1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ Ing. Ivana Mašková MAKO AUDIT s.r.o., daňový poradce, auditor, Právní úprava účetnictví v roce 2006: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., poslední úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 31/2004 Sb. Novely tohoto znění se týkají pouze přechodu z daňové evidence na účetnictví u občanských sdružení, která jsou právnickými osobami. Povinnost přechodu je odložena do a) vyhláška č. 500/2002 Sb., pro rok 2006 novelovaná jako upřesnění v části preferenčních limitů a v části závěrkového přecenění ostatních cenných papírů. Preferenční limity (mléčné kvóty a prémiová práva se načítají v rozvaze do oddílu B I.6-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek. Do tohoto oddílu rozvahy se v programu ZEIS, načítají účty 019, proto doporučuji nakoupené mléčné kvóty na tento účet přeúčtovat. Další novelované ustanovení je v 51 vyhlášky a týká se závěrkového přecenění ostatních ( realizovatelných cenných papírů). 51/2 Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů ve skupině 41. Je-li prokázáno, že došlo ke snížení hodnoty ( znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty finančních nákladů (564/063). Náklad je daňově uznatelný. Výše znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním realizovatelného cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotu se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného znehodnocení podle předchozí věty na účty finančních výnosů. Příklad: na účtu jsou ostatní cenné papíry v pořizovací ceně Kč. V minulých obdobích byly přeceněny na Kč zaúčtováním 414/ Kč. Je-li prokazatelné, že znehodnocení je trvalé, je možno zaúčtovat : /414 rozpustit přecenění cenných papírů / zaúčtovat trvalé znehodnocení 800 Náklad na účtu 564 je daňově uznatelným nákladem. V zákonu o daních z příjmů nemá žádná omezení. V těchto případech platí, že základ daně vychází ze správně vedeného účetnictví. České účetní standardy-stejné jako v roce 2005, doplněny byly standardy s a vazbou na 51 vyhlášky. Pokud používáte UZ (červené Sagity), jsou všechny 3 výše uvedené předpisy v ÚZ č. 558, stav k Pro podporu účetnictví byla založena Národní účetní rada, která zpracovává tzv. Interpretace (výklady k některým složitějším okruhům účetnictví). Zveřejněny jsou na adrese Před účetní závěrkou je potřeba provést celou řadu prací, mezi něž patří kontrola hlavní knihy účetnictví a doúčtování různých závěrkových operací. Níže uvedený článek obsahuje nejdůležitější kontroly sestavené podle jednotlivých účtových tříd. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Účet Zřizovací výdaje Účtuje se o výdajích na založení firmy vyšších, než je stanovená pořizovací cena. Hranice pořizovací ceny ,- Kč. V 32 a) ZDP jsou pro zřizovací výdaje stanoveny rovnoměrné odpisy na dobu 60 měsíců. Odepsané zřizovací výdaje se k závěrkovému dni z účetnictví vyřazují. Účet Software Hranice pořizovací ceny (povinnost účtovat na účet 013) je ,- Kč a odpisová doba je stanovena 32 a) na 36 měsíců. Účet 014 Ocenitelná práva V praxi se na tomto účtu i účtuje o ISO normách. Hranice pořizovací ceny na částku vyšší než ,- Kč a odpisová doba je stanovena 32a) na 72 měsíců. Mléčné kvóty: povinnost uvést tyto limity do přílohy k závěrce platí pro všechny účetní jednotky bez ohledu na období kdy byla mléčná kvóta přidělena, doporučení uvést tyto limity v podrozvahové evidenci, pokud bude chtít první držitel o bezplatně přidělené mléčné kvótě účtovat, účtuje se v reprodukční ceně na účtech 014/347. Kvóta bude odpisována rovnoměrným měsíčním účetním odpisem 551/074 a ve stejné částce a období se roz

