Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy Brno 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno Městská část Brno - Chrlice Chrlické nám Brno 1.3 Ředitel školy: PaedDr. Marie Vlčková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná / neúplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ,3 / ,5 / ,0 540 Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Bronislava Trepešová, Mgr. Bohdan Hladký, Bc. Ivana Telecká 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Úspěch pro všechny 835/ Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná / L 13 ŠJ výdejna / / / / Náhradní stravování / / / / * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 7 Přepočtení na plně zaměstnané 6,88 Školní stravování Školní kuchyně se i v letošním školním roce snažila zkvalitnit přípravu jídel a hledat nové trendy přípravy jídel. Využívala k tomu konzultace, vaření různých firem, které v naší škole prezentovaly své výrobky a různé druhy školení. V roce 2010 se zúčastnila soutěže o nejlepší školní oběd. V celorepublikovém hlasování jsme tuto soutěž vyhráli a jako první cenu jsme obdrželi vaření kuchařů Ondřeje Slaniny a Filipa Sajlera ze známého televizního pořadu Kluci v akci, kteří u nás vařili v březnu

3 Školní kuchyně uspořádala ochutnávku několika druhů pomazánek v MŠ Šromova 55 v rámci jejich akce Bubu den. Školní kuchyně dále iniciovala den Svatého Valentýna, den čarodějnic, výzdobu Velikonoc, při nichž byly ve školní jídelně vystaveny kresby našich žáků. Ve školním roce se zapojila do programu Zdravá škola Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 4 99 fyz. 4,0 / přepoč. 3,1 160 Z činnosti ŠD: Školní družina Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu Být lepší v tom, co nás baví, č.j. 835/06 V letošním školním roce pokračovala spolupráce s ÚSP. Připravili jsme dvě vystoupení pro obyvatele ústavu. Navštívili jsme výstavu a pracovní dílny v ÚSP. V areálu ÚSP nám bylo umožněno uspořádat opékání špekáčků ke Dni dětí. V rámci příležitostních akcí proběhly dva sobotní výlety. První v říjnu 2010 do Želetic výroba ručního papíru a Velkého Karlova krokodýlí farma, druhý v květnu 2010 do hřebčína Napajedla a na Baťův kanál. Zajímavá pro všechny byla i výstava Poznávej se na Staré radnici. Vybrané děti vystoupily na Dni jubilantů s country tanečky a básničkami. 3

4 V zimních měsících proběhly celodružinové akce. Během sportovního soutěžního odpoledne si děti změřily síly ve vybíjené. Během country a maškarního bálu jsme se všichni pobavili při tanci a soutěžích. Akci oživily vyrobené masky. Své dovednosti mohly děti uplatnit v soutěži Talentmánia. Ve výtvarné soutěži na téma Zimní radovánky se mohli realizovat ti, kteří rádi kreslí a malují. Nechyběly ani akce pro rodiče: keramika, vánoční dekorace. Už tradičně jsme uspořádali Vánoční jarmark Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem / / fyz. / / přepoč./ / Z činnosti ŠK: 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 24,8/25 99,2/100 z toho odborně kvalifikovaných 23,89/24 99,5/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 4

5 2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 12/10, Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 6 19 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 7 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ 6 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 27 Alternativní pedagogika Přírodní vědy 1 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné 7 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,7/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 3 5

6 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 1, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 85 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Pozn.: Jedna žákyně se neúčastnila přijímacího řízení. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník nižší ročník/5.ročník 3/1 10 Celkem

7 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 Důvody: změna bydliště Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24 Důvody: dobré jméno školy, změna bydliště, kvalita ŠVP 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyly 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: MSSZ - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 10 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole I v letošním roce byl realizován projekt Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně, díky kterému se na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 učí děti anglickému jazyku již od mateřské školy. Výuka probíhá formou hry za použití audiovizuálních materiálů s častým střídáním forem a metod práce. Témata, se kterými se děti postupně seznamují, jsou volena tak, aby jim byla blízká a korespondují se ŠVP. Děti se tedy v průběhu školního roku naučí základním pozdravům, počítat do deseti, vyjmenovat základní barvy, poznat některá zvířata, vyjmenovat členy nukleární rodiny, jednoduše popsat svoje tělo, poznávat věci kolem sebe (převážně hračky) a pojmenovat základní potraviny. Děti na výuku reagují velmi pozitivně a vedle osvojení základních frází a slovní zásoby se také nenásilnou formou připravují na budoucí vstup na základní školu. 7

8 Další projekty Projekt Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Od je realizován projekt v rámci OP VK, oblast podpory 1.4 Počáteční vzdělávání, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků na ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. Projekt Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky Projekt Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky, který naše škola podala v minulém školním roce v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, byl schválen a od března 2011 je v realizaci. Předkládaný projekt vychází ze současného stavu realizace ŠVP a je zaměřen na implementaci nového ŠVP pro jednotlivé obory vzdělávání. Cílem projektu je posílení schopnosti získávání jednotlivých kompetencí žáků ZŠ pomocí provázanosti jednotlivých vzdělávacích oblastí a zabezpečit tak vyvážený rozvoj žákovy osobnosti. Specifickým cílem je vytvoření celkem 8 blokových modulů výuky, které budou obsaženy v každé vzdělávací oblasti pro jednotlivé ročníky druhého stupně ZŠ. V důsledku komplexního rozvoje výuky chceme vytvořit moderní edukační prostředí, výukové programy orientované na důslednější využívání mezipředmětových vztahů, inovovat studijní opory rozšiřující standardní výuku a e-learningové programy pro talentované a nadané žáky. Propojovacím prvkem je zavádění ICT do všech blokových modulů. Získaná dotace je ve výši ,00 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8

