VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly, kdy a kdekoliv se k nim dostanou. 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Sídlo: Brumovice, Charakteristika školy: Málotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách, sdružující ŠD, MŠ a ŠJ Zřizovatel školy: Obec Brumovice IZO: IČO: DIČ: CZ Ředitelka školy: Mgr. Marie Michnová telefon: počet žáků v ZŠ: 54 počet dětí v MŠ: 36 počet dětí ve ŠD: Rada školy je zřízená dle 17a, odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění 3. Vzdělávací program základní školy ŠVP Škola dílna lidskosti

2 Vzdělávací program mateřské školy ŠVP Spolu a v pohodě v mateřské škole 4. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Michnová, ředitelka, absolventka MU Brno, obor speciální pedagogika, praxe 32 let Mgr. Jarmila Bielová, zástupkyně ředitelky, absolventka MU Brno, obor učitelství I.stupně, praxe 24 let Mgr. Helena Miklíková, učitelka, absolventka MU Brno, obor učitelství I.stupně, praxe 17 let Ing. Dana Pučálková, učitelka, vychovatelka, absolventka MZLU Brno, obor fytotechnika, praxe 28 let Mgr. Anna Hlávková, učitelka, vychovatelka (do ), absolventka MU Brno, obor učitelství I.stupně, praxe 28 let Eva Kulíšková, učitelka MŠ, absolventka SPgŠ Brno, praxe 6 let, (od nástup po MD) Veronika Kunická, vedoucí učitelka MŠ, absolventka SPgŠ Boskovice, praxe 36 let Irena Kadlecová, učitelka MŠ, absolventka SZŠ Znojmo, praxe 19 let Ivana Genserková, učitelka MŠ (do ), absolventka SPgŠ Kroměříž, praxe 20 let Pavlína Zálešáková, vychovatelka ŠD (od do ), gymnázium TGMasaryka Hustopeče, studentka MU Brno, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, praxe 2 roky Poradenské služby v základní škole Výchovný poradce: Mgr. Marie Michnová, Školní metodik prevence: Mgr. Helena Miklíková Provozní zaměstnanci: Veronika Veselá administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny Věra Otáhalová kuchařka Milena Sedláčková kuchařka Helena Peřinová školnice, topič Hana Krejčiříková uklízečka Iveta Kuchyňková pomocná kuchařka, uklízečka

3 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsáno: 7 dětí Vydáno: 7 Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce 2 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Údaje o zápisu k docházce do MŠ Zapsáno: 11 dětí Vydáno: 11 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 0 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 6. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy vzdělávání žáků Prospělo s vyznamenáním: 43 Prospělo: 8 Neprospělo: 2 Nehodnocen: 0 Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia: 0 7. Údaje o dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí a kurzů: 5 Počet zúčastněných pedagogů: 5 Veškeré kurzy byly pořádány akreditovanými organizacemi a Národním institutem vzdělávání Brno. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Stalo se již tradicí, že se aktivně účastníme kulturního života obce. Každoročně připravujeme pro veřejnost větší kulturní akce: Vánoční jarmark, Vánoční koncert, Den matek letos pod názvem Rok na vsi, Karneval a Dětský krojovaný ples. Z dalších tradičních akcí bych uvedla vystoupení našich dětí a žáků na vítání občánků, které se koná na obecním úřadě, vánoční koledování. Za velmi přínosné v rámci environmentální výchovy (ochrana přírody) považuji třídění a sběr odpadků, péči o školní zahradu, návštěvu všech ročníků v EKO centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Akce pořádané školou pro rodiče, veřejnost: Schůzky s rodiči 3x ve škol. roce Vánoční jarmark Zpívání pod vánočním stromem Vánoční koncert žáků Jede zima, jede