2 pustí účet 347/648 do výnosů. Podle mého názoru by pro praxi mělo postačovat, aby mléčné kvóty přidělené prvnímu držiteli, byly uvedeny v příloze a podrozvahové evidenci a v rozvaze o nich účtováno nebylo. Nákup a prodej mléčné kvóty: Prodej mléčné kvóty představuje jednorázový časově nerozlišený výnos s 19% zdanitelným plněním v období kdy je kvóta prodávána. Nákup mléčné kvóty se bude účtovat na účtu 014. Mléčné kvóty nakoupené v roce 2006 se odpisují účetním odpisem. Předpokládaná životnost do Odpisuje se účetním odpisem, který se rovná odpisu daňovému. Počínaje rokem 2006 přeúčtujte nakoupené mléčné kvóty na účet 019. Z tohoto účtu se pak správně načtou do řádku rozvahy- ostatní nehmotný majetek. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než Kč, je možno účtovat přímo do nákladů na účet 518 s výjimkou mléčných kvót, které se bez ohledu na pořizovací cenu účtují na účet nehmotných aktiv. Pokud budou při pořizování nehmotných aktiv uzavřeny smlouvy, ve kterých je stanovena doba využitelnosti, má tato doba využitelnosti dle smlouvy přednost před počtem měsíců daných 32a) zákona o daních z příjmů. Odpisy stanovené podle 32a) jsou odpisy rovnoměrné, časové. Odpisování tohoto majetku nelze přerušit. Pokud byla výše uvedená nehmotná aktiva pořízena v minulých obdobích s jiným odpisovým režimem, doodepíší se tímto původním režimem. Odpisy nehmotných aktiv prováděné podle 32a) ZDP se uvádí v daňovém přiznání v tabulce B, kde je pro ně samostatný řádek č.10. Účet 017 Goodwill Vyhláška 500/2002 Sb., zavedla do účetnictví od roku 2003 nové účty a pojmy, který jsou spojeny s nákupy a vklady podniků nebo jejich částí a dále s přeměnami (sloučení, splynutí, rozdělení). Podnikem se rozumí podnik, jak je charakterizován v 5 obchodního zákoníku a 476 a dalších obchodního zákoníku. Za prodej podniku se nedá považovat část vybraných aktiv s jedním úvěrem, ale musí to být buď podnik celý, veškerý majetek a závazky (kromě závazků daňových, soc. zabezpečení apod., tzv. veřejnoprávní závazky) nebo ucelená část podniku - středisko provozovna s veškerým majetkem a příslušnými závazky, zaměstnanci apod. Na jednoduchém příkladu prodeje podniku je možno vysvětlit vzniklou problematiku Prodávající x 300 vlastní kapitál 40 (účty 411 až 431) 08x -200 závazky A 130 P 130 V případě, že se prodává nebo vkládá podnik, je stanovena kupní cena veškerého majetku a závazků jednou částkou Při prodeji nebo vkladu podniku je povinný znalecký posudek jmenovaným soudním znalcem. Předmětem prodeje nebo vkladu je majetek a závazky. Účty vlastního kapitálu se nepřevádí. Mezi souhrnným oceněním podniku a přebíranými položkami majetku vzniká u nakupující účetní jednotky rozdíl, který bude podle zvolené metody zaúčtován na účtu 017- Goodwill nebo 027-Oceňovací rozdíl z nabytého majetku. 1) Na základě znaleckého posudku zavede nakupující strana jednotlivé položky majetku do účetnictví podle toho jak je znalec ocení (přecení) a vzniklý nepřiřaditelný zbytek (rozdíl) představuje položku goodwill- účet 017, který je v rozvaze v části nehmotného majetku. 2) Kupující strana zaúčtuje majetek v účetních hodnotách strany prodávající a vzniklý rozdíl představuje položku, která se nazývá oceňovací rozdíl z nabytého majetku - účet 027. Tento rozdíl se v rozvaze vykazuje v části hmotného majetku. Dohodnutá kupní cena podniku je 50 mil. Kč. Za tuto jedinou cenu mohou být v praxi nakoupeny stovky položek, které musí nakupující účetní jednotka jednotlivě zavést do svého účetnictví. Příklad 1) goodwill, jednotlivé položky majetku se přeceňují. Znalec ocenil hmotný majetek na 120, zásoby na 10 a pohledávky na 5, závazky zůstávají x 120 závazky kupní cena A 140 P 140 Rozdíl na účtu 017 se nazývá goodwill, protože byla zvolena metoda přecenění podle znaleckého posudku. Goodwill vzniklý v roce 2004 a později se odpisuje 180 měsíců. Odpisování se zahajuje podle data zařazení. Příklad 2) oceňovací rozdíl k nabytému majetku, znalecký posudek i když existuje, není potřeba, jednotlivé položky se přebírají v účetních hodnotách. Hmotný odpisovaný majetek se přebírá v zůstatkové ceně, účty oprávek se nepřevádí.

