TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ"

Transkript

1 ročník XXI., číslo 7/2009 Zasedání obec. zastupitelstva Plnění rozpočtu 2008 Společenská kronika Soutěž pro děti Lukostřelba ČERVENEC ŽNE ŽITA, VIŠNĚ K SOBĚ VÍTÁ TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

2 ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` Z á p i s ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 29. června 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v hodin Další jednání Zastupitelstva obce Hovězí v letošním roce 2009 zahájil tradičně starosta obce, p. Antonín Koňařík, který přivítal členy zastupitelstva, pracovníky OÚ a další občany účastnící se tohoto zasedání. Jednání bylo přítomno celkem 13 členů ZO a 2 se omluvili z důvodu pracovních povinností. Nejprve se všichni seznámili s programem zasedání, jehož návrh byl schválen radou obce dne Program byl doplněn o vystoupení zástupců Policie ČR, obvodní oddělení Vsetín, kteří chtěli prezentovat svoji činnost po letošních administrativních změnách souvisejících s uplatňováním nového zákona o policii v praxi. Dalším vloženým bodem bylo schválení navýšení kapacity zdejší mateřské školky a její jídelny. Program jednání, včetně doplněných bodů, schválili všichni přítomní členové ZO, do návrhové komise byli zvoleni Ing. Antonín Putala a p. Marie Tkadlecová. Zapsání průběhu jednání se ujal místostarosta obce, ing. Josef Zvěřina. V úvodu probral starosta obce plnění úkolů, které souvisely s průběhem minulého zasedání a bylo nutno je dopracovat podle usnesení. Obecně závazné vyhlášky č. 1 3 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a nabyly platnosti. V souvislosti se záměrem vkladu kanalizace Kaštýl do majetku vodárenské společnosti VaK Vsetín a.s., jako vodohospodářského majetku, byly veškeré nutné podklady dodány vedení společnosti. Následný postup vkladu bude řešen na některém dalším zasedání ZO. Dále krátce pohovořil starosta obce o průběhu dražby nemovitostí čp. 79 a čp. 9, na níž dne se z pověření zastupitelstva obce účastnil. Výsledek dražby dopadl podle představ, které byly přáním členů ZO na 14. zasedání, a po doplacení částky ,- Kč k datu , přejdou nemovitosti zcela do majetku Obce Hovězí. Prvním pracovním bodem programu bylo schválení Závěrečného účtu obce Hovězí za rok Nejprve starosta obce, Antonín Koňařík, informoval o činnosti pracovníků kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří prováděli přezkoumání hospodaření obce Hovězí na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola proběhla ve dvou termínech: (dílčí přezkum) a (závěrečné zprávy a vypracování zprávy). Výsledkem kontroly je Zpráva č. 181/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hovězí, IČ: za rok V závěrečném hodnocení se uvádí nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.), neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zák. 420/2004 Sb.. Se zprávou o závěrečném účtu obce za rok 2008, včetně výše uvedené zprávy č. 181/2008/ Kř, seznámila přítomné účetní OÚ, p. Ivana Hromadová. Celkové příjmy obce za rok 2008 dosáhly výše ,19 Kč, celkové výdaje byly ,95 Kč. Zůstatek na účtu v Komerční bance Vsetín k činil ,11 Kč. Státní dotace z Úřadu práce, Krajského úřadu Zlínského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhly výše ,77 Kč. Po seznámení s těmito informacemi dal starosta prostor přítomným k možnosti dotazu či připomínek. Nikdo se nepřihlásil, a tak nechal starosta hlasovat postupně o jednotlivých bodech závěrečného účtu. Všech 13 členů ZO schválilo znění zprávy č. 181/2008/ Kř, dále všemi 13 hlasy byl schválen zůstatek na účtu obce Hovězí k a nakonec všichni přítomní členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet obce Hovězí za rok 2008 bez výhrad. Dalším bodem programu bylo projednání rozpočtové změny č. 2. Zde opět seznámila přítomné s celkem 8 rozpočtovými změnami účetní OÚ Hovězí, p. Ivana Hromadová. Nejvýznamnější změnou ve výdajích byla úprava paragrafu Převody pozemků, kde došlo ke zvýšení o ,- Kč, z důvodu nabytí nemovitostí čp. 9 a čp. 79 ve veřejné dražbě. V příjmech bylo nutné zaúčtovat příjmy ze státního rozpočtu jako příspěvek na částečnou úhradu mzdových prostředků na veřejně prospěšné pracovníky. Jedná se o částky ,- Kč a ,- Kč, kde dochází k úpravám rozúčtování dotací ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na první částku přispívá státní rozpočet 25 %, na další částku je příspěvek ze státního rozpočtu 15 %, protože z evropského sociálního programu je využíván tzv. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, a příspěvky z úřadu práce pokrývají dohody uzavřené podle aktuálních potřeb jednotlivých obcí. Celkový objem finančních prostředků zahrnutých do rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu 2009 dosáhl výše ,- Kč. Všech 13 přítomných členů zastupitelstva schválilo tuto rozpočtovou změnu. Programový bod č. 8 se týkal přerozdělení 6 % zisku z výtěžku hracích automatů, které v naší obci provozují 3 loterijní společnosti AGH Star s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, CLEUS s.r.o. Šenov u Nového Jičína a PiRaD spol. s r.o. Petřvald. Výtěžek za rok 2008 činil ,- Kč a jeho přerozdělení organizacím a složkách obce, dle návrhu rady obce, bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu obce takto: TJ Sokol Hovězí oddíl kopané ,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl lyžování 3.000,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl volejbalu 8.728,- Kč, MKZ soubor Jaloveček 8.000,- Kč, SDH Hovězí ,- Kč, Lukostřelecký oddíl 9.000,- Kč, Křesťanská mládež 6.000,- Kč, MKZ soubor Ovčák 8.000,- Kč, Myslivci mládež 3.000,- Kč. Člen zastupitelstva Zdeněk Líňa se zeptal, zda jsou prostředky pro SDH určeny účelově pro určitou skupinu složky, starosta odpověděl, že částka bude sloužit pro potřeby celého sboru. O návrhu na přerozdělení nechal starosta obce, p. Antonín Koňařík hlasovat. Všichni přítomní členové ZO byli jednohlasně pro schválení návrhu. První vložený bod programu úzce souvisel s probíhajícími stavebními pracemi v mateřské škole. Ředitelka, p. Hana Dohnalová, vysvětlila nutnost projednat záležitost na zasedání zastupitelstva obce. Zvýšení počtu umístěných dětí do nově opravené školky a s tím související navýšení počtu vydaných jídel, je nutné k zapsání MŠ Hovězí do nového rejstříku škol. Zastupitelstvo obce proto všemi třinácti hlasy schválilo navýšení kapacity zdejší mateřské školy na 65 dětí a současně navýšení kapacity jídelny školky na denní výdej 100 jídel. V úvodu posledního pracovního bodu programu zasedání, aktuální informace, předal starosta obce slovo, npor. Janu Ručkovi, náčelníkovi obvodního oddělení Policie ČR, který v krátkosti pohovořil o strukturálních změnách organizace a nastínil představu práce policie v naší obci v nových podmínkách od Zhodnotil zprávu o činnosti Policie ČR, OO Vsetín za rok 2008, kdy v naší obci bylo řešeno celkem 10 trestných činů, mimo přestupková řízení. Z priorit pořádkové služby představil zejména zaměření se na dohled na bezpečnostní situaci na silnicích a přechodech (bezpeč-

