ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold"

Transkript

1 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold D UBEN 2007 R OČNÍK 17, ČÍSLO 2 Na Květnou neděli budeme prožívat XXII. Světový den mládeže. Letošní oslavy proběhnou v jednotlivých diecézích, kde se mládež shromažďuje se svými biskupy. Jedná se o důležitou etapu na cestě do Sydney, kde se příští rok uskuteční Světové setkání mládeže. Ve svém poselství Benedikt XVI. nabízí mladým k rozjímání Ježíšova slova z evangelia podle sv. Jana Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem. Posláním křesťanů je vydávat svědectví o lásce. Láska musí být spojena s přijetím zodpovědnosti za milovanou osobu. Pramenem a nejkrásnějším příkladem lásky je sám Bůh, který po dědičném hříchu nenechává člověka na pospas smrti, ale přece slibuje záchranu a nakonec posílá vlastního Syna, aby nás vykoupil. Když se pozorně díváme na morální stav lidstva naší doby, jsme jistě mnohokrát v pokušení pochybovat o lásce. Tolik selhání lidí vysoce postavených ve strukturách domácích a mezinárodních. Tolik rozvodů, někdy už několik měsíců po svatbě, kde si mladí manželé slíbili, že ponesou spolu všechno dobré i zlé. K tomu nedostatečná úcta k veškeré autoritě ať už v rodině, škole či zaměstnání. A kolik selhání v oblasti samotné víry, když mnozí po prvním svatém příjímání nebo biřmování nemají už zájem o přátelství s Bohem a aktivní podíl na ži- Svátost smíření 2 S poutníky v zemi Ježíšově Ekonomická rada farnosti Heroldík 9 Zprávy a oznámení 10 Pořad bohoslužeb o velikonocích NEPŘEHLÉDNĚTE D UCHOVNÍ OB NOVA P ROSB A O P OMOC UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

2 S TRÁNKA 2 D UBEN H EROLD 2007 votě církve. Za výchovu a víru mladé generace je zodpovědný každý z nás. Nebojme se mluvit s mládeží o nejkrásnějších hodnotách a šlechetných ideálech. Nebojme se mladým naslouchat, oni by nám opravdu chtěli hodně říct, dáme-li jim k tomu prostor. Pomáhejme mladým, aby byli věrní přijatým závazkům. Svátkem mládeže začneme Svatý týden. Ještě jednou prožijeme tajemství Ježíšova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Kéž jsou pro nás Velikonoční svátky radostným setkáním s Kristem pramenem veškerého posvěcení. Nezapomeňme na dobrou Velikonoční zpověď a pomáhejme našim blízkým na cestě do nebe. Všem žehná P. Jacek Domański, farář Zmrtvýchvstalý Kristus přichází o Velikonoční neděli mezi apoštoly shromážděné ve večeřadlech a říká: Pokoj vám jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svátého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Srov. J 20, Takto Ježíš ustanovil svátost smíření a svěřil ji apoštolské službě. Hřích je urážkou Boha a zároveň poškozuje společenství s církví. Svatá zpověď, která se koná skrze službu církve, přináší smíření s Bohem a s církví. Má přinášet obracenému člověku Boží odpuštění a pokoj. Vyjadřuje to formule rozhřešení: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou cely svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha, ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhře- Svátost smíření šení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kajícník odpoví: Amen což znamená staň se Jak často se máme zpovídat? Církevní přikázání říká, že se máme vyzpovídat aspoň jednou za rok. Je to pochopitelně jakýsi minimální požadavek církve. Kdo má živou víru a chce žít v opravdovém přátelství s Bohem, bude chodit ke zpovědi pravidelně, např. každý měsíc. Boží Služebník Jan Pavel II., jak vzpomíná jeho osobní sekretář kardinál Stanislav Dziwisz, se zpovídal jednou za týden. Z čeho se máme zpovídat? Zpověď je nutná k odpuštění těžkých hříchů. Je potřeba vyznat co do druhu a počtu všechny své těžké hříchy, kterých jsme si vědomi. Doporučuje se také vyznávat i své lehké hříchy. Je důležité vyznávat se z vlastních hříchů, nikoliv z hříchů jiných lidí. Mohlo by se stát, že by se někdo