3 x 100 závazky kupní cena A 140 P 140 Rozdíl na účtu 027 se nazývá oceňovací rozdíl k nabytému majetku, protože byla zvolena metoda převzetí účetních hodnot prodávajícího podniku. Odpisová doba je stanovena na 180 měsíců. Odpisování se zahájí po zařazení 027 do účetnictví. Pokud oceňovací rozdíl vznikl z nákupu podniku nebo jeho části, účetní odpis je zároveň odpisem daňovým, pokud vznikl z vkladu odpisuje se pouze účetně. Goodwill i oceňovací rozdíl může vyjít kladný nebo záporný, v obou případech se vykazuje v aktivech rozvahy. Kladný rozdíl se odpisuje do nákladů, záporný do výnosů. Účty 02x, 08x Dlouhodobý hmotný majetek U účtů dlouhodobého majetku je možno doporučit provedení níže uvedených uzávěrkových kontrol: Kontrola shody syntetické a analytické evidence (hlavní kniha majetku se kontroluje na hlavní knihu účetnictví). Pokud byl v průběhu roku 2006 prodáván majetek, zkontrolujte podle karty účtů 641, zda byly všechny vyfakturované předměty vyřazeny z majetku. Pokud zapomenete vyřadit a předmět má zůstatkovou cenu, vzniká daňová chyba ve dvou letech. V roce 2006 chybí náklady a v roce 2007 jsou náklady, které tam nepatří. Zkontrolujte, zda je vyfakturováno vše, co jste prodali, i když k tomuto omylu dochází v praxi naprosto výjimečně. Pokud byly prodávány nemovitosti, účetní případ nastává dnem podání vkladu práva na katastr nemovitostí. Po tomto datu se zaúčtuje náklad na 541 a výnos na 641. Je potřebné zkontrolovat smlouvy, zda razítko právní účinky vkladu do KN má datum v roce Při vyřazení z důvodu likvidace je potřeba mít protokoly o vyřazení, případné doklady o prodeji šrotu apod. Pokud se z likvidovaného majetku získá použitelný materiál je tento materiál aktivován na sklad (112/621). Opravitelná škoda na vlastním majetku podle daňových předpisů není chápána jako škoda. Pokud poškozený majetek uvedete do původního stavu, aby mohl být dále používán, jak externí náklady na účtu 511, tak vnitropodnikové náklady např. na účtech 521 nebo 501, jsou náklady daňově účinnými a na účtu škod se vůbec neúčtuje. Případná náhrada od toho kdo škodu způsobil nebo od pojišťovny je daňovým provozním výnosem na účtu 648. Řeší 25 odst.2 ZDP. Neopravitelné škody na vlastním majetku, kdy je majetek v důsledku této škody vyřazen, jsou daňově účinným nákladem pouze do výše náhrady. Např. zaměstnanec nabourá auto, které je majetkem firmy tak, že jej nelze vůbec opravit a půjde do šrotu. Daňová zůstatková cena takto vyřazeného auta je daňově účinným nákladem jen do výše zúčtované náhrady od zaměstnance nebo pojišťovny. O škodě se účtuje na účtu 582 (významné částky), náklad musíte rozdělit na daňovou část do výše přijatých náhrad a nedaňovou část - zůstatková cena nad výši přijatých náhrad. Řeší 25 odst.1, písm.n a 25 odst.2 ZDP. Přijaté náhrady účtujte do stejného patra mimořádného výsledku náklad je ve skupině 58, výnos se účtuje do skupiny 68, náklad je na 549, výnos je na 648. Škoda ze živelních pohrom a škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem zúčtovaná na účtu 549,582 je daňově účinným nákladem. Případná úhrada této škody (většinou pojišťovnou) je daňovým výnosem na účtu 648, 688. Řeší 24 odst.2 písm.l a 24 odst.10 ZDP.Totéž platí i o neopravitelné škodě způsobené živelní pohromou na stavbách v případě, že na místě stavby postavíme stavbu novou. Zůstatková cena stavby demolované nevstupuje do pořizovací ceny stavby nové, ale je daňovým nákladem na účtu 549, 582. Na účtech mimořádných nákladů a výnosů účtujte v případě, že částka je významná. Pokud významná není je možno zaúčtovat škody na účtech 549 a 648 a neotvírat patro mimořádného výsledku