Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám Zřizovatel školy:statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole IČ Ředitel školy PaedDr. Jan Bartoš: 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola se ŠD a ŠJ 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků , ,33 Průměrný počet ţáků na třídu , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Bc. Miloslav Humpolíček, MUDr. Vladimír Bartl, Csc. Mgr. Jana Linhartová 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP ZŠ Slovanské nám a Základní škola 16847/ a Základní škola RvJ - Aj 16333/ a Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka angličtiny viz tabulka 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz.7 / 220 přepoč.6,643 Z činnosti ŠD:viz příloha 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: 2

3 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 49,188/52 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 46,824/49 95,56/94, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 17,438/ Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi do 35 let let a více 1 12 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 6 Celkem 7 38 Rodičovská dovolená 4 Ţeny 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Pedagogika, psychologie Cizí jazyky Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů Alternativní pedagogika Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO Jiné Celkem Viz příloha výroční zprávy Počet zúčastněných pracovníků 3

4 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) z toho a) romský asistent... b) jiný (pedagogický, osobní) Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje Vyznamenán í Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 2 0, Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 1 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 žák, potvrzení z PPP, individuální plán 4

5 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník 88 69,84 niţší ročník/5.ročník 18/20 30,16 Celkem Pozn.: niţší ročník 1x 8.roč. a 17x 7.roč. šestileté G 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: Důvody: stěhování rodinné důvody Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody:6 stěhování, 15 zájemci o RVJ a 14 z neúplných ZŠ 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Účetní audit - zřizovatel 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 23 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné 0 0 5

6 6.0 Další údaje o škole Ve struktuře výroční zprávy je většina aktivit popsána v přílohách. Přesto uvádím některé spolupráce školy, které jsou prospěšné jak pro nás, tak i pro partnera: - s TJ Sokol Královo Pole - se SK Královo Pole - s kulturním centrem Parnas kulturní vystoupení, vyuţití výstav apod. - se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení - s Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici jsme pilotní školou - s ped. fakultou katedry chemie, geografie, dále praxe studentů aj. - se všemi středními školami úţeji G Slovanské nám. A Terezy Novákové, SPŠCh - s ZUŠ Kaprálové, Palackého tř. Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* / / / / / / * * Informatika, PC / / / / / / Náboţenství 2 21 Přírodní vědy 1 13 Společenské vědy Sport, TV, turistika 3 51 Technické vědy Umělecké obory 3 53 Zdravotní, speciální pedagogika Jiné logopedická prevence 2 16 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 6

7 7.0 Zhodnocení a závěr: Poslání školy je všemi vyučujícími chápáno, jako součást celoţivotního vzdělávání. Proto není opomíjená ţádná sloţka vzdělávání. To se promítá do profilu našeho absolventa, který má nejen pevnou soustavu poznatků, znalostí a dovedností, ale tyto umí vzájemně propojovat a aplikovat při řešení praktických úloh. Má základní pohybové dovednosti, aktivně ovlivňuje zdraví a esteticky vnímá svět. Nezapomíná se ani na mravní hodnoty. Je samozřejmé, ţe ne u kaţdého ţáka se podaří naplnit určitý maximalistický model. Celkově se mu přibliţujeme a to kaţdým rokem. Tzn. i v tomto školním roce. Určité rezervy jsou v mravních a hodnotových postojích ţáků. To je ovlivněno společenským klimatem. V podmínkách školy se uvedené rezervy promítají ve vztahu k majetku. K naplnění základního cíle školy a k utváření profilu absolventa nám pomáhají vzdělávací programy, které si škola vybrala. V letošním roce jiţ druhým rokem realizujeme vlastní ŠVP a to v ročnících 1., 2., 6. a 7. V ostatních ročnících je realizován program ZŠ ze kterého jsme vyšli při tvorbě ŠVP. Zaměření naší školy bylo promítnuto i do ŠVP a to následně: Výuka Aj je realizována jiţ od 1.ročníku. V ročnících RVJ je tato výuka posílena o jednu resp. dvě hodiny. Navíc druhý cizí jazyk je zařazen jiţ od 6. ročníku. Ostatní časová dotace disponibilních hodin je věnována naukovým předmětům (D, Z, F, Ch, Bi). Náročnost výuky se promítá i do hodnocení ţáků. Přesto nezapomínáme na další principy při hodnocení a to zodpovědnost, spravedlivost a lidskost. Rezervy v této oblasti jsou: u některých vyučujících přetrvává dlouhodobé zkoušení u tabule, chybí individuální přístup k ţákovi, schází aplikace poznatků do praktických úloh a vzájemné propojování (mezipředmětové aj.). Problémy v klasifikaci jsou v tom, ţe přetrvává různost v jednotlivých disciplínách. Nejdůleţitějším prvkem k naplnění základního poslání školy je učitel. U něho je největší důraz kladen na morálně volní vlastnosti. Jenom takový učitel můţe pomocí své odbornosti a pedagogicko-metodické zdatnosti nejlépe přenést poţadavky na ţáky a u nich pak vytvářet potřebné kompetence. V rámci pedagogického sboru je dále kladen důraz na věkovou strukturu ve smyslu kontinuity, stabilizaci a další vzdělávání. Jak je z příloh patrné, neopomíjíme ani materiální vybavení. Oblast školních pomůcek se po radikálním sníţení ONIV stává postupně kritickou. Lze pouze udrţovat, maximálně obnovovat. Ovšem pro pořízení nových moderních pomůcek nejsou dostatečné finanční prostředky. Dobrá, i kdyţ ne ideální, je situace v údrţbě budovy. Vše podrobně popsáno v přílohách. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 VŠ vých.poradce VŠ školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ 7

