KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R"

Transkript

1 KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

2

3

4 I. DEN p o n d l í P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu 1 vyhledání textu 11:00 11:59 Blok 2: MARKETING, CRM 1 Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího 1 marketingový robot ukázkové definice v akci 1 kontakty a marketingové novinky 12:00 13:14 OB D 13:15 14:00 Blok 3: INTERNET, SOFT-4-WEB 1 automatické rozesílání sestav 1 SOFT-4-WEB data Soft-4-sale na Internetu 1 internetové novinky 14:15 15:00 Blok 4: HELP-DESK, SERVIS 1 HELP DESK nový modul 1 Help-desk MTJ Service 1 reklamace, reklama ní sklady 1 servis a opravy za ízení 15:15 16:00 Blok 5: MANA ERSKÉ NÁSTROJE 1 zam stnanecké benefity 1 obchodní a finan ní plánování 1 obchodní analýzy a plány 1 sestavení plán a vyhodnocení ziskovosti 16:15 17:00 Blok 6: ANALÝZY A VAZBY 1 ukázka sestavení hitparád 1 oblasti produkce na kart zbo í 1 vyu ití k ových tabulek 1 doklady zú tování záloh dopad na analýzy 17:15 18:00 Blok 7: OPAKOVÁNÍ 1 ukázky hodnotících sestav 1 novinky v mana erských nástrojích 1 analýzy a hodnotící sestavy Dotazový blok del í ne obvykle 18:00 XX:00 ODPO INEK + OSOBNÍ KONZULTACE

5 II. DEN ú t e r ý P R O G R A M K O L E N Í 09:00-09:10 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:10-10:00 Blok 1: CENOVÉ STRATEGIE, BONUSOVÝ SYSTÉM 1 cenové strategie, nástroje pro stanovení cen 1 recykla ní poplatky 1 BONUSOVÝ SYSTÉM 1 smluvní ceny stanovení dle nabídek 10:15-11:00 Blok 2: SKLADY 1 návrh vyu ití árových kód 1 robot výrobních ísel 1 skladová inventura, uzáv rka 1 hromadné nastavení pro minimální zásoby 1 skladové analýzy, dostupnost, umíst ní na sklad 1 vazba skladu na ú etní systém 11:15-12:00 Blok 3: PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ 1 funkcionalita ú etnictví 1 ení uvnit systému Soft-4-Sale 1 vazba na obchodní moduly Soft-4-Sale 12:00 13:15 OB D 13:15 14:00 Blok 3: OBCHODÍ DOKUMENTY A POSTUPY 1 signace obchodních dokument 1 pultový prodej s registra ní pokladnou 1 zápo ty a bankovní výpisy v zahrani ní m 1 záp ky vrácení výrobního ísla 14:15 15:00 Blok 5: OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU 1 klon p i otev ení sady dokument 1 dynamické zv ení vý ky podformulá e 1 ovládací triky 1 novinky v ovládání 15:15 16:00 Blok 6: SPRÁVA SYSTÉMU A DAT 1 data v Soft-4-Sale 1 provoz Soft-4-Sale 1 údr ba Soft-4-Sale Dotazový blok del í ne obvykle 16:15 16:30 Blok 7: Plán rozvoje 2006/ rozvojový plán 16:30 17:00 UKON ENÍ KOLENÍ

6 K O L E N Í J A R O ÍZENÍ PROJEKT, OPERATIVA...4 ÍZENÍ PROJEKT 4 HLAVNÍ VÝHODY POU ÍVÁNÍ MODULU PROJEKTY...4 IVOTNÍ CYKLY ÚKOLU...5 IVOTNÍ CYKLY PROJEKTU...5 ZÁKLADNÍ INFORMACE V PROJEKTOVÉM ÍZENÍ...6 NOVÁ VAZBA NA PROJEKT...7 KARTA ÚKOL...8 HLEDÁNÍ TEXTU V OPERATIVNÍCH DOKUMENTECH...9 EVIDENCE ZÁSILEK 9 POSTUP P I ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZÁSILKY...10 TISK EVIDENCE ZÁSILEK...10 VNITROFIREMNÍ DIALOGY 12 NASTAVENÍ VNITROFIREMNÍHO DIALOGU...12 KARTA VNITROFIREMNÍHO DIALOGU...13 MARKETING, CRM...14 SOFT-4-SALE CTI IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO 14 VYTVO ENÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL...14 P EHLED TELEFONNÍCH ÍSEL...16 NEZNÁMÉ ÍSLO VOLAJÍCÍHO...16 NAJDI FIRMY DLE OBCHODNIKA BEZ OHLEDU NA MÍSTO ZÁPISU...16 P ÍMÉ I NEP ÍMÉ PROAKTIVITY...17 MNO INOVÉ OPERACE NAD MARKETINGOVÝMI VÝB RY...17 NOVÁ ZÁLO KA OBJEKTY NA MARKETINGOVÉ KART...18 INTERNET, SOFT-4-WEB...19 ROZVOZY SESTAV 19 POSTUP NÁVRHU ROZVOZU SESTAV...21 SOFT-4-WEB: INTERNETOVÁ NADSTAVBA S4S 23 STRUKTURA E ENÍ SOFT-4-WEB...24 POPIS SOFT-4-WEB...25 KARTA DEFINICE VAZEB PORTÁLU SOFT-4-WEB...26 KONFIGURACE S4S GUARDIEN...26 PORTÁL B2B 27 OUTLOOK EXPRESS!...28 HELP-DESK, SERVIS...29 HELP-DESK SOFT-4-SALE 29 E ENÍ PO ADAVK ZÁKAZNÍK...29 ZÁKLADNÍ ROZT ÍD NÍ DO 4 PEVNÝCH KATEGORIÍ...29 KARTA PO ADAVKU HELP-DESKU...31 HELP-DESK SOFT-4-WEB 31 MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 1

