cervenec-srpen ˇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ"

Transkript

1 cervenec-srpen ˇ 2011 Ú V O D N Í S L O V O M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka máme tady prázdniny a čas dovolené, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o dalších příležitostech k relaxaci a zábavě dozvíte z pozvánek ve zpravodaji a na webu obce. Ohlédla bych se však nazpět a ráda poděkovala všem organizátorům a účinkujícím na Dni obce za jejich obětavost a nasazení. Ať už to byli členové kulturní komise, členové místních spolků, Klub důchodců, děti a učitelé ZŠ a MŠ, Hlahol, místní podnikatelé, pracovníci obce, další účinkující, všichni společně i s diváky vytvořili výtečnou atmosféru na oslavách. Myslím si, že se akce vydařila, což potvrzují ohlasy z mnoha stran a na pár fotek se můžete podívat dále ve zpravodaji a na webu obce. Mé největší poděkování patří realizačnímu týmu Dne obce pod vedením Aleny Kulíškové. Videosestřih z celého dne bude později také zveřejněn na našich internetových stránkách. S koncem školního roku jsme se také poděkováním rozloučili s ředitelem školy Mgr. Jaromírem Hlouškem a s končícími deváťáky a všem přejeme do další životní etapy jen to dobré. Červen byl také měsícem dění na obci, proběhlo 5.zasedání zastupitelstva a dvě zasedání Rady obce, usnesení najdete dále ve zpravodaji. Zastupitelé rozhodovali o možnosti podání žádostí o dotace na několik investičních akcí. K největší z nich Energetické úspory ZŠ zateplení školy, výměna oken a rekonstrukce vytápění s rozpočtem dosahujícím 20 mil.kč, se nyní připravují projekty a upravuje stávající dokumentace k podání žádosti o dotaci v probíhající kombinované výzvě z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3, podoblast podpory Realizace úspor energie v kombinaci s podoblastí podpory Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE, žádost bude podána do půli srpna. Stejná příprava dokumentace probíhá pro projekt Energetické úspory MŠ, žádost o dotaci podáme po vypsání avizované podzimní výzvy. V současné době probíhá výzva z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci této výzvy i naše obec požádala o dotaci na řešení problematiky bioodpadu, více v článku o této problematice dále ve zpravodaji. Taktéž zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výsadby krajinotvorných prvků na katastru obce, o kterých se také dále dočtete. Samostatným bodem jednání zastupitelstva bylo další provozování obecního vodovodu (stávající provozovatel podal výpověď k ), o dalších krocích v této oblasti se podrobně zmiňuje pan místostarosta v článku Skupinový vodovod Hodslavice Straník. Zastupitelé se také připojili k výzvě adresované ministru dopravy na urychlené obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná Palačov a na zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň 1. etapy do r. 2015, která by značně snížila dopravní přetížení i v Hodslavicích. Petiční listy k této výzvě budou k dispozici na Obecním úřadu a v obchodech v obci, znění petice najdete dále ve zpravodaji, znění výzvy na webu obce. Pokud Vám není lhostejné naše životní prostředí a dopravní bezpečnost v obci, prosím Vás, připojte se také svým podpisem k této petici. A na závěr mi nezbývá než Vám popřát hezké počtení v tomto dvojčísle a samozřejmě krásné prázdninové zážitky doma i za hranicemi

2 USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění: I. S c h v a l u j e a) návrhovou komisi ve složení: Pavel Horák předseda, Mgr. Petr Býma, Ing. Kamil Ondřejík, b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou, c) ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, MUDr. Olga Váhalová, d) záměr na podání žádosti o dotace na realizaci projektů Energetické úspory ZŠ Hodslavice a Energetické úspory MŠ Hodslavice, e) zpracování krajinářské studie pro obec Hodslavice a výsadbu krajinotvorných prvků na pozemcích obce (alejí z ovocných a lesních dřevin), f) závěrečný účet Obce Hodslavice za rok souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, g) hospodaření Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace a úhradu výsledku hospodaření - ztráty ve výši ,36 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, h) rozpočtové opatření č.2: příjmy navýšení o ,- Kč, výdaje navýšení o ,- Kč, i) změnu provozovatele obecního vodovodu od , a to Obec Hodslavice, j) koupi parcely č. 454 o výměře 324 m 2 od Spotřebního družstva Jednota Nový Jičín za částku 100 Kč za m 2, k) podporu petice a zaslání výzvy Ministerstvu dopravy ČR Za obnovení přípravy Palačovské spojky, l) udělení čestného občanství obce Hodslavice panu ThDr. Josefu Hromádkovi za celoživotní dílo, postoje a přínos na poli církve, ekumeny, kultury a šíření povědomí o rodných Hodslavicích. II. Z a m í t á a) žádost paní Dagmar Buddeusové na koupi části pozemku parc. č. 458 k. ú. Hodslavice cca 45 m prostor před vjezdem u čp. 79. III. P o v ě ř u j e a) radu obce - projednáním pronájmu bytu č. 8 v čp. 442, b) místostarostu obce provedením poptávky mezi dodavateli služeb pro nakládání s komunálním odpadem. IV. B e r e n a v ě d o m í a) kontrolu usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce, b) usnesení rady obce č. 9, 10, 11, 12, c) plnění rozpočtu za období leden až květen 2011, d) zprávu místostarosty z valné hromady společnosti ASOM- PO a.s.. USNESENÍ z 12. zasedání rady obce konané dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) výběr dodavatele na plynofikaci klubovny Hodslavice čp. 161 Tomáš Kresta, instalatérství za nabídnutou cenu, b) stavbu Prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 336/2 na základě žádosti Jaroslavy Cikrytové a Vladimíra Geryka za těchto podmínek: finanční spoluúčast obce na stavebních pracích bude ve výši 20% reálných nákladů, žadatelé si zajistí vypracování projektové dokumentace, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto akci, vlastní realizace stavby, včetně výběru dodavatele bude projednána se zástupci obce, po dokončení stavby a kolaudace bude stavba převedena do majetku obce, c) zřízení vodovodní přípojky na parc. č. 430 k. ú. Hodslavice za podmínek stanovených stavebním technikem obce a správcem vodovodu, d) prodloužení nájemní smlouvy Bohdaně Merendové na byt č. 2 v Hodslavicích čp. 400 do , e) podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se změny údajů o ředitele ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) kontrolu usnesení rady č. 11 úkoly splněny, b) informaci starostky že nebyla předložena žádná nabídka na koupi bytu č. 8 v čp. 442 v Hodslavicích, c) žádost ředitele ZŠ a MŠ Fr. P. Hodslavice o navýšení rozpočtu na platy nepedagogických pracovníků o Kč a p o v ě ř u j e starostku přípravou podkladů pro zastupitelstvo obce, d) žádost pí Jany Dořičákové, Hodslavice čp. 548 o zajištění průjezdnosti parkoviště u restaurace Na Fojtství na místní komunikaci Záhumenní a p o v ě ř u j e stavebního technika obce řešením žádosti. USNESENÍ z 13. zasedání rady obce konané dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) záměr pronájmu obecního bytu č. 8 v č.p. 442 na dobu určitou 2 (dva) roky od podpisu smlouvy s minimálním měsíčním nájmem Kč, b) výběr dodavatele na zpracování dokumentace k podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí prioritní osa III, oblast podpory na projekt Energetické úspory ZŠ Hodslavice a projekt Energetické úspory MŠ Hodslavice firmu H&B REAL, a. s., Vsetín (nejvýhodnější ze tří nabídek), c) výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na vytápění objektu ZŠ Hodslavice v projektu Energetické HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 2

