ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold"

Transkript

1 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold D UBEN 2007 R OČNÍK 17, ČÍSLO 2 Na Květnou neděli budeme prožívat XXII. Světový den mládeže. Letošní oslavy proběhnou v jednotlivých diecézích, kde se mládež shromažďuje se svými biskupy. Jedná se o důležitou etapu na cestě do Sydney, kde se příští rok uskuteční Světové setkání mládeže. Ve svém poselství Benedikt XVI. nabízí mladým k rozjímání Ježíšova slova z evangelia podle sv. Jana Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem. Posláním křesťanů je vydávat svědectví o lásce. Láska musí být spojena s přijetím zodpovědnosti za milovanou osobu. Pramenem a nejkrásnějším příkladem lásky je sám Bůh, který po dědičném hříchu nenechává člověka na pospas smrti, ale přece slibuje záchranu a nakonec posílá vlastního Syna, aby nás vykoupil. Když se pozorně díváme na morální stav lidstva naší doby, jsme jistě mnohokrát v pokušení pochybovat o lásce. Tolik selhání lidí vysoce postavených ve strukturách domácích a mezinárodních. Tolik rozvodů, někdy už několik měsíců po svatbě, kde si mladí manželé slíbili, že ponesou spolu všechno dobré i zlé. K tomu nedostatečná úcta k veškeré autoritě ať už v rodině, škole či zaměstnání. A kolik selhání v oblasti samotné víry, když mnozí po prvním svatém příjímání nebo biřmování nemají už zájem o přátelství s Bohem a aktivní podíl na ži- Svátost smíření 2 S poutníky v zemi Ježíšově Ekonomická rada farnosti Heroldík 9 Zprávy a oznámení 10 Pořad bohoslužeb o velikonocích NEPŘEHLÉDNĚTE D UCHOVNÍ OB NOVA P ROSB A O P OMOC UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

2 S TRÁNKA 2 D UBEN H EROLD 2007 votě církve. Za výchovu a víru mladé generace je zodpovědný každý z nás. Nebojme se mluvit s mládeží o nejkrásnějších hodnotách a šlechetných ideálech. Nebojme se mladým naslouchat, oni by nám opravdu chtěli hodně říct, dáme-li jim k tomu prostor. Pomáhejme mladým, aby byli věrní přijatým závazkům. Svátkem mládeže začneme Svatý týden. Ještě jednou prožijeme tajemství Ježíšova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Kéž jsou pro nás Velikonoční svátky radostným setkáním s Kristem pramenem veškerého posvěcení. Nezapomeňme na dobrou Velikonoční zpověď a pomáhejme našim blízkým na cestě do nebe. Všem žehná P. Jacek Domański, farář Zmrtvýchvstalý Kristus přichází o Velikonoční neděli mezi apoštoly shromážděné ve večeřadlech a říká: Pokoj vám jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svátého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Srov. J 20, Takto Ježíš ustanovil svátost smíření a svěřil ji apoštolské službě. Hřích je urážkou Boha a zároveň poškozuje společenství s církví. Svatá zpověď, která se koná skrze službu církve, přináší smíření s Bohem a s církví. Má přinášet obracenému člověku Boží odpuštění a pokoj. Vyjadřuje to formule rozhřešení: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou cely svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha, ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhře- Svátost smíření šení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kajícník odpoví: Amen což znamená staň se Jak často se máme zpovídat? Církevní přikázání říká, že se máme vyzpovídat aspoň jednou za rok. Je to pochopitelně jakýsi minimální požadavek církve. Kdo má živou víru a chce žít v opravdovém přátelství s Bohem, bude chodit ke zpovědi pravidelně, např. každý měsíc. Boží Služebník Jan Pavel II., jak vzpomíná jeho osobní sekretář kardinál Stanislav Dziwisz, se zpovídal jednou za týden. Z čeho se máme zpovídat? Zpověď je nutná k odpuštění těžkých hříchů. Je potřeba vyznat co do druhu a počtu všechny své těžké hříchy, kterých jsme si vědomi. Doporučuje se také vyznávat i své lehké hříchy. Je důležité vyznávat se z vlastních hříchů, nikoliv z hříchů jiných lidí. Mohlo by se stát, že by se někdo

