CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR."

Transkript

1 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 6 III. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 11 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 39 V. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH 41 VI. STUDIJNÍ VÝSLEDKY 42 VII. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 44 VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 50 IX. PROJEKTY 56 X. DUCHOVNÍ ŽIVOT 58 XI. ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 59 XII. MATEŘSKÁ ŠKOLA 67 XIII. VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL 78 PŘÍLOHA 1: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 79 PŘÍLOHA 2: HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 80 PŘÍLOHA 3: HOSPODAŘENÍ SRPŠ PŘI CZŠ 82

3 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, letopočet 2014 nám připomněl, že od založení naší školy uplynulo 20 let, což byl důvod k oslavám formou mše svaté, akademie, pouti, setkání se zástupci zřizovatele, absolventy, bývalými kolegy, rodiči a spolupracujícími organizacemi. Zvláště kulturní vystoupení tzv. Akademie, která se konala v divadle Malá scéna, nám odhalilo mnoho šikovných talentovaných dětí a organizační schopnosti některých kolegů. U příležitosti jubilea také vyšel Almanach, ve kterém jsme si připomněli historii i současnost Církevní základní školy ve Zlíně. Ale nemůžeme jen vzpomínat - je třeba držet krok s rychle se měnící dobou a reagovat na výzvy dnešního světa, například zaváděním a využíváním moderních technologií. Tento školní rok jsme i díky evropským dotacím z projektu Peníze školám - tzv. šablon, mohli vybavit třídy dataprojektory, promítacími plátny a možností připojení přes wi-fi k internetu. Učitelům byly pořízeny notebooky, a tak bylo možné vyučování oživit animacemi, obrazovými i zvukovými ukázkami, prezentacemi apod. Cizí jazyk je možno učit v nové jazykové učebně. Technika sama o sobě ovšem vyučování zajímavější neudělá. Hlavní postavou je stále učitel, který má rád svůj předmět, žáky, dokáže je zaujmout a vhodnými metodami získat. Důležité jsou vztahy mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Proto u nás začal působit školní speciální pedagog, který pomáhá učitelům a rodičům především s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. V tomto směru skvěle funguje spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. Se vztahy mezi sebou a hlavně k Bohu nám opět nejen výukou náboženství pomáhali salesiáni. Za spolupráci s oběma zlínskými farnostmi jsme vděčni. Novinkou byl od tohoto roku druhý cizí jazyk němčina, kterou vyučovala na částečný úvazek kolegyně z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Další změny v kolektivu byly způsobeny odchody a příchody z mateřských dovolených, odchodem do důchodu nebo z důvodu nekvalifikovanosti. Myslím, že nadšení a nápady mladších kolegů se zkušenostmi starších nás zase kousek posunuly dopředu, a svědčí o tom i zájem rodičů přivádět k nám děti k zápisu, i mnohé přestupy z jiných škol. Také výsledky testování, soutěží, olympiád a přijímacích zkoušek nám dokládají srovnatelnost vzdělávání s ostatními školami. Potvrdila to i Česká školní inspekce, která u nás provedla na jaře kontrolu, a tak se jí u nás líbilo, že se k nám bude často vracet :). Třetím rokem k nám patří i mateřská škola, která si své jméno postupně buduje, a věřím, že svým programem a přístupem děti opravdu doprovází k aktivnímu utváření a prožívání vztahů k sobě, druhým a k Bohu. Také školku inspekce pochválila. A co v budoucnu? Jelikož nám přibývá dětí, musíme budovu organizačně upravit - připravit družiny na zvýšený počet dětí, zrekonstruovat školní šatny. Zřízením školní knihovny zamýšlíme posílit u dětí čtenářskou gramotnost, chceme vyčlenit místo pro školní kapli, školit se v oblasti inkluze, budovat zahradu a školní hřiště, rekonstruovat toalety V závěru chci poděkovat všem, kteří za těch 20 let přispěli k dobrému jménu školy a pro radost a úspěchy dětí něco udělali. A do dalších let škole přeji hojnost Božího požehnání. Mgr. Miroslav Škarka