7 VÝKAZY SERVISNÍ INNOSTI...33 MANA ERSKÉ NÁSTROJE...34 VNITROFIREMNÍ ZAM STNANECKÉ BENEFITY 34 NASTAVENÍ BENEFIT...35 P EHLEDY BENEFIT...36 GENERÁTORY OBCHODNÍHO PLÁNU NAD 6 TYPY DOKLAD...36 P EHLED ROZPRACOVANOSTI ZAKÁZEK...37 DAILY NEWS...38 ANALÝZY A VAZBY...39 OBRAT...39 ZAKÁZKY...39 TOP SEZNAMY A KOLÁ OVÉ GRAFY U K Í OVÝCH TABULEK...40 ANALÝZA TRHU...41 CENOVÉ STRATEGIE, BONUSOVÝ SYSTÉM...42 RECYKLA NÍ POPLATKY...42 BONUSOVÝ SYSTÉM 43 JAK ZÍSKAT BONUSOVÉ BODY...43 KONSTRUK NÍ CELKY...45 P I AZENÍ ZÁKAZNICKÝCH DEFINIC NAD KARTOU NABÍDKY...46 SKLADY...47 ROBOT VÝROBNÍCH ÍSEL 47 POSTUP SPU T NÍ ROBOTA...47 VÝZNAM VOLEB...48 SKLAD...48 NEPOHYBLIVÉ ZÁSOBY...49 REPLIKACE JEN STAV ZÁSOB...49 ZRYCHLENÍ MANIPULACE SE SKLADOVÝMI DOKLADY...50 NA ZÁP J NÍK DOKLADECH INFORMACE O VRÁCENÍ...50 NÁSTROJ PRO KONTROLU KOREKTNOSTI SKLADOVÝCH P EVOD...51 NAVR ENÍ MINIMÁLNÍCH STAV ZÁSOB DLE OBJEMU PRODEJE V MINULOSTI...51 HLEDÁNÍ DUPLICIT V DATABÁZI ZBO Í...52 HROMADNÉ NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO A OPTIMÁLNÍHO MNO STVÍ...53 NASTAVENÍ POVINNÝCH ÚDAJ KARTY P EVODKY...53 PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ...54 VAZBY MODULU EKONOMICKÉHO NA MODULY OBCHODNÍ...54 START EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...55 PROVOZ EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...56 FUNKCE EKONOMIKY V SOFT-4-SALE...56 MENU MODULU EKONOMIKA...57 OBCHODNÍ DOKUMENTY A POSTUPY...60 PULTOVÝ PRODEJ S REGISTRA NÍ POKLADNOU 60 NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉ POKLADNY...60 KONFIGURACE FISKÁLNÍHO MODULU...60 NEGATIVNÍ HLÁ ENÍ PRO INTRASTAT...62 ZÁPO TY V ZAHRANI NÍ M N...62 OV OVÁNÍ PLATNOSTI ÍSLA ZBO Í V DOKLADECH...62 ODB RATELSKÉ ÍSLO ZBO Í NA DOKLADECH...63 MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 2

8 GENERÁTOR NABÍDKY Z P EHLEDU ZBO Í VE VF...64 NASTAVENÍ STANDARDNÍHO DOPROVODNÉHO TEXTU...65 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPIS Z VÍCE Ú T KLIENTA SOU ASN...65 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPIS FORMÁTU MULTICASH...65 KONTROLA DUPLICITNÍHO ÍSLA VÝPISU P I IMPORTU...65 KUMULOVANÉ PLATEBNÍ P ÍKAZY...65 DOPLN N SWIFT A IBAN U ZAHRANI NÍCH P IJATÝCH FAKTUR...66 TISK VZÁJEMNÉHO ZÁPO TU V M N EUR...66 TISKOVÁ SESTAVA P ÍMO NAD P EHLEDY...66 GENERÁTOR P IJATÉ OBJEDNÁVKY NAD KARTOU SERVISNÍHO ZÁSAHU...66 KAPACITNÍ P EHLED POLO EK OBJEDNÁVEK...67 MO NOST SLEDOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH DOKLAD...67 NOVÁ SERVISNÍ FUNKCE NA NA KART OBCHODNÍ ANALÝZY...67 DEFINICE POVINNÝCH ÁDK NABÍDKY...67 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU...69 KONTROLA OBSAHU NABÍDKY...69 PAM TISKOVÝCH DOKUMENT...69 AUTOMATICKÉ ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ÍSELNÝCH ÁD DOKLAD V NOVÉM ROCE...70 NAPLN NÍ HODNOT PRÁZDNÝCH POLÍ...71 NASTAVENÍ ÍSELNÝCH AD V REPLIKACÍCH...71 IDENTIFIKACE ZODPOV DNÉ OSOBY...71 SPRÁVA SYSTÉMU A DAT...72 NÁSTROJ PRO ODESÍLÁNÍ LOGOVACÍCH PROTOKOL...72 SQL DOTAZ...73 PLÁN ROZVOJE 2006/ MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 3

