VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009

2

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY AGEL 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU VE SKUPINĚ AGEL 3. HODNOTY SKUPINY AGEL 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KE DNI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI AGEL a.s. VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI AGEL a.s., VÝBORU PRO AUDIT KE DNI ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 6.5. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI , AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 8. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SKUPINY AGEL V ROCE 2010 A V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 9. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 10. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 11. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI AGEL a.s. II. ČÁST KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL ZA ROK ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ZA ROK KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 2.2. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU 2.3. PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2.4. KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 2.5. KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009, KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVĚ SKUPINY AGEL ZA ROK

4

5 I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK

6 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s., GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY AGEL Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti AGEL a.s. Vám předkládám výroční zprávu společnosti AGEL a.s. a celé skupiny AGEL, která přináší přehled výsledků dosažených v roce Výroční zpráva má především hodnotící charakter, ale současně obsahuje vize, trendy a cíle pro nejbližší léta. Rok 2009 lze charakterizovat jako období dalšího upevňování našeho silného postavení v rámci zemí střední a východní Evropy, a to především v oblasti poskytování zdravotní péče. Naše skupina jednoznačně prokázala, že dobře řízená soukromá společnost dokáže být v konkurenci ostatních poskytovatelů zdravotní péče velmi úspěšná. O tom svědčí přes jeden a půl miliónu spokojených pacientů, kteří v uplynulém roce vyhledali naši zdravotní péči, a výrazně kladný konsolidovaný hospodářský výsledek, který se podařilo vytvořit při nadstandardním růstu průměrných mezd našich zaměstnanců. Tyto skutečnosti jasně potvrzují, že jsme společným úsilím dokázali téměř plně eliminovat negativní dopady současné finanční a ekonomické krize. Společnost AGEL a.s. zajišťovala především řídící a koordinační činnost celé skupiny; přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností ovládá skupinu 32 subjektů zabývajících se poskytováním zdravotní péče či podporou této činnosti. Nejdůležitější hodnotou a cíleným výsledkem našeho úsilí byli spokojení pacienti, naši klienti. Proto byla v celé skupině soustavně prováděna jak interní šetření, tak i externí průzkumy spokojenosti klientů, které byly realizovány nezávislou agenturou. Je potěšující, že komplexní průměrná spokojenost pacientů s úrovní poskytování zdravotnických služeb byla vyšší než 83 %. Ke zlepšení úrovně a kvality poskytované zdravotní péče přispělo i úspěšné absolvování národních akreditačních a reakreditačních řízení ve zdravotnických zařízeních skupiny. Poté, co v roce 2009 získaly akreditaci SAK MZ ČR Podhorská nemocnice a.s. a Nemocnice Přerov, jsou již všechna lůžková zdravotnická zařízení naší skupiny plně akreditována. Reakreditační proces v uplynulém roce úspěšně proběhl v Šumperské nemocnici a.s., Nemocnici Podlesí a.s. a Nemocnici Prostějov. O špičkové úrovni vysoce specializované zdravotní péče poskytované v našich zdravotnických zařízeních svědčí zařazení Nemocnice Podlesí a.s. do národní sítě komplexních kardiologických center, kdy se po celkovém hodnocení jednotlivých parametrů naše nemocnice umístila na místě v rámci České republiky. Toto zdravotnické zařízení se současně umístilo na 1. místě z pohledu spokojenosti pacientů na základě nezávislého průzkumu, který se uskutečnil ve všech nemocnicích ČR. 6

