Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 15. dubna 2010 Bc. Jitka Neckářová 2

3 Anotace práce: Záměrem diplomové práce zpracované na téma Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky je v prvé řadě vymezení právní úpravy auditu na území České republiky, přiblížení a vysvětlení podstaty auditu jako celku a dále nastínění problematiky účetní závěrky. Účelem práce je především seznámit jak s auditorskou profesí a jejím vývoje, tak i s podmínkami její realizace. Obsah práce je zaměřen na proces auditu účetní závěrky, jeho jednotlivé fáze a dokumenty s ním spjaté. Annotation of the work: The dissertation Legal framework of audit and audit of financial statements covers legislation guidelines related to financial audit in the Czech Republic as well as explanation of the fundamentals of audit. The text is also pointing out to key issues of financial closing. The aim is to introduce the auditor profession, its evolution and basic conditions needed to be met. The content focuses on the audit process, its phases and relevant documents being used during the audit process. 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Význam auditu jako celku Vymezení pojmu audit Definice auditu Funkce a cíle auditu Význam auditu Druhy auditu Interní audit Ekologický audit Audit jakosti Počítačový audit Audit funkce informatiky Audit informačních systémů Forenzní audit Audit účetní závěrky neboli externí audit Vztah mezi interním a externím auditem Auditorská profese a její vývoj Historie a vývoj auditorské profese Předpoklady pro výkon auditorské profese a profesní etika Odborná způsobilost auditora Povinnost mlčenlivosti Význam nezávislosti auditorské profese a zabránění střetu zájmů Souhrnný přehled faktů k problematice auditu Kdo smí auditorskou profesi vykonávat Auditorská zkouška Jak se stát asistentem auditora Práva a povinnosti auditora Nejznámější auditorské firmy Komora auditorů ČR Vymezení auditu účetní závěrky a jeho právní vymezení v ČR Legislativní rámec ČR Podstata a význam auditu účetní závěrky Předmět auditu účetní závěrky Charakteristika účetní závěrky Druhy účetních závěrek Rozsah účetní závěrky Dokumenty spojené s auditem účetní závěrky Právní dokumenty Účetní závěrka a výroční zpráva Daňové dokumenty Účetní dokumenty Proces auditu účetní závěrky Příprava na audit Fáze přípravy před uzavřením smlouvy Předběžné pracovní postupy auditora Vytvoření plánu auditu Posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků Plánování auditorského přístupu Plán testu spolehlivosti vnitřních kontrol Plán testů věcné správnosti Shrnutí a projednání plánu auditu Provedení auditu Provedení testu spolehlivosti Provedení testu věcné správnosti Posouzení účetní závěrky a výroční zprávy Závěrečná fáze auditu Posouzení následných událostí Prohlášení vedení společnosti Zpráva auditora Praktický příklad auditu

5 Úvod Téma mé diplomové práce se nazývá: Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky a je koncipována především z obecného hlediska na základě údajů dosažených z odborné literatury. Záměrem této práce zpracované na výše uvedené téma, je v prvé řadě vymezení právní úpravy auditu na území České republiky, přiblížení a vysvětlení podstaty auditu jako celku a dále nastínění problematiky účetní závěrky. Účelem práce je hlavně seznámit jak s auditorskou profesí a jejími podmínkami realizace, tak s procesem auditu účetní závěrky, jeho jednotlivými fázemi a dokumenty s ním spjatými. První kapitola je věnována z počátku vymezení pojmu auditu obsahující stručný nástin historického vývoje a vzniku auditorské činnosti, následně pokračuje, pro objasnění, uvedením i některých definic tohoto pojmu. Poté se tato část práce zaměřuje na funkce a cíle auditu obecně a závěrečná etapa této kapitoly je věnována tématu významu a konkrétním druhům auditu. Druhá kapitola pojednává jak o problematice auditorské profese a jejím vývoji, tak i o podmínkách její realizace. V úvodu je nastíněna historie a vývoj auditorské profese a jádrem celé této části je podrobné rozpracování této problematiky, především předpoklady pro její výkon včetně profesní etiky a další zajímavá fakta související s podmínkami její realizace. V závěru je čtenář seznámen s tématikou Komory auditorů České republiky. Cílem třetí části této práce je v prvé řadě vymezit legislativní rámec auditu účetní závěrky na území České republiky, přiblížit a vysvětlit podstatu a význam externího auditu a dále seznámit s problematikou účetní závěrky podle české legislativy. Jsou zde vymezeny druhy účetní závěrky, náležitosti, jejich rozsah a jednotlivé výkazy účetní závěrky. V části čtvrté je obsažen stručný výčet a charakteristika dokumentů spojených s auditem účetní závěrky, které lze zahrnout do tzv. fáze přípravy společnosti na finanční audit. Je zde probrána dokumentace právní, daňová i účetní, ale především účetní závěrka a výroční zpráva. Pátá kapitola je stěžejní částí celé diplomové práce. Podrobně rozpracovává problematiku procesu auditu účetní závěrky. Jsou zde vymezeny dílčí činnosti související s procesem finančního auditu, od přípravy, vytvoření plánu až po samotné provedení auditu spočívající v testování a v neposlední řadě také seznámení se závěrečnou fází auditu. V následujícím příkladu je pak možné shlédnout dokumentaci společnosti, která je spjata s auditem účetní závěrky. 5

