TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ"

Transkript

1 ročník XXI., číslo 7/2009 Zasedání obec. zastupitelstva Plnění rozpočtu 2008 Společenská kronika Soutěž pro děti Lukostřelba ČERVENEC ŽNE ŽITA, VIŠNĚ K SOBĚ VÍTÁ TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

2 ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` Z á p i s ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 29. června 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v hodin Další jednání Zastupitelstva obce Hovězí v letošním roce 2009 zahájil tradičně starosta obce, p. Antonín Koňařík, který přivítal členy zastupitelstva, pracovníky OÚ a další občany účastnící se tohoto zasedání. Jednání bylo přítomno celkem 13 členů ZO a 2 se omluvili z důvodu pracovních povinností. Nejprve se všichni seznámili s programem zasedání, jehož návrh byl schválen radou obce dne Program byl doplněn o vystoupení zástupců Policie ČR, obvodní oddělení Vsetín, kteří chtěli prezentovat svoji činnost po letošních administrativních změnách souvisejících s uplatňováním nového zákona o policii v praxi. Dalším vloženým bodem bylo schválení navýšení kapacity zdejší mateřské školky a její jídelny. Program jednání, včetně doplněných bodů, schválili všichni přítomní členové ZO, do návrhové komise byli zvoleni Ing. Antonín Putala a p. Marie Tkadlecová. Zapsání průběhu jednání se ujal místostarosta obce, ing. Josef Zvěřina. V úvodu probral starosta obce plnění úkolů, které souvisely s průběhem minulého zasedání a bylo nutno je dopracovat podle usnesení. Obecně závazné vyhlášky č. 1 3 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a nabyly platnosti. V souvislosti se záměrem vkladu kanalizace Kaštýl do majetku vodárenské společnosti VaK Vsetín a.s., jako vodohospodářského majetku, byly veškeré nutné podklady dodány vedení společnosti. Následný postup vkladu bude řešen na některém dalším zasedání ZO. Dále krátce pohovořil starosta obce o průběhu dražby nemovitostí čp. 79 a čp. 9, na níž dne se z pověření zastupitelstva obce účastnil. Výsledek dražby dopadl podle představ, které byly přáním členů ZO na 14. zasedání, a po doplacení částky ,- Kč k datu , přejdou nemovitosti zcela do majetku Obce Hovězí. Prvním pracovním bodem programu bylo schválení Závěrečného účtu obce Hovězí za rok Nejprve starosta obce, Antonín Koňařík, informoval o činnosti pracovníků kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří prováděli přezkoumání hospodaření obce Hovězí na základě zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola proběhla ve dvou termínech: (dílčí přezkum) a (závěrečné zprávy a vypracování zprávy). Výsledkem kontroly je Zpráva č. 181/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hovězí, IČ: za rok V závěrečném hodnocení se uvádí nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.), neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zák. 420/2004 Sb.. Se zprávou o závěrečném účtu obce za rok 2008, včetně výše uvedené zprávy č. 181/2008/ Kř, seznámila přítomné účetní OÚ, p. Ivana Hromadová. Celkové příjmy obce za rok 2008 dosáhly výše ,19 Kč, celkové výdaje byly ,95 Kč. Zůstatek na účtu v Komerční bance Vsetín k činil ,11 Kč. Státní dotace z Úřadu práce, Krajského úřadu Zlínského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhly výše ,77 Kč. Po seznámení s těmito informacemi dal starosta prostor přítomným k možnosti dotazu či připomínek. Nikdo se nepřihlásil, a tak nechal starosta hlasovat postupně o jednotlivých bodech závěrečného účtu. Všech 13 členů ZO schválilo znění zprávy č. 181/2008/ Kř, dále všemi 13 hlasy byl schválen zůstatek na účtu obce Hovězí k a nakonec všichni přítomní členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet obce Hovězí za rok 2008 bez výhrad. Dalším bodem programu bylo projednání rozpočtové změny č. 2. Zde opět seznámila přítomné s celkem 8 rozpočtovými změnami účetní OÚ Hovězí, p. Ivana Hromadová. Nejvýznamnější změnou ve výdajích byla úprava paragrafu Převody pozemků, kde došlo ke zvýšení o ,- Kč, z důvodu nabytí nemovitostí čp. 9 a čp. 79 ve veřejné dražbě. V příjmech bylo nutné zaúčtovat příjmy ze státního rozpočtu jako příspěvek na částečnou úhradu mzdových prostředků na veřejně prospěšné pracovníky. Jedná se o částky ,- Kč a ,- Kč, kde dochází k úpravám rozúčtování dotací ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na první částku přispívá státní rozpočet 25 %, na další částku je příspěvek ze státního rozpočtu 15 %, protože z evropského sociálního programu je využíván tzv. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, a příspěvky z úřadu práce pokrývají dohody uzavřené podle aktuálních potřeb jednotlivých obcí. Celkový objem finančních prostředků zahrnutých do rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu 2009 dosáhl výše ,- Kč. Všech 13 přítomných členů zastupitelstva schválilo tuto rozpočtovou změnu. Programový bod č. 8 se týkal přerozdělení 6 % zisku z výtěžku hracích automatů, které v naší obci provozují 3 loterijní společnosti AGH Star s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, CLEUS s.r.o. Šenov u Nového Jičína a PiRaD spol. s r.o. Petřvald. Výtěžek za rok 2008 činil ,- Kč a jeho přerozdělení organizacím a složkách obce, dle návrhu rady obce, bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu obce takto: TJ Sokol Hovězí oddíl kopané ,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl lyžování 3.000,- Kč, TJ Sokol Hovězí oddíl volejbalu 8.728,- Kč, MKZ soubor Jaloveček 8.000,- Kč, SDH Hovězí ,- Kč, Lukostřelecký oddíl 9.000,- Kč, Křesťanská mládež 6.000,- Kč, MKZ soubor Ovčák 8.000,- Kč, Myslivci mládež 3.000,- Kč. Člen zastupitelstva Zdeněk Líňa se zeptal, zda jsou prostředky pro SDH určeny účelově pro určitou skupinu složky, starosta odpověděl, že částka bude sloužit pro potřeby celého sboru. O návrhu na přerozdělení nechal starosta obce, p. Antonín Koňařík hlasovat. Všichni přítomní členové ZO byli jednohlasně pro schválení návrhu. První vložený bod programu úzce souvisel s probíhajícími stavebními pracemi v mateřské škole. Ředitelka, p. Hana Dohnalová, vysvětlila nutnost projednat záležitost na zasedání zastupitelstva obce. Zvýšení počtu umístěných dětí do nově opravené školky a s tím související navýšení počtu vydaných jídel, je nutné k zapsání MŠ Hovězí do nového rejstříku škol. Zastupitelstvo obce proto všemi třinácti hlasy schválilo navýšení kapacity zdejší mateřské školy na 65 dětí a současně navýšení kapacity jídelny školky na denní výdej 100 jídel. V úvodu posledního pracovního bodu programu zasedání, aktuální informace, předal starosta obce slovo, npor. Janu Ručkovi, náčelníkovi obvodního oddělení Policie ČR, který v krátkosti pohovořil o strukturálních změnách organizace a nastínil představu práce policie v naší obci v nových podmínkách od Zhodnotil zprávu o činnosti Policie ČR, OO Vsetín za rok 2008, kdy v naší obci bylo řešeno celkem 10 trestných činů, mimo přestupková řízení. Z priorit pořádkové služby představil zejména zaměření se na dohled na bezpečnostní situaci na silnicích a přechodech (bezpeč-

3 ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce ` inzerat ` informace z obce nostní pásy, telefonování za jízdy, nedání přednosti v jízdě a pod.), rychlost zákroků, domácí násilí (pravomoc vykázání z místa trvalého bydliště na dobu až 1 roku, dodržování nočního klidu a prevenci kriminality občanů, zejména mládeže. Vystoupení zástupce Policie ČR bylo přítomnými hodnoceno pozitivně a starosta obce poděkoval za vstřícnost a pomoc, zejména při dodržování bezpečnosti na komunikacích a při konání kulturních akcí. Další kdo informoval o aktualitách v obci byl starosta obce, p. Antonín Koňařík. Dne proběhlo zdárně kolaudační řízení na akci Stavební úpravy Mateřské školy Hovězí, a poslední prázdninovou sobotu bude slavnostně školka znovu otevřena. Další akcí, která bude probíhat v letním období, je oprava lesní cesty Chladná. Na základě výběrového řízení vyhodnotila finanční komise výběr dodavatelské firmy na dodávku stavebních prací. Stavbu provede firma Repont s.r.o, Lipník nad Bečnou, náklady na akci dosáhnou výše ,- Kč + DPH, zahájení prací se předpokládá od Protože byla pracovní část programu vyčerpána, otevřel starosta obce