8 úvazek kvalifikace, specializace Dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog 1 VŠ spec.pedagogika VŠ Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPVU talent 3 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPVU celkem 50 8

9 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2008/2009 Škola: Základní škola,brno,slovanské nám. 2 Školní metodik prevence: Počet žáků celkem: Mgr. Milada Kleinová (I.stupeň žáků, II.stupeň žáků) Podmínky školy: dobré Co se podařilo:.provádět důkladnou prevenci v oblasti kouření, alkoholu a ostatních návykových látek. V oblasti šikany vytvořit uţší realizační tým a připravit krizové scénáře k prevenci šikany a k řešení šikany. K celé oblasti byly vyuţity, mimo vlastní výuku, besedy a semináře a to od CVČ Luţánky, Městské policie, Sdruţení Podané ruce, aj. Co se nedaří: 0 Pozn.: Podrobněji viz příloha. Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě dne 31.srpna 2009 a na zasedání Školské rady byla projednána a schválena dne 14.října 2009 viz příloha. V Brně dne 15.října 2009 Dr.Jan Bartoš ředitel školy 9

10 Přílohy Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a krouţků Výuka ČJ ve spec.skupinách pro ţáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v 1. a 2.třídách Spolupráce s MŠ Průzkum čtenářských dovedností Školní druţina Školy v přírodě, LVK a výlety Jazykově poznávací zájezd do Anglie Umístění ţáků na středních školách Výchovné komise Další vzdělávání učitelů Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova Spolupráce s hasiči Projekty Olympiády, soutěţe Sportovní soutěţe Vybudováno Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence ţáků 10

11 Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a Nepovinné předměty kroužků Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr.Petra Pšejová, Mgr.Radek Cihlář Náboţenství 1. 3.třída vyučováno na faře 4.třídy vyučováno na škole Marie Holíková 5.třídy vyučováno na škole Jiřina Sloučková Sportovní hry ve druhém pololetí školního roku 2 skupiny chlapců výběr II.stupně (míčové hry) Mgr.Pavel Koukal Zájmové útvary Logopedická prevence pro ţáky 1. a 2.tříd Mgr.Dana Hofericová, Mgr.Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU pro 5.třídy Mgr.Miroslava Gerţová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný krouţek pro ţáky 1.tříd Václava Jebáčková pro ţáky 2.tříd Martina Foltýnová Keramická dílna pro ţáky 3. 5.tříd Milena Dostálová Tělovýchovný krouţek pro ţáky 1. 2.tříd Petra Střechová pro ţáky 3. 5.tříd - Dagmar Straţevská Přírodovědný krouţek pro ţáky 2. 5.tříd Belinda Sobková 11