4 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc tel.: fax: Právní forma školy: školská právnická osoba IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ): tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: web ZŠ: web MŠ:

5 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 5 ZŠ: MŠ: Datum založení školy: Zřizovací listina č. j. 844/92 Datum zahájení činnosti: Datum zahájení činnosti mateřské školy: Datum zařazení do sítě škol: č. j. 1641/92-2 aktualizace: č. j. 10 b292/ změna zařazení: č. j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola č. j. 5394/06-21 Mateřská škola č. j / Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 500 stravovaných IZO: Školní klub kapacita: neuvádí se IZO: Mateřská škola kapacita: 65 dětí IZO: Rada školy: zřízena k počet členů 6 počet jednání ve šk. roce 2013/ poslední volby proběhly Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. Každá třída má ve sdružení svého zástupce. Členem SRPŠ je i účetní, která má na starost hospodaření s vybranými financemi. Povolená doplňková činnost školy: 1. Stravování 2. Provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí i dospělých 3. Pronájem prostor školy včetně vybavení

6 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 6 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Zaměstnanci školy ve školním roce 2013/2014 Základní údaje o pracovnících Počet zaměstnanců celkem 39 (plus 3 na MD) Počet učitelů ZŠ 16 Počet učitelek MŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů 3 Počet správních zaměstnanců 6 Počet zaměstnanců ŠJ 6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 0,05 VŠ I. stupeň ZŠ, Př, Ch 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, D 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. učitel 1 VŠ Z, Tv 7. učitelka 0,6 VŠ Ochrana přírody 8. učitelka 0,32 VŠ Bi, Ch 9. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 10. učitelka 0,18 VŠ M, Ch 11. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 12. učitelka 1 VŠ Aj 13. učitel 1 VŠ M, Tech. vých. 14. učitelka 0,95 VŠ Nv 15. zástupce 1 VŠ M, Hv 16. ředitel 1 VŠ Z, Tv 17. vychovatelka 0,62 SŠ Bez 18. vychovatelka 0,63 SŠ Bez

7 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně vychovatelka 0,63 SŠ Bez 20. učitelka 1 SŠ MŠ 21. učitelka 1 SŠ MŠ 22. učitelka 1 VŠ MŠ 23. učitelka 1 VOŠ MŠ 24. speciální pedagog a psycholog 0,5 VŠ Speciální pedagogika a psychologie 25. asistentka 0,6 VŠ MŠ 26. asistentka 0,5 SŠ Bez 27. asistentka 0,5 SŠ Bez Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 55 důch. věk Důchodový věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy PEDAGOGICKÝ SBOR Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Zástupce ředitele Mgr. Martin Vávra, Ph.D. Třídní učitelé 1. A Mgr. Alena Foltová, Mgr. Barbora Rózsová 1. B Mgr. Lenka Puškárová 2. A Mgr. Marie Janíková 3. A Mgr. Marie Jiroutová 4. A Mgr. Libor Daňhel, Bc. Alena Adamcová, DiS. 5. A Mgr. Marie Poláčková, Mgr. Michaela Černošková 6. A Mgr. Jiří Kubeša 7. A Mgr. David Chrastina 8. A Mgr. Miloslava Vaňharová 9. A Mgr. Miroslav Jiráček

8 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 8 Ostatní učitelé Mgr. Miroslav Škarka Tv, Z, Rv Mgr. Martin Vávra M, Hv Mgr. Pavla Davidova Př, Prv, Rv, Pč, Vz Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová F Mgr. Romana Popelková Nj Mgr. Iva Musilová Ch Mgr. Pavlína Plevová Vv Mgr. Drahomíra Babicová Vv p. Pavel Glogar Nv p. Petr Boštík Nv p. Dan Žůrek Nv Speciální pedagog a psycholog Mgr. Bc. Zdeňka Polínková Asistentky pedagoga Lenka Slezáčková Marie Jamborová Vychovatelka Jitka Žůrková Lenka Slezáčková Marie Jamborová Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 2013/2014

