EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva a finanční nařízení, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy IFAC a INTOSAI a s jejich etickými kodexy v míře, v níž jsou tyto standardy a kodexy v kontextu Společenství relevantní. Auditoři jsou povinni dodržovat auditní manuály Evropského účetního dvora i auditní postupy, které EÚD přijal. Tento dokument uvádí definice všech příslušných standardů a přímo na ně odkazuje. Odkazuje se i na Evropské směrnice pro implementaci auditorských standardů INTOSAI. Koho kontaktovat Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na: Evropský účetní dvůr 12 rue Alcide de Gasperi L1615 LUXEMBOURG ADAR CONTACT/ECA nebo

2 Číslo stránky Obsah >>>> Strana 3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika Odborný úsudek Kompetence auditorů Profesionální skepse Kontrola kvality Dokumentace k auditu 1.2. FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky Podmínky auditních zakázek Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky 1.3. AUDIT VÝKONNOSTI >>>> Strana 7 >>>> Strana 9 >>>> Strana 12 >>>> Strana PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ 2.2. PLÁNOVÁNÍ AUDITU 2.3. ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU 2.5. POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA 2.6. ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.2. DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE 3.4. AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY 3.5. ANALYTICKÉ POSTUPY 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ 3.7. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ 3.8. AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ 3.9. PROPOJENÉ OSOBY UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA 4.2. POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU 4.3. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY 5.2. ZPRÁVA AUDITORA 5.3. SROVNATELNÉ INFORMACE 5.4. OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU - Strana 2 -

3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika IFAC Etický kodex pro auditory a účetní znalce INTOSAI Etický kodex INTOSAI 2.2 Při provádění auditů berou auditoři Účetního dvora v úvahu povinnosti úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, jak je stanoví služební řád a Kodex správného chování zaměstnanců Evropského účetního dvora. Jejich chování musí být rovněž v souladu s etickým kodexem INTOSAI i s etickým kodexem pro auditory a účetní znalce IFAC. Především jsou však povinni dbát o to, aby se audity prováděly způsobem, jež chrání a posiluje nezávislost Účetního dvora, jeho integritu, objektivitu a odbornou pověst a umožní zachovat důvěrnost informací získaných v průběhu auditu Odborný úsudek INTOSAI V různých situacích, k nimž dochází v průběhu kontroly státních správ, postupuje Účetní dvůr na základě svého vlastního úsudku Kompetence auditorů INTOSAI 2.1 Účetní dvůr rovněž přijímá politiky a postupy pro a) najímání zaměstnanců s vhodnou kvalifikací; b) rozvoj a školení zaměstnanců, jež jim umožní účelně vykonávat jejich úkoly; pro systém kariérního postupu auditorů a ostatních zaměstnanců; c) přípravu manuálů a jiných písemných pokynů a instrukcí k provádění auditů; d) podporu znalostí a zkušeností, jež jsou v rámci Účetního dvora k dispozici; zjišťování, které dovednosti k dispozici nejsou; vhodné rozdělení dovedností mezi auditní skupiny a přidělení dostatečného počtu osob na konkrétní audity; řádné plánování a dohled za účelem dosažení cílů na požadované úrovni náležité péče a zájmu Profesionální skepse ISA 200 Auditor přistupuje k plánování a provádění auditu s profesionální skepsí, s vědomím, že mohou existovat okolnosti, které způsobí, že účetní závěrka bude významným způsobem zkreslena. - Strana 3 -

4 Kontrola kvality Mezinárodní standard pro kontrolu kvality 1 EÚD vytváří systém kontroly kvality, jež mu poskytne přiměřenou jistotu, že Účetní dvůr a jeho zaměstnanci postupují v souladu s profesními standardy a regulatorními a právními předpisy a že zprávy, jež Účetní dvůr vydává, jsou přiměřené daným okolnostem. INTOSAI 2.1 implementaci č. 51 ISA 220 INTOSAI 3.2 Účetní dvůr musí přijmout politiku a postupy pro přezkum efektivnosti a účelnosti svých interních standardů a postupů. Tým provádějící zakázku realizuje postupy kontroly kvality, které přísluší jednotlivým auditorským zakázkám. Práce auditorů na všech úrovních a v každé fázi auditu by měla po celou dobu trvání auditu podléhat řádnému dohledu. Zdokumentovanou práci by měl přezkoumat zkušený auditor Dokumentace k auditu ISA 230 INTOSAI implementaci č. 26 Auditor by měl včas připravit dokumentaci k auditu, jež: a) poskytne dostatečný a přiměřený záznam skutečností, na jejichž základě bude vypracována auditní zpráva; b) prokáže, že audit byl proveden v souladu se standardy ISA a příslušnými právní a regulatorními požadavky FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky ISA 200 Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor na to, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s používaným rámcem finančního výkaznictví. V kontextu EU spočívá výrok EÚD o účetní závěrce EU v ročním prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o spolehlivost účtů a legalitu a správnost uskutečněných operací. - Strana 4 -

