1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v"

Transkript

1 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, Holešov , , z s 1 h o v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Holešov, září 2011 zpracovala: Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy

2 část I. Základní údaje o škole 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 IČO Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628 Založení školy: 1888, slavnostní otevření dne Právní subjektivita od: Ředitelka školy : Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Růžičková Mgr. Petr Oral Kontakt na školu: 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 tel., fax Pracovnice pro informace: Aneta Lochmanová Identifikační číslo v rejstříku škol: Základní škola: Školní družina: Školní klub: kapacita 690 žáků kapacita 150 žáků kapacita 250 žáků Charakteristika školy Úplná základní škola počet žáků k celkem 546 počet žáků k celkem 551 2

3 Základní údaje o škole ve školním roce 2010/2011 počet tříd (skupin) Počet žáků počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped. pracovníků Přepočtený počet ped. prac. bez kvalifikace 1. stupeň ,1 13,2 2,2 2. stupeň ,33 22,8 1,7 škola celkem ,16 36,8 4,6 školní družina ,25 2,5 0 školní klub ,6 0 Školská rada: zřízena od , jednala ve školním roce celkem 3x Zástupci rodičů: Zástupci zřizovatele: Zástupci pedagogických pracovníků: Členové: Ing. Jaromír Tomšů předseda Marie Javoříková Aleš Ryška RSDr. Josef Smýkal Ing. Pavel Karhan Mgr. Rudolf Seifert PaedDr. Jaroslava Dvořáková PaedDr. Libuše Procházková Mgr. Jarmila Hanáčková Obory vzdělání: Škola poskytuje základní vzdělání v základní škole a zájmové vzdělání ve školní družině a školním klubu. Vzdělávací program: Název programu č.j. MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků ŠVP pro ZV Škola s širokou nabídkou 1.,2.,3.,4.,6.,7., 8., Základní škola 16847/

4 Volitelné předměty: 6. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky 7. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika 2x Konverzace z anglického jazyka Sportovní hry 2x 8. třídy Cvičení z matematiky Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika Konverzace z anglického jazyka Německý jazyk 2x Sportovní hry Fyzikálně - chemický seminář Přírodovědný seminář Technické kreslení 9. třídy Fyzikálně chemický seminář 2x Zeměpisný seminář Dějepisný seminář Sportovní trénink Seminář z matematiky Přírodovědný seminář Konverzace z anglického jazyka 3x Seminář z hudební výchovy Technické kreslení Informatika 2x Sportovní hry 2x 4 soutěž ve volejbale st. žáci

5 Zájmové kroužky: Angličtina hrou - 5 kroužků Cvičení z matematiky - 2 kroužky Divadelní Individuální logopedická péče Informatika Němčina hrou Pěvecký sbor - 2 kroužky Pohybové hry - 3 kroužky Pracovně výtvarný Ruční práce Sportovní Škola hrou Vaření - 2 kroužky Výtvarný a keramický Výtvarný a dekorační Zábavná angličtina 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 hodina týdně a podle potřeby 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 2 hodiny týdně a podle potřeby 1 vyučovací hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 2,5 hodiny týdně 1 hodina týdně 2 hodiny týdně 1 vyučovací hodina týdně celkem 25 kroužků Pyžamový den se setkal s velkým zájmem 5

6 část II. Rámcové údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo pracovní zařazení nebo funkce Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Mgr. Petr Oral zástupce ředitelky pro 2.st., statutární zástupce 3. zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň 4. učitelka + výchovná poradkyně 5. učitelka + koordinátorka ICT 6. učitel + metodik environmentální výchovy 7. učitelka + metodik prevence učitel, učitelka učitelka/vychovatelka 40. vedoucí vychovatelka vychovatelka učitelka, t.č. MD věkové rozmezí pedagogických pracovníků počet pracovníků z toho počet žen z toho počet mužů do 29 let let let až do vzniku nároku na SD důchodci Při zaměstnání studovala dálkově VŠ předmětů na 2. stupni 1 učitelka. obor učitelství všeobecně vzdělávacích Údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce 1. ekonomka 2. administrativní pracovnice 3. školník uklízečky 9. správce haly 6

