VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM školní rok

2 Část I. Základní údaje o škole Název : Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál právní forma příspěvková organizace, IČO se sídlem Školní 477, Vrbno pod Pradědem kapacita 750 žáků Zřizovatel : Město Vrbno pod Pradědem právní forma - obec, IČO se sídlem Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem Ředitel zařízení : Zdeněk Bártek, Smetanova333, Vrbno pod Pradědem Telefon : stránky školy : : Záměry a orientace školy: Škola vede žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Součásti školy : 1. Školní družina kapacita 90 dětí 2. Školní klub kapacita 60 dětí 3. Školní jídelna kapacita 550 jídel Datum zařazení do sítě : Školská rada : Šestičlenná školská rada byla zřízena

3 Šk. rok třídy. Počet tříd k Celkový počet žáků k Počet žáků na třídu k Počet žáků na učitele k / / / / / / / / ,53 21,76 15,34 15,52 V tomto školním roce došlo k mírnému zvýšení počtu žáků. To se projevilo v mírném zvýšení počtu žáků na jednu třídu. Část II. Přehled oborů vzdělání roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy k Celkové počty pracovníků : osob / přepočtených pracovníků 2012/ /14 Pedagogů celkem 28/27,11 29/27,75 Učitelů 26/23,86 25/23,82 Vychovatelů 3/2,50 3/2,50 Asistentů pedagoga 1/0,75 2/1,43 Nepedagogů celkem 15/13,82 16/14,82 Ostatní ( správní + THP) zaměstnanci školy 10/8,82 11/9,82 pracovníci ŠJ 5/5,00 5/5,00 Zaměstnanců celkem 43/40,93 45/42,57 3

4 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v % (dle zahajovacího výkazu) kvalifikovanost učitelů 1.st. 96,27% 2.st. 80,7% ŠD, ŠK 80% Škola učitelé 88,7% Jedna učitelka si doplňuje potřebné vzdělání. Část IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné školní docházce. ročník Gymnázium SŠ s maturitní zkouškou SŠ s výučním listem celkem celkem Všichni žáci byli přijati na střední školy. Z celkového počtu žáků hlásících se na střední školy bylo přijato na školy s maturitní zkouškou 46%. Zápis do 1. tříd proběhl 7. a 8.února 2014 Celkem zapsáno 82 dětí z toho prvně u zápisu 64 dětí odklady z roku dětí odklady k dětí nastoupilo 59 dětí 4