12 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s VPU Rozšiřující se výuka cizích jazyků a velké mnoţství učiva, které je na ZŠ potřeba zvládnout, klade na ţáky vysoké nároky. Děti s vývojovými poruchami učení se ale ocitají ve velmi obtíţné situaci, protoţe snaha a mnoţství práce, které školní přípravě věnují, nebývají náleţitě zúročeny.jejich problémy se projevují zejména při výuce ČJ a cizích jazyků, ale často se velkou měrou promítají i do ostatních předmětů. Těmto ţákům je na ZŠ Slovanské náměstí věnována zvýšená pozornost. Jiţ během 1. ročníku třídní učitelky vytipují ţáky, kteří jen obtíţně zvládají výuku čtení a psaní běţnými výukovými metodami. Tito ţáci jsou pak se souhlasem rodičů odesláni na odborné vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na jeho základě a na základě konzultace s třídními učiteli jsou pak ţáci zařazováni do specializované výuky ČJ. V ostatních předmětech ţáci zůstávají ve svých kmenových třídách. Specializovaná výuka ČJ probíhá vţdy odděleně pro menší skupiny ţáků. V roce 2008/2009 bylo do skupin zařazeno celkem 54 ţáků (2.ročník ţák, 3. ročník ţák, 4. ročník 13 ţáků a 5. ročník 13 ţáků). V průběhu školního roku byli dva ţáci navráceni do kmenové třídy, místo nich přišli dva noví ţáci. Výuka ČJ ve spec. třídě probíhala ve 2. ročníku osm hodin týdně, ve 3. sedm a ve 4. ročníku šest hodin týdně. Pro ţáky 5. tříd byla vyhrazena jedna hodina výuky týdně navíc, ve které se prováděla cvičení zaměřená na oslabené oblasti a procvičovalo učivo probrané nebo právě probírané. Děti pracovaly pod vedením speciálního pedagoga. Učební plány se shodovaly s učebními plány v běţných třídách. V hodinách byly ale navíc procvičovány oslabené oblasti dětí s VPU.. Konkrétně se jednalo o cvičení na posílení sluchové a zrakové percepce, fonematického sluchu, na procvičování syntézy a analýzy, prostorové a pravolevé orientace a na zlepšování jemné motoriky, grafomotoriky apod. U ţáků s integrací byly vypracovány individuální vzdělávací plány.. Hodnocení a klasifikace probíhala podle Pokynů MŠMT ČR č.j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. 12

13 Individuální logopedická péče (ILP) Jiţ více neţ 10 let je na ZŠ Slovanské nám. 2 věnována péče dětem, které nastupují povinnou školní docházku s vadami výslovnosti. Děti s nesprávnou výslovností mohou mít problémy se zapojením do kolektivu, vadně vyslovované hlásky se často projeví i ve špatné sluchové analýze a syntéze a následně i v písemném projevu, někdy můţe vada řeči značně ztíţit také výuku čtení. Proto je třeba věnovat nápravě vad výslovnosti zvýšenou pozornost. Výuce ILP jsou v rámci školy věnovány 2 hodiny týdně. Ţáci se zúčastňují výuky jednou za týden, případně jednou za 14 dní. Základní depistáţ je prováděna jiţ při zápisu do 1. tříd. V září provedou speciální pedagogové přešetření a se souhlasem rodičů pak zařadí potřebné děti do výuky. Ţáci s napravenou výslovností mohou ukončit docházku do hodin logopedické péče kdykoliv v průběhu roku. Ostatní ţáci docházejí na nápravnou péči ještě ve druhém ročníku. Nápravu u dětí provádí speciální pedagogové se státní zkouškou z logopedie. Při práci s dětmi jsou vyuţívána dechová, hlasová a artikulační cvičení, různý didaktický i obrázkový materiál. Část hodiny je věnována skupinovým cvičením, větší část pak individuální nápravě.ta probíhá před logopedickým zrcadlem, kde je vyvozována správná výslovnost hlásek, které jsou následně procvičovány v různých hláskových skupinách, ve slovech a větách. V hodinách je velmi často hláska správně vyvozena, ale problematičtější bývá její zapojení do běţné řeči dítěte. Proto je velmi důleţitou součástí logopedické péče pravidelné procvičování správné výslovnosti doma. K tomu mohou rodiče vyuţívat logopedické deníčky, kam pedagogové zapisují přesné pokyny a vysvětlení, a také slovní materiál pro práci doma. Ţáci, se kterými rodiče doma pravidelně procvičují, mívají zpravidla velmi dobré výsledky. V případě zájmu docházejí někteří rodiče přímo do hodin. Pokud však spolupráce vázne, bývá náprava zdlouhavá a obtíţná. Ve školním roce 2008/09 navštěvovalo hodiny ILP 11 ţáků z prvních tříd a 6 ţáků z druhých tříd. Z tohoto počtu bude dále v příštím školním roce na nápravu docházet 5 ţáků ze stávajících prvních tříd a v případě zájmu 1 ţák ze stávající druhé třídy. U ostatních byla náprava hlásek úspěšně dokončena. 13

