Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, Čj: ZŠ a MŠ 80/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 I. Základní údaje o škole 2 1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště 2. Zřizovatel: Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, , IČO Právní forma školy: Příspěvková organizace, IČO Vedení školy: Mgr. Radovan Randiak- ředitel školy Mgr. Josef Bartoš zástupce ředitele školy 5. Kontakt na zařízení: Starý Hrozenkov 233, Starý Hrozenkov Tel.: Datum zápisu do rejstříku: RED IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola 200 žáků IZO Mateřská škola 36 dětí IZO Školní družina 25 žáků IZO Školní jídelna 162 jídel IZO Zaměření školy Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy je organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu. Na základní škole probíhá výchovně vzdělávací činnost podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu a to v ročníku a v 6. až 9. ročníku základní školy, v 5.ročníku probíhá výchovně vzdělávací činnost podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 s pozdějšími úpravami a doplňky. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků. Jako volitelný předmět je vyučován v naší škole druhý cizí jazykněmčina. Děti předškolního věku v mateřské škole mají výuku anglického jazyka začleněnu do vlastního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 byla angličtina vyučována též v 1. a 2. ročníku prostřednictvím jazykových kroužků. Důležitým cílem je podpora žáků ve sportovních aktivitách, přičemž je kladen důraz na florbal a další pohybové aktivity, např. atletika, ostatní míčové hry, aerobik. Žáci mají též možnost zvolit si sportovní hry jako volitelný předmět. Další a dlouhodobější součástí výchovně vzdělávacího procesu je environmentální vzdělávání a výchova, jejímž cílem je, aby žáci pochopili provázanost vztahů člověka a životního prostředí, seznámili se s principy trvale udržitelného rozvoje, uvědomili si odpovědnost každého jednotlivce za svoje jednání vůči přírodě a aktivně se účastnili ochrany životního prostředí. K tomu škola využívá spolupráci s centry EVVO a místním Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic. V těsné souvislosti s EVVO probíhá v MŠ i ZŠ výchova ke zdraví, která u dětí a žáků vytváří dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu a k chování podporujícím zdraví. Dalším cílem školy je naučit žáky pracovat s počítačem a samostatně získávat informace v různých oblastech vzdělávání. K tomu slouží volitelný předmět informatika, školní časopis Schock a pravidelné zařazování práce s počítačem do ostatních předmětů. Díky spolupráci se ZUŠ Bojkovice probíhá na půdě školy též výuka hry na hudební nástroje a výuka ve výtvarném oboru. 9. Technické vybavení a vybavení školy učebními pomůckami: Budova školy je v dobrém stavu. Před několika lety proběhla v několika etapách zásadní rekonstrukce budovy školy. Je třeba zdůraznit obnovu střešní krytiny, zateplení budovy, nové elektrické rozvody a podlahovou krytinu. Vybavení 2

