Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne: Projednáno ve školské radě dne:

2 Obsah: Základní údaje o škole... str. 3 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... str. 5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy... str. 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... str. 7 Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků... str. 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... str. 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... str. 14 Další údaje o činnosti školy podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb... str. 15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... str. 24 Základní údaje o hospodaření školy... str. 25 Příloha č. 1 - Zpráva PhDr. Arabadžieva... str. 27 2

3 1. Základní údaje o škole Kontaktní údaje Název školy: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Sídlo školy: Kadaň, Na Podlesí 1480, PSČ IČO: REDIZO: Zřizovatel: Město Kadaň, Mírové nám. 1 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Hosman Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Mourek Telefon: ; ředitel ; webové stránky: Charakteristika školy Základní škola Na Podlesí je situována uprostřed sídliště a je typickou pavilónovou školou, které se stavěly v 70. a 80. letech 20. století. Naše škola byla slavnostně otevřena dne v září 2014 tedy bude slavit 40. výročí od slavnostního zahájení provozu. Školu tvoří 6 pavilónů, sportovní areál, cvičný pozemek a dvůr. Výměra celého areálu je přes 28 tisíc metrů čtverečních. V roce 2009 provedl majitel Město Kadaň - kompletní zateplení obvodového pláště a střech školy včetně výměny všech výplní za plastové. Na tuto investiční akci získal dotaci od Státního fondu životního prostředí a Evropské unie. Vliv zateplení je zřejmý na tepelné pohodě školy během nejstudenějších dní v roce a podstatnou měrou se podepsal na úsporách výdajů za vytápění objektu školy, které dosahují oproti předešlým letům zhruba 20 %. Žáky školy jsou především děti z okolního sídliště Na Podlesí a přilehlých ulic Golovinova, Husova, Chomutovská. Postupně mají vliv na volbu školy další faktory, a proto se velmi zvolna okruh zájemců o naši školu rozšiřuje i na další lokality města. Součástmi školy jsou: 1. Základní škola s kapacitou 510 žáků IZO Školní jídelna s kapacitou 450 strávníků IZO Školní družina s kapacitou 120 žáků IZO Školní klub s kapacitou 150 žáků IZO

4 Další součásti areálu školy: hřiště s atletickou dráhou (v současné době již ve velmi špatném stavu), travnatým hřištěm, doskočištěm pro skok daleký, sektory pro vrh koulí a hody a hřištěm na odbíjenou, zatravněné plochy s koutkem pro školní družinu, využívané také při výuce přírodopisu, výtvarné výchovy, prvouky a pěstitelských prací, cvičný pozemek, ovocný sad, skleník, dvůr a vnitřní komunikace, venkovní učebna před rekonstrukcí Školská rada Školská rada byla ustavena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školským zákonem ke dni a má 6 členů. Od ledna 2012 začala pracovat nově ustavená školská rada ve složení: p. Lucie Chlupová, zástupce rodičů, p. Jana Umlaufová, zástupce rodičů, PhDr. Sáva Arabadžiev, zástupce zřizovatele, p. Vladimír Bílek, zástupce zřizovatele, Mgr. Tomáš Mourek, zástupce pedagogů školy, předseda ŠR Mgr. Jiří Nebeský, zástupce pedagogů školy, Školská rada se sešla během školního roku třikrát, projednávala výroční zprávu školy za předešlý školní rok, schvalovala úpravy školního řádu a v neposlední řadě řešila konkurz na obsazení místa ředitele školy, kdy nejprve volila na únorové schůzce člena konkurzní komise za školskou radu a následně se v červnu seznámila s výsledkem konkurzního řízení. Na červnové schůzce také informoval zástupce ředitele školy Mgr. Tomáš Mourek o plánovaných změnách ŠVP Na učení jdeme od lesa a záměru školy zapojit se do projektu Bezpečná škola Provozní doba zařízení Škola 7,00 15,30 hodin Výuka zpravidla probíhá v době od 8,00 do 15,20 hod. Vzhledem k nárůstu časových dotací na jednotlivé předměty a zvyšování počtu volitelných předmětů, které nabízí školní vzdělávací program v jednotlivých ročnících, se každý den kromě pátku učí i v odpoledním vyučování a jednotlivé třídy druhého stupně mají běžně 2x až 3x do týdne odpolední vyučování. V dalším čase mohou žáci využívat učebnu ICT, knihovnu, popř. studovat v prostorách školy. Školní družina a školní klub po čt 5,30 7,45 a 11,45-16,15 hodin pá 6,00 7,45 a 11,45-16,00 hodin 4

5 Školní jídelna 6,00 14,30, výdej obědů od 11,30 do 14,00 hodin 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje roč. Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání, Na učení jdeme od lesa, od Školní vzdělávací program Škola vyučovala podle vlastního vzdělávacího programu Na učení jdeme od lesa. Průběžně dochází k úpravám školního vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval podmínkám a potřebám školy a odpovídal aktuálním požadavkům legislativy. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku environmentální výchovy a nabídku angličtiny od 1. třídy. Součástí našeho ŠVP je také předmět sportovních her s časovou dotací jedné hodiny týdně navíc v každém ročníku vyššího stupně. Předmět je zaměřen na míčové hry a smyslem jeho zavedení je hlavně částečná kompenzace pasivního životního stylu našich dětí. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počty zaměstnanců: normativní počet celkem: 40,86 skutečný počet/přepočt.: 37/34,8 (+ 12 vych. ŠK) počet učitelů celkem/přepočt. : 21/21 z toho nekvalifikovaných: 1 z toho: počet učitelů I. stupně: 9 z toho nekvalifikovaných: 0 počet učitelů II. stupně: 12 z toho nekvalifikovaných: 1 počet vychovatelek/přepočt. 4/2,8 z toho nekvalifikovaných: 0 počet ostatních/přepočt. 6/5,75 stravování/přepočt. 4/4 pedagogický asistent fyzicky/skutečnost 2/1,25 5

