Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli"

Transkript

1 Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví? Pozvánka Seminář Aktuality v českém účetnictví 04 IFRS Nová interpretace IFRIC 21 Odvody Úprava standardu IAS 36 - zveřejnění zpětně získatelné částky pro nefinanční aktiva Rada IASB zveřejnila nový návrh účtování o leasingu Stav schvalování IFRS v Evropské unii Pozvánka Seminář Novinky v IFRS US GAAP Vykazování výnosů z prodeje ve virtuálním světě

2 České účetnictví Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví? Dovolte nám, abychom se v dnešním vydání zpravodaje zamysleli nad některými možnými změnami v českém účetnictví, které přinese nový občanský zákoník (dále NOZ ) a zákon o obchodních korporacích (dále ZOK ) s účinností od Změny, které níže diskutujeme, nejsou doposud zakotveny v české účetní legislativě (především zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále ZoÚ ) a vyhláška č. 500/2002 Sb.), ale již nyní je vhodné otevřít diskuzi v účetní obci, která zatím stojí poněkud stranou a s napětím očekává, jaké změny přinesou především úpravy standardních právních dokumentů v jejich vlastních společnostech. Níže uvádíme některé diskutované oblasti. Zpráva o vztazích Ačkoliv tzv. zprávu o vztazích (v úplném znění zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dále propojené osoby ) vypracuje statutární orgán ovládané osoby, v praxi to uvnitř společnosti nejčastěji bývá právě finanční oddělení, které musí zprávu připravit. To se potom mimo jiné zabývá dohledáním organizační struktury velkých koncernových celků, aby správně identifikovalo jednotlivé vztahy. Proto jsme tento bod zařadili do tohoto účetního zpravodaje, neboť předpokládáme, že tak se spíše dostane k okruhu osob prakticky zodpovídajících za vypracování zprávy o vztazích. Kdyby zůstalo u jednoho z návrhů ZOK, mohl být tento odstavec kratší. V jednom z návrhů zákona byl totiž paragraf, který by za určitých podmínek umožňoval nesestavování zprávy o vztazích v případech, kdy se jedná o 100% dceřinou společnost. Bohužel se tak nestalo. A proto se nyní pojďme pozastavit nad obsahem zprávy o vztazích, o kterém jsme psali již v Účetním zpravodaji z února roku Obsah zprávy o vztazích zůstává víceméně stejný, jako tomu bylo doposud. Ve zkratce zde zmiňme body, které zpráva o vztazích musí obsahovat. Jsou to především: struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob ovládání, jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud se takové jednání týkalo majetku, který představuje více než 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, vzájemných smluv, posouzení újmy. Přesný seznam bodů je možné najít v 82 odst. 2 ZOK. Pokud bychom měli zdůraznit jednu z hlavních změn v obsahu zprávy, pak je to jednání týkající se majetku, které přesahuje více než 10 % vlastního kapitálu. Z toho je zřejmé, že určitá jednání, která nemají podstatný dopad na společnost, nebudou muset být ve zprávě popsána a vyčíslena. Důležitá změna je ale zakotvena v následujících paragrafech ZOK a je spojena s přezkumem zprávy o vztazích. První významnou změnou je, že ZOK oproti současnému obchodnímu zákoníku neuvádí povinnost mít zprávu o vztazích ověřenou auditorem. Ověření zprávy auditorem je tak možné sjednat dobrovolně. Nicméně je potřeba uvést, že zpráva o vztazích zůstává i nadále součástí výroční zprávy. Auditor, který ověřuje povinnou účetní závěrku společnosti dle 20 ZoÚ, má za povinnost ověřit i výroční zprávu sestavenou podle 21 ZoÚ. A vzhledem k tomu, že auditor ověřuje soulad výroční zprávy (jejíž je zpráva o vztazích součástí) s účetní závěrkou, je nutné, aby auditor ověřil i soulad zprávy o vztazích s účetní závěrkou. Z tohoto dovození tedy můžeme shrnout, že většina společností se jistému ověření zprávy o vztazích auditorem nevyhne. V předchozím odstavci jsme úmyslně použili spojení, že zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy. 84 odst. 2 ZOK nicméně říká, že se zpráva o vztazích připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví. Co přesně toto připojení znamená, není (alespoň pro nás) zřejmé, a proto bychom rádi, aby zpráva o vztazích byla i nadále součástí výroční zprávy alespoň v případech, kdy auditor má za úkol ověřit soulad výroční zprávy s účetní závěrkou. Zpráva o podnikatelské činnosti Někdy opomíjenou částí výroční zprávy akciových společností již podle stávajícího obchodního zákoníku byla tzv. zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která byla pevně stanovena v 192 odst. 2 obchodního zákoníku. Rádi bychom upozornili, že tato zpráva je i nadále uvedena v 436 odst. 2 ZOK, a je tedy potřeba ji zveřejnit obdobně jako účetní závěrku, vždy potom jako součást výroční zprávy. Více jsme o této zprávě psali také v našem Účetním zpravodaji z dubna roku Základní kapitál nově vzniklé akciové společnosti v eurech Nyní přejděme k tématu, které je již více účetní než právní. I tak raději úvodem citujeme přímo dotčené paragrafy. 246 odst. 2 ZOK stanoví, že výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 miliony Kč nebo eur. Předchozí odstavec, tedy 246 odst. 1, říká, že základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech. Z toho tedy vyplývá, že podle ZOK akciové společnosti mohou vyjádřit základní kapitál v eurech a tato částka bude zapsána v obchodním rejstříku. ZoÚ v 4 odst. 12 ale říká, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Zůstává tedy otázkou, zda chystaná novela zákona o účetnictví toto upraví nebo zda v takových případech bude nutné najít postup, kdy a jakým způsobem základní kapitál přepočítat na české koruny. 02

3 České účetnictví Zrušení rezervního fondu Další oblastí, která se dotkne i účetnictví, je zrušení povinnosti tvorby rezervního fondu obchodních společností s účinností od Obchodní společnosti již nově nebudou muset provádět povinný příděl zisku do rezervního fondu, pokud tak nemají dobrovolně stanoveno ve svých zakladatelských dokumentech. O této změně jsme psali v našem speciálním Průvodci novými kodexy, který zasílá naše přidružená advokátní kancelář Ambruz & Dark a můžete si ho objednat zde. Zrušení rezervního fondu tedy znamená, že společnosti mohou od zrušit svůj stávající rezervní fond. Účetního okamžitě napadne, jak se takové zrušení rezervního fondu tvořeného historicky ze zisku společnosti zaúčtuje a zda je možné ho vyplatit vlastníkům. K tomuto bodu dostáváme již nyní podněty od našich klientů. V tuto chvíli se jako nejopatrnější řešení jeví to, které posvětí nejvyšší orgán společnosti (valná hromada, společníci). Takové rozhodnutí o zrušení rezervního fondu by dle našeho názoru mělo obsahovat rovněž informaci o tom, zda rozpuštěný rezervní fond bude např. převeden do ostatních kapitálových fondů nebo nerozdělených zisků minulých let, či snad bude dokonce celý nebo z určité části vyplacen akcionářům, potažmo společníkům. Z výkladu ZOK je ale patrné, že nejvyšší orgán společnosti nutně nemusí rozhodnout, pak by takové rozhodnutí mohl učinit i jen statutární orgán společnosti. Asi zde není třeba popisovat další pohnutky opatrného účetního, který rozpustí rezervní fond. Závěrem Výše uvedené oblasti nepředstavují zcela jistě veškeré změny, které bude potřeba legislativně ošetřit také z pohledu účetnictví, a je možné, že ve Vašich společnostech se již nyní setkáváte i s jinými podněty. Rádi uvítáme Vaše další otázky a podněty a pokusíme se na ně odpovědět v některém z následujících zpravodajů. Pozvánka Seminář Aktuality v českém účetnictví Praha, Brno, Ostrava Jako každým rokem i letos pro Vás připravujeme oblíbený seminář o aktuálních otázkách z českého účetnictví, který shrnuje nejen změny v účetní legislativě, ale i právní a daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Přednášky proběhnou před koncem roku v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Podrobný program připravíme během léta. Rádi bychom se tentokrát věnovali například účtování a uznání výnosů, opravám chyb minulých let, dopadům rekodifikace soukromého a obchodního práva na účetní jednotku nebo vykazování událostí po datu účetní závěrky. Termíny Praha: 14. listopadu 2013 a 12. prosince 2013 Brno: 21. listopadu 2013 Ostrava: 11. prosince 2013 Bližší informace k připravovanému semináři naleznete v zářijovém čísle našeho dreportu. 03

