è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná"

Transkript

1 Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už byly na spadnutí jarní prázdniny, ale že se konal dlouho oèekávaný karneval a škola zase po roce ožila rejem karnevalových masek, soutìžemi a samozøejmì tombolou! Samotný karneval sice zaèínal až po svaèinì, ale dìti se už od rána upravovaly do svých masek a bìhaly okukovat své kamarády a uèitele do jiných tøíd. Jaká maska je asi tohle? A za co asi pùjde tahle paní uèitelka? Už jsme se nemohli doèkat. Šikovná sleèna asistentka Dášenka nám ještì pøikrášlila naše oblièeje a mohli jsme vyrazit! V krásnì karnevalovì vyzdobené jídelnì se pak rozjelo dopoledne plné her, zábavy a tance. Pro soutìžící, a nejen pro nì, byly pøipraveny sladké odmìny. Konala se také soutìž nejlepších masek, vybraných uèitelskou porotou. (dok. na str. 9) Dle auditu minulé vedení mìsta špatnì kontrolovalo Mìstské lesy a zeleò (mi)v kvìtnu 2014 si pøedchozí vedení mìsta objednalo u firmy NEXIA AP, a.s. audit, který mìl provìøit "strategii øízení a nastavení controllingu u obchodních spoleèností s majetkovou úèastí mìsta." Tato zakázka mìla být hrazena Ing. z Oto dotace Buš mimo mìstskou pokladnu, a tak se nikdo z vedení mìsta zpoèátku nezajímal, jaký biè si tímto na sebe upletl. Když už bylo jasné, že výsledky vyplývající z dùkladného provìøování stavu kvality øízení nebudou dvakrát slavné, vedení mìsta najednou o takovou kontrolu pøestalo mít zájem. To se projevilo i ve shrnujícím materiálu, pøedloženém novému zastupitelstvu, kde se mj. píše: "Spolupráce s MÚ byla v nìkterých oblastech komplikovanìjší, kdy jsme se setkali s nepøíliš vstøícným a kooperativním pøístupem k realizaci projektu a s odmítáním poskytnout nìkteré podklady. Vysvìtlení, proè nám nebyly nìkteré podklady poskytnuty, nám bohužel nebylo poskytnuto". Specializovaná firma NEXIA provìøovala pøedevším, jak kvalitnì fungují firmy s majetkovou úèastí mìsta (Mìtské lesy a zeleò, ST Servis, TK Deza, CZT a TS), ale zároveò i to, jak funguje kontrola a øízení tìchto firem ze strany mìsta. "Základním motivem bylo zefektivnit øízení a kontrolu obchodních spoleèností ve vlastnictví mìsta s dopadem do transparentnosti, snížení výdajù rozpoètu a zefektivnìní podøízených spoleèností", píše se ve zprávì. Jak již bylo øeèeno, o výsledky takto pojatého materiálu nebyl ze strany minulého vedení mìsta pøílišný zájem, spíše naopak. Materiál, který jen ve svém shrnutí obsahuje 98 stran, byl pøedložen novému zastupitelstvu letos v únoru a pøináší øadu pøekvapivých informací. Hned u prvního kontrolovaného subjektu, organizace Mìstské lesy a zeleò je napøíklad uvedeno: "Byli jsme pøedstaviteli Mìsta upozornìni na údajné nehospodárnosti pøi prodeji døeva (nepøimìøenì nízké hodnoty zpenìžení)." Dále je zde napsáno: "V prùbìhu èinnosti jsme nezaznamenali žádné další ústní èi písemné informace i jiné dùkazy, které by poukazovaly na možné úèelové podhodnocení objemu, sortimentu èi kvality prodávaného døeva. Na druhou stranu však musíme konstatovat, že nejsou bohužel implementovány žádné systémové kontrolní mechanismy Mìsta, které by úèinnì a pravidelnì cílily na toto rizikové místo hospodaøení MLZ. (dokonè. na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Mìsto ohlašuje úspìch ve výstavbì obchvatu (tzmu)obyvateli Valašského Meziøíèí tolik oèekávaný obchvat se dle vedení mìsta opìt pøiblížil. Ministerstvo dopravy vyjádøilo souhlas k uvolnìní prostøedkù na projektové práce na stavbu silnice první tøídy I/35 Valašské Meziøíèí - Jarcová, obchvat. Rovnìž odsouhlasilo zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení silnice I/ 35 Valašské Meziøíèí - Palaèov. Centrální komise Ministerstva dopravy na svém jednání dne 8. dubna projednávala celkem tøi body, z nichž dva se významným zpùsobem dotýkají nejen obyvatel Valašského Meziøíèí. V prvním bodì bylo vyjádøeno kladné stanovisko komise, týkající se Silnice I/57 Val.Meziøíèí - Jarcová, obchvat. Což ve svém dùsledku znamená, že budou uvolnìny finanèní prostøedky potøebné pro projektové práce na dokumentaci pro územní øízení. Rozkopaná ulice Mostní by mìla být brzy