Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190"

Transkript

1 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: , se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI Datum a čas konání: Místo konání: 9. června 2015 od hod. Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 z toho přítomno : 134 tj. 70,5% Počet členů představenstva : 9 z toho přítomno : 8 Počet členů kontrolní komise : 3 z toho přítomno : 3 P r o g r a m : 1. Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů 2. Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění 3. Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014

2 Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 19. Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 20. Diskuze 21. Závěr K bodu 1 - Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů Jednání shromáždění delegátů (dále také jako SD ) zahájil a řídil, z pověření představenstva družstva, předseda představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek (dále také jako předsedající ). Přivítal přítomné delegáty a přivítal a představil hosty dnešního SD, kterými jsou Mgr. Ing. Vladislava Sahulová auditorka a JUDr. Ivan Ertelt notář. Dále omluvil člena představenstva Ing. Miroslava Kubů za jeho nepřítomnost na dnešním jednání z důvodu nemoci. Dále pak vyzval delegáty, aby schválili pořad dnešního jednání. O pořadu jednání bylo hlasováno takto: Pro: 133 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Předseda představenstva dále předložil návrh na složení orgánů SD: Ověřovatelé zápisu : Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Jelikož nebyl předložen žádný další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu v tomto složení: Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Dále předsedající schůze předložil SD návrh na zapisovatele dnešního jednání a navrhl paní Ivana Fähnrichovou asistentku předsedy představenstva a jelikož nebyl předložen další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo zapisovatelkou Ivanu Fähnrichovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že na dnešním jednání SD je přítomno 134 delegátů z celkového počtu 190 pozvaných delegátů, což je 70,5% a shromáždění delegátů je tedy schopno usnášení. Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů představenstva a 3 členové kontrolní komise.

3 - 3 - K bodu 2 - Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek předložil delegátům ke schválení návrh na úplné znění stanov. Návrh nového znění stanov obdrželi delegáti v časovém předstihu společně s písemnou pozvánkou. Připomněl, že dle zákona je při každé přijímané změně stanov nutná přítomnost notáře, který ověří, že navrhovaná změna je v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu a na žádost notáře JUDr. Ertelta byl tento bod zařazen na počátek jednání, aby pan JUDr. Ertelt nemusel být na jednání SD déle, než je nezbytně nutné. Upozornil delegáty, že představenstvem předložená verze vychází ze vzorových stanov SČMBD, ze které vycházejí hojně i další družstva. Předestřel, že navrhované znění neobsahuje ujednání, která by nějakým dramatickým způsobem měnila postavení družstevníka ve vztahu k družstvu a naopak. Otevírají nové možnosti jako např. z hlediska financování některých oprav, se kterými stanovy dříve nepočítaly, zapovězení, aby členem družstva, resp. Vlastníkem družstevního podílu a s ním spojené právo nájmu, byla právnická osoba. Dana Kostyová del. obj. 419 Vystoupila s názorem, že by se nejdříve měli projednat navrhované změny a až poté úplné znění. Pokud SD nyní schválí stanovy, nelze pak projednat navrhované změny. Žádá proto o vysvětlení. Vysvětlení podal JUDr. Ing. Andrášek návrhy na změny stanov, které představenstvo obdrželo a které jsou uvedené na pozvánce pod body 3-8 jsou návrhy na změny stávajících stanov. V situaci, kdy tu máme návrh na nové stanovy a ty se schválí, postrádá smysl projednávat tyto dílčí návrhy. Samozřejmě se přijetím nových stanov nezavírá cesta k projednávání změn, ale nelze nejprve projednat změny uvedené pod body 3-8, kterými bychom změnili původní stanovy, abychom v rámci bodu 2 přijímali stanovy nové. Dana Kostyová del. obj. 419 V případě, že se budou projednávat změny, které delegáti odhlasují, od kdy změny nastanou, když jsou tady nové stanovy, které se tady odhlasují. Opět reagoval JUDr. Ing. Andrášek dílčí návrhy na změny stanov není věc z dílny představenstva, jsou to návrhy, které přišly a je samozřejmě korektní a ze zákona povinné je zařadit na program jednání SD. Některé návrhy přišly již v loňském roce, avšak po lhůtě (nemohly být proto zařazeny na program jednání v loňském roce) a některé v roce letošním. Nicméně přijetím nového, konsolidovaného znění, ke kterému nás nutí nová zákonná úprava, nemáme jinou, efektivnější možnost, jak toto vyřešit. Navrhl proto delegátům, pokud nemají nějaké dramatické připomínky, toto předložené znění schválit a vytvořit pracovní skupinu, která by v klidu a důsledně připravila návrh změn tak, aby na příští SD byly připraveny v takové podobě, aby je příští SD mohlo schválit. JUDr. Ertelt upozornil předsedajícího, že není přítomno 100% delegátů a nelze tedy měnit program. Ke změně stanov je potřeba 50% účast delegátů. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Konstatoval, že úprava stanov je zásadní věcí s ohledem na zákonné povinnosti, neznamená to však, že musí schválit něco, co jako stanovy vypadá, byť to bylo z dílny SČMBD. V loni organizovalo družstvo osvětu týkající se legislativních změn, kvůli doplnění 3 vět: - vyloučení spoluvlastnictví - zákaz zastavení družstevního podílu - zkrácení lhůty pro vyřizování podnětů kontrolní komise.

