CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR."

Transkript

1 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 6 III. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 11 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 39 V. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH 41 VI. STUDIJNÍ VÝSLEDKY 42 VII. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 44 VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 50 IX. PROJEKTY 56 X. DUCHOVNÍ ŽIVOT 58 XI. ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 59 XII. MATEŘSKÁ ŠKOLA 67 XIII. VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL 78 PŘÍLOHA 1: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 79 PŘÍLOHA 2: HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 80 PŘÍLOHA 3: HOSPODAŘENÍ SRPŠ PŘI CZŠ 82

3 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, letopočet 2014 nám připomněl, že od založení naší školy uplynulo 20 let, což byl důvod k oslavám formou mše svaté, akademie, pouti, setkání se zástupci zřizovatele, absolventy, bývalými kolegy, rodiči a spolupracujícími organizacemi. Zvláště kulturní vystoupení tzv. Akademie, která se konala v divadle Malá scéna, nám odhalilo mnoho šikovných talentovaných dětí a organizační schopnosti některých kolegů. U příležitosti jubilea také vyšel Almanach, ve kterém jsme si připomněli historii i současnost Církevní základní školy ve Zlíně. Ale nemůžeme jen vzpomínat - je třeba držet krok s rychle se měnící dobou a reagovat na výzvy dnešního světa, například zaváděním a využíváním moderních technologií. Tento školní rok jsme i díky evropským dotacím z projektu Peníze školám - tzv. šablon, mohli vybavit třídy dataprojektory, promítacími plátny a možností připojení přes wi-fi k internetu. Učitelům byly pořízeny notebooky, a tak bylo možné vyučování oživit animacemi, obrazovými i zvukovými ukázkami, prezentacemi apod. Cizí jazyk je možno učit v nové jazykové učebně. Technika sama o sobě ovšem vyučování zajímavější neudělá. Hlavní postavou je stále učitel, který má rád svůj předmět, žáky, dokáže je zaujmout a vhodnými metodami získat. Důležité jsou vztahy mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Proto u nás začal působit školní speciální pedagog, který pomáhá učitelům a rodičům především s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. V tomto směru skvěle funguje spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. Se vztahy mezi sebou a hlavně k Bohu nám opět nejen výukou náboženství pomáhali salesiáni. Za spolupráci s oběma zlínskými farnostmi jsme vděčni. Novinkou byl od tohoto roku druhý cizí jazyk němčina, kterou vyučovala na částečný úvazek kolegyně z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Další změny v kolektivu byly způsobeny odchody a příchody z mateřských dovolených, odchodem do důchodu nebo z důvodu nekvalifikovanosti. Myslím, že nadšení a nápady mladších kolegů se zkušenostmi starších nás zase kousek posunuly dopředu, a svědčí o tom i zájem rodičů přivádět k nám děti k zápisu, i mnohé přestupy z jiných škol. Také výsledky testování, soutěží, olympiád a přijímacích zkoušek nám dokládají srovnatelnost vzdělávání s ostatními školami. Potvrdila to i Česká školní inspekce, která u nás provedla na jaře kontrolu, a tak se jí u nás líbilo, že se k nám bude často vracet :). Třetím rokem k nám patří i mateřská škola, která si své jméno postupně buduje, a věřím, že svým programem a přístupem děti opravdu doprovází k aktivnímu utváření a prožívání vztahů k sobě, druhým a k Bohu. Také školku inspekce pochválila. A co v budoucnu? Jelikož nám přibývá dětí, musíme budovu organizačně upravit - připravit družiny na zvýšený počet dětí, zrekonstruovat školní šatny. Zřízením školní knihovny zamýšlíme posílit u dětí čtenářskou gramotnost, chceme vyčlenit místo pro školní kapli, školit se v oblasti inkluze, budovat zahradu a školní hřiště, rekonstruovat toalety V závěru chci poděkovat všem, kteří za těch 20 let přispěli k dobrému jménu školy a pro radost a úspěchy dětí něco udělali. A do dalších let škole přeji hojnost Božího požehnání. Mgr. Miroslav Škarka