5 Výkon státní správy Správní rozhodnutí ředitele ve šk. roce 2013/2014 Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 23 0 O dodatečném odložení pov. šk. docházky 1 0 O přijetí k základnímu vzdělávání-zápis 82 0 O zařazení do integrace 34 0 O přijetí do základního vzdělání přestup 16 0 Povolení pokračovat v základním vzdělávání 0 0 Celkem Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. Klasifikace prospěchu a chování za 1. a 2.pololetí školního roku 2013/2014 Viz. příloha č.1 Každé čtvrtletí je prováděno zhodnocení výsledků ředitelem školy, které je podkladem pro opatření vyučujících pro další období. V červnu 2014 proběhlo testování žáků 5. a 9. tříd v rámci vnitřní evaluace školy prostřednictvím projektu České školní inspekce Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) modulu pro školní testování. Celkem se testování zúčastnilo 80 žáků z naší školy. Hlavním cílem bylo otestování dovedností z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (angličtina). Výstupem bylo zjištění kvality vzdělávacího procesu školy. Každý žák obdržel svůj kód, jehož prostřednictvím se v rámci sebehodnocení seznámil s dosaženými výsledky a mohl si je porovnat s výsledky ostatních testovaných žáků v rámci třídy a ročníku. Výsledky byly přístupné pro jednotlivé žáky i rodiče a ukazují, že odpovídají jejich předpokladům. Celkové výsledky v rámci školy byly projednány v předmětových komisích pro jednotlivé testované oblasti. Výsledky testování jsou přílohou č.2. Kromě toho dochází k ověřování získaných vědomostí a dovedností a hlavně jejich uplatnění prostřednictvím mezitřídních naukových i sportovních soutěží. 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný preventivní program (PP), který reaguje na aktuální stav ve škole a vychází z pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / PP zasahuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku. Kromě toho nabízí širokou škálu nepovinných předmětů a kroužků, jejichž prostřednictvím nejen vhodně působí na výchovu a vzdělávání dětí, ale účelně a smysluplně vyplňuje jejich volný čas. Přehled povinně volitelných předmětů, kroužků a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 organizovaných školou: Práce s talentovanými žáky ve školním roce 2013/2014 P.Č. název vyučuje ročník dny počet žáků I. Volitelné předměty 1. Děj.praktikum Hackenbergová VP 9. rozvrh 2. Informatika Remeš VP rozvrh 3. Rýsování Zhřívalová,Žembová VP 9. rozvrh 4. Přírodopisný seminář Noháček,Bártková V. VP 7.,9. rozvrh 5. Sportovní hry Šajer VP 7.,9. rozvrh 6. Výtvarné projekty Remešová VP 9. rozvrh 7. Dramatická výchova Bártková VP 1. rozvrh 8. Dramatická výchova Sztuková VP 2. rozvrh 9. Dramatická výchova Kudlíková VP 3. rozvrh 10. Dramatická výchova Redlichová VP 4.,5.. rozvrh 11. Hudební činnosti Hošková VP rozvrh 12. Pohybová výchova Kolářová VP 1. rozvrh 13. Pohybová výchova Michálková,Němcová VP 2. rozvrh 14. Pohybová výchova Odstrčilová VP 3.,4. rozvrh

7 15. Pohybová výchova Dluhá VP 5. rozvrh II. Nepovinné předměty 1. Sborový zpěv Hošková NP středa 2. SH volejbal hoši Šajer NP po,út. 3. SH volejbal dívky Beranová NP út,čt. 4. Výtvarné projekty Remešová NP 6.,7. pondělí III. Kroužky ŠD 1. Country Odstrčilová KR pondělí 2. Cvičení s hudbou Kadlíková KR čtvrtek 3. Hra na kytaru Výskalová KR pondělí 4. Sportovní kroužek Redlichová KR 4.,5. středa 5. Sborový zpěv Hošková KR středa 6. Vyšívání Glabazňová KR úterý 7. Sportovní kroužek ŠD Glabazňová KR pondělí ŠK Country Kudlíková KR 4.,5. pondělí 6 2. Cvičení s hudbou Kadlíková KR 4.,5. středa 3. Floorbal Šajer KR 6.,7. středa 4. Floorbal Šajer KR 8.,9. středa 5. Hra na kytaru Výskalová KR pondělí 6. Strojové šití Výskalová KR úterý 7. Šachy Hába KR úterý 8. Přírodovědný Beranová KR středa 9. PC Kadlíková, Novotná K. KR st.,čt.,pá. 10. Ranní klub Kadlíková KR po-pá 11. Meteorologie Remeš KR úterý 12. Sborový zpěv Hošková KR středa 13. Sborový zpěv Zaoralová KR středa

8 14. Cyklistický kroužek Mlynářová KR IV.Jiné Biofeedback Rektoříková KR pondělí 2. Knihovna Zaoralová Knihovna Kudlíková Při škole je zřízen školní klub s kapacitou 60 dětí. Tento klub zajišťuje nepravidelnou činnost pro příchozí děti a v ranních hodinách také pro děti druhého stupně, které do školy dojíždějí. V rámci klubu provozuje svou činnost čtrnáct kroužků. Školní družina je určena pro děti prvního stupně a pracuje při ní sedm kroužků. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ školní rok 2013/2014 Pořadatel Název akce Účastníci Termín UP Olomouc, Ftk Ostravská univerzita- Pdf RESOCIA o.s. Domaželice ČEZ KVIC Nový jičín KVIC Nový jičín DESCARTES v.o.s. Aplikované pohybové aktivity Vychovatelství, obor sociální pedagogika Studium k výkonu prevence sociálně patologických jevů Noháček Ciemalová Hackenbergová Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků Šajer Vzdělávací seminář Gamabeta Remeš Regionální setkání školních poradenských pracovišť Rektoříková Regionální setkání školních poradenských pracovišť Šajer Základy finanční matematiky Hába Rozvoj čtenářských kompetencí aneb jak vést žáky ke čtenářství Zaoralová