9 Výuka v blocích Renesanční člověk a Život máme ve svých rukou V rámci realizace projektu Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky proběhla v tomto školním roce bloková výuka v 7. a 9. ročníku. Ve dnech května 2011 se žáci 7. ročníků přesunuli do doby renesance a humanismu a zaměřili se na životopis a dílo významné osobnosti této doby. Prostřednictvím Leonarda da Vinci byla žákům ukázána doba, ve které žil a jaký odkaz zanechal lidstvu ve svých vynálezech, výtvorech a spisech. Žáci se od začátku pustili s nadšením do zadaných úkolů a poznávání nového. Sepsali životopis renesanční osobnosti, uvařili oblíbenou Leonardovu polévku, udělali Leonardův padák, dokázali využít znalostí cizího jazyka při četbě knihy v originále, ztvárnili obraz Poslední večeře, na vlastní kůži se přesvědčili o platnosti Archimédova zákona S nemenším úsilím se do svého blokového vyučování vrhli i žáci 9. tříd, vždyť jim šlo také o život. Ve dnech června se totiž v těchto třídách realizoval blok Život máme ve svých rukou. Toto vyučování bylo zaměřeno na problémy lidstva a snahu ukázat, jak jim předcházet. Během vyučování se žáci seznámili se zdravotními riziky, které poškozují nebo přímo ohrožují zdraví a život člověka, dozvěděli se o převratných objevech, které měly dopad na lidské životy a jejich zdraví, zaměřili se na globální problémy lidstva, prostřednictvím několika aktivit si mohli uvědomit nebezpečí spojená s užíváním návykových látek, zopakovali si základy první pomoci, navzájem se naučili postup masáže šíje a také se rozproudila vášnivá diskuse, komu dát při operaci srdce, v případě, že je více možných příjemců na jedno srdce. 9

10 UNESCO - Mezinárodní rok chemie Rok 2011 je mezinárodní organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním rokem chemie, kdy si připomínáme 100. výročí udělení Nobelovy ceny paní Marii Curie Sklodowské. Jako přidružená škola UNESCO jsme se i letos rozhodli pořádat projektový týden na téma chemie. V rámci našeho projektu jsme chtěli žáky upozornit, že chemie není strašák a obávané zlo, ale že je to vědní obor, který nám pomáhá a ulehčuje běžné činnosti. A hlavně, že i chemie může být pěkná zábava! A v tomto duchu se ve dnech dubna ve škole vesele pokusovalo. Ve třídách to pěnilo, hořelo, syčelo i bouchalo, a to bez zdravotní újmy na žácích a bez zjevného poškození školy. Dokonce i žáci prvních tříd se aktivně zapojili do chemických pokusů, kde na ně po jejich absolvování čekalo osvědčení Malý chemik a sladká odměna. Na rok 2012 vyhlásila organizace UNESCO téma spolupráce. EVVO Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Vladan Chlumský zpracovává koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ZŠ a MŠ. Práce je zaměřena nejen na společné vytvoření strategických cílů EVVO zaměstnanci i žáky školy, ale také na stanovení pravidel vzájemné spolupráce a navržení postupů, jejichž prostřednictvím budeme zvolna dlouhodobé záměry EVVO naplňovat. Je rozpracován plán práce, který se opírá nejen o ŠVP, ale i o názory pedagogického sboru, žáků i provozních zaměstnanců. Koncepce bude hotová v září Velký důraz na environmentální vzdělávání a místně zakotvené učení je kladen ve volitelném předmětu poznávací klub. Akce a aktivity, které v rámci EVVO proběhly: - Recyklohraní třídění starých baterií a elektroodpadu - sběr starého papíru z výtěžku byly zakoupeny společenské hry do shromažďovací třídy - Den Země pro MŠ - organizovaný žáky 8. ročníků - spolupráce s organizacemi: Lipka, Rezekvítek, Ekocentrum Brno, Fair Trade - ITV pro 7. ročníky - Týdenní výuka ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání - Rychta 10

11 Dámy a pánové, život začíná Žáci osmých a devátých ročníků navštívili SOU a SOŠ potravinářství a služeb na Charbulove v rámci projektu Dámy a pánové, život začíná. V bloku stolničení se žáci učili skládat ubrousky, prostírat stoly a servírovat. V bloku úprava zevnějšku se žáci seznámili s tím, co obnáší práce kosmetiček, které jim ukázaly základy péče o nehty a ruce. V kadeřnictví jim studentky předvedly, jak správně umývat zákazníkům hlavu, jak provádět masáž pokožky na hlavě apod. Velmi zajímavý byl blok zdobení ovoce a zeleniny pro slavnostní tabule. Je velmi přínosné, že si žáci mohou sami jednotlivé úkony vyzkoušet. Projekt je velmi zajímavý a pro žáky motivační. Evaluace Pro potřeby průběžné evaluace výsledků vzdělávání žáků jsme opět využili externích zdrojů. V rámci komplexní evaluační analýzy, která je organizována společností SCIO proběhlo testování SCIO Stonožka - 9. ročník SCIO Stonožka - 8. ročník SCIO Stonožka - 5. ročník SCIO PPPZ Modul A ( přijímačky na nečisto ) - 8. ročník Proč právě testy SCIO? Testy umožňují sledovat úroveň vědomostí a zároveň pokrok v přípravě. Vyhodnocení testů poskytuje možnost srovnání s ostatními (žáci zjistí, kolik vrstevníků mělo více a kolik méně bodů), objeví svá slabá místa, na která je potřeba zaměřit další přípravu. Škola zjistí, jaké je její postavení mezi ostatními školami a víceletými gymnázii ve výsledcích vzdělávání, jak úspěšně pracují učitelé se svěřenými žáky. U žáků jsou zjišťovány studijní předpoklady a ty jsou porovnávány s jejich dosaženými výsledky. Každý žák obdrží po vyhodnocení podrobnou zprávu a doporučení, jakým směrem zaměřit přípravu ve svém vzdělávání. Testování se v letošním školním roce zúčastnili žáci pátých, osmých a devátých tříd. Na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 naše škola splnila podmínky pro udělení zlatého certifikátu za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. 11