4 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc tel.: fax: Právní forma školy: školská právnická osoba IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ): tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: web ZŠ: web MŠ:

5 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 5 ZŠ: MŠ: Datum založení školy: Zřizovací listina č. j. 844/92 Datum zahájení činnosti: Datum zahájení činnosti mateřské školy: Datum zařazení do sítě škol: č. j. 1641/92-2 aktualizace: č. j. 10 b292/ změna zařazení: č. j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola č. j. 5394/06-21 Mateřská škola č. j / Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 500 stravovaných IZO: Školní klub kapacita: neuvádí se IZO: Mateřská škola kapacita: 65 dětí IZO: Rada školy: zřízena k počet členů 6 počet jednání ve šk. roce 2013/ poslední volby proběhly Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. Každá třída má ve sdružení svého zástupce. Členem SRPŠ je i účetní, která má na starost hospodaření s vybranými financemi. Povolená doplňková činnost školy: 1. Stravování 2. Provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí i dospělých 3. Pronájem prostor školy včetně vybavení

6 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 6 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Zaměstnanci školy ve školním roce 2013/2014 Základní údaje o pracovnících Počet zaměstnanců celkem 39 (plus 3 na MD) Počet učitelů ZŠ 16 Počet učitelek MŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů 3 Počet správních zaměstnanců 6 Počet zaměstnanců ŠJ 6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 0,05 VŠ I. stupeň ZŠ, Př, Ch 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, D 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. učitel 1 VŠ Z, Tv 7. učitelka 0,6 VŠ Ochrana přírody 8. učitelka 0,32 VŠ Bi, Ch 9. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 10. učitelka 0,18 VŠ M, Ch 11. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 12. učitelka 1 VŠ Aj 13. učitel 1 VŠ M, Tech. vých. 14. učitelka 0,95 VŠ Nv 15. zástupce 1 VŠ M, Hv 16. ředitel 1 VŠ Z, Tv 17. vychovatelka 0,62 SŠ Bez 18. vychovatelka 0,63 SŠ Bez

7 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně vychovatelka 0,63 SŠ Bez 20. učitelka 1 SŠ MŠ 21. učitelka 1 SŠ MŠ 22. učitelka 1 VŠ MŠ 23. učitelka 1 VOŠ MŠ 24. speciální pedagog a psycholog 0,5 VŠ Speciální pedagogika a psychologie 25. asistentka 0,6 VŠ MŠ 26. asistentka 0,5 SŠ Bez 27. asistentka 0,5 SŠ Bez Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 55 důch. věk Důchodový věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy PEDAGOGICKÝ SBOR Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Zástupce ředitele Mgr. Martin Vávra, Ph.D. Třídní učitelé 1. A Mgr. Alena Foltová, Mgr. Barbora Rózsová 1. B Mgr. Lenka Puškárová 2. A Mgr. Marie Janíková 3. A Mgr. Marie Jiroutová 4. A Mgr. Libor Daňhel, Bc. Alena Adamcová, DiS. 5. A Mgr. Marie Poláčková, Mgr. Michaela Černošková 6. A Mgr. Jiří Kubeša 7. A Mgr. David Chrastina 8. A Mgr. Miloslava Vaňharová 9. A Mgr. Miroslav Jiráček

8 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 8 Ostatní učitelé Mgr. Miroslav Škarka Tv, Z, Rv Mgr. Martin Vávra M, Hv Mgr. Pavla Davidova Př, Prv, Rv, Pč, Vz Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová F Mgr. Romana Popelková Nj Mgr. Iva Musilová Ch Mgr. Pavlína Plevová Vv Mgr. Drahomíra Babicová Vv p. Pavel Glogar Nv p. Petr Boštík Nv p. Dan Žůrek Nv Speciální pedagog a psycholog Mgr. Bc. Zdeňka Polínková Asistentky pedagoga Lenka Slezáčková Marie Jamborová Vychovatelka Jitka Žůrková Lenka Slezáčková Marie Jamborová Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 2013/2014

