Tento výsledek se neshoduje s výší výsledku rozpočtového hospodaření, který byl jediným výsledkem hospodaření obcí hodnoceným do konce roku 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento výsledek se neshoduje s výší výsledku rozpočtového hospodaření, který byl jediným výsledkem hospodaření obcí hodnoceným do konce roku 2011."

Transkript

1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového hospodaření Dle novely zákona o účetnictví č.239/2012, která nabyla účinnosti , dochází k zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek. V souvislosti s touto novelou tak dochází i ke změně zákona o obcích. Podle těchto změn schvaluje účetní závěrku města nově zastupitelstvo města a účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, schvaluje rada města. Výkaz zisku a ztráty Tento výsledek se neshoduje s výší výsledku rozpočtového hospodaření, který byl jediným výsledkem hospodaření obcí hodnoceným do konce roku Do konce roku 2011 se schvaloval výsledek hospodaření jako zúčtování příjmů a výdajů, který však vznikal z významně jiných dat, než je tomu u výsledku hospodaření dle akruálního principu. Z hlediska rozpočtu je pro vedení města jako účetní jednotky významnou veličinou rozdíl mezi příjmy a výdaji pro posouzení hospodaření dle rozpočtu. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený ke stavu účtů na začátku roku nám tvoří zůstatek finančních zdrojů, který je možné využít jako zdroj financování pro rozpočty na další roky. Jedná se o úspory rozpočtů minulých let. Z určitého hlediska se také jedná o výsledek hospodaření, ale ne ten, který je v účetních výkazech. Zůstatek finančních zdrojů vznikl jako kladný výsledek hospodaření na bázi toku hotovosti. Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným Přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech) se však nerovná výsledku hospodaření dle výkazu zisku a ztráty. Jedná se o dva rozdílné náhledy. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly (mimoto existují i nepeněžní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a zůstatek peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze např. sčítat, nebo odčítat apod., protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek. Výkaz zisku a ztráty náklady V rámci reformy účetnictví se stát snaží přiblížit obce co nejvíce podnikatelskému účtování. Veškerými dopočty a dorovnáváními ztrácí tento výkaz vypovídací schopnost. K této snaze patří i zavedení povinnosti odepisování od r Tímto jsme museli dopočítat veškeré odpisy kmajetku města a zavést je na účet 551, kde jsou ve výši Kč. Tato výše významně ovlivnila výsledek ve výkazu zisku a ztrát. Taktéž zavedení povinnosti tvorby opravných položek k pohledávkám od vedlo ke zkreslení HV v tomto výkazu, jelikož v roce 2012 dosáhly opravné položky u mnoha pohledávek 100% výše. Došlo k jejich zúčtování a převodu na podrozvahový účet.

2 Porovnáte-li všechny účty ve výkazu za hlavní činnost v roce 2012 a v roce 2011, zjistíte, že téměř všechny náklady byly nižší oproti roku Významně je navýšen účet 551, a rozdíl mezi účty 556,557 (těmi se zúčtovávají opravné položky k pohledávkám ) je Kč. Další záležitost, která velkou částí ovlivnila tento výkaz je zachycena na účtu 549, kde jsou zúčtovány náklady na demoliční práce v souvislosti s odstraněním stavby ve Verneřicích. Účet 591 daň z příjmů právnických osob placená obcemi činí ,-. Tato daň je výlučnou daní pro obec, proto v roce 2013 bude zúčtována do výnosů. Výkaz zisku a ztráty výnosy Podíváte-li se do výnosové části, zjistíte, že téměř veškeré výnosy jsou nižší než byly v roce Toto je způsobeno ekonomickou krizí ve státě, dochází ke ztrátám zaměstnání, lidé nemají dostatečné důchody k zajištění ekonomického koloběhu. Toto se promítlo ve výběru daní ve státním rozpočtu a následně v jejich přerozdělování zpět obci. Zejména výnosy zdaně z přidané hodnoty ovlivnily výnosovou část výkazu (nižší oproti r Kč) Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku byly vr.2012 nulové. Jediné navýšení výnosů je promítnuto na účtu 688, kam se účtují příjmy se sdílené daně z loterií. Ani toto navýšení nemohlo vyrovnat povinnost zavedení odpisování a účtování opravných položek v nákladové části. Rozvaha Rozvaha (zastarale bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici. Výsledek hospodaření (výkaz zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let. Celkový výsledek hospodaření za rok 2011 : ,07 z výkazu Rozvaha Výsledek hospodaření za rok 2012 : ,83 z výkazu zisku a ztráty Celkový výsledek hospodaření 2012 : ,24 z výkazu Rozvaha Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Počáteční Název účtu Přírůstky Úbytek Konečný zůstatek Účet zůstatek 013 Software , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý NM CELKEM , ,70