3 ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce nostní pásy, telefonování za jízdy, nedání přednosti v jízdě a pod.), rychlost zákroků, domácí násilí (pravomoc vykázání z místa trvalého bydliště na dobu až 1 roku, dodržování nočního klidu a prevenci kriminality občanů, zejména mládeže. Vystoupení zástupce Policie ČR bylo přítomnými hodnoceno pozitivně a starosta obce poděkoval za vstřícnost a pomoc, zejména při dodržování bezpečnosti na komunikacích a při konání kulturních akcí. Další kdo informoval o aktualitách v obci byl starosta obce, p. Antonín Koňařík. Dne proběhlo zdárně kolaudační řízení na akci Stavební úpravy Mateřské školy Hovězí, a poslední prázdninovou sobotu bude slavnostně školka znovu otevřena. Další akcí, která bude probíhat v letním období, je oprava lesní cesty Chladná. Na základě výběrového řízení vyhodnotila finanční komise výběr dodavatelské firmy na dodávku stavebních prací. Stavbu provede firma Repont s.r.o, Lipník nad Bečnou, náklady na akci dosáhnou výše ,- Kč + DPH, zahájení prací se předpokládá od Protože byla pracovní část programu vyčerpána, otevřel starosta obce diskusi. Do té se jako první přihlásila ředitelka zdejší mateřské školy, p. Hana Dohnalová, která poděkovala vedení ZŠ Hovězí za poskytnuté prostory pro potřeby školky v průběhu rekonstrukce, dále seznámila přítomné s organizačními záležitostmi provozu školky od nového školního roku a s ukončením provozu k V průběhu prázdnin bude probíhat stěhování a vybavování rekonstruovaných prostor budovy školky. Starosta obce poté doplnil informace o průběhu celé stavební akce, oproti původnímu záměru bylo navíc vybudováno parkoviště, bude provedena výměna oplocení a venkovní prostory areálu dotvoří nové chodníky ze zámkové dlažby. Dále poděkoval starosta obce kronikáři, p. Vratislavu Matušů, za opětovně vzorné zpracování obecní kroniky za rok 2008, která je nedílnou součástí historie naší obce. Dále vystoupil s příspěvkem p. Vratislav Matušů, který připomenul významná historická data, která významným způsobem ovlivnila život naší obce. Přesně před 60 lety se oddělila od Hovězí část obce, dnes samostatná obec Huslenky, před 70 lety se poprvé rozsvítila světla v domácnostech v Hovízkách, 70 let uplynulo od zahajovacích prací na tzv. Kychovském vodovodu, který byl v minulosti významným zdrojem pitné vody pro Hovězí a nakonec byla připomenuta povodeň, kterou před sedmdesáti lety způsobil rozvodněný Hořanský potok. Příspěvek týkající se historických událostí ukončil diskusi, a proto předal starosta obce slovo ing. Antonínu Putalovi. Ten nahlas přečetl usnesení z dnešního zasedání. Na samotný závěr starosta obce, p. Antonín Koňařík, poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál příjemnou dovolenou a rozloučil se s vizí společného setkání na slavnostním otevření mateřské školy poslední prázdninovou sobotu letošního roku. Zapsal ing. Josef Zvěřina PŘIPRAVUJEME ROZTANČENÁ NÁVES v hodin před OÚ Hovězí V programu se Vám představí zahraniční účastník Liptálských slavností KONCERT DECHOVÝCH HUDEB ve hodin před OÚ Hovězí Zahrají nám: DH ZÁHOŘANÉ, DH V. MEZIŘÍČÍ, DH POLANČANKA, DH HOVĚŽANKA POUTNÍ ZÁJEZD DO CHOLINY A OLOMOUCE Odjezd 7.15 hod. cena 190,- Kč Přihlášky na OÚ Hovězí Společnost H&B REAL a.s. a SPEDIMEX MORAVIA s.r.o. připravuje výstavbu třetího bytového domu v Hovězí. Vzhledem k velkému zájmu o koupi 16 bytů ve dvou novostavbách, bude pokračovat v tomto roce výstavba třetího bytového domu. Termín výstavby: 9/2009-7/2010 Bytové jednotky: 2 + kk až 4 + kk Velikosti bytů: 50m 2 až 97 m 2 Ceny: od Kč Sami máte možnost ovlivnit výběr kuchyňské linky, obkladů i vybavení koupelny. Vyřídíme financování. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás: Tel.: web:

