ECP verze 1.xx.x. Evidence cestovních příkazů. Příručka uživatele. Verze příručky 1.01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECP verze 1.xx.x. Evidence cestovních příkazů. Příručka uživatele. Verze příručky 1.01"

Transkript

1 ECP verze 1.xx.x Evidence cestovních příkazů Příručka uživatele Verze příručky 1.01 Copyright Gordic spol. s r.o. software srpen 2001

2 1. Obsah 1. OBSAH CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ FILOSOFIE PROGRAMU Vazba na moduly mezd a pokladny Vstup dat do programu Výstup dat z programu Uživatelské nastavení programu Aplikace zákona o cestovních náhradách na software WinECP ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ČÁST TŘETÍ NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH ZAČÁTEK PRÁCE S PROGRAMEM POPIS FUNKCÍ Evidence Nová cesta Šablony Číselníky Číselník odborů Číselník zaměstnanců Číselník služ. vozidel Číselník náhrad Číselník měn Číselník účelů Rozbory Statistika Rozpočet Přetřídění Rušení Párování Změna uživatele, přihlášení do programu Záloha dat Archivace Obnova Seznam datových a indexových souborů používaných programem :

3 5.11 Položky menu POPIS OKNA CESTOVNÍHO PŘÍKAZU Popis tlačítek Popis záložek PRINCIP PŘEDÁVÁNÍ CESTOVNÍHO PŘÍKAZU NASTAVENÍ KONFIGURACE PROGRAMU Konfigurační parametry soubor ECP.CFG NASTAVENÍ SÍŤOVÉ VERZE PROGRAMU Instalace programu Utilita ECPNETUL.EXE

4 2. Charakteristika programového vybavení Modul umožňuje evidenci a další agendy cestovních příkazů zaměstnanců. Součástí modulu je seznam zaměstnanců a služebních vozidel. Samotná evidence řeší vedení cestovních příkazů od jejich samotného návrhu přes tisk Cestovního příkazu až po jeho konečné vyúčtování s patřičným tiskem dokladu. Koncepce řešení modulu předpokládá spolupráci s dalšími Gordickými moduly Pokladna, Mzdy, avšak modul je i plně samostatný, tzn. funkční i bez dalšího softwaru a pracuje jako síťová aplikace. Modul umožňuje : - Příprava návrhu služební cesty - Předání návrhu služební cesty ke schválení - Schválení navržených výdajů služební cesty - Schválení použitých vozidel - Celkové schválení cestovního příkazu a jeho vytištění - Výplata navržené a schválené zálohy, tisk předběžného pokladního dokladu - Příprava k vyúčtování uskutečněné služební cesty - Předání vyúčtované služební cesty ke schválení - Schválení způsobu vyúčtování, tisk předběžného pokladního dokladu - Vyúčtování a tisk dokladu - Evidence zaměstnanců, služebních vozidel a výše náhrad v jednotlivých zemích - Archivace a obnova dat - Změna parametrů modulu - Evidenci rozpočtu odborů organizace - Statistické výpočty a výstupy 4

5 3. Filosofie programu 3.1 VAZBA NA MODULY MEZD A POKLADNY Podání informace o vyúčtování lze provést tiskovou sestavou, nebo automaticky změnovou dávkou do softwaru pro vedení mezd. Provedení výplaty z kteréhokoli napojeného modulu je akceptováno dokladem, nebo opět dávkou, která se automaticky spáruje k danému cestovnímu příkazu. 3.2 VSTUP DAT DO PROGRAMU Modul dokáže pracovat jak v manuálním, tak i poloautomatickém režimu. Vyúčtování jednotlivého cestovního příkazu lze provádět jak ručně přes funkci Vystavit doklad, tak i automaticky příjmem dávky z jiného modulu Pokladna, Mzdy. 3.3 VÝSTUP DAT Z PROGRAMU Stejně jako u vstupu je i výstup řešen poloautomaticky, tudíž je možno komunikovat s jinými moduly pomocí dávek. Taktéž lze program obsluhovat manuálně bez napojení na další moduly. V modulu je implementována základní sada tiskových sestav pro tisky Cestovního příkazu, Předběžného pokladního dokladu a Vyúčtování cestovního příkazu. Také lze provést výtisk evidence zaměstnanců, služebních vozidel, odborů a evidovaných cestovních příkazů vždy dle aktuálně nastavené masky. Pomocí funkce Export dat lze zálohovat evidované cestovní příkazy. 3.4 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ PROGRAMU Pomocí funkce Parametry lze nastavit činnost programu dle daných požadavků pro používání jak malými subjekty tak i pro velké organizace. Program umožňuje hlídání oprávněnosti přístupu, změn a schvalování u každého daného cestovního příkazu. Dle požadavku lze nastavit parametry automatické tisky dokladu při funkcích jim předcházejících. Také lze nastavit pomocí parametru hlídání překryvu položek vybíraných z číselníku a tím znemožnit jejich duplicitu u dvou časově se překrývajících služebních cest. Program také umožňuje nastavení způsobu vyplacení zálohy a vyúčtování při napojení na další moduly Pokladny či Mezd. 5

6 3.5 APLIKACE ZÁKONA O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH NA SOFTWARE WINECP ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vymezení pojmů 1. Pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. 2. Zahraniční pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba pracovní cesty (odstavec 1) z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD 3 Zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cestu určí místo jejího nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty; může určit též další podmínky pracovní cesty. Zaměstnavatel je přitom povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Program umožňuje navrhovateli, ať už jím je přímo cestující, nebo jeho vedoucí navrhnout cestovní příkaz, kde je možné přesně specifikovat : - místo nástupu - místo výkonu práce - dobu trvání - způsob dopravy - ukončení pracovní cesty. 4 Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší a) náhrada prokázaných jízdních výdajů, b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování, c) stravné, za podmínek dále stanovených, d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů, e) náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předem dohodnutého pobytu rodiny, trvá-li pracovní cesta více než sedm po sobě následujících kalendářních dnů, a to každý týden, není-li v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě nebo jiné písemné dohodě se zaměstnancem dohodnuta tato náhrada za delší dobu, nejdéle však za jeden měsíc. V detailu cestovního příkazu se evidují : - etapy pracovní cesty - náhrady za cestovné, stravné, kapesné a ostatní výdaje Etapy pracovní cesty jsou základem pro výpočet náhrad jízdních výdajů i stravného. Stravné je pak základem pro výpočet kapesného. 6

