1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy Adresa a sídlo Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy Adresa pro dálkový přístup: Školská rada:"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vysočany, okr. Blansko Adresa a sídlo: Vysočany č. 42, Sloup v Mor.kr. Charakteristika školy: Základní škola pouze s 1. stupněm. Žáci všech pěti ročníků prvního stupně pracovali ve třech třídách: I. třída 1. ročník 5 žáků II. třída ročník 14 žáků III. třída ročník 15 žáků Celkem ve škole 34 žáků Žáci pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP) Společně krok za krokem životem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna Zřizovatel školy: Obec Vysočany Ředitel školy: Mgr. Jana Sehnalová Adresa pro dálkový přístup: telefon telefon do školní jídelny telefon do školní družiny Školská rada: Byla zřízena podle 167 zákona č. 561/2004 dne rozhodnutím zastupitelstva obce Vysočany č.21/06/16 ze dne Od září 2008 pracovala školská rada ve složení: Dana Kouřilová předsedkyně, členové Viktor Šebela, Mgr. Martin Koupý. Školská rada uskutečnila poslední zasedání svého volebního období, které se konalo Na tomto zasedání byly projednány a schváleny následující dokumenty: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Školní řád Koncepce a rozvoj školy - návrhy ŠVP Vlastní hodnocení

2 Dále členové diskutovali o možnostech dalšího rozvoje školy, zlepšování materiálních podmínek, nabídce školních a mimoškolních aktivit pro žáky. Od října 2011 pracuje školská rada ve složení: Bc. Kateřina Rezková předsedkyně, členové Ing. arch. Jiří Kouřil, Mgr. Martin Koupý. Školská rada uskutečnila 2 zasedání. První se konalo Na tomto zasedání byl projednán a schválen jednací řád školské rády a zvolen předseda školské rady. Dále členové diskutovali aktuální stav v ZŠ Vysočany. Diskuze se týkala materiálního vybavení školy, stavu žáků ve školním roce 2010/2011 a možnosti rozvoje školy v dalším období. Druhé jednání se konalo Byl projednán návrh na finanční vypořádání dotací k částečné úhradě na provoz za rok 2011 a rada schválila hospodářský výsledek v částce plus 407,87 Kč převést podle pravidel do fondu rezervního. Členové rady se seznámili s návrhem na rozpočet školy pro rok Školská rada doporučila zastupitelstvu obce Vysočany rozpočet ke schválení. Posledním bodem jednání byla informace o akcích školy v následujících měsících. Nechyběla informace o zápisu. Ředitelce školy předložen návrh na zvážení využívání plochy fotbalového hřiště pro výuku. 2. PŘEHLED OBORŮ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Škola poskytuje základní vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu zpracovaného do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Společně krok za krokem životem. 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy a TU v III. třídě... Mgr. Jana Sehnalová Třídní učitelka v I. třídě... Zdeňka Bejčková Třídní učitelka v II. třídě... Mgr. Soňa Švrčinová Učitelka. Bc. Kateřina Rezková

3 Vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga... Dana Kouřilová Asistentka pedagoga Jana Hánová Provozní pracovníci Školnice a vedoucí školní jídelny... Anna Šebelová, Hlavní kuchařka... Ilona Kuchařová Pomocná kuchařka... Ludmila Škvařilová 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsáno 12 dětí, přijato 12 dětí. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Naše škola snažila dosáhnout cílů, které jsme si vytýčili ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Společně krok za krokem životem. Celkově jsme svoje cíle splnili velmi dobře. Nevyskytly se závažnější problémy. Provedli jsme úpravu množství a obsahu učiva v předmětu Člověk a jeho svět ve 4. i 5. ročníku. Pro další školní rok jsme provedli úpravu učiva Informatika pro 5. ročník.a Hudební výchova pro ročník. Žáků s vyznamenáním: 28 Prospělo: 6 Neprospělo. 0 Zhoršený stupeň z chování nebyl udělen. Absence všechny omluvené rodiči.

