Úvodní slovo ředitele společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele společnosti"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. za rok Tento rok pro nás představoval především pokračování úspěšné spolupráce s našimi partnery, ať už se jednalo o spolupráci na konkrétních projektech nebo o přípravu a realizací dalších, již tradičních akcí na podporu rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí v regionu. Období roku 2012 z pohledu náplně činnosti spojujeme zejména se závěrečnou fázi přeshraničního projektu Vzdělávání, inovace, partnerství. V roli vedoucího partnera tohoto projektu bylo našim úkolem zrealizovat několik pilotních aktivit a podílet se na organizaci řady odborných akcí také v partnerských regionech. Popis toho nejzajímavějšího pak můžete najít v dalším textu této výroční zprávy. V průběhu loňského roku byly provedeny také zásadní kroky týkající se celkové reorganizace společnosti. Jednalo se o zajištění potřebných úkonů v souvislosti s převzetím činností po společnosti SPKP Vsetín, tak aby od počátku roku 2013 byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny všechny plánované aktivity. Ve spolupráci s naším zřizovatelem pak byla připravena a přijata opatření s významným vlivem na výsledky hospodaření, čímž se podařilo zajistit i průběžné financování veškerých závazků a potřeb společnosti během jednotlivých měsíců daného roku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zaměstnancům společnosti, všem jejím spolupracovníkům a partnerům realizovaných projektů za velmi odpovědný přístup k práci, obchodním partnerům, zákazníkům a firmám za jejich důvěru v naše projekty a služby. Mé poděkování směřuji také členům správní a dozorčí rady a samozřejmě zřizovateli za spolupráci a především za podporu, kterou nám v roce 2012 věnovali a snažili se tak napomoci naplňování cílů společnosti, které si při svém založení vytyčila. Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti - 1 -

4 - 2 -

5 1 Identifikační údaje společnosti Název společnosti: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Sídlo: Horní náměstí č.p. 3, Vsetín Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Tel.: Web: Rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 200 Zápis do rejstříku: Zřizovatel: Město Vsetín 2 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. byla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. založena usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/23/5 dne Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14. června Společnost byla zřízena na dobu neurčitou. 3 Účel a náplň činnosti společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen AERV) byla založena za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání a zvyšování kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu. Dalším úkolem společnosti je také zabezpečování všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií na základě smlouvy s Městem Vsetín. Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. AERV se již osm let zabývá realizací projektů, prostřednictvím kterých se snaží podpořit inovační potenciál v regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základním cílem je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Ve spolupráci s partnery se uskutečňuje celá řada aktivit na podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionu

6 AERV kromě realizace vlastních projektů na podporu inovačních aktivit zároveň poskytuje své služby v těchto oblastech: zabezpečování činností podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií poradenství v otázkách grantů a dotačních titulů, zpracování projektů a žádostí o dotace zprostředkovávání kontaktů na výzkumná a vývojová střediska a univerzity podpora inovačního podnikání a transferu technologií zpracování nejrůznějších studií, analýz a dotazníkových šetření pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační a osvětová činnost, informační servis Další snahou společnosti je aktivizace podnikatelského sektoru a jeho zapojení do rozvojových projektů na území regionu a prosazování principu veřejného a soukromého partnerství. 4 Organizační struktura společnosti Základními orgány AERV dle zřizovací listiny společnosti jsou: ředitel statutární orgán společnosti správní rada složená ze 3 členů dozorčí rada složená ze 6 členů, je kontrolním orgánem společnosti Do konce roku 2012 byl ředitelem společnosti Ing. Filip Holzmüller. S účinností od byl správní radou jmenován nový ředitel společnosti Ing. Tomáš Pifka. Členy správní rady jsou: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. předseda Ing. Radim Kotrla místopředseda Ing. Libor Podešva Ph.D. člen Členy dozorčí rady jsou: Ing. Milan Kostelník předseda PhDr. Stanislav Bugáň člen JUDr. Lubomír Gajdušek člen Oldřich Ohryzek člen Ing. Tomáš Pifka člen Alena Seifertová člen Členové správní a dozorčí rady nepobírali v roce 2012 a ani v předchozích letech za své působení v orgánech společnosti AERV žádné odměny. Celkové náklady na mzdu ředitele společnosti za rok 2012 byly ve výši Kč, tj. roční objem zúčtovaných hrubých mezd a souvisejících povinných odvodů za zaměstnavatele

