1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v"

Transkript

1 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, Holešov , , z s 1 h o v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Holešov, září 2011 zpracovala: Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy

2 část I. Základní údaje o škole 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 IČO Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628 Založení školy: 1888, slavnostní otevření dne Právní subjektivita od: Ředitelka školy : Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Růžičková Mgr. Petr Oral Kontakt na školu: 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 tel., fax Pracovnice pro informace: Aneta Lochmanová Identifikační číslo v rejstříku škol: Základní škola: Školní družina: Školní klub: kapacita 690 žáků kapacita 150 žáků kapacita 250 žáků Charakteristika školy Úplná základní škola počet žáků k celkem 546 počet žáků k celkem 551 2

3 Základní údaje o škole ve školním roce 2010/2011 počet tříd (skupin) Počet žáků počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped. pracovníků Přepočtený počet ped. prac. bez kvalifikace 1. stupeň ,1 13,2 2,2 2. stupeň ,33 22,8 1,7 škola celkem ,16 36,8 4,6 školní družina ,25 2,5 0 školní klub ,6 0 Školská rada: zřízena od , jednala ve školním roce celkem 3x Zástupci rodičů: Zástupci zřizovatele: Zástupci pedagogických pracovníků: Členové: Ing. Jaromír Tomšů předseda Marie Javoříková Aleš Ryška RSDr. Josef Smýkal Ing. Pavel Karhan Mgr. Rudolf Seifert PaedDr. Jaroslava Dvořáková PaedDr. Libuše Procházková Mgr. Jarmila Hanáčková Obory vzdělání: Škola poskytuje základní vzdělání v základní škole a zájmové vzdělání ve školní družině a školním klubu. Vzdělávací program: Název programu č.j. MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků ŠVP pro ZV Škola s širokou nabídkou 1.,2.,3.,4.,6.,7., 8., Základní škola 16847/

4 Volitelné předměty: 6. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky 7. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika 2x Konverzace z anglického jazyka Sportovní hry 2x 8. třídy Cvičení z matematiky Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika Konverzace z anglického jazyka Německý jazyk 2x Sportovní hry Fyzikálně - chemický seminář Přírodovědný seminář Technické kreslení 9. třídy Fyzikálně chemický seminář 2x Zeměpisný seminář Dějepisný seminář Sportovní trénink Seminář z matematiky Přírodovědný seminář Konverzace z anglického jazyka 3x Seminář z hudební výchovy Technické kreslení Informatika 2x Sportovní hry 2x 4 soutěž ve volejbale st. žáci

5 Zájmové kroužky: Angličtina hrou - 5 kroužků Cvičení z matematiky - 2 kroužky Divadelní Individuální logopedická péče Informatika Němčina hrou Pěvecký sbor - 2 kroužky Pohybové hry - 3 kroužky Pracovně výtvarný Ruční práce Sportovní Škola hrou Vaření - 2 kroužky Výtvarný a keramický Výtvarný a dekorační Zábavná angličtina 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 hodina týdně a podle potřeby 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 2 hodiny týdně a podle potřeby 1 vyučovací hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 2,5 hodiny týdně 1 hodina týdně 2 hodiny týdně 1 vyučovací hodina týdně celkem 25 kroužků Pyžamový den se setkal s velkým zájmem 5

6 část II. Rámcové údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo pracovní zařazení nebo funkce Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Mgr. Petr Oral zástupce ředitelky pro 2.st., statutární zástupce 3. zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň 4. učitelka + výchovná poradkyně 5. učitelka + koordinátorka ICT 6. učitel + metodik environmentální výchovy 7. učitelka + metodik prevence učitel, učitelka učitelka/vychovatelka 40. vedoucí vychovatelka vychovatelka učitelka, t.č. MD věkové rozmezí pedagogických pracovníků počet pracovníků z toho počet žen z toho počet mužů do 29 let let let až do vzniku nároku na SD důchodci Při zaměstnání studovala dálkově VŠ předmětů na 2. stupni 1 učitelka. obor učitelství všeobecně vzdělávacích Údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce 1. ekonomka 2. administrativní pracovnice 3. školník uklízečky 9. správce haly 6