4 - 4 - Byli jste zváni na tzv. seminář, kdy Vás pan předseda vzdělával. Kvůli návrhu nových stanov se nic takového nestalo a třeba i v roce 1997 byla kvůli novým stanovám ustanovena pracovní skupina. Nyní měli delegáti pouze tři týdny na prostudování nových stanov, které nejenže omezují právo delegáta účastnit se výběru dodavatele na provádění oprav, ale i práva vyjádřit se k rozpočtu plánovaných rekonstrukcí. Vypuštěny byly také povinnosti orgánů družstva informovat delegáty o schválených podnájmech a nových členech. Ustanovení o družstevních podílech postrádá zmínku o jeho zhodnocení o prostředky vložené na rekonstrukce. Úplně chybí povinnost představenstva předkládat ke schválení rozpočet na následující rok, zpracovávat koncepci rozvoje družstva tak, aby se nemohlo stát jako v minulosti, že budou nemile překvapeni investicemi za zhruba 100 mil. korun, které si nepřáli. Není uvedeno, jakým způsobem se bude hospodařit s byty, ačkoliv v původních stanovách je to zahrnuto. Postrádá oprávnění SD ke schvalování výše poplatků na správu, což je v okolních družstvech běžná věc, stejně jako další poplatky za úkony družstva. Jistě si delegáti všimli, že počet poplatků i jejich výše v loňském roce opět vzrostla. Podstatný je i rozpor nových stanov se zákonem v ustanovení o vyloučení a v ustanovení o volebních obvodech. Navrhuje, aby SD nehlasovalo o návrhu nových stanov pod bodem 2, ani o změnách pod body 3-8, aby představenstvo svolalo mimořádné SD v listopadu 2015, kde by bylo na programu schválení nových stanov, který by připravila pracovní skupina složená z členů družstva, delegátů a zástupců orgánů družstva. Předsedající JUDr. Ing. Andrášek poděkoval panu Valentovi za vyjádření a pouze poznamenal, že to nebyla školení ke třem větám, ale k nové úpravě ZOK a jeho vlivu na náš život. Josef Vraník del. obj. 131 V úvodu svého příspěvku zdůraznil, že není členem spolku ProMír. Na loňském SD přednesl návrh doplnit do stanov povinnost podnájemníků uzavřít pojištění odpovědnosti za škody. Podnájemníci způsobí škodu, ale neuhradí opravu. Problémy v domě má také s byty, které mají právnické osoby. Dále měl připomínky ke stanovám chybí mu tam některé pasáže, které v původních jsou a chtěl by je tudíž i doplnit do nových. Dále měl výhrady k poplatkům za parkovací místa jsou pro členy družstva příliš vysoké. Odpověděl JUDr. Ing. Andrášek v nových stanovách je již zákaz nabývání družstevního podílu právnickými osobami i když to pro družstvo bude znamenat nižší příjmy. Čekací doba 10 minut, aby byla ČS schopna usnášení vzešla z praxe. Josef Vraník del. obj. 131 Navrhl zvýšit poplatky za podnájmy (pak žádné nebudou). Chováním podnájemníků trpí řádní nájemníci, neboť za ně hradí opravy. Reagoval opět JUDr. Ing. Andrášek k poznámce, že z nových stanovy vypadla možnost účasti delegáta na výběru dodavatele tato pasáž se tam neobjevila proto, protože toto vyplývá z vnitřního předpisu, který stanoví postup při výběru dodavatele. Dále poznamenal, že SD není nyní schopno se zodpovědně vypořádat s dílčími změnami. Mohlo by se stát, že v dobré víře změní třeba dvě slovíčka a po půl roce zjistíme, že byla narušena systematika stanov a museli bychom měnit další části. Navrhl proto dvě varianty řešení: 1) schválit úplné znění v této předložené verzi a vytvořit skupinu pro přípravu změn a neprojednávat návrhy uvedené pod body ) neschvalovat ani úplné znění ani návrhy a vytvořit pracovní skupinu K tomu poznamenal na vysvětlenou, že tato pracovní skupina nevytvoří verzi, která bude průnikem zájmů všech delegátů a členů družstva. Čímž chtěl upozornit, že tato pracovní skupina nebude schopná vytvořit znění stanov, které bude fantastické a pro všechny akceptovatelné. Každý má jiné zájmy.