5 INTOSAI 3.4 Audit správnosti je významným aspektem auditu státní správy. Tento typ auditu Účetnímu dvoru vytýká jeden důležitý cíl: všemi dostupnými prostředky se přesvědčit, že rozpočet a účty EU jsou úplné a platné. Parlament a ostatní uživatelé auditních zpráv pak mohou mít jistotu, pokud jde o objem a vývoj souvisejících finančních závazků. Aby dosáhl tohoto cíle, zkoumá Účetní dvůr konsolidovanou účetní závěrku a finanční výkazy EU, aby se ujistil, že veškeré operace byly řádně provedeny, ukončeny, schváleny, uhrazeny a evidovány. Nejsou-li zjištěny nesrovnalosti, vede audit obvykle k udělení absolutoria. V kontextu EU uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu Evropský parlament na doporučení Rady Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky ISA 250 INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 52 INTOSAI Při navrhování a provádění auditních postupů a při hodnocení a vykazování jejich výsledků si auditor musí uvědomit, že nedodržení právních předpisů a nařízení účetní jednotkou může významným způsobem ovlivnit účetní závěrku. Při provádění auditu správnosti (finančního auditu) je třeba provést prověrku souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. Auditor musí připravit kontrolní kroky a postupy tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí chyby, nesrovnalosti nebo nelegální kroky, které by mohly mít přímý a významný dopad na částky ve finančních výkazech nebo na výsledky auditu správnosti. Auditor si musí být vědom i možnosti nelegálních kroků, které mohou mít nepřímý a významný dopad na finanční výkazy nebo výsledky auditu správnosti. Auditor nesmí považovat konzistentní soulad s účetními standardy ve finančních zprávách za definitivní důkaz poctivé prezentace údajů. Poctivost je rysem stanoviska auditora, který jde nad rámec konzistentního uplatňování účetních standardů. Tento předpoklad klade důraz na skutečnost, že auditorské standardy jsou pouze minimálními požadavky na povinnosti auditora. Rozhodnutí jít nad rámec tohoto minima je na vlastním uvážení auditora Podmínky auditních zakázek ISA 210 Auditor a klient se musí dohodnout na podmínkách zakázky. V kontextu EÚD stanoví obecně podmínky auditu právní rámec. - Strana 5 -

6 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky ISA 240 INTOSAI Při plánování a provádění auditu za účelem omezení auditorského rizika na přijatelnou míru auditor posoudí riziko výskytu významných nesprávností v účetní závěrce v důsledku podvodu. Jakákoliv známka možného výskytu nesrovnalosti, nelegálních kroků, podvodu nebo chyby, které by mohly mít významný dopad na audit, musí auditora podnítit k rozšíření postupů, které mu umožní podezření z podvodu potvrdit nebo vyvrátit. Je-li v průběhu auditu zjištěn případ podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti, jež má dopad na finanční zájmy Společenství, musí auditor dodržet postupy, jež stanoví Účetní dvůr, včetně postupů pro sdělení informací o této věci Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) AUDIT VÝKONNOSTI Organizace INTOSAI v současné době pracuje na vývoji podrobnějších standardů pro audit výkonnosti. Audity výkonnosti se zatím provádějí podle manuálu pro audit výkonnosti EÚD a v souladu se směrnicemi INTOSAI pro audit výkonnosti. INTOSAI Účetní dvůr kontrolovaným subjektům doporučuje, aby si stanovily měřitelné a jasně definované cíle a pro tyto cíle definovaly výkonnostní limity. INTOSAI INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 41 Účetní dvůr pracuje na zlepšování technik pro kontrolu platnosti měření výkonnosti. Při provádění auditu výkonnosti je třeba, pokud je to nutné pro splnění cílů auditu, posoudit soulad s platnými právními předpisy. Auditor musí navrhnout audit tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí nelegální kroky, které by mohly mít závažný dopad na cíle auditu. Auditor musí rovněž věnovat zvýšenou pozornost situacím a operacím, které by mohly naznačovat, že došlo k nelegálním krokům, jež by mohly mít nepřímý dopad na výsledky auditu. - Strana 6 -