7 část III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 Zapisovaní do 1.třídy 2010 Nastoupili do 1. tříd Vývoj počtu žáků prvních tříd za posledních 10 let : 2001/ / / / / / / / / / Vývoj počtu žáků školy za posledních 11 let : Počet žáků celkem Počet žáků na I. stupni Počet žáků na II. stupni Z toho 6. ročníky Z toho 9. ročníky 1999/ /2001 Údaje nejsou k dispozici 2001/ / / / / / / / / / Vánoční den Žáci přišli v červeném vánočním oblečení 7

8 část IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010: I. stupeň I. pololetí II. pololetí Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenání Neprospělo 0 0 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 0 Zhoršená známka z chování stupeň stupeň 0 0 Pochvaly II. stupeň Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 6 23 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 2 Zhoršená známka z chování stupeň stupeň 0 4 Pochvaly Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: Ve školním roce 2010/2011 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 78 žáků. Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden ve zpravodaji školy, který je přílohou této zprávy. Kromě toho odešlo na další studia 8 žáků z 5. ročníků na osmiletý studijní obor Gymnázia L. Jaroše v Holešově, v 8. ročníku ukončil povinnou školní docházku jeden žák. 8 Poslední taneční a slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. tříd

9 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství: Výchovná poradkyně působí ve své funkci od roku Náplň její práce vychází z plánu práce školy a plánu práce výchovného poradce. Zabývá se otázkou výchovného působení na všechny žáky, s prioritním zájmem o žáky talentované, problémové, žáky s kázeňskými problémy, žáky se špatným rodinným zázemím, žáky u nichž byla diagnostikována vývojová porucha učení a také o žáky se změněnou pracovní schopností. V pracovní náplni výchovné poradkyně je také pomoc žákům při jejich volbě povolání a pomoc žákovské samosprávě v její činnosti. Ve všech těchto oblastech úzce spolupracuje s vedením a pedagogy školy. Hlavními úkoly v oblasti výchovného působení je pomoc třídním učitelům při řešení kázeňských problémů, při jednáních s rodiči, věnovat pozornost záškoláctví a projevům šikany, řešit tyto problémy s rodiči a příslušnými orgány. V rámci prevence spolupracuje s metodičkou prevence sociálně patologických jevů na zajištění protidrogového působení formou Peer programu, besed, nástěnek a nenásilného zařazování prvků protidrogové výchovy do výuky. Pomáhá při individuální péči o žáky se zdravotními problémy, vývojovými poruchami učení, spolupracuje s vyučujícími ve třídách s integrovanými žáky, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. V oblasti volby povolání spolupracuje s třídními učiteli 5. ročníků při zařazování žáků na osmileté studijní obory, 7. ročníků při zařazování žáků na šestileté studijní obory a pomáhá žákům, kteří v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku při výběru povolání a to jak formou individuálních pohovorů se žáky i rodiči, besed či v rámci výuky předmětu Svět práce. Pro žáky 5., 8. a 9. ročníků zajišťuje objednávku psychotestů. Samozřejmostí je pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. Výchovná poradkyně pomáhá také v práci žákovské samosprávě, pomáhá sestavovat a uskutečňovat plán žákovské samosprávy, podporuje nové návrhy žáků, vede žáky k samostatnosti při organizování akcí žákovské samosprávy jako jsou například barevné dny nebo sportovní turnaje. S žáky řeší jejich problémy, žádosti a připomínky, které mají žáci možnost anonymně vložit do dvou schránek důvěry na škole. Údaje o integrovaných žácích: V naší škole nebývá mnoho integrovaných žáků. Pokud jsou, většinou jde o postižení typu vývojové poruchy učení. Ve školním roce jsme měli 1 žáka s poruchou učení, 1 žáka se zdravotním znevýhodněním (autismus) a poruchou učení. Dalších 48 žáků bylo pravidelně sledováno pedagogicko - psychologickou poradnou pro různé obtíže menší závažnosti nebo rozsahu (poruchy učení, soustředěnosti, nerovnoměrné dozrávání CNS, oslabená výkonnost v různých oblastech, dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita apod.). 9