hospodaření. Výši významné částky stanoví účetní jednotka např. po dohodě s auditorem. U přírůstků majetku zkontrolujte zařazení (karty účtu 042), vedlejší náklady spojené s pořízením patří do ceny majetku. Dejte pozor zejména na faktury blížící se u drobného majetku 40 tis. Kč. Pokud jsou zaúčtovány v nákladech (v souladu s vnitropodnikovou směrnicí) hrozí nebezpečí, že případná cena instalace, montáže, dopravy, zvýší hodnotu faktury nad 40 tis. Kč a jednorázové náklady jsou pak chybné. Pokud máte pochybnost o správnosti zatřídění do SKP je možno se obrátit na některou ze specializovaných firem, které se zatříděním zabývají výhradně písemnou formou. Bohuš Libich Consult service 1, Přemyslovská 37/1858, Praha 3, tel ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, Praha 10, tel Ing. Dana Bendová-Orges-consulting, Ing. Ivan Peška-Orgesconsulting, Malá Štěpánská 541/15, Praha 2, tel , SIAK, spol.s r.o. B. Němcové 451, Zlín, tel Lamira s.r.o. Pražská 268/II Sušice - 3 -

4 Při nákupech s výhradou vlastnictví se jedná se o situaci, kdy je ve smlouvě dáno, že vlastnictví věci přechází až úplným zaplacením - v ceně (v úplatě za věc) je obsaženo právo užívat věc (mělo by to být součástí smlouvy). Ve smlouvě by mělo být i uvedeno co se stane, pokud vlastnictví nepřejde. O tomto majetku se účtuje na účtech 02 jako o majetku vlastním ( 28/1 zákona o účetnictví). Daňově vlastnictví nepřechází, nelze daňově odpisovat až do doby, kdy vlastnictví skutečně přejde. V poslední době se rozšiřují nákupy movitého majetku (042/321, 022/042), při kterých je faktura uhrazena poskytnutým investičním úvěrem (321/461), v současné době tak postupují i některé leasingové společnosti. Banka si tento úvěr (závazek), zajistí převodem práva k majetku, který následně smlouvou o výpůjčce poskytne účetní jednotce na celou dobu po kterou se úvěr splácí. K takto získanému majetku se účetní jednotka chová jako k majetku svému a pokud se úvěr splácí, nenastane žádný problém. Účetní jednotka odpisuje účetně i daňově ( 28/1 zákona o účetnictví, 28/4 zákona o daních z příjmů). Z důvodu úspory nákladů na daň z převodu nemovitostí se dá využít při vzájemných nákupech a prodejích směnné smlouvy. Daň z převodu nemovitostí se platí jen jednou a to z ceny, která je nejvyšší. Pokud jsou ve směnné smlouvě sjednány ceny, účtuje se o cenách sjednaných. Pokud nejsou ceny sjednány, účtuje se ve výši znaleckých posudků. (Český účetní standard č. 13, bod ) Příklad: Firma A vlastní stavbu, která bude předmětem směny za stavbu firmy B. Ve směnné smlouvě nejsou sjednány ceny (ani být sjednány nemusí). A) ZC 2000 Znalecký posudek 2400 B) ZC 3000 Znalecký posudek 2700 Daň z převodu se počítá z ceny 2700, platí ji obě firmy jednou polovinou. Zaúčtování A) - doúčtování oprávek 541/ zůstatková cena - vyřazení stavby A 081/ pořizovací cena - zařazení stavby B 021/ znalecký posudek Zaúčtování B) - doúčtování oprávek 541/ zůstatková cena - vyřazení stavby B 081/ pořizovací cena - zařazení stavby A 021/ znalecký posudek Obě firmy budou odpisovat směněnou stavbu jako stavbu novou, odpisovou sazbou prvního roku. Daňová účinnost nákladů na účtu 541 se hodnotí podle daňové zůstatkové ceny (náklad je uznatelný do výše daňové zůstatkové ceny). Uživatelé programů ZEIS pořídí vyřazení stavby druhem pohybu prodeje, počítač automaticky rozdělí účet 541 na daňovou a nedaňovou část podle údajů, které jsou uloženy v kartě majetku. Pokud se směňují stavby, které nebyly ve vlastnictví (po kolaudaci) více než 3 roky, vzniká zdanitelné plnění DPH na straně účetní jednotky, která tuto stavbu poskytuje. V případě, že vznikne zdanitelné plnění, je