Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 15. dubna 2010 Bc. Jitka Neckářová 2

3 Anotace práce: Záměrem diplomové práce zpracované na téma Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky je v prvé řadě vymezení právní úpravy auditu na území České republiky, přiblížení a vysvětlení podstaty auditu jako celku a dále nastínění problematiky účetní závěrky. Účelem práce je především seznámit jak s auditorskou profesí a jejím vývoje, tak i s podmínkami její realizace. Obsah práce je zaměřen na proces auditu účetní závěrky, jeho jednotlivé fáze a dokumenty s ním spjaté. Annotation of the work: The dissertation Legal framework of audit and audit of financial statements covers legislation guidelines related to financial audit in the Czech Republic as well as explanation of the fundamentals of audit. The text is also pointing out to key issues of financial closing. The aim is to introduce the auditor profession, its evolution and basic conditions needed to be met. The content focuses on the audit process, its phases and relevant documents being used during the audit process. 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Význam auditu jako celku Vymezení pojmu audit Definice auditu Funkce a cíle auditu Význam auditu Druhy auditu Interní audit Ekologický audit Audit jakosti Počítačový audit Audit funkce informatiky Audit informačních systémů Forenzní audit Audit účetní závěrky neboli externí audit Vztah mezi interním a externím auditem Auditorská profese a její vývoj Historie a vývoj auditorské profese Předpoklady pro výkon auditorské profese a profesní etika Odborná způsobilost auditora Povinnost mlčenlivosti Význam nezávislosti auditorské profese a zabránění střetu zájmů Souhrnný přehled faktů k problematice auditu Kdo smí auditorskou profesi vykonávat Auditorská zkouška Jak se stát asistentem auditora Práva a povinnosti auditora Nejznámější auditorské firmy Komora auditorů ČR Vymezení auditu účetní závěrky a jeho právní vymezení v ČR Legislativní rámec ČR Podstata a význam auditu účetní závěrky Předmět auditu účetní závěrky Charakteristika účetní závěrky Druhy účetních závěrek Rozsah účetní závěrky Dokumenty spojené s auditem účetní závěrky Právní dokumenty Účetní závěrka a výroční zpráva Daňové dokumenty Účetní dokumenty Proces auditu účetní závěrky Příprava na audit Fáze přípravy před uzavřením smlouvy Předběžné pracovní postupy auditora Vytvoření plánu auditu Posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků Plánování auditorského přístupu Plán testu spolehlivosti vnitřních kontrol Plán testů věcné správnosti Shrnutí a projednání plánu auditu Provedení auditu Provedení testu spolehlivosti Provedení testu věcné správnosti Posouzení účetní závěrky a výroční zprávy Závěrečná fáze auditu Posouzení následných událostí Prohlášení vedení společnosti Zpráva auditora Praktický příklad auditu

5 Úvod Téma mé diplomové práce se nazývá: Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky a je koncipována především z obecného hlediska na základě údajů dosažených z odborné literatury. Záměrem této práce zpracované na výše uvedené téma, je v prvé řadě vymezení právní úpravy auditu na území České republiky, přiblížení a vysvětlení podstaty auditu jako celku a dále nastínění problematiky účetní závěrky. Účelem práce je hlavně seznámit jak s auditorskou profesí a jejími podmínkami realizace, tak s procesem auditu účetní závěrky, jeho jednotlivými fázemi a dokumenty s ním spjatými. První kapitola je věnována z počátku vymezení pojmu auditu obsahující stručný nástin historického vývoje a vzniku auditorské činnosti, následně pokračuje, pro objasnění, uvedením i některých definic tohoto pojmu. Poté se tato část práce zaměřuje na funkce a cíle auditu obecně a závěrečná etapa této kapitoly je věnována tématu významu a konkrétním druhům auditu. Druhá kapitola pojednává jak o problematice auditorské profese a jejím vývoji, tak i o podmínkách její realizace. V úvodu je nastíněna historie a vývoj auditorské profese a jádrem celé této části je podrobné rozpracování této problematiky, především předpoklady pro její výkon včetně profesní etiky a další zajímavá fakta související s podmínkami její realizace. V závěru je čtenář seznámen s tématikou Komory auditorů České republiky. Cílem třetí části této práce je v prvé řadě vymezit legislativní rámec auditu účetní závěrky na území České republiky, přiblížit a vysvětlit podstatu a význam externího auditu a dále seznámit s problematikou účetní závěrky podle české legislativy. Jsou zde vymezeny druhy účetní závěrky, náležitosti, jejich rozsah a jednotlivé výkazy účetní závěrky. V části čtvrté je obsažen stručný výčet a charakteristika dokumentů spojených s auditem účetní závěrky, které lze zahrnout do tzv. fáze přípravy společnosti na finanční audit. Je zde probrána dokumentace právní, daňová i účetní, ale především účetní závěrka a výroční zpráva. Pátá kapitola je stěžejní částí celé diplomové práce. Podrobně rozpracovává problematiku procesu auditu účetní závěrky. Jsou zde vymezeny dílčí činnosti související s procesem finančního auditu, od přípravy, vytvoření plánu až po samotné provedení auditu spočívající v testování a v neposlední řadě také seznámení se závěrečnou fází auditu. V následujícím příkladu je pak možné shlédnout dokumentaci společnosti, která je spjata s auditem účetní závěrky. 5

