Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Ženy a trh práce Bakalářská práce Autor: Yveta Bravencová Bankovní Management Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. Praha duben 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 8. dubna 2009 Yveta Bravencová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Vladimíru Dubskému, CSc. za vstřícný přístup, odborné konzultace, čas a podněty, které přispěly k výsledné podobě této bakalářské práce. 3

4 Anotace práce Tato bakalářská práce se věnuje tématu postavení českých žen na trhu práce. Popisuje základní charakteristiku pracovního trhu od 50. let minulého století po současnost. Jsou zde srovnány různé aspekty týkající se rovných podmínek v uplatnění na trhu práce pro muže a ženy v období reálného socialismu a poté. Dále bakalářská práce popisuje problematiku genderových rozdílů a porovnává možnosti flexibilní pracovní doby a problémy skloubení práce se starostí o domácnost a děti. Dále jsou zde zmíněny aktivity firem, které uplatňují rovné podmínky na pracovištích pro ženy a muže, a tím podporují diverzitu pracovních kolektivů. Závěrem je uvedeno srovnání v zastoupení žen ve vedoucích pozicích a politice. Cílem bakalářské práce je poukázat na současnou situaci na českém trhu práce, na chování a na zájmy firem při uplatňování rovných příležitostí a na legislativní opatření, které by mělo zabránit genderovým rozdílům na trhu práce nejen v České republice, ale také ve státech Evropské unie. Klíčová slova: Ženy a trh práce, Rovné příležitosti na trhu práce, Práce a rodina, Ženy v politice, Genderové aktivity organizací Annotation of work This bachelor study presents an overview of the employment situation of women in the Labour Market. It discusses the development of the Labour Market from 1950 to the present time and compares the different aspects of equal opportunities standards for men and women during the period of real socialism and after. The issues dealt with include how gender differences inform the flexibility of working hours, housing and child custody policies: how a firm s policy ensure equal conditions for men and women at work, at the same time to implement and support diversified working groups. Consequently it mentions the representation of women in management and politics. The aim is to highlight how companies behave in the contemporary Czech Labour Market while they implement equal conditions, and what the actual legislation is, to prevent gender discrimination in the Czech Labour Market and in the European Union Market. Key words: Women and the Labour Market, Equal posibilities for women and men, Work and the family life, Women in Politics, Equal activities of organizations. 4

5 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace práce... 4 Obsah... 5 Úvod Ženy a trh práce - charakteristika a vývoj Ženy na trhu práce a fungování rodiny v letech Situace žen na trhu práce od 90. let po současnost České ženy a soudobý trh práce Genderový aspekt pracovního trhu Skloubení práce a rodiny Fenomén práce z domova Pružnost a organizace práce Flexijistota Příčiny a následky Představy a spokojenost s prací Role zaměstnavatelů při prosazování rovných příležitostí Perspektivy a možnosti Moderní politika potřebuje ženy Programy rovných příležitostí na pracovním trhu Banky pro rovné příležitostí Legislativa a praxe Závěry a doporučení Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Jeden z předpokladů proč píšu svoji bakalářskou práci na téma Ženy a trh práce, je nejen vědomí, že výslednou práci bude někdo číst a hodnotit, ale primárně se zde snažím upřesnit fakta, která se týkají žen a jejich uplatnění v oblasti pracovního trhu. Toto téma mě zajímá jednak z pohledu ženy, která se již delší dobu orientuje na pracovním trhu, a také by mohla tato práce být podkladem k názoru či další inspiraci studentům, kteří by na podobné téma v budoucnu chtěli navázat a rozvíjet myšlenku této problematiky. Trh práce, stejně jako jiné ekonomické oblasti se řídí nabídkou a poptávkou, a tak jsou některé skupiny pracovníků žádány více než jiné. Ženy patří do skupiny, která na trhu práce nemá stejné podmínky a uplatnění jako muži. Ve své práci bych se chtěla soustředit na situaci žen na pracovním trhu, potřeby zaměstnavatelů a také na postoje státní politiky k danému tématu. 6

