EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva a finanční nařízení, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy IFAC a INTOSAI a s jejich etickými kodexy v míře, v níž jsou tyto standardy a kodexy v kontextu Společenství relevantní. Auditoři jsou povinni dodržovat auditní manuály Evropského účetního dvora i auditní postupy, které EÚD přijal. Tento dokument uvádí definice všech příslušných standardů a přímo na ně odkazuje. Odkazuje se i na Evropské směrnice pro implementaci auditorských standardů INTOSAI. Koho kontaktovat Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na: Evropský účetní dvůr 12 rue Alcide de Gasperi L1615 LUXEMBOURG ADAR CONTACT/ECA nebo

2 Číslo stránky Obsah >>>> Strana 3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika Odborný úsudek Kompetence auditorů Profesionální skepse Kontrola kvality Dokumentace k auditu 1.2. FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky Podmínky auditních zakázek Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky 1.3. AUDIT VÝKONNOSTI >>>> Strana 7 >>>> Strana 9 >>>> Strana 12 >>>> Strana PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ 2.2. PLÁNOVÁNÍ AUDITU 2.3. ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU 2.5. POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA 2.6. ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.2. DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE 3.4. AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY 3.5. ANALYTICKÉ POSTUPY 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ 3.7. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ 3.8. AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ 3.9. PROPOJENÉ OSOBY UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA 4.2. POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU 4.3. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY 5.2. ZPRÁVA AUDITORA 5.3. SROVNATELNÉ INFORMACE 5.4. OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU - Strana 2 -

3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika IFAC Etický kodex pro auditory a účetní znalce INTOSAI Etický kodex INTOSAI 2.2 Při provádění auditů berou auditoři Účetního dvora v úvahu povinnosti úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, jak je stanoví služební řád a Kodex správného chování zaměstnanců Evropského účetního dvora. Jejich chování musí být rovněž v souladu s etickým kodexem INTOSAI i s etickým kodexem pro auditory a účetní znalce IFAC. Především jsou však povinni dbát o to, aby se audity prováděly způsobem, jež chrání a posiluje nezávislost Účetního dvora, jeho integritu, objektivitu a odbornou pověst a umožní zachovat důvěrnost informací získaných v průběhu auditu Odborný úsudek INTOSAI V různých situacích, k nimž dochází v průběhu kontroly státních správ, postupuje Účetní dvůr na základě svého vlastního úsudku Kompetence auditorů INTOSAI 2.1 Účetní dvůr rovněž přijímá politiky a postupy pro a) najímání zaměstnanců s vhodnou kvalifikací; b) rozvoj a školení zaměstnanců, jež jim umožní účelně vykonávat jejich úkoly; pro systém kariérního postupu auditorů a ostatních zaměstnanců; c) přípravu manuálů a jiných písemných pokynů a instrukcí k provádění auditů; d) podporu znalostí a zkušeností, jež jsou v rámci Účetního dvora k dispozici; zjišťování, které dovednosti k dispozici nejsou; vhodné rozdělení dovedností mezi auditní skupiny a přidělení dostatečného počtu osob na konkrétní audity; řádné plánování a dohled za účelem dosažení cílů na požadované úrovni náležité péče a zájmu Profesionální skepse ISA 200 Auditor přistupuje k plánování a provádění auditu s profesionální skepsí, s vědomím, že mohou existovat okolnosti, které způsobí, že účetní závěrka bude významným způsobem zkreslena. - Strana 3 -

4 Kontrola kvality Mezinárodní standard pro kontrolu kvality 1 EÚD vytváří systém kontroly kvality, jež mu poskytne přiměřenou jistotu, že Účetní dvůr a jeho zaměstnanci postupují v souladu s profesními standardy a regulatorními a právními předpisy a že zprávy, jež Účetní dvůr vydává, jsou přiměřené daným okolnostem. INTOSAI 2.1 implementaci č. 51 ISA 220 INTOSAI 3.2 Účetní dvůr musí přijmout politiku a postupy pro přezkum efektivnosti a účelnosti svých interních standardů a postupů. Tým provádějící zakázku realizuje postupy kontroly kvality, které přísluší jednotlivým auditorským zakázkám. Práce auditorů na všech úrovních a v každé fázi auditu by měla po celou dobu trvání auditu podléhat řádnému dohledu. Zdokumentovanou práci by měl přezkoumat zkušený auditor Dokumentace k auditu ISA 230 INTOSAI implementaci č. 26 Auditor by měl včas připravit dokumentaci k auditu, jež: a) poskytne dostatečný a přiměřený záznam skutečností, na jejichž základě bude vypracována auditní zpráva; b) prokáže, že audit byl proveden v souladu se standardy ISA a příslušnými právní a regulatorními požadavky FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky ISA 200 Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor na to, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s používaným rámcem finančního výkaznictví. V kontextu EU spočívá výrok EÚD o účetní závěrce EU v ročním prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o spolehlivost účtů a legalitu a správnost uskutečněných operací. - Strana 4 -

