1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vysočany, okr. Blansko Adresa a sídlo: Vysočany č. 42, Sloup v Mor.kr. Charakteristika školy: Základní škola pouze s 1. stupněm. Žáci všech pěti ročníků prvního stupně pracovali ve třech třídách: I. třída 1. ročník 5 žáků II. třída ročník 14 žáků III. třída ročník 15 žáků Celkem ve škole 34 žáků Žáci pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP) Společně krok za krokem životem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna Zřizovatel školy: Obec Vysočany Ředitel školy: Mgr. Jana Sehnalová Adresa pro dálkový přístup: telefon telefon do školní jídelny telefon do školní družiny Školská rada: Byla zřízena podle 167 zákona č. 561/2004 dne rozhodnutím zastupitelstva obce Vysočany č.21/06/16 ze dne Od září 2008 pracovala školská rada ve složení: Dana Kouřilová předsedkyně, členové Viktor Šebela, Mgr. Martin Koupý. Školská rada uskutečnila poslední zasedání svého volebního období, které se konalo Na tomto zasedání byly projednány a schváleny následující dokumenty: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Školní řád Koncepce a rozvoj školy - návrhy ŠVP Vlastní hodnocení

2 Dále členové diskutovali o možnostech dalšího rozvoje školy, zlepšování materiálních podmínek, nabídce školních a mimoškolních aktivit pro žáky. Od října 2011 pracuje školská rada ve složení: Bc. Kateřina Rezková předsedkyně, členové Ing. arch. Jiří Kouřil, Mgr. Martin Koupý. Školská rada uskutečnila 2 zasedání. První se konalo Na tomto zasedání byl projednán a schválen jednací řád školské rády a zvolen předseda školské rady. Dále členové diskutovali aktuální stav v ZŠ Vysočany. Diskuze se týkala materiálního vybavení školy, stavu žáků ve školním roce 2010/2011 a možnosti rozvoje školy v dalším období. Druhé jednání se konalo Byl projednán návrh na finanční vypořádání dotací k částečné úhradě na provoz za rok 2011 a rada schválila hospodářský výsledek v částce plus 407,87 Kč převést podle pravidel do fondu rezervního. Členové rady se seznámili s návrhem na rozpočet školy pro rok Školská rada doporučila zastupitelstvu obce Vysočany rozpočet ke schválení. Posledním bodem jednání byla informace o akcích školy v následujících měsících. Nechyběla informace o zápisu. Ředitelce školy předložen návrh na zvážení využívání plochy fotbalového hřiště pro výuku. 2. PŘEHLED OBORŮ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Škola poskytuje základní vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu zpracovaného do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Společně krok za krokem životem. 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy a TU v III. třídě... Mgr. Jana Sehnalová Třídní učitelka v I. třídě... Zdeňka Bejčková Třídní učitelka v II. třídě... Mgr. Soňa Švrčinová Učitelka. Bc. Kateřina Rezková

3 Vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga... Dana Kouřilová Asistentka pedagoga Jana Hánová Provozní pracovníci Školnice a vedoucí školní jídelny... Anna Šebelová, Hlavní kuchařka... Ilona Kuchařová Pomocná kuchařka... Ludmila Škvařilová 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsáno 12 dětí, přijato 12 dětí. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Naše škola snažila dosáhnout cílů, které jsme si vytýčili ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Společně krok za krokem životem. Celkově jsme svoje cíle splnili velmi dobře. Nevyskytly se závažnější problémy. Provedli jsme úpravu množství a obsahu učiva v předmětu Člověk a jeho svět ve 4. i 5. ročníku. Pro další školní rok jsme provedli úpravu učiva Informatika pro 5. ročník.a Hudební výchova pro ročník. Žáků s vyznamenáním: 28 Prospělo: 6 Neprospělo. 0 Zhoršený stupeň z chování nebyl udělen. Absence všechny omluvené rodiči.