4 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Plnění rozpočtu za rok 2008 Obec Hovězí - příjmy PAR. POL. DRUH PŘÍJMU ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3,300 3,300 3, Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob 4,200 4,200 5, Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty 5,800 6,981 7, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za hrací přístroje Odvod výtěžku z VHP Správní poplatky - občané Správní poplatky - výherní hrací přístroje Daň z nemovitostí Zrušené daně Poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemku plnění funkce lesa 0.9 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16,060 18, , Lesní hospodářství 6,000 6,000 2, Odvod odpisů ZŠ Hovězí KINO - vstupné Knihovna Kultura - Místní kulturní zařízení Poplatek za vyhlášení rozhlasem Prodej zpravodaje Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků Kovošrot Prodej popelnic Tříděný odpad od EKOCOMU Úroky z bankovních účtů Ostatní nahodilé příjmy Prodej knih Kopírování Finanční vypořádání se sdružením Valašsko-Horní Vsacko Poplatky za zřízení věcného břemene - ČEZ 3 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8,119 8,119 5, Prodej pozemků TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinv.dotace na provoz ZŠ od OÚ Huslenky, Zděchov, Janová Neinvestiční dotace od Zlínského kraje - lesy Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, EU - ÚP Vsetín Incestiční transfer od Zlínského kraje - SDH Investiční transfer z MFČR - MŠ Hovězí 8,000 8, Ostatní investiční transfer z MMR - 36-TI Hovězí 1,800 1, Neinv.dotace ze státního rozp. na volby do zastupitelstva ZK Investiční transfer ze SFDI - Cyklostezka II.etapa 1,497 1, ČNB Ostrava 0.2 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1,200 13, ,696.4 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,389 40, ,474.4 Příjmy celkem - výdaje celkem -3, Zapojení zůstatku na účtu z roku , Příjmy - výdaje

