VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM školní rok

2 Část I. Základní údaje o škole Název : Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál právní forma příspěvková organizace, IČO se sídlem Školní 477, Vrbno pod Pradědem kapacita 750 žáků Zřizovatel : Město Vrbno pod Pradědem právní forma - obec, IČO se sídlem Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem Ředitel zařízení : Zdeněk Bártek, Smetanova333, Vrbno pod Pradědem Telefon : stránky školy : : Záměry a orientace školy: Škola vede žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Součásti školy : 1. Školní družina kapacita 90 dětí 2. Školní klub kapacita 60 dětí 3. Školní jídelna kapacita 550 jídel Datum zařazení do sítě : Školská rada : Šestičlenná školská rada byla zřízena

3 Šk. rok třídy. Počet tříd k Celkový počet žáků k Počet žáků na třídu k Počet žáků na učitele k / / / / / / / / ,53 21,76 15,34 15,52 V tomto školním roce došlo k mírnému zvýšení počtu žáků. To se projevilo v mírném zvýšení počtu žáků na jednu třídu. Část II. Přehled oborů vzdělání roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy k Celkové počty pracovníků : osob / přepočtených pracovníků 2012/ /14 Pedagogů celkem 28/27,11 29/27,75 Učitelů 26/23,86 25/23,82 Vychovatelů 3/2,50 3/2,50 Asistentů pedagoga 1/0,75 2/1,43 Nepedagogů celkem 15/13,82 16/14,82 Ostatní ( správní + THP) zaměstnanci školy 10/8,82 11/9,82 pracovníci ŠJ 5/5,00 5/5,00 Zaměstnanců celkem 43/40,93 45/42,57 3

4 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v % (dle zahajovacího výkazu) kvalifikovanost učitelů 1.st. 96,27% 2.st. 80,7% ŠD, ŠK 80% Škola učitelé 88,7% Jedna učitelka si doplňuje potřebné vzdělání. Část IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné školní docházce. ročník Gymnázium SŠ s maturitní zkouškou SŠ s výučním listem celkem celkem Všichni žáci byli přijati na střední školy. Z celkového počtu žáků hlásících se na střední školy bylo přijato na školy s maturitní zkouškou 46%. Zápis do 1. tříd proběhl 7. a 8.února 2014 Celkem zapsáno 82 dětí z toho prvně u zápisu 64 dětí odklady z roku dětí odklady k dětí nastoupilo 59 dětí 4