9 Rozvoj čtenářských kompetencí aneb jak vést žáky ke čtenářství Hackenbergová problémů Bártek problémů Šajer problémů Bártková I problémů Bártková V problémů Ciemalová problémů Dluhá problémů Drlíková problémů Hackenbergová problémů Kolářová problémů Kudlíková problémů Michálková problémů Odstrčilová problémů Redlichová problémů Rektoříková problémů Remešová problémů Strouhalová problémů Šajerová Zaoralová

10 problémů RESK education, s.r.o. Agentura Majestic,v.o.s. Agentura Majestic,v.o.s. Agentura Majestic,v.o.s. KVIC Nový jičín RESK education, s.r.o. problémů Zhřívalová Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Bártek Problémový žák na základní škole běžného typu Bártek Problémový žák na základní škole běžného typu Remeš Problémový žák na základní škole běžného typu Šajerová Výtvarná dílna - projekt ve výtvarné výchově Remešová Tvorba textu - aneb Jak na slohová cvičení Zaoralová Regionální setkání školních poradenských pracovišť Rektoříková Zákon o pedagogických pracovnících Bártek Akce školy ve školním roce 2013/2014 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.Sportovní soutěže pořádá termín pro kolo počet pořadí 1 Sportovní den VŠ školní Silový čtyřboj Šj,No,Dr září školní Turnaj ve vybíjené Dr školní 23 4 Floorbalová liga (Andělská Hora) Šj okresní Přespolní běh KoP ,2. školní 85 6 Floorbal ml.žáci - okrskové kolo Šj ,7. okrsek Floorbal st.žáci - okrskové kolo Šj ,9. okrsek Turnaj v přehazované Dr 4., ,7. školní 25 9 Floorbalová liga (Karlovice) Šj okresní Floorbal - okresní kolo Šj okresní Okresní přebor družstev v šachu Hb,Rm okresní 9 12 Vánoční volejbalový turnaj Be školní Floorbalová liga (Bruntál) Šj okresní Vánoční laťka Šj,Dr školní 43 10

11 15 Krajské finále v šachu Hb krajské Turnaj v košíkové - chlapci Šj únor 8.,9. školní Turnaj v košíkové - chlapci Šj únor 6.,7. školní Turnaj v košíkové - dívky Dr ,7. školní Turnaj v košíkové - dívky Dr ,9. školní Velká cen Vrbna-šachový turnaj Hb 1.3. veřejnost region 21 Floorbalová liga - Karlovice Šj okresní Okresní kolo turnaje v minivolejbale-vrbno Šj okresní 22 1.,2. 23 Floorbalový turnaj "O velikonoční vajíčko" Šj oblastní Volejbalový turnaj hochů - Zlaté Hory Šj ,9. mezinár ,3. 25 Volejbalový turnaj dívek Be školní Velikonoční laťka Šj, Dr školní Volejbalový turnaj dívek - Krnov Be okresní Volejbalový turnaj hochů - Krnov Šj okresní Turnaj ve vybíjené St školní McDonald s Cup tren okrsek McDonald s Cup tren okrsek Pohár rozhlasu Šj,No okresní 45 1.,2.,4.,5. 33 Atetický čtyřboj - st.žáci Šj ,9. okresní McDonald s Cup tren okresní McDonald s Cup tren okresní McDonald s Cup tren krajské Pohár rozhlasu - ml.žáci Šj krajské Atletický trojboj TU květen školní Floorbalová liga (Bruntál) Šj okresní Sportovní den VŠ červen školní Volejbalový turnaj dívek Be školní Atletický čtyřboj Šj,No,Dr červen školní 150 Za úspěch lze považovat: - výborné výsledky mladých fotbalistů v McDonald s Cupu v okresních kolech - výborné výsledky volejbalistek a volejbalistů i jednotlivců v individuálních soutěžích 2.Naukové soutěže pořádá termín pro kolo počet pořadí 1 M soutěž 5.r. DlI školní 18 2 Astronomická olympiáda Že školní 28 3 Soutěž Ja Me listop školní 43 4 Soutěž VKO Šj prosinec školní Soutěž Jn 7.roč Dr 5., školní 28 6 Dějepisná olympiáda Že ,9. školní 26 7 Astronomická olympiáda Rm listop. 8.,9. školní 16 8 Soutěž Jn 8.roč Dr 3., školní 19 9 Soutěž Jn 9.roč. Dr školní Soutěž Jč KuJ školní Konverzační a projektová soutěž Jn+Ja Dr ,9. okresní 6 2.,6.,4. 12 M soutěž OdI školní