diskusi. Do té se jako první přihlásila ředitelka zdejší mateřské školy, p. Hana Dohnalová, která poděkovala vedení ZŠ Hovězí za poskytnuté prostory pro potřeby školky v průběhu rekonstrukce, dále seznámila přítomné s organizačními záležitostmi provozu školky od nového školního roku a s ukončením provozu k V průběhu prázdnin bude probíhat stěhování a vybavování rekonstruovaných prostor budovy školky. Starosta obce poté doplnil informace o průběhu celé stavební akce, oproti původnímu záměru bylo navíc vybudováno parkoviště, bude provedena výměna oplocení a venkovní prostory areálu dotvoří nové chodníky ze zámkové dlažby. Dále poděkoval starosta obce kronikáři, p. Vratislavu Matušů, za opětovně vzorné zpracování obecní kroniky za rok 2008, která je nedílnou součástí historie naší obce. Dále vystoupil s příspěvkem p. Vratislav Matušů, který připomenul významná historická data, která významným způsobem ovlivnila život naší obce. Přesně před 60 lety se oddělila od Hovězí část obce, dnes samostatná obec Huslenky, před 70 lety se poprvé rozsvítila světla v domácnostech v Hovízkách, 70 let uplynulo od zahajovacích prací na tzv. Kychovském vodovodu, který byl v minulosti významným zdrojem pitné vody pro Hovězí a nakonec byla připomenuta povodeň, kterou před sedmdesáti lety způsobil rozvodněný Hořanský potok. Příspěvek týkající se historických událostí ukončil diskusi, a proto předal starosta obce slovo ing. Antonínu Putalovi. Ten nahlas přečetl usnesení z dnešního zasedání. Na samotný závěr starosta obce, p. Antonín Koňařík, poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál příjemnou dovolenou a rozloučil se s vizí společného setkání na slavnostním otevření mateřské školy poslední prázdninovou sobotu letošního roku. Zapsal ing. Josef Zvěřina PŘIPRAVUJEME ROZTANČENÁ NÁVES v hodin před OÚ Hovězí V programu se Vám představí zahraniční účastník Liptálských slavností KONCERT DECHOVÝCH HUDEB ve hodin před OÚ Hovězí Zahrají nám: DH ZÁHOŘANÉ, DH V. MEZIŘÍČÍ, DH POLANČANKA, DH HOVĚŽANKA POUTNÍ ZÁJEZD DO CHOLINY A OLOMOUCE Odjezd 7.15 hod. cena 190,- Kč Přihlášky na OÚ Hovězí Společnost H&B REAL a.s. a SPEDIMEX MORAVIA s.r.o. připravuje výstavbu třetího bytového domu v Hovězí. Vzhledem k velkému zájmu o koupi 16 bytů ve dvou novostavbách, bude pokračovat v tomto roce výstavba třetího bytového domu. Termín výstavby: 9/2009-7/2010 Bytové jednotky: 2 + kk až 4 + kk Velikosti bytů: 50m 2 až 97 m 2 Ceny: od Kč Sami máte možnost ovlivnit výběr kuchyňské linky, obkladů i vybavení koupelny. Vyřídíme financování. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás: Tel.: web:

4 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Plnění rozpočtu za rok 2008 Obec Hovězí - příjmy PAR. POL. DRUH PŘÍJMU ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3,300 3,300 3, Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob 4,200 4,200 5, Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty 5,800 6,981 7, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za hrací přístroje Odvod výtěžku z VHP Správní poplatky - občané Správní poplatky - výherní hrací přístroje Daň z nemovitostí Zrušené daně Poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemku plnění funkce lesa 0.9 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16,060 18, , Lesní hospodářství 6,000 6,000 2, Odvod odpisů ZŠ Hovězí KINO - vstupné Knihovna Kultura - Místní kulturní zařízení Poplatek za vyhlášení rozhlasem Prodej zpravodaje Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků Kovošrot Prodej popelnic Tříděný odpad od EKOCOMU Úroky z bankovních účtů Ostatní nahodilé příjmy Prodej knih Kopírování Finanční vypořádání se sdružením Valašsko-Horní Vsacko Poplatky za zřízení věcného břemene - ČEZ 3 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8,119 8,119 5, Prodej pozemků TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinv.dotace na provoz ZŠ od OÚ Huslenky, Zděchov, Janová Neinvestiční dotace od Zlínského kraje - lesy Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, EU - ÚP Vsetín Incestiční transfer od Zlínského kraje - SDH Investiční transfer z MFČR - MŠ Hovězí 8,000 8, Ostatní investiční transfer z MMR - 36-TI Hovězí 1,800 1, Neinv.dotace ze státního rozp. na volby do zastupitelstva ZK Investiční transfer ze SFDI - Cyklostezka II.etapa 1,497 1, ČNB Ostrava 0.2 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1,200 13, ,696.4 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,389 40, ,474.4 Příjmy celkem - výdaje celkem -3, Zapojení zůstatku na účtu z roku , Příjmy - výdaje