6 1. Význam auditu jako celku Audit je nedílnou součástí ekonomického života v podobě kontroly, která je uplatňována v určitém systému rozdělování v bohactví dané společnosti. Pokud se jedná o jeho význam, ten pak následně vyplývá z charakteru ekonomického prostředí, ve kterém je audit realizován Vymezení pojmu audit Pojem audit vznikl již ve 13. století a jako označení byl užíván v anglosaských zemích. Pochází z latinského slova audire, které v překladu znamená slyšení, poslouchání či dozvídání se. 1 Z hlediska historického je počátek pojmu audit spjat již se starým Římem, kde roli auditorů splňovali tzv. questoři. Úlohu těchto vládních vyšetřovatelů bylo informovat o stavu státní pokladny a majetku. 2 K velkému rozvoji auditu došlo během 19. století ve Velké Británii. Zde docházelo k postupnému nárůstu jak veřejného, tak soukromého podnikání společně se zvyšováním zisků a příjmů. To vedlo k potřebě co nejvíce zabezpečit spolehlivost účetnictví a co nejpřesněji vést evidenci a kontrolu obchodních operací. Proto v tomto období začala být prováděna, prostřednictvím veřejných účetních, nezávislá specializovaná profese auditora či auditing (mluvíme o vědecké disciplíně, auditování neboli provádění auditu). 3 Dnes v 21. století se s pojmem audit nebo auditing setkáváme velmi často. Audit zasahuje do mnoha oblastí, které jsou svázány s podnikatelskou činností. Nejedná se již jen o oblast finanční či účetní, ale je možné se s ním setkat také v podobě například ekologický audit, počítačový audit, audit jakosti aj. Problematika druhů či oblastí, ve kterých je audit uplatňován bude věnována jedna z následujících kapitol Definice auditu V průběhu let existence auditu se shromáždila celá řada definic a vysvětlení pojmu audit. Ale možno říci, že všechny se shodují na tom, že se jedná o ověřovací činnost dokumentů či revizi dokladů a informací související s jakoukoli oblastí podnikatelské činnosti, která je 1 CSc., DVOŘÁČEK JIŘÍ Doc., Audit, Czech management institute Praha, manažerská fakulta, Praha GALLOWAY DAVID, Interní audit: průvodce nového auditora, Praha GALLOWAY DAVID, Interní audit: průvodce nového auditora, Praha