4 Vánoční koledování po obci s návštěvou místních firem, stacionáře Arkénie, OÚ, obchodu Zápis do ZŠ Dětský karneval pro veřejnost Zahájení výstavy výtvarných prací žáků na OÚ Brumovice Den matek Rok na vsi Akce pořádané školou v rámci provozu: Slavnostní zahájení šk. roku Den bez úrazu Divadelní představení v divadle Radost Mach a Šebestová Exkurze do Planetária, prohlídka gotických památek v Brně Zahájení plaveckého výcviku v plavecké škole Hustopečích u Brna Mikulášská besídka Třídní vánoční besídky Divadelní představení v divadle Radost Za devatero horami Výukový program v domě ekologické výchovy Trkmanka, Velké Pavlovice Řemesla 5. ročník, Jak putovala kapka vody 3.ročník V březnu školní projekt ke Světovému dni vody Fyzikální a chemické pokusy žáků 8. a 9. tříd ze ZŠ Kobylí Školní soutěž v recitaci Klubíčko prózy a poezie Projektové vyučování žáků 5. ročníku ke Dni učitelů Den naruby Účast žáků na recitační soutěži Aprílové básnění ZŠ Klobouky Preventivní program Staň se tygrem Světový den zdraví třídní projekty Turnaj ve vybíjené v Kobylí Projekt ke Dni Země Dopravní výchova ve spolupráci s AR Hustopeče Divadelní představení v MŠ tři výchovné pohádky X. slet čarodějnic Výukový program v domě ekologické výchovy Trkmanka Velké Pavlovice Strom 1.a 2. ročník, Rybník 4.ročník Beseda s policií Etické dílny Olympiáda v Kobylí Přírodovědná exkurze na Pálavu Pasování prvňáků na čtenáře (ve spolupráci s obecní knihovnou) Návštěva Punkevních jeskyní a Macochy Beseda s vojáky, ukázka techniky Zahradní slavnost Slavnostní ukončení školního roku

5 Účast na výtvarných soutěžích Matematický Klokan 2., 3., 4., 5. roč. Krátkodobé projekty v rámci jednotlivých tříd 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním školním roce byla provedena ve dnech listopadu inspekční činnost. Závěry: a) Výraznými pozitivy v práci školy, která ovlivňovala kvalitu vzdělávání, byly: bohatá nabídka vzdělávacích činností podporující zdravý životní styl, materiálně technické vybavení školy, velmi dobré klima ve škole a přátelské vztahy mezi dětmi a žáky, partnerské vztahy školy, zajištění podmínek pro integraci dítěte se zdravotním postižením, příprava dětí v posledním roce školní docházky b) Nedostatky, které byly odstraněny na místě: zjištěná bezpečnostní rizika v MŠ c) Slabé stránky, které byly v činnosti školy zjištěny a je jim třeba věnovat pozornost: málo efektivní kontrolní systém v oblasti hospitační činnosti v MŠ d) Návrh na zlepšení stavu školy zajistit metodické vedení pedagogického sboru MŠ podpořit účast všech učitelek v DVPP e) Od inspekční činnosti v roce 2007 se zlepšily materiálně technické podmínky školy a byla otevřena druhá třída MŠ. ZŠ byla vybavena interaktivními technologiemi a počítači. Pedagogický sbor školy se stabilizoval. 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 I. Úvod Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace je od v právní subjektivitě. Součástí školy je školní družina, mateřská škola, cvičebna a školní jídelna. Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Účetní data jsou zpracovávána na PC s využitím programu P-KOMPLEX od firmy Multisoft Hustopeče. Postup zpracování účetních dat upravují vnitřní účetní směrnice.

6 Vedle hlavní činnosti vykonávala příspěvková organizace doplňkovou činnost, kterou bylo stravování cizích strávníků ve školní jídelně a příprava svačinek pro žáky ZŠ. Hostinská činnost byla ukončena ke dni na odboru Obecní živnostenský úřad v Hustopečích. Také byla zrušena registrace plátce daně z přidané hodnoty dne na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, pobočce Hustopeče. Hospodaření školy bylo ovlivněno několika faktory: 1) Organizace měla provozní rozpočet ve výši ,- Kč-,. Za pobyt dítěte ve školní družině a v MŠ škola obdržela ,- Kč, za které zakoupila na školní zahradu závěsnou houpačku a balanční pěšinu. 2) ZŠ a MŠ byly přiděleny od KÚ Jihomoravského kraje na rok 2013 neinvestiční finanční prostředky ve výši ,- Kč. Tyto byly čerpány dle účelových znaků. 3) Škola obdržela věcný dar v hodnotě 2 400,- Kč - pohovka RIO od firmy BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. 4) Školní jídelna obdržela několik darů od rodičů formou domácích hospodářských výpěstků. II. Finanční prostředky přidělené KÚ JMK Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje přidělil škole finanční prostředky na mzdy, zákonné odvody, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje. V částce ostatní neinvestiční výdaje jsou zahrnuty částky na učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků, odbornou literaturu, povinné plavání žáků, dočasnou pracovní neschopnost a pro pracovnice školní jídelny pracovní oděv a obuv. Rozpočet byl čerpán dle účelových znaků.

