EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR"

Transkript

1 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva a finanční nařízení, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy IFAC a INTOSAI a s jejich etickými kodexy v míře, v níž jsou tyto standardy a kodexy v kontextu Společenství relevantní. Auditoři jsou povinni dodržovat auditní manuály Evropského účetního dvora i auditní postupy, které EÚD přijal. Tento dokument uvádí definice všech příslušných standardů a přímo na ně odkazuje. Odkazuje se i na Evropské směrnice pro implementaci auditorských standardů INTOSAI. Koho kontaktovat Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na: Evropský účetní dvůr 12 rue Alcide de Gasperi L1615 LUXEMBOURG ADAR CONTACT/ECA nebo

2 Číslo stránky Obsah >>>> Strana 3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika Odborný úsudek Kompetence auditorů Profesionální skepse Kontrola kvality Dokumentace k auditu 1.2. FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky Podmínky auditních zakázek Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky 1.3. AUDIT VÝKONNOSTI >>>> Strana 7 >>>> Strana 9 >>>> Strana 12 >>>> Strana PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ 2.2. PLÁNOVÁNÍ AUDITU 2.3. ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU 2.5. POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA 2.6. ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.2. DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE 3.4. AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY 3.5. ANALYTICKÉ POSTUPY 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ 3.7. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ 3.8. AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ 3.9. PROPOJENÉ OSOBY UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA 4.2. POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU 4.3. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY 5.2. ZPRÁVA AUDITORA 5.3. SROVNATELNÉ INFORMACE 5.4. OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU - Strana 2 -

3 1. CÍLE A POVINNOSTI 1.1. OBECNÉ INFORMACE Profesní etika IFAC Etický kodex pro auditory a účetní znalce INTOSAI Etický kodex INTOSAI 2.2 Při provádění auditů berou auditoři Účetního dvora v úvahu povinnosti úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, jak je stanoví služební řád a Kodex správného chování zaměstnanců Evropského účetního dvora. Jejich chování musí být rovněž v souladu s etickým kodexem INTOSAI i s etickým kodexem pro auditory a účetní znalce IFAC. Především jsou však povinni dbát o to, aby se audity prováděly způsobem, jež chrání a posiluje nezávislost Účetního dvora, jeho integritu, objektivitu a odbornou pověst a umožní zachovat důvěrnost informací získaných v průběhu auditu Odborný úsudek INTOSAI V různých situacích, k nimž dochází v průběhu kontroly státních správ, postupuje Účetní dvůr na základě svého vlastního úsudku Kompetence auditorů INTOSAI 2.1 Účetní dvůr rovněž přijímá politiky a postupy pro a) najímání zaměstnanců s vhodnou kvalifikací; b) rozvoj a školení zaměstnanců, jež jim umožní účelně vykonávat jejich úkoly; pro systém kariérního postupu auditorů a ostatních zaměstnanců; c) přípravu manuálů a jiných písemných pokynů a instrukcí k provádění auditů; d) podporu znalostí a zkušeností, jež jsou v rámci Účetního dvora k dispozici; zjišťování, které dovednosti k dispozici nejsou; vhodné rozdělení dovedností mezi auditní skupiny a přidělení dostatečného počtu osob na konkrétní audity; řádné plánování a dohled za účelem dosažení cílů na požadované úrovni náležité péče a zájmu Profesionální skepse ISA 200 Auditor přistupuje k plánování a provádění auditu s profesionální skepsí, s vědomím, že mohou existovat okolnosti, které způsobí, že účetní závěrka bude významným způsobem zkreslena. - Strana 3 -

