Město Ždírec nad Doubravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Ždírec nad Doubravou"

Transkript

1 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 20.září 2007 od 18:00 hod. v malém sále restaurace Na křižovatce Přítomni: 14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných 21 hostů - občané města, majitelé nemovitostí Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 1. Zahájení zasedání určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zasedání zahájil v 18:07 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města. Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení paní Anna Horáková, paní Zdeňka Lédlová a pan Jaroslav Klepetko a ověřovatele zápisu pana Ing. Jindřicha Kyncla a pana Jana Matějku. K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/06/ Uzavření zápisu a usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne a) Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 5.zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města usnesení číslo 2/06/07. b) Starosta předložil návrh programu zasedání předložený radou města. K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 3/06/ Informace o přípravě výstavby obchodního centra NIMIRU Starosta uvedl bod jednání a předal slovo panu Petru Ošlejškovi jednatele firmy NIMIRU informoval o mnoha proběhlých jednáních s obchodními řetězci. Zdůraznil časovou náročnost těchto jednání a pomalý vývoj. Uvedl, že z těchto jednání vzešel kontakt s obchodním řetězcem NORMA, který má v České republice v současné době asi 41 prodejen. Spolu s Ing. Janem Hylišem projektantem firmy BAU-PROJEKT představil konkrétní návrh umístění prodejny, parkoviště a příjezdových komunikací v lokalitě Pikulka. Dále uvedl, že v současné době se do projektu zapracovávají požadavky firmy NORMA a probíhají jednání o způsobu realizace (buď investice NIMIRU a pronájem řetězci NORMA nebo investice řetězce NORMA). Rozprava k bodu jednání: 1. Starosta se pana Ošlejška dotázal na návrh dalšího řešení s ohledem proběhlý termínu , do kterého podle platné smlouvy měla firma NIMIRU dokončit stavbu obchodního centra. 2. Pan Ošlejšek uvedl, že tak krátký termín pro výstavbu nebylo možné dodržet s odvoláním na náročnost jednání s obchodními řetězci. 3. Starosta se pana Ošlejška dotázal na termín konkrétních hmatatelných výstupů jednání mezi firmou NIMIRU a NORMA, jako příklad uvedl písemnou smlouvu o přípravě investice. 4. Pan Ošlejšek uvedl, že očekává smlouvu podepsánu do konce října 2007 a do 5 měsíců dle klimatických podmínek očekává zahájení výstavby. 5. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na sortiment řetězce NORMA. 6. Pan Ošlejšek zhruba popsal základní sortiment, podíl českých a zahraničních výrobků a srovnal ho s dalšími

2 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 2/6 řetězci. 7. Pan Hubert Kolář zdůraznil, že zastupitelstvo na minulém zasedání potvrdilo svůj zájem na splnění smluvních podmínek že trvá na odkoupení pozemku městem za původní prodejní cenu. 8. Starosta stručně seznámil přítomné s podmínkami kupní smlouvy, kterou byl pozemek prodán firmě NIMIRU. 9. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal, zda firma NIMIRU požádala o prodloužení termínu. 10. Pan Ošlejšek uvedl, že dnes představuje investora, který má zájem stavbu realizovat a očekává, že zastupitelstvo města schválí prodloužení termínu. 11. Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že ho zaráží porušení termínu firmou NIMIRU bez včasného jednání a hledání východiska. 12. Pan Ošlejšek uvedl, že požadoval delší termín a zopakoval dříve uvedenou představu o časové realizaci stavby. 13. Starosta města a pan Hubert Kolář se dotázali pana Ošlejška na návrh řešení. 14. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal zda jsou další zájemci o pozemek pro výstavbu obchodního centra. 15. Starosta uvedl, že MÚ eviduje několik žádostí pozemek (OVD Jednota Havlíčkův Brod, Flosman a.s.) a několik dalších zájemců se na pozemek informovali, ale písemnou žádost o pozemek prozatím na MÚ nedoručili. Nejprve je však nutné mít vlastnické právo k pozemku, bez toho nemá smysl schvalovat prodej. 16. Místostarosta se dotázal na soulad navrženého řešení s vydaným územním rozhodnutím. 17. Ing Jan Hyliš uvedl, že zmenšení hmoty objektu oproti vydanému územnímu rozhodnutí je snadný krok. Informaci potvrdil starosta města. 18. Paní Anna Horáková se dotázala na povinnosti města v probíhající lhůtě 30 dnů po Starosta uvedl, že nyní by měla firma NIMIRU nabídnout pozemek městu a přečetl odstavec smlouvy, který obsahuje uvedené ustanovení. 20. Pan Karel Valtr místopředseda Jednota OVD Havlíčkův Brod seznámil přítomné s obsahem dopisu firmy AHOLD z roku 2006, ve kterém údajně AHOLD konstatuje, že neuvažuje o vybudování prodejny v lokalitě Ždírec nad Doubravou a že firmu NIMIRU nezná a nejedná s ní. Dále uvedl, že v médiích byly zveřejněny lokality, ve kterých NORMA připravuje vybudování prodejny, ale Ždírec nad Doubravou mezi nimi není. Nabídl vybudování supermarketu potravin firmou Jednota OVD Havlíčkův Brod. 21. Pan Petr Ošlejšek uvedl několik úspěšně realizovaných projektů pro firmu AHOLD od roku 1999 do současnosti a uvedl, že kontrakt na vybudování supermarketu ve Ždírci nad Doubravou mezi firmou NIMIRU a NORMA je uzavřen. 22. Starosta uvedl, že díky opakovanému projednávání přípravy výstavby zastupitelstvem města se informace objevila opakovaně v médiích a na jejím základě přišli další zájemci. 23. Starosta shrnul dosavadní projednávání bodu zasedání a seznámil s navrženým usnesením. 4. Zpráva o činnosti rady města v době od do Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 5. do 6. zasedání zastupitelstva města. Rozprava k bodu jednání: 1. Starosta doplnil informaci o příspěvku SK DEKORA za reklamní plochy ve sportovním areálu Kopanina. Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/06/07. Hlasování: Informace o stavu účtů města a plnění rozpočtu města k a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavech účtů města k , o stavu běžného účtu města k a o stavu plnění rozpočtu města k k hlasování - usnesení číslo 6/06/07. Hlasování: b) Pan Libor Málek předseda finančního výboru přednesl přítomným návrh změny rozpočtu města na rok 2007, uvedl, že změny vyplývají z obdržených dotací a reagují na vývoj příjmů a výdajů města.