3 S TRÁNKA 3 D UBEN 2007 Liturgický slovníček rozpovídal o hříších třeba sousedů a přitom by se vlastně zapomenul vyzpovídat, to znamená nedostal by se vůbec k vlastním hříchům. Držme se dobrého pravidla: nejprve vlastní hříchy a pak až jiné věci, které nám leží na srdci. Není se potřeba zpovídat z hříchů, které nám již byly odpuštěny. Výjimkou je generální zpověď. Kde se máme zpovídat? Při udělování svátosti smíření se mají dodržovat platné církevní předpisy. Kodex kanonického práva (platí od roku 1983) říká, že: vlastním místem pro svátost smíření je kostel nebo kaple. Srov.Can Zpovědnice mají být na viditelném místě a opatřené pevnou mřížkou. Mimo zpovědnici se svátost smíření může mimořádně udělovat pouze ze spravedlivého důvodu Srov.Can Spravedlivým důvodem budou návštěvy nemocných, vězňů, velké poutě nebo osobní duchovní vedení a jiné. Pět podmínek dobré svaté zpovědi 1. Zpytování svědomí ( příprava na zpověď ) 2. Lítost ( bolest ducha a odsouzení hříchu ) 3. Dobré předsevzetí ( odhodlání v budoucnu už nehřešit ) 4. Vyznání hříchů ( obžaloba, přiznání se ke všem těžkým hříchům, jinak by zpověď nebyla platná) 5. Zadosti učinění ( usilovat o nápravu např. vrátit ukradené věci, očistit toho kdo byl pomluven, omluvit se těm kterým jsme ublížili ). Misál je nejdůležitější liturgickou knihou. V úvodu misálu najdeme základní pokyny ke slavení mše svaté a národní kalendář pro diecéze Čech a Moravy spolu s nejdůležitějšími zásadami pro určování předností svátků. Pak následují bohoslužebné texty, od vstupní modlitby po požehnání. Některé texty zůstávají stále stejné, jiné se mění podle liturgických dob, svátků a příležitostí, nebo je vybírá kněz (Např. prefací, tj.modliteb před zpěvem Svatý, Svatý, je přes padesát). K zamyšlení Slova pro jednoho banální mohou jinému vrátit život. Mnohé se naučíme, když přijmeme druhé za sobě rovné. Jakmile přestaneš kroužit kolem sebe a začneš kroužit kolem Boha, začneš ve všem rozpoznávat Boží znamení.

