Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli"

Transkript

1 Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví? Pozvánka Seminář Aktuality v českém účetnictví 04 IFRS Nová interpretace IFRIC 21 Odvody Úprava standardu IAS 36 - zveřejnění zpětně získatelné částky pro nefinanční aktiva Rada IASB zveřejnila nový návrh účtování o leasingu Stav schvalování IFRS v Evropské unii Pozvánka Seminář Novinky v IFRS US GAAP Vykazování výnosů z prodeje ve virtuálním světě

2 České účetnictví Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví? Dovolte nám, abychom se v dnešním vydání zpravodaje zamysleli nad některými možnými změnami v českém účetnictví, které přinese nový občanský zákoník (dále NOZ ) a zákon o obchodních korporacích (dále ZOK ) s účinností od Změny, které níže diskutujeme, nejsou doposud zakotveny v české účetní legislativě (především zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále ZoÚ ) a vyhláška č. 500/2002 Sb.), ale již nyní je vhodné otevřít diskuzi v účetní obci, která zatím stojí poněkud stranou a s napětím očekává, jaké změny přinesou především úpravy standardních právních dokumentů v jejich vlastních společnostech. Níže uvádíme některé diskutované oblasti. Zpráva o vztazích Ačkoliv tzv. zprávu o vztazích (v úplném znění zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dále propojené osoby ) vypracuje statutární orgán ovládané osoby, v praxi to uvnitř společnosti nejčastěji bývá právě finanční oddělení, které musí zprávu připravit. To se potom mimo jiné zabývá dohledáním organizační struktury velkých koncernových celků, aby správně identifikovalo jednotlivé vztahy. Proto jsme tento bod zařadili do tohoto účetního zpravodaje, neboť předpokládáme, že tak se spíše dostane k okruhu osob prakticky zodpovídajících za vypracování zprávy o vztazích. Kdyby zůstalo u jednoho z návrhů ZOK, mohl být tento odstavec kratší. V jednom z návrhů zákona byl totiž paragraf, který by za určitých podmínek umožňoval nesestavování zprávy o vztazích v případech, kdy se jedná o 100% dceřinou společnost. Bohužel se tak nestalo. A proto se nyní pojďme pozastavit nad obsahem zprávy o vztazích, o kterém jsme psali již v Účetním zpravodaji z února roku Obsah zprávy o vztazích zůstává víceméně stejný, jako tomu bylo doposud. Ve zkratce zde zmiňme body, které zpráva o vztazích musí obsahovat. Jsou to především: struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob ovládání, jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud se takové jednání týkalo majetku, který představuje více než 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, vzájemných smluv, posouzení újmy. Přesný seznam bodů je možné najít v 82 odst. 2 ZOK. Pokud bychom měli zdůraznit jednu z hlavních změn v obsahu zprávy, pak je to jednání týkající se majetku, které přesahuje více než 10 % vlastního kapitálu. Z toho je zřejmé, že určitá jednání, která nemají podstatný dopad na společnost, nebudou muset být ve zprávě popsána a vyčíslena. Důležitá změna je ale zakotvena v následujících paragrafech ZOK a je spojena s přezkumem zprávy o vztazích. První významnou změnou je, že ZOK oproti současnému obchodnímu zákoníku neuvádí povinnost mít zprávu o vztazích ověřenou auditorem. Ověření zprávy auditorem je tak možné sjednat dobrovolně. Nicméně je potřeba uvést, že zpráva o vztazích zůstává i nadále součástí výroční zprávy. Auditor, který ověřuje povinnou účetní závěrku společnosti dle 20 ZoÚ, má za povinnost ověřit i výroční zprávu sestavenou podle 21 ZoÚ. A vzhledem k tomu, že auditor ověřuje soulad výroční zprávy (jejíž je zpráva o vztazích součástí) s účetní závěrkou, je nutné, aby auditor ověřil i soulad zprávy o vztazích s účetní závěrkou. Z tohoto dovození tedy můžeme shrnout, že většina společností se jistému