7 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013 Účelový Znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku Vratk a A b A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: , ,00 0,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,0 0 0,00 0,00 v tom: platy , ,00 OPPP 0,00 0,00 ostatní (pojistné, FKSP,ONIV) , ,00 Přehled projektů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, byla na ně poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů a jejichž realizace byla ukončena v roce 2013 Poskytovatel MŠMT Účelový znak Název projektu Moderní výuka Výše přijaté v roce 2011 dotace v roce 2012 celkem Druh dotace Rok , , ,00 N ,00 Škola obdržela účelovou dotaci od MŠMT, sekce řízení Operačního programu EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly čerpány na čtyři interaktivní tabule včetně příslušenství v celkové hodnotě Kč ,-. Zbylá částka ve výši Kč ,- byla čerpána na Dohody o provedení práce tvorba DUMŮ (digitálních učebních materiálů). Dotace byla dočerpána v roce 2013.

8 III. Prostředky přidělené Obcí Brumovice a jejich čerpání ZŠ a MŠ měla provozní rozpočet ve výši ,- Kč. náklady 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Opravy a udržování , Cestovné 1 468,- 518 Ostatní služby , Platové prostředky+opp ,- 524 Zákonné SP a ZP 7 108,- 525 Zákon. úraz. pojištění 88,- 527 Zákon. soc. náklady 9 891, Ostatní provoz.náklady , Účetní odpis ,- 558 Náklady z DDHM ,- výnosy 601 Tržby za vlastní výkony , Čerpání fondu ,- 649 Příspěvek na provoz ,- 662 Přijatý úrok 0, Výnosy územních rozpočtů ,- celkem , ,86 Doplňková činnost v ŠJ (externí strávníci + svačiny ZŠ+prodej sešitů+školní mléko) 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Opravy a udržování 619, Ostatní služby 3 322, Platové prostředky+oppp ,- 524 Zákonné SP a ZP ,- 525 Zákonné úrazové pojištění 326,- 527 Zákonné sociální náklady 1 176,40

9 601 Tržby za vlastní výkony , Tržby za prodané zboží , Ostatní výnosy z činnosti 99,17 Celkem , ,70 Hospodářský výsledek 0,- IV. Fondy účetní jednotky Okruh účtů třídy 4 Zůstatek účtu Jmění účetní jednotky je k ve výši ,00 Kč Zůstatek účtu Fond odměn je k ve výši 2,00 Kč Zůstatek účtu FKSP je k ve výši 7 281,34 Kč Zůstatek účtu RF ze zlepš. výsl.hospod. je k ve výši 2 228,86 Kč Zůstatek účtu RF z ostatních titulů je k ve výši 198,40 Kč Zůstatek účtu Fond reprod. majetku, invest.fond je k ,40 Kč Využití fondů: Fond odměn (411): Organizace v roce 2013 fond netvořila. Zůstatek je z předchozích let. Fond kulturních a sociálních potřeb (412): PS k byl 4 304,40 Kč, stav účtu k činí 7 281,34 Kč. Čerpání FKSP bylo použito na úhradu stravování zaměstnanců ve výši Kč ,- a kulturní akci k ukončení roku 2013 ve výši Kč 5 898,75. Byla provedena kontrola

10 dokladů k čerpání fondu, byla odsouhlasena tvorba FKSP ve výši 1% z hrubých mezd se zůstatkem k ve výši Kč 7 281,34. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (413): PS k byl 2 228,00 Kč, stav účtu k činí 2 228,86 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů (414): PS k byl ,40 Kč, stav účtu k činí 198,40 Kč. Fond reprodukce majetku, investiční fond (416): PS k byl ,40 Kč, stav účtu k činí ,40 Kč. Tvorba fondu: Čerpání: Tvorba odpisů HDM nad 40 tis ,00 Opravy a údržba budov ,00 Celkem , ,60 Zůstatek k ,40 Kč V. Celkový výsledek hospodaření náklady výnosy + zisk/ - ztráta hlavní činnost , , ,51 doplňková činnost , , ,51 Celkem 0,- Organizace vykázala za účetní období končící k nulový hospodářský výsledek. VI. Kontroly hospodaření, kontrola ČŠI V roce 2013 byla provedena ze strany zřizovatele jedna veřejnosprávní kontrola: Také byly provedeny kontroly pokladní hotovosti a cenin, které provedli: ředitelka škola Mgr. Marie Michnová: , ,