3 S TRÁNKA 3 D UBEN 2007 Liturgický slovníček rozpovídal o hříších třeba sousedů a přitom by se vlastně zapomenul vyzpovídat, to znamená nedostal by se vůbec k vlastním hříchům. Držme se dobrého pravidla: nejprve vlastní hříchy a pak až jiné věci, které nám leží na srdci. Není se potřeba zpovídat z hříchů, které nám již byly odpuštěny. Výjimkou je generální zpověď. Kde se máme zpovídat? Při udělování svátosti smíření se mají dodržovat platné církevní předpisy. Kodex kanonického práva (platí od roku 1983) říká, že: vlastním místem pro svátost smíření je kostel nebo kaple. Srov.Can Zpovědnice mají být na viditelném místě a opatřené pevnou mřížkou. Mimo zpovědnici se svátost smíření může mimořádně udělovat pouze ze spravedlivého důvodu Srov.Can Spravedlivým důvodem budou návštěvy nemocných, vězňů, velké poutě nebo osobní duchovní vedení a jiné. Pět podmínek dobré svaté zpovědi 1. Zpytování svědomí ( příprava na zpověď ) 2. Lítost ( bolest ducha a odsouzení hříchu ) 3. Dobré předsevzetí ( odhodlání v budoucnu už nehřešit ) 4. Vyznání hříchů ( obžaloba, přiznání se ke všem těžkým hříchům, jinak by zpověď nebyla platná) 5. Zadosti učinění ( usilovat o nápravu např. vrátit ukradené věci, očistit toho kdo byl pomluven, omluvit se těm kterým jsme ublížili ). Misál je nejdůležitější liturgickou knihou. V úvodu misálu najdeme základní pokyny ke slavení mše svaté a národní kalendář pro diecéze Čech a Moravy spolu s nejdůležitějšími zásadami pro určování předností svátků. Pak následují bohoslužebné texty, od vstupní modlitby po požehnání. Některé texty zůstávají stále stejné, jiné se mění podle liturgických dob, svátků a příležitostí, nebo je vybírá kněz (Např. prefací, tj.modliteb před zpěvem Svatý, Svatý, je přes padesát). K zamyšlení Slova pro jednoho banální mohou jinému vrátit život. Mnohé se naučíme, když přijmeme druhé za sobě rovné. Jakmile přestaneš kroužit kolem sebe a začneš kroužit kolem Boha, začneš ve všem rozpoznávat Boží znamení.

4 S TRÁNKA 4 D UBEN H EROLD 2007 Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. (Mt 17,1). Četl jsem tuto větu Písma svatého v autobuse, když jsme se s ostatními poutníky blížili k dalšímu místu naší pouti, kterým byla právě hora Tábor. Bylo to po šesti dnech trvání Diecézní pouti do Svaté země, kterou organizovala CK Palomino Po šesti dnech...v oné časové shodě jsme mohli my, poutníci, v čele s generálním vikářem, Mons. Mgr. Marcelem Tesarčíkem, rozpoznat aktuální výzvu evangelia. Být blíže Pánu, dotýkat se míst jeho působení, alespoň lemu jeho šatu, který spatřuji v jednotlivých místech úcty věřících. To bylo jistě přání nejednoho z nás, tak jsme to vnímali společně s manželkou ( a jistě i Ing. Josef Dostál z naší farnosti) od samého počátku. Celá pouť se tak stala onou pomyslnou horou Proměnění, novým povzbuzením, novým přiblížením a pochopením událostí Ježíšova života a Písma svatého. Když čteme nebo slyšíme nyní některou část Písma svatého, vybavují se nám konkrétní místa, klenby večeřadla na hoře Sión v Jeruzalémě, kde se uskutečnily rovněž první Letnice seslání Ducha svatého, deska prázdného Božího hrobu, hora Golgota, na kterou je S poutníky v zemi Ježíšově. potřeba vystoupit po několika příkrých schůdcích, studna u které se setkaly Maria s Alžbětou v Ain Karim, v Betlémě v chrámu Božího narození čtrnácticípá hvězda v místě Kristova příchodu na svět, jeskyně na Poli pastýřů a nad ní chrám v architektonické podobě b e d u í n s ké h o s t a n u, o l i vy v Getsemanské zahradě staré 2000 let, mlha nad Genezaretským jezerem, mozaika pěti chlebů a dvou ryb na podlaze před oltářem v kostele v Tabghze na břehu jezera, jeskynní dům sv. Josefa v Nazaretě a místo Andělova zvěstování v nazaretské bazilice, kamennou nádobu na vodu v Káně Galilejské, z Olivové hory panorama chrámového návrší na hoře Moria, chladné kameny Zdi nářků a mnoho dalších. Zážitků ve Svaté zemi je tolik, že se dají všechny jen stěží vnímat. Je to pochopitelné, když celou historii Ježíšova života a navíc i některé události Starého zákona máte projít během několika dnů. Těžko vybírat některou z událostí pouti, některé místo, ale vím, že Svatá země bude již nějak přítomna v mém vnímání, při četbě Písma a že Ježíšovo působení se pro mne stalo více konkrétnějším. Ono je potřeba také překonat určitou ideální představu těchto míst, se kterou poutník přijíždí. Nenachází

