Vliv právních úprav na současný ekonomický rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv právních úprav na současný ekonomický rozvoj"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 JAN VEČEŘ Vliv právních úprav na současný ekonomický rozvoj 1. Dynamika právních úprav ekonomických činností Ekonomické vztahy, k nimž patří například vztahy upravující výrobu, kvalitu, dodávky a distribuci zboží, případně poskytování služeb, jsou v moderních společnostech předmětem zvýšeného státního zájmu a jsou ve stále širší míře upravovány právem. Právní úpravy procházejí pochopitelně určitým vývojem z hlediska historických souvislostí představuje první etapu úprav zpravidla právo zvykové, později nastupují precedenty, judikatura a nakonec právo psané, které se průběžně přizpůsobuje jednotlivým stupňům hospodářského rozvoje. Právo působí jako významný regulátor ekonomických činností. Pokud by právní pravidla neexistovala nebo se ve společnosti neuplatňovala, ztrácela by ekonomika výkonnost a dříve nebo později by upadla do anarchie. Moderní stát se snaží určovat taková právní pravidla, která by vedla ke zvýšení efektivnosti ekonomiky a ke zvýšení komplexní životní úrovně obyvatelstva. Obecně se dnes uznává, že ve všech civilizovaných společnostech má na ekonomický vzestup a úpadek podstatný vliv způsob vládnutí, druhy a formy vlastnických práv, které stát ustanovuje, a účinek jejich vynutitelnosti (vymahatelnosti). V této své ekonomické a právní roli je stát nezastupitelný. 1) V této souvislosti je zejména třeba vzít v úvahu, že dobře či špatně nastavená právní pravidla mohou významně ovlivňovat ekonomické výsledky jednotlivých hospodářských subjektů i národního hospodářství jako celku. K oblastem, které nesporně na výkonnost ekonomiky působí, patří v prvé řadě zásadní úprava vlastnických vztahů, zejména záruk jejich dlouhodobé stability. Dále je nepochybně třeba sem zařadit sféru daňové, finanční a celní politiky, oblast správního, obchodního a občanského práva, právní úpravu zahraničního obchodu, ale i některé sféry zdánlivě odtažité, jako je například rodinné právo, právní úprava pohybu 1) Srovnej Mlčoch, Lubomír: Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum 1996, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003

2 cizinců a jejich pobytu na území státu, demografická, populační a školská politika, právní formy rozvoje infrastruktury, výstavby bytů atd. Významným charakteristickým znakem právních úprav ekonomických činností je i určitá dynamika. Právo je živoucím organismem, přizpůsobuje se vnějšímu vývoji a změnám, lépe nebo hůř odráží ekonomickou realitu, mění se a zpětnou vazbou ovlivňuje ekonomický vývoj. 2) V souvislosti s tím vystupuje do popředí problém stability právní úpravy. Strnulá stabilita, která přehlíží společenské změny a rozvoj ekonomických vztahů, není zřejmě žádoucí. Druhým extrémem je však značná labilita zákonů a nařízení, jejich příliš časté úpravy a novelizace, které svědčí o tom, že zákonodárce zatím nezná optimální řešení a snaží se je hledat metodou pokusů, omylů a chyb. 2. Nevýhody nízké stability právních úprav ekonomických činností K právním odvětvím, které se v současné době vyznačují nízkou stabilitou a častými novelizacemi, patří z ekonomické oblasti zejména obchodní právo, finanční právo, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tato odvětví výrazně ovlivňují celou ekonomickou sféru, počínaje manažerským rozhodováním a konče pracovněprávními vztahy. Jde o takové faktory, jaké představují neustálé změny pravidel při zakládání obchodních společností, účtování, odpisování, finanční evidence, uzavírání a rozvazování pracovních smluv atd. Existuje přímá korelace mezi rozsahem právních změn a možností chybného právního výkladu a vzniku chyb. Přehlédnout nelze ani zvýšenou zátěž podnikatelů a odborného personálu, která je se změnami právních předpisů spojena. Nevýhody málo stabilní právní úpravy jsou obecně známy a v teorii jsou dobře popsány. 