METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC"

Transkript

1 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC (platná od ) verze pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol. s r.o

2 2

3 Obsah Úvod4 1. Přehled změn v metodice od roku 2002 a Zákonem číslo 353/2001 Sb. došlo s účinností od k novelizaci zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Změny od Vyhláška č.505/2002 Sb Účetní výkazy Metodické varianty pro příspěvkové organizace Způsob předkládání výkazů Metodika pro rok 2003 a následující 6 2.Rozbor datové věty programu UCR 7 2.1Hodnota H - druh dokladu Druhy dokladu v účetnictví Druhy dokladu v rozpočtu Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu Slovo SU - syntetický účet Slovo AU - analytický účet 9 2.6Slovo ODPA - oddíl, paragraf Slovo POL - položka Slovo ZJ - záznamová jednotka (konsolidační třídění) Slovo UZ - účelový znak Základní pravidlo pro používání UZ Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu Slovo ORJ - organizační jednotka (rozp. kompetent) Příklady doporučených struktur ORJ Slovo ORG Závazná struktura ORG pro organizační složky státu Příklady doporučených struktur ORG pro ÚSC Příspěvkové organizace Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání pol. třídy 8xxx rozpočtové skladby u ÚSC Poskytování přechodných výp. a výpůjčky pen. prostř Příjímání přechodných výp. a půjčených pen. prostř Bankovní účty pro financování rozpočtu ÚSC Používání pen. fondů (dříve účelových fondů a FRR) Finanční vypořádání Účtování na účtech 217 a Sjednocení metodiky účtování o DPH Metodika organizačních složek státu (OSS) Závazně stanovené analytiky pro financování příjmů, výdajů, pro účty fondů a mimorozp. prostředků Používání analytik Uvádění kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Závazné členění více bankovních účtů k jednomu předčíslí u OSS Pořizování rozpočtu a rozpočtových opatření Sjednocení metodiky účtování o DPH Metodika příspěv. organizací zřizovaných ÚSC nebo OSS Použití rozp. (plánu) nákladů a výnosů u přísp. org Sjednocení metodiky účtování o DPH Obecně k metodice Konkrétní analytické účty pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 Zásoby Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu org. složek státu, k rozpočtu územ. samosp. celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Náklady OSS a ÚSC Účtová třída 5 - Náklady ÚSC vynaložené na hosp. činnost a náklady příspěvkových organizací Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC a z činnosti příspěvkových organizací Účtová třída 7,8 Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 9 - Fondy, hosp. výsledek, dlouhod. úvěry a půjčky, rezervy, záv. a podrozv. účty Použití funkčního (odvětvového) a druhového třídění podle rozpočtové skladby v členění nákladů a výnosů hlavní činnosti a pro účet 916 u příspěvkových organizací Funkční (odvětvové) členění účtů třídy 5, 6 a účtu 916 sledované v hodnotě ODPA Druhové členění nákladů a výnosů ve vztahu k syntetickým nákladovým účtům sledovaným ve slově POL Doporučené anal. členění účtu 916 v POL, UZ a ORG Pomocné účetní a rozpočtové záznamy na účtech vnitropodnikového účetnictví Účet pro získání údajů pro část VII. výkazu FIN 2-04U Vybrané ukazatele státního rozpočtu Účet pro získání údajů pro část X. výkazu FIN 2-04U Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) Účet pro získání údajů pro zpracování rozpisu rozpočtu pro školské organizace Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty u hospodářské činnosti OSS, ÚSC a příspěvkových organizací Číselník záznamových položek Důležité upozornění Účtování při vypořádání nároku na odpočet podle 20 (při ukončení registrace nebo podnikání) Poznámky ke spuštění výkazu Zahrnutí dotace se stát. rozpočtu do koeficientu podle METODIKA využití slova POL u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku Pohyby majetku ( POL ) pro ÚSC Filozofie práce s účtovým rozvrhem programu UCR GORDIC Konstrukce účtového rozvrhu a popis jeho struktury Úrovně rozvrhu Hodnota BUPSRR Zabezpečení rozvrhu před neoprávněnými zásahy Aktivace a deaktivace všech úrovní rozvrhu Kontrolní funkce účtového rozvrhu Archivace dat Podpora účtování o dodavatelských fakturách Podmínky ze strany KDF v.7.x Textový formát věty 569GxY2k 65 Přílohy ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřizované územnímí samospr. celky platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřizované org. složkami státu platné od

4 Úvod Metodika je určena pro všechny účetní jednotky ze sféry dříve označované jako ROPO rozpočtové a příspěvkové organizace. Z pohledu legislativy tuto sféru metodicky rozdělujeme na: RO - rozpočtovou oblast Používá k posouzení dosažených výsledků příjmy a výdaje na bankovních účtech s použitím rozpočtové skladby (závazně stanovené vyhláškou MF ČR) PO - příspěvkovou oblast Účetní jednotky používají k posuzování dosažených výsledků nákladové a výnosové účty (souhrnně označované jako výsledkové). Hovoříme-li o ROPO, pak tím máme tedy na mysli rozpočtovou a příspěvkovou oblast. V rozpočtové oblasti rozlišujeme: rozpočty centrální úrovně tvořené dílčími rozpočty organizačních složek státu (zkratka OSS) rozpočty územní úrovně tvořené dílčími rozpočty územních samosprávných celků (zkratka ÚSC) Tato metodická příručka nemůže postihnout všechny varianty analytického členění. Snažíme se pouze zabezpečit minimální nutný rozsah analytik, potřebných k udržení metodické kompatibility pro státní účetní výkazy, pro výkazy řady FIN a některé další speciální tiskové výstupy vytvářené firmou. V účetní praxi se vyskytuje tolik odlišných možností řešení a každá účetní jednotka si staví vlastní požadavky na vypovídací schopnost účetnictví, že nelze jednoznačně předepsat její chování. Část analytik uvedených v této příručce je označena jako D, tedy doporučená. Účetní jednotka se může a nemusí řídit doporučením firmy. Analytiky označená jako Z, tedy závazná, je závazná podle jednotlivých syntetických účtů z hlediska tří hlavních kategorií: -závazné analytiky pro sjednocení automatizované závěrky účetního období -závazné analytiky pro sjednocení okruhů účtování a kontrolních okruhů -závazné analytiky z hlediska algoritmů celostátně závazných výstupů účetními výkazy a výkazy FIN Nejpřísnější kategorií stanovené analytiky jsou zejména bankovní účty s rozpočtovou skladbou a účty nákladů a výnosů. Dodržení analytik vyhlášených firmou je bez výjimky nutné a nelze je obcházet. Navazují totiž striktně na algoritmus jednotlivých výkazů odevzdávaných účetní jednotkou k celostátnímu zpracování. 1. Přehled změn v metodice od roku 2002 a Zákonem číslo 353/2001 Sb. došlo s účinností od k novelizaci zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví V oblasti metodiky se pro zákon o účetnictví prosazuje zkratka ÚčZ, kterou uvádíme pro zjednodušení v dalším textu. V ÚčZ proběhla celá řada změn, se kterými se můžete seznámit samostudiem, případně prostřednictvím školení organizovaných různými agenturami. Novinka v postupu při opravách účetních záznamů (dříve účetních zápisů) -Ustanovení 35 Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech Z 35 citujeme následující odstavce: (1) Opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. (2) Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu způsobem podle odstavce 3. (3) Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě... konec citace ze zákona 4 Z výše uvedeného ustanovení vyplývá jasně, že není možné po uložení účetního dokladu do deníku opravovat doklad, jak to bylo v dosavadní praxi běžné, přepisem hodnot v původním dokladu. Účetní doklad je účetním záznamem (viz 6) a pokud má být dodrženo ustanovení odstavce 3., 35 zákona, pak se doklad musí opravovat jen odúčtováním chybných zápisů a naúčtováním správných. Jedině tak je možné dostát požadavku zákona, aby byl vidět účetní doklad před opravou i jeho

