1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Umožňuje žákům získat přehled o ústavněprávním systému České republiky. Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a systému práva, znalosti a potřebné dovednosti k získání primárního právního vědomí, získání potřebného právního minima vědomostí potřebných pro orientaci a pro aplikaci na možné typické situace. Předmět rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných předmětech Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na osvojení základů právních vědomostí, které žáci potřebují pro orientaci v právním řádu a které mohou následně aplikovat na typické životní situace. Předmět utváří u žáků právní vědomí na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. Žáci se učí orientovat v základních pramenech práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného a správního. Předmět také přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a na studium na vysokých a vyšších odborných školách. Pokud se obsahy vzdělávání překrývají s předmětem ekonomie, jsou v předmětu základy práva zohledněny především právní aspekty. Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle právních odvětví v dotaci 2 týdenní vyučovací hodiny v 2., 3. a 4. ročníku denního 4letého studia a v 2. až 5. ročníku 5letého dálkového studia vždy po 20ti konzultacích Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Žáci jsou vedeni k tomu, aby jednali odpovědně v zájmu svém i v zájmu veřejném a nesli následky svého jednání a svých rozhodnutí. V žácích je pěstována správná míra sebevědomí. Jsou vedeni k tomu, aby dokázali zkoumat věrohodnost informací a byli schopni o vlastních názorech diskutovat s jinými lidmi. Žáci by si měli osvojit základní morální principy a jednat v souladu s nimi. Měli by být schopni vážit si hodnot svobody a demokracie. Žáci by měli tolerovat identitu druhých lidí, ale současně si uvědomovat identitu vlastní v rámci multikulturního soužití. Vážit si života, zdraví, dobrého životního prostředí a materiálních, a duchovních hodnot, by pro žáky mělo být samozřejmostí Výukové strategie Základní metoda výkladu vychází z charakteru předmětu a je doplněna o aktivizující výukové strategie, práce s texty, simulační metody a problémové učení. Učitel při výuce jednotlivých obsahových okruhů vychází ze současného právního stavu, zároveň upozorňuje na možný vývoj v právní problematice a na nové právní předpisy. Žáci pracují s textem právního předpisu a vyhledávají konkrétní ustanovení. Další informace žáci získávají pomocí internetu individuálně nebo ve skupinách. Jedná se především o informace z obchodního a živnostenského rejstříku a o činnost státních orgánů. 1

2 Formy výuky : - hromadné vyučování vyučování frontální výklad, opakování; - skupinové vyučování práce s právním předpisem, řešení příkladů; - individuální vyučování referáty, tvorba právních dokumentů, práce s právním předpisem. Metody výuky: - metody expoziční vyprávění, popis, vysvětlování, referáty, práce s učebnicí nebo učebním textem, práce s právním předpisem, skupinová diskuse; - metody motivační příklady z praxe, pochvaly, simulace a řešení konfliktů, demonstrace; - metody fixační diskuse, opakování učiva ústní i písemné, procvičování, praktické upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost a na uplatňování praktických dovedností v oblasti práva. Po zvládnutí tematického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost, přehlednost, pečlivost vyhotovení. Součástí hodnocení je i individuální práce žáků, také je zohledněna práce žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku. U žáků se především hodnotí hloubka jejich schopností aplikovat teoretické poznatky z oblasti práva na řešení konkrétních právních otázek a problémů z praxe. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence a rozvíjeli příslušná průřezová témata Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni : - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni : - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 2

3 problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.i Komunikativní kompetence Absolvent by měli být schopni : - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; - používat odbornou terminologii. Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni : - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky; - dále se vzdělávat ; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli být schopni : - jednat odpovědně, samostatně, a iniciativně nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu v rámci plurality a multikulturního soužití, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí; - být hrdí na tradice svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu; - umět myslet kriticky, dokázat zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a být schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni : - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli; - znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů; 3