9 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 9 Zaměstnanci MŠ Jana Babíková Hana Chrastinová, DiS. Magda Honzíková Mgr. Magdaléna Kovářová Asistentka pedagoga MŠ Mgr. Markéta Hladká Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Ekonomka Mgr. Iva Musilová Školník Pavel Hons Školnice MŠ Jana Žižlavská, DiS. Uklízečky Emílie Hrbáčková Pavlína Janečková 1 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 2 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 3 Kuchařka 0,88 SOU 4 Kuchařka 0,06 SŠ 5 Ved. školní jídelny ZŠ 1 SŠ 6 Kuchařka 1 SŠ 7 Uklízečka 1 ZŠ 8 Uklízečka 1 SOU 9 Uklízečka 1 SŠ 10 Školník 1 SŠ 11 Školnice 1 VOŠ 12 Účetní 1 VŠ

10 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 10 Anna Vaculíková Kuchařky Gabriela Dabrowská Jitka Jochová Jarmila Klinkovská Dana Kozmíková Jana Skopálková Ilona Vlčková

11 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 11 ZÁŘÍ III. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU Školní mše svatá, zahájení školního roku Sběr starého papíru Třídní schůzky Oslava dne církevního školství Den církevního školství si připomínáme 16. září na svátek sv. Ludmily, ale na církevní škole ve Zlíně jsme ho oslavili už v pátek 13. září. Tento den jsme zahájili společnou mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba, kterou s námi slavil otec Libor Churý a otec Pavel Glogar. Nechyběl ani krásný zpěv školní schóly. Po mši svaté se žáci 1. stupně již tradičně vydali do rodinného zábavního parku Galaxie, kde měli možnost se vyřádit na oblíbených atrakcích. Vše se naštěstí obešlo bez úrazů a mezi dětmi vládla radost a nadšení. Dobrodružství na zpáteční cestě nám připravil silný déšť, takže do školy na oběd jsme se dostavili v podobě značně promoklých vodníků. Deštivé počasí také překazilo sportovní turnaj žáků 2. stupně, kteří tak vyměnili hřiště za prohlídku Baťova institutu. Pro žáky tímto program skončil, ale učitelé a ostatní zaměstnanci školy měli ještě odpoledne příležitost se setkat se svými bývalými kolegy a absolventy školy u bohatého pohoštění ve školní jídelně.

12 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Schola zpívá v kostele PMPK při mši svaté 1. kolo Olympiády v orientačním běhu Seminář pro učitele Jak pracovat s třídním kolektivem Orientační dny DIS Fryšták (6. a 9. třída) Ve středu v 8:05 jsme se sešli na autobusovém nádraží, kde začínala naše velká třídní výprava na základnu DIS ve Fryštáku. Účelem našeho pobytu v DISu bylo vycvičit z nás profesionální agenty FBI a ve třídě se více navzájem poznat. K tomuto úkolu byli pověřeni Tidít (ano, opravdu měkká i) a Klára (které celá třída říkala pošťačka podle jejího převleku). Tento nelehký úkol zvládli skvěle. Po téměř třech dnech, které byly nabity různými hrami jako např. pašeráci, hajaja nebo vyšetřování vražd, které vyplňovaly volný čas, jsme se nejen více poznali, ale také více skamarádili. Na konci pobytu v pátek opouštěli DIS už nejen žáci 6. A, ale i agenti FBI a také dobří kamarádi. Rozloučení s DISem, kde mimo jiné dobře vařili, stálo mnohé slzy. Opravdu jsme si Orientační dny užili, a kdyby někoho zajímaly letní tábory v DISu, podívejte se na stránky Les ve škole, škola v lese Čtvrteční dopoledne na konci září jsme si se čtvrťáky a páťáky zpestřili programem Les ve škole, škola v lese, který pro nás za spolupráce učitelů a vydatné pomoci žáků sedmé třídy připravilo Ekocentrum Čtyřlístek. Děti ve skupinkách, pod vedením sedmáků, postupně navštívily osm stanovišť v Centrálním parku. Pro splnění úkolů bylo zapotřebí odvahy, rychlosti, kreativity,

