1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Umožňuje žákům získat přehled o ústavněprávním systému České republiky. Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a systému práva, znalosti a potřebné dovednosti k získání primárního právního vědomí, získání potřebného právního minima vědomostí potřebných pro orientaci a pro aplikaci na možné typické situace. Předmět rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných předmětech Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na osvojení základů právních vědomostí, které žáci potřebují pro orientaci v právním řádu a které mohou následně aplikovat na typické životní situace. Předmět utváří u žáků právní vědomí na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. Žáci se učí orientovat v základních pramenech práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného a správního. Předmět také přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a na studium na vysokých a vyšších odborných školách. Pokud se obsahy vzdělávání překrývají s předmětem ekonomie, jsou v předmětu základy práva zohledněny především právní aspekty. Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle právních odvětví v dotaci 2 týdenní vyučovací hodiny v 2., 3. a 4. ročníku denního 4letého studia a v 2. až 5. ročníku 5letého dálkového studia vždy po 20ti konzultacích Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Žáci jsou vedeni k tomu, aby jednali odpovědně v zájmu svém i v zájmu veřejném a nesli následky svého jednání a svých rozhodnutí. V žácích je pěstována správná míra sebevědomí. Jsou vedeni k tomu, aby dokázali zkoumat věrohodnost informací a byli schopni o vlastních názorech diskutovat s jinými lidmi. Žáci by si měli osvojit základní morální principy a jednat v souladu s nimi. Měli by být schopni vážit si hodnot svobody a demokracie. Žáci by měli tolerovat identitu druhých lidí, ale současně si uvědomovat identitu vlastní v rámci multikulturního soužití. Vážit si života, zdraví, dobrého životního prostředí a materiálních, a duchovních hodnot, by pro žáky mělo být samozřejmostí Výukové strategie Základní metoda výkladu vychází z charakteru předmětu a je doplněna o aktivizující výukové strategie, práce s texty, simulační metody a problémové učení. Učitel při výuce jednotlivých obsahových okruhů vychází ze současného právního stavu, zároveň upozorňuje na možný vývoj v právní problematice a na nové právní předpisy. Žáci pracují s textem právního předpisu a vyhledávají konkrétní ustanovení. Další informace žáci získávají pomocí internetu individuálně nebo ve skupinách. Jedná se především o informace z obchodního a živnostenského rejstříku a o činnost státních orgánů. 1

2 Formy výuky : - hromadné vyučování vyučování frontální výklad, opakování; - skupinové vyučování práce s právním předpisem, řešení příkladů; - individuální vyučování referáty, tvorba právních dokumentů, práce s právním předpisem. Metody výuky: - metody expoziční vyprávění, popis, vysvětlování, referáty, práce s učebnicí nebo učebním textem, práce s právním předpisem, skupinová diskuse; - metody motivační příklady z praxe, pochvaly, simulace a řešení konfliktů, demonstrace; - metody fixační diskuse, opakování učiva ústní i písemné, procvičování, praktické upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost a na uplatňování praktických dovedností v oblasti práva. Po zvládnutí tematického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost, přehlednost, pečlivost vyhotovení. Součástí hodnocení je i individuální práce žáků, také je zohledněna práce žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku. U žáků se především hodnotí hloubka jejich schopností aplikovat teoretické poznatky z oblasti práva na řešení konkrétních právních otázek a problémů z praxe. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence a rozvíjeli příslušná průřezová témata Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni : - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni : - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 2

3 problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.i Komunikativní kompetence Absolvent by měli být schopni : - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; - používat odbornou terminologii. Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni : - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky; - dále se vzdělávat ; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli být schopni : - jednat odpovědně, samostatně, a iniciativně nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu v rámci plurality a multikulturního soužití, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí; - být hrdí na tradice svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu; - umět myslet kriticky, dokázat zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a být schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni : - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli; - znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů; 3

