è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná"

Transkript

1 Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už byly na spadnutí jarní prázdniny, ale že se konal dlouho oèekávaný karneval a škola zase po roce ožila rejem karnevalových masek, soutìžemi a samozøejmì tombolou! Samotný karneval sice zaèínal až po svaèinì, ale dìti se už od rána upravovaly do svých masek a bìhaly okukovat své kamarády a uèitele do jiných tøíd. Jaká maska je asi tohle? A za co asi pùjde tahle paní uèitelka? Už jsme se nemohli doèkat. Šikovná sleèna asistentka Dášenka nám ještì pøikrášlila naše oblièeje a mohli jsme vyrazit! V krásnì karnevalovì vyzdobené jídelnì se pak rozjelo dopoledne plné her, zábavy a tance. Pro soutìžící, a nejen pro nì, byly pøipraveny sladké odmìny. Konala se také soutìž nejlepších masek, vybraných uèitelskou porotou. (dok. na str. 9) Dle auditu minulé vedení mìsta špatnì kontrolovalo Mìstské lesy a zeleò (mi)v kvìtnu 2014 si pøedchozí vedení mìsta objednalo u firmy NEXIA AP, a.s. audit, který mìl provìøit "strategii øízení a nastavení controllingu u obchodních spoleèností s majetkovou úèastí mìsta." Tato zakázka mìla být hrazena Ing. z Oto dotace Buš mimo mìstskou pokladnu, a tak se nikdo z vedení mìsta zpoèátku nezajímal, jaký biè si tímto na sebe upletl. Když už bylo jasné, že výsledky vyplývající z dùkladného provìøování stavu kvality øízení nebudou dvakrát slavné, vedení mìsta najednou o takovou kontrolu pøestalo mít zájem. To se projevilo i ve shrnujícím materiálu, pøedloženém novému zastupitelstvu, kde se mj. píše: "Spolupráce s MÚ byla v nìkterých oblastech komplikovanìjší, kdy jsme se setkali s nepøíliš vstøícným a kooperativním pøístupem k realizaci projektu a s odmítáním poskytnout nìkteré podklady. Vysvìtlení, proè nám nebyly nìkteré podklady poskytnuty, nám bohužel nebylo poskytnuto". Specializovaná firma NEXIA provìøovala pøedevším, jak kvalitnì fungují firmy s majetkovou úèastí mìsta (Mìtské lesy a zeleò, ST Servis, TK Deza, CZT a TS), ale zároveò i to, jak funguje kontrola a øízení tìchto firem ze strany mìsta. "Základním motivem bylo zefektivnit øízení a kontrolu obchodních spoleèností ve vlastnictví mìsta s dopadem do transparentnosti, snížení výdajù rozpoètu a zefektivnìní podøízených spoleèností", píše se ve zprávì. Jak již bylo øeèeno, o výsledky takto pojatého materiálu nebyl ze strany minulého vedení mìsta pøílišný zájem, spíše naopak. Materiál, který jen ve svém shrnutí obsahuje 98 stran, byl pøedložen novému zastupitelstvu letos v únoru a pøináší øadu pøekvapivých informací. Hned u prvního kontrolovaného subjektu, organizace Mìstské lesy a zeleò je napøíklad uvedeno: "Byli jsme pøedstaviteli Mìsta upozornìni na údajné nehospodárnosti pøi prodeji døeva (nepøimìøenì nízké hodnoty zpenìžení)." Dále je zde napsáno: "V prùbìhu èinnosti jsme nezaznamenali žádné další ústní èi písemné informace i jiné dùkazy, které by poukazovaly na možné úèelové podhodnocení objemu, sortimentu èi kvality prodávaného døeva. Na druhou stranu však musíme konstatovat, že nejsou bohužel implementovány žádné systémové kontrolní mechanismy Mìsta, které by úèinnì a pravidelnì cílily na toto rizikové místo hospodaøení MLZ. (dokonè. na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Mìsto ohlašuje úspìch ve výstavbì obchvatu (tzmu)obyvateli Valašského Meziøíèí tolik oèekávaný obchvat se dle vedení mìsta opìt pøiblížil. Ministerstvo dopravy vyjádøilo souhlas k uvolnìní prostøedkù na projektové práce na stavbu silnice první tøídy I/35 Valašské Meziøíèí - Jarcová, obchvat. Rovnìž odsouhlasilo zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení silnice I/ 35 Valašské Meziøíèí - Palaèov. Centrální komise Ministerstva dopravy na svém jednání dne 8. dubna projednávala celkem tøi body, z nichž dva se významným zpùsobem dotýkají nejen obyvatel Valašského Meziøíèí. V prvním bodì bylo vyjádøeno kladné stanovisko komise, týkající se Silnice I/57 Val.Meziøíèí - Jarcová, obchvat. Což ve svém dùsledku znamená, že budou uvolnìny finanèní prostøedky potøebné pro projektové práce na dokumentaci pro územní øízení. Rozkopaná ulice Mostní by mìla být brzy minulostí. Rozhodli o tom radní mìsta, když schválili finance na její opravu ve výši témìø dvou milionù, kterou bude provádìt místní firma Stavební mechanizace - Servis, s. r. o. Rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Mostní ulici provedla v minulém roce vsetínská spoleènost Vodovody a kanalizace, a. s. Stavba zasáhla i do chodníku a zvlnìný povrch komplikoval chùzi pìším. Jednalo se o provizorní úpravu. Èekali jsme na vhodné klimatické podmínky a nyní mùžeme Druhým bodem bylo kladné stanovisko k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení Silnice I/35 Lešná - Palaèov, informoval starosta mìsta Robert Stržínek (ANO) s tím, že se zahájením stavby Palaèovské spojky je poèítáno v roce 2018 a se stavbou obchvatu v roce V prvním pøípadì by stavba mìla trvat tøi roky, stavba obchvatu potom o rok déle. Je to obrovské vítìzství. Stojí za ním tøímìsíèní intenzivní jednání souèasného vedení mìsta na Øeditelství silnic a dálnic a Ministerstvu dopravy, kde jsme na toto téma hovoøili mimo jiné i s ministrem Danem okem. Na všech frontách jsme zdùrazòovali dùležitost této stavby nejen pro naše mìsto, ale pro celý region. Pokud by komise pokraèování pøípravných prací neschválila, vrátili bychom se minimálnì o pìt let zpátky, zdùraznil Robert Stržínek. Obèané Za drahou se kanalizace nedoèkají (red)s peticí za odkanalizování ulic Za drahou se na zastupitelstvo obrátilo 32 obèanù z této lokality. Jako dùvod sestavení petice uvádìjí, že již byla pro tuto lokalitu vypracována studie, která byla souèástí akce Èistá øeka Beèva I, do