Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná střední škola-centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

2 Obsah Úvod HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené technické vzdělávání B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

3 Úvod Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, tak jak zní celý název školy, se dlouhodobě snaží stát MCCU (Místním Centrem Celoživotního Učení) s nabídkou kvalitního vzdělávání. Vyučujeme obory gastronomická a obory s technickým zaměřením, včetně jedinečného oboru v okrese Vsetín a tím je obor Chemik operátor. V poslední době jsme zaznamenávali a zaznamenáváme s čím dále větší frekvencí nárůst zájmu o absolventy školy ze strany sociálních partnerů. Zájem je vnímán samozřejmě i ze strany zřizovatele, jehož výsledkem je současná podpora o vybrané obory, které jsou označovány jako preferované obory Zlínského kraje. I přes tyto skutečnosti současná společnost (myšleno veřejnost) upřednostňuje všeobecné vzdělávání na úkor právě tak firmami požadovaného technického vzdělávání. Vytvořením pevnějších a kvalitnějších vazeb mezi školou a spolupracujícími školami vytváříme prostředí, které bude přispívat k rozhodování žáků základních škol a sekundárně jejich zákonných zástupců, ve prospěch technického vzdělávání a jejich následnému profesnímu uplatnění. Vzhledem k předchozím zkušenostem v oblasti spolupráce se základními školami jsme měli jasnou představu co od projektu očekávat, jakými prostředky toho dosáhnout a kdo by mohl jednotlivé aktivity realizovat. Naším dílčím cílem byla a je snaha nabídnout základním školám sdílení dílen a najít průnik ŠVP jednotlivých škol a nabídnout základním školám tak kvalitní výuku, kterou na své škole nemohou svým žákům nabídnout. Teoretickou výuku pak dále podpořit praktickou prací, teoretickou zpětnou vazbou zhodnotit a nezapomenout na postoje a diskuze k danému vzdělávání tak, aby byly cíle výuky komplexní (kognitivní, psychomotorické a afektivní). Součástí sdílení dílen byl průběžně naplňován plán vzájemného učení, kde žáci střední školy pomáhají při výuce žáků základních škol a přitom sami zvyšují svůj stupeň vzdělání podle taxonomií výukových cílů. Předpokládali jsme lepší přenos informací mezi vrstevníky. Žáci, kteří mají něco vysvětlit nebo předvést, musí být na vyšší úrovni a předpokládali jsme i jejich zvýšenou motivaci v učení a vlastní domácí přípravě. Abychom mohli žákům nabídnout zmíněné klíčové aktivity, bylo nutné vybavit dílny potřebným investičním vybavením a neinvestičním majetkem a zapomenout nesmíme ani na spotřební materiál. Z důvodu výše zmíněné vyšší motivace při výběru svého dalšího vzdělávání či povolání u žáků základních škol jsme směrovali další dílčí cíl, volnočasové aktivity. Tyto aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na technické vzdělávání jsme zacílili na technické stavebnice, ve kterých by bylo možné uplatnění vzdělávací nabídky naší školy, tedy strojní, elektrotechnické a chemické. Očekávali jsme, že stavebnice budou splňovat podmínky realizace od jednoduchých až po složité montážní celky, se kterými budou i učitelé základních škol mít problémy při jejich realizaci, především pak při 3

