KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R"

Transkript

1 KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

2

3

4 I. DEN p o n d l í P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu 1 vyhledání textu 11:00 11:59 Blok 2: MARKETING, CRM 1 Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího 1 marketingový robot ukázkové definice v akci 1 kontakty a marketingové novinky 12:00 13:14 OB D 13:15 14:00 Blok 3: INTERNET, SOFT-4-WEB 1 automatické rozesílání sestav 1 SOFT-4-WEB data Soft-4-sale na Internetu 1 internetové novinky 14:15 15:00 Blok 4: HELP-DESK, SERVIS 1 HELP DESK nový modul 1 Help-desk MTJ Service 1 reklamace, reklama ní sklady 1 servis a opravy za ízení 15:15 16:00 Blok 5: MANA ERSKÉ NÁSTROJE 1 zam stnanecké benefity 1 obchodní a finan ní plánování 1 obchodní analýzy a plány 1 sestavení plán a vyhodnocení ziskovosti 16:15 17:00 Blok 6: ANALÝZY A VAZBY 1 ukázka sestavení hitparád 1 oblasti produkce na kart zbo í 1 vyu ití k ových tabulek 1 doklady zú tování záloh dopad na analýzy 17:15 18:00 Blok 7: OPAKOVÁNÍ 1 ukázky hodnotících sestav 1 novinky v mana erských nástrojích 1 analýzy a hodnotící sestavy Dotazový blok del í ne obvykle 18:00 XX:00 ODPO INEK + OSOBNÍ KONZULTACE

5 II. DEN ú t e r ý P R O G R A M K O L E N Í 09:00-09:10 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:10-10:00 Blok 1: CENOVÉ STRATEGIE, BONUSOVÝ SYSTÉM 1 cenové strategie, nástroje pro stanovení cen 1 recykla ní poplatky 1 BONUSOVÝ SYSTÉM 1 smluvní ceny stanovení dle nabídek 10:15-11:00 Blok 2: SKLADY 1 návrh vyu ití árových kód 1 robot výrobních ísel 1 skladová inventura, uzáv rka 1 hromadné nastavení pro minimální zásoby 1 skladové analýzy, dostupnost, umíst ní na sklad 1 vazba skladu na ú etní systém 11:15-12:00 Blok 3: PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ 1 funkcionalita ú etnictví 1 ení uvnit systému Soft-4-Sale 1 vazba na obchodní moduly Soft-4-Sale 12:00 13:15 OB D 13:15 14:00 Blok 3: OBCHODÍ DOKUMENTY A POSTUPY 1 signace obchodních dokument 1 pultový prodej s registra ní pokladnou 1 zápo ty a bankovní výpisy v zahrani ní m 1 záp ky vrácení výrobního ísla 14:15 15:00 Blok 5: OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU 1 klon p i otev ení sady dokument 1 dynamické zv ení vý ky podformulá e 1 ovládací triky 1 novinky v ovládání 15:15 16:00 Blok 6: SPRÁVA SYSTÉMU A DAT 1 data v Soft-4-Sale 1 provoz Soft-4-Sale 1 údr ba Soft-4-Sale Dotazový blok del í ne obvykle 16:15 16:30 Blok 7: Plán rozvoje 2006/ rozvojový plán 16:30 17:00 UKON ENÍ KOLENÍ

6 K O L E N Í J A R O ÍZENÍ PROJEKT, OPERATIVA...4 ÍZENÍ PROJEKT 4 HLAVNÍ VÝHODY POU ÍVÁNÍ MODULU PROJEKTY...4 IVOTNÍ CYKLY ÚKOLU...5 IVOTNÍ CYKLY PROJEKTU...5 ZÁKLADNÍ INFORMACE V PROJEKTOVÉM ÍZENÍ...6 NOVÁ VAZBA NA PROJEKT...7 KARTA ÚKOL...8 HLEDÁNÍ TEXTU V OPERATIVNÍCH DOKUMENTECH...9 EVIDENCE ZÁSILEK 9 POSTUP P I ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZÁSILKY...10 TISK EVIDENCE ZÁSILEK...10 VNITROFIREMNÍ DIALOGY 12 NASTAVENÍ VNITROFIREMNÍHO DIALOGU...12 KARTA VNITROFIREMNÍHO DIALOGU...13 MARKETING, CRM...14 SOFT-4-SALE CTI IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO 14 VYTVO ENÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL...14 P EHLED TELEFONNÍCH ÍSEL...16 NEZNÁMÉ ÍSLO VOLAJÍCÍHO...16 NAJDI FIRMY DLE OBCHODNIKA BEZ OHLEDU NA MÍSTO ZÁPISU...16 P ÍMÉ I NEP ÍMÉ PROAKTIVITY...17 MNO INOVÉ OPERACE NAD MARKETINGOVÝMI VÝB RY...17 NOVÁ ZÁLO KA OBJEKTY NA MARKETINGOVÉ KART...18 INTERNET, SOFT-4-WEB...19 ROZVOZY SESTAV 19 POSTUP NÁVRHU ROZVOZU SESTAV...21 SOFT-4-WEB: INTERNETOVÁ NADSTAVBA S4S 23 STRUKTURA E ENÍ SOFT-4-WEB...24 POPIS SOFT-4-WEB...25 KARTA DEFINICE VAZEB PORTÁLU SOFT-4-WEB...26 KONFIGURACE S4S GUARDIEN...26 PORTÁL B2B 27 OUTLOOK EXPRESS!...28 HELP-DESK, SERVIS...29 HELP-DESK SOFT-4-SALE 29 E ENÍ PO ADAVK ZÁKAZNÍK...29 ZÁKLADNÍ ROZT ÍD NÍ DO 4 PEVNÝCH KATEGORIÍ...29 KARTA PO ADAVKU HELP-DESKU...31 HELP-DESK SOFT-4-WEB 31 MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 1