7 část III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 Zapisovaní do 1.třídy 2010 Nastoupili do 1. tříd Vývoj počtu žáků prvních tříd za posledních 10 let : 2001/ / / / / / / / / / Vývoj počtu žáků školy za posledních 11 let : Počet žáků celkem Počet žáků na I. stupni Počet žáků na II. stupni Z toho 6. ročníky Z toho 9. ročníky 1999/ /2001 Údaje nejsou k dispozici 2001/ / / / / / / / / / Vánoční den Žáci přišli v červeném vánočním oblečení 7

8 část IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010: I. stupeň I. pololetí II. pololetí Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenání Neprospělo 0 0 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 0 Zhoršená známka z chování stupeň stupeň 0 0 Pochvaly II. stupeň Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 6 23 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 2 Zhoršená známka z chování stupeň stupeň 0 4 Pochvaly Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: Ve školním roce 2010/2011 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 78 žáků. Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden ve zpravodaji školy, který je přílohou této zprávy. Kromě toho odešlo na další studia 8 žáků z 5. ročníků na osmiletý studijní obor Gymnázia L. Jaroše v Holešově, v 8. ročníku ukončil povinnou školní docházku jeden žák. 8 Poslední taneční a slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. tříd

9 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství: Výchovná poradkyně působí ve své funkci od roku Náplň její práce vychází z plánu práce školy a plánu práce výchovného poradce. Zabývá se otázkou výchovného působení na všechny žáky, s prioritním zájmem o žáky talentované, problémové, žáky s kázeňskými problémy, žáky se špatným rodinným zázemím, žáky u nichž byla diagnostikována vývojová porucha učení a také o žáky se změněnou pracovní schopností. V pracovní náplni výchovné poradkyně je také pomoc žákům při jejich volbě povolání a pomoc žákovské samosprávě v její činnosti. Ve všech těchto oblastech úzce spolupracuje s vedením a pedagogy školy. Hlavními úkoly v oblasti výchovného působení je pomoc třídním učitelům při řešení kázeňských problémů, při jednáních s rodiči, věnovat pozornost záškoláctví a projevům šikany, řešit tyto problémy s rodiči a příslušnými orgány. V rámci prevence spolupracuje s metodičkou prevence sociálně patologických jevů na zajištění protidrogového působení formou Peer programu, besed, nástěnek a nenásilného zařazování prvků protidrogové výchovy do výuky. Pomáhá při individuální péči o žáky se zdravotními problémy, vývojovými poruchami učení, spolupracuje s vyučujícími ve třídách s integrovanými žáky, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. V oblasti volby povolání spolupracuje s třídními učiteli 5. ročníků při zařazování žáků na osmileté studijní obory, 7. ročníků při zařazování žáků na šestileté studijní obory a pomáhá žákům, kteří v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku při výběru povolání a to jak formou individuálních pohovorů se žáky i rodiči, besed či v rámci výuky předmětu Svět práce. Pro žáky 5., 8. a 9. ročníků zajišťuje objednávku psychotestů. Samozřejmostí je pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. Výchovná poradkyně pomáhá také v práci žákovské samosprávě, pomáhá sestavovat a uskutečňovat plán žákovské samosprávy, podporuje nové návrhy žáků, vede žáky k samostatnosti při organizování akcí žákovské samosprávy jako jsou například barevné dny nebo sportovní turnaje. S žáky řeší jejich problémy, žádosti a připomínky, které mají žáci možnost anonymně vložit do dvou schránek důvěry na škole. Údaje o integrovaných žácích: V naší škole nebývá mnoho integrovaných žáků. Pokud jsou, většinou jde o postižení typu vývojové poruchy učení. Ve školním roce jsme měli 1 žáka s poruchou učení, 1 žáka se zdravotním znevýhodněním (autismus) a poruchou učení. Dalších 48 žáků bylo pravidelně sledováno pedagogicko - psychologickou poradnou pro různé obtíže menší závažnosti nebo rozsahu (poruchy učení, soustředěnosti, nerovnoměrné dozrávání CNS, oslabená výkonnost v různých oblastech, dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita apod.). 9