4 programování. Z uvedených důvodů jsme naplánovali výuku tak, aby vedením kroužku byli pověření učitelé základních škol a měli k dispozici svého učitele (poradce) se střední školy, který by jednou za dva měsíce školu a kroužek vedl společně s vyučujícími. Dalším cílem bylo přenášet zkušenosti a dovednosti v technických předmětech, a to mezi učiteli jednotlivých základních škol a učiteli střední technické školy. K tomu jsme vytvořili dva vzdělávací programy, z nichž každý byl rozdělen do tří na sebe navazujících stáží pedagogů ZŠ na SŠ. Přenášení zkušeností a dovedností probíhalo na půdě školy v podpořených učebnách, avšak toto přenášení bylo oboustranné. Realizovatelnost výše zmíněných aktivit byla podmíněna zmodernizováním jednotlivých prostor a to jak investičním, tak i neinvestičním majetkem. Inovované dílny poskytly všechny atributy k začlenění nové vyučovací metody a formy výuky, nové zařízení, ve formě monitorů s dotykovými rámečky, poskytly nové cesty k zábavné metodě procvičování nabytých znalostí. Na základě zakoupení moderních prvků proběhla i aktivita vzdělávání v oblasti RF systémů, kde získané poznatky dále přímí účastníci přenáší na další účastníky projektu, a to nejen při realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. 4

5 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak 5

6 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci klíčové aktivity byly pořízeny dvě sestavy didaktických pomůcek, kde jedna sestava obsahuje velkoplošnou obrazovku doplněnou dotykovým senzorem. Sestavy byly vzhledem k naplňování cílů zakoupeny v řádném termínu a instalovány byly ve dvou různých provedeních. První instalace byla takzvaně napevno, pomůcku můžeme používat pouze v jedné odborné učebně elektrotechnické. Pevná instalace. Vhodné vzdělávání soutěžením při hře zvané Pexeso, žák SŠ soutěží se žákyní ZŠ. Druhou instalaci jsme provedli v mobilním provedení, kdy didaktickou pomůcku můžeme převážet a používat na více odborných učebnách, čehož skutečně učitelé využívají. Mobilní instalace první strojní modul Kr3 Mobilní instalace druhý elektro modul Sk2 6

7 Mobilní instalace druhý strojní modul Br4 Mobilní instalace je výborná zkušenost, kdy zařízení využívají ti nejaktivnější učitelé používající interaktivní výuku. Z toho pak pramení i výsledky dotazníku, položky 1. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Jak často jste využíval toto vybavení? 4 1 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Jeden z učitelů disponuje pevnou instalací, a proto využívá vybavení vždy. Téměř vždy pak odpověděli zbylí učitelé, proto, že vybavení je schopno obsloužit pouze jednoho učitele s jednou skupinou žáků. Často se pak stává, že výuka probíhá u dvou i tří skupin žáků současně a vyučující se domlouvají jak a především kde vybavení využít. Vypovídající jsou tedy i odpovědi v dotazníku, v položce 3, kde vyučující zmiňují, že další učební pomůcka (interaktivní didaktická pomůcka) by byla dalším přínosem pro zkvalitnění vyučování. Nezanedbatelný je posun v kompetencích učitelů v práci s ICT. Tento posun jsme zjistili v rámci nestrukturovaných rozhovorů s vyučujícími, kde se zmiňovaní učitelé zapojili do využití připravených interaktivních úloh a vymýšleli se žáky různé motivační hry a 7

8 profesní posuny v rámci jednotlivých oborů. Žáci tak formou her a jim blízké výpočetní techniky mají blíže k profesnímu řemeslu. Učitelé nechávají žáky samostatně pracovat (hrát si) se zmíněnou didaktickou pomůckou a jak vyplývá z grafu níže, jsou přesvědčení, že ji používají převážně tito žáci Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Vrátíme-li se však zpět k nestrukturovaným rozhovorům, snad by bylo vhodnější přeformulovat položku na: Vybavení pořízení v rámci této aktivity používali v rámci výuky. Učitelé v rámci přípravy na vyučovací hodiny musí připravené úlohy vyzkoušet a především vhodně zařadit do vyučovacího procesu a sladit s motivací k profesnímu řemeslu. Zpočátku jsme zvažovali o využití obrazovky s dotykovým senzorem v mobilním provedení pouze u strojních oborů, časem se projevil přenos informací mezi kolegy a tyto přenosy informací se ukázaly jako dalším přínosem, který jsme neočekávali. Nárůst zájmu byl pak tlakem na vedení a přípravu dalších interaktivních úloh, což je dalším sekundárním přínosem této klíčové aktivity, stejně jako přenos těchto aktivit do základních škol, především prostřednictvím žáků a učitelů, kteří byli doprovodem na sdílení výuky. Projektový manažer ve spolupráci s metodikem projektu vyhledávali a stále vyhledávají vhodné téma a začlenění tak, aby bylo vhodné v rámci ŠVP pro SŠ a ZŠ. Celkově projektový tým vyhodnotil tuto klíčovou aktivitu jako velmi přínosnou nejen pro žáky, ale i pro vyučující a další členy projektového týmu. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna elektro. Plánovaná vytíženost byla pro dílnu 3 hodin týdně, a to žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Dílna elektro je využívána podle školního rozvrhu, ve školním roce 214/215 se projevilo snížení počtu žáků ve škole, zmodernizovaná dílna elektro zůstává tím pádem jeden den za 14 dnů bez využití. Žáci 3. ročníku, 8