7 Ve dnech proběhlo v Regionálním centru v Olomouci v pořadí již III. Vědecké sympozium AGEL, kterého se zúčastnili špičkoví odborníci z různých zdravotnických oborů. Letošní ročník sympozia se nesl v duchu multidisciplinárního přístupu k léčbě. Toto téma rozvíjely jednotlivé přednášky v rámci lékařské a sesterské sekce. Na sympóziu se k lékařům a zdravotním sestrám ze zdravotnických zařízení skupiny AGEL připojili jejich kolegové ze státních a soukromých zdravotnických zařízení. Nové vědomosti přišlo do Regionálního centra od budoucích kolegů načerpat také přes 100 studentů 6. ročníku Lékařské fakulty v Olomouci a budoucí sestry ze Střední zdravotní školy v Prostějově. Rekordních 500 účastníků se zájmem absolvovalo během dvou dnů 40 přednášek z oborů kardiologie, onkologie, angiologie a gastroenterologie. Program sympozia oživily živé přenosy přímo z operačních sálů zdravotnických zařízení skupiny AGEL. O mezinárodním charakteru akce svědčila účast nejen lékařů a zdravotních sester ze slovenských nemocnic spadajících do skupiny AGEL, ale také renomovaných zahraničních odborníků, jako např. prof. Dr.h.c. Rainera Rienmüllera z Medical University of Graz a prof. Dr. Franze Martina Rieglera z Medical University of Vienna. Výsledky uplynulého roku jednoznačně potvrzují, že byly vytvořeny potřebné podmínky pro úspěšný rozvoj celé naší skupiny v současné době a zároveň i pro realizaci trendů a cílů, které hodláme naplňovat v letech následujících. Proto patří poděkování všem spolupracovníkům, kteří se svým úsilím na těchto pozitivních výsledcích podíleli. Současně patří poděkování i našim obchodním partnerům a spolupracujícím zdravotnickým zařízením, bez jejichž kladného přístupu by nebyly naše úkoly a cíle tak pozitivně naplněny. Děkuji i našim sociálním partnerům, představitelům odborových organizací, kteří mají svůj podíl na tom, že se po náročných jednáních daří udržovat ve skupině sociální smír, jež je potřebný pro pozitivní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mé poděkování patří rovněž všem členům dozorčí rady společnosti AGEL a.s., bez jejichž aktivního zapojení, osobního nasazení a vstřícné spolupráce by dosažení loňských výsledků bylo mnohem obtížnější. JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. předseda představenstva společnosti AGEL a.s., generální ředitel skupiny AGEL 7

8 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU VE SKUPINĚ AGEL Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 11. února 2009 došlo ke schválení změny smlouvy o nájmu podniku a následného vyčlenění veřejné lékárny z Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. pod společnost Repharm, a.s. Dne 31. března 2009 došlo k převodu vlastnického práva k hardware ze společnosti AGEL Insurance a.s. na Zdravotní pojišťovnu AGEL na základě smlouvy o prodeji hardware a o postoupení licence. Společnost AGEL Insurance a.s. byla držitelem licence k informačnímu systému Zdravotní pojišťovny AGEL včetně portálové aplikace a všech jeho součástí, který byl dle požadavků vyvíjen ve spolupráci s firmou COMMIT spol. s r.o. na základě smluv na dodávku a vývoj IS. Z důvodu organizačního, administrativního a logistického zjednodušení se dvě obchodní společnosti dohodly provést přeměnu formou vnitrostátní fúze sloučením společnosti MEDIKOPLAST a.s. do společnosti MARTEK MEDICAL a.s. postupem podle 60 a následujících zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 25. května 2009 byl schválen projekt vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem k 1. lednu Jediný akcionář společnosti AGEL SK a.s. schválil dne 2. června 2009 navýšení základního kapitálu společnosti AGEL SK a.s. o částku ve výši Celkový základní kapitál společnosti AGEL SK a.s. bude po splácení navýšení ve výši ,377. Zvýšení základního kapitálu se uskuteční upsáním 60 ks nových kmenových akcií na jméno s nominální hodnotou jedné akcie Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz akcií do jednoho roku. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22. června 2009 byl schválen projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti Laboratoř klinické mikrobiologie s.r.o. do společnosti P&R LAB a.s. s rozhodným dnem k 1. lednu Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti AGEL a.s. ze dne 22. června 2009 došlo ke schválení změny a přesunu sídla mateřské společnosti AGEL a.s. Změna sídla společnosti na Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ byla provedena s účinností od 1. července 2009, a to z důvodu přestěhování administrativních prostor vedení společnosti AGEL a.s. do Prostějova. Dle dikce novelizovaného znění zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech schválila tato řádná valná hromada zřízení Výboru pro audit. Prvními členy Výboru pro audit byli jmenováni Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., Ing. Dana Trezziová a Ing. Iveta Ostruszková, MBA. Společnost AGEL a.s. poskytla finanční dar ve výši 1 mil. Kč na humanitární účely, likvidaci a odstraňování povodňových škod, obci Jeseník nad Odrou. V souvislosti s červnovou povodní byl zřízen tzv. podpůrný fond pro postižené rodiny 8