9 ÍZENÍ PROJEKT, OPERATIVA ÍZENÍ PROJEKT Smyslem nového modulu ÍZENÍ PROJEKT je umo nit ízení slo itých podnikových situací, zakázek a projekt. Pod ozna ením projekt si m eme nap. p edstavit st hování firmy z místa A na místo B nebo nap. p íprava ur ité produktové skupiny k distribuci nebo nap. sestavení marketingového plánu na p tí rok. Projekt si m eme p edstavit libovolnou innost, která vy aduje slo ité koordinace, sou innost mnoha spolupracovník a minimáln vy aduje n jaké organizované zpracování jednotlivých krok. HLAVNÍ VÝHODY POU ÍVÁNÍ MODULU PROJEKTY PROJEKT, JAKO NADSTAVBA SYSTÉMU SOFT-4-SALE Projekt je nadstavbou systému Soft-4-Sale vztahující se k libovolným dokument m v systému. Jedná se o nad ízenou funkci, tzn., e k jednomu projektu m e být p ipojeno libovolné mno ství firem, zakázek, úkol, jednání, nabídek, mark. akcí atd. Navíc zde platí, e jeden dokument m e být p ipojen k více projekt m. Proto vazba mezi projektem a dokumenty nemusí být tak jednozna ná. Jeden dokument nemusí být p id len k jednomu projektu. Projekty tak mohou hrát roli i nap. jako nástroje pro vyhodnocení ur itých kampaní, pokud mám v li a chu do toho projektu zasunout v echny p íslu né faktury, které vypadly díky zpracování ur ité kampan a navíc v té kampani m e být zpracována i kompletní íprava v etn návazností nákladových polo ek (nap. p ijatých faktur za výrobu ur itých propaga ních materiál ). Mohly by tam zapadnout i servisní zásahy, pracovní výkazy lidí, kte í se na tom projektu podíleli. Vazby jednotlivých dokument k projektu mohou být finan ní, pak p iná í k projektu bu to náklady nebo výnosy. Znamená to, e projekt má na sebe navázané libovolné dokumenty, a n které z t chto dokument p iná í i finan ní vazbu, my leno n jaké peníze, které se objevují k vyhodnocení projektu. STRUKTUROVANOST PROJEKTU Druhou výhodou je schopnost zanést do takto komplikované situace ur itou strukturu. Nap. vystavování na veletrhu vy aduje ur itou p ípravnou fázi, realiza ní fázi, která vy aduje vybudování stánku. Následuje vlastní výstava a na záv r vyhodnocení výstavy (zpracování výsledk ú asti na tomto veletrhu). Veletr ní akce pojatá jako projekt má n kolik etap, které se d lí na ur ité fáze. Projektový systém Soft-4-Sale umo uje, aby jeden projekt m l stromovou strukturu fází etap a inností v rámci etap. Zále í na u ivateli, jakým zp sobem zanese do projektové situace jednotlivé kroky. JEDNODUCHÁ A POHODLNÁ P ÍPRAVA etí a ne mén podstatnou výhodou je jednoduchost, jakou p ipravíte jednotlivé plánované innosti k projektu. Jmenovit rychlost zadávání úkol, které se musí zpracovat v rámci projektu, by m la být velmi vysoká a p ipravit takový projekt se stává velmi pohodlné. Následn je nutné se k tomu samoz ejm vracet, rozhodnout o termínech a osobách. OPAKOVATELNÁ VYU ITELNOST Díky jednomu vytvo enému projektu dostanete ablonu pro projekt na dal í rok. Op t, typickou situací je výstava. Má velmi obdobnou strukturu v p tím roce, kdy se jednotlivé kroky musí opakovat, akorát nejsou spln né. Tzn. hodnota takového projektu je vyu itelná i pro dal í rok. PROVÁZANOST S FUNKCEMI SYSTÉMU SOFT-4-SALE Projektový management Vám p inese do systému vysokou mana erskou nadstavbu s pou itím libovolné funk nosti v systému Soft-4-Sale a provázaností do jedné projektové MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 4