3) Jde zejména o problémy spojené s kultivací právního vědomí, o potíže spojené se sledováním novelizací a derogačních ustanovení. Z podnikatelského hlediska lze dokonce vyčíslit náklady, které jsou s podobnými změnami právních úprav spojeny. Ekonomická teorie sem řadí náklady na sledování sbírek zákonů a právnických pomůcek, například náklady spojené s odběrem komentovaných příruček, počítačových zpracování zákonů a nařízení, výdaje související se změnami právních vzorů, s respektováním nových účetních a finančních tiskopisů a osnov, náklady spojené s interními a externími právními službami atd. 4) Přehlédnout nelze ani to, že každá nová právní úprava vyvolává určitou ostražitost v dodavatelsko-odběratelských vztazích a posouvá tyto vztahy od volnějších k formálnějším, což zpravidla vede k tomu, že spory související s dodávkou 2) Srovnej Knapp, Viktor: Teorie práva. Praha, C. H. Beck 1995, s. 34 a násl. 3) Tamtéž, s K problému stability a lability práva srovnej také Buguszak, Jiří Čapek, Jiří Gerloch, Aleš: Teorie práva. Praha, Eurolex Bohemia 2001, s. 32, 288, Gerloch, Aleš: Teorie práva, Dobrá Voda 2001, s. 16, 70, ) Mlčoch, Lubomír: Institucionální ekonomie, Praha, Karolinum 1996, s. 37 a násl. Srovnej také Loužák, Marek: Zapomenutá transformace. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 1999, s. 64 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

3 a odběrem zboží a služeb nelze vyřešit prostým jednáním mezi účastníky a že je častěji řeší vnější instituce v lepším případě rozhodci, v horším případě soudy. Neustálé změny působí proti standardizaci právních úkonů a proti snižování nákladů na právní, účetní, poradenské, finanční a další podnikatelské služby. 3. Úpravy v podnikatelské oblasti Stabilitu v podnikatelské oblasti by měly zaručit úpravy vlastnických vztahů, zejména současná ústava, která vychází z demokratických principů a vytváří podmínky pro rozvoj soukromé podnikatelské iniciativy. Vlastnické vztahy by po letech složitých úprav již měly zůstat stabilizovány. Měla by být zachována přijatá restituční hranice (1948) a nemělo by docházet k jejímu zpochybňování směrem k další minulosti (1945, 1920). Je třeba vzít v úvahu, že úplné spravedlnosti na tomto úseku nelze nikdy dosáhnout, přičemž právní jistota zde představuje významný aspekt efektivního využití takových ekonomických faktorů, jakými jsou půda, stroje, výrobní zařízení atd. V podnikatelské sféře existuje řada oblastí, které by bylo žádoucí lépe právně ošetřit. Patří sem již zápisy podnikatelských subjektů do obchodního rejstříku, které mnohdy trvají dlouhou dobu. To zvyšuje pravděpodobnost, že v některých případech zápisy v obchodním rejstříku odrážejí minulý stav a neodpovídají současné realitě. V praxi může jít například o to, že v obchodním rejstříku jsou zapsáni jednatelé s. r. o., kteří již byli odvoláni, a nejsou v něm naopak zapsáni ti, kteří tuto funkci zastávají. Podobnou situaci bychom mohli označit jako právní opožďování za faktickým stavem. Dalším problémem, který by bylo třeba přezkoumat, je otázka ručení za výsledky podnikání. Dosavadní systém, kdy v některých typech obchodních společností ručí podnikatel za výsledky podnikání celým svým osobním majetkem, není nejšťastnější ani z hlediska ekonomického, ani z hlediska právního. Snaha zabránit některým negativním dopadům této odpovědnosti za výsledky podnikání vyžaduje úpravu některých dodatečných kroků zejména v oblasti práva rodinného. S rozvojem podnikatelské kultury by bylo žádoucí vytvořit předpoklady k tomu, aby všechny i drobné druhy podnikání byly založeny na systému odpovědnosti s ručením omezeným a aby bylo přesněji rozlišeno podnikatelské jmění od osobního majetku podnikatele a jeho rodiny. Tento přístup v sobě zahrnuje jak ekonomický, tak sociální aspekt. Specifickou otázkou zůstává problém podnikatelského neúspěchu, konkursu a vyrovnání. Praxe ukazuje, že hospodářský neúspěch firem může nepříznivě ovlivnit celé ekonomické řetězce dodavatelů a věřitelů, kteří v případě vyrovnání nebo konkursu musí počítat s ekonomickou ztrátou. 5) Tato praxe způsobila v České 5) Holman, Robert: Transformace české ekonomiky. V komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2000, s. 67 a násl. Srovnej také Ekonomie reformy. Vybrané stati o teoretických a praktických otázkách přechodu k tržní ekonomice. Praha, Management Press 1995, s. 95 a násl. 30 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003