6 3.2. Personální situace Personální situace naší školy je dlouhodobě stabilizovaná. Před zahájením školního roku 2012/13 došlo ke změně na místě zástupce ředitele školy, kterým se po odchodu Mgr. Alexandry Padrtové do důchodu stal Mgr. Tomáš Mourek. Na výuku matematiky, fyziky a informatiky jsme přijali absolventa ekonomické fakulty Ing. Petra Kaššáka, který studuje doplňkové pedagogické studium. Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá škola, není rozložení aprobací úplně optimální. V tomto školním roce nám chyběla především odborná výuka tělesné výchovy. Jsme naopak dobře odborně vybaveni na výuku jazyků. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do první třídy konanému v termínu , přišlo na naši školu celkem 55 dětí a další čtyři se dostavily v náhradním termínu, deseti dětem byl na základě doporučení praktického lékaře a školského poradenského zařízení povolen odklad povinné školní docházky, tři děti se po zápisu odstěhovaly, jedno přešlo do základní školy s upraveným vzdělávacím programem, jeden žák naší školy bude na základě žádosti rodičů první třídu opakovat. Ve školním roce 2013/2014 nastoupí do dvou prvních tříd 46 žáků. V současnosti nastupují do škol populačně silné ročníky, počet dětí bydlících v našem obvodu se ovšem nezvyšuje. Proto jsme závislí částečně na dětech, které přijdou do naší školy k zápisu z jiného obvodu - letos jich bylo skoro čtyřicet. Graf č. 1 - Vývoj počtu dětí u zápisu v letech Vývoj počtu dětí u zápisu Řady Graf ukazuje, že počet dětí, které se na naší škole přihlásí k zápisu, v posledních dvou letech začíná stoupat. Nárůst počtu dětí by měl trvat ještě zhruba tři - čtyři roky, pak dojde opět k poklesu počtu dětí v Kadani a lze očekávat, že počty dětí u zápisu budou klesat. Vzhledem k tomu, že obvod naší školy - sídliště Na Podlesí - v posledních letech spíše stárne, očekáváme, že i počty dětí u zápisu budou postupně klesat. 6

7 5. Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Škola měla k celkem 344 žáků, což znamená opět nárůst počtu žáků poprvé oproti předešlému školnímu roku. Vývoj počtu žáků nebyl doposud pro školu z dlouhodobého hlediska příznivý (viz graf č. 2). Pro srovnání s předešlými lety je možno říci, že od školního roku 2004/05 do školního roku 2010/11 došlo k úbytku počtu žáků o 96. Očekáváme, že by se vývoj mohl pro následující školní roky na nějakou dobu obrátit a škola by se opět naplnila. Z hlediska demografického vývoje v Kadani a celé ČR však musíme počítat, že tento obrat ve vývoji počtu žáků zřejmě nebude mít trvalý ráz a potrvá zřejmě ještě maximálně další zhruba čtyři roky. Graf č. 2 Vývoj počtu žáků od školního roku 2005/06 do školního roku 2012/ / / / / / / / /13 počet žáků školy Přehled prospěchu za 1. pololetí školního roku Počet žáků hodnocených za I. pol. 352 (z toho 5 žáků v zahraničí) Počet vyznamenaných 219 Prospělo 123 Neprospělo 5 Počet žáků s dostatečnou 26 7

8 5.3. Přehled prospěchu za II. pololetí školního roku Počet žáků hodnocených za II. pol. 350 (z toho 5 žáků v zahraničí) Počet vyznamenaných 219 Prospělo 130 Neprospělo po OZ* 3 Opakování na žádost rodičů 1 Počet žáků s dostatečnou 43 (* opravné zkoušky) Graf č. 3 - Rozložení neúspěšných žáků po třídách Počet neúspěšných žáků - 2. pololetí š. rok 2012/ dostateční nedostateční A 1.B 2.A 2.B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6.B 7. A 8. A 8. B 9. tř. Pozn: Graf vyjadřuje počty nedostatečných žáků před OZ 8

9 5.4. Hodnocení chování a docházka do školy Počet žáků celkem Počet žáků s 2. st. z chování Počet žáků s 3. st. z chování Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1.pol pol Graf č. 4 Kázeňská opatření ve II. pol. po třídách 3 Kázeňská opatření - 2. pololetí šk. rok 2012/13 2,5 2 1,5 1 DTU DŘŠ ,5 0 1.A 1.B 2.A 2.B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. tř 8. A 8. B 9. tř. Vysvětlivky: DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 2. uspokojivé chování 3. neuspokojivé chování Za pozitivní trendy v hodnocení chování lze považovat dlouhodobě klesající počet udílených kázeňských opatření a nižší počet žáků s neuspokojivým chováním. Výrazně nám meziročně stoupl počet neomluvených hodin, měli jsme tentokrát několik žáků, kde jsme řešili záškoláctví ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Kadani. Nárůst omluvené absence v 2. pololetí šk. roku oproti prvnímu pololetí je způsobeno především tím, že v tomto pololetí zpravidla rodiče častěji omlouvají žáky z výuky z důvodu ozdravných pobytů v zahraničí. 9

10 5.5. Stav žáků ve šk. roce 2012/2013 k třída třídní učitel počet žáků chlapců dívek I. A Mgr. Krpelánová Iveta I. B Mgr. Tomanová Věra I. ročník II. A Mgr. Patočková Helena 26(1) 16 10(1) II. B Mgr. Beránková Pavlína II. ročník III. A Mgr. Stanislava Pardubská 18(1) 8 10(1) III. B Mgr. Štefanová Jitka III. ročník IV. A PhDr. Novotná Jitka IV. B Mgr. Kučerová Renata 22(1) 11(1) 11 IV. ročník V. A Mgr. Koutová Milena V. B Mgr. Střísková Marcela V. ročník I. stupeň VI. A Mgr. Ondová Hana VI. B Veronika Tomanová VI. ročník VII. tř. Mgr. Kopencová Lenka VII. ročník VIII. A Mgr. Vyšinková Lidmila VIII. B Mgr. Vopatová Kristina VIII. ročník IX. tř. Mgr. Straková Pavla IX. ročník II. stupeň Celkem škola

11 5.6. Údaje o výsledcích přijímacích řízení na střední školy Školu v tomto školním roce opustilo 38 žáků, z toho bylo 31 žáků 9. tříd, 7 žáků z 5. ročníku na víceleté gymnázium. Naši žáci byli v prvním kole přijímacích řízení přijati na školy, o které měli zájem. Celkové výsledky přináší následující přehled: Gymnázium Kadaň 14 všeobecné 7 osmileté 7 SPŠS a OA Kadaň 7 ekonomika a podnikání 2 obchodní akademie 4 stavebnictví 1 SOŠS a SOU Kadaň 4 mechanik opravář motorových vozidel 2 kadeřnice 2 G a SOŠ Klášterec 3 sociální činnost 3 SŠTGA Chomutov 3 hotelnictví 1 autotronik 1 strojní mechanik 1 OA, SPgŠ a SZŠ Most 2 pedagogické lyceum 2 SOŠES, OA, SZŠ Chomutov 2 požární ochrana 2 SPŠ a VOŠ Písek 1 elektrotechnika 1 SPŠ Karlovy Vary 1 grafický desing 1 SPŠ Chomutov 1 elektrotechnika Gymnázium celkem 14 SOŠ celkem 19 SOU celkem 5 Vycházející žáci celkem 38 11