7 prováděna nezávislou osobou. Účelem je především zjistit, zda je dokumentace platná a spolehlivá a zdali údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti v souladu s předepsanými pravidly. Vzhledem k rozsáhlému množství dokladů a informací se audit v převážném množství případů zabývá jen vzorky. Jeho výsledek tedy není naprosto jistý, ale podává rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení. Dále je pro zajímavost uvedeno pár ukázek, jak je možné audit definovat. Dle zákona č. 93/2009 Sb., 2 odst. 1 o auditorech je audit definován jako: ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů, ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou. 4 Vybrala jsem některá vysvětlení auditu z mnoha definic, které uvádí Komora auditorů České republiky, zní takto: Audit je přezkoušení účetních výkazů, vlastního účetního systému a účetních zápisů oprávněných auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Zdroj: Ekonomický slovník, Collins 5 Audit je způsob, kterým je jedna osoba ujištěna druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu předmětné věci, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba takového auditu vzniká, protože první osoba má pochybnosti nebo si není jista kvalitou, podmínkami nebo stavem předmětné věci a sama není schopna se těchto pochybností či nejistoty zbavit. Zdroj: Lee T. A., The nature, scope and qualities of auditing. 6 Definice auditu, kterou publikoval David N. Ricchiute ve své knize Audit zní: Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se 4 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů

8 informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům. 7 Jak vyplývá z výše uvedené definice, jedná se o proces zkoumání a sdělování. Zkoumáním je při auditing míněno soustavné shromažďování účetních informací a vyhodnocování důkazů pro dospění k názoru, že uvedené údaje ve finančních výkazech společnosti jsou pravdivé a současně nejsou v rozporu s všeobecně přijatými zásadami. Proces sdělování zahrnuje na závěr celé kontroly vyhotovení písemné zprávy prostřednictvím auditora, která následně informuje všechny zainteresované osoby o výsledku auditu. Vztah mezi uživateli auditu a předmětem zkoumání je znázorněn na následujícím obrázku. Obr Vztah mezi subjekty auditu a předmětem zkoumání 8 I když existuje velké množství vymezení a definic, které objasňují pojem audit, podstata a cíl auditingu, by měl být vždy stejný. Odlišnosti se objevují především ve způsobu podání, a také z hlediska právních podmínek země daného auditora. 7 DAVID N. RICCHIUTE, Audit, Praha Zdroj: SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 18 8

9 1.3. Funkce a cíle auditu Základní cíl auditu jednoznačně vyplývá již z výše uvedených definic auditu. Je jím především zvýšení věrohodnosti účetních informací u takových společností, které jsou povinny dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle obchodního zákoníku, zveřejnit své účetní závěrky a výroční zprávy. Ze základního cíle lze následně odvodit druhotné cíle a funkce auditu: morální a preventivní funkce auditu spočívá v napomáhání ke snižování chyb a podvodů v účetnictví v daném podniku, poradenská a výchovná funkce vyplývá ze schopnosti auditora kvalifikovaně poradit svému klientovi ve sporných situacích. Provádění pravidelného auditu napomáhá vytvořit určité návyky, které následně vedou ke zkvalitnění účetního systému. Je nutné vymezit, vzhledem k častým omylům ve veřejnosti, co není považováno za cíle či funkce auditu. Jedná se především o tyto skutečnosti: potvrzovat správnost účetnictví podniku, zjišťovat eventuální podvody, potvrzovat dodržování veškerých právních norem účetní jednotkou, potvrzovat správnost daňového přiznání. 9 Již ke zmíněným činnostem, které nejsou považovány za funkce auditu, by se daly zařadit ještě i dvě následující, a to: hodnocení, zda je společnost řízena řádným a efektivním způsobem, potvrzování budoucí životaschopnosti účetní jednotky. 10 Na závěr této podkapitoly by bylo možno uvést, že cíle a funkce auditu jsou propojovány nejen s okolím účetním, ale lze zmínit i prostředí ekonomické a sociální (tzn. Audit je možno považovat za součást sociální kontroly při systému rozdělování zisku). 9 SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita,

