Úvodní slovo ředitele společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele společnosti"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. za rok Tento rok pro nás představoval především pokračování úspěšné spolupráce s našimi partnery, ať už se jednalo o spolupráci na konkrétních projektech nebo o přípravu a realizací dalších, již tradičních akcí na podporu rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí v regionu. Období roku 2012 z pohledu náplně činnosti spojujeme zejména se závěrečnou fázi přeshraničního projektu Vzdělávání, inovace, partnerství. V roli vedoucího partnera tohoto projektu bylo našim úkolem zrealizovat několik pilotních aktivit a podílet se na organizaci řady odborných akcí také v partnerských regionech. Popis toho nejzajímavějšího pak můžete najít v dalším textu této výroční zprávy. V průběhu loňského roku byly provedeny také zásadní kroky týkající se celkové reorganizace společnosti. Jednalo se o zajištění potřebných úkonů v souvislosti s převzetím činností po společnosti SPKP Vsetín, tak aby od počátku roku 2013 byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny všechny plánované aktivity. Ve spolupráci s naším zřizovatelem pak byla připravena a přijata opatření s významným vlivem na výsledky hospodaření, čímž se podařilo zajistit i průběžné financování veškerých závazků a potřeb společnosti během jednotlivých měsíců daného roku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zaměstnancům společnosti, všem jejím spolupracovníkům a partnerům realizovaných projektů za velmi odpovědný přístup k práci, obchodním partnerům, zákazníkům a firmám za jejich důvěru v naše projekty a služby. Mé poděkování směřuji také členům správní a dozorčí rady a samozřejmě zřizovateli za spolupráci a především za podporu, kterou nám v roce 2012 věnovali a snažili se tak napomoci naplňování cílů společnosti, které si při svém založení vytyčila. Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti - 1 -

4 - 2 -

5 1 Identifikační údaje společnosti Název společnosti: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Sídlo: Horní náměstí č.p. 3, Vsetín Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Tel.: Web: Rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 200 Zápis do rejstříku: Zřizovatel: Město Vsetín 2 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. byla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. založena usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/23/5 dne Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14. června Společnost byla zřízena na dobu neurčitou. 3 Účel a náplň činnosti společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen AERV) byla založena za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání a zvyšování kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu. Dalším úkolem společnosti je také zabezpečování všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií na základě smlouvy s Městem Vsetín. Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. AERV se již osm let zabývá realizací projektů, prostřednictvím kterých se snaží podpořit inovační potenciál v regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základním cílem je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Ve spolupráci s partnery se uskutečňuje celá řada aktivit na podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionu

6 AERV kromě realizace vlastních projektů na podporu inovačních aktivit zároveň poskytuje své služby v těchto oblastech: zabezpečování činností podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií poradenství v otázkách grantů a dotačních titulů, zpracování projektů a žádostí o dotace zprostředkovávání kontaktů na výzkumná a vývojová střediska a univerzity podpora inovačního podnikání a transferu technologií zpracování nejrůznějších studií, analýz a dotazníkových šetření pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační a osvětová činnost, informační servis Další snahou společnosti je aktivizace podnikatelského sektoru a jeho zapojení do rozvojových projektů na území regionu a prosazování principu veřejného a soukromého partnerství. 4 Organizační struktura společnosti Základními orgány AERV dle zřizovací listiny společnosti jsou: ředitel statutární orgán společnosti správní rada složená ze 3 členů dozorčí rada složená ze 6 členů, je kontrolním orgánem společnosti Do konce roku 2012 byl ředitelem společnosti Ing. Filip Holzmüller. S účinností od byl správní radou jmenován nový ředitel společnosti Ing. Tomáš Pifka. Členy správní rady jsou: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. předseda Ing. Radim Kotrla místopředseda Ing. Libor Podešva Ph.D. člen Členy dozorčí rady jsou: Ing. Milan Kostelník předseda PhDr. Stanislav Bugáň člen JUDr. Lubomír Gajdušek člen Oldřich Ohryzek člen Ing. Tomáš Pifka člen Alena Seifertová člen Členové správní a dozorčí rady nepobírali v roce 2012 a ani v předchozích letech za své působení v orgánech společnosti AERV žádné odměny. Celkové náklady na mzdu ředitele společnosti za rok 2012 byly ve výši Kč, tj. roční objem zúčtovaných hrubých mezd a souvisejících povinných odvodů za zaměstnavatele

