Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190"

Transkript

1 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: , se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI Datum a čas konání: Místo konání: 9. června 2015 od hod. Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 z toho přítomno : 134 tj. 70,5% Počet členů představenstva : 9 z toho přítomno : 8 Počet členů kontrolní komise : 3 z toho přítomno : 3 P r o g r a m : 1. Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů 2. Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění 3. Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014

2 Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 19. Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 20. Diskuze 21. Závěr K bodu 1 - Zahájení, schválení pořadu programu jednání, volba orgánů shromáždění delegátů Jednání shromáždění delegátů (dále také jako SD ) zahájil a řídil, z pověření představenstva družstva, předseda představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek (dále také jako předsedající ). Přivítal přítomné delegáty a přivítal a představil hosty dnešního SD, kterými jsou Mgr. Ing. Vladislava Sahulová auditorka a JUDr. Ivan Ertelt notář. Dále omluvil člena představenstva Ing. Miroslava Kubů za jeho nepřítomnost na dnešním jednání z důvodu nemoci. Dále pak vyzval delegáty, aby schválili pořad dnešního jednání. O pořadu jednání bylo hlasováno takto: Pro: 133 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Předseda představenstva dále předložil návrh na složení orgánů SD: Ověřovatelé zápisu : Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Jelikož nebyl předložen žádný další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu v tomto složení: Kadeřábek Josef - del. obj. 165 Látal Tomáš - del. obj. 501 Dále předsedající schůze předložil SD návrh na zapisovatele dnešního jednání a navrhl paní Ivana Fähnrichovou asistentku předsedy představenstva a jelikož nebyl předložen další návrh či protinávrh, o jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 134 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 0 Shromáždění delegátů zvolilo zapisovatelkou Ivanu Fähnrichovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že na dnešním jednání SD je přítomno 134 delegátů z celkového počtu 190 pozvaných delegátů, což je 70,5% a shromáždění delegátů je tedy schopno usnášení. Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů představenstva a 3 členové kontrolní komise.

3 - 3 - K bodu 2 - Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí změny stanov ve formě úplného znění Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek předložil delegátům ke schválení návrh na úplné znění stanov. Návrh nového znění stanov obdrželi delegáti v časovém předstihu společně s písemnou pozvánkou. Připomněl, že dle zákona je při každé přijímané změně stanov nutná přítomnost notáře, který ověří, že navrhovaná změna je v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu a na žádost notáře JUDr. Ertelta byl tento bod zařazen na počátek jednání, aby pan JUDr. Ertelt nemusel být na jednání SD déle, než je nezbytně nutné. Upozornil delegáty, že představenstvem předložená verze vychází ze vzorových stanov SČMBD, ze které vycházejí hojně i další družstva. Předestřel, že navrhované znění neobsahuje ujednání, která by nějakým dramatickým způsobem měnila postavení družstevníka ve vztahu k družstvu a naopak. Otevírají nové možnosti jako např. z hlediska financování některých oprav, se kterými stanovy dříve nepočítaly, zapovězení, aby členem družstva, resp. Vlastníkem družstevního podílu a s ním spojené právo nájmu, byla právnická osoba. Dana Kostyová del. obj. 419 Vystoupila s názorem, že by se nejdříve měli projednat navrhované změny a až poté úplné znění. Pokud SD nyní schválí stanovy, nelze pak projednat navrhované změny. Žádá proto o vysvětlení. Vysvětlení podal JUDr. Ing. Andrášek návrhy na změny stanov, které představenstvo obdrželo a které jsou uvedené na pozvánce pod body 3-8 jsou návrhy na změny stávajících stanov. V situaci, kdy tu máme návrh na nové stanovy a ty se schválí, postrádá smysl projednávat tyto dílčí návrhy. Samozřejmě se přijetím nových stanov nezavírá cesta k projednávání změn, ale nelze nejprve projednat změny uvedené pod body 3-8, kterými bychom změnili původní stanovy, abychom v rámci bodu 2 přijímali stanovy nové. Dana Kostyová del. obj. 419 V případě, že se budou projednávat změny, které delegáti odhlasují, od kdy změny nastanou, když jsou tady nové stanovy, které se tady odhlasují. Opět reagoval JUDr. Ing. Andrášek dílčí návrhy na změny stanov není věc z dílny představenstva, jsou to návrhy, které přišly a je samozřejmě korektní a ze zákona povinné je zařadit na program jednání SD. Některé návrhy přišly již v loňském roce, avšak po lhůtě (nemohly být proto zařazeny na program jednání v loňském roce) a některé v roce letošním. Nicméně přijetím nového, konsolidovaného znění, ke kterému nás nutí nová zákonná úprava, nemáme jinou, efektivnější možnost, jak toto vyřešit. Navrhl proto delegátům, pokud nemají nějaké dramatické připomínky, toto předložené znění schválit a vytvořit pracovní skupinu, která by v klidu a důsledně připravila návrh změn tak, aby na příští SD byly připraveny v takové podobě, aby je příští SD mohlo schválit. JUDr. Ertelt upozornil předsedajícího, že není přítomno 100% delegátů a nelze tedy měnit program. Ke změně stanov je potřeba 50% účast delegátů. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Konstatoval, že úprava stanov je zásadní věcí s ohledem na zákonné povinnosti, neznamená to však, že musí schválit něco, co jako stanovy vypadá, byť to bylo z dílny SČMBD. V loni organizovalo družstvo osvětu týkající se legislativních změn, kvůli doplnění 3 vět: - vyloučení spoluvlastnictví - zákaz zastavení družstevního podílu - zkrácení lhůty pro vyřizování podnětů kontrolní komise.