4 S TRÁNKA 4 D UBEN H EROLD 2007 Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. (Mt 17,1). Četl jsem tuto větu Písma svatého v autobuse, když jsme se s ostatními poutníky blížili k dalšímu místu naší pouti, kterým byla právě hora Tábor. Bylo to po šesti dnech trvání Diecézní pouti do Svaté země, kterou organizovala CK Palomino Po šesti dnech...v oné časové shodě jsme mohli my, poutníci, v čele s generálním vikářem, Mons. Mgr. Marcelem Tesarčíkem, rozpoznat aktuální výzvu evangelia. Být blíže Pánu, dotýkat se míst jeho působení, alespoň lemu jeho šatu, který spatřuji v jednotlivých místech úcty věřících. To bylo jistě přání nejednoho z nás, tak jsme to vnímali společně s manželkou ( a jistě i Ing. Josef Dostál z naší farnosti) od samého počátku. Celá pouť se tak stala onou pomyslnou horou Proměnění, novým povzbuzením, novým přiblížením a pochopením událostí Ježíšova života a Písma svatého. Když čteme nebo slyšíme nyní některou část Písma svatého, vybavují se nám konkrétní místa, klenby večeřadla na hoře Sión v Jeruzalémě, kde se uskutečnily rovněž první Letnice seslání Ducha svatého, deska prázdného Božího hrobu, hora Golgota, na kterou je S poutníky v zemi Ježíšově. potřeba vystoupit po několika příkrých schůdcích, studna u které se setkaly Maria s Alžbětou v Ain Karim, v Betlémě v chrámu Božího narození čtrnácticípá hvězda v místě Kristova příchodu na svět, jeskyně na Poli pastýřů a nad ní chrám v architektonické podobě b e d u í n s ké h o s t a n u, o l i vy v Getsemanské zahradě staré 2000 let, mlha nad Genezaretským jezerem, mozaika pěti chlebů a dvou ryb na podlaze před oltářem v kostele v Tabghze na břehu jezera, jeskynní dům sv. Josefa v Nazaretě a místo Andělova zvěstování v nazaretské bazilice, kamennou nádobu na vodu v Káně Galilejské, z Olivové hory panorama chrámového návrší na hoře Moria, chladné kameny Zdi nářků a mnoho dalších. Zážitků ve Svaté zemi je tolik, že se dají všechny jen stěží vnímat. Je to pochopitelné, když celou historii Ježíšova života a navíc i některé události Starého zákona máte projít během několika dnů. Těžko vybírat některou z událostí pouti, některé místo, ale vím, že Svatá země bude již nějak přítomna v mém vnímání, při četbě Písma a že Ježíšovo působení se pro mne stalo více konkrétnějším. Ono je potřeba také překonat určitou ideální představu těchto míst, se kterou poutník přijíždí. Nenachází

5 S TRÁNKA 5 D UBEN 2007 konkrétní místa tak jako za Ježíšova působení, ale setkává se s úctou, která vytryskla nad těmito místy nejčastěji v podobě chrámů případně se tato úcta projevila nikoliv na původních místech, ale na místech, kde to bylo z různých důvodů (historických, politických) možné. Tak je tomu například s místem Ježíšova křtu, který se ve skutečnosti odehrál v blízkosti Jericha na východním břehu Jordánu (v m í s tě k d e J o z u e p r o š e l s vyvoleným národem, aby dobyl Jericho, a v místě, kde Eliáš pláštěm rozdělil vody Jordánu přešel a byl vzat na ohnivém voze do nebe), ale které je dnes umístěno v Jardenitu tam, kde Jordán vytéká z Genezaretského jezera. Jako jáhen jsem zřetelně vnímal, že Ježíš kudy chodil, dobře činil. Měl rád svou zemi. Její život, příběhy vtěloval do svého učení. V duchu jsem viděl apoštoly, jak sbírají drobty chlebů na stráni v místě rozmnožení chlebů, Nathanaela, jak odpočívá pod vzrostlým fíkovníkem, Zachea jak slézá v Jerichu ze vzrostlé sykomory, jak se postava Ježíše vynořuje z mlhy kráčejíc po hladině jezera.vůbec celé pobřeží Genezaretského jezera (neboli Galilejského či Tiberiadského moře) je velmi působivé. Ježíš zde udělal nejvíce zázraků - v Kafarnau asi 13, zde se nesl jeho hlas ať v místní synagoze či nad hladinou jezera k posluchačům. Když navštívíte některá místa v Izraeli, setkáte se hned s několika historickými vrstvami. Od těch úplně nejstarších (a můžete to vzít opravdu hodně do hloubky, neboť legenda praví, že v místě, kde byl do skály na Golgotě zasazen kříž, je hrob Adamův) jakým je archeologicky dokázána existence osídlení Jericha již let před Kristem, přes stopy Římanů, kteří 1. stol. vyvrátili Judeu, stopy zbožnosti sv. Heleny (nalezla kříž a stavěla chrámy), vliv Byzance, Peršanů, Křižáků, turecké nadvlády, britského koloniálního působení až po současný konflikt Židů a Palestinců na Chrámové hoře, jehož jsme se tak trochu stali nepřímými účastníky. V jakési euforii na tuto událost v pátek (= muslimská neděle) házeli muslimští výrostci kameny na izraelské vojáky na jednom přechodu z Betléma do Jeruzaléma (z palestinské do židovské oblasti). Odpověď vojáků byl slzný plyn právě v okamžiku, kdy jsme v Betlémě n a s t u p o va l i d o a utobusu. (Zkušenost: kdyby se vám to někdy stalo, chce to cibuli, jež vyvolá slzy a vyžene plyn z očí; voda nepomůže). Téměř let Židé byli rozptýleni po světě, od r budují a chrání svůj stát s odvahou i umem. Staví domy, města, silnice, zavlažují a pěstují zemědělské plodiny (v