7 VÝKAZY SERVISNÍ INNOSTI...33 MANA ERSKÉ NÁSTROJE...34 VNITROFIREMNÍ ZAM STNANECKÉ BENEFITY 34 NASTAVENÍ BENEFIT...35 P EHLEDY BENEFIT...36 GENERÁTORY OBCHODNÍHO PLÁNU NAD 6 TYPY DOKLAD...36 P EHLED ROZPRACOVANOSTI ZAKÁZEK...37 DAILY NEWS...38 ANALÝZY A VAZBY...39 OBRAT...39 ZAKÁZKY...39 TOP SEZNAMY A KOLÁ OVÉ GRAFY U K Í OVÝCH TABULEK...40 ANALÝZA TRHU...41 CENOVÉ STRATEGIE, BONUSOVÝ SYSTÉM...42 RECYKLA NÍ POPLATKY...42 BONUSOVÝ SYSTÉM 43 JAK ZÍSKAT BONUSOVÉ BODY...43 KONSTRUK NÍ CELKY...45 P I AZENÍ ZÁKAZNICKÝCH DEFINIC NAD KARTOU NABÍDKY...46 SKLADY...47 ROBOT VÝROBNÍCH ÍSEL 47 POSTUP SPU T NÍ ROBOTA...47 VÝZNAM VOLEB...48 SKLAD...48 NEPOHYBLIVÉ ZÁSOBY...49 REPLIKACE JEN STAV ZÁSOB...49 ZRYCHLENÍ MANIPULACE SE SKLADOVÝMI DOKLADY...50 NA ZÁP J NÍK DOKLADECH INFORMACE O VRÁCENÍ...50 NÁSTROJ PRO KONTROLU KOREKTNOSTI SKLADOVÝCH P EVOD...51 NAVR ENÍ MINIMÁLNÍCH STAV ZÁSOB DLE OBJEMU PRODEJE V MINULOSTI...51 HLEDÁNÍ DUPLICIT V DATABÁZI ZBO Í...52 HROMADNÉ NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO A OPTIMÁLNÍHO MNO STVÍ...53 NASTAVENÍ POVINNÝCH ÚDAJ KARTY P EVODKY...53 PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ...54 VAZBY MODULU EKONOMICKÉHO NA MODULY OBCHODNÍ...54 START EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...55 PROVOZ EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...56 FUNKCE EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...56 MENU MODULU EKONOMIKA...57 OBCHODNÍ DOKUMENTY A POSTUPY...60 PULTOVÝ PRODEJ S REGISTRA NÍ POKLADNOU 60 NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉ POKLADNY...60 KONFIGURACE FISKÁLNÍHO MODULU...60 NEGATIVNÍ HLÁ ENÍ PRO INTRASTAT...62 ZÁPO TY V ZAHRANI NÍ M N...62 OV OVÁNÍ PLATNOSTI ÍSLA ZBO Í V DOKLADECH...62 ODB RATELSKÉ ÍSLO ZBO Í NA DOKLADECH...63 MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 2

8 GENERÁTOR NABÍDKY Z P EHLEDU ZBO Í VE VF...64 NASTAVENÍ STANDARDNÍHO DOPROVODNÉHO TEXTU...65 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPIS Z VÍCE Ú T KLIENTA SOU ASN...65 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPIS FORMÁTU MULTICASH...65 KONTROLA DUPLICITNÍHO ÍSLA VÝPISU P I IMPORTU...65 KUMULOVANÉ PLATEBNÍ P ÍKAZY...65 DOPLN N SWIFT A IBAN U ZAHRANI NÍCH P IJATÝCH FAKTUR...66 TISK VZÁJEMNÉHO ZÁPO TU V M N EUR...66 TISKOVÁ SESTAVA P ÍMO NAD P EHLEDY...66 GENERÁTOR P IJATÉ OBJEDNÁVKY NAD KARTOU SERVISNÍHO ZÁSAHU...66 KAPACITNÍ P EHLED POLO EK OBJEDNÁVEK...67 MO NOST SLEDOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH DOKLAD...67 NOVÁ SERVISNÍ FUNKCE NA NA KART OBCHODNÍ ANALÝZY...67 DEFINICE POVINNÝCH ÁDK NABÍDKY...67 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU...69 KONTROLA OBSAHU NABÍDKY...69 PAM TISKOVÝCH DOKUMENT...69 AUTOMATICKÉ ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ÍSELNÝCH ÁD DOKLAD V NOVÉM ROCE...70 NAPLN NÍ HODNOT PRÁZDNÝCH POLÍ...71 NASTAVENÍ ÍSELNÝCH AD V REPLIKACÍCH...71 IDENTIFIKACE ZODPOV DNÉ OSOBY...71 SPRÁVA SYSTÉMU A DAT...72 NÁSTROJ PRO ODESÍLÁNÍ LOGOVACÍCH PROTOKOL...72 SQL DOTAZ...73 PLÁN ROZVOJE 2006/ MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 3