5 S TRÁNKA 5 D UBEN 2007 konkrétní místa tak jako za Ježíšova působení, ale setkává se s úctou, která vytryskla nad těmito místy nejčastěji v podobě chrámů případně se tato úcta projevila nikoliv na původních místech, ale na místech, kde to bylo z různých důvodů (historických, politických) možné. Tak je tomu například s místem Ježíšova křtu, který se ve skutečnosti odehrál v blízkosti Jericha na východním břehu Jordánu (v m í s tě k d e J o z u e p r o š e l s vyvoleným národem, aby dobyl Jericho, a v místě, kde Eliáš pláštěm rozdělil vody Jordánu přešel a byl vzat na ohnivém voze do nebe), ale které je dnes umístěno v Jardenitu tam, kde Jordán vytéká z Genezaretského jezera. Jako jáhen jsem zřetelně vnímal, že Ježíš kudy chodil, dobře činil. Měl rád svou zemi. Její život, příběhy vtěloval do svého učení. V duchu jsem viděl apoštoly, jak sbírají drobty chlebů na stráni v místě rozmnožení chlebů, Nathanaela, jak odpočívá pod vzrostlým fíkovníkem, Zachea jak slézá v Jerichu ze vzrostlé sykomory, jak se postava Ježíše vynořuje z mlhy kráčejíc po hladině jezera.vůbec celé pobřeží Genezaretského jezera (neboli Galilejského či Tiberiadského moře) je velmi působivé. Ježíš zde udělal nejvíce zázraků - v Kafarnau asi 13, zde se nesl jeho hlas ať v místní synagoze či nad hladinou jezera k posluchačům. Když navštívíte některá místa v Izraeli, setkáte se hned s několika historickými vrstvami. Od těch úplně nejstarších (a můžete to vzít opravdu hodně do hloubky, neboť legenda praví, že v místě, kde byl do skály na Golgotě zasazen kříž, je hrob Adamův) jakým je archeologicky dokázána existence osídlení Jericha již let před Kristem, přes stopy Římanů, kteří 1. stol. vyvrátili Judeu, stopy zbožnosti sv. Heleny (nalezla kříž a stavěla chrámy), vliv Byzance, Peršanů, Křižáků, turecké nadvlády, britského koloniálního působení až po současný konflikt Židů a Palestinců na Chrámové hoře, jehož jsme se tak trochu stali nepřímými účastníky. V jakési euforii na tuto událost v pátek (= muslimská neděle) házeli muslimští výrostci kameny na izraelské vojáky na jednom přechodu z Betléma do Jeruzaléma (z palestinské do židovské oblasti). Odpověď vojáků byl slzný plyn právě v okamžiku, kdy jsme v Betlémě n a s t u p o va l i d o a utobusu. (Zkušenost: kdyby se vám to někdy stalo, chce to cibuli, jež vyvolá slzy a vyžene plyn z očí; voda nepomůže). Téměř let Židé byli rozptýleni po světě, od r budují a chrání svůj stát s odvahou i umem. Staví domy, města, silnice, zavlažují a pěstují zemědělské plodiny (v