5 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` rozpočet 2008 ` informace z obce ` Obec Hovězí - výdaje PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNÉ V TIS. Kč ROZPOČET PLNĚNÍ 1032 Lesní hospodářství 3,500 3, , Údržba komunikací 1,050 1,800 1, Dopravní obslužnost DOPRAVA 1,170 1,920 1, Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna 2,699 2,748 2,747.6 ŠKOLSTVÍ 3,199 3,248 3, KINO Hovězí Knihovna Místní kulturní zařízení 650 1, , Kronika obce Ovčák Jaloveček Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná SDH - mládež Český svaz včelařů Hovězí Oddíl KČT Oddíl lyžování Lukostřelecký oddíl Oddíl volejbalu Myslivci - mládež 5 5 KULTURA,SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY,ZÁJMOVÁ ČINNOST Sbor dobrovolných hasičů 681 1,621 1,282.4 POŽÁRNÍ OCHRANA Obecní zastupitelstvo, komise 1,510 1,510 1, Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje Vnitřní správa / 3060/ 3,000 3,000 2, Reprefond Sociální fond MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO, MÍSTNÍ SPRÁVA 4,625 4,665 4, Péče o staré občany Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE Bytové hospodářství 750 1,150 1, Nebytové hospodářství VO - veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj - digitální mapa ZK Mikroregion Vsetínsko ( org.3068 ) Geodetické zaměření, odhady, převody pozemků Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Veřejná zeleň 900 1, ,097.5 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Cyklistická stezka II.etapa 1,100 2,597 2, Kanalizace obce 1,950 1,952 1, Stavební úpravy MŠ Hovězí - MFČR 1,900 9, , Stavební úpravy MŠ Hovězí - ROP , Dostavba OÚ 1,500 1, IS Za Humny 1,050 2,250 1, Projektové dokumentace 1,200 1,400 1,263.7 INVESTIČNÍ AKCE, STAVEBNICTVÍ 8,700 19,599 18, Poplatky KB Vsetín ČNB Ostrava Daň z příjmů právnických osob za obec Sdružení Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce FINANČNÍ OPERACE, OSTATNÍ ČINNOSTI VÝDAJE CELKEM ZA ROK ,000 43, ,

6 ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` čistá řeka Bečva ` informace z obce ` Projekt: Čistá řeka Bečva II Obec Hovězí jako člen Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko žádá o finanční podporu v rámci 9. výzvy Operačního programu životního prostředí (OP ŽP), na vybudování splaškové kanalizace v Hořansku U Rusínů, v Hovízkách U Válků a v údolí Potoky. Celkový projekt je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 16 různých obcích patřících do Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ležícího na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Vodohospodářsky se jedná o oblast povodí horního toku řeky Bečvy nad Valašským Meziříčím až po hranici se Slovenskem. Jedná se o povodí řek Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Senice, hranice se Slovenskem je rozvodím mezi Bečvou a slovenskou řekou Váh. Řeka Bečva patří do povodí řeky Moravy, která je jedním z přítoků významného evropského toku řeky Dunaj. Projekt je integrální součástí opatření ke zlepšení životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje v povodí řek Bečvy a Moravy. Projekt Čistá řeka Bečva II je navazující etapou projektu Čistá řeka Bečva I. Projekt komplexně řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v uvedených povodích. V rámci projektu jsou prioritně řešeny aglomerace s počtem obyvatel větším nežli 2000 ekvivalentních obyvatel. Projekt svým charakterem zajišťuje stabilitu vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Technické řešení projektu Čistá řeka Bečva II vychází ze základního ekologického cíle projektu, kterým je zlepšení jakosti vody ve vodotečích a tím zlepšení životního