7 K měla společnost 4 zaměstnance (3,5 pracovních úvazků): Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti (úvazek 1,0) Mgr. Aleš Černotík projektový manažer (úvazek 1,0) Lenka Marková účetní, administrativa (úvazek 0,5) Roman Mlýnek správce budovy (úvazek 1,0) 5 Realizované aktivity v průběhu roku 2012 V průběhu roku 2012 se činnost AERV soustředila na zajišťování celé řady aktivity a úkolů v rámci pokračování realizace projektů, na kterých spolupracujeme s řadou významných partnerů a to jak místních, tak také zahraničních. Dle harmonogramu byly průběžně naplňovány aktivity související s přeshraničním projektem V.I.P. Vzdělávání, inovace, partnerství, ve kterém AERV zastávala roli vedoucího partnera. Konec projektu byl stanoven na leden 2013, tzn. v průběhu sledovaného období bylo snahou všech partnerů aktivně se podílet na zajištění naplnění vytyčených cílů a dosažení nastavených indikátorů projektu v jeho závěrečné fázi. Kromě výše uvedeného projektu se AERV jako partner bez finanční spoluúčasti podílí na projektu Vysokého učení technického v Brně s názvem TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně a realizaci projektu Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Tyto projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Hlavním úkolem společnosti bylo také zabezpečení všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií, které vznikly v polovině roku 2007 v zrekonstruované historické budově Maštalisek na Horním náměstí 3 ve Vsetíně. V rámci uskupení Inovační infrastruktura Zlínského kraje, jehož je AERV zakládajícím členem, pak stojí za zmínku participace na soutěžích Nejlepší podnikatelský záměr a Inovační firma Zlínského kraje

8 Přehled projektů, na který se AERV podílela v roce 2012: Název projektu (období realizace) Vzdělávání, inovace, partnerství (01/ /2013) Kofinancování / Zaměření projektu Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika -Česká republika Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí v česko-slovenském příhraničí, činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how. TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě (01/ /2012) Rozvoj transferu technologií Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem (08/ /2013) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě Systematizované odborné praxe studentů vybraných oborů studia UPOL 5.1 Podnikatelský inkubátor Vsetín V červenci roku 2008 byla ukončena realizaci projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín (PIV), který byl financován z prostředků EU. Ke konci roku 2012 pak vypršela tzv. udržitelnost tohoto projektu spojená s jeho investiční fázi. I po tomto datu je nadále zachován provoz podnikatelského centra ve Vsetíně v jeho nezměněné podobě. Služby jsou orientovány k všestranné podpoře klientů tak, aby osvobozovaly podnikatele od obvyklých všedních starostí spojených s provozem vlastních nebytových prostor. I během roku 2012 docházelo k určité obměně zasídlených subjektů v podnikatelském inkubátor, kdy například v závěru období se nás rozhodli opustit dva nájemníci. Ale i přesto se průběžně daří volné kancelářské plochy obsazovat novými zájemci. Z pohledu průměrné obsazenosti můžeme pozorovat poměrně stabilní míru využití disponibilních prostor v objektu Maštaliska, která se pohybuje okolo 85 %