9 jejichž výuka zde byla plánována, v současnosti tento den mají výuku v jiné specializované učebně CAD elektro. Díky těmto skutečnostem je vytíženost snížena na 27 hodin týdně žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. V rámci aktivity sdílení učeben SŠ žáky ZŠ, pro povinnou výuku ZŠ bylo plánováno 6 hodin měsíčně. Ve skutečnosti každá partnerská základní škola se účastní ve školním roce výuky modulu 3 x. Všechny čtyři školy tedy celkem, se ve školním roce na dílně vyučují 72 hodin, měsíčně je výuka na čísle 7,2 hodin, tedy nepatrně vyšší. Plánovány byly dvě stáže pedagogů ZŠ na SŠ za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným hodnotám. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna strojní. Plánovaná vytíženost byla pro dílnu strojní 3 hodin týdně, a to žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Byly vybaveny dvě strojní učebny, díky mobilní instalaci. Přesto výuka může běžet souběžně pouze na jedné dílně. Dílny strojní je využívána podle školního rozvrhu, ve školním roce 214/215 se projevilo snížení počtu žáků ve škole, zmodernizovaná dílna strojní zůstává dva dny za 14 dnů bez využití. Díky těmto skutečnostem je vytíženost snížena na 24 hodin týdně žáky SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. V rámci aktivity sdílení učeben SŠ žáky ZŠ, pro povinnou výuku ZŠ bylo plánováno 6 hodin měsíčně. Ve skutečnosti se počet hodin zvýší, především díky mobilní instalaci, uvedeno výše. Plánována byla jedna stáž pedagogů ZŠ na SŠ za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným hodnotám. Pořízené vybavení zapadá do ŠVP oborů mechanik elektrotechnik, mechanik strojů a zařízení, chemik operátor, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, chemik. Díky tomuto výše uvedenému vybavení jsou posíleny kompetence k učení, kdy žáci se učí efektivněji s využitím jiné techniky a otevírají se pozitivním přístupem k dalšímu vzdělávání. Dále jsou plněny částečně kompetence k řešení problémů, kdy jsou nepřímo nuceni řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi s novým vybavením. V neposlední řadě zasahují do odborných kompetencí absolventa, a to především při práci s moderním technickým vybavením, které odpovídá požadavkům sociálních partnerů (spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP). 9

