Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Ženy a trh práce Bakalářská práce Autor: Yveta Bravencová Bankovní Management Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. Praha duben 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 8. dubna 2009 Yveta Bravencová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Vladimíru Dubskému, CSc. za vstřícný přístup, odborné konzultace, čas a podněty, které přispěly k výsledné podobě této bakalářské práce. 3

4 Anotace práce Tato bakalářská práce se věnuje tématu postavení českých žen na trhu práce. Popisuje základní charakteristiku pracovního trhu od 50. let minulého století po současnost. Jsou zde srovnány různé aspekty týkající se rovných podmínek v uplatnění na trhu práce pro muže a ženy v období reálného socialismu a poté. Dále bakalářská práce popisuje problematiku genderových rozdílů a porovnává možnosti flexibilní pracovní doby a problémy skloubení práce se starostí o domácnost a děti. Dále jsou zde zmíněny aktivity firem, které uplatňují rovné podmínky na pracovištích pro ženy a muže, a tím podporují diverzitu pracovních kolektivů. Závěrem je uvedeno srovnání v zastoupení žen ve vedoucích pozicích a politice. Cílem bakalářské práce je poukázat na současnou situaci na českém trhu práce, na chování a na zájmy firem při uplatňování rovných příležitostí a na legislativní opatření, které by mělo zabránit genderovým rozdílům na trhu práce nejen v České republice, ale také ve státech Evropské unie. Klíčová slova: Ženy a trh práce, Rovné příležitosti na trhu práce, Práce a rodina, Ženy v politice, Genderové aktivity organizací Annotation of work This bachelor study presents an overview of the employment situation of women in the Labour Market. It discusses the development of the Labour Market from 1950 to the present time and compares the different aspects of equal opportunities standards for men and women during the period of real socialism and after. The issues dealt with include how gender differences inform the flexibility of working hours, housing and child custody policies: how a firm s policy ensure equal conditions for men and women at work, at the same time to implement and support diversified working groups. Consequently it mentions the representation of women in management and politics. The aim is to highlight how companies behave in the contemporary Czech Labour Market while they implement equal conditions, and what the actual legislation is, to prevent gender discrimination in the Czech Labour Market and in the European Union Market. Key words: Women and the Labour Market, Equal posibilities for women and men, Work and the family life, Women in Politics, Equal activities of organizations. 4

5 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace práce... 4 Obsah... 5 Úvod Ženy a trh práce - charakteristika a vývoj Ženy na trhu práce a fungování rodiny v letech Situace žen na trhu práce od 90. let po současnost České ženy a soudobý trh práce Genderový aspekt pracovního trhu Skloubení práce a rodiny Fenomén práce z domova Pružnost a organizace práce Flexijistota Příčiny a následky Představy a spokojenost s prací Role zaměstnavatelů při prosazování rovných příležitostí Perspektivy a možnosti Moderní politika potřebuje ženy Programy rovných příležitostí na pracovním trhu Banky pro rovné příležitostí Legislativa a praxe Závěry a doporučení Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Jeden z předpokladů proč píšu svoji bakalářskou práci na téma Ženy a trh práce, je nejen vědomí, že výslednou práci bude někdo číst a hodnotit, ale primárně se zde snažím upřesnit fakta, která se týkají žen a jejich uplatnění v oblasti pracovního trhu. Toto téma mě zajímá jednak z pohledu ženy, která se již delší dobu orientuje na pracovním trhu, a také by mohla tato práce být podkladem k názoru či další inspiraci studentům, kteří by na podobné téma v budoucnu chtěli navázat a rozvíjet myšlenku této problematiky. Trh práce, stejně jako jiné ekonomické oblasti se řídí nabídkou a poptávkou, a tak jsou některé skupiny pracovníků žádány více než jiné. Ženy patří do skupiny, která na trhu práce nemá stejné podmínky a uplatnění jako muži. Ve své práci bych se chtěla soustředit na situaci žen na pracovním trhu, potřeby zaměstnavatelů a také na postoje státní politiky k danému tématu. 6