7 K měla společnost 4 zaměstnance (3,5 pracovních úvazků): Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti (úvazek 1,0) Mgr. Aleš Černotík projektový manažer (úvazek 1,0) Lenka Marková účetní, administrativa (úvazek 0,5) Roman Mlýnek správce budovy (úvazek 1,0) 5 Realizované aktivity v průběhu roku 2012 V průběhu roku 2012 se činnost AERV soustředila na zajišťování celé řady aktivity a úkolů v rámci pokračování realizace projektů, na kterých spolupracujeme s řadou významných partnerů a to jak místních, tak také zahraničních. Dle harmonogramu byly průběžně naplňovány aktivity související s přeshraničním projektem V.I.P. Vzdělávání, inovace, partnerství, ve kterém AERV zastávala roli vedoucího partnera. Konec projektu byl stanoven na leden 2013, tzn. v průběhu sledovaného období bylo snahou všech partnerů aktivně se podílet na zajištění naplnění vytyčených cílů a dosažení nastavených indikátorů projektu v jeho závěrečné fázi. Kromě výše uvedeného projektu se AERV jako partner bez finanční spoluúčasti podílí na projektu Vysokého učení technického v Brně s názvem TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně a realizaci projektu Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Tyto projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Hlavním úkolem společnosti bylo také zabezpečení všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií, které vznikly v polovině roku 2007 v zrekonstruované historické budově Maštalisek na Horním náměstí 3 ve Vsetíně. V rámci uskupení Inovační infrastruktura Zlínského kraje, jehož je AERV zakládajícím členem, pak stojí za zmínku participace na soutěžích Nejlepší podnikatelský záměr a Inovační firma Zlínského kraje

8 Přehled projektů, na který se AERV podílela v roce 2012: Název projektu (období realizace) Vzdělávání, inovace, partnerství (01/ /2013) Kofinancování / Zaměření projektu Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika -Česká republika Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí v česko-slovenském příhraničí, činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how. TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě (01/ /2012) Rozvoj transferu technologií Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem (08/ /2013) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě Systematizované odborné praxe studentů vybraných oborů studia UPOL 5.1 Podnikatelský inkubátor Vsetín V červenci roku 2008 byla ukončena realizaci projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín (PIV), který byl financován z prostředků EU. Ke konci roku 2012 pak vypršela tzv. udržitelnost tohoto projektu spojená s jeho investiční fázi. I po tomto datu je nadále zachován provoz podnikatelského centra ve Vsetíně v jeho nezměněné podobě. Služby jsou orientovány k všestranné podpoře klientů tak, aby osvobozovaly podnikatele od obvyklých všedních starostí spojených s provozem vlastních nebytových prostor. I během roku 2012 docházelo k určité obměně zasídlených subjektů v podnikatelském inkubátor, kdy například v závěru období se nás rozhodli opustit dva nájemníci. Ale i přesto se průběžně daří volné kancelářské plochy obsazovat novými zájemci. Z pohledu průměrné obsazenosti můžeme pozorovat poměrně stabilní míru využití disponibilních prostor v objektu Maštaliska, která se pohybuje okolo 85 %

