Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná střední škola-centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

2 Obsah Úvod HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené technické vzdělávání B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

3 Úvod Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, tak jak zní celý název školy, se dlouhodobě snaží stát MCCU (Místním Centrem Celoživotního Učení) s nabídkou kvalitního vzdělávání. Vyučujeme obory gastronomická a obory s technickým zaměřením, včetně jedinečného oboru v okrese Vsetín a tím je obor Chemik operátor. V poslední době jsme zaznamenávali a zaznamenáváme s čím dále větší frekvencí nárůst zájmu o absolventy školy ze strany sociálních partnerů. Zájem je vnímán samozřejmě i ze strany zřizovatele, jehož výsledkem je současná podpora o vybrané obory, které jsou označovány jako preferované obory Zlínského kraje. I přes tyto skutečnosti současná společnost (myšleno veřejnost) upřednostňuje všeobecné vzdělávání na úkor právě tak firmami požadovaného technického vzdělávání. Vytvořením pevnějších a kvalitnějších vazeb mezi školou a spolupracujícími školami vytváříme prostředí, které bude přispívat k rozhodování žáků základních škol a sekundárně jejich zákonných zástupců, ve prospěch technického vzdělávání a jejich následnému profesnímu uplatnění. Vzhledem k předchozím zkušenostem v oblasti spolupráce se základními školami jsme měli jasnou představu co od projektu očekávat, jakými prostředky toho dosáhnout a kdo by mohl jednotlivé aktivity realizovat. Naším dílčím cílem byla a je snaha nabídnout základním školám sdílení dílen a najít průnik ŠVP jednotlivých škol a nabídnout základním školám tak kvalitní výuku, kterou na své škole nemohou svým žákům nabídnout. Teoretickou výuku pak dále podpořit praktickou prací, teoretickou zpětnou vazbou zhodnotit a nezapomenout na postoje a diskuze k danému vzdělávání tak, aby byly cíle výuky komplexní (kognitivní, psychomotorické a afektivní). Součástí sdílení dílen byl průběžně naplňován plán vzájemného učení, kde žáci střední školy pomáhají při výuce žáků základních škol a přitom sami zvyšují svůj stupeň vzdělání podle taxonomií výukových cílů. Předpokládali jsme lepší přenos informací mezi vrstevníky. Žáci, kteří mají něco vysvětlit nebo předvést, musí být na vyšší úrovni a předpokládali jsme i jejich zvýšenou motivaci v učení a vlastní domácí přípravě. Abychom mohli žákům nabídnout zmíněné klíčové aktivity, bylo nutné vybavit dílny potřebným investičním vybavením a neinvestičním majetkem a zapomenout nesmíme ani na spotřební materiál. Z důvodu výše zmíněné vyšší motivace při výběru svého dalšího vzdělávání či povolání u žáků základních škol jsme směrovali další dílčí cíl, volnočasové aktivity. Tyto aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na technické vzdělávání jsme zacílili na technické stavebnice, ve kterých by bylo možné uplatnění vzdělávací nabídky naší školy, tedy strojní, elektrotechnické a chemické. Očekávali jsme, že stavebnice budou splňovat podmínky realizace od jednoduchých až po složité montážní celky, se kterými budou i učitelé základních škol mít problémy při jejich realizaci, především pak při 3