5 Výkon státní správy Správní rozhodnutí ředitele ve šk. roce 2013/2014 Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 23 0 O dodatečném odložení pov. šk. docházky 1 0 O přijetí k základnímu vzdělávání-zápis 82 0 O zařazení do integrace 34 0 O přijetí do základního vzdělání přestup 16 0 Povolení pokračovat v základním vzdělávání 0 0 Celkem Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. Klasifikace prospěchu a chování za 1. a 2.pololetí školního roku 2013/2014 Viz. příloha č.1 Každé čtvrtletí je prováděno zhodnocení výsledků ředitelem školy, které je podkladem pro opatření vyučujících pro další období. V červnu 2014 proběhlo testování žáků 5. a 9. tříd v rámci vnitřní evaluace školy prostřednictvím projektu České školní inspekce Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) modulu pro školní testování. Celkem se testování zúčastnilo 80 žáků z naší školy. Hlavním cílem bylo otestování dovedností z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (angličtina). Výstupem bylo zjištění kvality vzdělávacího procesu školy. Každý žák obdržel svůj kód, jehož prostřednictvím se v rámci sebehodnocení seznámil s dosaženými výsledky a mohl si je porovnat s výsledky ostatních testovaných žáků v rámci třídy a ročníku. Výsledky byly přístupné pro jednotlivé žáky i rodiče a ukazují, že odpovídají jejich předpokladům. Celkové výsledky v rámci školy byly projednány v předmětových komisích pro jednotlivé testované oblasti. Výsledky testování jsou přílohou č.2. Kromě toho dochází k ověřování získaných vědomostí a dovedností a hlavně jejich uplatnění prostřednictvím mezitřídních naukových i sportovních soutěží. 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný preventivní program (PP), který reaguje na aktuální stav ve škole a vychází z pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / PP zasahuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku. Kromě toho nabízí širokou škálu nepovinných předmětů a kroužků, jejichž prostřednictvím nejen vhodně působí na výchovu a vzdělávání dětí, ale účelně a smysluplně vyplňuje jejich volný čas. Přehled povinně volitelných předmětů, kroužků a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 organizovaných školou: Práce s talentovanými žáky ve školním roce 2013/2014 P.Č. název vyučuje ročník dny počet žáků I. Volitelné předměty 1. Děj.praktikum Hackenbergová VP 9. rozvrh 2. Informatika Remeš VP rozvrh 3. Rýsování Zhřívalová,Žembová VP 9. rozvrh 4. Přírodopisný seminář Noháček,Bártková V. VP 7.,9. rozvrh 5. Sportovní hry Šajer VP 7.,9. rozvrh 6. Výtvarné projekty Remešová VP 9. rozvrh 7. Dramatická výchova Bártková VP 1. rozvrh 8. Dramatická výchova Sztuková VP 2. rozvrh 9. Dramatická výchova Kudlíková VP 3. rozvrh 10. Dramatická výchova Redlichová VP 4.,5.. rozvrh 11. Hudební činnosti Hošková VP rozvrh 12. Pohybová výchova Kolářová VP 1. rozvrh 13. Pohybová výchova Michálková,Němcová VP 2. rozvrh 14. Pohybová výchova Odstrčilová VP 3.,4. rozvrh

7 15. Pohybová výchova Dluhá VP 5. rozvrh II. Nepovinné předměty 1. Sborový zpěv Hošková NP středa 2. SH volejbal hoši Šajer NP po,út. 3. SH volejbal dívky Beranová NP út,čt. 4. Výtvarné projekty Remešová NP 6.,7. pondělí III. Kroužky ŠD 1. Country Odstrčilová KR pondělí 2. Cvičení s hudbou Kadlíková KR čtvrtek 3. Hra na kytaru Výskalová KR pondělí 4. Sportovní kroužek Redlichová KR 4.,5. středa 5. Sborový zpěv Hošková KR středa 6. Vyšívání Glabazňová KR úterý 7. Sportovní kroužek ŠD Glabazňová KR pondělí ŠK Country Kudlíková KR 4.,5. pondělí 6 2. Cvičení s hudbou Kadlíková KR 4.,5. středa 3. Floorbal Šajer KR 6.,7. středa 4. Floorbal Šajer KR 8.,9. středa 5. Hra na kytaru Výskalová KR pondělí 6. Strojové šití Výskalová KR úterý 7. Šachy Hába KR úterý 8. Přírodovědný Beranová KR středa 9. PC Kadlíková, Novotná K. KR st.,čt.,pá. 10. Ranní klub Kadlíková KR po-pá 11. Meteorologie Remeš KR úterý 12. Sborový zpěv Hošková KR středa 13. Sborový zpěv Zaoralová KR středa

8 14. Cyklistický kroužek Mlynářová KR IV.Jiné Biofeedback Rektoříková KR pondělí 2. Knihovna Zaoralová Knihovna Kudlíková Při škole je zřízen školní klub s kapacitou 60 dětí. Tento klub zajišťuje nepravidelnou činnost pro příchozí děti a v ranních hodinách také pro děti druhého stupně, které do školy dojíždějí. V rámci klubu provozuje svou činnost čtrnáct kroužků. Školní družina je určena pro děti prvního stupně a pracuje při ní sedm kroužků. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ školní rok 2013/2014 Pořadatel Název akce Účastníci Termín UP Olomouc, Ftk Ostravská univerzita- Pdf RESOCIA o.s. Domaželice ČEZ KVIC Nový jičín KVIC Nový jičín DESCARTES v.o.s. Aplikované pohybové aktivity Vychovatelství, obor sociální pedagogika Studium k výkonu prevence sociálně patologických jevů Noháček Ciemalová Hackenbergová Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků Šajer Vzdělávací seminář Gamabeta Remeš Regionální setkání školních poradenských pracovišť Rektoříková Regionální setkání školních poradenských pracovišť Šajer Základy finanční matematiky Hába Rozvoj čtenářských kompetencí aneb jak vést žáky ke čtenářství Zaoralová