7 5 Stravné 1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí a) 54 Kč až 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 83 Kč až 99 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, c) 130 Kč až 155 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 1.) Číselník sazeb stravného umožňuje nastavení pro různé délky pracovní cesty adekvátní sazby zadávání konstant pro více období. 2.) Při zadávání sazeb do číselníku se kontrolují intervaly dle zákona. 2. Výši stravného určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1. Tuto výši může zaměstnavatel též sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě. Zaměstnanci přísluší stravné nejméně ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle délky trvání pracovní cesty. Při návrhu příkazu se z navržených etap vygeneruje v seznamu pro každého cestujícího adekvátní náhrada stravného. 3. Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 53 Kč. V číselníku stravného je zahrnuta sazba stravného pracovní cesty do 5 hodin. 5. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné neposkytuje; zabezpečí-li bezplatné stravování částečně, stravné úměrně krátí, a to nejméně o 20 % a nejvýše o 40 % z určené výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Při zadávání stravného do cestovního příkazu je umožněna volba bez částky ( s vhodným textem o plně bezplatném stravování ). V případě částečně bezplatném stravování je umožněno úměrné krácení od 20 do 40 % z výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. 6. Míru krácení stravného podle odstavce 5 oznámí zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu, a pokud tak neučiní, stravné se nekrátí. Míru krácení stravného může zaměstnavatel též sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě. V detailu stravného je volba pro procentuální krácení. 6 Náhrady při přeložení a při přijetí 1. Zaměstnavatel může při přijetí zaměstnance do zaměstnání 3) a při přeložení na žádost zaměstnance 3a) poskytovat zaměstnanci náhrady jako při pracovní cestě nejvýše v rozsahu a do výše stanovené v 4 a 5, nejdéle však po dobu tří let. Při zadávání pracovní cesty volíme signaturu přijetí, přeložení. Od signatury se může odvíjet jiné chování programu, či účtování. 7

8 7 Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 1. Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že při pracovní cestě použije silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla zaměstnavatele, přísluší mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Ošetřeno při výběru dopravního prostředku výběrem vlastního dopravního prostředku. K zaměstnanci je možné připojit vozidla, které má k dispozici zaměstnanec a nejsou vlastněná zaměstnavatelem. 2. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí a) u jednostopých vozidel a tříkolek 0,90 Kč, b) u osobních silničních motorových vozidel 3,30 Kč; při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší až o 15 %. Je zakomponován číselník sazeb základních náhrad za použití vozidel s možností různých sazeb na různá období. Evidují se jednostopá vozidla, osobní motorová vozidla, s kombinací sazby za použití přívěsu. 3. Sazba základní náhrady u nákladních automobilů a autobusů se dohodne mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Do číselníku základních náhrad je vložena i sazbu pro nákladní automobily. 4. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší zaměstnanci ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby pohonné hmoty vozidla. Vypočtená částka za spotřebované pohonné hmoty se vygeneruje do celkových náhrad. 5. Při výpočtu výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem. Neprokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato vyhláška stanoví průměrnou cenu pohonné hmoty, která odpovídá údajům Českého statistického úřadu. Pro případ, že zaměstnanec neprokáže výši náhrad za spotřebované pohonné hmoty je možné stanovit částku nezávisle na výpočtu. 6. Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu. Pokud technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. V údajích vlastního motorového vozidla je informace o spotřebě z technického průkazu. 7. Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat též poskytování náhrady za použití silničního motorového vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. V případě, že zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem poskytování náhrady ve výši jízdenky hromadného dopravního prostředku, je možno nastavit signaturu a zadání patřičné částky jako výdaje. 8 Přizpůsobování sazeb náhrad 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou novou výši sazeb stravného, novou výši sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a novou výši průměrných cen pohonných hmot vždy s účinností od počátku kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku tuto výši sazeb a novou výši průměrných cen stanoví, pokud podle údajů 8

9 Českého statistického úřadu o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování, o cenách vozidel a o průměrných cenách pohonných hmot se tyto ceny od účinnosti zákona, jde-li o sazby stravného a sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel, nebo od účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. 2. Sazby stravného se zaokrouhlují na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem dolů. 1.) Sazbu stravného je zaokrouhlována na celé koruny do 50 haléřů dolů a od 50 haléřů včetně nahoru. 2.) Sazby základních náhrad a průměrné ceny pohonných hmot je zaokrouhlována na desetihaléře směrem dolů. 9 Jiné a vyšší náhrady Zaměstnavatel, který není rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, 4) orgánem nebo organizací, které jsou financovány jako rozpočtové organizace, okresním úřadem 4a) nebo územním samosprávným celkem (dále jen "rozpočtová a příspěvková organizace"), může poskytovat zaměstnancům i jiné náhrady související s pracovní cestou, s jinými změnami místa výkonu práce a s přijetím do zaměstnání nebo vyšší náhrady, než stanoví tento zákon; poskytování těchto náhrad lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě ČÁST TŘETÍ NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH 11 Náhrada za cesty k návštěvě rodiny Při zahraniční pracovní cestě zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem poskytování náhrad za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu rodiny; ustanovení 4 písm. e) se nevztahuje na cesty k návštěvě rodiny zaměstnance vyslaného na zahraniční pracovní cestu. 12 Stravné 1. Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci za podmínek dále stanovených stravné v cizí měně. Výši stravného v cizí měně určí zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Evidencí etap zahraniční cesty je možno rozpoznat ve které zemi trávil zaměstnanec při pracovní cestě nejvíce času. Dle sazeb stravného dané země se pak počítá náhrada stravného za celý den pracovní cesty. 4. Stravné v cizí měně ve výši základní sazby stravného v cizí měně přísluší zaměstnanci, pokud doba zahraniční pracovní cesty strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba 12 a méně hodin, přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční pracovní cesty strávených mimo území České republiky. Za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky, která trvá méně než 1 hodinu, stravné v cizí měně nepřísluší. 1.) Je kontrolována doba strávená v zahraniční pokud je doba víc než 12 hodin, bude náhrada adekvátní sazbě v dané zemi. Je-li doba kratší než 12 hodin, vypočítá se náhrada jako dvanáctina poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně krát počet hodin strávených mimo území české republiky. 2.) Za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky, která trvá méně než 1 hodinu, stravné v cizí měně nepřísluší. 3.) Je možné volit mezi náhradou v cizí měně, nebo v korunách. 9