12 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován Plán prevence sociálně patologických jevů, který se zaměřil na tyto hlavní oblasti: - šikanování, vandalismus a jiné formy násilí žáci byli v průběhu školního roku neustále seznamování s nulovou tolerancí, ale také s důležitostí upozorňovat na případné problémy a nebýt v této věci pasivní. Cílená, soustavná šikana nebyla ve školním roce 2012/2013 zjištěna, drobné neshody žáků byly okamžitě řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní pohovory se zúčastněnými, domluvou a informováním rodičů. Svou pozitivní roli sehrál i žákovský miniparlament soc. patologických jevů, který na nešvary upozorňoval. - xenofobie, rasizmus ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádným projevům intolerance. Osvědčily se besedy s žáky o této problematice především v hodinách Výchovy k občanství a na třídnických hodinách. - drogová závislost i v tomto školním roce přetrvával problém kouření (hlavně 8. a 9. ročníky). Pozitivně hodnotím využívání interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak, jehož licenční certifikát škola vlastní. - záškoláctví ve školním roce 2012/2013 se pečlivě sledovala absence žáků ze strany třídních učitelů, postupovalo se dle školního řádu. Problémy s absencí jednotlivých žáků byly řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Přesto došlo k mírnému nárůstu neomluvených hodin. Pozitivně hodnotím širokou nabídku mimoškolní aktivity kroužků- při ZŠ Na Podlesí. - zneužívání virtuálních drog nadále velmi riziková oblast, kde se i přes velkou snahu ne úplně daří problematiku vysvětlit a mít ji pod kontrolou. Ve školním roce 2012/2013 nebyl řešen žádný případ kyberšikany. - prevence úrazů další velmi problémová oblast. Přes neustálé opakování pravidel chování a bezpečnosti v rizikových předmětech (Tv, Sv, Fyzika, Chemie, Ptm) a správném chování také při sportovních i mimosportovních akcích (exkurze, výlety) se podařilo počet úrazů proti minulému školnímu roku snížit. - poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) ve školním roce 2012/2013 nebyly zjištěny žádné příznaky u žáků. Velký přínos má předmět Zdraví a člověk, kde je žákům vysvětlován význam správné životosprávy. Aktivity ve školním roce 2012/2013: 1) Žádosti o dotace byly zpracovány a podány 2 projekty se žádostí o poskytnutí finančních prostředků na prevenci soc. - patologických jevů. 1x na MŠMT a 1x na Krajský úřad. Bohužel, ani jedna žádost nebyla kladně posouzena. 2) Peer program - ve školním roce 2012/2013 navštívili peeři opakovaně celkem 21 tříd 1. stupně, úspěšně se do programu zapojily i žákyně nižších ročníků, neboť v příštím školním roce dojde ke generační výměně peer aktivistek. 3) Programy května se uskutečnila soutěž Na prevenci jdeme od lesa, která seznámila žáky 2. stupně s Preventivním programem ZŠ Na Podlesí Kadaň. Finanční prostředky na odměny pro nejlepší družstva věnovalo město. - z dotačních prostředků MŠMT byl realizován projekt s občanským sdružením Světlo Kadaň, který se zaměřil na vzájemné vztahy a soužití v 7. třídě - spolupráce MP Kadaň se 4. a 5. třídami o bezpečnosti silničního provozu. Po teoretické části ve třídách vyvrcholila akce na jaře na dopravním hřišti 4) Besedy - ve spolupráci s PPP Kadaň se uskutečnily tři besedy, které se týkaly oblastí primární prevence: ve 4. A a 4. B byla tématem šikana, ve 3. B nebezpečí návykových látek. 12

13 - na 1. stupni se konaly besedy na téma doprava a bezpečnost na silnici, vedená Policií ČR Kadaň spolupráce přislíbena i na školní rok 2013/2014 5) Sbírky - v březnu se uskutečnila v rámci projektu Hrajeme si se Sidusem sbírka na nemocné děti v nemocnici Motol. Prodej magnetek vynesl 1259,- Kč. 6) Školení - 2x schůzka metodiků prevence, které organizovala PPP Kadaň - únor seminář všech pedagogických pracovníků s Mgr. Michaelou Veselou na téma šikana a vztahy ve škole 7) interaktivní programy - škola využívá licenční certifikát k interaktivnímu výukovému programu Drogy trochu jinak, který je určen žákům a pedagogům základních škol. - nadále jsou v hodinách ICT využívány portály a portály proti šikaně 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem dalšího vzdělávání na školní rok a s nabídkou vzdělávacích institucí. Ačkoli se stále snižuje objem finančních prostředků, které můžeme do další vzdělávání investovat, snažíme se, aby náš pedagogický sbor byl po odborné stránce na vysoké profesionální úrovni. Učitelé absolvovali tyto semináře: ADHD, autismus a mentální retardace Žatec Standardy Českého jazyka a literatury v testových úlohách Karlovy Vary Konference k základnímu vzdělávání Ústí nad Labem schůzka MP a VP Gymnázium Kadaň seminář Kapradí Litoměřice školení Smart Notebook Most seminář Jak získat a udržet autoritu Praha seminář Český jazyk pro ZŠ nově Karlovy Vary seminář Mgr. Veselé - tresty a odměny ve škole, školní klima Kadaň všichni pedagogové seminář Matematika, jazyk, komunikace Praha seminář Svět energie Tušimice , 3. 4., seminář Profesní průprava zástupců ředitele Ústí nad Labem seminář Dyslexie a dysortografie prakticky Chomutov SMART Klub krajská konference o podpoře interaktivní výuky seminář Metody a formy práce se zaměřením na matematickou gramotnost a mezipředmětové vztahy na 1. stupni ZŠ seminář Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Ústí nad Labem seminář ředitelů škol zapojených v Čechách do projektu ESF seminář ŠVP změny a realizace ve výuce Ústí nad Labem seminář Matematika podle prof. Hejného Litvínov seminář Jak Vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně Praha seminář NOT ONLY COMPUTERS ARE NECESSARY FOR A GOOD e TWIINNING PROJECT Bratislava seminář ŠVP změny a realizace ve výuce Jesenice u Rakovníka seminář Dyskalkulický žák na druhém stupni ZŠ Praha seminář Tvorba DUM Kadaň

