Úvodní slovo ředitele společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele společnosti"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. za rok Tento rok pro nás představoval především pokračování úspěšné spolupráce s našimi partnery, ať už se jednalo o spolupráci na konkrétních projektech nebo o přípravu a realizací dalších, již tradičních akcí na podporu rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí v regionu. Období roku 2012 z pohledu náplně činnosti spojujeme zejména se závěrečnou fázi přeshraničního projektu Vzdělávání, inovace, partnerství. V roli vedoucího partnera tohoto projektu bylo našim úkolem zrealizovat několik pilotních aktivit a podílet se na organizaci řady odborných akcí také v partnerských regionech. Popis toho nejzajímavějšího pak můžete najít v dalším textu této výroční zprávy. V průběhu loňského roku byly provedeny také zásadní kroky týkající se celkové reorganizace společnosti. Jednalo se o zajištění potřebných úkonů v souvislosti s převzetím činností po společnosti SPKP Vsetín, tak aby od počátku roku 2013 byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny všechny plánované aktivity. Ve spolupráci s naším zřizovatelem pak byla připravena a přijata opatření s významným vlivem na výsledky hospodaření, čímž se podařilo zajistit i průběžné financování veškerých závazků a potřeb společnosti během jednotlivých měsíců daného roku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zaměstnancům společnosti, všem jejím spolupracovníkům a partnerům realizovaných projektů za velmi odpovědný přístup k práci, obchodním partnerům, zákazníkům a firmám za jejich důvěru v naše projekty a služby. Mé poděkování směřuji také členům správní a dozorčí rady a samozřejmě zřizovateli za spolupráci a především za podporu, kterou nám v roce 2012 věnovali a snažili se tak napomoci naplňování cílů společnosti, které si při svém založení vytyčila. Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti - 1 -

4 - 2 -

5 1 Identifikační údaje společnosti Název společnosti: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Sídlo: Horní náměstí č.p. 3, Vsetín Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Tel.: Web: Rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 200 Zápis do rejstříku: Zřizovatel: Město Vsetín 2 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. byla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. založena usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/23/5 dne Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14. června Společnost byla zřízena na dobu neurčitou. 3 Účel a náplň činnosti společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen AERV) byla založena za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání a zvyšování kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu. Dalším úkolem společnosti je také zabezpečování všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií na základě smlouvy s Městem Vsetín. Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. AERV se již osm let zabývá realizací projektů, prostřednictvím kterých se snaží podpořit inovační potenciál v regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základním cílem je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Ve spolupráci s partnery se uskutečňuje celá řada aktivit na podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionu

6 AERV kromě realizace vlastních projektů na podporu inovačních aktivit zároveň poskytuje své služby v těchto oblastech: zabezpečování činností podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií poradenství v otázkách grantů a dotačních titulů, zpracování projektů a žádostí o dotace zprostředkovávání kontaktů na výzkumná a vývojová střediska a univerzity podpora inovačního podnikání a transferu technologií zpracování nejrůznějších studií, analýz a dotazníkových šetření pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační a osvětová činnost, informační servis Další snahou společnosti je aktivizace podnikatelského sektoru a jeho zapojení do rozvojových projektů na území regionu a prosazování principu veřejného a soukromého partnerství. 4 Organizační struktura společnosti Základními orgány AERV dle zřizovací listiny společnosti jsou: ředitel statutární orgán společnosti správní rada složená ze 3 členů dozorčí rada složená ze 6 členů, je kontrolním orgánem společnosti Do konce roku 2012 byl ředitelem společnosti Ing. Filip Holzmüller. S účinností od byl správní radou jmenován nový ředitel společnosti Ing. Tomáš Pifka. Členy správní rady jsou: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. předseda Ing. Radim Kotrla místopředseda Ing. Libor Podešva Ph.D. člen Členy dozorčí rady jsou: Ing. Milan Kostelník předseda PhDr. Stanislav Bugáň člen JUDr. Lubomír Gajdušek člen Oldřich Ohryzek člen Ing. Tomáš Pifka člen Alena Seifertová člen Členové správní a dozorčí rady nepobírali v roce 2012 a ani v předchozích letech za své působení v orgánech společnosti AERV žádné odměny. Celkové náklady na mzdu ředitele společnosti za rok 2012 byly ve výši Kč, tj. roční objem zúčtovaných hrubých mezd a souvisejících povinných odvodů za zaměstnavatele