9 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 9 Zaměstnanci MŠ Jana Babíková Hana Chrastinová, DiS. Magda Honzíková Mgr. Magdaléna Kovářová Asistentka pedagoga MŠ Mgr. Markéta Hladká Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Ekonomka Mgr. Iva Musilová Školník Pavel Hons Školnice MŠ Jana Žižlavská, DiS. Uklízečky Emílie Hrbáčková Pavlína Janečková 1 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 2 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 3 Kuchařka 0,88 SOU 4 Kuchařka 0,06 SŠ 5 Ved. školní jídelny ZŠ 1 SŠ 6 Kuchařka 1 SŠ 7 Uklízečka 1 ZŠ 8 Uklízečka 1 SOU 9 Uklízečka 1 SŠ 10 Školník 1 SŠ 11 Školnice 1 VOŠ 12 Účetní 1 VŠ

10 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 10 Anna Vaculíková Kuchařky Gabriela Dabrowská Jitka Jochová Jarmila Klinkovská Dana Kozmíková Jana Skopálková Ilona Vlčková

11 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 11 ZÁŘÍ III. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU Školní mše svatá, zahájení školního roku Sběr starého papíru Třídní schůzky Oslava dne církevního školství Den církevního školství si připomínáme 16. září na svátek sv. Ludmily, ale na církevní škole ve Zlíně jsme ho oslavili už v pátek 13. září. Tento den jsme zahájili společnou mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba, kterou s námi slavil otec Libor Churý a otec Pavel Glogar. Nechyběl ani krásný zpěv školní schóly. Po mši svaté se žáci 1. stupně již tradičně vydali do rodinného zábavního parku Galaxie, kde měli možnost se vyřádit na oblíbených atrakcích. Vše se naštěstí obešlo bez úrazů a mezi dětmi vládla radost a nadšení. Dobrodružství na zpáteční cestě nám připravil silný déšť, takže do školy na oběd jsme se dostavili v podobě značně promoklých vodníků. Deštivé počasí také překazilo sportovní turnaj žáků 2. stupně, kteří tak vyměnili hřiště za prohlídku Baťova institutu. Pro žáky tímto program skončil, ale učitelé a ostatní zaměstnanci školy měli ještě odpoledne příležitost se setkat se svými bývalými kolegy a absolventy školy u bohatého pohoštění ve školní jídelně.

12 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Schola zpívá v kostele PMPK při mši svaté 1. kolo Olympiády v orientačním běhu Seminář pro učitele Jak pracovat s třídním kolektivem Orientační dny DIS Fryšták (6. a 9. třída) Ve středu v 8:05 jsme se sešli na autobusovém nádraží, kde začínala naše velká třídní výprava na základnu DIS ve Fryštáku. Účelem našeho pobytu v DISu bylo vycvičit z nás profesionální agenty FBI a ve třídě se více navzájem poznat. K tomuto úkolu byli pověřeni Tidít (ano, opravdu měkká i) a Klára (které celá třída říkala pošťačka podle jejího převleku). Tento nelehký úkol zvládli skvěle. Po téměř třech dnech, které byly nabity různými hrami jako např. pašeráci, hajaja nebo vyšetřování vražd, které vyplňovaly volný čas, jsme se nejen více poznali, ale také více skamarádili. Na konci pobytu v pátek opouštěli DIS už nejen žáci 6. A, ale i agenti FBI a také dobří kamarádi. Rozloučení s DISem, kde mimo jiné dobře vařili, stálo mnohé slzy. Opravdu jsme si Orientační dny užili, a kdyby někoho zajímaly letní tábory v DISu, podívejte se na stránky Les ve škole, škola v lese Čtvrteční dopoledne na konci září jsme si se čtvrťáky a páťáky zpestřili programem Les ve škole, škola v lese, který pro nás za spolupráce učitelů a vydatné pomoci žáků sedmé třídy připravilo Ekocentrum Čtyřlístek. Děti ve skupinkách, pod vedením sedmáků, postupně navštívily osm stanovišť v Centrálním parku. Pro splnění úkolů bylo zapotřebí odvahy, rychlosti, kreativity,