9 Rozvoj čtenářských kompetencí aneb jak vést žáky ke čtenářství Hackenbergová problémů Bártek problémů Šajer problémů Bártková I problémů Bártková V problémů Ciemalová problémů Dluhá problémů Drlíková problémů Hackenbergová problémů Kolářová problémů Kudlíková problémů Michálková problémů Odstrčilová problémů Redlichová problémů Rektoříková problémů Remešová problémů Strouhalová problémů Šajerová Zaoralová

10 problémů RESK education, s.r.o. Agentura Majestic,v.o.s. Agentura Majestic,v.o.s. Agentura Majestic,v.o.s. KVIC Nový jičín RESK education, s.r.o. problémů Zhřívalová Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Bártek Problémový žák na základní škole běžného typu Bártek Problémový žák na základní škole běžného typu Remeš Problémový žák na základní škole běžného typu Šajerová Výtvarná dílna - projekt ve výtvarné výchově Remešová Tvorba textu - aneb Jak na slohová cvičení Zaoralová Regionální setkání školních poradenských pracovišť Rektoříková Zákon o pedagogických pracovnících Bártek Akce školy ve školním roce 2013/2014 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.Sportovní soutěže pořádá termín pro kolo počet pořadí 1 Sportovní den VŠ školní Silový čtyřboj Šj,No,Dr září školní Turnaj ve vybíjené Dr školní 23 4 Floorbalová liga (Andělská Hora) Šj okresní Přespolní běh KoP ,2. školní 85 6 Floorbal ml.žáci - okrskové kolo Šj ,7. okrsek Floorbal st.žáci - okrskové kolo Šj ,9. okrsek Turnaj v přehazované Dr 4., ,7. školní 25 9 Floorbalová liga (Karlovice) Šj okresní Floorbal - okresní kolo Šj okresní Okresní přebor družstev v šachu Hb,Rm okresní 9 12 Vánoční volejbalový turnaj Be školní Floorbalová liga (Bruntál) Šj okresní Vánoční laťka Šj,Dr školní 43 10

11 15 Krajské finále v šachu Hb krajské Turnaj v košíkové - chlapci Šj únor 8.,9. školní Turnaj v košíkové - chlapci Šj únor 6.,7. školní Turnaj v košíkové - dívky Dr ,7. školní Turnaj v košíkové - dívky Dr ,9. školní Velká cen Vrbna-šachový turnaj Hb 1.3. veřejnost region 21 Floorbalová liga - Karlovice Šj okresní Okresní kolo turnaje v minivolejbale-vrbno Šj okresní 22 1.,2. 23 Floorbalový turnaj "O velikonoční vajíčko" Šj oblastní Volejbalový turnaj hochů - Zlaté Hory Šj ,9. mezinár ,3. 25 Volejbalový turnaj dívek Be školní Velikonoční laťka Šj, Dr školní Volejbalový turnaj dívek - Krnov Be okresní Volejbalový turnaj hochů - Krnov Šj okresní Turnaj ve vybíjené St školní McDonald s Cup tren okrsek McDonald s Cup tren okrsek Pohár rozhlasu Šj,No okresní 45 1.,2.,4.,5. 33 Atetický čtyřboj - st.žáci Šj ,9. okresní McDonald s Cup tren okresní McDonald s Cup tren okresní McDonald s Cup tren krajské Pohár rozhlasu - ml.žáci Šj krajské Atletický trojboj TU květen školní Floorbalová liga (Bruntál) Šj okresní Sportovní den VŠ červen školní Volejbalový turnaj dívek Be školní Atletický čtyřboj Šj,No,Dr červen školní 150 Za úspěch lze považovat: - výborné výsledky mladých fotbalistů v McDonald s Cupu v okresních kolech - výborné výsledky volejbalistek a volejbalistů i jednotlivců v individuálních soutěžích 2.Naukové soutěže pořádá termín pro kolo počet pořadí 1 M soutěž 5.r. DlI školní 18 2 Astronomická olympiáda Že školní 28 3 Soutěž Ja Me listop školní 43 4 Soutěž VKO Šj prosinec školní Soutěž Jn 7.roč Dr 5., školní 28 6 Dějepisná olympiáda Že ,9. školní 26 7 Astronomická olympiáda Rm listop. 8.,9. školní 16 8 Soutěž Jn 8.roč Dr 3., školní 19 9 Soutěž Jn 9.roč. Dr školní Soutěž Jč KuJ školní Konverzační a projektová soutěž Jn+Ja Dr ,9. okresní 6 2.,6.,4. 12 M soutěž OdI školní