12 13 M soutěž 3.r. St školní Soutěž Jč vyuč školní Recitační soutěž Re,Za,Ha školní Soutěž Řemeslo má zlaté dno No okresní 3 17 Olympiáda Jč Ha,Za školní Olympiáda Jn Dr okresní 2 1.,1. 19 Dějepisná olympiáda Že okresní BiO C Be,No školní Olympiáda Jn Dr krajské 2 1.,6. 22 BiO D Be,No školní M soutěž - Pythagoriáda Zh školní Olympiáda Jč Bá okresní 2 17., Soutěž Ja St 11., ,4. školní Olympiáda Ja Me ,8. okresní 3 3.,10., M soutěž - Pythagoriáda Hb 26., ,8. školní Klokánek - M soutěž vyuč ,5. školní Cvrček - M soutěž vyuč školní Soutěž Jč BáV školní Recitační soutěž ReL školní Astronomická olympiáda Rm březen krajské BiO-C Be okresní 2 1.,4. 34 Soutěž M DlI školní Soutěž Jč ReL školní Klokan - M soutěž vyuč školní Recitační soutěž BáV školní Olympiáda Jn Dr republika 1 39 BiO-D Be okresní 2 3.,5. 40 Soutěž D Že školní D olympiáda Ha květen 6.,8 školní Projektová soutěž v Jn Dr květen školní Pythagoriáda Hb okresní Pythagoriáda Bá okresní 3 5.,14., BiO-C Be krajské 2 5., BiO-D Be ,7. krajské 2 47 Archimediáda Že okresní 4 5. Velmi dobré výsledky v této oblasti: 1.a 2.místo v okresním kole BiO-C získali Kateřina Pechalová a Tomáš Popek. V krajském kole se umístili na 5. a 15. místě. V okresním kole BiO-D se umístila Zuzana Sakalová na 3. a Martina Hábová na 5.místě. Na olympiádě německého jazyka získala v krajském kole Tanja Danisová 1.místo a postoupila do republikového kola. 3.Akce tříd pořádá termín pro kolo počet 1 Pasování na čtenáře MěK roč třídní 46 12