10 Prevence sociálně patologických jevů: Hlavním úkolem metodičky prevence rizikového chování je tvorba preventivního programu školy a jeho hodnocení. Metodička prevence spolu s výchovnou poradkyní v průběhu školního roku realizují aktivity pro žáky zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. K osvědčeným akcím školy patří adaptační kurzy a pobyty pro žáky nově vznikajících kolektivů s cílem pomoci žákům lépe zvládnout přechod do nového prostředí. S tímto záměrem na začátku školního roku připravují metodička s výchovnou poradkyní projekt Kamarádství. Je určen žákům 6. ročníku. Každoročně organizují pro žáky Peer program zaměřený na šikanu, xenofobii, rasismus, drogy a drogovou prevenci. V programu spolupracují s Gymnáziem L. Jaroše Holešov. Pro žáky 8. a 9. ročníku připravily soutěž Rubikon, která upozorňovala na rizika sázení, dodržování zákonů a zodpovědné rozhodování. Rubikon je interaktivní vzdělávací program a soutěž pro rozvoj právního vědomí žáků. Probíhá pod záštitou MŠMT ČR. Metodička prevence se pravidelně vzdělává na všech seminářích a školeních pořádaných k této problematice KPPP v Kroměříži. Všichni pedagogové školy absolvovali v průběhu školního roku několikadenní odborný seminář zaměřený na krizi, konflikty a jejich řešení, profil učitele, týmovou spolupráci, stres, zátěž a jeho zvládání, motivace a sociální potřeby v pedagogické praxi. Strategií prevence je také vést žáky ke smysluplnému využití jejich volného času. Na škole od roku 2009 pracuje školní klub, který sdružuje všechny kroužky a také umožňuje žákům trávit čas před a po vyučování a také v době mezi dopoledním a odpoledním vyučování v klubovně školy. Třídní učitelé spolu s vedením školy podchycují signály zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví, agrese a dalších negativních jevů. Pokud jsou tyto jevy zaznamenány, zabývá se jimi školní výchovná komise. Ve školním roce 2010/11 jsme využili spolupráce s Policií ČR k velké preventivní akci. Žákům vyšších ročníků se předvedli policejní psi s výcvikem na vyhledání drog. Fotografie ze soutěže Rubikon 10

11 Hodnocení práce školní družiny: Program školní družiny navazuje na výchovnou práci školy a rodiny. Školní družinu navštěvovalo 97 dětí z tříd, které pracovaly ve 4 odděleních. Ranní družinu navštěvovalo v průměru 30 dětí. Upřednostňujeme zájmovou, rekreační a relaxační činnost dětí. Umožňujeme přípravu na vyučování. Děti se seznamují se širokou škálou zájmových aktivit. Spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Jsou vstřícní, nápomocní kdykoliv jsou požádáni. Činnost kroužků byla zaměřena na rozvíjení kompetence sociální, k učení a pracovní. Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně a na školním hřišti při různých hrách a soutěžích. Svými výrobky se podílíme na výzdobě školy a na výstavkách. Každému dítěti byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se z části na připravovaném programu, zažít radost a úspěch. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání. Jedná se především o organizované a spontánní aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti, výlety, exkurze, společné akce jsou nad rámec jednoho oddělení. V 1. oddělení probíhal projekt Pojďte s námi za zvířátky, při kterém děti navštěvovaly chovatele nejrůznějších domácích zvířat v rámci Holešova. Tento projekt má i svou dokumentaci. S velkým zájmem se setkala akce Noc s Andersenem, kdy žáci nocovali ve škole, když si předtím zahráli společenské hry, zažili noční procházku školou a usínali při čtení z knihy známého pohádkáře. Z podnětu vedoucí vychovatelky vznikl na školní zahradě pěkný koutek s ohništěm a lavičkami, kde strávili žáci družiny několik pěkných odpolední společně se svými spolužáky a rodiči. Naším cílem je především vytvářet dětem podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku. Karneval školní družiny 11

