Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám Zřizovatel školy:statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole IČ Ředitel školy PaedDr. Jan Bartoš: 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola se ŠD a ŠJ 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků , ,33 Průměrný počet ţáků na třídu , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Bc. Miloslav Humpolíček, MUDr. Vladimír Bartl, Csc. Mgr. Jana Linhartová 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP ZŠ Slovanské nám a Základní škola 16847/ a Základní škola RvJ - Aj 16333/ a Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka angličtiny viz tabulka 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz.7 / 220 přepoč.6,643 Z činnosti ŠD:viz příloha 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: 2

3 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 49,188/52 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 46,824/49 95,56/94, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 17,438/ Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi do 35 let let a více 1 12 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 6 Celkem 7 38 Rodičovská dovolená 4 Ţeny 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Pedagogika, psychologie Cizí jazyky Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů Alternativní pedagogika Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO Jiné Celkem Viz příloha výroční zprávy Počet zúčastněných pracovníků 3

4 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) z toho a) romský asistent... b) jiný (pedagogický, osobní) Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje Vyznamenán í Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 2 0, Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 1 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 žák, potvrzení z PPP, individuální plán 4

5 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník 88 69,84 niţší ročník/5.ročník 18/20 30,16 Celkem Pozn.: niţší ročník 1x 8.roč. a 17x 7.roč. šestileté G 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: Důvody: stěhování rodinné důvody Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody:6 stěhování, 15 zájemci o RVJ a 14 z neúplných ZŠ 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Účetní audit - zřizovatel 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 23 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné 0 0 5

6 6.0 Další údaje o škole Ve struktuře výroční zprávy je většina aktivit popsána v přílohách. Přesto uvádím některé spolupráce školy, které jsou prospěšné jak pro nás, tak i pro partnera: - s TJ Sokol Královo Pole - se SK Královo Pole - s kulturním centrem Parnas kulturní vystoupení, vyuţití výstav apod. - se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení - s Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici jsme pilotní školou - s ped. fakultou katedry chemie, geografie, dále praxe studentů aj. - se všemi středními školami úţeji G Slovanské nám. A Terezy Novákové, SPŠCh - s ZUŠ Kaprálové, Palackého tř. Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* / / / / / / * * Informatika, PC / / / / / / Náboţenství 2 21 Přírodní vědy 1 13 Společenské vědy Sport, TV, turistika 3 51 Technické vědy Umělecké obory 3 53 Zdravotní, speciální pedagogika Jiné logopedická prevence 2 16 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 6

7 7.0 Zhodnocení a závěr: Poslání školy je všemi vyučujícími chápáno, jako součást celoţivotního vzdělávání. Proto není opomíjená ţádná sloţka vzdělávání. To se promítá do profilu našeho absolventa, který má nejen pevnou soustavu poznatků, znalostí a dovedností, ale tyto umí vzájemně propojovat a aplikovat při řešení praktických úloh. Má základní pohybové dovednosti, aktivně ovlivňuje zdraví a esteticky vnímá svět. Nezapomíná se ani na mravní hodnoty. Je samozřejmé, ţe ne u kaţdého ţáka se podaří naplnit určitý maximalistický model. Celkově se mu přibliţujeme a to kaţdým rokem. Tzn. i v tomto školním roce. Určité rezervy jsou v mravních a hodnotových postojích ţáků. To je ovlivněno společenským klimatem. V podmínkách školy se uvedené rezervy promítají ve vztahu k majetku. K naplnění základního cíle školy a k utváření profilu absolventa nám pomáhají vzdělávací programy, které si škola vybrala. V letošním roce jiţ druhým rokem realizujeme vlastní ŠVP a to v ročnících 1., 2., 6. a 7. V ostatních ročnících je realizován program ZŠ ze kterého jsme vyšli při tvorbě ŠVP. Zaměření naší školy bylo promítnuto i do ŠVP a to následně: Výuka Aj je realizována jiţ od 1.ročníku. V ročnících RVJ je tato výuka posílena o jednu resp. dvě hodiny. Navíc druhý cizí jazyk je zařazen jiţ od 6. ročníku. Ostatní časová dotace disponibilních hodin je věnována naukovým předmětům (D, Z, F, Ch, Bi). Náročnost výuky se promítá i do hodnocení ţáků. Přesto nezapomínáme na další principy při hodnocení a to zodpovědnost, spravedlivost a lidskost. Rezervy v této oblasti jsou: u některých vyučujících přetrvává dlouhodobé zkoušení u tabule, chybí individuální přístup k ţákovi, schází aplikace poznatků do praktických úloh a vzájemné propojování (mezipředmětové aj.). Problémy v klasifikaci jsou v tom, ţe přetrvává různost v jednotlivých disciplínách. Nejdůleţitějším prvkem k naplnění základního poslání školy je učitel. U něho je největší důraz kladen na morálně volní vlastnosti. Jenom takový učitel můţe pomocí své odbornosti a pedagogicko-metodické zdatnosti nejlépe přenést poţadavky na ţáky a u nich pak vytvářet potřebné kompetence. V rámci pedagogického sboru je dále kladen důraz na věkovou strukturu ve smyslu kontinuity, stabilizaci a další vzdělávání. Jak je z příloh patrné, neopomíjíme ani materiální vybavení. Oblast školních pomůcek se po radikálním sníţení ONIV stává postupně kritickou. Lze pouze udrţovat, maximálně obnovovat. Ovšem pro pořízení nových moderních pomůcek nejsou dostatečné finanční prostředky. Dobrá, i kdyţ ne ideální, je situace v údrţbě budovy. Vše podrobně popsáno v přílohách. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 VŠ vých.poradce VŠ školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ 7