13 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 13 důvtipu i znalostí. A co tedy děti dělaly? Například měřily výšku a šířku vzrostlé břízy, podle barevné škály určovaly barvy podzimních listů, tvořily z přírodnin, hledaly listy a plody listnatých stromů a také si každý zasadil a odnesl domů sazeničku malého doubku, javoru či buku. ŘÍJEN Hvězdárna Zlín (9. třída) V úterý jsme se sešli v 19:00 na hvězdárně ve Zlíně. Přivítal nás milý pán, který nám potom povídal o naší Mléčné dráze a planetách v ní. Poté jsme vyšli nahoru k dalekohledu, pomocí něhož jsme pozorovali souhvězdí Velkého a Malého vozu, Delfína, Labutě atd Beseda v knihovně J. A. Komenský (5. třída) Fotografování Můj první školní rok (1. třídy) Testování SCIO matematika (6. třída) Testování SCIO český jazyk a obecné studijní předpoklady (6. třída) 2. kolo Olympiády v orientačním běhu Školní kolo soutěže Bible a my Za jednotu a pokoj Milion dětí se společně modlí V pátek 18. října jsme se připojili ke společným modlitbám s ostatními dětmi a mladými po celém světě. Modlitby vycházely z myšlenky, že když se milión lidí spojí v modlitbě za pokoj a jednotu,

14 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 14 svět se změní. Nevíme, co všechno se změnilo ve světě, ale myslím, že Bůh se určitě dotkl našich srdcí a změnilo se něco v nás. Možná to je to nejdůležitější. Akci připravili žáci 9. třídy a doufáme, že podobné aktivity pro ostatní ještě připraví Koncert Fusion v Masters of Rock Café (8. a 9. třída) Třídní schůzky v MŠ Školská rada Muzikál Povídejme si (1. a 2. třída) Ve středu jsme se spolu s předškoláky a žáky 1. a 2. třídy zúčastnili muzikálu Povídejme si děti". Hned na začátku zazněla sálem písnička Oříšek, která provázela celé muzikálové povídání. My jsme se ji velmi rychle naučili a zpívali jsme společně s herci. Během představení jsme prožívali pohádky z knížky O pejskovi a kočičce. Zpívání a povídání bylo veselé a moc se nám líbilo. V pohádce O bílé košilce se mohly zapojit i děti a ozdobit ji barevnými ornamenty Volby do sněmovny Koncert F-dur jazzband (8. a 9. třída) Podzimní prázdniny

15 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 15 LISTOPAD Testování SCIO (9. třída) Školní parlament Dopravní hřiště (4. třída) V úterý v půl osmé ráno se žáci čtvrté třídy vydali do Malenovic na dopravní hřiště. Pan instruktor Dřevojánek kvůli nepříznivému počasí citlivě rozdělil výuku a výcvik na tři části. Po krátkém úvodu a teorii ve třídě, následovala desetiminutová jízda a výcvik v terénu. Potom se žáci opět sešli ve třídě, kde se při videu osušili a zahřáli Exkurze v knihovně (6. třída) Výukový program Hadi, želvy, krokodýli (7. třída) Exkurze v knihovně (3. třída) Přespání ve škole (9. třída) Přehlídka dětských sborů a schol V neděli jsme se zúčastnili prvního ročníku Přehlídky dětských sborů a schol v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Kromě naší školní scholy se přehlídky zúčastnila Baby scholička z kostela sv. Filipa a Jakuba, Dětská schola od Panny Marie, schola ze Starého Města, Dětský kostelní sbor z Lukova a hostem byla scholička z Lidečka. Podvečerní zpívaný maraton jsme zakončili společnou písní Jsme děti Tvé. Každá schola se snažila podat co nejlepší výkon.