3 úspory ZŠ Hodslavice Ing. Ladislava Trčku, Střítež nad Bečvou (nejvýhodnější ze dvou nabídek), d) přepracování energetického auditu ZŠ Hodslavice Ing. Karlem Zubkem v rámci projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice změna topného systému ZŠ, e) úpravu projektové dokumentace stavební část projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice projekční kanceláří Architektura a interiér, Miroslav Šimůnek, Valašské Mezříčí a změnu projektu Energetické úspory MŠ Hodslavice přepracování projektové dokumentace v části zastřešení objektu ze sedlové střechy na rovnou, f) výběr dodavatele na zpracování dokumentace k podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí prioritní osa IV, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady firmou IWWA spol.s r.o Kostelany 161, Kroměříž (nejvýhodnější ze tří nabídek), g) subjekt T. J. Sokol Hodslavice k uzavření smlouvy o reklamě se společností ASOMPO, a.s., h) udělení čestných uznání vybraným žákům 9. třídy ZŠ Fr. Palackého Hodslavice za vzornou reprezentaci ZŠ a obce, i) umístění prodejního stánku základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. Hodslavice na pouti dne za účelem prodeje včelařských produktů. II. Rada obce p o v ě ř u j e a) Josefa Kudělku, stavebního technika zažádat o cenovou nabídku na provedení auditu plynových kotlů od tří firem a předložit nabídky na dalším jednání rady obce. III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) kontrolu usnesení rady č. 11 úkoly v plnění, b) informaci místostarosty o nutnosti řešit svoz bioodpadů v obci a o možnostech řešení, c) úpravu výše daru na odstranění následků povodní od Diecézní charity ostravsko-opavské snížení daru o 196 Kč, d) žádost ředitele ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o provedení prací v areálu základní školy a p o v ě ř u j e místostarostu zajištěním provedení prací, e) nabídku Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc na digitalizaci obecních kronik a p o v ě ř u j e starostku obce zjištěním podmínek služeb digitalizace. Další jednání rady obce č. 14: v hodin. strana 3 Co se dělo v obci M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka Červen proběhl ve znamení oslav 600. výročí doložené existence obce. Přípravy na slavnosti zaměstnaly všechny pracovníky obce a další dobrovolníky a Vaše pochvalné reakce byly všem tím největším oceněním 1.6. Jednání starostky s p. Dohnalem z Policie ČR o součinnosti na dni obce. Dále proběhl nácvik svatebního obřadu (napoprvé to bylo třeba ;o))) 3.6. Místostarosta zastupoval naši obec na valné hromadě Asompo a.s Vítání občánků a první svatba v upravené obřadní síni Jednání o provedení povodňových oprav mezi vedením obce a Z. Pleškem, M. Vyhlídalem a Ing. V. Šafářem za firmu Alpine CZ. Odpoledne se sešli členové finančního výboru k projednání úprav rozpočtu obce Rada obce po 12. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve zpravodaji V zasedací místnosti OÚ proběhla prezentace Krajské energetické agentury k dotacím na zateplení budov pro zastupitele, členy fin. výboru a komise pro investice a rozvoj Jednání starostky a místostarosty s p. Mikoškou o podmínkách provozování vodovodu a kanalizace v obci. Odpoledne se sešel kontrolní výbor ke svému dalšímu jednání Prasklý přívod vody na WC v 1. patře nám v sobotu vytopil nově vymalované sociálky na obecním úřadu Starostka se účastnila spolu s místostarostou Nového Jičína jednání s vedením SŽDC a pracovníky majetkového odboru Ministerstva dopravy o převodu pozemků trati na svazek obcí Cyklostezka N.J.-Hostašovice. Dojednána možnost bezúplatného převodu v co nejkratší době. Večer se na OÚ sešel organizační výbor dne obce k finální schůzce před oslavami se uskutečnilo 5. zasedání ZO v hasičárně (viz usnesení výše). Finišování příprav na den obce Začaly oslavy 600.výročí vernisáž výstavy akvarelů a tapisérií bratrů Kramolišových v nákupním středisku, prezentace projektu dětí ZŠ a přednáška ThDr. Josefa Hromádky s koncertem barokní hudby v kulturním domě Den obce podívejte se dále na reportáž z akce Úklid po slavnosti Jednání s firmami o možné přípravě žádostí o dotace Odpoledne proběhlo 13. zasedání rady obce (viz. usnesení výše) Odevzdání dokumentů a vyúčtování všech povodňových oprav a investic realizovaných obcí i občany na MMR ČR v Praze Podání žádosti do grantového řízení RWE o dotaci na dětské hřiště za ZŠ a žádosti do grantového řízení ČEZ o dotaci na obecní sad starých odrůd Ukončení školního roku na ZŠ, rozloučení s panem ředitelem a ocenění úspěšných deváťáků čestným uznáním na obecním úřadu Starostka a místostarosta navštívili partnerskou slovenskou obec Príbovce a spolu s hráči a fanoušky FK Hodslavice se zúčastnili Turnaje o pohár starosty obce ve fotbale (viz zpráva z turnaje dále) Proběhl tradiční antukový volejbalový turnaj na kurtech sokolského hřiště a za ZŠ Tradiční hodslavské pouti nepřálo počasí, ale výstava místních chovatelů měla velkou návštěvnost, podrobnosti najdete ve článku pana Pavlíka Starostka podepsala výzvu starostů ministru dopravy ČR na urychlené obnovení přípravy Palačovské spojky Na fotbalovém hřišti proběhlo setkání k uctění památky Mistra Jana Husa u příležitosti výročí jeho upálení Starostka a stavební technik absolvovali seminář k po- HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

