Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190"

Transkript

1 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: , se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI Datum a čas konání: Místo konání: 9. června 2015 od hod. Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 z toho přítomno : 134 tj. 70,5% Počet členů představenstva : 9 z toho přítomno : 8 Počet členů kontrolní komise : 3 z toho přítomno : 3 P r o g r a m : 1. Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů 2. Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění 3. Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014

2 Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 19. Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 20. Diskuze 21. Závěr K bodu 1 - Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů Jednání shromáždění delegátů (dále také jako SD ) zahájil a řídil, z pověření představenstva družstva, předseda představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek (dále také jako předsedající ). Přivítal přítomné delegáty a přivítal a představil hosty dnešního SD, kterými jsou Mgr. Ing. Vladislava Sahulová auditorka a JUDr. Ivan Ertelt notář. Dále omluvil člena představenstva Ing. Miroslava Kubů za jeho nepřítomnost na dnešním jednání z důvodu nemoci. Dále pak vyzval delegáty, aby schválili pořad dnešního jednání. O pořadu jednání bylo hlasováno takto: Pro: 133 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Předseda představenstva dále předložil návrh na složení orgánů SD: Ověřovatelé zápisu : Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Jelikož nebyl předložen žádný další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu v tomto složení: Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Dále předsedající schůze předložil SD návrh na zapisovatele dnešního jednání a navrhl paní Ivana Fähnrichovou asistentku předsedy představenstva a jelikož nebyl předložen další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo zapisovatelkou Ivanu Fähnrichovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že na dnešním jednání SD je přítomno 134 delegátů z celkového počtu 190 pozvaných delegátů, což je 70,5% a shromáždění delegátů je tedy schopno usnášení. Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů představenstva a 3 členové kontrolní komise.

3 - 3 - K bodu 2 - Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek předložil delegátům ke schválení návrh na úplné znění stanov. Návrh nového znění stanov obdrželi delegáti v časovém předstihu společně s písemnou pozvánkou. Připomněl, že dle zákona je při každé přijímané změně stanov nutná přítomnost notáře, který ověří, že navrhovaná změna je v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu a na žádost notáře JUDr. Ertelta byl tento bod zařazen na počátek jednání, aby pan JUDr. Ertelt nemusel být na jednání SD déle, než je nezbytně nutné. Upozornil delegáty, že představenstvem předložená verze vychází ze vzorových stanov SČMBD, ze které vycházejí hojně i další družstva. Předestřel, že navrhované znění neobsahuje ujednání, která by nějakým dramatickým způsobem měnila postavení družstevníka ve vztahu k družstvu a naopak. Otevírají nové možnosti jako např. z hlediska financování některých oprav, se kterými stanovy dříve nepočítaly, zapovězení, aby členem družstva, resp. Vlastníkem družstevního podílu a s ním spojené právo nájmu, byla právnická osoba. Dana Kostyová del. obj. 419 Vystoupila s názorem, že by se nejdříve měli projednat navrhované změny a až poté úplné znění. Pokud SD nyní schválí stanovy, nelze pak projednat navrhované změny. Žádá proto o vysvětlení. Vysvětlení podal JUDr. Ing. Andrášek návrhy na změny stanov, které představenstvo obdrželo a které jsou uvedené na pozvánce pod body 3-8 jsou návrhy na změny stávajících stanov. V situaci, kdy tu máme návrh na nové stanovy a ty se schválí, postrádá smysl projednávat tyto dílčí návrhy. Samozřejmě se přijetím nových stanov nezavírá cesta k projednávání změn, ale nelze nejprve projednat změny uvedené pod body 3-8, kterými bychom změnili původní stanovy, abychom v rámci bodu 2 přijímali stanovy nové. Dana Kostyová del. obj. 419 V případě, že se budou projednávat změny, které delegáti odhlasují, od kdy změny nastanou, když jsou tady nové stanovy, které se tady odhlasují. Opět reagoval JUDr. Ing. Andrášek dílčí návrhy na změny stanov není věc z dílny představenstva, jsou to návrhy, které přišly a je samozřejmě korektní a ze zákona povinné je zařadit na program jednání SD. Některé návrhy přišly již v loňském roce, avšak po lhůtě (nemohly být proto zařazeny na program jednání v loňském roce) a některé v roce letošním. Nicméně přijetím nového, konsolidovaného znění, ke kterému nás nutí nová zákonná úprava, nemáme jinou, efektivnější možnost, jak toto vyřešit. Navrhl proto delegátům, pokud nemají nějaké dramatické připomínky, toto předložené znění schválit a vytvořit pracovní skupinu, která by v klidu a důsledně připravila návrh změn tak, aby na příští SD byly připraveny v takové podobě, aby je příští SD mohlo schválit. JUDr. Ertelt upozornil předsedajícího, že není přítomno 100% delegátů a nelze tedy měnit program. Ke změně stanov je potřeba 50% účast delegátů. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Konstatoval, že úprava stanov je zásadní věcí s ohledem na zákonné povinnosti, neznamená to však, že musí schválit něco, co jako stanovy vypadá, byť to bylo z dílny SČMBD. V loni organizovalo družstvo osvětu týkající se legislativních změn, kvůli doplnění 3 vět: - vyloučení spoluvlastnictví - zákaz zastavení družstevního podílu - zkrácení lhůty pro vyřizování podnětů kontrolní komise.

