TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ"

Transkript

1 ročník XXI., číslo 7/2009 Zasedání obec. zastupitelstva Plnění rozpočtu 2008 Společenská kronika Soutěž pro děti Lukostřelba ČERVENEC ŽNE ŽITA, VIŠNĚ K SOBĚ VÍTÁ TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

2 ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` Z á p i s ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 29. června 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v hodin Další jednání Zastupitelstva obce Hovězí v letošním roce 2009 zahájil tradičně starosta obce, p. Antonín Koňařík, který přivítal členy zastupitelstva, pracovníky OÚ a další občany účastnící se tohoto zasedání. Jednání bylo přítomno celkem 13 členů ZO a 2 se omluvili z důvodu pracovních povinností. Nejprve se všichni seznámili s programem zasedání, jehož návrh byl schválen radou obce dne Program byl doplněn o vystoupení zástupců Policie ČR, obvodní oddělení Vsetín, kteří chtěli prezentovat svoji činnost po letošních administrativních změnách souvisejících s uplatňováním nového zákona o policii v praxi. Dalším vloženým bodem bylo schválení navýšení kapacity zdejší mateřské školky a její jídelny. Program jednání, včetně doplněných bodů, schválili všichni přítomní členové ZO, do návrhové komise byli zvoleni Ing. Antonín Putala a p. Marie Tkadlecová. Zapsání průběhu jednání se ujal místostarosta obce, ing. Josef Zvěřina. V úvodu probral starosta obce plnění úkolů, které souvisely s průběhem minulého zasedání a bylo nutno je dopracovat podle usnesení. Obecně závazné vyhlášky č. 1 3 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a nabyly platnosti. V souvislosti se záměrem vkladu kanalizace Kaštýl do majetku vodárenské společnosti VaK Vsetín a.s., jako vodohospodářského majetku, byly veškeré nutné podklady dodány vedení společnosti. Následný postup vkladu bude řešen na některém dalším zasedání ZO. Dále krátce pohovořil starosta obce o průběhu dražby nemovitostí čp. 79 a čp. 9, na níž dne se z pověření zastupitelstva obce účastnil. Výsledek dražby dopadl podle představ, které byly přáním členů ZO na 14. zasedání, a po doplacení částky ,- Kč k datu , přejdou nemovitosti zcela do majetku Obce Hovězí. Prvním pracovním bodem programu bylo schválení Závěrečného účtu obce Hovězí za rok Nejprve starosta obce, Antonín Koňařík, informoval o činnosti pracovníků kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří prováděli přezkoumání hospodaření obce Hovězí na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola proběhla ve dvou termínech: (dílčí přezkum) a (závěrečné zprávy a vypracování zprávy). Výsledkem kontroly je Zpráva č. 181/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hovězí, IČ: za rok V závěrečném hodnocení se uvádí nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.), neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zák. 420/2004 Sb.. Se zprávou o závěrečném účtu obce za rok 2008, včetně výše uvedené zprávy č. 181/2008/ Kř, seznámila přítomné účetní OÚ, p. Ivana Hromadová. Celkové příjmy obce za rok 2008 dosáhly výše ,19 Kč, celkové výdaje byly ,95 Kč. Zůstatek na účtu v Komerční bance Vsetín k činil ,11 Kč. Státní dotace z Úřadu práce, Krajského úřadu Zlínského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhly výše ,77 Kč. Po seznámení s těmito informacemi dal starosta prostor přítomným k možnosti dotazu či připomínek. Nikdo se nepřihlásil, a tak nechal starosta hlasovat postupně o jednotlivých bodech závěrečného účtu. Všech 13 členů ZO schválilo znění zprávy č. 181/2008/ Kř, dále všemi 13 hlasy byl schválen zůstatek na účtu obce Hovězí k a nakonec všichni přítomní členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet obce Hovězí za rok 2008 bez výhrad. Dalším bodem programu bylo projednání rozpočtové změny č. 2. Zde opět seznámila přítomné s celkem 8 rozpočtovými změnami účetní OÚ Hovězí, p. Ivana Hromadová. Nejvýznamnější změnou ve výdajích byla úprava paragrafu Převody pozemků, kde došlo ke zvýšení o ,- Kč, z důvodu nabytí nemovitostí čp. 9 a čp. 79 ve veřejné dražbě. V příjmech bylo nutné zaúčtovat příjmy ze státního rozpočtu jako příspěvek na částečnou úhradu mzdových prostředků na veřejně prospěšné pracovníky. Jedná se o částky ,- Kč a ,- Kč, kde dochází k úpravám rozúčtování dotací ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na první částku přispívá státní rozpočet 25 %, na další částku je příspěvek ze státního rozpočtu 15 %, protože z evropského sociálního programu je využíván tzv. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, a příspěvky z úřadu práce pokrývají dohody uzavřené podle aktuálních potřeb jednotlivých obcí. Celkový objem finančních prostředků zahrnutých do rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu 2009 dosáhl výše ,- Kč. Všech 13 přítomných členů zastupitelstva schválilo tuto rozpočtovou změnu. Programový bod č. 8 se týkal přerozdělení 6 % zisku z výtěžku hracích automatů, které v naší obci provozují 3 loterijní společnosti AGH Star s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, CLEUS s.r.o. Šenov u Nového Jičína a PiRaD spol. s r.o. Petřvald. Výtěžek za rok 2008 činil ,- Kč a jeho přerozdělení organizacím a složkách obce, dle návrhu rady obce, bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu obce takto: TJ Sokol Hovězí oddíl kopané ,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl lyžování 3.000,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl volejbalu 8.728,- Kč, MKZ soubor Jaloveček 8.000,- Kč, SDH Hovězí ,- Kč, Lukostřelecký oddíl 9.000,- Kč, Křesťanská mládež 6.000,- Kč, MKZ soubor Ovčák 8.000,- Kč, Myslivci mládež 3.000,- Kč. Člen zastupitelstva Zdeněk Líňa se zeptal, zda jsou prostředky pro SDH určeny účelově pro určitou skupinu složky, starosta odpověděl, že částka bude sloužit pro potřeby celého sboru. O návrhu na přerozdělení nechal starosta obce, p. Antonín Koňařík hlasovat. Všichni přítomní členové ZO byli jednohlasně pro schválení návrhu. První vložený bod programu úzce souvisel s probíhajícími stavebními pracemi v mateřské škole. Ředitelka, p. Hana Dohnalová, vysvětlila nutnost projednat záležitost na zasedání zastupitelstva obce. Zvýšení počtu umístěných dětí do nově opravené školky a s tím související navýšení počtu vydaných jídel, je nutné k zapsání MŠ Hovězí do nového rejstříku škol. Zastupitelstvo obce proto všemi třinácti hlasy schválilo navýšení kapacity zdejší mateřské školy na 65 dětí a současně navýšení kapacity jídelny školky na denní výdej 100 jídel. V úvodu posledního pracovního bodu programu zasedání, aktuální informace, předal starosta obce slovo, npor. Janu Ručkovi, náčelníkovi obvodního oddělení Policie ČR, který v krátkosti pohovořil o strukturálních změnách organizace a nastínil představu práce policie v naší obci v nových podmínkách od Zhodnotil zprávu o činnosti Policie ČR, OO Vsetín za rok 2008, kdy v naší obci bylo řešeno celkem 10 trestných činů, mimo přestupková řízení. Z priorit pořádkové služby představil zejména zaměření se na dohled na bezpečnostní situaci na silnicích a přechodech (bezpeč-

3 ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce nostní pásy, telefonování za jízdy, nedání přednosti v jízdě a pod.), rychlost zákroků, domácí násilí (pravomoc vykázání z místa trvalého bydliště na dobu až 1 roku, dodržování nočního klidu a prevenci kriminality občanů, zejména mládeže. Vystoupení zástupce Policie ČR bylo přítomnými hodnoceno pozitivně a starosta obce poděkoval za vstřícnost a pomoc, zejména při dodržování bezpečnosti na komunikacích a při konání kulturních akcí. Další kdo informoval o aktualitách v obci byl starosta obce, p. Antonín Koňařík. Dne proběhlo zdárně kolaudační řízení na akci Stavební úpravy Mateřské školy Hovězí, a poslední prázdninovou sobotu bude slavnostně školka znovu otevřena. Další akcí, která bude probíhat v letním období, je oprava lesní cesty Chladná. Na základě výběrového řízení vyhodnotila finanční komise výběr dodavatelské firmy na dodávku stavebních prací. Stavbu provede firma Repont s.r.o, Lipník nad Bečnou, náklady na akci dosáhnou výše ,- Kč + DPH, zahájení prací se předpokládá od Protože byla pracovní část programu vyčerpána, otevřel starosta obce diskusi. Do té se jako první přihlásila ředitelka zdejší mateřské školy, p. Hana Dohnalová, která poděkovala vedení ZŠ Hovězí za poskytnuté prostory pro potřeby školky v průběhu rekonstrukce, dále seznámila přítomné s organizačními záležitostmi provozu školky od nového školního roku a s ukončením provozu k V průběhu prázdnin bude probíhat stěhování a vybavování rekonstruovaných prostor budovy školky. Starosta obce poté doplnil informace o průběhu celé stavební akce, oproti původnímu záměru bylo navíc vybudováno parkoviště, bude provedena výměna oplocení a venkovní prostory areálu dotvoří nové chodníky ze zámkové dlažby. Dále poděkoval starosta obce kronikáři, p. Vratislavu Matušů, za opětovně vzorné zpracování obecní kroniky za rok 2008, která je