3 3 technikou a sportovním zařízením je na průměrné úrovni. Výpočetní technika rychle stárne, proto jsou zastaralé počítače postupně nahrazovány levnějšími repasovanými stroji. Žákům a dětem slouží, mimo jiné, data projektor, digitální fotoaparát, moderní MP3 přehrávače, diktafon, klávesové nástroje, velkoplošná obrazovka s ozvučením. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, která je ve velmi dobrém stavu, a žáci školy využívají k výuce tělesné výchovy též sousedící sportovní halu. Školní hřiště má travnatý povrch, jeho součástí je i krátká antuková dráha, která slouží ke skoku do dálky i ke krátkým sprintům. Fotbalové branky jsou zabudovány napevno a za brankami jsou instalovány zábrany proti odlétávání míčů. Dětem mateřské školy slouží dětské hřiště v areálu školní zahrady. Obě třídy mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem, přičemž zázemí mateřské školy je na velmi dobré úrovni. Postupně se modernizuje vybavení ve školní družině. V dohledné době je ovšem potřeba vybavit školu výškově stavitelným nábytkem, zmodernizovat počítačovou učebnu, pořídit interaktivní tabule, zlepšit vybavení školní družiny, dokoupit nové nádobí ve školní jídelně. Ideálem by bylo vybudování atletického oválu a sportovního hřiště s umělým povrchem. 10. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac. na plně zaměstnané. Počet žáků na ped.úvazek ZŠ celkem ,625 9, stupeň ,5 14,2 2. stupeň ,25 5,4 8,3 školní družina ,9 27,7 mateřská škola ,9 11,8 11. Školská rada Školská rada ustanovena zřizovatelem k , počet členů školské rady je 6. Členové školské rady: za zřizovatele: Lyko Jiří Šopík Marek za rodiče: Mačát Vladimír Fňašek Hynek za pedagogické pracovníky: Janeček Přemysl Trechová Marie II. Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.: MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Starý Hrozenkov a Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty: 7. ročník Sportovní hry Německý jazyk 8.ročník Sportovní hry Německý jazyk 9.ročník Německý jazyk 1 hod. 8 žáků 2 hod. 8 žáků 1 hod. 13 žáků 2 hod. 13 žáků 2 hod. 12 žáků 3

4 Nepovinné předměty Náboženství I.st. 3 sk. 48 žáků II.st. 2 sk. 23 žáků Vyučující: Mgr. František Urban 4 Kroužky a zájmové útvary Anglický jazyk 1. a 2. ročník Dyslektický kroužek Florbal Pohybové hry Školní časopis Dovedné ruce Dramatický kroužek Vyšívání a korálkování 6 žáků 7 žáků 17 žáků 28 žáků 4 žáci 7 žáků 9 žáků 7 žáků III. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky ped. prac. ZŠ 11 9,8 ped. prac. ŠD 1 0,9 ped. prac. MŠ 3 2,9 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce, jméno Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, - poř. číslo aprobace 1 Ředitel - Mgr.Radovan Randiak 1 VŠ I.st+DV 2 Zást.řed.- Mgr.Josef Bartoš 1 VŠ Pv,F 3 Učitelka - Mgr. Ester Slabiňáková 1 VŠ I.st+TV 4 Učitelka - Bc. Marie Urbanová 1 ÚSO Aplik. TV+stud.UP Olom. 5 Učitel - Mgr. Marek Urban 1 VŠ 1. st.+sp 6 Učitelka - Věra Svobodová 1 ÚSO SPgš-vychovat. 7 Učitelka - Mgr. Jana Mikysková 1 VŠ Čj, Rv 8 Učitelka - Mgr. Přemysl Janeček 1 VŠ Z, Ov 9 Učitel - PhDr. Vlastimil Vráblík 1 VŠ Aj, Nj 10 Učitelka - Mgr. Daniela Salvetová 1 VŠ M,Ch 11 Učitelka - Mgr.Jitka Machalová 1 VŠ ČJ, Aj 12 Vychovatelka ŠD - Michaela Mačátová 0,86 ÚSO SPŠK.-stud PF Olom. uč.i.st. 13 Učitelka MŠ - Marie Trechová 1 ÚSO Spgš.-vych +uč. MŠ + stud. UJAK-spec.ped. 14 Vedoucí učitelka - Jana Juráková 1 ÚSO Spgš.-uč. MŠ 15 Učitelka - Marta Vráblíková 0,875 ÚSO SZŠ-dět. zdr.s.+spgš. Uč. MŠ Věková struktura pedagogických pracovníků: ZŠ: ŠD: MŠ: Poznámka: Do 30 let let let let Nad 60 let