6 1. Význam auditu jako celku Audit je nedílnou součástí ekonomického života v podobě kontroly, která je uplatňována v určitém systému rozdělování v bohactví dané společnosti. Pokud se jedná o jeho význam, ten pak následně vyplývá z charakteru ekonomického prostředí, ve kterém je audit realizován Vymezení pojmu audit Pojem audit vznikl již ve 13. století a jako označení byl užíván v anglosaských zemích. Pochází z latinského slova audire, které v překladu znamená slyšení, poslouchání či dozvídání se. 1 Z hlediska historického je počátek pojmu audit spjat již se starým Římem, kde roli auditorů splňovali tzv. questoři. Úlohu těchto vládních vyšetřovatelů bylo informovat o stavu státní pokladny a majetku. 2 K velkému rozvoji auditu došlo během 19. století ve Velké Británii. Zde docházelo k postupnému nárůstu jak veřejného, tak soukromého podnikání společně se zvyšováním zisků a příjmů. To vedlo k potřebě co nejvíce zabezpečit spolehlivost účetnictví a co nejpřesněji vést evidenci a kontrolu obchodních operací. Proto v tomto období začala být prováděna, prostřednictvím veřejných účetních, nezávislá specializovaná profese auditora či auditing (mluvíme o vědecké disciplíně, auditování neboli provádění auditu). 3 Dnes v 21. století se s pojmem audit nebo auditing setkáváme velmi často. Audit zasahuje do mnoha oblastí, které jsou svázány s podnikatelskou činností. Nejedná se již jen o oblast finanční či účetní, ale je možné se s ním setkat také v podobě například ekologický audit, počítačový audit, audit jakosti aj. Problematika druhů či oblastí, ve kterých je audit uplatňován bude věnována jedna z následujících kapitol Definice auditu V průběhu let existence auditu se shromáždila celá řada definic a vysvětlení pojmu audit. Ale možno říci, že všechny se shodují na tom, že se jedná o ověřovací činnost dokumentů či revizi dokladů a informací související s jakoukoli oblastí podnikatelské činnosti, která je 1 CSc., DVOŘÁČEK JIŘÍ Doc., Audit, Czech management institute Praha, manažerská fakulta, Praha GALLOWAY DAVID, Interní audit: průvodce nového auditora, Praha GALLOWAY DAVID, Interní audit: průvodce nového auditora, Praha

7 prováděna nezávislou osobou. Účelem je především zjistit, zda je dokumentace platná a spolehlivá a zdali údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti v souladu s předepsanými pravidly. Vzhledem k rozsáhlému množství dokladů a informací se audit v převážném množství případů zabývá jen vzorky. Jeho výsledek tedy není naprosto jistý, ale podává rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení. Dále je pro zajímavost uvedeno pár ukázek, jak je možné audit definovat. Dle zákona č. 93/2009 Sb., 2 odst. 1 o auditorech je audit definován jako: ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů, ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou. 4 Vybrala jsem některá vysvětlení auditu z mnoha definic, které uvádí Komora auditorů České republiky, zní takto: Audit je přezkoušení účetních výkazů, vlastního účetního systému a účetních zápisů oprávněných auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Zdroj: Ekonomický slovník, Collins 5 Audit je způsob, kterým je jedna osoba ujištěna druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu předmětné věci, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba takového auditu vzniká, protože první osoba má pochybnosti nebo si není jista kvalitou, podmínkami nebo stavem předmětné věci a sama není schopna se těchto pochybností či nejistoty zbavit. Zdroj: Lee T. A., The nature, scope and qualities of auditing. 6 Definice auditu, kterou publikoval David N. Ricchiute ve své knize Audit zní: Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se 4 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů

8 informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům. 7 Jak vyplývá z výše uvedené definice, jedná se o proces zkoumání a sdělování. Zkoumáním je při auditing míněno soustavné shromažďování účetních informací a vyhodnocování důkazů pro dospění k názoru, že uvedené údaje ve finančních výkazech společnosti jsou pravdivé a současně nejsou v rozporu s všeobecně přijatými zásadami. Proces sdělování zahrnuje na závěr celé kontroly vyhotovení písemné zprávy prostřednictvím auditora, která následně informuje všechny zainteresované osoby o výsledku auditu. Vztah mezi uživateli auditu a předmětem zkoumání je znázorněn na následujícím obrázku. Obr Vztah mezi subjekty auditu a předmětem zkoumání 8 I když existuje velké množství vymezení a definic, které objasňují pojem audit, podstata a cíl auditingu, by měl být vždy stejný. Odlišnosti se objevují především ve způsobu podání, a také z hlediska právních podmínek země daného auditora. 7 DAVID N. RICCHIUTE, Audit, Praha Zdroj: SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 18 8

9 1.3. Funkce a cíle auditu Základní cíl auditu jednoznačně vyplývá již z výše uvedených definic auditu. Je jím především zvýšení věrohodnosti účetních informací u takových společností, které jsou povinny dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle obchodního zákoníku, zveřejnit své účetní závěrky a výroční zprávy. Ze základního cíle lze následně odvodit druhotné cíle a funkce auditu: morální a preventivní funkce auditu spočívá v napomáhání ke snižování chyb a podvodů v účetnictví v daném podniku, poradenská a výchovná funkce vyplývá ze schopnosti auditora kvalifikovaně poradit svému klientovi ve sporných situacích. Provádění pravidelného auditu napomáhá vytvořit určité návyky, které následně vedou ke zkvalitnění účetního systému. Je nutné vymezit, vzhledem k častým omylům ve veřejnosti, co není považováno za cíle či funkce auditu. Jedná se především o tyto skutečnosti: potvrzovat správnost účetnictví podniku, zjišťovat eventuální podvody, potvrzovat dodržování veškerých právních norem účetní jednotkou, potvrzovat správnost daňového přiznání. 9 Již ke zmíněným činnostem, které nejsou považovány za funkce auditu, by se daly zařadit ještě i dvě následující, a to: hodnocení, zda je společnost řízena řádným a efektivním způsobem, potvrzování budoucí životaschopnosti účetní jednotky. 10 Na závěr této podkapitoly by bylo možno uvést, že cíle a funkce auditu jsou propojovány nejen s okolím účetním, ale lze zmínit i prostředí ekonomické a sociální (tzn. Audit je možno považovat za součást sociální kontroly při systému rozdělování zisku). 9 SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, SEDLÁČEK JAROSLAV, Základy auditu, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita,

10 1.4. Význam auditu Co se týká významu auditu, ten je závislý na typu investičního prostředí. Zde pak existují dva modely: 1. Anglosaský model 2. Kontinentální model Jedním z modelů, jak jsem již uvedla, je tzv. anglosaský, který je charakteristický především pro státy - Velké Británie, USA aj. Druhým je model kontinentální, vyskytující se např. ve Francii a Německu. Anglosaský model založený především na rozptýleném vlastnictví kapitálu klade výrazný důraz na finanční výkaznictví a audit. Investoři zde mají naprosto pasivní roli a nulový podíl na správě a řízení společnosti, a proto zde má úloha auditora - nezávislé osoby, která provádí účetní analýzu a vyjadřuje se k věrohodnosti účetních výkazů, naprosto nenahraditelné místo. Nedostatkem tohoto modelu je hodnocení managementu dané společnosti na základě ocenění podniků na kapitálových trzích. Kontinentální model je charakteristický financováním především investičními institucemi. Rozhodující vlastníci jsou ve vedení podniku, aktivně se účastní správy a řízení dané společnosti, mají přístup k interním informacím. Na jejich základě si pak mohou sami udělat představu o finanční situaci daného podniku. Audit u tohoto typu modelu má spíše právní a formální charakter Druhy auditu Audit se může věnovat různým oblastem lidské činnosti, proto také existuje velká řada druhů auditů. Já zde, ve své práci uvedu pouze, dle mého názoru, ty nejznámější Interní audit Interní audit se začal uplatňovat poprvé v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví na přelomu 30. a 40. let 20. století. Později se rozmohl i v průmyslové a obchodní oblasti. Interní audit, nazývaný také interní finanční audit, je zaměřen na kontrolu podnikových procesů a jevů uvnitř samotné účetní jednotky. Bývá zpravidla definován jako: Nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický 10