6 S TRÁNKA 6 tzv. kibucích úroda 2 x do roka). Mnoho z nich se vrací ze všech koutů světa, ale je také pravdou, že nikoliv s vírou otců. Tu vyznává z 6 miliónů obyvatel jen snad 10 procent. Skutečně ortodoxních Ži- D UBEN H EROLD 2007 dů, kteří zachovávají Zákon, je asi Žijí ve vlastní čtvrti, jsou placeni vládou a jejich povinností je neustále se u Zdi nářků modlit za příchod Mesiáše. V Izraeli se setkáte ale nejen

7 S TRÁNKA 7 D UBEN 2007 s Židy. Žijí tam vedle sebe tři velká náboženství, duchovní potomci Abrahámovi. A tak pátek je svátečním dnem muslimů, sobota židů a neděle křesťanů. Když je poledne tak nějakou minutu před tím začne volat z minaretu muezín, pak počká až odzvoní zvony v kostelech křesťanů, aby svou výzvu k modlitbě poté dokončil. Různost pleti, národností a náboženství je tam něčím samozřejmým. A to si musíte ještě uvědomit, že někteří Arabové jsou muslimové a někteří křesťané, a že křesťané jsou pravoslavní (ortodoxní), maronité, koptové, řecko-katolíci, římsko-katolíci... Stál jsem chvíli na Olivové hoře před kostelem Dominus Flevit (Pán zaplakal), kde Ježíš hleděl na Svaté město a plakal nad jeho osudem, viděl uličku, kterou se ubíral zástup na Květnou neděli a volal Hosana Synu Davidovu, Zlatou bránu v hradbách Jeruzaléma a snažil jsem si představit místo mešity jeruzalémský chrám. Ten obraz jsem se snažil vtisknout do srdce a myslel přitom na Nový Jeruzalém sestupující z nebe (viz. Kniha Zjevení sv. Jana). Věřím, že ten obraz zůstane ve mně dlouho živý. V š i c h n i s p o l u s pěj e me k velikonocím těm letošním, ale i k onomu nebeskému Jeruzalému = ke vzkříšení mrtvých na konci času. Naše láska ke Kristu, věrnost jeho slovům a příkazům, vytrvalost v následování kéž proměňují tvářnost té naší země (místo, kde je nám dáno žít), aby se stále více stávala místem uzdravení, divů Boží slávy zemí Ježíšovou. Aleš Ligocký Úmysly Apoštolátu modlitby na duben Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost. 2. Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě. 3. Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku. Humor v církvi dovolen Pane Ježíši, ať otec František méně zlobí. Pane Ježíši, ať ty vozy s hnojem nejezdí kolem našich baráků, vždyť nám je špiní. Pane Ježíši, ať už konečně kněží uvěří v Boha. Pane Ježíši, já nevím, co bych ti řekl tak buď zdráv! F. Hobizal, Humor v církvi dovolen