5 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 5 v % VŠ vzdělání: I. st. 69,7 II. st. 88,5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 5,375 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo 1 Školník- Ladislav Sedlačík 0,875 SO 2 Uklizečka - Vladislava Miková 0,5 SO 3 Uklizečka - Drahomíra Lebánková 0,5 SO. 4 Uklizečka MŠ - Ludmila Michalčíková 0,5 Zákl. Školní jídelna 1 Ved. ŠJ - Jiřina Ostravská 0,625 ÚSO 2 Kuchařka - Jiřina Ostravská 0,375 ÚSO 3 Kuchařka - Alena Vaculíková 1 ÚSO 4 Kuchařka - Vadislava Miková 0,5 SO 5 Kuchařka - Drahomíra Lebánková 0,5 SO IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010: Zápis do 1. třídy Počet žádostí Nastoupili do Zápis do 1. třídy 2011 Počet žádostí Nastoupí do 2010 o odklad 1. třídy 2010/2011 o odklad 1. třídy 2011/ V. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2010/2011 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem

6 Pochvaly a výchovná opatření za uplynulý školní rok 2010/2011: Pochvala ředitele školy 0 Pochvala třídního učitele 33 Napomenutí třídního učitele 20 Důtka třídního učitele 16 Důtka ředitele školy Snížené stupně z chování na konci školního roku 2010/2011: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 2 1,83 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 2 1 S vývojovou poruchou chování - - Nadaní žáci 1 - Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011: Přehled přijatých žáků ke studiu: Gymnázia SOŠ SOU Umělecké osmileté šestileté čtyřleté školy přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij

7 Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve šk. roce 2010/2011: I. stupeň Akce Kdy Kde 1 Divadlo MŠ+1. ročník Starý Hrozenkov 2 Den bez aut projektový den Starý Hrozenkov 3 Drakiáda Lampionový průvod Starý Hrozenkov 4 Divadlo Zázračný pramínek ročník Uherský Brod 5 Zubní prohlídky Listopad 2010 Starý Hrozenkov 6 Polární oblasti - přednáška Starý Hrozenkov 7 Divadlo Tajúplný zámek ročník Uherský Brod 8 Branný den požární poplach Starý Hrozenkov 9 Vánoční strom - Jarmark Starý Hrozenkov 10 Mikulášská nadílka Starý Hrozenkov 11 Soutěž Vorvaň Zlín 12 Vánoční besídky Starý Hrozenkov 13 Ladovy ilustrace Uh. Hradiště 14 Zápis do 1.třídy Starý Hrozenkov 15 Recitační soutěž školní kolo Starý Hrozenkov 16 Recitační soutěž okrskové kolo Uherský Brod 17 Karneval Starý Hrozenkov 18 Šermíři - Pardubice Starý Hrozenkov 19 SCIO test čten.gramotnost 5. ročník Starý Hrozenkov 20 Divadlo Africká pohádka ročník Starý Hrozenkov 21 Matem. Soutěž Klokan, Cvrček Starý Hrozenkov 22 Výchovný koncert Starý Hrozenkov 23 Šplhoun školní kolo Starý Hrozenkov 24 Vybíjená - turnaj Bojkovice 25 Přednášky Policie ČR Starý Hrozenkov 26 Den Země projektový den Starý Hrozenkov 27 Zubní prohlídky květen 2011 Starý Hrozenkov 28 Fotografování prvňáků Starý Hrozenkov 29 Den otevřených dveří Starý Hrozenkov 30 Výlet 1. ročník Zlín - Lešná 31 Fotografování celá škola Starý Hrozenkov 32 Den dětí projektový den, Drietoma St. Hrozenkov, Drietoma 33 Den s Policií ČR Uh. Hradiště 34 Den dětí Starý Hrozenkov 35 Výlet ročník Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve šk. roce 2010/2011: II. stupeň Akce Kdy Kde 1 Modrý Maják (6. 9. ročník) Uherský Brod 2 Exkurze SŠ COPT Uh. Brod (8., Uherský Brod ročník) 3 Den bez aut (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 4 Beseda v knihovně (6., 7. ročník) Starý Hrozenkov 5 Přednáška o holocaustu (8.,9. ročník) Starý Hrozenkov 6 Náboráři SOU Uh. Brod Starý Hrozenkov 7 Literární soutěž (7. 9. ročník) Starý Hrozenkov 8 Partyzánský samopal Ostrožská Nová Ves 9 Florbal chlapci Uherský Brod 7 7