4 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V prevenci sociálně patologických jevů se významným způsobem osvědčila práce dle Minimálního vzdělávacího programu, který se podílí na tvorbě plánu smysluplného využívání volného času. Tento program je doplňován ročním plánem práce školy. Velké množství besed, přednášek či různých činností je uskutečňováno i přímo ve vyučovacích hodinách českého jazyka, přírodovědy, prvouky. Výstupy ze všech činností jsou pravidelně prezentovány na nástěnce ve vchodu školy. Další nástěnka slouží jako informativní pro rodiče. Rodiče jsou informováni o nových trendech ve výchově, problémech spojených s výchovou, rizikovým chováním dětí a způsobem řešení těchto situací. Velmi se nám osvědčily akce pro rodiče a děti, zaměřené na spoluprožívání. V naší škole se snažíme dětem ukázat, že práce i zábava je tvůrčí činnost. Učíme je spoluprožívat, brát ohled na druhého, spolupracovat, umět se ocenit, umět ocenit práci druhého. Okamžité reakce na nevhodné chování, což menší kolektiv umožňuje, pomáhá předcházet negativním projevům přirozenou cestou. Práce v projektech ve smíšených kolektivech vede k toleranci, sebeovládání a k pomoci slabším. Motivační hodnocení razítky vede k uvědomělé práci dle individuálních sil, děti se učí zodpovědnosti za svou práci, odstraňuje strach. Vše je vidět, slyšet hned. Dobré i špatné. Reagují všichni zúčastnění, malí i velcí. To jsou hlavní priority malotřídní školy. Nedají se naplánovat, špatně se řadí do tabulek, čísly je nezměříte, ale pro život jsou velice důležité. Proto nemusíme řešit velké problémy, které se objevují ve velkých anonymních kolektivech. Učíme se a vychováváme se vzájemně denně. Nejsme všichni na jedničku, ale dáváme si vždycky šanci. I to je základ prevence, předcházení nevhodného, nebezpečného chování. Možná, že se přirozeným metodám výchovy a vzdělávání dostane znovu ocenění. Jsou prověřené a jsou zadarmo. Zpracovala: Zdeňka Bejčková 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ukládá všem pracovníkům dále se vzdělávat.

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků organizuje ředitelka školy dle plánu. Zde je přihlédnuto ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. Další vzdělávání se uskutečňuje: - na vysokých školách, zařízeních dalšího vzdělání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních - samostudiem K samostudiu pedagogickým pracovníků přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Pro samostudium si pracovníci volí oblasti dle svých individuálních zájmů. Předkládají plán a po skončení popis toho, co prostudovali a svoje zkušenosti sdělují ostatním. V průběhu školního roku absolvovala vychovatelka studium pro asistenty pedagoga. Další zaměstnankyně dokončuje rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň. Zúčastnili jsme se následujících seminářů a školení Počet pracovníků Název semináře 1 Výuka vyjmenovaných slov hravě 1 Čtenářská gramotnost 1 Seminář ICT 1 Anglický jazyk hravě 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Pro školní rok 2011 / 2012 jsme tematicky vycházeli z celoroční motivační hry VŠICHNI JSME DĚTI PLANETY ZEMĚ. (Multikulturní výchova) Tuto jsme také využili při hodnocení chování. Děti si vyrobily indiánský náhrdelník s korálky. Korálky se ztrácely, když někdo zapomněl na slušné chování. Naopak přibývaly, pokud někdo vykonal něco pěkného pro kamaráda, uměl pomoci nebo si sám všiml, že někdo nebo něco pomoc potřebuje.

6 Hlavním cílem však bylo pomocí jednodenních projektů dětem přiblížit národy a národnosti jednotlivých světadílů. Jejich život, radosti, strasti, mentalitu. Naučit děti toleranci k různým skupinách lidí. Velmi zajímavé byly projekty k Americe. Beseda o životě v Mexiku byl doplněna o ochutnávku amerických hamburgerů, fazolí nebo coly. Nechyběly country tance. Do Afriky jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Blansku cestovali se Zikmundem a Hanzelkou. V afrických oblečcích jsme si také zabubnovali na originální bubny s pravou africkou bubenicí paní Bělehrádkovou ze Křtin. Konec opět patřil tanci a tentokrát tobyly tance břišní, se kterými nám pomáhala naše bývalá žákyně Soňa Minaříková. Austrálii jsme zkoumali přes sportovní vyžití obyvatel. O co víc byly sportovní disciplíny netradiční, o to víc byly zajímavé trojskok s klokanem v ruksaku, golf, potápění v tělocvičně, apod. Závěrečný třídenní projekt při pobytu v Jedovnicích nás zavedl na planetu Bimbuli. Původní obyvatelé Krkouni (název je od dlouhých zvědavých krků) nám ukázali jak se jim žije a my je také naučili něco dobrého z naší planety. Korálkové ozdoby jako odměnu jsme si vyráběli sami. Korálky pak tvořily na naší ruce krásný náramek. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme zavedli v pátek v době hod. akci Čte celá škola. Součástí výuky byly i tyto jednorázové akce: Návštěva ekologického centra Lipka v Brně Projekt: Zvířátka mají svátek Halloweenská škola + dlabání dýní Divadelní představení Popelka Výroba rodinných erbů v hodině Výtvarné výchovy společně s rodiči Návštěva betlému v Prostějově Výroba přáníček a občerstvení pro vánoční ochutnávku Roznášení světla betlémského Zápisový týden pro předškoláky Den pro Vysočany návštěva ZŠ Sloup Vystoupení skupiny MARBO Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou Úklid Moravského krasu Poznáváme les