níž nakonec nebyla zaøazena. Dále uvádìjí, že tato lokalita spadá do prùmyslové zóny, která se bez kanalizace urèitì neobejde. Podle studie z roku 2007 by stavba kanalizace v ulici Za drahou, kde trvale žije 45 obèanù v jednadvaceti domech a kde se nachází ještì šet prùmyslových objektù, stála bez DPH od 16 do 21 milionù korun. Návratnost takovéto investice by pak byla zhruba 36 let, což pøíslušné dobory MÚ vyhodnotily jako znaènì neekonomické. Z uvedených dùvodù, a také proto, že by toto území mohlo být v budoucnu dotèeno obchvatem, zastupitelé pøijali argumentaci mìstských úøedníkù, výstavbu kanalizace nepodpoøili a situaci doporuèili øešit využitím fekálních vozù, které by mìly být speciálnì pro tyto úèely poøízeny v rámci projektu "Èistá øeka Beèva". Oprava ulice Mostní na obzoru pokraèovat v rekonstrukci nové pìší zóny, uvedla místostarostka mìsta Yvona Wojaczková. Stavební práce by mìly zaèít ihned po vydání stavebního povolení a schválení potøebné èástky zastupitelstvem mìsta, pravdìpodobnì v dubnu. Pro co nejmenší zásah do chodu mìsta by bylo nejvýhodnìjší provést kompletní rekonstrukci, vèetnì vyvolaných uzavírek, v období letních prázdnin, kdy se poèet chodcù v centru mìsta výraznì sníží, sdìlil vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna. (dokonè. ze str. 1)Zvláštì v situaci, kdy je Mìsto nespokojeno s výsledky lesní èinnosti MLZ a kdy pøedstavitelé mìsta mají podezøení na krácení tržeb, mìly být Mìstem individuálnì èi v souèinnosti s Dozorèí radou MLZ implementovány pravidelné èi ad hoc kontroly na pøedávacím místì nebo kontroly u odbìratele." Jestli a jak kontroly prodeje døeva vùbec probíhaly, není ale dohledatelné. Ve zprávì se totiž doèteme, že: "Možnost kontroly v prostorách odbìratele byla namátkovì aplikovaná øeditelem MLZ (v roce 2014 se mìlo jednat o 16 kontrol, z nichž bohužel nejsou vyhotovovány protokoly). Za úèasti èlena DR Ing. Bartoše byly provedeny 2 kontroly pøímo v lese (opìt bez vyhotovení prokolù)." Jinými slovy - údajnì se kontrolovalo, ale doložit to nelze. Zájem o prodej døeva je ze strany auditorù zásadní. Hospodaøení s døevem mùže být pro mìstský rozpoèet výraznou pøíjmovou položkou a u mnohých mìst a obcí tomu tak skuteènì je. V pøípadì Mìstských lesù a zelenì se "èistý zisk" ze døeva pohyboval v roce 2013 pod hranicí dvou milionù korun, což není žádné ohromující èíslo. I proto autoøi zmiòovaného dokumentu v souvislosti s firmou MLZ uvádìjí: "Kontrola prodávaného objemu a zatøídìní døeva na odvozním místì nebo následnì u odbìratele je klíèovým kontrolním mechanismem, který mìl být prùkaznì a úèinnì aplikován jednatelem MLZ (tedy Ing. Netolièkou), Vánoèní strom byl kvùli bezpeènosti skácen (red.)v sobotu 7. bøezna byl skácen na námìstí Vánoèní strom, vysázený nìkdy po válce (mj. tehdejším pracovníkem "technických služeb", panem Josefem Knápkem, tatínkem dnešního zastupitele a známého fotografa). U veøejnosti vzbudil tento zásah øadu negativních reakcí. Obèané, kteøí vidìli skácený strom v øezu, nabyli dojmu, že krásnì rostlý jehliènan byl v dobrém stavu a kácení nebylo tøeba. Na dotaz zastupitelky Ing. Brouwerové na odboru životního prostøedí MÚ, se jí dostalo následující odpovìdi v podobì stanoviska Ing. Gáškové: " O zámìrech na údržbu zelenì na mìstských pozemcích rozhoduje Mìsto v zastoupení odboru komunálních služeb, pokud se jedná o zámìr na území Mìstské památkové zóny, musí se k zámìru vyjádøit orgán státní památkové péèe (odbor školství, kultury a sportu MìÚ). O rozsáhlých zámìrech by mìl veøejnost informovat odbor komunálních služeb, který zadává realizace tìchto zámìrù. Ke kácení døevin se stanovenou velikostí je nutné povolení ke kácení, pøíslušným orgánem státní správy k vydání povolení je odbor životního prostøedí MìÚ. Kácení smrku na námìstí bylo povoleno z dùvodu zhoršeného zdravotního stavu a snížené provozní bezpeènosti. Dle informací vedoucího odboru komunálního hospodáøství MÚ Mgr. Chajdrny spoèívalo potenciální nebezpeèí stromu v tom, že zhruba horní tøetina kmene byla rozdvojená. Odštìpení èásti kmene vlastní vahou nebo pùsobením silného vìtru tak dostávalo reálných obrysù a mìsto muselo zasáhnout. Na závìr nutno dodat, že podle studie rekonstrukce námìstí, schválené minulým zastupitelstvem, by zde mìlo v budoucnu dojít i k razantnímu kácení další zelenì. Foto Jan Suchý Dle auditu minulé vedení mìsta špatnì kontrolovalo Mìstské lesy a zeleò èleny Dozorèí rady i zástupci mìsta." Za úèinná opatøení, která pøekvapivì doposud neexistovala a které by mìsto a vedení MLZ mìlo okamžitì zavést, navrhuje firma NEXIA pøedevším : - zpracovat mìsíèní plán tìžby a pøedávání døeva odbìratelùm, aktualizovat je na týdenní a denní bázi a poskytovat tyto aktualizace èlenùm Dozorèí rady a odpovìdným pøedstavitelùm mìsta tak, aby dle tohoto denního plánu bylo možné uskuteènit kontrolní sankce - oznaèovat prodávanou kulatinu na odvozním místì razidlem MLZ tak, aby bylo možno tuto kulatinu u odbì-ratele jednoznaènì identifikovat a zkontrolovat její objem a zatøídìní - všechny kontroly, a již budou provádìny kýmkoliv, protokolárnì dokumentovat Pro nejvyšší efektivitu kontrolního systému jsou pak dùležité kombinace plánovaných kontrol a ad hoc neohlášených kontrol, provádìné zodpovìdným útvarem MìÚ za úèasti osoby schopné stanovit objem døeva a provést jeho zatøídìní, shrnuje materiál firmy NEXIA. Podle výsledkù uvedeného auditu vedení mìsta kontrolovalo a øídilo svou firmu Mìstské lesy a zeleò špatnì. Jestli se tento stav novému vedení mìsta a nové Dozorèí radì ve složení Ing. Filip, Ing. Brouwerová a Karel Závièák, která nahradila Ing. Oplta, Vladimíra Místeckého a Ing. Bartoše, podaøí zmìnit, to se snad dozvíme již v prùbìhu tohoto roku.