8 úvazek kvalifikace, specializace Dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog 1 VŠ spec.pedagogika VŠ Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPVU talent 3 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPVU celkem 50 8

9 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2008/2009 Škola: Základní škola,brno,slovanské nám. 2 Školní metodik prevence: Počet žáků celkem: Mgr. Milada Kleinová (I.stupeň žáků, II.stupeň žáků) Podmínky školy: dobré Co se podařilo:.provádět důkladnou prevenci v oblasti kouření, alkoholu a ostatních návykových látek. V oblasti šikany vytvořit uţší realizační tým a připravit krizové scénáře k prevenci šikany a k řešení šikany. K celé oblasti byly vyuţity, mimo vlastní výuku, besedy a semináře a to od CVČ Luţánky, Městské policie, Sdruţení Podané ruce, aj. Co se nedaří: 0 Pozn.: Podrobněji viz příloha. Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě dne 31.srpna 2009 a na zasedání Školské rady byla projednána a schválena dne 14.října 2009 viz příloha. V Brně dne 15.října 2009 Dr.Jan Bartoš ředitel školy 9

10 Přílohy Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a krouţků Výuka ČJ ve spec.skupinách pro ţáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v 1. a 2.třídách Spolupráce s MŠ Průzkum čtenářských dovedností Školní druţina Školy v přírodě, LVK a výlety Jazykově poznávací zájezd do Anglie Umístění ţáků na středních školách Výchovné komise Další vzdělávání učitelů Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova Spolupráce s hasiči Projekty Olympiády, soutěţe Sportovní soutěţe Vybudováno Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence ţáků 10

11 Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a Nepovinné předměty kroužků Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr.Petra Pšejová, Mgr.Radek Cihlář Náboţenství 1. 3.třída vyučováno na faře 4.třídy vyučováno na škole Marie Holíková 5.třídy vyučováno na škole Jiřina Sloučková Sportovní hry ve druhém pololetí školního roku 2 skupiny chlapců výběr II.stupně (míčové hry) Mgr.Pavel Koukal Zájmové útvary Logopedická prevence pro ţáky 1. a 2.tříd Mgr.Dana Hofericová, Mgr.Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU pro 5.třídy Mgr.Miroslava Gerţová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný krouţek pro ţáky 1.tříd Václava Jebáčková pro ţáky 2.tříd Martina Foltýnová Keramická dílna pro ţáky 3. 5.tříd Milena Dostálová Tělovýchovný krouţek pro ţáky 1. 2.tříd Petra Střechová pro ţáky 3. 5.tříd - Dagmar Straţevská Přírodovědný krouţek pro ţáky 2. 5.tříd Belinda Sobková 11

