ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 27. června 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 27. června 2011"

Transkript

1 ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 27. června 2011 Přítomno: 14 členů ZO dle prezenční listiny Omluveno: 1 člen ZO dle prezenční listiny Neomluveno: 0 členů ZO dle prezenční listiny 1. Zahájení Pan starosta přivítal hosty. Pan starosta seznámil přítomné s programem zasedání. Omlouvá se pan Ing. Bajar Radim a paní Goralčíková Ondřejka nahlásila pozdější příchod. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Lešná. Hlasování: 13 členů pro Určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zapisovatelkou byla určena paní Oravová Petra, ověřovateli zápisu byli navrženi pan Holeňa Stanislav, Ing. Buchta Leo a návrhová komise ve složení Ing. Remeš Jaromír, David Petr, Horáková Alena. Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu Stanislava Holeňu a Ing. Lea Buchtu a návrhovou komisi ve složení Ing. Jaromír Remeš, Petr David, Alena Horáková. Hlasování: 13 členů pro Bod č. 1 byl schválen 2. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lešná do fondů odměn a rezerv. V souladu se zápisem ZO dne byla předložena žádost ZŠ Lešná o rozdělení hospodářského výsledku r Se žádostí a odůvodněním o převodu seznámila Mgr. Šindlářová ředitelka ZŠ Lešná, okres Vsetín. Paní Mgr. Šindlářová ředitelka ZŠ Lešná seznámila přítomné s rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lešná do fondu odměn a rezerv. Paní Mgr. Šindlářová rozdala zastupitelům rozpočet a čerpání nepedagogických pracovníků bez odvodů (příloha č. 1). Celkový hospodářský výsledek ,65 Kč. Návrh na rozdělení: Do rezervního fondu , 65 Kč Do fondu odměn Kč Diskuse: Ing. Buchta: musíte vyplácet to, co určí ministerstvo? Musíte počítat s penězi, které Vám zašlou z ministerstva? Mgr. Šindlářová: mzdy se rozdělují podle platových tabulek. Ing. Osoba: kolik máte nepedagogických pracovníků? Mgr. Šindlářová: 9 fyzických pracovníků. Ing. Remeš: kdo bude rozhodovat o čerpání fondů?

2 Mgr. Šindlářová: rozhoduji já, může být k dispozici k nahlédnutí. Peníze na mzdy jsou rozděleny podle účelových znaků na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Peníze se nesmí přerozdělovat, jsou to závazné ukazatele. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lešná okres Vsetín z celkové částky ,65 Kč takto: - do rezervního fondu ,65 Kč - do fondu odměn Kč. Čerpání prostředků bude probíhat po předchozím souhlasu zřizovatele. Hlasování: 13 členů pro Bod č. 2 byl schválen 3. Žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu Rada obce na svém 7 zasedání ze dne 7. března vyhlásila výběrové řízení na půčky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu. Termín podání žádosti od Toto výběrové řízení bylo vyvěšeno na úřední desce dne a sňato Bylo přijato 5 žádostí a to: 1. Hruška Zdeněk, Vysoká 4 titul 11-stavební úpravy a opravy vnitřních prostor ( 2 b.j.) ,- 2. Valášek Antonín, Jasenice 69 titul 02 - obnova fasády včetně klemp. prvků Valášková Jitka, Lešná 24 titul 01 - zateplení obvod. pláště včetně obnovy fasády a klemp. prvků ,- 4. Jurečková Božena, Lešná 163 titul 11 - stavební úpravy a opravy vnitřních prostor ,- titul 02 - Obnova fasády včetně klemp. prvků ,- 5. Šnajdar Jiří, Lhotka n/b. 20 titul 11 - stavební úpravy a opravy vnitřních prostor (2 b.j) ,- CELKEM ,- Volné finanční prostředky pro čerpání ,- Diskuse: Ing. Buchta: jaké jsou kritéria na půjčky? Potřebuji ručitele? Škrlová: Do Kč jeden ručitel, nad Kč dva ručitelé, nad 200 tis. Kč zástava nemovitosti. Ing. Osoba: Jak dlouho se splácí? Škrlová: dle jednotlivých titulů 3-6 let Ing. Buchta: Máte to přes banku? Škrlová: Ano přes Českou spořitelnu. Ing. Remeš: Tento program běží od roku Škrlová: vše je vystaveno na internetových stránkách a lidé se mohou přijít informovat na Obecní úřad Lešná.