ověření zprávy o vztazích auditorem nevyhne. V předchozím odstavci jsme úmyslně použili spojení, že zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy. 84 odst. 2 ZOK nicméně říká, že se zpráva o vztazích připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví. Co přesně toto připojení znamená, není (alespoň pro nás) zřejmé, a proto bychom rádi, aby zpráva o vztazích byla i nadále součástí výroční zprávy alespoň v případech, kdy auditor má za úkol ověřit soulad výroční zprávy s účetní závěrkou. Zpráva o podnikatelské činnosti Někdy opomíjenou částí výroční zprávy akciových společností již podle stávajícího obchodního zákoníku byla tzv. zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která byla pevně stanovena v 192 odst. 2 obchodního zákoníku. Rádi bychom upozornili, že tato zpráva je i nadále uvedena v 436 odst. 2 ZOK, a je tedy potřeba ji zveřejnit obdobně jako účetní závěrku, vždy potom jako součást výroční zprávy. Více jsme o této zprávě psali také v našem Účetním zpravodaji z dubna roku Základní kapitál nově vzniklé akciové společnosti v eurech Nyní přejděme k tématu, které je již více účetní než právní. I tak raději úvodem citujeme přímo dotčené paragrafy. 246 odst. 2 ZOK stanoví, že výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 miliony Kč nebo eur. Předchozí odstavec, tedy 246 odst. 1, říká, že základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech. Z toho tedy vyplývá, že podle ZOK akciové společnosti mohou vyjádřit základní kapitál v eurech a tato částka bude zapsána v obchodním rejstříku. ZoÚ v 4 odst. 12 ale říká, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Zůstává tedy otázkou, zda chystaná novela zákona o účetnictví toto upraví nebo zda v takových případech bude nutné najít postup, kdy a jakým způsobem základní kapitál přepočítat na české koruny. 02

3 České účetnictví Zrušení rezervního fondu Další oblastí, která se dotkne i účetnictví, je zrušení povinnosti tvorby rezervního fondu obchodních společností s účinností od Obchodní společnosti již nově nebudou muset provádět povinný příděl zisku do rezervního fondu, pokud tak nemají dobrovolně stanoveno ve svých zakladatelských dokumentech. O této změně jsme psali v našem speciálním Průvodci novými kodexy, který zasílá naše přidružená advokátní kancelář Ambruz & Dark a můžete si ho objednat zde. Zrušení rezervního fondu tedy znamená, že společnosti mohou od zrušit svůj stávající rezervní fond. Účetního okamžitě napadne, jak se takové zrušení rezervního fondu tvořeného historicky ze zisku společnosti zaúčtuje a zda je možné ho vyplatit vlastníkům. K tomuto bodu dostáváme již nyní podněty od našich klientů. V tuto chvíli se jako nejopatrnější řešení jeví to, které posvětí nejvyšší orgán společnosti (valná hromada, společníci). Takové rozhodnutí o zrušení rezervního fondu by dle našeho názoru mělo obsahovat rovněž informaci o tom, zda rozpuštěný rezervní fond bude např. převeden do ostatních kapitálových fondů nebo nerozdělených zisků minulých let, či snad bude dokonce celý nebo z určité části vyplacen akcionářům, potažmo společníkům. Z výkladu ZOK je ale patrné, že nejvyšší orgán společnosti nutně nemusí rozhodnout, pak by takové rozhodnutí mohl učinit i jen statutární orgán společnosti. Asi zde není třeba popisovat další pohnutky opatrného účetního, který rozpustí rezervní fond. Závěrem Výše uvedené oblasti nepředstavují zcela jistě veškeré změny, které bude potřeba legislativně ošetřit také z pohledu účetnictví, a je možné, že ve Vašich společnostech se již nyní setkáváte i s jinými podněty. Rádi uvítáme Vaše další otázky a podněty a pokusíme se na ně odpovědět v některém z následujících zpravodajů. Pozvánka Seminář Aktuality v českém účetnictví Praha, Brno, Ostrava Jako každým rokem i letos pro Vás