14 8. Další údaje o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Výchovné poradenství a integrovaní žáci Ve školním roce 2012/2013 jsme měli k na naší škole 36 žáků, kteří pracovali podle individuálního plánu. V 1. třídě byl 1 žák s vážnou poruchou řeči, ve 2. třídě 2 žáci s tělesným postižením 1 žák se zrakovým postižením, který je na diagnostickém pobytu v ZŠ a MŠ při Nemocnici v Kadani. V 5. třídě byl také 1 žák tělesně postižený. V ostatních třídách pracovali žáci s vývojovými poruchami učení a chování, na I. stupni 10 žáků a na II. stupni 21 žáků, z toho 11 žáků ve speciální třídě. Všichni pracovali podle individuálních plánů, na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé, výchovný poradce, pracovníci PPP, SPC a vyučující jednotlivých předmětů, ke kterým se vztahuje integrace. V ostatních předmětech bylo přihlíženo k individuálním potřebám žáků. Podle možností se vyučující podíleli na individuální nápravě poruch učení, případně žáky doučovali. K nápravě vývojových poruch učení používali žáci speciální pomůcky, učebnice českého jazyka, pracovní sešity, pracovní listy, čítanky, slovníky a další pomocné materiály. Všechny tyto pomůcky měli žáci k dispozici u svých třídních učitelek na I. stupni a u učitelů odborných předmětů na II. stupni. Pracovali s nimi v hodinách, byly jim z nich zadávány úkoly na procvičování a úkoly navíc. Na doplnění využívali počítačové programy. V březnu proběhla kontrola IVP žáků za přítomnosti pracovníka PPP, VP, třídního učitele, žáka a jeho rodičů. Kontrola tělesně postižených žáků proběhla v únoru. Na žáky, kteří potřebovali kontrolní a nové vyšetření, třídní učitelé za pomoci vyučujících odborných předmětů vypracovali hodnocení. Mimo PPP Kadaň, spolupracujeme s PPP Most, SPC Měcholupy a Ústí nad Labem. Pokračuje spolupráce se SVP Dyáda Chomutov. V její evidenci je 1 žákyně. V letošním školním roce se logopedické nápravy ujaly paní učitelky Bc. Isaková a Bc. Ledinská ze školky, které do naší školy docházely každou středu. Výchovná komise zasedala v tomto školním roce pouze 2krát. Častěji byly vedeny pohovory s žáky a rodiči za účasti ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce a školním etopedem. Nejčastěji se projednávalo nevhodné chování žáků ke spolužákům a zaměstnancům školy. Závažné prohřešky žáků předáváme k řešení OSPOD při MÚ Kadaň. Na OSPOD jsme v letošním školním roce předali zvýšenou neomluvenou absenci dvou žáků. V II. pololetí se objevilo více neomluvených absencí žáků. Důvodem bylo plnění pravidel omlouvání žáků podle školního řádu, které rodiče nedodrželi. Pokračuje projekt MŠMT a EU Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS VIP III. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských zařízeních školními psychology, speciálními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky. Školní etoped pracuje s jednotlivci i skupinami žáků již od 1. třídy. Ve třídě 6. B se zaměřil na řešení klima ve třídě, které vyhodnotil, a pracoval s nejvíce problémovými žáky na zlepšení vztahů ve třídě. Pokračovala také jeho péče o žáky v 7. třídě, která byla nejproblematičtější. Stále jsme se setkávali s nevhodným chováním v hodinách, o přestávkách a neplněním školních povinností. Školní etoped spolupracoval s třídními učiteli, vedením školy, účastnil se výchovných komisí, pohovorů se žáky a jejich rodiči. O jeho pomoc mají rodiče stále větší zájem. Využívali jeho rad při řešení výchovných problémů svých dětí i v domácím prostředí. V tomto školním roce opustilo naši školu 38 žáků. Z toho 7 žáků odchází na čtyřleté a 7 na víceleté gymnázium, 19 žáků na SOŠ a 5 žáků na SOU. Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili akce Technodays veletrh technických oborů a řemesel v Chomutově a žáci 8. a 9. třídy Vzdělávání Obě akce zajišťovala Hospodářská komora v Chomutově. Do 8. a 9. tříd přišli i zástupci středních škol našeho okolí a seznámili je s možností studia na SŠ. 14

15 Na třídní schůzce v lednu byly rodičům vycházejících žáků předány informace o přijímacím řízení a zápisové lístky. Někteří rodiče také využili konzultačních hodin výchovného poradce b) Využití výpočetní techniky ve výuce Při využívání komunikačních a informačních technologií se vycházelo ze školního plánu ICT. K výuce sloužilo 15 interaktivních tabulí (celý I. stupeň, kromě tří všechny třídy II. stupně + učebna přírodopisu a zeměpisu). Učitelé se zdokonalují nejen v ovládání ale i v tvorbě vlastních výukových jednotek na interaktivní tabuli, proto se interaktivní tabule stala již poměrně běžnou součástí výuky ve většině vyučovacích hodin. Žáci si připravovali vlastní prezentace v programu smart-notebook a Power point a následně je používali na vyučovacích hodinách. K výuce slouží učebna ICT se šestnácti pracovními stanicemi a všechny učebny na škole disponují pracovní stanicí s napojením na internet a vnitřní úložiště dat - NAS. Rozšířili jsme nákup interaktivních učebnic do dalších předmětů. Koncem školního roku došlo k obnově hardware ve škole podle plánu sestaveného koordinátorem ICT Ing. Kaššákem. Nové stanice nahradily ty zastaralé v kmenových učebnách a ve sborovně I. stupně, do sborovny II. stupně byly zakoupeny dva nové notebooky. V tomto školním roce pokračoval na naší škole projekt EU peníze školám z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V rámci programu realizujeme převážně šablony s názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V tomto školním roce tedy vznikaly nové Digitální Učební Materiály (tzv. DUMy) - celkem jsme jich do monitorovacích zpráv začlenili dalších 380. Další údaje: Webové stránky školy - od září byla spuštěna nová podoba stránek školy - probíhá pravidelná aktualizace webových stránek školy obsahovou správkyní webu Mgr. Strakovou (soutěže, úspěchy žáků, školní akce, jídelníček apod.) - všechny třídy mají svoji pravidelně aktualizovanou stránku - většina na webnode - probíhají práce na nových webových stránkách školy, které by měly být spuštěny se začátkem nového školního roku Hardware - správa, servis, údržba a kontrola PC ve škole, případné opravy jsou řešeny s externím IT správcem Ing. Zettelmannem. Díky modernizaci hardwaru ve třídách a v učebně výpočetní techniky výrazně poklesl počet problémů takto řešených a došlo k úspoře finančních prostředků na údržbu. Software - využíván program Alf k používání již hotových testů a ke snadné tvorbě nových nainstalováno do všech PC ve škole - dokoupen software pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů především na I. stupni. Bakaláři - v programu Bakaláři probíhá pravidelná aktualizace dat, průběžné zadávání výchovných opatření, zápis známek. Pro následující školní rok bylo provedeno zadávání úvazků, tvorba rozvrhu na příští školní rok, byly provedeny přípravné práce pro spuštění Elektronické žákovské knížky od šk. roku 2013/14. 15