9 zaměstnanců pracujících ve skupině AGEL. Z tohoto fondu byly jedenácti zaměstnancům poskytnuty jednorázové finanční výpomoci a sociální půjčky dle míry poškození od Kč do Kč, v celkovém objemu Kč. Také dceřiná společnost MARTEK MEDICAL a.s. poskytla postiženým oblastem desinfekční a hygienické potřeby. Ve všech společnostech probíhaly humanitární sbírky na pomoc postiženým spolupracujícím zaměstnancům v rámci skupiny AGEL. Společnost AGEL a.s., na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti a následně uzavřené smlouvy o prodeji akcií ze dne 31. července 2009, převedla 51% podíl ve společnosti APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. na nového nabyvatele. Společnost také řádně splatila načerpaný dlouhodobý syndikovaný úvěr oběma financujícím bankám. Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti AGEL a.s. ze dne 27. července 2009 byl schválen projekt spin-off IKISu s rozhodným dnem k 1. lednu Právní účinky tohoto převodu byly v obchodním rejstříku zapsány k 1. září Tímto krokem došlo k převedení jedenácti zaměstnanců z Nemocnice Podlesí a.s. pod mateřskou společnost AGEL a.s. Rozhodnutím dozorčí rady společnosti AGEL SK a.s. ze dne 8. října 2009 došlo k restrukturalizaci a reorganizaci stávajícího vedení jednotlivých společností působících na Slovensku. Rozhodnutím zakladatele a správní rady obecně prospěšné společnosti Zdraví pro život, o.p.s. ze dne 9. listopadu 2009 byl schválen záměr převodu práv a závazků z dosavadního zakladatele společnosti Nemocnice Podlesí a.s. na společnost AGEL a.s. Tento krok byl zrealizován na základě smlouvy o převodu práv a závazků zakladatele obecně prospěšné společnosti s účinností k 1. prosinci Společnost AGEL a.s., na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 22. prosince 2009, odkoupila od společnosti Stavovská s.r.o. 34% obchodní podíl ve společnosti ZENAGEL a.s. a stala se jediným akcionářem této společnosti. V loňském roce společnost pokračovala ve vydávání časopisu NÁŠ AGEL a AGEL ACADEMY. 9

10 V rámci firemního vzdělávání v uplynulém roce proběhlo celkem pět vzdělávacích akcí: Dne 28. července 2009 se uskutečnil seminář na téma Slevy na sociálním pojištění. Dne 22. září 2009 se konal seminář na téma Benefity z pohledu daní. Ve dnech září 2009 se uskutečnil akreditovaný seminář pro zdravotníky pod názvem Emoční inteligence. V rámci firemního vzdělávání byly pro zaměstnance skupiny AGEL uspořádány tři cykly odborných vzdělávacích seminářů z oblasti Zdravotnického práva. Z tematických okruhů můžeme uvést problematiku informovaného souhlasu, právní způsobilost pacienta, zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost, veřejné zdravotní pojištění a aktuální změny ve zdravotnické legislativě, právní odpovědnost ve zdravotnictví a právní ochrana zdravotníka, pracovní právo ve zdravotnictví atd. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo 424 zaměstnanců ze skupiny AGEL. 10