7 K měla společnost 4 zaměstnance (3,5 pracovních úvazků): Ing. Filip Holzmüller ředitel společnosti (úvazek 1,0) Mgr. Aleš Černotík projektový manažer (úvazek 1,0) Lenka Marková účetní, administrativa (úvazek 0,5) Roman Mlýnek správce budovy (úvazek 1,0) 5 Realizované aktivity v průběhu roku 2012 V průběhu roku 2012 se činnost AERV soustředila na zajišťování celé řady aktivity a úkolů v rámci pokračování realizace projektů, na kterých spolupracujeme s řadou významných partnerů a to jak místních, tak také zahraničních. Dle harmonogramu byly průběžně naplňovány aktivity související s přeshraničním projektem V.I.P. Vzdělávání, inovace, partnerství, ve kterém AERV zastávala roli vedoucího partnera. Konec projektu byl stanoven na leden 2013, tzn. v průběhu sledovaného období bylo snahou všech partnerů aktivně se podílet na zajištění naplnění vytyčených cílů a dosažení nastavených indikátorů projektu v jeho závěrečné fázi. Kromě výše uvedeného projektu se AERV jako partner bez finanční spoluúčasti podílí na projektu Vysokého učení technického v Brně s názvem TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně a realizaci projektu Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Tyto projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Hlavním úkolem společnosti bylo také zabezpečení všech činností podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií, které vznikly v polovině roku 2007 v zrekonstruované historické budově Maštalisek na Horním náměstí 3 ve Vsetíně. V rámci uskupení Inovační infrastruktura Zlínského kraje, jehož je AERV zakládajícím členem, pak stojí za zmínku participace na soutěžích Nejlepší podnikatelský záměr a Inovační firma Zlínského kraje

8 Přehled projektů, na který se AERV podílela v roce 2012: Název projektu (období realizace) Vzdělávání, inovace, partnerství (01/ /2013) Kofinancování / Zaměření projektu Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika -Česká republika Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí v česko-slovenském příhraničí, činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how. TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě (01/ /2012) Rozvoj transferu technologií Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem (08/ /2013) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě Systematizované odborné praxe studentů vybraných oborů studia UPOL 5.1 Podnikatelský inkubátor Vsetín V červenci roku 2008 byla ukončena realizaci projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín (PIV), který byl financován z prostředků EU. Ke konci roku 2012 pak vypršela tzv. udržitelnost tohoto projektu spojená s jeho investiční fázi. I po tomto datu je nadále zachován provoz podnikatelského centra ve Vsetíně v jeho nezměněné podobě. Služby jsou orientovány k všestranné podpoře klientů tak, aby osvobozovaly podnikatele od obvyklých všedních starostí spojených s provozem vlastních nebytových prostor. I během roku 2012 docházelo k určité obměně zasídlených subjektů v podnikatelském inkubátor, kdy například v závěru období se nás rozhodli opustit dva nájemníci. Ale i přesto se průběžně daří volné kancelářské plochy obsazovat novými zájemci. Z pohledu průměrné obsazenosti můžeme pozorovat poměrně stabilní míru využití disponibilních prostor v objektu Maštaliska, která se pohybuje okolo 85 %