minulostí. Rozhodli o tom radní mìsta, když schválili finance na její opravu ve výši témìø dvou milionù, kterou bude provádìt místní firma Stavební mechanizace - Servis, s. r. o. Rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Mostní ulici provedla v minulém roce vsetínská spoleènost Vodovody a kanalizace, a. s. Stavba zasáhla i do chodníku a zvlnìný povrch komplikoval chùzi pìším. Jednalo se o provizorní úpravu. Èekali jsme na vhodné klimatické podmínky a nyní mùžeme Druhým bodem bylo kladné stanovisko k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení Silnice I/35 Lešná - Palaèov, informoval starosta mìsta Robert Stržínek (ANO) s tím, že se zahájením stavby Palaèovské spojky je poèítáno v roce 2018 a se stavbou obchvatu v roce V prvním pøípadì by stavba mìla trvat tøi roky, stavba obchvatu potom o rok déle. Je to obrovské vítìzství. Stojí za ním tøímìsíèní intenzivní jednání souèasného vedení mìsta na Øeditelství silnic a dálnic a Ministerstvu dopravy, kde jsme na toto téma hovoøili mimo jiné i s ministrem Danem okem. Na všech frontách jsme zdùrazòovali dùležitost této stavby nejen pro naše mìsto, ale pro celý region. Pokud by komise pokraèování pøípravných prací neschválila, vrátili bychom se minimálnì o pìt let zpátky, zdùraznil Robert Stržínek. Obèané Za drahou se kanalizace nedoèkají (red)s peticí za odkanalizování ulic Za drahou se na zastupitelstvo obrátilo 32 obèanù z této lokality. Jako dùvod sestavení petice uvádìjí, že již byla pro tuto lokalitu vypracována studie, která byla souèástí akce Èistá øeka Beèva I, do níž nakonec nebyla zaøazena. Dále uvádìjí, že tato lokalita spadá do prùmyslové zóny, která se bez kanalizace urèitì neobejde. Podle studie z roku 2007 by stavba kanalizace v ulici Za drahou, kde trvale žije 45 obèanù v jednadvaceti domech a kde se nachází ještì šet prùmyslových objektù, stála bez DPH od 16 do 21 milionù korun. Návratnost takovéto investice by pak byla zhruba 36 let, což pøíslušné dobory MÚ vyhodnotily jako znaènì neekonomické. Z uvedených dùvodù, a také proto, že by toto území mohlo být v budoucnu dotèeno obchvatem, zastupitelé pøijali argumentaci mìstských úøedníkù, výstavbu kanalizace nepodpoøili a situaci doporuèili øešit využitím fekálních vozù, které by mìly být speciálnì pro tyto úèely poøízeny v rámci projektu "Èistá øeka Beèva". Oprava ulice Mostní na obzoru pokraèovat v rekonstrukci nové pìší zóny, uvedla místostarostka mìsta Yvona Wojaczková. Stavební práce by mìly zaèít ihned po vydání stavebního povolení a schválení potøebné èástky zastupitelstvem mìsta, pravdìpodobnì v dubnu. Pro co nejmenší zásah do chodu mìsta by bylo nejvýhodnìjší provést kompletní rekonstrukci, vèetnì vyvolaných uzavírek, v období letních prázdnin, kdy se poèet chodcù v centru mìsta výraznì sníží, sdìlil vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna. (dokonè. ze str. 1)Zvláštì v situaci, kdy je Mìsto nespokojeno s výsledky lesní èinnosti MLZ a kdy pøedstavitelé mìsta mají podezøení na krácení tržeb, mìly být Mìstem individuálnì èi v souèinnosti s Dozorèí radou MLZ implementovány pravidelné èi ad hoc kontroly na pøedávacím místì nebo kontroly u odbìratele." Jestli a jak kontroly prodeje døeva vùbec probíhaly, není ale dohledatelné. Ve zprávì se totiž doèteme, že: "Možnost kontroly v prostorách odbìratele byla namátkovì aplikovaná øeditelem MLZ (v roce 2014 se mìlo jednat o 16 kontrol, z nichž bohužel nejsou vyhotovovány protokoly). Za úèasti èlena DR Ing. Bartoše byly provedeny 2 kontroly pøímo v lese (opìt bez vyhotovení prokolù)." Jinými slovy - údajnì se kontrolovalo, ale doložit to nelze. Zájem o prodej døeva je ze strany auditorù zásadní. Hospodaøení s døevem mùže být pro mìstský rozpoèet výraznou pøíjmovou položkou a u mnohých mìst a obcí tomu tak skuteènì je. V pøípadì Mìstských lesù a zelenì se "èistý zisk" ze døeva pohyboval v roce 2013 pod hranicí dvou milionù korun, což není žádné ohromující èíslo. I proto autoøi zmiòovaného dokumentu v souvislosti s firmou MLZ uvádìjí: "Kontrola prodávaného objemu a zatøídìní døeva na odvozním místì nebo následnì u odbìratele je klíèovým kontrolním mechanismem, který mìl