5 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Obec Hovězí - výdaje PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1032 Lesní hospodářství 3,500 3, , Údržba komunikací 1,050 1,800 1, Dopravní obslužnost DOPRAVA 1,170 1,920 1, Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna 2,699 2,748 2,747.6 ŠKOLSTVÍ 3,199 3,248 3, KINO Hovězí Knihovna Místní kulturní zařízení 650 1, , Kronika obce Ovčák Jaloveček Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná SDH - mládež Český svaz včelařů Hovězí Oddíl KČT Oddíl lyžování Lukostřelecký oddíl Oddíl volejbalu Myslivci - mládež 5 5 KULTURA,SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY,ZÁJMOVÁ ČINNOST Sbor dobrovolných hasičů 681 1,621 1,282.4 POŽÁRNÍ OCHRANA Obecní zastupitelstvo, komise 1,510 1,510 1, Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje Vnitřní správa / 3060/ 3,000 3,000 2, Reprefond Sociální fond MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO, MÍSTNÍ SPRÁVA 4,625 4,665 4, Péče o staré občany Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE Bytové hospodářství 750 1,150 1, Nebytové hospodářství VO - veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj - digitální mapa ZK Mikroregion Vsetínsko ( org.3068 ) Geodetické zaměření, odhady, převody pozemků Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Veřejná zeleň 900 1, ,097.5 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Cyklistická stezka II.etapa 1,100 2,597 2, Kanalizace obce 1,950 1,952 1, Stavební úpravy MŠ Hovězí - MFČR 1,900 9, , Stavební úpravy MŠ Hovězí - ROP , Dostavba OÚ 1,500 1, IS Za Humny 1,050 2,250 1, Projektové dokumentace 1,200 1,400 1,263.7 INVESTIČNÍ AKCE, STAVEBNICTVÍ 8,700 19,599 18, Poplatky KB Vsetín ČNB Ostrava Daň z příjmů právnických osob za obec Sdružení Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce FINANČNÍ OPERACE, OSTATNÍ ČINNOSTI VÝDAJE CELKEM ZA ROK ,000 43, ,