4 programování. Z uvedených důvodů jsme naplánovali výuku tak, aby vedením kroužku byli pověření učitelé základních škol a měli k dispozici svého učitele (poradce) se střední školy, který by jednou za dva měsíce školu a kroužek vedl společně s vyučujícími. Dalším cílem bylo přenášet zkušenosti a dovednosti v technických předmětech, a to mezi učiteli jednotlivých základních škol a učiteli střední technické školy. K tomu jsme vytvořili dva vzdělávací programy, z nichž každý byl rozdělen do tří na sebe navazujících stáží pedagogů ZŠ na SŠ. Přenášení zkušeností a dovedností probíhalo na půdě školy v podpořených učebnách, avšak toto přenášení bylo oboustranné. Realizovatelnost výše zmíněných aktivit byla podmíněna zmodernizováním jednotlivých prostor a to jak investičním, tak i neinvestičním majetkem. Inovované dílny poskytly všechny atributy k začlenění nové vyučovací metody a formy výuky, nové zařízení, ve formě monitorů s dotykovými rámečky, poskytly nové cesty k zábavné metodě procvičování nabytých znalostí. Na základě zakoupení moderních prvků proběhla i aktivita vzdělávání v oblasti RF systémů, kde získané poznatky dále přímí účastníci přenáší na další účastníky projektu, a to nejen při realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. 4

5 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak 5

6 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci klíčové aktivity byly pořízeny dvě sestavy didaktických pomůcek, kde jedna sestava obsahuje velkoplošnou obrazovku doplněnou dotykovým senzorem. Sestavy byly vzhledem k naplňování cílů zakoupeny v řádném termínu a instalovány byly ve dvou různých provedeních. První instalace byla takzvaně napevno, pomůcku můžeme používat pouze v jedné odborné učebně elektrotechnické. Pevná instalace. Vhodné vzdělávání soutěžením při hře zvané Pexeso, žák SŠ soutěží se žákyní ZŠ. Druhou instalaci jsme provedli v mobilním provedení, kdy didaktickou pomůcku můžeme převážet a používat na více odborných učebnách, čehož skutečně učitelé využívají. Mobilní instalace první strojní modul Kr3 Mobilní instalace druhý elektro modul Sk2 6

7 Mobilní instalace druhý strojní modul Br4 Mobilní instalace je výborná zkušenost, kdy zařízení využívají ti nejaktivnější učitelé používající interaktivní výuku. Z toho pak pramení i výsledky dotazníku, položky 1. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Jak často jste využíval toto vybavení? 4 1 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Jeden z učitelů disponuje pevnou instalací, a proto využívá vybavení vždy. Téměř vždy pak odpověděli zbylí učitelé, proto, že vybavení je schopno obsloužit pouze jednoho učitele s jednou skupinou žáků. Často se pak stává, že výuka probíhá u dvou i tří skupin žáků současně a vyučující se domlouvají jak a především kde vybavení využít. Vypovídající jsou tedy i odpovědi v dotazníku, v položce 3, kde vyučující zmiňují, že další učební pomůcka (interaktivní didaktická pomůcka) by byla dalším přínosem pro zkvalitnění vyučování. Nezanedbatelný je posun v kompetencích učitelů v práci s ICT. Tento posun jsme zjistili v rámci nestrukturovaných rozhovorů s vyučujícími, kde se zmiňovaní učitelé zapojili do využití připravených interaktivních úloh a vymýšleli se žáky různé motivační hry a 7

8 profesní posuny v rámci jednotlivých oborů. Žáci tak formou her a jim blízké výpočetní techniky mají blíže k profesnímu řemeslu. Učitelé nechávají žáky samostatně pracovat (hrát si) se zmíněnou didaktickou pomůckou a jak vyplývá z grafu níže, jsou přesvědčení, že ji používají převážně tito žáci Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Vrátíme-li se však zpět k nestrukturovaným rozhovorům, snad by bylo vhodnější přeformulovat položku na: Vybavení pořízení v rámci této aktivity používali v rámci výuky. Učitelé v rámci přípravy na vyučovací hodiny musí připravené úlohy vyzkoušet a především vhodně zařadit do vyučovacího procesu a sladit s motivací k profesnímu řemeslu. Zpočátku jsme zvažovali o využití obrazovky s dotykovým senzorem v mobilním provedení pouze u strojních oborů, časem se projevil přenos informací mezi kolegy a tyto přenosy informací se ukázaly jako dalším přínosem, který jsme neočekávali. Nárůst zájmu byl pak tlakem na vedení a přípravu dalších interaktivních úloh, což je dalším sekundárním přínosem této klíčové aktivity, stejně jako přenos těchto aktivit do základních škol, především prostřednictvím žáků a učitelů, kteří byli doprovodem na sdílení výuky. Projektový manažer ve spolupráci s metodikem projektu vyhledávali a stále vyhledávají vhodné téma a začlenění tak, aby bylo vhodné v rámci ŠVP pro SŠ a ZŠ. Celkově projektový tým vyhodnotil tuto klíčovou aktivitu jako velmi přínosnou nejen pro žáky, ale i pro vyučující a další členy projektového týmu. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna elektro. Plánovaná vytíženost byla pro dílnu 3 hodin týdně, a to žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Dílna elektro je využívána podle školního rozvrhu, ve školním roce 214/215 se projevilo snížení počtu žáků ve škole, zmodernizovaná dílna elektro zůstává tím pádem jeden den za 14 dnů bez využití. Žáci 3. ročníku, 8