10 1.2 A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Projektovému týmu se podařilo zakoupit velkou část zařízení a dalšího vybavení na počátku projektu, žáci základních škol a střední školy měli možnost sledovat na vlastní oči posun v profesním vybavení. Prvotní instalace především přístrojového vybavení přinesla nejvíce poznatků učitelům a sekundárně žákům střední školy, kteří se přesvědčili, že okřídlené pořekadlo Selžou-li všechny pokusy o instalaci, přečti si návod, v profesním prostředí většinou neplatí a dokonce mohou zničit či nevratně poškodit jednotlivé zařízení. Realizaci nákupu jsme nenaplánovali nejlépe, především jsme nepočítali s obměnou prací na každý školní rok. Přesto jsme v projektovém týmu prvotně vytvořené práce vyhodnotili a po analýze a zhodnocení především v rámci individuálních polo strukturovaných rozhovorů dospěli k závěru, že se nechceme stát školou, o které již dopředu budou žáci vědět, jaké práce a vzdělávání budou realizovat. Lidově řečeno jsme se nechtěli stát školou Ptačí budka a podobně, kde všichni žáci dopředu vědí, že budou vyrábět ten a ten výrobek. Lžíce na obuv Vánoční stromeček obuv Stojánek pro psací potřeby Regulace světel pomocí RF systému 1

11 Pajdulák Hlavolam Chemický odznak Stojánek na mobil Na obrázcích jsou pouze ukázky některých prací, které byly výsledkem vzdělávání, a mělo za úkol posílit motivaci žáků. Již při plánování obsahových částí jednotlivých modulů jsme počítali s dalšími dvěma skupinami žáků, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky více nadanými a manuálně zručnějšími. Další práce tedy byly přichystány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože jsme se za každou cenu snažili vyhnout opačnému, tedy demotivačnímu procesu a případnému narušování vzdělávání z jejich strany. Opačně jsme přichystali práce pro žáky více nadané nebo manuálně zručnější tak, aby žáci naplnili lépe své očekávání. Právě z výše uvedených, důvodů jsme museli provést malou změnu projektu, kde především spotřební materiál je nutné nakupovat konzistentně s realizovanou výukou. Tato malá změna realizace nákupu spotřebního materiálu se nám vskutku osvědčila a v její souvislosti jsme mohli rychle reagovat na požadované změny obsahové části všech pěti modulů, které naše škola vytvořila a v období realizace projektu celkově obměnila. S pořízeným neinvestičním vybavením pracovali a disponovali učitelé střední školy, tedy vyučující jednotlivých modulů a učitelé základních škol, kteří byli zároveň pedagogickým doprovodem zmíněných žáků spolupracujících základních škol. 11

12 14 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Výsledek je viditelný i na odpovědích respondentů na položku 1 dotazníkového šetření. Vždy nebo téměř vždy přímí účastníci vzdělávání využívali výše zmíněného vybavení. Vypovídající je ukazatel dotazníkového šetření, položky 2, kde většina respondentů poukazuje na převážné používání vybavení žáky, pouze pět respondentů vidí používání tak napůl. I z těchto výsledků lze posoudit úlohu vyučujících, jejich předvedení jednotlivých pracovních úkonů a tím pádem i používání pořízeného vybavení. Žáci pak v případě naplňování psychomotorických cílů, podle taxonomie R.H.Daevea, vychází od imitace k automatizaci Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali pouze vyučující převážně vyučující 5 tak napůl převážně žáci pouze žáci Z dotazníkového šetření, položky 3 je zřejmé, že zakoupené vybavení je velkým přínosem pro samotné vzdělávání žáků střední školy a spolupracujících základních škol, dále pro střední školu, jejíž postavení v očích studentů a doprovodných pedagogických pracovníků výrazně stouplo. Příkladem 12