11 metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů. 11 Interní audit je prováděn specializovaným pracovníkem interním auditorem, který je zpravidla zaměstnancem daného podniku. V případě velkých společností, se kterými je tento typ auditu nejvíce spjat, je interní audit provádět dokonce specializovaným pracovištěm s několika zaměstnanci, které je nezávislé na podnikovém managementu daného podniku. Nezávislost umožňuje interním auditorům následně vynášet nestranné informace, které jsou důležité pro řádný chod společnosti. V interním auditu se v zásadě používají obdobné auditorské postupy a metody jako u auditu účetních výkazů. Ale pokud se jedná o cíle, ty jsou zcela odlišné. Služby poskytované interním auditem jsou určeny i jiným cílovým skupinám uživatelů než u externího auditu. Hlavními žadateli o služby interního auditu jsou: řídící orgány společnosti (například v akciové společnosti vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada), provozní management využívá služby interního auditu v podobě analýzy, hodnocení, doporučení, návrhů či informací s cílem zefektivnit svou činnost, výbor pro audit, externí auditoři spolupráce externího a interního auditu přináší úsporu nákladů i času při provádění auditu jako takového a dochází i ke snížení auditorského rizika. 12 Pokud se jedná o základní aktivity interního auditu, můžeme zmínit následující: analyzovat podnik jako celek, sledovat jeho správné řízení a následně navrhnout vhodná doporučení vedení podniku, kontrolovat důvěryhodnost informačního systému podniku, ověřovat, zda je vše prováděno v rámci norem, předpisů a pokynů vedení společnosti, 11 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

12 sledovat provádění revizí na všech úsecích činnosti podniku, informovat vedení organizace o nedostatcích zjištěné interním auditem a doporučit jak tyto odhalené anomálie odstranit, zabezpečit, aby všechny zdroje podniku byly efektivně využity, spolupracovat s externí auditorskou činností, provádět speciální studie věnované podniku jako celku, jeho odvětví, ale i ekonomickému prostředí, ve kterém se organizace nachází. 13 Dříve než se vedení podniku rozhodne pro vytvoření nezávislého útvaru interního auditu v rámci své organizace, bylo by dobré zvážit, zda jsou pro to vhodné dispozice. Především se jedná o: velikost podniku, ekonomickou situaci a předmět činnosti dané společnosti, vizi vedení podniku o interním auditu, úroveň vnitřní kontroly, materiální a personální zdroje. Obr Zařazení útvaru interního auditu do organizační struktury DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, Zdroj: DVOŘÁČEK, J. A KAFKA, T., Interní audit v praxi, Brno: Computer Press

13 Na výše uvedeném obrázku je znázorněno nejčastěji se vyskytující schéma začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury u akciových společností, se kterými je nejvíce spjat. Pokud se pak jedná o zařazení tohoto útvaru do organizační struktury dané společnosti, může nabývat různých podob. Zda je útvar interního auditu podřízen představenstvu či dozorčí radě je pak závislé na typu podnikového řízení. V zájmu všech cílových skupin využívající služeb interních a externích auditorů je maximální souhra jejich činností. Jednou z mnoha cest této koordinace je vytvoření tzv. výboru pro audit, který vzniká především ve větších podnicích, zejména v akciových společnostech. Úkolem výboru pro audit není řízení společnosti, nýbrž dohlížení nad tím, jak jsou prováděny podnikatelské aktivity v dané společnosti. Primárním úkolem a zároveň cílem tohoto výboru je pomáhat vedoucím orgánům dané organizace dozorčí radě, představenstvu při plnění jejich povinností. Současně s nimi je odpovědný za oblast účetnictví, vnitřní kontrolu, výkaznictví, zpracování výroční zprávy společnosti či zveřejnění informací externím uživatelům. Zásady pro řízení a správu ve formě doporučení jsou zpracovány Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pod zkratkou OECD. Výbor pro audit je považován na potřebný a velmi užitečný a je v kontaktu především s dozorčí radou, externími a interními auditory a finančními manažery Ekologický audit Ekologický audit představuje určitý druh kontroly stavu území z hlediska ochrany životního prostředí. Je založen na fyzické kontrole dané lokality, na sběru informací o její historii, na prověřování již existující dokumentace a především na nepřetržité kontrole procesů, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Výstupem ekologického auditu je: posouzení prováděných činností z hlediska dodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí, vytvoření určitého evidence prováděných činností, výčet a posouzení všech možných rizik ohrožování životního prostřední, 13