10 1.4. Význam auditu Co se týká významu auditu, ten je závislý na typu investičního prostředí. Zde pak existují dva modely: 1. Anglosaský model 2. Kontinentální model Jedním z modelů, jak jsem již uvedla, je tzv. anglosaský, který je charakteristický především pro státy - Velké Británie, USA aj. Druhým je model kontinentální, vyskytující se např. ve Francii a Německu. Anglosaský model založený především na rozptýleném vlastnictví kapitálu klade výrazný důraz na finanční výkaznictví a audit. Investoři zde mají naprosto pasivní roli a nulový podíl na správě a řízení společnosti, a proto zde má úloha auditora - nezávislé osoby, která provádí účetní analýzu a vyjadřuje se k věrohodnosti účetních výkazů, naprosto nenahraditelné místo. Nedostatkem tohoto modelu je hodnocení managementu dané společnosti na základě ocenění podniků na kapitálových trzích. Kontinentální model je charakteristický financováním především investičními institucemi. Rozhodující vlastníci jsou ve vedení podniku, aktivně se účastní správy a řízení dané společnosti, mají přístup k interním informacím. Na jejich základě si pak mohou sami udělat představu o finanční situaci daného podniku. Audit u tohoto typu modelu má spíše právní a formální charakter Druhy auditu Audit se může věnovat různým oblastem lidské činnosti, proto také existuje velká řada druhů auditů. Já zde, ve své práci uvedu pouze, dle mého názoru, ty nejznámější Interní audit Interní audit se začal uplatňovat poprvé v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví na přelomu 30. a 40. let 20. století. Později se rozmohl i v průmyslové a obchodní oblasti. Interní audit, nazývaný také interní finanční audit, je zaměřen na kontrolu podnikových procesů a jevů uvnitř samotné účetní jednotky. Bývá zpravidla definován jako: Nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický 10

11 metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů. 11 Interní audit je prováděn specializovaným pracovníkem interním auditorem, který je zpravidla zaměstnancem daného podniku. V případě velkých společností, se kterými je tento typ auditu nejvíce spjat, je interní audit provádět dokonce specializovaným pracovištěm s několika zaměstnanci, které je nezávislé na podnikovém managementu daného podniku. Nezávislost umožňuje interním auditorům následně vynášet nestranné informace, které jsou důležité pro řádný chod společnosti. V interním auditu se v zásadě používají obdobné auditorské postupy a metody jako u auditu účetních výkazů. Ale pokud se jedná o cíle, ty jsou zcela odlišné. Služby poskytované interním auditem jsou určeny i jiným cílovým skupinám uživatelů než u externího auditu. Hlavními žadateli o služby interního auditu jsou: řídící orgány společnosti (například v akciové společnosti vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada), provozní management využívá služby interního auditu v podobě analýzy, hodnocení, doporučení, návrhů či informací s cílem zefektivnit svou činnost, výbor pro audit, externí auditoři spolupráce externího a interního auditu přináší úsporu nákladů i času při provádění auditu jako takového a dochází i ke snížení auditorského rizika. 12 Pokud se jedná o základní aktivity interního auditu, můžeme zmínit následující: analyzovat podnik jako celek, sledovat jeho správné řízení a následně navrhnout vhodná doporučení vedení podniku, kontrolovat důvěryhodnost informačního systému podniku, ověřovat, zda je vše prováděno v rámci norem, předpisů a pokynů vedení společnosti, 11 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

12 sledovat provádění revizí na všech úsecích činnosti podniku, informovat vedení organizace o nedostatcích zjištěné interním auditem a doporučit jak tyto odhalené anomálie odstranit, zabezpečit, aby všechny zdroje podniku byly efektivně využity, spolupracovat s externí auditorskou činností, provádět speciální studie věnované podniku jako celku, jeho odvětví, ale i ekonomickému prostředí, ve kterém se organizace nachází. 13 Dříve než se vedení podniku rozhodne pro vytvoření nezávislého útvaru interního auditu v rámci své organizace, bylo by dobré zvážit, zda jsou pro to vhodné dispozice. Především se jedná o: velikost podniku, ekonomickou situaci a předmět činnosti dané společnosti, vizi vedení podniku o interním auditu, úroveň vnitřní kontroly, materiální a personální zdroje. Obr Zařazení útvaru interního auditu do organizační struktury DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, Zdroj: DVOŘÁČEK, J. A KAFKA, T., Interní audit v praxi, Brno: Computer Press