9 Od otevření inkubátoru v srpnu 2007 evidujeme již 24 podnikatelských subjektů, kteří zde měly nebo stále mají umístěné své sídlo, přičemž zhruba polovinu představují inovační firmy. Přehled vybraných ukazatelů projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín: Monitorovací ukazatele k Jednotka Celkem Pronajímatelná plocha m 2 633,53 Obsazená plocha m 2 478,84 Počet zasídlených firem počet 9,00 - z toho inovační počet 5,00 Přepočtený počet zaměstnanců zasídlených firem počet 21,00 Počet nově vytvořených pracovních míst v roce 2011 počet 2, Vzdělávání, inovace, partnerství Dvouletý projekt V.I.P. - Vzdělávání, inovace, partnerství (V.I.P.) byl zahájen v únoru 2011, kdy svým zaměřením a aktivitami plynule navázal na v předchozím období realizovaný přeshraniční projekt Trenčiansko-Zlínská inovační platforma. Hlavním cílem projektu V.I.P. bylo prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Záměrem projektu bylo prostřednictvím celé řady různorodých aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším stěžejním cílem bylo podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavádění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích. AERV zde plnila roli vedoucího partnera projektu, na kterém dále spolupracoval hlavní přeshraniční partner Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. a partneři Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. a Vedecko-technologický park Žilina. Období roku 2012 představovalo druhou polovinu tohoto projektu, jehož celkové uzavření a administrativně-finanční vypořádání proběhlo počátkem roku

10 V této závěrečné fázi projektu partneři společně připravili a uspořádali několik významných akcí a byla dokončena realizace řady zajímavých aktivit na obou stranách česko-slovenské hranice. Barcamp Vsetín 2012 Dne organizovala AERV ve spolupráci s partnery další ročník tradiční akce s názvem Barcamp, tzv. nekonferenci o aktuálních trendech v oblastí internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života. Dohromady zde proběhlo 27 přednášek, které byly zaměřeny na nové trendy v internetových aplikacích, reklamě, web designu nebo v podnikání na internetu. Smyslem akce, které přilákala přes 200 účastníků, bylo šířit nové myšlenky a informace, sdílet zkušenosti a podněcovat k dalším inovačním aktivitám. Barcamp je také důležitým místem pro networking - nezávislí profesionálové, freelanceři, lidé z firem, studenti nebo lidé z neziskových organizací se na něm mohou potkávat, tvořit partnerství nebo získávat nové kontakty. Školení inovačních praktiků/akademie inovací Posláním tohoto vzdělávacího programu byla příprava firemních manažerů lídrů čelit novým výzvám v zostřujícím se konkurenčním prostředí, kdy inovace se stávají novým zdrojem konkurenčních výhod a růstu. Program byl postavený na bázi kombinace nejlepších trendů a praktik z oblastí inovací a byl koncipovaný jako volný cyklus čtyř seminářů. První akce se uskutečnila , druhá pak ve dnech Obsahově se jednalo o celkový cyklus čtyř školení - vzdělávací program pro výkonné manažery společnosti složen z následujících modulů: 1. Tvorba a implementace strategie růstu společnosti a strategické řízení, 2. Strategické inovace nový trh, nový produkt, nový podnikatelský systém, 3. Inovace procesů a klíčových způsobilostí, 4. Řízení inovací a budování inovační společnosti

11 Setkání s podnikateli V průběhu roku 2012 byla zorganizována dvě setkání starostky města Vsetín s představiteli místních firem. Smyslem těchto pravidelných setkání se zástupci podnikatelského sektoru, která jsou připravována zhruba v půlročním intervalu, je zejména zapojit je do dění v regionu, představit jim aktuální projekty a investice, záměry města a kraje, a především diskutovat možnosti dalšího rozvoje popřípadě dílčí potřeby a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti potýkají. Programová náplň setkání, které se uskutečnilo v květnu 2012, byla zaměřena na téma firemní sponzorství sociální oblasti, přehled a financování neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb ve Vsetíně. Druhé setkání v závěru roku se týkalo připravované aktualizace územního plánu města a diskutována byla také dopravní problematika či plánované investice. Z projektových aktivit, které AERV připravila v roce 2012, pak ještě stojí za zmínku realizované semináře pro studenty středních škol a společná organizace konference na téma firemní inovace v praxi. V samotném závěru projektu pak byla zorganizována, jako součást doprovodného programu akce barcamp, také tzv. kooperační a technologická burza se zaměřením na podnikání v oblasti nových médií. Samozřejmě jsme také participovali na celé řadě aktivit a akcí našich partnerů jak na české, tak na slovenské straně hranice