12 Akce a soutěže trivia: Akce všech tříd TRIVIA - celoškolní projekt v rámci UNESCA Mezinárodní rok chemie - Den TU: návštěva výstavy ateliéru Bonton Zlín Večerníčky a pohádky, Brno - interaktivní hudební pořad Složíme si hit, tělocvična školy - Vánoce ve škole, besídky v jednotlivých třídách - filmový festival Cinema Mundi, Špalíček, Brno - Den TU: návštěva Divadla B. Polívky, pásmo O jaru, Tetiny - hudební pořad v tělocvičně školy Já nic, já muzikant - jarní recitační soutěž Akce I.A a I.B - návštěva loutkového divadla Radost, Broučci - preventivní výchovný program Městské policie Brno,odbor prevence Už vím (3 hodiny) - návštěva knihovny ve škole - školní výlet ZOO Lešná - návštěva ranče Kameňák, Rájec -Jestřebí - fotografování třídního kolektivu, MF Dnes - atletická olympiáda pro první třídy na ZŠ Svážná I.A v rámci spolupráce s MŠ: - návštěva dětí z MŠ Prokešova ukázka práce s dětmi v první třídě - návštěva dětí z MŠ Šromova ukázka práce s dětmi v první třídě - návštěva žáků I.A v MŠ Šromova výstava dýní - společné hry na zahradě MŠ J. Broskvy, MŠ Šromova Akce II.A a II.B - matematická miniolympiáda kategorie Cvrček - olympiáda v anglickém jazyce - besedy s Městskou policií Brno, dopravní výchova Chodec, prevence - výukový program Požární ochrana - návštěva knihovny - školní výlet ZOO Lešná - Divadlo B. Polívky- divadelní představení Princezny jsou na draka - plavecký výcvik II. pololetí Akce III.A a III.B - plavecký výcvik I. pololetí - divadlo Radost div.představení Husovické betlém - Dopravní výchova Malý cyklista - bruslení na umělém kluzišti v Chrlicích, III.A - výukový program Včelí tajemství - školní výlet ZOO Lešná, III.B - školní výlet ranč Kameňák, III.A - matematická miniolypiáda kategorie Cvrček - terénní exkurze Moravský kras lesní společenství, III.A - návštěva Bonga, III.A - vycházka, historické památky Brna, III.B - výukový program Zapomenuté kouzlo Vánoc, III.B 12

13 Soutěže, umístění v městském kole: - v jazykové soutěži pro 1. stupeň English Jungle se naši žáci v městském kole umístili v první desítce: Svatopluk Raška (2. B) 3. místo Hana Pham (3. A) 4. místo - Atletická olympiáda žáků 1. a 2. tříd, 3. místo Vojtěch Přichystal, žák I.B - Olympiáda pro dyslektiky 3. místo žáci III.roč. Dostálová, Smetáková, Svobodová, 3. místo žáci V. roč. Jelínek, Vystavělová, Přichystal Nepovinné předměty: - Náboženství - Sborový zpěv - Dyslektický seminář, 14 dětí II. a III. roč., 5 dětí IV. a V. roč. Kroužky - Kroužek kresby a malby - Mgr. Jitka Růžičková, účast v soutěži Kniha a já DDM Šumná v soutěži Jak si hraji humanitární organizace Adra - Břišní tance - Škatulata, hejbejte se - Kroužky školní družiny: Keramický, Country Akce a soutěže II. období: Účast na celoškolních akcích: - Složte si svůj hit hudební interaktivní pořad v tělocvičně - Vánoce ve škole besídky pro rodiče - Mezinárodní rok chemie projekt UNESCO - Jak válčili husité interaktivní program pro roč. v tělocvičně Akce 4. ročníku - Ekocentrum výukové programy Lesní tajemství a Kudy chodí potok v Babicích n. Svit. - procházka historickým Brnem - Empík cyklista ( dopravní soutěž ) 3 bloky teoretické přípravy, praktické jízdy na dopravním hřišti při ZŠ Horácké náměstí, vyhodnocení soutěže na velodromu - bruslení u Olympie - Ekocentrum Brno výukový program Zapomenuté kouzlo Vánoc - divadelní představení Malované na skle - Špilberk (prohlídka expozice o historii Brna, dětská dílna) - filmové představení ve Špalíčku Pásmo krátkých filmů - projekt UNESCO - Mezinárodní rok chemie - školní výlet Pálava, Dívčí hrady, muzeum Dolní Věstonice 13

