ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold"

Transkript

1 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ Herold D UBEN 2007 R OČNÍK 17, ČÍSLO 2 Na Květnou neděli budeme prožívat XXII. Světový den mládeže. Letošní oslavy proběhnou v jednotlivých diecézích, kde se mládež shromažďuje se svými biskupy. Jedná se o důležitou etapu na cestě do Sydney, kde se příští rok uskuteční Světové setkání mládeže. Ve svém poselství Benedikt XVI. nabízí mladým k rozjímání Ježíšova slova z evangelia podle sv. Jana Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem. Posláním křesťanů je vydávat svědectví o lásce. Láska musí být spojena s přijetím zodpovědnosti za milovanou osobu. Pramenem a nejkrásnějším příkladem lásky je sám Bůh, který po dědičném hříchu nenechává člověka na pospas smrti, ale přece slibuje záchranu a nakonec posílá vlastního Syna, aby nás vykoupil. Když se pozorně díváme na morální stav lidstva naší doby, jsme jistě mnohokrát v pokušení pochybovat o lásce. Tolik selhání lidí vysoce postavených ve strukturách domácích a mezinárodních. Tolik rozvodů, někdy už několik měsíců po svatbě, kde si mladí manželé slíbili, že ponesou spolu všechno dobré i zlé. K tomu nedostatečná úcta k veškeré autoritě ať už v rodině, škole či zaměstnání. A kolik selhání v oblasti samotné víry, když mnozí po prvním svatém příjímání nebo biřmování nemají už zájem o přátelství s Bohem a aktivní podíl na ži- Svátost smíření 2 S poutníky v zemi Ježíšově Ekonomická rada farnosti Heroldík 9 Zprávy a oznámení 10 Pořad bohoslužeb o velikonocích NEPŘEHLÉDNĚTE D UCHOVNÍ OB NOVA P ROSB A O P OMOC UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

2 S TRÁNKA 2 D UBEN H EROLD 2007 votě církve. Za výchovu a víru mladé generace je zodpovědný každý z nás. Nebojme se mluvit s mládeží o nejkrásnějších hodnotách a šlechetných ideálech. Nebojme se mladým naslouchat, oni by nám opravdu chtěli hodně říct, dáme-li jim k tomu prostor. Pomáhejme mladým, aby byli věrní přijatým závazkům. Svátkem mládeže začneme Svatý týden. Ještě jednou prožijeme tajemství Ježíšova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Kéž jsou pro nás Velikonoční svátky radostným setkáním s Kristem pramenem veškerého posvěcení. Nezapomeňme na dobrou Velikonoční zpověď a pomáhejme našim blízkým na cestě do nebe. Všem žehná P. Jacek Domański, farář Zmrtvýchvstalý Kristus přichází o Velikonoční neděli mezi apoštoly shromážděné ve večeřadlech a říká: Pokoj vám jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svátého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Srov. J 20, Takto Ježíš ustanovil svátost smíření a svěřil ji apoštolské službě. Hřích je urážkou Boha a zároveň poškozuje společenství s církví. Svatá zpověď, která se koná skrze službu církve, přináší smíření s Bohem a s církví. Má přinášet obracenému člověku Boží odpuštění a pokoj. Vyjadřuje to formule rozhřešení: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou cely svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha, ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhře- Svátost smíření šení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kajícník odpoví: Amen což znamená staň se Jak často se máme zpovídat? Církevní přikázání říká, že se máme vyzpovídat aspoň jednou za rok. Je to pochopitelně jakýsi minimální požadavek církve. Kdo má živou víru a chce žít v opravdovém přátelství s Bohem, bude chodit ke zpovědi pravidelně, např. každý měsíc. Boží Služebník Jan Pavel II., jak vzpomíná jeho osobní sekretář kardinál Stanislav Dziwisz, se zpovídal jednou za týden. Z čeho se máme zpovídat? Zpověď je nutná k odpuštění těžkých hříchů. Je potřeba vyznat co do druhu a počtu všechny své těžké hříchy, kterých jsme si vědomi. Doporučuje se také vyznávat i své lehké hříchy. Je důležité vyznávat se z vlastních hříchů, nikoliv z hříchů jiných lidí. Mohlo by se stát, že by se někdo

3 S TRÁNKA 3 D UBEN 2007 Liturgický slovníček rozpovídal o hříších třeba sousedů a přitom by se vlastně zapomenul vyzpovídat, to znamená nedostal by se vůbec k vlastním hříchům. Držme se dobrého pravidla: nejprve vlastní hříchy a pak až jiné věci, které nám leží na srdci. Není se potřeba zpovídat z hříchů, které nám již byly odpuštěny. Výjimkou je generální zpověď. Kde se máme zpovídat? Při udělování svátosti smíření se mají dodržovat platné církevní předpisy. Kodex kanonického práva (platí od roku 1983) říká, že: vlastním místem pro svátost smíření je kostel nebo kaple. Srov.Can Zpovědnice mají být na viditelném místě a opatřené pevnou mřížkou. Mimo zpovědnici se svátost smíření může mimořádně udělovat pouze ze spravedlivého důvodu Srov.Can Spravedlivým důvodem budou návštěvy nemocných, vězňů, velké poutě nebo osobní duchovní vedení a jiné. Pět podmínek dobré svaté zpovědi 1. Zpytování svědomí ( příprava na zpověď ) 2. Lítost ( bolest ducha a odsouzení hříchu ) 3. Dobré předsevzetí ( odhodlání v budoucnu už nehřešit ) 4. Vyznání hříchů ( obžaloba, přiznání se ke všem těžkým hříchům, jinak by zpověď nebyla platná) 5. Zadosti učinění ( usilovat o nápravu např. vrátit ukradené věci, očistit toho kdo byl pomluven, omluvit se těm kterým jsme ublížili ). Misál je nejdůležitější liturgickou knihou. V úvodu misálu najdeme základní pokyny ke slavení mše svaté a národní kalendář pro diecéze Čech a Moravy spolu s nejdůležitějšími zásadami pro určování předností svátků. Pak následují bohoslužebné texty, od vstupní modlitby po požehnání. Některé texty zůstávají stále stejné, jiné se mění podle liturgických dob, svátků a příležitostí, nebo je vybírá kněz (Např. prefací, tj.modliteb před zpěvem Svatý, Svatý, je přes padesát). K zamyšlení Slova pro jednoho banální mohou jinému vrátit život. Mnohé se naučíme, když přijmeme druhé za sobě rovné. Jakmile přestaneš kroužit kolem sebe a začneš kroužit kolem Boha, začneš ve všem rozpoznávat Boží znamení.