vhodné, aby znalecký posudek obsahoval údaj o tom, zda ocenění je včetně DPH či bez DPH a tak se vyhnout rozhodování, z jaké ceny má být DPH odvedeno. Pokud není stanoveno zda se jedná o cenu s daní nebo bez, tak se podle stanoviska MFČR v daňové praxi vždy jedná o cenu včetně daně. Při pořizování stavby pomocí zakázek (v průběhu roku se účtuje do nákladů a náklady se směrují na zakázku) je nutné vynaložené náklady aktivovat na investice 042/624. Na účet 021 se zařazuje po dokončení a nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí. Pokud požádáte o předčasné užívání (podle 83 stavebního zákona) ponechává se stavba na nedokončené investici až do řádné kolaudace, nelze odpisovat. Pokud je povolen (nařízen) zkušební provoz ( 84 stavebního zákona) zařazuje se na účet 021 a odpisuje se účetně i daňově. V praxi se občas stává, že si majetek (stavbu nebo stroj) účetní jednotka pronajme (nejedná se o leasing) a následně pak majetek odkoupí. V tomto případě se dostane do pů-

5 sobnosti 24/5a) zákona o daních z příjmů a musí zjistit, zda je kupní cena vyšší než zůstatková cena majetku u pronajímatele. Jedná se o cenu po rovnoměrných odpisech. Jestliže je kupní cena nižší budou náklady na nájemné uplatněné v minulých letech daňově neuznatelné a bude je potřeba dodanit. Dotace na pořízení majetku Vyhláška 500/2002 Sb., i český účetní standard č.13, bod jednoznačně stanoví, že o přijatou dotaci se snižuje pořizovací cena majetku. Může dojít až k takovému stavu, že evidovaný majetek má velmi nízkou nebo nulovou zůstatkovou cenu, takže např. čistička hodnoty 30 mil. Kč je v účetnictví evidována za 1 mil. Účetní jednotka má povinnost takovou skutečnost uvést v příloze k roční závěrce, protože závěrkové ocenění majetku lze účetně pouze snížit pomocí opravných položek, nikoliv však zvýšit. Za dotaci se považuje i dotace k úrokům. Pokud jsou nákladové úroky součástí ocenění (042) jsou i dotace k úrokům součástí ocenění. Pokud jsou nákladové úroky na účtu 562, jsou i dotace k těmto úrokům součástí výnosů na účtu 66x. 1.způsob směrnice určuje účtování úroků do nákladů na 562. Do data zařazení i po datu zařazení se účtuje stejně na účet 562, přijaté dotace na úroky na účet 66x. 2.způsob - směrnice určí, že úroky budou součástí vstupní ceny. Jedná se o úroky do data zařazení, které se pak účtují na účtu 042 MD, přijaté dotace k úrokům na 042 DAL. Po datu zařazení se úroky účtují na účet 562, přijaté dotace na úroky na účet 662. Je nezbytné, abyste měli ve vnitropodnikové směrnici uveden vámi použitý způsob. Inventurní nálezy majetku se zaúčtují 02x/08x jako majetek zcela odepsaný. Účtuje se v reprodukční ceně. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovací ceny do 40 tis. Kč. O způsobu účtování tohoto majetku rozhoduje účetní jednotka sama ve vnitropodnikové směrnici. Směrnice musí být zpracována a může být využívána po řadu let, dokud nedojde k její změně například z důvodů věrnějšího zobrazení majetku. Směrnice se může vyskytnout ve 3 variantách: 1) veškerý dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tisíc bude považován za zásoby a při výdeji do používání bude účtován do nákladů na spotřebu (501). Účetní jednotka má povinnost sledovat tento majetek v operativní evidenci (např. kusově podle umístění nebo odpovědného pracovníka). 2) Veškerý dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tisíc bude považován za dlouhodobý hmotný majetek, bude účtován na účtu 022. Ve vnitropodnikové směrnici musí být sestaven účetní odpisový plán. Majetek je třeba odpisovat v souladu se všeobecnými účetními zásadami podle odpisového plánu a na základě doby použitelnosti, případně reálné hodnoty majetku k datu inventarizace. Účetní odpis se rovná odpisu daňovému. Doporučuji minimální dobu odpisu 24 měsíců. 