9 ÍZENÍ PROJEKT, OPERATIVA ÍZENÍ PROJEKT Smyslem nového modulu ÍZENÍ PROJEKT je umo nit ízení slo itých podnikových situací, zakázek a projekt. Pod ozna ením projekt si m eme nap. p edstavit st hování firmy z místa A na místo B nebo nap. p íprava ur ité produktové skupiny k distribuci nebo nap. sestavení marketingového plánu na p tí rok. Projekt si m eme p edstavit libovolnou innost, která vy aduje slo ité koordinace, sou innost mnoha spolupracovník a minimáln vy aduje n jaké organizované zpracování jednotlivých krok. HLAVNÍ VÝHODY POU ÍVÁNÍ MODULU PROJEKTY PROJEKT, JAKO NADSTAVBA SYSTÉMU SOFT-4-SALE Projekt je nadstavbou systému Soft-4-Sale vztahující se k libovolným dokument m v systému. Jedná se o nad ízenou funkci, tzn., e k jednomu projektu m e být p ipojeno libovolné mno ství firem, zakázek, úkol, jednání, nabídek, mark. akcí atd. Navíc zde platí, e jeden dokument m e být p ipojen k více projekt m. Proto vazba mezi projektem a dokumenty nemusí být tak jednozna ná. Jeden dokument nemusí být p id len k jednomu projektu. Projekty tak mohou hrát roli i nap. jako nástroje pro vyhodnocení ur itých kampaní, pokud mám v li a chu do toho projektu zasunout v echny p íslu né faktury, které vypadly díky zpracování ur ité kampan a navíc v té kampani m e být zpracována i kompletní íprava v etn návazností nákladových polo ek (nap. p ijatých faktur za výrobu ur itých propaga ních materiál ). Mohly by tam zapadnout i servisní zásahy, pracovní výkazy lidí, kte í se na tom projektu podíleli. Vazby jednotlivých dokument k projektu mohou být finan ní, pak p iná í k projektu bu to náklady nebo výnosy. Znamená to, e projekt má na sebe navázané libovolné dokumenty, a n které z t chto dokument p iná í i finan ní vazbu, my leno n jaké peníze, které se objevují k vyhodnocení projektu. STRUKTUROVANOST PROJEKTU Druhou výhodou je schopnost zanést do takto komplikované situace ur itou strukturu. Nap. vystavování na veletrhu vy aduje ur itou p ípravnou fázi, realiza ní fázi, která vy aduje vybudování stánku. Následuje vlastní výstava a na záv r vyhodnocení výstavy (zpracování výsledk ú asti na tomto veletrhu). Veletr ní akce pojatá jako projekt má n kolik etap, které se d lí na ur ité fáze. Projektový systém Soft-4-Sale umo uje, aby jeden projekt m l stromovou strukturu fází etap a inností v rámci etap. Zále í na u ivateli, jakým zp sobem zanese do projektové situace jednotlivé kroky. JEDNODUCHÁ A POHODLNÁ P ÍPRAVA etí a ne mén podstatnou výhodou je jednoduchost, jakou p ipravíte jednotlivé plánované innosti k projektu. Jmenovit rychlost zadávání úkol, které se musí zpracovat v rámci projektu, by m la být velmi vysoká a p ipravit takový projekt se stává velmi pohodlné. Následn je nutné se k tomu samoz ejm vracet, rozhodnout o termínech a osobách. OPAKOVATELNÁ VYU ITELNOST Díky jednomu vytvo enému projektu dostanete ablonu pro projekt na dal í rok. Op t, typickou situací je výstava. Má velmi obdobnou strukturu v p tím roce, kdy se jednotlivé kroky musí opakovat, akorát nejsou spln né. Tzn. hodnota takového projektu je vyu itelná i pro dal í rok. PROVÁZANOST S FUNKCEMI SYSTÉMU SOFT-4-SALE Projektový management Vám p inese do systému vysokou mana erskou nadstavbu s pou itím libovolné funk nosti v systému Soft-4-Sale a provázaností do jedné projektové MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 4