4 - 4 - Byli jste zváni na tzv. seminář, kdy Vás pan předseda vzdělával. Kvůli návrhu nových stanov se nic takového nestalo a třeba i v roce 1997 byla kvůli novým stanovám ustanovena pracovní skupina. Nyní měli delegáti pouze tři týdny na prostudování nových stanov, které nejenže omezují právo delegáta účastnit se výběru dodavatele na provádění oprav, ale i práva vyjádřit se k rozpočtu plánovaných rekonstrukcí. Vypuštěny byly také povinnosti orgánů družstva informovat delegáty o schválených podnájmech a nových členech. Ustanovení o družstevních podílech postrádá zmínku o jeho zhodnocení o prostředky vložené na rekonstrukce. Úplně chybí povinnost představenstva předkládat ke schválení rozpočet na následující rok, zpracovávat koncepci rozvoje družstva tak, aby se nemohlo stát jako v minulosti, že budou nemile překvapeni investicemi za zhruba 100 mil. korun, které si nepřáli. Není uvedeno, jakým způsobem se bude hospodařit s byty, ačkoliv v původních stanovách je to zahrnuto. Postrádá oprávnění SD ke schvalování výše poplatků na správu, což je v okolních družstvech běžná věc, stejně jako další poplatky za úkony družstva. Jistě si delegáti všimli, že počet poplatků i jejich výše v loňském roce opět vzrostla. Podstatný je i rozpor nových stanov se zákonem v ustanovení o vyloučení a v ustanovení o volebních obvodech. Navrhuje, aby SD nehlasovalo o návrhu nových stanov pod bodem 2, ani o změnách pod body 3-8, aby představenstvo svolalo mimořádné SD v listopadu 2015, kde by bylo na programu schválení nových stanov, který by připravila pracovní skupina složená z členů družstva, delegátů a zástupců orgánů družstva. Předsedající JUDr. Ing. Andrášek poděkoval panu Valentovi za vyjádření a pouze poznamenal, že to nebyla školení ke třem větám, ale k nové úpravě ZOK a jeho vlivu na náš život. Josef Vraník del. obj. 131 V úvodu svého příspěvku zdůraznil, že není členem spolku ProMír. Na loňském SD přednesl návrh doplnit do stanov povinnost podnájemníků uzavřít pojištění odpovědnosti za škody. Podnájemníci způsobí škodu, ale neuhradí opravu. Problémy v domě má také s byty, které mají právnické osoby. Dále měl připomínky ke stanovám chybí mu tam některé pasáže, které v původních jsou a chtěl by je tudíž i doplnit do nových. Dále měl výhrady k poplatkům za parkovací místa jsou pro členy družstva příliš vysoké. Odpověděl JUDr. Ing. Andrášek v nových stanovách je již zákaz nabývání družstevního podílu právnickými osobami i když to pro družstvo bude znamenat nižší příjmy. Čekací doba 10 minut, aby byla ČS schopna usnášení vzešla z praxe. Josef Vraník del. obj. 131 Navrhl zvýšit poplatky za podnájmy (pak žádné nebudou). Chováním podnájemníků trpí řádní nájemníci, neboť za ně hradí opravy. Reagoval opět JUDr. Ing. Andrášek k poznámce, že z nových stanovy vypadla možnost účasti delegáta na výběru dodavatele tato pasáž se tam neobjevila proto, protože toto vyplývá z vnitřního předpisu, který stanoví postup při výběru dodavatele. Dále poznamenal, že SD není nyní schopno se zodpovědně vypořádat s dílčími změnami. Mohlo by se stát, že v dobré víře změní třeba dvě slovíčka a po půl roce zjistíme, že byla narušena systematika stanov a museli bychom měnit další části. Navrhl proto dvě varianty řešení: 1) schválit úplné znění v této předložené verzi a vytvořit skupinu pro přípravu změn a neprojednávat návrhy uvedené pod body ) neschvalovat ani úplné znění ani návrhy a vytvořit pracovní skupinu K tomu poznamenal na vysvětlenou, že tato pracovní skupina nevytvoří verzi, která bude průnikem zájmů všech delegátů a členů družstva. Čímž chtěl upozornit, že tato pracovní skupina nebude schopná vytvořit znění stanov, které bude fantastické a pro všechny akceptovatelné. Každý má jiné zájmy.