10 Prevence sociálně patologických jevů: Hlavním úkolem metodičky prevence rizikového chování je tvorba preventivního programu školy a jeho hodnocení. Metodička prevence spolu s výchovnou poradkyní v průběhu školního roku realizují aktivity pro žáky zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. K osvědčeným akcím školy patří adaptační kurzy a pobyty pro žáky nově vznikajících kolektivů s cílem pomoci žákům lépe zvládnout přechod do nového prostředí. S tímto záměrem na začátku školního roku připravují metodička s výchovnou poradkyní projekt Kamarádství. Je určen žákům 6. ročníku. Každoročně organizují pro žáky Peer program zaměřený na šikanu, xenofobii, rasismus, drogy a drogovou prevenci. V programu spolupracují s Gymnáziem L. Jaroše Holešov. Pro žáky 8. a 9. ročníku připravily soutěž Rubikon, která upozorňovala na rizika sázení, dodržování zákonů a zodpovědné rozhodování. Rubikon je interaktivní vzdělávací program a soutěž pro rozvoj právního vědomí žáků. Probíhá pod záštitou MŠMT ČR. Metodička prevence se pravidelně vzdělává na všech seminářích a školeních pořádaných k této problematice KPPP v Kroměříži. Všichni pedagogové školy absolvovali v průběhu školního roku několikadenní odborný seminář zaměřený na krizi, konflikty a jejich řešení, profil učitele, týmovou spolupráci, stres, zátěž a jeho zvládání, motivace a sociální potřeby v pedagogické praxi. Strategií prevence je také vést žáky ke smysluplnému využití jejich volného času. Na škole od roku 2009 pracuje školní klub, který sdružuje všechny kroužky a také umožňuje žákům trávit čas před a po vyučování a také v době mezi dopoledním a odpoledním vyučování v klubovně školy. Třídní učitelé spolu s vedením školy podchycují signály zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví, agrese a dalších negativních jevů. Pokud jsou tyto jevy zaznamenány, zabývá se jimi školní výchovná komise. Ve školním roce 2010/11 jsme využili spolupráce s Policií ČR k velké preventivní akci. Žákům vyšších ročníků se předvedli policejní psi s výcvikem na vyhledání drog. Fotografie ze soutěže Rubikon 10

11 Hodnocení práce školní družiny: Program školní družiny navazuje na výchovnou práci školy a rodiny. Školní družinu navštěvovalo 97 dětí z tříd, které pracovaly ve 4 odděleních. Ranní družinu navštěvovalo v průměru 30 dětí. Upřednostňujeme zájmovou, rekreační a relaxační činnost dětí. Umožňujeme přípravu na vyučování. Děti se seznamují se širokou škálou zájmových aktivit. Spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Jsou vstřícní, nápomocní kdykoliv jsou požádáni. Činnost kroužků byla zaměřena na rozvíjení kompetence sociální, k učení a pracovní. Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně a na školním hřišti při různých hrách a soutěžích. Svými výrobky se podílíme na výzdobě školy a na výstavkách. Každému dítěti byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se z části na připravovaném programu, zažít radost a úspěch. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání. Jedná se především o organizované a spontánní aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti, výlety, exkurze, společné akce jsou nad rámec jednoho oddělení. V 1. oddělení probíhal projekt Pojďte s námi za zvířátky, při kterém děti navštěvovaly chovatele nejrůznějších domácích zvířat v rámci Holešova. Tento projekt má i svou dokumentaci. S velkým zájmem se setkala akce Noc s Andersenem, kdy žáci nocovali ve škole, když si předtím zahráli společenské hry, zažili noční procházku školou a usínali při čtení z knihy známého pohádkáře. Z podnětu vedoucí vychovatelky vznikl na školní zahradě pěkný koutek s ohništěm a lavičkami, kde strávili žáci družiny několik pěkných odpolední společně se svými spolužáky a rodiči. Naším cílem je především vytvářet dětem podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku. Karneval školní družiny 11