4 - 4 - Byli jste zváni na tzv. seminář, kdy Vás pan předseda vzdělával. Kvůli návrhu nových stanov se nic takového nestalo a třeba i v roce 1997 byla kvůli novým stanovám ustanovena pracovní skupina. Nyní měli delegáti pouze tři týdny na prostudování nových stanov, které nejenže omezují právo delegáta účastnit se výběru dodavatele na provádění oprav, ale i práva vyjádřit se k rozpočtu plánovaných rekonstrukcí. Vypuštěny byly také povinnosti orgánů družstva informovat delegáty o schválených podnájmech a nových členech. Ustanovení o družstevních podílech postrádá zmínku o jeho zhodnocení o prostředky vložené na rekonstrukce. Úplně chybí povinnost představenstva předkládat ke schválení rozpočet na následující rok, zpracovávat koncepci rozvoje družstva tak, aby se nemohlo stát jako v minulosti, že budou nemile překvapeni investicemi za zhruba 100 mil. korun, které si nepřáli. Není uvedeno, jakým způsobem se bude hospodařit s byty, ačkoliv v původních stanovách je to zahrnuto. Postrádá oprávnění SD ke schvalování výše poplatků na správu, což je v okolních družstvech běžná věc, stejně jako další poplatky za úkony družstva. Jistě si delegáti všimli, že počet poplatků i jejich výše v loňském roce opět vzrostla. Podstatný je i rozpor nových stanov se zákonem v ustanovení o vyloučení a v ustanovení o volebních obvodech. Navrhuje, aby SD nehlasovalo o návrhu nových stanov pod bodem 2, ani o změnách pod body 3-8, aby představenstvo svolalo mimořádné SD v listopadu 2015, kde by bylo na programu schválení nových stanov, který by připravila pracovní skupina složená z členů družstva, delegátů a zástupců orgánů družstva. Předsedající JUDr. Ing. Andrášek poděkoval panu Valentovi za vyjádření a pouze poznamenal, že to nebyla školení ke třem větám, ale k nové úpravě ZOK a jeho vlivu na náš život. Josef Vraník del. obj. 131 V úvodu svého příspěvku zdůraznil, že není členem spolku ProMír. Na loňském SD přednesl návrh doplnit do stanov povinnost podnájemníků uzavřít pojištění odpovědnosti za škody. Podnájemníci způsobí škodu, ale neuhradí opravu. Problémy v domě má také s byty, které mají právnické osoby. Dále měl připomínky ke stanovám chybí mu tam některé pasáže, které v původních jsou a chtěl by je tudíž i doplnit do nových. Dále měl výhrady k poplatkům za parkovací místa jsou pro členy družstva příliš vysoké. Odpověděl JUDr. Ing. Andrášek v nových stanovách je již zákaz nabývání družstevního podílu právnickými osobami i když to pro družstvo bude znamenat nižší příjmy. Čekací doba 10 minut, aby byla ČS schopna usnášení vzešla z praxe. Josef Vraník del. obj. 131 Navrhl zvýšit poplatky za podnájmy (pak žádné nebudou). Chováním podnájemníků trpí řádní nájemníci, neboť za ně hradí opravy. Reagoval opět JUDr. Ing. Andrášek k poznámce, že z nových stanovy vypadla možnost účasti delegáta na výběru dodavatele tato pasáž se tam neobjevila proto, protože toto vyplývá z vnitřního předpisu, který stanoví postup při výběru dodavatele. Dále poznamenal, že SD není nyní schopno se zodpovědně vypořádat s dílčími změnami. Mohlo by se stát, že v dobré víře změní třeba dvě slovíčka a po půl roce zjistíme, že byla narušena systematika stanov a museli bychom měnit další části. Navrhl proto dvě varianty řešení: 1) schválit úplné znění v této předložené verzi a vytvořit skupinu pro přípravu změn a neprojednávat návrhy uvedené pod body ) neschvalovat ani úplné znění ani návrhy a vytvořit pracovní skupinu K tomu poznamenal na vysvětlenou, že tato pracovní skupina nevytvoří verzi, která bude průnikem zájmů všech delegátů a členů družstva. Čímž chtěl upozornit, že tato pracovní skupina nebude schopná vytvořit znění stanov, které bude fantastické a pro všechny akceptovatelné. Každý má jiné zájmy.