3) Třetí variantou vnitropodnikové směrnice je kombinace obou předchozích. Např. majetek do pořizovací ceny 10 tisíc bude sledován v zásobách a účtován do spotřeby, od 10 do 40 tisíc bude na účtu 022 a bude odpisován zvoleným účetním odpisem, který bude zároveň odpisem daňovým. Maximální rovnoměrné (lineární) odpisy. Od roku 2001 platí, že pokud uplatňujete rovnoměrné daňové odpisy majetku podle 31, tyto odpisy jsou stanoveny jako maximální. To znamená, že můžete použít i jakýkoliv odpis nižší. Z toho plyne, že omyly způsobené chybným zařazením do skupiny s pomalejším odpisem (místo odp. skupiny 1 se zařadí do odp. sk. 2) mohou být ponechány a nemusí se pracně opravovat. U zrychlených odpisů podle 32 je i nadále nutno uplatňovat odpis přesně v částce stanovené zákonem. Opravy dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Daňově i účetně lze zúčtovat do nákladů pouze výdaje související s dlouhodobým majetkem, které mají charakter opravy nebo údržby. Oprava (Vyhláška 500/2002, část IV. Účetní metody, odst.2, písm. a) - opravou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Technické zhodnocení (nelze účtovat do nákladů) Technické zhodnocení je termín, který byl stanoven pouze pro účely daní a účetnictví. 33 ZDP definuje technické zhodnocení. Účetnictví tuto definici ze zákona o daních z příjmů přebírá: technické zhodnocení jsou VÝDAJE na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace, pokud překročily částku ,- Kč. Pokud tuto částku nepřekročí, záleží na účetní jednotce, zda je bude za technické zhodnocení považovat. Částka rozhodná pro posouzení se hodnotí vždy souhrnně za jednu položku majetku a jedno zdaňovací období. Pokud účetní jednotka - 5 -

6 rozhodne, že nebude pod ,- Kč účtovat o technickém zhodnocení, zúčtuje se do nákladů jako ostatní provozní náklady proti účtu 548 v případě hmotného majetku nebo jako ostatní služby proti účtu 518 v případě nehmotného majetku neúčtuje se jako o opravě. Je třeba si uvědomit, že technické zhodnocení = výdaje, proto nelze z právního hlediska samostatně zcizovat (prodat, darovat, vložit), protože nejde o reálný majetek v právním slova smyslu. Tento fakt si je nutné uvědomit především tehdy, pokud byste prováděli technické zhodnocení na pronajatém majetku. Pronajímateli je možné přefakturovat náklady na provedené technické zhodnocení, ale nemůžete mu prodat technické zhodnocení jako takové - majetek na němž je provedeno, je jeho majetkem a tudíž i technické zhodnocení je součástí jeho majetku. Zdaňování technického zhodnocení při ukončení pronájmu bylo často měněno a je nutné mu věnovat zvýšenou pozornost jak z titulu daně z příjmů, tak DPH. K jednotlivým druhům technického zhodnocení: - nástavby, vestavby a přístavby jsou definovány ve stavebním zákoně, - rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, - modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Drobné poznámky k technickému zhodnocení: stavební úprava nerovná se oprava. Stavební úprava je technickým zhodnocením, oprava je nákladem. Většinou na stavební úpravu musíte mít stavební povolení a na opravu ne, ale rozhodně to neplatí obecně. změna parametrů - Technickým zhodnocením je např. zlepšení izolačních vlastností střechy, tepelných vlastností fasády (zateplení), pořízení rolet před okna, zvýšení výkonu motoru, přechod z tepelných ko;tlů na plynové. pouhá záměna materiálu není technickým zhodnocením (pokyn D-190, k 33). změna účelu užívání s rekolaudací - např. změna bytu na nebytové prostory