9 Od otevření inkubátoru v srpnu 2007 evidujeme již 24 podnikatelských subjektů, kteří zde měly nebo stále mají umístěné své sídlo, přičemž zhruba polovinu představují inovační firmy. Přehled vybraných ukazatelů projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín: Monitorovací ukazatele k Jednotka Celkem Pronajímatelná plocha m 2 633,53 Obsazená plocha m 2 478,84 Počet zasídlených firem počet 9,00 - z toho inovační počet 5,00 Přepočtený počet zaměstnanců zasídlených firem počet 21,00 Počet nově vytvořených pracovních míst v roce 2011 počet 2, Vzdělávání, inovace, partnerství Dvouletý projekt V.I.P. - Vzdělávání, inovace, partnerství (V.I.P.) byl zahájen v únoru 2011, kdy svým zaměřením a aktivitami plynule navázal na v předchozím období realizovaný přeshraniční projekt Trenčiansko-Zlínská inovační platforma. Hlavním cílem projektu V.I.P. bylo prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Záměrem projektu bylo prostřednictvím celé řady různorodých aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším stěžejním cílem bylo podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavádění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích. AERV zde plnila roli vedoucího partnera projektu, na kterém dále spolupracoval hlavní přeshraniční partner Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. a partneři Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. a Vedecko-technologický park Žilina. Období roku 2012 představovalo druhou polovinu tohoto projektu, jehož celkové uzavření a administrativně-finanční vypořádání proběhlo počátkem roku

10 V této závěrečné fázi projektu partneři společně připravili a uspořádali několik významných akcí a byla dokončena realizace řady zajímavých aktivit na obou stranách česko-slovenské hranice. Barcamp Vsetín 2012 Dne organizovala AERV ve spolupráci s partnery další ročník tradiční akce s názvem Barcamp, tzv. nekonferenci o aktuálních trendech v oblastí internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života. Dohromady zde proběhlo 27 přednášek, které byly zaměřeny na nové trendy v internetových aplikacích, reklamě, web designu nebo v podnikání na internetu. Smyslem akce, které přilákala přes 200 účastníků, bylo šířit nové myšlenky a informace, sdílet zkušenosti a podněcovat k dalším inovačním aktivitám. Barcamp je také důležitým místem pro networking - nezávislí profesionálové, freelanceři, lidé z firem, studenti nebo lidé z neziskových organizací se na něm mohou potkávat, tvořit partnerství nebo získávat nové kontakty. Školení inovačních praktiků/akademie inovací Posláním tohoto vzdělávacího programu byla příprava firemních manažerů lídrů čelit novým výzvám v zostřujícím se konkurenčním prostředí, kdy inovace se stávají novým zdrojem konkurenčních výhod a růstu. Program byl postavený na bázi kombinace nejlepších trendů a praktik z oblastí inovací a byl koncipovaný jako volný cyklus čtyř seminářů. První akce se uskutečnila , druhá pak ve dnech Obsahově se jednalo o celkový cyklus čtyř školení - vzdělávací program pro výkonné manažery společnosti složen z následujících modulů: 1. Tvorba a implementace strategie růstu společnosti a strategické řízení, 2. Strategické inovace nový trh, nový produkt, nový podnikatelský systém, 3. Inovace procesů a klíčových způsobilostí, 4. Řízení inovací a budování inovační společnosti

11 Setkání s podnikateli V průběhu roku 2012 byla zorganizována dvě setkání starostky města Vsetín s představiteli místních firem. Smyslem těchto pravidelných setkání se zástupci podnikatelského sektoru, která jsou připravována zhruba v půlročním intervalu, je zejména zapojit je do dění v regionu, představit jim aktuální projekty a investice, záměry města a kraje, a především diskutovat možnosti dalšího rozvoje popřípadě dílčí potřeby a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti potýkají. Programová náplň setkání, které se uskutečnilo v květnu 2012, byla zaměřena na téma firemní sponzorství sociální oblasti, přehled a financování neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb ve Vsetíně. Druhé setkání v závěru roku se týkalo připravované aktualizace územního plánu města a diskutována byla také dopravní problematika či plánované investice. Z projektových aktivit, které AERV připravila v roce 2012, pak ještě stojí za zmínku realizované semináře pro studenty středních škol a společná organizace konference na téma firemní inovace v praxi. V samotném závěru projektu pak byla zorganizována, jako součást doprovodného programu akce barcamp, také tzv. kooperační a technologická burza se zaměřením na podnikání v oblasti nových médií. Samozřejmě jsme také participovali na celé řadě aktivit a akcí našich partnerů jak na české, tak na slovenské straně hranice