5 - 5 - Znovu navrhl hlasovat o verzi navržené představenstvem a vytvořit pracovní skupinu. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Vyslovil názor, proč schvalovat něco o čem víme, že se bude muset znovu schvalovat a doplňovat. Souhlasí s předsedou, že v komisi by měli být jak členové družstva, tak delegáti, kteří do stanov vnesou prvek, který ji usnadní jejich práci a nikoliv pouze z pohledu představenstva, když byla evidentně vypuštěna spousta povinností pro představenstvo. Souhlasí s návrhem pana předsedy na vytvoření pracovní skupiny a předložené znění stanov může být kostrou pro vytvoření stanov nových. Proč ale schvalovat něco, co je paskvil. Když představenstvo poruší své povinnosti, nic se nestane. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje ze zákona SD, smlouvu předsedovi ale SD neschválilo. JUDr. Ing. Marek Andrášek k tomu pouze poznamenal, že smlouva o výkonu funkce obsahuje pouze to, že vykonává funkci předsedy představenstva. Všechny ostatní náležitosti vyplývají ze zákona. Platové náležitosti jsou podle zásad, které SD schválilo. Miloslava Kleinová del. obj. 630 V nových stanovách je uvedeno, že se z FO hradí rozvody STA žádá vypustit. V současné době instaluje rozvody FUTURENET a bylo řečeno, že je to na náklady provozovatele. Za 15 let co vykonává funkci delegáta, nebyla zvednuta odměna delegáta. Jejich práce je zodpovědná a proto žádá o zvýšení odměny delegáta, když se zvyšuje i poplatek na správu. JUDr. Ing. Marek Andrášek uvedl, že o zvýšení odměny delegáta se uvažuje již delší dobu a dojde k němu. Následně ale vyzval delegáty, pokud nemají další připomínky, k hlasování o návrhu na schválení stanov v předloženém úplném znění a jmenování skupiny pro vytvoření případných změn. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 78 Proti: 43 Zdržel(a/i) se: 13 Mění se stanovy, tak že se přijímá představenstvem předložené nové úplné znění. Ve smyslu svého návrhu na ustanovení pracovní skupiny pak předsedající navrhl, aby skupina byla max. 7 členná, s čímž delegáti souhlasili. Dále navrhl, aby členy této skupiny byli: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Josef Vraník del. obj. 131 Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Bohumil Příhoda del. obj. 192 Miloslava Kleinová del. obj. 630 Kristýna Kunclová del. obj. 513 Blažena Jiráčková del. obj. 160 Mgr. Petr Štych člen představenstva a del. obj. 129 Hlasování proběhlo o každém zvlášť a hlasování bude pouze neformální a bude se hlasovat formou hlasů pro. Do pracovní skupiny, která bude 7 členná, budou členové ustanoveni dle počtu získaných hlasů. Vzhledem k tomu, že sčítání hlasů bude vyžadovat větší časový prostor, budou výsledky vyhlášeny později. K bodu 3 8