6 S TRÁNKA 6 tzv. kibucích úroda 2 x do roka). Mnoho z nich se vrací ze všech koutů světa, ale je také pravdou, že nikoliv s vírou otců. Tu vyznává z 6 miliónů obyvatel jen snad 10 procent. Skutečně ortodoxních Ži- D UBEN H EROLD 2007 dů, kteří zachovávají Zákon, je asi Žijí ve vlastní čtvrti, jsou placeni vládou a jejich povinností je neustále se u Zdi nářků modlit za příchod Mesiáše. V Izraeli se setkáte ale nejen

7 S TRÁNKA 7 D UBEN 2007 s Židy. Žijí tam vedle sebe tři velká náboženství, duchovní potomci Abrahámovi. A tak pátek je svátečním dnem muslimů, sobota židů a neděle křesťanů. Když je poledne tak nějakou minutu před tím začne volat z minaretu muezín, pak počká až odzvoní zvony v kostelech křesťanů, aby svou výzvu k modlitbě poté dokončil. Různost pleti, národností a náboženství je tam něčím samozřejmým. A to si musíte ještě uvědomit, že někteří Arabové jsou muslimové a někteří křesťané, a že křesťané jsou pravoslavní (ortodoxní), maronité, koptové, řecko-katolíci, římsko-katolíci... Stál jsem chvíli na Olivové hoře před kostelem Dominus Flevit (Pán zaplakal), kde Ježíš hleděl na Svaté město a plakal nad jeho osudem, viděl uličku, kterou se ubíral zástup na Květnou neděli a volal Hosana Synu Davidovu, Zlatou bránu v hradbách Jeruzaléma a snažil jsem si představit místo mešity jeruzalémský chrám. Ten obraz jsem se snažil vtisknout do srdce a myslel přitom na Nový Jeruzalém sestupující z nebe (viz. Kniha Zjevení sv. Jana). Věřím, že ten obraz zůstane ve mně dlouho živý. V š i c h n i s p o l u s pěj e me k velikonocím těm letošním, ale i k onomu nebeskému Jeruzalému = ke vzkříšení mrtvých na konci času. Naše láska ke Kristu, věrnost jeho slovům a příkazům, vytrvalost v následování kéž proměňují tvářnost té naší země (místo, kde je nám dáno žít), aby se stále více stávala místem uzdravení, divů Boží slávy zemí Ježíšovou. Aleš Ligocký Úmysly Apoštolátu modlitby na duben Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost. 2. Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě. 3. Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku. Humor v církvi dovolen Pane Ježíši, ať otec František méně zlobí. Pane Ježíši, ať ty vozy s hnojem nejezdí kolem našich baráků, vždyť nám je špiní. Pane Ježíši, ať už konečně kněží uvěří v Boha. Pane Ježíši, já nevím, co bych ti řekl tak buď zdráv! F. Hobizal, Humor v církvi dovolen