9 Od otevření inkubátoru v srpnu 2007 evidujeme již 24 podnikatelských subjektů, kteří zde měly nebo stále mají umístěné své sídlo, přičemž zhruba polovinu představují inovační firmy. Přehled vybraných ukazatelů projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín: Monitorovací ukazatele k Jednotka Celkem Pronajímatelná plocha m 2 633,53 Obsazená plocha m 2 478,84 Počet zasídlených firem počet 9,00 - z toho inovační počet 5,00 Přepočtený počet zaměstnanců zasídlených firem počet 21,00 Počet nově vytvořených pracovních míst v roce 2011 počet 2, Vzdělávání, inovace, partnerství Dvouletý projekt V.I.P. - Vzdělávání, inovace, partnerství (V.I.P.) byl zahájen v únoru 2011, kdy svým zaměřením a aktivitami plynule navázal na v předchozím období realizovaný přeshraniční projekt Trenčiansko-Zlínská inovační platforma. Hlavním cílem projektu V.I.P. bylo prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Záměrem projektu bylo prostřednictvím celé řady různorodých aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším stěžejním cílem bylo podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavádění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích. AERV zde plnila roli vedoucího partnera projektu, na kterém dále spolupracoval hlavní přeshraniční partner Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. a partneři Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. a Vedecko-technologický park Žilina. Období roku 2012 představovalo druhou polovinu tohoto projektu, jehož celkové uzavření a administrativně-finanční vypořádání proběhlo počátkem roku

10 V této závěrečné fázi projektu partneři společně připravili a uspořádali několik významných akcí a byla dokončena realizace řady zajímavých aktivit na obou stranách česko-slovenské hranice. Barcamp Vsetín 2012 Dne organizovala AERV ve spolupráci s partnery další ročník tradiční akce s názvem Barcamp, tzv. nekonferenci o aktuálních trendech v oblastí internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života. Dohromady zde proběhlo 27 přednášek, které byly zaměřeny na nové trendy v internetových aplikacích, reklamě, web designu nebo v podnikání na internetu. Smyslem akce, které přilákala přes 200 účastníků, bylo šířit nové myšlenky a informace, sdílet zkušenosti a podněcovat k dalším inovačním aktivitám. Barcamp je také důležitým místem pro networking - nezávislí profesionálové, freelanceři, lidé z firem, studenti nebo lidé z neziskových organizací se na něm mohou potkávat, tvořit partnerství nebo získávat nové kontakty. Školení inovačních praktiků/akademie inovací Posláním tohoto vzdělávacího programu byla příprava firemních manažerů lídrů čelit novým výzvám v zostřujícím se konkurenčním prostředí, kdy inovace se stávají novým zdrojem konkurenčních výhod a růstu. Program byl postavený na bázi kombinace nejlepších trendů a praktik z oblastí inovací a byl koncipovaný jako volný cyklus čtyř seminářů. První akce se uskutečnila , druhá pak ve dnech Obsahově se jednalo o celkový cyklus čtyř školení - vzdělávací program pro výkonné manažery společnosti složen z následujících modulů: 1. Tvorba a implementace strategie růstu společnosti a strategické řízení, 2. Strategické inovace nový trh, nový produkt, nový podnikatelský systém, 3. Inovace procesů a klíčových způsobilostí, 4. Řízení inovací a budování inovační společnosti

11 Setkání s podnikateli V průběhu roku 2012 byla zorganizována dvě setkání starostky města Vsetín s představiteli místních firem. Smyslem těchto pravidelných setkání se zástupci podnikatelského sektoru, která jsou připravována zhruba v půlročním intervalu, je zejména zapojit je do dění v regionu, představit jim aktuální projekty a investice, záměry města a kraje, a především diskutovat možnosti dalšího rozvoje popřípadě dílčí potřeby a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti potýkají. Programová náplň setkání, které se uskutečnilo v květnu 2012, byla zaměřena na téma firemní sponzorství sociální oblasti, přehled a financování neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb ve Vsetíně. Druhé setkání v závěru roku se týkalo připravované aktualizace územního plánu města a diskutována byla také dopravní problematika či plánované investice. Z projektových aktivit, které AERV připravila v roce 2012, pak ještě stojí za zmínku realizované semináře pro studenty středních škol a společná organizace konference na téma firemní inovace v praxi. V samotném závěru projektu pak byla zorganizována, jako součást doprovodného programu akce barcamp, také tzv. kooperační a technologická burza se zaměřením na podnikání v oblasti nových médií. Samozřejmě jsme také participovali na celé řadě aktivit a akcí našich partnerů jak na české, tak na slovenské straně hranice