4 dání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí k zateplení ZŠ a MŠ Podání žádosti o dotaci z OPŽP na řešení problematiky bioodpadu. Upozornění pro plátce daně z nemovitostí, kteří doposud nemají uhrazenou daň za rok 2011 O Ú H o d s l a v i ce Vzhledem k tomu, že Finanční úřad v Novém Jičíně ke dni stále ještě eviduje poplatníky z naší obce, kteří doposud neuhradili daň z nemovitosti, žádáme je laskavě : Pokud někdo dodnes nezaplatil daň z nemovitostí za rok 2011, ať tak obratem učiní. Tato daň měla být zaplacena do konce května Platbu proveďte co nejdříve buď převodem z účtu nebo na poště složenkou typu A. Daň můžete zaplatit i přímo pokladně Finančního úřadu v Novém Jičíně v úřední dny do 16:00 hod., variabilní symbol bude Vaše rodné číslo. Pokud Vaše dlužná daň nebude včas uhrazena, může správce daně vymáhat nedoplatek daňovou exekucí!!! V případě nejasností volejte ve všední dny od 6:00 do 13:00 hod. správce daně Otakar Polák, zaměstnanec pro správu daní, vymáhací oddělení, telefon: , Dary na opravu kostelíku Sv. Ondřeje O Ú H o d s l a v i ce Srdečně děkujeme novým dárcům Helena Holomá, manželé Holeňovi, Pírkovi, Ing. L. Kramoliš z Brna, Klub důchodců, MUDr. Churavý, Miluše Frýdlová, MS Hodslavice, dárci dobrovolného vstupného na dni obce a dalším, kteří nechtějí být zveřejněni, za jejich štědrost. Na účet darů došlo 65 tis. Kč. Část již byla odeslána na účet římskokatolické farnosti. Dary můžete dále zasílat na účet obce: / , s variabilním symbolem: XXX - kde za XXX dosadíte vaše číslo popisné, nebo složit do pokladny přímo na obecním úřadu. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu. Děkujeme Vám předem za vaši štědrost a obětavost. Dovolená MUDr. Jana Moštěka M U D r. J a n M o š t ě k Od do a od do bude mít MUDr. Jan Moštěk dovolenou. Zastupovat ho bude lékař dle aktuálního rozpisu na stomatologické poliklinice v Novém Jičíně. Dovolená MUDr. Olgy Vahalové M U D r. O l g a Va h a l ová V době od do bude na dětském zdravotním středisku dovolená, zastupuje MUDr. Ševela v době svých ordinačních hodin. V době letních prázdnin bude zkrácená odpolední ordinace ve středu o půl hodiny do hod. Problematika nakládání s bioodpadem v naší obci Mar tin Repta, místostarosta Obec Hodslavice v současnosti řeší problematiku likvidace biologicky rozložitelného odpadu (BRO) jeho sběrem do sběrných nádob, rozmístěných na stanovištích po obci v počtu 25 ks. Tyto nádoby pravidelně jednou týdně ve středu vyváží společnost Asompo na skládku do Životic, kde je tento materiál dále zpracováván, a později je využit při rekultivaci skládky. V roce 2010 bylo z naší obce odvezeno 90,23 tun bioodpadu (v roce 2009 to bylo 83,5 tun) a částka za tyto služby činila ,- Kč Svoz je prováděn od měsíce dubna do listopadu. Obec má se společností Asompo uzavřenu Smlouvu o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu a Nájemní smlouvu a smlouvu o prodeji sběrné nádoby. Obě tyto smlouvy byly uzavřeny Nájemní smlouva na sběrné nádoby je uzavřena na dobu 36 měsíců a platba za nájem jedné nádoby činní 100,-Kč/ měsíc. Původní počet nádob byl 20 ks. Dodatkem nájemní smlouvy č.1 byl počet nádob navýšen ode dne na 25 ks. Smlouva o zajištění provozu sběrného místa BRO je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc. Dne byl podepsán dodatek č.2 k této smlouvě kde byla stanovena cena za vývoz 1 ks sběrné nádoby ve výši 60,-Kč a poplatek za uložení 1 tuny BRO ve výši 220,-Kč. Tyto ceny jsou platné i pro rok Na podzim dojde ke splacení sběrných nádob, které přejdou do vlastnictví obce. Poté se nabízí několik variant, jak dál v otázce BRO. Můžeme nadále pokračovat v uzavřené smlouvě se společností Asompo, ale určitě by bylo potřeba rozšíření počtu stanovišť sběrných nádob a jejich zpevnění, neboť v současnosti je jich většina nezpevněných a každý týden dochází k poškození podvozků vylomením koleček. Vzhledem k tomu, že provoz BRO je pro společnost Asompo ztrátový, předpokládám zvýšení cen za tuto komoditu v následujících létech. K nárůstu celkových nákladů by jistě došlo i zvýšením počtu sběrných nádob, neboť by se zvýšilo celkové odvezené množství BRO. Prakticky neustále mne občané žádají o zvýšení počtu sběrných nádob rozmístěných po obci. Druhou variantou je úplné upuštění od sběru a vývozu BRO, neboť zákon to zatím obcím neukládá. Další ze zvažovaných variant je provádění sběru, svozu a následného zpracování vlastními prostředky, při využití dotačního titulu. V současné době probíhá výzva z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4, Zkvalitnění nakládání HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 4

5 s odpady. V rámci této výzvy i naše obec požádala o dotaci na řešení problematiky BRO. Na zasedání Rady obce konané dne byla ze tří nabídek na zpracování projektu a podání žádosti vybrána jako nejvýhodnější nabídka spol. IWWA Kostelany( viz usnesení rady obce č.13 v tomto zpravodaji). Projekt počítá se zakoupením nosiče kontejnerů za obecní traktor s kontejnerovou nástavbou s výsypným zařízením (umožňuje vývoz prakticky všech druhů sběrných nádob od klasických popelnic 110,- ltr. až po sběrné nádoby 1100,- ltr. tak, že by se dal svážet třeba i papír ze sběrných nádob rozmístěných po obci a pod.). Bioodpad by byl svážen do prostoru hnojiště u zemědělského družstva, které jej nevyužívá, a obec sepsala smlouvu o užívání se Starojickem a.s. Výhodou hnojiště v družstvu je zpevněná plocha. Zde by byl bioodpad drcen štěpkovačem, prosíván sítem a kompostován. Také zpětný odběr vzniklého kompostu máme smluvně zajištěn se společností Starojicko a.s.. Dále tato varianta počítá se zvýšením počtu sběrných stanovišť (cca o 20 nádob, dle výše dotace) a s umístěním 3 ks velkoobjemových kontejnerů v prostoru obce. Na zakoupený traktorový nosič kontejnerů je možno zakoupit kontejner, který lze využívat k převozu materiálu (odvoz štěrku, hlíny, služby pro občany apod.) Spoluúčast obce v případě zvolení této varianty tzn. nákup přívěsu, nákup kontejnerů s výsypným zařízením, nákup sběrných nádob, nákup drtiče, zpracování žádostí a její administrace by činila cca ,- Kč. Dle informací novela zákona o odpadech počítá se stanovením povinnosti obce zajistit vytřídění určitého procenta BRO z celkového množství odpadu vyprodukovaného v obci. V tomto případě by získaná dotace pomohla s řešením této problematiky v budoucnu. Svůj názor na tuto problematiku můžete vyjádřit prostřednictvím ankety na webových stránkách obce. strana 5 Skupinový vodovod Hodslavice Straník Mar tin Repta, místostarosta Vážení spoluobčané, jak jistě víte, obec Hodslavice je spolu s městem Nový Jičín vlastníkem skupinového vodovodu Hodslavice- Straník. Tento byl budován postupně dle tehdejších možností obce formou akce Z v rozpětí let , první etapa byla uvedena do provozu , druhá etapa pak Vodojem na Bařince má objem 250m 3, přivaděč z úpravny vody ve Straníku je dlouhý 2 540m, rozvodný řád po obci dosahuje délky 14 km. Účetní hodnota všech součástí vodovodu ve vlastnictví obce je ,- Kč. Po vybudování vodovodu byl tento předán do provozování SmVak, regionální správě Nový Jičín. V roce 1993 dochází k předávce majetku do vlastnictví obce Hodslavice a města Nový Jičín. Obci Hodslavice je převeden tento majetek: jímací zářezy ve Straníku, areál úpravny vody ve Straníku včetně budovy a technologického zařízení, 50% vrtu č. 2, výtlačný řád Straník- Hodslavice, vodojem v Hodslavicích a rozvodný řád na katastru Hodslavic. Vodovod začíná provozovat obec ve vlastní režii až do roku 1997, kdy od je uzavřena Smlouva o provozování a správě veřejného vodovodu na dobu 10 let s provozovatelem vodovodu p. Jindrou Kudělkou, Hodslavice čp Dle dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování a správě veřejného vodovodu, byla platnost smlouvy prodloužena od na dobu 5-ti let tj. do Dne doručil p. Kudělka na OU výpověď smlouvy ke dni Obec proto musí řešit, jak vodovod dále provozovat a jednou z možných variant je návrat k formě provozování vodovodu obcí ve vlastní režii. Pro tuto variantu se vyslovilo zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání, které se konalo dne Pro obec to bude znamenat zvýšení administrativní zátěže spojené s vedením zákonné agendy, vyúčtováním vodného apod. Na druhou stranu by provozování ve vlastní režii mělo přinést větší finanční zisk pro předpokládané investice, které bude nutno v brzké době na vodovodním řádu provést. V současnosti nebyl vytvářen žádný fond oprav, kde by byly shromážděny finance na tyto opravy, popřípadě na řešení větších havárií na vodovodním řádu. Přitom zákon ukládá povinnost vlastníku vodovodu a kanalizace hospodařit dle plánu financování a obnovy, který byl zpracován na obecní kanalizaci v roce 2008 na období 10 let a dle něj by obec měla vytvářet každoroční rezervu ve výši 1,37 mil.kč na obnovu kanalizace (což by znamenalo jen v případě stočného vybírat částku cca 16,30 Kč/m 3 ) a na vodovod nebyl tento plán obcí zpracován vůbec. Dalším důvodem je možnost obce účtovat stočné na základě množství odebrané vody. V případě provozování ve vlastní režii je potřeba, aby obec měla oprávněnou osobu pro nakládání s podzemními vodami. Oprávnění vydává vodoprávní úřad Krajského úřadu v Ostravě a podmínky pro udělení oprávnění dle zákona by splňoval stavební technik p. Kudělka Josef. Z tohoto důvodu proběhla dne informativní schůzka s ing. Josefem Mikoškou jednatelem firmy Laboratoř Morava spol.s r.o. který se této problematice věnuje a zajišťuje pro vodovod rozbory a měření pitné vody a pro naši obec provádí rozbory vypouštěných odpadních vod. Taktéž jsme dne navštívili obec Starý Jičín, která má v majetku vodovod a současně je jeho provozovatelem, kdy jsme jednali s p. Vahalou, vedoucím TS obce, který je oprávněnou osobou k provozování obecního vodovodu, o jeho zkušenostech s tímto způsobem provozování vodovodu. Pro příští rok by mělo dojít k zavedení účtování stočného, což zákon vlastníku kanalizace ukládá. I v naší obci kanalizace existuje a jejím vlastníkem a provozovatelem je obec a roční náklady jen na zákonné rozbory vypouštěných odpadních vod činí více než ,- Kč. Výše stočného by měla činit 2,50 Kč/m 3. Výše vodného na příští rok by měla být stanovena po zpracování Plánu rozvoje a financování vodovodu tak, aby obsahovala zákonem požadovanou platbu do rezervního fondu na rozvoj a opravy vodovodu. Drobné opravy a práce na vodovodu budou zajišťovat pracovníci technické správy obce, zajištění případných oprav většího rozsahu bude smluvně dohodnuto s firmou Jan Kudělka - zemní práce. Návrh na provedení oprav infrastrukturního majetku (zpracoval p. Jindra Kudělka) Úpravna vody Straník výměna oken, oprava fasády, zateplení stropu akumulační nádrže, výměna venkovních dveří. Vodojem Hodslavice zateplení stropu, instalace automatického dávkovače chlornanu sodného. Vodovod Hodslavice provést geodetické zaměření dle skutečného stavu, osazení nových sekčních uzávěrů do hlavního řádu tak, aby v případě potřeby bylo možno uzavřít co nejkratší úsek, přeložení hydrantů- kalníků koncových větví ze soukromých pozemků na veřejně přístupná místa. Obec Hodslavice plánuje využít případných dotačních titulů HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