12 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s VPU Rozšiřující se výuka cizích jazyků a velké mnoţství učiva, které je na ZŠ potřeba zvládnout, klade na ţáky vysoké nároky. Děti s vývojovými poruchami učení se ale ocitají ve velmi obtíţné situaci, protoţe snaha a mnoţství práce, které školní přípravě věnují, nebývají náleţitě zúročeny.jejich problémy se projevují zejména při výuce ČJ a cizích jazyků, ale často se velkou měrou promítají i do ostatních předmětů. Těmto ţákům je na ZŠ Slovanské náměstí věnována zvýšená pozornost. Jiţ během 1. ročníku třídní učitelky vytipují ţáky, kteří jen obtíţně zvládají výuku čtení a psaní běţnými výukovými metodami. Tito ţáci jsou pak se souhlasem rodičů odesláni na odborné vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na jeho základě a na základě konzultace s třídními učiteli jsou pak ţáci zařazováni do specializované výuky ČJ. V ostatních předmětech ţáci zůstávají ve svých kmenových třídách. Specializovaná výuka ČJ probíhá vţdy odděleně pro menší skupiny ţáků. V roce 2008/2009 bylo do skupin zařazeno celkem 54 ţáků (2.ročník ţák, 3. ročník ţák, 4. ročník 13 ţáků a 5. ročník 13 ţáků). V průběhu školního roku byli dva ţáci navráceni do kmenové třídy, místo nich přišli dva noví ţáci. Výuka ČJ ve spec. třídě probíhala ve 2. ročníku osm hodin týdně, ve 3. sedm a ve 4. ročníku šest hodin týdně. Pro ţáky 5. tříd byla vyhrazena jedna hodina výuky týdně navíc, ve které se prováděla cvičení zaměřená na oslabené oblasti a procvičovalo učivo probrané nebo právě probírané. Děti pracovaly pod vedením speciálního pedagoga. Učební plány se shodovaly s učebními plány v běţných třídách. V hodinách byly ale navíc procvičovány oslabené oblasti dětí s VPU.. Konkrétně se jednalo o cvičení na posílení sluchové a zrakové percepce, fonematického sluchu, na procvičování syntézy a analýzy, prostorové a pravolevé orientace a na zlepšování jemné motoriky, grafomotoriky apod. U ţáků s integrací byly vypracovány individuální vzdělávací plány.. Hodnocení a klasifikace probíhala podle Pokynů MŠMT ČR č.j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. 12

13 Individuální logopedická péče (ILP) Jiţ více neţ 10 let je na ZŠ Slovanské nám. 2 věnována péče dětem, které nastupují povinnou školní docházku s vadami výslovnosti. Děti s nesprávnou výslovností mohou mít problémy se zapojením do kolektivu, vadně vyslovované hlásky se často projeví i ve špatné sluchové analýze a syntéze a následně i v písemném projevu, někdy můţe vada řeči značně ztíţit také výuku čtení. Proto je třeba věnovat nápravě vad výslovnosti zvýšenou pozornost. Výuce ILP jsou v rámci školy věnovány 2 hodiny týdně. Ţáci se zúčastňují výuky jednou za týden, případně jednou za 14 dní. Základní depistáţ je prováděna jiţ při zápisu do 1. tříd. V září provedou speciální pedagogové přešetření a se souhlasem rodičů pak zařadí potřebné děti do výuky. Ţáci s napravenou výslovností mohou ukončit docházku do hodin logopedické péče kdykoliv v průběhu roku. Ostatní ţáci docházejí na nápravnou péči ještě ve druhém ročníku. Nápravu u dětí provádí speciální pedagogové se státní zkouškou z logopedie. Při práci s dětmi jsou vyuţívána dechová, hlasová a artikulační cvičení, různý didaktický i obrázkový materiál. Část hodiny je věnována skupinovým cvičením, větší část pak individuální nápravě.ta probíhá před logopedickým zrcadlem, kde je vyvozována správná výslovnost hlásek, které jsou následně procvičovány v různých hláskových skupinách, ve slovech a větách. V hodinách je velmi často hláska správně vyvozena, ale problematičtější bývá její zapojení do běţné řeči dítěte. Proto je velmi důleţitou součástí logopedické péče pravidelné procvičování správné výslovnosti doma. K tomu mohou rodiče vyuţívat logopedické deníčky, kam pedagogové zapisují přesné pokyny a vysvětlení, a také slovní materiál pro práci doma. Ţáci, se kterými rodiče doma pravidelně procvičují, mívají zpravidla velmi dobré výsledky. V případě zájmu docházejí někteří rodiče přímo do hodin. Pokud však spolupráce vázne, bývá náprava zdlouhavá a obtíţná. Ve školním roce 2008/09 navštěvovalo hodiny ILP 11 ţáků z prvních tříd a 6 ţáků z druhých tříd. Z tohoto počtu bude dále v příštím školním roce na nápravu docházet 5 ţáků ze stávajících prvních tříd a v případě zájmu 1 ţák ze stávající druhé třídy. U ostatních byla náprava hlásek úspěšně dokončena. 13