10 situace. Tuto situaci je schopen zpracovat, jak pomocí operativních dokument, tak pomocí finan ních dokument, tak aby ji bylo mo né nakonec i vyhodnotit. SYNCHRONIZACE S PO TOVNÍM KLIENTEM Projektový management navazuje i na synchronizaci po ty, kde je mo né u p i synchronizaci rozhodnout, zda ur itá polo ka má být za azena do slo ky k n kterému z projekt, která se synchronizuje. PRÁCE S AKTIVNÍMI PROJEKTY Za dal í výhodu pova ujeme, e v nabídce se zobrazuje pouze omezená skupina práv aktivních projekt. Uzav ené projekty se dále u ivateli nenabízí pro p ipojování dokument. ÚKOLOVÝ MANAGEMENT innosti, které jsou plánovány v rámci projekt, jsou v systému implementovány jako standardní úkoly (úkolový management). Úkol, který je p ímo za azen do projektu je výjimkou 7:40, oproti ostatním dokument m. Tento úkol je p ipojen k úkolovému managementu vazbou 1:1 tzn., e úkol jako innost ur itého projektu m e být pod ízena pouze jedinému projektu. IVOTNÍ CYKLY ÚKOLU Pro snadn í ení projektového systému, byl do úkolového managementu zaveden pojem ivotní cykly. Ka dá fáze projektu má sv j vlastní ivotní cyklus. Zapisován První situace je zapisování úkolu, tzn. postupn je vytvá eno zadání toho úkolu a v této fázi ho nikdo nemá ani p ebírat pro práci. Po ukon ení tohoto cyklu, p echází do cyklu Zadán k ení editace byla ukon ena a p echází se do stavu, e zadání úkolu je kompletní, tak e je ve stavu zadáno. A eká na p evzetí úkolu evzat k ení Zodpov dná osoba p evzala k ení Dokon en Zodpov dná osoba ozna ila jako spln no. Akceptované ení Takto vy ený úkol je zkontrolován tím, kdo úkol zadal Neakceptované ení IVOTNÍ CYKLY PROJEKTU ipravován Zadán Be ící Dokon en MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 5

11 Akceptované dokon ení Neakceptované dokon ení ZÁKLADNÍ INFORMACE V PROJEKTOVÉM ÍZENÍ Ukázka karty projektu Za hlavní informace se pova ují zodpov dná ( ídící) osoba projektu, priorita a typ projektu co jsou dva íselníky, které zakládá u ivatel. Dále datum zahájení, ukon ení a skute né datum ukon ení projektu. Projekt má p edev ím název, p es který se potom bude dále odkazovat a bude vyhledáván. Krom názvu m e být zadán popis projektu v poli obsahu. Projekt m e být za azen pod zakázku, mark. akci p ípadn pro st edisko. Toto za azení by znamenalo, e projekt je pod ízen t mto krok m. Systémové informace obsahují identifikaci projektu, zadávající osobu, datum vzniku, datum poslední zm ny, úrove vno ení a popis vno ení. Tyká se to té situace, e projekt management umo uje krom hlavního projektu evidovat etapy a fáze inností, které jsou naplánovány v rámci toho projektu. Ty u obsahují hlub í úrove vno ení ne je 1. Na úrovni 1 tedy máme ty nejhlavn í zadané projekty. ení projektu je mo né zadat v textové variant i v rámci této karty projektové. Levá zálo ka obsahuje strukturu jednotlivých projekt, p es pravý klik je mo né aktivovat pomocné menu, které umí p esouvat jednotlivé etapy a innosti jednak nahor a dol, tzn. umí p esouvat jejich po adí a umí je povy ovat a poni ovat. Tzn. z etapy ud lat innost nebo z innosti ud lat etapu. Je mo né zde pravým klikem vkládat nové ádky, p ípadn p es pravý klik mazat ádky jednotlivých inností, tzn. struktura projektu se ovládá novým zp sobem p es pravé tla ítko. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 6

12 Pravá zálo ka obsahuje u jednotlivé dokumenty implicitn základní kartou je vazba na úkolový management. Je mo né p ímo zde do nových ádk vypisovat zadání nových inností, které jsou okam it po zapsání vedeny pod situací zadáno (zapisováno). Novou innost je mo né zadat taky jednodu e tím, e se zadání této innosti zapí e do horního ádku, kde se zadá text po adované innosti a systém sám zalo í pro funkci na posledním ádku nový úkol s tímto textem. V zálo ce najdete ve keré dokumenty, které jsou p ipojeny k projektu set íd ny tak, e nej erstv í dokumenty jsou naho e, ale i zde m ete samoz ejm pou ívat filtraci na typ dokumentu tzn. nalézt jenom dokumenty ur itého typu. V zálo ce vidíte záznamy spisové slu by, které pova ujem z hlediska informa ní hodnoty, e nej ast ím a nejzajímav ím dokumentem. Zálo ka ukazuje ve keré proaktivity, které jsou vedeny na dokumenty v projekt managementu a týká se to situace, kdy tyto dokumenty jsou nejen primární ve spojení k t mto projekt m, úkol m, ale jsou vlastn nep ímo p ipojeny k jakémukoliv projektovému dokumentu. Tzn. jakýkoliv dokument je p ipojen k projektu a m e mít proaktivity a tyto ve keré proaktivity se potom zobrazí v zálo ce alarm. Poslední zálo ka umo ní zobrazit ve keré p ipojené objekty, které jsou k projektu p ipojeny. A op t se p edpokládá, e r zné slo ité projekty bude nutné dopl ovat r znými dopl ujícími dokumenty (obrázky, fotky, schémata, tabulky, ). echny tyto soubory budou standardn p ipojeny jako p ipojené objekty a systém je schopen vyhledat v echny p ímo i nep ímo p ipojené dokumenty k zadanému projektu. NOVÁ VAZBA NA PROJEKT Nová vazba na projekt Na nástrojové li nad libovolným dokumentem je k dispozici nové tla ítko pro generování nové vazby na projekt. Nejd íve u ivatel vybere projekt nebo jeho konkrétní etapu a pak systém vybuduje vazbu, jen m e být je modifikována z hlediska informací jen se ve vazb ukládají! MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 7