4 - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni : - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Absolventi by měli: - vést reklamační řízení a dodržovat práva spotřebitele; - vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb; - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - orientovat se v základních pramenech práva; - vyhledávat příslušná ustanovení v zákonech; - vysvětlit základní právní pojmy; - používat základní právní terminologii; - pracovat se sbírkou zákonů; - vysvětlit uspořádání právního řádu; - vysvětlit proces přijetí zákona; - vysvětlit příklady právních vztahů a jejich prvky; - orientovat se v základních pramenech práva : ústavního, občanského, živnostenského, obchodního, pracovního, rodinného, správního, finančního a trestního Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým vzděláváním, převážně oblastí společenskovědní a je také nedílnou součástí předmětu základy práva. Výuka je zaměřena na vytváření a upevňování hodnotové orientace žáků, které je potřeba k zajištění fungování demokracie. Předmět Základy práva vede žáky k tomu, aby dokázali využívat nabyté právní znalosti a dovednosti k argumentaci v diskusích o problémech běžného občanského života. V průběhu celé výuky se směřuje k hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností a k budování odpovědnosti k majetku a jiným materiálním hodnotám. Z toho vyplývá, že předmět Základy práva přispívá k aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, 4

5 diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, iniciativně a nenásilnou formou řešit problémy. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti při hledání osobních i veřejných zájmů. Výuka realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - osobnost a její rozvoj Předmět základy práva rozvíjí osobnost žáků, vede je k aktivní toleranci, tedy uznávání důstojnosti všech lidí a oprávněnosti jejich svobodně zastávaných názorů. Součástí je samozřejmě i stanovení hranic, které jsou slučitelné s právním řádem a s hodnotami demokracie vůbec. - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů U žáků jsou neustále prohlubovány dovednosti v komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů v návaznosti na znalost jednotlivých právních odvětví. - stát, politický systém, politika, soudobý svět Žáci získávají vědomosti a dovednosti o státním zřízení, politickém systému a politice v soudobém světě. - potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Během celého studia si žáci osvojí potřebné právní základy pro soukromý i občanský život. Předmět je veden ve smyslu demokratického přístupu k lidem, aby žák mohl být dobrým občanem, musí být také dobrým člověkem, slušně a zdvořile se chovat k ostatním lidem, spolužákům i pedagogům. Mezi učiteli a žáky je budován přátelský vztah, který pomáhá k vytvoření celkového demokratického klimatu školy. K naplňování průřezového tématu v předmětu základy práva pomáhají vhodně volené metody výuky, je využíváno problémové učení, diskusní a simulační metody. Nezanedbatelnou součástí výuky je i pozitivní motivace žáků, která vede ke kladnému přístupu žáka k sobě samému, ke kladnému přístupu k ostatním lidem, k životu i ke všem hodnotám, které jsou lidmi vytvořeny. Člověk a svět práce Cílem výuky předmětu Základy práva je mimo jiné i připravit takové absolventy, kteří by byli vybaveni nejen odborně, ale kteří se díky své odbornosti dokáží prosadit na trhu práce i v životě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby odborné znalosti, které si v předmětu osvojí, dokázali také použít při vstupu na trh práce a při uplatňování svých pracovních práv jako budoucích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů. Předmět Základy práva přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali co nejlépe využít svých odborných i osobnostních předpokladů pro úspěšné budování vlastní profesní kariéry. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za vlastní život, chápou význam vzdělání a celoživotního vzdělání, které je základním předpokladem úspěšné profesní kariéry. Žáci jsou orientováni v základních aspektech pracovního poměru, osvojí si práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a jsou jim i objasněny základní aspekty soukromého podnikání, učí se pracovat s příslušnými právními předpisy. 5

6 Výuka realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky, možnosti zaměstnání v zahraničí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v základních pracovněprávních předpisech, aby dokázali aplikovat práva a povinnosti jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Žáci jsou schopni vypracovat jednoduché pracovněprávní dokumenty se všemi podstatnými náležitostmi. - soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku Žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v živnostenském i obchodním zákoníku, jsou schopni posoudit rozdíly mezi podnikáním a pracovním poměrem, chápou rizika i výhody podnikání. Vzhledem ke své profesní orientaci jsou žáci schopni posoudit své možnosti uplatnění jak v podnikatelské sféře tak v zaměstnaneckém poměru Mezipředmětové vztahy - Ekonomika - Účetnictví - Občanská nauka - Písemná a elektronická komunikace - Výpočetní technika 6