14 návrh následného postupu pro jejich odstranění s odhadem výše nákladů s tím souvisejících. 15 V současné době největší uplatnění tohoto druhu auditu je zejména v oblasti chemického a jaderného průmyslu, kde je velké riziko ohrožení životního prostředí. Ekologický audit lze zpracovávat podle různých metodik: lze posuzovat environmentální chování firmy jako celku, či zpracovat dílčí ekologický audit týkající se pouze určitého problému (např.: ochrana ovzduší, nakládání s vodami aj.), lze vypracovat audit ekologických rizik a závazků minulé a současné činnosti společnosti (např.: při převodech majetku, úvěrech poskytovaných bankami a pojistkách, je to určeno především pro průmyslové podniky, investiční firmy a bankovní sektor.) 16 Evidence a vykazování nákladů spojených s ochranou životního prostředí je náplní tzv. environmentálního účetnictví. Výkazy tohoto druhu účetnictví shromažďují a předkládají environmentální výdaje (výdaje související s ochranou životního prostředí) společnosti za dané období: jsou informačním zdrojem pro vedení společnosti, mohou být použity jako podklad pro uvedení dané společnosti navenek. Environmentální účetnictví sleduje v prvé řadě: množství surovin, ze kterých se během výroby stane odpad nebo které se během produkce ztratí, náklady na likvidaci odpadů, náklady, které jsou následkem dodržování všech nařízení a norem D_na_podnikov%C3%A9_%C3%BArovni 14

15 Audit jakosti Prvotní funkcí auditu jakosti, je prověřit především vnitřní kontrolu kvality a také systém řízení jakosti v dané společnosti. Jedná se tedy o nezávislé a systematické zkoumání s cílem určit: zda provoz daného podniku v oblasti jakosti a výsledky s nimi spojené jsou v souladu se stanovenými plány, zda je vše realizováno efektivně, zda je vše realizováno v souladu s právními normami a předpisy, a zda je vše prováděno tak, aby to vedlo k dosažení stanovených cílů. Předmět auditu jakosti může být různý: buď je věnován pouze finálnímu výrobku, tzn. v případě, že výrobek po provedení auditu jakosti splňuje všechny předepsané podmínky a normy kvality, je mu udělen certifikát, obvykle zveřejněn na obalu daného výrobku, anebo v širším pojetí, je uskutečňován audit jakosti systému řízení podniku jako celku. Výsledkem je následné udělení certifikátu v rámci norem ISO (mezinárodní normy stanovující požadavky na systémy řízení a zabezpečování jakosti). 18 V reálném životě se můžeme setkat s tímto druhem auditu v mnoha podobách: výchozí analýza jedná se o celkovou prověrku samotného systému a postupů zabezpečování jakosti s ohledem na požadavky stanovené v ISO, dílčí audity prostřednictvím těchto auditů se prověřuje zabezpečování jakosti u jednotlivých prvků či útvarů, nejedná se o komplexní pohled, následné audity již z názvu vyplývá, že prostřednictvím těchto auditů se provádí následná kontrola, zda nápravná opatření doporučená předcházející prověrkou jsou dodržována, předprověrka tento typ auditu jakosti se týká celého systému a je prováděn ještě před samotným oficiálním auditem. Cílem je odhalit nedostatky, které by bránily v úspěšném provedení samotného auditu jakosti, 18 MÜLLEROVÁ LIBUŠE, Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, Praha: ASPI, a. s.,