10 5. Zaměstnavatelé, kteří jsou rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi, mohou vedoucím zaměstnancům, kterými jsou vedoucí organizace a jemu přímo podřízení vedoucí zaměstnanci, určit stravné do výše přesahující stanovenou základní sazbu stravného až o 15 %. Při zadávání stravného je možná volba signatury vedoucího pracovníka a procentuálního navýšení sazby stravného až do výše 15 %. 6. Zaměstnavatelé, kteří nejsou rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi, mohou poskytovat zaměstnancům stravné nižší, než je stanovená základní sazba stravného, nejvýše však o a) 25 %, pokud tuto možnost sjednají v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu, případně sjednají v pracovní smlouvě, b) 50 %, pokud se jedná o členy posádek plavidel vnitrozemské plavby 5) a tuto možnost sjednají v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě. 13 Kapesné Zaměstnavatel může zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytovat vedle stravného kapesné v cizí měně do výše 40% stravného určeného podle 12. U zahraniční pracovní cestě je možné zadávání kapesného v cizí měně do výše 40% stravného určeného dle bodů výše. 14 Náhrada výdajů za pohonné hmoty Při poskytování náhrad za používání silničních motorových vozidel podle 7 přísluší zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě náhrada za pohonné hmoty v cizí měně za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km. Při splněné podmínce ujetých 350 kilometrů v zahraničí je možnost zadávání náhrad za používání silničních motorových vozidel. 15 Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v české a cizí měně 1. Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci za dobu pracovní cesty na území České republiky stravné v české měně v rozsahu a za podmínek stanovených v 5 odst Při zahraniční pracovní cestě je rozhodnou dobou pro vznik nároku na náhrady poskytované v cizí měně přechod české státní hranice a při letecké přepravě odlet a přílet letadla podle letového řádu. Pokud za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky nevznikne zaměstnanci nárok na stravné v cizí měně ( 12 odst. 4), připočte se tato doba k době trvání pracovní cesty na území České republiky podle odstavce 1. 1.) Pomocí etap je určena rozhodná doba pro vznik nároku na náhrady poskytované v cizí měně. Jde o to, kdy zaměstnanec překročil české státní hranice. 2.) V případě letecké přepravy je rozhodnou dobou odlet a přílet letadla dle letového řádu. V našem případě jde pouze o změnu textů ( odlet, přílet dle letového řádu ). 16 Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců 4. Zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky se poskytuje stravné až do výše dvojnásobku horní hranice stravného stanoveného při pracovních cestách na území České republiky, nejméně však ve výši horní hranice stanoveného 10

11 stravného. Zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky lze poskytovat vedle stravného kapesné až do výše 40 % určeného nebo sjednaného stravného. Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí Zaměstnanci s pravidelným pracovištěm v zahraničí přísluší za dny cesty z České republiky do místa pravidelného pracoviště a zpět a při pracovních cestách v zahraničí náhrady jako při zahraniční pracovní cestě. Pokud se zaměstnancem cestuje jeho rodinný příslušník ( 2 odst. 4), lze zaměstnanci poskytnout též náhrady prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto rodinnému příslušníkovi. Zaměstnanci s pravidelným pracovištěm v zahraničí, jehož zaměstnavatelem je rozpočtová organizace, orgán nebo organizace, které jsou financovány jako rozpočtové organizace, příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a na odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů, okresní úřad 4a) nebo územní samosprávný celek, nepřísluší stravné za dobu pracovní cesty na území České republiky a v zemi pravidelného pracoviště. 4. Začátek práce s programem Přístup do nově instalovaného programu má jen Supervizor pomocí deafoultního hesla. Další zaměstnanci mají umožněn přístup až po zavedení pracovníka do číselníku, nebo po externím zásahu do souboru hesel. Po spuštění nově nainstalovaného programu je možné si nastavit chování programu pomocí nabídky Parametry v hlavním menu. Poté je potřeba naplnit číselníky. Zde platí pouze jediná zásada, že před plněním číselníku zaměstnanců je potřeba vyplnit řádně číselník odborů. Pokud není řádně vyplněn číselník náhrad, automaticky se při pokusu vytvořit nový cestovní příkaz tento číselník plní informacemi o České republice. Tyto údaje je však třeba zkontrolovat a popř. aktualizovat ve výše uvedeném číselníku. Po těchto úkonech je již možné začít s evidencí cestovních příkazů. 11