4 IFRS Nová interpretace IFRIC 21 Odvody 20. května 2013 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) interpretaci IFRIC 21 Odvody. Obecné informace Odvod je úhrada orgánům státní správy, za kterou účetní jednotka neobdrží žádné konkrétní zboží ani služby. Příkladem odvodu je bankovní odvod ve Velké Británii a Maďarsku, poplatky placené federální vládě farmaceutickými výrobci ve Spojených státech nebo železniční daň ve Francii. Finální verze interpretace zahrnuje širokou škálu odvodů, nezaměřuje se jen na odvody účtované za účast na trhu. Interpretace byla vytvořena v reakci na nejasnosti ohledně účtování o odvodech vyplývajících z finančních údajů období, které se liší od období, v němž dojde k činnosti, z níž úhrada odvodu vyplývá. IFRIC 21 obsahuje pokyny, kdy vykázat závazek plynoucí z odvodů uložených orgány státní správy, a to jak pro odvody, které se účtují podle IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, tak pro odvody, jejichž načasování a částka jsou jisté. Požadavky interpretace Interpretace definuje odvod jako odliv zdrojů představujících budoucí ekonomické přínosy, který je uložen státní správou účetním jednotkám v souladu s legislativou. Daně v rozsahu působnosti standardu IAS 12 Daně ze zisku jsou vyloučeny, stejně jako pokuty a penále. Odvody zahrnují další nereciproční úhrady orgánům státní správy. Účetní jednotky nemusí interpretaci používat pro účtování o emisních povolenkách, ale mohou se rozhodnout, že ji pro ně použijí jako zvolenou účetní politiku. V souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva se závazek vykazuje, jakmile dojde k události, z níž vyplývá povinnost. Událost zakládající závazek je ta, na jejímž základě vznikne povinnost uhradit odvod v souladu s příslušnou legislativou. Interpretace se nezabývá odpovídajícím účtováním na straně Má dáti při vykázání závazku. V mnoha případech půjde o náklad za období, pokud účetní jednotka nemůže prokázat, že existuje prvek zálohy, který lze převést do dalšího období jako aktivum. Interpretace také zvažuje řadu různých ujednání o odvodech. Níže uvedená tabulka shrnuje různé typy ujednání o odvodech, jimiž se interpretace zabývá. Ujednání o odvodech Odvod vzniká progresivně podle toho, jak účetní jednotka generuje výnosy Odvod vzniká v plné výši, jakmile účetní jednotka v daném roce generuje výnos Odvod vzniká v plné výši, pokud účetní jednotka provozuje činnost ve specifikovaný den Odvod vzniká, pokud účetní jednotka generuje výnosy nad specifikovanou minimální částku výnosů Stejné zásady vykazování se používají pro mezitímní účetní závěrky. Interakce s jinými vydanými dokumenty a datum účinnosti Interpretace nenahrazuje interpretaci IFRIC 6 Závazky vznikající z působení na zvláštním trhu elektrický a elektronický odpad, která zůstává v platnosti a je konsistentní s IFRIC 21. Interpretace IFRIC 21 je účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2014 nebo po tomto datu a je třeba ji uplatnit retrospektivně. Doporučení Účetní jednotky by měly zrevidovat veškeré odvody, které v současné době hradí, aby posoudily, zda jejich stávající účetní politika splňuje požadavky IFRIC 21. Kdy se vykáže závazek? Událostí zakládající závazek je generování výnosu, jak je stanoveno v legislativě. Účetní jednotce vzniká závazek uhradit odvod, jakmile generuje výnos. Událostí zakládající závazek je počáteční výnos generovaný účetní jednotkou. V těchto ujednáních je odvod zpravidla splatný na základě výnosů předcházejícího období. Získání výnosu v předcházejícím období je nutnou, ale nikoli dostatečnou podmínkou pro vykázání závazku úhrady odvodu. Událostí zakládající závazek je provozování činnosti ve specifikovaný den a do tohoto dne se může účetní jednotka placení odvodu vyhnout. V tomto případě, ačkoli je částka odvodu vypočtena na základě zůstatků v předcházejícím období, nevzniká žádná povinnost, dokud nenastane specifikované datum. Událostí zakládající závazek je generování výnosů nad úroveň, kdy vzniká povinnost odvodu. Žádný závazek nevzniká, dokud není dosaženo úrovně pro vznik odvodu, bez ohledu na pravděpodobnost, že k takové události dojde. I když je tohoto minima vždy během období dosaženo a je přiměřeně jisté, že v běžném období dojde k dosažení prahové hodnoty, závazek se nevykáže, dokud nedojde k události zakládající závazek. 04

5 IFRS Úprava standardu IAS 36 - zveřejnění zpětně získatelné částky pro nefinanční aktiva Při vydání IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou v roce 2011 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) provedla několik následných úprav požadavků na zveřejnění v IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Tyto změny měly širší dopad, než IASB zamýšlela. 29. května 2013 proto IASB provedla opravu vydáním dokumentu Zveřejnění zpětně získatelné částky u nefinančních aktiv (Úpravy standardu IAS 36). Úpravy IAS 36: zrušily požadavky na zveřejnění zpětně získatelné částky každé penězotvorné jednotky (skupiny jednotek), pro něž je účetní hodnota goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti alokovaná na tuto jednotku (skupinu jednotek) významná ve srovnání s celkovou účetní hodnotou goodwillu nebo nehmotných aktiv účetní jednotky s neurčitou dobou životnosti, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila zpětně získatelnou částku individuálního aktiva (včetně goodwillu) nebo penězotvorné jednotky, pro kterou účetní jednotka během účetního období vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila dodatečné informace o reálné hodnotě snížené o náklady na prodej individuálního aktiva, včetně goodwillu, nebo penězotvorné jednotky, pro něž účetní jednotka vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty během vykazovaného období, včetně: -- úrovně hierarchie reálné hodnoty (viz IFRS 13), do níž je ocenění reálnou hodnotou zařazeno, -- oceňovacích technik použitých ke stanovení reálné hodnoty snížené o náklady na prodej, -- klíčových předpokladů použitých pro ocenění reálnou hodnotou zařazené do úrovně 2 nebo úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty, vyžadují, aby účetní jednotka zveřejnila použitou diskontní sazbu, pokud účetní jednotka vykázala nebo odúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty během vykazovaného období, a zpětně získatelná částka vychází z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej za použití techniky současné hodnoty (tato úprava vychází z ročních zdokonalení IFRS, cyklus , ve zveřejněném návrhu vydaném v květnu 2012). Úpravy celkově představují: omezení okolností, kdy je třeba zveřejnit zpětně získatelnou částku aktiv nebo penězotvorných jednotek, vysvětlení vyžadovaných zveřejnění a zavedení výslovného požadavku na zveřejnění diskontní sazby použité při stanovení snížení hodnoty (nebo odúčtování), kdy se zpětně získatelná částka (na základě reálné hodnoty snížené o náklady na prodej) určuje za použití techniky současné hodnoty. Datum účinnosti Úpravy platí na retrospektivním základě pro roční účetní období začínající 1. ledna 2014 nebo po tomto datu. Účetní jednotka může tyto úpravy použít i dříve pro období, ve kterých použije také IFRS 13. Rada IASB zveřejnila nový návrh účtování o leasingu 16. května 2013 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila nový návrh pro vykazování a oceňování leasingu ( zveřejněný návrh 2013 ). Zveřejněný návrh 2013 je posledním krokem v dlouhodobém projektu pro zlepšení finančního vykazování leasingu podle IFRS a US GAAP. Obecné informace Účtování o leasingu, zejména na straně nájemce, bylo během finanční krize kritizováno, protože nedochází k vykazování smluvních závazků vyplývajících z leasingových smluv způsobem, který by byl pro uživatele transparentní a užitečný. Účtování o leasingu proto bylo přehodnoceno a zároveň bylo posouzeno účtování u pronajímatele, aby bylo dosaženo symetrie mezi účtováním na straně nájemce a pronajímatele. První zveřejněný návrh Leasingy byl vydán v srpnu 2010 a navrhoval jednotný přístup k účtování o leasingu pro všechny nájemce (všechny leasingy vykazovat jako leasing finanční), který byl souměrně zohledněn v modelu pronajímatele. Více informací o zveřejněném návrhu 2010 najdete v našem Účetním zpravodaji z října Zpětná vazba ke zveřejněnému návrhu 2010 ukázala, že dopad zisku a ztráty modelu nájemce neodráží užitečné informace, protože náklady nebo výnosy jsou koncentrovány do počátečního období (tzv. front-loading). Front-loading je způsoben kombinací snižující se účtované částky úroků v čase, jak se závazek z leasingu splácí, a lineárního odepisování práv užívat aktiva. Aktuální návrh omezuje front-loading zisku a ztráty pro specifické typy leasingu. Z hlediska pronajímatelů zpětná vazba ukázala, že stávající model neodráží informace důležité pro rozhodování uživatelů. Z tohoto důvodu byl symetrický přístup uvedený ve zveřejněném návrhu z roku 2010 přehodnocen. 05