5 INTOSAI 3.4 Audit správnosti je významným aspektem auditu státní správy. Tento typ auditu Účetnímu dvoru vytýká jeden důležitý cíl: všemi dostupnými prostředky se přesvědčit, že rozpočet a účty EU jsou úplné a platné. Parlament a ostatní uživatelé auditních zpráv pak mohou mít jistotu, pokud jde o objem a vývoj souvisejících finančních závazků. Aby dosáhl tohoto cíle, zkoumá Účetní dvůr konsolidovanou účetní závěrku a finanční výkazy EU, aby se ujistil, že veškeré operace byly řádně provedeny, ukončeny, schváleny, uhrazeny a evidovány. Nejsou-li zjištěny nesrovnalosti, vede audit obvykle k udělení absolutoria. V kontextu EU uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu Evropský parlament na doporučení Rady Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky ISA 250 INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 52 INTOSAI Při navrhování a provádění auditních postupů a při hodnocení a vykazování jejich výsledků si auditor musí uvědomit, že nedodržení právních předpisů a nařízení účetní jednotkou může významným způsobem ovlivnit účetní závěrku. Při provádění auditu správnosti (finančního auditu) je třeba provést prověrku souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. Auditor musí připravit kontrolní kroky a postupy tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí chyby, nesrovnalosti nebo nelegální kroky, které by mohly mít přímý a významný dopad na částky ve finančních výkazech nebo na výsledky auditu správnosti. Auditor si musí být vědom i možnosti nelegálních kroků, které mohou mít nepřímý a významný dopad na finanční výkazy nebo výsledky auditu správnosti. Auditor nesmí považovat konzistentní soulad s účetními standardy ve finančních zprávách za definitivní důkaz poctivé prezentace údajů. Poctivost je rysem stanoviska auditora, který jde nad rámec konzistentního uplatňování účetních standardů. Tento předpoklad klade důraz na skutečnost, že auditorské standardy jsou pouze minimálními požadavky na povinnosti auditora. Rozhodnutí jít nad rámec tohoto minima je na vlastním uvážení auditora Podmínky auditních zakázek ISA 210 Auditor a klient se musí dohodnout na podmínkách zakázky. V kontextu EÚD stanoví obecně podmínky auditu právní rámec. - Strana 5 -

6 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky ISA 240 INTOSAI Při plánování a provádění auditu za účelem omezení auditorského rizika na přijatelnou míru auditor posoudí riziko výskytu významných nesprávností v účetní závěrce v důsledku podvodu. Jakákoliv známka možného výskytu nesrovnalosti, nelegálních kroků, podvodu nebo chyby, které by mohly mít významný dopad na audit, musí auditora podnítit k rozšíření postupů, které mu umožní podezření z podvodu potvrdit nebo vyvrátit. Je-li v průběhu auditu zjištěn případ podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti, jež má dopad na finanční zájmy Společenství, musí auditor dodržet postupy, jež stanoví Účetní dvůr, včetně postupů pro sdělení informací o této věci Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) AUDIT VÝKONNOSTI Organizace INTOSAI v současné době pracuje na vývoji podrobnějších standardů pro audit výkonnosti. Audity výkonnosti se zatím provádějí podle manuálu pro audit výkonnosti EÚD a v souladu se směrnicemi INTOSAI pro audit výkonnosti. INTOSAI Účetní dvůr kontrolovaným subjektům doporučuje, aby si stanovily měřitelné a jasně definované cíle a pro tyto cíle definovaly výkonnostní limity. INTOSAI INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 41 Účetní dvůr pracuje na zlepšování technik pro kontrolu platnosti měření výkonnosti. Při provádění auditu výkonnosti je třeba, pokud je to nutné pro splnění cílů auditu, posoudit soulad s platnými právními předpisy. Auditor musí navrhnout audit tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí nelegální kroky, které by mohly mít závažný dopad na cíle auditu. Auditor musí rovněž věnovat zvýšenou pozornost situacím a operacím, které by mohly naznačovat, že došlo k nelegálním krokům, jež by mohly mít nepřímý dopad na výsledky auditu. - Strana 6 -