12 5.3 Zapojení do kooperačních sítí, partnerství a spolupráce Inovační infrastruktura Zlínského kraje Inovační infrastruktura Zlínského kraje (IIZK) je síť sedmi spolupracujících organizací, jejichž společným cílem je podpora inovačního podnikání ve Zlínském kraji (ZK). Byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální inovační strategií ZK, kdy se jednalo o vznik první regionální sítě tohoto charakteru v ČR. Jednotliví členové mezi sebou aktivně spolupracují zapojováním se do společných projektů, předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování a realizací různorodých aktivit na podporu inovací a inovačního podnikání v regionu. IIZK v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost. Zakládající členové: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Regionální centrum kooperace, a.s. Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Přistoupivší členové v roce 2009: Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s.r.o. Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Přistoupivší členové v roce 2011: Industry Servis ZK a.s. s projektem Technologický park Progress Přehled spolupráce na konkrétních projektech: Inovační portál Zlínského kraje Od je na webové adrese v provozu Inovační portál ZK. Hlavním přínosem portálu je zprostředkování spolupráce mezi firmami a VaV institucemi a mezi firmami navzájem prostřednictvím vkládání nabídky či poptávky po technologiích a licencích, partnerství v projektech a další spolupráce. Portál informuje o základních pojmech a teoriích inovací, přibližuje inovační prostředí ve ZK, včetně databáze inovačních firem a podpůrných institucí. Portál současně zprostředkovává informace o průmyslovém vlastnictví, dokumentech a legislativě, týkající se inovačního podnikání. Členové sítě se podílejí na aktualizaci portálu (nové články a informace, pozvánky na zajímavé akce nejen pro podnikatele,..) a zajišťují publicitu portálu směrem k cílovým skupinám. Portál pro začínající podnikatele Portál byl spuštěn v prosinci Cílem tohoto webu je poskytnou začínajícím podnikatelům (a také zájemcům o podnikání) ucelený náhled na problematiku podnikání, ale také seznámit je s možnostmi podpory podnikání. Na portálu jsou k nalezení informace o podnikatelských plánech, o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti. Nechybějí zde také informace o možnostech financování podnikání a aktuálních regionálních podpůrných nástrojích. V průběhu května 2012 pak byl oficiálně otevřen nový klub Star-up 23 pro všechny zájemce o podnikání, který slouží pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací nejen ze světa businessu

13 Inovační firma Zlínského kraje Smyslem této soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve ZK a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat ZK jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci. V průběhu roku 2012 se uskutečnil třetí ročník této soutěže, jejíž organizací je pověřeno TIC. Další partneři této aktivity, mezi které patří také členové IIZK, se pak podílejí na přímé komunikaci a propagaci pro cílovou skupinu. Inovační firmou roku 2012 se stala uherskobrodská společnost Česká zbrojovka, a.s., která tento titul obdržela za rozsáhlou inovaci sortimentu. Nejlepší podnikatelský záměr Počátkem května 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku studentské soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Do této soutěže, jejíž uzávěrka byla koncem února 2012 se zapojilo celkově 42 studentů/studentských týmů (kategorie VOŠ/VŠ 22 a kategorie SŠ 20 záměrů). Do 2. kola hodnocení bylo za každou kategorii vybráno vždy 10 projektů, které následně jejich předkladatelé obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů soutěže. V kategorii SŠ zvítězil originální podnikatelský záměr Kytka pro tebe, jehož autoři byli Tomáš Koňařík, Monika Šrámková, Vojtěch Navrátil a Klára Malinová z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Cena za první místo v kategorii VOŠ/VŠ byla udělena studentce UTB ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací Bc. Anně Chytilové za zajímavý projekt Studentská ambulance. Program Mikroúvěr RPZ Od roku 2008 je firmám zasídleným v podnikatelských inkubátorech či vědeckotechnických parcích provozovaných členy IIZK zpřístupněn program Mikroúvěr RPZ. Cílem tohoto programu je řešit problém přístupu začínajících firem k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikání, resp. pro stabilizaci podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování. Jedná se o specifický podpůrný a doplňkový program vyplňující mezeru mezi programy ČMZRB, a.s. a bankovním sektorem. Je realizován z prostředků společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Zlínský kraj