8 S TRÁNKA 8 D UBEN H EROLD 2007 EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 1. Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje. Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze Koncem roku 2006 byli jmenováni členové ekonomické rady naší farnosti: Ivo Dostál, ing., ctihodný kmet Narozen : 1941 Vzdělání: VŠB, obor hutnictví železa a slévárenství Praxe: technolog ŽDB Aktivity ve farnosti: vyučoval náboženství, v současnosti údržba kostela, fary a přilehlé zeleně Jak si představuje svou činnost v ER: údržba zahrady Jana Galgonková, ing. Narozena v r. 1941, vdaná Vzdělání: VŠB, ekonomická fakulta Praxe: ekonomický úsek ŽDB Aktivity ve farnosti, církvi: v minulosti členka farní rady Jak si představuje svou činnost v ER: konzultace větších investic Miloš Konečný, ing., doc, csc Narozen: 1934, otec 2 dětí Vzdělání: VŠ ekonomická Praxe: ministerstvo školství, VŠB Slezská univerzita Jak si představuje svou činnost v ER: pomoc se sháněním sponzorů Václav Polok, ing. Narozen : 1961, ženatý, 3 děti Vzdělání : VŠ ekonomického směru (VŠB,ekonomická fakulta) Praxe: 11 let v podnikové sféřeúčetní, 16 let ve státní správě-daně Aktivity ve farnosti, církvi: člen ekonomické rady Ostravskoopavské diecéze Jak si představuje svou činnost v ER: poradenstvím při vedení ekonomické a účetní agendy farnosti a taky při rozhodování o efektivitě priorit výdajů finančních prostředků farnosti Začátkem února se konala první schůze ekonomické rady. Členové byli seznámeni se stanovami ekonomických rad farností ostravskoopavské diecéze a hospodařením farnosti v roce 2006.

9 S TRÁNKA 9 D UBEN 2007 Heroldík Měsíc Milé děti,jestli se vám v poslední době něco nepodařilo a zdálo se Vám, že druzí jsou na tom mnohem lépe, tak si přečtěte pohádku o měsíci. Uvidíte, že na to byl stejně jako vy: Měsíc jednou přepadla smutná nálada: Proč jen nejsem jako Slunce? Vychází vždycky ráno a zapadá večer, takže v tom má každý jasno. Já, když jsem v úplňku, vycházím večer a zapadám ráno, když jsem v novu, vycházím a zapadám se Sluncem, ale není mne vidět. V první Čtvrti vycházím o půlnoci a zapadám v poledne, ve třetí čtvrti naopak. Kdo se v tom má vyznal, když je tomu každý den jinak? Kdybych nebyl řízen vesmírnými silami, sám bych si to musel rozepsat do kalendáře, abych to nepopletl. A navíc Slunce svítí i přes mraky a samo od sebe, kdežto já jen odrážím sluneční záření. Když se obloha nad Zemí zatáhne, nikdo mě neuvidí, protože já jsem na mraky slabý. Zatímco Měsíc lamentoval sám nad sebou, probíhalo u vojenského útvaru školení z topografie. Byla řeč také o tom, jak lze určit světové strany podle nebeských těles. Když přednášející tvrdil, že Měsíc se k tomuto účelu nehodí, přihlásil se jeden voják, vysvětlil časový prů- běh východů a západů Měsíce a podle nich i světové strany, které v jednotlivých fázích měsíc ukazuje, přednášející si informace ověřil a když se přesvědčil o jejich správnosti, byla vojákovi udělena mimořádná dovolená. Tentýž den večer došlo k výpadku elektrického proudu. Všude byla tma, nesvítila samozřejmě ani pouliční světla, a lidé, vracející se domů, si pochvalovali. To je dobře, že svítí aspoň měsíc. Jinak bychom si polámali nohy a možná bychom ani domů netrefili." V jiném městě kázal pan farář ve stejnou dobu o tom, že máme svým životem odrážet do světa Boží lásku a jako přiklad pro oživení použil srovnání s Měsícem, odrážejícím světlo Slunce. Z měsíčního světla se radoval fotograf, který se vydal pořídit zajímavé noční snímky, děti na táboře, které čekala noční hra, několik párů zamilovaných, kterým romantické osvětlení měsíčním svitem zpříjemňovalo společně trávené chvíle a ještě spousta dalších lidí. Slunce si všimlo, že Měsíc není ve své kůži. Zeptalo se na příčinu jeho smutnění a když to Měsíc po menším zdráháni vyklopil, pokáralo ho: Co blázníš! Když jsi Měsíc, nemůžeš být Sluncem. Ale to přece není důvod k naříkání: Přestaň se