6 ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` Projekt: Čistá řeka Bečva II Obec Hovězí jako člen Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko žádá o finanční podporu v rámci 9. výzvy Operačního programu životního prostředí (OP ŽP), na vybudování splaškové kanalizace v Hořansku U Rusínů, v Hovízkách U Válků a v údolí Potoky. Celkový projekt je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 16 různých obcích patřících do Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ležícího na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Vodohospodářsky se jedná o oblast povodí horního toku řeky Bečvy nad Valašským Meziříčím až po hranici se Slovenskem. Jedná se o povodí řek Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Senice, hranice se Slovenskem je rozvodím mezi Bečvou a slovenskou řekou Váh. Řeka Bečva patří do povodí řeky Moravy, která je jedním z přítoků významného evropského toku řeky Dunaj. Projekt je integrální součástí opatření ke zlepšení životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje v povodí řek Bečvy a Moravy. Projekt Čistá řeka Bečva II je navazující etapou projektu Čistá řeka Bečva I. Projekt komplexně řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v uvedených povodích. V rámci projektu jsou prioritně řešeny aglomerace s počtem obyvatel větším nežli 2000 ekvivalentních obyvatel. Projekt svým charakterem zajišťuje stabilitu vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Technické řešení projektu Čistá řeka Bečva II vychází ze základního ekologického cíle projektu, kterým je zlepšení jakosti vody ve vodotečích a tím zlepšení životního prostředí v horním povodí řeky Bečvy, samozřejmě i s dalším příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku Bečvy a Moravy. Technické řešení zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou ČR (zejména Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb.) a Evropské unie (Direktiva č. 91/271/EHS). Cíle projektu: 4 Zlepšení životního prostředí obyvatel nejen v dotčených regionech, ale především v povodí řeky Moravy; 4 Přispět k dosažení ekologické udržitelnosti přirozených vodních systémů v údolí řeky Bečva, tak jak to vyžaduje Směrnice pro vodní systém 2000/60/EC; 4 Zaručit kvalitu vody v řece Bečva, aby mohla být využita jako zdroj pro výrobu pitné vody (zajistí se tak dosažení norem stanovených ve Směrnicích pro pitnou vodu 75/440/ EHS a 98/83/EC); 4 Zvýšit procento napojených obyvatel na kanalizaci na 85% v roce 2013; 4 Přispět k naplnění směrnice 91/271/EHS čištění městských odpadních vod ve Vsetínském regionu; 4 Splnění přísných emisních limitů pro ČOV (nad 10 tis. EO). Harmonogram projektu: Zahájení přípravy projektu: 01/2005 Zahájení přípravy projektu-uznatelnost nákladů: 01/2007 Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení na zhotovitele: 04/2010 Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 09/2010 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 09/2012 Předpokládané datum zahájení provozu: 09/2012 Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Projekt řeší území celé nebo části následujících 16 obcí a měst okresu Vsetín: město Rožnov pod Radhoštěm, město Valašské Meziříčí, město Vsetín, obec Francova Lhota, obec Hovězí, obec Huslenky, obec Lačnov, obec Leskovec, obec Lhota u Vsetína, obec Liptál, obec Lužná, obec Střelná, obec Ústí, obec Val. Polanka, obec Val. Senice a obec Vel. Karlovice. Projekt se významně dotýká obyvatel, což reprezentuje 61 % všech obyvatel okresu Vsetín a zaujímá rozlohu přibližně 432 km 2 o hustotě 204 obyvatel/km 2. Řešené území okresu patří k pomoří Černého moře. Všechny zdejší potůčky a potoky směřují k Bečvě, která odvádí vody do řeky Moravy, která je součástí povodí Dunaje. Řeka Bečva, jejíž celková délka je asi 120 km, která vzniká soutokem Vsetínské (Horní) Bečvy a Rožnovské (Dolní) Bečvy. Sídla jsou soustředěna podél vodních toků, a proto přímo ovlivňují jejich jakost. Podle povrchového odtoku je zájmová oblast k nejvodnatějším územím v ČR. Proto je povodí až po soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy vyhlášeno vládou jako chráněná oblast přirozené akumulace vod. Řešené území mikroregionu Vsetínsko je součástí Zlínské sídelní aglomerace (regiony Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín) a celé leží v okrese Vsetín. Řešená oblast patří k nejhornatějším a nejlesnatějším v naší republice. Větší část okresu je situováno v CHKO Beskydy. Antonín Koňařík, starosta obce