14 Akce 5.ročníku - divadelní představení Malované na skle, Beatles aneb Žlutá ponorka - filmové představení Harry Potter a relikvie smrti - Ekocentrum Brno - výukové programy Vlčí stezky, Zapomenuté kouzlo Vánoc - Ekocentrum Lesní tajemství (terénní výukový program v Babicích n. Svit.) - návštěva knihovny beseda s knihovnicí - projekt UNESCO Mezinárodní rok chemie - Městská policie radí dětem beseda s MP, výukový program na PC - Mozartovy děti hudební dílny v Besedním domě (akce 5.B třídy) - školní výlet - hrad Pernštejn, Jeskyně blanických rytířů v Rudce Soutěže žáků 4. a 5. ročníku - soutěž ve šplhu (školní kolo, obvodní kolo) - recitační soutěž Zima - matematická soutěž Klokánek - Mateso matematická soutěž pro žáky 5. roč. (školní kolo, městské kolo) - matematická miniolympiáda žáků 4. ročníku (školní kolo, městské kolo) - Kinderiáda (regionální kolo atletické soutěže v Brně na ZŠ Laštůvkova) - recitační soutěž Jaro - soutěž hlídek mladých zdravotníků (5. místo v městském kole) - speciální (dyslektická) olympiáda žáků 5. ročníku na ZŠ Bosonožská (3. místo) - Empík cyklista (celoměstská soutěž žáků 4. ročníku Iveta Volaříková ze 4.A byla oceněna mezi nejlepšími jednotlivci) - Malý cyklista soutěž žáků 5. a 6. roč., Ondřej Hanzlíček z 5.A byl členem vítězného družstva naší školy v městském kole, účast v krajském kole - olympiáda dětí 1. st. ZŠ v atletice atletický trojboj na ZŠ Laštovkova - v jazykové soutěži pro 1. stupeň English Jungle se naši žáci v městském kole umístili v první desítce: - Pavel Kubeš (5. A) 9. místo Akce a soutěže III. období: Matematika a její aplikace Stalo se již tradicí naší školy zapojit se do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Letošní ročník se uskutečnil a zúčastnilo se ho 276 žáků naší školy. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejlepší řešitele patří: Michaela Podborská ze III.B (cvrček), Pavel Kubeš z V.A (klokánek), Sabina Daňková a Natálie Nechvátalová ze VII.B (benjamín) a Iveta Pešková z IX.B (kadet). 14

15 Jazyk a jazyková komunikace V září se konal Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity bylo upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství jazyků, které se v Evropě používají a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. O tomto konání byla informována veřejnost článkem v místním zpravodaji Oku. V prosinci byl pro žáky 2. stupně zorganizován poznávací zájezd do Vídně. Žáci nejen poznali zajímavá místa a památky, ale měli možnost nakoupit vánoční dárky a ochutnat vídeňské speciality. I nadále se žáci v rámci vyučovacích hodin věnovali četbě knih v originále. V letošním školním roce se žáci na II. stupni opět zúčastnili olympiády anglického jazyka ve školním kole. Nejlepší z nich postoupil do kola městského. V termínu byl realizován poznávací zájezd do Francie. Zájezd měl velmi kladné ohlasy ze strany žáků. 15

16 Žáci již tradičně uctili den památky holocaustu. Připomenuli si smutnou část dějin evropským projektem Krokus. Seznámili se s osudy konkrétních obětí a symbolicky za každou z nich zasadili žlutý krokus. Své práce představili tradičně na konci ledna na ZŠ Merhautova, kde se setkali s pamětníky a krokusy jim věnovali. Návštěva divadelních představení 7. ročníky program Tykáme si se Shakespearem, 5. ročník a 9. ročník divadelní představení Beatles. V letošním školním roce se žáci II. stupně opět zúčastnili školního kola olympiády v českém jazyce, v městském kole se zástupkyně školy umístila v druhé desítce. Přírodní vědy Integrovaná terénní výuka KRÁSENSKO Na ITV si žáci 7. ročníků prohloubili znalosti z biologie, učili se poznávat různé druhy hmyzu, ptáky, horniny, byliny i dřeviny. Naučili se zacházet s nářadím na odchyt některých živočichů, určovali podle klíčů hmyz a rostliny. Procvičili si práci s mapou v terénu. Samostatně zpracovávali vlastní projekty. 16

17 Biologická olympiáda Účast v soutěži Biologická olympiáda má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním roce se do ní zapojilo 42 žáků tříd s velmi pěknými výsledky. V kategoriích D (6. 7. třídy) a C (8. 9. tříd) žáci vypracovali test znalostí, laboratorní úkol a praktické poznávání rostlin a živočichů. Ve školním kole kategorie D se na 1. místě umístila Alžběta Duchoňová (61 bod), na druhém Vendula Zacheusová (43,5 bodu), obě ze 7B, na třetím místě Erik Čalkovský ze třídy 6. A s velmi pěkným počtem bodů - 40,5. V městském kole soutěže úspěšně reprezentovala školu Alžběta Duchoňová, která se umístila na výborném 2. místě mezi 40 žáky brněnských základních škol a gymnázií. V. Zacheusová soutěž bohužel nedokončila. V letošním školním roce postoupila A. Duchoňová opět až do krajského kola, ale v době jeho konání byla se školou na poznávacím zájezdu v Paříži. V kategorii C skončila na 1. místě Tereza Robešová z 8.A, na 2. místě Karolína Pítrová (9. B) a na třetím místě Veronika Skýbová z 8.A. T. Robešová se v městském kole umístila na velmi pěkném 8. místě z 49 soutěžících. Podmínkou pro účast v městském kole kromě vítězství v kole školním bylo i vypracovat zajímavý vstupní laboratorní úkol. Městská kola se uskutečnila v CVČ Lužánky a uvedení žáci si kromě pěkných zážitků odnesli i zajímavé ceny. 17