7 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 196 hodin 2.1. Rozpis učiva 2. ročník - vysvětlí základní pojmy - aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života - vysvětlí uspořádání právního řádu - vyjmenuje odvětví práva - vysvětlí proces přijetí zákona - rozliší platnost a účinnost právních norem - rozlišuje druhy právních předpisů - uvede příklady právních vztahů a jejich prvků - pracuje se sbírkou zákonů - rozlišuje fyzickou a právnickou osobu - dokáže vysvětlit právní způsobilost - charakterizuje právní odpovědnost - vyhledává v Ústavě a v Listině základních práv a svobod příslušná ustanovení - popíše soustavu soudů ČR - charakterizuje subjekty státní moci - vysvětlí činnost soudů, advokátů a státního zastupitelství - dokáže vyhledat v občanském zákoníku příslušná ustanovení - vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví - uvede předpoklady dědictví a popíše dědické tituly - popíše vznik závazkových vztahů - rozliší na příkladech podstatné a nepodstatné části smluv, dokáže posoudit možnost odstoupení od smlouvy, popíše postup při reklamaci Hodinová dotace 1. Obecná teorie státu a práva 12 Pojem státu a práva, právní stát, dělení státní moci, pojem práva, systém práva, prameny práva, právní úkony, právní vztahy. Druhy právních norem, struktura právní normy. Právní status občana, právní vědomí, právní odpovědnost, právní kultura, právní výchova. 2. Ústavní právo 5 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní, postavení prezidenta, advokacie, státní zastupitelství. 3. Občanské právo hmotné 38 Pojem a prameny občanského práva, prekluze, promlčení, plná moc. Věcná práva - vlastnictví a spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí. Dědické právo. Závazkové právo - vznik, změny, zajištění a zánik závazkových vztahů. Vybrané typy smluv - kupní smlouva, nájemní smlouva, nájem bytu, smlouva o sdružení, darovací smlouva, smlouva 7

8 o půjčce, smlouva o výpůjčce. Hodinová dotace - je schopen sepsat jednoduchý typ smlouvy Praktické příklady smluv. - popíše průběh občanského soudního řízení Soudní příslušnost. - je schopen sepsat návrh na zahájení řízení - vysvětlí náležitosti rozhodnutí soudu - dokáže využít řádné a mimořádné opravné prostředky - dokáže vyhledat příslušná ustanovení v zákoně 4. Občanské právo procesní 13 Zahájení řízení, rozsudek, usnesení, zkrácené formy řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky. - vysvětlí průběh výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí. 8

9 2.2. Rozpis učiva 3. ročník - vysvětlí základní pojmy - dovede pojmy správně používat - orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku - vysvětlí právo proti omezování hospodářské soutěže - popíše typické případy nekalé soutěže - rozlišuje pojmy ochranná známka a označení původu - Výrobků - vysvětlí pojem ochranná známka - vysvětlí pojem označení původu výrobků - popíše a odliší založení a vznik společností - popíše a odliší zrušení a zánik společností - charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností - vyjmenuje náležitosti společenské smlouvy - rozlišuje orgány jednotlivých společností - vysvětlí kompetence jednotlivých orgánů - vyjmenuje statutární orgány společností - rozlišuje druhy akcií - vyjmenuje a charakterizuje orgány družstva - popíše způsob vzniku závazkových vztahů - porovná prostředky právního zajištění závazků - vysvětlí důsledky změn závazkových vztahů - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - vyjmenuje náležitosti kupní smlouvy - uvede příklady řešení odpovědnosti za vady - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit kupní smlouvu - popíše podstatné a nepodstatné náležitosti smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje náležitosti jednotlivých smluv - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - uvede příklady využití jednotlivých smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv Hodinová dotace 1. Obchodní právo 46 Pojem a prameny práva vztah občanského a obchodního práva. Základní pojmy - podnikání, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, ochranná známka, označení původu výrobků. Obchodní společnosti- založení a vznik, zrušení a zánik, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost, družstvo. Obchodní závazkové vztahy, vznik závazkových vztahů, zajištění, změna a zánik závazkových vztahů. Kupní smlouva - podstatné a nepodstatné části smlouvy, povinnosti kupujícího a prodávajícího. Smlouva o dílo, smlouva o prodeji podniku, smlouva o tichém společenství. Smlouvy obstaravatelského typumandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení. 9