13 Na výše uvedeném obrázku je znázorněno nejčastěji se vyskytující schéma začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury u akciových společností, se kterými je nejvíce spjat. Pokud se pak jedná o zařazení tohoto útvaru do organizační struktury dané společnosti, může nabývat různých podob. Zda je útvar interního auditu podřízen představenstvu či dozorčí radě je pak závislé na typu podnikového řízení. V zájmu všech cílových skupin využívající služeb interních a externích auditorů je maximální souhra jejich činností. Jednou z mnoha cest této koordinace je vytvoření tzv. výboru pro audit, který vzniká především ve větších podnicích, zejména v akciových společnostech. Úkolem výboru pro audit není řízení společnosti, nýbrž dohlížení nad tím, jak jsou prováděny podnikatelské aktivity v dané společnosti. Primárním úkolem a zároveň cílem tohoto výboru je pomáhat vedoucím orgánům dané organizace dozorčí radě, představenstvu při plnění jejich povinností. Současně s nimi je odpovědný za oblast účetnictví, vnitřní kontrolu, výkaznictví, zpracování výroční zprávy společnosti či zveřejnění informací externím uživatelům. Zásady pro řízení a správu ve formě doporučení jsou zpracovány Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pod zkratkou OECD. Výbor pro audit je považován na potřebný a velmi užitečný a je v kontaktu především s dozorčí radou, externími a interními auditory a finančními manažery Ekologický audit Ekologický audit představuje určitý druh kontroly stavu území z hlediska ochrany životního prostředí. Je založen na fyzické kontrole dané lokality, na sběru informací o její historii, na prověřování již existující dokumentace a především na nepřetržité kontrole procesů, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Výstupem ekologického auditu je: posouzení prováděných činností z hlediska dodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí, vytvoření určitého evidence prováděných činností, výčet a posouzení všech možných rizik ohrožování životního prostřední, 13

14 návrh následného postupu pro jejich odstranění s odhadem výše nákladů s tím souvisejících. 15 V současné době největší uplatnění tohoto druhu auditu je zejména v oblasti chemického a jaderného průmyslu, kde je velké riziko ohrožení životního prostředí. Ekologický audit lze zpracovávat podle různých metodik: lze posuzovat environmentální chování firmy jako celku, či zpracovat dílčí ekologický audit týkající se pouze určitého problému (např.: ochrana ovzduší, nakládání s vodami aj.), lze vypracovat audit ekologických rizik a závazků minulé a současné činnosti společnosti (např.: při převodech majetku, úvěrech poskytovaných bankami a pojistkách, je to určeno především pro průmyslové podniky, investiční firmy a bankovní sektor.) 16 Evidence a vykazování nákladů spojených s ochranou životního prostředí je náplní tzv. environmentálního účetnictví. Výkazy tohoto druhu účetnictví shromažďují a předkládají environmentální výdaje (výdaje související s ochranou životního prostředí) společnosti za dané období: jsou informačním zdrojem pro vedení společnosti, mohou být použity jako podklad pro uvedení dané společnosti navenek. Environmentální účetnictví sleduje v prvé řadě: množství surovin, ze kterých se během výroby stane odpad nebo které se během produkce ztratí, náklady na likvidaci odpadů, náklady, které jsou následkem dodržování všech nařízení a norem D_na_podnikov%C3%A9_%C3%BArovni 14