12 5.3 Zapojení do kooperačních sítí, partnerství a spolupráce Inovační infrastruktura Zlínského kraje Inovační infrastruktura Zlínského kraje (IIZK) je síť sedmi spolupracujících organizací, jejichž společným cílem je podpora inovačního podnikání ve Zlínském kraji (ZK). Byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální inovační strategií ZK, kdy se jednalo o vznik první regionální sítě tohoto charakteru v ČR. Jednotliví členové mezi sebou aktivně spolupracují zapojováním se do společných projektů, předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování a realizací různorodých aktivit na podporu inovací a inovačního podnikání v regionu. IIZK v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost. Zakládající členové: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Regionální centrum kooperace, a.s. Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Přistoupivší členové v roce 2009: Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s.r.o. Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Přistoupivší členové v roce 2011: Industry Servis ZK a.s. s projektem Technologický park Progress Přehled spolupráce na konkrétních projektech: Inovační portál Zlínského kraje Od je na webové adrese v provozu Inovační portál ZK. Hlavním přínosem portálu je zprostředkování spolupráce mezi firmami a VaV institucemi a mezi firmami navzájem prostřednictvím vkládání nabídky či poptávky po technologiích a licencích, partnerství v projektech a další spolupráce. Portál informuje o základních pojmech a teoriích inovací, přibližuje inovační prostředí ve ZK, včetně databáze inovačních firem a podpůrných institucí. Portál současně zprostředkovává informace o průmyslovém vlastnictví, dokumentech a legislativě, týkající se inovačního podnikání. Členové sítě se podílejí na aktualizaci portálu (nové články a informace, pozvánky na zajímavé akce nejen pro podnikatele,..) a zajišťují publicitu portálu směrem k cílovým skupinám. Portál pro začínající podnikatele Portál byl spuštěn v prosinci Cílem tohoto webu je poskytnou začínajícím podnikatelům (a také zájemcům o podnikání) ucelený náhled na problematiku podnikání, ale také seznámit je s možnostmi podpory podnikání. Na portálu jsou k nalezení informace o podnikatelských plánech, o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti. Nechybějí zde také informace o možnostech financování podnikání a aktuálních regionálních podpůrných nástrojích. V průběhu května 2012 pak byl oficiálně otevřen nový klub Star-up 23 pro všechny zájemce o podnikání, který slouží pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací nejen ze světa businessu

13 Inovační firma Zlínského kraje Smyslem této soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve ZK a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat ZK jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci. V průběhu roku 2012 se uskutečnil třetí ročník této soutěže, jejíž organizací je pověřeno TIC. Další partneři této aktivity, mezi které patří také členové IIZK, se pak podílejí na přímé komunikaci a propagaci pro cílovou skupinu. Inovační firmou roku 2012 se stala uherskobrodská společnost Česká zbrojovka, a.s., která tento titul obdržela za rozsáhlou inovaci sortimentu. Nejlepší podnikatelský záměr Počátkem května 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku studentské soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Do této soutěže, jejíž uzávěrka byla koncem února 2012 se zapojilo celkově 42 studentů/studentských týmů (kategorie VOŠ/VŠ 22 a kategorie SŠ 20 záměrů). Do 2. kola hodnocení bylo za každou kategorii vybráno vždy 10 projektů, které následně jejich předkladatelé obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů soutěže. V kategorii SŠ zvítězil originální podnikatelský záměr Kytka pro tebe, jehož autoři byli Tomáš Koňařík, Monika Šrámková, Vojtěch Navrátil a Klára Malinová z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Cena za první místo v kategorii VOŠ/VŠ byla udělena studentce UTB ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací Bc. Anně Chytilové za zajímavý projekt Studentská ambulance. Program Mikroúvěr RPZ Od roku 2008 je firmám zasídleným v podnikatelských inkubátorech či vědeckotechnických parcích provozovaných členy IIZK zpřístupněn program Mikroúvěr RPZ. Cílem tohoto programu je řešit problém přístupu začínajících firem k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikání, resp. pro stabilizaci podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování. Jedná se o specifický podpůrný a doplňkový program vyplňující mezeru mezi programy ČMZRB, a.s. a bankovním sektorem. Je realizován z prostředků společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Zlínský kraj