10 - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit jednoduchou smlouvu - posoudí rozdíly mezi daněmi a poplatky - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé daně - vysvětlí pojem živnost - uvede podmínky podnikání - posoudí překážky provozování živnosti - rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost - charakterizuje funkci odpovědného zástupce - popíše způsob označení provozovny - vyjmenuje druhy živností - na příkladu popíše postup při získání živnostenského oprávnění Hodinová dotace Smlouvy o bankovních obchodech, smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru. 2. Daňová a poplatková soustava 5 Charakteristika daňové soustavy. Jednotlivé druhy daní a poplatků. Daně z příjmů. Správa daní a poplatků. 3. Živnostenské právo 17 Charakteristika živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, subjekty živnostenského podnikání, provozování živnosti průmyslovým způsobem, druhy živností, odpovědný zástupce, provozovna, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík. Živnostenské oprávnění. Odpovědný zástupce. Provozovny. Druhy živností, živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola, správní delikty. 10

11 2.3. Rozpis učiva 4. ročník - rozlišuje předpisy hmotné a procesní - odliší trestný čin od přestupku - popíše průběh trestního řízení - vyjmenuje druhy trestů - vyjmenuje účastníky trestního řízení - diskutuje o alternativních trestech, problematice - kriminality a vězeňství - na příkladech popíše jednotlivé trestné činy - rozlišuje platnost a neplatnost manželství - vysvětlí povinnosti rodičů a dětí - charakterizuje jednotlivé druhy vyživovacích povinností - uvede způsoby určování rodičovství - rozlišuje jednotlivé typy náhradní rodinné výchovy Hodinová dotace 1. Trestní právo 14 Pojem trestního práva. Prameny trestního práva. Trestní odpovědnost. Orgány činné v trestním řízení. Tresty a ochranná opatření. Trestní řízení. Specifika trestné činnosti mladistvých. Trestné činy. 2. Rodinné právo 14 Pojem a prameny. Vznik a zánik manželství. Vztahy mezi rodiči a dětmi. Vyživovací povinnost. Určování rodičovství. Náhradní rodinná výchova. 3. Pracovní právo 24 Pojem a prameny pracovního - vysvětlí předmět pracovněprávního vztahu Práva. - vysvětlí základní pojmy Pracovněprávní vztah. - charakterizuje postavení zaměstnance a zaměstnavatele - popíše práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele - rozlišuje povinné a ostatní náležitosti pracovní smlouvy - vysvětlí způsoby vzniku pracovního poměru - uvede příklady změn pracovního poměru - vyjmenuje způsoby skončení pracovního poměru - dokáže sepsat pracovní smlouvu - vyhotoví písemnosti při skončení pracovního poměru - vysvětlí možnosti rozvržení pracovní doby - charakterizuje jednotlivé druhy dovolené - na příkladech posoudí nárok zaměstnance na dovolenou Účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání. Vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy změny pracovního poměru skončení pracovního poměru. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, přestávky v práci, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 11

12 - vysvětlí rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti - popíše a vysvětlí rozdílné pracovní podmínky žen a mladistvých - posoudí možnosti rozvržení pracovní doby - posoudí oprávněnost důvodu výpovědi na příkladech - rozlišuje jednotlivé orgány veřejné správy - vyjmenuje možné subjekty správního práva - charakterizuje orgány obce - předvede postup při jednání se státní správou - na konkrétním příkladu demonstruje postup při projednávání přestupků Pracovní podmínky žen a mladistvých, překážky v práci, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 4. Správní právo 4 Prameny správního práva. Organizace veřejné správy. Subjekty správního práva. Přestupky a jiné správní delikty. Orgány obce, samostatná a přenesená působnost obce. Správní řízení. 5. Právo Evropské unie 4 - vysvětlí význam Evropské unie pro ČR Význam Evropské unie. - popíše strukturu a pravomoci hlavních orgánů EU - vyjmenuje práva občanů Evropské unie a jejich uplatnění Hlavní orgány Evropské unie. Práva občanů Evropské unie. Hodinová dotace 12