7 2. PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ INTOSAI Účetní dvůr upřednostňuje auditní úkoly, jejichž provedení stanoví jako povinnost právní předpisy, a v oblastech, v nichž je provedení auditu věcí jeho vlastního uvážení, posuzuje priority v rámci svého mandátu PLÁNOVÁNÍ AUDITU ISA 300 INTOSAI 3.1 implementaci č. 11 Auditor audit naplánuje tak, aby byla zakázka prováděna účelně. Auditor musí audit plánovat způsobem, který zaručí, že v předepsanou dobu bude hospodárně, efektivně a účelně proveden vysoce kvalitní audit ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI ISA 315 Auditor se musí v dostatečné míře seznámit s účetní jednotkou a jejím prostředím, včetně její vnitřní kontroly tak, aby byl schopen identifikovat a vyhodnotit rizika významného zkreslení účetní závěrky, ať již z důvodu podvodu nebo chyby, a navrhnout a provést další auditní postupy. INTOSAI Za vývoj adekvátních systémů vnitřní kontroly k ochraně svých zdrojů je odpovědný kontrolovaný subjekt, nikoliv auditor. Povinností kontrolovaného subjektu je rovněž zajistit, aby byly zavedeny funkční kontroly, jejichž účelem je přispět k zajištění souladu s příslušnými ustanoveními a nařízeními a bezúhonného a korektního rozhodování. To však nezbavuje auditora povinnosti předkládat kontrolovanému subjektu návrhy a doporučení v případech, kdy se zjistí, že kontroly nejsou přiměřené nebo že nebyly zavedeny. INTOSAI 3.3 implementaci č. 21 Při určování rozsahu a šíře auditu musí auditor prozkoumat a zhodnotit spolehlivost systému vnitřní kontroly. - Strana 7 -

8 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU ISA 320 INTOSAI implementaci č. 12 Při provádění auditu je auditor povinen posoudit významnost a její vztah k auditorskému riziku. Obecně může být věc považována za významnou, pokud by povědomí o ní mohlo ovlivnit uživatele finančních výkazů nebo zprávu o auditu výkonnosti POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA ISA 330 Aby auditor snížil auditorské riziko na přijatelně nízkou úroveň, musí stanovit, jakým způsobem bude reagovat na vyhodnocená rizika týkající se účetní závěrky, a navrhnout a provést další auditní postupy, jež budou reagovat na rizika týkající se tvrzení ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ISA 402 Při zjišťování a hodnocení rizika výskytu významné nesprávnosti a v zájmu navržení a provedení dalších auditních postupů by měl auditor posoudit vliv využití služeb servisní organizace 1 na vnitřní kontrolu účetní jednotky. 1 Servisní organizace za klienta provádí transakce a nese za ně odpovědnost, případně eviduje transakce a zpracovává s nimi související data (může jít například o organizaci poskytující služby v oblasti výpočetní techniky). - Strana 8 -

9 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE ISA 500 INTOSAI implementaci č. 13 INTOSAI 3.5 implementaci č. 23 Auditor získá dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní dospět k přiměřeným závěrům, z nichž bude vycházet výrok auditora. Důkazní informace hrají důležitou roli při rozhodování auditora o výběru předmětů a oblastí kontroly, povaze, harmonogramu a rozsahu kontrolních testů a postupů. Na podporu úsudku a závěrů auditora o kontrolované organizaci, programu, činnosti nebo funkci musí být získány náležité, relevantní a přiměřené důkazy DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK ISA 501 V případě, že zásoby představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí, pokud je to možné, získat prostřednictvím své účasti při jejich fyzické inventuře dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich existenci a stavu. Auditor provede auditní postupy, které mu umožní identifikovat veškeré soudní spory a nároky, jež se dané účetní jednotky týkají a v jejichž důsledku by údaje v účetní závěrce mohly být významně zkresleny. Pokud dlouhodobé finanční investice představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich ocenění a zveřejnění. 2 Jestliže jsou informace o segmentech pro účetní závěrku významné, auditor musí v souladu s daným rámcem pro finanční výkaznictví získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich prezentaci a zveřejnění. 2 Informace o segmentech se vztahují k vykazování finančních informací podle odvětví činnosti (např. podle činností (ABB/ABM) a geografických oblastí). - Strana 9 -