8 10 Náboráři SOU Bzenec (8., 9. ročník) Starý Hrozenkov 11 Branný závod, požární poplach ( Starý Hrozenkov ročník) 12 Náboráři St. Město (8., 9. ročník) Starý Hrozenkov 13 Etická přednáška Starý Hrozenkov 14 Přednáška o polárních oblastech ( Starý Hrozenkov ročník) 15 Beseda v knihovně (7., 8. ročník) Starý Hrozenkov 16 Literární soutěž (7. 9. ročník) Starý Hrozenkov 17 Exkurze (6. 9. ročník) Brumov, Hostětín 18 Vánoční strom Starý Hrozenkov 19 Soutěž Vorvaň (6. 9. ročník) Zlín 20 Sportovní den (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 21 Vánoční besídka (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 22 Výstava J. Lady, aqvapark (6. 9. ročník) Florbalový turnaj dívky Uherské Hradiště Uherský Brod 23 Literární soutěž (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 24 Školní kolo recitační soutěže Starý Hrozenkov 25 Turnaj v halové kopané chlapci Uherský Brod 26 Okrskové kolo recitační soutěže Uherský Brod 27 Pythagoriáda (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 28 Pernštejni (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov Sexuálně-etická přednáška (6. 9. ročník) 29 Okresní kolo Pythagoriády Staré Město 30 Výchovný koncert (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 31 Soutěž SUDOKU Uherské Hradiště 32 Přednáška s Policií ČR (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov Přednáška etická (8. ročník) 33 Den Země Starý Hrozenkov 34 Fotbalový turnaj Starý Hrozenkov 35 Etická přednáška (6., 7. ročník) Starý Hrozenkov 36 Den otevřených dveří Starý Hrozenkov 37 Soutěž v informatice Uherské Hradiště 38 Sportovní den Drietoma Starý Hrozenkov 39 Botanická exkurze NPR Hutě ( Žítková ročník) 40 Den dětí Starý Hrozenkov 41 Školní výlet (6., 8., 9. ročník) Olomouc 42 Turistický kurz (7. ročník) Sidonie 8 Plavání Výuka plavání probíhala v CPA Delfín v Uherském Brodě prostřednictvím Plavecké školy Uherské Hradiště. Plavání se účastnili žáci I.st. ZŠ a děti MŠ Předplavecká výuka MŠ 17 dětí Základní výcvik 2. a 3. ročník 19 žáků Literární soutěže a přednášky v místní knihovně ve Starém Hrozenkově Ve škole proběhla v listopadu 2010 literární soutěž žáků II. stupně, v průběhu školního roku navštívili žáci všech ročníků místní knihovnu. V únoru 2011 proběhlo školní a okrskové kolo recitační soutěže žáků I. st. ZŠ. 8