12 5.3 Zapojení do kooperačních sítí, partnerství a spolupráce Inovační infrastruktura Zlínského kraje Inovační infrastruktura Zlínského kraje (IIZK) je síť sedmi spolupracujících organizací, jejichž společným cílem je podpora inovačního podnikání ve Zlínském kraji (ZK). Byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální inovační strategií ZK, kdy se jednalo o vznik první regionální sítě tohoto charakteru v ČR. Jednotliví členové mezi sebou aktivně spolupracují zapojováním se do společných projektů, předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování a realizací různorodých aktivit na podporu inovací a inovačního podnikání v regionu. IIZK v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost. Zakládající členové: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Regionální centrum kooperace, a.s. Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Přistoupivší členové v roce 2009: Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s.r.o. Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Přistoupivší členové v roce 2011: Industry Servis ZK a.s. s projektem Technologický park Progress Přehled spolupráce na konkrétních projektech: Inovační portál Zlínského kraje Od je na webové adrese v provozu Inovační portál ZK. Hlavním přínosem portálu je zprostředkování spolupráce mezi firmami a VaV institucemi a mezi firmami navzájem prostřednictvím vkládání nabídky či poptávky po technologiích a licencích, partnerství v projektech a další spolupráce. Portál informuje o základních pojmech a teoriích inovací, přibližuje inovační prostředí ve ZK, včetně databáze inovačních firem a podpůrných institucí. Portál současně zprostředkovává informace o průmyslovém vlastnictví, dokumentech a legislativě, týkající se inovačního podnikání. Členové sítě se podílejí na aktualizaci portálu (nové články a informace, pozvánky na zajímavé akce nejen pro podnikatele,..) a zajišťují publicitu portálu směrem k cílovým skupinám. Portál pro začínající podnikatele Portál byl spuštěn v prosinci Cílem tohoto webu je poskytnou začínajícím podnikatelům (a také zájemcům o podnikání) ucelený náhled na problematiku podnikání, ale také seznámit je s možnostmi podpory podnikání. Na portálu jsou k nalezení informace o podnikatelských plánech, o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti. Nechybějí zde také informace o možnostech financování podnikání a aktuálních regionálních podpůrných nástrojích. V průběhu května 2012 pak byl oficiálně otevřen nový klub Star-up 23 pro všechny zájemce o podnikání, který slouží pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací nejen ze světa businessu

13 Inovační firma Zlínského kraje Smyslem této soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve ZK a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat ZK jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci. V průběhu roku 2012 se uskutečnil třetí ročník této soutěže, jejíž organizací je pověřeno TIC. Další partneři této aktivity, mezi které patří také členové IIZK, se pak podílejí na přímé komunikaci a propagaci pro cílovou skupinu. Inovační firmou roku 2012 se stala uherskobrodská společnost Česká zbrojovka, a.s., která tento titul obdržela za rozsáhlou inovaci sortimentu. Nejlepší podnikatelský záměr Počátkem května 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku studentské soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Do této soutěže, jejíž uzávěrka byla koncem února 2012 se zapojilo celkově 42 studentů/studentských týmů (kategorie VOŠ/VŠ 22 a kategorie SŠ 20 záměrů). Do 2. kola hodnocení bylo za každou kategorii vybráno vždy 10 projektů, které následně jejich předkladatelé obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů soutěže. V kategorii SŠ zvítězil originální podnikatelský záměr Kytka pro tebe, jehož autoři byli Tomáš Koňařík, Monika Šrámková, Vojtěch Navrátil a Klára Malinová z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Cena za první místo v kategorii VOŠ/VŠ byla udělena studentce UTB ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací Bc. Anně Chytilové za zajímavý projekt Studentská ambulance. Program Mikroúvěr RPZ Od roku 2008 je firmám zasídleným v podnikatelských inkubátorech či vědeckotechnických parcích provozovaných členy IIZK zpřístupněn program Mikroúvěr RPZ. Cílem tohoto programu je řešit problém přístupu začínajících firem k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikání, resp. pro stabilizaci podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování. Jedná se o specifický podpůrný a doplňkový program vyplňující mezeru mezi programy ČMZRB, a.s. a bankovním sektorem. Je realizován z prostředků společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Zlínský kraj