na základě stavebního povolení. V tomto případě se může stát i vymalování těchto prostor technickým zhodnocením, pokud se maluje v přímé souvislosti se změnou účelu užívání. příkladem modernizace může být např. montáž závěsného zařízení na automobil, pokud s ostatními položkami za rok přesáhne ,- Kč. pokud není technické zhodnocení ke konci roku dokončeno, musíte jej nechat na 042 až do doby jeho dokončení (týká se především stavebních prací) Doporučení: pokud si nejste jisti, zda celková částka přesáhne za rok ,- Kč u jedné položky majetku a máte snahu uplatnit do nákladů co nejvíce, účtujete na zvláštní analytické účty 518 a 548 a posuzujete u jednotlivého majetku, zda jste překročili stanovenou hranici. Tyto analytické účty podrobíte ke konci roku inventarizaci podle jednotlivých položek. Dokončená technická zhodnocení na pronajatém majetku (zejména stavební úpravy) se od roku 2002 účtují na účtu 021,022 se samostatnou analytickou evidencí (převedeno z účtu 029). Daňové odpisy se řídí podle majetku který byl takto zhodnocen (daňově se odpisuje stejně jako stavba, stroje). Účetní odpis má být rozložen na dobu trvání smlouvy, pokud se jedná o časově omezenou nájemní smlouvu. V roce 2004 jsou již povinné jen účtové skupiny. Pro uživatele programového vybavení ZEIS je možno doporučit použití směrné účtové osnovy. Celá řada vazeb, která je naprogramována tvůrci programu závisí na přiměřeném dodržení doporučené účtové osnovy. Odpisování dlouhodobého majetku je v roce 2006 beze změn. Reinvestiční odpočet byl v roce počínaje rokem 2005 zrušen a částečně byl nahrazen možností uplatnění ZVÝŠENÝCH odpisů pro nakoupený nový majetek viz ZDP. Reinvestiční odpočet dosud neuplatněný nepropadá, je možno ho v daňovém přiznání uplatnit za stejných podmínek jako v předchozích letech. Účet 026 Základní stádo a tažná zvířata Zkontrolujte shodu syntetické a analytické evidence z hlavní knihy modulu zvířata na hlavní knihu účetnictví. Zkontrolujte zařazení nakoupených zvířat (účet 042) Úhyn dospělých zvířat (zařazených do majetku) je daňově účinným nákladem do výše daňové zůstatkové ceny zjištěné podle 29 odst.2 ZDP, pokud máte potvrzení od veterináře, že jste úhyn nezavinili. Zůstatkovou cenu zúčtujete 549/086 a následně vyřadíte 086/026. Řeší 25 odst.2 ZDP. Program ZEIS účtuje na účty nebo Případné náhrady těchto úhynů pojišťovnou se účtují na účet 648. Vzhledem k tomu, že programové vybavení ZEIS eviduje v modulu zvířata základního stáda i zvířata ostatní, je vhodné provést kontrolu celého modulu najednou, pomůckou může být část protokolu závěrkového ověřování.

7 EVIDENCE ZVÍŘAT Příklad kontroly Analytická evidence musí souhlasit na zůstatky účtů 026, 086 a 124 v hlavní knize účetnictví. Sestava stavu základního stáda s přehledem odpisování musí souhlasit na obratovou soupisku zvířat v kusech i zůstatkových cenách. účet M/D kon. stav evidence MD MD MD DAL DAL DAL MD MD MD MD MD ************************************* celkem: Účetní a daňové odpisy jsou shodné. Jsou proúčtovány na účtu v plné výši. Všechna zvířata základního stáda jsou odepisována lineárně. Zkontrolovány odpisy z evidence základního stáda na obratovou soupisku a účet , bez závad. Namátkově zkontrolován výpočet odpisů u následujících inventárních čísel: kateg. inv.