7 ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` kino 2. srpna 2009 ve hodin NOC V MUZEU II. Komedie USA, 107 min., český dabing, mládeži přístupno. - Světla zhasla, dobrodružství začíná. 9. srpna 2009 ve hodin NA ODSTŘEL Thriller USA, 127 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Vše, co řeknete, bude použito. 16. srpna 2009 ve hodin TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH Akční sci-fi USA, 147 min., čes. dabing, mládeži přístupno. - Jenom monstr akce zachrání svět hladce. 23. srpna 2009 ve hodin ANDĚLÉ A DÉMONI Thriller USA, 140 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Nejočekávanější titul letošního roku podle románu Dana Browna Andělé a démoni míří do kin Jubilani v červenci Chmelová Marie 75 let Stříbrník 223 Janáč Miloslav 80 let Hořansko 482 Koňaříková Adéla 75 let Řečiska 463 Trlica Josef 75 let Střed 550 Buriánková Marie 80 let Řečiska 412 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození Jan Polášek Střed 71 Lukáš Janiš Kaštýl 596 Dominik Zich Kaštýl 493 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Koňaříková Marie 73 let Střed 95 Trlica Milan 36 let Dolansko 514 František Pokorný 65 let Dolansko 575 Martinec Antonín 75 let Kaštýl 494 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. 30. srpna 2009 ve hodin PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY Komedie ČR, Itálie, 95 min., mládeži přístupno od 12 let - Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Prázdninová soutěž pro děti Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a další dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto zajímavý a pestrý zábavný program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu pod názvem. Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat. Čím více pohádkových zvířátek se v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe! Mohou být zhotoveny z petek a jiného plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží. Všechna vámi zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu představíme v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC v pátek 28. srpna 2009 v areálu zoo Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den vstup do zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho exponát bude představen ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici. Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory odměníme cenami a dárečky akciové společnosti EKO-KOM, a.s. Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma způsoby: 1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do zoo Lešná, kde po celý den bude probíhat zábavný program Posledního prázdninového dne s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výstavu, budou míst vstupné zdarma. 2. Pohádková zvířata posílejte do 20.srpna 2009 na adresu: ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, Zlín, tel , Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo na zábavný program dne 28.srpna A nezapomeňte Vaše zvířátko pojmenovat! Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní infokampaně na podporu třídění odpadu společně s Krajským úřadem Zlínského kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s. Ing.Markéta Hošková, manažerka infokampaně, ENVIprojekt s.r.o.