prostředí v horním povodí řeky Bečvy, samozřejmě i s dalším příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku Bečvy a Moravy. Technické řešení zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou ČR (zejména Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb.) a Evropské unie (Direktiva č. 91/271/EHS). Cíle projektu: 4 Zlepšení životního prostředí obyvatel nejen v dotčených regionech, ale především v povodí řeky Moravy; 4 Přispět k dosažení ekologické udržitelnosti přirozených vodních systémů v údolí řeky Bečva, tak jak to vyžaduje Směrnice pro vodní systém 2000/60/EC; 4 Zaručit kvalitu vody v řece Bečva, aby mohla být využita jako zdroj pro výrobu pitné vody (zajistí se tak dosažení norem stanovených ve Směrnicích pro pitnou vodu 75/440/ EHS a 98/83/EC); 4 Zvýšit procento napojených obyvatel na kanalizaci na 85% v roce 2013; 4 Přispět k naplnění směrnice 91/271/EHS čištění městských odpadních vod ve Vsetínském regionu; 4 Splnění přísných emisních limitů pro ČOV (nad 10 tis. EO). Harmonogram projektu: Zahájení přípravy projektu: 01/2005 Zahájení přípravy projektu-uznatelnost nákladů: 01/2007 Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení na zhotovitele: 04/2010 Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 09/2010 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 09/2012 Předpokládané datum zahájení provozu: 09/2012 Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Projekt řeší území celé nebo části následujících 16 obcí a měst okresu Vsetín: město Rožnov pod Radhoštěm, město Valašské Meziříčí, město Vsetín, obec Francova Lhota, obec Hovězí, obec Huslenky, obec Lačnov, obec Leskovec, obec Lhota u Vsetína, obec Liptál, obec Lužná, obec Střelná, obec Ústí, obec Val. Polanka, obec Val. Senice a obec Vel. Karlovice. Projekt se významně dotýká obyvatel, což reprezentuje 61 % všech obyvatel okresu Vsetín a zaujímá rozlohu přibližně 432 km 2 o hustotě 204 obyvatel/km 2. Řešené území okresu patří k pomoří Černého moře. Všechny zdejší potůčky a potoky směřují k Bečvě, která odvádí vody do řeky Moravy, která je součástí povodí Dunaje. Řeka Bečva, jejíž celková délka je asi 120 km, která vzniká soutokem Vsetínské (Horní) Bečvy a Rožnovské (Dolní) Bečvy. Sídla jsou soustředěna podél vodních toků, a proto přímo ovlivňují jejich jakost. Podle povrchového odtoku je zájmová oblast k nejvodnatějším územím v ČR. Proto je povodí až po soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy vyhlášeno vládou jako chráněná oblast přirozené akumulace vod. Řešené území mikroregionu Vsetínsko je součástí Zlínské sídelní aglomerace (regiony Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín) a celé leží v okrese Vsetín. Řešená oblast patří k nejhornatějším a nejlesnatějším v naší republice. Větší část okresu je situováno v CHKO Beskydy. Antonín Koňařík, starosta obce

7 ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` společenská kronika ` kino ` soutěž pro děti ` kino 2. srpna 2009 ve hodin NOC V MUZEU II. Komedie USA, 107 min., český dabing, mládeži přístupno. - Světla zhasla, dobrodružství začíná. 9. srpna 2009 ve hodin NA ODSTŘEL Thriller USA, 127 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Vše, co řeknete, bude použito. 16. srpna 2009 ve hodin TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH Akční sci-fi USA, 147 min., čes. dabing, mládeži přístupno. - Jenom monstr akce zachrání svět hladce. 23. srpna 2009 ve hodin ANDĚLÉ A DÉMONI Thriller USA, 140 min., čes. titulky, mládeži příst. od 12 let. - Nejočekávanější titul letošního roku podle románu Dana Browna Andělé a démoni míří do kin Jubilani v červenci Chmelová Marie 75 let Stříbrník 223 Janáč Miloslav 80 let Hořansko 482 Koňaříková Adéla 75 let Řečiska 463 Trlica Josef 75 let Střed 550 Buriánková Marie 80 let Řečiska 412 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození Jan Polášek Střed 71 Lukáš Janiš Kaštýl 596 Dominik Zich Kaštýl 493 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Koňaříková Marie 73 let Střed 95 Trlica Milan 36 let Dolansko 514 František Pokorný 65 let Dolansko 575 Martinec Antonín 75 let Kaštýl 494 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. 