13 nám může posloužit odpověď jednoho z respondentů Velký zájem žáků pracovat s tímto vybavením. Kromě dotazníkového šetření probíhaly i polo strukturované rozhovory s pedagogy školy, na téma pořízené vybavení a jejich názory byly a jsou průběžně plněny. Neméně důležité byly a jsou průběžné nestrukturované rozhovory se žáky střední školy a spolupracujících základních škol. Na jejich základě byla výuka a jednotlivé práce upravovány a jejich případné odlišnosti jsme nejen tolerovali, ale naopak podporovali. Zřejmá je dlouhodobá koncepce školy v rámci zvyšování kvality TQM (Total Quality Management) a podpora konstruktivistického učení. Žáci pak výsledky své činnosti a vzdělávání mohou porovnávat a zvyšovat tak dále svůj zájem na případných dalších úpravách atd. Velkým pozitivem pro celý projektový tým se ukázala i zkušenost z předchozí spolupráce mezi střední školou a základními školami (nejen školy zapojené do projektu), nazývané jako Zážitkové dopoledne. Vyučující již měli již nějakou představu o zájmu žáků základních škol a jejich návaznosti na ŠVP, jejich průměrné manuální zručnosti, tedy dovednostech a teoretických znalostech. Na těchto základech vyrostlo podle mínění projektového týmu a výsledků výše zmíněného šetření kvalitní vybavení. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna elektro. Dílna byla vybavena mikro pájedly, Chytrými sadami Radio Frequency(rádiová frekvence) pro nastavování světelných scén (dále jen RF sady nebo RF systém), měřiči pasívních součástek RLC (R-rezistor, L-cívka, C-kondenzátor), universálními měřicími přístroji a spotřebním materiálem. Vytíženost byla plánována na 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a 2 workshopy za jeden rok. Skutečnost překračuje plánované ukazatele, protože v rámci projektu byly vybaveny dvě elektrotechnické učebny. Ukazatele jsou tedy více než 5 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Stejně tak jsou více než 1 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. 2 workshopy za jeden rok zůstávají dle projektového záměru. Výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna strojní, která byla vybavena pilovými listy, pásovými pilami, raznicemi, destičkami VBD, elektrickými nůžkami, přímočarými pilami, kotoučovými pilami, sadami na opracování materiálu, kleštinami, sadami vrtáků a spotřebním materiálem. Předpokládaná vytíženost byla 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a 2 workshopy za jeden rok. 13

14 Skutečnost překračuje opět plánované ukazatele, protože v rámci projektu byly vybaveny dvě strojní učebny. Ukazatele jsou více než 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Stejně tak jsou více než 1 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. 1 workshop za jeden rok zůstává dle projektového záměru. Posledním výstupem klíčové aktivity je zmodernizovaná dílna chemická, vybavená v rámci projektu chemickými soupravami, základním laboratorním sklem a spotřebním materiálem. Plánovaná vytíženost byla 18 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik, 6 hodin měsíčně žáci ZŠ v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ a dva workshopy za jeden školní rok. Skutečnost odpovídá plánovaným ukazatelům. Ukazatele jsou dle plánu 3 hodin týdně žáci SŠ v rámci předmětu Odborný výcvik. Jen nepatrně je navýšen počet hodin v rámci aktivity sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ. Dle harmonogramu žáci ZŠ každé partnerské základní školy se účastní ve školním roce výuky modulu 3 x. Všechny čtyři školy tedy celkem, se ve školním roce na dílně vyučují 72 hodin, měsíčně vychází výuka 7,2 hodin. Dva workshopy za jeden školní rok zůstávají dle projektového záměru neměnné. Pořízené vybavení zapadá do ŠVP. Díky zakoupenému vybavení jsou v učebnách elektro, strojních a učebně chemické vzděláváni žáci oborů mechanik elektrotechnik, mechanik strojů a zařízení, chemik operátor, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, chemik. Přístrojové a materiální vybavení posiluje především odborné kompetence žáků, a to volit vhodné materiály a součástky, realizovat zadání či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry, vše s ohledem na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, která je opět součástí ŠVP. Posiluje Kompetence k učení, kdy žák je vzděláván tak, aby byl schopen učit se efektivně s využitím různých technik, byl schopen otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru. V neposlední řadě zasahují do výše zmíněných odborných kompetencí absolventa, stejně jako u investičního majetku především při práci s moderním materiálním a přístrojovým vybavením, které odpovídá požadavkům sociálních partnerů (v ŠVP lze vyhledat pod kapitolou Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP ). Vše je i součástí dlouhodobé koncepce školy a zvyšování kvality, v tomto případě počátečního vzdělávání. 14