13 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 13 důvtipu i znalostí. A co tedy děti dělaly? Například měřily výšku a šířku vzrostlé břízy, podle barevné škály určovaly barvy podzimních listů, tvořily z přírodnin, hledaly listy a plody listnatých stromů a také si každý zasadil a odnesl domů sazeničku malého doubku, javoru či buku. ŘÍJEN Hvězdárna Zlín (9. třída) V úterý jsme se sešli v 19:00 na hvězdárně ve Zlíně. Přivítal nás milý pán, který nám potom povídal o naší Mléčné dráze a planetách v ní. Poté jsme vyšli nahoru k dalekohledu, pomocí něhož jsme pozorovali souhvězdí Velkého a Malého vozu, Delfína, Labutě atd Beseda v knihovně J. A. Komenský (5. třída) Fotografování Můj první školní rok (1. třídy) Testování SCIO matematika (6. třída) Testování SCIO český jazyk a obecné studijní předpoklady (6. třída) 2. kolo Olympiády v orientačním běhu Školní kolo soutěže Bible a my Za jednotu a pokoj Milion dětí se společně modlí V pátek 18. října jsme se připojili ke společným modlitbám s ostatními dětmi a mladými po celém světě. Modlitby vycházely z myšlenky, že když se milión lidí spojí v modlitbě za pokoj a jednotu,

14 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 14 svět se změní. Nevíme, co všechno se změnilo ve světě, ale myslím, že Bůh se určitě dotkl našich srdcí a změnilo se něco v nás. Možná to je to nejdůležitější. Akci připravili žáci 9. třídy a doufáme, že podobné aktivity pro ostatní ještě připraví Koncert Fusion v Masters of Rock Café (8. a 9. třída) Třídní schůzky v MŠ Školská rada Muzikál Povídejme si (1. a 2. třída) Ve středu jsme se spolu s předškoláky a žáky 1. a 2. třídy zúčastnili muzikálu Povídejme si děti". Hned na začátku zazněla sálem písnička Oříšek, která provázela celé muzikálové povídání. My jsme se ji velmi rychle naučili a zpívali jsme společně s herci. Během představení jsme prožívali pohádky z knížky O pejskovi a kočičce. Zpívání a povídání bylo veselé a moc se nám líbilo. V pohádce O bílé košilce se mohly zapojit i děti a ozdobit ji barevnými ornamenty Volby do sněmovny Koncert F-dur jazzband (8. a 9. třída) Podzimní prázdniny

15 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 15 LISTOPAD Testování SCIO (9. třída) Školní parlament Dopravní hřiště (4. třída) V úterý v půl osmé ráno se žáci čtvrté třídy vydali do Malenovic na dopravní hřiště. Pan instruktor Dřevojánek kvůli nepříznivému počasí citlivě rozdělil výuku a výcvik na tři části. Po krátkém úvodu a teorii ve třídě, následovala desetiminutová jízda a výcvik v terénu. Potom se žáci opět sešli ve třídě, kde se při videu osušili a zahřáli Exkurze v knihovně (6. třída) Výukový program Hadi, želvy, krokodýli (7. třída) Exkurze v knihovně (3. třída) Přespání ve škole (9. třída) Přehlídka dětských sborů a schol V neděli jsme se zúčastnili prvního ročníku Přehlídky dětských sborů a schol v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Kromě naší školní scholy se přehlídky zúčastnila Baby scholička z kostela sv. Filipa a Jakuba, Dětská schola od Panny Marie, schola ze Starého Města, Dětský kostelní sbor z Lukova a hostem byla scholička z Lidečka. Podvečerní zpívaný maraton jsme zakončili společnou písní Jsme děti Tvé. Každá schola se snažila podat co nejlepší výkon.