18 Člověk a společnost Žáci z 6. ročníků návštívili Antropos. Na základní škole proběhlo školní kolo olympiády v dějepise. Dne 29. března 2011 se žáci 8.A zúčastnili nové vědomostní soutěže pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěž byla zaměřena na obecné znalosti o regionu Jižní Morava. Místem konání bylo brněnské podzemí Labyrint pod Zelným trhem. Do 2. ročníku soutěže se přihlásilo 40 družstev ze 24 škol. Naše škola skončila na 13. místě. Dne vystoupil na naší škole soubor Agentura Pernštejni s interaktivním programem zaměřeným na vzdělávací oblasti Člověk a svět, Člověk a společnost s titulem Jak válčili husité. Představení bylo určeno pro ročník. Ze strany žáků bylo kladně hodnoceno, Příští rok bychom rádi shlédli další představení. V průběhu školního roku jsme se zapojili do projektu Dámy a pánové, život začíná... ve spolupráci se Střední školou potravinářskou a služeb, Charbulova 106, Brno. Klíčové aktivity rozvíjející kompetence žáků se uskutečňují s využíváním nácviků modelových situací, praktických ukázek, ICT, dále jako prezentace nových postupů, podpora aktivní činnosti žáků a činnost praktických dílen apod. Žáci 9. ročníků připravili v únoru pro své spolužáky ples ve školní jídelně. Umění a kultura Soutěž KUCHAŘ KADET Této soutěže se zúčastnili žáci 7. ročníku ve dvou čtyřčlenných družstvech. Konala se v hotelu Rustical při Škole zážitkového vaření. Úkolem bylo uvařit celé menu polévku, hlavní jídlo a dezert nebo salát v limitu do 100 min podle daných pravidel, pokrmy hodnotila pětičlenná porota. Družstvo našich děvčat v semifinálovém kole zvítězilo. Tělesná výchova Atletika městské kolo 1. místo Petr Ryšavý 8.B skok vysoký 3. místo Ivana Šmorová 9.A vrh koulí 3. místo Iveta Pešková 9.B skok vysoký 3. místo Vojtěch Fejta 7.B běh 60m Šplh školní kolo kategorie dívek 1. místo Michala Fischerová 6.B kategorie chlapců 1. místo Tomáš Kuchta 7.B Obvodní kolo ve šplhu 3. místo Tomáš Kuchta 7.B 4. místo družstvo Tomáš Kuchta 7.B, Jiří Burda 6.A, Josef Burda 6.A Futsal Žáci vyhráli základní skupinu a postoupili do semifinále celkově obsadili 9. místo. hráči: Valach 9.A, Vitáloš 9.A, Kleprlík 9.A, Jančík 9.A, Kilnytskyy 9.A, Rosík 8.B, Dvořáček 8.B, Černý Radek 8.B. 18

19 Soutěž mladých cyklistů Žáci vyhráli městské kolo a postoupili do krajského kola, kde se umístili na 6. místě. Složení hlídky: Ondřej Hanzlíček 5.A Ilona Olšáková 6.A Dominika Pelánová 6.A Jan Dobeš 6.A další soutěže, kterých jsme se zúčastnili: Orion florbal cup - pořádané i školní kolo Železný empík - 4. místo: Jakub Paták, 7. B, Tomáš Kuchta, 7. B, Alžběta Duchoňová 7.B Silový čtyřboj - 4. místo: Jiří Valach 9.A, Jan Polakov 9.A, Milan Marek 9.B, Jan Tereštík 8.A Ocenění žáci:- Knižní odměny Jméno a příjmení Třída Název knížky Za co je odměněn Zuzanka Urbánková 1. A Heidi, děvčátko z hor Za výborný prospěch a kamarádské chování Jan Stráník 1. B Velcí dinosauři Za pěkné chování a výborný prospěch Petra Vrtalová 2. A Paní Láryfáry Za svědomitou práci, výbornou domácí přípravu a velké zlepšení Eliška Hlaváčková 2. B Paní Láryfáry Za svědomitou práci, aktivitu a práci pro třídu Pham Ha 3. A Dorotka Hybská 3. B Svět zvířat Rio Dobrodružství papouška, který neuměl létat Za svědomitou přípravu na vyučování, aktivitu a práci pro třídu Za svědomitou přípravu na vyučování, aktivitu a práci pro třídu Lucie Váňová 4. A Jedenáct Za svědomitou práci a příkladné chování Terezka Skybová 4. B Jedenáct Za svědomitou práci a příkladné chování Tamara Kurstsikashvili 5. A Hrubín: Dvakrát 7 pohádek Za celoroční svědomitou práci a práci pro třídu Monika Daněčková 5. B Zlatá kniha pověstí Za výborné studijní výsledky a kamarádské chování Radek Urbánek 6. A Knoflíková válka Za celoroční svědomité úsilí a kamarádské chování Bára Muchová 6. B Dance Za kamarádský přístup k ostatním a práci pro třídu Barbora Mangerová 7. A V kůži supermodelky Za výborné zvládnutí přestupu do nového školního prostředí Bořek Reich 7. B 75 let Masarykova okruhu Za vynikající výsledky a práci pro třídu Kateřina Teličková 8. A Dance Za celoroční svědomité úsilí a práci pro třídu Marek Brodský 8. B ABC rybaření Za svědomitou přípravu na vyučování a výborné studijní výsledky Edita Huseková 9. A Straka v říši entropie Za celoroční svědomité úsilí a práci pro třídu Pavla Hemzová 9. B Straka v říši entropie Za celoroční svědomité úsilí a práci pro třídu 19