7 1. Ženy a trh práce - charakteristika a vývoj Práce je součástí každého člověka ať už ve smyslu vykonávání úkolů životních potřeb a nebo ve smyslu zaměstnání. Participace žen a mužů na placeném zaměstnání je hlavním prostředkem udržení určité životní úrovně, sociálního začleňování a v neposlední řadě i nutná podmínka fungování moderního státu současné Evropy. Podle Giddense většina lidí bere práci jako povinnost, kterou by nejraději zkrátila na minimum. Většina pracujících by chtěla zažít pocit nemuset pracovat a věnovat se jenom svým koníčkům, nebýt závislá na příjmu z práce, nemuset čelit nástrahám pracovního trhu a jiným pracovním povinnostem. Práce má ale i své pozitivní stránky a není jich málo. Zaměstnaný člověk má pocit sociální identity a sounáležitosti, práce mu poskytuje šanci osvojit si a používat určité znalosti a schopnosti, umožňuje mu poznat prostředí, které je jiné od domácího, struktura dne zaměstnaného člověka se řídí podle práce a v neposlední řadě práce představuje pro mnoho lidí hlavní zdroj obživy. Práce je komodita návyková. Lidé, kteří přijdou o práci ve smyslu zaměstnání se většinou cítí ztracení a dezorientovaní, okruh potenciálních přátel a známých se obvykle postupně zmenšuje, najednou mají hodně volného času. Ten přestává být pro ně důležitý, jako všechno čeho máme v životě přebytek, přestávají si všímat jak běží a do života se začne vkrádat nuda a potažmo i frustrace. (GIDDENS 1999, s ) Povaha pracovního trhu je vždy spjata s charakterem širšího ekonomického a politického systému. V moderní společnosti tento systém souvisí s průmyslovou výrobou. Průmyslová výroba změnila charakter dělby práce a od té doby se dělba práce postupně vyvíjí a přizpůsobuje ekonomikám moderních společností. Průmyslová revoluce umožnila ženám zapojit se do placeného pracovního procesu, což byl do té doby téměř nemyslitelný jev. V předmoderní společnosti se veškerá pracovní aktivita odehrávala přímo v obydlí či jeho blízkosti. Do pracovního procesu se zapojovali všichni členové domácnosti včetně dětí. (ibid.) 7

8 Až přesun výroby z domácího prostředí do továren začal určovat tempo výroby a zaměstnavatelé začali najímat jednotlivce na plnění daných úkonů. I když odjakživa byly ženy spojovány s názorem, že jejich místo je v domácnosti, ne všechny společenské vrstvy měly na tento názor stejný náhled. V chudé domácnosti byla žena nucena pracovat, protože manželův příjem nestačil. Nicméně i dlouho ve 20. století byl podíl zaměstnaných žen dost nízký oproti mužům. V západní Evropě pracovala začátkem 20. století většina žen jako služebné a posluhovačky. Jednalo se převážně o mladé a svobodné dívky, které však pracovat přestaly, jakmile se provdaly. Jistý nárůst počtu žen v pracovním procesu nastal během první a druhé světové války, kdy byly nuceny zastat práci mužů. Jakmile se ale muži vrátili z války, znovu většinu pracovních míst zaplnili. (ibid.) To, že se žena mění v souvislosti se zaměstnáním trvá od 19. století. Ve 20. století se změnily pouze podmínky pro možnost zaměstnání z důvodu koncentrace průmyslu a zvýšené potřeby pracovních sil. Také zaniká v širším pojetí možnost výdělku doma Ženy na trhu práce a fungování rodiny v letech Česká republika je zemí, ve které od padesátých let minulého století stabilně přetrvává vysoká úroveň participace žen na pracovním trhu. V první řadě byl tento fakt určen realitou komunistického politického režimu, který vyjadřoval právo a povinnost práce pro všechny, bez rozdílu pohlaví. Tato povinnost nebyla vždy vnímána pozitivně ani samotnými zaměstnanými ženami, ale postupem času se stala normou a ani po změně politického systému v roce 1989 ženy pracovní trh ve velké míře neopustily. Komunistický režim vytvářel pro ženy relativně příznivé podmínky pro kombinaci práce a rodiny. Dávky v mateřství a rodičovství byly poměrně vysoké, stát výrazně dotoval zařízení pro předškolní děti a také byl ustanoven nízký věk pro odchod žen s více dětmi do důchodu, což umožňovalo pravidelnou pomoc při péči o děti ze strany prarodičů. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s. 49) Generace našich babiček a matek byla zvyklá žít ve společnosti, kde práce v domácnosti byla z velké části nutností a zároveň i seberealizací. V důsledku nedostatečnosti zájmových aktivit a služeb, ženy trávily volný čas starostí o domácnost. 8