4 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V prevenci sociálně patologických jevů se významným způsobem osvědčila práce dle Minimálního vzdělávacího programu, který se podílí na tvorbě plánu smysluplného využívání volného času. Tento program je doplňován ročním plánem práce školy. Velké množství besed, přednášek či různých činností je uskutečňováno i přímo ve vyučovacích hodinách českého jazyka, přírodovědy, prvouky. Výstupy ze všech činností jsou pravidelně prezentovány na nástěnce ve vchodu školy. Další nástěnka slouží jako informativní pro rodiče. Rodiče jsou informováni o nových trendech ve výchově, problémech spojených s výchovou, rizikovým chováním dětí a způsobem řešení těchto situací. Velmi se nám osvědčily akce pro rodiče a děti, zaměřené na spoluprožívání. V naší škole se snažíme dětem ukázat, že práce i zábava je tvůrčí činnost. Učíme je spoluprožívat, brát ohled na druhého, spolupracovat, umět se ocenit, umět ocenit práci druhého. Okamžité reakce na nevhodné chování, což menší kolektiv umožňuje, pomáhá předcházet negativním projevům přirozenou cestou. Práce v projektech ve smíšených kolektivech vede k toleranci, sebeovládání a k pomoci slabším. Motivační hodnocení razítky vede k uvědomělé práci dle individuálních sil, děti se učí zodpovědnosti za svou práci, odstraňuje strach. Vše je vidět, slyšet hned. Dobré i špatné. Reagují všichni zúčastnění, malí i velcí. To jsou hlavní priority malotřídní školy. Nedají se naplánovat, špatně se řadí do tabulek, čísly je nezměříte, ale pro život jsou velice důležité. Proto nemusíme řešit velké problémy, které se objevují ve velkých anonymních kolektivech. Učíme se a vychováváme se vzájemně denně. Nejsme všichni na jedničku, ale dáváme si vždycky šanci. I to je základ prevence, předcházení nevhodného, nebezpečného chování. Možná, že se přirozeným metodám výchovy a vzdělávání dostane znovu ocenění. Jsou prověřené a jsou zadarmo. Zpracovala: Zdeňka Bejčková 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ukládá všem pracovníkům dále se vzdělávat.

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků organizuje ředitelka školy dle plánu. Zde je přihlédnuto ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. Další vzdělávání se uskutečňuje: - na vysokých školách, zařízeních dalšího vzdělání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních - samostudiem K samostudiu pedagogickým pracovníků přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Pro samostudium si pracovníci volí oblasti dle svých individuálních zájmů. Předkládají plán a po skončení popis toho, co prostudovali a svoje zkušenosti sdělují ostatním. V průběhu školního roku absolvovala vychovatelka studium pro asistenty pedagoga. Další zaměstnankyně dokončuje rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň. Zúčastnili jsme se následujících seminářů a školení Počet pracovníků Název semináře 1 Výuka vyjmenovaných slov hravě 1 Čtenářská gramotnost 1 Seminář ICT 1 Anglický jazyk hravě 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Pro školní rok 2011 / 2012 jsme tematicky vycházeli z celoroční motivační hry VŠICHNI JSME DĚTI PLANETY ZEMĚ. (Multikulturní výchova) Tuto jsme také využili při hodnocení chování. Děti si vyrobily indiánský náhrdelník s korálky. Korálky se ztrácely, když někdo zapomněl na slušné chování. Naopak přibývaly, pokud někdo vykonal něco pěkného pro kamaráda, uměl pomoci nebo si sám všiml, že někdo nebo něco pomoc potřebuje.

6 Hlavním cílem však bylo pomocí jednodenních projektů dětem přiblížit národy a národnosti jednotlivých světadílů. Jejich život, radosti, strasti, mentalitu. Naučit děti toleranci k různým skupinách lidí. Velmi zajímavé byly projekty k Americe. Beseda o životě v Mexiku byl doplněna o ochutnávku amerických hamburgerů, fazolí nebo coly. Nechyběly country tance. Do Afriky jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Blansku cestovali se Zikmundem a Hanzelkou. V afrických oblečcích jsme si také zabubnovali na originální bubny s pravou africkou bubenicí paní Bělehrádkovou ze Křtin. Konec opět patřil tanci a tentokrát tobyly tance břišní, se kterými nám pomáhala naše bývalá žákyně Soňa Minaříková. Austrálii jsme zkoumali přes sportovní vyžití obyvatel. O co víc byly sportovní disciplíny netradiční, o to víc byly zajímavé trojskok s klokanem v ruksaku, golf, potápění v tělocvičně, apod. Závěrečný třídenní projekt při pobytu v Jedovnicích nás zavedl na planetu Bimbuli. Původní obyvatelé Krkouni (název je od dlouhých zvědavých krků) nám ukázali jak se jim žije a my je také naučili něco dobrého z naší planety. Korálkové ozdoby jako odměnu jsme si vyráběli sami. Korálky pak tvořily na naší ruce krásný náramek. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme zavedli v pátek v době hod. akci Čte celá škola. Součástí výuky byly i tyto jednorázové akce: Návštěva ekologického centra Lipka v Brně Projekt: Zvířátka mají svátek Halloweenská škola + dlabání dýní Divadelní představení Popelka Výroba rodinných erbů v hodině Výtvarné výchovy společně s rodiči Návštěva betlému v Prostějově Výroba přáníček a občerstvení pro vánoční ochutnávku Roznášení světla betlémského Zápisový týden pro předškoláky Den pro Vysočany návštěva ZŠ Sloup Vystoupení skupiny MARBO Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou Úklid Moravského krasu Poznáváme les