5 - 5 - Znovu navrhl hlasovat o verzi navržené představenstvem a vytvořit pracovní skupinu. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Vyslovil názor, proč schvalovat něco o čem víme, že se bude muset znovu schvalovat a doplňovat. Souhlasí s předsedou, že v komisi by měli být jak členové družstva, tak delegáti, kteří do stanov vnesou prvek, který ji usnadní jejich práci a nikoliv pouze z pohledu představenstva, když byla evidentně vypuštěna spousta povinností pro představenstvo. Souhlasí s návrhem pana předsedy na vytvoření pracovní skupiny a předložené znění stanov může být kostrou pro vytvoření stanov nových. Proč ale schvalovat něco, co je paskvil. Když představenstvo poruší své povinnosti, nic se nestane. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje ze zákona SD, smlouvu předsedovi ale SD neschválilo. JUDr. Ing. Marek Andrášek k tomu pouze poznamenal, že smlouva o výkonu funkce obsahuje pouze to, že vykonává funkci předsedy představenstva. Všechny ostatní náležitosti vyplývají ze zákona. Platové náležitosti jsou podle zásad, které SD schválilo. Miloslava Kleinová del. obj. 630 V nových stanovách je uvedeno, že se z FO hradí rozvody STA žádá vypustit. V současné době instaluje rozvody FUTURENET a bylo řečeno, že je to na náklady provozovatele. Za 15 let co vykonává funkci delegáta, nebyla zvednuta odměna delegáta. Jejich práce je zodpovědná a proto žádá o zvýšení odměny delegáta, když se zvyšuje i poplatek na správu. JUDr. Ing. Marek Andrášek uvedl, že o zvýšení odměny delegáta se uvažuje již delší dobu a dojde k němu. Následně ale vyzval delegáty, pokud nemají další připomínky, k hlasování o návrhu na schválení stanov v předloženém úplném znění a jmenování skupiny pro vytvoření případných změn. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 78 Proti: 43 Zdržel(a/i) se: 13 Mění se stanovy, tak že se přijímá představenstvem předložené nové úplné znění. Ve smyslu svého návrhu na ustanovení pracovní skupiny pak předsedající navrhl, aby skupina byla max. 7 členná, s čímž delegáti souhlasili. Dále navrhl, aby členy této skupiny byli: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Josef Vraník del. obj. 131 Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Bohumil Příhoda del. obj. 192 Miloslava Kleinová del. obj. 630 Kristýna Kunclová del. obj. 513 Blažena Jiráčková del. obj. 160 Mgr. Petr Štych člen představenstva a del. obj. 129 Hlasování proběhlo o každém zvlášť a hlasování bude pouze neformální a bude se hlasovat formou hlasů pro. Do pracovní skupiny, která bude 7 členná, budou členové ustanoveni dle počtu získaných hlasů. Vzhledem k tomu, že sčítání hlasů bude vyžadovat větší časový prostor, budou výsledky vyhlášeny později. K bodu 3 8