16 c) Školní družina Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních a navštěvovalo ji 93 žáků 1. stupně. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní družina plná pohody, ve kterém najdeme pohybové a sportovní aktivity mimo budovu školy na školním a dětském hřišti dále pak na hry a soutěže, výtvarné činnosti, apod. Školní družina přispívala značnou měrou také k výzdobě školy. Roční plán činnosti ŠD vycházel z vlastního vzdělávacího programu a zahrnoval již tradiční akce. Pedagogickou činnost zajišťovaly vychovatelky p. Zdeňka Urbanová, Alena Černá, Marie Pospíšilová a Ljuba Špontáková. Všechny vychovatelky jsou kvalifikované. d) Školní klub Školní klub funguje na naší škole již několik let a zájem o jeho činnost sice v tomto školním roce mírně klesnul, přesto zůstává stále poměrně vysoký. Našim žákům jsme nabídli celkem 16 zájmových útvarů. K bylo v ŠK registrováno 94 žáků (nezapočítávají se žáci, kteří současně navštěvují i školní družinu). Přehled zájmových útvarů školního klubu: Kroužek třída vedoucí den čas 1. Mluvení je hra I Mgr. Pardubská úterý Mluvení je hra II Mgr. Pardubská středa Pěvecký kroužek Mgr. Střísková, Mgr. Tomanová čtvrtek Knihovnický kroužek Mgr. Střísková, Mgr. Tomanová středa Hudební kroužek Mgr. Ondová čtvrtek Ruský jazyk Mgr. Ondová čtvrtek etwinning Tomanová Veronika pátek etwinning Tomanová Veronika pátek Přátelé přírody Mgr. Koutová sobota Počtářské chvilky 7. Mgr. Vopatová úterý Počtářské chvilky 8. Mgr. Vopatová středa Počtářské chvilky 9. Mgr. Vopatová út, čt Anglický jazyk I Mgr. Wirknerová středa Anglický jazyk II Mgr. Wirknerová středa Dopisovatelský Mgr. Mourek středa Kroužek míčových her Ing. Kaššák úterý

17 e) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi. Z organizací zaměstnavatelů je ve spolupráci se základními školami aktivní především Okresní hospodářská komora, která opět zorganizovala v listopadu 2012 výstavu VZDĚLÁVÁNÍ 2013 a této výstavy se zúčastnili žáci deváté a osmých tříd. Součástí výstavy byla i soutěž ve všeobecných znalostech, ve které naše dvojice dívek z 9. třídy byla velmi úspěšná (viz výše). Okresní hospodářská komora byla také pořadatelem akce Technodays - veletrh technických oborů a řemesel, které se za naši školu zúčastnily 7. a 8. třídy. Významným partnerem školy při plnění úkolů ve vzdělávání je město Kadaň. V září 2012 jsme opět využili nabídky účasti na Evropském dni bez aut, konaném na dopravním hřišti v bývalých kasárnách a ve spolupráci s ním se naši žáci z 3. a 4. tříd zúčastnili v říjnu 2012 vlastivědných vycházek po Kadani, v květnu 2013 pak družstva složená z našich žáků bojovala v dopravní soutěži na dopravním hřišti v Kadani, bohužel úspěšná nebyla. Město je dále prostřednictvím odboru školství kultury a sportu garantem dalších výchovných a vzdělávacích akcí, kde se zúčastnili naši žáci. Zde je potřeba poděkovat odboru ŠKaS a paní Janě Kusé. Město také přispívá škole na mimoškolní aktivity, vzdělávací a sportovní soutěže. Velmi dobrá je spolupráce s Městskou policií Kadaň, která zajišťuje preventivní programy pro školu a strážníci pomáhají s ostrahou objektu i okolí školy v exponovaných časech. Preventisté MP připravují pro školu výchovné pořady týkající se ochrany osobnosti dítěte i prevence sociálně patologických jevů. Městská policie se také zapojila do dopravní výchovy a připravuje hodiny teorie i praxe na dopravním hřišti pro žáky 1. stupně. Partnerem školy při přípravě vzdělávacích akcí je Kulturní zařízení města - KZK. V hodnoceném školním roce připravilo pro školy několik hlavně divadelních a hudebních představení. Dále spolupracujeme s kadaňskou knihovnou, kde jsme realizovali za pomoci pracovnic knihovny projektový den pro patronátní první a šesté třídy, byli jsme na několika besedách o knihách. Za tradičního partnera lze považovat kadaňské kino jako součást Kabelové televize Kadaň, kde proběhly některé kulturně vzdělávací pořady. Na organizaci školních sportovních soutěží se podílí školní sportovní klub, ten zároveň připravuje organizaci soutěží regionálního či místního charakteru (atletické přebor škol Kadaňska). Za vzornou spolupráci s ŠSK je nutno poděkovat paní učitelce Mgr. Heleně Patočkové. Dobrá je také spolupráce s DDM Šuplík. g) Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti Ozdravné a vzdělávací pobyty Škola v přírodě 1. až 4. třída - 90 žáků areál RS Máj - Plasy u Plzně V rámci posílení vazeb v třídním kolektivu, vztahů s třídními učitelkami a utužování zdraví vyjelo devadesát žáků z tříd do školy v přírodě do rekreačního střediska Máj Plasy. Jednalo se o pětidenní pobyt uprostřed přírody nedaleko malého města. Náplní pobytu bylo kromě běžné výuky i poznávání přírody Přírodního parku Horní Střela a další, především sportovní a pohybové aktivity. Všichni účastníci si pobyt pochvalovali a kromě jednoho menšího zranění proběhl bez problémů. 17