3 Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši Kč pro tyto žadatele: 1. Hruška Zdeněk, Vysoká 4, titul 11-stavební úpravy a opravy vnitřních prostor ( 2 b.j.) ,- 2. Valášek Antonín, Jasenice 69, titul 02 - obnova fasády včetně klemp. prvků Valášková Jitka, Lešná 24, titul 01 - zateplení obvod. pláště včetně obnovy fasády a klemp. prvků ,- 4. Jurečková Božena, Lešná 163 titul 11 - stavební úpravy a opravy vnitřních prostor ,- titul 02 - Obnova fasády včetně klemp. prvků ,- 5. Šnajdar Jiří, Lhotka n/b. 20, titul 11 - stavební úpravy a opravy vnitřních prostor (2 b.j) ,- CELKEM ,- Hlasování: 12 členů pro, 1 se zdržel (Šnajdar) Bod č. 3 byl schválen 4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2011 Paní Hana Škrlová místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky a se změnami, které byly doporučeny ministerstvem vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy, a byly zaslány až a byly zapracovány do návrhu: - v Čl. 9 doplnit číslování odstavce 2, - k Čl. 12 odst. 1 uvádíme, že se doporučuje stanovit lhůtu ke splnění ohlašovací povinnosti minimálně 8 dnů, a to s ohledem na to, jakým způsobem ke lhůtám přistupuje daňový řád. Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé, - v Čl. 15 v první větě je pouze chyba v psaní ve slově "se", - v Čl. 19 odst. 2 se jeví použít namísto "registrované spolky a společenské organizace působící na území obce" uvést "..organizace se sídlem v obci", jinak by se jednalo i o ty, které nemají na území obce sídlo, což zřejmě není úmyslem osvobodit úplně všechny, - odkazy pod č. 10 a 11 by měly být uváděny na příslušné straně dole tzv. pod čarou, - Čl. 22 odst. 1 je třeba doplnit takto: "...vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu." - v Čl. 23 odst. 2 je třeba změnit paušální částku na roční a to v souladu s ust. 7 odst. 4 zákona o místních poplatcích, - Čl. 24 doporučujeme doplnit odst. 3 Čl. 28 z námi zaslaného vzoru :"Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek..." - Čl. 25 písm. c) doporučujeme doplnit na konci o odkaz na ust. 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích, - za Čl. 29 uvedené odkazy doporučujeme uvést tzv. dole pod čarou. v Čl. 7 po interní dohodě s paní účetní se změní termín splatnosti poplatku z na příslušného kalendářního roku.

4 Diskuse: Šobora: sazby jsou stejné? Ing. Šnajdar: ano nezměnily se. Ing. Remeš: čl. 24 odst. 1, věta špatně stylizovaná. Škrlová: je to podle vzoru, upravíme: k poslednímu dni daného čtvrtletí kalendářního roku Ing. Buchta: Čl. 19 kulturní akce, spolky mimo území obce př. když si někdo pronajme výletiště Lhotka nad Bečvou, platí tento poplatek i nájem? Škrlová: : platí poplatek i nájem, pokud nájemce vybírá vstupné. Šobora: jestliže tam slavíte své narozeniny, neplatíte poplatek ze vstupného, jen nájem. Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2011 (příloha č.2) Hlasování: 13 členů pro Bod č. 4 byl schválen 5. Obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2011 Paní Hana Škrlová místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky se zapracovanými změnami: - Čl. 5 změna termínu splatnosti poplatku z na příslušného kalendářního roku - Čl. 4 sazba poplatků náklady na osobu 170 Kč, celkové náklady Kč, počet osob Diskuse: Ing. Remeš: Co se týká osvobození studentů bude se vyžadovat dále potvrzení o studiu? Škrlová: ano, u studentů se nadále bude vyžadovat potvrzení o studiu a potvrzení o ubytování. Ing. Remeš: oproti stávající vyhlášce chybí v čl. 6 zmínka o osvobození u poplatníků s trvalým pobytem v obci vlastnících další rekreační stavbu. Škrlová: doporučuji doplnit čl. 6 osvobození a úlevy přidání: odst. 3 Fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za komunální odpad podle čl. 2 bodu 1 písm. a) této vyhlášky a současně má na území obce Lešná ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, stavba neslouží k podnikatelské činnosti pronájmu nebo přechodnému ubytování, je poplatníkem poplatku za komunální odpad pouze podle č. 2 bodu 1 písm. a) této vyhlášky. Příchod paní Goralčíkové Ondřejky 17:00 hodin. Odchod pana Stanislava Holeňi v 17:05 hodin. Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2011 (příloha č.3). Bod č. 5 byl schválen