14 Výuka anglického jazyka v 1.a 2.ročníku Tak jako v minulých letech, na ZŠ Slovanské nám. 2, Brno probíhá výuka anglického jazyka podle dvou hlavních linií. V prvních dvou ročnících je učivo uvedené v učebním plánu pro předmět anglický jazyk vhodně uspořádáno tak, ţe lze provádět i následné kombinace a přesuny učiva mezi jednotlivými kapitolami. V dalších ročnících škola nabízí hlubší zaměření na anglický jazyk ve třídách s rozšířenou výukou a také třídy se standardním počtem hodin angličtiny týdně. Plán práce Cílem plánu výuky anglického jazyka je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí, porozumět a komunikovat i v cizím jazyce. Později zejména naučit se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Díky tomu děti rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běţnému uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě je vyuţívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Učivo Základním vodítkem pro zařazení učiva bylo především uchování určitého logického sledu učiva a návazností, aby bylo moţné pouţít učivo náročnější. Je vhodně zařazeno učivo niţší úrovně, které předchází a vede k pochopení učiva náročnějšího a je s ním v přímé souvislosti. Neméně důleţitým kritériem je budování uceleného a propojeného systému pohledu na cizí jazyk, coţ v praxi znamená ucelený soubor vědomostí i dovedností. Kompetence Cílem plánu výuky anglického jazyka jiţ v prvních dvou letech školní docházky je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí, porozumět a komunikovat i v cizím jazyce. Později zejména naučit se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Díky tomu děti rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běţnému uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí 14

15 o nich, reagují na ně a tvořivě je vyuţívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. V průběhu ranného jazykového vzdělávání jsou za klíčové povaţovány mezi jinými hlavně kompetence k učení a kompetence komunikativní, čímţ si ţáci uvědomují kulturní hodnotu svého národa a budují si vztah k ostatním kulturám. Výuka Časová dotace týdně maximálně odpovídá schopnostem ţáka se soustředit na jiný neţ mateřský jazyk. Nedílnou součástí výuky jsou učebnice vhodně zvolené, zejména obrázková propracovanost, poutavé zpracování. Velkou devizou na naší škole je široká moţnost doplňkového materiálu, vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám třídy. K dispozici jsou při výukovém procesu CD, coţ usnadňuje a zkvalitňuje práci, napomáhají k celkovému vhledu do jazyka a přispívají k nenásilné a zábavné formě úspěšného zvládnutí cizího jazyka. V mladším školním věku velmi dobrá mechanická paměť pokud se opíráme o názornost (picture cards) děti si zapamatují velké mnoţství nových slov. Moţnost vyuţití jejich spontánnosti předvádění action stories příběhů hlavně v první třídě. V první třídě důraz na rozvoj poslechu a komunikačních dovedností (listening and speaking skills) bez psaní přivyknutí si na cizí jazyk. Vnímavost pomocí intonace, gest, mimiky schopni porozumět jednoduchým frázím. Pomocí písniček, básniček a rytmických říkadel rozvoj správné výslovnosti a intonace děti si neuvědomují, ţe se učí forma hry. U většiny dětí moţnost navázat na výuku angličtiny ve školkách, mnoho dětí chodí do krouţků Aj jiţ ve školce. Průřezová témata Ve všech ročnících se realizují jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do předmětu anglický jazyk, jsou součástí vyučování a nevyučují se samostatně. 15