být prùkaznì a úèinnì aplikován jednatelem MLZ (tedy Ing. Netolièkou), Vánoèní strom byl kvùli bezpeènosti skácen (red.)v sobotu 7. bøezna byl skácen na námìstí Vánoèní strom, vysázený nìkdy po válce (mj. tehdejším pracovníkem "technických služeb", panem Josefem Knápkem, tatínkem dnešního zastupitele a známého fotografa). U veøejnosti vzbudil tento zásah øadu negativních reakcí. Obèané, kteøí vidìli skácený strom v øezu, nabyli dojmu, že krásnì rostlý jehliènan byl v dobrém stavu a kácení nebylo tøeba. Na dotaz zastupitelky Ing. Brouwerové na odboru životního prostøedí MÚ, se jí dostalo následující odpovìdi v podobì stanoviska Ing. Gáškové: " O zámìrech na údržbu zelenì na mìstských pozemcích rozhoduje Mìsto v zastoupení odboru komunálních služeb, pokud se jedná o zámìr na území Mìstské památkové zóny, musí se k zámìru vyjádøit orgán státní památkové péèe (odbor školství, kultury a sportu MìÚ). O rozsáhlých zámìrech by mìl veøejnost informovat odbor komunálních služeb, který zadává realizace tìchto zámìrù. Ke kácení døevin se stanovenou velikostí je nutné povolení ke kácení, pøíslušným orgánem státní správy k vydání povolení je odbor životního prostøedí MìÚ. Kácení smrku na námìstí bylo povoleno z dùvodu zhoršeného zdravotního stavu a snížené provozní bezpeènosti. Dle informací vedoucího odboru komunálního hospodáøství MÚ Mgr. Chajdrny spoèívalo potenciální nebezpeèí stromu v tom, že zhruba horní tøetina kmene byla rozdvojená. Odštìpení èásti kmene vlastní vahou nebo pùsobením silného vìtru tak dostávalo reálných obrysù a mìsto muselo zasáhnout. Na závìr nutno dodat, že podle studie rekonstrukce námìstí, schválené minulým zastupitelstvem, by zde mìlo v budoucnu dojít i k razantnímu kácení další zelenì. Foto Jan Suchý Dle auditu minulé vedení mìsta špatnì kontrolovalo Mìstské lesy a zeleò èleny Dozorèí rady i zástupci mìsta." Za úèinná opatøení, která pøekvapivì doposud neexistovala a které by mìsto a vedení MLZ mìlo okamžitì zavést, navrhuje firma NEXIA pøedevším : - zpracovat mìsíèní plán tìžby a pøedávání døeva odbìratelùm, aktualizovat je na týdenní a denní bázi a poskytovat tyto aktualizace èlenùm Dozorèí rady a odpovìdným pøedstavitelùm mìsta tak, aby dle tohoto denního plánu bylo možné uskuteènit kontrolní sankce - oznaèovat prodávanou kulatinu na odvozním místì razidlem MLZ tak, aby bylo možno tuto kulatinu u odbì-ratele jednoznaènì identifikovat a zkontrolovat její objem a zatøídìní - všechny kontroly, a již budou provádìny kýmkoliv, protokolárnì dokumentovat Pro nejvyšší efektivitu kontrolního systému jsou pak dùležité kombinace plánovaných kontrol a ad hoc neohlášených kontrol, provádìné zodpovìdným útvarem MìÚ za úèasti osoby schopné stanovit objem døeva a provést jeho zatøídìní, shrnuje materiál firmy NEXIA. Podle výsledkù uvedeného auditu vedení mìsta kontrolovalo a øídilo svou firmu Mìstské lesy a zeleò špatnì. Jestli se tento stav novému vedení mìsta a nové Dozorèí radì ve složení Ing. Filip, Ing. Brouwerová a Karel Závièák, která nahradila Ing. Oplta, Vladimíra Místeckého a Ing. Bartoše, podaøí zmìnit, to se snad dozvíme již v prùbìhu tohoto roku.

3 3

4 4 ZE ŽIVOTA BUDOUCÍ BABIÈKY Øeknu Vám rovnou - nejsem mateøský typ. Nerozplývám se nad dìtmi a držím se od nich v uctivé vzdálenosti, abych pøípadná mimina nerozeøvala a nerozkolísala jejich matky. Nìkdo to tak má, že rád tráví èas s malými dìtmi a je ochoten se tomu i celoživotnì vìnovat. Krása. Ne však pro mne. Osudem potrestána a uvržena do tìhotenství za lásku, která byla bláznivá a bezhlavì rùžová s brýlemi tak tlustými, že ani vysokoškolský diplom ji nebyl schopen prozøít. To krátký popis událostí mého mládí, které mi dalo do náruèe nádhernou dceru, která plnila mé tajné a nikdy nevyslovené sny již od poèátku bytí. Život už je zkrátka takový, máte pøedstavy a cíle a jedna malá spermie zmìní Vaše dosavadní pohodlí. Tìhotenství a pak svatba. Možná, že si dnešní mladé dívky ukají na èelo a nechápou uzavøení manželství kvùli dítìti, ale starší potvrdí, že to tak za nás v letech osmdesátých bylo. Mìla jsem pocit, že je správné pøivést dítì do tradièní rodiny mezi právoplatnì uznaným tatínkem