12 5. Popis funkcí 5.1 EVIDENCE Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí okno se seznamem evidovaných cestovních příkazů. Pomocí tlačítka Nastav masku a Vymazat lze nastavit kritéria pro zobrazení seznamu. Pomocí editovacího pole Řadit dle lze nastavit způsob řazení položek v seznamu cest. příkazů, pomocí editovacího pole Hledej lze najít cestovní příkaz dle klíče vloženého do tohoto pole. Dále okno obsahuje tři pole Vlastní, Ke schválení a Odbor. Zaškrtnutím pole Vlastní se seznam upraví na zobrazení jen vlastních návrhů cest. příkazů, zaškrtnutím pole Ke schválení se v případě, že je přihlášen uživatel s funkcí Vedoucí a vyšší se redukuje seznam příkazů jen na ty, které je zrovna potřeba schválit. Zaškrtnutím pole Odbor se zobrazí příkazy příslušící do stejného odboru jako přihlášený uživatel. Pokud je uživatelem Cestující, je napevno zaškrtnuto pole Vlastní, pokud je uživatelem Vedoucí, je napevno zaškrtnuto pole Odbor. Ostatní uživatele si mohou redukovat seznam dle vlastních potřeb. Stisknutím tlačítka Nový příkaz, resp. Upravit se otevře okno s aktuálním cest. příkazem (viz. bod 4.2). Tlačítkem Tisk lze vytvořit tiskovou sestavu dle aktuálně nastavené masky. Funkce tlačítka Statistika, resp. Rozpočet je shodná s bodem Rozbory, pouze tisková sestava Statistiky je nyní závislá na aktuálně nastavené masce cestovních příkazů. 5.2 NOVÁ CESTA Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí okno s editovacími poli pro zavedení nového cestovního příkazu. Aby bylo možno zadat všechny údaje, je ze všeho nejdříve potřeba vyplnit hlavičku, tzn. údaje v levém horním rohu okna. Pravá strana obsahuje editovací pole, které se nevyplňují a program je vyplňuje automaticky mj. editovací pole Evidenční č., což je desetimístné evidenční číslo příkazu, které se generuje při uložení. Editovací pole Lokalizace obsahuje jméno uživatele, který má právo v závislosti na stavu cestovního příkazu v tomto příkazu provádět změny. Po vyplnění hlavičky se na záložce Cestující vyberou pomocí tlačítka Přidat všichni cestující, kteří budou cestu absolvovat. Pomocí tlačítka odebrat lze cestujícího ze seznamu odstranit. Dále se na záložce Průběh cesty mohou zadat předběžně etapy cesty pomocí tlačítka Přidat. Zobrazí se okno, kde se vyplní hlavička a na záložce Cestující se vyberou cestující pro danou etapu (vybraní cestující se vypisují červeně) a poté na záložce způsob dopravy se vyplní požadované údaje. Editovací pole Příloha slouží pro uvedení seznamu příloh při provádění vyúčtování cesty. Etapa se uloží tlačítkem Uložit. Průběh cesty lze poté odstranit pomocí tlačítka Odebrat, tlačítkem Detail se zobrazí náhled. Následně lze na záložce Zálohy uvést 12

13 požadované finanční zálohy pomocí tlačítka Přidat, resp. Opravit. V zobrazeném okně se uvede výše zálohy a měna dle seznamu, dále pak jméno cestujícího, kterému záloha přísluší a účel zálohy. Zálohu lze ze seznamu odstranit tlačítkem Vyjmout. Takto vytvořený návrh služební cesty lze buď uložit pomocí tlačítka Evidence a dále se k němu později vrátit (cestovní příkaz se nekopíruje pro ostatní cestující), nebo předat pracovníkům konajícím cestu (příkaz se množí podle počtu cestujících uvedených v seznamu na záložce Cestující ), popř. již předat nadřízenému ke schválení (příkaz se také množí). Po stisku tlačítka Ke schválení se zobrazí okno se seznamem nadřízených, kdy poklikem na jméno lze vybrat jednoho pro schválení cesty. Cesta se automaticky uloží. Pokud došlo k množení příkazu, jejich počet je závislý na počtu cestujících v něm uvedených a nyní již každý tento cestující je vlastníkem jednoho příkazu. Další postup při předávání je vysvětlen v kapitole Princip předávání cestovního příkazu. Okno Nová cesta dále obsahuje záložku Náhrady, kdy ve stavu cesty 'Příprava k vyúčtování' poklikem na tlačítko Vypočítat se vypočítá a zobrazí seznam náhrad příslušících zaměstnanci v závislosti na uvedených etapách cesty. Na stejné záložce lze tlačítkem Upravit stravné nastavit míru krácení stravného, popř. nastavit výši kapesného u zahraniční cesty. Tlačítkem Ostatní lze přidat náhradu nezávisle na výpočtu a tlačítkem Vyjmout lze kteroukoliv náhradu ze seznamu odstranit. Další záložkou je Vyúčtování. Obsahuje seznam toku finančních prostředků. Pomocí tlačítka Vystavit doklad může účetní zavést do programu informaci o pohybu financí v pokladně (manuální obdoba příkazu Párování ). V případě zahraniční cesty lze pomocí tlačítka Směnit převést danou částku na tuzemskou měnu zadáním aktuálního kurzu. Na záložce Použitá vozidla je zobrazen seznam použitých služebních vozidel pro danou cestu. Záložka obsahuje tlačítko Schválit, kterým vedoucí použití těchto vozidel schválí. Poslední záložkou je Historie, která obsahuje seznam akcí prováděných s příkazem. Položky v tomto seznamu se generují automaticky, avšak pomocí tlačítka Přidat pozn. lze vložit do seznamu svou poznámku. 5.3 ŠABLONY Evidence šablon cestovních příkazů výrazně zjednodušuje zadávání nového cestovního příkazu. Myšlenkou šablon je evidence části takových příkazů, které se v rámci organizace často využívají. Pak při zadávání nového cestovního příkazu se použije již předepsaná šablona, do které se doplní další informace tak, aby byl vytvořen nový cestovní příkaz. Po stisku tlačítka Šablony se otevře okno evidence šablon a poté stiskem tlačítka Nová můžeme zadat novou šablonu. Jedná se vlastně o zjednodušený cestovní příkaz, kdy je potřeba vyplnit start a cíl cesty, stát a účel. Poté se vyberou cestující pro danou šablonu, a zadají se etapy cesty. Postup je naprosto shodný s vytvářením nového cestovního příkazu. Poté šablonu uložíme stiskem tlačítka Uložit. Evidovaní cestující na šabloně nemusí být skutečně cestující konající ve výsledku cestu a také evidované průběhy cesty lze stejně jako cestující v konečném návrhu změnit. Podstatou funkce Šablony je pouze si přednastavit cestovní příkazy, které se často v evidenci opakují. Pokud jsou evidovány šablony, při pokusu o vytvoření nového cestovního příkazu se program dotáže, zda k tomu chceme využít některou z šablon. Pokud zvolíme možnost Ano, zobrazí se seznam evidovaných šablon a po výběru konkrétní šablony se otevře okno Nová cesta s předplněnými údaji. V opačném případě je postup shodný s postupem uvedeným v kapitole věnující se zadávání nové cesty. 13