9 Výsledky výchovné práce školní družiny: 9 Ve školním roce 2010/2011 ve škole fungovalo 1 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 25. Kapacita školní družiny je stanovena na 25 žáků. Ve ŠD byly vytvořeny podmínky pro regeneraci sil žáků po vyučování, byla rozvíjena tvořivost, posilováno sebevědomí. Činnost výchovného působení vychovatelky vycházela z požadavků pedagogiky volného času. Při všech činnostech byl uplatňován požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Při školní družině pracoval kroužek Dovedné ruce. Během školního roku v rámci ŠD proběhly tyto akce: Drakiáda a lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu - živý Betlém, vánoční jarmark, vánoční besídka pro děti, karneval a oblíbené spaní ve školní družině. Činnost družiny probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, v dalších prostorách školy, na školním hřišti i v blízkém okolí školy. Výsledky výchovné práce mateřské školy: Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo mateřskou školu 34 dětí. Děti byly ve dvou třídách. MŠ pracovala dle vlastního vzdělávacího programu. V rámci ŠVP MŠ probíhala též prvopočáteční výuka anglického jazyka. Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace mateřské školy ve šk. roce 2010/2011 Akce Kdy Kde 1 Den bez aut St. Hrozenkov 2 Divadélko v MŠ St. Hrozenkov 3 Drakiáda St. Hrozenkov 4 Batůžkový výlet Žitková 5 Vánoční fotografování St. Hrozenkov 6 Divadelní představení Uh. Brod Uh. Brod 7 Návštěva logopeda v MŠ St. Hrozenkov 8 Tajuplný zámek - divadlo Uh. Brod 9 Vánoční aranžování St Hrozenkov 10 Rozsvěcování Vánočního stromu St. Hrozenkov 11 Besídka pro rodiče St. Hrozenkov 12 Vystoupení v penzionu St Hrozenkov 13 Návštěva knihovny St. Hrozenkov 14 Návštěva 1. Třídy St. Hrozenkov 15 Zápis dětí do 1. Třídy St. Hrozenkov 16 Zimní Karneval St. Hrozenkov 17 Není drak jako drak divadlo Uh. Brod 18 Africká pohádka divadlo St. Hrozenkov 19 Hudební koncert St. Hrozenkov 20 O velrybě Lízince Uh. Brod 21 Zápis dětí do MŠ St. Hrozenkov 22 Besídka ke Dni matek St. Hrozenkov 23 Školní výlet ZOO Lešná Zlín Zlín 24 Fotografování dětí St. Hrozenkov 25 Maňáskové divadlo Prostějov St. Hrozenkov 26 Táborák ke Dni dětí Vápenice 27 Návštěva letní restaurace MOPOS St. Hrozenkov 28 Svatojánský pochod Kopánky 29 Den dětí St. Hrozenkov 30 Spaní v MŠ St. Hrozenkov 31 Poslední zvonění, pasování školáků St. Hrozenkov Spolupráce s rodiči: Pravidelné třídní schůzky nebo konzultační odpoledne se konaly v termínech , a , dále proběhl Den otevřených dveří Během školního roku se též uskutečnilo tradiční vánoční aranžování v mateřské 9

10 10 škole, vystoupení dětí v místním penzionu. Rodiče též mohli využívat konzultační hodiny vyučujících. Ve spolupráci s rodiči byl uspořádán karneval pro děti MŠ a ŠD a pasování školáků v MŠ, táborák ke Dni dětí. Rodiče úzce spolupracovali zejména s MŠ a ŠD. Spolupráce s ZUŠ Bojkovice I ve školním roce 2010/2011 pokračovala výuka ZUŠ Bojkovice v prostorách ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov. Probíhala zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Housle, hudecká muzika: Jaromír Daněk Klavír: Zuzana Bumbálková Dechové nástroje, hudební nauka: Vratislav Zochr Výtvarný obor: Mgr. Natálie Bienertová Spolupráce s dalšími subjekty Ve spolupráci s Obcí Starý Hrozenkov proběhlo v prosinci 2010 rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark. Ve spolupráci s SDH Starý Hrozenkov byl proveden cvičný požární poplach a branný závod a pro děti byl uspořádán v červnu 2011 Den dětí. Škola uspořádala fotbalový turnaj v sálové kopané ve spolupráci s oddílem žákovské kopané TJ Sokol Starý Hrozenkov a sportovní den ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drietoma v Drietome. Mateřská škola spolupracovala s MŠ Korytná. Ve spolupráci s Policií ČR proběhly různé akce a besedy se žáky školy. Environmentální výchova a vzdělávání Učitelé zařazovali do výuky učivo s ekologickou tématikou, během školního roku proběhly projektové dny a žáci se účastnili několika exkurzí s ekologickou tématikou. Projekty v rámci EVVO Den bez aut Ekocentrum Veronika Hostětín, ČOV Veolia- Brumov, Bylnice Den Země Exkurze. NPR Hutě, Žítková Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracovala v rámci EVVO s Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic ve St.Hrozenkově, škola též spolupracovala s Veolia a.s. Dotace a granty Ve školním roce 2010/2011 byl škole v rámci projektu Více možností pro naše děti poskytnut grant ,- Kč. Grant poskytla Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti. Díky tomuto grantu škola pořídila vypalovací keramickou pec. Problematika výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání: - profesionální informace nástěnky k volbě povolání, schůzky s rodiči k volbě povolání, průběžné individuální konzultace s rodiči k volbě povolání, informace ze schůzí výchovných poradců, návštěvy pracovníků středních škol v ZŠ Starý Hrozenkov -Exkurze SŠ COPT Uherský Brod -Náboráři SOU Uherský Brod Starý Hrozenkov -Náboráři SOU Bzenec Starý Hrozenkov 10