14 Výuka anglického jazyka v 1.a 2.ročníku Tak jako v minulých letech, na ZŠ Slovanské nám. 2, Brno probíhá výuka anglického jazyka podle dvou hlavních linií. V prvních dvou ročnících je učivo uvedené v učebním plánu pro předmět anglický jazyk vhodně uspořádáno tak, ţe lze provádět i následné kombinace a přesuny učiva mezi jednotlivými kapitolami. V dalších ročnících škola nabízí hlubší zaměření na anglický jazyk ve třídách s rozšířenou výukou a také třídy se standardním počtem hodin angličtiny týdně. Plán práce Cílem plánu výuky anglického jazyka je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí, porozumět a komunikovat i v cizím jazyce. Později zejména naučit se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Díky tomu děti rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běţnému uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě je vyuţívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Učivo Základním vodítkem pro zařazení učiva bylo především uchování určitého logického sledu učiva a návazností, aby bylo moţné pouţít učivo náročnější. Je vhodně zařazeno učivo niţší úrovně, které předchází a vede k pochopení učiva náročnějšího a je s ním v přímé souvislosti. Neméně důleţitým kritériem je budování uceleného a propojeného systému pohledu na cizí jazyk, coţ v praxi znamená ucelený soubor vědomostí i dovedností. Kompetence Cílem plánu výuky anglického jazyka jiţ v prvních dvou letech školní docházky je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí, porozumět a komunikovat i v cizím jazyce. Později zejména naučit se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Díky tomu děti rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běţnému uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí 14

15 o nich, reagují na ně a tvořivě je vyuţívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. V průběhu ranného jazykového vzdělávání jsou za klíčové povaţovány mezi jinými hlavně kompetence k učení a kompetence komunikativní, čímţ si ţáci uvědomují kulturní hodnotu svého národa a budují si vztah k ostatním kulturám. Výuka Časová dotace týdně maximálně odpovídá schopnostem ţáka se soustředit na jiný neţ mateřský jazyk. Nedílnou součástí výuky jsou učebnice vhodně zvolené, zejména obrázková propracovanost, poutavé zpracování. Velkou devizou na naší škole je široká moţnost doplňkového materiálu, vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám třídy. K dispozici jsou při výukovém procesu CD, coţ usnadňuje a zkvalitňuje práci, napomáhají k celkovému vhledu do jazyka a přispívají k nenásilné a zábavné formě úspěšného zvládnutí cizího jazyka. V mladším školním věku velmi dobrá mechanická paměť pokud se opíráme o názornost (picture cards) děti si zapamatují velké mnoţství nových slov. Moţnost vyuţití jejich spontánnosti předvádění action stories příběhů hlavně v první třídě. V první třídě důraz na rozvoj poslechu a komunikačních dovedností (listening and speaking skills) bez psaní přivyknutí si na cizí jazyk. Vnímavost pomocí intonace, gest, mimiky schopni porozumět jednoduchým frázím. Pomocí písniček, básniček a rytmických říkadel rozvoj správné výslovnosti a intonace děti si neuvědomují, ţe se učí forma hry. U většiny dětí moţnost navázat na výuku angličtiny ve školkách, mnoho dětí chodí do krouţků Aj jiţ ve školce. Průřezová témata Ve všech ročnících se realizují jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do předmětu anglický jazyk, jsou součástí vyučování a nevyučují se samostatně. 15