10 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE ISA 505 Auditor rozhodne, zda je používání externích konfirmací nezbytným předpokladem získání dostatečných a vhodných důkazních informací prokazujících tvrzení. Při tom auditor zohlední vyhodnocenou úroveň rizika významné nesprávnosti tvrzení i to, jakým způsobem důkazní informace získané prostřednictvím jiných plánovaných auditních postupů sníží riziko významné nesprávnosti tvrzení na přijatelně nízkou úroveň AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY ISA 510 Při auditu v prvním účetním období zakázky musí auditor získat dostatečné a přiměřené důkazní informace o tom, že: a) počáteční zůstatky neobsahují nesprávnosti, které by mohly významně ovlivnit účetní závěrku běžného účetního období; b) konečné zůstatky předchozího účetního období byly správně přeneseny do běžného účetního období, případně, pokud pro to existovaly důvody, byly převedeny na srovnatelný základ; c) jsou soustavně používány vhodné účetní zásady, popřípadě změny těchto zásad byly správně proúčtovány, přiměřeně popsány a uvedeny v příloze účetní závěrky ANALYTICKÉ POSTUPY ISA 520 INTOSAI 3.6 implementaci č. 24 Auditor používá analytické postupy pro účely vyhodnocení rizik při svém seznamování s účetní jednotkou a jejím prostředím a při celkové prověrce na konci auditu. Při auditech správnosti (finančních auditech) a případně i u jiných typů auditů auditoři analyzují účetní závěrku, aby zjistili, zda se řídí přijatelnými účetními standardy pro finanční výkaznictví a zveřejňování informací. Analýza účetní závěrky by měla být natolik podrobná, aby se mohla stát racionálním základem pro vydání výroku o účetní závěrce. - Strana 10 -

11 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ ISA 530 Při navrhování auditních postupů auditor zvolí vhodné způsoby výběru testovaných položek tak, aby získal dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní splnit cíle auditních postupů AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ ISA 540 Auditor získá dostatek vhodných důkazních informací týkajících se účetních odhadů AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ ISA 545 Auditor získá dostatečné množství vhodných důkazních informací potvrzujících, že ocenění reálnou hodnotou a její vykázání je v souladu s příslušným systémem finančního výkaznictví účetní jednotky PROPOJENÉ OSOBY ISA 550 Auditor provede auditní postupy pro získání dostatečných a vhodných důkazních informací o identifikaci a zveřejnění propojených osob a o dopadu transakcí s propojenými osobami, které jsou z hlediska účetní závěrky významné. Jsou-li důvody domnívat se, že taková situace existuje, auditor provede upravené, rozšířené nebo dodatečné auditní postupy podle charakteru situace UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ISA 560 Auditor posoudí dopad, který události po datu účetní závěrky mají na účetní závěrku a zprávu auditora PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 570 Při plánování a provádění auditních postupů a při vyhodnocování jejich výsledků auditor posoudí, zda vedení při sestavování účetní závěrky vhodně použilo předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU ISA 580 INTOSAI implementaci č.. 32 a 53 Auditor získá příslušné prohlášení vedení účetní jednotky k auditu. Vytvoření odpovídajících informačních, kontrolních a vyhodnocovacích systémů a systémů pro výkaznictví vedením podpoří povinnost odpovídat se. Vedení odpovídá za správnost a dostatečnost formy a obsahu finančních zpráv a dalších informací. - Strana 11 -

12 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA ISA 600 INTOSAI implementaci č. 25 Pokud hlavní auditor používá práci jiného auditora, určí, jakým způsobem tato práce jiného auditora ovlivní audit POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU ISA 610 Externí auditor posoudí činnost interního auditu a její případný vliv na postupy externího auditu VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA ISA 620 INTOSAI Využívá-li auditor práci experta, musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace prokazující, že práce provedená expertem odpovídá cílům auditu. - Strana 12 -