nedílnou součástí historie naší obce. Dále vystoupil s příspěvkem p. Vratislav Matušů, který připomenul významná historická data, která významným způsobem ovlivnila život naší obce. Přesně před 60 lety se oddělila od Hovězí část obce, dnes samostatná obec Huslenky, před 70 lety se poprvé rozsvítila světla v domácnostech v Hovízkách, 70 let uplynulo od zahajovacích prací na tzv. Kychovském vodovodu, který byl v minulosti významným zdrojem pitné vody pro Hovězí a nakonec byla připomenuta povodeň, kterou před sedmdesáti lety způsobil rozvodněný Hořanský potok. Příspěvek týkající se historických událostí ukončil diskusi, a proto předal starosta obce slovo ing. Antonínu Putalovi. Ten nahlas přečetl usnesení z dnešního zasedání. Na samotný závěr starosta obce, p. Antonín Koňařík, poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál příjemnou dovolenou a rozloučil se s vizí společného setkání na slavnostním otevření mateřské školy poslední prázdninovou sobotu letošního roku. Zapsal ing. Josef Zvěřina PŘIPRAVUJEME ROZTANČENÁ NÁVES v hodin před OÚ Hovězí V programu se Vám představí zahraniční účastník Liptálských slavností KONCERT DECHOVÝCH HUDEB ve hodin před OÚ Hovězí Zahrají nám: DH ZÁHOŘANÉ, DH V. MEZIŘÍČÍ, DH POLANČANKA, DH HOVĚŽANKA POUTNÍ ZÁJEZD DO CHOLINY A OLOMOUCE Odjezd 7.15 hod. cena 190,- Kč Přihlášky na OÚ Hovězí Společnost H&B REAL a.s. a SPEDIMEX MORAVIA s.r.o. připravuje výstavbu třetího bytového domu v Hovězí. Vzhledem k velkému zájmu o koupi 16 bytů ve dvou novostavbách, bude pokračovat v tomto roce výstavba třetího bytového domu. Termín výstavby: 9/2009-7/2010 Bytové jednotky: 2 + kk až 4 + kk Velikosti bytů: 50m 2 až 97 m 2 Ceny: od Kč Sami máte možnost ovlivnit výběr kuchyňské linky, obkladů i vybavení koupelny. Vyřídíme financování. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás: Tel.: web:

4 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Plnění rozpočtu za rok 2008 Obec Hovězí - příjmy PAR. POL. DRUH PŘÍJMU ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3,300 3,300 3, Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob 4,200 4,200 5, Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty 5,800 6,981 7, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za hrací přístroje Odvod výtěžku z VHP Správní poplatky - občané Správní poplatky - výherní hrací přístroje Daň z nemovitostí Zrušené daně Poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemku plnění funkce lesa 0.9 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16,060 18, , Lesní hospodářství 6,000 6,000 2, Odvod odpisů ZŠ Hovězí KINO - vstupné Knihovna Kultura - Místní kulturní zařízení Poplatek za vyhlášení rozhlasem Prodej zpravodaje Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků Kovošrot Prodej popelnic Tříděný odpad od EKOCOMU Úroky z bankovních účtů Ostatní nahodilé příjmy Prodej knih Kopírování Finanční vypořádání se sdružením Valašsko-Horní Vsacko Poplatky za zřízení věcného břemene - ČEZ 3 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8,119 8,119 5, Prodej pozemků TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinv.dotace na provoz ZŠ od OÚ Huslenky, Zděchov, Janová Neinvestiční dotace od Zlínského kraje - lesy Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, EU - ÚP Vsetín Incestiční transfer od Zlínského kraje - SDH Investiční transfer z MFČR - MŠ Hovězí 8,000 8, Ostatní investiční transfer z MMR - 36-TI Hovězí 1,800 1, Neinv.dotace ze státního rozp. na volby do zastupitelstva ZK Investiční transfer ze SFDI - Cyklostezka II.etapa 1,497 1, ČNB Ostrava 0.2 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1,200 13, ,696.4 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,389 40, ,474.4 Příjmy celkem - výdaje celkem -3, Zapojení zůstatku na účtu z roku , Příjmy - výdaje

5 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Obec Hovězí - výdaje PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1032 Lesní hospodářství 3,500 3, , Údržba komunikací 1,050 1,800 1, Dopravní obslužnost DOPRAVA 1,170 1,920 1, Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna 2,699 2,748 2,747.6 ŠKOLSTVÍ 3,199 3,248 3, KINO Hovězí Knihovna Místní kulturní zařízení 650 1, , Kronika obce Ovčák Jaloveček Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná SDH - mládež Český svaz včelařů Hovězí Oddíl KČT Oddíl lyžování Lukostřelecký oddíl Oddíl volejbalu Myslivci - mládež 5 5 KULTURA,SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY,ZÁJMOVÁ ČINNOST Sbor