12 část V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných Brána jazyků výuka AJ, celoroční kurz (částečně hrazeno 7 zaměstnanci) Univerzita začíná na základní škole 2 Instruktor snowboardingu 1 Personální řízení (zdarma) 1 Homework, Self-study (zdarma) 1 Kariérové poradenství (zdarma) 1 Odměňování ped. pracovníků a pracovněprávní problematika 1 Keramika (hrazeno zaměstnancem) 2 Komunikace se zaměřením na rétoriku (zdarma) 44 Základy znalostí typu osobnosti, psychických poruch v praxi (zdarma) 44 Profil učitele (zdarma) 44 Stres, zátěž a jejich zvládání (zdarma) 44 Finanční gramotnost 1 Školení podle vyhlášky č. 50/ Základy trestní odpovědnosti 42 Vzdělávací aktivity organizované pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje včetně vlastních Zimní a vánoční motivy Jarní motivy Využití ICT ve výuce všeobecně vzděl. předmětů se zaměřením na interakt. tabule Aktivní výuka na I. stupni Finanční náklady na DVPP za období činily ,-Kč. Některé kurzy probíhaly celoročně každý týden (Brána jazyků) nebo v několika cyklech (Personální řízení). Využívali jsme hojně seminářů, které byly nabízeny bezplatně, protože byly financovány z projektů EU. Některé kurzy si z nedostatku finančních prostředků hradili zaměstnanci sami. Ze seminářů, které pořádáme pro ostatní pracovníky Zlínského kraje se posledních dvou zúčastnilo také 8 našich pedagogů. Fotografie z pořádaných seminářů 12

13 část VI. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projekty a granty: 1. V lednu 2011 byl ukončen projekt Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií. Celková částka využitá k vytvoření výukových prezentací, dalších materiálů jako například pracovních listů a nákupu počítačové techniky byla ,- Kč. Projekt byl financován EU a státním rozpočtem ČR. 2. V začátku roku 2011 byl schválen projekt Šance pro každého, který je také financován z ESF a státního rozpočtu. Patří do kategorie tzv. šablon, z nichž jsme si vybrali šablony zaměřené na inovaci ve výuce, konkrétně v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, matematiku, přírodní vědy, cizí jazyky, využívání ICT a finanční gramotnost. Díky zapojení do projektu byla škola vybavena další informační technikou (interaktivní tabule, notebooky, dataprojektory, keramické tabule). Celkem tedy disponujeme 20 třídami nebo učebnami s interaktivním vybavením. Do rozvojových a mezinárodních programů škola zapojena nebyla. Během školního roku jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně obdrželi 2x týdně ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy zdarma. Dále jsme dětem zprostředkovali prodej mléčných výrobků za dotované ceny v projektu Školní mléko. Pro podporu zájmu žáků o technické a přírodovědné obory jsme se zapojili do projektu nabízeného firmou SCIO s názvem Dny rodičů v matematice. Projekt obsahoval 4 výukové hodiny, které odučili ve třídách rodiče žáků společně s učitelkou matematiky. Výuka byla zaměřena na konkrétní využití matematiky v profesi jednotlivých rodičů a setkala se s kladným ohlasem jak u žáků, učitelů, rodičů, tak u pořádající agentury, která vyhodnotila naše hodiny jako jedny z nejlepších. Vlastní hodnocení školy: V roce 2010 jsme na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., provedli vlastní hodnocení školy za období Je to v pořadí druhé sebehodnocení od doby platnosti vyhlášky. Pro hodnocení jsme využili vlastní dotazník určený zaměstnancům, rodičům i žákům. Pro zjištění dalších objektivních skutečností při vlastním hodnocení školy jsme se zapojili do projektu Cesta ke kvalitě, který nám zdarma nabídl Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Použili jsme anketu pro rodiče, hodnocení klimatu učitelského sboru a hodnocení webových stránek školy. Se závěry a výsledky těchto šetření budeme dále pracovat a budou podkladem pro další zvyšování úrovně školy jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak materiálního vybavení, v oblasti komunikace s rodiči a prezentace školy na veřejnosti. 13