12 část V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných Brána jazyků výuka AJ, celoroční kurz (částečně hrazeno 7 zaměstnanci) Univerzita začíná na základní škole 2 Instruktor snowboardingu 1 Personální řízení (zdarma) 1 Homework, Self-study (zdarma) 1 Kariérové poradenství (zdarma) 1 Odměňování ped. pracovníků a pracovněprávní problematika 1 Keramika (hrazeno zaměstnancem) 2 Komunikace se zaměřením na rétoriku (zdarma) 44 Základy znalostí typu osobnosti, psychických poruch v praxi (zdarma) 44 Profil učitele (zdarma) 44 Stres, zátěž a jejich zvládání (zdarma) 44 Finanční gramotnost 1 Školení podle vyhlášky č. 50/ Základy trestní odpovědnosti 42 Vzdělávací aktivity organizované pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje včetně vlastních Zimní a vánoční motivy Jarní motivy Využití ICT ve výuce všeobecně vzděl. předmětů se zaměřením na interakt. tabule Aktivní výuka na I. stupni Finanční náklady na DVPP za období činily ,-Kč. Některé kurzy probíhaly celoročně každý týden (Brána jazyků) nebo v několika cyklech (Personální řízení). Využívali jsme hojně seminářů, které byly nabízeny bezplatně, protože byly financovány z projektů EU. Některé kurzy si z nedostatku finančních prostředků hradili zaměstnanci sami. Ze seminářů, které pořádáme pro ostatní pracovníky Zlínského kraje se posledních dvou zúčastnilo také 8 našich pedagogů. Fotografie z pořádaných seminářů 12

13 část VI. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projekty a granty: 1. V lednu 2011 byl ukončen projekt Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií. Celková částka využitá k vytvoření výukových prezentací, dalších materiálů jako například pracovních listů a nákupu počítačové techniky byla ,- Kč. Projekt byl financován EU a státním rozpočtem ČR. 2. V začátku roku 2011 byl schválen projekt Šance pro každého, který je také financován z ESF a státního rozpočtu. Patří do kategorie tzv. šablon, z nichž jsme si vybrali šablony zaměřené na inovaci ve výuce, konkrétně v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, matematiku, přírodní vědy, cizí jazyky, využívání ICT a finanční gramotnost. Díky zapojení do projektu byla škola vybavena další informační technikou (interaktivní tabule, notebooky, dataprojektory, keramické tabule). Celkem tedy disponujeme 20 třídami nebo učebnami s interaktivním vybavením. Do rozvojových a mezinárodních programů škola zapojena nebyla. Během školního roku jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně obdrželi 2x týdně ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy zdarma. Dále jsme dětem zprostředkovali prodej mléčných výrobků za dotované ceny v projektu Školní mléko. Pro podporu zájmu žáků o technické a přírodovědné obory jsme se zapojili do projektu nabízeného firmou SCIO s názvem Dny rodičů v matematice. Projekt obsahoval 4 výukové hodiny, které odučili ve třídách rodiče žáků společně s učitelkou matematiky. Výuka byla zaměřena na konkrétní využití matematiky v profesi jednotlivých rodičů a setkala se s kladným ohlasem jak u žáků, učitelů, rodičů, tak u pořádající agentury, která vyhodnotila naše hodiny jako jedny z nejlepších. Vlastní hodnocení školy: V roce 2010 jsme na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., provedli vlastní hodnocení školy za období Je to v pořadí druhé sebehodnocení od doby platnosti vyhlášky. Pro hodnocení jsme využili vlastní dotazník určený zaměstnancům, rodičům i žákům. Pro zjištění dalších objektivních skutečností při vlastním hodnocení školy jsme se zapojili do projektu Cesta ke kvalitě, který nám zdarma nabídl Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Použili jsme anketu pro rodiče, hodnocení klimatu učitelského sboru a hodnocení webových stránek školy. Se závěry a výsledky těchto šetření budeme dále pracovat a budou podkladem pro další zvyšování úrovně školy jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak materiálního vybavení, v oblasti komunikace s rodiči a prezentace školy na veřejnosti. 13