5 vzhled po opravě. Toho lze tedy docílit pouze znemožněním oprav přepisem stávajících hodnot!!! Od je firmou umožněno nastavit parametry programu UCR tak, že účetní software bude respektovat ustanovení novelizovaného zákona a nebude možné: -přečíslovávat již uložené účetní doklady (záznamy) -opravovat účetní doklady (záznamy) přepisem údajů, ale pouze odúčtováním a zaúčtováním V distribuci je možné tyto parametry nastavit tak, že bude zakázána změna čísla dokladů, ale opravy bude možné provádět dosavadním způsobem. Upozorňujeme tedy všechny zákazníky, že toto nastavení neodpovídá ustanovení zákona ve striktním pojetí a je třeba nechat si nastavení od dealera změnit. Po nastavení odpovídajícím ustanovením zákona je změna čísla dokladu zakázána a opravy je možno provádět vizuálně původním způsobem, přičemž na pozadí se automaticky vytvářejí zápisy odúčtování a zaúčtování. V běžných výstupech (prohlížení, hlavní knihy, knihy analytické evidence) se promítají pouze výsledky po opravě. V menu PROHLÍŽENÍ je možné vidět u konkrétního dokladu na stisk klávesy: 7 doklad původní 8 doklad původní s průběhem všech oprav 9 výsledný doklad po opravě Opravy je možné zabezpečit také tak, že nebude zasahováno do původního dokladu a budou prováděny ve speciálních řadách účetních dokladů. Zvláštní řada pak vede k naplnění ustanovení 8, odstavce 5 ÚčZ o jednoznačném určení obsahu účetního záznamu. Při pořizování a opravách dokladu důrazně doporučujeme využívat textový popis dokladu i zápisu. Pokud popis nemáte aktivován, obra te se na svého dealera. Výše uvedené ustanovení je doporučeno i pro data rozpočtu. Návaznost účetních zápisů na účetní doklady (účetní případy) Upozorňujeme, že v praxi se vžil u některých účetních jednotek NEVHODNÝ postup. Při účtování do účetního deníku pod jedno číslo účetního dokladu v programu UCR ukládají účetní zápisy (záznamy podle 12), které spolu věcně nesouvisí a týkají se uskutečnění více účetních případů (viz 6, odstavec 1). Uvedený postup vede k nepřehlednosti účetnictví ( 8, odst.1) a dělá i potíže s případným zjiš ováním chyb a návazností opraveného dokladu na doklad původní (viz nové ustanovení 35). Program UCR je konstrukčně jednoznačně orientován na datum a číslo dokladu. Tato slova jsou klíčovým třídícím znakem při zjiš ování, jak byl zaúčtován jeden konkrétní účetní případ. Doporučujeme, aby naši uživatelé každému účetnímu případu přidělili samostatné číslo účetního dokladu. Rovněž doporučujeme rozdělit účtování do účetního deníku do více číselných řad. Použití funkcí přístupových hesel do programu Upozorňujeme, že v praxi se vyskytují případy, kdy účetní jednotka postupuje v rozporu s ustanovením 33, odstavec 8. ÚčZ. Podle tohoto ustanovení je povinna zabezpečit ochranu účetních záznamů kromě jiného před neoprávněným přístupem, poškozením a ztrátou. Objevují se případy liknavého přístupu k přidělování přístupových práv do programů. Například je několika uživatelům přiděleno obecné heslo 9999, a to znemožňuje identifikaci osoby a okamžiku záznamu či opravy dat v programu podle 35. Program UCR disponuje zabezpečením přístupu podle předem definovaného číselníku přihlašovacích hesel. Od je možné z důvodu zvýšení bezpečnosti toto heslo rozšířit i o uživatelské jméno. Toto vylepšení se zpřístupňuje jen na žádost zákazníka. Heslo i uživatelské jméno je nevhodné sdělovat mezi pracovníky navzájem, nebo by se mělo jednat o utajenou část přístupového hesla. V řídícím souboru UCR.PSW je pak doporučeno spojit tato hesla s identifikací osobního čísla pracovníka a se jménem pracovníka. V programu UCR se ukládají do datových souborů účetnictví, rozpočtu ke každému pořizovanému (opravovanému) řádku identifikace osobního čísla, datumu a od s novou verzí UCR i identifikace času uložení zápisu do souboru. Dále jsou identifikátory využity i při změnách v účtovém rozvrhu a jako identifikace osoby a času při spouštění různých tiskových výstupů. Pro revizi dat účetnictví a rozpočtu je možné kromě konfigurovatelných tisků v menu Prohlížení M,R,R+M a Opravy zpracovávat revizní sestavy ve tvaru účetního (rozpočtového) deníku. Sestavy se spouští v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) submenu TISK DENÍKY. Pro účetnictví je to skupina formátů s identifikací UCRDU015: Účetní deníky úplné revizní záznam, a pro rozpočet je to skupina formátů s identifikací UCRDR015: Rozpočtové deníky úplné revizní záznam. 1.2 Změny od Vyhláška è.505/2002 Sb. Dne 6. listopadu 2002 byla vydána ve Sbírce zákonů Opatřením MF ČR čj. 283/77 227/2001 ze 7. prosince 2001 došlo k úpravám účtové osnovy a postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. 5

