Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením."

Transkript

1 Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie patriarchální = stát vznikl z rodiny mocenské pojetí státu = vláda silnjšího nad slabšími smluvní teorie = smlouva mezi lidmi Území státu tvoí: suchozemský prostor plocha vnitních a pobežních vod prostor pod nimi vzdušný prostor nad státem Obanem státu se lovk stává narozením. Formy státu 1) Podle toho kdo vykonává státní moc dlíme státy: a) demokracie b) diktatura 2) Podle toho kdo stojí v ele státu: a) teokracie b) monarchie c) republika demokracie = vláda lidu pímá demokracie (referendum) nepímá demokracie diktatura - opak demokracie teokracie stát je pokládaný za výtvor boha monarchie nejvyšším pedstavitelem je monarcha, vládne doživotn absolutní monarchie (panovník vládne neomezené) konstituní monarchie (ústava, rada, panovník nemá neomezenou moc) republika opak monarchie 1

2 Státy mohou být: jednotné (vnitní) složené (federace = pevný svazek státu, spolená mna, armáda, zahraniní politika) konfederace volný svazek stát v nmž každý stát je samostatný subjektem. Se vznikem státu vzniká právo minorita menšina, poetn malá ást spoleenského celku majorita vtšina ve stát elita také poetn malá ást, ale nejlepší vybraní z uritého celku Ideologie idea = myšlenka liberalismus ústední hodnotou je svoboda jednotlivce, neíká však jakým zpsobem tuto svobodu naplnit konzervatizmus sousteuje se na zachování tradiních hodnot a osvdeného zpsobu života, staví se proti reformám socialismus ideálem je spravedlnost a bratrství, snaha rovnosti mezi obany, chce postupnou nenásilnou zmnu komunismus utopická teorie založená na spoleném vlastnictví výrobních prostedk a rozdlování podle poteb. Komunisté jsou pro ozbrojenou revoluci. (Karl Marx, Bedich Engels) fašismus rasistické hnutí, diktatura formy vlády, poprvé v Itálii (1922) Benito Mussolini. Nmecko Adolf Hitler nacionalismus pesvdení o vyjímenosti vlastního národa anarchismus chaos, bezvládí, asto použití násilných prostedk 2

3 Ústava je základním zákon státu. V souasné dob platí Ústava z ásti Ústavy preambule (úvod) Hlava I základní ustanovení Hlava II moc zákonodárná Hlava III moc výkonná Hlava IV moc soudní Hlava V nejvyšší kontrolní úad Hlava VI eská Národní Banka (NB) ústední banka státu Hlava VII územní samospráva Hlava VIII pechodná a závrená ustanovení Souástí ústavy je listina základních práv a svobod. obecná ustanovení a) lidská práva a základní svobody b) politická práva právo na informace (zrušena cenzura) práva národních a etnických menšin hospodáská, sociální a kulturní práva právo na soudní a jinou právní ochranu ustanovení spolená Celá ústava je rozdlena do hlav lánk (133+44).Ústava zaala platit od Je to základní zákon státu. Volby V historii se mžeme setkat s tmito formami voleb: na základ rodu (otec syn;..) losem (v Aténách) z titulu jiné funkce jmenováním (na schzi) potleskem V demokratické spolenosti jsou volby zásadním a nejprestižnjším zpsobem výbru pedstavitel úad a institucí, které slouží k reprezentaci oban. Rozlišujeme volby: parlamentní (do poslanecké snmovny a senátu) prezidentské komunální (do obcí) Volbami dochází k potvrzení i výmn vládnoucí vtšiny. Druhy voleb: 1. pímé komunální, parlamentní 2. nepímé prezident 3

4 V R je princip všeobecného a rovného volebního práva. Aktivní volební právo je právo volit (od 18 let mže oban volit) Pasivní volební právo je právo kandidovat ve volbách: do obecního zastupitelstva kandidát nad 18 let do poslanecké snmovny nad 21 let do senátu od 40 let Moc zákonodárná náleží v R parlamentu. Parlament je tvoen dvma komorami: 1. poslanecká snmovna 2. senát Poslanecká snmovna má 200 poslanc volených na 4 roky. Senát má 81 senátor na dobu 6 let, ale každé dva roky se volí nová 1/3. Dojde-li k rozpuštní poslanecké snmovny (prezidentem), písluší senátu pijímat zákonná opatení, která nesnesou odkladu. Parlament mže rozhodnout o vyhlášení váleného stavu a vyslání ozbrojených jednotek mimo R. Moc výkonnou v R vykonává prezident republiky a vláda. Prezident republiky: je hlavou státu je volen parlamentem ujímá se úadu slibem je volen na 5 let mže být zvolen na dv volební období skládá slib do rukou pedsedy poslanecké snmovny jmenuje a odvolává pedsedu a další leny vlády a pijímá jejich demise svolává zasedání poslanecké snmovny jmenuje soudce zastupuje stát je vrchním velitelem ozbrojených sil jmenuje a povyšuje generály udluje státní vyznamenání Vláda se skládá z pedsedy místopedsedy ministr - jmenuje je prezident republiky - vlád mže vyslovit poslanecká snmovna nedvru 4