14 Další významné aktivity školy: Zapojení do různých celostátních charitativních aktivit a sbírek Pravidelná prezentace školy v tisku Škola organizačně zabezpečila tyto okresní soutěže : okresní soutěž Volejbal kategorie IV. Dívky Volejbal kategorie IV. Hoši Volejbal kategorie IV. Smíšená družstva 7. roč. Vybíjená 5. ročníky Matematická olympiáda kategorie Z5,Z6,Z7,Z8,Z9 Matematický klokan kategorie ZŠ a SŠ Pythagoriáda kategorie 6. a 7. ročník ZŠ garant Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Daniel Poisel PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole: 1) SRPŠ 2) AŠSK Ocenění: U příležitosti Dne učitelů byly starostou Holešova oceněny za vynikající dlouhodobou pedagogickou práci paní učitelky Mgr. Alena Kuklová, Mgr. Otmara Jeřábková a Vlastimil Štopl. Ocenění na krajské úrovni obdržela za rozvoj matematiky a informatiky na škole, za několik podaných projektů, které vedly ke zlepšení vybavenosti školy a k její pozitivní prezentaci na veřejnosti paní učitelka PaedDr. Libuše Procházková. Díky projektům patří škola mezi nejlépe vybavené v kraji z hlediska výpočetní techniky, dále jsme vytvořili pře 500 výukových materiálů, které jsou díky projektům k dispozici všem pedagogům, velmi se zvýšila vzdělanost našich pedagogů v oblasti ICT. Spolupráce školy a dalších subjektů: SRPŠ MŠ Grohova, Masarykova ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice, Rymice Gymnázium L. Jaroše Holešov VOŠ a SPŠ MV Holešov Pedagogicko psychologická poradna Policie ČR a Městská policie Holešov MÚ a Městské kulturní středisko Krizové centrum Odborová organizace školy ČMOS ČČK 14

15 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 proběhla na škole veřejnoprávní kontrola České školní inspekce. Byla kontrolována oprávněnost použití prostředků ze státního rozpočtu, dodržování ustanovení zákona o účetnictví, dodržování předpisů souvisejících s čerpáním prostředků státního rozpočtu apod. Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je uložen v kanceláři školy. Část VIII. Stručné údaje o hospodaření školy Finanční prostředky od zřizovatele jsme použili ve školním roce 2010/11na opravy budovy takto: Oprava zastínění ve třídách ,- Kč Oprava elektroinstalace ve staré budově ,- Kč Oprava stropů a omítek ve staré budově ,- Kč Oprava podlahy v kabinetě ve staré budově ,- Kč Demontáž a montáž tabulí v nové budově ,- Kč Oprava VGA vedení ,- Kč Oprava chodníku z boku staré budovy (vstup pro žáky I ,- Kč stupně) Oprava hromosvodů ,- Kč Nákup HIM (server) ,- Kč Nákup HIM (čistící stroj) ,- Kč Do rozpočtu zřizovatele jsme odvedli koncem roku ,- Kč na zaplacení projektové dokumentace na zateplení nové budovy a na tepelný audit. Holešov, září 2011 Na textech spolupracovali: PaedDr. Jaroslava Dvořáková (výchovné poradenství), Mgr. Jana Polaštíková (prevence rizikového chování), Dagmar Imramovská (školní družina). Schváleno školskou radou dne Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Školská rada vyslovila poděkování všem pracovníkům školy, zejména řešitelům a managementu projektu Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií. 15

16 Ocenění pedagogové ve školním roce Pedagogové A. Kuklová, O. Jeřábková, V. Štopl 16

17 Paní učitelka Procházková při výuce informatiky a při krajském ocenění před památníkem J. A. Komenského v Uherském Brodě 17

18 1. ZŠ Holešov 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady Školní 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady , zpravodaj 18