5 6. Obecně závazná vyhláška o výherních hracích přístrojích č. 3/2011 Paní Hana Škrlová místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky. Diskuse: Ing. Buchta: Jsme povinni mít tuto vyhlášku? Ing. Šnajdar: kdybychom neměli tuto vyhlášku, nemůžeme vybírat poplatky za výherní hrací přístroje, které by byly na území obce Lešná. Ing. Osoba: poplatky jsou stanovené nebo je stanovuje obec Lešná? Ing. Šnajdar: poplatky jsou stanovené, z toho jde část obci a část ministerstvu financí. Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku výherních hracích přístrojích č. 3/2011 (příloha č. 4). Hlasování: 12 členů ZO pro, 1 člen proti (Buchta). Bod č. 6 byl schválen 7. Zadání územního plánu Lešná Řešenými katastry jsou všechna katastrální území Obce Lešná. Starosta seznámil přítomné s připomínkami k zadání územního plánu obce doručenými MěÚ Val. Meziříčí a Obci Lešná. Návrhy a připomínky občanů, které byly doručeny Městskému úřadu Valašské Meziříčí ve lhůtě pro vyvěšení jsou tyto: 1. Mgr. Fišerová Jana - pozemek parc. č. 248/2, 248/6 k. ú. Měštěnovice zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 2. Ing. Podzemný Martin - pozemek parc. č. 598/38 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 3. Váhala Jiří, Mgr. Benešová Ludmila - pozemek parc. č. 78, 79, 80 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 4. Pisáriková Marie - pozemek parc. č. 581, 582, 764/1, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6 k. ú. Perná u Valašského Meziříčí zařadit do Hlasování: 12 členů ZO pro, 1 člen proti (Buchta).

6 5. Ing. Eva Sommerová - pozemek parc. č. 598/18 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 6. Holba Radim - pozemek parc. č. 59/4 k. ú. Vysoká zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 7. Hrachovec Jaroslav - pozemek parc. č. 619/9 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do (Pozemek je mimo zast. území - uprostřed lesa). ti Žádosti, které byly doručeny Obci Lešná jsou tyto: 1. Bc. Landová Markéta, DiS pozemek parc. č k. ú. Jasenice u Vlašského Meziříčí zařadit do 2. Obaly Valmez s.r.o., Josef Chovanec (jednatel) pozemek parc. č. 72/1, 73 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro obchod a služby. 3. Malá Petra, Malý Dušan pozemek parc. č. 792/7 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do zastavitelných ploch plocha pro bydlení rekreační domek (chata). 4. Mocek Lubomír ml. pozemek parc. č. 598/35 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 5. Kovařčík Tomáš pozemek parc. č. 598/37 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro

7 6. Kneblová Pavlína pozemek parc. č. 144/ 145 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 7. Svorník Lubomír pozemek parc. č. 505/156 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 8. Kollár Ivan pozemek parc. č. 222/1 k. ú. Lešná - Vysoká zařadit do zastavitelných ploch plocha pro (ZO se dohodlo zapracovat pouze část pozemku podle regulačního území. 9. Kývala Vladimír pozemek parc. č. 270/24, 270/32 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do 10. Müllerová Eliška pozemek parc. č. 270/31 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 11. Hegar Ondřej pozemek parc. č. 270/26, 270/27, 270/28 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do 12. Juřica Radek, Juřicová Šárka pozemek parc. č. 1097/17 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do 13. Ing. Kývala Miloslav pozemek parc. č. 80 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro (po digitalizaci nové číslování parcela neodpovídá)