10 situace. Tuto situaci je schopen zpracovat, jak pomocí operativních dokument, tak pomocí finan ních dokument, tak aby ji bylo mo né nakonec i vyhodnotit. SYNCHRONIZACE S PO TOVNÍM KLIENTEM Projektový management navazuje i na synchronizaci po ty, kde je mo né u p i synchronizaci rozhodnout, zda ur itá polo ka má být za azena do slo ky k n kterému z projekt, která se synchronizuje. PRÁCE S AKTIVNÍMI PROJEKTY Za dal í výhodu pova ujeme, e v nabídce se zobrazuje pouze omezená skupina práv aktivních projekt. Uzav ené projekty se dále u ivateli nenabízí pro p ipojování dokument. ÚKOLOVÝ MANAGEMENT innosti, které jsou plánovány v rámci projekt, jsou v systému implementovány jako standardní úkoly (úkolový management). Úkol, který je p ímo za azen do projektu je výjimkou 7:40, oproti ostatním dokument m. Tento úkol je p ipojen k úkolovému managementu vazbou 1:1 tzn., e úkol jako innost ur itého projektu m e být pod ízena pouze jedinému projektu. IVOTNÍ CYKLY ÚKOLU Pro snadn í ení projektového systému, byl do úkolového managementu zaveden pojem ivotní cykly. Ka dá fáze projektu má sv j vlastní ivotní cyklus. Zapisován První situace je zapisování úkolu, tzn. postupn je vytvá eno zadání toho úkolu a v této fázi ho nikdo nemá ani p ebírat pro práci. Po ukon ení tohoto cyklu, p echází do cyklu Zadán k ení editace byla ukon ena a p echází se do stavu, e zadání úkolu je kompletní, tak e je ve stavu zadáno. A eká na p evzetí úkolu evzat k ení Zodpov dná osoba p evzala k ení Dokon en Zodpov dná osoba ozna ila jako spln no. Akceptované ení Takto vy ený úkol je zkontrolován tím, kdo úkol zadal Neakceptované ení IVOTNÍ CYKLY PROJEKTU ipravován Zadán Be ící Dokon en MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 5

11 Akceptované dokon ení Neakceptované dokon ení ZÁKLADNÍ INFORMACE V PROJEKTOVÉM ÍZENÍ Ukázka karty projektu Za hlavní informace se pova ují zodpov dná ( ídící) osoba projektu, priorita a typ projektu co jsou dva íselníky, které zakládá u ivatel. Dále datum zahájení, ukon ení a skute né datum ukon ení projektu. Projekt má p edev ím název, p es který se potom bude dále odkazovat a bude vyhledáván. Krom názvu m e být zadán popis projektu v poli obsahu. Projekt m e být za azen pod zakázku, mark. akci p ípadn pro st edisko. Toto za azení by znamenalo, e projekt je pod ízen t mto krok m. Systémové informace obsahují identifikaci projektu, zadávající osobu, datum vzniku, datum poslední zm ny, úrove vno ení a popis vno ení. Tyká se to té situace, e projekt management umo uje krom hlavního projektu evidovat etapy a fáze inností, které jsou naplánovány v rámci toho projektu. Ty u obsahují hlub í úrove vno ení ne je 1. Na úrovni 1 tedy máme ty nejhlavn í zadané projekty. ení projektu je mo né zadat v textové variant i v rámci této karty projektové. Levá zálo ka obsahuje strukturu jednotlivých projekt, p es pravý klik je mo né aktivovat pomocné menu, které umí p esouvat jednotlivé etapy a innosti jednak nahor a dol, tzn. umí p esouvat jejich po adí a umí je povy ovat a poni ovat. Tzn. z etapy ud lat innost nebo z innosti ud lat etapu. Je mo né zde pravým klikem vkládat nové ádky, p ípadn p es pravý klik mazat ádky jednotlivých inností, tzn. struktura projektu se ovládá novým zp sobem p es pravé tla ítko. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 6

12 Pravá zálo ka obsahuje u jednotlivé dokumenty implicitn základní kartou je vazba na úkolový management. Je mo né p ímo zde do nových ádk vypisovat zadání nových inností, které jsou okam it po zapsání vedeny pod situací zadáno (zapisováno). Novou innost je mo né zadat taky jednodu e tím, e se zadání této innosti zapí e do horního ádku, kde se zadá text po adované innosti a systém sám zalo í pro funkci na posledním ádku nový úkol s tímto textem. V zálo ce najdete ve keré dokumenty, které jsou p ipojeny k projektu set íd ny tak, e nej erstv í dokumenty jsou naho e, ale i zde m ete samoz ejm pou ívat filtraci na typ dokumentu tzn. nalézt jenom dokumenty ur itého typu. V zálo ce vidíte záznamy spisové slu by, které pova ujem z hlediska informa ní hodnoty, e nej ast ím a nejzajímav ím dokumentem. Zálo ka ukazuje ve keré proaktivity, které jsou vedeny na dokumenty v projekt managementu a týká se to situace, kdy tyto dokumenty jsou nejen primární ve spojení k t mto projekt m, úkol m, ale jsou vlastn nep ímo p ipojeny k jakémukoliv projektovému dokumentu. Tzn. jakýkoliv dokument je p ipojen k projektu a m e mít proaktivity a tyto ve keré proaktivity se potom zobrazí v zálo ce alarm. Poslední zálo ka umo ní zobrazit ve keré p ipojené objekty, které jsou k projektu p ipojeny. A op t se p edpokládá, e r zné slo ité projekty bude nutné dopl ovat r znými dopl ujícími dokumenty (obrázky, fotky, schémata, tabulky, ). echny tyto soubory budou standardn p ipojeny jako p ipojené objekty a systém je schopen vyhledat v echny p ímo i nep ímo p ipojené dokumenty k zadanému projektu. NOVÁ VAZBA NA PROJEKT Nová vazba na projekt Na nástrojové li nad libovolným dokumentem je k dispozici nové tla ítko pro generování nové vazby na projekt. Nejd íve u ivatel vybere projekt nebo jeho konkrétní etapu a pak systém vybuduje vazbu, jen m e být je modifikována z hlediska informací jen se ve vazb ukládají! MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 7