dobrovolných hasičů 681 1,621 1,282.4 POŽÁRNÍ OCHRANA Obecní zastupitelstvo, komise 1,510 1,510 1, Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje Vnitřní správa / 3060/ 3,000 3,000 2, Reprefond Sociální fond MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO, MÍSTNÍ SPRÁVA 4,625 4,665 4, Péče o staré občany Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE Bytové hospodářství 750 1,150 1, Nebytové hospodářství VO - veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj - digitální mapa ZK Mikroregion Vsetínsko ( org.3068 ) Geodetické zaměření, odhady, převody pozemků Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Veřejná zeleň 900 1, ,097.5 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Cyklistická stezka II.etapa 1,100 2,597 2, Kanalizace obce 1,950 1,952 1, Stavební úpravy MŠ Hovězí - MFČR 1,900 9, , Stavební úpravy MŠ Hovězí - ROP , Dostavba OÚ 1,500 1, IS Za Humny 1,050 2,250 1, Projektové dokumentace 1,200 1,400 1,263.7 INVESTIČNÍ AKCE, STAVEBNICTVÍ 8,700 19,599 18, Poplatky KB Vsetín ČNB Ostrava Daň z příjmů právnických osob za obec Sdružení Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce FINANČNÍ OPERACE, OSTATNÍ ČINNOSTI VÝDAJE CELKEM ZA ROK ,000 43, ,

6 ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` Projekt: Čistá řeka Bečva II Obec Hovězí jako člen Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko žádá o finanční podporu v rámci 9. výzvy Operačního programu životního prostředí (OP ŽP), na vybudování splaškové kanalizace v Hořansku U Rusínů, v Hovízkách U Válků a v údolí Potoky. Celkový projekt je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 16 různých obcích patřících do Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ležícího na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Vodohospodářsky se jedná o oblast povodí horního toku řeky Bečvy nad Valašským Meziříčím až po hranici se Slovenskem. Jedná se o povodí řek Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Senice, hranice se Slovenskem je rozvodím mezi Bečvou a slovenskou řekou Váh. Řeka Bečva patří do povodí řeky Moravy, která je jedním z přítoků významného evropského toku řeky Dunaj. Projekt je integrální součástí opatření ke zlepšení životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje v povodí řek Bečvy a Moravy. Projekt Čistá řeka Bečva II je navazující etapou projektu Čistá řeka Bečva I. Projekt komplexně řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v uvedených povodích. V rámci projektu jsou prioritně řešeny aglomerace s počtem obyvatel větším nežli 2000 ekvivalentních obyvatel. Projekt svým charakterem zajišťuje stabilitu vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Technické řešení projektu Čistá řeka Bečva II vychází ze základního ekologického cíle projektu, kterým je zlepšení jakosti vody ve vodotečích a tím zlepšení životního prostředí v horním povodí řeky Bečvy, samozřejmě i s dalším příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku Bečvy a Moravy. Technické řešení zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou ČR (zejména Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb.) a Evropské unie (Direktiva č. 91/271/EHS). Cíle projektu: 4 Zlepšení životního prostředí obyvatel nejen v dotčených regionech, ale především v povodí řeky Moravy; 4 Přispět k dosažení ekologické udržitelnosti přirozených vodních systémů v údolí řeky Bečva, tak jak to vyžaduje Směrnice pro vodní systém 2000/60/EC; 4 Zaručit kvalitu vody v řece Bečva, aby mohla být využita jako zdroj pro výrobu pitné vody (zajistí se tak dosažení norem stanovených ve Směrnicích pro pitnou vodu 75/440/ EHS a 98/83/EC); 4 Zvýšit procento napojených obyvatel na kanalizaci na 85% v roce 2013; 4 Přispět k naplnění směrnice 91/271/EHS čištění městských odpadních vod ve Vsetínském regionu; 4 Splnění přísných emisních limitů pro ČOV (nad 10 tis. EO). Harmonogram projektu: Zahájení přípravy projektu: 01/2005 Zahájení přípravy projektu-uznatelnost nákladů: 01/2007 Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení na zhotovitele: 04/2010 Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 09/2010 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 09/2012 Předpokládané datum zahájení provozu: 09/2012 Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Projekt řeší území celé nebo části následujících 16 obcí a měst okresu Vsetín: město Rožnov pod Radhoštěm, město Valašské Meziříčí, město Vsetín, obec Francova Lhota, obec Hovězí, obec Huslenky, obec