9 Historie vazeb rodina - žena - práce v české společnosti poukazuje na proměnlivost české rodiny za posledních 50 let. Na vývoji české rodiny, a především vymezení rodinných rolí mužů a žen, se také podílely politické, ekonomické i kulturní faktory. Tyto faktory ovlivňují nejen vazby rodiny na práci, ale také formují vztahy rodiny ke státu a životnímu stylu. Před 2. světovou válkou patřila česká rodina k západoevropskému typu rodiny (pozdní věk sňatku, samostatné bydlení). Po válce byl tento atribut narušen a česká rodina se začala formovat do východoevropského stylu rodiny (časný sňatek, těhotná nevěsta, soužití generací v jedné domácnosti a ekonomická závislost mladé rodiny). (ČERMÁKOVÁ 2002, s. 5) Po druhé světové válce byl kladen důraz na ekonomický rozvoj země. V roce 1945 byl vydán dekret č. 88/1945 Sb. O všeobecné pracovní povinnosti, v něm se sice o ženách explicitně nepsalo, na druhou stranu Národní fronta žen diskutovala o podobě ženské participace na trhu práce v poválečném období velmi intenzivně. Zejména komunistky se zasazovaly o nábor žen do průmyslu. Rada československých žen i Národní fronta žen se shodovaly v tom, že žena by měla mít právo uplatnit se na trhu práce jako muž. V tom jí měl pomoci stát. V projevech a článcích představitelek těchto organizací lze najít požadavky a deklarace o tom, že stát se musí postarat o zřízení nebo rozšíření v prvé řadě školního stravování, závodních kuchyní, jeslí, útulků pro děti, levných prádelen, správkáren a všeho toho, čím můžeme práci žen ulehčit. (HAŠKOVÁ 2008). Stát měl tedy ženám s péčí pomoci, ale otcové dětí se však v této době jako partneři nebo alespoň jako pomocníci v péči o děti a domácnost ve veřejných dokumentech nevyskytovali. V poválečné době se soustředily ženské aktivistky na čtyři hlavní programové body: sociální program státu (zejména péče o matku a dítě) vstup žen do veřejného života v širším měřítku než mezi světovými válkami zařazení prací v domácnosti a péče o děti do společenského kontextu přípravu nové ústavy, zejména paragrafů o rovnoprávnosti žen v rodině (HAŠKOVÁ 2008) Jejich práce se poté projevila i v české legislativě. V roce 1948 vstoupil v platnost dlouho připravovaný Zákon o jednotném školství (č. 95/1948 Sb.), který potvrdil mateřské školy jako součást školské soustavy, i když nepovinnou. Vzápětí po přijetí tohoto zákona došlo k velké výstavbě předškolních zařízení, což souviselo také se vzrůstající stoupající ekonomickou aktivitou žen. 9

10 Mezi lety 1948 a 1955 stoupl podíl žen na celkovém počtu zaměstnaných z 37 % na 42 %. Zatímco v 50. letech pracovala více než třetina žen jako dělnice v průmyslu nebo zemědělství, v 60. letech se projevila zvyšující se úroveň jejich vzdělání a ženy se přesouvaly do oblasti administrativy a služeb. Tato práce nebyla sice o nic lépe placená, ale nevyžadovala těžkou manuální práci. Ačkoliv v průběhu 50. let docházelo k poměrně velkému poklesu plodnosti, zvyšoval se počet školek, jeslí i dětských útulků. Počet dětí se postupně zvyšoval jak v jeslích (ze 3 % na 13 % mezi lety ), tak ve školkách (z 26 % na 56 % mezi lety ). (HAŠKOVÁ 2008) V 70. a 80. letech již převyšoval počet maturantek nad maturanty a podíl vysokoškolaček na celkovém počtu absolventů vysokých škol činil na konci 70. let 30 %. To mělo za následek, že mnoho žen začalo zastávat vyšší kvalifikované práce. Vznik dvoukariérových manželství začal být v této době aktuální víc než kdykoliv předtím. Stát se po sovětském ukončení demokratizačních snah v Československu v roce 1968 začal soustředit na uklidnění národa tím, že mu nabídl větší míru konzumního zboží pro rodiny. Národ se tedy zaměřil spíše na soukromý než na veřejný život. 70. a 80. léta byla v porovnání s obdobím 50. a 60. let obdobím relativního dostatku spotřebního zboží. (ibid.) Politické diskuse na téma problematiky nízké plodnosti konce 50. a 60. let vyústily začátkem 70. let k zavedení mnohých populačních opatření, z nichž některá byla v průběhu dalších let redukována. V této době, více než kdy dříve, byly rodiny s dětmi podporovány formou přímých i nepřímých prostředků sociální politiky: novomanželské půjčky, u nichž se úroky snižovaly v závislosti na počtu dětí; daňové úlevy na děti; zdarma poskytované učebnice a některé další školní potřeby pro školou povinné děti; úlevy na bydlení, dopravu apod. Vzrostl podíl 3-5letých dětí ve školkách mezi počátkem 70. a koncem 80. let z 56 % na 81 %. (ibid.) Na začátku 70. let byla prodloužena mateřská dovolená do dvou let věku dítěte (na konci osmdesátých let pak do tří let věku dítěte), byl zaveden a poté prodloužen mateřský příspěvek. Jeho výše se pohybovala na konci 80. let v rozsahu % průměrné hrubé mzdy v závislosti na počtu dětí. Flexibilní formy práce se nikdy nedostaly k hlavní pozornosti tehdejších opatření pro kombinování pracovního a rodinného života. Matky se většinou vracely zpět do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené na plný úvazek. (HAŠKOVÁ 2008) 10