30. srpna 2009 ve hodin PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY Komedie ČR, Itálie, 95 min., mládeži přístupno od 12 let - Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Prázdninová soutěž pro děti Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a další dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto zajímavý a pestrý zábavný program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu pod názvem. Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat. Čím více pohádkových zvířátek se v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe! Mohou být zhotoveny z petek a jiného plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží. Všechna vámi zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu představíme v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC v pátek 28. srpna 2009 v areálu zoo Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den vstup do zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho exponát bude představen ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici. Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory odměníme cenami a dárečky akciové společnosti EKO-KOM, a.s. Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma způsoby: 1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do zoo Lešná, kde po celý den bude probíhat zábavný program Posledního prázdninového dne s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výstavu, budou míst vstupné zdarma. 2. Pohádková zvířata posílejte do 20.srpna 2009 na adresu: ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, Zlín, tel , Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo na zábavný program dne 28.srpna A nezapomeňte Vaše zvířátko pojmenovat! Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní infokampaně na podporu třídění odpadu společně s Krajským úřadem Zlínského kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s. Ing.Markéta Hošková, manažerka infokampaně, ENVIprojekt s.r.o.

8 ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba ` sport ` lukostřelba Lukostřelec Ondřej Kovář z Hovězí dosáhl ve Voticích na metu nejvyšší Předposlední červnový víkend se ve Voticích u Benešova ve středních Čechách, konalo 18. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě žactva. Město Votice se nachází asi 60 km jižně od Prahy v oblasti Mikroregionu Džbány v Posázaví. Městečko má zhruba obyvatel a jeho lukostřelecké zázemí má dlouholetou tradici. V loňském roce slavil lukostřelecký oddíl 50 let svojí existence. Jeho zakládající člen, Rudolf Toman, v roce 1960 získal titul přeborníka ČSSR v terčové lukostřelbě (tehdejší mistr Československa). V dalších letech se mnozí členové tehdy Spartaku Votice, několikrát zapsali mezi nejlepší republikové lukostřelce. Aktuální postavou současné doby je člen LK Votice, Milan Andrea (22), mladý nadějný lukostřelec, který měl a má vynikající předpoklady pro dosažení mimořádných úspěchů na mezinárodní úrovni. Andreas si však velmi uškodil svojí dopingovou aférou, když jej z nominace na OH v Pekingu 2009 vyřadil pozitivní test na marihuanu. Inu každý svého štěstí strůjcem. Do Votic na vrchol sezóny v žákovské kategorii mohli vyrazit 3 lukostřelci, hájící barvy SKP Vsetín, z nich dva jsou z Hovězí. Oba shodou okolností Ondrové Ondřej Kovář a Ondřej Koňařík. Mladší z nich, Ondra Koňařík, neabsolvoval kvalifikační závod z důvodu tréninkového manka a nedostatečného technického vybavení, proto se nemohl mistrovství zúčastnit. Zato Ondra Kovář si svými výkony v jarních závodech, důrazně řekl o roli favorita. Na závod ve čtyřista km vzdálených Voticích, který se konal ve dnech , tak jeli pouze Ondra Kovář a Karolína Matochová. V pátek 19. června nás středočeské městečko přivítalo zamračenou oblohou s deštěm a chladem, nicméně ubytování v Penziónu U modré kočky, zvedlo mladíkům náladu. Na druhý den v sobotu bylo nutno již v 8.00 hod. ráno složit lukostřeleckou,,bagáž,, v areálu votické střelnice. Závodníci absolvovali nezbytnou prezentaci a kontrolu svého nářadí. Po slavnostním