4 - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni : - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Absolventi by měli: - vést reklamační řízení a dodržovat práva spotřebitele; - vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb; - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - orientovat se v základních pramenech práva; - vyhledávat příslušná ustanovení v zákonech; - vysvětlit základní právní pojmy; - používat základní právní terminologii; - pracovat se sbírkou zákonů; - vysvětlit uspořádání právního řádu; - vysvětlit proces přijetí zákona; - vysvětlit příklady právních vztahů a jejich prvky; - orientovat se v základních pramenech práva : ústavního, občanského, živnostenského, obchodního, pracovního, rodinného, správního, finančního a trestního Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým vzděláváním, převážně oblastí společenskovědní a je také nedílnou součástí předmětu základy práva. Výuka je zaměřena na vytváření a upevňování hodnotové orientace žáků, které je potřeba k zajištění fungování demokracie. Předmět Základy práva vede žáky k tomu, aby dokázali využívat nabyté právní znalosti a dovednosti k argumentaci v diskusích o problémech běžného občanského života. V průběhu celé výuky se směřuje k hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností a k budování odpovědnosti k majetku a jiným materiálním hodnotám. Z toho vyplývá, že předmět Základy práva přispívá k aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, 4

5 diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, iniciativně a nenásilnou formou řešit problémy. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti při hledání osobních i veřejných zájmů. Výuka realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - osobnost a její rozvoj Předmět základy práva rozvíjí osobnost žáků, vede je k aktivní toleranci, tedy uznávání důstojnosti všech lidí a oprávněnosti jejich svobodně zastávaných názorů. Součástí je samozřejmě i stanovení hranic, které jsou slučitelné s právním řádem a s hodnotami demokracie vůbec. - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů U žáků jsou neustále prohlubovány dovednosti v komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů v návaznosti na znalost jednotlivých právních odvětví. - stát, politický systém, politika, soudobý svět Žáci získávají vědomosti a dovednosti o státním zřízení, politickém systému a politice v soudobém světě. - potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Během celého studia si žáci osvojí potřebné právní základy pro soukromý i občanský život. Předmět je veden ve smyslu demokratického přístupu k lidem, aby žák mohl být dobrým občanem, musí být také dobrým člověkem, slušně a zdvořile se chovat k ostatním lidem, spolužákům i pedagogům. Mezi učiteli a žáky je budován přátelský vztah, který pomáhá k vytvoření celkového demokratického klimatu školy. K naplňování průřezového tématu v předmětu základy práva pomáhají vhodně volené metody výuky, je využíváno problémové učení, diskusní a simulační metody. Nezanedbatelnou součástí výuky je i pozitivní motivace žáků, která vede ke kladnému přístupu žáka k sobě samému, ke kladnému přístupu k ostatním lidem, k životu i ke všem hodnotám, které jsou lidmi vytvořeny. Člověk a svět práce Cílem výuky předmětu Základy práva je mimo jiné i připravit takové absolventy, kteří by byli vybaveni nejen odborně, ale kteří se díky své odbornosti dokáží prosadit na trhu práce i v životě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby odborné znalosti, které si v předmětu osvojí, dokázali také použít při vstupu na trh práce a při uplatňování svých pracovních práv jako budoucích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů. Předmět Základy práva přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali co nejlépe využít svých odborných i osobnostních předpokladů pro úspěšné budování vlastní profesní kariéry. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za vlastní život, chápou význam vzdělání a celoživotního vzdělání, které je základním předpokladem úspěšné profesní kariéry. Žáci jsou orientováni v základních aspektech pracovního poměru, osvojí si práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a jsou jim i objasněny základní aspekty soukromého podnikání, učí se pracovat s příslušnými právními předpisy. 5

6 Výuka realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky, možnosti zaměstnání v zahraničí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v základních pracovněprávních předpisech, aby dokázali aplikovat práva a povinnosti jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Žáci jsou schopni vypracovat jednoduché pracovněprávní dokumenty se všemi podstatnými náležitostmi. - soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku Žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali v živnostenském i obchodním zákoníku, jsou schopni posoudit rozdíly mezi podnikáním a pracovním poměrem, chápou rizika i výhody podnikání. Vzhledem ke své profesní orientaci jsou žáci schopni posoudit své možnosti uplatnění jak v podnikatelské sféře tak v zaměstnaneckém poměru Mezipředmětové vztahy - Ekonomika - Účetnictví - Občanská nauka - Písemná a elektronická komunikace - Výpočetní technika 6