6 - 6 - Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že nyní mělo SD rozhodovat o návrzích na změnu stanov, které jsou v programu dnešního jednání SD uvedeny pod body 3-8. Vzhledem ke schválení stanov v úplném, předloženém znění a ustanovení pracovní skupiny na úpravu stanov, navrhl, aby se SD body 3-8 nezabývalo. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 121 Proti: 7 Zdržel(a/i) se: 7 Věcně se neprojednávají návrhy na změnu stanov, zařazené v programu pod body 3-8. K bodu 9 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Smyslem tohoto návrhu je, aby si kontrolní komise sama stanovovala výši svých odměn, nikoliv představenstvo, pokud jí odměny nebude schvalovat SD. Martin Senický předseda kontrolní komise Potvrdil, že k tomuto návrhu nic nenamítá, pokud jde o odměňování kontrolní komise, pouze chtěl podotknout, že v praxi probíhalo stanovování odměn nezávisle na představenstvu. V rámci zásad schválených SD si odměny navrhovali a schvalovali sami. JUDr. Ing. Marek Andrášek souhlasí s návrhem, který je věcně logický. Při tvorbě Zásad došlo k chybné formulaci, která navádí k pochybnostem. Není rozumné, aby představenstvo stanovovalo odměny kontrolní komisi. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 101 Proti: 10 Zdržel(a/i) se: 23 Mění se bod č. 4 v návětí Zásad odměňování členů orgánů družstva, tak že namísto Odměna člena představenstva a kontrolní komise se stanoví v souladu se čl. 69 odst. 5 stanov rozhodnutím představenstva nově zní Odměna člena představenstva se stanoví rozhodnutím představenstva a odměna člena kontrolní komise se stanoví rozhodnutím kontrolní komise. K bodu 10 - Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Návrh spočívá v tom, aby představenstvo a kontrolní komise nenavrhovaly samy sebe, aby to vycházelo z ČS popř. ze SD. Myslí si, že tento způsob není transparentní. Na tento návrh reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek může nastat situace, kdy některý člen již nebude kandidovat a nepřijde mu vhodné odnímat představenstvu možnost v rámci organizační struktury družstva jako statutárnímu orgánu, vytipovat osoby vhodné pro výkon funkce člena orgánu družstva, konečné rozhodnutí o volbě člena orgánu je vždy na SD.

7 - 7 - Protože již neměl nikdo z delegátů žádné připomínky, nechal o návrhu hlasovat. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 36 Proti: 36 Zdržel(a/i) se: 56 Neschvaluje se změna čl. 6 odst. 8 Volebního a jednacího řádu Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek požádal delegáty, aby sál opouštěli předními dveřmi a odevzdávali tam své visačky, které při příchodu dostanou zpět, abychom měli kontrolu, kolik delegátů není v době hlasování přítomno. Vyloučíme tak možnost pro možné námitky proti rozhodnutí SD. K bodu 11 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Předsedající SD opět vyzval jednoho z předkladatelů návrhu, aby ho odůvodnil, popř. upřesnil. Upřesnil, že se nejedná o převod bytů a garáží, ale o to, aby si ČS objektů o těchto záležitostech rozhodovaly samy, tzn. pokud nadpoloviční většina členů všech nájemníků rozhodne o převodu, tak by k převodu došlo. Není to tak, že SD rozhodne dnes a bude se převádět. Mělo by se respektovat, že pokud chce někdo zůstat v družstvu, tak by tam zůstat měl. Blažena Jiráčková del. obj. 160 V jejich objektu je 9 zájemců o převod bytu, protože pak si s byty může dělat, co chce a nemusí družstvu platit poplatky. Na toto reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek tím, že tento argument že si s byty mohou dělat, co chtějí mu stačí k tomu, aby pro převod bytů nehlasoval (samozřejmě vyjádřil pouze svůj názor) Jan Slavata del. obj. 151 Vznesl dotaz, zda by nešlo oddělit převody do OV garáží a bytů. Převody garáží mu připadají smysluplné, kdežto převody bytů problematické. Zda by bylo možno oddělit hlasování. JUDr. Ing. Marek Andrášek rozumí argumentu pana Slavaty, nicméně si myslí, že pouhé odhlasování možnosti převodu garáží do osobního vlastnictví, by vyvolalo reakci Spolku ProMír když se můžou převádět garáže, proč ne byty. Amálie Novotná del. obj. 632 Zastává také názor, že by se mělo hlasování rozdělit zvlášť pro byty a zvlášť garáže. V jejich objektu byty převádět nechtějí. Garáže jsou něco jiného. Upřesnil, že návrh je koncipován dvoufázově zvlášť garáže a zvlášť byty. David Svoboda del. obj. 811 Vznesl dotaz, jak by se to řešilo tam, kde garáže jsou součástí objektu.