18 Olympiády a soutěže Zapojení žáků školy do nabízených soutěží znázorňuje následující tabulka. Druh soutěže Účastníků ve Účastníků v okr. Účastníků ve Úspěšnost v okr. a školním kole kole/v reg. kole vyšším kole vyšším kole, v reg. Olympiáda Čj místo Olympiáda Nj Olympiáda Aj místo Olympiáda D 7 1 Olympiáda M místo Olympiáda F Olympiáda Ch Olympiáda Z místo Olympiáda Př ,12., 2x1 4.místo Olympiáda Biol Pythágoriáda a 9.místo Litvínovský choroš místo Zlatý datel místo MiniGLOBE a 10.místo Gams Královská Kadaň Soutěž v recitaci 80 7 Vánoční cukroví Soutěž ve zpěvu Vánoční rolnička Chomut. skřivánek Výtvarné soutěže Internet. soutěže Literární soutěž x 1., 2x 2. místo Chomut. kalamář Piškvorky 14 5 Cvrček M Klokánek M Benjamín M Kadet M Mc Donald s x 3.místo Šk. Fotbalová liga místo O pohár Max. Fíka místo Mládež. florbal místo Florbal starší žáci místo FlorbalBambiriáda Florbal st. žákyně Florbal ml žáci Florbal ml. žákyně a 6.místo Basketbal Soutěž ve šplhu x 1.,5x 2., 4x 3.místo Skok vysoký x 1., 5x 2.,2x 3.místo Běh do vrchu x 1., 1x 3.místo Přebor v atletice x 1., 2x 2., 5x 3.místo Vybíjená místo 18

19 Atletický trojboj místo Přehazovaná ml.ž Přehazovaná st.ž místo Jarní běhání x 1., 2x 2.místo Obručák Švihadlák místo Plavecká štafeta Úspěšnost žáků školy v soutěžích vzdělávacího charakteru byla slušná. Za zmínku stojí určitě 2. místo Desmonda Ebohonda z V. B v okresním kole olympiády v anglickém jazyce a 6. místo Jiřího Hejdy z VIII. A v OK přírodopisné olympiády. V matematice a českém jazyce dosahují naši žáci v okresním kole spíše umístění ve druhé desítce soutěžících. Ve sportovních soutěžích si naše škola vedla velmi dobře, máme řadu šikovných žáků a výsledky v soutěžích ve šplhu, atletice, jarním běhání nebo malé kopané nás určitě těší. Jiné úspěšné akce Adopce na dálku školní parlament v roce 2007 rozhodl adoptovat svého školáka Blaviona Odhambo Aruma z Keni, jemuž žáci z vlastních příspěvků, peněz ze sběrových akcí a dalších příležitostných příjmů, hradí školní docházku v Keni. Během tohoto školního roku jsme dostali tři dopisy od Blavionova otce a také výsledky ze školy. Všichni mu moc držíme palce a doufáme, že z něj bude výborný student. Zdobení vánočního stromečku na náměstí v Kadani - v rámci adventu prvňáčci vyzdobili školní strom na náměstí Míru vlastnoručně vyrobenými ozdobami pod vedením paní učitelek Tomanové a Krpelánové. Stromek potom spolu s dalšími zdobil náměstí po celý adventní čas a chodili se na něj koukat i rodiče našich žáků. Vánoční jarmark - prodejní výstava výrobků a výtvarných prací žáků je už zaběhnutou akcí, kterou pořádáme v době adventu. Konala se již posedmé a opět byla spojena se soutěžní výstavou o nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví. Jarmark navštívilo něco kolem tří stovek dospělých - rodičů a přátel školy. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky proběhl v rámci vánočního jarmarku, aby potenciální zájemci o vzdělávání v naší škole viděli učitele, žáky i rodiče tzv. v akci. Mohli tedy nejen navštívit vánoční trhy, ale byla pro ně připravena i kouzelná cesta po škole s několika zajímavými zastávkami. Celkem nás v ten den mimořádně navštívilo kolem 130 dětí a rodičů. Jarní vínek je tradiční akce, která v sobě spojuje školní akademii a přátelské posezení učitelů s rodiči a přáteli školy. Nejdříve proběhla před naplněnou tělocvičnou školní akademie poskládaná z toho nejlepšího, čím se naši žáci mohli pochlubit. Následoval zábavný večer ve školní jídelně, kde při hudbě a tanci spolu poseděli dospělí, tedy zaměstnanci školy a rodiče a příbuzní žáků. I tato akce byla plně obsazena a velmi se po- 19

20 vedla. Dětský den proběhl ve čtvrtek 6. června a byl plánován na školní zahradu a hřiště. Byl organizován především pro žáky 1. až 7. tříd a pro děti ze dvou sousedních mateřských škol. Žáci osmých a devátých tříd připravili asi 30 stanovišť, na kterých mladší děti prokazovaly svou zručnost a důvtip. Součástí oslav dětského dne na naší škole bylo vystoupení divadla Hnedle vedle Tomáše Bartáka. I tentokrát přálo našemu dětskému dni počasí, takže proběhl ve venkovních prostorách školy a líbil se jak účastníkům, tak organizátorům. Sběrové akce Papír kg Víčka kg Výtěžek věnován na Adopci na dálku. Výběr nejzajímavějších školních projektů: Normální je nekouřit - program určený žákům 1. a 2. tříd je zaměřen na prevenci rizikového chování a výuku zdravého životního stylu hravou formou. Začínat s prevencí kouření na druhém stupni školy je pozdě, nejvhodnější věk je právě rok dítěte. Zdravé zuby - projekt zaměřený na péči o chrup, prevenci tvorby kazů a dalších projevů, které poškozují chrup. Projekt probíhá u žáků 1. stupně. My proti násilí - projekt je realizován jako jednodenní projektové vyučování, kterému předchází přípravná část formou integrace do předmětů. Projekt My proti násilí pomáhá žákům k orientaci v dnešním světě na základě porovnávání minulosti a současnosti. Rozvíjí empatii žáka a pomáhá mu utvořit si objektivní pohled na realitu současného světa, angažovat se v boji proti násilí a bezpráví. Mezinárodní den dětí - cílem projektu je rozšířit znalosti žáků o minoritách žijících v ČR a naučit je vnímat jejich členy jako plnohodnotné občany naší republiky. Projekt pomůže rozpoznat odlišnost lidí z hlediska jejich vnějšího vzhledu a způsobu chování, ale nechápat je jako důvod k nepřátelství. Je zaměřen na to, aby žáci poznali zeměpisné, sociální a kulturní souvislosti života našich národnostních menšin. Váha slova - projekt je zaměřen na komplexní analýzu tématu, které je v dané době hodně medializováno (v médiích se objevují různá témata -např. reforma veřejných financí, globální oteplování, apod.) Žáci jsou rozděleni ve třídách tak, aby polovina nahlížela na vybrané téma z pozitivního hlediska a polovina z negativního hlediska. Ze svého pohledu analyzují dané téma pomocí různých médií (televize, internet, tisk). Po dokončení analýzy dochází k prezentaci obou skupin před nezávislým obecenstvem (žáci jiné třídy), kde obhajují svůj postoj k danému tématu podložený zpracovanou analýzou. Den Země - projekt zaměřený na ochranu a tvorbu životního prostředí spojený s poznáváním nejbližšího okolí naší školy a s pokaždé i spojený s nějakou ekologickou aktivitou. Jednou je to adopce školního stromu, podruhé třeba zasazení školního stromu, apod. 20