připravujeme oblíbený seminář o aktuálních otázkách z českého účetnictví, který shrnuje nejen změny v účetní legislativě, ale i právní a daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Přednášky proběhnou před koncem roku v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Podrobný program připravíme během léta. Rádi bychom se tentokrát věnovali například účtování a uznání výnosů, opravám chyb minulých let, dopadům rekodifikace soukromého a obchodního práva na účetní jednotku nebo vykazování událostí po datu účetní závěrky. Termíny Praha: 14. listopadu 2013 a 12. prosince 2013 Brno: 21. listopadu 2013 Ostrava: 11. prosince 2013 Bližší informace k připravovanému semináři naleznete v zářijovém čísle našeho dreportu. 03

4 IFRS Nová interpretace IFRIC 21 Odvody 20. května 2013 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) interpretaci IFRIC 21 Odvody. Obecné informace Odvod je úhrada orgánům státní správy, za kterou účetní jednotka neobdrží žádné konkrétní zboží ani služby. Příkladem odvodu je bankovní odvod ve Velké Británii a Maďarsku, poplatky placené federální vládě farmaceutickými výrobci ve Spojených státech nebo železniční daň ve Francii. Finální verze interpretace zahrnuje širokou škálu odvodů, nezaměřuje se jen na odvody účtované za účast na trhu. Interpretace byla vytvořena v reakci na nejasnosti ohledně účtování o odvodech vyplývajících z finančních údajů období, které se liší od období, v němž dojde k činnosti, z níž úhrada odvodu vyplývá. IFRIC 21 obsahuje pokyny, kdy vykázat závazek plynoucí z odvodů uložených orgány státní správy, a to jak pro odvody, které se účtují podle IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, tak pro odvody, jejichž načasování a částka jsou jisté. Požadavky interpretace Interpretace definuje odvod jako odliv zdrojů představujících budoucí ekonomické přínosy, který je uložen státní správou účetním jednotkám v souladu s legislativou. Daně v rozsahu působnosti standardu IAS 12 Daně ze zisku jsou vyloučeny, stejně jako pokuty a penále. Odvody zahrnují další nereciproční úhrady orgánům státní správy. Účetní jednotky nemusí interpretaci používat pro účtování o emisních povolenkách, ale mohou se rozhodnout, že ji pro ně použijí jako zvolenou účetní politiku. V souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva se závazek vykazuje, jakmile dojde k události, z níž vyplývá povinnost. Událost zakládající závazek je ta, na jejímž základě vznikne povinnost uhradit odvod v souladu s příslušnou legislativou. Interpretace se nezabývá odpovídajícím účtováním na straně Má dáti při vykázání závazku. V mnoha případech půjde o náklad za období, pokud účetní jednotka nemůže prokázat, že existuje prvek zálohy, který lze převést do dalšího období jako aktivum. Interpretace také zvažuje řadu různých ujednání o odvodech. Níže uvedená tabulka shrnuje různé typy ujednání o odvodech, jimiž se interpretace zabývá. Ujednání o odvodech Odvod vzniká progresivně podle toho, jak účetní jednotka generuje výnosy Odvod vzniká v plné výši, jakmile účetní jednotka v daném roce generuje výnos Odvod vzniká v plné výši, pokud účetní jednotka provozuje činnost ve specifikovaný den Odvod vzniká, pokud účetní jednotka generuje výnosy nad specifikovanou minimální částku výnosů Stejné zásady vykazování se používají pro mezitímní účetní závěrky. Interakce s jinými vydanými dokumenty a datum účinnosti Interpretace nenahrazuje interpretaci IFRIC 6 Závazky vznikající z působení na zvláštním trhu elektrický a elektronický odpad, která zůstává v platnosti a je konsistentní s IFRIC 21. Interpretace IFRIC 21 je účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2014 nebo po tomto datu a je třeba ji uplatnit retrospektivně. Doporučení Účetní jednotky by měly zrevidovat veškeré