16 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Barevný týden pro I. stupeň (akce školního parlamentu) Dopravní hřiště (3. třída) Pedagogická rada (I. čtvrtletí) Zahájení Stylového týdne pro II. stupeň (akce školního parlamentu) Florbalový turnaj ZŠ Mánesova Zpěv se scholou na mši svaté za zemřelé kněze Ve čtvrtek jsme svým zpěvem doprovodili mši svatou za zemřelé kněze, které se zúčastnili kněží ze zlínského a vizovického děkanátu. Všichni členové scholy mají pochvalu za účast i za vzorné chování při mši svaté. Samozřejmě děkuji za krásný zpěv dvou písní i žalmu Beseda v Krajské knihovně (2. třída) Plavání (3. třída) Pohovory s rodiči v 8. třídě Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti V úterý 19. listopadu se devět našich žáků zúčastnilo Dětské vědecké konference v Uherském Hradišti. Pořádala ji tamní ZŠ Čtyřlístek, fakultní škola Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřující se na práci s nadanými dětmi. Po celý den probíhaly přednášky ve třech odborných sekcích. Naši tři mladí vědci vystoupili v sekci přírodních věd. Nejmladší a nejmenší reprezentant naší školy Jakub Bureš vystoupil s mimořádně kvalitním příspěvkem o svých oblíbených masožravých rostlinách a sklidil zcela zaslouženě největší potlesk. Filip Kocián svou přednáškou o částicích zamotal hlavy mnoha starších posluchačů a současně velmi zaujal pedagogy místní školy, až jsem měla obavu, že nám jej chtějí přebrat. Zajímavou a výborně připravenou měl svou prezentaci o nejrůznějších nej hadů i Michael Žůrek ze 7. třídy. Také osmáci Ondřej Dubín a Jiří Šumbera byli v Hradišti pracovně pečlivě zaznamenávali celou akci, a tak se můžeme těšit na jejich dokumentární film. Ani další čtyři účastníci rozhodně nezaháleli především vytvářeli skvělou atmosféru svým statečným spolužákům a měli také možnost nerušeně sledovat celkově velmi hodnotné přednášky, a tedy se dozvědět mnoho zajímavých informací od svých vrstevníků. A protože se vystupující už těší na další ročník a diváci si plánují své vlastní vystoupení, je

17 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 17 zřejmé, že akce byla vydařená. Já jsem vděčná za krásné zážitky se všemi účastníky a velmi hrdá na naše nadějné vědce Šachový turnaj ve Vsetíně Pojďme být kamarádi beseda (2. třída) Exkurze ZOO Lešná (8. třída) Já ve skupině beseda (9. třída) Schola z Velehradu na obědě Austrálie tajemství rudého kontinentu (7., 8. a 9. třída) Výukový program Sovy (celá škola) V pondělí se postupně všechny třídy zúčastnily výukového programu o sovách, který vedla paní Malátková z organizace Ornis Přerov. Na obraze nám postupně ukázala všech 10 sov žijících na našem území. Můžete se svých dětí zeptat, jestli si zapamatovaly, která sova je nejmenší (kulíšek nejmenší), jaká je naše nejběžnější sova (puštík obecný), jestli sova ve dne vidí stejně jako člověk (ano), z čeho si staví sovy hnízdo (vlastní hnízdo si nestaví) a třeba se dovíte i jiné informace, které dětem utkvěly v hlavě. Jednu sovu jsme si také mohli pohladit po bříšku a zjistili jsme, jak má krásně hebká peříčka. Z fotek zjistíte, že má sova jen jedno křídlo zeptejte se dětí, jistě vám poví, jak k tomuto zranění přišla. Děkujeme za krásné povídání a všechny informace, které jsme mohli načerpat. Dokonce už víme, co dělat, když bychom nějakou zraněnou sovu našli.