16 oficiální (certifikační) audit audit prováděn druhou nebo třetí stranou s cílem ověřit způsobilost dodavatelského systému, audit personálu některá pracovní místa si žádají určitou kvalifikaci a jsou na pracovníky kladeny vysoké nároky. Prostřednictvím tohoto auditu je ověřována jejich způsobilost. 19 Účel auditu, členění dle osobou provádějící samotný audit: interní audit tento typ auditu je provádět vlastními (interními) auditory podniku, audit dodavatele tzv. audit druhou stranou. Je realizován auditory odběratele, certifikační audit tzv. audit třetí stranou. Je prováděn nezávislou třetí stranou za účelem získání objektivního posudku (certifikátu) Počítačový audit Počítačový neboli informační audit vznikl v důsledku rozvoje informačních technologií a čím dál většího využívání výpočetní techniky při zpracování dat a informací. Pod tento druh auditu se řadí nejen ověřování a kontrola používaných integrovaných informačních systémů v podniku, ale i typ ochrany dat těchto systémů. Kontrola se týká oblasti jak softwaru (používaných programů), ale i hardwaru (používané prostředky výpočetní techniky) včetně zabezpečení dat Audit funkce informatiky Náplní tohoto typu auditu je sledování existence vnitřní kontroly zpracování dat ve společnosti. K tomu je zapotřebí analýza rizik, které se týkají základních funkcí řízení, správy, plánování, organizování aj. Audit funkce informatiky je rozdělen do 3 částí: první část analyzuje, zda organizace odpovídá stanoveným kritériím určených vedením podniku a potřebám současnosti, 19 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

17 v druhé části se audit věnuje pracovním postupům, které se týkají jak běžného využívání informační technologie, tak i jejímu vývoji, třetí část ověřuje kontrolu informačního systému jako celku a sleduje bezpečnostní opatření pro zařízení, programy a údaje Audit informačních systémů Audit informačních systémů zahrnuje kontrolu informačních systémů a to jak automatizovaných, tak i neautomatizovaných. Jedná se o soubor programů navrhovaných s cílem vyřešit konkrétní problém v rámci jedné společnosti prostřednictvím informační technologie. Jedná se například o oblast účetnictví, řízení dodavatelů, fakturace aj. Neboť se každá tato oblast svým charakterem liší, jsou značně různorodé i postupy v rámci auditu Forenzní audit Forenzní audit je směřován proti hospodářské kriminalitě. Následkem této kriminality pak společnosti přichází odhadem kolem 2 až 5 % svého obratu. 22 Ve prospěch podniku by měl být dáván největší důraz na prevenci, tj. učinit vše potřebné pro ochranu majetku dané společnosti. Zakázky na forenzní audit se týkají předem stanovené oblasti. Pokud v té však k trestné činnosti již do určité míry dojde, cílem je především odhalit protizákonné jednání a to jak jednotlivců, tak skupin včetně získání důkazů potřebných pro úspěšný průběh soudních sporů. V dnešní době s nabídkou služeb forenzního auditu přichází především externí auditorské firmy a to v následující formě: odhalit protizákonná jednání včetně zjištění odcizených finančních obnosů, určení viníků a stanovení preventivních opatření, nalezení a obnovení majetku, který byl v rámci hospodářské kriminality zpronevěřen, je zde i možnost prostřednictvím služeb externího auditu mezinárodní spolupráce, šetření prostřednictvím vlád a správních orgánů, 21 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

18 nacházení preventivních opatření a doporučení zabraňující dalším případným podvodům, sjednání majetkových nároků a jejich přezkoumání jménem pojišťovny. 23 Kromě auditorských firem se v oblasti forenzního auditu můžeme setkat také s detektivními a advokátními kancelářemi a nemělo by se určitě zapomenout i na firmy s poradenskými službami. Jedná se především o složitější a záludnější případy Audit účetní závěrky neboli externí audit Tato podkapitola bude věnována pouze stručné charakteristice auditu účetní závěrky neboli externímu auditu, neboť právě on bude předmětem dalšího podrobného výkladu v této diplomové práci. Audit účetních výkazů, finanční či externí audit spočívá v ověření účetních výkazů nezávislým auditorem. Externí auditor musí získat na základě tohoto ověření dostatek důkazních informací, aby mohl vyjádřit svůj nezávislý názor, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé, věrné a průkazné. Tento typ auditu je prováděn zpravidla na základě určité objednávky. Pokud se jedná o vlastníka jednoho podniku (účetní jednotky), hovoříme o auditu individuální účetní závěrky. V případě žádosti vlastníků skupiny podniků o audit, jedná se o kontrolu konsolidované účetní závěrky. Externí audit je prováděn buď jednotlivcem fyzickou osobou nebo auditorskou společností prostřednictvím jejích pracovníků auditorů a jejich asistentů. Pokud je audit účetních výkazů uskutečňován dle předpisů platných v České republice českých účetních standardů, hovoříme o auditu účetní závěrky také jako o zákonném či statutárním auditu. Audit může být prováděn rovněž podle mezinárodních standardů např. GAAP Generaly Accepted Accounting Principles nebo IAS International Accounting Standarde. 24 Prvotním cílem auditu účetních výkazů je zvýšit věrohodnost účetních informací podniků, které jsou povinny zveřejňovat svou účetní závěrku. Prevence proti vzniku chyb a podvodů může být určitým okrajovým produktem auditu účetní závěrky, ale také nemusí. 23 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