7 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 196 hodin 2.1. Rozpis učiva 2. ročník - vysvětlí základní pojmy - aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života - vysvětlí uspořádání právního řádu - vyjmenuje odvětví práva - vysvětlí proces přijetí zákona - rozliší platnost a účinnost právních norem - rozlišuje druhy právních předpisů - uvede příklady právních vztahů a jejich prvků - pracuje se sbírkou zákonů - rozlišuje fyzickou a právnickou osobu - dokáže vysvětlit právní způsobilost - charakterizuje právní odpovědnost - vyhledává v Ústavě a v Listině základních práv a svobod příslušná ustanovení - popíše soustavu soudů ČR - charakterizuje subjekty státní moci - vysvětlí činnost soudů, advokátů a státního zastupitelství - dokáže vyhledat v občanském zákoníku příslušná ustanovení - vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví - uvede předpoklady dědictví a popíše dědické tituly - popíše vznik závazkových vztahů - rozliší na příkladech podstatné a nepodstatné části smluv, dokáže posoudit možnost odstoupení od smlouvy, popíše postup při reklamaci Hodinová dotace 1. Obecná teorie státu a práva 12 Pojem státu a práva, právní stát, dělení státní moci, pojem práva, systém práva, prameny práva, právní úkony, právní vztahy. Druhy právních norem, struktura právní normy. Právní status občana, právní vědomí, právní odpovědnost, právní kultura, právní výchova. 2. Ústavní právo 5 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní, postavení prezidenta, advokacie, státní zastupitelství. 3. Občanské právo hmotné 38 Pojem a prameny občanského práva, prekluze, promlčení, plná moc. Věcná práva - vlastnictví a spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí. Dědické právo. Závazkové právo - vznik, změny, zajištění a zánik závazkových vztahů. Vybrané typy smluv - kupní smlouva, nájemní smlouva, nájem bytu, smlouva o sdružení, darovací smlouva, smlouva 7

8 o půjčce, smlouva o výpůjčce. Hodinová dotace - je schopen sepsat jednoduchý typ smlouvy Praktické příklady smluv. - popíše průběh občanského soudního řízení Soudní příslušnost. - je schopen sepsat návrh na zahájení řízení - vysvětlí náležitosti rozhodnutí soudu - dokáže využít řádné a mimořádné opravné prostředky - dokáže vyhledat příslušná ustanovení v zákoně 4. Občanské právo procesní 13 Zahájení řízení, rozsudek, usnesení, zkrácené formy řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky. - vysvětlí průběh výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí. 8

9 2.2. Rozpis učiva 3. ročník - vysvětlí základní pojmy - dovede pojmy správně používat - orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku - vysvětlí právo proti omezování hospodářské soutěže - popíše typické případy nekalé soutěže - rozlišuje pojmy ochranná známka a označení původu - Výrobků - vysvětlí pojem ochranná známka - vysvětlí pojem označení původu výrobků - popíše a odliší založení a vznik společností - popíše a odliší zrušení a zánik společností - charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností - vyjmenuje náležitosti společenské smlouvy - rozlišuje orgány jednotlivých společností - vysvětlí kompetence jednotlivých orgánů - vyjmenuje statutární orgány společností - rozlišuje druhy akcií - vyjmenuje a charakterizuje orgány družstva - popíše způsob vzniku závazkových vztahů - porovná prostředky právního zajištění závazků - vysvětlí důsledky změn závazkových vztahů - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - vyjmenuje náležitosti kupní smlouvy - uvede příklady řešení odpovědnosti za vady - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit kupní smlouvu - popíše podstatné a nepodstatné náležitosti smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje náležitosti jednotlivých smluv - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - uvede příklady využití jednotlivých smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv Hodinová dotace 1. Obchodní právo 46 Pojem a prameny práva vztah občanského a obchodního práva. Základní pojmy - podnikání, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, ochranná známka, označení původu výrobků. Obchodní společnosti- založení a vznik, zrušení a zánik, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost, družstvo. Obchodní závazkové vztahy, vznik závazkových vztahů, zajištění, změna a zánik závazkových vztahů. Kupní smlouva - podstatné a nepodstatné části smlouvy, povinnosti kupujícího a prodávajícího. Smlouva o dílo, smlouva o prodeji podniku, smlouva o tichém společenství. Smlouvy obstaravatelského typumandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení. 9