4 republice mimo jiné velké problémy řadě bank, z nichž některé byly samy nuceny ukončit svou činnost. Je samozřejmé, že na tomto úseku je třeba v prvé řadě hledat chybu u vlastních řídících pracovníků bank nebo dodavatelských firem, jejichž úkolem je ošetřit poskytované půjčky z hlediska jejich návratnosti, současně by však bylo žádoucí právně podobnou situaci upravit a požadovat po obchodních společnostech, aby přijetí velkých půjček, případně půjček vedoucích k významnému předlužení podniku, sdělovali v Obchodním věstníku. Podobná povinnost například při poskytnutí půjčky nad 5 miliónů korun by měla být stanovena pro banky a peněžní ústavy. Rozsáhlé půjčky, jež většinou předcházejí ekonomickým problémům zadlužených ekonomických subjektů, nelze totiž vnímat jen jako soukromé obchodní tajemství, nýbrž je třeba na ně pohlížet jako na záležitost, která je důležitá pro ekonomické rozhodování řady dalších podniků a vedoucích hospodářských pracovníků. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že řada zadlužených podniků tuneluje nejen svou ekonomickou podstatu, ale i peněžní ústavy a banky, které jim poskytly úvěry. Většina vypůjčených prostředků se používá k výplatě mezd jak vedoucích hospodářských pracovníků, tak řadových dělníků a úředníků zadlužených podniků. Ekonomicky neúspěšné podniky nepřistupují díky dalším půjčkám včas k optimalizaci počtu pracovníků, vyplácejí se v nich mzdy, které neodpovídají výsledkům hospodaření, a často se počítá s tím, že na konci tohoto procesu vstoupí do podniku strategický partner, který tam vnese nový kapitál, nebo že podnik skončí v konkursu, aniž by uhradil své dluhy. Neúspěšné hospodaření takového podniku tak vlastně financují jiné ekonomické subjekty, zejména banky, a pokud se i ty po sérii krachů svých dlužníků octnou v konkursu, tak státní rozpočet a daňoví poplatníci. Neodpovědné jednání vedoucích hospodářských pracovníků lze trestně právně postihovat, prokázat úmysl je však v podobných případech obtížné. Snadněji se dokazuje nedbalost, která často hraničí s neschopností postihnout vývojové trendy a s podceňováním hrozby hospodářského neúspěchu. V této souvislosti se začalo uvažovat i o trestní odpovědnosti právnických osob. Tato konstrukce je však poměrně složitá a mohla by v zásadě vést jen k zavedení peněžitých trestů, což by zejména v případech zadlužených nebo špatně hospodařících právnických osob nepředstavovalo potřebné řešení. 4. Koncepce daňového zatížení Otázka daňové politiky a daňového zatížení je v poslední době velmi živá. V teorii se v této souvislosti setkáváme se dvěma typy koncepcí. První z nich reprezentuje nízké daňové zatížení, které podnikům ponechává poměrně velké prostředky k investování a občanům umožňuje volnější rozhodování o tom, kam umístit své prostředky a které zboží si koupit. Současně však tato koncepce občany nutí, aby část svých prostředků vynakládali do oblasti zdravotnictví, školství a podobných sfér, které jsou z celostátního rozpočtu málo dotovány. Tuto koncepci bychom mohli z hlediska občana označit jako tvrdší, přičemž v současné době jí z průmyslově vyspělých zemí dávají přednost zejména USA. Druhá koncepce počítá s vyšším daňovým zatížením, přičemž služby v oblasti zdravotnictví, školství, APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