8 - 8 - V návrhu je vyjmenováno, kterých objektů se to týká. Jedná se např. o garáže v lokalitě Anger, Bílá Cesta. Pokud se jedná o jeho objekt, pokud se nájemníci dohodnou není co řešit. Předsedající schůze nechal o tomto návrh hlasovat jednotlivě zvlášť o návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví a zvlášť o návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví. O předloženém návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 41 Proti: 51 Zdržel(a/i) se: 36 Neschvaluje se návrh na převod garáží do osobního vlastnictví O předloženém návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 29 Proti: 85 Zdržel(a/i) se: 15 Neschvaluje se návrh na převod bytů do osobního vlastnictví Pavel Hušák del. obj. 511 Pouze poznamenal, že všichni, kteří mají garáže, měli hlasovat podle svého rozhodnutí, ale ti, co mají garáže, sice mají také hlasovací právo, ale měli se hlasování zdržet. K bodu 12 - Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že ani sami předkladatelé tohoto návrhu nenavrhli kandidáty do kontrolní komise, tudíž není koho volit a není tudíž ani o čem jednat. Vystoupil s poznámkou, že není pravdou, že nejsou žádní kandidáti, neboť představenstvo navrhlo 5 kandidátů. JUDr. Ing. Marek Andrášek představenstvo toto učinilo pouze z opatrnosti, protože když někdo navrhne volbu do kontrolní komise, je patrné, že volba proběhne. Kandidáti navržení představenstvem vzali svůj souhlas s kandidaturou zpět. K bodu 13 - Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 S ohledem na to, že delegáti obdrželi kompletní výroční zprávu společně s písemnou pozvánkou. Výroční zpráva je poněkud obsáhlejší vzhledem k tomu, že někteří delegáti požadovali doplnění výroční zprávy o další údaje. K výroční zprávě družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 nebyly žádné dotazy ani připomínky nechal předsedající SD hlasovat o vzetí na vědomí. O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 130 Proti: 0

9 - 9 - Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Výroční zpráva družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 K bodu 14 - Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda Martin Senický. Činnost KK se v posledním roce nevymykala standardům posledních let. Konstatoval, že příliv stížností našich družstevníků je nadále na velmi nízké úrovni. Nejčastější dotazy a stížnosti jsme museli řešit ze strany členů spolku Pro MÍR. Témata jsou stále stejná investice do fotovoltaických panelů a vila Birnbaum. Pokud se týče prozkoumávání stížností, KK při jejich řešení nenalezla žádné závažné nedostatky na straně družstva, případná drobná pochybení jsou ihned vysvětlena a řešena. KK si nechala zpracovat nezávislou právní analýzu k uváděným nebytovým investicím, kde byl potvrzen názor KK, že představenstvo v minulosti postupovalo v rámci tehdy platných právních i interních předpisů, včetně stanov SBD. Členové KK se nadále účastnili všech výběrových řízení na zakázky nad 500 tis.kč. Výběrová řízení probíhala vždy v rámci platných pravidel, tam kde reagovalo málo dodavatelů, bylo výběrové řízení přerušeno a později opakováno. Členové KK se v maximální možné míře zúčastňují jednání představenstva a jeho odborných komisí technické, ekonomické a bytové. Zejména bytové komise se vždy zúčastňuje jeden z členů KK, protože se zde rozhoduje o návrzích na vyloučení člena družstva, či o přidělování bytů mimo pořadník. Kontrolní komise provádí namátkové kontroly stavu pokladny a kontrolu cestovních výkazů, ani zde nebyly zjištěny nedostatky. Závěrem konstatoval, že veškeré provedené kontroly vedou k tomu, že KK může bez obav vyjádřit důvěru ve vedení našeho družstva. Představenstvo s KK komunikuje a rovněž bere v potaz občasné připomínky k projednávaným bodům činnosti družstva. V závěru své zprávy předeslal, že stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku přednese v rámci projednávání těchto bodů. Předsedající SD požádal delegáty o hlasování, zda berou na vědomí Zprávu KK o činnosti v roce O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 125 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Bere se na vědomí Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2014 K bodu 15 - Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014, přednesla auditorka Mgr. Ing. Vladislava Sahulová. Provedením auditu byla pověřena loňským shromážděním delegátů. Ověření řádné účetní závěrky provedla v souladu se zákonem o auditorech, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

10 auditorů ČR. Vzhledem k tomu, že nesprávnosti nepřesáhly hranici významnosti, mohla vydat tento výrok: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Stavební bytové družstvo Mír Teplice, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty, aby se hlasováním vyjádřili, zda berou na vědomí předloženou Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k Výsledky hlasování jsou následující: Pro: 122 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k K bodu 16 - Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok 2014 Nyní JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Martin Senický předseda kontrolní komise Kontrolní komise nemá k účetní závěrce roku 2014 žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním. Kontrolní komise souhlasí s návrhem na vypořádání zisku za rok Navrhuje rozdělit zisk do jednotlivých DZO objektů dle počtu bytů O schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 129 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Schvaluje se řádná účetní závěrka družstva za rok 2014 O schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 89 Proti: 13 Zdržel(a/i) se: 31 Schvaluje se návrh představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen převážnou většinou přítomných delegátů, konstatoval, že hlasování o návrhu pana Valenty je bezpředmětné. K bodu 17 - Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok 2015 Návrh na schválení auditora pro rok 2015 předložila vedoucí ekonomického úseku Ing. Mandzáková. Navrhla delegátům, aby audit družstva v roce 2014 provedla opět firma EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z