7 1. Ženy a trh práce - charakteristika a vývoj Práce je součástí každého člověka ať už ve smyslu vykonávání úkolů životních potřeb a nebo ve smyslu zaměstnání. Participace žen a mužů na placeném zaměstnání je hlavním prostředkem udržení určité životní úrovně, sociálního začleňování a v neposlední řadě i nutná podmínka fungování moderního státu současné Evropy. Podle Giddense většina lidí bere práci jako povinnost, kterou by nejraději zkrátila na minimum. Většina pracujících by chtěla zažít pocit nemuset pracovat a věnovat se jenom svým koníčkům, nebýt závislá na příjmu z práce, nemuset čelit nástrahám pracovního trhu a jiným pracovním povinnostem. Práce má ale i své pozitivní stránky a není jich málo. Zaměstnaný člověk má pocit sociální identity a sounáležitosti, práce mu poskytuje šanci osvojit si a používat určité znalosti a schopnosti, umožňuje mu poznat prostředí, které je jiné od domácího, struktura dne zaměstnaného člověka se řídí podle práce a v neposlední řadě práce představuje pro mnoho lidí hlavní zdroj obživy. Práce je komodita návyková. Lidé, kteří přijdou o práci ve smyslu zaměstnání se většinou cítí ztracení a dezorientovaní, okruh potenciálních přátel a známých se obvykle postupně zmenšuje, najednou mají hodně volného času. Ten přestává být pro ně důležitý, jako všechno čeho máme v životě přebytek, přestávají si všímat jak běží a do života se začne vkrádat nuda a potažmo i frustrace. (GIDDENS 1999, s ) Povaha pracovního trhu je vždy spjata s charakterem širšího ekonomického a politického systému. V moderní společnosti tento systém souvisí s průmyslovou výrobou. Průmyslová výroba změnila charakter dělby práce a od té doby se dělba práce postupně vyvíjí a přizpůsobuje ekonomikám moderních společností. Průmyslová revoluce umožnila ženám zapojit se do placeného pracovního procesu, což byl do té doby téměř nemyslitelný jev. V předmoderní společnosti se veškerá pracovní aktivita odehrávala přímo v obydlí či jeho blízkosti. Do pracovního procesu se zapojovali všichni členové domácnosti včetně dětí. (ibid.) 7

8 Až přesun výroby z domácího prostředí do továren začal určovat tempo výroby a zaměstnavatelé začali najímat jednotlivce na plnění daných úkonů. I když odjakživa byly ženy spojovány s názorem, že jejich místo je v domácnosti, ne všechny společenské vrstvy měly na tento názor stejný náhled. V chudé domácnosti byla žena nucena pracovat, protože manželův příjem nestačil. Nicméně i dlouho ve 20. století byl podíl zaměstnaných žen dost nízký oproti mužům. V západní Evropě pracovala začátkem 20. století většina žen jako služebné a posluhovačky. Jednalo se převážně o mladé a svobodné dívky, které však pracovat přestaly, jakmile se provdaly. Jistý nárůst počtu žen v pracovním procesu nastal během první a druhé světové války, kdy byly nuceny zastat práci mužů. Jakmile se ale muži vrátili z války, znovu většinu pracovních míst zaplnili. (ibid.) To, že se žena mění v souvislosti se zaměstnáním trvá od 19. století. Ve 20. století se změnily pouze podmínky pro možnost zaměstnání z důvodu koncentrace průmyslu a zvýšené potřeby pracovních sil. Také zaniká v širším pojetí možnost výdělku doma Ženy na trhu práce a fungování rodiny v letech Česká republika je zemí, ve které od padesátých let minulého století stabilně přetrvává vysoká úroveň participace žen na pracovním trhu. V první řadě byl tento fakt určen realitou komunistického politického režimu, který vyjadřoval právo a povinnost práce pro všechny, bez rozdílu pohlaví. Tato povinnost nebyla vždy vnímána pozitivně ani samotnými zaměstnanými ženami, ale postupem času se stala normou a ani po změně politického systému v roce 1989 ženy pracovní trh ve velké míře neopustily. Komunistický režim vytvářel pro ženy relativně příznivé podmínky pro kombinaci práce a rodiny. Dávky v mateřství a rodičovství byly poměrně vysoké, stát výrazně dotoval zařízení pro předškolní děti a také byl ustanoven nízký věk pro odchod žen s více dětmi do důchodu, což umožňovalo pravidelnou pomoc při péči o děti ze strany prarodičů. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s. 49) Generace našich babiček a matek byla zvyklá žít ve společnosti, kde práce v domácnosti byla z velké části nutností a zároveň i seberealizací. V důsledku nedostatečnosti zájmových aktivit a služeb, ženy trávily volný čas starostí o domácnost. 8