13 Okno pro výber projektu Okno vazby na projekt Avízo vazby na projekt Pokud k dokumentu existuje vazba na projekt, je na dokumentu viditelné tla ítko pro otev ení projektu. Otev e bu p íslu ný projekt (pokud je vazba jednozna ná), nebo p ehled vazeb, pokud existují z jediného dokumentu vazby na více projekt. KARTA ÚKOL Karta úkolu zcela zm nila design, tak aby se stala p ehledn í a jednodu í. Je postavena na 4 základních zálo kách: základní zálo ka poskytuje obecné informace (zat íd ní k lidem, do íselník, priorita, typ, vazba do systému, p ípadn na konkrétní osobu, vazba na zdroje a následek úkolu, termín a pracnost) pokud chcete úkolu plánovat as, je mo né to plánování zadat do zálo ky plánování asu zálo ka za azení obsahuje (za azení úkolu ke konkrétní zakázce, mark. akci, a investi ní objem finan ní p ípadn vazba na st edisko) systémové informace (kdo úkol zkontroloval, kdy úkol prob hl, jaký byl p vodní termín, vznik úkolu, kdy se zm nil). Na kart úkol je podstatné to, e ji obsahuje tla ítka ivotního cyklu, to znamená, e úkol je nejd íve zapisován, pak je zadán, nakonec je p evzat, vy en a zkontrolován. Tak e ení úkolu jako takového se ji realizuje jediným tla ítkem, které ekne, e úkol byl spln n. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 8

14 Karta úkolu HLEDÁNÍ TEXTU V OPERATIVNÍCH DOKUMENTECH Funkce pro hledání textu v operativních dokumentech je umíst na v modulu Marketing. Byla navr ena a vytvo ena za ú elem snadného a rychlého dohledání informací v operativních dokumentech. Nap. pot ebujete-li dohledat , ve kterém je popsán návrh ení p estavby skladových prostor. Nebo nap. pot ebujete dohledat ást textu ze zápisu z porad. Hlavní výhodou hledání textu v operativních dokumentech je rychlé a pohodlné dohledání hledaného výrazu. Hledání probíhá v t chto typech dokument : spisová slu ba po adavky úkoly porady reference plán asu ceník kontakty dotazníky NASTAVENÍ KRITÉRIÍ HLEDÁNÍ TEXTU Hledaný text je mo né omezit kritérií výb ru. firma asová kritéria výb rem typu operativních dokument ozna ením konkrétních polo ek Hledání textu spustíte kliknutím na tla ítko EVIDENCE ZÁSILEK Evidence zásilek je umíst na v modulu Marketing. Byla navr ena a vytvo ena za ú elem elektronické evidence zásilek v systému Soft-4-Sale. Rychlost a p ehlednost jsou hlavní ednosti této funkce. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 9

15 Obr.. 1: Menu Evidence zásilek POSTUP P I ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZÁSILKY V menu Evidence zásilek vybereme polo ku Nová zásilka. Otev e se Vám prázdné okno pro zadání údaj o zásilce: status zásilky p ijatá/odeslaná datum zásilky (automaticky dopln no) firma (výb r dodavatele/odb ratele) faktura (výb r ísla faktury, ke které se zásilka vá e) epravní list ( íslo od p epravce) slu ba (forma dopravy) balíky (po et kus ) váha (hmotnost v kg) poznámka OK (p íznak doru ení) oblast (vychází z íselníku oblasti produkce, modul íselníky) zadal vznik (datum vzniku) zm na (datum poslední zm ny) íslo zásilky (eviden ní) TISK EVIDENCE ZÁSILEK Pomocí ikony Náhled p ed tiskem v nástrojové li zobrazíte tiskovou sestavu ehledu evidovaných zásilek. Tisk sestavy P ehled zásilek provedete ikonou pro tisk v nástrojové li. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 10