11 předseda fin.výboru pan Opluštil : starosta Antonín Košulič : , Nebyly zjištěny manka ani přebytky. Protokoly o výsledcích kontrol jsou uložené v kanceláři ředitelky školy. K byla provedena prvotní inventarizace majetku. Nebyly zjištěny manka ani přebytky. K byla provedena dokladová inventarizace. Nebyly zjištěny manka ani přebytky. Zpráva o hospodaření byla projednána a schválena na pedagogické radě dne ČŠI provedla ve dnech inspekční činnost. Inspekční zpráva pod č.j. ČŠIB-1389/13-B je uložena v kanceláři ředitelky školy. 11. Spolupráce s rodiči a organizacemi S většinou rodičů byla spolupráce na dobré úrovni. TJ Sokol zorganizoval sportovní odpoledne ke Dni dětí. Spolupráce s obcí je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Veškeré problémy týkající se školy byly operativně řešeny. Starosta obce docházel do školy, prováděl kontrolu pokladny. Dále nám obec stále zabezpečovala sekání trávy na školní zahradě, pomáhala při přípravě sokolovny na kulturní vystoupení, drobných opravách apod. 12. Mateřská škola Docházka dětí a provoz ve školním roce 2013/2014. Děti byly do mateřské školy přijaty na základě žádosti zákonného zástupce a rozhodnutí ředitelky školy a vzhledem k volné kapacitě byly přijímány po celý školní rok a byly rozděleny do tříd podle věku. V měsíci září nastoupilo celkem 36 dětí. Během

12 školního roku byly přijaty byly 2 děti. Celkem ve školním roce navštěvovalo MŠ 38 dětí a z toho 1 dítě s integrací (tělesně postižené). Předškolních dětí bylo celkem 12 z tohoto počtu odchází do ZŠ celkem 10 dětí, 2 děti zůstávají v MŠ z důvodu odkladu školní docházky. Provoz probíhal ve dvou třídách. Ve třídě v přízemí od 6:30 hod. do 16:00 hod. a ve třídě v patře od 7:45 hod. do 14:30 hod.. Děti byly rozděleny do tříd podle věku a přání rodičů. Prázdninový provoz probíhal pro 13 přihlášených dětí z obou tříd v měsíci červenci od do včetně. V měsíci srpnu MŠ uzavřena. Zápis dětí a přijímací řízení na školní rok 2014/2015: Počet žádostí o přijetí do MŠ k datu vypracování zprávy: 11 z toho 1 dítě s nástupem v květnu 2014 a nastoupilo. Počet vydaných rozhodnutí o přijetí do MŠ: 11 přijato 0 nepřijato Podmínky: personální, materiálně technické, životospráva, psychosociální a organizační: Personální podmínky: Veronika Kunická Ivana Genserková - zástup za MD do Eva Kulíšková od Irena Kadlecová Hana Krejčiříková - asistent pedagoga Helena Peřinová (školnice) za dlouhodobou nemocnost zástup Iveta Kuchyňková do Materiálně technické podmínky: Podmínky odpovídají zdárnému naplňování ŠVP PV i možnosti integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo započato s rekonstrukcí školní zahrady (herní prvky i terén). Hračky i pomůcky jsou průběžně dokupovány dle potřeby a finančních možností. Životospráva a zdravotní péče: Stravu zajišťuje ŠJ která je součástí ZŠ a MŠ Brumovice. Kvalitně je zajištěn sebeobslužný pitný režim v obou třídách. Jsme zapojeni do programu školní mléko. Pobyt venku je zařazován každodenně a jeho délku přizpůsobujeme počasí. Podporujeme zdravý životní styl po všech stránkách jídelníček, odpočinek dle potřeby, aktivní pohyb s ohledem na bezpečnost své osoby i ostatních apod. Na škole probíhá v rámci zubní prevence každodenní čistění chrupu dětí před odpočinkem. Každý rok nabízíme předplavecký výcvik dětí v Plavecké škole Hustopeče.