13 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 2. ročník - vysvětlí základní pojmy - aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života - vysvětlí uspořádání právního řádu - vyjmenuje odvětví práva - vysvětlí proces přijetí zákona - rozliší platnost a účinnost právních norem - rozlišuje druhy právních předpisů - uvede příklady právních vztahů a jejich prvků - pracuje se sbírkou zákonů - rozlišuje fyzickou a právnickou osobu - dokáže vysvětlit právní způsobilost - charakterizuje právní odpovědnost 1. Obecná teorie státu a práva 4 Pojem státu a práva, právní stát, dělení státní moci, pojem práva, systém práva, prameny práva, právní úkony, právní vztahy. Druhy právních norem, struktura právní normy. Právní status občana, právní vědomí, právní odpovědnost, právní kultura, právní výchova. Počet konzultací - vyhledává v Ústavě a v Listině základních práv a svobod příslušná ustanovení - popíše soustavu soudů ČR - charakterizuje subjekty státní moci - vysvětlí činnost soudů, advokátů a státního zastupitelství - dokáže vyhledat v občanském zákoníku příslušná ustanovení - vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví 2. Ústavní právo 4 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní, postavení prezidenta, advokacie, státní zastupitelství. 3. Občanské právo hmotné 12 Pojem a prameny občanského práva, prekluze, promlčení, plná moc. Věcná práva - vlastnictví a spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí. - uvede předpoklady dědictví a popíše dědické Dědické právo. tituly - popíše vznik závazkových vztahů Závazkové právo - vznik, změny, zajištění a zánik závazkových vztahů. 13

14 - rozliší na příkladech podstatné a nepodstatné části smluv, dokáže posoudit možnost odstoupení od smlouvy, popíše postup při reklamaci Vybrané typy smluv - kupní smlouva, nájemní smlouva, nájem bytu, smlouva o sdružení, darovací smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce. Počet konzultací - je schopen sepsat jednoduchý typ smlouvy Praktické příklady smluv. 14

15 3.2. Rozpis učiva 3. ročník - popíše průběh občanského soudního řízení - je schopen sepsat návrh na zahájení řízení - vysvětlí náležitosti rozhodnutí soudu - dokáže využít řádné a mimořádné opravné prostředky - dokáže vyhledat příslušná ustanovení v zákoně Počet konzultací 1. Občanské právo procesní 4 Soudní příslušnost. Zahájení řízení, rozsudek, usnesení, zkrácené formy řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky. - vysvětlí průběh výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí. - vysvětlí základní pojmy - dovede pojmy správně používat - orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku - vysvětlí právo proti omezování hospodářské soutěže - popíše typické případy nekalé soutěže - rozlišuje pojmy ochranná známka a označení původu výrobků - vysvětlí pojem ochranná známka - vysvětlí pojem označení původu výrobků - popíše a odliší založení a vznik společností - popíše a odliší zrušení a zánik společností - charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností - vyjmenuje náležitosti společenské smlouvy 2. Obchodní právo 16 Pojem a prameny práva. Vztah občanského a obchodního práva. Základní pojmy - podnikání, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, ochranná známka, označení původu výrobků Obchodní společnosti- založení a vznik, zrušení a zánik, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. - rozlišuje orgány jednotlivých společností - vysvětlí kompetence jednotlivých orgánů - vyjmenuje statutární orgány společností - rozlišuje druhy akcií - vyjmenuje a charakterizuje orgány družstva - popíše způsob vzniku závazkových vztahů - porovná prostředky právního zajištění závazků - vysvětlí důsledky změn závazkových vztahů - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - vyjmenuje náležitosti kupní smlouvy - uvede příklady řešení odpovědnosti za vady - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit kupní smlouvu Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost, družstvo. Obchodní závazkové vztahy, vznik závazkových vztahů, zajištění, změna a zánik závazkových vztahů. Kupní smlouva - podstatné a nepodstatné části smlouvy, povinnosti kupujícího a prodávajícího. 15

16 - popíše podstatné a nepodstatné náležitosti smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje náležitosti jednotlivých smluv - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - uvede příklady využití jednotlivých smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit jednoduchou smlouvu Smlouva o dílo, smlouva o prodeji podniku, smlouva o tichém společenství. Smlouvy obstaravatelského typumandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení. Smlouvy o bankovních obchodech, smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru. Počet konzultací 16