5 Oban a právo Obané jsou zpsobilí mít práva a povinnosti od svého narození až do smrti. Od zpsobilosti mít práva a povinnosti musíme odlišovat zpsobilost k právním úkonm. V plném rozsahu tato zpsobilost vzniká dovršením vku 18 let nebo uzavením manželství nezletilých starších 16 let. Nezletilé dti mají zpsobilost k právním úkonm jen v omezené míe. Mohou samostatn init jen ty právní úkony, které jsou pimené jejich rozumové a mravní vysplosti. Zákonnými zástupci nezletilých dtí jsou rodie, osvojitelé, pípadn soudem urený opatrovník. V nkterých pípadech je nutné omezit zpsobilost obana k právním úkonm nebo ho této zpsobilosti zbavit. K tomu je oprávnn jenom soud. Všechna práva a povinnosti obana R jsou zakotvena v Ústav eské republiky. Soudy Postavení a úkoly soudu upravuje Ústava R. Soudce R jmenuje prezident R. Úkoly soud - ochrana státu a jeho zízení - ochrana práv oban - ochrana organizací Zásady soud - lidovost = vedle soudc z povolání také soudci písedící (laik) - nezávislost soudc = soudce je vázán jen právním ádem - rovnost oban ped zákonem i obanem Zásada ústnosti a veejnosti = všechna jednání probíhají ústn a mže být pítomna veejnost Zásada materiální pravdy = soud je povinen zjišovat skutený stav vci Pokud není nad obžalovaným vynesen konený rozsudek, je považován za nevinného, presunkce neviny Soudy dlíme na trestní, které rozhodují o vin a trestu a civilní (obanské), které rozhodují na í stran je zákon. Dále máme soudy obchodní a Ústavní soud R. Soustava soud nejvyšší soud R v r c h n í s o u d k r a j s k ý s o u d m s t s k ý a o k r e s n í s o u d mimo tuto soustavu soud stojí ústavní soud. V soudním ízení rozhoduje: - samosoudce (v pípadech kdy to dovoluje zákon) - senát (sbor soudc vždy lichý poet len), vedle soudc z povolání zasedají v senátu soudci písedící (z lidu) Žalobu k trestnímu soudu podává vždy státní zástupce. Rozsudek je vždy vynesen jménem republiky, vyhlašuje se veejn a obsahuje: 1) výrok 2) odvodnní 3) pouení (o odvolání) Odvolání je nutné podat u trestního práva do 8 dn od doruení, u civilního do 15 dn. Jestliže odvolání bylo podáno vas, vc projednává soud vyššího stupn a to s konenou platností. vazba cela pedbžného zadržení, zapoítává se do trestu kauce penžitá záruka 5

6 Státní zastupitelství (prokuratura) úkol: dozor nad dodržováním zákonnosti dozírá na innost vyšetujících orgán a soud podává obžalobu proti pachatelm trestních in úastní se trestního ízení podává opravné prostedky vykonává dozor ve vazb, výkonu trestu a ochranném léení Notáství poskytuje pomoc obanm a organizacím v obanskoprávních majetkových vztazích innost: ízení o ddictví nahrazování ztracené nebo zniené listiny ovování podpis registrace smluv (o pevodu nemovitostí) ízení o úschovách penz a vcí sepisování notáských zápis notái jsou sdruženi v notáské komoe Advokacie advokát je soukromá osoba a poskytuje právní pomoc obanm rznými zpsoby jakými zpsoby svou innost provozuje: radami sepisování smluv zastupování ped soudem a jinými orgány (s plnou mocí mže zastupovat) zakládání obchodních spoleností... advokáti jsou sdruženi v komoe advokát zastupuje klienta na základ plné moci Zastoupení plná zpsobilost k právním úkonm nastává dovršením 18 let. Omezit zpsobilost mže jen soud a to z dvodu duševní poruchy nebo pro nadmrné požívání alkoholických a omamných látek. Druhy zastoupení: 1) ze zákona (neplnoleté dti zastupují rodie) 2) z rozhodnutí soudu (opatrovníkem) 3) ze smlouvy (na základ plné moci) Vlastnictví - je absolutní právní vztah mezi lidmi ohledn urité vci, které znamená právní panství vlastníka nad touto vcí. - dvody nabytí vlastnického práva: 1) smlouvou - kupní smlouva - darovací - smnnou - dohodou o zrušení podílového vlastnictví - jinou smlouvou 2) ddním - ze zákona - ze závti 3) rozhodnutím státního orgánu 4) na základ jiných skuteností stanovených zákonem Spoluvlastnictví = k téže vci má vlastnické právo více subjekt 1) podílové spoluvlastnictví urují míru práv a povinností, podíly spoluvlastník 2) bezpodílové spoluvlastnictví vzniká jen v manželství a patí do nho vše co bylo nabito nkterým z manžel za trvání manželství s výjimkou dar, ddictví i vcí sloužících k výkonu povolání. 6

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více