19 Vážení zde přítomní, paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé, správní zaměstnanci naší školy, vážení rodiče a žáci! Ukázky práce našich žáků DOPIS KRTEČKOVI Zdravím vás všechny na dnešním slavnostním zakončení školního roku. Zejména pak zdravím ty, pro které je tato hodina oslav zvlášť důležitá a cenná - žáky a žákyně devátého ročníku. Toto je vlastně oslava vašeho v uvozovkách propuštění z povinné školní docházky. Vystupujete vlastně z vlaku, který má devět vagónů. Z vlaku, jehož název zní 1. ZŠ Holešov. Vystupujete z posledního vagónu, rozděleného do čtyř kupé - 9. A, 9. B, 9. C a 9. D. Vaše vystoupení je správné, neznamená sice konečný cíl, ale zakončuje vaši povinnost a upřímně. někdy i radost, tedy povinnou školní docházku. Stáváte se ještě více svobodnými, další rozhodování už není jen na vašich rodičích, ale především na vás samotných. Před vámi je doba seberealizace, čas na plnění vašich životních snů a představ. A je to především doba, v níž se budete učit nést odpovědnost sami za sebe. Doba, na kterou se těšíte. Doba, ze které máte určitě trochu obavy.... Nedá mi to, abych se nevrátil k onomu vlaku, o němž jsem mluvil v úvodu. Každý z vás v tomto vlaku, i když musel být někdy držen námi (průvodčími - tedy učiteli), zanechal nesmazatelnou stopu. Stopu každého z vás. ze slavnostního rozloučení žáků 9. ročníku 29. června 2011 Milý Krtečku, rozhodla jsem se ti napsat dopis, přestože už jsem z Tvých příběhů vyrostla. Ale protože Tvůj tvůrce Zdeněk Miler letos v únoru slavil významné životní jubileum - 90 let, zase jsem si vzpomněla na své dětství, na večerníčky s Tebou, na Tvou plyšovou postavičku, kterou jsem jako malá milovala, na všechny omalovánky o Tobě a Tvých kamarádech a také na knížky, které pan Miler ilustroval. Například knížku Kubula a Kuba Kubikula jsem četla moc ráda. Jestlipak víš, jak jsi vůbec vznikl? Já ano. Pan Miler vymýšlel příběh O plátěné košilce, ale moc se mu nedařilo. Byly tam samé technické věci, samé stroje. Věděl, že pro děti musí být v příběhu něco poutavého, nového, nějaká postavička. Šel proto na procházku. Stále ho však nic nenapadalo, až tu na paloučku zakopl o krtinec! A tady se zrodil ten nápad! Bude to krteček! Sám pan Miler pak řekl: Walt Disney použil pro své kreslené filmové příběhy téměř všechna zvířátka, jen jedno ne. To jsem si vybral já. A tak ses vlastně narodil. Za ta léta ses moc nezměnil jen jsi měl původně delší ocásek, který Ti pan Miler zrušil. Taky jsi měl dlouhý čumáček, ale s tím jsi vypadal staře, takže Ti ho malinko zkrátil a hned byl z Tebe kluk - uličník! Mluvil jsi jen v jednom příběhu - Jak krtek ke kalhotkám přišel. V ostatních už nemluvíš, jen vydáváš zvuky, citoslovce, a to jsou vlastně hlasové záznamy dvou malých dcer pana Milera. Do dnešního dne o Tobě vzniklo asi 50 pohádek a postupně k Tobě přibyla spousta kamarádů zvířátek. V závěru svého dopisu bych chtěla popřát panu Milerovi ještě hodně zdravíčka a zároveň mu moc poděkovat za úžasné příběhy o Tobě i za jeho pěkné obrázky v knížkách. A Tobě, Krtečku, přeji, ať máš stále spoustu malých i velkých obdivovatelů. Mějte se oba krásně! Vaše divačka a čtenářka Kristýna Kristýna Kolaříková, 9. C 19