8 S TRÁNKA 8 D UBEN H EROLD 2007 EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 1. Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje. Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze Koncem roku 2006 byli jmenováni členové ekonomické rady naší farnosti: Ivo Dostál, ing., ctihodný kmet Narozen : 1941 Vzdělání: VŠB, obor hutnictví železa a slévárenství Praxe: technolog ŽDB Aktivity ve farnosti: vyučoval náboženství, v současnosti údržba kostela, fary a přilehlé zeleně Jak si představuje svou činnost v ER: údržba zahrady Jana Galgonková, ing. Narozena v r. 1941, vdaná Vzdělání: VŠB, ekonomická fakulta Praxe: ekonomický úsek ŽDB Aktivity ve farnosti, církvi: v minulosti členka farní rady Jak si představuje svou činnost v ER: konzultace větších investic Miloš Konečný, ing., doc, csc Narozen: 1934, otec 2 dětí Vzdělání: VŠ ekonomická Praxe: ministerstvo školství, VŠB Slezská univerzita Jak si představuje svou činnost v ER: pomoc se sháněním sponzorů Václav Polok, ing. Narozen : 1961, ženatý, 3 děti Vzdělání : VŠ ekonomického směru (VŠB,ekonomická fakulta) Praxe: 11 let v podnikové sféřeúčetní, 16 let ve státní správě-daně Aktivity ve farnosti, církvi: člen ekonomické rady Ostravskoopavské diecéze Jak si představuje svou činnost v ER: poradenstvím při vedení ekonomické a účetní agendy farnosti a taky při rozhodování o efektivitě priorit výdajů finančních prostředků farnosti Začátkem února se konala první schůze ekonomické rady. Členové byli seznámeni se stanovami ekonomických rad farností ostravskoopavské diecéze a hospodařením farnosti v roce 2006.

9 S TRÁNKA 9 D UBEN 2007 Heroldík Měsíc Milé děti,jestli se vám v poslední době něco nepodařilo a zdálo se Vám, že druzí jsou na tom mnohem lépe, tak si přečtěte pohádku o měsíci. Uvidíte, že na to byl stejně jako vy: Měsíc jednou přepadla smutná nálada: Proč jen nejsem jako Slunce? Vychází vždycky ráno a zapadá večer, takže v tom má každý jasno. Já, když jsem v úplňku, vycházím večer a zapadám ráno, když jsem v novu, vycházím a zapadám se Sluncem, ale není mne vidět. V první Čtvrti vycházím o půlnoci a zapadám v poledne, ve třetí čtvrti naopak. Kdo se v tom má vyznal, když je tomu každý den jinak? Kdybych nebyl řízen vesmírnými silami, sám bych si to musel rozepsat do kalendáře, abych to nepopletl. A navíc Slunce svítí i přes mraky a samo od sebe, kdežto já jen odrážím sluneční záření. Když se obloha nad Zemí zatáhne, nikdo mě neuvidí, protože já jsem na mraky slabý. Zatímco Měsíc lamentoval sám nad sebou, probíhalo u vojenského útvaru školení z topografie. Byla řeč také o tom, jak lze určit světové strany podle nebeských těles. Když přednášející tvrdil, že Měsíc se k tomuto účelu nehodí, přihlásil se jeden voják, vysvětlil časový prů- běh východů a západů Měsíce a podle nich i světové strany, které v jednotlivých fázích měsíc ukazuje, přednášející si informace ověřil a když se přesvědčil o jejich správnosti, byla vojákovi udělena mimořádná dovolená. Tentýž den večer došlo k výpadku elektrického proudu. Všude byla tma, nesvítila samozřejmě ani pouliční světla, a lidé, vracející se domů, si pochvalovali. To je dobře, že svítí aspoň měsíc. Jinak bychom si polámali nohy a možná bychom ani domů netrefili." V jiném městě kázal pan farář ve stejnou dobu o tom, že máme svým životem odrážet do světa Boží lásku a jako přiklad pro oživení použil srovnání s Měsícem, odrážejícím světlo Slunce. Z měsíčního světla se radoval fotograf, který se vydal pořídit zajímavé noční snímky, děti na táboře, které čekala noční hra, několik párů zamilovaných, kterým romantické osvětlení měsíčním svitem zpříjemňovalo společně trávené chvíle a ještě spousta dalších lidí. Slunce si všimlo, že Měsíc není ve své kůži. Zeptalo se na příčinu jeho smutnění a když to Měsíc po menším zdráháni vyklopil, pokáralo ho: Co blázníš! Když jsi Měsíc, nemůžeš být Sluncem. Ale to přece není důvod k naříkání: Přestaň se