a maminkou (a mimochodem si to stále myslím). Tajnì jsem si pøála, abych mìla holèièku a aby to bylo pìkné dítko bez barokních faldíkù s pøíliš velkou hlavou. Víte, jak se lidi pøetvaøují a šišlají blahem, když Vám vnucují myšlenku, že dìcko vypadá zdravì, když pøetéká v koèárku. Nic z toho se nestalo, i když to byla ode mne troufalost, protože já jsem byla mrnì velmi podaøené a hladové od první chvíle a faldíky se mi rýsují ještì dodnes (o rozmìrech taktnì pomlèím). Dostala jsem na svìt krásné miminko, které mne nechalo po celých devìt mìsícù v naprostém klidu, že nebyl problém jít na první sraz z gymplu po pìti letech s velikým bøichem. Nedìlalo mi problém ani tanèit do ranních hodin, horší však bylo probuzení v sedm ráno, když mi praskla plodová voda a rozhostil se klid pøed bouøí. Já netušila, že mám rodit, nebo výpoèty tvrdily, že mám ještì mìsíc èas. Zkrátka se mi chtìlo spát po prohýøené noci s kámoškami, to je snad pochopitelné, že. Nakonec dcera pøišla na svìt s odøeným nosíkem kolem nedìlního poledne a výchova mohla zaèít. Celé její dìtství jsem si pøála, aby nemìla trable s nadváhou jako já a spoléhala jsem se na geny jejího tatínka. Ukázalo se, že v tomto pøípadì zdìdila nejen útlou postavu, ale také malou výšku. To bylo zase její trápení, ale jen do doby, kdy jí pan doktor vysvìtlil, že malá zùstane navždy a že mùže mít nejen velké, ale i malé kluky. Dnes nosí jako manažerka v hotelu deseticentimetrové podpatky, prý aby byl zachován respekt k nadøízené. A je po problému! Za svého života jsem se dost natrápila myšlenkami, že nejezdím na kole, v autì a neumím plynule vládnout cizími jazyky. Ledasco se mi nakonec podaøilo, ale øídit auto tak bezpeènì po Londýnì a plynule ovládat britskou angliètinu, tak na to vážnì už asi za svùj život nedosáhnu. Jsem ovšem velmi pyšná na svou dceru, která vlastnì vše to, co já dosáhla jen tak na pùl, vypìstovala témìø k dokonalosti. Svùj život si naplánovala spoleènì s manželem Adamem krok za krokem, a tak po krásné svatbì, kde jsem v podstatì pauzírovala jako matka svatby jen papírovì, nebo vše bylo v dceøinì režii. Pak malá a velká svatební cesta a v budoucnu potomek. Vše jde podle plánu a já musím pomalu cvièit novou roli, kterou mi novomanželé pøichystali. Nepøipadám si zrovna staøe, a tak oslovení babièka mne dost prozatím vadí, ale snad si zvyknu. Pøemýšlím, jaká budu v nové roli a co se ode mì oèekává. Líbí se mi pøedstava literární babièky, laskavé a moudré, ale tak se sama necítím. Bude to holèièka nebo chlapeèek? Hm, hlídání asi neuniknu a možná, že budoucí dítko bude umìt dva jazyky mnohem døíve, než my dvì s dcerou dohromady. Možná, že nás dìti pøerostou již v brzkém vìku a èlovìk je bude uèit jen tomu základnímu: poøádku, èistotì a zodpovìdnosti. Vlastnì se na nìco nového tìším. Po letech politických pøestøelek v zastupitelstvu zase nìco více normálního a svìtského. Zatím, jen chodím kolem dìtských høiš a zavírám vrátka od plotu, aby koèky ani psi nepokáleli nové prùlezky za knihovnou. Nìkdy mám pocit, že mladí lidé opravdu nevìdí, že prázdná petka patøí do koše A vidíte, už ze mne leze umravòující babièka! Vaše Irena Brouwerová Mìsto se rozhodlo upravit plochy pod odpoèívadly u cyklostezky (ji)trápí vás neutìšený stav chodníkù, cest, mìstské zelenì, nìkterých mìstských budov, mobiliáøe, odpadky pøekypující a mìsto hyzdící podchod a podobné, dlouho neøešené problémy mìsta? Pak zøejmì staèí, abyste oslovili starostu mìsta, který vám jistì vyjde vstøíc, jako to udìlal v pøípadì podnìtu úpravy odpoèívadel podél cyklostezky. Názor našich obèanù nás zajímá. S podnìtem na radnici pøišel pan Tomáš Koutný z portálu Meziøíèsko.NET. Proto jsme se rozhodli vyhlásit anketu, v níž lidé dostanou možnost rozhodnout o nové podobì tohoto prostranství, které Velký dík za malou ZOO pana Tomáše Jugy Nevím, zda už nìkdo podìkoval panu Tomáši Jugovi za jeho každodenní práci, kterou odvádí pøi údržbì malé štìpánovské ZOO. Pro mnoho dìtí jsou zvíøátka u pana Jugy každotýdenním víkendovým zážitkem. Dìti mohou pozorovat pøírodu zblízka, povídat si o ní s rodièi, dýchat èerstvý vzduch, pohladit si srst nebo peøí. Zkrátka