13 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 260 Auditor je povinen předávat informace o záležitostech auditu vyplývajících z auditu, které jsou důležité z hlediska řízení, osobám pověřeným řízením účetní jednotky ZPRÁVA AUDITORA INTOSAI 4.0 implementaci č. 31 ISA 700 Na konci každého auditu zpracuje auditor písemný výrok nebo zprávu, kde v příslušné formě uvede svá zjištění. Obsah tohoto dokumentu musí být snadno srozumitelný, nesmí obsahovat vágní či dvojznačné formulace a musí obsahovat pouze informace, pro které existují kompetentní a relevantní důkazní informace. Dokument musí být nezávislý, objektivní, spravedlivý a konstruktivní. Auditor zhodnotí závěry, k nimž došel na základě důkazních informací získaných pro účely vyjádření výroku k účetní závěrce. Zpráva obsahuje jasné vyjádření výroku k účetní závěrce jako celku. ISA 700 a 701 Při přípravě zpráv o auditu účetní závěrky je třeba dodržovat podrobné požadavky na formu a obsah zprávy auditora, jak je pro finanční audity stanoví standardy ISA 700 a SROVNATELNÉ INFORMACE ISA 710 Auditor prověří, zda jsou srovnatelné informace ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem finančního výkaznictví, podle něhož byla ověřovaná účetní závěrka sestavena OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ISA 720 Auditor se seznámí s ostatními informacemi, aby zjistil případný významný nesoulad s auditovanou účetní závěrkou. - Strana 13 -

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok spolu s odpovědí střediska

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok spolu s odpovědí střediska Zpráva o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí střediska 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 4 Audit účetní závěrky etické požadavky, týkající se auditu IV. Blok 4.1 Externí audit účetní závěrky - audit

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu B_AudAuditing - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 3 Obecné cíle externího auditora IV. Blok 3.1 Externí audit -realizace Tento audit provádějí autorizovaní externí pracovníci

Více

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA (Tento standard je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-5 Přijetí úlohy hlavního auditora 6 Postupy hlavního auditora 7-14 Spolupráce auditorů. 15 Záležitosti, které je nutné zvážit

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06) C 449/36 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06) ÚVOD 1. Evropská policejní

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Ing.Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor připravuje shrnutí závěrů auditu při každém auditu, aby: zdokumentoval své úvahy týkající se přiměřenosti provedené auditorské

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Úvod Odstavec Předmět standardu.

Více

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod..1-4 Charakter účetních odhadů 5 7 Auditorské postupy

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 600 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 600 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SKUPINY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DŮKAZNÍ INFORMACE SPECIFICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH POLOŽEK (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

KONTROLNÍ STANDARDY NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 200 ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANČNÍHO AUDITU

KONTROLNÍ STANDARDY NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 200 ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANČNÍHO AUDITU KONTROLNÍ STANDARDY NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 200 ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANČNÍHO AUDITU DUBEN 2016 Kontrolní standardy NKÚ: 200 Základní principy finančního auditu 1 200 Základní principy finančního

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2013 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Předmět standardu...

Více

Evropský Účetní Dvůr. Manuál Pro Finanční Audit

Evropský Účetní Dvůr. Manuál Pro Finanční Audit Evropský Účetní Dvůr 2012 Manuál Pro Finanční Audit a Audit Souladu s Předpisy cs 2 Přehled MANUÁL PRO FINANČNÍ AUDIT A AUDIT SOULADU S PŘEDPISY PŘEHLED ČÁSTI MANUÁLU PRO FINANČNÍ AUDIT A AUDIT SOULADU

Více

ISA 500 DŮKAZNÍ INFORMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH

ISA 500 DŮKAZNÍ INFORMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH DŮKAZNÍ INFORMACE (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod... 1-2 Pojem důkazní informace... 3-6 Dostatečné a vhodné

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

ISA 300 PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) *

ISA 300 PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod...... 1-5 Přípravné práce. 6-7 Činnosti

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 500 OBSAH. Předmět standardu... 1 2 Datum účinnosti... 3 Cíl... 4 Definice... 5 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 500 OBSAH. Předmět standardu... 1 2 Datum účinnosti... 3 Cíl... 4 Definice... 5 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DŮKAZNÍ INFORMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu... 1

Více

Auditorské postupy. Činnosti před uzavřením zakázky. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Auditorské postupy. Činnosti před uzavřením zakázky. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditorské postupy Činnosti před uzavřením zakázky Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditorské postupy = činnost auditora, na základě které je schopen ověřit účetní závěrku a výroční zprávu auditované účetní

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ZPRÁVA A O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ANALYTICKÉ POSTUPY (Účinný pro audit účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1

Více

Léto 2014 Fáze auditu (auditorské postupy) Dokumentace, kontrola kvality Ing. Petr Mach Fáze auditu (auditorské postupy) 1. Vyhodnocení rizik 2. Reakce na vyhodnocená rizika 3. Příprava zprávy auditora

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

Vztah a komunikace interního a externího auditora ve sféře vybraných účetních jednotek

Vztah a komunikace interního a externího auditora ve sféře vybraných účetních jednotek Vztah a komunikace interního a externího auditora ve sféře vybraných účetních jednotek ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ Ing. Tomáš Bartoš ATLAS AUDIT s.r.o. Témata Poslání interního auditora ve VÚJ Poslání

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 580 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 580 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PÍSEMNÁ PROHLÁŠENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu... 1

Více

ISA 200 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 200 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. Příloha obsahující změny standardu nabývá účinnosti

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 230 DOKUMENTACE AUDITU OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 230 DOKUMENTACE AUDITU OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DOKUMENTACE AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2013 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Předmět standardu...