6 k možnému financování oprav na vodovodu. Právní předpisy, které se vážou k problematice vodovodů a kanalizací: Zákon č.274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích Zákon č 76/2006 Sb. - Novela zákona 274/2001 Sb. Vyhláška č 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vyhláška č. 146/2004 Sb., vyhláška č.515/2006 Sb., vyhláška č. 120/ novely prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. zpracovatelem studie společnost ARVITA z Otrokovic, která má s podobnými projekty zkušenosti (jejich studie možno vidět na Studie bude vlastnictvím agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě a obec by jí měla k dispozici k využívání a nestála by obec ani korunu. Cena takovéto studie se pohybuje kolem ,- Kč. Krajinotvorné projekty na katastru obce Hodslavice Mar tin Repta, místostarosta Vážení spoluobčané, věřím, že nikomu z nás není lhostejný osud krajiny, která nás obklopuje a která vždy ovlivňovala a ovlivňuje životy lidí v ní žijících. Díky studiu v severních Čechách, vojně na Šumavě a svému předchozímu zaměstnání jsem procestoval velkou část naší země a všude mne zajímala krajina a její ráz. Při srovnávání navštívených míst s naší obcí musím hrdě prohlásit, že okolí Hodslavic je,,zelenou perlou a že náš katastr nebyl tak neblaze poznamenán zemědělskou velkovýrobou, jak je tomu jinde. Jistě ale i u nás došlo k mnoha šrámům na tváři krajiny. Zvláště Vy starší pamatujete množství mezí a polních cest, kterými se náš katastr vyznačoval a které musely ustoupit v rámci scelování do souvislých lánů za účelem možnosti obhospodařování širokozáběrovou zemědělskou technikou, zvýšení hektarů orné půdy, zvýšení výnosu a nevím, čeho všeho ještě. Některé vodoteče na našem katastru byly meliorovány, spousta lokalit odvodněna, zcela zmizel vztah sounáležitosti člověka s krajinou. S neblahými důsledky, které tyto kroky přinesly, se potýkáme do dnešních dnů. Dalším ze zvažovaných kroků je obnova některých obecních cest, které protínají volnou krajinu na našem katastru. Konkrétně se jedná o obnovu a výsadbu polní cesty za areálem fotbalového hřiště směrem k vodní nádrži Kacabajka, o výsadbu ovocného stromořadí v prostoru pod Muchovými mezemi (stará cesta na Hostašovice) a o výsadbu stromořadí spojující Muchovy meze se Zadním léskem. Na těchto lokalitách by mělo dojít k výsadbě ovocných stromků starých odrůd tak, aby i naše děti a vnoučata věděly, jak chutná jablko jaderničky moravské, hrušeň špinka, či u nás kdysi tak hojný špendlík. Dále by mělo dojít k výsadbě lesních listnatých dřevin. U poslední jmenované lokality dojde i k výsadbě keřového patra. Na všech lokalitách budou po dohodě s a.s. Starojicko ponechány průjezdy pro zemědělskou techniku tak, aby přilehlé pozemky bylo možno zemědělsky obhospodařovat. Žadatelem o dotaci na tyto akce bude občanské sdružení Divous z Oder, které již několik žádostí z OPŽP zrealizovalo. Předběžně zpracovaný projekt počítá s částkou na realizaci všech těchto projektů ve výši ,-Kč. Obec by hradila pouze geodetické vytýčení lokality za fotbalovým hřištěm a lokality Muchovy meze ve výši do ,- Kč. V případě získání dotace bude výsadba realizována v podzimních měsících příštího roku. Petice Za obnovení přípravy Palačovské spojky Snahou vedení obce je náprava některých křivd spáchaných na krajině v minulosti tak, aby se krajina stala,,přívětivou pro její obyvatele a návštěvníky, a aby byly co nejvíce eliminovány negativní jevy jako je větrná a vodní eroze, fragmentace krajiny apod. Prvním ze zvažovaných kroků je vytvoření krajinářské studie Hodslavic, kde by byl zmapován a popsán současný stav a navrženy kroky k jeho zlepšení. Tato studie značně zvýhodní případně podávané žádosti o dotace jak do volné krajiny, tak na práce v intravilánu obce (okrasné výsadby stromů a keřů, ořezové práce na vzrostlých stromech apod.). Taktéž by studie sloužila jako podklad k řešení otázek životního prostředí při tvorbě nového územního plánu obce. Zpracoval jsem námět na studii, který jsem zaslal na Agenturu ochrany přírody a krajiny do Ostravy (tento námět najdete na Žadatelem o dotaci bude AOPK Ostrava, případným M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka Petice je adresována ministru dopravy ČR a zní: My, níže podepsaní, nesouhlasíme s tím, že byla zastavena příprava Palačovské spojky a nejsou zajištěny finanční prostředky na realizaci úseku Lešná Palačov. Úsek Lešná Palačov délky 5 km zajistí převedení tranzitní dopravy mimo města Hranice,Nový Jičín a obce Hustopeče nad Bečvou, Milotice, Černotín, Hodslavice, vnitřní lázeňské pásmo Teplic nad Bečvou, ležící na trasách silnice I/35 v úseku Hranice-Valašské Meziříčí délky 20 km, Lipník n.b.- Hranice délky 10 km a silnice I/57 v úseku Nový Jičín Valašské Meziříčí délky 17 km. Celkem 47 km stávajících silnic I/35 a I/57 nahradí 5 km dlouhý nový úsek Palačov Lešná. Současně se zastaví ničení nově rekonstruovaných silnic III/44016 Bělotín Kunčice Špičky délky 5,5 km a sil.iii/0487 Palačov Lešná délky cca 6 km. Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o obnopokračovaní na str. 11 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 6