3 3

4 4 ZE ŽIVOTA BUDOUCÍ BABIÈKY Øeknu Vám rovnou - nejsem mateøský typ. Nerozplývám se nad dìtmi a držím se od nich v uctivé vzdálenosti, abych pøípadná mimina nerozeøvala a nerozkolísala jejich matky. Nìkdo to tak má, že rád tráví èas s malými dìtmi a je ochoten se tomu i celoživotnì vìnovat. Krása. Ne však pro mne. Osudem potrestána a uvržena do tìhotenství za lásku, která byla bláznivá a bezhlavì rùžová s brýlemi tak tlustými, že ani vysokoškolský diplom ji nebyl schopen prozøít. To krátký popis událostí mého mládí, které mi dalo do náruèe nádhernou dceru, která plnila mé tajné a nikdy nevyslovené sny již od poèátku bytí. Život už je zkrátka takový, máte pøedstavy a cíle a jedna malá spermie zmìní Vaše dosavadní pohodlí. Tìhotenství a pak svatba. Možná, že si dnešní mladé dívky ukají na èelo a nechápou uzavøení manželství kvùli dítìti, ale starší potvrdí, že to tak za nás v letech osmdesátých bylo. Mìla jsem pocit, že je správné pøivést dítì do tradièní rodiny mezi právoplatnì uznaným tatínkem a maminkou (a mimochodem si to stále myslím). Tajnì jsem si pøála, abych mìla holèièku a aby to bylo pìkné dítko bez barokních faldíkù s pøíliš velkou hlavou. Víte, jak se lidi pøetvaøují a šišlají blahem, když Vám vnucují myšlenku, že dìcko vypadá zdravì, když pøetéká v koèárku. Nic z toho se nestalo, i když to byla ode mne troufalost, protože já jsem byla mrnì velmi podaøené a hladové od první chvíle a faldíky se mi rýsují ještì dodnes (o rozmìrech taktnì pomlèím). Dostala jsem na svìt krásné miminko, které mne nechalo po celých devìt mìsícù v naprostém klidu, že nebyl problém jít na první sraz z gymplu po pìti letech s velikým bøichem. Nedìlalo mi problém ani tanèit do ranních hodin, horší však bylo probuzení v sedm ráno, když mi praskla plodová voda a rozhostil se klid pøed bouøí. Já netušila, že mám rodit, nebo výpoèty tvrdily, že mám ještì mìsíc èas. Zkrátka se mi chtìlo spát po prohýøené noci s kámoškami, to je snad pochopitelné, že. Nakonec dcera pøišla na svìt s odøeným nosíkem kolem nedìlního poledne a výchova mohla zaèít. Celé její dìtství jsem si pøála, aby nemìla trable s nadváhou jako já a spoléhala jsem se na geny jejího tatínka. Ukázalo se, že v tomto pøípadì zdìdila nejen útlou postavu, ale také malou výšku. To bylo zase její trápení, ale jen do doby, kdy jí pan doktor vysvìtlil, že malá zùstane navždy a že mùže mít nejen velké, ale i malé kluky. Dnes nosí jako manažerka v hotelu deseticentimetrové podpatky, prý aby byl zachován respekt k nadøízené. A je po problému! Za svého života jsem se dost natrápila myšlenkami, že nejezdím na kole, v autì a neumím plynule vládnout cizími jazyky. Ledasco se mi nakonec podaøilo, ale øídit auto tak bezpeènì po Londýnì a plynule ovládat britskou angliètinu, tak na to vážnì už asi za svùj život nedosáhnu. Jsem ovšem velmi pyšná na svou dceru, která vlastnì vše to, co já dosáhla jen tak na pùl, vypìstovala témìø k dokonalosti. Svùj život si naplánovala spoleènì s manželem Adamem krok za krokem, a tak po krásné svatbì, kde jsem v podstatì pauzírovala jako matka svatby jen papírovì, nebo vše bylo v dceøinì režii. Pak malá a velká svatební cesta a v budoucnu potomek. Vše jde podle plánu a já musím pomalu cvièit novou roli, kterou mi novomanželé pøichystali. Nepøipadám si zrovna staøe, a tak oslovení babièka mne dost prozatím vadí, ale snad si zvyknu. Pøemýšlím, jaká budu v nové roli a co se ode mì oèekává. Líbí se mi pøedstava literární babièky, laskavé a moudré, ale tak se sama necítím. Bude to holèièka nebo chlapeèek? Hm, hlídání asi neuniknu a možná, že budoucí dítko bude umìt dva jazyky mnohem døíve, než my dvì s dcerou dohromady. Možná, že nás dìti pøerostou již v brzkém vìku a èlovìk je bude uèit jen tomu základnímu: poøádku, èistotì a zodpovìdnosti. Vlastnì se na nìco nového tìším. Po letech politických pøestøelek v zastupitelstvu zase nìco více normálního a svìtského. Zatím, jen chodím kolem dìtských høiš a zavírám vrátka od plotu, aby koèky ani psi nepokáleli nové prùlezky za knihovnou. Nìkdy mám pocit, že mladí lidé opravdu nevìdí, že prázdná petka patøí do koše A vidíte, už ze mne leze umravòující babièka! Vaše Irena Brouwerová Mìsto se rozhodlo upravit plochy pod odpoèívadly u cyklostezky (ji)trápí vás neutìšený stav chodníkù, cest, mìstské zelenì, nìkterých mìstských budov, mobiliáøe, odpadky pøekypující a mìsto hyzdící podchod a podobné, dlouho neøešené problémy mìsta? Pak zøejmì staèí, abyste oslovili starostu mìsta, který vám jistì vyjde vstøíc, jako to udìlal v pøípadì podnìtu úpravy odpoèívadel podél cyklostezky. Názor našich obèanù nás zajímá. S podnìtem na radnici pøišel pan Tomáš Koutný z portálu Meziøíèsko.NET. Proto jsme se rozhodli vyhlásit anketu, v níž lidé dostanou možnost rozhodnout o nové podobì tohoto prostranství, které Velký dík za malou ZOO pana Tomáše Jugy Nevím, zda už nìkdo podìkoval panu Tomáši Jugovi za jeho každodenní práci, kterou odvádí pøi údržbì malé štìpánovské ZOO. Pro mnoho dìtí jsou zvíøátka u pana Jugy každotýdenním víkendovým zážitkem. Dìti mohou pozorovat pøírodu zblízka, povídat si o ní s rodièi, dýchat èerstvý vzduch, pohladit si srst nebo peøí. Zkrátka dìlat všechno, co se doma u poèítaèe dìlat nedá. Tato malá ZOO podporuje vztah dìtí k pøírodì, kontaktuje èlovìka se zvíøaty pøímo a je dostupná všem, protože vstup je zdarma. Všichni návštìvníci mohou, kromì fauny a flory, vnímat a ocenit úsilí, tvrdošíjnost a lidskou schopnost majitele uskuteènit svùj sen - mít svou malou ZOO. Pøes všechny pøekážky, kterých je jistì nemálo, a èasto i lidskou neúctu k prácí druhého, naše malá ZOO funguje už léta a my všichni vìøíme, že bude dál vzkvétat. Koneckoncù nová japonská zahrádka s bambusem - symbolem dlouhovìkosti - to pøedjímá. Za všechny mámy, táty a dìti se záøícíma oèima slouží nejen k odpoèinku, ale i jako prostor ke komunikaci skupinek lidí, zejména maminek s malými dìtmi, vyjádøil se starosta Stržínek v tiskové zprávì mìsta. Odbor komunálních služeb pak dostal za úkol vypracovat ètyøi zkušební návrhy ke zpevnìní ploch u odpoèívadel a lavièek v parku Abácie. Vybrán byl drobný kamínek zvaný kaèírek, mulèovací kùra, døevìná podesta a kamenná mozaika. Zároveò probìhla na webu ètrnáctidenní anketa, ve které se mìli obèané vyjádøit, ke které variantì by se pøiklonili. Úèastnilo se jí 219 respondentù. Z 238 odpovìdí bylo 183 pro kámen, 30 pro døevo, 13 pro kùru a 12 pro kaèírek. Úprava odpoèívadla pøijde na nìkolik desítek tisíc. Otázkou je, jestli je to to, co mìsto tlaèí nejvíce, když i starosta se v bøeznu vyjádøil, že rozpoèet není nafukovací a musíme si stanovit priority a vùbec celkovou koncepci investic na nejbližší období. Nemìlo by se pak podle tohoto vyjádøení pøistupovat k dùležitìjším vìcem než je zpevnìní plochy nedávno vybudovaných odpoèívadel? Zaèít by se mohlo tøeba u kvalitních odpadkových košù, které by nekonèily v Beèvì a ve škarpách, a odpadky se tak neválely všude možnì. Je jasné, že žádný slušnì vychovaný èlovìk neodhodí ani papírek od žvýkaèky nebo nedopalek z cigaret, ale tìch nevychovaných a neslušných je stále ještì hodnì... dìkuji panu majiteli. Bez každodenního dlouholetého úsilí Tomáše Jugy a podpory jeho rodiny a pøátel by naše mìsto bylo ochuzeno o nìco velkého: malou ZOO. Helena Novotná Velikonoèní turnaj ve volejbalu vyhrálo družstvo JAGER Jelikož èas rychle utíká, se uskuteènil již 8.Velikonoèní turnaj smíšených družstev na ZŠ Vyhlídka za velké podpory její øeditelky Daniely Miklové, uèitele Skovránka a hodných žákù, kteøí zajistili dobré podmínky k posezení. Jako tradiènì byly dodány nádherné sponzorské ceny, které zajistili: P.Hlavica - M.P. Krasno, H.Kopeèková- ROBE, Antonín Zábranský, rodina Slauchova-Okno Morava, V. Vašica-PONAST, Regmont a Elektroslužby. Turnaj byl velmi nároèný a po velkém boji vyhrálo družstvo JAGER s kapitánkou R. Adamcovou, 2.místo patøilo JEŠTÌRKÁØÙM s kapitánem L.Hájkem a krásné 3. místo vybojovalo družstvo KALAMITA s kapitánem I. Kuránìm.Všem sportovcùm dìkuji za úèast a hlavnì velký dík patøí sponzorùm a vedení ZŠ Vyhlídka. Doufám, že zranìní ze sportu se brzo zahojí a já se budu moct s Vámi sejít v listopadu na 8. Halloweenském turnaji. Soòa Baèová