14 Další významné aktivity školy: Zapojení do různých celostátních charitativních aktivit a sbírek Pravidelná prezentace školy v tisku Škola organizačně zabezpečila tyto okresní soutěže : okresní soutěž Volejbal kategorie IV. Dívky Volejbal kategorie IV. Hoši Volejbal kategorie IV. Smíšená družstva 7. roč. Vybíjená 5. ročníky Matematická olympiáda kategorie Z5,Z6,Z7,Z8,Z9 Matematický klokan kategorie ZŠ a SŠ Pythagoriáda kategorie 6. a 7. ročník ZŠ garant Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Daniel Poisel PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole: 1) SRPŠ 2) AŠSK Ocenění: U příležitosti Dne učitelů byly starostou Holešova oceněny za vynikající dlouhodobou pedagogickou práci paní učitelky Mgr. Alena Kuklová, Mgr. Otmara Jeřábková a Vlastimil Štopl. Ocenění na krajské úrovni obdržela za rozvoj matematiky a informatiky na škole, za několik podaných projektů, které vedly ke zlepšení vybavenosti školy a k její pozitivní prezentaci na veřejnosti paní učitelka PaedDr. Libuše Procházková. Díky projektům patří škola mezi nejlépe vybavené v kraji z hlediska výpočetní techniky, dále jsme vytvořili pře 500 výukových materiálů, které jsou díky projektům k dispozici všem pedagogům, velmi se zvýšila vzdělanost našich pedagogů v oblasti ICT. Spolupráce školy a dalších subjektů: SRPŠ MŠ Grohova, Masarykova ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice, Rymice Gymnázium L. Jaroše Holešov VOŠ a SPŠ MV Holešov Pedagogicko psychologická poradna Policie ČR a Městská policie Holešov MÚ a Městské kulturní středisko Krizové centrum Odborová organizace školy ČMOS ČČK 14

15 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 proběhla na škole veřejnoprávní kontrola České školní inspekce. Byla kontrolována oprávněnost použití prostředků ze státního rozpočtu, dodržování ustanovení zákona o účetnictví, dodržování předpisů souvisejících s čerpáním prostředků státního rozpočtu apod. Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je uložen v kanceláři školy. Část VIII. Stručné údaje o hospodaření školy Finanční prostředky od zřizovatele jsme použili ve školním roce 2010/11na opravy budovy takto: Oprava zastínění ve třídách ,- Kč Oprava elektroinstalace ve staré budově ,- Kč Oprava stropů a omítek ve staré budově ,- Kč Oprava podlahy v kabinetě ve staré budově ,- Kč Demontáž a montáž tabulí v nové budově ,- Kč Oprava VGA vedení ,- Kč Oprava chodníku z boku staré budovy (vstup pro žáky I ,- Kč stupně) Oprava hromosvodů ,- Kč Nákup HIM (server) ,- Kč Nákup HIM (čistící stroj) ,- Kč Do rozpočtu zřizovatele jsme odvedli koncem roku ,- Kč na zaplacení projektové dokumentace na zateplení nové budovy a na tepelný audit. Holešov, září 2011 Na textech spolupracovali: PaedDr. Jaroslava Dvořáková (výchovné poradenství), Mgr. Jana Polaštíková (prevence rizikového chování), Dagmar Imramovská (školní družina). Schváleno školskou radou dne Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Školská rada vyslovila poděkování všem pracovníkům školy, zejména řešitelům a managementu projektu Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií. 15

16 Ocenění pedagogové ve školním roce Pedagogové A. Kuklová, O. Jeřábková, V. Štopl 16

17 Paní učitelka Procházková při výuce informatiky a při krajském ocenění před památníkem J. A. Komenského v Uherském Brodě 17

18 1. ZŠ Holešov 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady Školní 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady , zpravodaj 18