16 Spolupráce s MŠ Naše škola má uzavřený plán spolupráce s MŠ Bulharská a MŠ Vackova. V tomto školním roce probíhala pod vedením p.uč. Koblihové, třídních učitelek prvních tříd p.uč. Linhartové, Podsedníkové a p.uč. Vančurové, vyučující AJ v 1. a 2. třídě. Ve školním roce 2008/2009 proběhly tyto akce: dodání informačních letáků s pokyny k zápisu do prvních tříd na naší škole (do10 MŠ v nejbliţším okolí) úspěšné zapojení naší školy do Veletrhu základních škol v Bílém domě (dopoledne návštěvy učitelek MŠ s předškoláky u našeho stánku, odpoledne návštěvy rodičů s dětmi informace, letáky, fotografie z akcí školy) návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách MŠ Vackova 18 dětí v 1.A p.uč. Podsedníková MŠ Bulharská 19 dětí v 1.B p.uč. Linhartová Seznámení dětí z MŠ s prostředím ZŠ a první třídy Jdeme navštívit své kamarády a podívat se, co jiţ umí. Postupná adaptace dětí na školu, vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ, zjišťování připravenosti budoucích prvňáčků. zápis do 1. tříd a dny otevřených dveří zápis do 1. tříd (13 17 hod.) dny otevřených dveří (8 11 hod.) dodatečný zápis (v 9 hod.) beseda s rodiči budoucích prvňáčků proběhla v MŠ Bulharská beseda s rodiči na téma Příprava dítěte na nástup do školy. Na schůzce poskytla p.uč. Koblihová rodičům základní informace o naší škole a školní druţině, promluvila o školní zralosti (fyzické, psychické, sociální a emocionální), připravenosti dítěte pro vstup do školy (jak se pozná dítě připravené do školy, co mohou rodiče udělat pro zvýšení školní zralosti, hry pro rozvoj předškoláků) a odkladu školní docházky. Paní učitelka Vančurová informovala rodiče o výuce AJ na 1. stupni, zvláště pak v první třídě (projekt Angličtina do škol ). informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskutečnila v naší škole schůzka, kde byly rodičům budoucích prvňáčků poskytnuty tyto informace: optimální a nedostačující připravenost a zralost dětí na školu řád naší školy a organizace začátku školního roku pomůcky do 1. třídy, ukázka učebnic a pracovních sešitů provoz školní druţiny a krouţky Schůzka se konala za přítomnosti učitelek budoucích prvních tříd p.uč. Koblihová, Mojţíšová, Ondrašíková, Šrubařová a vedoucí ŠD p. Straţevská. 16

17 Průzkum čtenářských dovedností V posledním týdnu školního roku 2008/09 proběhl na naší škole průzkum čtenářských dovedností u vybraných ţáků z ročníku. Průzkumu se z kaţdé třídy zúčastnili 4 ţáci. Výběr prováděly třídní učitelky, které své ţáky nejlépe znají. Z přítomných dětí vybíraly jednoho nejlepšího, jednoho nejslabšího dva průměrné čtenáře. Pro kaţdý ročník byl vybrán text přiměřený dovednostem dětí v příslušném ročníku. Kaţdý ţák četl bez přerušení 4 minuty. Během této doby byla sledována nejen rychlost čtení, ale také intonace, četnost chyb a porozumění čteného textu. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v tabulce podle ročníků. U rychlosti čtení a počtu chyb jsou uváděny průměrné výsledky, vyhodnocení správné intonace a porozumění textu je provedeno kvůli lepší srozumitelnosti v absolutních číslech. Pro úplnost dodávám, ţe z 1. i 2. tříd se průzkumu účastnilo po 16 dětech (uvedené ročníky jsou po 4 třídách), ze 3,. 4. a 5. třídy po 12 dětech (uvedené ročníky jsou po 3 třídách). 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy Průměrná rychlost čtení za minutu (počet 55 68, ,5 101 slov přečtených za minutu) Průměrný počet chyb za 4 minuty 2 3,1 4,3 4,3 2,5 Z uvedeného vyplývá, ţe průměrná čtenářská rychlost se neustále zvyšuje. Počet chyb se od 2. ročníku také zvyšuje, pak zase klesá aţ v 5. ročníku. Je to dáno pravděpodobně tím, ţe většina ţáků se snaţila číst co nejrychleji, a proto přibývaly také chyby. Intonace 1.třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5.třídy - správná s menšími nedostatky s váţnějšími nedostatky Celkem ţáků Porozumění a zapamatování textu 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy - plné s menšími nedostatky nešlo ověřit Celkem ţáků