10 - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit jednoduchou smlouvu - posoudí rozdíly mezi daněmi a poplatky - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé daně - vysvětlí pojem živnost - uvede podmínky podnikání - posoudí překážky provozování živnosti - rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost - charakterizuje funkci odpovědného zástupce - popíše způsob označení provozovny - vyjmenuje druhy živností - na příkladu popíše postup při získání živnostenského oprávnění Hodinová dotace Smlouvy o bankovních obchodech, smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru. 2. Daňová a poplatková soustava 5 Charakteristika daňové soustavy. Jednotlivé druhy daní a poplatků. Daně z příjmů. Správa daní a poplatků. 3. Živnostenské právo 17 Charakteristika živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, subjekty živnostenského podnikání, provozování živnosti průmyslovým způsobem, druhy živností, odpovědný zástupce, provozovna, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík. Živnostenské oprávnění. Odpovědný zástupce. Provozovny. Druhy živností, živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola, správní delikty. 10

11 2.3. Rozpis učiva 4. ročník - rozlišuje předpisy hmotné a procesní - odliší trestný čin od přestupku - popíše průběh trestního řízení - vyjmenuje druhy trestů - vyjmenuje účastníky trestního řízení - diskutuje o alternativních trestech, problematice - kriminality a vězeňství - na příkladech popíše jednotlivé trestné činy - rozlišuje platnost a neplatnost manželství - vysvětlí povinnosti rodičů a dětí - charakterizuje jednotlivé druhy vyživovacích povinností - uvede způsoby určování rodičovství - rozlišuje jednotlivé typy náhradní rodinné výchovy Hodinová dotace 1. Trestní právo 14 Pojem trestního práva. Prameny trestního práva. Trestní odpovědnost. Orgány činné v trestním řízení. Tresty a ochranná opatření. Trestní řízení. Specifika trestné činnosti mladistvých. Trestné činy. 2. Rodinné právo 14 Pojem a prameny. Vznik a zánik manželství. Vztahy mezi rodiči a dětmi. Vyživovací povinnost. Určování rodičovství. Náhradní rodinná výchova. 3. Pracovní právo 24 Pojem a prameny pracovního - vysvětlí předmět pracovněprávního vztahu Práva. - vysvětlí základní pojmy Pracovněprávní vztah. - charakterizuje postavení zaměstnance a zaměstnavatele - popíše práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele - rozlišuje povinné a ostatní náležitosti pracovní smlouvy - vysvětlí způsoby vzniku pracovního poměru - uvede příklady změn pracovního poměru - vyjmenuje způsoby skončení pracovního poměru - dokáže sepsat pracovní smlouvu - vyhotoví písemnosti při skončení pracovního poměru - vysvětlí možnosti rozvržení pracovní doby - charakterizuje jednotlivé druhy dovolené - na příkladech posoudí nárok zaměstnance na dovolenou Účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání. Vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy změny pracovního poměru skončení pracovního poměru. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, přestávky v práci, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 11

12 - vysvětlí rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti - popíše a vysvětlí rozdílné pracovní podmínky žen a mladistvých - posoudí možnosti rozvržení pracovní doby - posoudí oprávněnost důvodu výpovědi na příkladech - rozlišuje jednotlivé orgány veřejné správy - vyjmenuje možné subjekty správního práva - charakterizuje orgány obce - předvede postup při jednání se státní správou - na konkrétním příkladu demonstruje postup při projednávání přestupků Pracovní podmínky žen a mladistvých, překážky v práci, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 4. Správní právo 4 Prameny správního práva. Organizace veřejné správy. Subjekty správního práva. Přestupky a jiné správní delikty. Orgány obce, samostatná a přenesená působnost obce. Správní řízení. 5. Právo Evropské unie 4 - vysvětlí význam Evropské unie pro ČR Význam Evropské unie. - popíše strukturu a pravomoci hlavních orgánů EU - vyjmenuje práva občanů Evropské unie a jejich uplatnění Hlavní orgány Evropské unie. Práva občanů Evropské unie. Hodinová dotace 12