6 1.2.2 Úèetní výkazy Výše uvedeným opatřením se mění také účetní výkazy: ROZVAHA BILANCE (pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace) PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace) Metodické varianty pro pøíspìvkové organizace Od jsme rozšířili nabídku metodik pro účtování v členění na funkční a druhové třídění podle pseudo-rozpočtové skladby. Příspěvkové organizace mohou po získání zvláštní konfigurace a generování dodatku k účtovému rozvrhu použít pseudo-rozpočtovou skladbu na účtech třídy 5, 6 a na účtu 916. Bližší podrobnosti jsou ve zvláštní kapitole Zpùsob pøedkládání výkazù Od vstoupila v platnost vyhláška číslo 535/2002 Sb. kterou se novelizuje dosavadní vyhláška číslo 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a územních samosprávných celků. 1.3 Metodika pro rok 2003 a následující Od zachováváme maximální kontinuitu metodiky se snahou dalšího sjednocení metodiky pro rozpočty ÚSC i OSS. Nadále podporujeme tyto metodické varianty pro ÚSC financování a účtování je zabezpečováno soustavou základního běžného účtu SU 231 a k němu zřízeným zvláštním příjmovým (SU 235) a výdajovým (SU 232) bankovním účtem financování a účtování je zabezpečováno pouze prostřednictvím základního běžného účtu, přičemž při účtování si uživatel volí jednu ze skupin analytik 1x, 2x a 3x financování a účtování je zabezpečováno pouze prostřednictvím základního běžného účtu, přičemž při účtování je použita pouze analytická skupina 4x Nadále podporujeme tyto metodické varianty pro příspěvkové organizace příspěvkové organizace účtují bez použití pseudo-rozpočtové skladby v účtové třídě 5 a 6 příspěvkové organizace účtují s použitím pseudo-rozpočtové skladby v účtové třídě 5, 6 a na účtu 916 Metodická varianta pro organizační složky státu (OSS) v metodice jsou striktně určeny analytiky pro účty 221 a 223 v návaznosti na předčíslí bankovních účtů v ČNB pro účty fondů a účty mimorozpočtové je v metodice uvedena speciální analytika pro identifikaci bankovních účtů přechodně vedených mimo ČNB 6

7 2.Rozbor datové věty programu UCR Schéma konstrukce celé věty pro rozpočet i účetnictví: H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx - varianta se čtyřmístnou analytikou H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 2.1 Hodnota H - druh dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Druhy dokladu v úèetnictví 0 běžné účetní zápisy - slouží k identifikaci běžných účetních zápisů do deníku 1 zápisy počátečních (rozvahových) stavů - zachycují stavy účtů pro zobrazení ve sloupcích Stav k výkazu Úč OÚPO 3-02 ROZVAHA 4 závěrečné zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. závěrečných zápisů na konci účetního období (roku) 5 uzavírací zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. uzavírání účetních knih na konci účetního období (roku) Druhy dokladu v rozpoètu 2 schválený rozpočet - slouží k identifikaci rozpočtu, vzniklého v procesu návrhu rozpočtu a schváleného zákonem k tomu určeným orgánem pak je to tzv. schválený rozpočet 3 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 1) - slouží k identifikaci rozpočtové úpravy v kompetenci účetní jednotky nebo OSS (používá se u ÚSC i OSS) - u organizačních složek státu se jedná o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF ČR) - u územních samosprávných celků jsou to všechny úpravy již schváleného rozpočtu, které se provádí na základě schválení kompetentním orgánem účetní jednotky 6 blokace rozpočtu (platební kalendář) - slouží k identifikaci datového záznamu, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat, kolik z konkrétní klasifikace rozpočtové skladby je blokováno z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře 7 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 3) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná MF (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem) 8 rozpočtové opatření (DRUH_ROP= 5) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (používá se pouze dle dispozic MF ČR) 9 požadavek na rozpočet (návrh) - speciální druh záznamu, který je určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet 7

8 U rozpočtů v oblasti organizačních složek státu je ve smyslu Vyhlášky č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků v příloze 4 této vyhlášky stanovena povinnost rozlišovat rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu) ve větě 45, 46 a 47 na hodnoty: DRUH_ROP H popis opatření 1 3 rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizace (případně ústředního orgánu státní správy) 3 7 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu a schválená MF 5 8 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkového objemu státního rozpočtu republiky Druh dokladu zvolí uživatel již se vstupem do příslušného submenu programu. Druhem dokladu 4 a 5 jsou v programu UCR odlišeny účetní zápisy týkající se účetní závěrky období a jako takové se chovají stejně jako běžné účetní zápisy. Jedině druh dokladu 5 je možné podle nastavené konfigurace bu započítávat nebo nezapočítávat do aktuálního stavového souboru. Druh do kladu =6 je druh dokladu umožňující pracovníkům zabývajícím se rozpočtem zadávat si do datového souboru poznámku o tzv. blokaci rozpočtu. To znamená poznamenávat si postupně jakou část rozpočtu mají již zablokovanou (rezervovanou). Důvodem k této blokaci může být uzavření smluv, nebo obdržené faktury (ještě neproplacené i proplacené), odeslané objednávky na zboží a služby atp. Tyto záznamy se nijak nepromítají do upraveného rozpočtu a slouží jako pomocné informace ke zjištění skutečného zbytku volného rozpočtu na dané rozpočtové klasifikaci oddílu a položce. 2.2 Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: dd V hodnotě DD se uvádí datum, pod kterým je účetní jednotka povinna ve smyslu zákona o účetnictví i směrné účtové osnovy a postupů účtování provést zaúčtování účetního záznamu dokladu do deníku. V rozpočtu se jedná o den, který je určen k provedení pořízení schváleného rozpočtu, nebo jeho úprav (na základě rozpočtových opatření) POZOR!!! Tento datum nesmí být zaměňován s datem, kdy se o uskutečnění účetní operace (rozpočtové operace) vyhotovil účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku tzv. časové razítko. Oba datumy se nemusí shodovat a tak je třeba si uvědomit jejich odlišný význam. Běžně se tedy stává, že uskutečněním účetní operace je datum například datum výpisu v případě proplacení faktury. Do účetního deníku je fyzický účetní záznam ukládán s aktuálním datem den, kdy se o výpise účtuje. Dnem (okamžikem) uskutečnění účetního případu je tedy datum Tento datum je vkládán do slova DD a je viditelný i v účetním deníku. Deník je podle něj i chronologicky tříděn. Slouží k zjištění průkaznosti a srozumitelnosti účetnictví. Okamžikem uložení účetní operace do deníku je pak datum tedy datum, kdy se o účetním případě účtovalo. Slouží ke zjištění kdy a kým byl účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku vložen. 2.3 Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: cccccc Hodnota CCCCCC reprezentuje šestimístný účetní (rozpočtový) doklad. Metodika tvorby číselných řad je ponechána zcela v kompetenci účetní jednotky. Doporučení pro vedení číselných řad měsíční číselné řady - doporučujeme pokud množství účtovaných dokladů by nebylo možno číslovat za celý rok v jedné číselné řadě - uživatel čísluje doklady vždy od 1 v rámci každé dokladové řady a v rámci každého měsíce roční číselné řady - doporučujeme tam, kde účetnictví není rozsáhlé a umožní vést jednu řadu dokladů po celý rok - uživatel čísluje doklady po celý rok v rámci jedné řady vzestupně (např. od do ). Obě metody číslování nelze vzájemně kombinovat u téže účetní jednotky. V rámci obou těchto možností je ještě možné vytvářet více řad dokladů. Každá řada může začínat bu jedním nebo dvěma číselnými kombinacemi takto: - např. 1xxxxx, 2xxxxx nebo také 11xxxx, 12xxxx, ale také 111xxx, 112xxx atd. 8