16 Spolupráce s MŠ Naše škola má uzavřený plán spolupráce s MŠ Bulharská a MŠ Vackova. V tomto školním roce probíhala pod vedením p.uč. Koblihové, třídních učitelek prvních tříd p.uč. Linhartové, Podsedníkové a p.uč. Vančurové, vyučující AJ v 1. a 2. třídě. Ve školním roce 2008/2009 proběhly tyto akce: dodání informačních letáků s pokyny k zápisu do prvních tříd na naší škole (do10 MŠ v nejbliţším okolí) úspěšné zapojení naší školy do Veletrhu základních škol v Bílém domě (dopoledne návštěvy učitelek MŠ s předškoláky u našeho stánku, odpoledne návštěvy rodičů s dětmi informace, letáky, fotografie z akcí školy) návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách MŠ Vackova 18 dětí v 1.A p.uč. Podsedníková MŠ Bulharská 19 dětí v 1.B p.uč. Linhartová Seznámení dětí z MŠ s prostředím ZŠ a první třídy Jdeme navštívit své kamarády a podívat se, co jiţ umí. Postupná adaptace dětí na školu, vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ, zjišťování připravenosti budoucích prvňáčků. zápis do 1. tříd a dny otevřených dveří zápis do 1. tříd (13 17 hod.) dny otevřených dveří (8 11 hod.) dodatečný zápis (v 9 hod.) beseda s rodiči budoucích prvňáčků proběhla v MŠ Bulharská beseda s rodiči na téma Příprava dítěte na nástup do školy. Na schůzce poskytla p.uč. Koblihová rodičům základní informace o naší škole a školní druţině, promluvila o školní zralosti (fyzické, psychické, sociální a emocionální), připravenosti dítěte pro vstup do školy (jak se pozná dítě připravené do školy, co mohou rodiče udělat pro zvýšení školní zralosti, hry pro rozvoj předškoláků) a odkladu školní docházky. Paní učitelka Vančurová informovala rodiče o výuce AJ na 1. stupni, zvláště pak v první třídě (projekt Angličtina do škol ). informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskutečnila v naší škole schůzka, kde byly rodičům budoucích prvňáčků poskytnuty tyto informace: optimální a nedostačující připravenost a zralost dětí na školu řád naší školy a organizace začátku školního roku pomůcky do 1. třídy, ukázka učebnic a pracovních sešitů provoz školní druţiny a krouţky Schůzka se konala za přítomnosti učitelek budoucích prvních tříd p.uč. Koblihová, Mojţíšová, Ondrašíková, Šrubařová a vedoucí ŠD p. Straţevská. 16

17 Průzkum čtenářských dovedností V posledním týdnu školního roku 2008/09 proběhl na naší škole průzkum čtenářských dovedností u vybraných ţáků z ročníku. Průzkumu se z kaţdé třídy zúčastnili 4 ţáci. Výběr prováděly třídní učitelky, které své ţáky nejlépe znají. Z přítomných dětí vybíraly jednoho nejlepšího, jednoho nejslabšího dva průměrné čtenáře. Pro kaţdý ročník byl vybrán text přiměřený dovednostem dětí v příslušném ročníku. Kaţdý ţák četl bez přerušení 4 minuty. Během této doby byla sledována nejen rychlost čtení, ale také intonace, četnost chyb a porozumění čteného textu. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v tabulce podle ročníků. U rychlosti čtení a počtu chyb jsou uváděny průměrné výsledky, vyhodnocení správné intonace a porozumění textu je provedeno kvůli lepší srozumitelnosti v absolutních číslech. Pro úplnost dodávám, ţe z 1. i 2. tříd se průzkumu účastnilo po 16 dětech (uvedené ročníky jsou po 4 třídách), ze 3,. 4. a 5. třídy po 12 dětech (uvedené ročníky jsou po 3 třídách). 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy Průměrná rychlost čtení za minutu (počet 55 68, ,5 101 slov přečtených za minutu) Průměrný počet chyb za 4 minuty 2 3,1 4,3 4,3 2,5 Z uvedeného vyplývá, ţe průměrná čtenářská rychlost se neustále zvyšuje. Počet chyb se od 2. ročníku také zvyšuje, pak zase klesá aţ v 5. ročníku. Je to dáno pravděpodobně tím, ţe většina ţáků se snaţila číst co nejrychleji, a proto přibývaly také chyby. Intonace 1.třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5.třídy - správná s menšími nedostatky s váţnějšími nedostatky Celkem ţáků Porozumění a zapamatování textu 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy - plné s menšími nedostatky nešlo ověřit Celkem ţáků