7 Den obce ve fotografiích Sobota 18. června je konečně tady Oslavy slavnostně zahájila starostka obce Mgr. Pavla Adamcová za doprovodu sboru Hlahol pod vedením Jaromíra Kramoliše Návštěvníky Dne obce pozdravil starosta Nového Jičína Ing. Břetislav Kelnar, CSc. V zastoupení předsedkyně PSP ČR Miroslavy Němcové návštěvníky pozdravil také poslanec PSP ČR Ing. Jaroslav Krupka Mnoho zajímavých informací z historie obce jsme se dozvěděli od ředitelky Muzea Novojičínska PhDr. Sylvy Dvořáčkové S pozdravy se rovněž připojila profesorka PhDr. Libuše Hrabová, CSc. z University Palackého v Olomouci Dalším hostem oslav byl rodák ThDr. Josef Hromádka, který z rukou starostky obdržel čestné občanství obce Hodslavice ThDr. Josef Hromádka se stal patronem památné lípy, kterou společně s paní starostkou slavnostně zasadili strana 7 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

8 Poté přiložili ruku k dílu také další návštěvníci Dne obce, tady bývalý starosta obce Louňovice Pavel Čadil společně s Milanem Petákem Připojil se také radní, prezident místního tenisového klubu a místní veterinář Jirka Křižan za asistence Jana Tomana Jan Toman byl nápomocen i katolickému faráři Adamu Kasperkovi. Přihlíží František Kojetínský. Svou hroudu hlíny přihodil i Pavel Hromádka pod dohledem hostů z družebních Príbovců Připojila se také vedoucí organizačního týmu Dne obce Alena Kulíšková A vše nakonec dokončil místostarosta Martin Repta V předvečer Dne obce proběhla v místní Jednotě Vernisáž výstavy obrazů a tapiserií Miloslava a Ladislava Kramolišových Po vernisáži v Kulturním domě žáci 7. třídy prezentovali svůj projekt Život a školství za doby Františka Palackého a dnes HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 8

9 Program Dne obce zahájil dětský pěvecký sbor Kulihrášek z Nového Jičína Dalším účinkujícím byla místní dětská cimbálová muzika Trojačka Divákům se předvedly také děvčata z kroužku aerobiku při místní Základní škole pod vedením Mgr. Gabriely Míčkové Cvičení ta tramolínách předvedly žákyně TJ Sokol Hodslavice Na projížďku po Hodslavicích se mohli návštěvníci Dne obce vydat v koňském spřežení Pro děti měli místní TJ Sokol společně s Royal Rangers 7ph připraveny různé hry a soutěže Především pro starší návštěvníky Dne obce zahrála dechová hudba Záhořané strana 9 Na Dni obce se nás šeslo opravdu hodně a všichni netrpělivě očekávali další části bohatého programu HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

10 Jedním z vrcholů Dne obce bylo vystoupení HOdslavských BAb z místního Klubu důchodců A opět HOBA a ještě jednou HOBA Hodslavské baby zaujaly i naše nejmenší Dalším vystupujícím byla novojičínská chlapecká vokální skupina Sextet Dort se znakem obce, který obci darovala firma Starojicko a.s., nakonec vydražili manželé Pírkovi Pro pamětníky zahrála brněnská skupina Synkopy 61 Dalším vrcholem Dne obce bylo vystoupení skupiny Věšák z Nového Jičína, u kterého jsme mnozí zavzpomínali na své mládí HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 10

11 vení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň dvou jízdních pruhů do r Tuto petici můžete podepsat na obecním úřadu nebo v obchodech v Hodslavicích. Zároveň bude ministru dopravy zaslána Výzva podepsaná představiteli Hranic na Moravě, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní Teplic nad Bečvou a.s. Text Výzvy najdete na PODĚKOVÁNÍ Milý pane řediteli, učiteli, kolego, kamaráde, Jarku, chtěli bychom Ti touto cestou poděkovat za dlouholetou práci pro hodslavskou školu. Pro některé z nás jsi byl učitelem, kolegou a ředitelem a vždy jsi byl pro nás přirozenou autoritou. Za tvého vedení jsi školu otevřel veřejnosti, podporoval sportovního ducha a vzdělávání žáků. Po nás jsi chtěl, abychom vychovávali žáky, kteří obstojí v životě a jen tak, je nic neporazí. Ceníme si na Tobě, že jsi vždy uznával naši práci. Ustál jsi s námi časy dobré i zlé, za které Ti děkujeme. Pro nás budeš muž s vážnou tváří ale s veselou duší..a takový zůstaň, takového Tě chceme mít! Tví kolegové ze základky Zprávičky ze školy Mar tina Šmigurová Základní škola Františka Palackého Hodslavice oznamuje, že od školního roku 2011/2012 zavádí povinnou výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Školní družina Dne 27. května strávila děvčata školní družiny odpoledne plné netradičního tvoření pod vedením paní ing. Kamily Grešákové-Kotalové. Děvčata si již dříve měla možnost vyzkoušet korálkování a nyní na ně čekala lekce plstění. Výběr barevného materiálu byl velice rozmanitý a děvčatům se podařilo vytvořit krásnou panenku. Děkujeme paní Grešákové-Kotalové za její čas a zasponzorování této akce. družstev, v každém byli zastoupeni žáci třídy. Deváťáci pomáhali na jednotlivých stanovištích v areálu školy, kde se soutěžilo v netradičních disciplínách. Děti si vyzkoušely házení gumákem, chytání pravítka, skákání v pytli, stříkání vodou na cíl a plno jiných zajímavých disciplín, které prověřily jejich fyzičku i důvtip. Protože počasí vydrželo jen po dobu, kdy se soutěžilo, slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve škole. Nakonec byla vyhlášena tři vítězná družstva, která dostala diplom a sladkou odměnu. Nebylo důležité, kdo zvítězil, ale že se děti pobavily a spolupracovaly v týmech. Olympiáda v mateřské školce Za krásného slunečného počasí se ve středu 15. června žáci 1. třídy vydali do MŠ porovnat síly s budoucími prvňáčky v hodu, běhu a skoku z místa. Olympiádu zahájili pokřikem, který si děti během cesty vymyslely: My jsme děti 1. třídy, rády bychom soutěžily. Skok, hod, běh vyhrajem to hned! V pěkném prostředí hřiště mateřské školy proběhlo celé dopoledne ve sportovním duchu a nejúspěšnějším byly rozdány medaile a diplomy. Školní výlety Jako první jeli na školní výlet chlapci z 9. třídy. Navštívili město Olomouc. Část dne strávili v ZOO na Svatém kopečku. Později se vydali přímo do centra města, kde zhlédli film Piráti z Karibiku-Na vlnách podivna ve 3D formátu. Výlet ukončili nákupy v obchodním centru. Ve čtvrtek 16. června se 1., 2. a 3. třída vydaly do Rožnova pod Radhoštěm. Děti si prohlédly Dřevěné městečko a prošly se Valašskou dědinou. Dozvěděly se mnoho zajímavých věcí, nahlédly do domů našich předků a usedli do lavic dávných spolužáků. Netradiční olympiáda 1. červen je svátkem dětí, a proto učitelé naší školy připravili pro své žáky Netradiční olympiádu. Žáci byli rozděleni do 11-ti strana 11 Dne 17. června jeli žáci 4. třídy do Teplic nad Bečvou. Nejdříve si vyšlápli na Hranickou propast, prohlédli si Zbrašovské aragonitové jeskyně a v lázeňském městečku svým nejbližším koupili upomínkové předměty a samozřejmě tradiční lázeňské oplatky. V plánu také bylo, že si zahrají minigolf, takže je trochu mrzelo, že je areál v rekonstrukci. V pátek 18. června jela na výlet 5. třída. Cílem její cesty byla Olomouc. Nejprve děti navštívily Dóm sv. Václava, kde se díky průvodci dozvěděly plno historických zajímavostí a nahlédly do běžnému návštěvníkovi nepřístupných prostor. Následovala prohlídka Arcidiecézního muzea a Přemyslovského paláce. Potom se žáci vydali na náměstí s radnicí a sloupem Nejsvětější trojice. Nejvíce je zaujaly Sbírkové skleníky v areálu Flory, kde obdivovali obrovské kaktusy, citrusovníky i živočichy různých podnebných pásů. HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