11 S ohledem na genderové vztahy v české společnosti v období socialismu se v naší společnosti zcela jednoznačně prosadil model dvoupříjmové rodiny. Ačkoliv byli muži i ženy zaměstnáni na plný úvazek, platy žen dosahovaly v období let pouze 63-71% platů mužů. Přestože se v 50. letech nastartovala politika podpory participace žen na trhu práce a jejich emancipace, a krok za krokem byla od 60. do 80. let prosazována populační opatření, ženy zůstaly dodnes hlavními pečovatelkami o děti. Slibovaná emancipace žen tak nepřinesla skutečnou rovnost mužů a žen. Bez zahrnutí mužů do procesu změn nebude pravděpodobně rovnost na pracovním trhu pro ženy možná. (ibid.) 1.2. Situace žen na trhu práce od 90. let po současnost V České republice došlo k zahájení pravidelného monitorování trhu práce od prosince První výsledky z tohoto šetření vyšly v roce 1999 a poskytovaly pohled na vývoj trhu práce v České republice od počátku jejího vzniku. Metodika výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) vycházela z doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Rezoluce, na kterých se dohodli na mezinárodní konferenci statistikové práce, obsahují základní principy pro jednotný metodický přístup k hodnocení úrovně trhu práce v různých ekonomických, společenských a sociálních systémech. Výsledky šetření a předkládané statistické údaje jsou tak přímo srovnatelné s informacemi o trhu práce s ostatními mezinárodními organizacemi. V důsledku restrukturalizace českého hospodářství po roce 1989 docházelo v 90. letech ke změnám struktury pracovního trhu. Různé sociální skupiny byly vystaveny většímu propouštění. Patřily sem i ženy a starší lidé ve věkové kategorii let 1. Podle tabulky, která je uvedena v Příloze č. 1 je patrné, že celkový počet nezaměstnaných žen od začátku ke konci 90. let vzrostl téměř dvojnásobně a počet nezaměstnaných žen ve věkové kategorii let vzrostl až čtyřnásobně. Od státem garantovaného práva a povinnosti na práci se v české společnosti začala objevovat nezaměstnanost. Představa celoživotního pracovního místa se stává už nepravděpodobná. Pracující lidé proto přikládají jistotě práce v současné době větší důležitost než vysokému příjmu. (DUDOVÁ 2005, s. 47) 1 Zdroj: ČSÚ, Tabulka 303/R (k), Vývoj nezaměstnanosti (Příloha č. 1) 11

12 Od 90. let až do vstupu ČR do EU v roce 2004 představovaly ženy téměř polovinu české pracovní síly. Analytici se zpočátku sice domnívali, že u nás dojde k postupnému srovnání míry ekonomické aktivity žen se státy západní Evropy, ale k žádnému významnému odchodu českých žen do domácnosti nedošlo. Fakt, že v 90. letech odešlo z pracovního trhu pouze malé procento žen ukazuje na to, že pracovní emancipace nebyla pouhou ideologickou myšlenkou komunismu, ale ekonomickou nutností a závislostí na druhém příjmu domácnosti a zároveň potřebou seberealizace. Význam platu muže zůstal však zachován, což ženy skrytě diskriminovalo na trhu práce. (KŘÍŽKOVÁ 2007) Přestože české ženy o nerovnosti platů věděly, po celá 90. léta se vyjadřovaly k pracovní angažovanosti velmi pozitivně. Podle průzkumů Gender and Sociologie v roce (tabulka A1) byly ženy s důležitostí práce, jako hodnoty v životě, převážně spokojené. Ocenily vlastní příjem a hlavně se jim líbila možnost pracovní seberealizace. (ibid.) Tabulka A1 Důležitost práce v životě ekonomicky aktivních žen a mužů (v %) 1995 Velmi důležitá Spíše důležitá Spíše nedůležitá Zcela nedůležitá Muži 63,9 31,6 3,7 0,8 Ženy 56,4 38,1 5,1 0, Velmi důležitá Spíše důležitá Spíše nedůležitá Zcela nedůležitá Muži 69,6 26,6 3,8 0 Ženy 61,5 34,8 3,7 0 Zdroj: KŘÍŽKOVÁ, A. aj. 2007, s. 145 Člověk chápe práci jako prostředek ke zlepšení kvality svého života nebo života své rodiny. Kvalitu života snižuje nejistota práci si udržet, nebo neschopnost práci nalézt. Také nepříznivé charakteristiky spojené s pracovními podmínkami a povahou práce nebo pracovním kolektivem nepůsobí na zaměstnance příznivě. Muži ve svém životě přikládají práci větší význam, než ženy a s rostoucím věkem postupně klesá význam úspěchu v zaměstnání. (ČADOVÁ aj. 2006, s. 178, 179) 2 Výzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce byl proveden oddělením G&S ČR jako zakázka MPSV v roce 2003 na reprezentativním vzorku 521 mužů a 546 žen. 12