11 Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21400, zastoupená jednatelkou Mgr. Ing. Vladislavou Sahulovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vznesl dotaz směrem k delegátům, zda má někdo z nich jiný návrh či protinávrh. Protože žádný z delegátů jiného auditora nenavrhl, dal hlasovat o předloženém návrhu. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 126 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 5 Schvaluje se auditor družstva pro rok 2014 společnost EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsanou u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C K bodu 18 - Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení seznámil delegáty, proč představenstvo rozhodlo o vyloučení paní Marcely Moravcové. Paní Moravcová byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva v červenci Celkový dluh činil cca ,- Kč. Od té doby uhradila cca ,- Kč. V tomto jejím jednání lze spatřovat určitý pozitivní přístup k věci, nicméně dluh paní Moravcové činí nyní cca ,- Kč. Poté předal slovo paní Moravcové, aby přednesla SD své námitky proti rozhodnutí představenstva. Paní Moravcová uvedla, že dluhy způsobil její manžel, který si nyní našel novou práci a jsou proto schopni dluh do půl roku splatit. Byl vyzván k vyjádření delegát objektu, ve kterém paní Moravcová bydlí. Ing. Karel Konrád konstatoval, že soužití v rámci sousedských vztahů je v pořádku a tato situace je pro něj samotného překvapením. Zdeněk Neudert člen představenstva Upozornil, že pokud dostane šanci, může se stát, že dluh nedoplatí Naděžda Kopáčková del. obj. 635 Cituje z odvolání paní Moravcové, že ji nebyla doručena výstraha. Ptá se, jak je to možné. Vysvětlení podal Mgr.Drážďanský paní Moravcová si zásilku nevyzvedla v úložní lhůtě. Běžnou praxí je, že si dlužníci nevyzvedávají korespondenci záměrně. Samozřejmě již před tím proběhla korespondence o dlužném nájemném. Problémy s nehrazením nájemného měla paní Moravcová již před lety. Neuhrazených nájmů bylo více a každý by si měl vyzvedávat poštu. Argument paní Moravcové není k dané věci přiléhavý. Amálie Novotná del. obj. 630 Pokud slíbila, že dluh doplatí do určité doby je pro, aby zůstala členem. Pokud dluh nedoplatí, muselo by se jednat dál a pak by došlo k vyloučení. JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Vyjádřil obavu, že takovým rozhodnutím bychom otevřeli tzv. Pandořinu skříňku a každý další družstevník, který by uplatnil námitky proti rozhodnutí by důvodně očekával obdobný postup. Situace by byla určitě jiná, kdyby dluh na kontě nájemného byl 0. Ale přijít na SD s tím, že má dluh a zavazuje se ho uhradit asi bychom zavedli jako standart něco, co by jím být nemělo. Kristýna Kunclová del. obj. 513