13 Okno pro výber projektu Okno vazby na projekt Avízo vazby na projekt Pokud k dokumentu existuje vazba na projekt, je na dokumentu viditelné tla ítko pro otev ení projektu. Otev e bu p íslu ný projekt (pokud je vazba jednozna ná), nebo p ehled vazeb, pokud existují z jediného dokumentu vazby na více projekt. KARTA ÚKOL Karta úkolu zcela zm nila design, tak aby se stala p ehledn í a jednodu í. Je postavena na 4 základních zálo kách: základní zálo ka poskytuje obecné informace (zat íd ní k lidem, do íselník, priorita, typ, vazba do systému, p ípadn na konkrétní osobu, vazba na zdroje a následek úkolu, termín a pracnost) pokud chcete úkolu plánovat as, je mo né to plánování zadat do zálo ky plánování asu zálo ka za azení obsahuje (za azení úkolu ke konkrétní zakázce, mark. akci, a investi ní objem finan ní p ípadn vazba na st edisko) systémové informace (kdo úkol zkontroloval, kdy úkol prob hl, jaký byl p vodní termín, vznik úkolu, kdy se zm nil). Na kart úkol je podstatné to, e ji obsahuje tla ítka ivotního cyklu, to znamená, e úkol je nejd íve zapisován, pak je zadán, nakonec je p evzat, vy en a zkontrolován. Tak e ení úkolu jako takového se ji realizuje jediným tla ítkem, které ekne, e úkol byl spln n. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 8

14 Karta úkolu HLEDÁNÍ TEXTU V OPERATIVNÍCH DOKUMENTECH Funkce pro hledání textu v operativních dokumentech je umíst na v modulu Marketing. Byla navr ena a vytvo ena za ú elem snadného a rychlého dohledání informací v operativních dokumentech. Nap. pot ebujete-li dohledat , ve kterém je popsán návrh ení p estavby skladových prostor. Nebo nap. pot ebujete dohledat ást textu ze zápisu z porad. Hlavní výhodou hledání textu v operativních dokumentech je rychlé a pohodlné dohledání hledaného výrazu. Hledání probíhá v t chto typech dokument : spisová slu ba po adavky úkoly porady reference plán asu ceník kontakty dotazníky NASTAVENÍ KRITÉRIÍ HLEDÁNÍ TEXTU Hledaný text je mo né omezit kritérií výb ru. firma asová kritéria výb rem typu operativních dokument ozna ením konkrétních polo ek Hledání textu spustíte kliknutím na tla ítko EVIDENCE ZÁSILEK Evidence zásilek je umíst na v modulu Marketing. Byla navr ena a vytvo ena za ú elem elektronické evidence zásilek v systému Soft-4-Sale. Rychlost a p ehlednost jsou hlavní ednosti této funkce. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 9

15 Obr.. 1: Menu Evidence zásilek POSTUP P I ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZÁSILKY V menu Evidence zásilek vybereme polo ku Nová zásilka. Otev e se Vám prázdné okno pro zadání údaj o zásilce: status zásilky p ijatá/odeslaná datum zásilky (automaticky dopln no) firma (výb r dodavatele/odb ratele) faktura (výb r ísla faktury, ke které se zásilka vá e) epravní list ( íslo od p epravce) slu ba (forma dopravy) balíky (po et kus ) váha (hmotnost v kg) poznámka OK (p íznak doru ení) oblast (vychází z íselníku oblasti produkce, modul íselníky) zadal vznik (datum vzniku) zm na (datum poslední zm ny) íslo zásilky (eviden ní) TISK EVIDENCE ZÁSILEK Pomocí ikony Náhled p ed tiskem v nástrojové li zobrazíte tiskovou sestavu ehledu evidovaných zásilek. Tisk sestavy P ehled zásilek provedete ikonou pro tisk v nástrojové li. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 10