13 Přechod od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství postavil základní pilíře k obnově podnikatelského sektoru. Startovní čára, která byla znovu nastavena po roce 1989, byla pro muže i pro ženy stejná. V legislativním smyslu si ženy nemusely svoje práva na podnikání vybojovat. Tato možnost měla za následek odvětvovou změnu pracovních sil a svým způsobem také přispěla k téměř stoprocentní zaměstnanosti žen na českém trhu. Pracovní trh se v 90. letech začal formovat na základě nových ekonomických podmínek. Byla vytvořena nová odvětví, obory a povolání, která dříve nebyla potřebná. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s. 81) V podnikatelském sektoru finančního zprostředkování v roce 1993 samostatně podnikal stejný počet žen jako mužů, ale každým rokem se počet působení žen v tomto sektoru zvyšoval a v roce 2005 už bylo podnikatelek v této oblasti více než o sto procent (tabulka A2). Ovšem tento sektor není jediným, kde se ženy začaly angažovat ve větším zastoupení. Oblasti, ve kterých začaly ženy podnikat více než muži jsou, např. obchod s výrobky pro osobní spotřebu, zdravotní péče, vzdělávání, veřejné sociální a osobní služby, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů, ubytování a stravování. Tabulka A2 Podnikatelé v civilním sektoru podle OKEČ podle pohlaví v % ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Finanční zprostředkování 0,3 0,3 2,9 1,5 4,2 1,7 4,8 1,9 Obchod s výrobky pro osobní spotřebu 31,2 24,3 30,4 22,5 24,6 21,2 23,7 18,8 Zdravotní péče a sociální péče 4,8 1,9 6,8 2,1 8,2 2,1 8,3 2,3 Vzdělávání 1,4 0,6 1,6 0,7 2,9 0,6 2,2 0,9 Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů 16, , ,2 10,8 21,8 10,6 Ubytování a stravování 6,5 4,8 5,8 4,1 6,1 3,9 6,3 4 Ostatní veřejné sociální a osobní služby 11,7 4,6 14,1 4 15,9 3,9 17,2 3,7 Celkem v civilním sektoru NH v tis. 123,6 315,2 188, ,5 568,6 188,5 539,7 Zdroj: KŘÍŽKOVÁ 2007, s

14 2. České ženy a soudobý trh práce Podmínky na soudobém českém pracovním trhu se jeví pro ženy jako dostatečně perspektivní. V současné době mají ženy možnost najít uplatnění ve všech oborech, dokonce i v těch, které v minulosti pro ně nebyly příliš dostupné. Současně platné zákony vymezují ženám stejné pracovní podmínky na trhu práce jako mužům. Přestože současná žena má všechna práva zajištěna legislativně, neustále je na pracovním trhu v mnoha odvětvích znevýhodňována, protože přetrvávají názory, které staví její roli z větší části do domácnosti a k dětem. (KALENSKÁ 2007) Tento názor ovlivňuje nejen ženy s dětmi, ale i ženy bezdětné. Bezdětné ženy jsou stereotypně považovány za méně perspektivní v důsledku odchodu na mateřskou dovolenou a ženy s dětmi se na pracovním trhu špatně uplatňují. Trh práce je nepřímo rozdělen na pracovní pozice určené pro muže a pozice určené ženám. To značně ztěžuje možnost uplatnit se v určitém oboru, který je typický pro opačné pohlaví. Každá profese je také spojena s určitým příjmem a prestiží. Profese, kde se uplatňují především ženy, mají obecně horší platové podmínky a také menší společenskou prestiž. Příkladem jsou povolání zdravotní sestry či učitelky, kde je koncentrace žen největší. (ibid.) Podle Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky společnosti Manpower, mnohé ženy upozorňují na tzv. skleněný strop, což je neviditelná bariéra postupu žen na vyšší pozice. Další brzdou kariéry se jeví už výše zmíněné mateřství. Odejde-li žena na mateřskou dovolenou, ztrácí kontakt s firmou i oborem, ve kterém pracovala a je pro ni těžké se po několika letech vrátit do rozjetého vlaku. Dalším zjevným problémem může být i věková diskriminace. U absolventek po ukončení školy se očekává, že půjdou v blízké době na rodičovskou dovolenou a proto nejsou vhodnými kandidátkami. Po rodičovské dovolené je zase vyšší riziko, z pohledu zaměstnavatele, že žena bude nucena často zůstávat s dětmi doma v případě nemoci a celkově se nebude dostatečně věnovat práci. Ženy ve věku let jsou vnímané už jako neflexibilní. (REZLEROVÁ 2009) 14