12 6. třída byla na turistickém výletě, který zahrnoval pěší turistiku a jízdu různými dopravním prostředky. Nejprve vyjeli lanovkou z Trojanovic na Pustevny a potom šli pěšky k soše pohanského boha Radegasta. Od něj sešli k hotelu Zavadilka a jeli do Rožnova pod Radhoštěm, kde si prohlédli náměstí. Osmáci se letos vypravili na jižní Moravu. První den prošli Lednicko-valtický areál, kde navštívili zámek, obdivovali minaret i tropické rostliny v obrovském skleníku. Druhý den navštívili Mikulov a jeho okolí. Vyšlapali po Křížové cestě, podívali se do jeskyně Na Turoldu, navštívili zámecký areál s největším sudem ve střední Evropě a zavítali do Dietrichsteinské hrobky, kde je k vidění 42 rakví rodinných příslušníků tohoto šlechtického rodu. Poslední den strávili v CHKO Pálava, odkud byl krásný výhled na přehradu Nové mlýny. Také 7. třída absolvovala turisticko-sportovní výlet. 23. června se žáci vydali na Pustevny a z nich sešli do Rožnova pod Radhoštěm, kde měli v campu zajištěno ubytování. Druhý den jeli autobusem na Bílou a potom pěšky na Bumbálku. Rozhlédli se po okolí z rozhledny Súkenické a vrátili se zpět do Rožnova. Poslední den strávili přímo v Rožnově. Prošli si město a navštívili bazén. Všem třídám se díky počasí i programu na výletech líbilo a už se těší, která zajímavá místa navštíví příští rok. Pohádkový les Také letos se děti těšily na dlouho očekávaný Pohádkový les. Po prvním nevydařeném termínu, který zmařilo počasí, se 90 dětí společně s dospěláckým doprovodem sešlo ve středu 22. června na výletišti Zrzávky. Děti na Pohádkovém lese plnily na 11 stanovištích zapeklité úkoly, které jim zadávaly pohádkové bytosti. Za každý splněný úkol byly děti sladce odměněny. Kdo ještě nebyl unavený, mohl příjemné odpoledne zakončit opékáním špekáčků. Děkujeme žákům třídy za pomoc při přípravě i vystupováním na Pohádkovém lese. Těší nás, že si mnoho rodičů i prarodičů udělalo v této hektické době čas a své děti na tuto akci doprovodilo. Ukázky historického sokolnictví Ve čtvrtek 23. června zavítala na naší školu skupina Vancoš s pořadem Draví ptáci. Jednalo se o ukázky historického sokolnictví, které ve středověku patřilo k oblíbené zábavě panovníků a šlechty. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života dravců žijících nejenom na našem území. Děti si mohly dravce nejen prohlédnout, obdivovat je v letu či při krmení na ruce sokolníka, ale mnohé si také pohladit. K vidění bylo dokonce mládě orla bělohlavého, symbolu USA. Pořad byl velice zajímavý a dětem se zpět do lavic rozhodně nechtělo. Slavnostní ukončení školního roku 2010/ červen je pro některé žáky dnem radostným, pro některé obávaným. Pro všechny však dnem dlouho očekávaným, protože končí škola a začínají prázdniny. Také letos se žáci i pracovníci školy shromáždili na asfaltovém hřišti za školou. Ale díky náhlé dešťové přeháňce nakonec proběhlo ukončení školního roku na dolní chodbě a schodišti. Letošní konec školního roku byl netradiční nejen kvůli počasí, ale také tím, že se škola loučila nejen s žáky 9. třídy a slečnou asistentkou Klárou Rusínovou, ale také s panem ředitelem. Po jeho proslovu si slovo vzala paní starostka Mgr. Pavla Adamcová, popřála dětem krásné prázdniny, pracovníkům školy příjemnou dovolenou a hlavně HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 12

13 poděkovala panu Mgr. Jaromíru Hlouškovi za jeho dlouholetou činnost ve funkci ředitele hodslavské školy a předala mu pamětní plaketu. Po ní se loučily také děti základní i mateřské školy. Zazpívaly písničku a předaly na památku tužku se svým jménem. Další program byl již zcela tradiční. Děti se odebraly do svých tříd, kde převzaly z rukou třídních učitelů vysvědčení. Nakonec před školou vytvořily špalír, kterým opustili základní školu deváťáci budoucí studenti středních škol. Nejlepší z nich pak na obecním úřadu obdrželi z rukou starostky obce Čestné uznání Rady obce za dobrou reprezentaci školy i obce. Gratulujeme těmto šesti oceněným: Radoslav David, Radovan Tyml, Dominik Bartoň, Jan Kudělka, Matěj Tobola a Daniel Macho. Všem dětem přejeme pohodové prázdniny plné sluníčka a deváťákům hodně štěstí při dalším studiu. Chovatelská výstava Hodslavice 2011 strana 13 Pe t r Pa v l í k, p ř e d s e d a ZO Č S C H H o d s l a v i ce Český svaz chovatelů ZO Hodslavice uspořádal ve dnech za obecním domem tradiční místní výstavu drobného zvířectva. Výstava se koná každoročně u příležitosti pouti. Díky obětavostí našich členů jsme pro vás připravili výstavu těch nejlepších čistokrevných zvířat z vlastních i cizích chovů. Tímto chceme přispět ke zkvalitnění chovů nejen u členů chovatelských organizací, ale i u ostatních neorganizovaných chovatelů. Chceme také ukázat, jak pěkná zvířata v našich chovech jsou. Příprava na výstavu započala již v jarních měsících, kdy bylo nutné vyřídit veškerá povolení, smlouvy na posuzování zvířat, rozeslat přihlášky apod. Náš chovatelský spolek má v letošním roce již 18 členů. V pondělí před výstavou jsme postavili klece, protože letošní výstavě navíc předcházela ne příliš optimistická předpověď počasí. A to se také potvrdilo. V sobotu ráno, kdy byl největší přísun zvířat na výstavu a posuzování, se počasí začalo pomalu zlepšovat a odpoledne bylo sice chladněji, ale pěkně. V neděli před polednem ale začalo pršet a počasí se stále zhoršovalo. Nakonec jsme byli nuceni výstavu v odpoledních hodinách předčasně ukončit. I tak ale musíme letošní výstavu hodnotit jako vydařenou. Věděli jsme, že ve stejný termín bude také výstava v Zašové, která má větší tradici nežli ta naše. Navíc hodně chovatelů dává přednost právě Zašové. I když se obě výstavy konaly ve stejném termínu, naši výstavu obeslalo 45 chovatelů. Z toho bylo 8 mladých chovatelů. Výstava v Hodslavicích se stále více dostává do podvědomí stále větší chovatelské veřejnosti. Tady se musím zmínit o přátelích chovatelích z Bystřice p.h. a Pravčic u Holešova, kteří k nám přivezli 52 králíků! Přijeli se k nám podívat chovatelé i ze vzdálených míst, dokonce i ze Slovenska, a hodnotili úroveň naší výstavy lépe nežli tu v Zašové. To nás velmi potěšilo. Celkem bylo v letošním roce bylo vystaveno 185 králíků 30-ti plemen a barevných rázů. Drůbeže bylo 16 voliér, holubů bylo 69. To, že byla výstava obeslána pěknými a kvalitními zvířaty svědčí i udělené čestné ceny. Rekordmanem v počtu obdržených cen byl Vladimír Pospíšil z Bystřice p.h., který získal 3 ocenění za kolekce belgický obr albín, burgundský a málo vídaného králíka plemene japonský. Dále Jan Hudec za samce maklenburský strakáč, Tomáš Pospíšil za samce vídeňský šedý, Ondřej Marek za kolekci vídeňský modrošedý, Nela Friedlová (ml.chovatelka) za kolekci kalifornský, František Belák za kolekci aljaška, Stanislav Rek za samici český červený, Petr Kičuda za kolekci český černopesíkatý, a Hubert Dufek za zakrslý černý. Z našich chovatelů získali čestné ceny Viliam Sekera za kolekci německý obrovitý strakáč havanovitý, Josef Kramoliš za samce burgundský, Pavel Turek za samici novozélandský červený a Petr Pavlík za kolekci kuní velký hnědý. U drůbeže získali čestné ceny Marcel Jurásek za vlašku koroptví, Vít Slimáček (ml.chov.) za hempšírku, Danuše Štefková za barnaveldku, Jiří Malchar za wyandotku zakrslou a Sokol Jakub za forvelku. Nejlepší holubi byli od těchto chovatelů kapucín Nela Friedlová, parukář Lumír Adamec, koburský skřivan Jiří Hýža, kudrnáč žlutý Josef Číp a český bublák Miroslav Rájek. Všem oceněným blahopřejeme. Zpestřením na naší výstavě byla jízda dětí na koni, o kterou se starala Věra Žižková. K příjemnému posezení na naší výstavě přispěl prodej klobás z udírny, pečené koleno, točené pivo a valašský penicilín slivovice. Na zdárném průběhu výstavy se kromě místních chovatelů podíleli nejen rodinní příslušnici chovatelů, ale také příznivci našich členů. I přes nepřízeň počasí navštívilo naši HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