16 Obr.. 2: Karta evidence zásilek MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 11

17 VNITROFIREMNÍ DIALOGY Vnitrofiremní dialogy najdete v modulu Marketing. Byly navr eny za ú elem zefektivn ní interní komunikace ve firm. Formou p ísp vk a p ipomínek nad vybraným tématem ete vést tzv. diskusní skupiny, kde budou tyto záznamy evidovány. P ínosem je edev ím aktuálnost, dostupnost a rychlost zápisu p ísp vk a p ipomínek k tématu. ete tak vést vnitrofiremní dialogy nad velkými projekty, kde budou popsány jednotlivé strategické body realizace navrhovaného ení s mo ností p idání návrh na vylep ení, poznámek k realizaci atd. TYPICKÉ POU ITÍ: ízení firemních projekt evidence nápad a doporu ení k tématu dialogy o stanovení smluvní slevy Obr.. 3: Menu Vnitrofiremní dialogy NASTAVENÍ VNITROFIREMNÍHO DIALOGU ZALO ENÍ NOVÉ KARTY FIREMNÍHO DIALOGU Zvolíme v menu Marketing Vnitrofiremní dialogy Nový vnitrofiremní dialog. Otev e se Vám prázdná karta pro definici vnitrofiremního dialogu a zde vyplníme název p ípadn detailní popis dialogu. 1. ZVOLÍME TÉMATA DISKUZE Musíte zadat témata dialog ipomínky., ke kterým u ivatelé budou mít mo nost psát 2. NASTAVENÍ Ú ASTNÍK DISKUZE Konfigurace ú astník diskuze se týká výb ru z polí OCHODNÍK, VY IZUJE, NA V DOMÍ. echna pole mají podobu nabídkové rolety, kde ze seznamu provedeme výb r. V p ípad, e chceme provést výb r více ú astník diskuze, provedeme dvojklik do pole výb ru, kde se Vám otev e okno Výb r obchodníka/u ivatele, s mo ností za krtnutí ivatel systému Soft-4-Sale. 3. ZABEZPE ENÍ DAT Nastavení úrovn ochrany dat. Pro koho má být karta dialogu nep ístupná. Úrove ochrany dat má vazbu na horizontální ezy. Prove, zajistí uzam ení p ehledu témat diskuze, ale povoluje p idávání p ipomínek od u ivatel. KONFIGURACE TYP STATUS VNITROFIREMNÍCH DIALOG Definici typ status pro vnitrofiremní dialogy naleznete v modulu Marketing Vnitrofiremní dialogy Konfigurace íselník status dialog. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 12

18 KARTAVNITROFIREMNÍHO DIALOGU Seznam témat dialog astníci diskuze, které vybere z rolety. Dvojklikem na pole výb ru se Vám otev e ehled u ivatel, pro výb r více ú astník diskuze. ehled p ipomínek Obr.. 4: Karta vnitrofiremního dialogu MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 13

19 MARKETING, CRM SOFT-4-SALE CTI IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO Modul Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího je dopl ují funkcionalitou kontaktního a operativních funkcí systému. Soft-4-Sale CTI zajistí identifikaci volajícího dle telefonního ísla pokud je toto íslo jakýmkoliv zp sobem zapsáno do systému Soft-4-Sale. ení je postaveno na spolupráci modulu CTI firmy SPRINX a systému Soft-4-Sale firmy MTJ Service. Volané telefonní íslo je identifikováno na stanici u ivatele a sou asn je avizováno v prost edí Windows (klient CTI) a pokud b í na stanici systém Soft-4-Sale je identifikován volající i v tomto systému a v závislosti na konfiguraci má u ivatel mo nost dosáhnou automatické otev ení karty volajícího nebo automatické otev ení karty nového jednání pro volajícího. LOGIKA FUNKCE Telefonní úst edna p íjme hovor a po le ho na telefon a na TAPI server zárove. Na TAPI server je napojen PC (server), kde jsou umíst ny data Soft-4-Sale, a PC v ech u ivatel systému Soft-4-Sale (klient v síti). TAPI server p es S4S data zjistí jméno volajícího a informace po le na p íslu né PC (klient v síti), kde podle zvolené konfigurace zobrazí kartu volajícího. JAK SYSTÉM FUNGUJE? Úst edna se spojí kabelem USB nebo LAN s PC "serverem" - délka kabelu USB by nem la p esahovat 5m. Server: instaluje se ovlada pro danou úst ednu a SPRINX CTI jako SERVER. Jednotlivé PC: instaluje se "klientská ást" aplikace CTI a v nastavení se vybere telefonní linka, kterou daný klient "poslouchá" a kterou p id luje server. i p íchozím hovoru aplikace prohledává databázi telefonních ísel a pokud b í i Soft- 4-Sale pak p edá íslo telefonního hovoru i do systému Soft-4-Sale TECHNICKÉ PO ADAVKY Úst edna: Komunika ní rozhraní s PC (musí podporovat komunikaci p es TAPI rozhraní) ISDN linka d le itá pro zobrazení ísla z úst edny a správnou funkci CTI Podpora rozhraní TAPI a ovlada e vy í ne 1.4 (doporu eno 2.1) Server: Windows 2000 Server a vy í / SBS 2003 SQL Server pro pot eby modulu CTI Report Klient: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows 98 SE VYTVO ENÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Prvním krokem pro pou ívání funkce Soft-4-Sale CTI je vytvo ení databáze telefonních ísel, ze kterých bude systém Soft-4-Sale erpat. Vytvo ení databáze provede v modulu Kontakty Konfigurace Vytvo ení databáze telefonních ísel. Implicitní cesta pro umíst ní databáze telefonních ísel je nastavena do C:/SoftSale/Save PODKLADY PRO DATABÁZI telefonní ísla MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 14