6 IFRS Shrnutí hlavních návrhů Cíl Zveřejněný návrh 2013 stanovuje zásady, které mají nájemci a pronajímatelé aplikovat na vykazování hodnoty, načasování a nejistoty peněžních toků vyplývajících z leasingu. Rozsah působnosti Zveřejněný návrh 2013 nebude platit pro leasing nehmotného majetku, biologická aktiva, práva na průzkum nerostných zdrojů a koncesní smlouvy na poskytování služeb v rámci interpretace IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb. Interpretace IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing, zahrnuje pokyny pro posouzení smluv, které nemají právní formu leasingu, ale převádějí právo používat aktivum, např. ujednání typu take-or-pay. Ve zveřejněném návrhu 2013 jsou tyto pokyny začleněny do navrhovaného standardu, ale jsou přepracována kritéria, která mohou vést k některým změnám v aplikaci pokynů v praxi. Oddělování složek smlouvy Pronajímatel bude muset rozdělit smlouvu na příslušné komponenty, např. leasing zahrnující smlouvu o údržbě, za použití zásad pro rozdělení transakční ceny na závazky plnění, jak je uvedeno ve zveřejněném návrhu o vykazování výnosů ED/2011/6 Výnosy ze smluv se zákazníky. Doba leasingu Doba leasingu je nezrušitelná doba leasingu společně s obdobími s možností obnovy, kde existuje významná ekonomická motivace leasing prodloužit. Klasifikace leasingu K datu zahájení musí účetní jednotka klasifikovat leasing jako typ A nebo typ B, kdy leasing typu A běžně znamená, že podkladové aktivum není nemovitost, zatímco leasing typu B běžně znamená, že podkladové aktivum je nemovitost. Účetní jednotka bude klasifikovat jiný leasing než leasing nemovitosti jako typ B, pokud: doba leasingu představuje nevýznamnou část celkové ekonomické životnosti podkladového aktiva nebo současná hodnota leasingových splátek je nevýznamná v poměru k reálné hodnotě podkladového aktiva k datu zahájení leasingu. Účetní jednotka bude naopak klasifikovat leasing nemovitosti jako typ A, pokud: doba leasingu představuje podstatnou část zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva nebo současná hodnota leasingových splátek představuje prakticky celou reálnou hodnotou podkladového aktiva k datu zahájení leasingu. Úpravy smlouvy Úprava smlouvy bude mít za následek přehodnocení leasingových aktiv a závazků. Rozdíl mezi účetními hodnotami aktiv a závazků podle starého a nového leasingu se vykazuje okamžitě do hospodářského výsledku. Účtování na straně nájemce K datu zahájení leasingu nájemce diskontuje leasingové splátky za použití sazby, kterou nájemci účtuje pronajímatel, nebo pokud tato sazba není k dispozici, přírůstkové výpůjční sazby nájemce. Leasingové splátky zahrnují: fixní úhrady snížené o pohledávky z leasingových pobídek od pronajímatele, variabilní leasingové splátky, které závisí na indexu nebo sazbě, se prvotně oceňují za použití indexu nebo sazby k datu zahájení, variabilní leasingové splátky, které svou podstatou představují fixní úhrady, částky, u nichž se očekává, že budou představovat závazek nájemce z titulu zaručené zbytkové hodnoty, realizační cenu kupní opce, pokud má nájemce významnou ekonomickou pobídku tuto opci realizovat, úhrady penále za ukončení leasingu, pokud doba leasingu odráží skutečnost, že nájemce realizuje opci, aby ukončil leasing. Nájemce vykazuje současnou hodnotu leasingových splátek jako závazek. Zároveň vykazuje právo užívat aktiva ve stejné výši jako závazek plus: jakékoli leasingové splátky uhrazené pronajímateli k datu zahájení nebo dříve, snížené o leasingové pobídky přijaté od pronajímatele, jakékoli počáteční přímé náklady vzniklé nájemci. Po datu zahájení se závazek zvýší odvíjením úroků a sníží leasingovými splátkami hrazenými pronajímateli. Závazek z leasingu se znovu posoudí, pokud dojde ke změně v očekávané částce leasingových splátek. Pokud se přecenění vztahuje k běžnému období, úprava se zaúčtuje přímo do hospodářského výsledku. Je také možné úpravu vykázat do práva užívat aktiva za předpokladu, že úprava nezpůsobí negativní hodnotu tohoto práva. Právo užívat aktiva bude předmětem testu na snížení hodnoty. Nájemce vykáže v hospodářském výsledku, pokud nejsou náklady zahrnuty do účetní hodnoty jiného aktiva: u leasingu typu A odvíjení diskontu z leasingového závazku jako úrok a odepisování práva užívat aktiva, u leasingu typu B se leasingové splátky vykáží do hospodářského výsledku na lineárním základě během doby leasingu a odrazí se v hospodářském výsledku jako jediný leasingový náklad. Jediný leasingový náklad bude alokován na skutečné odvíjení úroku ze závazku a jakýkoli zbývající leasingový náklad se alokuje na odepisování práva užívat aktiva. Periodický leasingový náklad však nesmí být nižší než periodické odvíjení diskontu z leasingového závazku, variabilní leasingové splátky nezahrnuté do leasingového závazku v období, kdy vzniká závazek provést tyto úhrady. Zveřejněný návrh obsahuje zveřejnění, které by uživateli umožnilo odlišit finanční dopady vlastněných a najímaných aktiv v účetní závěrce. 06