9 Doporučení pro číslování řad účetních a rozpočtových dokladů Pro každý druh dokladu je zakládána programem UCR samostatná řada. a) pro účetnictví se doporučuje členit řady účetních dokladů zejména podle: - bankovních účtů - došlých faktur - pohybů dlouhodobého majetku - proúčtování předpisů mezd - předpisů pohledávek - pokladních operací - pohybů zásob (příjemky, výdejky) - podrozvahových účtů -opravných dokladů b) pro rozpočet doporučujeme v číselných řadách odlišit zejména: - opatření například podle odborů (referátů) - podle odpovědných referentů atp. U rozpočtu doporučujeme sjednotit číselné řady v programu s číslováním fyzických dokumentů. Zvláštní číselné řady - automaticky generovány programem Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 4 pro závěrečné zápisy. Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 5 pro uzavírání účetních knih Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 1 pro otevírání účetních knih počáteční rozvahové stavy Textový popis dokladu V čísle dokladu je možné na stisk klávesy / vyvolat okno k zaznamenání textového popisu k dokladu. Textování dokladu doporučujeme minimálně používat k odkazu na opravu jiného účetního dokladu (viz 35 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví) například takto: #OPRAVA_DOK100121_DAT znamená, že se jedná o opravu dokladu č z 15. května 2001 Takové a jiné obdobné texty pak umožňují vyhledávat ve funkci PROHLÍŽENÍ podle klíčových slov všechny účetní doklady obsahující uvedený identifikátor. Textový popis řádku Ve vlastním dokladu je možné ve slovech SU až ORG na stisk klávesy F5 vyvolat záznamové pole sloužící k textovému popisu právě pořizovaného řádku. Podle jednotlivých textů je možné pak vyhledávat příslušné napořizované řádky dokladu. 2.4 Slovo SU - syntetický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxx Podle směrné účtové osnovy vydávané pro daný typ účetní jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podvojného účetnictví. Na stisk klávesy F5 je možné vyvolat popis v délce až 110 znaků k jednomu řádku účetního (rozpočtového) záznamu. 2.5 Slovo AU - analytický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xx (ve čtyřmístné verzi xxxx ) Slovo představuje I. analytickou úroveň syntetické evidence. Povinnost je stanovena v účtové osnově a postupech účtování pro daný typ účetní jednotky. Firma si vyhrazuje v této metodice pro některé účty stanovení závazných analytik. V ostatních případech je uživateli povolena jakákoliv hodnota. V případě závazné metodiky dané firmou je analytický účet stanoven bu jako konkrétní hodnota, nebo jako tzv. masková analytika např. 1x, 2x nebo jako x1, x8. 9

10 2.6 Slovo ODPA - oddíl, paragraf H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx V tomto slově se identifikuje funkční třídění (paragraf) celostátně závazné rozpočtové skladby. V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. 2.7 Slovo POL - položka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx V tomto slově se identifikuje druhové třídění podle rozpočtové skladby. V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. Poznámka V případě zvláštní konfigurace programu UCR â a doplňku účtového rozvrhu, je možné i v účtových třídách 5, 6 a u účtu 916 u příspěvkových organizací používat ODPA a POL členění v pseudo-rozpočtové skladbě. 2.8 Slovo ZJ - záznamová jednotka (konsolidační třídění) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxx Záznamová jednotka je slovem především určeným k možnosti provést u rozpočtových a jiných určených účtů záznam podle opatření MF k rozpočtové skladbě. U jiných účtů pak slouží k identifikaci záznamu DPH podle zvláštní firemní metodiky. V ostatních případech může být používána pro jiné účely uživatelského třídění. Aktuálně platné záznamové jednotky ZJ podle vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě OSS Převody uvnitř peněžního fondu ÚSC Dotace přijaté z území jiného okresu 025- Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Dotace poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Dotace přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 035- Dotace poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Poznámka Slovo ZJ je v případě, že účetní jednotka je plátcem DPH používáno k zachycení záznamu o základu daně na vstupu i výstupu. Číselník jednotlivých hodnot je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. 2.9 Slovo UZ - účelový znak H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10

11 Struktura: xxxxx Slovo UZ je hodnota určená u rozpočtových účtů k zatřídění účelu použití nebo inkasování rozpočtových prostředků. Sleduje se na ní čerpání zejména účelově poskytnutých dotací a transferů z vyšších rozpočtů směrem k nižším rozpočtům. V ostatních účtech může být použita k jiným členěním. Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). UZ s nižší prioritou musí být vždy nahrazen UZ s vyšší prioritou pokud je již tento znám. Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou UZ s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období. Účetní jednotky - rozpočtová forma hospodaření V případě příjmů, výdajů a financování je stanovena povinnost uvádět v případech, kdy to přichází do úvahy, účelový znak UZ : stanovený OSS, ÚSC stanovený zřizovatelem stanovený MF ČR Účetní jednotky - příspěvkové organizace -v případě financování dlouhodobého majetku zřizovatel stanoví povinnost uvádět účelový znak UZ na SU 031, 041, 042, 043, 051, 052 a 916; -v případě financování provozních akcí stanoví zřizovatel povinnost uvádět UZ na účtech výnosů (třída 6) a nákladů (třída 5); Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího. Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti: účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací) účelový znak stanovený krajem v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k nižším územním samosprávným celkům nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům účelový znak stanovený obcemi v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky Základní pravidlo pro používání UZ Základním pravidlem pro používání UZ je, že první dvě místa zleva určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů. Schematické znázornění: yyxxx účelové znaky stanovené jednotlivými resorty yy = číslo resortu (viz opatření k rozpočtové skladbě) xxx = číslo účelu stanovené v rámci resortu 00xxx účelové znaky stanovené územními rozpočty (rozpočty OSS pro jimi zřizované OSS a PO) xxx = číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů Používání UZ ve vztahu k úètovému rozvrhu hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. OSS, ÚSC a jejich vnitřních organizačních složek) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na dlouhodobý majetek (účtová skupina 04 a 05) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6) - účelové znaky se zaznamenávají u účtu 916 Doporučené členění účelových znaků Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky) 00x10 Financování - z vlastních fondů (zapojení zůstatku peněžních fondů z minulých let) Použití rezervního fondu PO Použití IF PO 00x12 Financování - úvěry Dotace z rozpočtu obce Dotace z rozpočtu kraje 0099x Účelové znaky náhradní (doplňkové) Dotace ze státního rozpočtu (dosud neoznačená konkrétním UZ) Dotace z fondů EU (dosud neoznačená konkrétním UZ) Dotace z fondů NATO (dosud neoznačená konkrétním UZ) yyxxx Konkrétní účelové znaky stanovené MF ČR (uveřejněné ve Finančním zpravodaji nebo na webových stránkách MF ČR) 11