7 2. PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ INTOSAI Účetní dvůr upřednostňuje auditní úkoly, jejichž provedení stanoví jako povinnost právní předpisy, a v oblastech, v nichž je provedení auditu věcí jeho vlastního uvážení, posuzuje priority v rámci svého mandátu PLÁNOVÁNÍ AUDITU ISA 300 INTOSAI 3.1 implementaci č. 11 Auditor audit naplánuje tak, aby byla zakázka prováděna účelně. Auditor musí audit plánovat způsobem, který zaručí, že v předepsanou dobu bude hospodárně, efektivně a účelně proveden vysoce kvalitní audit ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI ISA 315 Auditor se musí v dostatečné míře seznámit s účetní jednotkou a jejím prostředím, včetně její vnitřní kontroly tak, aby byl schopen identifikovat a vyhodnotit rizika významného zkreslení účetní závěrky, ať již z důvodu podvodu nebo chyby, a navrhnout a provést další auditní postupy. INTOSAI Za vývoj adekvátních systémů vnitřní kontroly k ochraně svých zdrojů je odpovědný kontrolovaný subjekt, nikoliv auditor. Povinností kontrolovaného subjektu je rovněž zajistit, aby byly zavedeny funkční kontroly, jejichž účelem je přispět k zajištění souladu s příslušnými ustanoveními a nařízeními a bezúhonného a korektního rozhodování. To však nezbavuje auditora povinnosti předkládat kontrolovanému subjektu návrhy a doporučení v případech, kdy se zjistí, že kontroly nejsou přiměřené nebo že nebyly zavedeny. INTOSAI 3.3 implementaci č. 21 Při určování rozsahu a šíře auditu musí auditor prozkoumat a zhodnotit spolehlivost systému vnitřní kontroly. - Strana 7 -

8 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU ISA 320 INTOSAI implementaci č. 12 Při provádění auditu je auditor povinen posoudit významnost a její vztah k auditorskému riziku. Obecně může být věc považována za významnou, pokud by povědomí o ní mohlo ovlivnit uživatele finančních výkazů nebo zprávu o auditu výkonnosti POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA ISA 330 Aby auditor snížil auditorské riziko na přijatelně nízkou úroveň, musí stanovit, jakým způsobem bude reagovat na vyhodnocená rizika týkající se účetní závěrky, a navrhnout a provést další auditní postupy, jež budou reagovat na rizika týkající se tvrzení ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ISA 402 Při zjišťování a hodnocení rizika výskytu významné nesprávnosti a v zájmu navržení a provedení dalších auditních postupů by měl auditor posoudit vliv využití služeb servisní organizace 1 na vnitřní kontrolu účetní jednotky. 1 Servisní organizace za klienta provádí transakce a nese za ně odpovědnost, případně eviduje transakce a zpracovává s nimi související data (může jít například o organizaci poskytující služby v oblasti výpočetní techniky). - Strana 8 -