čís. zařazeno vyřazeno vst.cena d.odp.kpr d.odp.opr d.zůst.cena ============================================================================== Uplatněné odpisy v roce 2006 kateg. daň.odp.opr účet.odp.opr =========================================== Zkontrolována přeřazení ze zvířat do základního stáda, množství i kusy souhlasí, obrat účtu Přeřazení zvířat a účtu Aktivace souhlasí. Nakupovaná zvířata jsou oceněna ve výši vyfakturovaných nákladů. Stav účtu a je k nulový. Úbytky zvířat jsou účtovány v průměrné účetní ceně. Přírůstky a příchovky zvířat jsou oceňovány podle plánové kalkulace a jsou proúčtovány na účtech , , zkontrolováno, bez závad. Úhyny základního stáda jsou proúčtovány na účtu Podle potvrzení veterináře se jedná o nezaviněné úhyny, náklad je daňově uznatelný. Normy přirozených úbytků ostatních (mladých) zvířat jsou stanoveny vnitropodnikovou směrnicí a nebyly překročeny. Úhyny v normě jsou daňově uznatelným nákladem na účtu 614. Reinvestiční odpočet na zařazené základní stádo nelze počínaje rokem 2005 uplatnit. V řádku 30 daňového přiznání se budou vracet uplatněné reinvestiční - 7 -

8 odpočty zařazeného základního stáda tam, kde nebyla dodržena 3 letá lhůta a zvíře ZS bylo vyřazeno (prodej, úhyn ) Výdeje zvířat na majetkové podíly nebyly v průběhu roku uskutečněny. Na vypořádací podíly byla vydána prasata v ceně obvyklé, DPH bylo odvedeno, bez závad. Počínaje rokem 2006 je možno využít zvýšených odpisů i pro zvířata základního stáda, která byla do ZS přeřazena z kategorií, které základnímu stádu předchází. Účet Pozemky Pokud došlo v průběhu roku k prodeji pozemků je potřeba vyhodnotit daňovou uznatelnost nákladů na účtu 541. Náklad je daňově uznatelný pouze do výše dosažených tržeb. ( 24/2 t zákona o daních z příjmů). Hodnotí se samostatně jednotlivé prodávané pozemky. Při prodeji pozemků, které byly nabyty vkladem od podnikatele je při prodeji daňově uznatelným nákladem pořizovací cena evidovaná u vkladatele před jeho vložením, a to jen do výše příjmů z prodeje tohoto pozemku. Nově nalezené pozemky se účtují na účtu 031/413. Pokud se jedná o pozemky, které měly být v účetnictví v roce 1991, účtuje se v cenách vyhlášky č. 393/1991 Sb. Při směně pozemků je rovněž potřeba vyhodnotit daňovou uznatelnost nákladů na účtu 541. Příklad zaúčtování směny pozemků: (oba vlastníci získali pozemky v minulosti nákupem. Poznámku uvádím proto, že daňová uznatelnost nákladů směňovaných pozemků získaných vkladem může být odlišná). ZP = znalecký posudek Účetní jednotka A Účetní jednotka B Účet Účet ZP 120 ZP 90 a) vyřazení pozemků z evidence 541/ / b) zařazení směněných pozemků do evidence ve výši znaleckého posudku nabývaného pozemku. Společnost A nabývá pozemek B, který je znalcem oceněn na 90, B nabývá za / / c) daňové vyhodnocení nákladů na 541 do výše tržeb na 641 daňově, zbytek nedaňově. (výnosy na 641 jsou vždy daňové) 5411 daň. náklad nedaň. náklad daňový náklad 80 Nákup pozemků s porosty a) Kupní smlouva stanoví celkovou cenu na 70 tis. Kč za pozemek, 30 tis. za okrasné keře a 30 tis. Kč za plot. - nákup pozemku 031/ nákup dřevin 031/ (stejně se účtuje nákup lesního porostu) - nákup plotu 021/ plot je stavba, bez ohledu na výši pořizovací ceny patří na účet pokud by se společně s pozemkem kupovaly místo okrasných keřů nebo lesa trvalé porosty (vinice, chmelnice, sady) bez ohledu na pořizovací cenu se vždy účtují na účtu 025 Pěstitelské celky trvalých porostů. - Pořízení pozemku, na kterém jsou okrasné keře a oplocení, se účtuje podle kupní smlouvy, která je v lepším případě rozdělena na jednotlivé položky, běžněji je však dohodnuta částka jediná. b) Kupní smlouva stanoví 70 tis. Kč, jednotlivé položky nejsou uvedeny. V tomto případě si musí účetní jednotka poradit tak, že vezme znalecký posudek a pořizovací cenu rozdělí v poměru ocenění ve znaleckém posudku. Zaúčtování je stejné. Není-li znalecký posudek k dispozici, stačí odborný odhad v tržní ceně

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více