9 jejichž výuka zde byla plánována, v současnosti tento den mají výuku v jiné specializované učebně CAD elektro. Díky těmto skutečnostem je vytíženost snížena na 27 hodin týdně žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. V rámci aktivity sdílení učeben SŠ žáky ZŠ, pro povinnou výuku ZŠ bylo plánováno 6 hodin měsíčně. Ve skutečnosti každá partnerská základní škola se účastní ve školním roce výuky modulu 3 x. Všechny čtyři školy tedy celkem, se ve školním roce na dílně vyučují 72 hodin, měsíčně je výuka na čísle 7,2 hodin, tedy nepatrně vyšší. Plánovány byly dvě stáže pedagogů ZŠ na SŠ za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným hodnotám. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna strojní. Plánovaná vytíženost byla pro dílnu strojní 3 hodin týdně, a to žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Byly vybaveny dvě strojní učebny, díky mobilní instalaci. Přesto výuka může běžet souběžně pouze na jedné dílně. Dílny strojní je využívána podle školního rozvrhu, ve školním roce 214/215 se projevilo snížení počtu žáků ve škole, zmodernizovaná dílna strojní zůstává dva dny za 14 dnů bez využití. Díky těmto skutečnostem je vytíženost snížena na 24 hodin týdně žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. V rámci aktivity sdílení učeben SŠ žáky ZŠ, pro povinnou výuku ZŠ bylo plánováno 6 hodin měsíčně. Ve skutečnosti se počet hodin zvýší, především díky mobilní instalaci, uvedeno výše. Plánována byla jedna stáž pedagogů ZŠ na SŠ za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným hodnotám. Pořízené vybavení zapadá do ŠVP oborů mechanik elektrotechnik, mechanik strojů a zařízení, chemik operátor, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, chemik. Díky tomuto výše uvedenému vybavení jsou posíleny kompetence k učení, kdy žáci se učí efektivněji s využitím jiné techniky a otevírají se pozitivním přístupem k dalšímu vzdělávání. Dále jsou plněny částečně kompetence k řešení problémů, kdy jsou nepřímo nuceni řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi s novým vybavením. V neposlední řadě zasahují do odborných kompetencí absolventa, a to především při práci s moderním technickým vybavením, které odpovídá požadavkům sociálních partnerů (spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP). 9