19 Vážení zde přítomní, paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé, správní zaměstnanci naší školy, vážení rodiče a žáci! Ukázky práce našich žáků DOPIS KRTEČKOVI Zdravím vás všechny na dnešním slavnostním zakončení školního roku. Zejména pak zdravím ty, pro které je tato hodina oslav zvlášť důležitá a cenná - žáky a žákyně devátého ročníku. Toto je vlastně oslava vašeho v uvozovkách propuštění z povinné školní docházky. Vystupujete vlastně z vlaku, který má devět vagónů. Z vlaku, jehož název zní 1. ZŠ Holešov. Vystupujete z posledního vagónu, rozděleného do čtyř kupé - 9. A, 9. B, 9. C a 9. D. Vaše vystoupení je správné, neznamená sice konečný cíl, ale zakončuje vaši povinnost a upřímně. někdy i radost, tedy povinnou školní docházku. Stáváte se ještě více svobodnými, další rozhodování už není jen na vašich rodičích, ale především na vás samotných. Před vámi je doba seberealizace, čas na plnění vašich životních snů a představ. A je to především doba, v níž se budete učit nést odpovědnost sami za sebe. Doba, na kterou se těšíte. Doba, ze které máte určitě trochu obavy.... Nedá mi to, abych se nevrátil k onomu vlaku, o němž jsem mluvil v úvodu. Každý z vás v tomto vlaku, i když musel být někdy držen námi (průvodčími - tedy učiteli), zanechal nesmazatelnou stopu. Stopu každého z vás. ze slavnostního rozloučení žáků 9. ročníku 29. června 2011 Milý Krtečku, rozhodla jsem se ti napsat dopis, přestože už jsem z Tvých příběhů vyrostla. Ale protože Tvůj tvůrce Zdeněk Miler letos v únoru slavil významné životní jubileum - 90 let, zase jsem si vzpomněla na své dětství, na večerníčky s Tebou, na Tvou plyšovou postavičku, kterou jsem jako malá milovala, na všechny omalovánky o Tobě a Tvých kamarádech a také na knížky, které pan Miler ilustroval. Například knížku Kubula a Kuba Kubikula jsem četla moc ráda. Jestlipak víš, jak jsi vůbec vznikl? Já ano. Pan Miler vymýšlel příběh O plátěné košilce, ale moc se mu nedařilo. Byly tam samé technické věci, samé stroje. Věděl, že pro děti musí být v příběhu něco poutavého, nového, nějaká postavička. Šel proto na procházku. Stále ho však nic nenapadalo, až tu na paloučku zakopl o krtinec! A tady se zrodil ten nápad! Bude to krteček! Sám pan Miler pak řekl: Walt Disney použil pro své kreslené filmové příběhy téměř všechna zvířátka, jen jedno ne. To jsem si vybral já. A tak ses vlastně narodil. Za ta léta ses moc nezměnil jen jsi měl původně delší ocásek, který Ti pan Miler zrušil. Taky jsi měl dlouhý čumáček, ale s tím jsi vypadal staře, takže Ti ho malinko zkrátil a hned byl z Tebe kluk - uličník! Mluvil jsi jen v jednom příběhu - Jak krtek ke kalhotkám přišel. V ostatních už nemluvíš, jen vydáváš zvuky, citoslovce, a to jsou vlastně hlasové záznamy dvou malých dcer pana Milera. Do dnešního dne o Tobě vzniklo asi 50 pohádek a postupně k Tobě přibyla spousta kamarádů zvířátek. V závěru svého dopisu bych chtěla popřát panu Milerovi ještě hodně zdravíčka a zároveň mu moc poděkovat za úžasné příběhy o Tobě i za jeho pěkné obrázky v knížkách. A Tobě, Krtečku, přeji, ať máš stále spoustu malých i velkých obdivovatelů. Mějte se oba krásně! Vaše divačka a čtenářka Kristýna Kristýna Kolaříková, 9. C 19