12 13 M soutěž 3.r. St školní Soutěž Jč vyuč školní Recitační soutěž Re,Za,Ha školní Soutěž Řemeslo má zlaté dno No okresní 3 17 Olympiáda Jč Ha,Za školní Olympiáda Jn Dr okresní 2 1.,1. 19 Dějepisná olympiáda Že okresní BiO C Be,No školní Olympiáda Jn Dr krajské 2 1.,6. 22 BiO D Be,No školní M soutěž - Pythagoriáda Zh školní Olympiáda Jč Bá okresní 2 17., Soutěž Ja St 11., ,4. školní Olympiáda Ja Me ,8. okresní 3 3.,10., M soutěž - Pythagoriáda Hb 26., ,8. školní Klokánek - M soutěž vyuč ,5. školní Cvrček - M soutěž vyuč školní Soutěž Jč BáV školní Recitační soutěž ReL školní Astronomická olympiáda Rm březen krajské BiO-C Be okresní 2 1.,4. 34 Soutěž M DlI školní Soutěž Jč ReL školní Klokan - M soutěž vyuč školní Recitační soutěž BáV školní Olympiáda Jn Dr republika 1 39 BiO-D Be okresní 2 3.,5. 40 Soutěž D Že školní D olympiáda Ha květen 6.,8 školní Projektová soutěž v Jn Dr květen školní Pythagoriáda Hb okresní Pythagoriáda Bá okresní 3 5.,14., BiO-C Be krajské 2 5., BiO-D Be ,7. krajské 2 47 Archimediáda Že okresní 4 5. Velmi dobré výsledky v této oblasti: 1.a 2.místo v okresním kole BiO-C získali Kateřina Pechalová a Tomáš Popek. V krajském kole se umístili na 5. a 15. místě. V okresním kole BiO-D se umístila Zuzana Sakalová na 3. a Martina Hábová na 5.místě. Na olympiádě německého jazyka získala v krajském kole Tanja Danisová 1.místo a postoupila do republikového kola. 3.Akce tříd pořádá termín pro kolo počet 1 Pasování na čtenáře MěK roč třídní 46 12