8 14. Trefil Jaromír pozemek parc. č. 246/2 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 15. Krčmář Karel pozemek parc. č. 81 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 16. Kadlec Libor pozemek parc. č. 587/4, 587/3, 596/2 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro ti 17. Fridrichová Jarmila pozemek parc. č. 810/2, 799/4 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do zastavitelných ploch plocha pro bydlení - rekreační domek (chata). (Pozemek je v záplavovém území). ti 18. Furmánková Ludmila pozemek parc. č. 152, 153/1 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro ti 19. Pikula Jan, Pikulová Jana pozemek parc. č. 1310/49 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do (Pozemek je mimo zast. území - uprostřed luk). ti 20. Palacká Marie pozemek parc. č. 616/10, 630/3, 630/12 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do ti 21. Ing. Hub Josef pozemek parc. č. 259, 260, 261 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do (Vede zde elektrické vedení). ti

9 22. Jurajda Ludvík pozemek parc. č. 294, 296, 297, 298, 300,301, 302, 305, 270/2, 39/2, 256/2, 258/2, 275, 488/1, 488/2, 501/2 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro obchod a služby. (Oslovit zda žádost stále platí). ti Žádosti těchto občanů nebyly úplné, proto budou žadatelé vyzváni dopisem k doplnění. 1. Holík Zdeněk pozemek parc. č. 349 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do 2. Vítková Marie pozemek parc. č. 365/19 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do 3. Hasalík Pavel pozemek parc. č. 365/18 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do 4. Ondrušáková Pavlína, Ondrušák Jaroslav pozemek parc. č. 144 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro (Žádost již schválena pod jménem Kneblová). 5. Rusková Marie, Formánek František pozemek parc. č. 355/1, 355/3, 356 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do Starosta seznámil přítomné se zadáním územního plánu obce Lešná upraveným o projednané návrhy na změnu územního plánu od občanů (příloha č. 5). Diskuse: Ing. Buchta: co to znamená pro Obec, když pozemky schválíme do územního plánu obce Lešná. Je to dáno zákonem? Ing. Šnajdar: zákonem to dané není, pro obec to znamená vybudovat inženýrské sítě, kanalizaci a přístupovou cestu k pozemku. Ing. Buchta: neschválil bych žádný pozemek, jen ten který je pro prospěch obce Lešná. Raději uděláme nové zastupitelstvo, kde se budeme zaobírat tímto bodem. ZO ukládá starostovi povinnost zapracovat zadání regulačního území ve Lhotce nad Bečvou (Zahůmení) a Lešné (směr Výletiště - Střelnice). Zastupitelstvo obce schvaluje dle 6 odst. 5 písm. b) a dle 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zadání územního plánu Lešná vypracované Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionální rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel s těmito změnami:

10 1) Str. 33 Připomínky (žádosti) občanů: Připomínka číslo 7. Hrachovec Jaroslav - pozemek parc. č. 619/9 k.ú. Jasenice zařadit do zastavitelných ploch plocha pro bydlení Zastupitelstvo obce Lešná neschvaluje vypustit ze zadání. 2) Připomínky občanů doručené Obci Lešná: 1. Bc. Landová Markéta, DiS pozemek parc. č k. ú. Jasenice u Vlašského Meziříčí zařadit do 2. Obaly Valmez s.r.o., Josef Chovanec (jednatel) pozemek parc. č. 72/1, 73 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro obchod a služby. 3. Malá Petra, Malý Dušan pozemek parc. č. 792/7 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do zastavitelných ploch plocha pro bydlení rekreační domek (chata). 4. Mocek Lubomír ml. pozemek parc. č. 598/35 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 5. Kovařčík Tomáš pozemek parc. č. 598/37 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 6. Kneblová Pavlína pozemek parc. č. 144/ 145 k. ú. Příluky zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 7. Svorník Lubomír pozemek parc. č. 505/156 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 8. Kollár Ivan pozemek parc. č. 222/1 k. ú. Lešná - Vysoká zařadit do zastavitelných ploch plocha pro (ZO se dohodlo zapracovat pouze část pozemku podle regulačního území. 9. Kývala Vladimír pozemek parc. č. 270/24, 270/32 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do