dìlat všechno, co se doma u poèítaèe dìlat nedá. Tato malá ZOO podporuje vztah dìtí k pøírodì, kontaktuje èlovìka se zvíøaty pøímo a je dostupná všem, protože vstup je zdarma. Všichni návštìvníci mohou, kromì fauny a flory, vnímat a ocenit úsilí, tvrdošíjnost a lidskou schopnost majitele uskuteènit svùj sen - mít svou malou ZOO. Pøes všechny pøekážky, kterých je jistì nemálo, a èasto i lidskou neúctu k prácí druhého, naše malá ZOO funguje už léta a my všichni vìøíme, že bude dál vzkvétat. Koneckoncù nová japonská zahrádka s bambusem - symbolem dlouhovìkosti - to pøedjímá. Za všechny mámy, táty a dìti se záøícíma oèima slouží nejen k odpoèinku, ale i jako prostor ke komunikaci skupinek lidí, zejména maminek s malými dìtmi, vyjádøil se starosta Stržínek v tiskové zprávì mìsta. Odbor komunálních služeb pak dostal za úkol vypracovat ètyøi zkušební návrhy ke zpevnìní ploch u odpoèívadel a lavièek v parku Abácie. Vybrán byl drobný kamínek zvaný kaèírek, mulèovací kùra, døevìná podesta a kamenná mozaika. Zároveò probìhla na webu ètrnáctidenní anketa, ve které se mìli obèané vyjádøit, ke které variantì by se pøiklonili. Úèastnilo se jí 219 respondentù. Z 238 odpovìdí bylo 183 pro kámen, 30 pro døevo, 13 pro kùru a 12 pro kaèírek. Úprava odpoèívadla pøijde na nìkolik desítek tisíc. Otázkou je, jestli je to to, co mìsto tlaèí nejvíce, když i starosta se v bøeznu vyjádøil, že rozpoèet není nafukovací a musíme si stanovit priority a vùbec celkovou koncepci investic na nejbližší období. Nemìlo by se pak podle tohoto vyjádøení pøistupovat k dùležitìjším vìcem než je zpevnìní plochy nedávno vybudovaných odpoèívadel? Zaèít by se mohlo tøeba u kvalitních odpadkových košù, které by nekonèily v Beèvì a ve škarpách, a odpadky se tak neválely všude možnì. Je jasné, že žádný slušnì vychovaný èlovìk neodhodí ani papírek od žvýkaèky nebo nedopalek z cigaret, ale tìch nevychovaných a neslušných je stále ještì hodnì... dìkuji panu majiteli. Bez každodenního dlouholetého úsilí Tomáše Jugy a podpory jeho rodiny a pøátel by naše mìsto bylo ochuzeno o nìco velkého: malou ZOO. Helena Novotná Velikonoèní turnaj ve volejbalu vyhrálo družstvo JAGER Jelikož èas rychle utíká, se uskuteènil již 8.Velikonoèní turnaj smíšených družstev na ZŠ Vyhlídka za velké podpory její øeditelky Daniely Miklové, uèitele Skovránka a hodných žákù, kteøí zajistili dobré podmínky k posezení. Jako tradiènì byly dodány nádherné sponzorské ceny, které zajistili: P.Hlavica - M.P. Krasno, H.Kopeèková- ROBE, Antonín Zábranský, rodina Slauchova-Okno Morava, V. Vašica-PONAST, Regmont a Elektroslužby. Turnaj byl velmi nároèný a po velkém boji vyhrálo družstvo JAGER s kapitánkou R. Adamcovou, 2.místo patøilo JEŠTÌRKÁØÙM s kapitánem L.Hájkem a krásné 3. místo vybojovalo družstvo KALAMITA s kapitánem I. Kuránìm.Všem sportovcùm dìkuji za úèast a hlavnì velký dík patøí sponzorùm a vedení ZŠ Vyhlídka. Doufám, že zranìní ze sportu se brzo zahojí a já se budu moct s Vámi sejít v listopadu na 8. Halloweenském turnaji. Soòa Baèová

5 5

6 6 Z historie Pád Miky kovy Obèanské zálo ny a události pádu bezprostøednì pøedcházející a také následující jsou ji ve mìstì pomìrnì známé, nebo na toto téma v posledních letech bylo uveøejnìno nìkolik materiálù. Naopak doposud vùbec nepublikovanou a prakticky zcela neznámou reakcí na události z léta a podzimu roku 1903 jsou ádosti mìst bývalého vala skomeziøíèského okresu Vala ského Meziøíèí, Vsetína a Ro nova pod Radho tìm a dal ích tøiceti ètyø obcí okresu o poskytnutí podpory z nouze ze státních prostøedkù právì v dùsledku pádu Obèanské zálo ny a to z pøelomu let 1903 a Byly adresovány tehdej ímu pøedsedovi rakouské vlády Ernestu von Koerberovi ( Narodil se v Tridentu, zemøel v Badenu. V letech a v roce 1916 byl pøedsedou vlády Pøedlitavska). Text ádosti o podporu ze státních prostøedkù lze obsahovì rozdìlit na dvì èásti. V první èásti je popisován obecnì tvrdý ivot na chudém Vala sku. Je otázkou dnes u asi tì ko zodpovìditelnou, zda popis situace byl reálným odrazem skuteènosti nebo úèelovì volenými slovy vzhledem k obsahu ádosti. Tato èást ádosti byla témìø toto ná u v ech mìst i obcí. Zajímavìj