7 IFRS Účtování na straně pronajímatele Model pronajímatele ve zveřejněném návrhu 2013 je podobný současnému účtování leasingu. U leasingu typu A pronajímatel: diskontuje leasingové splátky, jak je uvedeno v případě nájemce, za použití sazby, kterou pronajímatel účtuje nájemci, a vykáže tuto částku jako leasingovou pohledávku, vykáže zbytkové aktivum, což je součet současné hodnoty nezajištěných zbytkových, variabilních leasingových splátek nezahrnutých do leasingové pohledávky a alokace zisku vztahující se ke zbytkovému aktivu, vykáže zisk z části pronajímaného aktiva okamžitě do hospodářského výsledku, vykáže odvíjení úroku z leasingové pohledávky a zbytkového aktiva hospodářského výsledku během doby leasingu. Přehodnocení očekávaných leasingových splátek, včetně dopadu úvěrového rizika, se odrazí okamžitě v hospodářském výsledku. Úroková sazba leasingu může být během doby leasingu upravena, pokud jsou splněna určitá kritéria. Leasingová pohledávka a zbytkové aktivum budou předmětem testu na snížení hodnoty. Příjmy z leasingu typu B se budou vykazovat do hospodářského výsledku lineární metodou nebo na jiném systematickém základě po dobu leasingu, podobně jako v případě účtování o běžném operativním leasingu u pronajímatelů. Pronajaté aktivum nebude odúčtováno ani reklasifikováno, ale bude se odepisovat za použití principů pro vlastněné pozemky, budovy a zařízení. Zveřejněný návrh 2013 navrhuje zveřejnění, aby uživatel mohl určit finanční dopady leasingu v účetní závěrce. Datum účinnosti IASB rozhodne o datu účinnosti až po dokončení obnovených projednávání. Jelikož se jedná o jeden z projektů konvergence IFRS a US GAAP, odpovídající zveřejněný návrh vydala i rada FASB. Komentáře k oběma návrhům se podávají do 13. září Shrnutí Změny ve vykazování, oceňování a zveřejňování leasingů podle zveřejněného návrhu 2013 mohou významně ovlivnit účetní závěrky nájemců i pronajímatelů. Pro nájemce: Operativní leasing/podrozvahové účtování by bylo eliminována prakticky pro všechny leasingy s výjimkou krátkodobých. Náklady na leasing vykázané v každém období mohou být významně ovlivněny v závislosti na povaze podkladového pronajímaného aktiva jako nemovitosti a jiného aktiva než nemovitost. Pro klasifikaci a ocenění bude třeba podrobná analýza leasingových splátek. Pro pronajímatele: Povaha podkladového pronajímaného aktiva bude diktovat, zda je aktivum odúčtováno, a jaký bude vzorec pro vykazování výnosů. Některé leasingy dříve považované za operativní leasingy mohou vyžadovat, aby bylo podkladové aktivum odúčtováno a nahrazeno leasingovou pohledávkou a zbytkovým aktivem. Návrhy by od vedení společnosti vyžadovaly použití významných úsudků v oblastech, jako je identifikace leasingu, určení doby leasingu a ocenění leasingových aktiv a závazků. Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 21. června Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. červnu 2013 následující čtyři dokumenty rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Úpravy standardu IAS 36 Zveřejnění zpětně získatelné částky u nefinančních aktiv (vydáno v květnu 2013) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. 07

8 IFRS US GAAP Pozvánka Seminář Novinky v IFRS 2013 Praha, Brno, Ostrava Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali, že pro Vás připravujeme tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Opět budete mít příležitost dozvědět se, co je v oblasti IFRS nového, připravit se na účetní závěrku roku 2013 a naplánovat úpravy, které bude nutné provést v účetních postupech pro období následující. I pro letošní rok pro Vás připravujeme řadu praktických příkladů pro snazší pochopení novinek a jejich aplikaci v praxi. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 23. října 2013 a 27. listopadu 2013 Ostrava: 12. listopadu 2013 Brno: 13. listopadu 2013 Bližší informace k připravovanému semináři naleznete v zářijovém čísle našeho dreportu. 08 Vykazování výnosů z prodeje ve virtuálním světě Toto vydání článku z oblasti US GAAP se zabývá různými úvahami spojenými s vykazováním výnosů v odvětví online a mobilních her (dále jen odvětví online her ), zejména v případě herního modelu freemium. Uvedení do obrazu Herní model freemium je rychle se rozšiřující oblast na trhu v odvětví online a mobilních her. Hráčům nabízí bezplatný přístup k online hrám a možnost kupovat prémiové prvky, jako je virtuální měna a virtuální zboží, aby mohli ve hře rychleji postupovat nebo zlepšovat své herní zkušenosti. Účetní jednotky často při sestavování účetních pravidel a postupů v této oblasti používají pokyny obsažené v SAB tématu Herní model freemium je rychle se rozšiřující oblast na trhu v odvětví online a mobilních her. Hráčům nabízí bezplatný přístup k online hrám a možnost nakupovat prémiové prvky, jako je virtuální měna a virtuální zboží. 13.A1 (kodifikované v ASC S99-12), protože freemium herní software je často předmětem hostingu a často jde nad rámec pokynů k účtování o softwaru obsažených v ASC (ačkoli určitá ujednání mohou v závislosti na skutečnostech a okolnostech pod ASC spadat). Pracovníci SEC (Americké komise pro cenné papíry) považují prodej virtuálního zboží v prostředí freemium za službu, nikoli za prodej skutečného zboží. Účetní jednotky zaměřené na hry zpravidla rozlišují výnosy z prodeje virtuálního zboží po dobu nejlepšího odhadu životnosti (1) virtuálního zboží, (2) hráče (tj. během období, kdy se očekává, že bude hráč hru hrát) nebo (3) hry. Účetní jednotka se nemůže obejít bez investice do zdrojů a technologie, aby získala informace, které potřebuje k podpoře účetní politiky vykazování výnosů pro virtuální zboží a měnu. Kvůli častému zapojení externích prodejců virtuálního zboží a měny musí účetní jednotka pečlivě zvažovat všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, když určuje, zda vykazovat výnosy netto způsobem (jako zmocněnec/agent), nebo brutto způsobem (jako zmocnitel/principal). Obecné informace Online hry jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí na dnešním herním trhu, které vedou k vytvoření různých médií, jejichž prostřednictvím může stále více lidí získat přístup k online hrám a bez problémů v reálném čase komunikovat s jinými herními nadšenci. Vývojáři a provozovatelé online her (pro účely tohoto článku souhrnně označovaní jako herní účetní jednotky 1 ) se posunují od obchodního modelu vycházejícího z předplatného nebo placeného přístupu k modelu Účetní standardy se konkrétně nezabývají vykazováním výnosů z mikrotransakcí v modelu freemium, a to z velké části proto, že tyto transakce představují nové a rychle se měnící výsledky vývoje v odvětví. freemium, z nějž se rychle stává lukrativní a oblíbený prostředek pro ovládnutí podstatného tržního podílu v rámci komunity online her. Na základě modelu freemium získávají hráči bezplatně (nebo za nominální poplatek) přístup k online hrám herních účetních jednotek a výnosy se získávají především z mikrotransakcí zahrnujících prodej virtuálního zboží a služeb ( virtuální zboží ). Virtuální zboží představuje nefyzické objekty, které rozšiřují herní zkušenosti hráčů nebo jejich schopnost pokročit ve hře a mohou mít různou formu (např. položky, jako je oblečení, vybavení, zbraně, rychlost, energie nebo zdraví). Některé z těchto druhů virtuálního zboží spotřebovává hráč během specifikovaného období nebo počtu použití, jiné přinášejí trvalejší užitek. Virtuální zboží je možné zakoupit pomocí skutečné měny nebo virtuální měny herní účetní jednotky. Tuto virtuální měnu lze koupit přímo od herní účetní jednotky, získat hraním hry nebo koupit či získat od třetích stran (např. na základě marketingových pobídek nebo jako dárky od přátel ze sociálních sítí). 1 Vývojáři vytvářejí a produkují online freemium hry i virtuální zboží prodávané v těchto hrách. Vývojáři obecně provádějí distribuci pomocí své vlastní webové stránky i na online a mobilních technologických platformách třetích stran, které zpravidla vývojářům účtují poplatek za zpracování platby za každou zpracovanou mikrotransakci.