15 Na zasedáních Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 a ve Stockholmu v roce 2001 byly stanoveny konkrétní cíle pro míru zaměstnanosti v zemích Evropské Unie do roku Celková míra zaměstnanosti by měla dosáhnout alespoň 70 %, míra zaměstnanosti žen nejméně 60 % a míra zaměstnanosti osob ve věku let alespoň 50 % 3. Jak je znázorněno v Příloze č. 3, podle posledních údajů zveřejněných Eurostatem za 3. čtvrtletí 2008, byla míra zaměstnanosti 15-64letých v ČR vyšší než ve většině států EU27. Avšak zaměstnanost žen ve věkové kategorii let byla v ČR stále nižší než průměr zemí EU27. S naplněním cíle lisabonské strategie budou mít problém i země jako Malta, Polsko, Slovinsko, Maďarsko, kde se zaměstnanost mužů a žen v kategorii let pohybuje kolem 30 %. Dvanáct zemí požadovanou padesátiprocentní hranici již překročilo Genderový aspekt pracovního trhu Genderová rovnost neboli rovnost mezi pohlavími říká: všichni lidé mají svobodu rozvíjet svoje osobní schopnosti a činit tak bez omezení, která určují přísné genderové role, a že rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů budou považovány za rovné a budou stejně hodnoceny a podporovány. (ČMKOS 2007, s. 178) 70. léta - Období práv jednotlivců V 70. letech se Evropská unie (EU) zaměřila na práva jednotlivců a vydala na cestu dosažení rovnosti mezi ženami a muži, přestože ustanovení týkající se rovné mzdy již figuruje v Římské smlouvě z roku Hlavním bodem v tomto období byl požadavek rovného zacházení. V roce 1975 byla schválena první evropská směrnice o genderové rovnosti, která byla zaměřená na mzdu. O rok později, v roce 1976 byla vypracována další směrnice o rovných příležitostech v přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání, kariérnímu postupu a pracovních podmínkách. Zákony o rovném zacházení byly účinné v boji proti otevřené diskriminaci, avšak nebyly dostatečně účinné pro zajištění rovnosti. Výchozím bodem byl předpoklad, že se s muži i ženami zachází stejně. Vzhledem k tomu, že startovní čára u žen není stejná jako u mužů, rovné zacházení mnohdy nevedlo ke stejným výsledkům. Zdánlivě neutrální přístupy vykazovaly rozdílné výsledky. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 11) 3 (Zdroj: 15

16 80. léta - Období specifické činnosti V 80. letech docházelo k zavádění pozitivních akcí 4 zaměřených proti znevýhodňování žen. Byl to počátek přístupů orientovaných na ženy. Vycházelo se z názoru, že problém spočíval na straně žen, a proto se tedy změnit musejí ony. Evropská unie uznávala nedostatky v oblasti legislativy zabývající se rovným zacházením mezi ženami a muži, a proto se podílela na financování specifických akcí pro ženy, které se soustřeďovaly obzvláště na odborné vzdělávání. Byla přijata rovněž řada doporučení a kodexů z praxe v oblastech, jakými jsou například vzdělávání a odborná příprava, pozitivní akce a zlepšování přístupu žen do funkcí s rozhodovací pravomocí. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 12) 90. léta - Období mainstreamingu Částečně se osvědčilo zavádění pozitivních akcí zaměřených na ženy, které je připravily na nové vnímání dominantního postavení mužů ve společnosti. To vyústilo v nové období nazývané gender mainstreaming, které se začalo zaměřovat na struktury a systémy, na vztahy mezi ženami a muži a na jejich individuální potřeby. Přístupům genderového mainstreamingu se dostalo celosvětového přijetí v roce 1995 na čtvrté Světové konferenci OSN o ženách v Pekingu. Stávající genderové struktury nejsou neutrální, ale upřednostňují jedno či druhé pohlaví celou řadou nejrůznějších, více či méně patrných, způsobů. Souběžně s gender mainstreamingem přišla i potřeba přístupů, které by akceptovaly různorodost a uznávaly, že například věk, etnický původ, určitý tělesný handicap nebo sexuální orientace rovněž ovlivňují schopnost jednotlivců soutěžit podle zásad rovnosti. Evropská unie přijala přístup gender mainstreamingu v roce V roce 1997 i Amsterdamská smlouva podpořila význam genderové rovnosti a oficiálně přijala závazek ho prosazovat. Evropská komise při zavádění této změny souhlasila s aplikací genderového hlediska do oblasti plánování, realizace, monitorování a vyhodnocování veškerých politik a akcí EU a zkoumat jejich dopad na ženy a muže. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 12) 4 Pozitivní akce je určena pro zvláštní skupiny žen nebo mužů, aby spolu s politikou gender mainstreamingu odstraňovala nerovnosti, které byly zjištěny, nebo aby se zabývala některými rezistentními problémy. (FRASNCESKIDESOVÁ 2004, s. 9) 16