14 5.4 ČÍSELNÍKY Číselník odborů Tlačítkem Přidat se otevře okno pro vyplnění údajů o novém odboru, kdy se vyplní řádně Zkratka, Číslo a Název odboru, dále pak pracovní doba zaměstnanců v daném odboru a informace o rozpočtu. Tlačítkem Uložit se nový odbor uloží do číselníku. Tlačítko Opravit lze již v uloženém odboru provést změny, tlačítkem Detail se na vybraný odbor v seznamu otevře náhled. Tlačítko Smazat slouží pro trvalé odstranění odboru z číselníku. Seznam odborů lze vytisknout na tiskárně při použití aktuální masky - viz. níže. Pouhým dvojitým poklikáním na odbor v seznamu se otevře náhled na daný odbor. Tlačítko Nastav masku slouží pro změnu způsobu zobrazení odborů v seznamu dle definovaných kritérií. Poklikem na toto tlačítko se zobrazí okno, ve kterém lze nastavit maska, podle které se budou odbory zobrazovat. Příslušná položka, která se má použít v masce je třeba označit fajfkou a do políčka napsat kritérium. V editovacích polích Zkratka, Název a Číslo lze stiskem / nebo dvojitým klikem myší vyvolat seznam kritérií použitých v číselníku. Tlačítkem nastavit se maska nastaví a okno se uzavře. Pro zrušení použité masky ve výpisu odborů je třeba stisknout tlačítko Reset. Pomocí editovacího pole Řadit dle lze docílit různého řazení odborů v seznamu Číselník zaměstnanců Tlačítkem Přidat se objeví okno, ve kterém lze zavést údaje o novém zaměstnanci. Je důležité vybrat odbor, do kterého zaměstnanec spadá dle nabídky v editovacím poli Odbor. Poté se uvede číslo zaměstnance, titul a osobní údaje. Titul lze vybrat z nabídky editovacího pole, nebo uvést jiný. Po vyplnění základních údajů o zaměstnanci se dále vyplní informace o tom, zda daný zaměstnanec vlastní řidičský průkaz a na záložce Vlastní vozidlo se uvedou informace o vlastním vozidle zaměstnance použitelným pro služební cesty. Důležité je vyplnění údajů na záložce Přístup, kde se uvede funkce pracovníka a heslo pro přístup do systému. Při výběru funkce se automaticky přednastaví tzv. práva zaměstnance pro užívání programu, které lze eventuelně i měnit. Tlačítkem Uložit se zaměstnanec zavede do číselníku a uloží se jeho přístupové informace do systému. Tlačítka Opravit, Detail, Smazat, Tisk a editovací pole Řadit dle fungují stejně jako v číselníku odborů. stejně jako i tlačítka Nastav masku a Reset. Poklikem na seznam pracovníků se otevře náhled na daného pracovníka. V okně masky se dá, stejně jako u masky odborů, použít klávesy /, nebo dvojitého kliknutí na editovací pole Jméno, Příjmení a Bydliště. Stejnou funkci plní i funkční klávesa F Číselník služ. vozidel Pomocí tlačítka Přidat se do číselníku dá přidat služební vozidlo, kdy se v zobrazeném okně vyplní druh vozidla a jeho spotřeba dle technického průkazu. Tlačítkem Uložit se nové vozidlo zavede do číselníku. Další funkce jsou shodné s předchozím popisem. 14

15 5.4.4 Číselník náhrad Tento číselník obsahuje dvě záložky: Česká republika a Zahraničí. V seznamu jsou vypsána všechna období pro daný stát, ve kterých se liší údaje a jsou časově vymezena. Po kliknutí na tlačítko Nová na záložce Česká republika se otevře okno, ve kterém je nutno zadat informace o časovém období, pro které dané náhrady platí. Program hlídá překryv období a nedovolí zadat dvě různé výše náhrad na stejné období. Dále se v okně vyplňuje výše stravného a ceny pohonných hmot pro dané období a dále výše základních náhrad za použití vlastního vozidla. Tlačítkem Uložit se daná náhrada vloží do číselníku. Na záložce Zahraničí se po stisku tlačítka Nová otevře okno, ve kterém se zadá období platnosti náhrady, z editovacího pole Stát se vybere stát, pro který náhrada patří, popř. se vepíše stát nový. V editovacím poli Měna se vybere měna, ve které se náhrada pro daný stát vyplácí. Nakonec se zadá výše stravného pro daný stát. Tlačítkem Uložit se náhrada uloží do číselníku. Na záložce Zahraničí je editovací pole Hledej stát, kdy vyplněním tohoto pole počátečními písmeny popř. celým názvem státu se požadovaný stát zobrazí zhruba uprostřed seznamu. Tlačítko Detail na obou záložkách otevře náhled na vybranou náhradu Číselník měn V seznamu jsou vedeny měny, ve kterých se vyplácí náhrady. Tlačítkem Přidat je možné číselník rozšířit o další měnu. V okně, které se zobrazí po stisku tohoto tlačítka se vyplní informace o Zkratce měny, Názvu a minimální směnitelné částce. Menší částku, než je uvedena v editovacím poli Min. směnitelná mince již nelze směnit. Tlačítkem Uložit se nová měna přidá do číselníku. Tlačítka Opravit, Smazat a Tisk pracují stejně jako v číselnících Odborů, Zaměstnanců a Vozidel. Jediný rozdíl je však v tom, že měnu CZK - Koruna česká nelze smazat Číselník účelů Tento číselník obsahuje účely služební cesty. Je veden jen jako editor, protože při uvedení jiného účelu cesty v Návrhu cesty (viz. Nová cesta), než který obsahuje číselník, se tento účel automaticky uloží. Přidat nový účel lze samozřejmě také přes editor. 15