5 5

6 6 Z historie Pád Miky kovy Obèanské zálo ny a události pádu bezprostøednì pøedcházející a také následující jsou ji ve mìstì pomìrnì známé, nebo na toto téma v posledních letech bylo uveøejnìno nìkolik materiálù. Naopak doposud vùbec nepublikovanou a prakticky zcela neznámou reakcí na události z léta a podzimu roku 1903 jsou ádosti mìst bývalého vala skomeziøíèského okresu Vala ského Meziøíèí, Vsetína a Ro nova pod Radho tìm a dal ích tøiceti ètyø obcí okresu o poskytnutí podpory z nouze ze státních prostøedkù právì v dùsledku pádu Obèanské zálo ny a to z pøelomu let 1903 a Byly adresovány tehdej ímu pøedsedovi rakouské vlády Ernestu von Koerberovi ( Narodil se v Tridentu, zemøel v Badenu. V letech a v roce 1916 byl pøedsedou vlády Pøedlitavska). Text ádosti o podporu ze státních prostøedkù lze obsahovì rozdìlit na dvì èásti. V první èásti je popisován obecnì tvrdý ivot na chudém Vala sku. Je otázkou dnes u asi tì ko zodpovìditelnou, zda popis situace byl reálným odrazem skuteènosti nebo úèelovì volenými slovy vzhledem k obsahu ádosti. Tato èást ádosti byla témìø toto ná u v ech mìst i obcí. Zajímavìj í je ale druhá èást písemnosti, která se zabývá úvahami o mo nostech zøízení státních podnikù ve Vala ském Meziøíèí, i o dnes u nepøedstavitelné docházce za prací do tabákové továrny v Novém Jièínì. Za zmínku stojí i to, jak ivì byla tehdy mezi na imi pøedky diskutována otázka výstavby kanálu Dunaj - Odra s ji zapoèatými pøípravnými pracemi. (Text ádosti je pøepsán v pùvodním znìní.) Va i Excellenci! Podepsané zastupitelstvo mìsta Vala. Meziøíèí odva uje se u pøedlo ení úèetní pøehledné, zevrubnými výkazy a doklady dolo ené rozvahy v konkurzu se nalézající obèanské zálo ny s neobmezeným ruèením ve Vala. Meziøíèí, ádost mìsta o poskytnutí státní podpory I. její èlenové - na i spoluobèané - celým svým majetkem za ohromný schodek této zálo ny, jen k 69 h obná í, ruèí, pøednésti poní enou a úpìnlivou prosbu o poskytnutí podpory z nouze z prostøedkù státních pro strádající a nesèetnými nezavinìnými pohromami a do posledních sil vyssáté a utýrané spoluobèany a státní poplatníky a oddanou prosbu JUDr. Alois svou takto odùvodniti: Jestli který kout na í veleøí e mù e sobì na soustavné vyssávání a vydírání z nejrùznìj ích, ano i neoèekávaných stran, na nepøízeò doby, na hospodáøskou tíseò, na neprospì nost polohy, neúrodnost pùdy, periodicky se opakující ivelní pohromy, nepohodu podnebí a malou neb docela ádnou pøíle itost výdìlku oprávnìné stesky vésti, jest to nad pochybnost na prvém místì ubohé na e Vala sko! Jest to zapadlý a zapomenutý a budi Bohu alováno i zanedbaný kout severovýchodní Moravy, který jest sice bohatý na krásy pøírody, jen oplývá i pøekrásnými obrazy krajinými, který netrpí ani nedostatkem dobrého, bodrého a zbo ného lidu, který v ak svému obyvatelstvu kromì zvìtralého kamene a nyní poøídku jen nìco døeva neposkytuje ani tolik nejnuznìj ích prostøedkù ivotních, kolik jich k obhájení holého, jen nejskrovnìj ího ivota tøeba. O nìm se právem mù e øíci, e zde pøestává chléb a poèíná kamení aneb ebráku obra! A pøece by tak zle nemuselo býti, kdyby se na emu koutu vèas bylo do-stalo potøebného kolství, potøebných uèili, komunikaèních prostøedkù, vedoucích osob a úøedníkù, je by byli s lidem cítili, kdyby se bylo vèas pøede lo nemírnému v eobecnému vytloukání lesù i malými gruntovníky, vydírání lichváøi a upíry v eho druhu, kdyby se bylo døíve pamatovalo na pøíèiny pusto ení írných krajù po ehnané Hané a na e bystøiny a øeky døíve byly bývaly upraveny. Vinou tìchto, nyní ji neodèinitelných okolností a pomìrù, jím i zdatnìj í, kulturnì pokroèilej í a hospodáøsky silnìj í Miky ka obyvatelstvo sotva by bylo bývalo odolalo, byl ná kout po celé témìø vìky nièen, pusto en, vyssáván, ano pøímo vyvlastòován. Nebo oè nás nepøízeò doby, pùdy, podnebí, ivelní pohromy a v ecky ostatní neodvratné úporné pøíèiny nemohly oloupiti, to padlo v obì jednotlivcùm, kteøí k nám pøicházeli a dosud pøicházejí, aby nás kulturnì i hospodáøsky slab í ovládali, z nás ili a tyli. K jakým hrozným koncùm postupem doby chudý ná kraj dospìl, toho výstra ným dokladem jsou pozemkové knihy a bøímì dluhù, pod nimi ve keøí na i spoluobèané témìø bez výminky úpí. V dy v málokteré obci najde se i jen jediný, s ním i dluh z jedné mísy nejedl a jen by celoroènì a po celý ivot v neustálém strádání nedøel a nelopotil se jen na úroky z dluhù bez vlastní viny povstalých. A míra tohoto utrpení dovr ena úpadkem zálo ny ve Val. Meziøíèí, která své doby k ulehèení bídy a nouze, k opatøení laciného, spolehlivého a pevného úvìru za tím úèelem byla zalo ena, aby skrovné a slabé na e hospodáøské síly byly upevnìny, konsolidovány a zorganizovány, aby podnikavost byla vzpru ena, aby nastala solidní a reální soutì, aby vymo enosti moderní techniky výzkumy a vynálezy nezùstaly výhradným majetkem jednotlivce, ale staly se spoleèným majetkem irokých a nej ir ích vrstev, aby sociální a hospodáøské rozpory se vyrovnávaly, úpornì proti sobì stojícími, posílením støedních tøíd, je mají býti pøirozenou a pevnou hradbou proti v em podvratným cílùm výstøedních stran, povstalo pøirozené pojítko, je by rozdíly a protivy spoleèenské a hospodáøské mírnou cestou vyrovnávaly a tøídnímu boji vyvarovaly. Ne co nastalo místo slibovaného a oèekávaného výsledku? Nic jiného, ne co jsme na zaèátku své úpìnlivé prosby uvedli, zlé u ití na í dùvìry, nesvìdomité nadu ití na í du evní a hospodáøské slabosti, na í vrozené skromnosti a nezavinìné nevyspìlosti. Zmínìná zálo na, její soudní inventurou zji tìné aktivum obná í pouze , 60 K naproti ohromnému passivu obnosem K nalézá se v konkurzu a strhne s sebou celou øadu jinak dosti dobøe situovaných maloobchodníkù, malo ivnostníkù a malorolníkù kromì toho, e po kodí na sta vkladatelù, kteøí poslední svùj a nastøádaný gro tam ulo ili, aby mìli ve stáøí a pro pøípad neschopnosti ku práci a výdìlku jakousi podporu a záruku pøed bídou a nouzí. Hospodáøské a spoleèenské dùsledky hrozné této a tím hroznìj í katastrofy, èím chud í kraj a lid ní byl posti en, jsou nedozírné. Ji dnes uvedeno sta existencí témìø na mizinu a jest se co obávati, e celý kraj a ve keré jeho obyvatelstvo v pravém slova smyslu budu vyvlastnìno a e najmì konservativní ivel, jen zabývá se polním hospodáøstvím a jest na zdìdìnou tu hroudu uvázán a následkem toho nepohyblivý a ku zalo ení jiné existence skoro nezpùsobilý exekuèním prodejem tolik set rolnických usedlostí a s tím souvisícím olacinìním ve kerých nemovitostí v celém kraji a dálném jeho okolí, o poslední sousto pøijde a bude proletarizován. (dokonè. pøí tì) JUDr. Josef K r a m á ø (Zdroj Státní okresní archiv Vsetín)