13 Psychosociální a organizační podmínky: Příchozím dětem umožňujeme adaptaci na prostředí. V naší MŠ máme vypracovaný adaptační a uplatňujeme jej tak, aby se děti cítily bezpečně, jistě a spokojeně. Dbáme na rovnocenné postavení dětí bez rozdílu (děti s handicapem, barvou pleti, různým vyznáním, či jinou odlišností) a k tomu vedeme i nám svěřené ostatní děti. Organizace dne je dána rámcově, je možno ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Průběh vzdělávání a další závěry Průběh vzdělávání: Mateřská škola pracovala podle vlastního ŠVP SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, který vycházel z RVP PV. Vzdělávací nabídka byla sestavena do integrovaných bloků, které na sebe navzájem navazovaly a zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Náročnost témat, podtémat si učitelky stanovily podle vyspělosti třídy. V novém školním roce 2014/2015 bude vypracována nová verze ŠVP. Jelikož ŠVP ve struktuře, jaká byla až doposud všem pedagogickým pracovnicím plně vyhovoval a chtějí tento systém i nadále používat i v novém ŠVP, proto bude nový ŠVP jen upraven dle poznatků z předešlého období. V tomto školním roce jsme pracovali v obou třídách podle ročního plánu, který byl nazván Chceme žít zdravě a bezpečně, jehož hlavním záměrem bylo vedení k zdravému životnímu stylu, správným životním návykům, ochraně a podpoře vlastního zdraví i zdraví ostatních a přírody. Uvědomovat si a rozvíjet své možnosti, schopnosti a dovednosti. V tomto školním roce děti získaly mnoho znalostí i dovedností v oblasti péče o vlastní zdraví i zdraví ostatních. Učily se znát své tělo, rozvíjely si hrubou i jemnou motoriku. Denně byly zařazovány pohybové chvilky. Zaměřili jsme se též na dodržování pravidel bezpečnosti v silničním provozu a to: pravidelné proškolování dětí při vycházkách používání reflexních vest na vycházkách jízda na koloběžkách, odrážedlech, kolech na školní zahradě (dodržování pravidel bezpečnosti ohledy na bezpečnost vlastní i ostatních) BESIP beseda s příslušníky z dopravního inspektorátu pana Čížka a pana Pacely (ukázky na videu a praktické provádění správného chování na ulici z hlediska chodce) beseda s příslušníky dopravní policie ČR - předškolní děti beseda s vojáky VÚ Vyškov (bezpečnost v silničním provozu, první pomoc, činnost vojáků a ochrana před nebezpečím, prohlídka vojenských vozidel) Společným vytvořením pravidel chování ve třídě i mimo ni byly děti vedeny k vytváření zdravých životních návyků a postojů. Problémy ve vztazích mezi sebou byly zejména u nejstarších dětí netolerantnost, vzájemné napadání (slovní a někdy i fyzické).

14 U většiny dětí převládá špatný úchop tužky. Některé děti měly i na konci roku potíže s koordinací správné držení těla. Snažili jsme se rozvíjet slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti dětí. U převážné většiny však přetrvává špatná výslovnost a odpověď jedním slovem. Děti byly též vedeny k chápání prostorových vztahů, předškolní děti poznávaly pravou a levou stranu (což činilo potíže a část dětí ještě nepozná = hádá), chápat základní matematické pojmy. Předškolní děti pracovaly samostatně s pracovním listem. Při pobytu venku byly vytvářeny základy pro odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí, některé děti si neuvědomují a neváží si přírody = úmyslně lámou a trhají květiny, keře, Děti jsou vedeny tak, aby byly co nejlépe připraveny ve všech směrech na přechod do základní školy a v tom chceme nadále pokračovat. Pro děti s odkladem školní docházky byly vypracovány individuální výchovně vzdělávací plány a také pro dítě s integrací bylo pracováno dle individuálního vzdělávacího plánu. Všechny předškolní děti měly denně odpoledne po krátkém odpočinku předškolní přípravku. Od předškolní děti pracovaly společně s rodiči v edukativně stimulačních skupinách, které byly zaměřeny na přípravu předškoláků do základní školy. Jednalo se celkem o 10 lekcí, které v ZŠ vedla paní učitelka ze ZŠ Mgr. Anna Hlávková. Závěry a další záměry: Dopracovat k novou verzi ŠVP PV. Pokračovat v rekonstrukci školní zahrady. Vzhledem k velkému počtu dětí se špatnou výslovností budeme co v největší míře zařazovat logopedické chvilky, zaměříme zejména na gymnastiku a rozhýbání mluvidel, s předškolními dětmi provádět individuální péči ve spolupráci s rodiči = zavedení logopedického kroužku v MŠ pod vedením paní učitelky Evy Kulíškové (logopedický asistent). Věnovat velkou pozornost jazykové výchově v celém jejím rozsahu. Taktéž přibývá dětí s ADHD, proto se pedagogické pracovnice zúčastní semináře k této problematice a zaměří se na práci s těmito dětmi i na spolupráci s jejich rodiči. Velký důraz klást na udržování pořádku (úklid hraček, svých věcí v šatně, apod.) = návyky z domu - apelovat na rodiče. Vést děti k vytrvalosti v činnosti a to zejména předškoláci (rozhodnout se, věnovat se jí, dokončit ji). Zaměřit se na grafomotoriku uvolnění ruky a zejména držení tužky = nutno stále opravovat. Zařazovat cviky na správné držení těla = zdravotní cvičení. Zaměřit se na vztah k přírodnímu prostředí = správné chování = důležitost zachování přírody pro další generace. Pokračovat ve speciálním vzdělávání formou individuální integrace pro dítě se speciálně vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) a v intenzivní přípravě předškolních dětí do ZŠ. Důsledněji provádět diagnostiku dětí.