3 Dlouhodobý hmotný majetek Počáteční Název účtu Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek Účet zůstatek 031 Pozemky , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 239, , Stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek CELKEM , , , ,13 Celkový vyšší přírůstek u pozemků byl výrazně ovlivněn bezúplatným převodem od Lesů ČR ve výši cca 2,4 mil. Dále byly reálnou hodnotou přeceněny pozemky, na které byl schválen záměr prodeje ve výši 989 tis. Na účtu 021 se v přírůstcích projevilo zateplení budovy MŠ (veškeré náklady související s realizací stavby byly ve výši cca 6 mil., dále vybudování klubovny pro seniory v Nerudově ul. Ve výši cca 1,2mil. A dále vybudování přípojky zkoupaliště na kanalizaci v Bezručově ulici cca 250 tis. V přírůstcích a zároveň v úbytcích se projeví přecenění reálnou hodnotou u nemovitostí, na které byl schválen záměr prodeje (Sokolovská 106, Nádražní 346). Účet 022 přírůstek dar Ústeckého kraje pro Sbor dobr. hasičů, úbytek (duplicitně vedena motorová stříkačka). Dlouhodobý finanční majetek Jedná se o dva případy dlouhodobého finančního majetku. 1. Město je 100 % vlastníkem společnosti Benešovská teplárenská, s.r.o. 2. Město je vlastníkem Hromadné listiny akcie společnosti Severočeská vodárenská, a.s., ve jmenovité hodnotě Kč, tj. 0,01 % podíl na základním kapitálu společnosti. Pohledávky k hlavní činnost Pohledávky bytové hospodářství (účet ,311051,311055,311056) ,00 Kč Pohledávky - nájemné z nebytových prostor ,00 Kč Pohledávky - nájemné z pozemků 5 182,00 Kč Pohledávky z ostatní hlavní činnosti obce 5 065,50 Kč Pohledávky za odpady (315023) ,00 Kč Poskytnuté zálohy ( účet 314) ,00 Kč -zálohy na plyn,vodné, elektřinu Pohledávky celkem na účtech 311 až ,50 Kč

4 Řešením vymáhání pohledávek se příslušní odpovědní pracovníci městského úřadu a vedení obce zabývalo a zabývá neustále. Stav pohledávek a jejich vymahatelnost je projednávána i ve finančním výboru. Pravidelně měsíčně vždy po skončení měsíční závěrky se vyhodnocuje aktuální stav veškerých pohledávek včetně vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů a podává se vedení města informace o jejich vývoji a stavu vymáhání. K zamezení nárůstu dlužníků a dluhů z neuhrazeného nájemného a služeb souvisejících s užíváním nájemního bytu odbor správy majetku uplatňuje výpovědi z nájmu. Stav peněžních prostředků na účtech ke dni ,-- Zůstatek bude použit k financování výdajů v roce Bankovní úvěry Účet 451 zůstatek ,- Kč V roce 2009 schválena ZaM smlouva o úvěru s KB Ústí nad Labem, a.s., pobočka Děčín ve výši 3 mil. Kč. Město touto částkou zakoupilo 37% podíl společnosti BTS, s.r.o. Úvěr bude splacen v roce 2013 ( 4x ,-Kč). Výkaz Příloha - doplňuje některé údaje z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, dále poskytuje informace o podrozvahových účtech. - na účtu 911 jsou evidovány vyřazené a odepsané pohledávky, na účtu 903 je evidován majetek, který byl předán příspěvkovým organizacím k hospodaření. - Přílohu přikládám a případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru.

5 Přehled poskytnutých a přijatých dotací Poskytnuté: Rada Města : Klubíčko ,-- RC Medvídek Ben ,-- RC SPV Děčín 2.000,-- dětské hřiště pod ŠJ ,-- CELKEM , Z výtěžku VHP : dětské hřiště pod ŠJ ,-- chovatelé 5.000,-- včelaři 5.000,-- sbor dobr.hasičů 5.000,-- hřiště Heřmanovská ul ,-- p.šumová 5.000,-- CELKEM ,-- Město bylo příjemce daru od společnosti BTS ve výši ,-. Tento dar věnovalo RC Medvídek Ben na provozní účely. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní a mateřská škola Benešov nad Ploučnicí ,- Služby města Benešov nad Ploučnicí ,- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí ,- Příspěvek pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí ,--