18 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Sběr starého papíru Plavání (3. třída) Okresní kolo soutěže Bible a my Třída a já beseda (5. třída) PROSINEC Školní parlament Máma, táta a já beseda (2. třída) Plavání (3. třída) Okresní kolo ve florbalu ZŠ Mánesova Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice (9. třída) Jak jsme přišli na svět beseda (3. třída) První pomoc (9. třída) Návštěva sv. Mikuláše + sbírka na Filipíny V páteční mikulášské sbírce určené na pomoc Filipínám bylo vybráno 6 028,- Kč. Děkujeme!

19 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Mikulášská jízda Dne proběhla ve Zlíně Mikulášská jízda speciálního trolejbusu, který vyzdobili naši žáci. Děkujeme učitelkám výtvarné výchovy a vychovatelkám školní družiny, které vše s žáky připravily Jednání SRPŠ Plavání (3. třída) Virtuální exkurze Dukovany (6. 9. třída) Vánoční jarmark Dne 10. prosince se uskutečnil tradiční Vánoční jarmark. Vystoupily děti z kroužků flétny, biblických tanců, scholy a dramatického kroužku. Při krátkých divadelních scénkách jsme si procvičili nejen historii, ale i cizí jazyk. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na jarmarku, ať už dodáním dobrot do kavárničky anebo výrobou nejrůznějších produktů k prodeji. Jsme rádi, že se letošní jarmark těšil hojné návštěvnosti a doufáme, že jste si tento den příjemně užili. Celkový výtěžek jarmarku byl Kč. Získaný finanční obnos bude věnován na adoptovanou Flavii Crastu a misie v Paraguayi Pojďme být kamarádi beseda (1. třída) Třída a já beseda (6. třída) Prezentace oborů SPŠP COP Zlín Žákovská badatelská konference Vsetín Šachový přebor škol v Malenovicích Naše třída beseda (3. třída) Ve čtvrtek 12. prosince strávili třeťáci dvě vyučovací hodiny s Mgr. Bc. Zdeňkou Polínkovou, naší odbornou poradenskou pracovnicí. Za pomoci her a aktivit si vyzkoušeli, jak dokážou fungovat jako kolektiv třídy. Přes různé obtíže se jim podařilo splnit požadované úkoly a ve skupinách dokonce vyrobili komiks o dodržování školních pravidel, který pak představili svým spolužákům. Doufáme, že jejich třída bude stále lepší a všichni se v ní budou cítit jako mezi dobrými kamarády.

20 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Přespání ve škole (8. třída) Plavání (3. třída) Divotvorný hrnec divadelní představení (9. třída) Mše svatá adventní + vyhlášení výsledků Barevného a Stylového týdne Vánoční prázdniny LEDEN Školní parlament Plavání (3. třída) Naše třída preventivní program (4. třída) Třídní schůzky Plavání (3. třída) Den otevřených dveří V úterý se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Už od časného rána se chodbami pohybovaly nejen děti, ale i jejich rodiče a další zájemci z řad dospělých, kteří se chtěli podívat na výuku zejména v nižších ročnících Okrskové kolo ve florbalu (vybraní žáci 4. a 5. třídy) Jsme kolektiv? A jaká je má role? (7. a 8. třída)