16 Obr.. 2: Karta evidence zásilek MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 11

17 VNITROFIREMNÍ DIALOGY Vnitrofiremní dialogy najdete v modulu Marketing. Byly navr eny za ú elem zefektivn ní interní komunikace ve firm. Formou p ísp vk a p ipomínek nad vybraným tématem ete vést tzv. diskusní skupiny, kde budou tyto záznamy evidovány. P ínosem je edev ím aktuálnost, dostupnost a rychlost zápisu p ísp vk a p ipomínek k tématu. ete tak vést vnitrofiremní dialogy nad velkými projekty, kde budou popsány jednotlivé strategické body realizace navrhovaného ení s mo ností p idání návrh na vylep ení, poznámek k realizaci atd. TYPICKÉ POU ITÍ: ízení firemních projekt evidence nápad a doporu ení k tématu dialogy o stanovení smluvní slevy Obr.. 3: Menu Vnitrofiremní dialogy NASTAVENÍ VNITROFIREMNÍHO DIALOGU ZALO ENÍ NOVÉ KARTY FIREMNÍHO DIALOGU Zvolíme v menu Marketing Vnitrofiremní dialogy Nový vnitrofiremní dialog. Otev e se Vám prázdná karta pro definici vnitrofiremního dialogu a zde vyplníme název p ípadn detailní popis dialogu. 1. ZVOLÍME TÉMATA DISKUZE Musíte zadat témata dialog ipomínky., ke kterým u ivatelé budou mít mo nost psát 2. NASTAVENÍ Ú ASTNÍK DISKUZE Konfigurace ú astník diskuze se týká výb ru z polí OCHODNÍK, VY IZUJE, NA V DOMÍ. echna pole mají podobu nabídkové rolety, kde ze seznamu provedeme výb r. V p ípad, e chceme provést výb r více ú astník diskuze, provedeme dvojklik do pole výb ru, kde se Vám otev e okno Výb r obchodníka/u ivatele, s mo ností za krtnutí ivatel systému Soft-4-Sale. 3. ZABEZPE ENÍ DAT Nastavení úrovn ochrany dat. Pro koho má být karta dialogu nep ístupná. Úrove ochrany dat má vazbu na horizontální ezy. Prove, zajistí uzam ení p ehledu témat diskuze, ale povoluje p idávání p ipomínek od u ivatel. KONFIGURACE TYP STATUS VNITROFIREMNÍCH DIALOG Definici typ status pro vnitrofiremní dialogy naleznete v modulu Marketing Vnitrofiremní dialogy Konfigurace íselník status dialog. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 12

18 KARTAVNITROFIREMNÍHO DIALOGU Seznam témat dialog astníci diskuze, které vybere z rolety. Dvojklikem na pole výb ru se Vám otev e ehled u ivatel, pro výb r více ú astník diskuze. ehled p ipomínek Obr.. 4: Karta vnitrofiremního dialogu MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 13

19 MARKETING, CRM SOFT-4-SALE CTI IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO Modul Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího je dopl ují funkcionalitou kontaktního a operativních funkcí systému. Soft-4-Sale CTI zajistí identifikaci volajícího dle telefonního ísla pokud je toto íslo jakýmkoliv zp sobem zapsáno do systému Soft-4-Sale. ení je postaveno na spolupráci modulu CTI firmy SPRINX a systému Soft-4-Sale firmy MTJ Service. Volané telefonní íslo je identifikováno na stanici u ivatele a sou asn je avizováno v prost edí Windows (klient CTI) a pokud b í na stanici systém Soft-4-Sale je identifikován volající i v tomto systému a v závislosti na konfiguraci má u ivatel mo nost dosáhnou automatické otev ení karty volajícího nebo automatické otev ení karty nového jednání pro volajícího. LOGIKA FUNKCE Telefonní úst edna p íjme hovor a po le ho na telefon a na TAPI server zárove. Na TAPI server je napojen PC (server), kde jsou umíst ny data Soft-4-Sale, a PC v ech u ivatel systému Soft-4-Sale (klient v síti). TAPI server p es S4S data zjistí jméno volajícího a informace po le na p íslu né PC (klient v síti), kde podle zvolené konfigurace zobrazí kartu volajícího. JAK SYSTÉM FUNGUJE? Úst edna se spojí kabelem USB nebo LAN s PC "serverem" - délka kabelu USB by nem la p esahovat 5m. Server: instaluje se ovlada pro danou úst ednu a SPRINX CTI jako SERVER. Jednotlivé PC: instaluje se "klientská ást" aplikace CTI a v nastavení se vybere telefonní linka, kterou daný klient "poslouchá" a kterou p id luje server. i p íchozím hovoru aplikace prohledává databázi telefonních ísel a pokud b í i Soft- 4-Sale pak p edá íslo telefonního hovoru i do systému Soft-4-Sale TECHNICKÉ PO ADAVKY Úst edna: Komunika ní rozhraní s PC (musí podporovat komunikaci p es TAPI rozhraní) ISDN linka d le itá pro zobrazení ísla z úst edny a správnou funkci CTI Podpora rozhraní TAPI a ovlada e vy í ne 1.4 (doporu eno 2.1) Server: Windows 2000 Server a vy í / SBS 2003 SQL Server pro pot eby modulu CTI Report Klient: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows 98 SE VYTVO ENÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Prvním krokem pro pou ívání funkce Soft-4-Sale CTI je vytvo ení databáze telefonních ísel, ze kterých bude systém Soft-4-Sale erpat. Vytvo ení databáze provede v modulu Kontakty Konfigurace Vytvo ení databáze telefonních ísel. Implicitní cesta pro umíst ní databáze telefonních ísel je nastavena do C:/SoftSale/Save PODKLADY PRO DATABÁZI telefonní ísla MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 14