10 S TRÁNKA 10 zabývat tím. co nemáš a čím nemůžeš být a podívej se místo toho pořádně na Zem, kolika lidem jsi dnes pomohl, kolika lidem jsi dnes udělal radost!'" Když Měsíc nejevil snahu opustit svůj smutek. Slunce mu začalo vyprávět o těch, kterým byl dnes užitečný. Měsíc nakonec přece jen přestal myslet na sebe a D UBEN H EROLD 2007 podíval se, co se děje na Zemi. A když zjistil, že těch lidí, kterým byl užitečný, je opravdu mnoho, rozzářil se dvojnásobně. Od té doby se už nikdy netrápil nad tím. co je nad jeho síly, ale snažil se udělat vše, na co jeho síly stačily. Napsal P. Václav Trmač ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Prosba o pomoc V loňském roce 2006 se nám, pouze díky Vám, podařilo pořídit do věže farního kostela Narození P. Marie ve Starém Bohumíně nové dva menší zvony - sv. Hedviku Slezskou (320 kg) a sv. Jana Nepomuckého (146 kg) v celkové hodnotě ,35 Kč. Letos bychom se proto chtěli pokusit k těmto dvěma novým zvonům pořídit poslední z původně zamýšlených sv. Benedikta z Nurie (cca 788 kg). Cena třetího zvonu (včetně nutného vybavení a pohonů) bohužel opět převyšuje naše možnosti (jedná se o částku cca ,- Kč). A protože jsme plně odkázáni na Vás menší i větší dobrodince, dovolujeme si opětovně Vás touto cestou snažně požádat o zvážení Vašich finančních možností a o případnou podporu tohoto našeho cíle. Od myšlenky ke skutku bývá někdy dosti daleko, ale přesto doufáme, že se nám i díky Vaší případné podpoře podaří do života obyvatel Starého Bohumína plnohodnotně navrátit radostný ale zároveň i tesknivý hlas zvonů, který býval nedílnou součástí života našich předků. Občanské sdružení Přátel bohumínské historie Otmar Faja pokladník OS, ul. Tichá 69, St. Bohumín č. účtu: / 0300 Letošní katolická charismatická konference se uskuteční v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, setkání, modlitba a bohoslužby. Pozvání na konferenci přijali: P. V.Kodet, OCarm., K. Lachmanová, P. Angelo Scarano, S.L.L. a další. Podrobné informace včetně přihlášky najdete na internetu na nebo na tel. čísle

11 S TRÁNKA 11 D UBEN 2007 DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI NOVÝ BOHUMÍN PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Čtvrtek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 1/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Pátek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 2/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Sobota hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 3/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Šunychl Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Květná Neděle hod. Nový Bohumín Droga KrzyŜowa 7.30 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ 9.00 hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Příležitost ke zpovědi půl hodiny před každou Mši sv. Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod.

12 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI NEPRODEJNÉ Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolický farní úřad v Novém Bohumíně Adresa: Římskokatolická farnost Nový Bohumín T. G. Masaryka Bohumín Telefon: Pořad bohoslužeb - Svatý týden a velikonoce Zelený čtvrtek hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velký pátek hod. Nový Bohumín křížová cesta hod. Skřečoň velkopáteční obřady (česky) hod. Nový Bohumín velkopáteční obřady (česky) Bílá sobota hod. Skřečoň mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) Velikonoční Neděle hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velikonoční Pondělí hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (polsky) hod. Šunychl mše svatá (česky) Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod. Redaktor: Mgr. Marie Farlíková Příspěvky předávejte osobně redaktorovi nebo posílejte na adresu tel Liturgický kalendář sv. Vojtěch, svátek sv. Marek sv. Kateřina Sienská 1.5 sv. Josef Dělník 3.5. sv. Filip a Jakub, svátek

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více