Lačnov, obec Leskovec, obec Lhota u Vsetína, obec Liptál, obec Lužná, obec Střelná, obec Ústí, obec Val. Polanka, obec Val. Senice a obec Vel. Karlovice. Projekt se významně dotýká obyvatel, což reprezentuje 61 % všech obyvatel okresu Vsetín a zaujímá rozlohu přibližně 432 km 2 o hustotě 204 obyvatel/km 2. Řešené území okresu patří k pomoří Černého moře. Všechny zdejší potůčky a potoky směřují k Bečvě, která odvádí vody do řeky Moravy, která je součástí povodí Dunaje. Řeka Bečva, jejíž celková délka je asi 120 km, která vzniká soutokem Vsetínské (Horní) Bečvy a Rožnovské (Dolní) Bečvy. Sídla jsou soustředěna podél vodních toků, a proto přímo ovlivňují jejich jakost. Podle povrchového odtoku je zájmová oblast k nejvodnatějším územím v ČR. Proto je povodí až po soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy vyhlášeno vládou jako chráněná oblast přirozené akumulace vod. Řešené území mikroregionu Vsetínsko je součástí Zlínské sídelní aglomerace (regiony Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín) a celé leží v okrese Vsetín. Řešená oblast patří k nejhornatějším a nejlesnatějším v naší republice. Větší část okresu je situováno v CHKO Beskydy. Antonín Koňařík, starosta obce

7 ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` kino 2. srpna 2009 ve hodin NOC V MUZEU II. Komedie USA, 107 min., český dabing, mládeži přístupno. - Světla zhasla, dobrodružství začíná. 9. srpna 2009 ve hodin NA ODSTŘEL Thriller USA, 127 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Vše, co řeknete, bude použito. 16. srpna 2009 ve hodin TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH Akční sci-fi USA, 147 min., čes. dabing, mládeži přístupno. - Jenom monstr akce zachrání svět hladce. 23. srpna 2009 ve hodin ANDĚLÉ A DÉMONI Thriller USA, 140 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Nejočekávanější titul letošního roku podle románu Dana Browna Andělé a démoni míří do kin Jubilani v červenci Chmelová Marie 75 let Stříbrník 223 Janáč Miloslav 80 let Hořansko 482 Koňaříková Adéla 75 let Řečiska 463 Trlica Josef 75 let Střed 550 Buriánková Marie 80 let Řečiska 412 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození Jan Polášek Střed 71 Lukáš Janiš Kaštýl 596 Dominik Zich Kaštýl 493 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Koňaříková Marie 73 let Střed 95 Trlica Milan 36 let Dolansko 514 František Pokorný 65 let Dolansko 575 Martinec Antonín 75 let Kaštýl 494 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. 30. srpna 2009 ve hodin PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY Komedie ČR, Itálie, 95 min., mládeži přístupno od 12 let - Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Prázdninová soutěž pro děti Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a další dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto zajímavý a pestrý zábavný program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu pod názvem. Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat. Čím více pohádkových zvířátek se v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe! Mohou být zhotoveny z petek a jiného plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží. Všechna vámi zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu představíme v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC v pátek 28. srpna 2009 v areálu zoo Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den vstup do zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho exponát bude představen ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici. Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory odměníme cenami a dárečky akciové společnosti EKO-KOM, a.s. Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma způsoby: 1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do zoo Lešná, kde po celý den bude probíhat zábavný program Posledního prázdninového dne s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výstavu, budou míst vstupné zdarma. 2. Pohádková zvířata posílejte do 20.srpna 2009 na adresu: ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, Zlín, tel , Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo na zábavný program dne 28.srpna A nezapomeňte Vaše zvířátko pojmenovat! Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní infokampaně na podporu třídění odpadu společně s Krajským úřadem Zlínského kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s. Ing.Markéta Hošková, manažerka infokampaně, ENVIprojekt s.r.o.