15 Audit jakosti Prvotní funkcí auditu jakosti, je prověřit především vnitřní kontrolu kvality a také systém řízení jakosti v dané společnosti. Jedná se tedy o nezávislé a systematické zkoumání s cílem určit: zda provoz daného podniku v oblasti jakosti a výsledky s nimi spojené jsou v souladu se stanovenými plány, zda je vše realizováno efektivně, zda je vše realizováno v souladu s právními normami a předpisy, a zda je vše prováděno tak, aby to vedlo k dosažení stanovených cílů. Předmět auditu jakosti může být různý: buď je věnován pouze finálnímu výrobku, tzn. v případě, že výrobek po provedení auditu jakosti splňuje všechny předepsané podmínky a normy kvality, je mu udělen certifikát, obvykle zveřejněn na obalu daného výrobku, anebo v širším pojetí, je uskutečňován audit jakosti systému řízení podniku jako celku. Výsledkem je následné udělení certifikátu v rámci norem ISO (mezinárodní normy stanovující požadavky na systémy řízení a zabezpečování jakosti). 18 V reálném životě se můžeme setkat s tímto druhem auditu v mnoha podobách: výchozí analýza jedná se o celkovou prověrku samotného systému a postupů zabezpečování jakosti s ohledem na požadavky stanovené v ISO, dílčí audity prostřednictvím těchto auditů se prověřuje zabezpečování jakosti u jednotlivých prvků či útvarů, nejedná se o komplexní pohled, následné audity již z názvu vyplývá, že prostřednictvím těchto auditů se provádí následná kontrola, zda nápravná opatření doporučená předcházející prověrkou jsou dodržována, předprověrka tento typ auditu jakosti se týká celého systému a je prováděn ještě před samotným oficiálním auditem. Cílem je odhalit nedostatky, které by bránily v úspěšném provedení samotného auditu jakosti, 18 MÜLLEROVÁ LIBUŠE, Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, Praha: ASPI, a. s.,

16 oficiální (certifikační) audit audit prováděn druhou nebo třetí stranou s cílem ověřit způsobilost dodavatelského systému, audit personálu některá pracovní místa si žádají určitou kvalifikaci a jsou na pracovníky kladeny vysoké nároky. Prostřednictvím tohoto auditu je ověřována jejich způsobilost. 19 Účel auditu, členění dle osobou provádějící samotný audit: interní audit tento typ auditu je provádět vlastními (interními) auditory podniku, audit dodavatele tzv. audit druhou stranou. Je realizován auditory odběratele, certifikační audit tzv. audit třetí stranou. Je prováděn nezávislou třetí stranou za účelem získání objektivního posudku (certifikátu) Počítačový audit Počítačový neboli informační audit vznikl v důsledku rozvoje informačních technologií a čím dál většího využívání výpočetní techniky při zpracování dat a informací. Pod tento druh auditu se řadí nejen ověřování a kontrola používaných integrovaných informačních systémů v podniku, ale i typ ochrany dat těchto systémů. Kontrola se týká oblasti jak softwaru (používaných programů), ale i hardwaru (používané prostředky výpočetní techniky) včetně zabezpečení dat Audit funkce informatiky Náplní tohoto typu auditu je sledování existence vnitřní kontroly zpracování dat ve společnosti. K tomu je zapotřebí analýza rizik, které se týkají základních funkcí řízení, správy, plánování, organizování aj. Audit funkce informatiky je rozdělen do 3 částí: první část analyzuje, zda organizace odpovídá stanoveným kritériím určených vedením podniku a potřebám současnosti, 19 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

17 v druhé části se audit věnuje pracovním postupům, které se týkají jak běžného využívání informační technologie, tak i jejímu vývoji, třetí část ověřuje kontrolu informačního systému jako celku a sleduje bezpečnostní opatření pro zařízení, programy a údaje Audit informačních systémů Audit informačních systémů zahrnuje kontrolu informačních systémů a to jak automatizovaných, tak i neautomatizovaných. Jedná se o soubor programů navrhovaných s cílem vyřešit konkrétní problém v rámci jedné společnosti prostřednictvím informační technologie. Jedná se například o oblast účetnictví, řízení dodavatelů, fakturace aj. Neboť se každá tato oblast svým charakterem liší, jsou značně různorodé i postupy v rámci auditu Forenzní audit Forenzní audit je směřován proti hospodářské kriminalitě. Následkem této kriminality pak společnosti přichází odhadem kolem 2 až 5 % svého obratu. 22 Ve prospěch podniku by měl být dáván největší důraz na prevenci, tj. učinit vše potřebné pro ochranu majetku dané společnosti. Zakázky na forenzní audit se týkají předem stanovené oblasti. Pokud v té však k trestné činnosti již do určité míry dojde, cílem je především odhalit protizákonné jednání a to jak jednotlivců, tak skupin včetně získání důkazů potřebných pro úspěšný průběh soudních sporů. V dnešní době s nabídkou služeb forenzního auditu přichází především externí auditorské firmy a to v následující formě: odhalit protizákonná jednání včetně zjištění odcizených finančních obnosů, určení viníků a stanovení preventivních opatření, nalezení a obnovení majetku, který byl v rámci hospodářské kriminality zpronevěřen, je zde i možnost prostřednictvím služeb externího auditu mezinárodní spolupráce, šetření prostřednictvím vlád a správních orgánů, 21 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