14 Přehled významných partnerů a spolupracujících organizací v roce 2012: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Dům kultury Vsetín IPA Slovakia Inovační infrastruktura Zlínského kraje Masarykova veřejná knihovna Vsetín Město Vsetín Muzeum regionu Valašsko Regionální podpůrný zdroj Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín Technologické inovační centrum Univerzita Palackého v Olomouci Vedecko-technologický park Žilina Vysoké učení technické v Brně Zlínský kraj Naše poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a také pracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti, realizaci našich aktivit a projektů nejen v roce

15 6 Hospodaření společnosti v roce 2012 Vícezdrojové financování činností a aktivit AERV v průběhu roku 2012 mělo podobných charakter jako v předchozích letech hospodaření. Významnou část výnosů společnosti představovala vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby pro Město Vsetín v roce 2012 a dále provozní dotace na realizovaný projekt Vzdělávání, inovace, partnerství, který byl spolufinancovány ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl oficiálně ukončen k a jeho celkové administrativně-finanční vypořádání bude probíhat ještě v následujících měsících. Nemalou část výnosů společnosti pak tvoří tržby z vlastní činnosti za poskytované služby a příjmy spojené s provozem podnikatelského inkubátoru, které představují plnění v souvislosti s pronájmem prostor v historickém objektu Maštaliska. Dlouhodobou snahou společnosti je nalézat a zejména získávat prostředky pro realizaci nejen vlastních aktivit ze všech dostupných domácích i zahraničních finančních zdrojů, včetně strukturálních fondů EU. Rozvaha ke dni (v tis. Kč) A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní zdroje celkem I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0 I. Vlastní jmění II.Dlouhodobý hmotný majetek II. Fondy III.Dlouhodobý finanční majetek 0 III.Výsledek hospodaření IV.Oprávky k dlouhodobému majetku IV.Neuhrazená ztráta z min. let 0 B. Krátkodobý majetek B. Cizí zdroje I.Zásoby 0 I. Rezervy 0 II.Pohledávky 704 II. Dlouhodobé závazky III.Krátkodobý finanční majetek 408 III.Krátkodobé závazky 521 IV.Jiná aktiva 0 IV.Jiná pasiva 73 Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tis. Kč) A. Náklady celkem B. Výnosy celkem I.Spotřebované nákupy 581 I.Tržby za vlastní výkony a zboží II.Služby II.Změny stavu vnitroorg. zásob 0 III.Osobní náklady III.Aktivace 0 IV.Daně a poplatky 81 IV.Ostatní výnosy V.Ostatní náklady 273 V.Tržby z prodeje majetku 0 VI.Odpisy VI.Přijaté příspěvky 0 VII.Poskytnuté příspěvky 0 VII.Provozní dotace VIII.Dodatečné odvody daně z příjmu 0 Náklady celkem Výnosy celkem C. Výsledek hosp. před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hosp. po zdanění

16 7 Zpráva auditora pro společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. o ověření výroční zpráva za rok 2012 Auditor: Ing. Anna Politzerová Jiráskova 1127, Vsetín osvědčení číslo 1637 IČ:

17

18

19

20

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. / 6 2.2

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti

Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti 1 Základníúdaje o společnosti Technologickéinovačnícentrum Zakladatelé společnosti: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Sídlo společnosti:

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více