11 11 - žáci s vývojovými poruchami učení navštěvovali Dyslektický kroužek, kde byla věnována pozornost na rozvoj techniky čtení, grafomotoriku, sluchovou a zrakovou analýzu textu atd. - ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo zajišťováno odborné vyšetření žáků, u nichž je podezření na VPU - v ZŠ byl evidováno 8 žáků s VPU, z nichž 3 byli integrování s vypracovaným IVP - v ZŠ byl evidován jeden žák s tělesným postižením - v ZŠ byl evidován 1 talentovaný žák, který byl integrován s vypracovaným IVP Výsledky prevence sociálně patologických jevů V školním roce 2010/2011 jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení žáků do mimoškolních aktivit a to zejména rozšířením nabídky zájmových útvarů. Naši žáci se každoročně zúčastňují také sportovních soutěží letos to byl: fotbal, florbal, branný závod. Ve sportovním vyžití našich žáků vidíme jeden z hlavních prostředků, jak se vyvarovat zneužívání návykových látek a jak nejlépe posílit sociální cítění žáků. Ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů přispívá i návštěva kulturních akcí pořádaných školou, knihovny, hudebních představení. V této oblasti škola spolupracovala s PPP v Uh. Brodě a v Uh. Hradišti a s MÚ v Uherském Brodě Odborem sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a Policií ČR. V rámci prevence proběhly různé programy a besedy: Modrý Maják roč Etická přednáška roč Sexuálně-etická přednáška roč Beseda se zástupci Policie ČR Přednáška psycholožky z PPP UB 8.ročník Etická přednáška 6. a 7. roč. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno a příjmení: Kurz Místo konání Termín (měsíc) Bc. Marie Urbanová Studium na FTK UP Olomouc-Aplikovaná TV UP-Olomouc září červen 2011 Marie Trechová Studium University JAK-Speciální pedagogika.vychovatelství JAK Praha-St. Hrozenkov září 2010-červen 2011 Mgr. Jana Mikysková Výchovné poradenství UP Olomouc září 2010-červen 2011 Michaela Mačátová Studium PF UP Olomoucučitelství pro I.st. ZŠ UP - Olomouc září 2010 červen 2011 Bc. Marie Urbanová Taneční výchova-orientální tanec Uh.Hradiště Mgr. Radovan Randiak Novela zákona o ped. pracovnících Zlín Mgr. Daniela Salvetová Aktivní učení v matematice Uh. Hradiště Marie Trechová Aerobic pro děti Uh. Hradiště Mgr. Ester Slabiňáková Činnostní učení ve výuce ČJ Brumov-Bylnice Mgr. Jitka Machalová Motivační setkání vyučujících AJ Zlín Marta Vráblíková Psychomotorické hry Zlín Mgr. Přemysl Janeček Rozumět dějinám Uh. Hradiště Jana Juráková Evaluace a hodnocení v MŠ Zlín Jana Juráková Logopedická prevence dětí a žáků Uh. Hradiště Mgr. Jana Mikysková Finanční gramotnost Zlín-NIDV Mgr. Ester Slabiňáková Taneční výchova Zumba pro děti Kunovice Mgr. Ester Slabiňáková Využití overballů v tělesné výchově Uh. Hradiště Mgr. Radovan Randiak Vzdělávání managementu škol Uh. Brod Mgr. Jitka Machalová E-learning v AJ Zlín