14 Přehled významných partnerů a spolupracujících organizací v roce 2012: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Dům kultury Vsetín IPA Slovakia Inovační infrastruktura Zlínského kraje Masarykova veřejná knihovna Vsetín Město Vsetín Muzeum regionu Valašsko Regionální podpůrný zdroj Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín Technologické inovační centrum Univerzita Palackého v Olomouci Vedecko-technologický park Žilina Vysoké učení technické v Brně Zlínský kraj Naše poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a také pracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti, realizaci našich aktivit a projektů nejen v roce

15 6 Hospodaření společnosti v roce 2012 Vícezdrojové financování činností a aktivit AERV v průběhu roku 2012 mělo podobných charakter jako v předchozích letech hospodaření. Významnou část výnosů společnosti představovala vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby pro Město Vsetín v roce 2012 a dále provozní dotace na realizovaný projekt Vzdělávání, inovace, partnerství, který byl spolufinancovány ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl oficiálně ukončen k a jeho celkové administrativně-finanční vypořádání bude probíhat ještě v následujících měsících. Nemalou část výnosů společnosti pak tvoří tržby z vlastní činnosti za poskytované služby a příjmy spojené s provozem podnikatelského inkubátoru, které představují plnění v souvislosti s pronájmem prostor v historickém objektu Maštaliska. Dlouhodobou snahou společnosti je nalézat a zejména získávat prostředky pro realizaci nejen vlastních aktivit ze všech dostupných domácích i zahraničních finančních zdrojů, včetně strukturálních fondů EU. Rozvaha ke dni (v tis. Kč) A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní zdroje celkem I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0 I. Vlastní jmění II.Dlouhodobý hmotný majetek II. Fondy III.Dlouhodobý finanční majetek 0 III.Výsledek hospodaření IV.Oprávky k dlouhodobému majetku IV.Neuhrazená ztráta z min. let 0 B. Krátkodobý majetek B. Cizí zdroje I.Zásoby 0 I. Rezervy 0 II.Pohledávky 704 II. Dlouhodobé závazky III.Krátkodobý finanční majetek 408 III.Krátkodobé závazky 521 IV.Jiná aktiva 0 IV.Jiná pasiva 73 Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tis. Kč) A. Náklady celkem B. Výnosy celkem I.Spotřebované nákupy 581 I.Tržby za vlastní výkony a zboží II.Služby II.Změny stavu vnitroorg. zásob 0 III.Osobní náklady III.Aktivace 0 IV.Daně a poplatky 81 IV.Ostatní výnosy V.Ostatní náklady 273 V.Tržby z prodeje majetku 0 VI.Odpisy VI.Přijaté příspěvky 0 VII.Poskytnuté příspěvky 0 VII.Provozní dotace VIII.Dodatečné odvody daně z příjmu 0 Náklady celkem Výnosy celkem C. Výsledek hosp. před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hosp. po zdanění

16 7 Zpráva auditora pro společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. o ověření výroční zpráva za rok 2012 Auditor: Ing. Anna Politzerová Jiráskova 1127, Vsetín osvědčení číslo 1637 IČ:

17

18

19

20

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2009 Stránka 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 3 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více