í je ale druhá èást písemnosti, která se zabývá úvahami o mo nostech zøízení státních podnikù ve Vala ském Meziøíèí, i o dnes u nepøedstavitelné docházce za prací do tabákové továrny v Novém Jièínì. Za zmínku stojí i to, jak ivì byla tehdy mezi na imi pøedky diskutována otázka výstavby kanálu Dunaj - Odra s ji zapoèatými pøípravnými pracemi. (Text ádosti je pøepsán v pùvodním znìní.) Va i Excellenci! Podepsané zastupitelstvo mìsta Vala. Meziøíèí odva uje se u pøedlo ení úèetní pøehledné, zevrubnými výkazy a doklady dolo ené rozvahy v konkurzu se nalézající obèanské zálo ny s neobmezeným ruèením ve Vala. Meziøíèí, ádost mìsta o poskytnutí státní podpory I. její èlenové - na i spoluobèané - celým svým majetkem za ohromný schodek této zálo ny, jen k 69 h obná í, ruèí, pøednésti poní enou a úpìnlivou prosbu o poskytnutí podpory z nouze z prostøedkù státních pro strádající a nesèetnými nezavinìnými pohromami a do posledních sil vyssáté a utýrané spoluobèany a státní poplatníky a oddanou prosbu JUDr. Alois svou takto odùvodniti: Jestli který kout na í veleøí e mù e sobì na soustavné vyssávání a vydírání z nejrùznìj ích, ano i neoèekávaných stran, na nepøízeò doby, na hospodáøskou tíseò, na neprospì nost polohy, neúrodnost pùdy, periodicky se opakující ivelní pohromy, nepohodu podnebí a malou neb docela ádnou pøíle itost výdìlku oprávnìné stesky vésti, jest to nad pochybnost na prvém místì ubohé na e Vala sko! Jest to zapadlý a zapomenutý a budi Bohu alováno i zanedbaný kout severovýchodní Moravy, který jest sice bohatý na krásy pøírody, jen oplývá i pøekrásnými obrazy krajinými, který netrpí ani nedostatkem dobrého, bodrého a zbo ného lidu, který v ak svému obyvatelstvu kromì zvìtralého kamene a nyní poøídku jen nìco døeva neposkytuje ani tolik nejnuznìj ích prostøedkù ivotních, kolik jich k obhájení holého, jen nejskrovnìj ího ivota tøeba. O nìm se právem mù e øíci, e zde pøestává chléb a poèíná kamení aneb ebráku obra! A pøece by tak zle nemuselo býti, kdyby se na emu koutu vèas bylo do-stalo potøebného kolství, potøebných uèili, komunikaèních prostøedkù, vedoucích osob a úøedníkù, je by byli s lidem cítili, kdyby se bylo vèas pøede lo nemírnému v eobecnému vytloukání lesù i malými gruntovníky, vydírání lichváøi a upíry v eho druhu, kdyby se bylo døíve pamatovalo na pøíèiny pusto ení írných krajù po ehnané Hané a na e bystøiny a øeky døíve byly bývaly upraveny. Vinou tìchto, nyní ji neodèinitelných okolností a pomìrù, jím i zdatnìj í, kulturnì pokroèilej í a hospodáøsky silnìj í Miky ka obyvatelstvo sotva by bylo bývalo odolalo, byl ná kout po celé témìø vìky nièen, pusto en, vyssáván, ano pøímo vyvlastòován. Nebo oè nás nepøízeò doby, pùdy, podnebí, ivelní pohromy a v ecky ostatní neodvratné úporné pøíèiny nemohly oloupiti, to padlo v obì jednotlivcùm, kteøí k nám pøicházeli a dosud pøicházejí, aby nás kulturnì i hospodáøsky slab í ovládali, z nás ili a tyli. K jakým hrozným koncùm postupem doby chudý ná kraj dospìl, toho výstra ným dokladem jsou pozemkové knihy a bøímì dluhù, pod nimi ve keøí na i spoluobèané témìø bez výminky úpí. V dy v málokteré obci najde se i jen jediný, s ním i dluh z jedné mísy nejedl a jen by celoroènì a po celý ivot v neustálém strádání nedøel a nelopotil se jen na úroky z dluhù bez vlastní viny povstalých. A míra tohoto utrpení dovr ena úpadkem zálo ny ve Val. Meziøíèí, která své doby k ulehèení bídy a nouze, k opatøení laciného, spolehlivého a pevného úvìru za tím úèelem byla zalo ena, aby skrovné a slabé na e hospodáøské síly byly upevnìny, konsolidovány a zorganizovány, aby podnikavost byla vzpru ena, aby nastala solidní a reální soutì, aby vymo enosti moderní techniky výzkumy a vynálezy nezùstaly výhradným majetkem jednotlivce, ale staly se spoleèným majetkem irokých a nej ir ích vrstev, aby sociální a hospodáøské rozpory se vyrovnávaly, úpornì proti sobì stojícími, posílením støedních tøíd, je mají býti pøirozenou a pevnou hradbou proti v em podvratným cílùm výstøedních stran, povstalo pøirozené pojítko, je by rozdíly a protivy spoleèenské a hospodáøské mírnou cestou vyrovnávaly a tøídnímu boji vyvarovaly. Ne co nastalo místo