20 mobilní ísla fax ZDROJE INFORMACÍ karta firmy karta osoby tiskové hlavi ky íselníky obchodník íselníky zam stnanc Systém doká e zpracovat a zapsat do databáze ísla v r zných formátech tím, e pro ka dé íslo vytvo í samostatný zápis: , , Po úsp ném vytvo ení databáze telefonních ísel se objeví informace o dokon ení. Konfigurace Soft-4-Sale CTI Karta pro konfiguraci funkce Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího je umíst na v modulu Kontakty Identifikace volajícího Konfigurace databáze telefonních ísel. Karta konfigurace Soft-4-Sale CTI NASTAVENÍ REAKCE NA NALEZENÉ TELEFONNÍ ÍSLO i nalezení telefonního ísla v databázi ísel, systém automaticky provede vybrané akce: otev e kartu firmy/osoby otev e nový záznam spisové slu by otev e nový záznam po adavku AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Nastavení automatické aktualizace databáze telefonních ísel p i zm údaj v systému: i oprav telefonu na kart firmy/ osoby i prvním spu ní systému Soft-4-Sale v rámci dne i výrob repliky v tichém re imu (není vázáno na u ivatele) i p íjmu repliky v tichém re imu (není vázáno na u ivatele) Tichým re imem se rozumí p i spu ní automatických akcí (viz. modul Systém Nastavení automatických akcí). SPUSTIT P I STARTU Teprve a po zatrhnutí této volby bude systém hlídat p íchozí telefonní ísla. UMÍST NÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Implicitní cesta pro umíst ní databáze telefonních ísel je nastavena C:/SoftSale/Save. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 15

21 OVLÁDACÍ PRVKY KARTY Ulo í zm ny v nastavení vazeb na telefonní úst ednu. Zav e okno nastavení vazeb na telefonní úst ednu. Spustí funkcí pro vytvo ení databáze telefonních ísel. Zobrazí p ehled databáze telefonních ísel. P EHLED TELEFONNÍCH ÍSEL Tla ítkem Ukázat v konfiguraci databáze telefonních ísel, otev ete p ehled v ech evidovaných telefonních ísel. I nad tímto p ehledem platí, e doubleclickem na za átek ádku otev ete kartu kontakt firmy/osoby. Nad p ehledem telefonních ísel lze generovat nový po adavek nebo novou spisovou slu bu. Podmínkou je umíst ní kurzoru na vybraný ádek kontaktu a následné zvolení akce. NEZNÁMÉ ÍSLO VOLAJÍCÍHO V p ípad, e systém Soft-4-Sale nerozpozná subjekt podle ísla p íchozího hovoru, nabídne ulo ení nového telefonního ísla do databáze systému. V úvahu p ipadají t i mo nosti. 1. p id lení nového ísla stávající firm /osob 2. p epsání stávajícího ísla firmy/osoby novým 3. vytvo ení nového kontaktu (nová firmy/osoba) Volbou zalo ení nového kontaktu Soft-4-Sale otev e novou kartu firmy/osoby s p ed vypln nou kolonkou pro telefonní íslo. Obr.. 5: Formulá pro zadání nového telefonního ísla NAJDI FIRMY DLE OBCHODNIKA BEZ OHLEDU NA MÍSTO ZÁPISU Vyhledání firem nebo osob dle zodpov dné osoby je asto opakovaným úkonem. Zápis zodpov dné osoby je ov em mo ný na dvou místech na kart firmy. zodpov dná osoba nebo seznam osob v poli Realizace. Nový ovládací prvek hledej kdekoliv je dostupný v nástrojích kontaktního managementu a marketingových výb rech a umo ní u ivateli vyhledat v echny firmy obchodníka AAA bez ohledu na to, do kterého pole bylo jméno AAA zapsáno! Tato mo nost se dotýká vyhledání firem a osob i dle marketingových výb, a je pou itelná pro p ehledy, pro tisky a statistiky. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 16