15 1.3 A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Vzdělávání dvou pedagogických pracovníků na pořízené RF moduly proběhlo ve výrobním závodě, tak jak bylo původně naplánováno. Díky včasnému nákupu RF modulů, měli pracovníci školy dostatečný časový prostor na základní seznámení a samostudium. Díky těmto zkušenostem z minulých období jeli pracovníci školy na vzdělávací akci předpřipraveni a vezli si sebou spoustu dotazů a připomínek. Samotné školení pak oba vyhodnotili jako velmi přínosné, kde jeden z účastníků doporučuje kolegům stejné technické vzdělávání absolvovat. V rámci nestrukturovaného rozhovoru jsme zjistili i přidanou hodnotu vzdělávání v tom, že se ho účastnili i další zaměstnanci elektro firem, kteří měli více zkušeností s produktem a i jejich otázky byly více detailní, s dalším profesním využitím. Vyškolení pracovníci dále poznatky ze školení přenášeli a přenáší nejen na cílovou skupinu, pro kterou bylo zařízení nakoupeno, ale sekundárně i na své kolegy a učitele základních škol, kteří projevili o získané poznatky zájem. 2,5 2 1,5 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? 2 1,5 velmi přínosné spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné Celkově lze vzdělávání dvou zmíněných pracovníků hodnotit jako velmi přínosné pro účely projektu, což se následně i projevilo v dalších realizacích klíčových aktivit. Výstupem klíčové aktivity A2b bylo proškolení pedagogů k obsluze vybavení, které bylo pořízené v rámci projektu. Toto bylo beze zbytku splněno. Na základě školení prováděli pedagogičtí pracovníci i další aktivity v rámci B1a, B1c Sdílení dílen a vzájemné učení. Nabyté znalosti a dovednosti přenáší v rámci individuálních setkání na další pedagogické pracovníky, kteří projeví zájem o danou problematiku. 15

16 1.4 B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Před započetím společné výuky žáků základních škol a střední školy, jsme hledali vzdělávací a potažmo materiální nedostatky základních škol, tak abychom byli schopni učitelům, respektive žákům základních škol co nejlépe přiblížit a zatraktivnit výuku technických předmětů. S vysokou mírou motivace k zapojení do našeho projektu. Nalezli jsme nejpodstatnější části ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, ze kterých lze ještě dále vymezit vyučovací předměty Fyziku a Chemii. Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsme se zaměřili na vyučovací předmět Pracovní činnosti. Okrajově bychom mohli mluvit o oblastech spadajících do Matematiky a jejich aplikací, Informačních a komunikačních technologií a dalších. Průsečíkem sdílení dílen byla výuka žáků střední školy v předmětu Odborný výcvik. Žáci střední školy se do výuky zapojovali současně se sdílením odborných učeben i vzájemného učení. Sdílení dílen nebo odborných učeben se stalo v rámci projektu oblíbeným doplňujícím faktorem výuky u všech cílových skupin. Sdílíme v rámci projektu a dále budeme v rámci udržitelnosti 2 dílny (někdy nazývané i odborné učebny) elektrotechnické, dvě dílny strojní a jednu chemickou laboratoř, nejlépe tyto učebny vystihují fotografie níže: Dílna elektro D237 Chemická laboratoř D32 D237 Dílna strojní D217 Dílna elektro D233 16

17 Dílna strojní D218 Aktivity sdílení dílen se zúčastnilo v průběhu celého projektu 21 žáků ze čtyř spolupracujících základních škol, z toho bylo 123 chlapců a 87 děvčat. Primárně bychom se rádi věnovali této cílové skupině, která jeví o technická témata zájem v nadpoloviční většině, což je i v průběhu dalších aktivit povzbudivé, tedy motivující. Výstižně tento zájem vykresluje graf níže. O technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám 14 vůbec nezajímám Čísla nejsou nijak překvapivá, pokud si připomeneme, že projektu se účastní nebo účastnilo 87 děvčat, které převážně nevěnují technice tolik pozornosti či volného času. Dokonce i technické vymoženosti, mezi které se řadí chytré telefony, tablety nebo notebooky (případně PC) používají především jen jako uživatelky. Tyto závěry se v položce shodují i s rozhovory s těmito žáky, které jsme v průběhu projektu prováděli. 17