13 2 Scénické čtení MěK třídní Exkurze v muzeu Přerov No,Ha A,B třídní 45 4 Exkurze v ČOV Zh třídní 51 5 Beseda se starostkou města Ha třídní 51 6 Beseda - trestně právní odpovědnost Za ,9. třídní 79 7 Cestopisná přednáška ve Střeše TU třídní Den zdraví TU ,2. třídní 90 9 Exkurze - Městské muzeum a knihovna Krnov Re B třídní Vystoupení skupiny Pernštejn TU třídní Mikulášská nadílka No třídní 12 Filmové představení - kino Krnov DlI,TU třídní Výlet do Vídně Za,Ha třídní Den zdraví TU ,2. třídní Besídky pro rodiče TU A,B školní Vánoční besídky TU školní Beseda o drogách TU 5., třídní Projekt s Gymnáziem Bruntál Za B třídní Projektový den - masopust TU ,2.,MŠ třídní Interaktivní expozice Ostrava Že,Re třídní Divadelní představení Ostrava TU ,2. třídní Hasík - besedy s hasiči TU ,6. třídní Den zdraví Dr třídní Hasík - besedy s hasiči TU ,6. třídní Besídka ke Dni matek OdI B třídní Kulturní pořad - pohádka, muzikál TU třídní Besídka ke Dni matek St B třídní Exkurze Osvětim Že,Za ,9. třídní Besídka ke Dni matek SzJ B třídní Beseda s pamětníkem Že třídní Loutkové představení Krnov KuJ,OdI A,4.B třídní Beseda o drogách TU 11., třídní 51 4.Dílny, projekty pořádá termín pro kolo počet 1 Region-1.,2.st. TU školní Veletrh řemesel ARTIFEX, Krnov Šj,TU ,9. okresní 88 3 Burza stř. škol - ŠJ Šj okresní 51 4 Vánoční výtvarné dílny TU ,2. školní 95 5 Vánoční dílny TU školní Exkurze-interaktivní expozice Ostrava Že,Re projekt 40 7 Besedy v knihovně MěK březen školní Velikonoční dílny TU školní Exkurze-alchymistická laboratoř Mor.Třebová Šj projekt Besedy v knihovně MěK květen školní Exkurze-muzeum času Šternberk No,Ha projekt Exkurze-arboretum Nový dvůr Be projekt Řezbářská soutěž No školní 18 13

14 14 Exkurze ve Vítkovicích Zh školní Exkurze - Dlouhé Stráně Šj projekt Exkurze - ZOO Lešná Že,Re projekt Region TU školní Akce ŠK pořádá termín pro stupeň počet 1 Soustředění DPS HoD,Ša DPS školní 24 2 Soustředění country KuJ,OdI 11., country školní 18 3 Šachový turnaj Hb školní 29 4 XIII.taneční párty KuJ,OdI country oblast 58 5 Soustředění DPS HoD,Ša DPS školní 24 6 Soustředění DPS 2.st. Za 21., DPS školní 11 7 Vystoupení kytar pro MŠ Jesenická Vý MŠ školní 15 8 Beseda se starostkou města Kad parlament školní 17 9 Vystoupení kr. kytar pro Spolek přátel Vrb. Vý veřejnost region Soustředění country KuJ,OdI 16.,17.5. country školní Vystoupení kr. kytar -Den dětí Vý veřejnost region Vystoupení country a DPS-Vrb.slavnosti KuJ,HoD veřejnost DPS,country Táborák pro ŠD a rodiče - kytary Vý ŠD školní 50 6.Akce ŠD pořádá termín pro kolo počet 1 Beseda se záchranáři vych ŠD školní 20 2 Turnaj v kopané vych ŠD školní 12 3 Beseda se záchranářem vych ŠD školní 20 4 Vánoční dílny vych 3.,4.12. ŠD školní 58 5 Vánoční turnaj - hod na koš vych ŠD školní 38 6 Velikonoční turnaj - hody na koš vych ŠD školní 15 7 Čarodějná noc vych ŠD školní 40 8 Turnaj ve vybíjené vych ŠD školní 15 9 Výlet - ZOO Kopeček Kad,Gla ŠD školní Táborák ŠD vych ŠD školní 7.Různé pořádá termín pro kolo počet 1 Vánoční rolnička TU listopad školní 52 2 Vánoční výstava Re prosinec veřejnost školní 3 Vánoční rolnička HoD,Ša region 55 4 Exkurze - skanzen Krňovice No školní 98 5 Vánoční koncert DPS Ša,HoD DPS město 40 6 Vánoční jarmark školy ZŠ veřejnost město 7 Vánoční koncert DPS - spolu s PSMV Ša,HoD veřejnost město 8 Předzápisové setkání v MŠ Ša MŠ město 8 9 Zápis do 1.tříd vyuč.1.st. 7., město Beseda školního parlamentu se záchranáři Kad palament školní Jarní výstava Vv Re duben školní 14