20 mobilní ísla fax ZDROJE INFORMACÍ karta firmy karta osoby tiskové hlavi ky íselníky obchodník íselníky zam stnanc Systém doká e zpracovat a zapsat do databáze ísla v r zných formátech tím, e pro ka dé íslo vytvo í samostatný zápis: , , Po úsp ném vytvo ení databáze telefonních ísel se objeví informace o dokon ení. Konfigurace Soft-4-Sale CTI Karta pro konfiguraci funkce Soft-4-Sale CTI identifikace volajícího je umíst na v modulu Kontakty Identifikace volajícího Konfigurace databáze telefonních ísel. Karta konfigurace Soft-4-Sale CTI NASTAVENÍ REAKCE NA NALEZENÉ TELEFONNÍ ÍSLO i nalezení telefonního ísla v databázi ísel, systém automaticky provede vybrané akce: otev e kartu firmy/osoby otev e nový záznam spisové slu by otev e nový záznam po adavku AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Nastavení automatické aktualizace databáze telefonních ísel p i zm údaj v systému: i oprav telefonu na kart firmy/ osoby i prvním spu ní systému Soft-4-Sale v rámci dne i výrob repliky v tichém re imu (není vázáno na u ivatele) i p íjmu repliky v tichém re imu (není vázáno na u ivatele) Tichým re imem se rozumí p i spu ní automatických akcí (viz. modul Systém Nastavení automatických akcí). SPUSTIT P I STARTU Teprve a po zatrhnutí této volby bude systém hlídat p íchozí telefonní ísla. UMÍST NÍ DATABÁZE TELEFONNÍCH ÍSEL Implicitní cesta pro umíst ní databáze telefonních ísel je nastavena C:/SoftSale/Save. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 15

21 OVLÁDACÍ PRVKY KARTY Ulo í zm ny v nastavení vazeb na telefonní úst ednu. Zav e okno nastavení vazeb na telefonní úst ednu. Spustí funkcí pro vytvo ení databáze telefonních ísel. Zobrazí p ehled databáze telefonních ísel. P EHLED TELEFONNÍCH ÍSEL Tla ítkem Ukázat v konfiguraci databáze telefonních ísel, otev ete p ehled v ech evidovaných telefonních ísel. I nad tímto p ehledem platí, e doubleclickem na za átek ádku otev ete kartu kontakt firmy/osoby. Nad p ehledem telefonních ísel lze generovat nový po adavek nebo novou spisovou slu bu. Podmínkou je umíst ní kurzoru na vybraný ádek kontaktu a následné zvolení akce. NEZNÁMÉ ÍSLO VOLAJÍCÍHO V p ípad, e systém Soft-4-Sale nerozpozná subjekt podle ísla p íchozího hovoru, nabídne ulo ení nového telefonního ísla do databáze systému. V úvahu p ipadají t i mo nosti. 1. p id lení nového ísla stávající firm /osob 2. p epsání stávajícího ísla firmy/osoby novým 3. vytvo ení nového kontaktu (nová firmy/osoba) Volbou zalo ení nového kontaktu Soft-4-Sale otev e novou kartu firmy/osoby s p ed vypln nou kolonkou pro telefonní íslo. Obr.. 5: Formulá pro zadání nového telefonního ísla NAJDI FIRMY DLE OBCHODNIKA BEZ OHLEDU NA MÍSTO ZÁPISU Vyhledání firem nebo osob dle zodpov dné osoby je asto opakovaným úkonem. Zápis zodpov dné osoby je ov em mo ný na dvou místech na kart firmy. zodpov dná osoba nebo seznam osob v poli Realizace. Nový ovládací prvek hledej kdekoliv je dostupný v nástrojích kontaktního managementu a marketingových výb rech a umo ní u ivateli vyhledat v echny firmy obchodníka AAA bez ohledu na to, do kterého pole bylo jméno AAA zapsáno! Tato mo nost se dotýká vyhledání firem a osob i dle marketingových výb, a je pou itelná pro p ehledy, pro tisky a statistiky. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 16

22 ikona aktivace výb ru obchodníka bez ohledu na místo zápisu Pokud pou ijete tuto ikonu, pak z stává aktivní jen jedno výb rové pole obchodníka, ale vyhledání v datech probíhá v obou polích. P ÍMÉ I NEP ÍMÉ PROAKTIVITY NEP ÍMÁ PROAKTIVITA Za nep ímou proaktivitu k firm A lze pova ovat proaktivní p ipomínku generovanou nad nabídkou pro firmu A. Proaktivních p ipomínek nep ímo svázaných s firmou m e být mnoho a mohou být spojeny s r znými dokumenty v systému. Obdobn logicky funguje pojem nep ímá proaktivita k zakázce nebo k marketingové akci. Jde tedy o proaktivity spojené s dokladem zakázky resp. marketingové akce. Nová zálo ka pro nep ímé proaktivity na obchodní a marketingové kart firmy na kart zakázky na kart marketingové akce Nová zálo ka zobrazuje v echny p ímé i nep ímé proaktivity k danému dokladu nebo firm. Obr.. 6: Marketingová karta firmy s napln nou zálo kou pro související proaktivity MNO INOVÉ OPERACE NAD MARKETINGOVÝMI VÝB RY Mno inové operace nad marketingovými výb ry (firem, osob, zbo í) byly sjednoceny do jednoho formulá e a roz eny o mo nosti omezení výsledku. Stávající varianta, p esunutí výsledku do nov vygenerovaného marketingového výb ru, byla roz ena o mo nost dát výsledek do jedné z následujících mo ností: do jednoho z dvou pou itých výb do nového výb ru s konkrétním p edem zadaným jménem (viz. okna pro generování nového výb ru) Replikace t chto zm n musí být zaji na jen replikací tabulky AKCE bez replikace zm n jednotlivých polo ek. Zm na typu A resp. D a A. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 17