15 Využití poradenských služeb pro MŠ: Během škol. roku jsme rodičům dětí s problémy navrhovali návštěvu a vyšetření některého poradenského zařízení ve spolupráci s PPP Hustopeče byla v MŠ šetřena školní připravenost našich předškoláků paní Mgr. Pražákovou. Cílem diagnostického šetření bylo zmapování předpokladů pro nástup do ZŠ a posouzení připravenosti dítěte pro nácvik čtení, psaní a počítání. O rozsahu a trvání poradenské služby byli rodiče předem informováni a k vyšetření dali svůj souhlas. Byly vyšetřeni všichni předškoláci = 12 dětí. Rodiče byli seznámeni se zjištěnými výsledky vedoucí učitelkou MŠ V. Kunickou. Bylo nabídnuto sceeringové vyšetření zraku dětí Mgr. A. Jeřábkovou. Nikdo z rodičů v letošním školním roce neprojevil zájem. Spolupráce s SPC Kociánka Brno vzájemné konzultace, návštěvy v MŠ ( a ). Spolupráce s rodiči: proběhly 2 schůzky s rodiči obou tříd společně: schůzka s rodiči předškolních dětí akce s dětmi a jejich rodiči (společně obě třídy): DRAKIÁDA pouštění draků na místním hřišti podzimní tvoření lapiónový průvod obcí návštěva Mikuláše (účast rodičů a sourozenců dětí docházejících do MŠ) zpívání pod vánočním stromem akce nazvaná Cesta za pokladem (akci připravili pro děti rodiče) společný výlet do ZOO Lešná slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ za přítomnosti jejich rodičů, prarodičů a sourozenců. Dále příprava masek na karneval, kostýmů na vystoupení dětí. Rodiče jsou informováni na nástěnkách v MŠ, na web stránkách. Z dotazníků prostřednictvím kterých se rodiče měli možnost vyslovit k úrovni MŠ, je zřejmá jejich spokojenost až na drobné připomínky. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti: vítání nových občánků - (akce společně s OÚ a SPOZ za MŠ zajišťovala vedoucí učitelka MŠ Veronika Kunická se skupinkou dětí) Vánoční jarmark v areálu školní zahrady vystoupení dětí a dárečky pro seniory na OÚ (akce společně s OÚ a SPOZ)

16 zapojení do celorepublikové akce Česko zpívá koledy (akce společně s OÚ) společné vánoční vystoupení Vánoční ( a ) a Tříkrálové ( ) koledování po obci s návštěvou místních firem, stacionáře Arkénie, OÚ, obchodů, pošty tradiční dětský karneval vystoupení na oslavu Den matek běh parkem Dr. Jana Herbena Dny otevřených dveří (v září při zahájení provozu, na jaře při zápisu nových dětí do MŠ a rodiče již docházejících dětí mohou navštěvovat MŠ po dohodě kdykoliv) Prezentace školy na web stránkách školy a místním zpravodaji Nové pokolení. akce pořádané školou v rámci provozu: společné oslavy narozenin společně obě třídy výzdoba školy k daným ročním obdobím a svátkům návštěvy místního stacionáře ARKÉNIE lidé s postižením (vzájemné návštěvy během šk. roku) exkurze do místních podniků a provozoven apod. fotografování dětí a vytváření tabla předškoláků (vystavení v místní prodejně) poplachová cvičení evakuace osob BESIP beseda s příslušníky z dopravního inspektorátu besídky s nadílkou v MŠ: MIKULÁŠSKÁ, VÁNOČNÍ návštěva předškoláků v ZŠ a ŠD plavecký výcvik v Plavecké škole Hustopečích u Brna zahájení lekcí, přihlášeno 13 dětí návštěva divadla Radost v Brně na představení Za devatero horami návštěva místní knihovny a beseda s knihovnicí Den Země - úklid školní zahrady divadelní spolek Šikulka - představení v MŠ (pásmo pohádek) Slet čarodějnic přestrojení, hry, soutěže, zábava, fotografování a odměna (průběh na školní zahradě) beseda s příslušníky dopravní policie ČR - předškolní děti Den dětí - hry, zábava v MŠ pěší výlet do přírody beseda s vojáky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Veronika Kunická seminář Individualizace předškolního vzdělávání