13 2 Scénické čtení MěK třídní Exkurze v muzeu Přerov No,Ha A,B třídní 45 4 Exkurze v ČOV Zh třídní 51 5 Beseda se starostkou města Ha třídní 51 6 Beseda - trestně právní odpovědnost Za ,9. třídní 79 7 Cestopisná přednáška ve Střeše TU třídní Den zdraví TU ,2. třídní 90 9 Exkurze - Městské muzeum a knihovna Krnov Re B třídní Vystoupení skupiny Pernštejn TU třídní Mikulášská nadílka No třídní 12 Filmové představení - kino Krnov DlI,TU třídní Výlet do Vídně Za,Ha třídní Den zdraví TU ,2. třídní Besídky pro rodiče TU A,B školní Vánoční besídky TU školní Beseda o drogách TU 5., třídní Projekt s Gymnáziem Bruntál Za B třídní Projektový den - masopust TU ,2.,MŠ třídní Interaktivní expozice Ostrava Že,Re třídní Divadelní představení Ostrava TU ,2. třídní Hasík - besedy s hasiči TU ,6. třídní Den zdraví Dr třídní Hasík - besedy s hasiči TU ,6. třídní Besídka ke Dni matek OdI B třídní Kulturní pořad - pohádka, muzikál TU třídní Besídka ke Dni matek St B třídní Exkurze Osvětim Že,Za ,9. třídní Besídka ke Dni matek SzJ B třídní Beseda s pamětníkem Že třídní Loutkové představení Krnov KuJ,OdI A,4.B třídní Beseda o drogách TU 11., třídní 51 4.Dílny, projekty pořádá termín pro kolo počet 1 Region-1.,2.st. TU školní Veletrh řemesel ARTIFEX, Krnov Šj,TU ,9. okresní 88 3 Burza stř. škol - ŠJ Šj okresní 51 4 Vánoční výtvarné dílny TU ,2. školní 95 5 Vánoční dílny TU školní Exkurze-interaktivní expozice Ostrava Že,Re projekt 40 7 Besedy v knihovně MěK březen školní Velikonoční dílny TU školní Exkurze-alchymistická laboratoř Mor.Třebová Šj projekt Besedy v knihovně MěK květen školní Exkurze-muzeum času Šternberk No,Ha projekt Exkurze-arboretum Nový dvůr Be projekt Řezbářská soutěž No školní 18 13

14 14 Exkurze ve Vítkovicích Zh školní Exkurze - Dlouhé Stráně Šj projekt Exkurze - ZOO Lešná Že,Re projekt Region TU školní Akce ŠK pořádá termín pro stupeň počet 1 Soustředění DPS HoD,Ša DPS školní 24 2 Soustředění country KuJ,OdI 11., country školní 18 3 Šachový turnaj Hb školní 29 4 XIII.taneční párty KuJ,OdI country oblast 58 5 Soustředění DPS HoD,Ša DPS školní 24 6 Soustředění DPS 2.st. Za 21., DPS školní 11 7 Vystoupení kytar pro MŠ Jesenická Vý MŠ školní 15 8 Beseda se starostkou města Kad parlament školní 17 9 Vystoupení kr. kytar pro Spolek přátel Vrb. Vý veřejnost region Soustředění country KuJ,OdI 16.,17.5. country školní Vystoupení kr. kytar -Den dětí Vý veřejnost region Vystoupení country a DPS-Vrb.slavnosti KuJ,HoD veřejnost DPS,country Táborák pro ŠD a rodiče - kytary Vý ŠD školní 50 6.Akce ŠD pořádá termín pro kolo počet 1 Beseda se záchranáři vych ŠD školní 20 2 Turnaj v kopané vych ŠD školní 12 3 Beseda se záchranářem vych ŠD školní 20 4 Vánoční dílny vych 3.,4.12. ŠD školní 58 5 Vánoční turnaj - hod na koš vych ŠD školní 38 6 Velikonoční turnaj - hody na koš vych ŠD školní 15 7 Čarodějná noc vych ŠD školní 40 8 Turnaj ve vybíjené vych ŠD školní 15 9 Výlet - ZOO Kopeček Kad,Gla ŠD školní Táborák ŠD vych ŠD školní 7.Různé pořádá termín pro kolo počet 1 Vánoční rolnička TU listopad školní 52 2 Vánoční výstava Re prosinec veřejnost školní 3 Vánoční rolnička HoD,Ša region 55 4 Exkurze - skanzen Krňovice No školní 98 5 Vánoční koncert DPS Ša,HoD DPS město 40 6 Vánoční jarmark školy ZŠ veřejnost město 7 Vánoční koncert DPS - spolu s PSMV Ša,HoD veřejnost město 8 Předzápisové setkání v MŠ Ša MŠ město 8 9 Zápis do 1.tříd vyuč.1.st. 7., město Beseda školního parlamentu se záchranáři Kad palament školní Jarní výstava Vv Re duben školní 14