9 Historie vazeb rodina - žena - práce v české společnosti poukazuje na proměnlivost české rodiny za posledních 50 let. Na vývoji české rodiny, a především vymezení rodinných rolí mužů a žen, se také podílely politické, ekonomické i kulturní faktory. Tyto faktory ovlivňují nejen vazby rodiny na práci, ale také formují vztahy rodiny ke státu a životnímu stylu. Před 2. světovou válkou patřila česká rodina k západoevropskému typu rodiny (pozdní věk sňatku, samostatné bydlení). Po válce byl tento atribut narušen a česká rodina se začala formovat do východoevropského stylu rodiny (časný sňatek, těhotná nevěsta, soužití generací v jedné domácnosti a ekonomická závislost mladé rodiny). (ČERMÁKOVÁ 2002, s. 5) Po druhé světové válce byl kladen důraz na ekonomický rozvoj země. V roce 1945 byl vydán dekret č. 88/1945 Sb. O všeobecné pracovní povinnosti, v něm se sice o ženách explicitně nepsalo, na druhou stranu Národní fronta žen diskutovala o podobě ženské participace na trhu práce v poválečném období velmi intenzivně. Zejména komunistky se zasazovaly o nábor žen do průmyslu. Rada československých žen i Národní fronta žen se shodovaly v tom, že žena by měla mít právo uplatnit se na trhu práce jako muž. V tom jí měl pomoci stát. V projevech a článcích představitelek těchto organizací lze najít požadavky a deklarace o tom, že stát se musí postarat o zřízení nebo rozšíření v prvé řadě školního stravování, závodních kuchyní, jeslí, útulků pro děti, levných prádelen, správkáren a všeho toho, čím můžeme práci žen ulehčit. (HAŠKOVÁ 2008). Stát měl tedy ženám s péčí pomoci, ale otcové dětí se však v této době jako partneři nebo alespoň jako pomocníci v péči o děti a domácnost ve veřejných dokumentech nevyskytovali. V poválečné době se soustředily ženské aktivistky na čtyři hlavní programové body: sociální program státu (zejména péče o matku a dítě) vstup žen do veřejného života v širším měřítku než mezi světovými válkami zařazení prací v domácnosti a péče o děti do společenského kontextu přípravu nové ústavy, zejména paragrafů o rovnoprávnosti žen v rodině (HAŠKOVÁ 2008) Jejich práce se poté projevila i v české legislativě. V roce 1948 vstoupil v platnost dlouho připravovaný Zákon o jednotném školství (č. 95/1948 Sb.), který potvrdil mateřské školy jako součást školské soustavy, i když nepovinnou. Vzápětí po přijetí tohoto zákona došlo k velké výstavbě předškolních zařízení, což souviselo také se vzrůstající stoupající ekonomickou aktivitou žen. 9

10 Mezi lety 1948 a 1955 stoupl podíl žen na celkovém počtu zaměstnaných z 37 % na 42 %. Zatímco v 50. letech pracovala více než třetina žen jako dělnice v průmyslu nebo zemědělství, v 60. letech se projevila zvyšující se úroveň jejich vzdělání a ženy se přesouvaly do oblasti administrativy a služeb. Tato práce nebyla sice o nic lépe placená, ale nevyžadovala těžkou manuální práci. Ačkoliv v průběhu 50. let docházelo k poměrně velkému poklesu plodnosti, zvyšoval se počet školek, jeslí i dětských útulků. Počet dětí se postupně zvyšoval jak v jeslích (ze 3 % na 13 % mezi lety ), tak ve školkách (z 26 % na 56 % mezi lety ). (HAŠKOVÁ 2008) V 70. a 80. letech již převyšoval počet maturantek nad maturanty a podíl vysokoškolaček na celkovém počtu absolventů vysokých škol činil na konci 70. let 30 %. To mělo za následek, že mnoho žen začalo zastávat vyšší kvalifikované práce. Vznik dvoukariérových manželství začal být v této době aktuální víc než kdykoliv předtím. Stát se po sovětském ukončení demokratizačních snah v Československu v roce 1968 začal soustředit na uklidnění národa tím, že mu nabídl větší míru konzumního zboží pro rodiny. Národ se tedy zaměřil spíše na soukromý než na veřejný život. 70. a 80. léta byla v porovnání s obdobím 50. a 60. let obdobím relativního dostatku spotřebního zboží. (ibid.) Politické diskuse na téma problematiky nízké plodnosti konce 50. a 60. let vyústily začátkem 70. let k zavedení mnohých populačních opatření, z nichž některá byla v průběhu dalších let redukována. V této době, více než kdy dříve, byly rodiny s dětmi podporovány formou přímých i nepřímých prostředků sociální politiky: novomanželské půjčky, u nichž se úroky snižovaly v závislosti na počtu dětí; daňové úlevy na děti; zdarma poskytované učebnice a některé další školní potřeby pro školou povinné děti; úlevy na bydlení, dopravu apod. Vzrostl podíl 3-5letých dětí ve školkách mezi počátkem 70. a koncem 80. let z 56 % na 81 %. (ibid.) Na začátku 70. let byla prodloužena mateřská dovolená do dvou let věku dítěte (na konci osmdesátých let pak do tří let věku dítěte), byl zaveden a poté prodloužen mateřský příspěvek. Jeho výše se pohybovala na konci 80. let v rozsahu % průměrné hrubé mzdy v závislosti na počtu dětí. Flexibilní formy práce se nikdy nedostaly k hlavní pozornosti tehdejších opatření pro kombinování pracovního a rodinného života. Matky se většinou vracely zpět do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené na plný úvazek. (HAŠKOVÁ 2008) 10