13 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 2. ročník - vysvětlí základní pojmy - aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života - vysvětlí uspořádání právního řádu - vyjmenuje odvětví práva - vysvětlí proces přijetí zákona - rozliší platnost a účinnost právních norem - rozlišuje druhy právních předpisů - uvede příklady právních vztahů a jejich prvků - pracuje se sbírkou zákonů - rozlišuje fyzickou a právnickou osobu - dokáže vysvětlit právní způsobilost - charakterizuje právní odpovědnost 1. Obecná teorie státu a práva 4 Pojem státu a práva, právní stát, dělení státní moci, pojem práva, systém práva, prameny práva, právní úkony, právní vztahy. Druhy právních norem, struktura právní normy. Právní status občana, právní vědomí, právní odpovědnost, právní kultura, právní výchova. Počet konzultací - vyhledává v Ústavě a v Listině základních práv a svobod příslušná ustanovení - popíše soustavu soudů ČR - charakterizuje subjekty státní moci - vysvětlí činnost soudů, advokátů a státního zastupitelství - dokáže vyhledat v občanském zákoníku příslušná ustanovení - vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví 2. Ústavní právo 4 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, výkonná a soudní, postavení prezidenta, advokacie, státní zastupitelství. 3. Občanské právo hmotné 12 Pojem a prameny občanského práva, prekluze, promlčení, plná moc. Věcná práva - vlastnictví a spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí. - uvede předpoklady dědictví a popíše dědické Dědické právo. tituly - popíše vznik závazkových vztahů Závazkové právo - vznik, změny, zajištění a zánik závazkových vztahů. 13

14 - rozliší na příkladech podstatné a nepodstatné části smluv, dokáže posoudit možnost odstoupení od smlouvy, popíše postup při reklamaci Vybrané typy smluv - kupní smlouva, nájemní smlouva, nájem bytu, smlouva o sdružení, darovací smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce. Počet konzultací - je schopen sepsat jednoduchý typ smlouvy Praktické příklady smluv. 14

15 3.2. Rozpis učiva 3. ročník - popíše průběh občanského soudního řízení - je schopen sepsat návrh na zahájení řízení - vysvětlí náležitosti rozhodnutí soudu - dokáže využít řádné a mimořádné opravné prostředky - dokáže vyhledat příslušná ustanovení v zákoně Počet konzultací 1. Občanské právo procesní 4 Soudní příslušnost. Zahájení řízení, rozsudek, usnesení, zkrácené formy řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky. - vysvětlí průběh výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí. - vysvětlí základní pojmy - dovede pojmy správně používat - orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku - vysvětlí právo proti omezování hospodářské soutěže - popíše typické případy nekalé soutěže - rozlišuje pojmy ochranná známka a označení původu výrobků - vysvětlí pojem ochranná známka - vysvětlí pojem označení původu výrobků - popíše a odliší založení a vznik společností - popíše a odliší zrušení a zánik společností - charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností - vyjmenuje náležitosti společenské smlouvy 2. Obchodní právo 16 Pojem a prameny práva. Vztah občanského a obchodního práva. Základní pojmy - podnikání, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, ochranná známka, označení původu výrobků Obchodní společnosti- založení a vznik, zrušení a zánik, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. - rozlišuje orgány jednotlivých společností - vysvětlí kompetence jednotlivých orgánů - vyjmenuje statutární orgány společností - rozlišuje druhy akcií - vyjmenuje a charakterizuje orgány družstva - popíše způsob vzniku závazkových vztahů - porovná prostředky právního zajištění závazků - vysvětlí důsledky změn závazkových vztahů - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - vyjmenuje náležitosti kupní smlouvy - uvede příklady řešení odpovědnosti za vady - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit kupní smlouvu Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost, družstvo. Obchodní závazkové vztahy, vznik závazkových vztahů, zajištění, změna a zánik závazkových vztahů. Kupní smlouva - podstatné a nepodstatné části smlouvy, povinnosti kupujícího a prodávajícího. 15