5 kultury, dopravy apod. stát z velké části hradí nebo podstatně dotuje. Tuto koncepci bychom mohli z hlediska jednotlivce označit jako měkčí. V současné době jí dávají přednost některé vyspělé evropské státy, například Švédsko. V našich podmínkách se historicky vyvinula a do značné míry přežívá druhá koncepce, která vede k poměrně vysokému daňovému zatížení a k poměrně velkorysému vynakládání soustředěných státních zdrojů. Protože tyto zdroje v jednotlivých letech nestačí na uspokojení všech požadavků, vláda navrhuje a parlament přijímá deficitní státní rozpočet, což vede k růstu státního dluhu. 6) Hlavní technickou otázkou v této souvislosti zůstává problém přímé spoluúčasti občanů na úhradě poskytovaných služeb, například ve zdravotnictví. Je nesporné, že dosavadní stav vede k nadužívání řady těchto služeb a k rozsáhlému plýtvání s léky. Spoluúčast v této oblasti by sice představovala sociálně tvrdší řešení, současně by však vedla k racionálnějšímu využití léků a zdravotnických služeb. Zároveň téměř vůbec nepokročila privatizace zdravotnictví, což způsobuje, že rozsah zdravotnických služeb poskytovaných mimo zátěž státního rozpočtu je minimální. V oblasti školské politiky se zatím také nedaří zavést určité tvrdší řešení a přenést část výdajů za vzdělání přímo na obyvatelstvo, mimo státní rozpočet. 7) Řešením by mohlo být zavedení školného na veřejných školách, samozřejmě s tím, že veřejné školy by o tuto částku obdržely méně dotací na studenta ze státního rozpočtu, případně vyšší podíl soukromých škol na celostátním školství. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že na ekonomický aspekt činnosti soukromých škol a na vztah jejich aktivit k úsporám ve státním rozpočtu se při celkové koncepci rozvoje školství často zapomíná. Přitom například v USA je převážná část školství provozována soukromě, aniž by to negativně ovlivňovalo úroveň školství, přístup studentů ke vzdělání a celkovou úroveň celostátní vzdělanosti. 5. Rozsah zdanění podniků Základ současné daňové zátěže tvoří daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Daně z příjmu řadí teorie k daním přímým, daň z přidané hodnoty k daním nepřímým. Z těchto daní se v současné době nejvíc diskutuje o dani z příjmu právnických osob. Skutečnost je taková, že tato daň dlouhodobě klesá z původních více než 40 % na současných 31 % a předpokládaných 24 % v období následujícím. Zároveň je však třeba konstatovat, že tato daňová zátěž je ještě stále vysoká a působí z hlediska strategie firmy málo motivačně. Majitelé podniků, vedoucí pracovníci i představitelé odborů se většinou shodnou na tom, že podnik by za těchto okolností neměl vykazovat příliš vysoké zisky. Regulačních mechanismů ke snížení svého zisku má podnik k dispozici dost může omezit stranu výnosů, například menší nabídkou svého zboží, případně zvýšením cen svých výrobků, což je proces, který vede k tomu, že část potenciálních kupujících od koupě upustí. Může však také naopak zvýšit stranu nákladů, 6) Brdek, Miroslav a kolektiv: Trendy v evropské sociální politice. Praha, ASPI 2002, s. 116 a násl. 7) Krebs, Vojtěch a kolektiv: Sociální politika. Praha, Codex 1997, s. 303 a násl. 32 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003

6 zejména tím, že zvýší mzdové výdaje a proplatí svým pracovníkům vyšší mzdy, poskytne jim na konci hospodářského roku odměny nebo prémie. Mzdové prostředky jsou sice také zdaněny, a to daní z příjmu fyzických osob a odvodem sociálního a zdravotního pojištění, toto zdanění však vedoucí pracovníci i podnikové kolektivy pokládají ve srovnání se zdaněním čistého zisku za pozitivnější a pro sebe prospěšnější. Vyšší mzdy mohou pozitivně ovlivnit ekonomický vývoj, protože mohou vést k vyšší poptávce po zboží a službách. Současně je však třeba vidět, že takto vyplacené vyšší mzdy jsou vyváženy nižšími zisky podniků, jejich nižšími investičními možnostmi. Vysoké zdanění podniků tak paradoxně způsobuje, že podniky ztrácejí zájem na ziscích, které jsou pro ně základním zdrojem rozšiřování a modernizace výroby. Proto je třeba prosazovat trend k nižší daňové zátěži právnických osob. To by posílilo zájem podniků na tvorbě zisků a zřejmě by vedlo k tomu, že výběr daně z příjmu právnických osob by výrazněji neklesl. Je totiž známo, že nižší daně se z hlediska státu vybírají snadněji než daně vysoké. Současně by podniky své zisky ve větším rozsahu využívaly k modernizaci výroby a k rozšiřování produkce. 