23 Obr.. 7: Výsledky mno inových operací nad marketingovými výb ry NOVÁ ZÁLO KA OBJEKTY NA MARKETINGOVÉ KART Na marketingové kart vznikla nová zálo ka Objekty, která umo uje zobrazit v echny objekty p ímo i nep ímo svázané s danou firmou. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 18

24 INTERNET, SOFT-4-WEB ROZVOZY SESTAV AUTOMAT PRO ROZESÍLNÁNÍ TISKOVÝCH VÝSTUP VE FORMÁTU PDF ZÁKAZNÍK M NEBO OBCHODNÍK M. Rozvozy sestav najdete modulu Marketing. Byl navr en a vytvo en za ú elem usnadn ní pravidelného rozesílání informa ních sestav vn i dovnit firmy. P ínosem je p edev ím schopnost rozpoznat, komu zvolenou sestavu má smysl vlastn posílat. Pokud zvolíte nap. sestavu nedodaného zbo í, pak systém rozpozná, pro které zákazníky máte v evidenci nedodané p ijaté objednávky, a pouze pro tyto zákazníky vytvo í jednotlivé tiskové sestavy jejich nedodaných objednávek a tyto sestavy ulo í ve formátu PDF a umí je automaticky distribuovat em jako p ílohy. Obdobn pokud se rozhodnete distribuovat sestavy nespln ných úkol s termínem do minulého týdne, pak systém roze le sestavy jen t m obchodník m, kte í takové nespln né úkoly mají v evidenci systému. TYPICKÉ POU ITÍ: informace o nezaplacených fakturách (tzv. mírné automatické urgence) pro dlu níky informace o p ijatých objednávkách s potvrzením termín rekapitulace nedodaného zbo í s termíny pro zákazníky upozorn ní o datu splatnosti faktury pro platící zákazníky vývojové po adavky se zm nou v posledním týdnu pro zadávající organizace finan ní vyhodnocení prodeje pro editele a vedoucí odd lení (m sí ní, týdenní, kvartální) výkazy inností za poslední týden pro zákazníky v záruce nespln né úkoly po termínu z minulého týdne pro nepo ádné u ivatele rekapitulace dluh po splatnosti pro zodpovídající obchodníky Obr.. 8: Submenu Rozvozy sestav PDF MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 47, Strana 19

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 N E W S 0 1 / 2 0 0 7 AUTORSKÉ ODM NY ZA P ÍSTROJE A NOSI E...2 KDE SE TO PROJEVÍ... 2 HROMADNÉ NASTAVENÍ... 2 AUTORSKÉ ODM NY NA PRODEJNÍM DOKLADU - FAKTU E... 3 KONFIGURACE...

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29 J A R O 2 0 0 5 : S K A L S K Ý D V R EU-PARLAMENT 3 DPH NA ZÚ TOVACÍCH DOKLADECH... 3 NOVÉ REŽIMY ZAOKROUHLENÍ DPH... 3 PERSONAL 4 TOP 24... 4 P EHLEDOVÉ SESTAVY... 6 OTEV ENÁ OKNA... 6 TITULEK S4S...

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Ceník, služeb a programů servisní podpory CENÍK KOMPLETŮ SYSTÉMU Soft-4-Sale Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE cena pro 1 uživatele komplet pro 8 uživatelů

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně. Ing. Lucie Novotná

Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně. Ing. Lucie Novotná Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně Ing. Lucie Novotná Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce zpracovává oblast e-learningu,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

SPECIAL DOPL KY RELATIVNÍ ZADÁVÁNÍ DATUMU VE FILTRECH SPECIÁLNÍ VÝB ROVÁ PRAVIDLA HROMADNÝ E-MAILING STRATEGIE PRODEJE INSTALACE SOFT-4-SALE 2000

SPECIAL DOPL KY RELATIVNÍ ZADÁVÁNÍ DATUMU VE FILTRECH SPECIÁLNÍ VÝB ROVÁ PRAVIDLA HROMADNÝ E-MAILING STRATEGIE PRODEJE INSTALACE SOFT-4-SALE 2000 ŠKOLÍCÍ MATERIÁLY OBSAH KALENDÁ NASTAVENÍ DESIGNU P EHLEDOVÝCH SESTAV A EDITA NÍCH OKEN S ÁDKY SYNCHRONIZACE SOFT-4-SALE MS OUTLOOK 2000/2002 ÚKOLOVÝ MANAGEMENT A PLÁNOVÁNÍ ASU PROAKTIVNÍ DOKUMENTY ODESLÁNÍ

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více