10 1.2 A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Projektovému týmu se podařilo zakoupit velkou část zařízení a dalšího vybavení na počátku projektu, žáci základních škol a střední školy měli možnost sledovat na vlastní oči posun v profesním vybavení. Prvotní instalace především přístrojového vybavení přinesla nejvíce poznatků učitelům a sekundárně žákům střední školy, kteří se přesvědčili, že okřídlené pořekadlo Selžou-li všechny pokusy o instalaci, přečti si návod, v profesním prostředí většinou neplatí a dokonce mohou zničit či nevratně poškodit jednotlivé zařízení. Realizaci nákupu jsme nenaplánovali nejlépe, především jsme nepočítali s obměnou prací na každý školní rok. Přesto jsme v projektovém týmu prvotně vytvořené práce vyhodnotili a po analýze a zhodnocení především v rámci individuálních polo strukturovaných rozhovorů dospěli k závěru, že se nechceme stát školou, o které již dopředu budou žáci vědět, jaké práce a vzdělávání budou realizovat. Lidově řečeno jsme se nechtěli stát školou Ptačí budka a podobně, kde všichni žáci dopředu vědí, že budou vyrábět ten a ten výrobek. Lžíce na obuv Vánoční stromeček obuv Stojánek pro psací potřeby Regulace světel pomocí RF systému 1

11 Pajdulák Hlavolam Chemický odznak Stojánek na mobil Na obrázcích jsou pouze ukázky některých prací, které byly výsledkem vzdělávání, a mělo za úkol posílit motivaci žáků. Již při plánování obsahových částí jednotlivých modulů jsme počítali s dalšími dvěma skupinami žáků, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky více nadanými a manuálně zručnějšími. Další práce tedy byly přichystány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože jsme se za každou cenu snažili vyhnout opačnému, tedy demotivačnímu procesu a případnému narušování vzdělávání z jejich strany. Opačně jsme přichystali práce pro žáky více nadané nebo manuálně zručnější tak, aby žáci naplnili lépe své očekávání. Právě z výše uvedených, důvodů jsme museli provést malou změnu projektu, kde především spotřební materiál je nutné nakupovat konzistentně s realizovanou výukou. Tato malá změna realizace nákupu spotřebního materiálu se nám vskutku osvědčila a v její souvislosti jsme mohli rychle reagovat na požadované změny obsahové části všech pěti modulů, které naše škola vytvořila a v období realizace projektu celkově obměnila. S pořízeným neinvestičním vybavením pracovali a disponovali učitelé střední školy, tedy vyučující jednotlivých modulů a učitelé základních škol, kteří byli zároveň pedagogickým doprovodem zmíněných žáků spolupracujících základních škol. 11

12 14 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Výsledek je viditelný i na odpovědích respondentů na položku 1 dotazníkového šetření. Vždy nebo téměř vždy přímí účastníci vzdělávání využívali výše zmíněného vybavení. Vypovídající je ukazatel dotazníkového šetření, položky 2, kde většina respondentů poukazuje na převážné používání vybavení žáky, pouze pět respondentů vidí používání tak napůl. I z těchto výsledků lze posoudit úlohu vyučujících, jejich předvedení jednotlivých pracovních úkonů a tím pádem i používání pořízeného vybavení. Žáci pak v případě naplňování psychomotorických cílů, podle taxonomie R.H.Daevea, vychází od imitace k automatizaci Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali pouze vyučující převážně vyučující 5 tak napůl převážně žáci pouze žáci Z dotazníkového šetření, položky 3 je zřejmé, že zakoupené vybavení je velkým přínosem pro samotné vzdělávání žáků střední školy a spolupracujících základních škol, dále pro střední školu, jejíž postavení v očích studentů a doprovodných pedagogických pracovníků výrazně stouplo. Příkladem 12