19 Vztah mezi interním a externím auditem Jak je již v této práci výše zmíněno, interní audit je prováděn specializovaným pracovníkem interním auditorem, který je zpravidla zaměstnancem daného podniku, zatímco u externího auditu je jedna zásadní podmínka a to, že je uskutečňován nezávislým externím auditorem, tj., pracovníkem, který není součástí auditované společnosti. V interním a externím auditu se, až na malé výjimky, používají obdobné auditorské postupy a metody. Ale pokud se jedná o cíle, ty jsou zcela odlišné. Cílem externího auditora je především vydat nezávislou zprávu neboli tzv. výrok auditora o účetní závěrce dané společnosti (účetní jednotky). Co se týká cílů interního auditu, ty jsou v porovnání mnohem rozsáhlejší, protože auditorská činnost týkající se tohoto druhu auditu zahrnuje řadu oblastí aktivit a operací ve společnosti. Není omezována pouze pro oblast finanční a ekonomickou. Přínosy, které plynou z určité spolupráce mezi interním a externím auditorem: přináší úsporu nákladů i času při provádění auditorských úloh, další přínos je v dokonalejším poznání auditovaných oblastí a následném vyhotovení kvalitnějších zpráv pro vedení společnosti, lepší identifikace rizikových oblastí, přínosem je i lepší podpora interního auditu s využitím závěrečných zpráv externího auditu, přínos v informovanosti o auditorských technikách, které jsou rozvíjeny prostřednictvím interních auditorů. 25 Pokud externí auditor při auditu účetní závěrky využívá výsledků interního auditu, dochází k určitému jeho posouzení práce interní auditorské činnosti. Proto, aby externí auditor mohl využít informací z interního auditu, musí v prvé řadě získat určitý přehled o jeho metodách a činnostech. Pak může výsledky využít při plánování auditu a vypracování auditorských postupů a metod. Ve fázi plánování auditu externí auditor zhruba zhodnotí, zda výstupy interního auditora jsou využitelné či nikoli v některých oblastech při auditu účetní závěrky, kterou bude v budoucnu provádět. Toto předběžné zhodnocení má pak vliv na jeho rozhodnutí, jestli 25 DVOŘÁČEK JIŘÍ, Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck,

20 práci interního auditora použije k úpravě povahy, časového rozvržení a rozsahu externího auditu. Pokud má zájem použít, je vhodné předem se dohodnout na: načasování této práce, rozsahu prací prováděných interním auditorem, způsobu testování, navrhovaných metodách výběru vzorků, dokumentaci prováděných prací, postupech a metodách kontroly a vykazování. Externí auditor si vyžádá, na základě určité domluvy, podklady a informace související s auditem účetní závěrky. Obě dvě strany si navzájem dohodnou průběžné informovaní o veškerých skutečnostech, výsledcích či rizicích, které by mohly být důležité pro průběh jejich práce. V případě, že tedy externí auditor využije podklady a výsledky z interního auditu, měl by určitě nakonec zhodnotit, do jaké míry to přispělo k cílům externího auditu. 20

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 5 Právní rámec externího auditu a jeho dokumentace podle ISA 200. Forenzní audit. V. Blok 5.1 Vybraná legislativa

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 2014, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství poslání, cíle, specifika strana 2 Co je vlastně

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen zákon ) jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů je dle ustanovení 4 odst. 1 písm. d)

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 4 Ročník 2003 Vydáno dne 31. března 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 k ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

6) Auditorské předpisy

6) Auditorské předpisy 6) Auditorské předpisy Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech Mezinárodní auditorské standardy (ISA International standars on auditing) Statut KA, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Kárný řád, Zkušební

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více