16 5.5 ROZBORY Statistika Stiskem tlačítka Rozbory a položky Statistika se vytvoří tisková sestava obsahující informace o čerpání finančních prostředků v každé jednotlivé měně rozdělené na měsíce aktuálního roku. Pokud je uživatelem Správce, nebo Účetní, obsahuje sestava informace o všech cestovních příkazech. Pokud je však přihlášen jiný uživatel, obsahuje sestava informace jen o příkazech patřících danému uživateli. Sestava Statistiky lze vytisknout na tiskárně nebo použít jako textový výstup v souboru SESTAVA.TXT Rozpočet Přístup k této funkci má pouze pracovník s nastaveným přístupem Rozpočet, kdy se zobrazí okno se seznamem odborů spolu s informacemi o schváleném a upraveném rozpočtu a součtu čerpání a rezervace fin. prostředků. Pomocí editovacích polí Zobrazit od a do lze vytvořit jednoduchou masku odborů, popř. pomocí tlačítka Tisk vytvořit tiskovou sestavu dle aktuálně zvolené masky. Obsah okna lze takto vytisknout na tiskárně nebo použít jako textový výstup v souboru SESTAVA.TXT. 5.6 PŘETŘÍDĚNÍ Tlačítko se použije pro opravu dat nebo pro optimalizaci výkonu programu. Po stisku se objeví okno s indikátorem průběhu a tlačítky. Pomocí tlačítka Proveď se přetřídění spustí. Během třídění dat je databáze pro ostatní uživatele uzamčena. Přetřídění lze provést jen v případě, že data nejsou používány jiným uživatelem. 16

17 5.7 RUŠENÍ Pomocí této akce lze smazat databázovou základnu programu a to ve dvou krocích: Cestovní příkazy mažou se pouze data obsahující informace o vedených cestovních příkazech, zálohách, průbězích cesty, vazební tabulky, doklady a historie. Data číselníků zůstávají beze změn. Vše - maže se vše z předchozího bodu a také obsah číselníků a tabulka přístupů zaměstnanců. Po této akci má do programu přístup pouze Supervizor. 5.8 PÁROVÁNÍ Pomocí této funkce lze importovat údaje o provedených finančních pohybech souvisejících s evidovanými cestovními příkazy z modulu pokladny do modulu cestovních příkazů. V zobrazeném okně je potřeba zadat název souboru, který dávku obsahuje. Pro vyhledání souboru použijeme kliknutí myší na editovací pole Název souboru. Akce se provede po stisku tlačítka Spárovat a o průběhu a výsledku akce nás informují editovací pole ve spodní části okna. Načteno zobrazuje počet načtených informací ze souboru. Spárováno zobrazuje počet informací, které se podařilo přiřadit příslušnému cestovnímu příkazu. Vyhodnoceno zobrazuje počet cestovních příkazů, u kterých se vlivem načtení dávky změnil stav. Chybně provedeno zobrazuje počet informaci z dávky, které se nepodařilo přiřadit žádnému cestovnímu příkazu. Párování může provádět jen zaměstnanec s nastaveným přístupem Tvorba dávek. V době párování se databáze automaticky uzamyká. 5.9 ZMĚNA UŽIVATELE, PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU Při startu programu, nebo při akci Změna uživatele se zobrazí přihlašovací okno, kdy je do editovacího pole potřeba vložit přihlašovací heslo. Po stisku tlačítka Ok za předpokladu, že je heslo správné, se v editovacím poli Jméno uživatele automaticky zobrazí jméno uživatele odpovídající zadanému heslu. Přístupová hesla pracovníků se zadávají v Číselníku zaměstnanců. Pokud je zadané heslo chybné (není vedeno v databázi), program vypíše hlášení o neplatném heslu a ukončí se. Nezávisle na zadaných heslech zaměstnanců se lze přihlásit heslem Supervizor, které používá správce programu, nebo heslem Servis. Tyto dva přístupy do programu mají umožněnu speciální nabídku funkcí programu. Pokud databáze hesel obsahuje heslo zaměstnance, který není veden v číselníku zaměstnanců, vypisuje program o tomto stavu hlášení. V tomto případě je třeba provést aktualizaci databáze hesel. Tuto akci však může provádět jen servisní pracovník. Řetězec uvedený pod logem fy Gordic je označení verze programu. Při servisní podpoře je nutno uvést vždy toto označení. 17