16 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Barevný týden pro I. stupeň (akce školního parlamentu) Dopravní hřiště (3. třída) Pedagogická rada (I. čtvrtletí) Zahájení Stylového týdne pro II. stupeň (akce školního parlamentu) Florbalový turnaj ZŠ Mánesova Zpěv se scholou na mši svaté za zemřelé kněze Ve čtvrtek jsme svým zpěvem doprovodili mši svatou za zemřelé kněze, které se zúčastnili kněží ze zlínského a vizovického děkanátu. Všichni členové scholy mají pochvalu za účast i za vzorné chování při mši svaté. Samozřejmě děkuji za krásný zpěv dvou písní i žalmu Beseda v Krajské knihovně (2. třída) Plavání (3. třída) Pohovory s rodiči v 8. třídě Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti V úterý 19. listopadu se devět našich žáků zúčastnilo Dětské vědecké konference v Uherském Hradišti. Pořádala ji tamní ZŠ Čtyřlístek, fakultní škola Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřující se na práci s nadanými dětmi. Po celý den probíhaly přednášky ve třech odborných sekcích. Naši tři mladí vědci vystoupili v sekci přírodních věd. Nejmladší a nejmenší reprezentant naší školy Jakub Bureš vystoupil s mimořádně kvalitním příspěvkem o svých oblíbených masožravých rostlinách a sklidil zcela zaslouženě největší potlesk. Filip Kocián svou přednáškou o částicích zamotal hlavy mnoha starších posluchačů a současně velmi zaujal pedagogy místní školy, až jsem měla obavu, že nám jej chtějí přebrat. Zajímavou a výborně připravenou měl svou prezentaci o nejrůznějších nej hadů i Michael Žůrek ze 7. třídy. Také osmáci Ondřej Dubín a Jiří Šumbera byli v Hradišti pracovně pečlivě zaznamenávali celou akci, a tak se můžeme těšit na jejich dokumentární film. Ani další čtyři účastníci rozhodně nezaháleli především vytvářeli skvělou atmosféru svým statečným spolužákům a měli také možnost nerušeně sledovat celkově velmi hodnotné přednášky, a tedy se dozvědět mnoho zajímavých informací od svých vrstevníků. A protože se vystupující už těší na další ročník a diváci si plánují své vlastní vystoupení, je

17 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 17 zřejmé, že akce byla vydařená. Já jsem vděčná za krásné zážitky se všemi účastníky a velmi hrdá na naše nadějné vědce Šachový turnaj ve Vsetíně Pojďme být kamarádi beseda (2. třída) Exkurze ZOO Lešná (8. třída) Já ve skupině beseda (9. třída) Schola z Velehradu na obědě Austrálie tajemství rudého kontinentu (7., 8. a 9. třída) Výukový program Sovy (celá škola) V pondělí se postupně všechny třídy zúčastnily výukového programu o sovách, který vedla paní Malátková z organizace Ornis Přerov. Na obraze nám postupně ukázala všech 10 sov žijících na našem území. Můžete se svých dětí zeptat, jestli si zapamatovaly, která sova je nejmenší (kulíšek nejmenší), jaká je naše nejběžnější sova (puštík obecný), jestli sova ve dne vidí stejně jako člověk (ano), z čeho si staví sovy hnízdo (vlastní hnízdo si nestaví) a třeba se dovíte i jiné informace, které dětem utkvěly v hlavě. Jednu sovu jsme si také mohli pohladit po bříšku a zjistili jsme, jak má krásně hebká peříčka. Z fotek zjistíte, že má sova jen jedno křídlo zeptejte se dětí, jistě vám poví, jak k tomuto zranění přišla. Děkujeme za krásné povídání a všechny informace, které jsme mohli načerpat. Dokonce už víme, co dělat, když bychom nějakou zraněnou sovu našli.