6. Úvahy o paušální a minimální dani U daní, které platí drobní podnikatelé, by se ve větším rozsahu dalo uvažovat o paušální, dohodnuté nebo minimální dani. Dosavadní úprava nutí malé podnikatele vést složité účetnictví, vydržovat si účetní a platit daňové poradce, a to i v těch případech, kdy rozsah podnikání není příliš rozsáhlý. To v řadě případů zhoršuje rentabilitu podnikání. Placení paušální nebo dohodnuté daně by zjednodušilo účetní a administrativní úkony a motivovalo by drobné podnikatele k tomu, aby se v rámci svého podnikání dostali co nejvýš nad seriózně odhadnutý daňový základ. Dosavadní systémy dohodnutých daní, které se u nás používají, jsou příliš striktní a zcela kopírují hospodářské výsledky podniku, takže drobného podnikatele stejně nutí vést náročné účetnictví. Tyto systémy také obsahují povinnost okamžitě dohodnutou daň přizpůsobit novým podmínkám, pokud se ekonomická situace začne jevit pro podnikatele příznivější, než se zdálo v době dohadování o budoucí výši daně. Naproti tomu stanovení skutečné paušální daně by působilo k zefektivnění výrobních procesů, obchodů a služeb, protože jednotliví podnikatelé by byli nuceni postupovat tak, aby si vyprodukovali dostatečné prostředky pro sebe i pro splnění daňové povinnosti. Modelově by mohla vzniknout podobná situace, jakou známe například u silniční daně, kde se za vozidlo určené k podnikání platí roční paušální daň, aniž by bylo třeba zkoumat, jak bylo toto konkrétní vozidlo v rozhodném období využito, nebo u daně, kterou platí majitel nemovitosti, resp. bytu v osobním vlastnictví, kde se stát také nezajímá o stupeň využití této nemovitosti nebo tohoto bytu k bydlení. Z ekonomického hlediska přesné vedení účetnictví, resp. placení účetní firmy, drobné podnikatele v mnoha případech příliš zatěžuje. Jde jak o vynaložení času, tak o finanční náklady. Navíc bývá při finančních kontrolách řada výdajů zpochybňována s tím, že u nich není jisté, zda byly vynaloženy na udržení a zvýšení výnosů podnikatele. Běžně jsou zpochybňovány výdaje za benzín, telefonní poplatky, čistící prostředky, někdy i za nájemné. Podnikatelé často nemohou uplat- APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

7 nit výdaje za elektřinu, kterou v domácnostech spotřebovávají jejich počítače, za přístup k internetu apod. Podobné dohady by při stanovení paušální daně odpadly, celý proces by byl z právního hlediska průhlednější. Určitý ekonomický význam mají i úvahy o minimální dani. Řada drobných podnikatelů dlouhodobě vykazuje ztrátu, ačkoliv ekonomické prostředí, v jehož rámci podnikají, je poměrně příznivé. Za těchto okolností lze uvažovat o stanovení minimální daně, podobně jako je například stanoveno minimální pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Minimální daň by přitom nemusela být vázána na kladné hospodářské výsledky podnikání. 7. Zdanění fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob výraznější změny nevyžaduje. Tato daň patří k daním s poměrně spolehlivým výběrem. Pokud by mělo dojít k jejímu výraznějšímu snížení, projevilo by se to v poklesu příjmů státního rozpočtu. Podobný krok by bylo třeba chápat jako systémovou změnu, která by musela být doprovázena poklesem některých rozpočtových výdajů. Podobný proces by bylo třeba kompenzovat větší účastí obyvatelstva na platbách ve zdravotnictví, ve školství, ve veřejné dopravě apod. Obecně se dá předpokládat, že pokud dojde k dalšímu poklesu daně ze zisku podniků, projeví se to z hlediska příjmů státního rozpočtu příznivým nárůstem daně z příjmu fyzických osob. Jistým problémem na úseku zdanění fyzických osob je poměrně široká škála různých odčitatelných položek, která u jednotlivých kategorií pracovníků vede k rozdílnému snížení jejich daňového základu. Tento složitý systém různých odpočtů se doporučuje sjednotit. Z ekonomického hlediska se zdá, že určité zjednodušení těchto výhod by usnadnilo účtování, což je samo o sobě ekonomicky významné, výraznější konjunkturální podněty to však zřejmě nepřinese. 