11 S ohledem na genderové vztahy v české společnosti v období socialismu se v naší společnosti zcela jednoznačně prosadil model dvoupříjmové rodiny. Ačkoliv byli muži i ženy zaměstnáni na plný úvazek, platy žen dosahovaly v období let pouze 63-71% platů mužů. Přestože se v 50. letech nastartovala politika podpory participace žen na trhu práce a jejich emancipace, a krok za krokem byla od 60. do 80. let prosazována populační opatření, ženy zůstaly dodnes hlavními pečovatelkami o děti. Slibovaná emancipace žen tak nepřinesla skutečnou rovnost mužů a žen. Bez zahrnutí mužů do procesu změn nebude pravděpodobně rovnost na pracovním trhu pro ženy možná. (ibid.) 1.2. Situace žen na trhu práce od 90. let po současnost V České republice došlo k zahájení pravidelného monitorování trhu práce od prosince První výsledky z tohoto šetření vyšly v roce 1999 a poskytovaly pohled na vývoj trhu práce v České republice od počátku jejího vzniku. Metodika výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) vycházela z doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Rezoluce, na kterých se dohodli na mezinárodní konferenci statistikové práce, obsahují základní principy pro jednotný metodický přístup k hodnocení úrovně trhu práce v různých ekonomických, společenských a sociálních systémech. Výsledky šetření a předkládané statistické údaje jsou tak přímo srovnatelné s informacemi o trhu práce s ostatními mezinárodními organizacemi. V důsledku restrukturalizace českého hospodářství po roce 1989 docházelo v 90. letech ke změnám struktury pracovního trhu. Různé sociální skupiny byly vystaveny většímu propouštění. Patřily sem i ženy a starší lidé ve věkové kategorii let 1. Podle tabulky, která je uvedena v Příloze č. 1 je patrné, že celkový počet nezaměstnaných žen od začátku ke konci 90. let vzrostl téměř dvojnásobně a počet nezaměstnaných žen ve věkové kategorii let vzrostl až čtyřnásobně. Od státem garantovaného práva a povinnosti na práci se v české společnosti začala objevovat nezaměstnanost. Představa celoživotního pracovního místa se stává už nepravděpodobná. Pracující lidé proto přikládají jistotě práce v současné době větší důležitost než vysokému příjmu. (DUDOVÁ 2005, s. 47) 1 Zdroj: ČSÚ, Tabulka 303/R (k), Vývoj nezaměstnanosti (Příloha č. 1) 11

12 Od 90. let až do vstupu ČR do EU v roce 2004 představovaly ženy téměř polovinu české pracovní síly. Analytici se zpočátku sice domnívali, že u nás dojde k postupnému srovnání míry ekonomické aktivity žen se státy západní Evropy, ale k žádnému významnému odchodu českých žen do domácnosti nedošlo. Fakt, že v 90. letech odešlo z pracovního trhu pouze malé procento žen ukazuje na to, že pracovní emancipace nebyla pouhou ideologickou myšlenkou komunismu, ale ekonomickou nutností a závislostí na druhém příjmu domácnosti a zároveň potřebou seberealizace. Význam platu muže zůstal však zachován, což ženy skrytě diskriminovalo na trhu práce. (KŘÍŽKOVÁ 2007) Přestože české ženy o nerovnosti platů věděly, po celá 90. léta se vyjadřovaly k pracovní angažovanosti velmi pozitivně. Podle průzkumů Gender and Sociologie v roce (tabulka A1) byly ženy s důležitostí práce, jako hodnoty v životě, převážně spokojené. Ocenily vlastní příjem a hlavně se jim líbila možnost pracovní seberealizace. (ibid.) Tabulka A1 Důležitost práce v životě ekonomicky aktivních žen a mužů (v %) 1995 Velmi důležitá Spíše důležitá Spíše nedůležitá Zcela nedůležitá Muži 63,9 31,6 3,7 0,8 Ženy 56,4 38,1 5,1 0, Velmi důležitá Spíše důležitá Spíše nedůležitá Zcela nedůležitá Muži 69,6 26,6 3,8 0 Ženy 61,5 34,8 3,7 0 Zdroj: KŘÍŽKOVÁ, A. aj. 2007, s. 145 Člověk chápe práci jako prostředek ke zlepšení kvality svého života nebo života své rodiny. Kvalitu života snižuje nejistota práci si udržet, nebo neschopnost práci nalézt. Také nepříznivé charakteristiky spojené s pracovními podmínkami a povahou práce nebo pracovním kolektivem nepůsobí na zaměstnance příznivě. Muži ve svém životě přikládají práci větší význam, než ženy a s rostoucím věkem postupně klesá význam úspěchu v zaměstnání. (ČADOVÁ aj. 2006, s. 178, 179) 2 Výzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce byl proveden oddělením G&S ČR jako zakázka MPSV v roce 2003 na reprezentativním vzorku 521 mužů a 546 žen. 12