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol Pøehlídka odborných dovedností Žerotínka oživuje staré tradice øezníkù-uzenáøù na ISŠ-COP Den pøed Popeleèní støedou, jak bývalo tradicí, prošel mìstem prùvod masek. Žáci a uèitelé ZŠ Žerotínova Rodilí mluvèí na ZŠ Vyhlídka Od února 2015 je ZŠ Vyhlídka zapojena do projektu Rodilí mluvèí do škol ve spolupráci s NIDV klíèové aktivity KA 01. Hlavními aktivitami projektu, které budou realizovány do èervna 2015, jsou zapojení rodilých mluvèích do výuky jazykù v rámci hodin cizích jazykù, kroužkù v rámci školní družiny, volitelných pøedmìtù, projektových dnù cizích jazykù, úèast rodilého mluvèí napøíklad na školních výletech, školách v pøírodì apod. Na škole pùsobí 2 asistenti - rodilí mluvèí ve výuce AJ v celkovém poètu 5 hodin týdnì. Pravidelnì se zapojují do výuky na I. i II. stupni. Asistují ve výuce anglického jazyka spoleènì s vyuèujícími. Koordinátorkou na naší škole je Mgr. Zuzana Topièová. Výuka je zamìøena na komunikativní stránku jazyka, porozumìní a odbourávání ZŠ a MŠ Køižná: program v zámku opìt nezklamal Již nìkolikrát jsme se zúèastnili lektorských programù, které pravidelnì poøádá zámek Kinských. Ten s názvem Ptaèí pøíbìhy, který jsme navštívili 5. bøezna, však patøil k nejzdaøilejším. Z poutavého výkladu lektorky Mgr. Bohdany Orlové jsme se dozvìdìli rùzné zajímavosti ze života ptactva. Poznávali jsme bìžné, ale i ohrožené druhy ptákù, poslouchali jejich zpìv, mohli jsme si prohlédnout i nìkterá ptaèí hnízda a vajíèka. Paní lektorka nás pochválila, protože byla pøekvapená, jaké máme znalosti. Když jsme vyšli do zámecké zahrady, èekalo tam na nás velké pøekvapení. Zakladatelka záchranné stanice pro živoèichy v Hoš álkové MVDr. Kamila Køupalová nám pøedstavila nìkteré ze svých svìøencù - orla, kánì, raroha, poštolku, se pøevlékli do nejrùznìjších kostýmù, aby se poøádnì poveselili a pøipomnìli, že konèí doba hodování a zaèíná èas pùstu. V životì se støídá èas veselí i èas smutku, èas dostatku i èas nouze. S masopustním prùvodem jsme prožili èas hojnosti a veselí, hned na druhý den se zaèátkem postní doby nastal èas pùstu, kdy si s prázdnìjším žaludkem mùžeme uvìdomit, jak se máme dobøe a jak je tìžké žít v nedostatku. Trocha nouze nás mùže vést k vìtší solidaritì s druhými. Ètyøicetidenní doba pøípravy na Velikonoce v nás mìla zmenšit lhostejnost k okolí a probudit zájem o potøebné. Snad jsme ji všichni dobøe prožili! J. Novotný poèáteèního ostychu pøi používání znalostí angliètiny pøi styku s rodilými mluvèími a úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickým sborem pøi naplòování ŠVP v daném jazyce. Mgr. Daniela Miklová, øeditelka školy výra, puštíka, ale i kavku a sojku. Zajímavì nám vyprávìla o jejich osudech, proè a jak se do jejich stanice dostali a co je èeká dál. Kdo byl odvážný, mohl si pohladit kánì a vzít si na zápìstí sovu. Zážitkù bylo opravdu hodnì a už teï se tìšíme na další program s názvem Spoleèenský život hmyzu. Za žáky 4. a 5. tøídy Mgr. K. Šimurdová ISŠ-COP uspoøádala již 9. roèník mezinárodní pøehlídky odborných dovedností oboru Øezník-uzenáø. Akce pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a radního PaedDr. Petra Navrátila probìhla bøezna a byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje. Své dovednosti pøedvedla družstva z 10 škol Èeské i Slovenské republiky, která po celou dobu jejich práce bedlivì sledovala odborná komise. Hodnotila vzhled, konzistenci a chu pøipravených masných výrobkù a rovnìž i èistotu provedení úkolu. Dvouèlenná družstva mìla za úkol vyrobit a následnì prezentovat 4 masné výrobky (jitrnice, tlaèenku, zabijaèkový guláš a regionální výrobek) s pøihlédnutím ke krajovým zvyklostem. Druhá èást soutìžního klání probíhala ve valašskomeziøíèské firmì Masný prùmysl Krásno, kde mladí øezníci soutìžili v bourání masa (bourali kýtu a plec). Odborná komise v této èásti soutìže hodnotila kvalitu opracování masa, kvalitu tøídìní oøezu a èasový limit. Tato èást soutìže provìøila specifickou dovednost žákù - bourání, jež je pro absolventy oboru Øezník-uzenáø jedna z nejdùležitìjších, uvedl k soutìži uèitel odborného výcviku Tomáš Jareš. Slavnostního vyhodnocení pøehlídky odborných dovedností se zúèastnili nejen zástupci Mìsta Val. Meziøíèí a sociálních partnerù školy, ale tuto soutìž pøijel osobnì podpoøit i námìstek ministra zemìdìlství Ing. Jindøich Šnejdrla. V celkovém hodnocení se na 1. místì umístilo družstvo ze Støední školy gastronomie a farmáøství Jeseník, se stejným bodovým ohodnocením se o 2. a 3. místo dìlí ISŠ-COP VM a Støední škola potravináøská obchodu a služeb Brno. Budoucím øezníkùm a uzenáøùm pøeji, aby se k nim všichni, kteøí ochutnají jejich výrobky, stále vraceli. Tìším se na pøíští, již jubilejní 10. roèník pøehlídky odborných dovedností, dodal øeditel školy Mgr. Petr Pavlùsek. ZŠ Salvátor - ze šachových polí V sobotu 7. bøezna zahájili nìkteøí žáci ZŠ Salvátor své jarní prázdniny úèastí na šachovém turnaji. Na Základní škole v Jablùnce totiž probìhl v poøadí již tøetí turnaj ze série turnajù 1. Vasto Tour, ve kterém startovalo celkem 112 mladých šachistù nejen ze Zlínského kraje. Mezi nimi i ètyøi dìti z naší školy. V nejmladší kategorii do 10 let bojovali Maxim Boøuta, Tomáš Kabeláè a Marek Matyska, v kategorii do 13 let Petr Hlavica. Hrálo se na sedm kol v pøedepsaném tempu 2x13 min. + 2s za každý provedený tah. V nejmladší kategorii obhájil Tomáš Kabeláè ze IV. tøídy vítìzství z minulého turnaje a se ziskem krásných 6 bodù získal 1. místo. K tomuto výsledku jistì patøí pochvala a gratulace. Doufám, že na posledním turnaji série, který probìhne ve Valašské Bystøici v dubnu, úèast zopakujeme a pøidáme další úspìchy. Držíme palce! Radek Holman Úspìch žákù ZŠ Šafaøíkova v programování Ve ètvrtek 26. bøezna se konalo na Gymnáziu ve Vsetínì okresní kolo soutìže v programování. Této akce se zúèastnili také dva žáci naší školy a vedli si výbornì. Jak Filip Nejedlý, tak i Honza Trefil, oba z 9.B, ve svých kategoriích zvítìzili. Honza soutìžil v kategorii Aplikovaný software - tvorba webu a Filip v oblasti Aplikovaný software - kanceláøské aplikace. Jejich vítìzství v okresním kole znamená, že nás budou v dubnu reprezentovat v krajském kole, které se bude konat v Uherském Brodu. Vìøím, že i tam se jim bude daøit. Mgr. Tomáš Bròovják