18 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Sběr starého papíru Plavání (3. třída) Okresní kolo soutěže Bible a my Třída a já beseda (5. třída) PROSINEC Školní parlament Máma, táta a já beseda (2. třída) Plavání (3. třída) Okresní kolo ve florbalu ZŠ Mánesova Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice (9. třída) Jak jsme přišli na svět beseda (3. třída) První pomoc (9. třída) Návštěva sv. Mikuláše + sbírka na Filipíny V páteční mikulášské sbírce určené na pomoc Filipínám bylo vybráno 6 028,- Kč. Děkujeme!

19 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Mikulášská jízda Dne proběhla ve Zlíně Mikulášská jízda speciálního trolejbusu, který vyzdobili naši žáci. Děkujeme učitelkám výtvarné výchovy a vychovatelkám školní družiny, které vše s žáky připravily Jednání SRPŠ Plavání (3. třída) Virtuální exkurze Dukovany (6. 9. třída) Vánoční jarmark Dne 10. prosince se uskutečnil tradiční Vánoční jarmark. Vystoupily děti z kroužků flétny, biblických tanců, scholy a dramatického kroužku. Při krátkých divadelních scénkách jsme si procvičili nejen historii, ale i cizí jazyk. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na jarmarku, ať už dodáním dobrot do kavárničky anebo výrobou nejrůznějších produktů k prodeji. Jsme rádi, že se letošní jarmark těšil hojné návštěvnosti a doufáme, že jste si tento den příjemně užili. Celkový výtěžek jarmarku byl Kč. Získaný finanční obnos bude věnován na adoptovanou Flavii Crastu a misie v Paraguayi Pojďme být kamarádi beseda (1. třída) Třída a já beseda (6. třída) Prezentace oborů SPŠP COP Zlín Žákovská badatelská konference Vsetín Šachový přebor škol v Malenovicích Naše třída beseda (3. třída) Ve čtvrtek 12. prosince strávili třeťáci dvě vyučovací hodiny s Mgr. Bc. Zdeňkou Polínkovou, naší odbornou poradenskou pracovnicí. Za pomoci her a aktivit si vyzkoušeli, jak dokážou fungovat jako kolektiv třídy. Přes různé obtíže se jim podařilo splnit požadované úkoly a ve skupinách dokonce vyrobili komiks o dodržování školních pravidel, který pak představili svým spolužákům. Doufáme, že jejich třída bude stále lepší a všichni se v ní budou cítit jako mezi dobrými kamarády.

20 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Přespání ve škole (8. třída) Plavání (3. třída) Divotvorný hrnec divadelní představení (9. třída) Mše svatá adventní + vyhlášení výsledků Barevného a Stylového týdne Vánoční prázdniny LEDEN Školní parlament Plavání (3. třída) Naše třída preventivní program (4. třída) Třídní schůzky Plavání (3. třída) Den otevřených dveří V úterý se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Už od časného rána se chodbami pohybovaly nejen děti, ale i jejich rodiče a další zájemci z řad dospělých, kteří se chtěli podívat na výuku zejména v nižších ročnících Okrskové kolo ve florbalu (vybraní žáci 4. a 5. třídy) Jsme kolektiv? A jaká je má role? (7. a 8. třída)