11 3. HODNOTY SKUPINY AGEL Hodnoty skupiny AGEL 1. Týmová spolupráce základem je týmová spolupráce, vzájemná důvěra, osobní zodpovědnost a respekt. 2. Ekonomická a personální stabilita motivem našich ekonomických výsledků je snaha vytvářet dostatek zdrojů pro dosahování cíle, kterým je uspokojování potřeb našich klientů. Investujeme do našich zařízení tak, abychom trvale zvyšovali kvalitu poskytovaných služeb. Stabilizujeme zaměstnance svým lidským přístupem, chceme být pro ně atraktivním zaměstnavatelem. Zaměstnance spravedlivě odměňujeme podle jejich individuálních výkonů a celkového přínosu pro společnost. 3. Respektujeme zaměstnance jako největší hodnotu firmy zaměstnanec je motivovaný k práci ve společnosti, je informovaný o jejím směřování do budoucnosti. Podporujeme rovnováhu mezi prací a rodinným životem. 4. Spokojenost a důvěra našich klientů naplňujeme potřeby našich klientů kvalitními zdravotními službami s lidským přístupem. Přistupujeme ke každému individuálně, empaticky a respektujeme jeho práva. 5. Vzdělávání, věda, výzkum aktivně podporujeme trvalé zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců, podporujeme jejich vědeckou činnost. Věnujeme se praktické vědě a výzkumu, spolupracujeme se školami a podporujeme studenty. 6. Sounáležitost zaměstnance s firmou zaměstnanec podporuje svým přístupem a vystupováním svou společnost, je jejím sebevědomým reprezentantem, ctí její principy, hodnoty a směřování k prosperitě. 11

12 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KE DNI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO Vědecká rada Úsek vnitřního auditu Výbor pro audit Lékařská rada GENERÁLNÍ ŘEDITEL Sekretariát Odbor personální a organizace řízení Odbor právních vztahů Vrchní ředitel pro strategii Vrchní ředitel pro finanční řízení Odbor zdravotní péče Odbor organizace a řízení ICT Odbor obchodu a rozvoje společnosti Odbor plánování a controlingu Odbor účetnictví a daní Úsek financování 12

13 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI AGEL a.s. VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI, VÝBORU PRO AUDIT KE DNI Obchodní jméno: AGEL a.s. Den zápisu: 14. června Společnost AGEL a.s. je s účinností od 1. července 2009 (po změně sídla společnosti) vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Právní forma: Akciová společnost Rozhodující předmět činnosti ke dni : * výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % Akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 13

14 5. SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KE DNI PŘEDSTAVENSTVO JUDr. Petr VANĚK, Ph.D. předseda představenstva Ing. Eva KALINOVÁ místopředsedkyně představenstva MUDr. Filip HORÁK místopředseda představenstva MUDr. Radan VOLNOHRADSKÝ člen představenstva 14

15 DOZORČÍ RADA Ing. Tomáš CHRENEK, Ph.D. předseda dozorčí rady MUDr. Martin POLACH, MBA místopředseda dozorčí rady PhDr. Dušana CHRENEKOVÁ, MBA členka dozorčí rady MUDr. Dana POLACHOVÁ členka dozorčí rady Eng. David HERCKY, MBA člen dozorčí rady 15

16 VÝBOR PRO AUDIT Dana TREZZIOVÁ předsedkyně výboru pro audit Ing. Iveta OSTRUSZKOVÁ, MBA místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tomáš CHRENEK, Ph.D. člen výboru pro audit 16

17 6. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 6.5. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 17

18 AGEL a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA k 31. prosinci

19 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. prosinci 2009 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2009 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní závěrka byla sestavena dne 2. dubna Statutární orgán účetní jednotky Podpis JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. předseda představenstva Ing. Karel Kantor místopředseda představenstva 19

20 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI (v tisících Kč) AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby 24 C.I.1. Materiál 24 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

21 (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (±) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládající a řídící osoba B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení 21 C.I.1. Výdaje příštích období 21 21

22 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ KE DNI (v tisících Kč) I. Tržby za prodej zboží 89 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 87 + Obchodní marže 2 II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 18 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál 18 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (±) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