5 - 5 - Znovu navrhl hlasovat o verzi navržené představenstvem a vytvořit pracovní skupinu. Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Vyslovil názor, proč schvalovat něco o čem víme, že se bude muset znovu schvalovat a doplňovat. Souhlasí s předsedou, že v komisi by měli být jak členové družstva, tak delegáti, kteří do stanov vnesou prvek, který ji usnadní jejich práci a nikoliv pouze z pohledu představenstva, když byla evidentně vypuštěna spousta povinností pro představenstvo. Souhlasí s návrhem pana předsedy na vytvoření pracovní skupiny a předložené znění stanov může být kostrou pro vytvoření stanov nových. Proč ale schvalovat něco, co je paskvil. Když představenstvo poruší své povinnosti, nic se nestane. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje ze zákona SD, smlouvu předsedovi ale SD neschválilo. JUDr. Ing. Marek Andrášek k tomu pouze poznamenal, že smlouva o výkonu funkce obsahuje pouze to, že vykonává funkci předsedy představenstva. Všechny ostatní náležitosti vyplývají ze zákona. Platové náležitosti jsou podle zásad, které SD schválilo. Miloslava Kleinová del. obj. 630 V nových stanovách je uvedeno, že se z FO hradí rozvody STA žádá vypustit. V současné době instaluje rozvody FUTURENET a bylo řečeno, že je to na náklady provozovatele. Za 15 let co vykonává funkci delegáta, nebyla zvednuta odměna delegáta. Jejich práce je zodpovědná a proto žádá o zvýšení odměny delegáta, když se zvyšuje i poplatek na správu. JUDr. Ing. Marek Andrášek uvedl, že o zvýšení odměny delegáta se uvažuje již delší dobu a dojde k němu. Následně ale vyzval delegáty, pokud nemají další připomínky, k hlasování o návrhu na schválení stanov v předloženém úplném znění a jmenování skupiny pro vytvoření případných změn. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 78 Proti: 43 Zdržel(a/i) se: 13 Mění se stanovy, tak že se přijímá představenstvem předložené nové úplné znění. Ve smyslu svého návrhu na ustanovení pracovní skupiny pak předsedající navrhl, aby skupina byla max. 7 členná, s čímž delegáti souhlasili. Dále navrhl, aby členy této skupiny byli: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Josef Vraník del. obj. 131 Lukáš Valenta náhradník delegáta obj. 194 Bohumil Příhoda del. obj. 192 Miloslava Kleinová del. obj. 630 Kristýna Kunclová del. obj. 513 Blažena Jiráčková del. obj. 160 Mgr. Petr Štych člen představenstva a del. obj. 129 Hlasování proběhlo o každém zvlášť a hlasování bude pouze neformální a bude se hlasovat formou hlasů pro. Do pracovní skupiny, která bude 7 členná, budou členové ustanoveni dle počtu získaných hlasů. Vzhledem k tomu, že sčítání hlasů bude vyžadovat větší časový prostor, budou výsledky vyhlášeny později. K bodu 3 8