odvody, které v současné době hradí, aby posoudily, zda jejich stávající účetní politika splňuje požadavky IFRIC 21. Kdy se vykáže závazek? Událostí zakládající závazek je generování výnosu, jak je stanoveno v legislativě. Účetní jednotce vzniká závazek uhradit odvod, jakmile generuje výnos. Událostí zakládající závazek je počáteční výnos generovaný účetní jednotkou. V těchto ujednáních je odvod zpravidla splatný na základě výnosů předcházejícího období. Získání výnosu v předcházejícím období je nutnou, ale nikoli dostatečnou podmínkou pro vykázání závazku úhrady odvodu. Událostí zakládající závazek je provozování činnosti ve specifikovaný den a do tohoto dne se může účetní jednotka placení odvodu vyhnout. V tomto případě, ačkoli je částka odvodu vypočtena na základě zůstatků v předcházejícím období, nevzniká žádná povinnost, dokud nenastane specifikované datum. Událostí zakládající závazek je generování výnosů nad úroveň, kdy vzniká povinnost odvodu. Žádný závazek nevzniká, dokud není dosaženo úrovně pro vznik odvodu, bez ohledu na pravděpodobnost, že k takové události dojde. I když je tohoto minima vždy během období dosaženo a je přiměřeně jisté, že v běžném období dojde k dosažení prahové hodnoty, závazek se nevykáže, dokud nedojde k události zakládající závazek. 04

5 IFRS Úprava standardu IAS 36 - zveřejnění zpětně získatelné částky pro nefinanční aktiva Při vydání IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou v roce 2011 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) provedla několik následných úprav požadavků na zveřejnění v IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Tyto změny měly širší dopad, než IASB zamýšlela. 29. května 2013 proto IASB provedla opravu vydáním dokumentu Zveřejnění zpětně získatelné částky u nefinančních aktiv (Úpravy standardu IAS 36). Úpravy IAS 36: zrušily požadavky na zveřejnění zpětně získatelné částky každé penězotvorné jednotky (skupiny jednotek), pro něž je účetní hodnota goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti alokovaná na tuto jednotku (skupinu jednotek) významná ve srovnání s celkovou účetní hodnotou goodwillu nebo nehmotných aktiv účetní jednotky s neurčitou dobou životnosti, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila zpětně získatelnou částku individuálního aktiva (včetně goodwillu) nebo penězotvorné jednotky, pro kterou účetní jednotka během účetního období vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila dodatečné informace o reálné hodnotě snížené o náklady na prodej individuálního aktiva, včetně goodwillu, nebo penězotvorné jednotky, pro něž účetní jednotka vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty během vykazovaného období, včetně: -- úrovně hierarchie reálné hodnoty (viz IFRS 13), do níž je ocenění reálnou hodnotou zařazeno, -- oceňovacích technik použitých ke stanovení reálné hodnoty snížené o náklady na prodej, -- klíčových předpokladů použitých pro ocenění reálnou hodnotou zařazené do úrovně 2 nebo úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila použitou diskontní sazbu, pokud účetní jednotka vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty během vykazovaného období, a zpětně získatelná částka vychází z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej za použití techniky současné hodnoty (tato úprava vychází z ročních zdokonalení IFRS, cyklus , ve zveřejněném návrhu vydaném v květnu 2012). Úpravy celkově představují: omezení okolností, kdy je třeba zveřejnit zpětně získatelnou částku aktiv nebo penězotvorných jednotek, vysvětlení vyžadovaných zveřejnění a zavedení výslovného požadavku na zveřejnění diskontní sazby použité při stanovení snížení hodnoty (nebo odúčtování), kdy se zpětně získatelná částka (na základě reálné hodnoty snížené o náklady