14 výstavu 225 dospělých návštěvníků. Děti a školní mládež má každoročně vstup volný. Snad se vám naše výstava líbila a strávili jste příjemné odpoledne. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se přišli podívat na výstavu a také všem vystavovatelům. Děkuji sponzorům výstavy a OÚ v Hodslavicích za podporu naší chovatelské činnosti. Zveme všechny zájemce na příští výstavu v červnu Volejbalový turnaj Hodslavice 2011 Miroslav Vyhlídal Jaromír Hloušek Ve dnech 2. a 3. července se Mistrovství ČR na antuce a současně 38. ročníku volejbalových Hodslavic i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 46 družstev. Do antukové ligy mužů se přihlásilo 8 týmů, do soutěže mužů II. třídy 14 a do soutěže žen 24. Na organizaci turnaje se podílelo 65 osob z Hodslavic a blízkého okolí, zápasy rozhodovalo 16 rozhodčích. Záznam z finálového zápasu antukové ligy mezi družstvy Rumunů a Volley.country pořizovala Česká televize Ostrava. Celkové výsledky jednotlivých soutěží: Antuková liga (8 družstev) 1. Rumuni 2. Volley.country 3. Ogaři 4. Nový Jičín Muži II.třída (14 družstev) Ženy (24 družstev) 1. Valašské Meziříčí 1. KEDAM 2. Moravská Slávia 2. Kachňátka 3. Sokol Pstruží 3. Murder Dolls 4. SK Hronov 4. Držák Memoriál otce Jana Bittnera O n d ř e j Ku d ě l ka Jako každým rokem tak i letos se konal již devátý ročník Memoriálu otce Jana Bittnera, ve kterém se proti sobě utkala mužstva SHM Hodslavice a FK Hodslavice. Jak již bývá zvykem, utkání symbolicky zahájila kopnutím do míče sestra Jana Bittnera paní Marie Linderová. Pak následovala minuta ticha a poté se naplno rozjelo fotbalové utkání. Zápas to byl velmi ofenzivní a na konci utkání padlo deset gólů v poměru 7:3 pro SHM Hodslavice. Po skončení utkání následoval penaltový rozstřel, který opět vyhrálo SHM. Na samotný závěr zápasu proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů. Za tým SHM Hodslavice to byl Lukáš Kulíšek a za FK Hodslavice Petr Mikulák. Po skončení utkání následovaly soutěže pro dospělé. Ve střelbě na zavěšenou láhev zvítězil Lukáš Turanský, v hodu pivní bečkou (samozřejmě prázdnou) vyhrál Radek Býma. V tradičním řezání dřeva vyhrál opět nikým neporažen Jan Toman. Jako jediná žena se do řezání přihlásila Dagmar Turanská, která nenašla k sobě soupeřky, a tak zvítězila. Nejen dospělí soutěžili a vyhrávali ceny, také bylo připraveno spoustu her pro nejmenší, a ti, kteří měli zájem, si mohli také zajezdit na koních. Třetí místo nám uteklo o jediný bod O n d ř e j Ku d ě l ka Tak by se dalo začít, ale nebudu předbíhat, vezmu vše popořádku. Po výhře nad Ženklavou, o které jsem psal v minulém vydání zpravodaje, přijel na naše hřiště sousední Mořkov B. První poločas byl z obou dvou stran velmi vyrovnaný, ale přeci jenom jsme šli do kabin s jednogólovým rozdílem. Druhý poločas jsme zcela ovládli a soupeře jsme k vážnějšímu ohrožení naší brány nepustili. Podařilo se nám ještě vstřelit další dva góly, tak jsme na domácí půdě porazili Mořkov B 3:0. K našemu dalšímu utkání jsme zajížděli do Bernartic nad Odrou. Od začátku utkání jsme byli o poznání lepším týmem a po chybě domácí obrany se trefil Ondřej Kudělka. Ale vedení nám nevydrželo dlouho. Domácí rychle odpověděli a srovnali stav na 1:1. Ale ani tento stav neměl dlouhého trvání a po rohovém kopu se hlavou trefil Petr Špalek. Skóre utkání se měnilo na 1:2. Do poločasu se prosadili ještě Jakub Kramoliš a Vašek Minář a poločasové skóre bylo 1:4. Druhý poločas nenabídl takový gólový příděl jako ten první, domácí mužstvo nám sice vstřelilo druhou branku, ale po druhé v utkání se hlavou prosadil Petr Špalek a upravil na konečných 2:5. Výhra v Bernarticích nad Odrou nás vyhoupla na průběžné třetí místo. A pokud bychom zvítězili ve Veřovicích, tak by nám tato příčka patřila i po posledním kole. Jenže utkání ve Veřovicích nebylo zrovna podle našich představ. V zápase jsme si vytvořili nespočet gólových příležitostí a dokonce jsme měli i penaltu. Ale ani jedinou nabízenou šanci jsme nedokázali využít, a proto jsme na promočeném terénu prohráli po velmi smolné brance 1:0. Tato prohra nás sice nestála třetí místo, ale velmi nám ho vzdálila. Abychom mohli být třetí, museli bychom porazit v posledním kole vítěze IV. třídy tým ze Studénky. Poslední utkání mělo vše, co má mít fotbal. Dříve než začalo samotné utkání, převzali hráči Studénky pohár pro vítěze. Do utkání jsme šli s motivací a odhodláním poprat se o třetí místo a pokusit se silnou Studénku porazit. Utkání bylo velmi vyrovnané, oba týmy měly chvíli na hřišti převahu, ale první, kdo se radoval z branky, byli hostující hráči ze Studénky. V prvním poločasu již další góly nepadaly a šlo se do kabin za stavu 0:1. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako poločas první, akorát s tím rozdílem, že jsme se radovali z gólu my. Martin Palacký vyslal tvrdou ránu na bránu a hostující brankář ji vyrazil jen před sebe, kde čekal střídající Pavel Macíček a vyraženou střelu bezpečně uklidil za brankářova záda a srovnal na 1:1. Tento stav utkání se již do konce hrací doby nezměnil a oba týmy se podělily o body. Bod z toho to utkání byl velmi cenný, ale třetí místo nám nezajistil. A proto jsme tuto sezónu 2010/2011 ukončili na pátém místě. Rádi bychom poděkovali vám fanouškům, sponzorům, pořadatelům za báječnou podporu jak na domácích, tak na venkovních utkáních. To vy tvoříte tu pravou fotbalovou atmosféru. Ještě jednou DĚKUJEME a zachovejte nám přízeň i v následujícím ročníku. Osobně bych rád ještě poděkoval panu Dušanovi Býmovi a panu Ladislavu Palackému za neocenitelné vzpomínky a fotky z hodslavské fotbalové historie. A rád bych se touto cestou obrátil na vás, na čtenáře zpravodaje a chtěl bych vás poprosit, pokud byste měli i vy jakékoliv informace, fotky, dokumenty o fotbalové historii Hodslavic, a nedělalo by vám problém to zapůjčit, ozvěte se prosím na anebo se domluvit osobně. Moc vám děkuji. HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011 strana 14