13 Přechod od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství postavil základní pilíře k obnově podnikatelského sektoru. Startovní čára, která byla znovu nastavena po roce 1989, byla pro muže i pro ženy stejná. V legislativním smyslu si ženy nemusely svoje práva na podnikání vybojovat. Tato možnost měla za následek odvětvovou změnu pracovních sil a svým způsobem také přispěla k téměř stoprocentní zaměstnanosti žen na českém trhu. Pracovní trh se v 90. letech začal formovat na základě nových ekonomických podmínek. Byla vytvořena nová odvětví, obory a povolání, která dříve nebyla potřebná. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s. 81) V podnikatelském sektoru finančního zprostředkování v roce 1993 samostatně podnikal stejný počet žen jako mužů, ale každým rokem se počet působení žen v tomto sektoru zvyšoval a v roce 2005 už bylo podnikatelek v této oblasti více než o sto procent (tabulka A2). Ovšem tento sektor není jediným, kde se ženy začaly angažovat ve větším zastoupení. Oblasti, ve kterých začaly ženy podnikat více než muži jsou, např. obchod s výrobky pro osobní spotřebu, zdravotní péče, vzdělávání, veřejné sociální a osobní služby, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů, ubytování a stravování. Tabulka A2 Podnikatelé v civilním sektoru podle OKEČ podle pohlaví v % ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Finanční zprostředkování 0,3 0,3 2,9 1,5 4,2 1,7 4,8 1,9 Obchod s výrobky pro osobní spotřebu 31,2 24,3 30,4 22,5 24,6 21,2 23,7 18,8 Zdravotní péče a sociální péče 4,8 1,9 6,8 2,1 8,2 2,1 8,3 2,3 Vzdělávání 1,4 0,6 1,6 0,7 2,9 0,6 2,2 0,9 Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů 16, , ,2 10,8 21,8 10,6 Ubytování a stravování 6,5 4,8 5,8 4,1 6,1 3,9 6,3 4 Ostatní veřejné sociální a osobní služby 11,7 4,6 14,1 4 15,9 3,9 17,2 3,7 Celkem v civilním sektoru NH v tis. 123,6 315,2 188, ,5 568,6 188,5 539,7 Zdroj: KŘÍŽKOVÁ 2007, s

14 2. České ženy a soudobý trh práce Podmínky na soudobém českém pracovním trhu se jeví pro ženy jako dostatečně perspektivní. V současné době mají ženy možnost najít uplatnění ve všech oborech, dokonce i v těch, které v minulosti pro ně nebyly příliš dostupné. Současně platné zákony vymezují ženám stejné pracovní podmínky na trhu práce jako mužům. Přestože současná žena má všechna práva zajištěna legislativně, neustále je na pracovním trhu v mnoha odvětvích znevýhodňována, protože přetrvávají názory, které staví její roli z větší části do domácnosti a k dětem. (KALENSKÁ 2007) Tento názor ovlivňuje nejen ženy s dětmi, ale i ženy bezdětné. Bezdětné ženy jsou stereotypně považovány za méně perspektivní v důsledku odchodu na mateřskou dovolenou a ženy s dětmi se na pracovním trhu špatně uplatňují. Trh práce je nepřímo rozdělen na pracovní pozice určené pro muže a pozice určené ženám. To značně ztěžuje možnost uplatnit se v určitém oboru, který je typický pro opačné pohlaví. Každá profese je také spojena s určitým příjmem a prestiží. Profese, kde se uplatňují především ženy, mají obecně horší platové podmínky a také menší společenskou prestiž. Příkladem jsou povolání zdravotní sestry či učitelky, kde je koncentrace žen největší. (ibid.) Podle Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky společnosti Manpower, mnohé ženy upozorňují na tzv. skleněný strop, což je neviditelná bariéra postupu žen na vyšší pozice. Další brzdou kariéry se jeví už výše zmíněné mateřství. Odejde-li žena na mateřskou dovolenou, ztrácí kontakt s firmou i oborem, ve kterém pracovala a je pro ni těžké se po několika letech vrátit do rozjetého vlaku. Dalším zjevným problémem může být i věková diskriminace. U absolventek po ukončení školy se očekává, že půjdou v blízké době na rodičovskou dovolenou a proto nejsou vhodnými kandidátkami. Po rodičovské dovolené je zase vyšší riziko, z pohledu zaměstnavatele, že žena bude nucena často zůstávat s dětmi doma v případě nemoci a celkově se nebude dostatečně věnovat práci. Ženy ve věku let jsou vnímané už jako neflexibilní. (REZLEROVÁ 2009) 14