12 2.10 Slovo ORJ - organizační jednotka (rozpočtový kompetent) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZP UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx Slovo ORJ je hodnota, kterou doporučujeme jako nástupce dřívějšího číslování a třídění podle kapitol rozpočtové skladby. Podle opatření MF o rozpočtové skladbě může subjekt (organizace-zřizovatel) určit používání a náplň kapitolního třídění (podle 4, odst. 3 opatření). V nově navrženém systému rozpočtové skladby a rovněž s přihlédnutím k odlišným požadavkům a představám každého uživatele je výhodné použít toto slovo jako nástupce kapitolního třídění. Hodnota může představovat odbor, referát, označení člena rady atp. - tedy osoby nebo vnitroorganizační jednotky odpovědné za svěřený rozpočet. Výhodou tohoto řešení se jeví možnost zatři ovat libovolné paragrafy a položky do libovolných hodnot ORJ Pøíklady doporuèených struktur ORJ Pro níže uvedené typy účetních jednotek může ORJ představovat následující možnost členění: 1) pro kraje, magistráty, statutární města a další větší subjekty ÚSC xxyy xx Kapitola - odpovídá například sféře odpovědnosti člena obecní rady yy Identifikační číslo zabezpečujícího odboru (útvaru) úřadu ÚSC yy vnitřní organizační složky ÚSC 2) pro menší subjekty v oblasti ÚSC xxxx xxxx vnitřní organizační složky ÚSC 3) pro organizační složky státu xxxx xxxx referáty, odbory OSS, vnitřní organizační složky OSS 4) pro příspěvkové organizace xxxx xxxx vnitřní organizační složka PO xxxx identifikace druhu hospodářské činnosti ORJ může pro ostatní účty představovat bu stejné členění jako u rozpočtových účtů nebo výsledkových účtů nebo zabezpečovat další potřebná členění Slovo ORG H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxxxxxxxx Slovo ORG vyjadřuje v návaznosti na syntetické účty: - akci plánu pořízení dlouhodobého majetku; - akci neinvestičního charakteru; - externí subjekt (IČO, RČ, atp.); - párovací znak; atd Závazná struktura ORG pro organizaèní složky státu V případě výdajů je závazná struktura pro uvádění kódu ISPROFIN k zabezpečení výstupu do výkazu FIN Pro rozpočty organizační složek státu se ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Příklad: 9999xxxxxx xxxxxx kód ISPROFIN Hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu). 12

13 Pøíklady doporuèených struktur ORG pro ÚSC V případě příjmů, výdajů a financování v příjmech u položek v podseskupení 222x a u položky 2119 ve výdajích u položek 5xxx, 6xxx ve financování u položek 8xxx s výjimkou položek 8115 a ) ÚSC (kraje, magistráty) a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění, jinak ) Městské části a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx- číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu MČ (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku MČ), jinak ) Obce a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx- číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu obce (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku obce), jinak Centrální akce je evidována čtyřmístným číslem podle centrálního plánu, předpokládá se realizace delší než jedno účetní období a může mít jak investiční, tak neinvestiční rozpočet a plnění. Správcem číselníku akcí může být kraj, magistrát atp Pøíspìvkové organizace Pro příspěvkové organizace doporučujeme pro ORG tuto strukturu v případě účtování na SU 031, 041, 042, 043, 051 a 052 a účtu 916: 1) pro PO zřízené organizační složkou státu xxxxyyyyyy a) xxxx = 9999 yyyyyy - kód ISPROFIN b) xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se centrální o akci, pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak ) pro PO zřízené krajem xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak ) pro PO zřízené obcí xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak

14 3. Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR 3.1 Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání položek tøídy 8xxx rozpoètové skladby u ÚSC Položky třídy 8 je povoleno používat pouze na účtech 231 (ZBÚ) a na účtech 236 (peněžní fondy) a u účtů 225 jen u rozpočtu. Položky 8115, 8125, 8215 a 8225 jsou vypočítávány algoritmem výkazů a není je tedy povoleno zadávat v účetnictví ručně. Výjimkou je rozpočet, kde tyto položky hrají úlohu při zapojování přebytku minulých ročních období do hospodaření nového roku. Účet nese výjimečně rozpočtovou skladbu! Na tomto účtu je nagenerována část rozpočtových položek třídy 8xxx pro zachycení změny stavu půjček k přímo čerpanému úvěru. Hodnoty pak vstupují do výkazu FIN. V metodice pořizování rozpočtu je použita pseupoložka Tato položka se využívá jen u pořizování rozpočtu, a to pouze jako vyrovnávací položka. Váže se k účtům 231, 232, 235 a nesmí v úhrnu vykazovat zůstatek Poskytování pøechodných výpomocí a výpùjèky penìžních prostøedkù Přechodné výpomoci (půjčky) jakýmkoliv právnických nebo fyzickým subjektům (občanům) je v metodice doporučeno poskytovat jen z účtu 231 nebo Pøíjímání pøechodných výpomocí a pùjèených penìžních prostøedkù Přijetí přechodných výpomocí (půjčených peněžních prostředků) od jakýchkoliv právnických nebo fyzických subjektů a ze státního rozpočtu je v metodice doporučeno přijímat pouze na účtech 231, 236 a Bankovní úèty pro financování rozpoètu ÚSC V celostátně platné metodice MF ČR jsou zásadně uvedeny dva způsoby financování a účtování ÚSC. Financování s použitím základního běžného účtu a samostatných vkladových výdajových účtů a příjmových účtů Základní běžný účet slouží jako hlavní účet, ze kterého se zásadně převádějí prostředky na vkladový výdajový účet k zabezpečení potřeb běžných a kapitálových rozpočtových výdajů. Na základní běžný účet se pak pravidelně (nejméně 1 x měsíčně) převádějí příjmy inkasované na zvláštních příjmových účtech. Základní běžný účet slouží zejména pro příjem dotací, přechodných výpomocí, přijetí úvěrů převáděných do rozpočtu, pro převody z jiných rozpočtových i mimorozpočtových účtů. Přímo ze ZBÚ mohou být hrazeny dotace a příspěvky jiným ÚSC, příspěvkovým organizacím a dalším subjektům. Zásadně jde o výdaje, které se neúčtují do nákladů v účtové tř. 4, ale na účty 213 a 214. Vyplacené prostředky se musí zúčtovat na účtu 218. Tímto způsobem objemově největší část příjmů a výdajů prochází pouze základním běžným účtem a nedochází ke zbytečným převodům mezi účty prostřednictvím konsolidovaných položek. Vkladový výdajový účet slouží k financování běžných kapitálových i neinvestičních výdajů územního samosprávného celku. Na vkladovém výdajovém účtu mohou být zachycovány pouze rozpočtové příjmy týkající se přijaté dotace ze základního běžného účtu. Pokud je připsán na vkladový výdajový účet omylem příjem patřící na příjmovou položku rozpočtové skladby, pak doporučujeme jej zúčtovat jako mylnou platbu. Následně je nutný převod na příjmový účet se současným odúčtováním mylné platby a zaúčtováním příjmu. Příjmový bankovní účet slouží k inkasu běžných rozpočtových příjmů z daní a poplatků, z činnosti územního samosprávného celku, z odprodeje majetku atp. Jako výdaje jsou přípustné pouze vratky příjmů a odvod příjmu na základní běžný účet. Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (s rozdělením na analytické skupiny) Následující subvarianta je firemně nejméně podporovanou. Je v rozporu s věcným hlediskem účetnictví, kdy podle účetních zásad má být právě jednomu bankovnímu účtu přidělen právě jeden analytický účet. U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je tento běžný účet v naší metodice rozdělen na tři skupiny účetních operací. V zásadě stejným způsobem jako když jsou odděleny příjmové a výdajové bankovní účty. Rozdělení na analytiky 1x, 2x a 3x umožňuje oddělovat od sebe platby přijaté či vyplacené, ke kterým existují již při jejich realizaci jiné souvztažné účty. K analytice 1x se účtují přímo jako protiúčet účty 217, 218, účty účtové skupiny 27x atp. (které nejsou regulovány na účtech 217, 218). K analytice 2x, která slouží k zachycování především běžných příjmů, se použijí protiúčty 215, případně účty třídy 3. Regulace příjmů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). K analytice 3x, která slouží k zachycování především kapitálových a neinvestičních výdajů, se jako souvztažné účty používají různé účty z účtové třídy 0, 1 a 4, účet 213 a 214 atp. Regulace výdajů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1 x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (pro menší objem účetních operací) U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je pro menší subjekty určena metodika s použitím analytické skupiny 4x k základnímu běžnému účtu. Předpokládá, že je možno zachovat zásadu, že jednomu bankovnímu účtu odpovídá právě jeden analytický účet v našem případě je to skupina AÚ 4x a 8x k účtu