15 Pozvánka na 29.ročník tenisového turnaje O přeborníka Hodslavic 2011 TC H o d s l a v i ce TC Hodslavice pořádá v pátek 29.července od 16 hodin,v sobotu 30.července a v neděli 31.července od 8 hod., tenisový turnaj o přeborníka Hodslavic ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen, ve smíšené čtyřhře (MIX). I. kategorie: dvouhra muži do 40 let (ročník 1971 a mladší) II. kategorie: dvouhra muži nad 40 let (ročník 1970 a starší) III. kategorie: dvouhra muži nad 60 let (ročník 1950 a starší) IV. kategorie: dvouhra ženy nad 15 let V. kategorie: smíšená čtyřhra MIX VI. kategorie: čtyřhra muži Podmínka účasti : buď zaplacený klubový příspěvek nebo pro Hodslavjany turnajový vklad 100,- Kč Přihlášky budou přijímány do rozlosování - 29.července Rozlosování prvních 3 kategorií účastníků turnaje proběhne v pátek 29.července v 16 hodin na tenisových kurtech za školou. Ostatní kategorie budou rozlosovány během turnaje v sobotu do 13 hodin. Všichni přihlášeni účastníci turnaje musí být u losování přítomni!!! Bohaté občerstvení, čepované pivo BERNARD a domácí speciality jsou zajištěny po celou dobu turnaje. Brigáda před turnajem je ve čtvrtek 28.července 2011 v 17 hodin. Pozvánka na 21. ročník memoriálu JUDr. Romana Rydela, tenisový turnaj veteránů TC H o d s l a v i ce Všeobecná ustanovení : Pořadatel : Tenis club Hodslavice Turnajový výbor : ředitel turnaje: Jiří Křižan vrchní rozhodčí: Josef Frýdl organ.pracovníci: Oldřich Rýdel, Stanislav Krutílek, Petr Hub, Luboš Franek, Jiří Kudělka, Jan Franek Termín : so ne , začátek v 8.00 hodin Kategorie : - muži nad 40 let ( tj.ročník 1971 a starší ) - při větším počtu hráčů nad 50 let vypisuje pořadatel dvě kategorie - při větším počtu hráčů nad 60 let možno vypsat další kategorie Ceny : finalisté dvouher i čtyřher obdrží peněžité ceny Účastnický vklad : 150,- Kč Pravidla : hraje se podle platných pravidel STP tenisu Občerstvení zajištěno po celou dobu turnaje. Přihlášky se přijímají do na adresách : FRANEK Jan, Hodslavice 425, mobil: MVDr. KŘIŽAN Jiří, Hodslavice 75, mobil: Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, Otevírací doba: Po Pá 8:00-16:00. Tel.: , DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč. GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. PLOTY - PLETIVO zabýváme prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m. Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m. TUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus. Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. strana 15 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2011

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea našich občanů v červenci a srpnu 2011: 50 let Zdenko Zeman Blažena Rýdlová Pavla Kolaříková Werner Bartl Pavel Přikryl Lidka Burianová 55 let Petr Číp Anna Čípová Marie Valocká Jarmila Čípová Petr Merenda 60 let Hana Hyžáková Alena Kramolišová Vlasta Rýdlová Božena Bartončíková Jana Bartoňová Marie Kudělková 65 let Jiří Rýdel Marta Jacková 70 let Hildegarda Lipová Ladislav David Zdenka Býmová Miroslav Filip Václav Rasl František Krumpolc, Josef Toman 75 let Anna Hušková 25. výročí uzavření manželství Josef a Jana Bartoňovi, Petr a Eva Turečkovi 50. výročí uzavření manželství Antonín a Lidmila Kramolišovi. Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. V květnu jsme se rozloučili s panem Ladislavem Tomšů. autor: Radovan Tyml, 9.třída ZŠ Hodslavjani na fotbale v Príbovcích O n d ř e j Ku d ě l ka Obec Hodslavice byla pozvána, aby se zúčastnila 10.ročníku fotbalového turnaje O pohár starostů obcí v slovenských Príbovcích. V sobotu 2. července se vypravil výběr hájící barvy naší obce, který poskládal Petr Chajda Býma do místa konání turnaje. Mužstvo, které se utkalo se slovenskými celky, tvořili tito hráči: Petr Chajda Býma, Pavel Horák, Pavel Bartoň, Radim Bartončík, Radim Hromádka, Mirek Zelenka, Petr Špalek, Roman Špalek, Zbyněk Hromádka, Ondřej Kudělka, Petr Dulák, Marek Urban a Pavel Macíček. Ale kromě hráčů jelo i pár Hodslavjanů, kteří se šálami FK Hodslavice na krku fandili. Jednalo se o starostku Pavlu Adamcovou, místostarostu Martina Reptu, Janu Bartoňovou, Renátu Kudělkovou, Pavla Kudělku a Josefa Turka. V turnaji jsem se utkali s dvěma celky: obcí Rakovo a s domácím TJ Dynamo Príbovce. V prvním utkání jsme změřili síly s týmem z Rakovo a po slibném začátku, kdy jsme vedli 0:1 díky trefě Mirka Zelenky, jsme nakonec prohráli 4:1. Ale po každém utkání se kopaly tři pokutové kopy. I když jsme zápas prohráli, náladu nám napravilo vítězství v penaltách v poměru 4:5. Druhé utkání bylo bohaté na góly a v úvodu jsme se opět ujali vedení, do branky se trefil podruhé na turnaji Mirek Zelenka. Vedení jsme neudrželi dlouho. Domácí Príbovce otočily utkání a vedly 4:1, ale jako správný kapitán se Petr Chajda Býma postaral o snížení na 4:2. Svým vstřeleným gólem si vysloužil velký aplaus fanoušků nejen našich, ale i domácích. TJ Dynamo Príbovce přidalo ještě jeden gól, ale my jsme také nezůstali pozadu a po krásné akci, na jejímž konci stál Martin Palacký, jsme nakonec podlehli domácímu mužstvu 5:3. Opět po zápase přišly penalty, ale na ty se nám nepodařilo zvítězit a prohráli jsme 4:3. V turnaji byl ještě jeden celek, a to tým z Benice, se kterým jsme síly nezměřili. Při závěrečném vyhlašování převzal kapitán Petr Chajda Býma pohár za třetí místo na turnaji. Na Slovensku jsme ostudu českému ani hodslavskému fotbalu neudělali. Po skončení celého turnaje vypukla všemi očekávaná zábava Pořadí turnaje:1. Rakovo, 2. TJ Dynamo Príbovce, 3. Hodslavice, 4. Benice Závěrem nezbývá než na dálku poděkovat organizátorům turnaje - obcím Príbovce, Rakovo a Benice a hlavně Gábině Matějčíkové za pohostinnost, kterou nás během celého turnaje i po jeho skončení zahrnovali. HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel , Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E

U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice

U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené ověřovatele zápisu. 37/6/2015 bere na vědomí zprávu

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více