8. Daň z přidané hodnoty Naše hlavní ekonomicky významná nepřímá daň, daň z přidané hodnoty, není ekonomicky ani právně konstruována příliš šťastně, zejména proto, že je částečně chápána jako daň různě započitatelná, případně vratná. V praxi to znamená, že do zúčtování této daně jsou zapojovány finanční úřady, které v řadě případů ekonomickým subjektům část uhrazené daně vracejí. Často dochází i k jevu, kdy ekonomické subjekty od státu požadují vrácení rozdílu, který jim při platbách a různých úkonech vznikl. V minulosti šlo zejména o nákupy zboží, které později podniky prodaly finálním spotřebitelům v rámci poskytování svých služeb. Daň z přidané hodnoty není tedy čistou daní, jako byla kdysi například daň z obratu, nýbrž daní různě podmíněnou a zúčtovatelnou. Skutečnost, že daň z přidané hodnoty se složitým způsobem s finančními úřady zúčtovává, vytváří určitý prostor k daňovým podvodům, jejichž podstatou je zaměňování jednotlivých podobných druhů zboží, fiktivní dovozy, případně vývozy zboží, proúčtování plateb zboží, které ve skutečnosti neprošlo složkou podnikových služeb apod. Tyto daňové podvody a úniky, z nichž nejznámější je zřejmě tzv. kauza topných olejů, řeší často orgány činné v trestním řízení. Lze přitom předpokládat, že vinou složité kon- 34 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003

8 strukce propočtů a vracení této daně zůstává na tomto úseku poměrně rozsáhlá síť skryté kriminality. Odpověď na otázku, jak tento problém řešit, není jednoduchá, protože model konstrukce daně z přidané hodnoty jsme převzali z ciziny a při vstupu do Evropské unie jej budeme muset respektovat. Určité zjednodušení by možná představovala jednotná daň z přidané hodnoty, která by znemožnila přesouvání jednotlivých druhů výrobků a služeb do jiných daňových kategorií. Tato jednotná daň by však zřejmě měla být nižší než současná horní hranice daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty prošla v poslední době několika změnami a v řadě případů došlo k jejímu zvýšení. Tato skutečnost může ovlivnit ekonomické rozhodování finálních odběratelů. Současně je třeba vidět, že tuto daň spotřebitel nese jen v těch případech, kdy se rozhodne konkrétní zboží nebo službu koupit. Je tedy možné pohlížet na tuto daň jako na daň ekonomicky podloženou, které se spotřebitel může svým chováním a rozhodováním vyhnout. V poslední době můžeme pozorovat snahu státních orgánů rozšiřovat okruh podnikatelů, kteří jsou povinni platit daň z přidané hodnoty, zejména v souvislosti se snižováním ročního, resp. měsíčního základu, z něhož se daň z přidané hodnoty platí. Toto řešení nemusí vést z hlediska konečného efektu ke zvýšení výběru této daně, protože každý registrovaný plátce této daně si může svou vynaloženou daň z přidané hodnoty odčítat, současně však může slabší ekonomické subjekty, které dosud tuto daň neplatily, postihnout tím, že budou nuceny vést o jejím placení a vracení náročnější účetnictví než dosud. Specifickou ekonomickou zátěž představují pro podniky platby sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. Tyto platby jsou v našich podmínkách poměrně vysoké, prodražují pracovní síly a v řadě případů zhoršují hospodářskou situaci podniků. Mnohdy také vedou k podnikatelským podvodům, ke snaze zaměstnávat pracovníky načerno, případně dávat přednost takovému pracovnímu poměru, z něhož se platby na sociální a zdravotní pojištění neplatí. Hlavním ekonomickým problémem na tomto úseku je dosažení racionálního hospodaření v oblasti zdravotnictví a stabilizace důchodového systému. Ostatní daně, k nimž patří například daň silniční, dálniční známky apod., nehrají v ekonomickém rozhodování podniků zásadní úlohu, zejména proto, že objemy těchto daní v podnikové praxi většinou zdaleka nedosahují objemů daně z příjmu fyzických osob, plateb za sociální a zdravotní pojištění. Tyto daně většinou příjmovou stránku státního rozpočtu výrazněji neovlivňují. Jejich ekonomickou předností bylo v uplynulých letech to, že ve srovnání s jinými druhy daní byly v zásadě stabilizovány. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost Oblast pracovněprávních vztahů představuje citlivou sféru, v níž se silně prolínají ekonomické, morální a právní aspekty. 8) V ekonomické oblasti panují 8) Srovnej Buchtová, Božena a kolektiv: Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha, Grada 2002, s. 57 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

9 například určité rozpaky, jak vnímat a hodnotit problém nezaměstnanosti. Na jedné straně se zdůrazňuje, že v tržní ekonomice je třeba s nezaměstnaností počítat a že vzájemná konkurence mezi pracovníky na trhu práce je pro ekonomiku příznivá, na druhé straně žádná vláda neopomene zdůraznit správnost zaměření své hospodářské politiky, pokud se jí podaří nezaměstnanost snížit a vytvořit nová pracovní místa. Vyšší nezaměstnanost bývá také vnímána spíše jako průvodní jev deprese či krize, nízká nezaměstnanost jako aspekt příznivého ekonomického rozvoje. Zdá se také, že státy s tvrdším sociálním přístupem se vyznačují celkově vyšší intenzitou a faktickou úrovní výroby, i když tuto tezi by zřejmě bylo teprve třeba složitě sociologicky a ekonomicky prokázat. Naše republika patří v tomto směru zatím k sociálně měkčím, což souvisí s problémem zachování tzv. sociálního smíru. Ten by se mohl při zhoršení sociální situace, rychlého úbytku pracovních míst a nízké úrovně zabezpečení v nezaměstnanosti narušit, což by mohlo nepříznivě ovlivnit celkový ekonomický vývoj. Současně však u nás byla opuštěna zásada plné zaměstnanosti, která byla k pracovníkovi příliš měkká, a nahrazena zásadou soutěživosti a konkurence mezi pracovníky, jež lépe vyhovuje požadavkům tržní ekonomiky a efektivního ekonomického rozvoje. Tato představa vychází z toho, že pro ekonomicky příznivě se rozvíjející společnost je lépe, pracuje-li v ní méně lidí s vyšší výkonností a produktivitou, než když se ve společnosti prosazuje plná zaměstnanost málo efektivně pracujících lidí. Problémy nezaměstnaných nebo těch, kteří nedosahují společensky uznaného sociálního standardu, řeší potom tzv. sociální síť. 9) Z hlediska udržení ekonomické úrovně státu a jeho konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku se však při vyšší nezaměstnanosti projevují určité nevýhody. Jde v poprvé řadě o to, že v mnoha povoláních je třeba trvalého cviku a výkonu pracovní činnosti, aby nedocházelo ke ztrátě kvalifikace (obsluha strojů, řidiči, opraváři, tvůrčí duševní profese). Současně je třeba brát v úvahu, že ztráta zaměstnání a pobírání sociální podpory vede ke specifickému životnímu rytmu a k odvykání pracovních návyků. Navíc existuje přímá korelace mezi nezaměstnaností a určitými trestními nebo sociálně problematickými činnostmi (krádeže, alkoholismus, prostituce). V této souvislosti vzniká otázka, zda by z ekonomického hlediska nebylo vhodnější přijmout takovou právní úpravu, která by vázala některé druhy podpor na výkon určitých veřejně prospěšných prací (vhodné by byly stavby dálnic a silnic, výstavba a modernizace nemocnic apod.). 10. Pracovněprávní a obchodně právní vztahy V devadesátých letech, kdy došlo k nástupu drobného soukromého podnikání, se objevily určité problémy z hlediska volby mezi pracovněprávními a obchodně právními vztahy. V praxi jde o to, zda podnikatel může při plnění běžných hospodářských úkolů využívat jiné samostatné podnikatele, například pro- 9) Srovnej Spěváček, Vojtěch a kolektiv: Transformace české ekonomiky politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha, Linde 2002, s. 247 a násl. Srovnej také Tomeš, Igor a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení. Praha, Spolek českých právníků 1998, s. 153 a násl. 36 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003