15 12 Regionální soutěž DPS Uničov HoD krajské Jarní koncert DPS HoD,Ša veřejnost region Výstava Vv prací ve Střeše Re květen veřejnost region 15 Benefiční koncert PSMV a DPS HoD,Ša 4.5. veřejnost město Barevný den - akce škol. parlamentu Kad žáci školní školní akademie SzJ,Ša město Den dětí - akce škol. parlamentu Kad žáci školní Školní parlament - výlet do Brna Kad 19.,20.6. palament školní 9 20 Koncert DPS-Karlova Studánka HoD,Ša veřejnost 27 V těchto oblastech se trvale výrazně projevuje činnost DPS Sedmihlásek, který již každoročně pořádá vánoční a jarní koncerty a vystoupení pro seniory a pro veřejnost. Rovněž v letošním roce úspěšně působil country soubor Zuzanky Další aktivity při škole, volnočasové aktivity Od září probíhal plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. Škola úzce spolupracuje s tělovýchovnými organizacemi, které zabezpečují především odborné vedení dětí v jednotlivých sportech a škola se spolupodílí na všeobecné přípravě. Největší sportovní akcí pořádanou školou je sportovní den, který se uskutečnil v září a v červnu. Výsledky školy jsou pravidelně prezentovány na vystoupeních třídních a zájmových kolektivů pro rodiče (vánoční besídky, vánoční jarmark, školní akademie, závěr roku), na veřejných vystoupeních ve městě (vítání občánků, Vrbenské slavnosti, vystoupení country, vystoupení kroužku kytar) a na vystoupeních pro místní organizace (domov důchodců, mateřské školy). Největší kulturní akcí školy byla 20. školní akademie, na které děti od první do deváté třídy vystoupily ve dvouhodinovém programu. O celoroční činnosti školy je veřejnost informována i prostřednictvím ročenky, která je přílohou č. 3, a na www stránkách školy. Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. Údaje o výsledcích dalších kontrol Ve sledovaném období byly provedeny kontroly krajskou hygienickou stanicí a městem Vrbno pod Pradědem. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 15

16 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příjmy: ,65 z toho: 1. dotace kraj ,00 2. dotace obec ,00 3. vlastní příjmy(včetně ESF) ,65 z toho: 3a. příjmy související s hlavní činností ,75 3b. příjmy související se stravováním ,31 3c. příjmy z vedlejší činnosti ,00 3d. použití fondu reprodukce 0,00 3e. použití rezervního fondu z ost.zdr ,59 4. Investiční příjmy 0,00 Výdaje: ,02 1. Z dotací kraje: ,00 v tom: mzdové náklady ,00 zákonné odvody(zp a SP a PN) ,00 nákup učebnic a učebních pom ,01 další vzdělávání PP+ostatní služby ,00 povinný odvod do FKSP ,99 nákup ochranných pomůcek 8 902,00 2. Provozní výdaje: ,02 v tom: spotřeba materiálu ,23 spotřeba energií ,03 spotřeba stravování potraviny ,31 opravy a udržování ,69 cestovné ,00 náklady na reprezentaci ,88 ostatní služby ,22 mzdové náklady(včetně ESF) ,00 zákonné odvody ,38 výdaje vedlejší činnost ,28 odpisy majetku ,00 3. Investiční výdaje: 0,00 v roce ,00 Hospodářský výsledek za rok 2013: ,63 16

17 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je od zapojena do programu NatTech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ ) Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od je školou realizován projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který byl vyhlášen MŠMT na základě projektu EU peníze školám. Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace pracovníků ve školství při ZŠ Vrbno pod Pradědem byla zrušena. Zásady tvorby a čerpání FKSP a kritéria pro přiznávání osobních příplatků, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvě, byly aplikovány do vnitřního předpisu školy. 17