21 h) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 byla naše škola nebyla zapojena do žádného rozvojového programu. i) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. j) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů Škola se zapojila do programu EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a získala pro realizaci svých šablon ,- Kč. Zdroji financování tohoto programu je Evropský sociální fond a rozpočet České republiky. Pokračovalo zapojení školy do projektu Vzdělávání, informace, poradenství -VIP III - rozvoj a metodická podpora poradenských služeb, jehož koordinátorem je Národní ústav odborného vzdělávání a je financován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účast v projektu umožnila naší škole rozšíření služeb žákům, rodičům a pedagogům školy a zároveň vedla k metodické podpoře školnímu poradenskému týmu při řešení vzdělávacích i výchovných problémů žáků školy. Škola byla také úspěšná se svou žádostí o grant v programu Oranžové schody Nadace ČEZ, získala ,- Kč a tak byla v září 2012 slavnostně uvedena do provozu další invalidní plošina v naší škole. Plošina je umístěna na schodišti do1. patra v pavilonu školní družiny a 1. tříd. Naše škola se tak stala školou prakticky kompletně bezbariérovou, protože jediné schodiště, které je vozíčkáři nepřístupné, vede do míst, kde se nepotřebuje pohybovat. Vstup do projektu nám umožnil financovat působení školního etopeda ze získaných prostředků, což je první významný přínos našeho zapojení - každý rok účasti v projektu je to 70 tisíc Kč. Mnohem významnějším přínosem je však skutečnost, že působení poradenského pracovníka podporuje budování zdravého školního klimatu a zásadně pomáhá nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žákům neúspěšným a žákům s kázeňskými potížemi při jejich cestě počátečním vzděláváním. 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 nebyla na naší škole prováděna žádná plánovaná ani nenadálá činnost ze strany ČŠI. 21

22 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Výkaz zisku a ztráty Název položky Účet Položka číslo Hlavní činnost Spotřeba materiálu (501) ,46 Spotřeba energie (502) ,28 Spotřeba jiných neskladovatelných. (503) 3 Hospodářská činnost dodávek Prodané zboží (504) 4 Opravy a udržování (511) ,80 Cestovné (512) ,00 Náklady na reprezentaci (513) ,00 Ostatní služby (518) ,92 Mzdové náklady (521) , ,00 Zákonné sociální pojištění (524) ,00 Jiné sociální pojištění (525) ,00 Zákonné sociální náklady (527) ,00 Jiné sociální náklady (528) 13 Daň silniční (531) 14 Daň z nemovitostí (532) 15 Jiné daně a poplatky (538) 16 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 Jiné pokuty a penále (542) 18 Dary (543) 19 Prodaný materiál (544) ,66 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (547) ,66 Ostatní náklady z činnosti (549) ,00 Odpisy dlouhodobého majetku (551) ,00 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 26 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 27 Prodané pozemky (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 Náklady z vyřazených pohledávek (557) ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) ,90 Ostatní finanční náklady (569) ,00 Náklady celkem součet položek 1 až , ,66 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 34 Výnosy z prodeje služeb (602) ,00 Výnosy z pronájmu (603) ,00 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 38 Jiné pokuty a penále (642) 39 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 40 Výnosy z prodeje materiálu (644) ,00 Výnosy z prodeje DNHM (645) 42 22

23 Čerpání fondů (648) ,80 Úroky (662) ,81 Výnosy územ. rozpočtů z transférů (672) ,20 Výnosy celkem součet položek 34 až 45 Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek Daň z příjmů (591) , , , ,34 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 49 Výsledek hospodaření po zdanění položka (+/-) , ,34 23

24 příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Na základě metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci (prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže) Čj.: 14514/ , pokračuje spolupráce s 5. ZŠ v Kadani a speciálním pedagogem - PhDr. Arabadžiev Sáva. Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních jsou školní psychologové a speciální pedagogové a zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga, bude zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. Dochází k vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských pracovníků. Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence: drogových závislostí, alkoholismu a kouření kriminality a delikvence virtuálních drog (počítače, televize a video) patologického hráčství (gambling) záškoláctví šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, homofobní šikany a kyberšikany xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu další možné sociálně patologické jevy Činnost speciálního pedagoga na škole je zaměřena na posílení poskytovaných poradenských služeb školy (školního metodika prevence a výchovného poradce) žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele. NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a) Poradenství a) Poradenství v oblasti řešení náročných životních situací dětí, ale i rodičů a zá- 24