13 nám může posloužit odpověď jednoho z respondentů Velký zájem žáků pracovat s tímto vybavením. Kromě dotazníkového šetření probíhaly i polo strukturované rozhovory s pedagogy školy, na téma pořízené vybavení a jejich názory byly a jsou průběžně plněny. Neméně důležité byly a jsou průběžné nestrukturované rozhovory se žáky střední školy a spolupracujících základních škol. Na jejich základě byla výuka a jednotlivé práce upravovány a jejich případné odlišnosti jsme nejen tolerovali, ale naopak podporovali. Zřejmá je dlouhodobá koncepce školy v rámci zvyšování kvality TQM (Total Quality Management) a podpora konstruktivistického učení. Žáci pak výsledky své činnosti a vzdělávání mohou porovnávat a zvyšovat tak dále svůj zájem na případných dalších úpravách atd. Velkým pozitivem pro celý projektový tým se ukázala i zkušenost z předchozí spolupráce mezi střední školou a základními školami (nejen školy zapojené do projektu), nazývané jako Zážitkové dopoledne. Vyučující již měli již nějakou představu o zájmu žáků základních škol a jejich návaznosti na ŠVP, jejich průměrné manuální zručnosti, tedy dovednostech a teoretických znalostech. Na těchto základech vyrostlo podle mínění projektového týmu a výsledků výše zmíněného šetření kvalitní vybavení. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna elektro. Dílna byla vybavena mikro pájedly, Chytrými sadami Radio Frequency(rádiová frekvence) pro nastavování světelných scén (dále jen RF sady nebo RF systém), měřiči pasívních součástek RLC (R-rezistor, L-cívka, C-kondenzátor), universálními měřicími přístroji a spotřebním materiálem. Vytíženost byla plánována na 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a 2 workshopy za jeden rok. Skutečnost překračuje plánované ukazatele, protože v rámci projektu byly vybaveny dvě elektrotechnické učebny. Ukazatele jsou tedy více než 5 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Stejně tak jsou více než 1 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. 2 workshopy za jeden rok zůstávají dle projektového záměru. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna strojní, která byla vybavena pilovými listy, pásovými pilami, raznicemi, destičkami VBD, elektrickými nůžkami, přímočarými pilami, kotoučovými pilami, sadami na opracování materiálu, kleštinami, sadami vrtáků a spotřebním materiálem. Předpokládaná vytíženost byla 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a 2 workshopy za jeden rok. 13

14 Skutečnost překračuje opět plánované ukazatele, protože v rámci projektu byly vybaveny dvě strojní učebny. Ukazatele jsou více než 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Stejně tak jsou více než 1 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. 1 workshop za jeden rok zůstává dle projektového záměru. Posledním výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna chemická, vybavená v rámci projektu chemickými soupravami, základním laboratorním sklem a spotřebním materiálem. Plánovaná vytíženost byla 18 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a dva workshopy za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným ukazatelům. Ukazatele jsou dle plánu 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Jen nepatrně je navýšen počet hodin v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. Dle harmonogramu žáci ZŠ každé partnerské základní školy se účastní ve školním roce výuky modulu 3 x. Všechny čtyři školy tedy celkem, se ve školním roce na dílně vyučují 72 hodin, měsíčně vychází výuka 7,2 hodin. Dva workshopy za jeden školní rok zůstávají dle projektového záměru neměnné. Pořízené vybavení zapadá do ŠVP. Díky zakoupenému vybavení jsou v učebnách elektro, strojních a učebně chemické vzděláváni žáci oborů mechanik elektrotechnik, mechanik strojů a zařízení, chemik operátor, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, chemik. Přístrojové a materiální vybavení posiluje především odborné kompetence žáků, a to volit vhodné materiály a součástky, realizovat zadání či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry, vše s ohledem na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, která je opět součástí ŠVP. Posiluje Kompetence k učení, kdy žák je vzděláván tak, aby byl schopen učit se efektivně s využitím různých technik, byl schopen otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru. V neposlední řadě zasahují do výše zmíněných odborných kompetencí absolventa, stejně jako u investičního majetku především při práci s moderním materiálním a přístrojovým vybavením, které odpovídá požadavkům sociálních partnerů (v ŠVP lze vyhledat pod kapitolou Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP ). Vše je i součástí dlouhodobé koncepce školy a zvyšování kvality, v tomto případě počátečního vzdělávání. 14