6 - 6 - Předsedající SD JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že nyní mělo SD rozhodovat o návrzích na změnu stanov, které jsou v programu dnešního jednání SD uvedeny pod body 3-8. Vzhledem ke schválení stanov v úplném, předloženém znění a ustanovení pracovní skupiny na úpravu stanov, navrhl, aby se SD body 3-8 nezabývalo. O jeho návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 121 Proti: 7 Zdržel(a/i) se: 7 Věcně se neprojednávají návrhy na změnu stanov, zařazené v programu pod body 3-8. K bodu 9 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Smyslem tohoto návrhu je, aby si kontrolní komise sama stanovovala výši svých odměn, nikoliv představenstvo, pokud jí odměny nebude schvalovat SD. Martin Senický předseda kontrolní komise Potvrdil, že k tomuto návrhu nic nenamítá, pokud jde o odměňování kontrolní komise, pouze chtěl podotknout, že v praxi probíhalo stanovování odměn nezávisle na představenstvu. V rámci zásad schválených SD si odměny navrhovali a schvalovali sami. JUDr. Ing. Marek Andrášek souhlasí s návrhem, který je věcně logický. Při tvorbě Zásad došlo k chybné formulaci, která navádí k pochybnostem. Není rozumné, aby představenstvo stanovovalo odměny kontrolní komisi. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 101 Proti: 10 Zdržel(a/i) se: 23 Mění se bod č. 4 v návětí Zásad odměňování členů orgánů družstva, tak že namísto Odměna člena představenstva a kontrolní komise se stanoví v souladu se čl. 69 odst. 5 stanov rozhodnutím představenstva nově zní Odměna člena představenstva se stanoví rozhodnutím představenstva a odměna člena kontrolní komise se stanoví rozhodnutím kontrolní komise. K bodu 10 - Rozhodnutí o návrhu 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručeném družstvu dne Předsedající SD vyzval některého z předkladatelů návrhu, aby svůj návrh přednesl. Návrh spočívá v tom, aby představenstvo a kontrolní komise nenavrhovaly samy sebe, aby to vycházelo z ČS popř. ze SD. Myslí si, že tento způsob není transparentní. Na tento návrh reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek může nastat situace, kdy některý člen již nebude kandidovat a nepřijde mu vhodné odnímat představenstvu možnost v rámci organizační struktury družstva jako statutárnímu orgánu, vytipovat osoby vhodné pro výkon funkce člena orgánu družstva, konečné rozhodnutí o volbě člena orgánu je vždy na SD.

7 - 7 - Protože již neměl nikdo z delegátů žádné připomínky, nechal o návrhu hlasovat. O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 36 Proti: 36 Zdržel(a/i) se: 56 Neschvaluje se změna čl. 6 odst. 8 Volebního a jednacího řádu Předsedající schůze JUDr. Ing. Marek Andrášek požádal delegáty, aby sál opouštěli předními dveřmi a odevzdávali tam své visačky, které při příchodu dostanou zpět, abychom měli kontrolu, kolik delegátů není v době hlasování přítomno. Vyloučíme tak možnost pro možné námitky proti rozhodnutí SD. K bodu 11 - Rozhodnutí o návrhu 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží a bytů do osobního vlastnictví doručeném družstvu dne Předsedající SD opět vyzval jednoho z předkladatelů návrhu, aby ho odůvodnil, popř. upřesnil. Upřesnil, že se nejedná o převod bytů a garáží, ale o to, aby si ČS objektů o těchto záležitostech rozhodovaly samy, tzn. pokud nadpoloviční většina členů všech nájemníků rozhodne o převodu, tak by k převodu došlo. Není to tak, že SD rozhodne dnes a bude se převádět. Mělo by se respektovat, že pokud chce někdo zůstat v družstvu, tak by tam zůstat měl. Blažena Jiráčková del. obj. 160 V jejich objektu je 9 zájemců o převod bytu, protože pak si s byty může dělat, co chce a nemusí družstvu platit poplatky. Na toto reagoval JUDr. Ing. Marek Andrášek tím, že tento argument že si s byty mohou dělat, co chtějí mu stačí k tomu, aby pro převod bytů nehlasoval (samozřejmě vyjádřil pouze svůj názor) Jan Slavata del. obj. 151 Vznesl dotaz, zda by nešlo oddělit převody do OV garáží a bytů. Převody garáží mu připadají smysluplné, kdežto převody bytů problematické. Zda by bylo možno oddělit hlasování. JUDr. Ing. Marek Andrášek rozumí argumentu pana Slavaty, nicméně si myslí, že pouhé odhlasování možnosti převodu garáží do osobního vlastnictví, by vyvolalo reakci Spolku ProMír když se můžou převádět garáže, proč ne byty. Amálie Novotná del. obj. 632 Zastává také názor, že by se mělo hlasování rozdělit zvlášť pro byty a zvlášť garáže. V jejich objektu byty převádět nechtějí. Garáže jsou něco jiného. Upřesnil, že návrh je koncipován dvoufázově zvlášť garáže a zvlášť byty. David Svoboda del. obj. 811 Vznesl dotaz, jak by se to řešilo tam, kde garáže jsou součástí objektu.