6 - 6 - Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že nyní mělo SD rozhodovat o návrzích na změnu stanov, které jsou v programu dnešního jednání SD uvedeny pod body 3-8. Vzhledem ke schválení stanov v úplném, předloženém znění a ustanovení pracovní skupiny na úpravu stanov, navrhl, aby se SD body 3-8 nezabývalo. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 121 Proti: 7 Zdržel(a/i) se: 7 Věcně se neprojednávají návrhy na změnu stanov, zařazené v programu pod body 3-8. K bodu 9 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Smyslem tohoto návrhu je, aby si kontrolní komise sama stanovovala výši svých odměn, nikoliv představenstvo, pokud jí odměny nebude schvalovat SD. Martin Senický předseda kontrolní komise Potvrdil, že k tomuto návrhu nic nenamítá, pokud jde o odměňování kontrolní komise, pouze chtěl podotknout, že v praxi probíhalo stanovování odměn nezávisle na představenstvu. V rámci zásad schválených SD si odměny navrhovali a schvalovali sami. JUDr. Ing. Marek Andrášek souhlasí s návrhem, který je věcně logický. Při tvorbě Zásad došlo k chybné formulaci, která navádí k pochybnostem. Není rozumné, aby představenstvo stanovovalo odměny kontrolní komisi. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 101 Proti: 10 Zdržel(a/i) se: 23 Mění se bod č. 4 v návětí Zásad odměňování členů orgánů družstva, tak že namísto Odměna člena představenstva a kontrolní komise se stanoví v souladu se čl. 69 odst. 5 stanov rozhodnutím představenstva nově zní Odměna člena představenstva se stanoví rozhodnutím představenstva a odměna člena kontrolní komise se stanoví rozhodnutím kontrolní komise. K bodu 10 - Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Návrh spočívá v tom, aby představenstvo a kontrolní komise nenavrhovaly samy sebe, aby to vycházelo z ČS popř. ze SD. Myslí si, že tento způsob není transparentní. Na tento návrh reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek může nastat situace, kdy některý člen již nebude kandidovat a nepřijde mu vhodné odnímat představenstvu možnost v rámci organizační struktury družstva jako statutárnímu orgánu, vytipovat osoby vhodné pro výkon funkce člena orgánu družstva, konečné rozhodnutí o volbě člena orgánu je vždy na SD.

7 - 7 - Protože již neměl nikdo z delegátů žádné připomínky, nechal o návrhu hlasovat. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 36 Proti: 36 Zdržel(a/i) se: 56 Neschvaluje se změna čl. 6 odst. 8 Volebního a jednacího řádu Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek požádal delegáty, aby sál opouštěli předními dveřmi a odevzdávali tam své visačky, které při příchodu dostanou zpět, abychom měli kontrolu, kolik delegátů není v době hlasování přítomno. Vyloučíme tak možnost pro možné námitky proti rozhodnutí SD. K bodu 11 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Předsedající SD opět vyzval jednoho z předkladatelů návrhu, aby ho odůvodnil, popř. upřesnil. Upřesnil, že se nejedná o převod bytů a garáží, ale o to, aby si ČS objektů o těchto záležitostech rozhodovaly samy, tzn. pokud nadpoloviční většina členů všech nájemníků rozhodne o převodu, tak by k převodu došlo. Není to tak, že SD rozhodne dnes a bude se převádět. Mělo by se respektovat, že pokud chce někdo zůstat v družstvu, tak by tam zůstat měl. Blažena Jiráčková del. obj. 160 V jejich objektu je 9 zájemců o převod bytu, protože pak si s byty může dělat, co chce a nemusí družstvu platit poplatky. Na toto reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek tím, že tento argument že si s byty mohou dělat, co chtějí mu stačí k tomu, aby pro převod bytů nehlasoval (samozřejmě vyjádřil pouze svůj názor) Jan Slavata del. obj. 151 Vznesl dotaz, zda by nešlo oddělit převody do OV garáží a bytů. Převody garáží mu připadají smysluplné, kdežto převody bytů problematické. Zda by bylo možno oddělit hlasování. JUDr. Ing. Marek Andrášek rozumí argumentu pana Slavaty, nicméně si myslí, že pouhé odhlasování možnosti převodu garáží do osobního vlastnictví, by vyvolalo reakci Spolku ProMír když se můžou převádět garáže, proč ne byty. Amálie Novotná del. obj. 632 Zastává také názor, že by se mělo hlasování rozdělit zvlášť pro byty a zvlášť garáže. V jejich objektu byty převádět nechtějí. Garáže jsou něco jiného. Upřesnil, že návrh je koncipován dvoufázově zvlášť garáže a zvlášť byty. David Svoboda del. obj. 811 Vznesl dotaz, jak by se to řešilo tam, kde garáže jsou součástí objektu.