22 ikona aktivace výb ru obchodníka bez ohledu na místo zápisu Pokud pou ijete tuto ikonu, pak z stává aktivní jen jedno výb rové pole obchodníka, ale vyhledání v datech probíhá v obou polích. P ÍMÉ I NEP ÍMÉ PROAKTIVITY NEP ÍMÁ PROAKTIVITA Za nep ímou proaktivitu k firm A lze pova ovat proaktivní p ipomínku generovanou nad nabídkou pro firmu A. Proaktivních p ipomínek nep ímo svázaných s firmou m e být mnoho a mohou být spojeny s r znými dokumenty v systému. Obdobn logicky funguje pojem nep ímá proaktivita k zakázce nebo k marketingové akci. Jde tedy o proaktivity spojené s dokladem zakázky resp. marketingové akce. Nová zálo ka pro nep ímé proaktivity na obchodní a marketingové kart firmy na kart zakázky na kart marketingové akce Nová zálo ka zobrazuje v echny p ímé i nep ímé proaktivity k danému dokladu nebo firm. Obr.. 6: Marketingová karta firmy s napln nou zálo kou pro související proaktivity MNO INOVÉ OPERACE NAD MARKETINGOVÝMI VÝB RY Mno inové operace nad marketingovými výb ry (firem, osob, zbo í) byly sjednoceny do jednoho formulá e a roz eny o mo nosti omezení výsledku. Stávající varianta, p esunutí výsledku do nov vygenerovaného marketingového výb ru, byla roz ena o mo nost dát výsledek do jedné z následujících mo ností: do jednoho z dvou pou itých výb do nového výb ru s konkrétním p edem zadaným jménem (viz. okna pro generování nového výb ru) Replikace t chto zm n musí být zaji na jen replikací tabulky AKCE bez replikace zm n jednotlivých polo ek. Zm na typu A resp. D a A. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 17

23 Obr.. 7: Výsledky mno inových operací nad marketingovými výb ry NOVÁ ZÁLO KA OBJEKTY NA MARKETINGOVÉ KART Na marketingové kart vznikla nová zálo ka Objekty, která umo uje zobrazit v echny objekty p ímo i nep ímo svázané s danou firmou. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 18

24 INTERNET, SOFT-4-WEB ROZVOZY SESTAV AUTOMAT PRO ROZESÍLNÁNÍ TISKOVÝCH VÝSTUP VE FORMÁTU PDF ZÁKAZNÍK M NEBO OBCHODNÍK M. Rozvozy sestav najdete modulu Marketing. Byl navr en a vytvo en za ú elem usnadn ní pravidelného rozesílání informa ních sestav vn i dovnit firmy. P ínosem je p edev ím schopnost rozpoznat, komu zvolenou sestavu má smysl vlastn posílat. Pokud zvolíte nap. sestavu nedodaného zbo í, pak systém rozpozná, pro které zákazníky máte v evidenci nedodané p ijaté objednávky, a pouze pro tyto zákazníky vytvo í jednotlivé tiskové sestavy jejich nedodaných objednávek a tyto sestavy ulo í ve formátu PDF a umí je automaticky distribuovat em jako p ílohy. Obdobn pokud se rozhodnete distribuovat sestavy nespln ných úkol s termínem do minulého týdne, pak systém roze le sestavy jen t m obchodník m, kte í takové nespln né úkoly mají v evidenci systému. TYPICKÉ POU ITÍ: informace o nezaplacených fakturách (tzv. mírné automatické urgence) pro dlu níky informace o p ijatých objednávkách s potvrzením termín rekapitulace nedodaného zbo í s termíny pro zákazníky upozorn ní o datu splatnosti faktury pro platící zákazníky vývojové po adavky se zm nou v posledním týdnu pro zadávající organizace finan ní vyhodnocení prodeje pro editele a vedoucí odd lení (m sí ní, týdenní, kvartální) výkazy inností za poslední týden pro zákazníky v záruce nespln né úkoly po termínu z minulého týdne pro nepo ádné u ivatele rekapitulace dluh po splatnosti pro zodpovídající obchodníky Obr.. 8: Submenu Rozvozy sestav PDF MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 19

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 N E W S 0 9 / 2 0 0 6 IPOJENÉ OBRÁZKY...2 KONFIGURACE VAZEB... 2 TISKOVÉ SESTAVY... 2 HELP-DESK DIALOGY S NOTIFIKACÍ A PROAKTIVITAMI...3 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU...4 BONUSOVÝ

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz P ECHOD NA EUR PRINCIPY 1. Nové doklady vznikají v tuzemské m EUR se zobrazením duální m ny Sk 2. Data minulých období z stávají v systému 3. Všechny hodnoty v Sk jsou i v minulosti p epo teny na EUR 4.

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je ur ena dopravc m s cílem je informovat o povinnostech ulo ených p edpisy ES a R, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Vážení uživatelé programového vybavení firmy VIS, jistě jste z médií zaznamenali informaci, o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obcí Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Návod a používání BLMFis

Návod a používání BLMFis Návod a používání BLMFis Představení BLMFisu BLMFis je vše obsahující informační systém, který bude v budoucnu stále vyvíjen s cílem usnadnit zástupcům družstev jejich práci a zautomatizuje některé jejich

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy Vyšší odborná škola informačních služeb Praha ve spolupráci s Institut of Technology ve Sligu Seminární práce z předmětu Information and communication policy DATOVÉ SCHRÁNKY 18. března 2010 Jana Lužinová

Více

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION Nejsou Vaše citlivá data u konkurence? Jsou náklady na IT efektivně vynaložené? Víte, kudy z Vaší firmy unikají důležité dokumenty? Firmy mají problém s tím, že zaměstnanci

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou je : Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Sokolov PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY OBSAH:

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více