12 V dnešní době se do situace, kdy nebudeme moci platit nájem, může dostat každý z nás a uhradit ,- Kč společně s řádným nájmem a chodem domácnosti není tak malá částka. Pokud paní slíbí, že do půl roku dluh uhradí vyloučení jí připadá dost kruté a nelidské a delegáti by se k tomu měli jako družstevníci postavit. Mgr. Petr Štych del. obj. 129 Má na tuto věc opačný názor a připomíná, že pokud bude někdo vyloučen z družstva, neznamená to pro něj nic jiného, než že bude bydlící nečlen a může ve lhůtě cca 3 let požádat o znovupřijetí. Myslí si, že by k vyloučení mělo dojít. Helena Kulhanová del. obj. 607 Obrátila se na paní Moravcovou s dotazem, zda měla snahu toto řešit již dříve, nebo to neřešila a evidentně nepřebírá poštu a ví, že má dluhy. Paní Moravcová odpověděla, že situaci na družstvu řešila. Stanislav Miler del. obj. 123 Konstatoval, že dlouhodobě neplatí a pokud dáme šanci takovýmto lidem, tak v budoucnu bude lidí, kteří nebudou platit daleko více. Osobně je pro vyloučení. Blažena Jiráčková del. obj. 160 Přiklání se k názoru, aby se paní Moravcové dala lhůta půl roku a pokud nezaplatí, poté vyloučit. Ing. Dagmar Košová del. obj. 518 Žádost paní Moravcová podala v srpnu loňského roku a myslí si, že tedy mohla uhradit větší částku než ,- Kč a měla dost času to nějak řešit. Jindřich Borovička del. obj. 618 Dluhy vznikají nedbalostí lidí. Chápe, že se mohou dostat do nějaké nepříjemné životní situace, kdy nejsou schopni něco hradit, ale v tuto chvíli by to měli řešit a nečekat na upomínky. Předsedající JUDr. Ing. Marek Andrášek připomněl, že i když SD námitky paní Moravcové zamítne, neznamená to, že se bude muset okamžitě vystěhovat. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy, dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Moravcové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 47 Proti: 44 Zdržel(a/i) se: 40 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká). Vzhledem k tomu, že má paní Moravcová stále dluh na nájemném, navrhl předsedající schůze doplnit toto usnesení o hlasování o návrhu, který vzešel z předchozí diskuze takto: paní Moravcová nebude z družstva vyloučena za předpokladu, že do půl roku bude zůstatek na kontě nájemného 0,- Kč, tzn. že budou vyrovnány veškeré závazky včetně příslušenství. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 124 Proti: 2 Zdržel(a/i) se: 5 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím

13 vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká), jestliže tato do půl roku vyrovná veškeré závazky vůči družstvu včetně příslušenství Paní Moravcová poděkovala delegátům za jejich vstřícnost a ujistila je, že se bude snažit splnit své závazky. K bodu 19 - Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Radim Filip Drážďanský, vedoucí úseku organizace a řízení sdělil delegátům, že paní Kateřina Buryšková byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva pro neplacení nájemného. Svůj dluh včetně příslušenství již uhradila. Předal slovo paní Buryškové, aby přednesla své námitky. Paní Buryšková uvedla, že neobdržela výstrahu, neboť v té době byla dlouhodobě v zahraničí. Je si vědoma toho, že toto ji neomlouvá. Zásilku si nevyzvedla a proto ani nemohla reagovat, což ji dnes velice mrzí. Veškeré své závazky vůči družstvu okamžitě uhradila včetně příslušenství ihned po obdržení vyloučení. Dále hradí nájemné řádně a včas. Uvádí dále, že měla finanční problémy, protože syn neplatil školné a ona byla nucena vše doplatit. Sama má zdravotní problémy. Paní Buryšková je v působnosti členské schůze obj. 194 a nejsou s ní sebemenší potíže. Za tímto účelem byla ještě před SD svolaná ČS objektu a členové se jednohlasně shodli, že chtějí, aby byla paní Buryšková nadále jejich členkou. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Buryškové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 0 Proti: 127 Zdržel(a/i) se: 3 Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniklo). Paní Buryšková poté všem delegátům poděkovala za důvěru s tím, že to pro ni hodně znamená. K bodu 20 Diskuze Josef Vraník del. obj. 131 Navrhuje, aby v případech dlužníků, kteří se obrací na shromáždění delegátů, byli delegáti informováni o tom, jakým způsobem bylo s dlužníky komunikováno. Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení Ujistil delegáty, že dlužníci dostávají dost časového prostoru, aby svůj problém řešili. Nikdo je nechce zbavovat střechy nad hlavou. Když se dlužník dostane do fáze vyloučení uběhne několik měsíců tato doba je delší než půl roku. Většinou se jedná o recidivisty, něco uhradí, po čase zase dluží. Většina dlužníků a je jich mnoho, mají také velmi mnoho šancí. Jak již zdůraznil ve Zpravodaji dlužník se může dostavit na družstvo a řešit situaci schůdnou cestou. Nechce každého za každou cenu zažalovat. V současné době je podáno 25 žalob. Případů, kdy dlužníci své dluhy nechtějí řešit, je velmi mnoho. Případ paní Buryškové je ojedinělý. Platební morálka paní Moravcové by mohla být lepší. Není to tak, že by