4 Kontrola kvality Mezinárodní standard pro kontrolu kvality 1 EÚD vytváří systém kontroly kvality, jež mu poskytne přiměřenou jistotu, že Účetní dvůr a jeho zaměstnanci postupují v souladu s profesními standardy a regulatorními a právními předpisy a že zprávy, jež Účetní dvůr vydává, jsou přiměřené daným okolnostem. INTOSAI 2.1 implementaci č. 51 ISA 220 INTOSAI 3.2 Účetní dvůr musí přijmout politiku a postupy pro přezkum efektivnosti a účelnosti svých interních standardů a postupů. Tým provádějící zakázku realizuje postupy kontroly kvality, které přísluší jednotlivým auditorským zakázkám. Práce auditorů na všech úrovních a v každé fázi auditu by měla po celou dobu trvání auditu podléhat řádnému dohledu. Zdokumentovanou práci by měl přezkoumat zkušený auditor Dokumentace k auditu ISA 230 INTOSAI implementaci č. 26 Auditor by měl včas připravit dokumentaci k auditu, jež: a) poskytne dostatečný a přiměřený záznam skutečností, na jejichž základě bude vypracována auditní zpráva; b) prokáže, že audit byl proveden v souladu se standardy ISA a příslušnými právní a regulatorními požadavky FINANČNÍ AUDIT / AUDIT SPRÁVNOSTI Objektivní a obecné zásady, jimiž se řídí audit účetní závěrky ISA 200 Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor na to, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s používaným rámcem finančního výkaznictví. V kontextu EU spočívá výrok EÚD o účetní závěrce EU v ročním prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o spolehlivost účtů a legalitu a správnost uskutečněných operací. - Strana 4 -

5 INTOSAI 3.4 Audit správnosti je významným aspektem auditu státní správy. Tento typ auditu Účetnímu dvoru vytýká jeden důležitý cíl: všemi dostupnými prostředky se přesvědčit, že rozpočet a účty EU jsou úplné a platné. Parlament a ostatní uživatelé auditních zpráv pak mohou mít jistotu, pokud jde o objem a vývoj souvisejících finančních závazků. Aby dosáhl tohoto cíle, zkoumá Účetní dvůr konsolidovanou účetní závěrku a finanční výkazy EU, aby se ujistil, že veškeré operace byly řádně provedeny, ukončeny, schváleny, uhrazeny a evidovány. Nejsou-li zjištěny nesrovnalosti, vede audit obvykle k udělení absolutoria. V kontextu EU uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu Evropský parlament na doporučení Rady Přihlížení k právním předpisům a nařízením při auditu účetní závěrky ISA 250 INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 52 INTOSAI Při navrhování a provádění auditních postupů a při hodnocení a vykazování jejich výsledků si auditor musí uvědomit, že nedodržení právních předpisů a nařízení účetní jednotkou může významným způsobem ovlivnit účetní závěrku. Při provádění auditu správnosti (finančního auditu) je třeba provést prověrku souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. Auditor musí připravit kontrolní kroky a postupy tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí chyby, nesrovnalosti nebo nelegální kroky, které by mohly mít přímý a významný dopad na částky ve finančních výkazech nebo na výsledky auditu správnosti. Auditor si musí být vědom i možnosti nelegálních kroků, které mohou mít nepřímý a významný dopad na finanční výkazy nebo výsledky auditu správnosti. Auditor nesmí považovat konzistentní soulad s účetními standardy ve finančních zprávách za definitivní důkaz poctivé prezentace údajů. Poctivost je rysem stanoviska auditora, který jde nad rámec konzistentního uplatňování účetních standardů. Tento předpoklad klade důraz na skutečnost, že auditorské standardy jsou pouze minimálními požadavky na povinnosti auditora. Rozhodnutí jít nad rámec tohoto minima je na vlastním uvážení auditora Podmínky auditních zakázek ISA 210 Auditor a klient se musí dohodnout na podmínkách zakázky. V kontextu EÚD stanoví obecně podmínky auditu právní rámec. - Strana 5 -