8 ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba Lukostřelec Ondřej Kovář z Hovězí dosáhl ve Voticích na metu nejvyšší Předposlední červnový víkend se ve Voticích u Benešova ve středních Čechách, konalo 18. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě žactva. Město Votice se nachází asi 60 km jižně od Prahy v oblasti Mikroregionu Džbány v Posázaví. Městečko má zhruba obyvatel a jeho lukostřelecké zázemí má dlouholetou tradici. V loňském roce slavil lukostřelecký oddíl 50 let svojí existence. Jeho zakládající člen, Rudolf Toman, v roce 1960 získal titul přeborníka ČSSR v terčové lukostřelbě (tehdejší mistr Československa). V dalších letech se mnozí členové tehdy Spartaku Votice, několikrát zapsali mezi nejlepší republikové lukostřelce. Aktuální postavou současné doby je člen LK Votice, Milan Andrea (22), mladý nadějný lukostřelec, který měl a má vynikající předpoklady pro dosažení mimořádných úspěchů na mezinárodní úrovni. Andreas si však velmi uškodil svojí dopingovou aférou, když jej z nominace na OH v Pekingu 2009 vyřadil pozitivní test na marihuanu. Inu každý svého štěstí strůjcem. Do Votic na vrchol sezóny v žákovské kategorii mohli vyrazit 3 lukostřelci, hájící barvy SKP Vsetín, z nich dva jsou z Hovězí. Oba shodou okolností Ondrové Ondřej Kovář a Ondřej Koňařík. Mladší z nich, Ondra Koňařík, neabsolvoval kvalifikační závod z důvodu tréninkového manka a nedostatečného technického vybavení, proto se nemohl mistrovství zúčastnit. Zato Ondra Kovář si svými výkony v jarních závodech, důrazně řekl o roli favorita. Na závod ve čtyřista km vzdálených Voticích, který se konal ve dnech , tak jeli pouze Ondra Kovář a Karolína Matochová. V pátek 19. června nás středočeské městečko přivítalo zamračenou oblohou s deštěm a chladem, nicméně ubytování v Penziónu U modré kočky, zvedlo mladíkům náladu. Na druhý den v sobotu bylo nutno již v 8.00 hod. ráno složit lukostřeleckou,,bagáž,, v areálu votické střelnice. Závodníci absolvovali nezbytnou prezentaci a kontrolu svého nářadí. Po slavnostním zahájení za zvuku národní hymny, uvítání představitelem města Votice, se rozeběhly samotné závody. Nad regulérností závodu bděli celkem 4 profesionální rozhodčí, delegátem za Český lukostřelecký svaz byla předsedkyně reprezentační komise, p. Helena Macková. Letošní mistrovství bylo zejména pro Ondru Kováře velkou výzvou, tento rok se loučí s žákovskou kategorií, kde ve venkovní lukostřelbě zůstával vždy jen krůček od zlaté individuální medaile. Závodu se účastnilo celkem 85 závodníků, kteří byli rozdělení na mladší a starší žáky. Poprvé se mezi účastníky v této kategorii zařadili i sportovci částečně tělesně (pohybově) postižení LK Litvínov. Je to velký posun v organizaci závodů na tak vrcholné úrovni, zejména z hlediska morálního. Podle stanov Českého lukostřeleckého svazu, opírající se o pravidla mezinárodní lukostřelecké federace FITA, střílela se v sobotu pouze kvalifikace. Ta se sestává ze střelby na různé vzdálenosti s celkem 144 šípy, tudíž maximální počet možných dosažených bodů je 1140, výkonnostních tříd se týká hranice 1200 bodů, což jsou limity reprezentační. Mladší žáci absolvují dvakrát tzv. FITU krátkou, což představuje střelbu na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 