8 - 8 - V návrhu je vyjmenováno, kterých objektů se to týká. Jedná se např. o garáže v lokalitě Anger, Bílá Cesta. Pokud se jedná o jeho objekt, pokud se nájemníci dohodnou není co řešit. Předsedající schůze nechal o tomto návrh hlasovat jednotlivě zvlášť o návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví a zvlášť o návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví. O předloženém návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 41 Proti: 51 Zdržel(a/i) se: 36 Neschvaluje se návrh na převod garáží do osobního vlastnictví O předloženém návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 29 Proti: 85 Zdržel(a/i) se: 15 Neschvaluje se návrh na převod bytů do osobního vlastnictví Pavel Hušák del. obj. 511 Pouze poznamenal, že všichni, kteří mají garáže, měli hlasovat podle svého rozhodnutí, ale ti, co mají garáže, sice mají také hlasovací právo, ale měli se hlasování zdržet. K bodu 12 - Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že ani sami předkladatelé tohoto návrhu nenavrhli kandidáty do kontrolní komise, tudíž není koho volit a není tudíž ani o čem jednat. Vystoupil s poznámkou, že není pravdou, že nejsou žádní kandidáti, neboť představenstvo navrhlo 5 kandidátů. JUDr. Ing. Marek Andrášek představenstvo toto učinilo pouze z opatrnosti, protože když někdo navrhne volbu do kontrolní komise, je patrné, že volba proběhne. Kandidáti navržení představenstvem vzali svůj souhlas s kandidaturou zpět. K bodu 13 - Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 S ohledem na to, že delegáti obdrželi kompletní výroční zprávu společně s písemnou pozvánkou. Výroční zpráva je poněkud obsáhlejší vzhledem k tomu, že někteří delegáti požadovali doplnění výroční zprávy o další údaje. K výroční zprávě družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 nebyly žádné dotazy ani připomínky nechal předsedající SD hlasovat o vzetí na vědomí. O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 130 Proti: 0

9 - 9 - Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Výroční zpráva družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 K bodu 14 - Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda Martin Senický. Činnost KK se v posledním roce nevymykala standardům posledních let. Konstatoval, že příliv stížností našich družstevníků je nadále na velmi nízké úrovni. Nejčastější dotazy a stížnosti jsme museli řešit ze strany členů spolku Pro MÍR. Témata jsou stále stejná investice do fotovoltaických panelů a vila Birnbaum. Pokud se týče prozkoumávání stížností, KK při jejich řešení nenalezla žádné závažné nedostatky na straně družstva, případná drobná pochybení jsou ihned vysvětlena a řešena. KK si nechala zpracovat nezávislou právní analýzu k uváděným nebytovým investicím, kde byl potvrzen názor KK, že představenstvo v minulosti postupovalo v rámci tehdy platných právních i interních předpisů, včetně stanov SBD. Členové KK se nadále účastnili všech výběrových řízení na zakázky nad 500 tis.kč. Výběrová řízení probíhala vždy v rámci platných pravidel, tam kde reagovalo málo dodavatelů, bylo výběrové řízení přerušeno a později opakováno. Členové KK se v maximální možné míře zúčastňují jednání představenstva a jeho odborných komisí technické, ekonomické a bytové. Zejména bytové komise se vždy zúčastňuje jeden z členů KK, protože se zde rozhoduje o návrzích na vyloučení člena družstva, či o přidělování bytů mimo pořadník. Kontrolní komise provádí namátkové kontroly stavu pokladny a kontrolu cestovních výkazů, ani zde nebyly zjištěny nedostatky. Závěrem konstatoval, že veškeré provedené kontroly vedou k tomu, že KK může bez obav vyjádřit důvěru ve vedení našeho družstva. Představenstvo s KK komunikuje a rovněž bere v potaz občasné připomínky k projednávaným bodům činnosti družstva. V závěru své zprávy předeslal, že stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku přednese v rámci projednávání těchto bodů. Předsedající SD požádal delegáty o hlasování, zda berou na vědomí Zprávu KK o činnosti v roce O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 125 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Bere se na vědomí Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2014 K bodu 15 - Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014, přednesla auditorka Mgr. Ing. Vladislava Sahulová. Provedením auditu byla pověřena loňským shromážděním delegátů. Ověření řádné účetní závěrky provedla v souladu se zákonem o auditorech, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