8 - 8 - V návrhu je vyjmenováno, kterých objektů se to týká. Jedná se např. o garáže v lokalitě Anger, Bílá Cesta. Pokud se jedná o jeho objekt, pokud se nájemníci dohodnou není co řešit. Předsedající schůze nechal o tomto návrh hlasovat jednotlivě zvlášť o návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví a zvlášť o návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví. O předloženém návrhu na převod garáží do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 41 Proti: 51 Zdržel(a/i) se: 36 Neschvaluje se návrh na převod garáží do osobního vlastnictví O předloženém návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví bylo hlasováno takto: Pro: 29 Proti: 85 Zdržel(a/i) se: 15 Neschvaluje se návrh na převod bytů do osobního vlastnictví Pavel Hušák del. obj. 511 Pouze poznamenal, že všichni, kteří mají garáže, měli hlasovat podle svého rozhodnutí, ale ti, co mají garáže, sice mají také hlasovací právo, ale měli se hlasování zdržet. K bodu 12 - Volba kontrolní komise na návrh 4 delegátů ze dne JUDr. Ing. Marek Andrášek konstatoval, že ani sami předkladatelé tohoto návrhu nenavrhli kandidáty do kontrolní komise, tudíž není koho volit a není tudíž ani o čem jednat. Vystoupil s poznámkou, že není pravdou, že nejsou žádní kandidáti, neboť představenstvo navrhlo 5 kandidátů. JUDr. Ing. Marek Andrášek představenstvo toto učinilo pouze z opatrnosti, protože když někdo navrhne volbu do kontrolní komise, je patrné, že volba proběhne. Kandidáti navržení představenstvem vzali svůj souhlas s kandidaturou zpět. K bodu 13 - Přednesení výroční zprávy družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 S ohledem na to, že delegáti obdrželi kompletní výroční zprávu společně s písemnou pozvánkou. Výroční zpráva je poněkud obsáhlejší vzhledem k tomu, že někteří delegáti požadovali doplnění výroční zprávy o další údaje. K výroční zprávě družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 nebyly žádné dotazy ani připomínky nechal předsedající SD hlasovat o vzetí na vědomí. O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 130 Proti: 0

9 - 9 - Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Výroční zpráva družstva za rok 2014 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2014, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2014 a návrh představenstva družstva na rozdělení zisku za rok 2014 K bodu 14 - Zpráva kontrolní komise družstva o činnosti a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda Martin Senický. Činnost KK se v posledním roce nevymykala standardům posledních let. Konstatoval, že příliv stížností našich družstevníků je nadále na velmi nízké úrovni. Nejčastější dotazy a stížnosti jsme museli řešit ze strany členů spolku Pro MÍR. Témata jsou stále stejná investice do fotovoltaických panelů a vila Birnbaum. Pokud se týče prozkoumávání stížností, KK při jejich řešení nenalezla žádné závažné nedostatky na straně družstva, případná drobná pochybení jsou ihned vysvětlena a řešena. KK si nechala zpracovat nezávislou právní analýzu k uváděným nebytovým investicím, kde byl potvrzen názor KK, že představenstvo v minulosti postupovalo v rámci tehdy platných právních i interních předpisů, včetně stanov SBD. Členové KK se nadále účastnili všech výběrových řízení na zakázky nad 500 tis.kč. Výběrová řízení probíhala vždy v rámci platných pravidel, tam kde reagovalo málo dodavatelů, bylo výběrové řízení přerušeno a později opakováno. Členové KK se v maximální možné míře zúčastňují jednání představenstva a jeho odborných komisí technické, ekonomické a bytové. Zejména bytové komise se vždy zúčastňuje jeden z členů KK, protože se zde rozhoduje o návrzích na vyloučení člena družstva, či o přidělování bytů mimo pořadník. Kontrolní komise provádí namátkové kontroly stavu pokladny a kontrolu cestovních výkazů, ani zde nebyly zjištěny nedostatky. Závěrem konstatoval, že veškeré provedené kontroly vedou k tomu, že KK může bez obav vyjádřit důvěru ve vedení našeho družstva. Představenstvo s KK komunikuje a rovněž bere v potaz občasné připomínky k projednávaným bodům činnosti družstva. V závěru své zprávy předeslal, že stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku přednese v rámci projednávání těchto bodů. Předsedající SD požádal delegáty o hlasování, zda berou na vědomí Zprávu KK o činnosti v roce O návrhu na vzetí na vědomí se hlasovalo takto: Pro: 125 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Bere se na vědomí Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2014 K bodu 15 - Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2014, přednesla auditorka Mgr. Ing. Vladislava Sahulová. Provedením auditu byla pověřena loňským shromážděním delegátů. Ověření řádné účetní závěrky provedla v souladu se zákonem o auditorech, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