15 1.3 A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Vzdělávání dvou pedagogických pracovníků na pořízené RF moduly proběhlo ve výrobním závodě, tak jak bylo původně naplánováno. Díky včasnému nákupu RF modulů, měli pracovníci školy dostatečný časový prostor na základní seznámení a samostudium. Díky těmto zkušenostem z minulých období jeli pracovníci školy na vzdělávací akci předpřipraveni a vezli si sebou spoustu dotazů a připomínek. Samotné školení pak oba vyhodnotili jako velmi přínosné, kde jeden z účastníků doporučuje kolegům stejné technické vzdělávání absolvovat. V rámci nestrukturovaného rozhovoru jsme zjistili i přidanou hodnotu vzdělávání v tom, že se ho účastnili i další zaměstnanci elektro firem, kteří měli více zkušeností s produktem a i jejich otázky byly více detailní, s dalším profesním využitím. Vyškolení pracovníci dále poznatky ze školení přenášeli a přenáší nejen na cílovou skupinu, pro kterou bylo zařízení nakoupeno, ale sekundárně i na své kolegy a učitele základních škol, kteří projevili o získané poznatky zájem. 2,5 2 1,5 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? 2 1,5 velmi přínosné spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné Celkově lze vzdělávání dvou zmíněných pracovníků hodnotit jako velmi přínosné pro účely projektu, což se následně i projevilo v dalších realizacích klíčových aktivit. Výstupem klíčové aktivity A2b bylo proškolení pedagogů k obsluze vybavení, které bylo pořízené v rámci projektu. Toto bylo beze zbytku splněno. Na základě školení prováděli pedagogičtí pracovníci i další aktivity v rámci B1a, B1c Sdílení dílen a vzájemné učení. Nabyté znalosti a dovednosti přenáší v rámci individuálních setkání na další pedagogické pracovníky, kteří projeví zájem o danou problematiku. 15

16 1.4 B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Před započetím společné výuky žáků základních škol a střední školy, jsme hledali vzdělávací a potažmo materiální nedostatky základních škol, tak abychom byli schopni učitelům, respektive žákům základních škol co nejlépe přiblížit a zatraktivnit výuku technických předmětů. S vysokou mírou motivace k zapojení do našeho projektu. Nalezli jsme nejpodstatnější části ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, ze kterých lze ještě dále vymezit vyučovací předměty Fyziku a Chemii. Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsme se zaměřili na vyučovací předmět Pracovní činnosti. Okrajově bychom mohli mluvit o oblastech spadajících do Matematiky a jejich aplikací, Informačních a komunikačních technologií a dalších. Průsečíkem sdílení dílen byla výuka žáků střední školy v předmětu Odborný výcvik. Žáci střední školy se do výuky zapojovali současně se sdílením odborných učeben i vzájemného učení. Sdílení dílen nebo odborných učeben se stalo v rámci projektu oblíbeným doplňujícím faktorem výuky u všech cílových skupin. Sdílíme v rámci projektu a dále budeme v rámci udržitelnosti 2 dílny (někdy nazývané i odborné učebny) elektrotechnické, dvě dílny strojní a jednu chemickou laboratoř, nejlépe tyto učebny vystihují fotografie níže: Dílna elektro D237 Chemická laboratoř D32 D237 Dílna strojní D217 Dílna elektro D233 16

17 Dílna strojní D218 Aktivity sdílení dílen se zúčastnilo v průběhu celého projektu 21 žáků ze čtyř spolupracujících základních škol, z toho bylo 123 chlapců a 87 děvčat. Primárně bychom se rádi věnovali této cílové skupině, která jeví o technická témata zájem v nadpoloviční většině, což je i v průběhu dalších aktivit povzbudivé, tedy motivující. Výstižně tento zájem vykresluje graf níže. O technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám 14 vůbec nezajímám Čísla nejsou nijak překvapivá, pokud si připomeneme, že projektu se účastní nebo účastnilo 87 děvčat, které převážně nevěnují technice tolik pozornosti či volného času. Dokonce i technické vymoženosti, mezi které se řadí chytré telefony, tablety nebo notebooky (případně PC) používají především jen jako uživatelky. Tyto závěry se v položce shodují i s rozhovory s těmito žáky, které jsme v průběhu projektu prováděli. 17