10 auditorů ČR. Vzhledem k tomu, že nesprávnosti nepřesáhly hranici významnosti, mohla vydat tento výrok: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Stavební bytové družstvo Mír Teplice, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty, aby se hlasováním vyjádřili, zda berou na vědomí předloženou Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k Výsledky hlasování jsou následující: Pro: 122 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k K bodu 16 - Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok 2014 Nyní JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Martin Senický předseda kontrolní komise Kontrolní komise nemá k účetní závěrce roku 2014 žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním. Kontrolní komise souhlasí s návrhem na vypořádání zisku za rok Navrhuje rozdělit zisk do jednotlivých DZO objektů dle počtu bytů O schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 129 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Schvaluje se řádná účetní závěrka družstva za rok 2014 O schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 89 Proti: 13 Zdržel(a/i) se: 31 Schvaluje se návrh představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen převážnou většinou přítomných delegátů, konstatoval, že hlasování o návrhu pana Valenty je bezpředmětné. K bodu 17 - Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok 2015 Návrh na schválení auditora pro rok 2015 předložila vedoucí ekonomického úseku Ing. Mandzáková. Navrhla delegátům, aby audit družstva v roce 2014 provedla opět firma EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z

11 Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21400, zastoupená jednatelkou Mgr. Ing. Vladislavou Sahulovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vznesl dotaz směrem k delegátům, zda má někdo z nich jiný návrh či protinávrh. Protože žádný z delegátů jiného auditora nenavrhl, dal hlasovat o předloženém návrhu. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 126 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 5 Schvaluje se auditor družstva pro rok 2014 společnost EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsanou u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C K bodu 18 - Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení seznámil delegáty, proč představenstvo rozhodlo o vyloučení paní Marcely Moravcové. Paní Moravcová byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva v červenci Celkový dluh činil cca ,- Kč. Od té doby uhradila cca ,- Kč. V tomto jejím jednání lze spatřovat určitý pozitivní přístup k věci, nicméně dluh paní Moravcové činí nyní cca ,- Kč. Poté předal slovo paní Moravcové, aby přednesla SD své námitky proti rozhodnutí představenstva. Paní Moravcová uvedla, že dluhy způsobil její manžel, který si nyní našel novou práci a jsou proto schopni dluh do půl roku splatit. Byl vyzván k vyjádření delegát objektu, ve kterém paní Moravcová bydlí. Ing. Karel Konrád konstatoval, že soužití v rámci sousedských vztahů je v pořádku a tato situace je pro něj samotného překvapením. Zdeněk Neudert člen představenstva Upozornil, že pokud dostane šanci, může se stát, že dluh nedoplatí Naděžda Kopáčková del. obj. 635 Cituje z odvolání paní Moravcové, že ji nebyla doručena výstraha. Ptá se, jak je to možné. Vysvětlení podal Mgr.Drážďanský paní Moravcová si zásilku nevyzvedla v úložní lhůtě. Běžnou praxí je, že si dlužníci nevyzvedávají korespondenci záměrně. Samozřejmě již před tím proběhla korespondence o dlužném nájemném. Problémy s nehrazením nájemného měla paní Moravcová již před lety. Neuhrazených nájmů bylo více a každý by si měl vyzvedávat poštu. Argument paní Moravcové není k dané věci přiléhavý. Amálie Novotná del. obj. 630 Pokud slíbila, že dluh doplatí do určité doby je pro, aby zůstala členem. Pokud dluh nedoplatí, muselo by se jednat dál a pak by došlo k vyloučení. JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Vyjádřil obavu, že takovým rozhodnutím bychom otevřeli tzv. Pandořinu skříňku a každý další družstevník, který by uplatnil námitky proti rozhodnutí by důvodně očekával obdobný postup. Situace by byla určitě jiná, kdyby dluh na kontě nájemného byl 0. Ale přijít na SD s tím, že má dluh a zavazuje se ho uhradit asi bychom zavedli jako standart něco, co by jím být nemělo. Kristýna Kunclová del. obj. 513