9 US GAAP Účetní standardy se konkrétně nezabývají vykazováním výnosů z mikrotransakcí na základě modelu freemium, a to především proto, že tyto transakce představují nové a rychle se měnící výsledky vývoje v daném oboru. Při určování účetních politik pro prodej virtuálního zboží herní účetní jednotky zvažují povahu virtuálního zboží a celkovou hru, postupy v odvětví, názory regulátora a další obecné účetní pokyny. Klíčové účetní otázky Níže uvedené kapitoly pojednávají o určitých transakcích v rámci freemium nebo jiného herního modelu, o účetních pokynech pro tyto transakce a různých přístupech, které účastníci odvětví používají při vykazování výnosů. Zabývají se také vznikajícími problémy, jimž jsou účetní jednotky vystaveny při určování účetních pravidel a postupů, které budou na tyto transakce aplikovat. Účetní jednotky by měly posoudit veškeré zdroje pokynů uvedené v tomto dokumentu, a pokud to bude nutné, zapojit do procesu aplikace vhodných pokynů své účetní poradce. Stávající pokyny V minulosti mnoho herních účetních jednotek používalo pokyny obsažené v ASC při vykazování výnosů z vývoje a prodeje počítačových her, které historicky zahrnovaly prodej herního softwaru na některé formě vyměnitelného média, jako je kompaktní disk. S nástupem online her a konkrétně herního modelu freemium nemusí být ASC v určitých případech použitelný, protože hráči obecně získávají přístup k softwarovému prostředí v rámci hostingu, nikoli licenci k softwaru během doby hostingu. Proto se herní účetní jednotky při vytváření účetních pravidel pro tuto oblast obracejí k ASC 605 a SAB tématu 13.A (kodifikovaném v ASC S99-1). SAB téma 13.A uvádí, že výnosy by neměly být vykazovány, pokud: neexistují přesvědčivé důkazy o ujednání, nedošlo k dodání nebo poskytnutí služeb, prodejcova cena pro kupujícího není fixní nebo určitelná, není přiměřeně zajištěna inkasovatelnost. 09 S ohledem na chybějící konkrétní pokyny k těmto transakcím a jedinečnou povahu každého prodaného virtuálního zboží existuje riziko, že účetní jednotky vytvoří za těchto podmínek různé účetní postupy pro vykazování výnosů, které mohou být v rozporu s názory SEC. V okamžiku prodeje jsou u mnoha mikrotransakcí splněna tři ze čtyř kritérií v SAB tématu 13.A. Podmínky, které musí hráči akceptovat, obvykle slouží jako důkaz existence ujednání, cena virtuálního zboží je při koupi zpravidla fixní a inkasovatelnost je zpravidla přiměřeně zajištěna, jelikož jsou v okamžiku koupě často vyžadovány platby předem. Může však být složité určit, kdy došlo k dodávce nebo poskytnutí služby v případě virtuálního zboží, zejména proto, že struktura, životnost a použití virtuálního zboží se mohou v jednotlivých hrách významně lišit. S ohledem na posouzení dodávek považují pracovníci SEC prodej virtuálního zboží spíše za službu než za prodej skutečného zboží. Protože mnoho virtuálního zboží má trvalý přínos, účetní jednotky vytvářejí účetní pravidla a postupy pro vykazování výnosů, neboť tyto přínosy jsou spotřebovávány v čase (jako služba), nikoli v časovém okamžiku (jako prodej zboží). S ohledem na chybějící konkrétní pokyny k těmto transakcím a jedinečné povaze každého prodaného virtuálního zboží účetní jednotky riskují, že za těchto okolností vytvoří různé účetní postupy pro vykazování výnosů, které mohou být v rozporu s názory SEC. Ačkoli se tento článek zaměřuje na otázky spojené se sestavováním účetních postupů pro ujednání, která jsou za hranicí pokynů pro vykazování výnosů ze softwaru v ASC , určitá ujednání se přece jen mohou ASC řídit a být tak předmětem odlišného účetního zachycení. V poslední době se herní účetní jednotky zaměřily na mobilní trh a vytvářejí herní aplikace pro použití v mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony. Aby bylo možné řadu z těchto her hrát, musí si hráči zdarma nebo za nominální poplatek stáhnout základní verzi aplikace. Pak se mohou v rámci hry připojit k obchodu a koupit virtuální zboží, jako jsou prémiové verze hry nebo položky, které rozšiřují jejich herní zkušenosti (např. další schopnosti nebo výzbroj). Některé z těchto herních aplikací hráčům umožňují hrát hry na mobilních přístrojích offline. Za takových podmínek může účetní jednotka zvažovat, zda softwarová aplikace poskytnutá hráči patří do rozsahu pokynů pro vykazování výnosů ze softwaru obsažených v ASC , protože hráč může mít licenci k softwaru. Účetní jednotka pak musí posoudit všechny skutečnosti a okolnosti spojené s ujednáním, když zvažuje, které standardy použije. Vytváření účetních pravidel a postupů Při vytváření vhodné účetní politiky pro prodej virtuálního zboží herní účetní jednotky obecně používají k vykazování výnosů jednu ze tří metod (viz níže) v závislosti na skutečnostech a okolnostech spojených s ujednáním s hráčem a povahou prodávaného virtuálního zboží. Rozhodnutí o tom, kterou metodu použít, by mělo vycházet z toho, jak hráč virtuální zboží spotřebovává a jak je definováno plnění; účetní jednotky by měly také zvažovat dostupnost informací o tom, jak je virtuální zboží spotřebováváno, aby posoudily svou schopnost tyto metody aplikovat. Ačkoli jim může pomoci využití databázových nástrojů, může se stát, že je třeba provést další investice do prostředků pro vyhledávání a udržování nezbytných informací. Toto specifikum může ovlivnit určení vhodné účetní politiky a je dále popsáno v diskusi o jednotlivých metodách. Metody vykazování výnosů při prodeji virtuálního zboží Účetní jednotky působící ve freemium herním odvětví běžně používají k vykazování výnosů spojených s prodejem virtuálního zboží tři níže uvedené metody. Za plnění je považováno virtuální zboží, přičemž vykázání výnosů odráží spotřebování virtuálního zboží hráčem. 1. Životnost virtuálního zboží V případě této metody se výnosy z prodeje virtuálního zboží vykazují během období, v němž se očekává, že hráč bude mít možnost přístupu k benefitům obsaženým v nakupovaném virtuálním zboží a bude je spotřebovávat (tj. plnění představuje virtuální zboží, kdy vykázání výnosů odráží spotřebování virtuálního zboží hráčem). Tato metoda se používá, pokud je virtuální zboží považováno za samostatné plnění v rámci ujednání, jelikož poskytuje hráči konkrétní benefit, který může být spotřebován v určitý moment nebo během konkrétního období nebo počtu využití (tato období se liší od životnosti hráče nebo hry samotné). Podle této metody se výnosy vykazují během odhadované životnosti virtuálního zboží (obecně na lineárním základě, pokud jiná systematická a racionální základna neodráží spotřebování virtuálního zboží lépe), a to za předpokladu, že účetní jednotka dokáže přiměřeně odhadnout životnost virtuálního zboží. Za určitých okolností může být virtuální zboží spotřebováno okamžitě při (nebo krátce po) dodání hráči (tj. může být hráčem použito okamžitě a neposkytovat žádná další vylepšení), což potenciálně znamená vykázání souvisejících výnosů při doručení nebo krátce po něm. Účetní jednotka však bude muset pečlivě zvážit konkrétní skutečnosti a okolnosti, než k takovému závěru dospěje.