na prodej) určuje za použití techniky současné hodnoty. Datum účinnosti Úpravy platí na retrospektivním základě pro roční účetní období začínající 1. ledna 2014 nebo po tomto datu. Účetní jednotka může tyto úpravy použít i dříve pro období, ve kterých použije také IFRS 13. Rada IASB zveřejnila nový návrh účtování o leasingu 16. května 2013 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila nový návrh pro vykazování a oceňování leasingu ( zveřejněný návrh 2013 ). Zveřejněný návrh 2013 je posledním krokem v dlouhodobém projektu pro zlepšení finančního vykazování leasingu podle IFRS a US GAAP. Obecné informace Účtování o leasingu, zejména na straně nájemce, bylo během finanční krize kritizováno, protože nedochází k vykazování smluvních závazků vyplývajících z leasingových smluv způsobem, který by byl pro uživatele transparentní a užitečný. Účtování o leasingu proto bylo přehodnoceno a zároveň bylo posouzeno účtování u pronajímatele, aby bylo dosaženo symetrie mezi účtováním na straně nájemce a pronajímatele. První zveřejněný návrh Leasingy byl vydán v srpnu 2010 a navrhoval jednotný přístup k účtování o leasingu pro všechny nájemce (všechny leasingy vykazovat jako leasing finanční), který byl souměrně zohledněn v modelu pronajímatele. Více informací o zveřejněném návrhu 2010 najdete v našem Účetním zpravodaji z října Zpětná vazba ke zveřejněnému návrhu 2010 ukázala, že dopad zisku a ztráty modelu nájemce neodráží užitečné informace, protože náklady nebo výnosy jsou koncentrovány do počátečního období (tzv. front-loading). Front-loading je způsoben kombinací snižující se účtované částky úroků v čase, jak se závazek z leasingu splácí, a lineárního odepisování práv užívat aktiva. Aktuální návrh omezuje front-loading zisku a ztráty pro specifické typy leasingu. Z hlediska pronajímatelů zpětná vazba ukázala, že stávající model neodráží informace důležité pro rozhodování uživatelů. Z tohoto důvodu byl symetrický přístup uvedený ve zveřejněném návrhu z roku 2010 přehodnocen. 05

6 IFRS Shrnutí hlavních návrhů Cíl Zveřejněný návrh 2013 stanovuje zásady, které mají nájemci a pronajímatelé aplikovat na vykazování hodnoty, načasování a nejistoty peněžních toků vyplývajících z leasingu. Rozsah působnosti Zveřejněný návrh 2013 nebude platit pro leasing nehmotného majetku, biologická aktiva, práva na průzkum nerostných zdrojů a koncesní smlouvy na poskytování služeb v rámci interpretace IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb. Interpretace IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing, zahrnuje pokyny pro posouzení smluv, které nemají právní formu leasingu, ale převádějí právo používat aktivum, např. ujednání typu take-or-pay. Ve zveřejněném návrhu 2013 jsou tyto pokyny začleněny do navrhovaného standardu, ale jsou přepracována kritéria, která mohou vést k některým změnám v aplikaci pokynů v praxi. Oddělování složek smlouvy Pronajímatel bude muset rozdělit smlouvu na příslušné komponenty, např. leasing zahrnující smlouvu o údržbě, za použití zásad pro rozdělení transakční ceny na závazky plnění, jak je uvedeno ve zveřejněném návrhu o vykazování výnosů ED/2011/6 Výnosy ze smluv se zákazníky. Doba leasingu Doba leasingu je nezrušitelná doba leasingu společně s obdobími s možností obnovy, kde existuje významná ekonomická motivace leasing prodloužit. Klasifikace leasingu K datu zahájení musí účetní jednotka klasifikovat leasing jako typ A nebo typ B, kdy leasing typu A běžně znamená, že podkladové aktivum není nemovitost, zatímco leasing typu B běžně znamená, že podkladové aktivum je nemovitost. Účetní jednotka bude klasifikovat jiný leasing než leasing nemovitosti jako typ B, pokud: doba leasingu představuje nevýznamnou část celkové ekonomické životnosti podkladového aktiva nebo současná