15 Na zasedáních Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 a ve Stockholmu v roce 2001 byly stanoveny konkrétní cíle pro míru zaměstnanosti v zemích Evropské Unie do roku Celková míra zaměstnanosti by měla dosáhnout alespoň 70 %, míra zaměstnanosti žen nejméně 60 % a míra zaměstnanosti osob ve věku let alespoň 50 % 3. Jak je znázorněno v Příloze č. 3, podle posledních údajů zveřejněných Eurostatem za 3. čtvrtletí 2008, byla míra zaměstnanosti 15-64letých v ČR vyšší než ve většině států EU27. Avšak zaměstnanost žen ve věkové kategorii let byla v ČR stále nižší než průměr zemí EU27. S naplněním cíle lisabonské strategie budou mít problém i země jako Malta, Polsko, Slovinsko, Maďarsko, kde se zaměstnanost mužů a žen v kategorii let pohybuje kolem 30 %. Dvanáct zemí požadovanou padesátiprocentní hranici již překročilo Genderový aspekt pracovního trhu Genderová rovnost neboli rovnost mezi pohlavími říká: všichni lidé mají svobodu rozvíjet svoje osobní schopnosti a činit tak bez omezení, která určují přísné genderové role, a že rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů budou považovány za rovné a budou stejně hodnoceny a podporovány. (ČMKOS 2007, s. 178) 70. léta - Období práv jednotlivců V 70. letech se Evropská unie (EU) zaměřila na práva jednotlivců a vydala na cestu dosažení rovnosti mezi ženami a muži, přestože ustanovení týkající se rovné mzdy již figuruje v Římské smlouvě z roku Hlavním bodem v tomto období byl požadavek rovného zacházení. V roce 1975 byla schválena první evropská směrnice o genderové rovnosti, která byla zaměřená na mzdu. O rok později, v roce 1976 byla vypracována další směrnice o rovných příležitostech v přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání, kariérnímu postupu a pracovních podmínkách. Zákony o rovném zacházení byly účinné v boji proti otevřené diskriminaci, avšak nebyly dostatečně účinné pro zajištění rovnosti. Výchozím bodem byl předpoklad, že se s muži i ženami zachází stejně. Vzhledem k tomu, že startovní čára u žen není stejná jako u mužů, rovné zacházení mnohdy nevedlo ke stejným výsledkům. Zdánlivě neutrální přístupy vykazovaly rozdílné výsledky. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 11) 3 (Zdroj: 15

16 80. léta - Období specifické činnosti V 80. letech docházelo k zavádění pozitivních akcí 4 zaměřených proti znevýhodňování žen. Byl to počátek přístupů orientovaných na ženy. Vycházelo se z názoru, že problém spočíval na straně žen, a proto se tedy změnit musejí ony. Evropská unie uznávala nedostatky v oblasti legislativy zabývající se rovným zacházením mezi ženami a muži, a proto se podílela na financování specifických akcí pro ženy, které se soustřeďovaly obzvláště na odborné vzdělávání. Byla přijata rovněž řada doporučení a kodexů z praxe v oblastech, jakými jsou například vzdělávání a odborná příprava, pozitivní akce a zlepšování přístupu žen do funkcí s rozhodovací pravomocí. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 12) 90. léta - Období mainstreamingu Částečně se osvědčilo zavádění pozitivních akcí zaměřených na ženy, které je připravily na nové vnímání dominantního postavení mužů ve společnosti. To vyústilo v nové období nazývané gender mainstreaming, které se začalo zaměřovat na struktury a systémy, na vztahy mezi ženami a muži a na jejich individuální potřeby. Přístupům genderového mainstreamingu se dostalo celosvětového přijetí v roce 1995 na čtvrté Světové konferenci OSN o ženách v Pekingu. Stávající genderové struktury nejsou neutrální, ale upřednostňují jedno či druhé pohlaví celou řadou nejrůznějších, více či méně patrných, způsobů. Souběžně s gender mainstreamingem přišla i potřeba přístupů, které by akceptovaly různorodost a uznávaly, že například věk, etnický původ, určitý tělesný handicap nebo sexuální orientace rovněž ovlivňují schopnost jednotlivců soutěžit podle zásad rovnosti. Evropská unie přijala přístup gender mainstreamingu v roce V roce 1997 i Amsterdamská smlouva podpořila význam genderové rovnosti a oficiálně přijala závazek ho prosazovat. Evropská komise při zavádění této změny souhlasila s aplikací genderového hlediska do oblasti plánování, realizace, monitorování a vyhodnocování veškerých politik a akcí EU a zkoumat jejich dopad na ženy a muže. (FRANCESKIDESOVÁ 2004, s. 12) 4 Pozitivní akce je určena pro zvláštní skupiny žen nebo mužů, aby spolu s politikou gender mainstreamingu odstraňovala nerovnosti, které byly zjištěny, nebo aby se zabývala některými rezistentními problémy. (FRASNCESKIDESOVÁ 2004, s. 9) 16