12 12 VII. Údaje o inspekční činnosti a kontrolní činnosti Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost či kontrola. VIII. Školní Výlety ZOO Zlín-Lešná MŠ + 1. ročník Rožnov p/radhoštěm, Frenštát p/radhoštěm, Kopřivnice ročník Kopřivnice, Štramberk 6., 8., 9. ročník Turistický kurz - Sidonie 7. ročník IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním 2010/2011 roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XI. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 byl ve škole realizován projekt Více možností pro naše děti. V rámci projektu byla vybudována učebna výtvarné výchovy a byla zakoupena keramická vypalovací pec a hrnčířský kruh. Zakoupení keramické pece spolufinancovala Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti, která poskytla na zakoupení vypalovací pece grant ,- Kč. XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V základní škole působí základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Předsedou ZOOS je paní Věra Svobodová, organizace má 12 členů. Mezi ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště a odborovou organizací je uzavřena platná Kolektivní smlouva. XIII. Základní údaje o hospodaření školy (příloha č.1) Dne vydal ředitel školy Výroční zprávu o hospodaření školy v roce XIV. Závěr výroční zprávy Činnost školy ve školním roce 2010/2011 vycházela z celoročního plánu. Hlavní prioritou pro školní rok 2010/2010 bylo pokračování vytváření vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 byla podle vlastního vzdělávacího programu výuka realizována v a ročníku. Výuku anglického jazyka pro předškolní děti se podařilo začlenit do vzdělávacího programu mateřské školy.výuka angličtiny pro žáky 1. a 2. ročníku byla realizována prostřednictvím zájmového kroužku. Podařilo se též udržet zájem žáků o sportovní aktivity, a to zejména prostřednictvím těchto kroužků: florbal, a pohybové hry, navíc na druhém stupni ZŠ pokračoval volitelný předmět sportovní hry. Pokračovala spolupráce se ZŠ Drietoma formou sportovních soutěží, naši žáci měli možnost družby přímo na Slovensku. Proběhla dvě družební setkání se zaměstnanci ZŠ Drietoma jak v ČR, tak v SR. Škola se aktivně zapojovala do života obce (lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu, živý Betlém, vystoupení pro seniory, pravidelný úklid okolí školy a přilehlé ulice, den dětí). Žáci školy se zapojili do různých naukových i sportovních soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění. Uskutečnila se také celá řada vzdělávacích, kulturních, sportovních a preventivních akcí, opět se uskutečnil Den otevřených dveří. Mnozí rodiče pomáhali při organizování akcí, jako je např. Drakiáda, pasování školáků v MŠ apod. Žáci vydávali školní časopis Shock o činnosti školy. Podařilo se vybudovat učebnu výtvarné výchovy, zakoupit pec pro vypalování keramiky i hrnčířský kruh. 12

13 13 Samozřejmě, že se i nadále budeme snažit uskutečňovat to, co se doposud nepodařilo, např.: modernizace školní družiny, vybudování chodníku ke škole od přístupové komunikace, rozšíření silnice vedoucí k budově školy, zajištění moderních lavic a židlí pro žáky, modernizace vybavení školní jídelny, rekonstrukce šaten, apod. tak, aby byl pobyt ve školce a škole pro děti, žáky i pracovníky školy co nejpříjemnější. Za úkoly a cíle, které se podařily splnit, patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a také dalším organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Schváleno školskou radou dne: Podpis ředitele a razítko školy : 13