18 Na dobré úrovni je spolupráce se školním sportovním klubem a s místními sportovními oddíly, především oddíly kopané, stolního tenisu a cyklistickým oddílem, které se dětem věnují ve volnočasových aktivitách a podílejí se na jejich přípravě na sportovní soutěže a turnaje. Dalšími důležitými partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání jsou Město Vrbno pod Pradědem (financování provozu školy, exkurze na MěÚ), místní firmy (exkurze), místní mateřské školy (zápis do 1.třídy, kulturní vystoupení, vedení sboru Malásek), PPP Bruntál (vývojové poruchy učení), SPC Bruntál, Úřad práce v Bruntále (volba povolání), Středisko kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem (Střecha kulturní akce, městská knihovna besedy, projekt Region), místní domov důchodců, svaz invalidů (kulturní vystoupení), obec Ludvíkov (kulturní vystoupení), ZUŠ Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem (kulturní akce), Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál (projekt NatTech). Nezanedbatelná je i činnost DPS Sedmihlásek, který spolupracuje s Pěveckým sborem města Vrbna (odborná pomoc, společná vystoupení) a s pěveckými sbory Sluníčko v Bruntále, Loučňáček v Loučné nad Desnou, Crescendo Hodonín a Běláčci z Bělé pod Pradědem. Část XV. Závěr Podmínky, ve kterých škola existuje, je možno hodnotit jako dobré. Každoročně jsou do oprav a údržby investovány prostředky v řádech statisíců korun. Ve školním roce 2013/2014 škola zabezpečovala opravy především na hlavní budově a v budovách Bezručova 78 a Komenského 59. K výuce škola využívá tří budov, ve kterých je k dispozici 34 učeben. Z tohoto počtu je patnáct učeben odborných. K výuce tělesné výchovy a pro sportovní vyžití dětí slouží dvě tělocvičny a zrekonstruované školní hřiště. Žáci druhého stupně mají přístup k internetu i v dopoledních hodinách a všichni mohou využívat učebnu PC i odpoledne. Každý žák i každý učitel má svou webovou adresu. K dispozici je i sedm učeben s interaktivní tabulí. Ve škole je v evidenci 67 žáků s poruchou učení. U těchto žáků je prováděna reedukační péče. Někteří z těchto žáků mají zpracovány individuální vzdělávací plány, které jsou konzultovány jak s PPP, tak i se zákonnými zástupci. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje žákům, rodičům i učitelům poradenské, informační, metodické a koordinační služby. Tyto služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Konzultační tým je tvořen třídními učiteli, koordinátorem pro přípravu ŠVP, učiteli vzdělávací oblasti Volba povolání a dalšími učiteli výchov. 18

19 Přílohy: 1. Klasifikace prospěchu a chování za 1. a 2.pololetí školního roku 2. Výsledky testování 3. Ročenka školy Vrbno pod Pradědem Zpracoval: Zdeněk Bártek ředitel školy 19

20 Seznam zkratek Bá Bártek Zdeněk TU třídní učitel BáI Bártková Iva VKO výchova k občanství Be Beranová Drahuše VŠ vedení školy DlI Dluhá Ivana vyuč. vyučující Dr Drlíková Jarmila ZUŠ základní umělecká škola Gla Glabazňová Lenka ŠD školní družina Hb Hába Ivan ŠK školní klub HoD Hošková Dana Kad Kadlíková Blanka KoP Kolářová Pavla KuJ Kudlíková Jana Me Merková Marta MiL Michálková Lenka No Noháček Roman NeD Němcová Daniela OdI Odstrčilová Ivana Ha Hackenbergová Regina BáV Bártková Vendula ReL Redlichová Lenka ReO Rektoříková Olga Rm Remeš Pavel Re Remešová Irena St Strouhalová Hana SzJ Sztuková Jana Šj Šajer Miroslav Ša Šajerová Ludmila Vý Výskalová Vlasta Za Zaoralová Jana Zh Zhřívalová Hana Že Žembová Hana BiO biologická olympiáda DD domov seniorů DPS dětský pěvecký sbor EU Evropská unie FKSP fond kulturních a sociálních potřeb HZS hasičský záchranný sbor Měk. městská knihovna PPP pedagogicko-psychologická poradna SPC speciální pedagogické centrum ŠVP školní vzdělávací program tren. trenéři 20

21 21

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více