slibovaného a oèekávaného výsledku? Nic jiného, ne co jsme na zaèátku své úpìnlivé prosby uvedli, zlé u ití na í dùvìry, nesvìdomité nadu ití na í du evní a hospodáøské slabosti, na í vrozené skromnosti a nezavinìné nevyspìlosti. Zmínìná zálo na, její soudní inventurou zji tìné aktivum obná í pouze , 60 K naproti ohromnému passivu obnosem K nalézá se v konkurzu a strhne s sebou celou øadu jinak dosti dobøe situovaných maloobchodníkù, malo ivnostníkù a malorolníkù kromì toho, e po kodí na sta vkladatelù, kteøí poslední svùj a nastøádaný gro tam ulo ili, aby mìli ve stáøí a pro pøípad neschopnosti ku práci a výdìlku jakousi podporu a záruku pøed bídou a nouzí. Hospodáøské a spoleèenské dùsledky hrozné této a tím hroznìj í katastrofy, èím chud í kraj a lid ní byl posti en, jsou nedozírné. Ji dnes uvedeno sta existencí témìø na mizinu a jest se co obávati, e celý kraj a ve keré jeho obyvatelstvo v pravém slova smyslu budu vyvlastnìno a e najmì konservativní ivel, jen zabývá se polním hospodáøstvím a jest na zdìdìnou tu hroudu uvázán a následkem toho nepohyblivý a ku zalo ení jiné existence skoro nezpùsobilý exekuèním prodejem tolik set rolnických usedlostí a s tím souvisícím olacinìním ve kerých nemovitostí v celém kraji a dálném jeho okolí, o poslední sousto pøijde a bude proletarizován. (dokonè. pøí tì) JUDr. Josef K r a m á ø (Zdroj Státní okresní archiv Vsetín)

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol Pøehlídka odborných dovedností Žerotínka oživuje staré tradice øezníkù-uzenáøù na ISŠ-COP Den pøed Popeleèní støedou, jak bývalo tradicí, prošel mìstem prùvod masek. Žáci a uèitelé ZŠ Žerotínova Rodilí mluvèí na ZŠ Vyhlídka Od února 2015 je ZŠ Vyhlídka zapojena do projektu Rodilí mluvèí do škol ve spolupráci s NIDV klíèové aktivity KA 01. Hlavními aktivitami projektu, které budou realizovány do èervna 2015, jsou zapojení rodilých mluvèích do výuky jazykù v rámci hodin cizích jazykù, kroužkù v rámci školní družiny, volitelných pøedmìtù, projektových dnù cizích jazykù, úèast rodilého mluvèí napøíklad na školních výletech, školách v pøírodì apod. Na škole pùsobí 2 asistenti - rodilí mluvèí ve výuce AJ v celkovém poètu 5 hodin týdnì. Pravidelnì se zapojují do výuky na I. i II. stupni. Asistují ve výuce anglického jazyka spoleènì s vyuèujícími. Koordinátorkou na naší škole je Mgr. Zuzana Topièová. Výuka je zamìøena na komunikativní stránku jazyka, porozumìní a odbourávání ZŠ a MŠ Køižná: program v zámku opìt nezklamal Již nìkolikrát jsme se zúèastnili lektorských programù, které pravidelnì poøádá zámek Kinských. Ten s názvem Ptaèí pøíbìhy, který jsme navštívili 5. bøezna, však patøil k nejzdaøilejším. Z poutavého výkladu lektorky Mgr. Bohdany Orlové jsme se dozvìdìli rùzné zajímavosti ze života ptactva. Poznávali jsme bìžné, ale i ohrožené druhy ptákù, poslouchali jejich zpìv, mohli jsme si prohlédnout i nìkterá ptaèí hnízda a vajíèka. Paní lektorka nás pochválila, protože byla pøekvapená, jaké máme znalosti. Když jsme vyšli do zámecké zahrady, èekalo tam na nás velké pøekvapení. Zakladatelka záchranné stanice pro živoèichy v Hoš álkové MVDr. Kamila Køupalová nám pøedstavila nìkteré ze svých svìøencù - orla, kánì, raroha, poštolku, se pøevlékli do nejrùznìjších kostýmù, aby se poøádnì poveselili a pøipomnìli, že konèí doba hodování a zaèíná èas pùstu. V životì se støídá èas veselí i èas smutku, èas dostatku i èas nouze. S masopustním prùvodem jsme prožili èas hojnosti a veselí, hned na druhý den se zaèátkem postní doby nastal èas pùstu, kdy si s prázdnìjším žaludkem mùžeme uvìdomit, jak se máme dobøe a jak je tìžké žít v nedostatku. Trocha nouze nás mùže vést k vìtší solidaritì s druhými. Ètyøicetidenní doba pøípravy na Velikonoce v nás mìla zmenšit lhostejnost k okolí a probudit zájem o potøebné. Snad jsme ji všichni dobøe prožili! J. Novotný poèáteèního ostychu pøi používání znalostí angliètiny pøi styku s rodilými mluvèími a úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickým sborem pøi naplòování ŠVP v daném jazyce. Mgr. Daniela Miklová, øeditelka školy výra, puštíka, ale i kavku a sojku. Zajímavì nám vyprávìla o jejich osudech, proè a jak