9 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE ISA 500 INTOSAI implementaci č. 13 INTOSAI 3.5 implementaci č. 23 Auditor získá dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní dospět k přiměřeným závěrům, z nichž bude vycházet výrok auditora. Důkazní informace hrají důležitou roli při rozhodování auditora o výběru předmětů a oblastí kontroly, povaze, harmonogramu a rozsahu kontrolních testů a postupů. Na podporu úsudku a závěrů auditora o kontrolované organizaci, programu, činnosti nebo funkci musí být získány náležité, relevantní a přiměřené důkazy DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK ISA 501 V případě, že zásoby představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí, pokud je to možné, získat prostřednictvím své účasti při jejich fyzické inventuře dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich existenci a stavu. Auditor provede auditní postupy, které mu umožní identifikovat veškeré soudní spory a nároky, jež se dané účetní jednotky týkají a v jejichž důsledku by údaje v účetní závěrce mohly být významně zkresleny. Pokud dlouhodobé finanční investice představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich ocenění a zveřejnění. 2 Jestliže jsou informace o segmentech pro účetní závěrku významné, auditor musí v souladu s daným rámcem pro finanční výkaznictví získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich prezentaci a zveřejnění. 2 Informace o segmentech se vztahují k vykazování finančních informací podle odvětví činnosti (např. podle činností (ABB/ABM) a geografických oblastí). - Strana 9 -

10 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE ISA 505 Auditor rozhodne, zda je používání externích konfirmací nezbytným předpokladem získání dostatečných a vhodných důkazních informací prokazujících tvrzení. Při tom auditor zohlední vyhodnocenou úroveň rizika významné nesprávnosti tvrzení i to, jakým způsobem důkazní informace získané prostřednictvím jiných plánovaných auditních postupů sníží riziko významné nesprávnosti tvrzení na přijatelně nízkou úroveň AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY ISA 510 Při auditu v prvním účetním období zakázky musí auditor získat dostatečné a přiměřené důkazní informace o tom, že: a) počáteční zůstatky neobsahují nesprávnosti, které by mohly významně ovlivnit účetní závěrku běžného účetního období; b) konečné zůstatky předchozího účetního období byly správně přeneseny do běžného účetního období, případně, pokud pro to existovaly důvody, byly převedeny na srovnatelný základ; c) jsou soustavně používány vhodné účetní zásady, popřípadě změny těchto zásad byly správně proúčtovány, přiměřeně popsány a uvedeny v příloze účetní závěrky ANALYTICKÉ POSTUPY ISA 520 INTOSAI 3.6 implementaci č. 24 Auditor používá analytické postupy pro účely vyhodnocení rizik při svém seznamování s účetní jednotkou a jejím prostředím a při celkové prověrce na konci auditu. Při auditech správnosti (finančních auditech) a případně i u jiných typů auditů auditoři analyzují účetní závěrku, aby zjistili, zda se řídí přijatelnými účetními standardy pro finanční výkaznictví a zveřejňování informací. Analýza účetní závěrky by měla být natolik podrobná, aby se mohla stát racionálním základem pro vydání výroku o účetní závěrce. - Strana 10 -

11 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ ISA 530 Při navrhování auditních postupů auditor zvolí vhodné způsoby výběru testovaných položek tak, aby získal dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní splnit cíle auditních postupů AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ ISA 540 Auditor získá dostatek vhodných důkazních informací týkajících se účetních odhadů AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ ISA 545 Auditor získá dostatečné množství vhodných důkazních informací potvrzujících, že ocenění reálnou hodnotou a její vykázání je v souladu s příslušným systémem finančního výkaznictví účetní jednotky PROPOJENÉ OSOBY ISA 550 Auditor provede auditní postupy pro získání dostatečných a vhodných důkazních informací o identifikaci a zveřejnění propojených osob a o dopadu transakcí s propojenými osobami, které jsou z hlediska účetní závěrky významné. Jsou-li důvody domnívat se, že taková situace existuje, auditor provede upravené, rozšířené nebo dodatečné auditní postupy podle charakteru situace UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ISA 560 Auditor posoudí dopad, který události po datu účetní závěrky mají na účetní závěrku a zprávu auditora PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 570 Při plánování a provádění auditních postupů a při vyhodnocování jejich výsledků auditor posoudí, zda vedení při sestavování účetní závěrky vhodně použilo předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU ISA 580 INTOSAI implementaci č.. 32 a 53 Auditor získá příslušné prohlášení vedení účetní jednotky k auditu. Vytvoření odpovídajících informačních, kontrolních a vyhodnocovacích systémů a systémů pro výkaznictví vedením podpoří povinnost odpovídat se. Vedení odpovídá za správnost a dostatečnost formy a obsahu finančních zpráv a dalších informací. - Strana 11 -