Více

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1

Více

ISA 330 POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

ISA 330 POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3 Všeobecná

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Tento standard je platný. Příloha č. 5 nabývá účinnosti později)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Tento standard je platný. Příloha č. 5 nabývá účinnosti později)* OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Tento standard je platný. Příloha č. 5 nabývá účinnosti později)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené na

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Plán testů vnitřních kontrol Plán testů věcné správnosti Shrnutí plánu auditu

Plán testů vnitřních kontrol Plán testů věcné správnosti Shrnutí plánu auditu Plán testů vnitřních kontrol Plán testů věcné správnosti Shrnutí plánu auditu Provádění testů Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Plán testů vnitřních kontrol Vnitřní kontrolní systém = struktura metod a postupů

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen zákon ) jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů je dle ustanovení 4 odst. 1 písm. d)

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 220 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 220 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ŘÍZENÍ KVALITY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

ISA 200 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 200 CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY CÍLE A OBECNÉ PRINCIPY AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1 Cíl auditu... 2-3 Etické normy

Více

OBSAH MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY ISAE 3000 OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY, KTERÉ NEJSOU AUDITY ANI PROVĚRKAMI HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ

OBSAH MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY ISAE 3000 OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY, KTERÉ NEJSOU AUDITY ANI PROVĚRKAMI HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY, KTERÉ NEJSOU AUDITY ANI PROVĚRKAMI HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ (Účinný pro zprávy o ověření sestavené k 1. lednu 2005 nebo po tomto datu)

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU 2000 Řízení interního auditu Vedoucí útvaru interního auditu musí účinně řídit výkon interního auditu tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok Obsah Úvod Postavení a působnost KAČR... 2

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok Obsah Úvod Postavení a působnost KAČR... 2 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2 1.2 Vymezení některých pojmů... 2 1.3 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 1.3.1 Nezávislost výkonu kontrolní činnosti... 3 1.4

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

OBSAH. Odstavec Úvod

OBSAH. Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO PROVĚRKY ISRE 2400 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) PROVĚRKY HISTORICKÝCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK (Účinný pro prověrky účetních závěrek sestavených za období končící 31. prosince 2013 nebo po tomto

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽEB SERVISNÍ ORGANIZACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽEB SERVISNÍ ORGANIZACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Úvod

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský globální navigační družicový systém za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský globální navigační družicový systém za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský globální navigační družicový systém za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ISA 220R ŘÍZENÍ KVALITY U AUDITŮ HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ OBSAH

ISA 220R ŘÍZENÍ KVALITY U AUDITŮ HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ OBSAH ŘÍZENÍ KVALITY U AUDITŮ HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ (Platí pro audity historických finančních informací za období začínající 15. června 2005 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod... 1-4 Definice...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Ing. Pavla Kvapilová

Ing. Pavla Kvapilová Auditorské postupy Ing. Pavla Kvapilová 6.11.2011 Auditorské postupy Cílem auditorských postupů je získání důkazních informací, na základě kterých auditor dospěje k přiměřeným závěrům pro vyjádření výroku.

Více

ISA 315 ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI

ISA 315 ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI ISA 315 ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝBĚR VZORKŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1 2 Datum

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ISAE 3402 OBSAH. Datum účinnosti... 7 Cíle Definice... Požadavky ISAE Etické požadavky... Vedení a osoby pověřené správou a řízením.

ISAE 3402 OBSAH. Datum účinnosti... 7 Cíle Definice... Požadavky ISAE Etické požadavky... Vedení a osoby pověřené správou a řízením. Úvod MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY OVĚŘOVACÍ ZPRÁVY O KONTROLÁCH V SERVISNÍ ORGANIZACI (Účinný pro ověřovací zprávy auditorů servisních organizací pokrývající období končící 15. červnem 2011

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech Novela zákona o auditorech RNDr. Eva Racková 29. 11. 2016 1 Proč novela zákona? Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu přímá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ISA 700 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1

ISA 700 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1 (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavce Úvod... 1-3 Zpráva auditora k účetní závěrce....

Více