15 Financování prostřednictvím účtů státního rozpočtu vedených v pověřených peněžních ústavech Provádí se přijetím prostředků a jejich současným čerpáním prostřednictvím bankovních účtů 223 s analytikou předem definovanou podle předčíslí účtů, která je závazná pouze pro OSS. Od je pro ÚSC tato analytika pouze doporučená nebo ji závazně uvádí v případě, že tak stanoví metodické centrum (krajský úřad atp.) Tato varianta může být kombinována i s přijetím přechodných výpomocí ze státního rozpočtu Používání penìžních fondù (døíve úèelových fondù a FRR) Peněžní fondy se používají zásadně prostřednictvím rozpočtu. Přímo lze účtovat ve výdajích jen o poskytnutých půjčkách, bankovních poplatcích, mylných platbách, převodech na rozpočtové účty prostřednictvím konsolidovaných položek a čerpání sociálního fondu ÚSC. V příjmech se pak přímo účtuje o splátkách poskytnutých půjček, přijatých úrocích, přijatých darech, nahodilých příjmech, převodech z rozpočtových účtů prostřednictvím konsolidovaných položek, převodech z finančního vypořádání a tvorba sociálního fondu ÚSC Finanèní vypoøádání Účty 217 a 218 zachycují příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu roku. Zůstatky těchto účtů se při účetní závěrce zúčtují na účet 933, který tak vyjadřuje účetní výsledek hospodaření. Ten se liší od salda příjmů a výdajů uváděného ve výkazech o plnění rozpočtu FIN o půjčky přijaté nebo poskytnuté, cizí platby atp. Zůstatek účtu 933 může být vypořádán a převeden na peněžní fond ÚSC. V případě, že ÚSC nemá zřízen peněžní fond, zůstávají prostředky na ZBÚ Úètování na úètech 217 a 218 Na účty 217 a 218 se zásadně nepromítají půjčky poskytnuté nebo přijaté a ani splátky půjček. Rovněž případné cizí platby nejsou v závěru roku zahrnovány do výsledku hospodaření a jsou zachycovány na účtech závazků nebo pohledávek. Výjimku mohou tvořit cizí platby na příjmovém nebo vkladovém výdajovém účtu, které se musí zúčtovat při regulaci na účtech 217 nebo 218. V následujícím roce se jejich inkaso nebo odvod opět proúčtuje přes zmíněné účty Sjednocení metodiky úètování o DPH Od se změnil výkaz o DPH v návaznosti na které změny v účtování o přijatých zdanitelných plnění. Z důvodu unifikace výstupů a sjednocení analytik se od v metodice firmy podporuje sledování záznamu o přijatých zdanitelných plněních a uskutečněných zdanitelných plněních a členění daně na účtu 343 v účetní větě ve slově ZP záznamová položka. 3.2 Metodika organizačních složek státu (OSS) Závaznì stanovené analytiky pro financování pøíjmù, výdajù, pro úèty fondù a mimorozpoètových prostøedkù Vzhledem ke změnám v celostátní metodice je v této oblasti metodikou firmy kladen důraz na jednotné označování analytik všech účtů v návaznosti na definovaná předčíslí účtů v ČNB. V metodice jsou nadefinována všechna předčíslí, která by mohla připadat v úvahu v této oblasti. Pokud budou dodatečně zjištěny chybějící analytiky, pak budou doplňkem metodiky nadefinovány a všem zákazníkům oznámeny prostřednictvím distribuční sítě nebo prostřednictvím internetu. Použití jednotných analytik také předpokládá, že zákazníci mohou využívat všech výstupů distribuovaných firmou s programem UCR Používání analytik Zvláštní analytiky pro OSS jsou v číselníku analytik zvláš odlišeny. V ostatních případech platí analytiky pro všechny účetní jednotky společně Uvádìní kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Pro rozpočty organizační složek státu se u účtu 223 ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Například takto: Tato hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu) Závazné èlenìní více bankovních úètù k jednomu pøedèíslí u OSS U dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím budou existovat k jednomu předčíslí více bankovních účtů. V tomto případě se doporučuje postupovat jedním ze dvou následujících způsobů: Ve slově ORG označovat jednotlivé účty bu vlastním číselníkem, hodnotou IČO subjektu nebo kmenovým číslem bankovního účtu. V distribuci kontrolních chodů pak bude možné zpracovat kontrolních chod se zjištěním stavu za jednotlivá čísla ORG. Pokud bude v případě dotací příspěvkovým organizacím z účtu s předčíslím 9822, 4829, 908 atp. potřeba sledovat zároveň výdaje na ISPROFIN, pak číslo ORG musí vyjadřovat kód ISPROFIN a v hodnotě ORJ bude vyjádřeno číslo příspěvkové organizace dle zvláštního číselníku. Pokud by počet účtů k jednomu předčíslí překročil únosnou míru, pak doporučujeme nasadit k počátku účetního období verzi konfigurace se čtyřmístnou analytikou. 15