10 US GAAP Jednou z problematických otázek při použití této metody je shromažďování a udržování dat nezbytných pro určení nebo přiměřený odhad 2 životnosti virtuálního zboží (tj. doby, kdy je virtuální zboží jednotlivými hráči spotřebováváno). S ohledem na samotný objem a průběžně se vyvíjející vlastnosti virtuálního zboží může být složité vysledovat různé chování širokého spektra hráčů (nemluvě o tom, že některé virtuální zboží může být obchodováno na sekundárních trzích). Pro sledování natolik podrobných informací může účetní jednotka potřebovat sofistikované systémy a významný čas pro uchování, zpracování a analýzu souvisejících údajů. Některé herní účetní jednotky proto docházejí k závěru, že ačkoli by mohly uplatňovat účetní politiku pro vykazování výnosů během životnosti virtuálního zboží, tato metoda není vhodná, protože nemají dost informací k tomu, aby určily nebo přiměřeně odhadly životnost virtuálního zboží. Některé herní účetní jednotky tedy mohou uvažovat o vykazování výnosů v období, kdy se očekává, že bude hráč hru hrát, nebo po dobu životnosti hry, protože tento postup by přinejmenším znamenal časové rozlišení výnosů v období, které je delší než životnost virtuálního zboží. Existence dostatečně spolehlivých historických údajů může ovlivnit stanovení vhodné účetní politiky, protože účetní jednotka může mít povinnost vykazovat výnosy v průběhu životnosti hráče nebo hry, kdy životnost virtuálního zboží nemůže být určena nebo přiměřeně odhadnuta. Skutečnost, že účetní jednotka nemá systémy a procesy ke sledování dostupných informací, by sama o sobě neměla diktovat účetní politiku účetní jednotky. Pokud účetní jednotka stanoví, že nejvhodnější metoda pro rozlišení výnosů je během životnosti virtuálního zboží, bude muset vynaložit přiměřené úsilí k vytvoření systémů a procesů pro sledování nezbytných informací, které tuto politiku podpoří. Účetní jednotka by měla použít jinou metodu pouze v případě, že jí dostupné informace neumožňují stanovit nebo přiměřeně odhadnout životnost virtuálního zboží. Příklad Účetní jednotka A zavádí na trh akční tenisovou hru v rámci modelu hosted freemium. Pro zlepšení herního zážitku hráčů vytvoří účetní jednotka A dvě super-výživné látky, které lze koupit pro zvýšení výkonnosti hráčovy postavy. První výživná látka Lobpro dává hráčově postavě dodatečnou sílu a rychlost na jeden zápas, kterého se hráč účastní. Druhá látka Ace obdaří postavu větší silou a rychlostí po dobu trvání turnaje, který může být tvořen několika zápasy. Ceny obou výživných látek se značně liší s ohledem na rozdíly mezi přínosy. Obě výživné látky jsou dostupné pro jednorázové použití. Na základě historických údajů hráči zpravidla dokončí zápas za méně než jeden den, zatímco turnaje mohou trvat několik dní. Za těchto okolností může účetní jednotka A vykazovat výnosy spojené s látkou Lobpro po období, během něhož hráč dokončí zápas. Jelikož údaje naznačují, že zápas zpravidla trvá méně než jeden den, účetní jednotka A vykáže výnosy během tohoto období a začne je vykazovat v okamžiku, kdy zápas zahrnující použití látky Lobpro začne. Podobně je možné vykázat výnosy spojené s koupí látky Ace v období účasti hráče na turnaji. Protože se období, kdy se hráči účastní turnaje, mohou lišit, může být složité určit správnou dobu, po které je třeba rozlišit související výnosy. Účetní jednotka A bude potřebovat dostatečné historické informace ohledně typické doby turnaje (potenciálně podle typu hráče), aby mohla odhadnout způsob spotřebování virtuálního zboží, a tedy způsob vykazování výnosů. Tyto odhady bude třeba zvažovat periodicky, aby bylo možné zajistit, že vzorec spotřeby je stále správný. 2. Životnost hráče Podle této metody se výnosy vykazují na systematickém a racionálním základě v období, během něhož bude hráč podle očekávání pokračovat v hraní hry. Tato metoda se zpravidla používá, když herní účetní jednotka považuje hráčovu celkovou herní zkušenost za konečné plnění v rámci ujednání a k dodání přínosů obsažených ve virtuální měně nebo zboží tedy dochází v období, kdy hráč pokračuje v hraní hry. Tato metoda je správná také v případě, kdy se virtuální zboží považuje za plnění a poskytuje hráči trvalý přínos, který je spotřebováván po dobu životnosti hráče, nebo kdy životnost virtuálního zboží nelze přiměřeně odhadnout. Stejně jako u vykazování výnosů během životnosti virtuálního zboží může být pro účetní jednotky náročné shromažďovat a udržovat data, která potřebují pro přiměřený odhad životnosti každého hráče. Některé herní účetní jednotky mohou být schopné určit odhadovanou životnost u všech hráčů, pokud je soubor hráčů relativně homogenní (tj. každý hráč se chová podobně jako ostatní). Jiné účetní jednotky budou muset rozdělit populaci hráčů na základě podobných vlastností (např. hráči, kteří kupují virtuální zboží, a hráči, kteří tak nečiní) nebo seskupovat hráče podle úrovně činnosti v rámci hry, aby mohly odhadnout životnost každého odlišného souboru hráčů. Vhodná úroveň rozdělení a základ pro vykázání výnosů (lineární nebo některá jiná reprezentativnější systematická a racionální metoda) bude záviset na míře podobnosti chování hráčů. Jak jsme již uvedli, může se stát, že účetní jednotky budou muset při použití této metody sledovat podrobné informace o úrovni hráčů. Některé herní účetní jednotky proto dojdou k závěru, že ačkoli by mohly vykazovat výnosy po dobu životnosti hráče, tato metoda nebude vhodná, protože nebudou mít dostatek informací, aby určily nebo přiměřeně odhadly příslušnou životnost. Účetní jednotky mohou zvažovat vykázání výnosů během životnosti hry, jelikož tento přístup přinejmenším zajistí časové rozlišení výnosů v delším období, než je životnost hráče. 2 Účetní jednotky mohou také zvažovat, zda existuje dostatečná historie spotřebního vzorce nově zaváděného virtuálního zboží, která poslouží jako doložení přiměřeného odhadu životnosti. 10