10 davačky v obchodě. Právní úprava dala jednoznačně přednost pracovněprávním vztahům, především s odůvodněním, že při obchodně právních vztazích dochází k nižším platbám sociálního a zdravotního pojištění. Někteří podnikatelé, kteří prosazovali v praxi obchodně právní vztahy, byli dokonce trestněprávně postiženi. Administrativní omezení, resp. příkazy, které znemožňují volnou volbu podnikatele mezi obchodně právními a pracovněprávními vztahy, však mohou komplikovat jeho podnikatelské záměry. Odůvodnění státních orgánů, že platby sociálního a zdravotního pojištění jsou u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců rozdílně nastaveny, by nemělo sloužit jako záminka k administrativnímu odmítání obchodně právních vztahů. Správnější by bylo nastavit platby sociálního a zdravotního pojištění u obou skupin osob stejně, případně ponechat smluvní volnost při výběru mezi obchodně právním a pracovněprávním vztahem i za cenu rozdílných sociálních a zdravotních plateb. Pokud lze volit mezi administrativním omezením a smluvní volností, je třeba z hlediska moderního pojetí lidských práv, emancipačních procesů jednotlivců i perspektiv ekonomického rozvoje dávat přednost smluvní volnosti. Totéž platí pro oblast živnostenského podnikání. Celá tato sféra by si vyžadovala seriózní analýzu, jejímž smyslem by mělo být prosazení větší volnosti v oblasti jednotlivých typů živností. Značné byrokratické překážky vedou totiž k tomu, že mnoho lidí, kteří by za vhodnějších podmínek byli schopni sami podnikat, případně i zaměstnávat jiné, raději pobírají sociální podporu. Odrazují je například náročné požadavky na vedení účetnictví, které mnohdy značně zhoršují rentabilitu podnikání, nemožnost platit paušální, případně dohodnuté (odhadnuté) daně, problémy s případným propouštěním zaměstnanců apod. 11. Problém pružných pracovních smluv Právě skutečnost, že zaměstnanci jsou v naší právní úpravě značně chráněni před případným pružným propouštěním, které je mnohdy jednou z důležitých podmínek podnikatelského úspěchu, paradoxně vede k vyšší nezaměstnanosti. Zejména drobní podnikatelé, kteří se obávají potíží s případným propouštěním zaměstnanců, si často velmi dobře rozmýšlejí, zda další pracovníky zaměstnají nebo ne. V tomto směru se v posledních letech paradoxně přitvrzuje proti podnikatelům, například tím, že se jim znemožňuje uzavírat se zaměstnancem opakovaně pracovní smlouvu na dobu určitou. Pracovní smlouva na dobu určitou přitom umožňuje zaměstnavateli ke konci dohodnuté doby bez administrativních omezení posoudit, zda s pracovníkem uzavře smlouvu novou nebo pracovní vztah ukončí. Při této úvaze se zaměstnavatel pochopitelně řídí ekonomickou úvahou a odhadem budoucí konjunktury. Nová úprava, která umožňuje s pracovníkem uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nanejvýš na dobu dvou let, se může paradoxně obrátit proti zaměstnancům. Řada podnikatelů a vedoucích hospodářských pracovníků neuzavře zřejmě opakovaně pracovní smlouvu na dobu určitou se stejným zaměstnancem a dá přednost jiným uchazečům o zaměstnání. Důvodem k tomu budou zejména obavy z příštího vývoje ekonomické konjunktury. Nepříznivý vývoj této konjunktury by APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Česká důchodová reforma

Česká důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení státu prof. Ing Josef Šíma, Ph.D., vedoucí katedry institucionální ekonomie VŠE v Praze Matěj Šuster, výzkumný pracovník Liberálního institutu Zdravotnictví Základní

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace Závěrečná zpráva k projektu MPSV HR139/05 prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. prof. Ing. Jiřina

Více

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Problematika nezaměstnanosti mladistvých a

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více