hodnota leasingových splátek je nevýznamná v poměru k reálné hodnotě podkladového aktiva k datu zahájení leasingu. Účetní jednotka bude naopak klasifikovat leasing nemovitosti jako typ A, pokud: doba leasingu představuje podstatnou část zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva nebo současná hodnota leasingových splátek představuje prakticky celou reálnou hodnotou podkladového aktiva k datu zahájení leasingu. Úpravy smlouvy Úprava smlouvy bude mít za následek přehodnocení leasingových aktiv a závazků. Rozdíl mezi účetními hodnotami aktiv a závazků podle starého a nového leasingu se vykazuje okamžitě do hospodářského výsledku. Účtování na straně nájemce K datu zahájení leasingu nájemce diskontuje leasingové splátky za použití sazby, kterou nájemci účtuje pronajímatel, nebo pokud tato sazba není k dispozici, přírůstkové výpůjční sazby nájemce. Leasingové splátky zahrnují: fixní úhrady snížené o pohledávky z leasingových pobídek od pronajímatele, variabilní leasingové splátky, které závisí na indexu nebo sazbě, se prvotně oceňují za použití indexu nebo sazby k datu zahájení, variabilní leasingové splátky, které svou podstatou představují fixní úhrady, částky, u nichž se očekává, že budou představovat závazek nájemce z titulu zaručené zbytkové hodnoty, realizační cenu kupní opce, pokud má nájemce významnou ekonomickou pobídku tuto opci realizovat, úhrady penále za ukončení leasingu, pokud doba leasingu odráží skutečnost, že nájemce realizuje opci, aby ukončil leasing. Nájemce vykazuje současnou hodnotu leasingových splátek jako závazek. Zároveň vykazuje právo užívat aktiva ve stejné výši jako závazek plus: jakékoli leasingové splátky uhrazené pronajímateli k datu zahájení nebo dříve, snížené o leasingové pobídky přijaté od pronajímatele, jakékoli počáteční přímé náklady vzniklé nájemci. Po datu zahájení se závazek zvýší odvíjením úroků a sníží leasingovými splátkami hrazenými pronajímateli. Závazek z leasingu se znovu posoudí, pokud dojde ke změně v očekávané částce leasingových splátek. Pokud se přecenění vztahuje k běžnému období, úprava se zaúčtuje přímo do hospodářského výsledku. Je také možné úpravu vykázat do práva užívat aktiva za předpokladu, že úprava nezpůsobí negativní hodnotu tohoto práva. Právo užívat aktiva bude předmětem testu na snížení hodnoty. Nájemce vykáže v hospodářském výsledku, pokud nejsou náklady zahrnuty do účetní hodnoty jiného aktiva: u leasingu typu A odvíjení diskontu z leasingového závazku jako úrok a odepisování práva užívat aktiva, u leasingu typu B se leasingové splátky vykáží do hospodářského výsledku na lineárním základě během doby leasingu a odrazí se v hospodářském výsledku jako jediný leasingový náklad. Jediný leasingový náklad bude alokován na skutečné odvíjení úroku ze závazku a jakýkoli zbývající leasingový náklad se alokuje na odepisování práva užívat aktiva. Periodický leasingový náklad však nesmí být nižší než periodické odvíjení diskontu z leasingového závazku, variabilní leasingové splátky nezahrnuté do leasingového závazku v období, kdy vzniká závazek provést tyto úhrady. Zveřejněný návrh obsahuje zveřejnění, které by uživateli umožnilo odlišit finanční dopady vlastněných a najímaných aktiv v účetní závěrce. 06