6 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky ISA 240 INTOSAI Při plánování a provádění auditu za účelem omezení auditorského rizika na přijatelnou míru auditor posoudí riziko výskytu významných nesprávností v účetní závěrce v důsledku podvodu. Jakákoliv známka možného výskytu nesrovnalosti, nelegálních kroků, podvodu nebo chyby, které by mohly mít významný dopad na audit, musí auditora podnítit k rozšíření postupů, které mu umožní podezření z podvodu potvrdit nebo vyvrátit. Je-li v průběhu auditu zjištěn případ podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti, jež má dopad na finanční zájmy Společenství, musí auditor dodržet postupy, jež stanoví Účetní dvůr, včetně postupů pro sdělení informací o této věci Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) AUDIT VÝKONNOSTI Organizace INTOSAI v současné době pracuje na vývoji podrobnějších standardů pro audit výkonnosti. Audity výkonnosti se zatím provádějí podle manuálu pro audit výkonnosti EÚD a v souladu se směrnicemi INTOSAI pro audit výkonnosti. INTOSAI Účetní dvůr kontrolovaným subjektům doporučuje, aby si stanovily měřitelné a jasně definované cíle a pro tyto cíle definovaly výkonnostní limity. INTOSAI INTOSAI 3.4 INTOSAI implementaci č. 41 Účetní dvůr pracuje na zlepšování technik pro kontrolu platnosti měření výkonnosti. Při provádění auditu výkonnosti je třeba, pokud je to nutné pro splnění cílů auditu, posoudit soulad s platnými právními předpisy. Auditor musí navrhnout audit tak, aby měl přiměřenou jistotu, že zjistí nelegální kroky, které by mohly mít závažný dopad na cíle auditu. Auditor musí rovněž věnovat zvýšenou pozornost situacím a operacím, které by mohly naznačovat, že došlo k nelegálním krokům, jež by mohly mít nepřímý dopad na výsledky auditu. - Strana 6 -

7 2. PROGRAMOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 2.1. PROGRAMOVÁNÍ INTOSAI Účetní dvůr upřednostňuje auditní úkoly, jejichž provedení stanoví jako povinnost právní předpisy, a v oblastech, v nichž je provedení auditu věcí jeho vlastního uvážení, posuzuje priority v rámci svého mandátu PLÁNOVÁNÍ AUDITU ISA 300 INTOSAI 3.1 implementaci č. 11 Auditor audit naplánuje tak, aby byla zakázka prováděna účelně. Auditor musí audit plánovat způsobem, který zaručí, že v předepsanou dobu bude hospodárně, efektivně a účelně proveden vysoce kvalitní audit ZNALOST ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK VÝSKYTU VÝZNAMNÉ NESPRÁVNOSTI ISA 315 Auditor se musí v dostatečné míře seznámit s účetní jednotkou a jejím prostředím, včetně její vnitřní kontroly tak, aby byl schopen identifikovat a vyhodnotit rizika významného zkreslení účetní závěrky, ať již z důvodu podvodu nebo chyby, a navrhnout a provést další auditní postupy. INTOSAI Za vývoj adekvátních systémů vnitřní kontroly k ochraně svých zdrojů je odpovědný kontrolovaný subjekt, nikoliv auditor. Povinností kontrolovaného subjektu je rovněž zajistit, aby byly zavedeny funkční kontroly, jejichž účelem je přispět k zajištění souladu s příslušnými ustanoveními a nařízeními a bezúhonného a korektního rozhodování. To však nezbavuje auditora povinnosti předkládat kontrolovanému subjektu návrhy a doporučení v případech, kdy se zjistí, že kontroly nejsou přiměřené nebo že nebyly zavedeny. INTOSAI 3.3 implementaci č. 21 Při určování rozsahu a šíře auditu musí auditor prozkoumat a zhodnotit spolehlivost systému vnitřní kontroly. - Strana 7 -