9 9 Studenti soutìžili na stavebce Tøináct studentù z celého vsetínského okresu pøijelo v úterý 7. dubna do Valašského Meziøíèí zmìøit své síly v tradièní soutìži pro mladé vìdce a techniky SOÈ (Støedoškolská odborná èinnost). Studenti své práce zamìøené humanitnì, pøírodovìdnì i technicky obhajovali pøed odbornou porotou. V oboru historie zaujala práce Ivony Fiuráškové z meziøíèského gymnázia. Ta zmapovala zajímavý životní pøíbìh Bøeznové dny jsou na naší škole ve znamení pøicházejícího jara. Výzdoba tøíd i všech prostor o tom dostateènì vypovídá. Ale pro naše žáky je bøezen také mìsícem, kdy ve zvýšené míøe navštìvují školní knihovnu a pøipravují se na ètenáøskou soutìž, která se už stala mnohaletou tradicí. Vybírají z oblíbených dìtských knih vhodný úryvek a trénují techniku ètení, aby jej pøeèetli co nejlépe. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve støedu 25.bøezna nastalo oèekávané klání - bezchybnì pøeèíst vybraný i neznámý text, osvìdèit pravopisné znalosti, luštit hádanky i jazykové høíèky. A pak netrpìlivé oèekávání výsledkù. Odmìny pro vítìze byly tradiènì knížky i další drobné dárky a také poznání, že není nutné zvítìzit, ale zúèastnit se. Taková byla letošní ètenáøská soutìž na ZŠ a MŠ Køižná, kterou si každý rok pøipomínáme Mìsíc Ve ètvrtek 26. bøezna probìhlo v tìlocviènì naší školy okresní kolo v basketbale mladších žákù. Turnaje se zúèastnily celkem ètyøi školy: ZŠ Sychrov ze Vsetína, ZŠ Videèská z Rožnova p. R., ZŠ Zubøí a domácí ZŠ Šafaøíkova. Velice dobøe si zde vedli naši žáci. V úvodním utkání jsme sice podlehli nejvìtšímu favoritovi ze Zubøí 7:16, ovšem ve zbývajících dvou utkáních jsme již byli úspìšní. Nejprve jsme po dobrém výkonu zdolali žáky ze ZŠ Sychrov v pomìru 19:7 a poté jsme pøehráli i kluky ze ZŠ Videèská výsledkem 7:2. Tato dvì vítìzství nám zajistila celkové druhé místo. Turnaj suverénnì vyhráli kluci ze Zubøí, kteøí zvítìzili ve všech tøech utkání. Tøetí skonèila ZŠ Videèská a na ètvrtém místì ZŠ Sychrov Vsetín. Sestava: Josef Šafáø, Daniel Smékal, Adam Marek, Michal svého pradìdeèka na pozadí historických událostí 20. století. Kategorii stavebnictví a architektura ovládli již tradiènì studenti SPŠ stavební Valašské Meziøíèí: Dominik Lehnert a Jakub Šimurda pøedstavili každý svùj osobitý architektonický návrh na realizaci polyfunkèní budovy v Uherském Hradišti. Obì práce budou zároveò bojovat o umístìní v soutìži Stavba roku Zlínského kraje. Nejvìtší zastoupení soutìžících bylo v kategorii elektrotechniky, kde první místo nakonec získal Michal Hajda z rožnovské Støední školy informatiky, elektrotechniky a øemesel se svým návrhem zesilovaèe pro kytaru. Všem výhercùm blahopøejeme a pøejeme hodnì úspìchù v krajském kole soutìže, které probìhne 27. dubna v Uherském Brodì. Mgr. Jiøí Drozd, uèitel I letos probìhla ètenáøská soutìž na ZŠ a MŠ Køižná knihy i to, že ètení knih mùže být bezva záliba a je základem vzdìlání nás všech. Mgr. Marie Papežová, sped. ped. Basketbalisté ZŠ Šafaøíkova druzí v okrese! Hlavica, Samuel Šebesta, Vojta Kristýn a Tobiáš Kristýn. Všem klukùm dìkujeme za výbornou reprezentaci školy. Mgr. Tomáš Bròovják Karneval na ZŠ a MŠ Køižná (dokonè. ze str. 1)Z našich speciálních tøíd uspìli hned dva žáci - Radim Mocek jako maturantka a Verunka Letáková jako Rebelka. Byli opravdu skvìlí! Všichni se ale stejnì nejvíc tìšili na tombolu. A ta byla letos zase o kousek bohatší než jindy. Nikdo nepøišel zkrátka a všichni si odnášeli nìjakou výhru. Vysmátí a vybìhaní jsme si popøáli pìkné jarní prázdniny a už se tìšili na obìd. Pøíští rok na shledanou! Za žáky, uèitele a asistenty speciálních tøíd Mgr. Jitka Korábeèná Ze života meziøíèských škol Úspìchy ZŠ Salvátor ve zpìvu i recitaci Již 22. roèník Celostátní pøehlídky církevních škol v zájmové umìlecké èinnosti se konal ve dnech bøezna v Odrách. Této akce se zúèastnilo pøes 30 základních i støedních škol z celé Èeské republiky. Vystoupení byla rozdìlena do kategorií na tanec, pìvecká èi jiná hudební tìlesa a na dramatická vystoupení vèetnì recitace. Tìší nás, že v èásti hudební krásnì reprezentoval naše mìsto pìvecký sbor ZŠ Salvátor Brouèci, který pod vedením Mgr. Žanety Bezdìkové zazpíval tak, že byl pozván na závìreèný galakoncert. Také v recitaci hodnotila porota velmi pozitivnì žáka 6. roèníku této ZŠ Vyhlídka na olympiádì anglického jazyka 24. února probìhlo o- kresní kolo olympiády z anglického jazyka. Soutìžilo se ve dvou kategoriích, do kterých školy poslaly vítìze ze školních kol. Soutìžící mìli za úkol získat co nejvíce bodù z následujících disciplín - porozumìní psanému textu, porozumìní poslechovému cvièení, popis obrázku v angliètinì, pøedstavení se a konverzace na dané vylosované téma. První kategorie byla školy, Jakuba Vránu. Závìreèného galakoncertu se však naši reprezentanti nemohli zúèastnit, jelikož je v tutéž dobu èekalo vystoupení v našem mìstì, a to na módní pøehlídce. Kéž se Brouèkùm dobøe a úspìšnì zpívá i na dalších vystoupeních. Ludmila Èernochová urèena pro žáky tøíd a zúèastnilo se ji 21 žákù. Naši školu reprezentoval Dalibor Døevojánek ze VII.A, který se umístil na dìleném místì. Druhá kategorie se týkala žákù roèníkù a v konkurenci 27 vrstevníkù se umístil Michal Nguyen ze tøídy IX.A na krásném tøetím místì. Dìkujeme našim žákùm za reprezentaci školy Ṁgr. Jaromír Klimek Taneèníci ZUŠ Alfréda Radoka opìt úspìšní! Žáci ZUŠ Alfréda Radoka pokraèují v úspìších a vzorné reprezentaci školy i mìsta. Ocenìní dosáhli v mìsíci bøeznu hned na nìkolika soutìžích! Diváci soutìže ve scénickém tanci Prostory, Okresního kola soutìže Ministerstva školství ÈR základních umìleckých škol èi Festivalu taneèního mládí v Brnì mohli být svìdky nádherných vystoupení a choreografií Denisy Varga Vašíèkové èi Ireny Stolaøové. Cílem prvního roèníku soutìže Prostory bylo rozvíjet scénický tanec a vyjádøit tak tancem pocity. Úžasný den plný tance se konal dne 14. bøezna v Postøelmovì a taneèníci ZUŠ Alfréda Radoka získali krásné 1. místo v soutìži do patnácti let. V kategorii nad patnáct let s taneèní kompozicí Strach, který se nás neptá, získali skvìlé 2. umístìní. Následující týden zazáøil taneèní obor v Zašové na Okresní soutìži ZUŠ poøádané jednou za tøi roky. Do krajského kola z ní pøímo postupují s osmi choreografiemi vyuèujících Denisy Varga Vašíèkové a Ireny Stolaøové. Nadìjní taneèníci ZUŠ Alfréda Radoka se zúèastnili také další ze série velkých taneèních událostí - soutìžní pøehlídky Festival taneèního mládí 2015 v Brnì. Tradiènì se na parketu proti sobì utkaly taneèní školy, základní umìlecké školy, taneèní studia a další špièky mladé taneèní scény z Vysoèiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Neopomenutelným úspìchem je tedy získání hned sedmi medailí v rùznorodých taneèních disciplínách. V nejbližší dobì èeká taneèní obor Krajské kolo soutìže základních umìleckých škol. Kristýna Žlebková