14 představenstvo někoho vyloučilo pro jeden nebo dva nájmy, jsou to opakující se fáze, kdy s těmito dlužníky máme až bezmeznou trpělivost a když dojde k vyloučení, znamená to, že pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Běžnou praxí je to, že dlužník přijde něco slíbí, víceméně proto, aby získal čas. Většina dlužníků se nesnaží a nechce toto řešit. Jaroslava Tomsová del. obj. 161 Uvedla, že každý může žádat na příslušném úřadě o příspěvek. Paní Moravcovou to neomlouvá. Pošta dnes posílá již 2 výzvy k vyzvednutí zásilky. Kristýna Kunclová del. obj. 513 Netvrdí, že by dluh neměla splácet. Je to člen družstva. Z lidského hlediska se SD rozhodlo správně a delegátům za toto rozhodnutí poděkovala. Co se týče sociálních dávek, nejsou tak vysoké, aby zaplatily nájem. Pokud v rodině pracuje alespoň jeden, i když máte dvě děti, nemáte nárok prakticky na nic ví to z vlastní zkušenosti. Václav Slavík del. obj. 624 Uvedl, že půl roku není dlouhá doba, že jsme lidi a SD neudělalo chybu. Jarmila Vošahlíková del. obj. 519 Sdělila, že pracuje ve veřejné správě, a ví, že příspěvky na bydlení dostane každý, kdo na to má nárok a je jedno, zda v rodině pracují oba nebo žádný. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné příspěvky do diskuze, předsedající schůze shrnul všechna přijatá usnesení a oznámil výsledky hlasování o složení pracovní komise pro změnu stanov: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení 132 hlasů JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva 127 hlasů Josef Vraník del. obj hlasů Lukáš Valenta náhradník delegáta obj hlasů Bohumil Příhoda del. obj hlasů Miloslava Kleinová del. obj hlasů Kristýna Kunclová del. obj hlasů Blažena Jiráčková del. obj hlasů Mgr. Petr Štych člen představenstva 121 hlasů Pracovní skupina bude tedy pracovat ve složení: Mgr. Radim Filip Drážďanský, JUDr. Ing. Marek Andrášek, Mgr. Petr Štych, Bohumil Příhoda, Josef Vraník, Kristýna Kunclová a Lukáš Valenta. Na závěr dnešní schůze poděkoval JUDr. Ing. Marek Andrášek všem přítomným za hojnou účast na dnešním shromáždění delegátů a velmi kultivovaný a věcný průběh dnešního jednání s vírou dalších takovýchto setkání. Vyhotoveno v Teplicích dne Předsedající shromáždění delegátů, JUDr. Ing. Marek Andrášek Zapisovatel,

15 Ivana Fähnrichová Ověřovatel zápisu, Josef Kadeřábek Ověřovatel zápisu, Tomáš Látal Přílohy zápisu: 1. Pozvánka na shromáždění delegátů 2. Presenční listina 3. Stanovy ve formě úplného znění - návrh představenstva 4. Návrh 4 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov družstva předložený 3 delegáty družstva dne Návrh 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov a volbu kontrolní komise doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží do osobního vlastnictví doručený družstvu dne Výroční zpráva za rok Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Marcely Moravcové z družstva 15. Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 16. Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Kateřiny Buryškové z družstva 17. Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ SBD Kateřinky 875, Proutěná 418 až 421, Praha 4, 149 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne 11.12.2014 /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ Místo a čas konání: suterén, společenská místnost

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2011 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany IČO: 26718499, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2623

Více

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách 1.Zahájení - valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál v

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Z Á P I S P R O G R A M :

Z Á P I S P R O G R A M : Z Á P I S ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 21. 11. 2013 od 16,00 hodin ve velkém sále MSD Kolín P R O G R A M : 1) Zahájení, volba a ustanovení orgánů shromáždění

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 28. května 2013 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

Zápis z členské schůze Družstva GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA se sídlem Praha 4, Kamýk, Růženínská 904/7, PSČ

Zápis z členské schůze Družstva GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA se sídlem Praha 4, Kamýk, Růženínská 904/7, PSČ Zápis z členské schůze Družstva GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA se sídlem Praha 4, Kamýk, Růženínská 904/7, PSČ 142 00 MÍSTO KONÁNÍ: Policejní akademie ČR, Praha 4, Lhotecká 559/7 DATUM KONÁNÍ: 8.6. 2016 od 18:15

Více

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo společnosti P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986 Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne 23.1.2013

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Platný program jednání

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Z Á P I S z Ustavující schůze Družstva Bubenečská 470 konané dne 16. listopadu 2000.

Z Á P I S z Ustavující schůze Družstva Bubenečská 470 konané dne 16. listopadu 2000. Z Á P I S z Ustavující schůze Družstva Bubenečská 470 konané dne 16. listopadu 2000. I. Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo Bubenečská 470 II. Adresa družstva: Praha 6, ul. Bubenečská 47 (PSČ 160

Více

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo společnosti P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více