18 Zájem i nezájem o technická témata je vcelku porovnatelná s dalším rozhodováním žáků základních škol o budoucím povolání. Na jejich rozhodování má vliv více ukazatelů, patří zde především ovlivňování rodičů, oni chtějí, oni mají často i větší ambice. Dále pak kamarádi, často chtějí žáci ZŠ jít tam, kam jde jejich kamarád, kamarádka. Zájem a nezájem žáků pak nehraje tu nejdůležitější roli, což je vidět i tomto v případě, především na grafickém vyjádření položky dotazníkového šetření. 7 Chtěl/a bys technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne Ne vždy je to co žáky baví rozhodující pro volbu povolání, velmi výstižná je odpověď jednoho respondenta Bylo to skvělé, ale nechtěl bych to dělat v dospělosti. Požadavky sociálních partnerů, kteří stále častěji zdůrazňují potřebu vzdělávat lidi v technických předmětech, protože je jich na trhu práce nedostatek, se snažíme podporovat i v rámci tohoto projektu a aktivity sdílení dílen. Na grafu vidíme přínos aktivity sdílení 14 Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná 18

19 Pouze 18 žákům se nejevil přínos sdílení, a to přesto, že o technická témata nemá zájem téměř 6 žáků. Pouze 16 žáků pak nevěděli nebo nebyli přesvědčeni o nějaké přidané hodnotě. Naopak drtivá většina studentů viděla sdílení jako přínosné a užitečné, navzdory tomu, že technické obory dále studovat nechce. Úzkou souvislost na přínos lze nalézt i v zábavě výuky. Žáci ZŠ často nedělí sdílení dílen a vzájemné učení, spíše hodnotí tyto dvě aktivity jako celek. Proto i položka dotazníkového šetření vypovídá velmi podobné zjištění Bavila Tě tato forma výuky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Komparaci můžeme provést především u žáků (žákyň), které se nám nepodařilo zaujmout. Máme zde na mysli žáky, které výuka nebavila a zároveň byla samozřejmě zcela bez přínosu. Hodnoty 4 a 5 jsou tedy přibližně stejné. Podobně jsou na tom žáci, které výuka spíše nebavila a současně pro ně nebyla přínosem. Tyto argumenty jsou doložitelné právě vhodnou položkou dotazníkového šetření. Vypovídající jsou vybrané odpovědi respondentů: Bavilo mě něco poskládat, naprogramovat a dívat se, jak to funguje. Bavila mě chemie a výroba lžíce. Bavilo mě elektro, hlavolam byl taky fajn. Nejvíce mě bavila chemie, pokusy. Tato aktivita mě velmi bavila a jsem rád, že jsem se ji mohl zúčastnit 19

20 Pro učitele sdílení dílen je dobrou známkou zájem žáků, kteří se v další položce vyjadřují ke skutečnosti, zda by se podobné aktivity znovu zúčastnili. 16 žáků zvolilo odpověď určitě ano, a to je nadpoloviční většina všech respondentů. 62 žáků se pak vyjádřilo, že spíše ano, pouze 28 žáků odpovědělo tak napůl. Zbývající odpovědi žáků jsou zanedbatelné a číslo odpovídá počtu žáků 12 1 Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Velmi vypovídající je poslední položka dotazníkového šetření pro žáky ZŠ, které uvedeme bez komentáře. Bavilo mě všechno, taky svačiny. Výuka mě zaujala, něco jsem se dozvěděl, učitelé jsou zde dobří. Líbila se mi chemie, pájení, elektro. Nejvíce mě bavila chemie a elektro, když jsme dělali stroboskop, ale jinak by jsem elektro asi nestudovala. Chtěla bych chodit i další roky na sdílení dílen. Byl to hodně dobrý nápad. Bylo to zajímavé a poučné. Všechno se mi líbilo, nic bych neměnila. 2