7 Divadelní představení Hastrman Výlet do ZOO Lešná 1. Oblast vzdělávací Jako součást vzdělávání se nám podařilo zajistit absolvování kurzů dopravní výchovy na dopravním hřišti. Vyučovalo se nepovinnému předmětu Náboženství. Pravidelně kontrolujeme a porovnáváme dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu a dosažené výsledky komentujeme a vyvozujeme z nich závěry ( v jednotlivých ročnících v rámci školy). Také se zaměřujeme na porovnávání se s různými školami pomocí testů, které vytvářejí SCIO a Kalibro společnosti specializované na tato srovnání. Srovnání s okolními školami spádovými jsme neprováděli. Ze strany okolních škol není zájem. Letos jsme provedli testy pro 3. a 5. ročník Kalibro. Společnost SCIO nabízela testy Stonožka 5, kam patřil Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady pro 5. ročník. Anglický jazyk byl samostatně, protože zjišťoval dosaženou úroveň A0 A2. Pro ročník jsme vyzkoušeli nové testy Čtenář. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen MŠMT) společně s Českou školní inspekcí (dále jen ČŠI ) připravili pro 5. ročníky generální testování. Takže trochu výsledků. KALIBRO Pro 3. ročník Matematika Český jazyk Prvouka Anglický jazyk Škola 38,4 % 60,7 % 51,2% 56,4% ČR 71,5 % 71,0 % 65,8 % 64,8% Pro 5. ročník Matematika Český jazyk Humanitní Přírodovědný Anglický základ základ jazyk Škola 56,0 % 79,9 % 63,3 % 73.5 % 68,9 % ČR 51,7 % 68,1 % 60,6 % 66,6 % 64,1 %

8 SCIO Udává svoje výsledky v percentilech pořadí školy v testu. Na stupnici je 0 nejhorší a 100 nejlepší. Lze také percentil interpretovat jako procento těch, které škola předstihla. STONOŽKA 5 pro 5. ročník Matematika Český jazyk Obecné studijní předpoklady Škola ČR ANGLICKÝ JAZYK 1 žák dosáhl úrovně A0 neodpovídá požadavkům 3 žáci mají úroveň A1 splňují požadavky 2 žáci mají úroveň A2 lepší výkon než je požadovaný, odpovídá výsledku požadovanému v 9. ročníku ZŠ. ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 4. ročník 5.ročník Škola ČR Generální testování Matematika 68,75 % Český jazyk 76,79 % Anglický jazyk 59,63% Soutěže a olympiády: Turnaj ve vybíjené a kopané v Ráječku Olympiáda v Rudici Čtenářský projekt H + Z výpravy za poznáním Logická olympiáda nejlepší umístění dosáhla Adéla Kouřilová z 5. ročníku. V kraji byla 58. z 945 žáků a v ČR 417. z 7690 žáků.

9 2. Oblast výchovná Výchova je směrována k samostatnosti žáků a tvůrčí podnikavosti, respektování individuální zvláštnosti a schopnosti žáků a podněcovat žáky k vytváření pozitivního vztahu ke škole a vzdělání vůbec. Každoročně organizujeme akci, při které děti pozdraví a obdarují starší a nemocné občany v obci vždy před Vánocemi. Letošní Vánoce jsme začali vystoupením pod Vánočním stromem. Připravili jsme také malý jarmark. Navštívil nás Mikuláš i s čertem. Kromě průběžného si připomínání dnů před Vánocemi jsme také připravili ochutnávku našich specialit pro rodiče. Nabídka byla bohatá. hra na klavír, na flétnu, sborový zpěv, práce s interaktivní tabulí. Nechyběly ani ty opravdovské vánoční mlsoty, které jsme sami připravili. Pro se jsme si, jako každý rok, připravili školní Štědrý den a rozdáváním dárečků. Podobným způsobem jsme trávili i týden před Velikonocemi. Zelený čtvrtek nebo Velký pátek jsou jistě již dětem známé dny. Tentokrát jsme zase ochutnávali krajové speciality. Jak jinak než vlastnoručně vyrobené žáky. Zajímavá byla i recitační soutěž, kde nám četly příběhy o zvířatech naše babičky. Besídku pro maminky jsme v květnu také nevynechali. Určitě se všem maminkám líbily bublinkové pusinky i pochvala a poděkování, které děti napsaly maminkám. Dali jsme vše společně na výstavu. Na výstavě s námi spolupracovala MŠ Vysočany. Sportovní odpoledne ke svátku dětem mělo název Hry bez hranic. Patřila sem ukázka výcviku policejních psů, ukázka činnosti mladých hasičů, jízda vysočanským pacifikem. Konec patřil osvobozování princezny. Podařilo se všem. Environmentální výchova na naší škole je zpracována do ročního plánu, který vypracovává metodik Envoronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO). Dle plánu na šk.rok byly všechny výchovně vzdělávací aktivity splněny. Také se daří plnit rozvojové a organizační cíle, které plán rovněž stanoví. Zatím se nám nedaří plnit účast metodika na některém akreditovaném semináři či specializačním studiu v této oblasti. Hlavní překážkou ke splnění tohoto cíle je nedostatek finančních prostředků. Odstavec o EVVO zpracovala: Soňa Švrčinová 3. Oblast mimoškolní Ve školní družině je zabezpečena činnost žáků v době po vyučování. Probíhají činnosti spojené s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností i zábavou.