17 3.3. Rozpis učiva 4. ročník - posoudí rozdíly mezi daněmi a poplatky - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé daně - vysvětlí pojem živnost - uvede podmínky podnikání - posoudí překážky provozování živnosti - rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost Počet konzultací 1. Daňová a poplatková soustava 2 Charakteristika daňové soustavy jednotlivé druhy daní a poplatků daně z příjmů. Správa daní a poplatků. 2. Živnostenské právo 10 Charakteristika živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, subjekty živnostenského podnikání, provozování živnosti průmyslovým způsobem, druhy živností, odpovědný zástupce, provozovna, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík. - charakterizuje funkci odpovědného zástupce Odpovědný zástupce. - popíše způsob označení provozovny Provozovny. - vyjmenuje druhy živností - na příkladu popíše postup při získání živnostenského oprávnění - rozlišuje předpisy hmotné a procesní - odliší trestný čin od přestupku - popíše průběh trestního řízení - vyjmenuje druhy trestů - vyjmenuje účastníky trestního řízení - diskutuje o alternativních trestech, problematice - kriminality a vězeňství - na příkladech popíše jednotlivé trestné činy Druhy živností, živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola, správní delikty. 3. Trestní právo 8 Pojem trestního práva. Prameny trestního práva. Trestní odpovědnost. Orgány činné v trestním řízení. Tresty a ochranná opatření. Trestní řízení. Specifika trestné činnosti mladistvých. Trestné činy. 17

18 3.4. Rozpis učiva - 5. ročník Počet konzultací 1. Rodinné právo 6 Pojem a prameny. - rozlišuje platnost a neplatnost manželství Vznik a zánik manželství. - vysvětlí povinnosti rodičů a dětí Vztahy mezi rodiči a dětmi. - charakterizuje jednotlivé druhy vyživovacích Vyživovací povinnost. povinností - uvede způsoby určování rodičovství Určování rodičovství. - rozlišuje jednotlivé typy náhradní rodinné výchovy - vysvětlí předmět pracovněprávního vztahu Náhradní rodinná výchova. 2. Pracovní právo 10 Pojem a prameny pracovního práva. - vysvětlí základní pojmy Pracovněprávní vztah. - charakterizuje postavení zaměstnance a zaměstnavatele - popíše práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele - rozlišuje povinné a ostatní náležitosti pracovní smlouvy - vysvětlí způsoby vzniku pracovního poměru - uvede příklady změn pracovního poměru - vyjmenuje způsoby skončení pracovního poměru - dokáže sepsat pracovní smlouvu - vyhotoví písemnosti při skončení pracovního poměru - vysvětlí možnosti rozvržení pracovní doby - charakterizuje jednotlivé druhy dovolené - na příkladech posoudí nárok zaměstnance na dovolenou - vysvětlí rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti - popíše a vysvětlí rozdílné pracovní podmínky žen a mladistvých - posoudí možnosti rozvržení pracovní doby - posoudí oprávněnost důvodu výpovědi na příkladech Účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, přestávky v práci, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní podmínky žen a mladistvých, překážky v práci, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 18

19 - rozlišuje jednotlivé orgány veřejné správy - vyjmenuje možné subjekty správního práva - charakterizuje orgány obce - předvede postup při jednání se státní správou - na konkrétním příkladu demonstruje postup při projednávání přestupků Počet konzultací 3. Správní právo 2 Prameny správního práva. Organizace veřejné správy. Subjekty správního práva. Přestupky a jiné správní delikty. Orgány obce, samostatná a přenesená působnost obce správní řízení. 4. Právo evropské unie 2 - vysvětlí význam Evropské unie pro ČR Význam Evropské unie. - popíše strukturu a pravomoci hlavních orgánů EU - vyjmenuje práva občanů Evropské unie a jejich uplatnění Hlavní orgány Evropské unie. Práva občanů Evropské unie. 19

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 320 (10 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA (OBN) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 98 (3 hodiny týdně) Platnost:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-2 /1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. EKONOMIKA Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více