7 IFRS Účtování na straně pronajímatele Model pronajímatele ve zveřejněném návrhu 2013 je podobný současnému účtování leasingu. U leasingu typu A pronajímatel: diskontuje leasingové splátky, jak je uvedeno v případě nájemce, za použití sazby, kterou pronajímatel účtuje nájemci, a vykáže tuto částku jako leasingovou pohledávku, vykáže zbytkové aktivum, což je součet současné hodnoty nezajištěných zbytkových, variabilních leasingových splátek nezahrnutých do leasingové pohledávky a alokace zisku vztahující se ke zbytkovému aktivu, vykáže zisk z části pronajímaného aktiva okamžitě do hospodářského výsledku, vykáže odvíjení úroku z leasingové pohledávky a zbytkového aktiva hospodářského výsledku během doby leasingu. Přehodnocení očekávaných leasingových splátek, včetně dopadu úvěrového rizika, se odrazí okamžitě v hospodářském výsledku. Úroková sazba leasingu může být během doby leasingu upravena, pokud jsou splněna určitá kritéria. Leasingová pohledávka a zbytkové aktivum budou předmětem testu na snížení hodnoty. Příjmy z leasingu typu B se budou vykazovat do hospodářského výsledku lineární metodou nebo na jiném systematickém základě po dobu leasingu, podobně jako v případě účtování o běžném operativním leasingu u pronajímatelů. Pronajaté aktivum nebude odúčtováno ani reklasifikováno, ale bude se odepisovat za použití principů pro vlastněné pozemky, budovy a zařízení. Zveřejněný návrh 2013 navrhuje zveřejnění, aby uživatel mohl určit finanční dopady leasingu v účetní závěrce. Datum účinnosti IASB rozhodne o datu účinnosti až po dokončení obnovených projednávání. Jelikož se jedná o jeden z projektů konvergence IFRS a US GAAP, odpovídající zveřejněný návrh vydala i rada FASB. Komentáře k oběma návrhům se podávají do 13. září Shrnutí Změny ve vykazování, oceňování a zveřejňování leasingů podle zveřejněného návrhu 2013 mohou významně ovlivnit účetní závěrky nájemců i pronajímatelů. Pro nájemce: Operativní leasing/podrozvahové účtování by bylo eliminována prakticky pro všechny leasingy s výjimkou krátkodobých. Náklady na leasing vykázané v každém období mohou být významně ovlivněny v závislosti na povaze podkladového pronajímaného aktiva jako nemovitosti a jiného aktiva než nemovitost. Pro klasifikaci a ocenění bude třeba podrobná analýza leasingových splátek. Pro pronajímatele: Povaha podkladového pronajímaného aktiva bude diktovat, zda je aktivum odúčtováno, a jaký bude vzorec pro vykazování výnosů. Některé leasingy dříve považované za operativní leasingy mohou vyžadovat, aby bylo podkladové aktivum odúčtováno a nahrazeno leasingovou pohledávkou a zbytkovým aktivem. Návrhy by od vedení společnosti vyžadovaly použití významných úsudků v oblastech, jako je identifikace leasingu, určení doby leasingu a ocenění leasingových aktiv a závazků. Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 21. června Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. červnu 2013 následující čtyři dokumenty rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Úpravy standardu IAS 36 Zveřejnění zpětně získatelné částky u nefinančních aktiv (vydáno v květnu 2013) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. 07

8 IFRS US GAAP Pozvánka Seminář Novinky v IFRS 2013 Praha, Brno, Ostrava Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali, že pro Vás připravujeme tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Opět budete mít příležitost dozvědět se, co je v oblasti IFRS nového, připravit se na účetní závěrku roku 2013 a naplánovat úpravy, které bude nutné provést v účetních postupech pro období následující. I pro letošní rok pro Vás připravujeme řadu praktických příkladů pro snazší pochopení novinek a jejich aplikaci v praxi. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 23. října 2013 a 27. listopadu 2013 Ostrava: 12. listopadu 2013 Brno: 13. listopadu 2013 Bližší informace k připravovanému semináři naleznete v zářijovém čísle našeho dreportu. 