3 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 3/6 k hlasování - usnesení číslo 7/06/07. Hlasování: c) Místostarosta popsal přítomným podmínky hypotéky, kterou město v roce 2002 čerpalo na dofinancování výstavby bytového domu čp. 400, 571. Uvedl, že k končí pětileté období s fixovaným úrokem 5,9% a pro další pětileté období banka nabízí úrok ve výši 5,74%. Dále místostarosta navrhl smlouvu o hypoteční půjčce vypovědět a přefinancovat ji výhodnějším úvěrem s nižší úrokovou sazbou. Informaci doplnil pan Libor Málek a uvedl, že záležitost projednal finanční výbor a přefinancování hypotéky výhodnějším úvěrem podpořil. k hlasování - usnesení číslo 8/06/ Majetkové záležitosti a) Převod inženýrských sítí Starosta seznámil přítomné s návrhem na převod inženýrských sítí, vybudovaných a rámci výstavby průmyslové zóny, dále uvedl, že na jejich výstavbu přispěli nebo je uhradili budoucí provozovatelé. Jedná se o následující sítě: 1. plynovod PZ II náklady kompletně uhradila a.s.včp Net 2. vodovod PZ II - náklady s 50% uhradí VaK Havlíčkův Brod 3. prodloužení vodovodního řadu + hydrant Kohoutov (novostavba Vamberský) - náklady s 50% uhradí VaK Havlíčkův Brod 4. splašková kanalizace PZ II kanalizaci převedeme za úplatu (akcie) společnosti VaK Havl.Brod k hlasování - usnesení číslo 9/06/07. b) Koupě/prodej (směna) pozemku Z důvodu výstavby inženýrských sítí jsme se dohodli s manželi Uchytilovými, že s nimi směníme pozemek p.č. 566/27 o výměře 2282 m 2 za pozemek oddělený geometrickým plánem v rámci dělení pozemků v části nad místní komunikací Pod Tratí. Manželé Uchytilovi doplatí cenový rozdíl ve výměře (cca 200 m 2 ) za cenu 80,- Kč/m 2. Část pozemku p.č.566/27 hodláme využít na komunikaci, která zpřístupní část PZ u silnice na Chotěboř z ulice Pod Tratí a část pozemku bude možné prodat např. firmě STEZA Vojnův Městec. V průběhu projednávání bodu jednání se dostavil Ing. Jiří Uchytil. k hlasování - usnesení číslo 10/06/07. c) Prodej pozemků Průmyslová zóna II SEVER, k.ú. Horní Studenec: a) pozemek o výměře do 5000 m 2 má zájem koupit Jan Kruntorád, Chotěboř b) pozemek o výměře cca 2500 m 2 mají zájem koupit (směnit) manželé Uchytilovi, Ždírec n.d. c) pozemek o výměře do 5000 m 2 má zájem koupit společnost Harcross s.r.o. Hlinsko d) pozemek o výměře do m 2 má zájem koupit společnost MCV Plast s.r.o. Praha Podmínky prodeje stanovilo zastupitelstvo na 5.zasedání cena 80,-Kč/m 2, předkupní právo města atd. k hlasování - usnesení číslo 11/06/07. d) Projednání žádostí o prodej pozemků a) o prodej bývalého kulturního domu na Benátkách projevil zájem p. Jaroslav Štorek z Chrudimi. b) o prodej pozemků ve Stružinci vedle pozemků rodičů a prarodičů požádala Zdeňka Kuncová z Rané c) o prodej pozemku pro výstavbu supermarketu projevila zájem JEDNOTA OVD Havlíčkův Brod a společnost