15 12 Regionální soutěž DPS Uničov HoD krajské Jarní koncert DPS HoD,Ša veřejnost region Výstava Vv prací ve Střeše Re květen veřejnost region 15 Benefiční koncert PSMV a DPS HoD,Ša 4.5. veřejnost město Barevný den - akce škol. parlamentu Kad žáci školní školní akademie SzJ,Ša město Den dětí - akce škol. parlamentu Kad žáci školní Školní parlament - výlet do Brna Kad 19.,20.6. palament školní 9 20 Koncert DPS-Karlova Studánka HoD,Ša veřejnost 27 V těchto oblastech se trvale výrazně projevuje činnost DPS Sedmihlásek, který již každoročně pořádá vánoční a jarní koncerty a vystoupení pro seniory a pro veřejnost. Rovněž v letošním roce úspěšně působil country soubor Zuzanky Další aktivity při škole, volnočasové aktivity Od září probíhal plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. Škola úzce spolupracuje s tělovýchovnými organizacemi, které zabezpečují především odborné vedení dětí v jednotlivých sportech a škola se spolupodílí na všeobecné přípravě. Největší sportovní akcí pořádanou školou je sportovní den, který se uskutečnil v září a v červnu. Výsledky školy jsou pravidelně prezentovány na vystoupeních třídních a zájmových kolektivů pro rodiče (vánoční besídky, vánoční jarmark, školní akademie, závěr roku), na veřejných vystoupeních ve městě (vítání občánků, Vrbenské slavnosti, vystoupení country, vystoupení kroužku kytar) a na vystoupeních pro místní organizace (domov důchodců, mateřské školy). Největší kulturní akcí školy byla 20. školní akademie, na které děti od první do deváté třídy vystoupily ve dvouhodinovém programu. O celoroční činnosti školy je veřejnost informována i prostřednictvím ročenky, která je přílohou č. 3, a na www stránkách školy. Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. Údaje o výsledcích dalších kontrol Ve sledovaném období byly provedeny kontroly krajskou hygienickou stanicí a městem Vrbno pod Pradědem. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 15

16 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příjmy: ,65 z toho: 1. dotace kraj ,00 2. dotace obec ,00 3. vlastní příjmy(včetně ESF) ,65 z toho: 3a. příjmy související s hlavní činností ,75 3b. příjmy související se stravováním ,31 3c. příjmy z vedlejší činnosti ,00 3d. použití fondu reprodukce 0,00 3e. použití rezervního fondu z ost.zdr ,59 4. Investiční příjmy 0,00 Výdaje: ,02 1. Z dotací kraje: ,00 v tom: mzdové náklady ,00 zákonné odvody(zp a SP a PN) ,00 nákup učebnic a učebních pom ,01 další vzdělávání PP+ostatní služby ,00 povinný odvod do FKSP ,99 nákup ochranných pomůcek 8 902,00 2. Provozní výdaje: ,02 v tom: spotřeba materiálu ,23 spotřeba energií ,03 spotřeba stravování potraviny ,31 opravy a udržování ,69 cestovné ,00 náklady na reprezentaci ,88 ostatní služby ,22 mzdové náklady(včetně ESF) ,00 zákonné odvody ,38 výdaje vedlejší činnost ,28 odpisy majetku ,00 3. Investiční výdaje: 0,00 v roce ,00 Hospodářský výsledek za rok 2013: ,63 16

17 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je od zapojena do programu NatTech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ ) Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od je školou realizován projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který byl vyhlášen MŠMT na základě projektu EU peníze školám. Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace pracovníků ve školství při ZŠ Vrbno pod Pradědem byla zrušena. Zásady tvorby a čerpání FKSP a kritéria pro přiznávání osobních příplatků, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvě, byly aplikovány do vnitřního předpisu školy. 17