7 Divadelní představení Hastrman Výlet do ZOO Lešná 1. Oblast vzdělávací Jako součást vzdělávání se nám podařilo zajistit absolvování kurzů dopravní výchovy na dopravním hřišti. Vyučovalo se nepovinnému předmětu Náboženství. Pravidelně kontrolujeme a porovnáváme dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu a dosažené výsledky komentujeme a vyvozujeme z nich závěry ( v jednotlivých ročnících v rámci školy). Také se zaměřujeme na porovnávání se s různými školami pomocí testů, které vytvářejí SCIO a Kalibro společnosti specializované na tato srovnání. Srovnání s okolními školami spádovými jsme neprováděli. Ze strany okolních škol není zájem. Letos jsme provedli testy pro 3. a 5. ročník Kalibro. Společnost SCIO nabízela testy Stonožka 5, kam patřil Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady pro 5. ročník. Anglický jazyk byl samostatně, protože zjišťoval dosaženou úroveň A0 A2. Pro ročník jsme vyzkoušeli nové testy Čtenář. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen MŠMT) společně s Českou školní inspekcí (dále jen ČŠI ) připravili pro 5. ročníky generální testování. Takže trochu výsledků. KALIBRO Pro 3. ročník Matematika Český jazyk Prvouka Anglický jazyk Škola 38,4 % 60,7 % 51,2% 56,4% ČR 71,5 % 71,0 % 65,8 % 64,8% Pro 5. ročník Matematika Český jazyk Humanitní Přírodovědný Anglický základ základ jazyk Škola 56,0 % 79,9 % 63,3 % 73.5 % 68,9 % ČR 51,7 % 68,1 % 60,6 % 66,6 % 64,1 %

8 SCIO Udává svoje výsledky v percentilech pořadí školy v testu. Na stupnici je 0 nejhorší a 100 nejlepší. Lze také percentil interpretovat jako procento těch, které škola předstihla. STONOŽKA 5 pro 5. ročník Matematika Český jazyk Obecné studijní předpoklady Škola ČR ANGLICKÝ JAZYK 1 žák dosáhl úrovně A0 neodpovídá požadavkům 3 žáci mají úroveň A1 splňují požadavky 2 žáci mají úroveň A2 lepší výkon než je požadovaný, odpovídá výsledku požadovanému v 9. ročníku ZŠ. ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 4. ročník 5.ročník Škola ČR Generální testování Matematika 68,75 % Český jazyk 76,79 % Anglický jazyk 59,63% Soutěže a olympiády: Turnaj ve vybíjené a kopané v Ráječku Olympiáda v Rudici Čtenářský projekt H + Z výpravy za poznáním Logická olympiáda nejlepší umístění dosáhla Adéla Kouřilová z 5. ročníku. V kraji byla 58. z 945 žáků a v ČR 417. z 7690 žáků.

9 2. Oblast výchovná Výchova je směrována k samostatnosti žáků a tvůrčí podnikavosti, respektování individuální zvláštnosti a schopnosti žáků a podněcovat žáky k vytváření pozitivního vztahu ke škole a vzdělání vůbec. Každoročně organizujeme akci, při které děti pozdraví a obdarují starší a nemocné občany v obci vždy před Vánocemi. Letošní Vánoce jsme začali vystoupením pod Vánočním stromem. Připravili jsme také malý jarmark. Navštívil nás Mikuláš i s čertem. Kromě průběžného si připomínání dnů před Vánocemi jsme také připravili ochutnávku našich specialit pro rodiče. Nabídka byla bohatá. hra na klavír, na flétnu, sborový zpěv, práce s interaktivní tabulí. Nechyběly ani ty opravdovské vánoční mlsoty, které jsme sami připravili. Pro se jsme si, jako každý rok, připravili školní Štědrý den a rozdáváním dárečků. Podobným způsobem jsme trávili i týden před Velikonocemi. Zelený čtvrtek nebo Velký pátek jsou jistě již dětem známé dny. Tentokrát jsme zase ochutnávali krajové speciality. Jak jinak než vlastnoručně vyrobené žáky. Zajímavá byla i recitační soutěž, kde nám četly příběhy o zvířatech naše babičky. Besídku pro maminky jsme v květnu také nevynechali. Určitě se všem maminkám líbily bublinkové pusinky i pochvala a poděkování, které děti napsaly maminkám. Dali jsme vše společně na výstavu. Na výstavě s námi spolupracovala MŠ Vysočany. Sportovní odpoledne ke svátku dětem mělo název Hry bez hranic. Patřila sem ukázka výcviku policejních psů, ukázka činnosti mladých hasičů, jízda vysočanským pacifikem. Konec patřil osvobozování princezny. Podařilo se všem. Environmentální výchova na naší škole je zpracována do ročního plánu, který vypracovává metodik Envoronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO). Dle plánu na šk.rok byly všechny výchovně vzdělávací aktivity splněny. Také se daří plnit rozvojové a organizační cíle, které plán rovněž stanoví. Zatím se nám nedaří plnit účast metodika na některém akreditovaném semináři či specializačním studiu v této oblasti. Hlavní překážkou ke splnění tohoto cíle je nedostatek finančních prostředků. Odstavec o EVVO zpracovala: Soňa Švrčinová 3. Oblast mimoškolní Ve školní družině je zabezpečena činnost žáků v době po vyučování. Probíhají činnosti spojené s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností i zábavou.