18 S přibývajícím mnoţstvím informací je stále více potřeba umět správně pracovat s různými písemnými materiály. Proto by ţáci měli být schopni samostatně se v textu orientovat a vyhledávat poţadované údaje. Druhá část testu prověřovala u vybraných dětí právě tuto schopnost. Všem ţákům byl předloţen neznámý text, ve kterém měli nalézt odpovědi na zadané otázky. Ţáci 1. a 2. ročníku pracovali s rozdílnými texty, ţáci ročníku měli stejná zadání. Tabulka ukazuje maximální moţný počet bodů, který bylo moţné získat, dále skutečný počet získaných bodů a nakonec procento úspěšnosti při vyhledávání odpovědí. Velká úspěšnost ţáků l. třídy je dána tím, ţe měli podstatně lehčí zadání neţ ţáci ostatních ročníků. 1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.třídy 5.třídy Max. počet bodů Průměrný počet získaných bodů 4,56 7,2 13,1 15,4 15,66 Procento úspěšnosti 65, , ,2 Závěr Čtenářská dovednost ve smyslu rychlosti čtení i porozumění čtenému textu je dovedností klíčovou: otevírá prostor pro efektivní učení, ale i pro rozvoj poznávání a vnímání světa v nejširších souvislostech. Proto bude vhodné se sledováním její úrovně pravidelně a systematicky zabývat. 18

19 Školní družina Vedoucí ŠD : Dagmar Straţevská Počáteční stav ţáků : 206 Stav ţáků k II.pololetí : 201 Chlapců : 106 Děvčat : 95 Děti jsou umístěny v 7 odděleních dle tříd a věku : I.odd. : 1.A, 1.C p.vych.jebáčková II.odd. : 1.B, 1.D p.vych.foltýnová III.odd. : 1.B, 2.D p.vych.střechová IV.odd. : 2.A, 2.B, 2.C p.vych.sobková V.odd. : 2.B, 3.B p.vych.dostálová VI.odd. : 3.A, 3.C - p.vych.straţevská VII.odd.: 4. A 5.třídy p.vych.hermanová Zájmová činnost Zájmová činnost je organizována formou krouţků. Počet dětí v krouţcích : 94 Výtvarný kroužek pro první třídu vede V.Jebáčková, pro druhou třídu M.Foltýnová. Kroužek keramický vede M.Dostálová a je určen dětem z třetích aţ pátých tříd. Přírodovědnému kroužku, pro děti od druhé třídy, se věnuje B.Sobková. Tělovýchovný kroužek vede P.Střechová. Je určen dětem z prvních a druhých tříd. Sportovní hry, určené dětem od třetí třídy vede D.Straţevská. V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do prvních tříd. Akce ŠD Exkurze: Barevný podzim 2008 naučný program PdF MU Spolupráce s občanským sdružením Smrk Poznáváme podzimní a jarní přírodu Vánoce u smrku setkání ke Dni Země Ateliér v zahradě Výstavy : Aranţmá sušených květin výstava v Dětském muzeu Co se děje nad/pod hladinou výstava na ZŠ E.Přemyslovny Les ZOO Hvězdárny Není drak jako drak Technické muzeum výtvarná dílna výroba ručního papíru, smaltování - experimentárium 19

20 Kulturní akce : Mikulášská nadílka Vánoční besídka Karneval MDD sportovně zábavné soutěţe Promítání filmových pohádek Spoluúčast na natáčení pořadu ČT Věříš si? Spolupráce s Knihovnou J.Mahena (Mozolky) besedy : Cesta do pohádkové země Ferda a jeho kamarádi Cesta do pravěku Hledáme šikovné malíře Kamarádka kníţka Špilberk v pověstech Velikonoční zvyky a tradice pasování prvňáčků na čtenáře knihovny Sportovní akce : Spolupráce s oddílem AKAUT Olympiáda ŠD lehkoatletický trojboj kaţdodenní pobyt v parku, vycházky, sportovní, míčové hry a turnaje Výtvarné soutěže : Účast na výtvarné soutěţi Les 2.místo získal kolektiv dětí 1.třídy Ahoj z prázdnin Příroda kolem nás Pomoc při úpravě školních nástěnek a vitrín. Výchovně vzdělávací aktivity : Příprava na vyučování Psaní domácích úkolů, individuální práce se ţáky, didaktické hry, prohlubování učiva pomocí kvízů a soutěţí, výukové programy na PC aj. Činnost rekreační a odpočinková Vycházky po okolí školy, pobyt v parku, četba dětských knih a časopisů, poslech pohádek a písniček na CD, společenské hry, sledování dětských filmů, hry Sebevzdělání a semináře Porady a semináře pro vedoucí vychovatelky ŠD obvodní semináře na ZŠ Novoměstská pravidelné sledování odborných článků v časopise Informatorium. V rámci pedagogické praxe náslechy posluchaček jazykové školy ve 3.odd. u vych.p.střechové 20