16 3.2.5 Poøizování rozpoètu a rozpoètových opatøení Od vstoupila v platnost vyhláška číslo 535/2002 Sb. kterou se novelizuje dosavadní vyhláška číslo 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a územních samosprávných celků. V ní je stanovena povinnost výstupu rozpočtovými opatřeními. V programu UCR je umožněno pořizovat všechny tři druhy rozpočtových opatření DRUH_ROP: 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizačních složek státu (jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF) 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná MF (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem) 5 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se použije dle dispozic MF) Sjednocení metodiky úètování o DPH Od se změnil výkaz o DPH v návaznosti na které změny v účtování o přijatých zdanitelných plnění. Z důvodu unifikace výstupů a sjednocení analytik se od v metodice firmy podporuje sledování záznamu o přijatých zdanitelných plněních a uskutečněných zdanitelných plněních a členění daně na účtu 343 v účetní větě ve slově ZP záznamová položka. Všechny dříve používané varianty přestávají být podporovány a v distribuci budou napříště pouze formáty provádějící výpočet s použitím slova ZJ. 3.3 Metodika pøíspìvkových organizací zøizovaných ÚSC nebo OSS Od se v metodice účtování příspěvkových organizací odlišují celkem 4 varianty nastavení programu UCR : a) účtování bez rozpočtové skladby na účtech 5xx,6xx a 916 bez účtování o majetkových pohybech s účtováním o majetkových pohybech b) účtování s rozpočtovou skladbou na účtech 5xx,6xx a 916 bez účtování o majetkových pohybech s účtováním o majetkových pohybech Použití rozpoètu (plánu) nákladù a výnosù u pøíspìvkových organizací V distribuovaných sadách účtových rozvrhů pro všechny konfigurační typy PO je umožněno zadávat u všech nákladových a výnosových účtů (příp. účtu 916) rozpočet (plán). U příspěvkových organizací v oblasti OSS je pořizování rozpočtu nákladů a výnosů povinné. V ostatních PO může být použito na základě rozhodnutí účetní jednotky nebo jejího zřizovatele Sjednocení metodiky úètování o DPH Od se změnil výkaz o DPH v návaznosti na které změny v účtování o přijatých zdanitelných plnění. Z důvodu unifikace výstupů a sjednocení analytik se od v metodice firmy podporuje sledování záznamu o přijatých zdanitelných plněních a uskutečněných zdanitelných plněních a členění daně na účtu 343 v účetní větě ve slově ZP záznamová položka. Všechny dříve používané varianty přestávají být podporovány a v distribuci budou napříště pouze formáty provádějící výpočet s použitím slova ZJ. 3.4 Obecně k metodice Dne 6. listopadu 2002 byla vydána ve Sbírce zákonů Vyhláška č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Tato vyhláška navazuje na Opatření MF ČR, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Pokud není ve vyhlášce uvedeno, pak přechodně platí ustanovení opatření. Všechny syntetické účty jsou celostátně závazné a jsou definovány v příloze číslo 4 k této vyhlášce jako Směrná účtová osnova. Kromě závazně stanovených povinností analytického třídění stanovujeme následující analytiky: 16 Analytické účty označené jako závěrečný zápis nebo počáteční stav jsou používány při generování dat v automatizovaném zpracování roční uzávěrky (závěrečné zápisy, uzavření účetních knih a otevření účetních knih). Uživatel programu UCR je nesmí používat k běžným účetním zápisům v průběhu účetního období. Pro účtovou třídu 5 a 6 (náklady a výnosy) jsou analytiky stanoveny s ohledem na generování výkazu zisku a ztráty a výkazu Příloha (pro členění výkazu podle jednotlivých řádků, na hlavní a vedlejší činnost u příspěvkových organizací a pro zdaňovanou činnost OSS a ÚSC). Rovněž v nákladech a výnosech nelze používat analytiky vyčleněné pro závěrečné zápisy pro běžné účetní případy. Zvláštní chování mají z hlediska výkazu ROZVAHA účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně AKTIV i PASIV (jako tzv. plovoucí účty ). Algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav k rozvahovému období (rozdíl stran MD a DAL za syntetický účet úhrnem). Je-li aktuální obrat strany MD za celý syntetický účet větší než aktuální obrat strany DAL, je hodnota umístěna do AKTIV. V opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do PASIV. Označení rozpočtový reprezentant je vyhlášená analytika, která umožňuje uživatelům sjednotit pořizování rozpočtu (návrhu, schváleného rozpočtu i úprav rozpočtu) na jediného zástupce všech analytik rozpočtových účtů. Konfigurací programu i speciálními formáty je zabezpečeno přiřazení hodnot rozpočtu ke stejným hodnotám účetnictví, i když je účetnictví pořizováno na více odlišných analytikách. Analytiky s názvem rozpočtový reprezentant nesmí být používány k pořizování účetnictví. Slouží výhradně pro potřeby rozpočtu.