17 Evropská komise pokračuje v boji za rovnost mezi muži a ženami i na začátku 21. století. Začátkem března 2009 zahájila kampaň proti rozdílům v platech žen a mužů. Podle výkonného orgánu Evropské unie vydělávají ženy v rámci EU v průměru o 17,4 % méně než jejich mužští kolegové. V České republice je tento rozdíl na úrovni 23,6 %. Evropský komisař Vladimír Špidla při příležitosti Mezinárodního dne žen ( ) vyhlásil boj proti této nerovnosti pod heslem stejný plat za stejnou práci. Podle českého eurokomisaře mají nerovnosti v odměňování žen a mužů mnoho příčin a k řešení je potřeba zapojit zaměstnavatele, odborové organizace, vnitrostátní orgány a také všechny občany. (ČTK 2009) Podle studie Eurostatu se rozdíl v platech mužů a žen v roce 2007 v členských státech EU 27 pohyboval od 4,4 % v Itálii až po 30,3 % v Estonsku. Česko je s 23,6 % až na 23. místě spolu se Slovenskem a Nizozemskem. Špatné výsledky má také Rakousko, které se s rozdílem 25,5 % mezi platy obou pohlaví umístilo na předposlední pozici. Rozdíl v platech žen a mužů v členských státech EU v roce 2007 (v %) Itálie 4.4 Dánsko 17.7 Malta 5.2 Švédsko 17.9 Polsko 7.5 Finsko 20 Portugalsko 8.3 Litva 20 Slovinsko 8.3 Řecko 20.7 Belgie 9.1 Británie 21.1 Lucembursko 10 Německo 23 Bulharsko 12.7 Kypr 23.1 Rumunsko 12.7 Česká republika 23.6 Lotyšsko 15.4 Nizozemsko 23.6 Francie 15.8 Slovensko 23.6 Maďarsko 16.3 Rakousko 25.5 Irsko 17.1 Estonsko 30.3 Španělsko 17.6 Zdroj: Eurostat (Finanční noviny 2009) 17

18 Na grafu č.1 je znázorněn poměr mezd žen, který vykazuje v roce 2000 mzdovou úroveň na 73,3 %, v roce ,2% úroveň platu muže. Za sedm let tedy došlo sice ke snižování rozdílu, ale pouze velmi pomalu a zanedbatelně. Rozdíly ve mzdách mužů a žen jde zkoumat pouze ze strukturálního šetření, neboť ČSÚ nepoužívá pohlaví jako třídící znak ke statistickým zpracování. Základním mezinárodním konceptem ke srovnání tohoto údaje je tzv. Gender Pay Gap (GPG) vyjádřeno jako podíl ženského výdělku vůči mužskému počítána na základě průměrných mezd nebo mediánů. Vliv na mzdovou statistiku má u žen hodně faktorů. Patří sem třeba menší počet odpracovaných hodin. V oborech, kde se vyplácí mzda na základě odpracovaných hodin, mají ženy měsíčně v průměru o 3 placené hodiny méně. Ženy mají vyšší četnost částečných úvazků a také menší počet přesčasových hodin, které jsou placeny zvýhodněnou sazbou. Dále se zde promítá fakt, že velké zastoupení žen je ve státních organizacích, což jejich mzdu také poznamenává, a obecně zastávají v menší míře vedoucí a řídící pozice, které jsou lépe placené. (ČSÚ, Trh práce ) Graf č.1 Zdroj: ČSÚ, strukturální mzdová statistika Nejvyšší průměrná mzda mužů i žen byla v r vyplácena v oboru Finančního zprostředkování (tabulka č. A5 v Příloze č. 6). Zajímavý je fakt, že průměrný plat žen je zde až o polovinu menší než u mužů. Obory, ve kterých je nerovnost průměrných platů mužů a žen nejméně viditelná jsou stavebnictví, ubytování a stravování. (ibid.) 18