18 Zájem i nezájem o technická témata je vcelku porovnatelná s dalším rozhodováním žáků základních škol o budoucím povolání. Na jejich rozhodování má vliv více ukazatelů, patří zde především ovlivňování rodičů, oni chtějí, oni mají často i větší ambice. Dále pak kamarádi, často chtějí žáci ZŠ jít tam, kam jde jejich kamarád, kamarádka. Zájem a nezájem žáků pak nehraje tu nejdůležitější roli, což je vidět i tomto v případě, především na grafickém vyjádření položky dotazníkového šetření. 7 Chtěl/a bys technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne Ne vždy je to co žáky baví rozhodující pro volbu povolání, velmi výstižná je odpověď jednoho respondenta Bylo to skvělé, ale nechtěl bych to dělat v dospělosti. Požadavky sociálních partnerů, kteří stále častěji zdůrazňují potřebu vzdělávat lidi v technických předmětech, protože je jich na trhu práce nedostatek, se snažíme podporovat i v rámci tohoto projektu a aktivity sdílení dílen. Na grafu vidíme přínos aktivity sdílení 14 Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná 18

19 Pouze 18 žákům se nejevil přínos sdílení, a to přesto, že o technická témata nemá zájem téměř 6 žáků. Pouze 16 žáků pak nevěděli nebo nebyli přesvědčeni o nějaké přidané hodnotě. Naopak drtivá většina studentů viděla sdílení jako přínosné a užitečné, navzdory tomu, že technické obory dále studovat nechce. Úzkou souvislost na přínos lze nalézt i v zábavě výuky. Žáci ZŠ často nedělí sdílení dílen a vzájemné učení, spíše hodnotí tyto dvě aktivity jako celek. Proto i položka dotazníkového šetření vypovídá velmi podobné zjištění Bavila Tě tato forma výuky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Komparaci můžeme provést především u žáků (žákyň), které se nám nepodařilo zaujmout. Máme zde na mysli žáky, které výuka nebavila a zároveň byla samozřejmě zcela bez přínosu. Hodnoty 4 a 5 jsou tedy přibližně stejné. Podobně jsou na tom žáci, které výuka spíše nebavila a současně pro ně nebyla přínosem. Tyto argumenty jsou doložitelné právě vhodnou položkou dotazníkového šetření. Vypovídající jsou vybrané odpovědi respondentů: Bavilo mě něco poskládat, naprogramovat a dívat se, jak to funguje. Bavila mě chemie a výroba lžíce. Bavilo mě elektro, hlavolam byl taky fajn. Nejvíce mě bavila chemie, pokusy. Tato aktivita mě velmi bavila a jsem rád, že jsem se ji mohl zúčastnit 19

20 Pro učitele sdílení dílen je dobrou známkou zájem žáků, kteří se v další položce vyjadřují ke skutečnosti, zda by se podobné aktivity znovu zúčastnili. 16 žáků zvolilo odpověď určitě ano, a to je nadpoloviční většina všech respondentů. 62 žáků se pak vyjádřilo, že spíše ano, pouze 28 žáků odpovědělo tak napůl. Zbývající odpovědi žáků jsou zanedbatelné a číslo odpovídá počtu žáků 12 1 Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Velmi vypovídající je poslední položka dotazníkového šetření pro žáky ZŠ, které uvedeme bez komentáře. Bavilo mě všechno, taky svačiny. Výuka mě zaujala, něco jsem se dozvěděl, učitelé jsou zde dobří. Líbila se mi chemie, pájení, elektro. Nejvíce mě bavila chemie a elektro, když jsme dělali stroboskop, ale jinak by jsem elektro asi nestudovala. Chtěla bych chodit i další roky na sdílení dílen. Byl to hodně dobrý nápad. Bylo to zajímavé a poučné. Všechno se mi líbilo, nic bych neměnila. 2