8 2.4. VÝZNAMNOST Z HLEDISKA AUDITU ISA 320 INTOSAI implementaci č. 12 Při provádění auditu je auditor povinen posoudit významnost a její vztah k auditorskému riziku. Obecně může být věc považována za významnou, pokud by povědomí o ní mohlo ovlivnit uživatele finančních výkazů nebo zprávu o auditu výkonnosti POSTUPY PROVÁDĚNÉ AUDITOREM V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA ISA 330 Aby auditor snížil auditorské riziko na přijatelně nízkou úroveň, musí stanovit, jakým způsobem bude reagovat na vyhodnocená rizika týkající se účetní závěrky, a navrhnout a provést další auditní postupy, jež budou reagovat na rizika týkající se tvrzení ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ISA 402 Při zjišťování a hodnocení rizika výskytu významné nesprávnosti a v zájmu navržení a provedení dalších auditních postupů by měl auditor posoudit vliv využití služeb servisní organizace 1 na vnitřní kontrolu účetní jednotky. 1 Servisní organizace za klienta provádí transakce a nese za ně odpovědnost, případně eviduje transakce a zpracovává s nimi související data (může jít například o organizaci poskytující služby v oblasti výpočetní techniky). - Strana 8 -

9 3. DŮKAZNÍ INFORMACE 3.1. DŮKAZNÍ INFORMACE ISA 500 INTOSAI implementaci č. 13 INTOSAI 3.5 implementaci č. 23 Auditor získá dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní dospět k přiměřeným závěrům, z nichž bude vycházet výrok auditora. Důkazní informace hrají důležitou roli při rozhodování auditora o výběru předmětů a oblastí kontroly, povaze, harmonogramu a rozsahu kontrolních testů a postupů. Na podporu úsudku a závěrů auditora o kontrolované organizaci, programu, činnosti nebo funkci musí být získány náležité, relevantní a přiměřené důkazy DŮKAZNÍ INFORMACE DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK ISA 501 V případě, že zásoby představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí, pokud je to možné, získat prostřednictvím své účasti při jejich fyzické inventuře dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich existenci a stavu. Auditor provede auditní postupy, které mu umožní identifikovat veškeré soudní spory a nároky, jež se dané účetní jednotky týkají a v jejichž důsledku by údaje v účetní závěrce mohly být významně zkresleny. Pokud dlouhodobé finanční investice představují významnou položku účetní závěrky, auditor musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich ocenění a zveřejnění. 2 Jestliže jsou informace o segmentech pro účetní závěrku významné, auditor musí v souladu s daným rámcem pro finanční výkaznictví získat dostatečné a vhodné důkazní informace o jejich prezentaci a zveřejnění. 2 Informace o segmentech se vztahují k vykazování finančních informací podle odvětví činnosti (např. podle činností (ABB/ABM) a geografických oblastí). - Strana 9 -

10 3.3. EXTERNÍ KONFIRMACE ISA 505 Auditor rozhodne, zda je používání externích konfirmací nezbytným předpokladem získání dostatečných a vhodných důkazních informací prokazujících tvrzení. Při tom auditor zohlední vyhodnocenou úroveň rizika významné nesprávnosti tvrzení i to, jakým způsobem důkazní informace získané prostřednictvím jiných plánovaných auditních postupů sníží riziko významné nesprávnosti tvrzení na přijatelně nízkou úroveň AUDIT V PRVNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ ZAKÁZKY POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY ISA 510 Při auditu v prvním účetním období zakázky musí auditor získat dostatečné a přiměřené důkazní informace o tom, že: a) počáteční zůstatky neobsahují nesprávnosti, které by mohly významně ovlivnit účetní závěrku běžného účetního období; b) konečné zůstatky předchozího účetního období byly správně přeneseny do běžného účetního období, případně, pokud pro to existovaly důvody, byly převedeny na srovnatelný základ; c) jsou soustavně používány vhodné účetní zásady, popřípadě změny těchto zásad byly správně proúčtovány, přiměřeně popsány a uvedeny v příloze účetní závěrky ANALYTICKÉ POSTUPY ISA 520 INTOSAI 3.6 implementaci č. 24 Auditor používá analytické postupy pro účely vyhodnocení rizik při svém seznamování s účetní jednotkou a jejím prostředím a při celkové prověrce na konci auditu. Při auditech správnosti (finančních auditech) a případně i u jiných typů auditů auditoři analyzují účetní závěrku, aby zjistili, zda se řídí přijatelnými účetními standardy pro finanční výkaznictví a zveřejňování informací. Analýza účetní závěrky by měla být natolik podrobná, aby se mohla stát racionálním základem pro vydání výroku o účetní závěrce. - Strana 10 -