18 nacházení preventivních opatření a doporučení zabraňující dalším případným podvodům, sjednání majetkových nároků a jejich přezkoumání jménem pojišťovny. 23 Kromě auditorských firem se v oblasti forenzního auditu můžeme setkat také s detektivními a advokátními kancelářemi a nemělo by se určitě zapomenout i na firmy s poradenskými službami. Jedná se především o složitější a záludnější případy Audit účetní závěrky neboli externí audit Tato podkapitola bude věnována pouze stručné charakteristice auditu účetní závěrky neboli externímu auditu, neboť právě on bude předmětem dalšího podrobného výkladu v této diplomové práci. Audit účetních výkazů, finanční či externí audit spočívá v ověření účetních výkazů nezávislým auditorem. Externí auditor musí získat na základě tohoto ověření dostatek důkazních informací, aby mohl vyjádřit svůj nezávislý názor, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé, věrné a průkazné. Tento typ auditu je prováděn zpravidla na základě určité objednávky. Pokud se jedná o vlastníka jednoho podniku (účetní jednotky), hovoříme o auditu individuální účetní závěrky. V případě žádosti vlastníků skupiny podniků o audit, jedná se o kontrolu konsolidované účetní závěrky. Externí audit je prováděn buď jednotlivcem fyzickou osobou nebo auditorskou společností prostřednictvím jejích pracovníků auditorů a jejich asistentů. Pokud je audit účetních výkazů uskutečňován dle předpisů platných v České republice českých účetních standardů, hovoříme o auditu účetní závěrky také jako o zákonném či statutárním auditu. Audit může být prováděn rovněž podle mezinárodních standardů např. GAAP Generaly Accepted Accounting Principles nebo IAS International Accounting Standarde. 24 Prvotním cílem auditu účetních výkazů je zvýšit věrohodnost účetních informací podniků, které jsou povinny zveřejňovat svou účetní závěrku. Prevence proti vzniku chyb a podvodů může být určitým okrajovým produktem auditu účetní závěrky, ale také nemusí. 23 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

19 Vztah mezi interním a externím auditem Jak je již v této práci výše zmíněno, interní audit je prováděn specializovaným pracovníkem interním auditorem, který je zpravidla zaměstnancem daného podniku, zatímco u externího auditu je jedna zásadní podmínka a to, že je uskutečňován nezávislým externím auditorem, tj., pracovníkem, který není součástí auditované společnosti. V interním a externím auditu se, až na malé výjimky, používají obdobné auditorské postupy a metody. Ale pokud se jedná o cíle, ty jsou zcela odlišné. Cílem externího auditora je především vydat nezávislou zprávu neboli tzv. výrok auditora o účetní závěrce dané společnosti (účetní jednotky). Co se týká cílů interního auditu, ty jsou v porovnání mnohem rozsáhlejší, protože auditorská činnost týkající se tohoto druhu auditu zahrnuje řadu oblastí aktivit a operací ve společnosti. Není omezována pouze pro oblast finanční a ekonomickou. Přínosy, které plynou z určité spolupráce mezi interním a externím auditorem: přináší úsporu nákladů i času při provádění auditorských úloh, další přínos je v dokonalejším poznání auditovaných oblastí a následném vyhotovení kvalitnějších zpráv pro vedení společnosti, lepší identifikace rizikových oblastí, přínosem je i lepší podpora interního auditu s využitím závěrečných zpráv externího auditu, přínos v informovanosti o auditorských technikách, které jsou rozvíjeny prostřednictvím interních auditorů. 25 Pokud externí auditor při auditu účetní závěrky využívá výsledků interního auditu, dochází k určitému jeho posouzení práce interní auditorské činnosti. Proto, aby externí auditor mohl využít informací z interního auditu, musí v prvé řadě získat určitý přehled o jeho metodách a činnostech. Pak může výsledky využít při plánování auditu a vypracování auditorských postupů a metod. Ve fázi plánování auditu externí auditor zhruba zhodnotí, zda výstupy interního auditora jsou využitelné či nikoli v některých oblastech při auditu účetní závěrky, kterou bude v budoucnu provádět. Toto předběžné zhodnocení má pak vliv na jeho rozhodnutí, jestli 25 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