11 US GAAP 3. Životnost hry Podle této metody se výnosy vykazují po dobu odhadované životnosti hry samotné, což je obecně nejdelší doba, kdy může vykazování probíhat. Tato metoda je vhodná, pokud účetní jednota není schopna určit nebo přiměřeně odhadnout hráčovu životnost a za konečné plnění v rámci ujednání je považována hráčova celková herní zkušenost. Podobně může být rovněž vhodné tuto metodu použít, pokud je za plnění považováno virtuální zboží, ale životnost virtuálního zboží nebo hráče nelze přiměřeně odhadnout. Tato metoda je zejména relevantní v případě, kdy se hráčům povoluje obchodovat s virtuálním zbožím a měnou a převádět je mezi sebou, což znemožňuje určení životnosti virtuálního zboží nebo hráče. Životnost hry může být spojena s různými faktory, jako je změna základního zdrojového kódu hry nebo počet hráčů, kteří se hry stále účastní. Účetní jednotka používající takové údaje při odhadování životnosti hry by měla sledovat změny těchto údajů a aktualizovat odhad životnosti hry ke každému účetnímu období. Příklad Herní účetní jednotky musí určit, zda je plněním v rámci ujednání virtuální zboží nebo hráčova celková herní zkušenost. Hráč B hraje hru vytvořenou společností D. V rámci hry může hráč B kupovat řadu virtuálního zboží, jako je oblečení nebo zbraně. Hráč B také může toto zboží prodávat nebo s ním obchodovat na sekundárním trhu, který zajištuje třetí strana. Společnost D původně určí, že bude vykazovat výnosy během životnosti virtuálního zboží, ale poté dojde k závěru, že nemůže spolehlivě odhadnout životnost každého virtuálního zboží, protože každé zboží spotřebovává více hráčů s odlišným chováním. Společnost D není schopna spolehlivě odhadnout životnost hráče. Společnost D proto dojde k závěru, že bude nejvhodnější rozlišovat výnosy spojené s koupí každého virtuálního zboží během odhadované životnosti hry. Problematické otázky a další zvažované aspekty Určování plnění a počátek vykazování výnosů Jak jsme uvedli výše, herní účetní jednotky potřebují určit, zda je plněním v rámci ujednání virtuální zboží, nebo hráčova celková herní zkušenost. Protože toto rozhodnutí ovlivní určení vhodné účetní politiky, je třeba pečlivě zvážit povahu veškerého prodávaného virtuálního zboží i další příslušné faktory a okolnosti. Pokud se za plnění v rámci ujednání považuje virtuální zboží, vykázání výnosů začne v okamžiku, kdy hráč začne virtuální zboží spotřebovávat. Pokud je však za plnění považována celková herní zkušenost, vykazování výnosů může začít, jakmile hráč koupí virtuální měnu (nebo přímo koupí virtuální zboží). To odpovídá pohledu, že jakmile hráči koupí virtuální měnu (nebo přímo koupí virtuální zboží), mají přístup k virtuálnímu zboží, které může zlepšit jejich herní zkušenost. Jakmile účetní jednotka určí, že konečným plněním v rámci ujednání je celková herní zkušenost a začne vykazovat výnosy na tomto základě, účetní jednotka obecně nebude moci svou politiku měnit za jinou. Bude tak činit, dokud nedojde ke změně skutečností a okolností, které vedly k závěru, že plněním je celková herní zkušenost. Dostupnost sekundárních trhů Některé herní účetní jednotky povolují další prodej virtuálního zboží, měny nebo jejich jiný převod mezi hráči (ačkoli mnoho herních účetních jednotek tuto praxi zakazuje). Tyto prodeje mohou podporovat herní účetní jednotky samy nebo prodejci - třetí strany. Jsou-li výnosy rozlišovány během životnosti virtuálního zboží, existence sekundárních trhů může ovlivnit schopnost herní účetní jednotky určit nebo odhadnout období, kdy jsou spotřebovávány přínosy virtuálního zboží, protože tyto přínosy mohou trvat déle než přínosy spotřebovávané původním kupujícím. Podobně může být určování životnosti hráče ovlivněno jeho schopností obchodovat s virtuálním zbožím a měnou na otevřeném trhu, protože tato schopnost může změnit dobu, kdy hráč pokračuje v hraní hry. Při vytváření vhodné politiky vykazování výnosů by měly herní účetní jednotky zvážit možnost, že přínosy virtuální měny a virtuálního zboží mohou být spotřebovávány několika hráči. Tento faktor představuje další komplikaci pro herní účetní jednotku, má-li být schopná získávat dostatečné historické informace, které tuto účetní politiku podpoří; herní účetní jednotky budou muset tento faktor zohlednit ve stávajících postupech použitých pro shromažďování údajů. Virtuální měna a nedočerpání Hráči často používají vlastní virtuální měnu herní účetní jednotky k nákupu virtuálního zboží. Tato virtuální měna je obecně v poměru k částce hotovosti použité pro její nákup. Např. za 1 USD je možné koupit 10 kreditů ve virtuální měně, které lze následně použít k nákupu různého virtuálního zboží (účetní jednotky také hráčům někdy nabízejí množstevní slevy, např. 60 měnových kreditů za 5 USD). Jak jsme uvedli výše, je-li za plnění považováno virtuální zboží (nikoli herní zkušenost), je správné vykázat výnosy při prodeji kreditů virtuální měny, protože účetní jednotka je stále povinna dodat virtuální zboží, které hráč nakonec koupí. Někdy však hráči nakonec nevyužijí všechny dostupné kredity virtuální měny (což se často označuje jako nedočerpání ( breakage ). K vykázání takového nedočerpání účetní jednotky často používají následující dva přístupy: 1. Nedočerpání se určuje na základě dostupné virtuální měny každého hráče a vykazuje se, je-li herní účetní jednotka právně zproštěna závazku vůči hráči (např. měnové jednotky vyprší nebo je pravděpodobnost virtuální směny za zboží nepatrná). 2. Nedočerpání se vykáže v celé populaci virtuální měny, pokud je měna považována za homogenní. Takové nedočerpání se vykazuje v poměru ke vzorci vykazování částek vyměněných za virtuální zboží, pokud je šance na výměnu určité částky virtuální měny považována za nepatrnou. Podle tohoto přístupu se vykáže odhadovaná hodnota virtuální měny, u níž se očekává, že nebude využita v rámci velkého homogenního souboru virtuální měny prodané během určitého období, v poměru ke skutečným směnám za virtuální zboží (tj. jako se vykazují související výnosy za virtuální zboží). Pro správné vykázání výnosů z nedočerpání podle této metody musí být účetní jednotky schopné objektivně určit částku vyplývající z nedočerpání a období pro rozlišování výnosů, včetně politiky, jíž se takové rozlišování řídí. V každém případě je třeba odhad částky nedočerpání a doby, kdy ho je třeba vykázat, podpořit dostatečnými historickými údaji, které jsou reprezentativní pro budoucí výsledky a zásadně se neliší od skutečných výsledků. 11