21 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Energie budoucnost lidstva (beseda) (8. a 9. třída) V pátek 17. ledna jsem se spolu s žáky 8. a 9. třídy zúčastnil přednášky Energie budoucnost lidstva. Přednáška se skládala ze dvou částí. V první jsme se blíže seznámili s energií jako takovou, s jejími zdroji, výrobou a spotřebou. To vše nám pan přednášející ukázal srozumitelně prostřednictvím grafů. Ve druhé polovině následovalo bližší seznámení s jadernou energií. Dozvěděl jsem se spoustu nových a zajímavých informací. Překvapilo mě například, že na odpad z jaderných elektráren připadá pouze 0,01 % ze všech zdrojů radioaktivity. V průběhu celé přednášky nás čekaly drobné odměny za správně zodpovězené otázky. A jako památka na tuto přednášku zůstaly ve škole citrónové hodiny. Celkově to byly pro mě velice zajímavě strávené dvě vyučovací hodiny Zápis do 1. třídy V pátek proběhl zápis do 1. třídy. Děti a rodiče spolu nahlédli trošku jiným způsobem do pohádky O Sněhurce. Průvodce jim dělali roztomilí trpaslíci budoucí spolužáci z vyšších ročníků. Děti v jednotlivých třídách plnily zadané úkoly a nechybělo již tradiční fotografování se Sněhurkou. Zápisu se zúčastnilo 37 dětí. Přestože některé děti využijí odklad školní docházky, plánuje se otevření dvou prvních tříd Pedagogická rada I. pololetí Plavání (3. třída) Florbalový turnaj starších dětí (vybraní žáci 4. a 5. třídy)

22 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Profesní orientace (8. třída), Abeceda podnikání (9. třída) Okresní kolo ve florbalu (vybraní žáci 4. a 5. třídy) Sněhová královna divadelní představení (1. 9. třída) Plavání (3. třída) Přednášky Baťův institut Zlín (4. třída) Víte, že první písemná zmínka o Zlíně pochází z roku 1322? A že Eliška Rejčka, vdova po Václavu II. a Rudolfu Habsburském, koupila městečko? A že ve 14. stol. byli vlastníky Šternberkové, z nichž Albrecht byl biskupem a rádcem Karla IV.? A že Zlín patřil mezi poddanská města a rozvíjela se zde řemesla hrnčířů, kamnářů, soukeníků, tkalců a ševců? A co víc? Cikánov nebyl Cikánovem, ale ještě staří Zlíňané říkají tomuto malému a prvnímu náměstíčku ve Zlíně Katovec. Proč asi? No přece proto, že tam ve středověku žil kat. Toto všechno a ještě mnoho dalších zajímavostí se na výpravě do středověku dozvěděly děti ze 4. A, které provázela paní instruktorka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Společně hledaly odpovědi na otázky, vyrobily si vlastní historickou knihu, překládaly latinský nápis a prováděly frotáž pečetí. Když jsme se vrátili v čase zpět do přítomnosti, navštívili jsme Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Děti byly seznámeny se systémem řazení knih a historií knihovny. Víte, že je v knihovně půl milionu výtisků? A pak jen děti chodily mezi policemi plných knih a nevěděly, kterou knihu vytáhnout první a otevřít. Byl to prima den a všem se moc líbil Mše svatá (PMPK) Pololetní prázdniny ÚNOR Školní parlament Plavání (3. třída)

23 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Městské divadlo Zlín Tracyho tygr (8. třída) Bible a my ústřední kolo soutěže Televizní soutěž Bludiště (6., 7. a 9. třída) Zoo Lešná Africké savany (5. třída) Dne se páťáci zúčastnili výukového programu v ZOO Lešná s názvem Africké savany. Neodradila je zima ani horšící se počasí. Aktivně plnili úkoly, zkoumali přírodniny, soutěžili. A co je nejdůležitější? Následně si nově nabyté vědomosti ověřili na afrických zvířatech. Při cestě zpět si ještě prohlédli další živočichy, o které měli zájem Pythagoriáda (5. 8. třída) Plavání (2. třída) 2. termín zápisu do 1. třídy Ruská hudba výchovný koncert (6. třída) Nechej mne, ne, to nechci (4. třída) Co se to se mnou děje? (7. třída kluci) Moderní technologie využívané ve strojírenství (8. a 9. třída) V pátek ráno jsme se s 8. a 9. třídou vypravili na exkurzi na Střední průmyslovou školu ve Zlíně. Nejprve byly žákům představeny obory studia na této škole, pro koho jsou vhodné, co je