10 Usilujeme vždy o to, aby časové rozvržení a uspořádání volného času podporovalo zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s lidmi nerůznějšími blízkými, přáteli, rodinou, ale i neznámými. Nebo jen těmi, kteří mají jiné schopnosti, chování, zvyky, temperament nebo zájem. V naší ŠD je stále živo a rušno. Samy děti často vymyslí zpestření v podobě diskotéky, ples v baru U strašidel nebo divadelního představení, které si sehrají jen tak pro sebe. Zpracovala: Dana Kouřilová Žáci se letos nezapojili do práce v nabízených zájmových kroužcích, protože neměli zájem. V rámci spolupráce se spádovou školou ZŠ Ostrov u Macochy a se ZŠ Sloup v Mor.kr. se zapojujeme do akcí pořádaných těmito školami. Na návštěvu nás pozvali letos pouze do ZŠ Sloup. V Ostrově jsme se velmi úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zachraňují naše životy. Ředitelka školy pak navštívila absolventské práce, jejichž úroveň byla velmi pěkná. Společně s rodiči jsme uskutečnili pobyt žáků pod stany, v době masopustní karneval. 4. Oblast spolupráce Rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole na nástěnce u kulturního domu a na webových stránkách školy. O chování a prospěchu žáka se dozví na a) plenárním zasedání v září b) individuálních pohovorech v listopadu a dubnu. Pravidelně je také rodičům zasílána písemná zpráva o pokroku jejich potomka v jednotlivých předmětech. Týdně, měsíčně a čtvrtletně. 9. ÚDAJE VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost nebyla provedena.

11 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zřizovatel školy - Obec Vysočany - poskytuje finance na provoz školy. Protože povinností státu je zabezpečit vzdělání, jsou škole také poskytovány prostřednictvím odboru školství krajského úřadu ( dále jen OŠ JmKÚ ) státní peníze příspěvek na : - platy pracovníků (mzdové prostředky, prostředky na vyplácení dohody o pracovní činnosti) - s tím související odvody pojištění zdravotního a sociálního - dále také částkou na učebnice a další neinvestiční náklady ( zákonné pojištění, atd.= ostatní neinvestiční náklady =ONIV) Všechny prostředky ( od obce i státu) jsou zasílány na účet školy. Škola je povinna vést podvojné účetnictví a sledovat hospodaření s těmito prostředky. V závěru rozpočtového roku obec i MŠMT prostřednictví odboru školství JmKÚ v Brně informovat, jak s těmito prostředky naložila. Hospodaření se děje na základě zákonů, především č.205/1991 Sb., o účetnictví, který je upraven zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění jeho pozdějších novelizací a dále zákonem č.143/192 Sb., o platu a odměně ve znění jeho pozdějších novelizací. Zpráva se podává vždy k příslušného roku. Vzhledem k nízkému počtu žáků obec dokrývá prostředky na platy pro zaměstnance ze svého rozpočtu. Škola se nezapojila. 10.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

12 Škola je zapojena do programu EU peníze školám. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMO ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce neprobíhá. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 byla projednána schválena na pedagogické radě dne bez připomínek. Stvrzeno zapisovatelkou rady : Zdeňka Bejčková, učitelka Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne: Připomínky: Stvrzeno předsedkyní školské rady:.. Bc. Kateřina Rezková

13

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Vysočany, srpen 2009 Jana Sehnalová, ředitelka školy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vysočany, okr. Blansko Adresa a sídlo: Vysočany č. 42, 679 13 Sloup v Mor.kr. Charakteristika školy: Základní škola pouze s 1. stupněm. Žáci všech pěti ročníků

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vysočany, okr. Blansko Adresa a sídlo: Vysočany č. 42, 679 13 Sloup v Mor.kr. Charakteristika školy: Základní škola pouze s 1. stupněm. Žáci všech pěti ročníků

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vysočany, okr. Blansko Adresa a sídlo: Vysočany č. 42, 679 13 Sloup v Mor.kr. Charakteristika školy: Základní škola pouze s 1. stupněm. Žáci všech pěti ročníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více