10 auditorů ČR. Vzhledem k tomu, že nesprávnosti nepřesáhly hranici významnosti, mohla vydat tento výrok: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Stavební bytové družstvo Mír Teplice, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty, aby se hlasováním vyjádřili, zda berou na vědomí předloženou Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k Výsledky hlasování jsou následující: Pro: 122 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 0 Bere se na vědomí Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva k K bodu 16 - Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku družstva za rok 2014 Nyní JUDr. Ing. Andrášek vyzval delegáty ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku za rok Martin Senický předseda kontrolní komise Kontrolní komise nemá k účetní závěrce roku 2014 žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním. Kontrolní komise souhlasí s návrhem na vypořádání zisku za rok Navrhuje rozdělit zisk do jednotlivých DZO objektů dle počtu bytů O schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 129 Proti: 0 Zdržel(a/i) se: 2 Schvaluje se řádná účetní závěrka družstva za rok 2014 O schválení návrhu představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 bylo hlasováno takto: Pro: 89 Proti: 13 Zdržel(a/i) se: 31 Schvaluje se návrh představenstva družstva na rozdělení zisku družstva za rok 2014 Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen převážnou většinou přítomných delegátů, konstatoval, že hlasování o návrhu pana Valenty je bezpředmětné. K bodu 17 - Rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok 2015 Návrh na schválení auditora pro rok 2015 předložila vedoucí ekonomického úseku Ing. Mandzáková. Navrhla delegátům, aby audit družstva v roce 2014 provedla opět firma EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z

11 Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21400, zastoupená jednatelkou Mgr. Ing. Vladislavou Sahulovou. Předsedající schůze JUDr. Ing. Andrášek vznesl dotaz směrem k delegátům, zda má někdo z nich jiný návrh či protinávrh. Protože žádný z delegátů jiného auditora nenavrhl, dal hlasovat o předloženém návrhu. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 126 Proti: 1 Zdržel(a/i) se: 5 Schvaluje se auditor družstva pro rok 2014 společnost EKONO-AUDIT,DANĚ, s.r.o., se sídlem v Teplicích, J.z Poděbrad 47/3,415 01, IČ , zapsanou u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C K bodu 18 - Rozhodnutí o námitkách paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení seznámil delegáty, proč představenstvo rozhodlo o vyloučení paní Marcely Moravcové. Paní Moravcová byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva v červenci Celkový dluh činil cca ,- Kč. Od té doby uhradila cca ,- Kč. V tomto jejím jednání lze spatřovat určitý pozitivní přístup k věci, nicméně dluh paní Moravcové činí nyní cca ,- Kč. Poté předal slovo paní Moravcové, aby přednesla SD své námitky proti rozhodnutí představenstva. Paní Moravcová uvedla, že dluhy způsobil její manžel, který si nyní našel novou práci a jsou proto schopni dluh do půl roku splatit. Byl vyzván k vyjádření delegát objektu, ve kterém paní Moravcová bydlí. Ing. Karel Konrád konstatoval, že soužití v rámci sousedských vztahů je v pořádku a tato situace je pro něj samotného překvapením. Zdeněk Neudert člen představenstva Upozornil, že pokud dostane šanci, může se stát, že dluh nedoplatí Naděžda Kopáčková del. obj. 635 Cituje z odvolání paní Moravcové, že ji nebyla doručena výstraha. Ptá se, jak je to možné. Vysvětlení podal Mgr.Drážďanský paní Moravcová si zásilku nevyzvedla v úložní lhůtě. Běžnou praxí je, že si dlužníci nevyzvedávají korespondenci záměrně. Samozřejmě již před tím proběhla korespondence o dlužném nájemném. Problémy s nehrazením nájemného měla paní Moravcová již před lety. Neuhrazených nájmů bylo více a každý by si měl vyzvedávat poštu. Argument paní Moravcové není k dané věci přiléhavý. Amálie Novotná del. obj. 630 Pokud slíbila, že dluh doplatí do určité doby je pro, aby zůstala členem. Pokud dluh nedoplatí, muselo by se jednat dál a pak by došlo k vyloučení. JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva Vyjádřil obavu, že takovým rozhodnutím bychom otevřeli tzv. Pandořinu skříňku a každý další družstevník, který by uplatnil námitky proti rozhodnutí by důvodně očekával obdobný postup. Situace by byla určitě jiná, kdyby dluh na kontě nájemného byl 0. Ale přijít na SD s tím, že má dluh a zavazuje se ho uhradit asi bychom zavedli jako standart něco, co by jím být nemělo. Kristýna Kunclová del. obj. 513