zahájení za zvuku národní hymny, uvítání představitelem města Votice, se rozeběhly samotné závody. Nad regulérností závodu bděli celkem 4 profesionální rozhodčí, delegátem za Český lukostřelecký svaz byla předsedkyně reprezentační komise, p. Helena Macková. Letošní mistrovství bylo zejména pro Ondru Kováře velkou výzvou, tento rok se loučí s žákovskou kategorií, kde ve venkovní lukostřelbě zůstával vždy jen krůček od zlaté individuální medaile. Závodu se účastnilo celkem 85 závodníků, kteří byli rozdělení na mladší a starší žáky. Poprvé se mezi účastníky v této kategorii zařadili i sportovci částečně tělesně (pohybově) postižení LK Litvínov. Je to velký posun v organizaci závodů na tak vrcholné úrovni, zejména z hlediska morálního. Podle stanov Českého lukostřeleckého svazu, opírající se o pravidla mezinárodní lukostřelecké federace FITA, střílela se v sobotu pouze kvalifikace. Ta se sestává ze střelby na různé vzdálenosti s celkem 144 šípy, tudíž maximální počet možných dosažených bodů je 1140, výkonnostních tříd se týká hranice 1200 bodů, což jsou limity reprezentační. Mladší žáci absolvují dvakrát tzv. FITU krátkou, což představuje střelbu na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 2 x 12 x 3 šípy) do terče o velikosti 80 cm, starší žáci střílí na vzdálenost 50 a 40 m (na každou vzdálenost 6 sad po 6 šípech), do terče vel. 122 cm, dále na vzdálenost 30 a 20 m (na každou vzdálenost 12 sad po 3 šípech) do terče velikosti 80 cm. Do kvalifikace vstoupili naši dva závodníci v kategorii starších žáků s jistotou sobě vlastní a s pocitem, že něco umí. Na každou vzdálenost si udržovali průběžně postavení v předním pořadí. Celkový nástřel 1217 bodů vynesl Ondru na celkové 3. místo po prvním dnu, Karolína obsadila v kvalifikaci 5. místo. K tomu všemu získal Ondra dvě stříbrné medaile za dosažený výsledek na trati 50 a 30 m, bronzovou medaili za výsledek na 40 m, Karolína měla bronz za body na třicetimetrové vzdálenosti. Neděle byla očekáváním pravdy, eliminace je vždy o nervech a pocitech každého závodníka, když se jedná o vzájemný souboj. Ondra vstoupil již do nedělního tréninku s vědomím, že nesmí nic podcenit. Tomu podřídil trénink, dokázal se na výkon do eliminace soustředit. Odpovídaly tomu i bodové výkony, eliminace se střílí na vzdálenost 50 m, vždy celkem 4 sady po 3 šípech. Finále se střílí stejným počtem šípů s rozdílem, že se soupeři po jednotlivých výstřelech střídají a mají časový limit na jeden šíp 45 s. Ondra procházel eliminačním pavoukem bez viditelných potíží, např. soupeře ve čtvrtfinále Davida Karase ze Startu Praha doslova deklasoval rozdílem 28 bodů. Ve finále se potkal se soupeřem z 1. LK CERE Praha, kterého porazil bez větších problémů o devět bodů, a tudíž mohl zvednout nad hlavu pohár pro vítěze ve své kategorii a splnit svůj sen být mistrem České republiky pro sezónu Vzhledem ke svým sportovním schopnostem skvělého lukostřelce požádal LK Plzeň, vsetínský oddíl, o hostování Ondry v jeho družstvu. Zde v konkurenci 8 oddílů pomohl náš závodník k zisku druhého místa a rozšířil svoji sbírku cenných kovů. Karolína Matochová o postup do semifinále neměla tolik šancí, protože jí v cestě stála závodnice 1. LK CERE, Veronika Žáčková. Nicméně celkové páté místo, kterého dosáhla, svědčí o její vyrovnanosti a když uvážíme, že má před sebou ještě celý rok ve své mládežnické kategorii, kdo ví co bude dál. Ondra Kovář tedy naplnil cíle, ať svoje tak oddílové, a je třeba říci, že je velkým příslibem pro Český lukostřelecký sport. Už v příští sezóně může v kategorii mladších dorostenců dokázat svoje kvality. Takže, Ondro gratulujeme a pokračuj ve výkonech. ing. Josef Zvěřina, místostarosta Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) snižování rizika povodní

Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) snižování rizika povodní Zpráva pro zveřejnění Projekt: Čistá řeka Bečva II Jedná se o podporu v rámci 9. výzvy velké projekty Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) Číslo a název prioritní osy: Číslo a název oblasti

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více