10 Usilujeme vždy o to, aby časové rozvržení a uspořádání volného času podporovalo zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s lidmi nerůznějšími blízkými, přáteli, rodinou, ale i neznámými. Nebo jen těmi, kteří mají jiné schopnosti, chování, zvyky, temperament nebo zájem. V naší ŠD je stále živo a rušno. Samy děti často vymyslí zpestření v podobě diskotéky, ples v baru U strašidel nebo divadelního představení, které si sehrají jen tak pro sebe. Zpracovala: Dana Kouřilová Žáci se letos nezapojili do práce v nabízených zájmových kroužcích, protože neměli zájem. V rámci spolupráce se spádovou školou ZŠ Ostrov u Macochy a se ZŠ Sloup v Mor.kr. se zapojujeme do akcí pořádaných těmito školami. Na návštěvu nás pozvali letos pouze do ZŠ Sloup. V Ostrově jsme se velmi úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zachraňují naše životy. Ředitelka školy pak navštívila absolventské práce, jejichž úroveň byla velmi pěkná. Společně s rodiči jsme uskutečnili pobyt žáků pod stany, v době masopustní karneval. 4. Oblast spolupráce Rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole na nástěnce u kulturního domu a na webových stránkách školy. O chování a prospěchu žáka se dozví na a) plenárním zasedání v září b) individuálních pohovorech v listopadu a dubnu. Pravidelně je také rodičům zasílána písemná zpráva o pokroku jejich potomka v jednotlivých předmětech. Týdně, měsíčně a čtvrtletně. 9. ÚDAJE VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost nebyla provedena.

11 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zřizovatel školy - Obec Vysočany - poskytuje finance na provoz školy. Protože povinností státu je zabezpečit vzdělání, jsou škole také poskytovány prostřednictvím odboru školství krajského úřadu ( dále jen OŠ JmKÚ ) státní peníze příspěvek na : - platy pracovníků (mzdové prostředky, prostředky na vyplácení dohody o pracovní činnosti) - s tím související odvody pojištění zdravotního a sociálního - dále také částkou na učebnice a další neinvestiční náklady ( zákonné pojištění, atd.= ostatní neinvestiční náklady =ONIV) Všechny prostředky ( od obce i státu) jsou zasílány na účet školy. Škola je povinna vést podvojné účetnictví a sledovat hospodaření s těmito prostředky. V závěru rozpočtového roku obec i MŠMT prostřednictví odboru školství JmKÚ v Brně informovat, jak s těmito prostředky naložila. Hospodaření se děje na základě zákonů, především č.205/1991 Sb., o účetnictví, který je upraven zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění jeho pozdějších novelizací a dále zákonem č.143/192 Sb., o platu a odměně ve znění jeho pozdějších novelizací. Zpráva se podává vždy k příslušného roku. Vzhledem k nízkému počtu žáků obec dokrývá prostředky na platy pro zaměstnance ze svého rozpočtu. Škola se nezapojila. 10.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

12 Škola je zapojena do programu EU peníze školám. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMO ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce neprobíhá. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 byla projednána schválena na pedagogické radě dne bez připomínek. Stvrzeno zapisovatelkou rady : Zdeňka Bejčková, učitelka Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne: Připomínky: Stvrzeno předsedkyní školské rady:.. Bc. Kateřina Rezková

13

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Moravské Knínice Září 2010 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více