11 3.6. VÝBĚR VZORKŮ A DALŠÍ ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ ISA 530 Při navrhování auditních postupů auditor zvolí vhodné způsoby výběru testovaných položek tak, aby získal dostatečné a vhodné důkazní informace, které mu umožní splnit cíle auditních postupů AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ ISA 540 Auditor získá dostatek vhodných důkazních informací týkajících se účetních odhadů AUDIT OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A JEJÍHO VYKAZOVÁNÍ ISA 545 Auditor získá dostatečné množství vhodných důkazních informací potvrzujících, že ocenění reálnou hodnotou a její vykázání je v souladu s příslušným systémem finančního výkaznictví účetní jednotky PROPOJENÉ OSOBY ISA 550 Auditor provede auditní postupy pro získání dostatečných a vhodných důkazních informací o identifikaci a zveřejnění propojených osob a o dopadu transakcí s propojenými osobami, které jsou z hlediska účetní závěrky významné. Jsou-li důvody domnívat se, že taková situace existuje, auditor provede upravené, rozšířené nebo dodatečné auditní postupy podle charakteru situace UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ISA 560 Auditor posoudí dopad, který události po datu účetní závěrky mají na účetní závěrku a zprávu auditora PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 570 Při plánování a provádění auditních postupů a při vyhodnocování jejich výsledků auditor posoudí, zda vedení při sestavování účetní závěrky vhodně použilo předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky UZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ A PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU ISA 580 INTOSAI implementaci č.. 32 a 53 Auditor získá příslušné prohlášení vedení účetní jednotky k auditu. Vytvoření odpovídajících informačních, kontrolních a vyhodnocovacích systémů a systémů pro výkaznictví vedením podpoří povinnost odpovídat se. Vedení odpovídá za správnost a dostatečnost formy a obsahu finančních zpráv a dalších informací. - Strana 11 -

12 4. VYUŽÍVÁNÍ PRÁCE JINÝCH 4.1. VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA ISA 600 INTOSAI implementaci č. 25 Pokud hlavní auditor používá práci jiného auditora, určí, jakým způsobem tato práce jiného auditora ovlivní audit POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU ISA 610 Externí auditor posoudí činnost interního auditu a její případný vliv na postupy externího auditu VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA ISA 620 INTOSAI Využívá-li auditor práci experta, musí získat dostatečné a vhodné důkazní informace prokazující, že práce provedená expertem odpovídá cílům auditu. - Strana 12 -

13 5. ZÁVĚRY AUDITU A ZPRÁVA AUDITORA 5.1. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÍM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY ISA 260 Auditor je povinen předávat informace o záležitostech auditu vyplývajících z auditu, které jsou důležité z hlediska řízení, osobám pověřeným řízením účetní jednotky ZPRÁVA AUDITORA INTOSAI 4.0 implementaci č. 31 ISA 700 Na konci každého auditu zpracuje auditor písemný výrok nebo zprávu, kde v příslušné formě uvede svá zjištění. Obsah tohoto dokumentu musí být snadno srozumitelný, nesmí obsahovat vágní či dvojznačné formulace a musí obsahovat pouze informace, pro které existují kompetentní a relevantní důkazní informace. Dokument musí být nezávislý, objektivní, spravedlivý a konstruktivní. Auditor zhodnotí závěry, k nimž došel na základě důkazních informací získaných pro účely vyjádření výroku k účetní závěrce. Zpráva obsahuje jasné vyjádření výroku k účetní závěrce jako celku. ISA 700 a 701 Při přípravě zpráv o auditu účetní závěrky je třeba dodržovat podrobné požadavky na formu a obsah zprávy auditora, jak je pro finanční audity stanoví standardy ISA 700 a SROVNATELNÉ INFORMACE ISA 710 Auditor prověří, zda jsou srovnatelné informace ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem finančního výkaznictví, podle něhož byla ověřovaná účetní závěrka sestavena OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ISA 720 Auditor se seznámí s ostatními informacemi, aby zjistil případný významný nesoulad s auditovanou účetní závěrkou. - Strana 13 -