18 5.10 ZÁLOHA DAT Archivace Pomocí těchto funkcí lze vytvořit záložní kopii používaných dat, nebo tuto kopii opět vložit do programu a s daty pracovat. Po zobrazení okna Archivace je v editovacím poli Maska automaticky přednastavená maska, kterou není potřeba měnit. Pokud je však seznam v levé části okna prázdný, je potřeba v editovacím poli Maska uvést cestu pro přístup k souborům. V editovacím poli Disk se nastaví název jednotky, na kterou chceme archivaci provést. Pokud chceme soubory komprimovat, zaškrtneme příslušné pole. Archivace se spustí tlačítkem OK a lze ji kdykoliv přerušit tlačítkem Přerušit. Průběh archivace lze sledovat na ukazateli průběhu. Archivované soubory se vypisují v seznamu na pravé straně okna. Archivaci může provádět pouze zaměstnanec s přístupem Administrace a během akce je databáze uzamčena. Archivaci nelze provést v případě, kdy u síťové verze programu data používá jiný uživatel Obnova Okno Obnovení je shodné s oknem předchozím. V editovacím poli Maska se nastaví cesta pro přístup k archivovaným souborům a v editovacím poli disk se název jednotky ze které chceme obnovu provést. Obnova se spustí tlačítkem Ok a lze ji přerušit kdykoli tlačítkem Přerušit. Obnovené soubory se vypisují v seznamu na pravé straně okna a průběh obnovy lze sledovat na ukazateli průběhu. Při akci obnova se přepíše aktuální databáze obnovovanými daty! Seznam datových a indexových souborů používaných programem : Ecpm0000.CEx soubory cestovních příkazů Ecpm0000.DOx soubory dokladů Ecpm0000.ETx soubory průběhů cesty Ecpm0000.HSx soubory historie cestovních příkazů Ecpm0000.MNx soubory číselníku měn Ecpm0000.NAx soubory číselníku náhrad Ecpm0000.NRx soubory vypočítaných nároků Ecpm0000.ODx soubory číselníku odborů Ecpm0000.TUx soubory číselníku zaměstnanců Ecpm0000.VAx soubory vazební tabulky 1 Ecpm0000.VBx soubory vazební tabulky 2 Ecpm0000.VOx soubory číselníku vozidel Ecpm0000.ZAx soubory záloh Ecptxxxx.CEF pracovní soubory cestovních příkazů Ecpm0000.CET pracovní soubor cestovních příkazů u síťové verze programu X = A Z Datové soubory X = 1 9 Indexové soubory 18

19 5.11 POLOŽKY MENU Stiskem klávesy Alt nebo F10 se vyvolá hlavní menu programu. Obsahuje položky : 1. Evidence Seznam: funkce shodná se stiskem tlačítka Evidence. Nová cesta: funkce shodná se stiskem tlačítka Nová cesta. 2. Číselníky: funkce shodná se stiskem tlačítka Číselníky. 3. Souhrn Změny: Otevře textový soubor s popisem změn programu provedených v jednotlivých verzích programu. Editor: Otevře k editaci jakýkoliv soubor. Parametry: Otevře soubor ECP.cfg obsahující nastavení programu. Toto nastavení lze díky této nabídce změnit. Přístup k této nabídce má jen pracovník s povoleným přístupem Administrace. Přetřídění: funkce shodná se stiskem tlačítka Přetřídění. Záloha dat: funkce shodná se stiskem tlačítka Archivace, resp. Obnova. Rušení : Cest. Příkazy: Smaže evidované cest. příkazy. Číselníky ponechá původní. Přístup má jen pracovník s přístupem Administrace. Vše: Smaže všechna data. Přístup má jen pracovník s přístupem Administrace. Změna uživatele: Zobrazí přihlašovací okno a po zadání patřičného hesla dovolí přihlášení uživatele. Párování: Po zadání této volby se zobrazí okno, ve kterém se zadá dvojitým klikem název souboru obsahující dávku z pokladny a tlačítkem Spárovat se informace vloží k jednotlivým příkazům. O stavu provedení funkce informují editovací pole v části Stav párování. Přístup má jen pracovník s přístupem Tvorba dávek. 6. Popis okna cestovního příkazu Popis tlačítek Evidence použitím tohoto tlačítka se cestovní příkaz uloží bez změny lokalizace, tzn. že vlastníkem cestovního příkazu zůstává stejná osoba. Tlačítko lze použít v případech, kdy provádíme změny na cestovním příkazu, avšak musíme práci přerušit a hodláme se k provádění změn v budoucnu vrátit. Předat stiskem tohoto tlačítka se zobrazí seznam pracovníků, kterým je dle stavu cest. příkazu možno cestovní příkaz předat. Tlačítko je povoleno jen v určitých fázích stavu cest. příkazu, pokud je tedy tlačítko povoleno a nechceme použít tlačítka Evidence, stiskem na toto tlačítko se cestovní příkaz uloží spolu se změnou lokalizace. Pokud provádí návrh cesty Vedoucí pracovník, tlačítkem Předat předá cestovní příkaz jednotlivým cestujícím. Jestliže je v seznamu na záložce Cestující uvedeno více pracovníků, cestovní příkaz se kopíruje pro každého pracovníka. Ke schválení toto tlačítko použijeme v případě, že jsme učinili návrh cestovního příkazu v takové míře, kdy se k němu již nehodláme vracet a rovnou chceme tento příkaz předat vedoucímu pracovníkovi ke schválení. V tomto případě se zobrazí seznam vedoucích pracovníků dle aktuálního odboru a po výběru jednoho z nich se příkaz uloží a lokalizace se změní na vybraného vedoucího pracovníka. Stejně jako u tlačítka Předat, i zde funguje množení cest. příkazů pro všechny cestující uvedené v seznamu na záložce Cestující. Schválit návrh tlačítko použije nadřízený pracovník pro vyjádření souhlasu se způsobem provedení návrhu cestovního příkazu. Stiskem tohoto tlačítka se cestovní příkaz uloží a lokalizace se změní na účetní vybranou ze zobrazeného seznamu. Vrátit návrh tlačítko provádí opačnou funkci než předchozí tlačítko. Vedoucí pracovník má takto možnost vyjádřit nesouhlas s provedeným návrhem cestovního příkazu a vrátit příkaz k přepracování pracovníkovi, který příkaz navrhl. Stiskem tohoto tlačítka se program automaticky uloží a změní s lokalizace příkazu na navrhujícího pracovníka. Tisk příkazu tímto tlačítkem lze zobrazit sestavu Cestovního příkazu a tuto vytisknout na připojené tiskárně. Pokud je program parametrem nastaven tak, aby tiskl sestavu již při schválení, provede se akce již při 19