6 Přijaté dotace Ministerstvo financí: dotace na výkon státní správy ,- dotace na školství ,- dotace volby prezident ČR (přípravné práce) ,- dotace volby krajské zastupitelstvo ,- dotace na zpracování Pomocného anal.přehledu ,- MŠMT: dotace pro ZŠ-průtoková ,- Ústecký kraj: Dotace na revitalizaci vyhlídky Sok.vrch ,- Dotace na Benešovský slunovrat po 20 letech ,- Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ,- Euroregion Labe: dotace na projekt Cesty za poznáním ,- - tato dotace byla předfinancována z kapitoly HS v roce 2011, po přijetí dotace v roce 2012 byla začleněna do rozpočtu HS Karty následujících dotací jsou podrobněji k nahlédnutí na finančním odboru. Ministerstvo pro místní rozvoj: dotace na obnovu majetku poškozeného povodněmi 2010 cesta k Bottari ,- ul. Sokolovská (most) ,- ul. B.Němcové ,- ul. Nádražní (most) Fond soudržnosti prostřednictvím Ministerstva životního prostředí: dotace na stavební úpravy Cihelní 706, ,97 Státní fond životního prostředí: dotace na stavební úpravy Cihelní 706, ,97

7 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,33 CELKEM : , , ,33 V roce 2012 činily příjmy se sdílených daní 53,04 % celkových rozpočtových příjmů. Porovnání příjmů a výdajů rok 2012 Měsíc Příjmy Výdaje leden , ,84 únor , ,43 březen , ,84 duben , ,01 květen , ,11 červen , ,65 červenec , ,10 srpen , ,74 září , ,45 říjen , ,53 listopad , ,66 prosinec , ,90 CELKEM : , ,26 Výdaje byly kryty přebytkem hospodaření roku 2011 v kapitole financování.rok 2012 byl pro hospodaření města jedním z roků nejtěžších. Vzhledem k ekonomické situaci ve státě, která se promítla do životních podmínek jak právnických tak i fyzických osob, nebyly v příjmové části rozpočtu 100% naplněny příjmy ze sdílených daní, zejména pak z daně z přidané hodnoty. Nebyly realizovány prodeje z kapitálového majetku, tímto i kapitálové příjmy zůstaly nenaplněny.

8 Rozhodujícím okamžikem, který ovlivnil celoroční hospodaření, byla nařízená demolice domu ve Verneřicích, kterou bylo město povinno uskutečnit na své vlastní náklady. Účet města se tímto snížil o cca 1200 tis. Město hospodařilo s cílem minimalizovat veškeré náklady na nezbytně nutnou výši. I přes tato úsporná opatření se díky důslednému sledování čerpání rozpočtu podařilo vedoucím jednotlivých odborů dodržet rozpočtovou kázeň, dokonce byly dokončeny plánované investiční akce : ( zateplení mateřské školky v podílu vlastních zdrojů, práce spojené s vybudováním dětského hřiště pod školní jídelnou, opravy silnic, vybudování klubovny pro klub důchodců, práce spojené s vybudováním učebny pro sbor dobrovolných hasičů-bude pokračovat v roce 2013, revitalizace vyhlídky ) Porovnání běžných a kapitálových výdajů za rok 2010 Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor ,59 0,00 Březen ,64 0,00 Duben ,37 0,00 Květen , ,60 Červen ,71 0,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,40 Říjen ,83 0,00 Listopad ,20 0,00 Prosinec , ,80 Porovnání běžných a kapitálových výdajů rok 2011 Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,93 0,00 Únor ,34 0,00 Březen , ,80 Duben , ,00 Květen ,84 0,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,60 Září , ,00 Říjen , ,50 Listopad , ,40 Prosinec , ,04 CELKEM : , ,34

9 Porovnání běžných a kapitálových výdajů rok 2012 Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,70 Duben , ,40 Květen , ,80 Červen , ,30 Červenec , ,40 Srpen , ,20 Září , ,80 Říjen , ,40 Listopad , ,80 Prosinec , ,14 CELKEM : , ,94

10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Licinbergová, auditor oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, osvědčení KA ČR č., a to na základě smlouvy ze dne , us.zam č. 44/2012. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od (příprava dokladů, dílčí přezkum), do (závěrečné práce, dokladová inventura, zpracování zprávy). Závěr zprávy: Na základě výsledků přezkoumání hospodaření města Benešov nad Ploučnicí ve smyslu zákona o přezkoumávání (zejména 2 a 3) lze konstatovat, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu města za rok V Benešově nad Ploučnicí dne : Vyvěšeno: Lenka Sluková Mgr.Tesarčíková Dagmar Sejmuto: vedoucí fin.odboru starostka obce

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva.7-8 3. Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města.10-13

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více