10 10

11 11 Nelékaøské profese na školení kardiopulmonální resuscitace V prùbìhu mìsíce bøezna se v Nemocnici Valašské Meziøíèí a.s. proškolily v nìkolika blocích více jak ètyøi stovky nelékaøských a nezdravotnických profesí v rámci každoroèního povinného semináøe kardiopulmonální resuscitace. Sanitáøi, ošetøovatelky, zdravotniètí asistenti, všeobecné sestry, laboranti, nezdravotnické obory èi pracovníci ú- držby - ti všichni se zúèastnili semináøe, který pro nì pøipravili pracovníci oddìlení ARO pod vedením sestry intenzivních oborù Mgr. Daniely Jašíèkové, V rámci prevence nozokomiálních nákaz byl pro lékaøe valašskomeziøíèské nemocnice zorganizován odborný semináø na téma prevence nozokomiálních nákaz za úèasti RNDr. Evy Š astné, manažerky nozokomiálních nákaz skupiny AGEL. Pøes 50 lékaøù vyslechlo prezentace RNDr. Š astné a epidemiologické sestry nemocnice Mgr. Dagmar Kratochvílové, k aktuálním tématùm této problematiky, jako jsou nozokomiální nákazy a multirezistentní kmeny vèetnì jejich ATB terapie, hygiena rukou, bariérový ošetøovací režim a sledování nozokomiálních nákaz prostøednictvím informaèního systému IKIS. Souèástí semináøe byla také Ètyøi dìti z MŠ Kraiczova navštívily na Velký pátek spoleènì se svou paní vychovatelkou klienty oddìlení následné péèe Nemocnice Valašské Meziøíèí. Pøíjemný velikonoèní program, který si dìti pøipravily, tak zpøíjemnil dopoledne hospitalizovaným klientùm. Tøi dìvèata a jeden chlapec již dle ohlasù paní vychovatelky od rána netrpìlivì oèekávaly svou návštìvu v nemocnici. Ovšem nikoliv jako paci- která prezentovala teoretickou èást, a následnì i všeobecné sestry intenzivních a resuscitaèních oborù Ondøej Kováø a Radim Zrník, kteøí zajiš ovali praktickou èást. Oba následnì zamìstnancùm prezentovali na zdravotnické figurínì, jak správnì resuscitovat, jaký je pomìr stlaèení hrudníku a vdechnutí pøi KPR, jak nejvhodnìji vyhmatat místo v rámci fyziologie tìla pro zahájení neodkladné resuscitace, jakou rychlostí stlaèovat hrudník a jak hluboko atd. Po nezbytné teoretické prezentaci, která úèelnì Odborné setkání lékaøù s manažerkou NN skupiny AGEL popisovala zpùsob provádìní resuscitace, doplnilo školení i instruktážní video, které natoèili pøímo zamìstnanci praktická èást, která sestávala z názorné ukázky práce s informaèním systémem IKIS v rámci zápisu nozokomiálních nákaz a praktického provedení hygienické dezinfekce rukou se zpìtnou kontrolou pod UV lampou. Nozokomiální nákazy, jakožto jedny z typù nežádoucích událostí, sleduje a pravidelnì vyhodnocuje epidemiologická sestra Mgr. Dagmar Kratochvílová ve spolupráci s lokálním manažerem nozokomiálních nákaz MUDr. Martinem Trèkou. A jak dodává: Nozokomiální nákazy byly, jsou a budou. Jak krutì pravdivý je výrok Louise Pasteura, který pronesl památnou vìtu: a stejnì jsou to mikrobi, kdo budou mít poslední slovo. A proto je nepodceòujme. Dìti z mateøské školy navštívily s pomlázkou pacienty nemocnice enti, ale jako nìkdo, kdo pøináší radost i jiným. Dùvod návštìvy byl zøejmý - nadcházející velikonoèní svátky. Dìti si již s pøedstihem vyrobily a nachystaly ve školce dáreèky v podobì vyzdobených barevných kuøátek, které klientùm oddìlení rozdávaly na jednotlivých pokojích a zavìšovaly nad postele. Spoleènì také pøítomným klientùm dìti zarecitovaly básnièku a symbolicky provedly pomlázku. Doprovod dìtem na pokojích dìlala také canisterapeutka Blanka Hašová se svou fenkou Arnikou, která vždy svým klidným, rozvážným a pøítulným chováním budí u klientù milou pozornost. Návštìvy dìtí si ceníme a vážíme, je to vždy vzpruha pro naše klienty, kteøí ji ocení. Jsme rádi, že spoleènì s naší canisterapeutkou vytváøíme tematické návštìvy v rámci celoroèních svátkù, zhodnotila pøínos setkání zástupce stanièní sestry následné péèe Petra Žákovská. Nemocnice VM vylepšuje své zázemí Novinkou je pøedevším vybudování nových skladovacích prostor pro zdravotnické pomùcky, dezinfekci a zdravotnický materiál. Díky novým skladùm dojde ale zároveò k rozšíøení prostoru centrální koupelny, což pøinese vyšší komfort všem pacientùm. Nemocnice Val. Meziøíèí se rozhodla vybudovat nové skladovací prostory pro gynekologicko-porodní oddìlení a oddìlení ARO pøi simulovaném zásahu obnovení životních funkcí. Zamìstnanci napøíè všemi odbornostmi si tak nejenom obnovili èi získali vìdomosti v rámci laické, základní èi rozšíøené resuscitace, ale také získali certifikát, prokazující kontinuální vzdìlávání dle vyhlášky 4/2010Sb. Instruktážní video jsme s našim týmem natoèili právì proto, aby všem pøítomným bylo jasné a zøejmé, jak takový zásah pøi neodkladné resuscitaci vypadá. Jsme rádi, že semináø splnil úèel a zamìstnanci si tak odnesli nové cenné poznatky. Tyto nabyté vìdomosti tak mohou v rámci svého povolání èi mimo nìj uplatnit v praxi, pokud by byli svìdky náhlé zástavy srdeèní èinnosti až do pøíjezdu erudovaného záchranáøského týmu, zhodnotila jednotlivé semináøe Mgr. Daniela Jašíèková. všechna oddìlení chirurgické odbornosti, tedy chirurgické oddìlení I., chirurgické oddìlení II. i centrální operaèní sály. Sklady budou umístìny právì pøed tìmito oddìleními, konkrétnì v nevyužitých prostorách u schodištì, což díky snadnému pøístupu zjednoduší práci personálu. U chirurgických odborností bude navíc sklad rozdìlen na tøi èásti tak, aby každé oddìlení èi operaèní sál mìlo své místo pro uložení a vyzvednutí zdravotnického materiálu. Zdravotníkùm nové prostory umožní lepší manipulaci, skladování a využití všech zdravotnických potøeb, které se pøímo èi nepøímo týkají kvality poskytované ošetøovatelské péèe a péèe o klienty, zhodnotila pøínos pro oddìlení chirurgie vrchní sestra Karla Melichaøíková.