08 Vykazování výnosů z prodeje ve virtuálním světě Toto vydání článku z oblasti US GAAP se zabývá různými úvahami spojenými s vykazováním výnosů v odvětví online a mobilních her (dále jen odvětví online her ), zejména v případě herního modelu freemium. Uvedení do obrazu Herní model freemium je rychle se rozšiřující oblast na trhu v odvětví online a mobilních her. Hráčům nabízí bezplatný přístup k online hrám a možnost kupovat prémiové prvky, jako je virtuální měna a virtuální zboží, aby mohli ve hře rychleji postupovat nebo zlepšovat své herní zkušenosti. Účetní jednotky často při sestavování účetních pravidel a postupů v této oblasti používají pokyny obsažené v SAB tématu Herní model freemium je rychle se rozšiřující oblast na trhu v odvětví online a mobilních her. Hráčům nabízí bezplatný přístup k online hrám a možnost nakupovat prémiové prvky, jako je virtuální měna a virtuální zboží. 13.A1 (kodifikované v ASC S99-12), protože freemium herní software je často předmětem hostingu a často jde nad rámec pokynů k účtování o softwaru obsažených v ASC (ačkoli určitá ujednání mohou v závislosti na skutečnostech a okolnostech pod ASC spadat). Pracovníci SEC (Americké komise pro cenné papíry) považují prodej virtuálního zboží v prostředí freemium za službu, nikoli za prodej skutečného zboží. Účetní jednotky zaměřené na hry zpravidla rozlišují výnosy z prodeje virtuálního zboží po dobu nejlepšího odhadu životnosti (1) virtuálního zboží, (2) hráče (tj. během období, kdy se očekává, že bude hráč hru hrát) nebo (3) hry. Účetní jednotka se nemůže obejít bez investice do zdrojů a technologie, aby získala informace, které potřebuje k podpoře účetní politiky vykazování výnosů pro virtuální zboží a měnu. Kvůli častému zapojení externích prodejců virtuálního zboží a měny musí účetní jednotka pečlivě zvažovat všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, když určuje, zda vykazovat výnosy netto způsobem (jako zmocněnec/agent), nebo brutto způsobem (jako zmocnitel/principal). Obecné informace Online hry jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí na dnešním herním trhu, které vedou k vytvoření různých médií, jejichž prostřednictvím může stále více lidí získat přístup k online hrám a bez problémů v reálném čase komunikovat s jinými herními nadšenci. Vývojáři a provozovatelé online her (pro účely tohoto článku souhrnně označovaní jako herní účetní jednotky 1 ) se posunují od obchodního modelu vycházejícího z předplatného nebo placeného přístupu k modelu Účetní standardy se konkrétně nezabývají vykazováním výnosů z mikrotransakcí v modelu freemium, a to z velké části proto, že tyto transakce představují nové a rychle se měnící výsledky vývoje v odvětví. freemium, z nějž se rychle stává lukrativní a oblíbený prostředek pro ovládnutí podstatného tržního podílu v rámci komunity online her. Na základě modelu freemium získávají hráči bezplatně (nebo za nominální poplatek) přístup k online hrám herních účetních jednotek a výnosy se získávají především z mikrotransakcí zahrnujících prodej virtuálního zboží a služeb ( virtuální zboží ). Virtuální zboží představuje nefyzické objekty, které rozšiřují herní zkušenosti hráčů nebo jejich schopnost pokročit ve hře a mohou mít různou formu (např. položky, jako je oblečení, vybavení, zbraně, rychlost, energie nebo zdraví). Některé z těchto druhů virtuálního zboží spotřebovává hráč během specifikovaného období nebo počtu použití, jiné přinášejí trvalejší užitek. Virtuální zboží je možné zakoupit pomocí skutečné měny nebo virtuální měny herní účetní jednotky. Tuto virtuální měnu lze koupit přímo od herní účetní jednotky, získat hraním hry nebo koupit či získat od třetích stran (např. na základě marketingových pobídek nebo jako dárky od přátel ze sociálních sítí). 1 Vývojáři vytvářejí a produkují online freemium hry i virtuální zboží prodávané v těchto hrách. Vývojáři obecně provádějí distribuci pomocí své vlastní webové stránky i na online a mobilních technologických platformách třetích stran, které zpravidla vývojářům účtují poplatek za zpracování platby za každou zpracovanou mikrotransakci.

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více