20 práci interního auditora použije k úpravě povahy, časového rozvržení a rozsahu externího auditu. Pokud má zájem použít, je vhodné předem se dohodnout na: načasování této práce, rozsahu prací prováděných interním auditorem, způsobu testování, navrhovaných metodách výběru vzorků, dokumentaci prováděných prací, postupech a metodách kontroly a vykazování. Externí auditor si vyžádá, na základě určité domluvy, podklady a informace související s auditem účetní závěrky. Obě dvě strany si navzájem dohodnou průběžné informovaní o veškerých skutečnostech, výsledcích či rizicích, které by mohly být důležité pro průběh jejich práce. V případě, že tedy externí auditor využije podklady a výsledky z interního auditu, měl by určitě nakonec zhodnotit, do jaké míry to přispělo k cílům externího auditu. 20

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 5 Právní rámec externího auditu a jeho dokumentace podle ISA 200. Forenzní audit. V. Blok 5.1 Vybraná legislativa

Více

Léto Externí audit vymezení. Ing. Petr Mach. 1. EA příjemci auditorských služeb. 2. Legislativa. 3. Vymezení auditorských služeb

Léto Externí audit vymezení. Ing. Petr Mach. 1. EA příjemci auditorských služeb. 2. Legislativa. 3. Vymezení auditorských služeb Léto 2014 2. Externí audit vymezení Ing. Petr Mach 1. EA příjemci auditorských služeb 2. Legislativa 3. Vymezení auditorských služeb 4. Osoba auditora 2 Výsledky externího auditu (zpráva auditora) jsou

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Interní audit a jeho úloha

Interní audit a jeho úloha Interní audit a jeho úloha Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vývoj interního auditu S rostoucí velikostí podniků dochází ke zvýšenému riziku omylů a podvodů důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 2014, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství poslání, cíle, specifika strana 2 Co je vlastně

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Definice auditu, jeho cíle a podstata

Definice auditu, jeho cíle a podstata Definice auditu, jeho cíle a podstata Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Pojetí auditu 1) Širší pojetí - prostředek, kterým se jedna osoba ujišťuje druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité skutečnosti,

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Léto 2014 Interní audit historie, význam, funkce Ing. Petr Mach 1. Historie interního auditu 2. Význam a funkce interního auditu 2 Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Bylo stanoveno,

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Ing.Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor připravuje shrnutí závěrů auditu při každém auditu, aby: zdokumentoval své úvahy týkající se přiměřenosti provedené auditorské

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Metodický pokyn KAČR

Metodický pokyn KAČR Metodický pokyn KAČR k vyhotovení Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce Tento metodický pokyn upravuje postup auditorů, kteří pro vybrané žadatele Státního zemědělského intervenčního

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti Výroční zpráva o průhlednosti společnosti FINECO audit spol. s r.o. Účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 1/6 Obsah 1. Úvod.... 3 2. Právní struktura, vlastnictví a charakteristika sítě.. 3 3. Struktura

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu B_AudAuditing - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 3 Obecné cíle externího auditora IV. Blok 3.1 Externí audit -realizace Tento audit provádějí autorizovaní externí pracovníci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Postupy interního auditu

Postupy interního auditu Postupy interního auditu Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Cíl interního auditu Interní audit je mechanismus pro nezávislé přezkoumávání chodu společnosti z pověření jejího vedení Hlavní cíl interního auditu

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. 158 00 Praha 5, Seydlerova 2451 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2007 Obec Kestřany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM UNIVERZITA KARLOVA DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více