20 Ukázky práce našich žáků MALINOVÁ POHÁDKA V jednom království žil král a ten měl tři dcery. Jmenovaly se Cinda, Pinda a Linda. Všechny byly pěkné, ale každá z těch tří princezniček byla trošku jiná. Pinda byla rozmazlená, Linda pyšná a Cinda byla chytrá. Jednoho dne, jen tak z ničeho nic, Cinda zmizela. Hledali ji úplně všichni a taky úplně všude, ale jakoby se do země propadla. Král byl smutný, královna byla smutná, dokonce i slavíci v zámecké zahradě nějak smutně zpívali. A tak král dal vyhlásit: Kdo najde moji dcerušku Cindu, tak ji dostane za ženu. S ní také celé království a ještě toho kouzelného čuníka, kterého když zataháte za ocásek, tak vypadne penízek. To bylo... Do hledání se dali všichni, i ti, co do té doby ještě nehledali. Hledal pan komoří, pan správce, zahradník, sedlák i pekař a dokonce i stará babka kořenářka zkoušela pomocí své kouzelné koule najít princeznu Cindu. V královské kuchyni zatím poctivě pracoval a vařil pro hledače a hledačky kuchtík Čenda. Z toho velkého vaření dostal chuť na malinovou marmeládu. Maliny na ni minulý týden v královské zahradě sám nasbíral a podle receptu své babičky bývalé velké to kuchařky na dvoře sousedního krále - sám uvařil. Šel po točitých schodech až dolů do sklepa, kde se v malém sklípku marmelády schovávaly. Udivilo ho, že klíče jsou v zámku a dveře zabouchnuté. Když je otevřel, uviděl spící princeznu Cindu, jak drží v ruce jednu z jeho malinových marmelád. Kuchtík Čenda princeznu opatrně probudil, aby nerozbila tu marmeládu. Princezna Cinda měla tak velkou radost, že ji někdo našel, že dala kuchtíkovi velikou pusu. Oba utíkali za panem králem a paní královnou. Cinda vyprávěla tatínkovi: Chtěla jsem ti upéct tvůj oblíbený malinový dort k narozeninám. Šla jsem do sklepa pro marmeládu a průvanem se zabouchly dveře a kuchtík Čenda mě tam našel. Král s královnou museli splnit dané slovo a dát princeznu Cindu kuchtíkovi Čendovi za ženu. Stejně po sobě už chvíli pokukovali. A tak byla svatba a největší pochoutkou na té svatbě byl třípatrový dort upečený princeznou. Klára Navrátilová, 6. C 20 Přehled konaných akcí Září: Kamarádství se rodí z poznání 6. ročník Evropský den gymnázium Holešov 8. a 9. ročník Soustředění matematických tříd 6. a 7. ročníku Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) exkurze malá zoo kozy, ovce (1. odd. ŠD) výstava v zahradnictví návštěva (1. odd. ŠD) exkurze hasiči (1. odd. ŠD) filmové představení v kině Svět Říjen: Návštěva výstavy holešovských zahrádkářů (6. ročník) Dějepisná exkurze Staré Město, Modrá, Velehrad (7. ročník) Okresní přebor v přespolním běhu v Bystřici p/h (6. 9. ročník) Soustředění matematických tříd 8. a 9. ročníku Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Exkurze planetárium Val. Meziříčí (5. ročník) Seminář pro ped. prac. Zl. kraje Vyrábíme z přírodnin Divadelní představení ( ročník) Výstava Hry a klamy Zlín (7. ročník) Dějepisná exkurze (Vizovice, Zlín, Lukov) Exkurze Kospol Holešov (9. D) Školní družina exkurze Fitnes centrum (3. odd. ŠD) beseda v knihovně (1. 3. odd. ŠD) výstava zámek Zpět ke kořenům (3. odd. ŠD) hrátky v malé tělocvičně (1. odd. ŠD) filmové představení v kině Svět Listopad: Orion florbal cup okrsek mladší žáci (6. a 7. ročník) Orion florbal cup okrsek starší žáci (8. a 9. ročník) Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Seminář pro ped. prac. Zl. kraje Vánoce Exkurze IPS Úřad práce KM (9. ročník) Návštěva dětí z MŠ Masarykova v 1. A, B Návštěva dětí z MŠ Grohova v 1. A, B Den slabikáře (1. ročník) Školní kolo dějepisné olympiády (9. ročník) TYMY Vánoce na Hané a Valašsku (1. ročník) Florbal starší žáci okresní kolo (8. a 9. ročník) Výtvarní soutěž Podzimní tvořivost (1. stupeň ZŠ) O pohár starosty města (2. stupeň ZŠ)