12 V dnešní době se do situace, kdy nebudeme moci platit nájem, může dostat každý z nás a uhradit ,- Kč společně s řádným nájmem a chodem domácnosti není tak malá částka. Pokud paní slíbí, že do půl roku dluh uhradí vyloučení jí připadá dost kruté a nelidské a delegáti by se k tomu měli jako družstevníci postavit. Mgr. Petr Štych del. obj. 129 Má na tuto věc opačný názor a připomíná, že pokud bude někdo vyloučen z družstva, neznamená to pro něj nic jiného, než že bude bydlící nečlen a může ve lhůtě cca 3 let požádat o znovupřijetí. Myslí si, že by k vyloučení mělo dojít. Helena Kulhanová del. obj. 607 Obrátila se na paní Moravcovou s dotazem, zda měla snahu toto řešit již dříve, nebo to neřešila a evidentně nepřebírá poštu a ví, že má dluhy. Paní Moravcová odpověděla, že situaci na družstvu řešila. Stanislav Miler del. obj. 123 Konstatoval, že dlouhodobě neplatí a pokud dáme šanci takovýmto lidem, tak v budoucnu bude lidí, kteří nebudou platit daleko více. Osobně je pro vyloučení. Blažena Jiráčková del. obj. 160 Přiklání se k názoru, aby se paní Moravcové dala lhůta půl roku a pokud nezaplatí, poté vyloučit. Ing. Dagmar Košová del. obj. 518 Žádost paní Moravcová podala v srpnu loňského roku a myslí si, že tedy mohla uhradit větší částku než ,- Kč a měla dost času to nějak řešit. Jindřich Borovička del. obj. 618 Dluhy vznikají nedbalostí lidí. Chápe, že se mohou dostat do nějaké nepříjemné životní situace, kdy nejsou schopni něco hradit, ale v tuto chvíli by to měli řešit a nečekat na upomínky. Předsedající JUDr. Ing. Marek Andrášek připomněl, že i když SD námitky paní Moravcové zamítne, neznamená to, že se bude muset okamžitě vystěhovat. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy, dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Moravcové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 47 Proti: 44 Zdržel(a/i) se: 40 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká). Vzhledem k tomu, že má paní Moravcová stále dluh na nájemném, navrhl předsedající schůze doplnit toto usnesení o hlasování o návrhu, který vzešel z předchozí diskuze takto: paní Moravcová nebude z družstva vyloučena za předpokladu, že do půl roku bude zůstatek na kontě nájemného 0,- Kč, tzn. že budou vyrovnány veškeré závazky včetně příslušenství. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 124 Proti: 2 Zdržel(a/i) se: 5 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím

13 vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká), jestliže tato do půl roku vyrovná veškeré závazky vůči družstvu včetně příslušenství Paní Moravcová poděkovala delegátům za jejich vstřícnost a ujistila je, že se bude snažit splnit své závazky. K bodu 19 - Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Radim Filip Drážďanský, vedoucí úseku organizace a řízení sdělil delegátům, že paní Kateřina Buryšková byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva pro neplacení nájemného. Svůj dluh včetně příslušenství již uhradila. Předal slovo paní Buryškové, aby přednesla své námitky. Paní Buryšková uvedla, že neobdržela výstrahu, neboť v té době byla dlouhodobě v zahraničí. Je si vědoma toho, že toto ji neomlouvá. Zásilku si nevyzvedla a proto ani nemohla reagovat, což ji dnes velice mrzí. Veškeré své závazky vůči družstvu okamžitě uhradila včetně příslušenství ihned po obdržení vyloučení. Dále hradí nájemné řádně a včas. Uvádí dále, že měla finanční problémy, protože syn neplatil školné a ona byla nucena vše doplatit. Sama má zdravotní problémy. Paní Buryšková je v působnosti členské schůze obj. 194 a nejsou s ní sebemenší potíže. Za tímto účelem byla ještě před SD svolaná ČS objektu a členové se jednohlasně shodli, že chtějí, aby byla paní Buryšková nadále jejich členkou. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Buryškové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 0 Proti: 127 Zdržel(a/i) se: 3 Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniklo). Paní Buryšková poté všem delegátům poděkovala za důvěru s tím, že to pro ni hodně znamená. K bodu 20 Diskuze Josef Vraník del. obj. 131 Navrhuje, aby v případech dlužníků, kteří se obrací na shromáždění delegátů, byli delegáti informováni o tom, jakým způsobem bylo s dlužníky komunikováno. Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení Ujistil delegáty, že dlužníci dostávají dost časového prostoru, aby svůj problém řešili. Nikdo je nechce zbavovat střechy nad hlavou. Když se dlužník dostane do fáze vyloučení uběhne několik měsíců tato doba je delší než půl roku. Většinou se jedná o recidivisty, něco uhradí, po čase zase dluží. Většina dlužníků a je jich mnoho, mají také velmi mnoho šancí. Jak již zdůraznil ve Zpravodaji dlužník se může dostavit na družstvo a řešit situaci schůdnou cestou. Nechce každého za každou cenu zažalovat. V současné době je podáno 25 žalob. Případů, kdy dlužníci své dluhy nechtějí řešit, je velmi mnoho. Případ paní Buryškové je ojedinělý. Platební morálka paní Moravcové by mohla být lepší. Není to tak, že by