20 stisku tlačítka Schválit návrh. Dále lze pomocí parametru nastavit, zda lze cestovní příkaz tisknout jen jednou, nebo vícekrát. V prvním případě je tlačítko povoleno jen pro jeden tisk, jinak je tlačítko povoleno stále. Po vytištění příkazu je tento lokalizován na cestujícího nebo účetní a uložen. Schválit cestu tlačítko určené pro vedoucího pracovníka pro vyjádření souhlasu s provedením služební cesty. Vedoucí pracovník tímto tlačítkem schválí způsob provedení služební cesty např. použití dopravních prostředků apod. Cestovní příkaz se po stisku tohoto tlačítka uloží a lokalizace příkazu se mění na účetní vybranou ze zobrazeného seznamu. Schválit vyúčt. pomocí tohoto tlačítka vyjádří účetní souhlas se způsobem vyúčtování služební cesty. Cestovní příkaz se automaticky uloží, lokalizace zůstává na účetní. Vrátit cestu, Vrátit vyúčt. - Tlačítko mění název dle stavu cestovního příkazu a pomocí tohoto tlačítka může vedoucí pracovník nebo účetní vyjádřit nesouhlas se změnami provedenými pracovníkem po vykonání služební cesty a příkaz tomuto pracovníkovi vrátit k přepracování. Lokalizace příkazu se změní na cestujícího a příkaz se uloží. Tlačítko plní opačnou funkci tlačítek Schválit cestu a Schválit vyúčt.. Tisk dokladu pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit a následně vytisknout sestavu Předpokladního dokladu informující o pohledávkách, resp. závazcích organizace vůči cestujícímu. Na základě tohoto dokladu je pak pracovníkovi vyplacen pokladnou fin. doplatek, nebo je pracovníkem do pokladny vrácen přeplatek. Tisk vyúčt. Tímto tlačítkem je vytvořena sestava finančních pohybů na cestovním příkazu. Automaticky se tiskne v případě, že program zjistí vyrovnání financí na cestovním příkazu. V tomto případě se změní stav příkazu na Vyúčtováno. Stornovat pomocí tohoto tlačítka lze cestovní příkaz stornovat. Tato akce je však možná provést jen do momentu, než pracovník cestu uskuteční ( do stavu příkazu Příprava k vyúčtování ). Pokud již byla cestujícímu vyplacena záloha, provede se Tisk dokladu a stav příkazu se mění na Stornováno nevyúčtováno. Na konečný stav Stornováno vyúčtováno se příkaz změní v případě, kdy cestujícímu záloha vyplacena nebyla, nebo je z pokladny potvrzeno vyrovnání závazků, resp. pohledávek Popis záložek Cestující záložka obsahuje seznam pracovníků vykonávajících služební cestu. Ve stavu návrhu cestovního příkazu se zde uvedou všichni takovíto pracovníci, v dalších stavech cestovního příkazu je vždy zvýrazněn červenou barvou pracovník, kterému cestovní příkaz náleží. Přidat pracovníka do seznamu lze stiskem tlačítka Přidat, kdy se zobrazí Číselník zaměstnanců, ze kterého lze daného pracovníka vybrat. Tlačítko Odebrat složí k odstranění vybraného pracovníka ze seznamu. Průběh cesty obsahuje seznam průběhů služební cesty s ohledem na výpočet nároků cestujícího. Tzv. etapu cesty lze přidat do seznamu pomocí tlačítka Přidat, kdy se zobrazí okno Průběh cesty, ve kterém se uvedou potřebné údaje. Náhled na v seznamu uvedený průběh cesty lze otevřít stiskem tlačítka Detail, vybraný průběh lze ze seznamu odstranit tlačítkem Odebrat. Kliknutím myší na seznam se otevře náhled na vybraný průběh cesty. Zálohy tato záložka obsahuje seznam požadavků na zálohy cestujících pro potřeby služební cesty. Zálohu lze do seznamu přidat stiskem tlačítka Přidat, kdy se zobrazí okno Záloha. Opravit evidovanou zálohu lze pomocí tlačítka Opravit, smazat zálohu lze tlačítkem Vyjmout. Pomocí tlačítka Schválit může vedoucí pracovník po zadání data schválení schválit požadované zálohy. Náhrady obsahem je seznam nároků cestujícího, který se vytvoří na základě seznamu Průběhů cesty po stisku tlačítka Vypočítat. Náhrady stravného lze upravit o míru krácení stravného, resp. poskytnutí kapesného tlačítkem Upravit stravné, kdy se zobrazí okno Náhrada stravného. Jinou náhradu lze do seznamu přidat tlačítkem Ostatní, po jehož stisku se zobrazí okno Ostatní náhrady. Kteroukoliv náhradu lze ze seznamu vyjmout tlačítkem Vyjmout. Po novém stisku tlačítka Vypočítat se zruší změny provedené pomocí tlačítek Upravit stravné a Vyjmout. Klikem myší na seznam náhrad se otevře okno Náhrada stravného v případě, že je v seznamu označena náhrada stravného. Vyúčtování - obsahuje seznam toku finančních prostředků. Pomocí tlačítka Vystavit doklad může účetní zavést do programu informaci o pohybu financí v pokladně (manuální obdoba příkazu Párování ). V případě zahraniční cesty lze pomocí tlačítka Směnit převést danou částku na tuzemskou měnu zadáním aktuálního kurzu. Použitá vozidla - seznam použitých služebních vozidel pro danou cestu. Záložka obsahuje tlačítko Schválit, kterým vedoucí použití těchto vozidel po zadání data schválí. Historie - obsahuje seznam akcí prováděných s příkazem. Položky v tomto seznamu se generují automaticky, avšak pomocí tlačítka Přidat pozn. lze v zobrazeném okně Historie cestovního příkazu vložit do seznamu svou poznámku. 20

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

DOM program domácí péče

DOM program domácí péče Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012 Obsah 1. Úvodní popis programu...4 1.1 Spuštění programu...6 1.2. Horké klávesy...7 2. Pacienti...8 2.1 Osobní údaje...8 2.1.1

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více