21 Školní družina beseda v knihovně ( odd. ŠD) exkurze Dobe Car ( odd. ŠD) návštěva v ZUŠ a v Junáku (3. odd. ŠD) vánoční vyrábění v atriu filmové představení v kině Svět Prosinec: Okresní kolo ve fotbale dívek (6. 9. ročník) Vánoce na dědině skanzen v Rožnově p/radh. (2. A, B) Beseda o Vánocích u nás a ve světě (6. ročník) Volejbalový turnaj dvojic (8. a 9. ročník) Koncert Banana Vox (1. stupeň ZŠ) Vánoční jarmark v kině Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) pečení čertů (1. odd. ŠD) vánoční besídka (3. odd. ŠD) holešovské nádraží vánoční jarmark - odborné učiliště filmové představení v kině Svět (1. 4. odd. ŠD) Leden: Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Okresní kolo ve šplhu Kroměříž (8. a 9. ročník) Krajské kolo ve florbalu (starší žáci) Lyžařský a snowbordový kurz Horní Bečva (7. ročník) Okresní kolo matematické olympiády (5. a 9. ročník) Okresní kolo Pythagoriády (5. ročník) Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) Ukázky práce našich žáků LYŽAŘSKÝ KURZ 1. ZŠ HOLEŠOV Od 10. do15. ledna se zúčastnili žáci sedmých ročníků 1. ZŠ Holešov lyžařského a snowboardového výcviku. Cílem našeho pobytu byla Horní Bečva a hotel Labyrint. Sraz jsme měli u školy v 8 hodin a po půl deváté jsme si to už mířili směr hory. Nepříznivé počasí, které bylo na tento týden předpovězeno, nám na náladě a těšení nijak neubíralo. Asi po hodině a půl jsme dojeli k hotelu a ubytovali jsme se. Do budovy se vstupovalo přes přezouvárnu, ze které se dalo jít do baru a do jídelny, v níž velmi dobře vařili. V 1. patře byly pokoje a společenská místnost, kde jsme si pouštěli filmy nebo jsme měli přednášky, karneval (či spíš přehlídku masek) a jednu diskotéku. K hotelu patřil i bazén, který jsme taktéž využili. Sjezdovka se nacházela nedaleko hotelu v areálu zvaném Sachova studánka. Na sjezdovce fungovaly čtyři vleky, z toho jeden byl vlastně lano pro úplné začátečníky. Hned první den nás učitelé rozdělili do skupin podle lyžařských schopností. Zelené družstvo tvořili lyžaři, kteří nikdy na lyžích nestáli, oranžoví byli středně pokročilí a v červeném družstvu byli ti zkušení. Do dvou skupin byli rozděleni i snowboardisté. Na svah jsme chodili dvakrát denně: dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Před odpoledním lyžováním jsme měli nařízen odpolední klid, který jsme s kamarády trávili tak, že jsme se dívali na film nebo si jen tak povídali. Já osobně jsem jezdil v družstvu paní učitelky Smiřické a to její: Radku, kolena!, které se rozléhalo po svahu, budu slyšet ještě dlouho. S každým dnem byla únava větší a větší, a tak jsem byl rád, že jsme ve středu odpoledne místo lyžování byli plavat, byla to příjemná změna. V pátek jsme se kvůli deštivému počasí na sjezdovku vůbec nedostali, ale i náhradní program v podobě dobrodružného filmu se nám zamlouval. Náš týden na horách uběhl jako voda, a přestože nám v závěru počasí nepřálo, nikomu se nechtělo domů. S kamarády jsme se hodně nasmáli a už teď vím, že na lyžák budu dlouho a rád vzpomínat. Radek Kravec, 7.C 21

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, 76901 Holešov 573312080, 736772612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Školní Výtvarná soutěž 1150. výročí příchodů věrozvěstů na Moravu Veronika Němcová, 8.A

Školní Výtvarná soutěž 1150. výročí příchodů věrozvěstů na Moravu Veronika Němcová, 8.A 1. ZŠ Holešov 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 63 211-212 Školní Výtvarná soutěž 115. výročí příchodů věrozvěstů na Moravu Veronika Němcová, 8.A 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 63 5733128,

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více