18 S přibývajícím mnoţstvím informací je stále více potřeba umět správně pracovat s různými písemnými materiály. Proto by ţáci měli být schopni samostatně se v textu orientovat a vyhledávat poţadované údaje. Druhá část testu prověřovala u vybraných dětí právě tuto schopnost. Všem ţákům byl předloţen neznámý text, ve kterém měli nalézt odpovědi na zadané otázky. Ţáci 1. a 2. ročníku pracovali s rozdílnými texty, ţáci ročníku měli stejná zadání. Tabulka ukazuje maximální moţný počet bodů, který bylo moţné získat, dále skutečný počet získaných bodů a nakonec procento úspěšnosti při vyhledávání odpovědí. Velká úspěšnost ţáků l. třídy je dána tím, ţe měli podstatně lehčí zadání neţ ţáci ostatních ročníků. 1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.třídy 5.třídy Max. počet bodů Průměrný počet získaných bodů 4,56 7,2 13,1 15,4 15,66 Procento úspěšnosti 65, , ,2 Závěr Čtenářská dovednost ve smyslu rychlosti čtení i porozumění čtenému textu je dovedností klíčovou: otevírá prostor pro efektivní učení, ale i pro rozvoj poznávání a vnímání světa v nejširších souvislostech. Proto bude vhodné se sledováním její úrovně pravidelně a systematicky zabývat. 18

19 Školní družina Vedoucí ŠD : Dagmar Straţevská Počáteční stav ţáků : 206 Stav ţáků k II.pololetí : 201 Chlapců : 106 Děvčat : 95 Děti jsou umístěny v 7 odděleních dle tříd a věku : I.odd. : 1.A, 1.C p.vych.jebáčková II.odd. : 1.B, 1.D p.vych.foltýnová III.odd. : 1.B, 2.D p.vych.střechová IV.odd. : 2.A, 2.B, 2.C p.vych.sobková V.odd. : 2.B, 3.B p.vych.dostálová VI.odd. : 3.A, 3.C - p.vych.straţevská VII.odd.: 4. A 5.třídy p.vych.hermanová Zájmová činnost Zájmová činnost je organizována formou krouţků. Počet dětí v krouţcích : 94 Výtvarný kroužek pro první třídu vede V.Jebáčková, pro druhou třídu M.Foltýnová. Kroužek keramický vede M.Dostálová a je určen dětem z třetích aţ pátých tříd. Přírodovědnému kroužku, pro děti od druhé třídy, se věnuje B.Sobková. Tělovýchovný kroužek vede P.Střechová. Je určen dětem z prvních a druhých tříd. Sportovní hry, určené dětem od třetí třídy vede D.Straţevská. V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do prvních tříd. Akce ŠD Exkurze: Barevný podzim 2008 naučný program PdF MU Spolupráce s občanským sdružením Smrk Poznáváme podzimní a jarní přírodu Vánoce u smrku setkání ke Dni Země Ateliér v zahradě Výstavy : Aranţmá sušených květin výstava v Dětském muzeu Co se děje nad/pod hladinou výstava na ZŠ E.Přemyslovny Les ZOO Hvězdárny Není drak jako drak Technické muzeum výtvarná dílna výroba ručního papíru, smaltování - experimentárium 19

20 Kulturní akce : Mikulášská nadílka Vánoční besídka Karneval MDD sportovně zábavné soutěţe Promítání filmových pohádek Spoluúčast na natáčení pořadu ČT Věříš si? Spolupráce s Knihovnou J.Mahena (Mozolky) besedy : Cesta do pohádkové země Ferda a jeho kamarádi Cesta do pravěku Hledáme šikovné malíře Kamarádka kníţka Špilberk v pověstech Velikonoční zvyky a tradice pasování prvňáčků na čtenáře knihovny Sportovní akce : Spolupráce s oddílem AKAUT Olympiáda ŠD lehkoatletický trojboj kaţdodenní pobyt v parku, vycházky, sportovní, míčové hry a turnaje Výtvarné soutěže : Účast na výtvarné soutěţi Les 2.místo získal kolektiv dětí 1.třídy Ahoj z prázdnin Příroda kolem nás Pomoc při úpravě školních nástěnek a vitrín. Výchovně vzdělávací aktivity : Příprava na vyučování Psaní domácích úkolů, individuální práce se ţáky, didaktické hry, prohlubování učiva pomocí kvízů a soutěţí, výukové programy na PC aj. Činnost rekreační a odpočinková Vycházky po okolí školy, pobyt v parku, četba dětských knih a časopisů, poslech pohádek a písniček na CD, společenské hry, sledování dětských filmů, hry Sebevzdělání a semináře Porady a semináře pro vedoucí vychovatelky ŠD obvodní semináře na ZŠ Novoměstská pravidelné sledování odborných článků v časopise Informatorium. V rámci pedagogické praxe náslechy posluchaček jazykové školy ve 3.odd. u vych.p.střechové 20