20 Soutěže Jméno žáka/žákyně třída umístění soutěž Raška Svatopluk 2.B 3. místo English Jungle Pham Hana 3.A 4. místo English Jungle Kubeš Pavel 5.A 9. místo English Jungle Přichystal Vojtěch 1.B 3. místo Atletická olympiáda žáků 1. a 2. tříd Barbora Dostálová 3.A 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Eliška Smetáková 3.A 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Lucie Svobodová 3.B 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Jelínek Kamil 5.B 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Vystavělová Veronika 5.B 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Přichystal Roman 5.B 3. místo Olympiáda pro dyslektiky Kolaříková Iveta 4.A Nejlepší Empík cyklista jednotlivec Podborská Michaela 3.B Nejlepší řešitel Matematický klokan kat. Cvrček šk. kola Kubeš Pavel 5.A Nejlepší řešitel Matematický klokan kat. Klokánek šk. kola Daňková Sabina 7.B Nejlepší řešitel Matematický klokan kat. Benjamín šk. kola Nechvátalová Lucie 7.B Nejlepší řešitel Matematický klokan kat. Benjamín šk. kola Pešková Iveta 9.B Nejlepší řešitel Matematický klokan kat. Kadet šk. kola Duchoňová Alžběta 7.B 1. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie D Zacheusová Vendula 7.B 2. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie D Čalkovský Erik 6.A 3. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie D Duchoňová Alžběta 7.B 2. místo Biologická olympiáda městské kolo kategorie D Robešová Tereza 8.A 1. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie C Pítrová Karolína 9.B 2. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie C Skýbová Veronika 8.A 3. místo Biologická olympiáda školní kolo kategorie C Robešová Terezie 8.A 8. místo Biologická olympiáda městské kolo kategorie C Ryšavý Petr 8.B 1. místo Atletika skok vysoký Šmorová Ivana 9.B 3. místo Atletika vrh koulí Pešková Iveta 9.B 3. místo Atletika skok vysoký Fejta Vojtěch 7.B 3. místo Atletika běh 60m Fischerová Michala 6.B 1. místo Šplh školní kolo kategorie dívky Kuchta Tomáš 7.B 1. místo Šplh školní kolo kategorie chlapci Kuchta Tomáš 7.B 3. místo Šplh obvodní kolo Kuchta Tomáš 7.B 4. místo Šplh obvodní kolo družstvo Burda Jiří 6.A 4. místo Šplh obvodní kolo družstvo Burda Josef 6.A 4. místo Šplh obvodní kolo družstvo Valach Jiří 9.A 1. místo Futsal základní skupina Jakub Vitáloš 9.A 1. místo Futsal základní skupina Kleprlík Adam 9.A 1. místo Futsal základní skupina Jančík Jan 9.A 1. místo Futsal základní skupina Kilnytskyy Oleg 9.A 1. místo Futsal základní skupina Rosík David 8.B 1. místo Futsal základní skupina Dvořáček Jakub 8.B 1. místo Futsal základní skupina Černý Radek 8.B 1. místo Futsal základní skupina Valach Jiří 9.A 9. místo Futsal semifinále Vitáloš Jakub 9.A 9. místo Futsal semifinále Kleprlík Adam 9.A 9. místo Futsal semifinále Jančík Jan 9.A 9. místo Futsal semifinále Kilnytskyy Oleg 9.A 9. místo Futsal semifinále Rosík David 8.B 9. místo Futsal semifinále Dvořáček Jakub 8.B 9. místo Futsal semifinále Černý Radek 8.B 9. místo Futsal semifinále Hanzlíček Ondřej 5.A 1. místo Soutěž mladých cyklistů městské kolo 20

21 Olšáková Ilona 6.A 1. místo Soutěž mladých cyklistů městské kolo Pelánová Dominika 6.A 1. místo Soutěž mladých cyklistů městské kolo Dobeš Jan 6.A 1. místo Soutěž mladých cyklistů městské kolo Hanzlíček Ondřej 5.A 6. místo Soutěž mladých cyklistů krajské kolo Olšáková Ilona 6.A 6. místo Soutěž mladých cyklistů krajské kolo Pelánová Dominika 6.A 6. místo Soutěž mladých cyklistů krajské kolo Dobeš Jan 6.A 6. místo Soutěž mladých cyklistů krajské kolo Paták Jakub 7.B 4. místo Železný empík Kuchta Tomáš 7.B 4. místo Železný empík Duchoňová Alžběta 7.B 4. místo Železný empík Valach Jiří 9.A 4. místo Silový čtyřboj Polakov Jan 9.A 4. místo Silový čtyřboj Marek Milan 9.B 4. místo Silový čtyřboj Tereštík Jan 8.A 4. místo Silový čtyřboj Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC Náboženství - nepovinný předmět 1 19 Přírodní vědy Společenské vědy Sport, TV, turistika - nepovinný předmět Technické vědy 3 78 Umělecké obory 2 39 Zdravotní, speciální pedagogika 1 10 Jiné * AJ/NJ/ŠJ - byly vyučovány v rámci učebního plánu (povinné a volitelné předměty) 7.0 Zhodnocení a závěr: - Školní rok 2010/2011 probíhal v duchu úspěšného naplňování školního vzdělávacího programu Úspěch pro všechny, byly započaty realizace projektů s cílem co nejtěsnějšího propojení výstupů projektů s výstupy školního vzdělávacího programu: - z OP VK, prioritní osa 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání - z OP VK, prioritní osa 1.4. Počáteční vzdělávání Realizován byl projekt vyhlášený MŠMT Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků cizinců. Byl zakončen projekt MIŠ zkráceným proškolením zbytku sborovny (včetně vychovatelek ŠD a učitelek MŠ). Výstupem projektu je pracovní materiál Program proti šikanování. V průběhu 2. pololetí školního roku 2010/2011 byla rozvinuta spolupráce obcí Brno- Chrlice a Krajné (SR) zapojením do projektu Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snievaj. Nejužší spolupráce ve školním roce 2010/2011 probíhala s ÚSP Chrlice. K byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Věra Stiborová zástupkyní ředitelky školy. 21