10 S TRÁNKA 10 zabývat tím. co nemáš a čím nemůžeš být a podívej se místo toho pořádně na Zem, kolika lidem jsi dnes pomohl, kolika lidem jsi dnes udělal radost!'" Když Měsíc nejevil snahu opustit svůj smutek. Slunce mu začalo vyprávět o těch, kterým byl dnes užitečný. Měsíc nakonec přece jen přestal myslet na sebe a D UBEN H EROLD 2007 podíval se, co se děje na Zemi. A když zjistil, že těch lidí, kterým byl užitečný, je opravdu mnoho, rozzářil se dvojnásobně. Od té doby se už nikdy netrápil nad tím. co je nad jeho síly, ale snažil se udělat vše, na co jeho síly stačily. Napsal P. Václav Trmač ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Prosba o pomoc V loňském roce 2006 se nám, pouze díky Vám, podařilo pořídit do věže farního kostela Narození P. Marie ve Starém Bohumíně nové dva menší zvony - sv. Hedviku Slezskou (320 kg) a sv. Jana Nepomuckého (146 kg) v celkové hodnotě ,35 Kč. Letos bychom se proto chtěli pokusit k těmto dvěma novým zvonům pořídit poslední z původně zamýšlených sv. Benedikta z Nurie (cca 788 kg). Cena třetího zvonu (včetně nutného vybavení a pohonů) bohužel opět převyšuje naše možnosti (jedná se o částku cca ,- Kč). A protože jsme plně odkázáni na Vás menší i větší dobrodince, dovolujeme si opětovně Vás touto cestou snažně požádat o zvážení Vašich finančních možností a o případnou podporu tohoto našeho cíle. Od myšlenky ke skutku bývá někdy dosti daleko, ale přesto doufáme, že se nám i díky Vaší případné podpoře podaří do života obyvatel Starého Bohumína plnohodnotně navrátit radostný ale zároveň i tesknivý hlas zvonů, který býval nedílnou součástí života našich předků. Občanské sdružení Přátel bohumínské historie Otmar Faja pokladník OS, ul. Tichá 69, St. Bohumín č. účtu: / 0300 Letošní katolická charismatická konference se uskuteční v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, setkání, modlitba a bohoslužby. Pozvání na konferenci přijali: P. V.Kodet, OCarm., K. Lachmanová, P. Angelo Scarano, S.L.L. a další. Podrobné informace včetně přihlášky najdete na internetu na nebo na tel. čísle

11 S TRÁNKA 11 D UBEN 2007 DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI NOVÝ BOHUMÍN PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Čtvrtek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 1/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Pátek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 2/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Sobota hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 3/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Šunychl Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Květná Neděle hod. Nový Bohumín Droga KrzyŜowa 7.30 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ 9.00 hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Příležitost ke zpovědi půl hodiny před každou Mši sv. Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod.

12 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI NEPRODEJNÉ Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolický farní úřad v Novém Bohumíně Adresa: Římskokatolická farnost Nový Bohumín T. G. Masaryka Bohumín Telefon: Pořad bohoslužeb - Svatý týden a velikonoce Zelený čtvrtek hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velký pátek hod. Nový Bohumín křížová cesta hod. Skřečoň velkopáteční obřady (česky) hod. Nový Bohumín velkopáteční obřady (česky) Bílá sobota hod. Skřečoň mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) Velikonoční Neděle hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velikonoční Pondělí hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (polsky) hod. Šunychl mše svatá (česky) Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod. Redaktor: Mgr. Marie Farlíková Příspěvky předávejte osobně redaktorovi nebo posílejte na adresu tel Liturgický kalendář sv. Vojtěch, svátek sv. Marek sv. Kateřina Sienská 1.5 sv. Josef Dělník 3.5. sv. Filip a Jakub, svátek

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT OD HRANÍ K VĚDĚNÍ Příloha č. 1: Nepovinný předmět Náboženství Základní škola Žarošice, okres Hodonín září 2015 1 5.10.6 Vyučovací předmět:

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích.

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. IZRAEL, JORDÁNSKO 10 - denní zájezd Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. Poloha: dle programu dle programu polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den:

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více