4 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 4/6 Flosman a.s. Tábor d) o pozemek pro výstavbu autoopravny projevil zájem Vladimír Zelenka z Hlinska e) o prodej pozemku v průmyslové zóně požádala fa STEZA CZ z Vojnova Městce f) o prodej částí pozemků v průmyslové zóně II z důvodu stavby kolejiště nádraží požádala Správa železniční dopravní cesty k hlasování - usnesení číslo 12/06/07 bod 1)-6). e) Prodej pozemku pro výstavbu bytovky Společnost Rezidence Jižní má zájem o odkoupení dalšího pozemku pro výstavbu bytového domu v lokalitě Jižní. k hlasování - usnesení číslo 12/06/07 bod 7). f) Výkup pozemků pro cyklostezku Studenec Údavy a Nové Ransko Javorka Na základě rozhodnutí rady města začala spol. DRUPOS-PROJEKT pracovat na projektu cyklostezky Studenec Údavy. Je nutné zahájit jednání o směně, nebo odkoupení pozemků potřebných pro výstavbu. k hlasování - usnesení číslo 13/06/07. g) Souhlas s použitím pozemků pro zástavu Zastupitelstvo města dne prodalo stavební pozemky a stanovilo podmínky prodeje. Někteří stavebníci potřebují pozemek použít jako zástavu pro čerpání stavebních půjček a hypotéčních úvěrů na výstavbu RD. k hlasování - usnesení číslo 14/06/07. Během projednávání předchozího bodu zasedání se dostavil Mgr. Jiří Pour pracovník oddělení expanze obchodního řetězce NORMA. Starosta nyní pana Poura uvítal a udělil mu slovo. Pan Pour dementoval informaci médií o údajném opuštění trhu a deklaroval zájem vybudovat ve Ždírci nad Doubravou prodejnu obchodní sítě NORMA o ploše 800m 2 a vyzval přítomné k dotazům. 1. Pan Jaroslav Košťál se dotázal na časový harmonogram. 2. Mgr. Jiří Pour uvedl, že během zimy plánují upravit územní rozhodnutí a získat stavební povolení, na jaře 2008 zahájit výstavbu a nejpozději v září prodejnu otevřít. 3. Pan Uchytil host zasedání se dotázal co přimělo řetězec NORMA k přípravě výstavby prodejny ve Ždírci nad Doubravou. 4. Mgr. Jiří Pour uvedl, že pro obchodní řetězce jsou zajímavé lokality s více než 3000 obyvateli. 5. Pan Oldřich Novák se dotázal, zda investor supermarketu potřebuje mít ve svém vlastnictví i plochy zeleně v těsném sousedství budov, parkoviště a komunikací. 6. Mgr. Jiří Pour uvedl, že tyto pozemky nepotřebují vlastnit, pouze požadují, aby jejich prodejna byla viditelná z rušné komunikace. 7. Ing. Jindřich Kyncl uvedl kladnou zkušenost se sítí NORMA, kterou získal při častých návštěvách Francie. 8. Paní Zdeňka Lédlová se dotázala na sortiment bio výrobků v síti NORMA. 9. Mgr. Jiří Pour uvedl, že v současné době jsou bio výrobky nabízeny v rámci akčních nabídek a v blízké budoucnosti se stanou součástí základního sortimentu. 10. Ing. Jiří Uchytil uvedl, že české zemědělské výrobky jsou z důvodu používání menšího množství chemikálií čistší a srovnatelné se zahraničními tzv. biopotravinami. 11. Pan Libor Málek se dotázal na vzdělávání personálu prodejen obchodní sítě NORMA.