2 x 12 x 3 šípy) do terče o velikosti 80 cm, starší žáci střílí na vzdálenost 50 a 40 m (na každou vzdálenost 6 sad po 6 šípech), do terče vel. 122 cm, dále na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 12 sad po 3 šípech) do terče velikosti 80 cm. Do kvalifikace vstoupili naši dva závodníci v kategorii starších žáků s jistotou sobě vlastní a s pocitem, že něco umí. Na každou vzdálenost si udržovali průběžně postavení v předním pořadí. Celkový nástřel 1217 bodů vynesl Ondru na celkové 3. místo po prvním dnu, Karolína obsadila v kvalifikaci 5. místo. K tomu všemu získal Ondra dvě stříbrné medaile za dosažený výsledek na trati 50 a 30 m, bronzovou medaili za výsledek na 40 m, Karolína měla bronz za body na třicetimetrové vzdálenosti. Neděle byla očekáváním pravdy, eliminace je vždy o nervech a pocitech každého závodníka, když se jedná o vzájemný souboj. Ondra vstoupil již do nedělního tréninku s vědomím, že nesmí nic podcenit. Tomu podřídil trénink, dokázal se na výkon do eliminace soustředit. Odpovídaly tomu i bodové výkony, eliminace se střílí na vzdálenost 50 m, vždy celkem 4 sady po 3 šípech. Finále se střílí stejným počtem šípů s rozdílem, že se soupeři po jednotlivých výstřelech střídají a mají časový limit na jeden šíp 45 s. Ondra procházel eliminačním pavoukem bez viditelných potíží, např. soupeře ve čtvrtfinále Davida Karase ze Startu Praha doslova deklasoval rozdílem 28 bodů. Ve finále se potkal se soupeřem z 1. LK CERE Praha, kterého porazil bez větších problémů o devět bodů, a tudíž mohl zvednout nad hlavu pohár pro vítěze ve své kategorii a splnit svůj sen být mistrem České republiky pro sezónu Vzhledem ke svým sportovním schopnostem skvělého lukostřelce požádal LK Plzeň, vsetínský oddíl, o hostování Ondry v jeho družstvu. Zde v konkurenci 8 oddílů pomohl náš závodník k zisku druhého místa a rozšířil svoji sbírku cenných kovů. Karolína Matochová o postup do semifinále neměla tolik šancí, protože jí v cestě stála závodnice 1. LK CERE, Veronika Žáčková. Nicméně celkové páté místo, kterého dosáhla, svědčí o její vyrovnanosti a když uvážíme, že má před sebou ještě celý rok ve své mládežnické kategorii, kdo ví co bude dál. Ondra Kovář tedy naplnil cíle, ať svoje tak oddílové, a je třeba říci, že je velkým příslibem pro Český lukostřelecký sport. Už v příští sezóně může v kategorii mladších dorostenců dokázat svoje kvality. Takže, Ondro gratulujeme a pokračuj ve výkonech. ing. Josef Zvěřina, místostarosta Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu! ročník XXI., číslo 6/2009 Zasedání obecního zastupitelstva Infrastruktura v obci Společenská kronika Rekonstrukce školky POHODA OD SVATÉHO VÍTA DO SVATÉHO JANA, PRO OBILÍ JE VYHRANÁ Zastupitelstvo obce

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 DVACET LET ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY V JANOVÉ V den zahájení druhého kola prezidentských voleb, tedy 25. a 26. ledna 2013 uspořádala Základní škola Janová den otevřených dveří

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal číslo 1/2015 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal Halenkovský zpravodaj starosta občanům 1/2015 Starosta občanům Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více