17 Evropská komise pokračuje v boji za rovnost mezi muži a ženami i na začátku 21. století. Začátkem března 2009 zahájila kampaň proti rozdílům v platech žen a mužů. Podle výkonného orgánu Evropské unie vydělávají ženy v rámci EU v průměru o 17,4 % méně než jejich mužští kolegové. V České republice je tento rozdíl na úrovni 23,6 %. Evropský komisař Vladimír Špidla při příležitosti Mezinárodního dne žen ( ) vyhlásil boj proti této nerovnosti pod heslem stejný plat za stejnou práci. Podle českého eurokomisaře mají nerovnosti v odměňování žen a mužů mnoho příčin a k řešení je potřeba zapojit zaměstnavatele, odborové organizace, vnitrostátní orgány a také všechny občany. (ČTK 2009) Podle studie Eurostatu se rozdíl v platech mužů a žen v roce 2007 v členských státech EU 27 pohyboval od 4,4 % v Itálii až po 30,3 % v Estonsku. Česko je s 23,6 % až na 23. místě spolu se Slovenskem a Nizozemskem. Špatné výsledky má také Rakousko, které se s rozdílem 25,5 % mezi platy obou pohlaví umístilo na předposlední pozici. Rozdíl v platech žen a mužů v členských státech EU v roce 2007 (v %) Itálie 4.4 Dánsko 17.7 Malta 5.2 Švédsko 17.9 Polsko 7.5 Finsko 20 Portugalsko 8.3 Litva 20 Slovinsko 8.3 Řecko 20.7 Belgie 9.1 Británie 21.1 Lucembursko 10 Německo 23 Bulharsko 12.7 Kypr 23.1 Rumunsko 12.7 Česká republika 23.6 Lotyšsko 15.4 Nizozemsko 23.6 Francie 15.8 Slovensko 23.6 Maďarsko 16.3 Rakousko 25.5 Irsko 17.1 Estonsko 30.3 Španělsko 17.6 Zdroj: Eurostat (Finanční noviny 2009) 17

18 Na grafu č.1 je znázorněn poměr mezd žen, který vykazuje v roce 2000 mzdovou úroveň na 73,3 %, v roce ,2% úroveň platu muže. Za sedm let tedy došlo sice ke snižování rozdílu, ale pouze velmi pomalu a zanedbatelně. Rozdíly ve mzdách mužů a žen jde zkoumat pouze ze strukturálního šetření, neboť ČSÚ nepoužívá pohlaví jako třídící znak ke statistickým zpracování. Základním mezinárodním konceptem ke srovnání tohoto údaje je tzv. Gender Pay Gap (GPG) vyjádřeno jako podíl ženského výdělku vůči mužskému počítána na základě průměrných mezd nebo mediánů. Vliv na mzdovou statistiku má u žen hodně faktorů. Patří sem třeba menší počet odpracovaných hodin. V oborech, kde se vyplácí mzda na základě odpracovaných hodin, mají ženy měsíčně v průměru o 3 placené hodiny méně. Ženy mají vyšší četnost částečných úvazků a také menší počet přesčasových hodin, které jsou placeny zvýhodněnou sazbou. Dále se zde promítá fakt, že velké zastoupení žen je ve státních organizacích, což jejich mzdu také poznamenává, a obecně zastávají v menší míře vedoucí a řídící pozice, které jsou lépe placené. (ČSÚ, Trh práce ) Graf č.1 Zdroj: ČSÚ, strukturální mzdová statistika Nejvyšší průměrná mzda mužů i žen byla v r vyplácena v oboru Finančního zprostředkování (tabulka č. A5 v Příloze č. 6). Zajímavý je fakt, že průměrný plat žen je zde až o polovinu menší než u mužů. Obory, ve kterých je nerovnost průměrných platů mužů a žen nejméně viditelná jsou stavebnictví, ubytování a stravování. (ibid.) 18

19 Z tabulky A3 je patrné, že v roce 2007 si nejvíce vydělaly ženy ve věkové kategorii od 60 do 64 let, v žádné věkové skupině jejich průměrný plat nepřevyšoval průměrný plat mužů. Tabulka č. A3 Tabulka č. A 3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví ROK 2007 VĚK ZAMĚSTNANCE Podíly zaměstnanců v % Placený čas v hod/měs. Průměrná mzda v Kč Medián mezd v Kč celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy variační koeficient mezd C E L K E M 100,00 57,61 42,39 174,6 175,8 173, ,83 do 19 let 0,44 0,29 0,15 174,5 175,0 173, ,29 od 20 do 24 let 6,52 3,91 2,61 174,9 175,9 173, ,33 od 25 do 29 let 11,92 7,22 4,70 175,0 175,9 173, ,49 od 30 do 34 let 14,00 8,92 5,08 174,8 175,8 172, ,74 od 35 do 39 let 12,32 6,95 5,37 174,6 176,1 172, ,90 od 40 do 44 let 12,90 6,74 6,16 174,4 175,9 172, ,94 od 45 do 49 let 11,90 6,09 5,81 174,7 176,3 173, ,85 od 50 do 54 let 13,75 7,00 6,75 174,3 175,8 172, ,98 od 55 do 59 let 11,54 6,86 4,69 174,5 175,6 173, ,77 od 60 do 64 let 3,83 2,99 0,84 174,8 175,3 173, ,89 od 65 a více let 0,89 0,65 0,24 174,0 174,1 173, ,07 průměrný věk zaměstnanců 41,48 41,34 41,67 Zdroj: ČSÚ 2007 Obsah pojmu rovné odměňování Právní základ rovného odměňování je obsažen ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství (Římská smlouva 1957). Zde se členské státy zavázaly, že budou ženám garantovat stejný nárok na odměnu za práci jako mužům. Jedním z hlavních bodů bylo zabránit rozdílnému postavení zaměstnaných žen na trhu práce, které by se mohlo stát překážkou volného pohybu v rámci Společenství. Zásada rovnocenného přístupu byla posléze zakotvena ve čl. 119 Smlouvy a ten byl pak Amsterodamskou smlouvou z novelizován a přečíslován na čl Dnes tato opatření tvoří základ evropské politiky rovných příležitostí. Rovnocenná odměna znamená, že muži a ženy zaměstnaní u téhož zaměstnavatele, jsou odměňováni při úkolové mzdě podle stejného tarifu a při hodinové mzdě na základě stejné hodinové sazby. Výše jednotlivých položek z platu se můžou lišit co do složitosti, odpovědnosti, náročnosti, podmínek nebo kvality práce. Další kritéria můžou být kladena na kvalifikaci, délku praxe, pracovní přizpůsobivost (flexibilita). Podmínkou musí však být, že výše uvedená kritéria jsou z hlediska pohlaví nastavena stejně, včetně rodinného a manželského stavu. Kritéria při odměňování by neměla znevýhodňovat zaměstnance pečující o děti. (ČMKOS 2007, s. 105, 106) 19