14 Přehled významných partnerů a spolupracujících organizací v roce 2012: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Dům kultury Vsetín IPA Slovakia Inovační infrastruktura Zlínského kraje Masarykova veřejná knihovna Vsetín Město Vsetín Muzeum regionu Valašsko Regionální podpůrný zdroj Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín Technologické inovační centrum Univerzita Palackého v Olomouci Vedecko-technologický park Žilina Vysoké učení technické v Brně Zlínský kraj Naše poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a také pracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti, realizaci našich aktivit a projektů nejen v roce

15 6 Hospodaření společnosti v roce 2012 Vícezdrojové financování činností a aktivit AERV v průběhu roku 2012 mělo podobných charakter jako v předchozích letech hospodaření. Významnou část výnosů společnosti představovala vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby pro Město Vsetín v roce 2012 a dále provozní dotace na realizovaný projekt Vzdělávání, inovace, partnerství, který byl spolufinancovány ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl oficiálně ukončen k a jeho celkové administrativně-finanční vypořádání bude probíhat ještě v následujících měsících. Nemalou část výnosů společnosti pak tvoří tržby z vlastní činnosti za poskytované služby a příjmy spojené s provozem podnikatelského inkubátoru, které představují plnění v souvislosti s pronájmem prostor v historickém objektu Maštaliska. Dlouhodobou snahou společnosti je nalézat a zejména získávat prostředky pro realizaci nejen vlastních aktivit ze všech dostupných domácích i zahraničních finančních zdrojů, včetně strukturálních fondů EU. Rozvaha ke dni (v tis. Kč) A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní zdroje celkem I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0 I. Vlastní jmění II.Dlouhodobý hmotný majetek II. Fondy III.Dlouhodobý finanční majetek 0 III.Výsledek hospodaření IV.Oprávky k dlouhodobému majetku IV.Neuhrazená ztráta z min. let 0 B. Krátkodobý majetek B. Cizí zdroje I.Zásoby 0 I. Rezervy 0 II.Pohledávky 704 II. Dlouhodobé závazky III.Krátkodobý finanční majetek 408 III.Krátkodobé závazky 521 IV.Jiná aktiva 0 IV.Jiná pasiva 73 Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tis. Kč) A. Náklady celkem B. Výnosy celkem I.Spotřebované nákupy 581 I.Tržby za vlastní výkony a zboží II.Služby II.Změny stavu vnitroorg. zásob 0 III.Osobní náklady III.Aktivace 0 IV.Daně a poplatky 81 IV.Ostatní výnosy V.Ostatní náklady 273 V.Tržby z prodeje majetku 0 VI.Odpisy VI.Přijaté příspěvky 0 VII.Poskytnuté příspěvky 0 VII.Provozní dotace VIII.Dodatečné odvody daně z příjmu 0 Náklady celkem Výnosy celkem C. Výsledek hosp. před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hosp. po zdanění

16 7 Zpráva auditora pro společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. o ověření výroční zpráva za rok 2012 Auditor: Ing. Anna Politzerová Jiráskova 1127, Vsetín osvědčení číslo 1637 IČ:

17

18

19

20

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. / 6 2.2

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2012

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2012 Inovační infrastruktura Zlínského kraje Výroční zpráva za rok 2012 Koordinátor projektu: Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín 07/2013 Obsah: 1. Představení Inovační infrastruktury

Více

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2013

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2013 Inovační infrastruktura Zlínského kraje Výroční zpráva za rok 2013 Koordinátor projektu: Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín 10/2014 Obsah: 1. Představení Inovační infrastruktury

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru,

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru, Technologické Inovační Centrum Setkání firem Leteckého klastru, 28.04.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Společníci: Univerzita Tomáše

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2014

Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Výroční zpráva za rok 2014 Inovační infrastruktura Zlínského kraje Výroční zpráva za rok 2014 Koordinátor projektu: Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín 10/2015 Obsah: 1. Představení Inovační infrastruktury

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více