18 Na dobré úrovni je spolupráce se školním sportovním klubem a s místními sportovními oddíly, především oddíly kopané, stolního tenisu a cyklistickým oddílem, které se dětem věnují ve volnočasových aktivitách a podílejí se na jejich přípravě na sportovní soutěže a turnaje. Dalšími důležitými partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání jsou Město Vrbno pod Pradědem (financování provozu školy, exkurze na MěÚ), místní firmy (exkurze), místní mateřské školy (zápis do 1.třídy, kulturní vystoupení, vedení sboru Malásek), PPP Bruntál (vývojové poruchy učení), SPC Bruntál, Úřad práce v Bruntále (volba povolání), Středisko kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem (Střecha kulturní akce, městská knihovna besedy, projekt Region), místní domov důchodců, svaz invalidů (kulturní vystoupení), obec Ludvíkov (kulturní vystoupení), ZUŠ Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem (kulturní akce), Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál (projekt NatTech). Nezanedbatelná je i činnost DPS Sedmihlásek, který spolupracuje s Pěveckým sborem města Vrbna (odborná pomoc, společná vystoupení) a s pěveckými sbory Sluníčko v Bruntále, Loučňáček v Loučné nad Desnou, Crescendo Hodonín a Běláčci z Bělé pod Pradědem. Část XV. Závěr Podmínky, ve kterých škola existuje, je možno hodnotit jako dobré. Každoročně jsou do oprav a údržby investovány prostředky v řádech statisíců korun. Ve školním roce 2013/2014 škola zabezpečovala opravy především na hlavní budově a v budovách Bezručova 78 a Komenského 59. K výuce škola využívá tří budov, ve kterých je k dispozici 34 učeben. Z tohoto počtu je patnáct učeben odborných. K výuce tělesné výchovy a pro sportovní vyžití dětí slouží dvě tělocvičny a zrekonstruované školní hřiště. Žáci druhého stupně mají přístup k internetu i v dopoledních hodinách a všichni mohou využívat učebnu PC i odpoledne. Každý žák i každý učitel má svou webovou adresu. K dispozici je i sedm učeben s interaktivní tabulí. Ve škole je v evidenci 67 žáků s poruchou učení. U těchto žáků je prováděna reedukační péče. Někteří z těchto žáků mají zpracovány individuální vzdělávací plány, které jsou konzultovány jak s PPP, tak i se zákonnými zástupci. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje žákům, rodičům i učitelům poradenské, informační, metodické a koordinační služby. Tyto služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Konzultační tým je tvořen třídními učiteli, koordinátorem pro přípravu ŠVP, učiteli vzdělávací oblasti Volba povolání a dalšími učiteli výchov. 18

19 Přílohy: 1. Klasifikace prospěchu a chování za 1. a 2.pololetí školního roku 2. Výsledky testování 3. Ročenka školy Vrbno pod Pradědem Zpracoval: Zdeněk Bártek ředitel školy 19

20 Seznam zkratek Bá Bártek Zdeněk TU třídní učitel BáI Bártková Iva VKO výchova k občanství Be Beranová Drahuše VŠ vedení školy DlI Dluhá Ivana vyuč. vyučující Dr Drlíková Jarmila ZUŠ základní umělecká škola Gla Glabazňová Lenka ŠD školní družina Hb Hába Ivan ŠK školní klub HoD Hošková Dana Kad Kadlíková Blanka KoP Kolářová Pavla KuJ Kudlíková Jana Me Merková Marta MiL Michálková Lenka No Noháček Roman NeD Němcová Daniela OdI Odstrčilová Ivana Ha Hackenbergová Regina BáV Bártková Vendula ReL Redlichová Lenka ReO Rektoříková Olga Rm Remeš Pavel Re Remešová Irena St Strouhalová Hana SzJ Sztuková Jana Šj Šajer Miroslav Ša Šajerová Ludmila Vý Výskalová Vlasta Za Zaoralová Jana Zh Zhřívalová Hana Že Žembová Hana BiO biologická olympiáda DD domov seniorů DPS dětský pěvecký sbor EU Evropská unie FKSP fond kulturních a sociálních potřeb HZS hasičský záchranný sbor Měk. městská knihovna PPP pedagogicko-psychologická poradna SPC speciální pedagogické centrum ŠVP školní vzdělávací program tren. trenéři 20

21 21

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více