5 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 5/6 12. Mgr. Jiří Pour popsal hierarchii vedení prodejen a obchodní sítě, zácviky a školení personálu prodejen. 13. Pan Hubert Kolář se dotázal, zda se jedná o diskontní formu prodeje. 14. Mgr. Jiří Pour uvedl, že min. 80% zboží je umístěno v regálech a max. 20% zboží je umístěno na paletách, v minulosti firma přebírala prodejny od jiných obchodních řetězců, nyní staví vlastní prodejny na evropském standardu. 15. Starosta poděkoval Mgr. Jiřímu Pourovi za poskytnuté informace a za účast. 16. Pan Petr Ošlejšek poděkoval za možnost vystoupit na jednání zastupitelstva. 7. Prodloužení splatnosti půjčky o.p.s. Havlíčkův kraj Starosta předložil přítomným návrh na prodloužení splatnosti půjčky o.p.s. Havlíčkův kraj, uvedl, že důvodem je prodloužení termínu realizace projektu Havlíčkův Kraj o.p.s. - osvojování schopností v souvislosti se zpozděným vyhlášením priorit MZe ČR. k hlasování - usnesení číslo 15/06/07. Hlasování: Jmenování velitele SDH Ždírec n.d. Starosta seznámil přítomné s rezignací stávajícího velitele Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou Mariána Pálky z důvodu změny trvalého bydliště a představil kandidáta na tuto nelehkou pozici, pana Radka Culka. k hlasování - usnesení číslo 16/06/07. Hlasování: Členství města v zájmových sdruženích obcí Místostarosta navrhl vystoupení města ze zájmového sdružené obcí Sdružení obcí Vysočiny s poukazem na malý efekt, který členství městu přináší. Dále starosta navrhl vstoupení do Svazu měst a obcí s poukazem na větší váhu této organizace. k hlasování - usnesení číslo 17/06/07 a 18/06/ Příprava rozpočtu města na rok 2008 Starosta navrhl přijmout usnesení, které dá MÚ za úkol začít připravovat návrh rozpočtu města na rok k hlasování - usnesení číslo 19/06/ Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 1. Starosta navrhl přítomným termín konání 7. zasedání zastupitelstva města dne od 17:00. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 20/06/ Místostarosta uvedl, že na konci léta došlo ke stabilizaci letos provedených oprav komunikací a stav místních komunikací se velmi zlepšil. 3. Paní Zdeňka Lédlová se dotázala na rozdíl mezi příjmy a výdaji pečovatelské služby, dále informovala o vyprodaných vstupenkách na představení Josefa Fouska dne Pan Miroslav Švanda poděkoval za dobrou spolupráci mezi městem a SK DEKORA při výstavbě pergoly ve sportovním areálu Kopanina.

6 Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 6/6 5. Starosta poděkoval členům výboru SK DEKORA za zájem o sportovní areál a uvedl, že péče o sportovní areál bude za pár let vidět v realizovaných drobných stavbách a údržbě areálu. 6. Starosta informoval o připravovaném zahájení výstavby cyklostezky Ždírec Kohoutov. 7. Paní Alena Moravcová předsedkyně osadního výboru Kohoutov - upozornila na potřebu řešení odvodnění dolní ulice na Kohoutově. 8. Pan Josef Stehno navrhl vylepšit stání po kontejnery na třídění odpad na Kohoutově a plnou středovou čáru nebo snížení rychlosti na průjezdu Kohoutovem. 9. Pan Ladislav Hertl poděkoval za rozšíření veřejného osvětlení a zábradlí v okolí DPS Nad Řekou. 10. Pan Jiří Janáček poděkoval za připravovanou instalaci satelitního přijímače pro zlepšení kvality a rozšíření příjmu TV signálu v DPS Nad Řekou. 11. Pan Radek Culek poděkoval za důvěru, kterou mu zastupitelstvo města projevilo jmenováním velitelem SDH Ždírec nad Doubravou. Dále upozornil na nedostatek hasební vody v požární nádrži ve Ždírci nad Doubravou. 12. Starosta uvedl, že město projektově připravuje poldr na Chotěbořské ulici v průmyslové zóně a rybník naproti ČOV. 13. Pan Oldřich Novák uvedl, že v letošním roce se projevil extrémní nedostatek vody ve zdrojích, které napájejí požární nádrž a rybník Danielka. Vyzval k zachování a vyčištění mokřiště, které tyto vodní plochy napájí. 14. Paní Věra Šťastná uvedla svoji zkušenost s ubývajícím počtem psích exkrementů na chodnících. 15. Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že po 3 letech zahraniční návštěvě ukázal naše město a návštěva byla příjemně překvapena rozvojem města. 12. Závěr zasedání Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná. Poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání ve 21:20 ukončil Ing. Jindřich Kyncl ověřovatel zápisu Jan Martinec starosta Jan Matějka ověřovatel zápisu

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 24.06.2013

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 24.06.2013 Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 24.06.2013 Přítomni: členové zastupitelstva města Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, František Čermák (body 1-14), Mgr. Roman Fabeš, Ing. Jan Heralecký,

Více

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé:mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Jindřich

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více