17 Eva Kulíšková seminář + zkouška Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči (logopedický asistent) Úplata za předškolní vzdělávání: Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 270,- Kč za měsíc. Děti v posledním ročníku MŠ: neplatily. Děti s odkladem školní docházky platily úplatu od Děti docházející na omezenou docházku: 180,- Kč.. Inspekce, praxe: Naši školu ve dnech navštívila Česká školní inspekce. Jednalo se o komplexní kontrolu a fungování školy. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že při vzdělávání škola vytváří vhodné předpoklady pro zdravý rozvoj dětí. Praxi v MŠ a to v rozsahu jednoho týdne vykonala Barbora Filásková. 13. Závěr Školní rok 2013/2014 probíhal dle plánu. Škola splnila základní úkoly dané zákonem a ze strany zřizovatele jí byly vytvářeny potřebné podmínky. Za nejdůležitější výstupy školního roku 2013/2014 považuji: plné respektování základních pravidel chování a jednání všemi účastníky vzdělávání (žáky, pedagogy, ostatními zaměstnanci i rodiči) a tím vytváření příznivého klimatu spolupráce uvnitř školy udržení takových vzdělávacích výsledků školy, které vytváří respekt jak rodičovské, tak i odborné veřejnosti k činnosti naší školy kvalitní spolupráce školy se zřizovatelem zachování a udržení rozsahu péče o žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy a o žáky nadané zajištění zájmu žáků a rodičů z širokého okolí o naši školu a tím zajištění ekonomické a personální stability. Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců ZŠ a MŠ Brumovice ve školním roce 2013/2014 lze celkově hodnotit velmi dobře. V oblasti výchovně vzdělávací činnosti i v oblasti hospodaření se podařilo dosáhnout řady pozitivních výsledků. Do stabilizovaného pedagogického sboru byla přijata jedna učitelka. V průběhu školního roku došlo ke změně na místě vychovatelky z důvodu odchodu vychovatelky na post učitelky plný úvazek. Na její místo nastoupila nová pracovnice, která v březnu ukončila pracovní poměr a školní družina se sloučila na jedno oddělení. V oblasti DVPP je

18 bohužel limitující výše státního rozpočtu na tuto oblast, která je nedostatečná a neumožňuje zařadit požadovaný rozsah školení a seminářů pro pedagogy do reálného plánu. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu navazujeme na předcházející školní roky. Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola - dílna lidskosti. V období školního roku nebyly řešeny žádné stížnosti. Škola tradičně organizovala výjezdy na školní exkurze. Lyžařský kurz letos nebyl uskutečněn z důvodu nepříznivého počasí. Bylo uskutečněno několik akcí mimo školu včetně víkendových. Nadále je velmi kladně hodnocena spolupráce s PPP. Také spolupráce s ostatními institucemi je velmi dobrá, zejména v oblasti výchovných problémů a dětské kriminality (záškoláctví, šikana apod.) oslovené subjekty pomáhaly svou osvětou s prevencí. Škola rozšířila spolupráci se spádovou školou Klobouky v kulturní oblasti. Stále pokračuje velmi dobrá spolupráce se ZŠ Kobylí ve sportovní oblasti, kde žáci dosáhli řady úspěchů. Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě školy V Brumovicích Mgr. Marie Michnová ředitelka školy

19 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy Nástroje hodnocení: evaluace jednotlivých učitelek vyhodnocení užívaných metod a forem práce, hospitace (i vzájemné) a kontroly prověrek, kontrola vedení pedagogické dokumentace, sledování souladu školního vzdělávacího programu s obecnými cíly a zásadami vzdělávání, pozorováním, prohlídky školy, rozhovory s učiteli, výměna informací mezi učiteli, rozhovory s rodiči i dětmi, dotazníky pro rodiče, analýza vypracovaných plánů a jejich dodržování, výsledky přijímacího řízení na osmileté gymnázium, rozbor využívání schránky důvěry I. Zaměření vlastního hodnocení Cíle, které si škola stanovila, jsou průběžně plněny aktivním přístupem všech pracovníků školy. Téměř všechny cíle jsou reálné. Stále se nám však nedaří udržet naplněnost školy. Navštěvují ji převážně místní děti. I když práce našich učitelek je kvalitní, nabídka mimoškolních aktivit pro děti, rodiče a veřejnost je velká a zajímavá, zatím se nám nepodařilo z okolních obcí získat více dětí. Nevýhodou je umístění školy mezi okolními úplnými školami. Cíle, které si škola ve svém Koncepčním záměru stanovila, navazují na cíle a zásady vzdělávání, které jsou uvedeny ve školském zákoně a vycházejí z potřeb každého dítěte, rodičů i zaměstnanců školy. Aby plnění všech stanovených cílů bylo odpovídající, zaměřili jsme se na vzdělávání v potřebných oblastech. Díky dobré spolupráci s obcí jsme kromě finančních prostředků z ONIV mohli na vzdělávání využít i peníze z obecního rozpočtu. Dále ředitelka využila možnosti dotace na DVPP. Učitelky se vzdělávají podle plánu DVPP a dále podle vlastního výběru (vlastní potřeby na rozvoj kvality vlastní práce). Poznatky a zkušenosti učitelky uplatňují ve svých hodinách. Často se o nové zkušenosti a zajímavé informace na pracovních poradách dělí se svými kolegyněmi.