25 konných zástupců b) Poradenství v oblasti speciálně pedagogických disciplín, zejména etopedie, ale i logopedie, apod. c) Poradenství v oblasti syndromu CAN d) Poradenství v oblasti domácího násilí e) Intervence formou internetového poradenství f) Intervence a poradenství přímo v rodině dítěte g) Intervence v době po ukončení školního vyučování, včetně víkendů b) Služby primárně zaměřené na poruchy chování, šikanu apod. a) Speciálně pedagogická diagnostika b) Sociometrická šetření c) Depistáž d) Prevence sociálně patologických jevů e) Přímé a komplexní řešení šikany na škole (identifikace, řešení, administrace, práce s obětí, práce s agresorem, spolupráce s ostatními institucemi, rodiči) f) Přednášková činnost pro pedagogy, děti, skupiny apod. g) Podpora autority učitele na jeho požádání (nově) ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Je organizována pravidelně vždy ve stanoveném čase a to ve škole, ambulanci poradenského pracoviště, nebo přímo v rodině dítěte a to na základě potřeb dětí a rodičů. Je poskytována i mimo konzultační a terapeutické hodiny dle potřeb dětí (individuální pohovory dětí, konzultace rodičů), dle potřeb školy (výchovné komise, naléhavé případy vyžadující okamžité řešení apod.) VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Činnost zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů Plní se Neplní se ANO - Poskytovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu Plní se Neplní se ANO - Systémově vykonávat činnost spec. ped. s problémovými dětmi, či skupinami Plní se Neplní se ANO - 25

26 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI Počátkem školního roku dochází pravidelně ke komplexnímu seznámení speciálního pedagoga s prostředím školy, pedagogickým personálem, metodami výchovy a vzdělávání a způsoby řešení situací, které patří do sféry sociální patologie. Dále se všemi změnami ve struktuře vzdělávání a výchovy. Také je nutné zaměřit se na potřeby jednotlivých učitelů a zaměstnanců školy, jelikož i ti jsou součástí systému a mají vliv na výchovu dítěte. Přítomnost speciálního pedagoga se za období realizace dostala do podvědomí dětí a rodičů, odborných pracovišť v okolí. Během celého školního roku docházelo k využívání speciálně pedagogického poradenství: dětmi - v individuálních a skupinových terapiích, pohovorech rodiči a zákonnými zástupci - k řešení neposlušnosti dítěte a problémů v rodině pedagogickým sborem - konzultace, vedoucí zejména k nápravě chování dětí, ale také upevnění jejich autority a pod konzultace s pediatry, psychology, psychiatry, sociálními pracovníky, OSPOD, DD, DÚM, SVP, apod. místo výkonu poradenských služeb se rozšířilo i na možnosti využívání ambulance poradenského zařízení v o.s. RADKA v Kadani a možnosti návštěvy rodin speciálním pedagogem Kladná zjištění pedagogický sbor pracuje na snižování sociálně patologických jevů systematicky každé závažné podezření se řeší za účasti výchovného poradce a vedení školy ředitel ZŠ je průběžně a pravidelně informována o výsledcích řešení negativních jevů řešení, závěry a doporučení probíhají na úrovni vedení školy, výchovného a speciálně pedagogického poradenství, rodičů a samotných žáků postupy jsou voleny tak, aby hájily zájem dítěte a jeho komplexní rozvoj se zaměřením na jeho budoucí život závažné případy jsou řešeny neodkladně zvýšení důvěry rodičů v poradenské služby a vzájemná spolupráce na úrovni učitel/rodič/speciální pedagog, (celkem výrazný nárůst) velké množství případů řeší učitelé sami, v některých případech s následnou či předchozí konzultací 26

27 Záporná zjištění neakceptace školy jako partnera ze strany některých rodičů (vyplývá z celospolečenského postavení škol a školských zařízení). Negativní postojů rodičů ke škole a jejich neobjektivní náhled na řešení výchovných problémů svých dětí, z části ztěžuje pozici školy v rovině výchovně vzdělávacího procesu. Demotivace dětí ke vzdělávání důsledkem přijímání dětí ke střednímu vzdělávání bez přijímacích zkoušek (část středních škol) Výše uvedené je dlouhodobě přetrvávajícím fenoménem a v praxi velmi ztěžuje práci pedagogických pracovníků PLÁN ČINNOSTI NA NÁSLEDNÉ OBDOBÍ Pokračovat v činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů Poskytovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu, podporovat a upevňovat v PP samostatnost při rozhodování a řešení krizových situací Systémově vykonávat činnost speciálního pedagoga s problémovými dětmi, či skupinami, ale i dětmi ostatními, které potřebují terapeutickou a psychoterapeutickou podporu Intenzivně pracovat na zvyšování důvěry rodičů ke škole se záměrem zlepšit spolupráci na úrovni osobních konzultací. Zvyšovat časovou dotaci nejen pro děti, které jsou náchylní k porušování sociálních norem, ale také pro děti, které zažívají náročné životní situace v rodině jako je odmítání dítěte, negativní vztahy mezi rodiči apod. Prožívání dětí je v mnoha případech velmi odlišné od jejich chování na venek a zjištění těchto neutěšených rodinných stavů má vysoce preventivní charakter Intenzivněji rozvíjet institut práce s dítětem přímo v rodině (je nedílnou součástí diagnostiky rodinného prostředí a vývoje dítěte) Zachovávat legislativu a činnost dle: VYHLÁŠKY 116, ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 256/2012 Sb.) Kadaň, dne: PhDr. Arabadžiev Sáva speciální pedagog PŘÍLOHOVÁ ČÁST: 27

28 A. POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE B. NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI C. ODHADOVANÁ PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST - (NELZE PŘESNĚ STANOVIT) D. HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI (DOBRÁ, ČÁSTEČNÁ, ŽÁDNÁ) POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE S DLOUHODOBOU PŮSOBNOSTÍ A Děti celkem Z toho dívky Z toho chlapci poměr chlapců a dívek chlapci dívky POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO SYSTÉMU PORADENSKÝCH SLUŽEB S JEDNORÁZOVÝM ČI KRÁTKODOBÝM CHARAKTEREM Děti celkem Z toho dívky Z toho chlapci

29 poměr chlapců a dívek chlapci dívky POČET INDIVIDUÁLNÍCH JEDNORÁZOVÝCH NÁVŠTĚV V PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ AMBULANCE, POČET NÁVŠTĚV SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V RODINĚ A POČET INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ AMBULANCE NÁVŠTĚVY NÁVŠTĚVY RODIN INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ AMBULANCE RODINA INTERNET 29

30 NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI B Agresivita, šikana vůči spolužákům (vč. názn) 12 Agresivita vůči pedagogům 0 Školní nekázeň 62 0mmané a psychotropní látky 0 Krádeže 3 Na žádost rodičů a dětí 7 Zdravotní důvody, hyndycap, ADHD apod. 4 Jiné důvody 12 nejčastější důvody v % nejčastější důvody v % nejčastější důvody v % 30

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 27. 9. 2012 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Učební plány 4. Školní družina 5. Údaje o pracovnících 6. Zařazení dětí do 1 tříd 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více