14 14 Příloha č.1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště IČO: Zpráva o hospodaření k Osnova: 1. Úvod 2. Druhy finančních prostředků 3. Čerpání provozního příspěvku 4. Čerpání státní dotace 5. Pořízené investice 6. Hospodaření ve fondech 7. Zhodnocení kontrol 8. Závěr Přílohy 1 a 2 Přehled hospodaření organizace, hlavní ukazatele 1. Úvod Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov vznikla jako příspěvková organizace od Tím se stala samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Starý Hrozenkov. 2. Druhy finančních prostředků Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů: 1. Kraj přímé neinvestiční výdaje jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2010 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši Kč. 2. Obec Starý Hrozenkov (zřizovatel) provozní prostředky tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činnosti, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2010 byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč. 3. Čerpání provozního příspěvku viz tabulka č. 1 Na rok 2010 byl schválen provozní příspěvek ve výši Kč. K byla na účet základní školy připsána plná výše příspěvku, tj Kč. Tato částka byla proúčtována do výnosů. Provozní příspěvek na rok 2010 byl k čerpán na 100 %. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši ,36 Kč z ostatních výnosů a žádá zřizovatele o převod těchto prostředků do rezervního fondu. účet 502 Spotřeba energií teplo (plyn) elektřina spotřeba Kč je za období do V roce 2010 byla spotřeba Kč. spotřeba Kč je za období do V roce 2008 byla spotřeba Kč. 4. Čerpání státního rozpočtu viz tabulka č. 2 Na rok 2010 byla k schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do FKSP (2 % z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP 14

15 15 další vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši Kč. Na účet bylo k připsáno Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována do výnosů. Státní dotace byla k čerpána ve výši 100 %. 5. Pořízené investice V roce 2010 nebyly pořízeny žádné investice, pouze drobný dlouhodobý majetek. 6. Celkový hospodářský výsledek viz tabulka č. 3 a příloha č Hospodaření ve fondech účet 401 Jmění účetní jednotky: K je zůstatek na fondu ,97 Kč účet 411 Fond odměn: Zůstatek k je 0 Kč. účet 412 Fond FKSP: Zůstatek fondu k činí ,57 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, zájezdy, příspěvky na stravování a vitamíny pro zaměstnance. účty 413 a 414 Fond rezerv: K je zůstatek na fondu ,38 Kč. Účet 416 Fond investiční: Zůstatek k činí ,- Kč. Zhodnocení kontrol V roce 2010 neproběhla žádná kontrola. Závěr Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ,36 Kč. Ve Starém Hrozenkově dne

16 Příloha č Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště IČO: Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn za rok 2010 Dle znění 18 výše uvedeného zákona uvádíme k : Čj.:ZŠ a MŠ 47/2011 Počet podaných žádostí o informace: 1. Žádost o přijetí do MŠ: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ:19 3. Žádost o odklad povinné školní docházky: 3 4. Žádost o přestup žáka do ZŠ: 5 5. Žádost o potvrzení o ukončení základního vzdělávání: Žádost o povolení IVP: 1 7. Žádost/stížnost o průběhu a výsledků vzdělávání (zejména v oblasti chování) a další informace týkající se průběhu a výsledku vzdělávání: 12 Počet podaných žádosti proti rozhodnutí Žádné odvolání Opis podstatných částí každého rozsudku soudu Žádný rozsudek Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Žádná řízení o sankcích Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Škola obdržela během kalendářního roku řadu telefonických, a elektronických a ústních dotazů týkající se předmětu její činnosti. Dotazy byly vyřizovány ve smyslu znění 4, 13 a 14 zákona ihned formou podání ústní, popř. písemné informace. Písemná dokumentace je vedena ve spisové agendě školy. Ve Starém Hrozenkově dne

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více