21 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Školy v přírodě Termín třída místo pobytu počet ţáků dnů A Chorvatsko Pag B, 3.B Kuklík u Sněţného D Kuklík u Sněţného A, 2.A Tři Studně A Kuklík u Sněţného C, 2.B, 2.D, 5.A Blansko C, 5.C Tři Studně A Chorvatsko Pag B Chorvatsko Pag C, 5.B Tři Studně C Tři Studně D Chorvatsko Drvenik B Tišnov, Skryje 19 5 Lyžařské kurzy A,B,C Dolní Morava 39 6 Poznávací zájezdy výběr II.st. Bavorsko výběr I.+II.st. Německo, Švédsko, Dánsko výběr II.st. Londýn výběr II.st. Polsko Terezín výběr II.st. Polsko Krakov Osvětim C, 9.A,B,C Dukovany 38 1 Výlety 21

22 ZOO Brno 1.C, 1.D 3.A Kunštát, Rudka 2.D Ořešín RANCH 2.C, 3.B, 3.C, 5.C Velké Meziříčí, Nesměř 4.A Lanové centrum Brno 5.B, 5.C Tišnov, Pernštejn 6.A Tišnov rozhledna 6.B Dvůr Králové, Kuks 6.C, 7.C Ţďár nad Sázavou 7.C Náměšť nad Oslavou 8.A Hrušovany nad Jevišovkou 8.C Znojmo 8.C Věstonice 9.B Kroměříţ 9.C 22

23 Jazykově poznávací zájezd do Anglie Ve dnech uspořádala ZŠ Slovanské náměstí ve spolupráci s CK Porta Optima jazykově poznávací zájezd do jiţní Anglie. Akce se zůčastnilo 14 ţáků. Cílem samotného zájezdu bylo především seznámit ţáky s výběrem nejvýznamnějších památek, pamětihodností či atrakcí regionu, z nichţ některé představují přímo symboly Spojeného království. Šlo o hrady a zámky (hrady Dover a Warwick, zámek Hampton Court Palace), katedrály a kostely (katedrála v Canterbury, opatství ve Westminsteru) a stavby jiného typu (univerzita v Oxfordu, rodný dům W. Shakespeara ve Stratfordu atd.) Prohlídky byly provázeny odborným výkladem průvodce, takţe ţáci si mohli zasadit jednotlivé objekty do historického kontextu a dobře si uvědomit jejich význam. V souvislosti s tímto zájezdem ale nemůţe být opomenut jeho další účel: Ţáci měli moţnost procvičit a zlepšit svou znalost mluveného anglického jazyka v běţných situacích. Snad nejvíce příleţitostí jim k tomu poskytovala prostředí obchodů a restaurací. Tento aspekt zájezdu byl tedy rovněţ velmi důleţitý: Pomohl ţákům zvýšit svoje sebevědomí v přímém styku s rodilými mluvčími. Ţáci si ovšem procvičili i písemnou angličtinu. Po skončení zájezdu jim byl dán k vypracování projekt obsahující jednak otázky týkající se Velké Británie a navštívených atrakcí, jednak úkol rozpracovat jednu konkrétní atrakci podrobněji tvůrčím způsobem a doplnit ji o svoje osobní záţitky. Osobně si myslím, ţe uskutečněný zájezd byl pro ţáky velkým přínosem Vycházím i z reakcí samotných ţáků na to, jak se jim zájezd líbil. Přispěl k jejich lepšímu poznání anglické kultury a reálií a umoţnil jim pouţít anglický jazyk v praxi. 23

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více