21 Druhou cílovou skupinou u dotazníkového šetření byli učitelé ZŠ, učitelé SŠ a žáci SŠ, kteří se do výuky zapojili. Celkem to bylo 238 respondentů, z toho většina mužů 213 a 25 žen. První položkou, kterou se budeme zabývat, je jejich osobní přínos, viz grafické vyjádření níže Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? velmi přínosná 3 spíše přínosná nevím spíše nepřínosná 16 9 zcela nepřínosná Přesto, že počet respondentů je více než 2, je celkové číslo 25 respondentů, považující aktivitu za nepřínosnou, a to jak spíše tak i zcela docela vysoké. Budeme se muset i v rámci další udržitelnosti projektu počet takto uvažujících žáků potlačit. Vypovídající je odpověď jednoho z nich, Práce mě nebavila nebo druhého z nich, co tě zaujalo nejvíce, Přestávky. Na opačném pólu je respondentů mnohokrát více a i zde by bylo vhodné vytáhnout alespoň pár detailních odpovědí, ale těm se budeme věnovat později. Projděme si výsledky druhé položky dotazníkového šetření, co si respondenti myslí o přínosu pro vyučované žáky ZŠ, graficky vyjádřeno níže Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 21

22 Určitě ne odpověděli 2 respondenti a spíše ne 9 respondentů. Pokud bychom tyto odpovědi porovnali s odpověďmi žáků ZŠ, čísla jsou velmi podobná a jednotková. Respondenti vidí přínos pro žáky ZŠ málo větší než samotní přímí účastníci sdílení dílen. Zajímavé je i porovnání položky, zda žáky ZŠ sdílení bavilo skupinou respondentů a výsledky této položky pak srovnat se skupinou přímých účastníků sdílení, tedy žáků ZŠ. 12 Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Respondenti, při procentuálním přepočtu, by skutečný zájem nebo nezájem určili vcelku správně, je to vidět i z jejich další položky dotazníkového šetření, kde můžeme vybrat namátkově následující: Mnozí žáci se setkali v praxi poprvé s technickými obory. Pro část z nich to byl impuls pro další rozhodování ve volbě SŠ nebo učebního oboru. Obecně hodnotili žáci tento typ výuky velmi kladně. Žáci mají o výuku zájem, práce je baví a chtěli by v této výuce pokračovat. Velice mě zaujalo, jak si žáci vzájemně pomáhali, když něco nevěděli. Šla z nich cítit ta nadšenost, která z nich doslova tekla Práce s žáky nás bavil. Vyučované žáky to bavilo, mě taky, seznámil jsem se s holkama. Rád učím lidi věcem, kterým rozumím. Vžil jsem se do jejich kůže, když jsem elektrice ještě nerozuměl. Tyto aktivity byly pro žáky opravdu přínosem. Na základní škole nemáme takové vybavení a nejsme schopni zajistit takové vyučování, ať už se to týká chemie či dílen. Dalo by se pokračovat v dalších odpovědích, kterých byla skutečně spousta, z toho většina byla skutečně kladných. Doufám, že odpovědí jako je tato: Zájem některých žáků studovat na SŠ,sdílení dílen by mělo pokračovat bude v budoucnu více a uspokojíme tím i naše sociální partnery. 22

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP Zpracoval: Ing. Josef Turek 1 Současný stav 1. Současný stav 2007/2008 V

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.1.34/01.0010

CZ.1.07/1.1.34/01.0010 Projekt MECHATRONIKA "Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ" CZ.1.07/1.1.34/01.0010 Datum zahájení projektu: 1.3. 2012 Datum ukončení projektu: 28.2. 2014 Doba trvání projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více