12 US GAAP Úvahy o účtování částek v hrubé nebo čisté výši Třetí strany, jako jsou internetové stránky sociálních sítí a mobilní platformy, jsou často nedílnou součástí online herního obchodního modelu, protože poskytují herním účetním jednotkám přístup k široké bázi potenciálních hráčů. Tyto třetí strany zpravidla zpracovávají platby za prodej virtuální měny nebo zboží herními účetními jednotkami. Tyto třetí strany účtují herním účetním jednotkám poplatek za zpracování těchto mikrotransakcí, který se obvykle vypočítává jako dané procento z hodnoty transakce provedené na sociální nebo mobilní platformě. Například internetová stránka sociálních sítí si může ponechat 30 centů z každého dolaru zaplaceného za produkty a služby herní účetní jednotky, k nimž je získán přístup pomocí internetové stránky sociálních sítí. Za těchto okolností musí účetní jednotka určit, zda je v transakci zmocnitelem (principal) nebo zmocněncem (agent), aby mohla správně vykázat výnosy z transakce na hrubém nebo čistém základě. Účetní jednotka musí určit, zda je v transakci zmocnitelem (principal) nebo zmocněncem (agent), aby mohla správně vykázat výnosy z transakce na hrubém nebo čistém základě. Jelikož účetní jednotka musí používat úsudek, aby určila, zda je zmocnitelem nebo zmocněncem, tato oblast je podrobována přísnému zkoumání. Jak je popsáno v ASC , účetní jednotka by měla při určování vhodnosti vykazování v hrubých nebo čistých částkách zvážit určité faktory, včetně mj. toho, zda (1) je v ujednání primární zavázanou stranou, (2) je zapojena do určení specifikací pro virtuální produkty, (3) nese riziko s držením zásob a (4) má volnost při stanovování ceny. Ačkoli účetní jednotka bude muset všechny tato faktory zvážit, ASC uvádí, že určování primární zavázané strany a jednotky, která nese riziko s držením zásob, jsou silnými ukazateli při hodnocení, zda je účetní jednotka zmocněncem nebo zmocnitelem, a tedy i zda použít údaje v hrubé nebo čisté výši. (Tyto faktory jsou proto potenciálně důležitější než ostatní, ačkoli posouzení rizika zásob není většinou v tomto odvětví relevantní.) Tento pohled odpovídá našemu chápání názoru pracovníků SEC. Při hodnocení ujednání podle ASC se obvykle herní účetní jednotka považuje při transakci za zmocnitele. Výnosy by se proto vykazovaly brutto v částkách zaplacených hráči a rozdíl mezi vykázanou částkou a skutečným přijatým protiplněním by se vykázal jako náklad hrazený zmocněnci v rámci transakce. Za určitých okolností může být pro herní účetní jednotku složité získat dostatečné informace o protiplnění přijatém od hráče pro vykázání výnosů na hrubém základě. V takovém případě může být přijatelné alternativní vykazování (např. na základě protiplnění přijatého od zmocněnce). Před použitím alternativního přístupu k vykazování by se účetní jednotky měly poradit s účetními poradci. Příklad Účetní jednotka X, provozovatel internetové stránky sociálních médií, zpracovává platby za mikrotransakce zahrnující prodej virtuální měny specifické pro freemium hru účetní jednotky Y. Účetní jednotka Y získává fixní částku od účetní jednoty X za každou jednotku virtuální měny prodané na webové stránce X. Y také nese plnou odpovědnost za výměnu virtuální měny a poskytování celkové herní zkušenosti a bude považována za primární zavázanou stranu v ujednání. Po zvážení dalších ukazatelů a požadavků ASC dojde účetní jednotka Y k závěru, že je v prodejní transakci s hráčem zmocnitelem, a musí proto vykazovat výnosy z transakce na hrubém základě. To znamená, že pokud jsou informace dostupné, výnosy by byly v účetní závěrce účetní jednotky Y vykázány na základě hrubé částky uhrazené hráči účetní jednotce X a rozdíl mezi touto částkou a přijatým protiplněním od účetní jednotky X by byl vykázán jako náklad hrazený zmocněnci v transakci (X). I za předpokladu, že má účetní jednotka Y přístup k nezbytným informacím, aby mohla tímto způsobem vykazovat, mohou vzniknout různé problémy vyplývající z hlediska interních kontrol, protože Y bude muset ověřit úplnost a přesnost částky, kterou X obdržela, zejména z toho důvodu, že tato částka bude vykázána v jejích výnosech. O určení vykazování v hrubých nebo čistých částkách se v odvětví freemium her velmi diskutuje vzhledem k subjektivní povaze rozhodnutí, složitosti a faktorům zahrnutým do vykazování výnosů na hrubém základě. Herní účetní jednotky budou muset při určování vhodného zveřejňování a vykazování výnosů v těchto ujednáních zvažovat všechny faktory a okolnosti. Při hodnocení identifikace hlavní odpovědné strany musí účetní jednotka posoudit, zda je odpovědná za plnění závazku vůči hráči, včetně zajištění akceptace virtuálního zboží, které hráč kupuje. Prohlášení herních účetních jednotek během marketingu hry a jejího virtuálního zboží společně s podmínkami hry mohou sloužit jako důkaz, zda je herní účetní jednotka nebo třetí strana odpovědná za plnění závazků vůči hráči. Další faktory, jako je identifikace účetní jednotky, která se zabývá řešením sporů nebo dotazů hráčů (ať jde o technickou stránku nebo účetnictví), může představovat další důkazy o tom, kdo je hlavní odpovědná strana. Dopad ochranných podmínek Podmínky mnoha freemium her stanovují, že poté, co hráč získá přístup k zakoupené virtuální měně nebo zboží, nemá herní účetní jednotka žádné další závazky vůči hráči, včetně poskytování náhrad za nákupy, i když je přístup hráče k virtuální měně nebo zboží ztížen nebo zamezen. Často vyvstává otázka, zda tyto podmínky ovlivňují vykazování výnosů spojené s prodejem virtuálního zboží. Takové ochranné podmínky jsou v mnoha odvětvích běžné a obecně se uplatňují jako pojistka proti masovým náhradám škod v případě, že nastanou okolnosti mimo jejich kontrolu. Jelikož však účetní jednotky obecně působí s předpokladem nepřetržitého trvání a jsou ekonomicky nuceny pokračovat v poskytování přístupu hráčům ke koupenému virtuálnímu zboží nebo možnosti používat virtuální měnu, tyto podmínky obecně nezpůsobí zrychlení při vykazování výnosů. 12

13 US GAAP Bezplatné a zlevněné virtuální zboží Herní účetní jednotky příležitostně poskytují hráčům bezplatné nebo zlevněné virtuální zboží nebo měnu, aby je nalákaly k pokračování ve hře nebo povzbudili k nákupu dalšího virtuálního zboží nebo měny. Takové nabídky mohou mít různou formu, např.: poskytnutí bezplatného virtuálního zboží a měny hráčům pokaždé, kdy přistoupí ke hře, nebo v pravidelně stanovených intervalech, Bezplatné zboží a služby mohou přinést další otázky s ohledem na stávající postupy shromažďování dat herních účetních jednotek. rozesílání slevových poukázek zdarma, které lze použít při nákupu virtuálního zboží, nabídka bezplatného nebo zlevněného virtuálního zboží jako součást existujícího prodeje virtuálního zboží herní účetní jednotky nebo jako součást nákupu zboží či služeb třetí strany, s níž může být herní účetní jednotka spřízněna. ASC poskytuje pokyny k účtování o peněžních pobídkách nebo bezplatných či zlevněných produktech poskytovaných zákazníkovi, včetně toho, kdy je třeba takové položky charakterizovat jako náklady, nebo jako snížení výnosů. Zároveň uvádí, že stávající prodejní transakce zahrnující bezplatné nebo zlevněné zboží nebo služby, které zákazník může využít do určitého budoucího data bez realizování další směnné transakce, by tvořily ujednání o více složkách (a účtovaly by se podle ASC ). Herní účetní jednotky nabízející takové pobídky by musely zvážit pokyny uvedené v ASC a vhodně alokovat přijaté protiplnění na každou složku transakce (tj. originální zboží nebo služby a jakékoli bezplatné nebo zlevněné zboží nebo služby). Bezplatné zboží nebo služby mohou přinést další otázky s ohledem na stávající postupy shromažďování dat herních účetních jednotek. Zejména musí herní účetní jednotky rozlišovat mezi virtuálním zbožím nebo měnou poskytnutými zdarma nebo se slevou a zbožím nebo měnou poskytnutými za plnou hodnotu, aby stanovily správnou politiku vykazování výnosů. Úvahy do budoucna FASB a IASB v současné době dokončují nový standard vykazování výnosů, který přinese sblížení mezi IFRS a US GAAP. Tento nový standard by měl být vydán během léta 2013 a měl by být účinný pro účetní období (fiskální nebo mezitímní) začínající po 15. prosinci 2016 v případě společností s veřejně obchodovanými podíly. Společnosti, jejichž podíly se veřejně neobchodují, mají možnost standard použít ve stejnou dobu nebo přijetí odložit o další rok. Herní účetní jednotky by tedy měly zvážit stávající účetní postupy pro online hry, aby zajistily soulad s novým standardem. Herní účetní jednotky, které vykazují své výsledky dle US GAAP a v současné době vytvářejí postupy pro vykazování výnosů pro online hry a prodej virtuální měny a zboží, by se měly seznámit s požadavky revidovaného standardu, aby se vyhnuly případným dalším změnám účetních postupů sladěním stávajících účetních postupů s postupy uvedenými v revidovaném standardu v míře, jakou stávající standardy umožňují. 13

14 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví IFRS a US GAAP Stanislav Staněk: Anna Bezděková Martin Tesař: Soňa Plachá: Michal Černý Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Účetní zpravodaj. Řízení rizik. Deloitte Analytika. Deloitte Česká republika červenec 2013

Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Účetní zpravodaj. Řízení rizik. Deloitte Analytika. Deloitte Česká republika červenec 2013 Deloitte Česká republika červenec 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Deloitte Analytika České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Jak

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů CÍL 1. Cílem tohoto IFRS je specifikovat účetní vykazování průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů. 2. IFRS

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod..1-4 Charakter účetních odhadů 5 7 Auditorské postupy

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. října 2016 Mezitímní účetní závěrka za období končící 31. října 2016 Rozvaha

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 16.5.201320:34:04 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více