12 V dnešní době se do situace, kdy nebudeme moci platit nájem, může dostat každý z nás a uhradit ,- Kč společně s řádným nájmem a chodem domácnosti není tak malá částka. Pokud paní slíbí, že do půl roku dluh uhradí vyloučení jí připadá dost kruté a nelidské a delegáti by se k tomu měli jako družstevníci postavit. Mgr. Petr Štych del. obj. 129 Má na tuto věc opačný názor a připomíná, že pokud bude někdo vyloučen z družstva, neznamená to pro něj nic jiného, než že bude bydlící nečlen a může ve lhůtě cca 3 let požádat o znovupřijetí. Myslí si, že by k vyloučení mělo dojít. Helena Kulhanová del. obj. 607 Obrátila se na paní Moravcovou s dotazem, zda měla snahu toto řešit již dříve, nebo to neřešila a evidentně nepřebírá poštu a ví, že má dluhy. Paní Moravcová odpověděla, že situaci na družstvu řešila. Stanislav Miler del. obj. 123 Konstatoval, že dlouhodobě neplatí a pokud dáme šanci takovýmto lidem, tak v budoucnu bude lidí, kteří nebudou platit daleko více. Osobně je pro vyloučení. Blažena Jiráčková del. obj. 160 Přiklání se k názoru, aby se paní Moravcové dala lhůta půl roku a pokud nezaplatí, poté vyloučit. Ing. Dagmar Košová del. obj. 518 Žádost paní Moravcová podala v srpnu loňského roku a myslí si, že tedy mohla uhradit větší částku než ,- Kč a měla dost času to nějak řešit. Jindřich Borovička del. obj. 618 Dluhy vznikají nedbalostí lidí. Chápe, že se mohou dostat do nějaké nepříjemné životní situace, kdy nejsou schopni něco hradit, ale v tuto chvíli by to měli řešit a nečekat na upomínky. Předsedající JUDr. Ing. Marek Andrášek připomněl, že i když SD námitky paní Moravcové zamítne, neznamená to, že se bude muset okamžitě vystěhovat. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy, dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Moravcové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 47 Proti: 44 Zdržel(a/i) se: 40 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká). Vzhledem k tomu, že má paní Moravcová stále dluh na nájemném, navrhl předsedající schůze doplnit toto usnesení o hlasování o návrhu, který vzešel z předchozí diskuze takto: paní Moravcová nebude z družstva vyloučena za předpokladu, že do půl roku bude zůstatek na kontě nájemného 0,- Kč, tzn. že budou vyrovnány veškeré závazky včetně příslušenství. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 124 Proti: 2 Zdržel(a/i) se: 5 Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím

13 vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniká), jestliže tato do půl roku vyrovná veškeré závazky vůči družstvu včetně příslušenství Paní Moravcová poděkovala delegátům za jejich vstřícnost a ujistila je, že se bude snažit splnit své závazky. K bodu 19 - Rozhodnutí o námitkách paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva Mgr. Radim Filip Drážďanský, vedoucí úseku organizace a řízení sdělil delegátům, že paní Kateřina Buryšková byla rozhodnutím představenstva vyloučena z družstva pro neplacení nájemného. Svůj dluh včetně příslušenství již uhradila. Předal slovo paní Buryškové, aby přednesla své námitky. Paní Buryšková uvedla, že neobdržela výstrahu, neboť v té době byla dlouhodobě v zahraničí. Je si vědoma toho, že toto ji neomlouvá. Zásilku si nevyzvedla a proto ani nemohla reagovat, což ji dnes velice mrzí. Veškeré své závazky vůči družstvu okamžitě uhradila včetně příslušenství ihned po obdržení vyloučení. Dále hradí nájemné řádně a včas. Uvádí dále, že měla finanční problémy, protože syn neplatil školné a ona byla nucena vše doplatit. Sama má zdravotní problémy. Paní Buryšková je v působnosti členské schůze obj. 194 a nejsou s ní sebemenší potíže. Za tímto účelem byla ještě před SD svolaná ČS objektu a členové se jednohlasně shodli, že chtějí, aby byla paní Buryšková nadále jejich členkou. Protože již žádný z delegátů neměl připomínky, ani dotazy dal hlasovat, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Buryškové z družstva. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: 0 Proti: 127 Zdržel(a/i) se: 3 Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva jsou důvodné (členství v družstvu jí tedy nezaniklo). Paní Buryšková poté všem delegátům poděkovala za důvěru s tím, že to pro ni hodně znamená. K bodu 20 Diskuze Josef Vraník del. obj. 131 Navrhuje, aby v případech dlužníků, kteří se obrací na shromáždění delegátů, byli delegáti informováni o tom, jakým způsobem bylo s dlužníky komunikováno. Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení Ujistil delegáty, že dlužníci dostávají dost časového prostoru, aby svůj problém řešili. Nikdo je nechce zbavovat střechy nad hlavou. Když se dlužník dostane do fáze vyloučení uběhne několik měsíců tato doba je delší než půl roku. Většinou se jedná o recidivisty, něco uhradí, po čase zase dluží. Většina dlužníků a je jich mnoho, mají také velmi mnoho šancí. Jak již zdůraznil ve Zpravodaji dlužník se může dostavit na družstvo a řešit situaci schůdnou cestou. Nechce každého za každou cenu zažalovat. V současné době je podáno 25 žalob. Případů, kdy dlužníci své dluhy nechtějí řešit, je velmi mnoho. Případ paní Buryškové je ojedinělý. Platební morálka paní Moravcové by mohla být lepší. Není to tak, že by