20 Ukázky práce našich žáků MALINOVÁ POHÁDKA V jednom království žil král a ten měl tři dcery. Jmenovaly se Cinda, Pinda a Linda. Všechny byly pěkné, ale každá z těch tří princezniček byla trošku jiná. Pinda byla rozmazlená, Linda pyšná a Cinda byla chytrá. Jednoho dne, jen tak z ničeho nic, Cinda zmizela. Hledali ji úplně všichni a taky úplně všude, ale jakoby se do země propadla. Král byl smutný, královna byla smutná, dokonce i slavíci v zámecké zahradě nějak smutně zpívali. A tak král dal vyhlásit: Kdo najde moji dcerušku Cindu, tak ji dostane za ženu. S ní také celé království a ještě toho kouzelného čuníka, kterého když zataháte za ocásek, tak vypadne penízek. To bylo... Do hledání se dali všichni, i ti, co do té doby ještě nehledali. Hledal pan komoří, pan správce, zahradník, sedlák i pekař a dokonce i stará babka kořenářka zkoušela pomocí své kouzelné koule najít princeznu Cindu. V královské kuchyni zatím poctivě pracoval a vařil pro hledače a hledačky kuchtík Čenda. Z toho velkého vaření dostal chuť na malinovou marmeládu. Maliny na ni minulý týden v královské zahradě sám nasbíral a podle receptu své babičky bývalé velké to kuchařky na dvoře sousedního krále - sám uvařil. Šel po točitých schodech až dolů do sklepa, kde se v malém sklípku marmelády schovávaly. Udivilo ho, že klíče jsou v zámku a dveře zabouchnuté. Když je otevřel, uviděl spící princeznu Cindu, jak drží v ruce jednu z jeho malinových marmelád. Kuchtík Čenda princeznu opatrně probudil, aby nerozbila tu marmeládu. Princezna Cinda měla tak velkou radost, že ji někdo našel, že dala kuchtíkovi velikou pusu. Oba utíkali za panem králem a paní královnou. Cinda vyprávěla tatínkovi: Chtěla jsem ti upéct tvůj oblíbený malinový dort k narozeninám. Šla jsem do sklepa pro marmeládu a průvanem se zabouchly dveře a kuchtík Čenda mě tam našel. Král s královnou museli splnit dané slovo a dát princeznu Cindu kuchtíkovi Čendovi za ženu. Stejně po sobě už chvíli pokukovali. A tak byla svatba a největší pochoutkou na té svatbě byl třípatrový dort upečený princeznou. Klára Navrátilová, 6. C 20 Přehled konaných akcí Září: Kamarádství se rodí z poznání 6. ročník Evropský den gymnázium Holešov 8. a 9. ročník Soustředění matematických tříd 6. a 7. ročníku Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) exkurze malá zoo kozy, ovce (1. odd. ŠD) výstava v zahradnictví návštěva (1. odd. ŠD) exkurze hasiči (1. odd. ŠD) filmové představení v kině Svět Říjen: Návštěva výstavy holešovských zahrádkářů (6. ročník) Dějepisná exkurze Staré Město, Modrá, Velehrad (7. ročník) Okresní přebor v přespolním běhu v Bystřici p/h (6. 9. ročník) Soustředění matematických tříd 8. a 9. ročníku Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Exkurze planetárium Val. Meziříčí (5. ročník) Seminář pro ped. prac. Zl. kraje Vyrábíme z přírodnin Divadelní představení ( ročník) Výstava Hry a klamy Zlín (7. ročník) Dějepisná exkurze (Vizovice, Zlín, Lukov) Exkurze Kospol Holešov (9. D) Školní družina exkurze Fitnes centrum (3. odd. ŠD) beseda v knihovně (1. 3. odd. ŠD) výstava zámek Zpět ke kořenům (3. odd. ŠD) hrátky v malé tělocvičně (1. odd. ŠD) filmové představení v kině Svět Listopad: Orion florbal cup okrsek mladší žáci (6. a 7. ročník) Orion florbal cup okrsek starší žáci (8. a 9. ročník) Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Seminář pro ped. prac. Zl. kraje Vánoce Exkurze IPS Úřad práce KM (9. ročník) Návštěva dětí z MŠ Masarykova v 1. A, B Návštěva dětí z MŠ Grohova v 1. A, B Den slabikáře (1. ročník) Školní kolo dějepisné olympiády (9. ročník) TYMY Vánoce na Hané a Valašsku (1. ročník) Florbal starší žáci okresní kolo (8. a 9. ročník) Výtvarní soutěž Podzimní tvořivost (1. stupeň ZŠ) O pohár starosty města (2. stupeň ZŠ)