17 Od se umožňuje u příspěvkových organizací vést na nákladových a výnosových účtech a na účtu 916 členění podle platné rozpočtové skladby a pseudopoložek. Tato možnost je fakultativní a záleží na odvětví a na požadavku zřizovatele. LEGENDA k přehledu účtů 1x masková analytika - takto označená analytika znamená, že uživateli doporučujeme nebo závazně nařizujeme určitý interval v analytickém členění xx masková analytika - takto označená analytika znamená, že ponecháváme na uživateli rozhodování o číslování analytik.. takto dvěma tečkami označená analytika vyjadřuje, že uživatel může zvolit u daného účtu jen analytiku, která je stanovena jako závazná firemní metodikou Z takto jsou označeny účty, případně jejich analytiky (maskové analytiky), které jsou závazně stanoveny a uživatel nesmí žádné jiné použít D takto jsou označeny analytiky, které jsou uživateli doporučovány a nedodržení jejich členění nemá vliv na správnost výsledků zpracování výkazů a dodávaných doplňkových formátů Pro orientaci je u každého syntetického účtu mezi jeho číslem a názvem uvedena třípísmenná zkratka, která naznačuje typ účetní jednotky, který může účet podle postupů účtování používat (viz MF čj. 283/76 104/2000 a jeho doplňky). O,Ú,Pu jednotlivých syntetických účtů je písmeny označeno, která z účetních jednotek daný syntetický účet může použít - O = účet se používá u organizační složky státu (dále OSS) - Ú = účet se používá u územního samosprávného celku (dále ÚSC) - P = účet se používá u příspěvkové organizace (dále PO) Příklad označení: _,Ú,_ znamená, že daný účet používá pouze územní samosprávný celek (ÚSC) 3.5 Konkrétní analytické účty pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Pokud není uvedena skupina analytik podle typu účetní jednotky, pak analytika platí pro všechny typy Úètová tøída 0 Dlouhodobý majetek Slovo ZJ může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používáno k záznamu o výši základu daně v návaznosti na typ zdanění. OSS, ÚSC a příspěvkové organizace pro účty účtových skupin 01x, 02x, 03x mohou ve slově POL používat číselník pohybů dlouhodobého majetku. Číselník s komentářem je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. Ve slově ORJ mohou uživatelé zadávat inventární úseky podle správců majetku, případně referát (odbor, zařízení). Ve slově ORG je rezerva pro další potřebné třídění Úètová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 O,Ú,P Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 013 O,Ú,P Software D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 014 O,Ú,P Ocenitelná práva D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 018 O,Ú,P Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 O,Ú,P Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Úètová skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 O,Ú,P Stavby D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 022 O,Ú,P Samostatné movité věci a soubory movitých věcí D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 17

18 025 O,Ú,P Pěstitelské celky trvalých porostů 026 O,Ú,P Základní stádo a tažná zvířata 028 O,Ú,P Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 O,Ú,P Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Úètová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 O,Ú,P Pozemky 032 O,Ú,P Umělecká díla a předměty Úètová skupina 04 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek 041 O,Ú,P Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Pořízení nehmotného výsledku výzkumu a vývoje D 03 Pořízení - software D 04 Pořízení - ocenitelných práv D 08 Pořízení - drobného dlouhodobého nehmotného majetku D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého nehmotného majetku 042 O,Ú,P Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek D 01 Pořízení staveb D 02 Pořízení samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí D 05Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů D 06 Pořízení základního stáda a tažných zvířat D 08 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku D 31 Pořízení pozemku D 32 Pořízení uměleckého díla a předmětu 043 O,Ú,P Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek D 01 Pořízení majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem D 02 Pořízení majetkových účastí v osobách s podstatným vlivem D 03 Pořízení dlužných cenných papírů držených do splatnosti D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého finančního majetku Úètová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 051 O,Ú,P Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Záloha na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje D 03 Záloha na software D 04 Záloha na ocenitelná práva D 08 Záloha na drobný dlouhodobý nehmotný majetek D 09 Záloha na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 052 O,Ú,P Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek D 01 Záloha na stavby D 02 Záloha na samost.mov.věci a soubory mov.věcí D 05Záloha na pěstitelské celky trvalých porostů 18

19 D 06 Záloha na základní stádo a tažná zvířata D 08 Záloha na drobný dlouhodobý hmotný majetek D 09 Záloha na ostatní dlouhodobý hmotný majetek D 31 Záloha na pozemky D 32 Záloha na umělecká díla a předměty Poznámka Pokud organizace zabezpečuje výdaje na akce pořízení dlouhodobého majetku, pak v účtových skupinách 04 a 05 použije ve slově UZ číselník účelových znaků. V dalších analytikách ORJ a ORG doporučujeme vést číselník organizačních jednotek, číselník investiční akcí, kód ISPROFIN atp Úètová skupina 06 Dlouhodobý finanèní majetek 061 O,Ú,_ Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Z x8 v zahraničí 062 O,Ú,_Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Z x8 v zahraničí 063 O,Ú,_ Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Analytika pro organizační složky státu (OSS) Z 3x nakoupené komunální dluhopisy ÚSC Z 5x nakoupené ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů Z x8 v zahraničí Analytika pro územní samosprávné celky (ÚSC) Z 2x nakoupené z ostatních bankovních účtů Z 20až24 komunální dluhopisy ÚSC Z 25až29 ostatní dluhopisy a směnky Z 3x nakoupené ze ZBÚ Z 30až34 komunální dluhopisy ÚSC Z 35až39 ostatní dluhopisy a směnky Z 4x nakoupené z peněžních fondů Z 40až44 komunální dluhopisy ÚSC Z 45až49 ostatní dluhopisy a směnky Z 5x nakoupené ze ZBÚ Z 50až54 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů Z 55až59 ostatní dluhopisy a směnky Z 6x nakoupené z peněžních fondů Z 60až64 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů Z 65až69 ostatní dluhopisy a směnky Z 7x nakoupené z ostatních účtů Z 70až74 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů Z 75až79 ostatní dluhopisy a směnky Z x8 ze zahraničí Poznámka: Analytiky slouží k zachycení údajů pro výkaz PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (viz Příloha této metodiky) 066 O,Ú,_ Půjčky osobám ve skupině 067 O,Ú,_ Ostatní dlouhodobé půjčky Z x8 v zahraničí 19

20 069 O,Ú,P* Ostatní dlouhodobý finanční majetek Analytika pro územní samosprávné celky (ÚSC) Z 1x termínované vklady - ze ZBÚ Z 2x termínované vklady - z účelových fondů Z x8 v zahraničí Analytika pro ostatní účetní jednotky Z x8 v zahraničí * příspěvková organizace může nabývat ostatní dlouhodobý finanční majetek jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb. nebo zákona č. 250/2000 Sb. nebo jeli jí dán souhlas zřizovatele Úètová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 _,_,P Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 _,_,P Oprávky k softwaru 074 _,_,P Oprávky k ocenitelným právům 078 _,_,P Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 _,_,P Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Úètová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 _,_,P Oprávky ke stavbám 082 _,_,P Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 _,_,P Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 _,_,P Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 088 _,_,P Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 _,_,P Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Úètová tøída 1 Zásoby Slovo ZJ může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používáno k záznamu o výši základu daně v návaznosti na typ zdanění. V účtové třídě 1 je možnost používat ve slově UZ další členění. Ve slově ORJ mohou uživatelé zadávat tzv. inventární úsek majetku, případně referát (odbor, organizační složku). Ve slově ORG je další rezerva pro další potřebné třídění Úètová skupina 11 Materiál 111 O,Ú,P Pořízení materiálu 112 O,Ú,P Materiál na skladě Analytika pro organizační složky státu (OSS) Z 43 zásoby pořízené z FKSP Analytika pro ostatní účetní jednotky 119 O,Ú,P Materiál na cestě 20

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky

METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 RO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 2 Tato

Více

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 PO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 Tato metodika

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.12.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2007 1 Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 verze 1.10.18.01

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 verze 1.10.17.01

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.02

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 verze 1.10.20.01

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.14.01 RO Copyright

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15.

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-OSS platná od

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-OSS platná

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více