12 12

13 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 10. dubna Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Gwyn Ashton se vrací na Malou scénu s brazilskými hudebníky (smo)tøetí nejlepší kytarista na svìtì Gwyn Ashton se vrací do Valašského Meziøíèí na Malou scénu za oponou, kde v listopadu loòského roku vystoupil v rámci sólového koncertu a zároveò zde natoèil záznam svého skvìlého vystoupení. Tentokrát ale nepøijede sám. Návštìvníci se mohou tìšit na kvalitní koncert s brazilskou rytmikou v pátek 17. dubna od hodin. Australsko-britský mág bluesrockové kytary Gwyn Ashton vyráží na jarní turné po èeských mìstech a oproti podzimu, kdy koncertoval sólovì v rámci propagaèního turné k desce Radiogram, tentokrát pøiveze své dva brazilské kolegy Bernarda Fajoese a Arthura Kauffmanna, kteøí doplní jeho Gwyn Ashton Trio. V tomto složení vystoupí (smo)minifestival Death-grind-core Night završí v sobotu 18. dubna v M- klubu jízdu metalových veèírkù napøíè letošní klubovou sezónou. V prùbìhu veèera vystoupí šest kapel zamìøujících se na ty nejtvrdší hudební žánry -jedna z nejstarších tuzemských extrémnì metalových kapel Dobytèí Mor, která na èerven pøipravuje novou desku Penury Eats Handly, grindová kapela Greedhale z Èeského Tìšína èi parta Alcore. Ètvrtým úèinkujícím budou hardcore-metaloví The Bone Collector Meziøíèské zpìvaèky postoupily do celostátního kola (sš)do celostátního kola soutìže ve zpìvu postoupily po vítìzství ve Zlínském kraji mladé zpìvaèky ze ZUŠ Alfréda Radoka. Soutìž žákù ZUŠ vyhlašuje Ministerstvo školství ÈR jak ve zpìvu sólovém, tak i komorním. Meziøíèské studentky uspìly v obojím. Soupeøit s nejlepšími do Turnova odjede komorní trio ve složení Zuzana Skýpalová, Klára Stržínková a Kateøina Vrbacká. V sólovém zpìvu bude ZUŠ Alfréda Radoka na celostátní úrovni reprezentovat Klára Stržínková. Výuka sólového zpìvu se v základních umìleckých školách zamìøuje na správnou techniku zpìvu a na pouèenou interpretaci skladeb z rùzných slohových období. Jednou za tøi roky mají ve Valašském Meziøíèí zcela poprvé a pøíznivci kvalitní hudby se mohou tìšit na koncert obohacený brazilskou rytmikou z Ria de Janeira. Fenomenální kytarista Gwyn Ashton zapoèal svou hudební kariéru v osmdesátých letech v Austrálii. Od šestnácti už hrával v každém ošumìlém baru, na rùzných festivalech a motoristických srazech. S vlastní kapelou køižoval dlouhá léta australský kontinent a stál na stejném pódiu s øadou bluesových a rockových hvìzd jako jsou B. B. King, Ray Charles, Mick Taylor èi kapel The Yardbirds a Status Quo. Postupem èasu se stal miláèkem evropského bluesového publika a natrvalo se usadil v Anglii. V roce 2001 byl vyhlášen tøetím nejlepším kytaristou na svìtì za Jeffem Beckem a Garry Moorem. Minifestival nejtvrdších žánrù završí metalovou sezónu v M-klubu z Havíøova. Ti v loòském roce, témìø po tøech letech, vypustili do svìta singl Mùra, který je symbolem nové, progresivnìjší a dravìjší éry kapely, následovaný nahrávkou Awakening. Death-grind-core Night poctí svou návštìvou také skupina Khatano. Teprve tøi roky pùsobící kapela vznikla z èlenù Pathologist, Deaf99 a Deflorace. A šestici vystupujících uzavírá black-crossoverová parta z Rožnova pod Radhoštìm nazývající se Sleèna Anal Phabet. mladí zpìváci a zpìvaèky pøíležitost zúèastnit se soutìže všech žákù základních umìleckých škol. Musí uspìt v okresním kole, zvítìzit v krajském a teprve poté mohou své kvality pøedvést odborné porotì na celostátní úrovni. Pøesnì to se povedlo studentkám sólového zpìvu pod vedením Terezy Válkové ze ZUŠ Alfréda Radoka. Jejich komorní trio ve složení Zuzana Skýpalová, Klára Stržínková a Kateøina Vrbacká pøesvìdèilo porotu, získalo 1. místo ve své kategorii a postoupilo do celostátního kola. Mezi nejlepší sólisty se propracovala také Klára Stržínková, která ve své vìkové kategorii zvítìzila a postoupila tak do celostátního kola, které se koná v dubnu v Turnovì. V krajském kole mì velmi pøekvapila vysoká úroveò soutìžících, zejména naprosto skvìlé výkony v komorním zpìvu, uvedla pedagožka zpìvu MgA. Tereza Válková. Sama se na komorní zpìv specializuji, vedu profesionální soubor, takže mì pìvecké výkony soutìžících dìtí a teenagerù místy témìø srovnatelné s profesionály, opravdu nadchly. Postup meziøíèských studentek do celostátního kola je sám o sobì velkým úspìchem. Zda se dívky stanou vítìzkami v celé ÈR, to se ukáže už za mìsíc v Turnovì. Please The Trees potìší stromy ve Valmezu (smo)m-klub pøipravuje na konec dubna trojkoncert kapel Please The Trees, Manon Meurt a Fred Madison. Please The Trees se do sklepních prostor vracejí po vystoupení na festivalu Valašský špalíèek 2013 a pro Manon Meurt z Rakovníku a meziøíèské Fred Madison to zde bude premiéra. Vstupenky na koncert 23. dubna jsou již k dostání v pøedprodeji. Posluchaèi hodnotí hudební skupinu zpìváka, kytaristy a textaøe Václava Havelky slovy pøesah bìžných hranic. Please The Trees jsou za devìt let pùsobení na hudební scénì již známým pojmem. Kapelu založil Havelka spoleènì se Zdeòkem Kadlecem z kapely Some Other Place. Byl jsem nadšený z jejich debutu To Be Continued a naprosto mì uhranuli na živo. Vzájemné okouzlení dalo vzniku spoleèné formaci. Jak už to bývá, nová kapela ale ještì nemìla posluchaèe a tak jsme spoleènì vtipkovali, že hrajeme pro potìšení stromù, což je volný pøeklad našeho názvu, øíká Václav Havelka, který je již nìkolik let jedním z nejaktivnìjších postav pražské nezávislé hudební scény. Nejvìtším úspìchem kapely je podle nich samotných hraní spoleènì s lidmi, kteøí je inspirují a následná spolupráce s nimi. Tøi roky staré album A Forest Affair nahrávali v Kalifornii a novinkové, které vyjde na podzim, dávali dohromady v Detroitu s producentem Chrisem Koltayem. Chris Koltay pracuje s kapelami jako napøíklad Deerhunter, Liars, Swans, Akron/ Family, které máme rádi. Díky tomu se naše hudba konfrontuje v širším kontextu, což nás motivuje nejvíce, doplòuje Havelka. V prùbìhu koncertu zahrají také nováèci na hudební scénì, a to meziøíèská kapela Fred Madison. I když Hoboj a klavír budou znít Kulturním zaøízením (smo)kruh pøátel hudby ve Valašském Meziøíèí pøipravuje v rámci dalšího programu Koncertního pøedplatného vystoupení jednoho z nejrespektovanìjších èeských hobojistù Viléma Veverky a mladého èeského pianisty Iva Kahánka. Recitál pro hoboj a klavír se uskuteèní ve velkém sále ve støedu 22. dubna v 19 hod. Vilém Veverka patøí mezi jedny z nejrespektovanìjších èeských hobojistù. Na studium u pøedního nìmeckého hobojisty Dominika Wollenwebera navázal dvouletým úèinkováním v proslulé Berlínské filharmonii a skvìle nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnìjších hobojových soutìží Tokyo/Sony Music Foundation. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím èlenem PhilHarmonia Octet Prague - a New Approach Ensemble a Please The Trees v prostorách Kulturního zaøízení nazkoušeli a nahráli spoustu hodin, tak zde pøed publikem vystoupí poprvé. Pùvodnì sólový projekt muzikanta Miroslava Šuláka se pøetransformoval v regulérní ètyøèlennou kapelu. Na Bandzone jsem si dal inzerát, že sháním bubeníka a ozval se mi Ondøej Adámek, který hrál pùvodnì ve Wotienke a dlouhodobì pùsobí v Elektrück Mannech. Na basu hraje Martin Janírek ze skupiny Konì a prase a nakonec kluci pøizvali Karla Cinibulka (exwotienke), kterému se sice nechtìlo na stage vracet, ale zatím ho to s námi baví a já jsem tomu rád. To je možná na celém projektu Fred Madison nejlepší, prima lidi kolem, prozrazuje o vzniku Mira Šulák. Tøetici úèinkujících uzavírá rakovnická shoegazingová parta Manon Meurt, která se na èeské hudební scénì zjevila jak blesk z èistého nebe. Po rozpadu pùvodní sestavy Ecstasy Of Saint Theresa se z èeské scény shoegazing jako by vytratil a jeho návrat byl v nedohlednu. Jenže pak se zde nìkdy pøed tøemi lety objevila formace Manon Meurt a rovnou si støihla set pøed americkými My Bloody Valentine. A i když byli tehdy ještì nezkušení, dokázali pøítomné publikum vrátit zpìt do doby žánrového rozkvìtu. V loòském roce pustili do svìta svou první desku a dva mìsíce zpátky nový nepojmenovaný singl Untitled. oficiálním hráèem firmy Buffet-Crampon France. Nahrál a v èeských premiérách provedl øadu nároèných skladeb druhé poloviny dvacátého století z repertoáru Benneta, Yuna, Zimmermanna èi Rihma. Ve Valašském Meziøíèí zahraje Vilém Veverka s kolegou, mladým èeským pianistou, Ivem Kahánkem Recitál pro hoboj a klavír. Ivo Kahánek si rychle získává povìst jednoho z nejpozoruhodnìjších umìlcù své generace. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimeènými virtuózními schopnostmi, které uplatòuje v repertoáru baroka po soudobou hudbu. Jedenáct let zpátky se stal absolutním vítìzem mezinárodní hudební soutìže Pražské jaro a získal ocenìní v mnoha významných kláních nejen u nás, ale i v zahranièí.

14 14

15 15 Valaši a Vasaloppet - Vasùv bìh 2015 Pøehled nejprodávanìjších knih 1. Modré z nebe, Roberts N. 2. Hedvábník, Galbraith R. 3. Nesmrtelná túra do Compostely, Rufin J. - Ch. 4. Dopis Cyranovi, Maléøová Z. 5. Kouzlo všednosti, Keleová - Vasilková T. Knižní novinky: Bílá žena - Emily odplouvá na Havajské ostrovy s touhou stát se misionáøkou, Woodová B. Ïáblova hora - osamìlý mstitel v mrazivém krimithrilleru, Meyer D. Kouzlo všednosti - komorní pøíbìh mladých manželù, Keleová-Vasilková T. Divoké karty - nové pøíbìhy od autora seriálu Hra o trùny, Martin G. R. R. Zhubnìte jednou provždy 1 - Maèingová A. 8.bøezna se ve Švédsku konal jeden z nejprestižnìjších a nejdelších maratónù na lyžích Vasaloppet ( Vasùv bìh ) - závod je souèástí série Swix Ski Classics, tra vede ze Salenu do Mory a je dlouhá úctyhodných 90 km. Celkovì se závodu zúèastnilo bìžcù, z toho 338 z ÈR. Letošní podmínky komplikovalo teplé poèasí, takže na mnoha místech závodníci bojovali s mokrou a pomalou stopou. Nejlépe z našich se umístil elitní dálkový bìžec Stanislav Øezáè - 3.místo. Nás tìší, že se na start postavili a celou tra zvládli v pìkných èasech i borci z Valmezu : Zbyòa Hroch, Mara Drienik, Mira Žurek, Vašek Martinec, Bøe a Kuchyòa, Honza Nìmec, Mira Španer, Zdenìk Španer, Milan Hajda a Karel Hlavica - ten dosáhl z Valmezákù nejlepšího èasu: 5h:43min. Všem gratulujeme

16 16

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více