14 představenstvo někoho vyloučilo pro jeden nebo dva nájmy, jsou to opakující se fáze, kdy s těmito dlužníky máme až bezmeznou trpělivost a když dojde k vyloučení, znamená to, že pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Běžnou praxí je to, že dlužník přijde něco slíbí, víceméně proto, aby získal čas. Většina dlužníků se nesnaží a nechce toto řešit. Jaroslava Tomsová del. obj. 161 Uvedla, že každý může žádat na příslušném úřadě o příspěvek. Paní Moravcovou to neomlouvá. Pošta dnes posílá již 2 výzvy k vyzvednutí zásilky. Kristýna Kunclová del. obj. 513 Netvrdí, že by dluh neměla splácet. Je to člen družstva. Z lidského hlediska se SD rozhodlo správně a delegátům za toto rozhodnutí poděkovala. Co se týče sociálních dávek, nejsou tak vysoké, aby zaplatily nájem. Pokud v rodině pracuje alespoň jeden, i když máte dvě děti, nemáte nárok prakticky na nic ví to z vlastní zkušenosti. Václav Slavík del. obj. 624 Uvedl, že půl roku není dlouhá doba, že jsme lidi a SD neudělalo chybu. Jarmila Vošahlíková del. obj. 519 Sdělila, že pracuje ve veřejné správě, a ví, že příspěvky na bydlení dostane každý, kdo na to má nárok a je jedno, zda v rodině pracují oba nebo žádný. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné příspěvky do diskuze, předsedající schůze shrnul všechna přijatá usnesení a oznámil výsledky hlasování o složení pracovní komise pro změnu stanov: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení 132 hlasů JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva 127 hlasů Josef Vraník del. obj hlasů Lukáš Valenta náhradník delegáta obj hlasů Bohumil Příhoda del. obj hlasů Miloslava Kleinová del. obj hlasů Kristýna Kunclová del. obj hlasů Blažena Jiráčková del. obj hlasů Mgr. Petr Štych člen představenstva 121 hlasů Pracovní skupina bude tedy pracovat ve složení: Mgr. Radim Filip Drážďanský, JUDr. Ing. Marek Andrášek, Mgr. Petr Štych, Bohumil Příhoda, Josef Vraník, Kristýna Kunclová a Lukáš Valenta. Na závěr dnešní schůze poděkoval JUDr. Ing. Marek Andrášek všem přítomným za hojnou účast na dnešním shromáždění delegátů a velmi kultivovaný a věcný průběh dnešního jednání s vírou dalších takovýchto setkání. Vyhotoveno v Teplicích dne Předsedající shromáždění delegátů, JUDr. Ing. Marek Andrášek Zapisovatel,

15 Ivana Fähnrichová Ověřovatel zápisu, Josef Kadeřábek Ověřovatel zápisu, Tomáš Látal Přílohy zápisu: 1. Pozvánka na shromáždění delegátů 2. Presenční listina 3. Stanovy ve formě úplného znění - návrh představenstva 4. Návrh 4 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov družstva předložený 3 delegáty družstva dne Návrh 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov a volbu kontrolní komise doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží do osobního vlastnictví doručený družstvu dne Výroční zpráva za rok Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Marcely Moravcové z družstva 15. Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 16. Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Kateřiny Buryškové z družstva 17. Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Zápis ze členské schůze Lidového demokrata 2000, bytového družstva, konané dne 4. 11. 2009 v 18.00 hod v sále MČ Praha 10, Vršovická 69

Zápis ze členské schůze Lidového demokrata 2000, bytového družstva, konané dne 4. 11. 2009 v 18.00 hod v sále MČ Praha 10, Vršovická 69 Zápis ze členské schůze Lidového demokrata 2000, bytového družstva, konané dne 4. 11. 2009 v 18.00 hod v sále MČ Praha 10, Vršovická 69 Přítomni: dle prezenční listiny Pí Jarešová přivítala přítomné a

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Z Á P I S P R O G R A M :

Z Á P I S P R O G R A M : Z Á P I S ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 21. 11. 2013 od 16,00 hodin ve velkém sále MSD Kolín P R O G R A M : 1) Zahájení, volba a ustanovení orgánů shromáždění

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4,

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4, ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4, Datum a místo konání: Přítomni: Zapisovatel: dne 27.11.2006 v 18 hod. v zasedacím sále klubovně ÚMČ Brno sever, Okružní 21, 638

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více