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Evropský Účetní Dvůr. Manuál Pro Finanční Audit

Evropský Účetní Dvůr. Manuál Pro Finanční Audit Evropský Účetní Dvůr 2012 Manuál Pro Finanční Audit a Audit Souladu s Předpisy cs 2 Přehled MANUÁL PRO FINANČNÍ AUDIT A AUDIT SOULADU S PŘEDPISY PŘEHLED ČÁSTI MANUÁLU PRO FINANČNÍ AUDIT A AUDIT SOULADU

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

ISA 500 DŮKAZNÍ INFORMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH

ISA 500 DŮKAZNÍ INFORMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH DŮKAZNÍ INFORMACE (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2004 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod... 1-2 Pojem důkazní informace... 3-6 Dostatečné a vhodné

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DŮKAZNÍ INFORMACE SPECIFICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH POLOŽEK (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2013 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Předmět standardu...

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok 2014. Obsah... 1. 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok 2014. Obsah... 1. 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2 1.2 Vymezení některých pojmů... 2 1.3 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 1.3.1 Nezávislost výkonu kontrolní činnosti... 3 1.4

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ISA 220 ŘÍZENÍ KVALITY AUDITORSKÉ ČINNOSTI. (Tento standard je platný; bude zrušen k datu účinnosti ISA 220R) OBSAH

ISA 220 ŘÍZENÍ KVALITY AUDITORSKÉ ČINNOSTI. (Tento standard je platný; bude zrušen k datu účinnosti ISA 220R) OBSAH ŘÍZENÍ KVALITY AUDITORSKÉ ČINNOSTI (Tento standard je platný; bude zrušen k datu účinnosti R) OBSAH Odstavec Úvod... 1-3 Auditorská firma... 4-7 Jednotlivé audity... 8-17 Příloha: Ilustrační příklady postupů

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013 Souhrnná zpráva kontroly kvality za rok 2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Postavení, působnost a základní činnosti Komory... 3 2.2 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 2.2.1 Posílení nezávislosti

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. EXTERNÍ KONFIRMACE (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Úvod.... 1-6 Vztah mezi postupy při získávání externích konfirmací a

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H Odstavec Úvod.. 1-2 Cíl sestavení finančních informací 3-4 Obecné

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu...

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352)

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

IAPS 1013 VLIV ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1013 VLIV ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU. (Tento pokyn je platný) OBSAH VLIV ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod. Schopnosti a znalosti... Znalost podnikatelské činnosti/podnikání Odhalení rizika. Posouzení vnitřní kontroly...

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY 3410 ZAKÁZKY SPOČÍVAJÍCÍ V OVĚŘENÍ VÝKAZŮ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (Tento standard je účinný pro zprávy o ověření za období končící 30. září 2013 nebo později)

Více

spolu s odpověďmi nadace

spolu s odpověďmi nadace ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 1 POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě Ministerstvo financí (dále jen MF ) vydává na základě 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014. spolu s odpověďmi akademie

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014. spolu s odpověďmi akademie Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi akademie 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí orgánu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013. spolu s odpověďmi centra

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013. spolu s odpověďmi centra ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě Duben 2014 Liberec Úvodní benchmarking činnosti interního auditu ve veřejné

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více