16 - popíše podstatné a nepodstatné náležitosti smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje náležitosti jednotlivých smluv - rozlišuje podstatné a nepodstatné části smluv - uvede příklady využití jednotlivých smluv - charakterizuje předmět jednotlivých smluv - vyjmenuje povinnosti smluvních stran - dokáže vyhotovit jednoduchou smlouvu Smlouva o dílo, smlouva o prodeji podniku, smlouva o tichém společenství. Smlouvy obstaravatelského typumandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení. Smlouvy o bankovních obchodech, smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru. Počet konzultací 16

17 3.3. Rozpis učiva 4. ročník - posoudí rozdíly mezi daněmi a poplatky - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé daně - vysvětlí pojem živnost - uvede podmínky podnikání - posoudí překážky provozování živnosti - rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost Počet konzultací 1. Daňová a poplatková soustava 2 Charakteristika daňové soustavy jednotlivé druhy daní a poplatků daně z příjmů. Správa daní a poplatků. 2. Živnostenské právo 10 Charakteristika živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, subjekty živnostenského podnikání, provozování živnosti průmyslovým způsobem, druhy živností, odpovědný zástupce, provozovna, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík. - charakterizuje funkci odpovědného zástupce Odpovědný zástupce. - popíše způsob označení provozovny Provozovny. - vyjmenuje druhy živností - na příkladu popíše postup při získání živnostenského oprávnění - rozlišuje předpisy hmotné a procesní - odliší trestný čin od přestupku - popíše průběh trestního řízení - vyjmenuje druhy trestů - vyjmenuje účastníky trestního řízení - diskutuje o alternativních trestech, problematice - kriminality a vězeňství - na příkladech popíše jednotlivé trestné činy Druhy živností, živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola, správní delikty. 3. Trestní právo 8 Pojem trestního práva. Prameny trestního práva. Trestní odpovědnost. Orgány činné v trestním řízení. Tresty a ochranná opatření. Trestní řízení. Specifika trestné činnosti mladistvých. Trestné činy. 17

18 3.4. Rozpis učiva - 5. ročník Počet konzultací 1. Rodinné právo 6 Pojem a prameny. - rozlišuje platnost a neplatnost manželství Vznik a zánik manželství. - vysvětlí povinnosti rodičů a dětí Vztahy mezi rodiči a dětmi. - charakterizuje jednotlivé druhy vyživovacích Vyživovací povinnost. povinností - uvede způsoby určování rodičovství Určování rodičovství. - rozlišuje jednotlivé typy náhradní rodinné výchovy - vysvětlí předmět pracovněprávního vztahu Náhradní rodinná výchova. 2. Pracovní právo 10 Pojem a prameny pracovního práva. - vysvětlí základní pojmy Pracovněprávní vztah. - charakterizuje postavení zaměstnance a zaměstnavatele - popíše práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele - rozlišuje povinné a ostatní náležitosti pracovní smlouvy - vysvětlí způsoby vzniku pracovního poměru - uvede příklady změn pracovního poměru - vyjmenuje způsoby skončení pracovního poměru - dokáže sepsat pracovní smlouvu - vyhotoví písemnosti při skončení pracovního poměru - vysvětlí možnosti rozvržení pracovní doby - charakterizuje jednotlivé druhy dovolené - na příkladech posoudí nárok zaměstnance na dovolenou - vysvětlí rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti - popíše a vysvětlí rozdílné pracovní podmínky žen a mladistvých - posoudí možnosti rozvržení pracovní doby - posoudí oprávněnost důvodu výpovědi na příkladech Účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, přestávky v práci, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní podmínky žen a mladistvých, překážky v práci, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 18

19 - rozlišuje jednotlivé orgány veřejné správy - vyjmenuje možné subjekty správního práva - charakterizuje orgány obce - předvede postup při jednání se státní správou - na konkrétním příkladu demonstruje postup při projednávání přestupků Počet konzultací 3. Správní právo 2 Prameny správního práva. Organizace veřejné správy. Subjekty správního práva. Přestupky a jiné správní delikty. Orgány obce, samostatná a přenesená působnost obce správní řízení. 4. Právo evropské unie 2 - vysvětlí význam Evropské unie pro ČR Význam Evropské unie. - popíše strukturu a pravomoci hlavních orgánů EU - vyjmenuje práva občanů Evropské unie a jejich uplatnění Hlavní orgány Evropské unie. Práva občanů Evropské unie. 19

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více