19 Z tabulky A3 je patrné, že v roce 2007 si nejvíce vydělaly ženy ve věkové kategorii od 60 do 64 let, v žádné věkové skupině jejich průměrný plat nepřevyšoval průměrný plat mužů. Tabulka č. A3 Tabulka č. A 3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví ROK 2007 VĚK ZAMĚSTNANCE Podíly zaměstnanců v % Placený čas v hod/měs. Průměrná mzda v Kč Medián mezd v Kč celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy variační koeficient mezd C E L K E M 100,00 57,61 42,39 174,6 175,8 173, ,83 do 19 let 0,44 0,29 0,15 174,5 175,0 173, ,29 od 20 do 24 let 6,52 3,91 2,61 174,9 175,9 173, ,33 od 25 do 29 let 11,92 7,22 4,70 175,0 175,9 173, ,49 od 30 do 34 let 14,00 8,92 5,08 174,8 175,8 172, ,74 od 35 do 39 let 12,32 6,95 5,37 174,6 176,1 172, ,90 od 40 do 44 let 12,90 6,74 6,16 174,4 175,9 172, ,94 od 45 do 49 let 11,90 6,09 5,81 174,7 176,3 173, ,85 od 50 do 54 let 13,75 7,00 6,75 174,3 175,8 172, ,98 od 55 do 59 let 11,54 6,86 4,69 174,5 175,6 173, ,77 od 60 do 64 let 3,83 2,99 0,84 174,8 175,3 173, ,89 od 65 a více let 0,89 0,65 0,24 174,0 174,1 173, ,07 průměrný věk zaměstnanců 41,48 41,34 41,67 Zdroj: ČSÚ 2007 Obsah pojmu rovné odměňování Právní základ rovného odměňování je obsažen ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství (Římská smlouva 1957). Zde se členské státy zavázaly, že budou ženám garantovat stejný nárok na odměnu za práci jako mužům. Jedním z hlavních bodů bylo zabránit rozdílnému postavení zaměstnaných žen na trhu práce, které by se mohlo stát překážkou volného pohybu v rámci Společenství. Zásada rovnocenného přístupu byla posléze zakotvena ve čl. 119 Smlouvy a ten byl pak Amsterodamskou smlouvou z novelizován a přečíslován na čl Dnes tato opatření tvoří základ evropské politiky rovných příležitostí. Rovnocenná odměna znamená, že muži a ženy zaměstnaní u téhož zaměstnavatele, jsou odměňováni při úkolové mzdě podle stejného tarifu a při hodinové mzdě na základě stejné hodinové sazby. Výše jednotlivých položek z platu se můžou lišit co do složitosti, odpovědnosti, náročnosti, podmínek nebo kvality práce. Další kritéria můžou být kladena na kvalifikaci, délku praxe, pracovní přizpůsobivost (flexibilita). Podmínkou musí však být, že výše uvedená kritéria jsou z hlediska pohlaví nastavena stejně, včetně rodinného a manželského stavu. Kritéria při odměňování by neměla znevýhodňovat zaměstnance pečující o děti. (ČMKOS 2007, s. 105, 106) 19

20 Tokenismus a skleněný strop Genderovou bariéru žen můžeme vnímat v prostředí vrcholového managementu, kde se ženy vhledem k nízkému početnímu zastoupení ocitají v pozicích tzv. tokenů. Tokenismus je pojem, který v angličtině znamená symbol a do češtiny se nepřekládá. Vyjadřuje fenomén, který plyne ze situace, kdy zástupce určité skupiny, např. pohlaví, národnosti, rasy je v určité pracovní nebo společenské skupině ojedinělý nebo vzácný. Prakticky to znamená, že ať už se jakkoliv budou ženy snažit potlačit svoji ženskost, která je zde vnímána většinou jako handicap, muži jim i nadále budou připisovat stereotypy spojované s ženskou rolí. Pro ženy, které mají předpoklady a schopnost postupovat v kariéře na řídící pozice a překonaly už jisté překážky na vstupní pozici, představuje velký problém další celý soubor bariér. Tento soubor překážek se také někdy nazývá jako skleněný strop a je založen především na genderovém souboru překážek. Tyto překážky jsou zakotveny v institucích, kde je dominující mužská struktura vztahů a organizace práce. Na první pohled bývá hranice skleněného stropu neviditelná a viditelnou se stane až při snaze ji překročit. Metafora skleněného stropu označuje existenci neproniknutelné bariéry, která blokuje vertikální mobilitu žen: pod touto bariérou mohou ženy postupovat, za ni už ne. (KŘÍŽKOVÁ 2007, s ) Ženy v řídících pozicích Podle průzkumů European Working Conditions Survey (EWCS) 5 bylo v r zastoupení zaměstnaných žen v manažerských pozicích v členských státech EU27 30%. Nejlépe se co do obsazování mužů a žen do řídících funkcí umístila Litva, počet manažerek zde byl 51 % ze všech zaměstnaných žen. Ve většině zemí východní Evropy zastoupení žen v manažerských funkcích přesahovalo 40 %. V České republice bylo v roce % žen ve vedoucích pozicích. Ve skandinávských zemích bylo těchto žen mezi %. Ve státech jižní Evropy bylo zastoupení žen manažerek na pracovním trhu dost malé. Například na Maltě pouze 16 % žen a v Lucembursku, i když nepatří do jižní Evropy, bylo zastoupení žen pouze 17%. 5 EWCS je jedním z orgánů Evropské komise, který provádí pravidelné průzkumy v oblasti pracovního trhu, zaměstnanosti a vlivu pracovních podmínek na rodinný život. 20

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Hana Víznerová, Marta Vohlídalová V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění rodiny závislé na participaci (obou) partnerů

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Rodinná politika v EU a ČR

Rodinná politika v EU a ČR KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více