12 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA ISA 600 INTOSAI implementaci č. 25 Pokud hlavní auditor používá práci jiného auditora, určí, jakým způsobem tato práce jiného auditora ovlivní audit POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU ISA 610 Externí auditor posoudí činnost interního auditu a její případný vliv na postupy externího auditu VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA ISA 620 INTOSAI Využívá-li auditor práci experta, musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace prokazující, že práce provedená expertem odpovídá cílům auditu. - Strana 12 -

13 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 260 Auditor je povinen předávat informace o záležitostech auditu vyplývajících z auditu, které jsou důležité z hlediska řízení, osobám pověřeným řízením účetní jednotky ZPRÁVA AUDITORA INTOSAI 4.0 implementaci č. 31 ISA 700 Na konci každého auditu zpracuje auditor písemný výrok nebo zprávu, kde v příslušné formě uvede svá zjištění. Obsah tohoto dokumentu musí být snadno srozumitelný, nesmí obsahovat vágní či dvojznačné formulace a musí obsahovat pouze informace, pro které existují kompetentní a relevantní důkazní informace. Dokument musí být nezávislý, objektivní, spravedlivý a konstruktivní. Auditor zhodnotí závěry, k nimž došel na základě důkazních informací získaných pro účely vyjádření výroku k účetní závěrce. Zpráva obsahuje jasné vyjádření výroku k účetní závěrce jako celku. ISA 700 a 701 Při přípravě zpráv o auditu účetní závěrky je třeba dodržovat podrobné požadavky na formu a obsah zprávy auditora, jak je pro finanční audity stanoví standardy ISA 700 a SROVNATELNÉ INFORMACE ISA 710 Auditor prověří, zda jsou srovnatelné informace ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem finančního výkaznictví, podle něhož byla ověřovaná účetní závěrka sestavena OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ISA 720 Auditor se seznámí s ostatními informacemi, aby zjistil případný významný nesoulad s auditovanou účetní závěrkou. - Strana 13 -

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. První díl Základní koncepty Druhé vydání

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. První díl Základní koncepty Druhé vydání Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek První díl Základní koncepty Druhé vydání Výbor pro malé a střední auditorské praxe Mezinárodní

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

GLOSÁŘ POJMŮ (prosinec 2006)

GLOSÁŘ POJMŮ (prosinec 2006) (prosinec 2006) Kontrola přístupu Access controls Procedury navržené k omezení přístupu k on-line terminálovým zařízením, programům a datům. Kontrola přístupu zahrnuje ověření uživatele a autorizaci uživatele.

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

GLOSÁŘ POJMŮ S "géčkovým označením" - třídění CZ

GLOSÁŘ POJMŮ S géčkovým označením - třídění CZ Číslo Anglický název Český překlad Vysvětlení G115 Summarized financial statements Agregovaná účetní závěrka (viz Účetní závěrka) Analytické postupy znamenají ohodnocení finančních informací G005 Analytical

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (Tento standard je účinný pro zprávy o ověření za období končící 30. září 2013 nebo později)

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavce Úvod... 1 Finanční deriváty a aktivity s nimi spojené.....27 Odpovědnost managementu a osob pověřených řízením... 8-10 Odpovědnosti auditora...11-15

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. EXTERNÍ KONFIRMACE (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Úvod.... 1-6 Vztah mezi postupy při získávání externích konfirmací a

Více

ISA 570 PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 570 PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod.... 1-2 Povinnosti vedení....

Více

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013 Souhrnná zpráva kontroly kvality za rok 2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Postavení, působnost a základní činnosti Komory... 3 2.2 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 2.2.1 Posílení nezávislosti

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Evropské strukturální a investiční fondy Pokyny pro členské státy a orgány odpovědné za programy Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York 10017 USA Tuto publikaci vydala Mezinárodní federace účetních (IFAC).

Více

spolu s odpověďmi nadace

spolu s odpověďmi nadace ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Více

C 368/24 Úřední věstník Evropské unie 16.12.2011

C 368/24 Úřední věstník Evropské unie 16.12.2011 C 368/24 Úřední věstník Evropské unie 16.12.2011 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. Druhý díl Praktická část Druhé vydání

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. Druhý díl Praktická část Druhé vydání Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek Druhý díl Praktická část Druhé vydání Výbor pro malé a střední auditorské praxe Mezinárodní federace

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více