20 Tokenismus a skleněný strop Genderovou bariéru žen můžeme vnímat v prostředí vrcholového managementu, kde se ženy vhledem k nízkému početnímu zastoupení ocitají v pozicích tzv. tokenů. Tokenismus je pojem, který v angličtině znamená symbol a do češtiny se nepřekládá. Vyjadřuje fenomén, který plyne ze situace, kdy zástupce určité skupiny, např. pohlaví, národnosti, rasy je v určité pracovní nebo společenské skupině ojedinělý nebo vzácný. Prakticky to znamená, že ať už se jakkoliv budou ženy snažit potlačit svoji ženskost, která je zde vnímána většinou jako handicap, muži jim i nadále budou připisovat stereotypy spojované s ženskou rolí. Pro ženy, které mají předpoklady a schopnost postupovat v kariéře na řídící pozice a překonaly už jisté překážky na vstupní pozici, představuje velký problém další celý soubor bariér. Tento soubor překážek se také někdy nazývá jako skleněný strop a je založen především na genderovém souboru překážek. Tyto překážky jsou zakotveny v institucích, kde je dominující mužská struktura vztahů a organizace práce. Na první pohled bývá hranice skleněného stropu neviditelná a viditelnou se stane až při snaze ji překročit. Metafora skleněného stropu označuje existenci neproniknutelné bariéry, která blokuje vertikální mobilitu žen: pod touto bariérou mohou ženy postupovat, za ni už ne. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s ) Ženy v řídících pozicích Podle průzkumů European Working Conditions Survey (EWCS) 5 bylo v r zastoupení zaměstnaných žen v manažerských pozicích v členských státech EU27 30%. Nejlépe se co do obsazování mužů a žen do řídících funkcí umístila Litva, počet manažerek zde byl 51 % ze všech zaměstnaných žen. Ve většině zemí východní Evropy zastoupení žen v manažerských funkcích přesahovalo 40 %. V České republice bylo v roce % žen ve vedoucích pozicích. Ve skandinávských zemích bylo těchto žen mezi %. Ve státech jižní Evropy bylo zastoupení žen manažerek na pracovním trhu dost malé. Například na Maltě pouze 16 % žen a v Lucembursku, i když nepatří do jižní Evropy, bylo zastoupení žen pouze 17%. 5 EWCS je jedním z orgánů Evropské komise, který provádí pravidelné průzkumy v oblasti pracovního trhu, zaměstnanosti a vlivu pracovních podmínek na rodinný život. 20

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková

Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková Doma, v jeslích, nebo ve školce? 1 Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945 2006 / Hana Hašková Po roce 1989 jsme byli v České republice, stejně jako v dalších

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_ 11_2007»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_ 11_2007» «SOCIOweb_ 11_2007» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky a vážení čtenáři, i toto číslo Sociowebu reaguje na evropský rok Rovných příležitostí pro

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

Postavení ženy na trhu práce. Dagmar Rokosová

Postavení ženy na trhu práce. Dagmar Rokosová Postavení ženy na trhu práce Dagmar Rokosová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tématem Bakalářské práce je postavení ženy na současném trhu práce. Zaměřuje se na změny ve vývoji zaměstnanosti žen, působení

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti Magdalena Kotýnková Anna Červenková Únor 2001 Obsah Úvod 3 1. Stárnutí populace z demografického hlediska 5 1.1 Světová populace 5 1.2 Česká populace

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více