24 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 24 bude čekat v následujících 4 letech studia, pokud se ke studiu zde odhodlají a hlavně, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů v praxi. Vzhledem k tomu, že sice deváťáci již přihlášky většinou mají podány, ale osmáky to teprve čeká, bylo to zajímavé a přínosné povídání. Ve druhé části byli žáci teoreticky seznámeni s používanými moderními technologiemi této školy, 3D-skenerem a 3D-tiskárnou. Dozvěděli se, na jakém principu fungují, k čemu se tyto zařízení v praxi využívají, jak lidem usnadňují práci a kolik peněz by si museli nachystat, kdyby si je chtěli pořídit domů. Teorie byla sice poutavá, ale názorným ukázkám se nic nevyrovná. Někteří z nás si vyzkoušeli práci s 3D-skenerem a skenovali bustu J. A. Komenského do PC. Dále jsme si prohlédli nejrůznější výtvory žáků vyrobené za pomoci 3D-tiskárny, od funkčních komponent až po modely. Exkurzi jsme zakončili tiskem postavičky ze Star Treku na práškové 3D-tiskárně Školní kolo soutěže v Aj (6. a 7. třída vybraní žáci) Veselé zoubky přednáška (1. třídy) Školní kolo soutěže v Aj (8. a 9. třída vybraní žáci) Zeměpisná olympiáda Okresní kolo konverzační soutěže v Aj Slavičín Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Dopravní výchova (3. a 4. třída) Plavání (2. třída) Spolupráce, vnímání druhých preventivní program (6. třída) Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Plavání (2. třída) BŘEZEN Nahrávání CD scholy V sobotu se skoro všichni členové školní scholy vydali do školy. Proč? Čekal je náročný maraton nahrávání 15 písní. Za mixážní pult zasedl pan zástupce Martin Vávra, povolali

25 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 25 jsme také naše ostřílené pomocníky na kytaru si s námi zahrál Martin Holík a na basu Honza Brhel. Nejnáročnější bylo vytvoření prvního záznamu. Správně sladit zvuk všech nástrojů a také hlasů nás vyčerpalo natolik, že jsme si udělali přestávku na posilnění. Poté už jsme začali naostro nahrávat první písničky. Po obědové svačince jsme opět načerpali tolik sil, že jsme vydrželi s kratičkou přestávkou zpívat až do 15:45 poslední píseň nám dala trošku zabrat, ale vytrvali jsme Jarní prázdniny Školní parlament Setkání s primátorem města Zlína (4. třída) V rámci výuky vlastivědy bylo dětem umožněno setkání s představitelem městského zastupitelstva, s primátorem města Zlína MUDr. Adámkem. Děti byly přivítány asistentkou primátora, která nachystala malé občerstvení a spoustu materiálu o městě Zlíně a dalších městech našeho okresu. S primátorem přišel na setkání i tiskový mluvčí, který doplňoval některé údaje v odpovědích na otázky dětí. Celé setkání probíhalo spontánně bez ostychu a v přátelské atmosféře. Děti kladly dotazy zasvěcené a konkrétní. Pan primátor byl velmi mile překvapen informovaností dětí a jejich zájmem Postní setkání na II. stupni Divadelní představení Splašené nůžky (8. a 9. třída) Hledám povolání, které se pro mě hodí (8. třída) Plavání (2. třída) Vztah muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše... (9. třída) Divadelní představení Kolotoč pohádek (1. 4. třída) Divadelní představení Malý princ (5. 9. třída) Krajské kolo zeměpisné olympiády Postní setkání na II. stupni Chodíme spolu, zamilovanost, láska (8. třída)

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Škola... 3 1.2. Charakteristika školy... 3 1.3. Zřizovatel... 4 1.4. Školská rada... 4 1.5. Spolupráce... 4 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více