20 Zajištění individuální péče: ve vyučování i v mimoškolní činnosti respektujeme pokyny z vyšetření PPP, nabízíme dětem činnosti, které vedou k posílení sebeúcty a sebevědomí.ve vyučování zadáváme diferencované úkoly. Dětem nadaným zadáváme náročnější úkoly. Volíme různé zajímavé metody a formy práce. zohledňující hodnocení dle doporučení PPP (například uváděn počet chyb nikoliv známka, v AJ možnost fonetického přepisu slovíček) ústní pozitivní a povzbudivé hodnocení Vzbuzení zájmu o školní práci ve výuce střídáme různé metody a formy práce, zařazujeme výuku formou her, různých aktivit a soutěží. Využíváme možnosti výuky v blocích, projektového vyučování. Vedeme žáky k samostatnosti, dáváme jim možnost výběru, zařazujeme tělovýchovné chvilky. Používáme řadu názorných pomůcek, vedeme žáky k vlastnímu objevování. Máme řadu výukových programů na počítačích, které využíváme ve vyučování. Vybavení školy školu máme poměrně dobře vybavenou pomůckami. Dle potřeby se každý rok zaměříme na určitou oblast, kterou chceme doplnit. K nákupu vybavení využíváme finančních prostředků z ONIV, peněz z obecního rozpočtu a někdy také darů. Plánování nákupu nových pomůcek, oprav, exkurzí, výběru filmových, divadelních představení a koncertů probíhá vždy na základě projednání s učitelkami, většinou na pracovní nebo pedagogické poradě. Učitelky doporučí nebo navrhnou akce dle vlastní zkušenosti a dle potřeby podle probíraného učiva. Příprava do spádové školy a na gymnázium učitelka 5. třídy spolupracuje s učiteli 2. stupně, sleduje úspěšnost žáků naší školy na 2. stupni ZŠ. Ve školním roce 2010/2011 se na gymnázium nehlásili žádní žáci. II. Hlavní oblasti vlastního hodnocení a) Materiální podmínky ke vzdělávání jsou dobré. Třídy jsou prostorné, světlé, esteticky upravené. V každé třídě visí tabule i nástěnky. Ve třídě je prostor pro odpočinek. O přestávkách si mohou děti pouštět hudbu na radiomagnetofonech či listovat v knihách, které jsou nezbytným doplňkem každé třídy, hrát společenské hry. Lavice ve třídách jsou poměrně nové, ale jsou těžké a většinou u nich nelze nastavit výška. Přenášení lavic na konci školního roku je tak velmi komplikované. Škola je velmi dobře vybavena pomůckami i odbornou literaturou (publikace, časopisy, pracovní listy, encyklopedie, slovníky ). Přístup k internetumají žáci v počítačové učebně. Za školou máme zahradu, kde jsou také vhodné podmínky pro výuku Prv, Čt, Pč a Vv. Ve škole není tělocvična, proto na výuku Tv přecházíme do nedaleké sokolovny. To nás přimělo k výuce Tv v dvouhodinovém bloku, neboť přecházením vzniká časová ztráta. Další nevýhodou je také hledisko bezpečnosti při přecházení hlavní silnice u školy. Ředitelka podporuje nové trendy ve výuce a dává učitelkám prostor pro uplatňování nových metod a forem práce. b) Ve vyučování jsou uplatňovány různé soutěže a didaktické hry. Učíme vést žáky k objevování a poznávání nových vědomostí. Snažíme se, aby výuka byla pro děti smysluplná, názorná a zajímavá. Vyučováním soustavně prolíná důraz učitele na budování pozitivních vztahů

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více