21 Druhou cílovou skupinou u dotazníkového šetření byli učitelé ZŠ, učitelé SŠ a žáci SŠ, kteří se do výuky zapojili. Celkem to bylo 238 respondentů, z toho většina mužů 213 a 25 žen. První položkou, kterou se budeme zabývat, je jejich osobní přínos, viz grafické vyjádření níže Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? velmi přínosná 3 spíše přínosná nevím spíše nepřínosná 16 9 zcela nepřínosná Přesto, že počet respondentů je více než 2, je celkové číslo 25 respondentů, považující aktivitu za nepřínosnou, a to jak spíše tak i zcela docela vysoké. Budeme se muset i v rámci další udržitelnosti projektu počet takto uvažujících žáků potlačit. Vypovídající je odpověď jednoho z nich, Práce mě nebavila nebo druhého z nich, co tě zaujalo nejvíce, Přestávky. Na opačném pólu je respondentů mnohokrát více a i zde by bylo vhodné vytáhnout alespoň pár detailních odpovědí, ale těm se budeme věnovat později. Projděme si výsledky druhé položky dotazníkového šetření, co si respondenti myslí o přínosu pro vyučované žáky ZŠ, graficky vyjádřeno níže Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 21

22 Určitě ne odpověděli 2 respondenti a spíše ne 9 respondentů. Pokud bychom tyto odpovědi porovnali s odpověďmi žáků ZŠ, čísla jsou velmi podobná a jednotková. Respondenti vidí přínos pro žáky ZŠ málo větší než samotní přímí účastníci sdílení dílen. Zajímavé je i porovnání položky, zda žáky ZŠ sdílení bavilo skupinou respondentů a výsledky této položky pak srovnat se skupinou přímých účastníků sdílení, tedy žáků ZŠ. 12 Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Respondenti, při procentuálním přepočtu, by skutečný zájem nebo nezájem určili vcelku správně, je to vidět i z jejich další položky dotazníkového šetření, kde můžeme vybrat namátkově následující: Mnozí žáci se setkali v praxi poprvé s technickými obory. Pro část z nich to byl impuls pro další rozhodování ve volbě SŠ nebo učebního oboru. Obecně hodnotili žáci tento typ výuky velmi kladně. Žáci mají o výuku zájem, práce je baví a chtěli by v této výuce pokračovat. Velice mě zaujalo, jak si žáci vzájemně pomáhali, když něco nevěděli. Šla z nich cítit ta nadšenost, která z nich doslova tekla Práce s žáky nás bavil. Vyučované žáky to bavilo, mě taky, seznámil jsem se s holkama. Rád učím lidi věcem, kterým rozumím. Vžil jsem se do jejich kůže, když jsem elektrice ještě nerozuměl. Tyto aktivity byly pro žáky opravdu přínosem. Na základní škole nemáme takové vybavení a nejsme schopni zajistit takové vyučování, ať už se to týká chemie či dílen. Dalo by se pokračovat v dalších odpovědích, kterých byla skutečně spousta, z toho většina byla skutečně kladných. Doufám, že odpovědí jako je tato: Zájem některých žáků studovat na SŠ,sdílení dílen by mělo pokračovat bude v budoucnu více a uspokojíme tím i naše sociální partnery. 22

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod... I. HODNOCENÍ

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../44. Název partnera: Obsah Úvod... 3. HODNOCENÍ

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013 FLEXIBOOK 1 : 1 Zpracování výsledků doprovodného výzkumu Martin Chvál, 3.10.2013 Hlavní zjištění Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Kompetence pro život

Kompetence pro život Kompetence pro život & průběžné výsledky Zapojení pedagogů ZŠ a SŠ (průběžná data k 31.5.2012) 552 436 343 Počet pedagogů, jež jsou zaregistrovaní v systému Počet pedagogovů, kteří absolvovali přípravný

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více