11 10. Müllerová Eliška pozemek parc. č. 270/31 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 11. Hegar Ondřej pozemek parc. č. 270/26, 270/27, 270/28 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do 12. Juřica Radek, Juřicová Šárka pozemek parc. č. 1097/17 k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí zařadit do 13. Ing. Kývala Miloslav pozemek parc. č. 80 k. ú. Lhotka nad Bečvou zařadit do zastavitelných ploch plocha pro (po digitalizaci nové číslování parcela neodpovídá) 14. Trefil Jaromír pozemek parc. č. 246/2 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro 15. Krčmář Karel pozemek parc. č. 81 k. ú. Lešná zařadit do zastavitelných ploch plocha pro Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit do zadání. Hlasování: 13 členů pro Bod č. 7 byl schválen 8. Sdělení společnosti VaK Vsetín Společnost VaK nám dne zastal dopis v následujícím znění: Vklad vodohospodářského majetku (vodovodu) obce Lešná byl projednáván ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., již několikrát. Požadavek na vklad byl podmíněn změnou zdroje pitné vody, tj. využívat pitnou vodu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.. Podmínkou napojení na pitnou vodu vyráběnou ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. bylo vyvarování se dodávky pitné vody obyvatelům obcí Lešná a Choryně ze zdroje Porubská brána, jenž vykazuje překročení v parametru dusičnany a tato voda není vhodná pro kojence a nepatří svou kvalitou mezi nejlepší zdroje pitné vody. Společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. zahájila přípravné práce na realizaci přivaděče z Příluk do Lešné s tím, že předpokládá vklad vodohospodářského majetku (vodovodu) Vaší obce. Pokud zastupitelstvo do současné doby nepožádalo představenstvo společnosti o vklad majetku je evidentní, že v roce 2011 se tento vklad již nestihne provést a společnost VaK Vsetín a.s. pozastaví přípravné práce na vodovodním přivaděči Příluky Lešná. Pokud by obecní zastupitelstvo Lešná mělo zájem na vybudování vodovodního přivaděče, toto by bylo podmíněno smlouvou na odběr vody. Vklad majetku obce Mštěnovice je problematický z důvodu špatného technického stavu sítě. Toto bylo projednáno vždy samostatně. Technický stav měla řešit vyprojektovaná rekonstrukce vodovodu řešená již v minulosti. Vzhledem k tomu, že obec nepřistoupila

12 k nápravě stavu vodovodní sítě a zásobování je prováděno proti původnímu směru toku vody, tj. napojení do profilu DN 50 s ukončením profilu DN 100, společnost VaK Vsetín a.s. tento majetek nepřevezme. Pokud by obec provedla taková technická opatření, která by vedla k nápravě stavu, je možné o vkladu vodovodu v obci Mštěnovice jednat. Představenstvo společnosti rozhodně na základě Vámi podané žádosti schválené zastupitelstvem Vaší obce. Dále starosta obce seznámil s hospodařením na kapitole vodního hospodářství vodovod Lešná a Mštěnovice za roky (Příloha č. 6) Diskuse: Buchta: už jste zadal nějaký audit? Šnajdar: ne Buchta: abychom se nehádali jako minule, přikláněl bych se k auditu Šnajdar: zapracujeme tam částku na obnovu i odpisy, z toho výjde hospodářský výsledek a cena vody, částka stočného, která se tvoří podle cenových předpisů. Heliman: ještě bychom si měli říct kolik by audit měl stát? Šnajdar: představoval bych si částku do 5000 Kč, musíme zjistit kolik to stojí. Buchta: Proběhl návrh na vytvoření společnosti s ručením omezeným, tato firma může být i zisková. Heliman: nebo nemusí Šnajdar: taková firma musí být zisková. ZO bere na vědomí a ukládá starostovi obce Lešná povinnost nechat zpracovat cenovou nabídku auditu hospodaření provozování vodovodu. 9. Záměr v průmyslové zóně Lečná investorů: CK Valaška, Mostní 99, Valašské Meziříčí a Valaši s.r.o., Sokolská 1095, Valašské Meziříčí Dne nám byla doručena panem Jiřím Jestřábem ARTEMI Valašské Meziříčí žádost o vyjádření k investičnímu záměru: 1. Akce garáže Valaši s.r.o. včetně přípojek inženýrských sítí, studny, jímky na vyvážení, parkoviště a komunikace v k.ú. Lhotka nad Bečvou. Investorem akce je firma Kamionová doprava s.r.o., Valašské Meziříčí. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 288/1 a 288/3. 2. Akce garáže CK Valaška včetně přípojek inženýrských sítí studny, jímky na vyvážení, parkoviště a komunikace v k.ú. Lhotka nad Bečvou. Investorem akce je cestovní kancelář CK Valaška s.r.o., Valašské Meziříčí. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 288/1. Tyto žádosti byly projednány RO dne , kde byl bod odložen na nejbližší zasedání ZO z důvodu, že si ZO vyhradilo pravomoc o rozhodování a záměrech v průmyslové zóně Lešná. Špatná spolupráce s městem, už co se týkalo kanalizace nebyly souhlasy s napojením kanalizace jak na pozemky, tak na čistírnu odpadních vod. Diskuse: Heliman: jsem proti, už jsme si jednou nepřáli parkoviště a zastavěné plochy skladiště. Buchta: jakou váhu má vyjádření ZO pro investora? Šnajdar: naše vyjádření má velkou váhu, když to nesouvisí se stavebním zákonem a stavební zákon to neřeší, úřad tuto připomínku vyloučí a převede na soud.