21 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Energie budoucnost lidstva (beseda) (8. a 9. třída) V pátek 17. ledna jsem se spolu s žáky 8. a 9. třídy zúčastnil přednášky Energie budoucnost lidstva. Přednáška se skládala ze dvou částí. V první jsme se blíže seznámili s energií jako takovou, s jejími zdroji, výrobou a spotřebou. To vše nám pan přednášející ukázal srozumitelně prostřednictvím grafů. Ve druhé polovině následovalo bližší seznámení s jadernou energií. Dozvěděl jsem se spoustu nových a zajímavých informací. Překvapilo mě například, že na odpad z jaderných elektráren připadá pouze 0,01 % ze všech zdrojů radioaktivity. V průběhu celé přednášky nás čekaly drobné odměny za správně zodpovězené otázky. A jako památka na tuto přednášku zůstaly ve škole citrónové hodiny. Celkově to byly pro mě velice zajímavě strávené dvě vyučovací hodiny Zápis do 1. třídy V pátek proběhl zápis do 1. třídy. Děti a rodiče spolu nahlédli trošku jiným způsobem do pohádky O Sněhurce. Průvodce jim dělali roztomilí trpaslíci budoucí spolužáci z vyšších ročníků. Děti v jednotlivých třídách plnily zadané úkoly a nechybělo již tradiční fotografování se Sněhurkou. Zápisu se zúčastnilo 37 dětí. Přestože některé děti využijí odklad školní docházky, plánuje se otevření dvou prvních tříd Pedagogická rada I. pololetí Plavání (3. třída) Florbalový turnaj starších dětí (vybraní žáci 4. a 5. třídy)

22 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Profesní orientace (8. třída), Abeceda podnikání (9. třída) Okresní kolo ve florbalu (vybraní žáci 4. a 5. třídy) Sněhová královna divadelní představení (1. 9. třída) Plavání (3. třída) Přednášky Baťův institut Zlín (4. třída) Víte, že první písemná zmínka o Zlíně pochází z roku 1322? A že Eliška Rejčka, vdova po Václavu II. a Rudolfu Habsburském, koupila městečko? A že ve 14. stol. byli vlastníky Šternberkové, z nichž Albrecht byl biskupem a rádcem Karla IV.? A že Zlín patřil mezi poddanská města a rozvíjela se zde řemesla hrnčířů, kamnářů, soukeníků, tkalců a ševců? A co víc? Cikánov nebyl Cikánovem, ale ještě staří Zlíňané říkají tomuto malému a prvnímu náměstíčku ve Zlíně Katovec. Proč asi? No přece proto, že tam ve středověku žil kat. Toto všechno a ještě mnoho dalších zajímavostí se na výpravě do středověku dozvěděly děti ze 4. A, které provázela paní instruktorka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Společně hledaly odpovědi na otázky, vyrobily si vlastní historickou knihu, překládaly latinský nápis a prováděly frotáž pečetí. Když jsme se vrátili v čase zpět do přítomnosti, navštívili jsme Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Děti byly seznámeny se systémem řazení knih a historií knihovny. Víte, že je v knihovně půl milionu výtisků? A pak jen děti chodily mezi policemi plných knih a nevěděly, kterou knihu vytáhnout první a otevřít. Byl to prima den a všem se moc líbil Mše svatá (PMPK) Pololetní prázdniny ÚNOR Školní parlament Plavání (3. třída)

23 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Městské divadlo Zlín Tracyho tygr (8. třída) Bible a my ústřední kolo soutěže Televizní soutěž Bludiště (6., 7. a 9. třída) Zoo Lešná Africké savany (5. třída) Dne se páťáci zúčastnili výukového programu v ZOO Lešná s názvem Africké savany. Neodradila je zima ani horšící se počasí. Aktivně plnili úkoly, zkoumali přírodniny, soutěžili. A co je nejdůležitější? Následně si nově nabyté vědomosti ověřili na afrických zvířatech. Při cestě zpět si ještě prohlédli další živočichy, o které měli zájem Pythagoriáda (5. 8. třída) Plavání (2. třída) 2. termín zápisu do 1. třídy Ruská hudba výchovný koncert (6. třída) Nechej mne, ne, to nechci (4. třída) Co se to se mnou děje? (7. třída kluci) Moderní technologie využívané ve strojírenství (8. a 9. třída) V pátek ráno jsme se s 8. a 9. třídou vypravili na exkurzi na Střední průmyslovou školu ve Zlíně. Nejprve byly žákům představeny obory studia na této škole, pro koho jsou vhodné, co je