8 ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba Lukostřelec Ondřej Kovář z Hovězí dosáhl ve Voticích na metu nejvyšší Předposlední červnový víkend se ve Voticích u Benešova ve středních Čechách, konalo 18. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě žactva. Město Votice se nachází asi 60 km jižně od Prahy v oblasti Mikroregionu Džbány v Posázaví. Městečko má zhruba obyvatel a jeho lukostřelecké zázemí má dlouholetou tradici. V loňském roce slavil lukostřelecký oddíl 50 let svojí existence. Jeho zakládající člen, Rudolf Toman, v roce 1960 získal titul přeborníka ČSSR v terčové lukostřelbě (tehdejší mistr Československa). V dalších letech se mnozí členové tehdy Spartaku Votice, několikrát zapsali mezi nejlepší republikové lukostřelce. Aktuální postavou současné doby je člen LK Votice, Milan Andrea (22), mladý nadějný lukostřelec, který měl a má vynikající předpoklady pro dosažení mimořádných úspěchů na mezinárodní úrovni. Andreas si však velmi uškodil svojí dopingovou aférou, když jej z nominace na OH v Pekingu 2009 vyřadil pozitivní test na marihuanu. Inu každý svého štěstí strůjcem. Do Votic na vrchol sezóny v žákovské kategorii mohli vyrazit 3 lukostřelci, hájící barvy SKP Vsetín, z nich dva jsou z Hovězí. Oba shodou okolností Ondrové Ondřej Kovář a Ondřej Koňařík. Mladší z nich, Ondra Koňařík, neabsolvoval kvalifikační závod z důvodu tréninkového manka a nedostatečného technického vybavení, proto se nemohl mistrovství zúčastnit. Zato Ondra Kovář si svými výkony v jarních závodech, důrazně řekl o roli favorita. Na závod ve čtyřista km vzdálených Voticích, který se konal ve dnech , tak jeli pouze Ondra Kovář a Karolína Matochová. V pátek 19. června nás středočeské městečko přivítalo zamračenou oblohou s deštěm a chladem, nicméně ubytování v Penziónu U modré kočky, zvedlo mladíkům náladu. Na druhý den v sobotu bylo nutno již v 8.00 hod. ráno složit lukostřeleckou,,bagáž,, v areálu votické střelnice. Závodníci absolvovali nezbytnou prezentaci a kontrolu svého nářadí. Po slavnostním zahájení za zvuku národní hymny, uvítání představitelem města Votice, se rozeběhly samotné závody. Nad regulérností závodu bděli celkem 4 profesionální rozhodčí, delegátem za Český lukostřelecký svaz byla předsedkyně reprezentační komise, p. Helena Macková. Letošní mistrovství bylo zejména pro Ondru Kováře velkou výzvou, tento rok se loučí s žákovskou kategorií, kde ve venkovní lukostřelbě zůstával vždy jen krůček od zlaté individuální medaile. Závodu se účastnilo celkem 85 závodníků, kteří byli rozdělení na mladší a starší žáky. Poprvé se mezi účastníky v této kategorii zařadili i sportovci částečně tělesně (pohybově) postižení LK Litvínov. Je to velký posun v organizaci závodů na tak vrcholné úrovni, zejména z hlediska morálního. Podle stanov Českého lukostřeleckého svazu, opírající se o pravidla mezinárodní lukostřelecké federace FITA, střílela se v sobotu pouze kvalifikace. Ta se sestává ze střelby na různé vzdálenosti s celkem 144 šípy, tudíž maximální počet možných dosažených bodů je 1140, výkonnostních tříd se týká hranice 1200 bodů, což jsou limity reprezentační. Mladší žáci absolvují dvakrát tzv. FITU krátkou, což představuje střelbu na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 2 x 12 x 3 šípy) do terče o velikosti 80 cm, starší žáci střílí na vzdálenost 50 a 40 m (na každou vzdálenost 6 sad po 6 šípech), do terče vel. 122 cm, dále na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 12 sad po 3 šípech) do terče velikosti 80 cm. Do kvalifikace vstoupili naši dva závodníci v kategorii starších žáků s jistotou sobě vlastní a s pocitem, že něco umí. Na každou vzdálenost si udržovali průběžně postavení v předním pořadí. Celkový nástřel 1217 bodů vynesl Ondru na celkové 3. místo po prvním dnu, Karolína obsadila v kvalifikaci 5. místo. K tomu všemu získal Ondra dvě stříbrné medaile za dosažený výsledek na trati 50 a 30 m, bronzovou medaili za výsledek na 40 m, Karolína měla bronz za body na třicetimetrové vzdálenosti. Neděle byla očekáváním pravdy, eliminace je vždy o nervech a pocitech každého závodníka, když se jedná o vzájemný souboj. Ondra vstoupil již do nedělního tréninku s vědomím, že nesmí nic podcenit. Tomu podřídil trénink, dokázal se na výkon do eliminace soustředit. Odpovídaly tomu i bodové výkony, eliminace se střílí na vzdálenost 50 m, vždy celkem 4 sady po 3 šípech. Finále se střílí stejným počtem šípů s rozdílem, že se soupeři po jednotlivých výstřelech střídají a mají časový limit na jeden šíp 45 s. Ondra procházel eliminačním pavoukem bez viditelných potíží, např. soupeře ve čtvrtfinále Davida Karase ze Startu Praha doslova deklasoval rozdílem 28 bodů. Ve finále se potkal se soupeřem z 1. LK CERE Praha, kterého porazil bez větších problémů o devět bodů, a tudíž mohl zvednout nad hlavu pohár pro vítěze ve své kategorii a splnit svůj sen být mistrem České republiky pro sezónu Vzhledem ke svým sportovním schopnostem skvělého lukostřelce požádal LK Plzeň, vsetínský oddíl, o hostování Ondry v jeho družstvu. Zde v konkurenci 8 oddílů pomohl náš závodník k zisku druhého místa a rozšířil svoji sbírku cenných kovů. Karolína Matochová o postup do semifinále neměla tolik šancí, protože jí v cestě stála závodnice 1. LK CERE, Veronika Žáčková. Nicméně celkové páté místo, kterého dosáhla, svědčí o její vyrovnanosti a když uvážíme, že má před sebou ještě celý rok ve své mládežnické kategorii, kdo ví co bude dál. Ondra Kovář tedy naplnil cíle, ať svoje tak oddílové, a je třeba říci, že je velkým příslibem pro Český lukostřelecký sport. Už v příští sezóně může v kategorii mladších dorostenců dokázat svoje kvality. Takže, Ondro gratulujeme a pokračuj ve výkonech. ing. Josef Zvěřina, místostarosta Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) snižování rizika povodní

Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) snižování rizika povodní Zpráva pro zveřejnění Projekt: Čistá řeka Bečva II Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) Číslo a název prioritní osy: Číslo a název oblasti

Více

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok 2014 Rozpočet je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje se člení do jednotlivých kapitol. Rozhodující příjmy městyse

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Dnem 1.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.3.2011

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více