13 Buchta: principiálně bychom s tím neměli souhlasit, když vázne komunikace s městem Valašské Meziříčí. Mocek: potřebujeme více informací. Zastupitelstvo obce odkládá vyjádření k investičnímu záměru garáže Valaši s.r.o. a CK Valaška s.r.o., z důvodů nedostatečných podkladů dodaných žádostí a ukládá starostovi obce vyžádat si podklady pro následné rozhodnutí, zejména: další informace týkající se zaměstnanosti u uvedených záměrů v souladu připojení sítí s koncepcí průmyslové zóny. Bod č. 9 byl schválen Odchod paní Goralčíkové Ondřejky ve 20:00 hodin. 10. Různé Bytovka č. p. 138 v Lešné Pan starosta seznámil přítomné ze situací v bytovce č. p. 138 v Lešné. V bytovce je 5 bytů z toho se pan Lukáš, již odstěhoval, pan Valášek s paní Běťákovou jsou předběžně domluveni o ukončení nájmu během měsíce sprna a září. Byt paní Staňkové, které nebyla prodloužena smlouva, je v řešení u advokáta, zbývá byt paní Vinklárkové, které by se zařídilo náhradní ubytování během oprav. V bytovce by se opravily rozvody, plynofikace, nový způsob vytápění a venkovní a vnitřní prostory. Byty by se nadále po úpravách pronajímaly za ekonomické nájemné. ZO bere na vědomí zprávu o situaci bytového domu č. p. 138 v Lešné. Bod byl vzat na vědomí Úhrada poplatků v roce 2011 Z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu Lešná v měsících únor březen navrhujeme zastupitelstvu obce schválit změnu data splatnosti pro místní poplatky v roce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu splatnosti místních poplatků za komunální odpad a psa pro rok 2011 k Hlasování: 12 členů pro Bod byl schválen 11. Diskuse 12. Usnesení Pan starosta přečetl usnesení.

14 13. Závěr Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20:20 hodin. Další ZO je plánováno v měsíci září roku Zapsala: Petra Oravová, dne 1. července 2011 Ing. Jiří Šnajdar starosta obce Hana Škrlová místostarostka obce Ověřovatelé zápisu: Ing. Buchta Leo Holeňa Stanislav

ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 17. října 2011

ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 17. října 2011 ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Lešná, konaného dne 17. října 2011 Přítomno: 15 členů ZO dle prezenční listiny Omluveno: 0 člen ZO dle prezenční listiny Neomluveno: 0 členů ZO dle prezenční listiny

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 12/2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z 12. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 14. 12. 2007 od

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

( 95 zákona o obcích)

( 95 zákona o obcích) Výpis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou ( 95 zákona o obcích) Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Benešově nad Černou Začátek: 17:00 hodin Zasedání řídila: Veronika Korchová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 26. 6. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 4.5.2011 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Program: 1. Úvod, schválení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 4. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 27.02. 2015 od

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 11.8.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Přítomni: Omluven: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, Václav

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslozasedání: 27. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 14. 12. 2016 Čas zasedání: 19:00 22:00 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/6 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více