23 6.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK

24 24

25 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI IDENTIFIKACE SKUPINY ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY REZERVY ÚVĚRY DANĚ Daňové odpisy dlouhodobého majetku Splatná daň Odložená daň PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ SKUPINOVÁ REGISTRACE K DPH PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE SLUŽBY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY DANĚ A POPLATKY PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

26 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti AGEL a.s. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou dne 14. května 1990 a zapsána v obchodním rejstříku dne 14. června Valná hromada rozhodla dne o přeměně právní formy společnosti z dosavadní AGEL s.r.o. na AGEL a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 dne Z důvodu změny sídla společnosti byla od 26. dubna 2005 do společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložka Z důvodu změny sídla společnosti v roce 2009 na Prostějov, Mathonova 291/1 je společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby. Fyzické a právnické osoby podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář/společník % podílu na základním kapitálu ARIGLIA PROPERTIES Ltd. 60 MUDr. Martin Polach, MBA 25 Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. 15 Celkem Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 1. Změna sídla společnosti Vymazáno: Třinec, Konská 453, PSČ Zapsáno: Prostějov,Mathonova 291/1, PSČ Ostatní skutečnosti došlo k zapsání fúze vyplývající z projektu rozdělení odštěpením sloučením viz kapitola Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. Místopředsedkyně Ing. Eva Kalinová Místopředseda MUDr. Filip Horák Člen MUDr. Radan Volnohradský Dozorčí rada Předseda Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Místopředseda MUDr. Martin Polach, MBA Členka MUDr. Dana Polachová Členka PhDr. Dušana Chreneková, MBA Člen Eng. David Hercky, MBA Ke dni zaniklo členství JUDr. Ladislava Janča v dozorčí radě z důvodu rezignace. 26

27 1.5. Identifikace skupiny Společnost je mateřskou společností holdingu AGEL. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. 2. ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Účetní závěrka byla sestavena dne Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak. Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením došlo k rozhodnému dni k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a.s., IČO , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , která je vymezena v projektu a sloučení této části se společností AGEL a.s., IČO , se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , jako nástupnickou společností. Vzhledem k uskutečněnému rozdělení odštěpením sloučením jsou v této účetní závěrce prezentovány údaje za předcházející účetní období v následující podobě: v rozvaze jsou v rámci srovnatelného období uvedeny zůstatky z rozvahy k , převzaté z účetní závěrky společnosti AGEL a.s. sestavené k , ve výkazu zisku a ztráty jsou jako srovnatelné údaje uvedeny údaje za období končící k , převzaté z účetní závěrky společnosti AGEL a.s. sestavené k , dopad fúze na účty vlastního kapitálu je zřejmý z přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky, ve výkazu o peněžních tocích jsou jako srovnatelné údaje uvedeny zůstatky z výkazu o peněžních tocích za období končící k , převzaté z účetní závěrky společnosti AGEL a.s. sestavené k pokud byl dopad fúze významný pro jednotlivé skupiny majetku a závazků, je popsán v příslušných kapitolách přílohy k účetní závěrce. Pro zajištění srovnatelnosti běžného a minulého účetního období je v příloze č. 3 k účetní závěrce uvedena zahajovací rozvaha společnosti AGEL a.s. k po sloučení popsaném v předchozím odstavci. 27

28 2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Dále je součástí dlouhodobého majetku dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací cenou od 5 tis. do 40 tis. Kč a dlouhodobý drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou od 10 tis. do 60 tis. Kč, v obou případech s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku vznikly z rozdělení společnosti Nemocnice Podlesí a.s. odštěpením části jmění a sloučením této části se společností Agel a.s. a jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 180 měsíců. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý koupí po ukončení smlouvy o nájmu s následnou koupí najatého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou. Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3 Dopravní prostředky lineární 5 Inventář lineární 5 Drobný dlouhodobý majetek lineární Finanční majetek Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý. Ocenění finančního majetku při pořízení Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně emisního ážia a nákladů s pořízením souvisejících. Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky. Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad. Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky. 28

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více