24 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 24 bude čekat v následujících 4 letech studia, pokud se ke studiu zde odhodlají a hlavně, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů v praxi. Vzhledem k tomu, že sice deváťáci již přihlášky většinou mají podány, ale osmáky to teprve čeká, bylo to zajímavé a přínosné povídání. Ve druhé části byli žáci teoreticky seznámeni s používanými moderními technologiemi této školy, 3D-skenerem a 3D-tiskárnou. Dozvěděli se, na jakém principu fungují, k čemu se tyto zařízení v praxi využívají, jak lidem usnadňují práci a kolik peněz by si museli nachystat, kdyby si je chtěli pořídit domů. Teorie byla sice poutavá, ale názorným ukázkám se nic nevyrovná. Někteří z nás si vyzkoušeli práci s 3D-skenerem a skenovali bustu J. A. Komenského do PC. Dále jsme si prohlédli nejrůznější výtvory žáků vyrobené za pomoci 3D-tiskárny, od funkčních komponent až po modely. Exkurzi jsme zakončili tiskem postavičky ze Star Treku na práškové 3D-tiskárně Školní kolo soutěže v Aj (6. a 7. třída vybraní žáci) Veselé zoubky přednáška (1. třídy) Školní kolo soutěže v Aj (8. a 9. třída vybraní žáci) Zeměpisná olympiáda Okresní kolo konverzační soutěže v Aj Slavičín Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Dopravní výchova (3. a 4. třída) Plavání (2. třída) Spolupráce, vnímání druhých preventivní program (6. třída) Profesní orientace, Abeceda podnikání (8. a 9. třída) Plavání (2. třída) BŘEZEN Nahrávání CD scholy V sobotu se skoro všichni členové školní scholy vydali do školy. Proč? Čekal je náročný maraton nahrávání 15 písní. Za mixážní pult zasedl pan zástupce Martin Vávra, povolali

25 Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 25 jsme také naše ostřílené pomocníky na kytaru si s námi zahrál Martin Holík a na basu Honza Brhel. Nejnáročnější bylo vytvoření prvního záznamu. Správně sladit zvuk všech nástrojů a také hlasů nás vyčerpalo natolik, že jsme si udělali přestávku na posilnění. Poté už jsme začali naostro nahrávat první písničky. Po obědové svačince jsme opět načerpali tolik sil, že jsme vydrželi s kratičkou přestávkou zpívat až do 15:45 poslední píseň nám dala trošku zabrat, ale vytrvali jsme Jarní prázdniny Školní parlament Setkání s primátorem města Zlína (4. třída) V rámci výuky vlastivědy bylo dětem umožněno setkání s představitelem městského zastupitelstva, s primátorem města Zlína MUDr. Adámkem. Děti byly přivítány asistentkou primátora, která nachystala malé občerstvení a spoustu materiálu o městě Zlíně a dalších městech našeho okresu. S primátorem přišel na setkání i tiskový mluvčí, který doplňoval některé údaje v odpovědích na otázky dětí. Celé setkání probíhalo spontánně bez ostychu a v přátelské atmosféře. Děti kladly dotazy zasvěcené a konkrétní. Pan primátor byl velmi mile překvapen informovaností dětí a jejich zájmem Postní setkání na II. stupni Divadelní představení Splašené nůžky (8. a 9. třída) Hledám povolání, které se pro mě hodí (8. třída) Plavání (2. třída) Vztah muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše... (9. třída) Divadelní představení Kolotoč pohádek (1. 4. třída) Divadelní představení Malý princ (5. 9. třída) Krajské kolo zeměpisné olympiády Postní setkání na II. stupni Chodíme spolu, zamilovanost, láska (8. třída)

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více