14 představenstvo někoho vyloučilo pro jeden nebo dva nájmy, jsou to opakující se fáze, kdy s těmito dlužníky máme až bezmeznou trpělivost a když dojde k vyloučení, znamená to, že pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Běžnou praxí je to, že dlužník přijde něco slíbí, víceméně proto, aby získal čas. Většina dlužníků se nesnaží a nechce toto řešit. Jaroslava Tomsová del. obj. 161 Uvedla, že každý může žádat na příslušném úřadě o příspěvek. Paní Moravcovou to neomlouvá. Pošta dnes posílá již 2 výzvy k vyzvednutí zásilky. Kristýna Kunclová del. obj. 513 Netvrdí, že by dluh neměla splácet. Je to člen družstva. Z lidského hlediska se SD rozhodlo správně a delegátům za toto rozhodnutí poděkovala. Co se týče sociálních dávek, nejsou tak vysoké, aby zaplatily nájem. Pokud v rodině pracuje alespoň jeden, i když máte dvě děti, nemáte nárok prakticky na nic ví to z vlastní zkušenosti. Václav Slavík del. obj. 624 Uvedl, že půl roku není dlouhá doba, že jsme lidi a SD neudělalo chybu. Jarmila Vošahlíková del. obj. 519 Sdělila, že pracuje ve veřejné správě, a ví, že příspěvky na bydlení dostane každý, kdo na to má nárok a je jedno, zda v rodině pracují oba nebo žádný. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné příspěvky do diskuze, předsedající schůze shrnul všechna přijatá usnesení a oznámil výsledky hlasování o složení pracovní komise pro změnu stanov: Mgr. Radim Filip Drážďanský vedoucí úseku organizace a řízení 132 hlasů JUDr. Ing. Marek Andrášek předseda představenstva 127 hlasů Josef Vraník del. obj hlasů Lukáš Valenta náhradník delegáta obj hlasů Bohumil Příhoda del. obj hlasů Miloslava Kleinová del. obj hlasů Kristýna Kunclová del. obj hlasů Blažena Jiráčková del. obj hlasů Mgr. Petr Štych člen představenstva 121 hlasů Pracovní skupina bude tedy pracovat ve složení: Mgr. Radim Filip Drážďanský, JUDr. Ing. Marek Andrášek, Mgr. Petr Štych, Bohumil Příhoda, Josef Vraník, Kristýna Kunclová a Lukáš Valenta. Na závěr dnešní schůze poděkoval JUDr. Ing. Marek Andrášek všem přítomným za hojnou účast na dnešním shromáždění delegátů a velmi kultivovaný a věcný průběh dnešního jednání s vírou dalších takovýchto setkání. Vyhotoveno v Teplicích dne Předsedající shromáždění delegátů, JUDr. Ing. Marek Andrášek Zapisovatel,

15 Ivana Fähnrichová Ověřovatel zápisu, Josef Kadeřábek Ověřovatel zápisu, Tomáš Látal Přílohy zápisu: 1. Pozvánka na shromáždění delegátů 2. Presenční listina 3. Stanovy ve formě úplného znění - návrh představenstva 4. Návrh 4 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3, čl. 12 písm. h), čl. 100 odst. 4, čl. 98 odst. 4, čl. 74 písm. ch), čl. 74 písm. i), čl. 78 odst. 2, čl. 75 odst. 4 stanov družstva předložený 3 delegáty družstva dne Návrh 4 delegátů na změnu čl. 86 písm. a) stanov a volbu kontrolní komise doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 71 odst. 1 stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 102 odst. 3 stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. i) stanov doručený družstvu dne Návrhu 3 delegátů na změnu čl. 74 odst. 2 písm. j) stanov doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na změnu bodu č. 4 zásad odměňování členů orgánů družstva stanov doručený družstvu dne Návrh 3 delegátů na změnu čl. 6 odst. 8 volebního a jednacího řádu doručený družstvu dne Návrh 4 delegátů na přijetí usnesení k převodu garáží do osobního vlastnictví doručený družstvu dne Výroční zpráva za rok Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Marcely Moravcové z družstva 15. Námitky paní Marcely Moravcové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 16. Rozhodnutí představenstva o vyloučení paní Kateřiny Buryškové z družstva 17. Námitky paní Kateřiny Buryškové proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně ZÁPIS ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 2/2011 Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne 26. května letošního roku v

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Manuál člena bytového družstva. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál člena bytového družstva. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál člena bytového družstva Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu

Více