21 Školní družina beseda v knihovně ( odd. ŠD) exkurze Dobe Car ( odd. ŠD) návštěva v ZUŠ a v Junáku (3. odd. ŠD) vánoční vyrábění v atriu filmové představení v kině Svět Prosinec: Okresní kolo ve fotbale dívek (6. 9. ročník) Vánoce na dědině skanzen v Rožnově p/radh. (2. A, B) Beseda o Vánocích u nás a ve světě (6. ročník) Volejbalový turnaj dvojic (8. a 9. ročník) Koncert Banana Vox (1. stupeň ZŠ) Vánoční jarmark v kině Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) pečení čertů (1. odd. ŠD) vánoční besídka (3. odd. ŠD) holešovské nádraží vánoční jarmark - odborné učiliště filmové představení v kině Svět (1. 4. odd. ŠD) Leden: Divadlo Zlín (1. 3. ročník) Okresní kolo ve šplhu Kroměříž (8. a 9. ročník) Krajské kolo ve florbalu (starší žáci) Lyžařský a snowbordový kurz Horní Bečva (7. ročník) Okresní kolo matematické olympiády (5. a 9. ročník) Okresní kolo Pythagoriády (5. ročník) Školní družina beseda v knihovně (1. odd. ŠD) Ukázky práce našich žáků LYŽAŘSKÝ KURZ 1. ZŠ HOLEŠOV Od 10. do15. ledna se zúčastnili žáci sedmých ročníků 1. ZŠ Holešov lyžařského a snowboardového výcviku. Cílem našeho pobytu byla Horní Bečva a hotel Labyrint. Sraz jsme měli u školy v 8 hodin a po půl deváté jsme si to už mířili směr hory. Nepříznivé počasí, které bylo na tento týden předpovězeno, nám na náladě a těšení nijak neubíralo. Asi po hodině a půl jsme dojeli k hotelu a ubytovali jsme se. Do budovy se vstupovalo přes přezouvárnu, ze které se dalo jít do baru a do jídelny, v níž velmi dobře vařili. V 1. patře byly pokoje a společenská místnost, kde jsme si pouštěli filmy nebo jsme měli přednášky, karneval (či spíš přehlídku masek) a jednu diskotéku. K hotelu patřil i bazén, který jsme taktéž využili. Sjezdovka se nacházela nedaleko hotelu v areálu zvaném Sachova studánka. Na sjezdovce fungovaly čtyři vleky, z toho jeden byl vlastně lano pro úplné začátečníky. Hned první den nás učitelé rozdělili do skupin podle lyžařských schopností. Zelené družstvo tvořili lyžaři, kteří nikdy na lyžích nestáli, oranžoví byli středně pokročilí a v červeném družstvu byli ti zkušení. Do dvou skupin byli rozděleni i snowboardisté. Na svah jsme chodili dvakrát denně: dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Před odpoledním lyžováním jsme měli nařízen odpolední klid, který jsme s kamarády trávili tak, že jsme se dívali na film nebo si jen tak povídali. Já osobně jsem jezdil v družstvu paní učitelky Smiřické a to její: Radku, kolena!, které se rozléhalo po svahu, budu slyšet ještě dlouho. S každým dnem byla únava větší a větší, a tak jsem byl rád, že jsme ve středu odpoledne místo lyžování byli plavat, byla to příjemná změna. V pátek jsme se kvůli deštivému počasí na sjezdovku vůbec nedostali, ale i náhradní program v podobě dobrodružného filmu se nám zamlouval. Náš týden na horách uběhl jako voda, a přestože nám v závěru počasí nepřálo, nikomu se nechtělo domů. S kamarády jsme se hodně nasmáli a už teď vím, že na lyžák budu dlouho a rád vzpomínat. Radek Kravec, 7.C 21

Školní. zpravodaj 2010-2011. 1. Základní škola Holešov. 1. ZŠ Holešov. 1. Základní škola Holešov. Smetanovy sady 630

Školní. zpravodaj 2010-2011. 1. Základní škola Holešov. 1. ZŠ Holešov. 1. Základní škola Holešov. Smetanovy sady 630 1. ZŠ Holešov 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 63 21-211 Školní 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 63 5733128, zs1hol@volny.cz, http://www.1zsholesov.cz zpravodaj Ukázky práce našich žáků

Více

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, 76901 Holešov 573312080, 736772612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 573 312 080, 736 772 612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 Holešov, říjen 2009 zpracovala:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, 76901 Holešov 573312080, 736772612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 573 312 080, 736 772 612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 Holešov, září 2007 zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v 573 312 080, 736 772 612, e-mail: z s 1 h o l @ v o l n y. c z www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008 Holešov, září 2008 zpracovala:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více