21 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Školy v přírodě Termín třída místo pobytu počet ţáků dnů A Chorvatsko Pag B, 3.B Kuklík u Sněţného D Kuklík u Sněţného A, 2.A Tři Studně A Kuklík u Sněţného C, 2.B, 2.D, 5.A Blansko C, 5.C Tři Studně A Chorvatsko Pag B Chorvatsko Pag C, 5.B Tři Studně C Tři Studně D Chorvatsko Drvenik B Tišnov, Skryje 19 5 Lyžařské kurzy A,B,C Dolní Morava 39 6 Poznávací zájezdy výběr II.st. Bavorsko výběr I.+II.st. Německo, Švédsko, Dánsko výběr II.st. Londýn výběr II.st. Polsko Terezín výběr II.st. Polsko Krakov Osvětim C, 9.A,B,C Dukovany 38 1 Výlety 21

22 ZOO Brno 1.C, 1.D 3.A Kunštát, Rudka 2.D Ořešín RANCH 2.C, 3.B, 3.C, 5.C Velké Meziříčí, Nesměř 4.A Lanové centrum Brno 5.B, 5.C Tišnov, Pernštejn 6.A Tišnov rozhledna 6.B Dvůr Králové, Kuks 6.C, 7.C Ţďár nad Sázavou 7.C Náměšť nad Oslavou 8.A Hrušovany nad Jevišovkou 8.C Znojmo 8.C Věstonice 9.B Kroměříţ 9.C 22

23 Jazykově poznávací zájezd do Anglie Ve dnech uspořádala ZŠ Slovanské náměstí ve spolupráci s CK Porta Optima jazykově poznávací zájezd do jiţní Anglie. Akce se zůčastnilo 14 ţáků. Cílem samotného zájezdu bylo především seznámit ţáky s výběrem nejvýznamnějších památek, pamětihodností či atrakcí regionu, z nichţ některé představují přímo symboly Spojeného království. Šlo o hrady a zámky (hrady Dover a Warwick, zámek Hampton Court Palace), katedrály a kostely (katedrála v Canterbury, opatství ve Westminsteru) a stavby jiného typu (univerzita v Oxfordu, rodný dům W. Shakespeara ve Stratfordu atd.) Prohlídky byly provázeny odborným výkladem průvodce, takţe ţáci si mohli zasadit jednotlivé objekty do historického kontextu a dobře si uvědomit jejich význam. V souvislosti s tímto zájezdem ale nemůţe být opomenut jeho další účel: Ţáci měli moţnost procvičit a zlepšit svou znalost mluveného anglického jazyka v běţných situacích. Snad nejvíce příleţitostí jim k tomu poskytovala prostředí obchodů a restaurací. Tento aspekt zájezdu byl tedy rovněţ velmi důleţitý: Pomohl ţákům zvýšit svoje sebevědomí v přímém styku s rodilými mluvčími. Ţáci si ovšem procvičili i písemnou angličtinu. Po skončení zájezdu jim byl dán k vypracování projekt obsahující jednak otázky týkající se Velké Británie a navštívených atrakcí, jednak úkol rozpracovat jednu konkrétní atrakci podrobněji tvůrčím způsobem a doplnit ji o svoje osobní záţitky. Osobně si myslím, ţe uskutečněný zájezd byl pro ţáky velkým přínosem Vycházím i z reakcí samotných ţáků na to, jak se jim zájezd líbil. Přispěl k jejich lepšímu poznání anglické kultury a reálií a umoţnil jim pouţít anglický jazyk v praxi. 23

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Brno září 2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Je fakultní školou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více