se do jejich stanice dostali a co je èeká dál. Kdo byl odvážný, mohl si pohladit kánì a vzít si na zápìstí sovu. Zážitkù bylo opravdu hodnì a už teï se tìšíme na další program s názvem Spoleèenský život hmyzu. Za žáky 4. a 5. tøídy Mgr. K. Šimurdová ISŠ-COP uspoøádala již 9. roèník mezinárodní pøehlídky odborných dovedností oboru Øezník-uzenáø. Akce pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a radního PaedDr. Petra Navrátila probìhla bøezna a byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje. Své dovednosti pøedvedla družstva z 10 škol Èeské i Slovenské republiky, která po celou dobu jejich práce bedlivì sledovala odborná komise. Hodnotila vzhled, konzistenci a chu pøipravených masných výrobkù a rovnìž i èistotu provedení úkolu. Dvouèlenná družstva mìla za úkol vyrobit a následnì prezentovat 4 masné výrobky (jitrnice, tlaèenku, zabijaèkový guláš a regionální výrobek) s pøihlédnutím ke krajovým zvyklostem. Druhá èást soutìžního klání probíhala ve valašskomeziøíèské firmì Masný prùmysl Krásno, kde mladí øezníci soutìžili v bourání masa (bourali kýtu a plec). Odborná komise v této èásti soutìže hodnotila kvalitu opracování masa, kvalitu tøídìní oøezu a èasový limit. Tato èást soutìže provìøila specifickou dovednost žákù - bourání, jež je pro absolventy oboru Øezník-uzenáø jedna z nejdùležitìjších, uvedl k soutìži uèitel odborného výcviku Tomáš Jareš. Slavnostního vyhodnocení pøehlídky odborných dovedností se zúèastnili nejen zástupci Mìsta Val. Meziøíèí a sociálních partnerù školy, ale tuto soutìž pøijel osobnì podpoøit i námìstek ministra zemìdìlství Ing. Jindøich Šnejdrla. V celkovém hodnocení se na 1. místì umístilo družstvo ze Støední školy gastronomie a farmáøství Jeseník, se stejným bodovým ohodnocením se o 2. a 3. místo dìlí ISŠ-COP VM a Støední škola potravináøská obchodu a služeb Brno. Budoucím øezníkùm a uzenáøùm pøeji, aby se k nim všichni, kteøí ochutnají jejich výrobky, stále vraceli. Tìším se na pøíští, již jubilejní 10. roèník pøehlídky odborných dovedností, dodal øeditel školy Mgr. Petr Pavlùsek. ZŠ Salvátor - ze šachových polí V sobotu 7. bøezna zahájili nìkteøí žáci ZŠ Salvátor své jarní prázdniny úèastí na šachovém turnaji. Na Základní škole v Jablùnce totiž probìhl v poøadí již tøetí turnaj ze série turnajù 1. Vasto Tour, ve kterém startovalo celkem 112 mladých šachistù nejen ze Zlínského kraje. Mezi nimi i ètyøi dìti z naší školy. V nejmladší kategorii do 10 let bojovali Maxim Boøuta, Tomáš Kabeláè a Marek Matyska, v kategorii do 13 let Petr Hlavica. Hrálo se na sedm kol v pøedepsaném tempu 2x13 min. + 2s za každý provedený tah. V nejmladší kategorii obhájil Tomáš Kabeláè ze IV. tøídy vítìzství z minulého turnaje a se ziskem krásných 6 bodù získal 1. místo. K tomuto výsledku jistì patøí pochvala a gratulace. Doufám, že na posledním turnaji série, který probìhne ve Valašské Bystøici v dubnu, úèast zopakujeme a pøidáme další úspìchy. Držíme palce! Radek Holman Úspìch žákù ZŠ Šafaøíkova v programování Ve ètvrtek 26. bøezna se konalo na Gymnáziu ve Vsetínì okresní kolo soutìže v programování. Této akce se zúèastnili také dva žáci naší školy a vedli si výbornì. Jak Filip Nejedlý, tak i Honza Trefil, oba z 9.B, ve svých kategoriích zvítìzili. Honza soutìžil v kategorii Aplikovaný software - tvorba webu a Filip v oblasti Aplikovaný software - kanceláøské aplikace. Jejich vítìzství v okresním kole znamená, že nás budou v dubnu reprezentovat v krajském kole, které se bude konat v Uherském Brodu. Vìøím, že i tam se jim bude daøit. Mgr. Tomáš Bròovják

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004 U NÁS Kresba Jenda Hoa Phú jedna z výtìzných prací výtvarné soutìže 1 Čtyři Čtyři a půl kamaráda kamaráda a vá n oční oční spik spikn u t í Za bra n am i Sapy Sapy Křiž Křižo vatka vatka na silničním silničním

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového 3 IX. roèník Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového Již tøináctá Oblastní pøehlídka netradièního a studentského divadla, která má v Ostrovì své trvalé pøíznivce, vypukne letos ve dnech

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více