22 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 Učitelka - Př, Pp VŠ školní metodik prevence 1 Učitelka - Tv VŠ Výchovné poradenství 8 (1) ad c) (oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků), (2) ad c) (spolupráce s rodiči) Škola dosahuje velmi dobrých výsledků v práci se žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování a dětmi doporučenými k individuální integraci. Během celého školního roku se pedagogové školy dětem individuálně věnovali, zpracovali potřebné individuální vzdělávací plány, umožnili jim práci v dyslektickém kroužku a povinně volitelném předmětu na I. stupni ZŠ zaměřeném na poruchy učení. Máme proškolené pedagogy na dyslexii, dysgrafii a dyskalkulii. Nově prošly speciálním seminářem dvě vyučující cizích jazyků. V problematice kontroly a spolupráce ze strany rodičů došlo ve většině případů k určitému posunu směrem ke zkvalitnění. Bez spolupráce s rodiči i kvalitně zpracovaný vzdělávací plán a individuální práce učitelů se žákem se míjejí účinkem. Výchovné poradkyni a jednotlivým učitelům se dařilo tuto problematiku rodičům vysvětlovat. V letošním školním roce jsme měli na začátku školního roku na škole 55 žáků s poruchami učení (vývojové poruchy učení dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další), chování nebo tělesným postižením, z nich bylo 9 žáků integrovaných (se třemi z integrovaných žáků pracoval během vyučování asistent). Integrované děti mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, který, je-li dodržován, nastavuje podmínky vzdělávání. Plán je závazný pro pedagogy, samotné žáky, ale i pro rodiče, s jejichž souhlasem je ostatně také zpracováván. O všechny žáky pečujeme podle 16 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), při práci respektujeme doporučení ze zpráv PPP nebo SPC, nejméně 1x za půl roku problematické případy konzultujeme s pracovnicemi PPP nebo SPC přímo ve škole, jsme v neustálém telefonickém nebo ovém kontaktu. Během letošního školního roku jsme iniciovali 15 nových vyšetření, počet žáků s SPU se zvýšil na 69 a počet dětí integrovaných s individuálním vzdělávacím plánem na 13 žáků. Mimo to v dalších jedenácti případech respektujeme doporučení PPP na individuální přístup. Nově jsme měli v 1. třídě potvrzené mimořádné nadání jednoho žáka, který bohužel ihned po tomto zjištění přešel na jinou školu. V letošním školním roce jsme tedy neměli žáka s mimořádným nadáním, se kterým bychom byli schopni rovněž pracovat podle individuálního plánu a jeho nadání rozvíjet. 7 ad e) Na víceletá gymnázia se v letošním roce hlásilo 16 žáků, z toho 9 žáků na osmiletá a 7 žáků na šestiletá gymnázia. Přijat byl 1 žák na osmileté gymnázium. Na šestiletá gymnázia byli přijati 2 žáci. Z devátých tříd nám v letošním školním roce podávalo přihlášku na střední školu 35 žáků, jedna žákyně si přihlášku na střední školu nepodávala. Jeden žák vychází z nižšího ročníku ZŠ. 22

23 V letošním školním roce bylo opět možno si podávat tři přihlášky v prvním kole. Pro žáky, kteří v něm nebyli přijati, bylo následně vypsáno několik dalších kol přijímacího řízení s neomezeným počtem přihlášek. Podle dostupných informací k bylo na gymnázia přijati 4 žáci. Na střední odborné školy (SPŠ, OA, SZŠ, ) bylo přijato 20 žáků, z toho 3 žáci na soukromé střední školy. Na integrované střední školy je přijato 7 žáků, z toho 6 žáků na čtyřleté studijní obory a 1 žák na tříletý učební obor. Na střední odborné školy a učiliště si podali přihlášku 4 žáci, všichni na tříleté učební obory. Při rozhodování žáků pravděpodobně pomohly informace, které žáci získali v předmětu praktické činnosti, kde se v jednom pololetí 8. třídy a 1. pololetí deváté třídy snažíme ověřit, která profese případně škola je pro žáky nejvhodnější. Různými formami (testy, besedy, dotazníky ) zjišťujeme úroveň nadání, vědomostí, typ paměti, osobnostní rysy, ale i zdravotní stav, rychlost reakcí, zájmy a koníčky, prostě všechno, co je při tomto důležitém kroku potřeba vzít v úvahu. Dále získávají žáci veškeré dostupné informace o brněnských školách, o podávání přihlášek, přijímacím řízení a průběhu přijímacích zkoušek. V letošním školním roce jsme se již posedmé zapojili do nabídky společnosti SCIO. Jednalo se o projekt Podpora přípravy na přijímací zkoušky, ve kterém si děti vyzkoušely písemné přijímací testy z českého jazyka, matematiky a test obecných studijních předpokladů. Mimo to společnost SCIO dodala také rozbor výsledků každého žáka, porovnání s vrstevníky a odhad šancí na přijetí na vybranou střední školu. úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog / / / školní speciální pedagog / / / Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce / / 1/0 školní metodik prevence 1 / 1 školní psycholog / / / školní speciální pedagog / / / Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: Projekt Minimalizace šikany - AISIS Brno školní metodik prevence: Projekt Minimalizace šikany - AISIS Brno 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): - nebyly Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): - nebyly 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 3., 5., 7., 6 Tělesné postižení 4. 1 Souběžné postižení více vadami 6. 1 Vývojové poruchy chování 5., 6., 7 4 Celkem 12 23

24 8.4 Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků / / / / / / / / / celkem / / Práce s nadanými a talentovanými žáky V letošním školním roce bylo vytipováno učiteli základní školy několik žáků, kteří by mohli být potencionálně nadaní či talentovaní. V této oblasti je dobrá spolupráce s PPP. Statistika: Vytipováno Souhlas /nesouhlas rodičů Vyšetření v PPP Výsledek z PPP 6 žáků za 1. stupni ZŠ 4 rodiče dali souhlas s vyšetřením, 2 vyšetření odmítli U 3 žáků vyšetření proběhlo nebo probíhá 1 žákyně bude odeslána na vyšetření 1 žák potvrzen jako nadaný, odchod na jinou ZŠ, ostatním nadání (talent) neprokázáno. 2 žákyně na 2. stupni ZŠ U obou žákyň rodiče souhlasili s vyšetřením U 1 žákyně vyšetření proběhlo, u 2. čekáme na výsledky U 1 žákyně nepotvrzeno, u 2. stále čekáme. 24

25 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2010/2011 Škola: ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 Školní metodik prevence: Mgr. Barbora Chaloupecká Počet žáků celkem: 341 (I.stupeň 193 žáků, II.stupeň 148 žáků) Podmínky školy: Základní škola disponuje 19 třídami, 4 odbornými učebnami (fyzika, chemie, informační výchova, cizí jazyky), tělocvičnou a gymnastickým sálem. Pro výuku přípravy vaření je k dispozici cvičná školní kuchyňka. Pro třídy 2. stupně nejsou k dispozici samostatné kmenové třídy. To znamená, že některé kmenové učebny jsou současně odbornými učebnami. V budově školy sídlí soukromá hudební škola Lídl-Music, která spolupracuje ze ZŠ v oblasti výuky hudební výchovy a zajišťuje výuku žáků na hudební nástroje, umožňuje žákům navštěvovat sborový a muzikálový zpěv. Pobočka knihovny J. Mahena sídlí rovněž v budově školy a slouží žákům i veřejnosti. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti Šromova 55 (3 třídy) a 2 třídy MŠ jsou umístěny v budově ZŠ. Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi vybavenými herními prvky i počítači, využívá gymnastický sál a především školní zahradu moderně vybavenou herními prvky a klubovnou. Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu. Co se podařilo:.v letošním školní roce se podařil vypracovat školní plán proti šikanování. Byla navázána spolupráce s kluby, které se zabývají prevencí, a tyto pořádají vzdělávací programy pro žáky školy. Co se nedaří: U starších ročníků 2. stupně se nám nedaří odstranit kouření u žáků a v horších případech i konzumace alkoholu. Cílem je, aby MPP navazoval na práci a poznatky z minulých let. Důraz je kladen na výchovu ke zdravému životnímu stylu a dostatečnou nabídku využití volného času. Ve spolupráci s různými organizacemi a s metodikem prevence jsou zajišťovány optimální podmínky pro bezpečnou školu a efektivní vzdělávání. Protidrogové problematice a výchově ke zdraví jsou každoročně věnována témata ve vyučovacích hodinách předmětů výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. V rámci celorepublikového projektu Minimalizace šikany byla absolvována čtyři dvoudenní školení. Školení se zúčastnilo 11 pedagogů naší školy (MŠ, ZŠ 1. st., ZŠ 2. st.). Po ukončení projektu nám byla ke spolupráci přidělena lektorka (Mgr. Helena Adamusová), která udělala jednodenní školení pro pedagogický sbor, který neprošel školením. Výstupem z tohoto projektu nejsou jenom znalosti, ale také Program proti šikanování. V rámci projektu byl ve dvou vytypovaných třídách druhého stupně uskutečněn vrstevnický program. Došlo také na setkání s organizacemi tzv. kulatý stůl (např. OSPOD, probační a mediační služba, městská policie - odbor prevence...). Cílem absolvování projektu je ukázat cestu, jak účinně předcházet výskytu šikany na naší škole. 25

26 V tomto roce byla naše škola začleněna do Programu cílené prevence MP, kde městská policie Brno radí dětem. V letošním školním roce byl program zaměřený na 1., 5., 7. a 9. ročník. Program je realizovaný strážníky městské policie formou interaktivních cvičení. V tomto programu budeme pokračovat i v nastávajícím školním roce. Na chodbu školy byla nainstalována televize se školním informačním kanálem ŠIK. Kanál slouží k ukázce video spotů, které mají preventivní a informační charakter. Pro žáky sedmých tříd byl zajištěný preventivní program "Než užiješ alkohol, použij svůj mozek" a program "Řekni drogám ne". Osmé ročníky navštívily program v K klubu, který se týkal alkoholismu. Školní žákovský parlament Ve školním roce vyhlásil školní žákovský parlament celoroční soutěž o Den volna. Žáci vítězné třídy po domluvě s třídním učitelem prožili na konci školního roku jeden den s programem podle svých představ. A co na to žáci? Během celého školního roku se žáci s obrovským nadšením zapojovali do jednotlivých částí soutěže a sbírali vytoužené bodíky. Každá soutěž byla něčím výjimečná. Vzpomeňme například Motto třídy, Nejhezčí vydlabaná dýně, či Maskot třídy. Některé soutěže byly spjaty s daným ročním obdobím, např. Vánoční, či Jarní výzdoba třídy. A nesmíme zapomenout ani na soutěže ve spolupráci se školní jídelnou. Ať už to byla soutěž Školní oběd dle vlastní chuti, či Nejlepší recept asijské kuchyně. A kdo se stal vítězem? Žáci VIII.A, kteří po celý rok usilovně pracovali a vymýšleli jeden originálnější nápad za druhým. V Brně dne PaedDr. Marie Vlčková ředitelka školy 26

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více