4 S TRÁNKA 4 D UBEN H EROLD 2007 Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. (Mt 17,1). Četl jsem tuto větu Písma svatého v autobuse, když jsme se s ostatními poutníky blížili k dalšímu místu naší pouti, kterým byla právě hora Tábor. Bylo to po šesti dnech trvání Diecézní pouti do Svaté země, kterou organizovala CK Palomino Po šesti dnech...v oné časové shodě jsme mohli my, poutníci, v čele s generálním vikářem, Mons. Mgr. Marcelem Tesarčíkem, rozpoznat aktuální výzvu evangelia. Být blíže Pánu, dotýkat se míst jeho působení, alespoň lemu jeho šatu, který spatřuji v jednotlivých místech úcty věřících. To bylo jistě přání nejednoho z nás, tak jsme to vnímali společně s manželkou ( a jistě i Ing. Josef Dostál z naší farnosti) od samého počátku. Celá pouť se tak stala onou pomyslnou horou Proměnění, novým povzbuzením, novým přiblížením a pochopením událostí Ježíšova života a Písma svatého. Když čteme nebo slyšíme nyní některou část Písma svatého, vybavují se nám konkrétní místa, klenby večeřadla na hoře Sión v Jeruzalémě, kde se uskutečnily rovněž první Letnice seslání Ducha svatého, deska prázdného Božího hrobu, hora Golgota, na kterou je S poutníky v zemi Ježíšově. potřeba vystoupit po několika příkrých schůdcích, studna u které se setkaly Maria s Alžbětou v Ain Karim, v Betlémě v chrámu Božího narození čtrnácticípá hvězda v místě Kristova příchodu na svět, jeskyně na Poli pastýřů a nad ní chrám v architektonické podobě b e d u í n s ké h o s t a n u, o l i vy v Getsemanské zahradě staré 2000 let, mlha nad Genezaretským jezerem, mozaika pěti chlebů a dvou ryb na podlaze před oltářem v kostele v Tabghze na břehu jezera, jeskynní dům sv. Josefa v Nazaretě a místo Andělova zvěstování v nazaretské bazilice, kamennou nádobu na vodu v Káně Galilejské, z Olivové hory panorama chrámového návrší na hoře Moria, chladné kameny Zdi nářků a mnoho dalších. Zážitků ve Svaté zemi je tolik, že se dají všechny jen stěží vnímat. Je to pochopitelné, když celou historii Ježíšova života a navíc i některé události Starého zákona máte projít během několika dnů. Těžko vybírat některou z událostí pouti, některé místo, ale vím, že Svatá země bude již nějak přítomna v mém vnímání, při četbě Písma a že Ježíšovo působení se pro mne stalo více konkrétnějším. Ono je potřeba také překonat určitou ideální představu těchto míst, se kterou poutník přijíždí. Nenachází

5 S TRÁNKA 5 D UBEN 2007 konkrétní místa tak jako za Ježíšova působení, ale setkává se s úctou, která vytryskla nad těmito místy nejčastěji v podobě chrámů případně se tato úcta projevila nikoliv na původních místech, ale na místech, kde to bylo z různých důvodů (historických, politických) možné. Tak je tomu například s místem Ježíšova křtu, který se ve skutečnosti odehrál v blízkosti Jericha na východním břehu Jordánu (v m í s tě k d e J o z u e p r o š e l s vyvoleným národem, aby dobyl Jericho, a v místě, kde Eliáš pláštěm rozdělil vody Jordánu přešel a byl vzat na ohnivém voze do nebe), ale které je dnes umístěno v Jardenitu tam, kde Jordán vytéká z Genezaretského jezera. Jako jáhen jsem zřetelně vnímal, že Ježíš kudy chodil, dobře činil. Měl rád svou zemi. Její život, příběhy vtěloval do svého učení. V duchu jsem viděl apoštoly, jak sbírají drobty chlebů na stráni v místě rozmnožení chlebů, Nathanaela, jak odpočívá pod vzrostlým fíkovníkem, Zachea jak slézá v Jerichu ze vzrostlé sykomory, jak se postava Ježíše vynořuje z mlhy kráčejíc po hladině jezera.vůbec celé pobřeží Genezaretského jezera (neboli Galilejského či Tiberiadského moře) je velmi působivé. Ježíš zde udělal nejvíce zázraků - v Kafarnau asi 13, zde se nesl jeho hlas ať v místní synagoze či nad hladinou jezera k posluchačům. Když navštívíte některá místa v Izraeli, setkáte se hned s několika historickými vrstvami. Od těch úplně nejstarších (a můžete to vzít opravdu hodně do hloubky, neboť legenda praví, že v místě, kde byl do skály na Golgotě zasazen kříž, je hrob Adamův) jakým je archeologicky dokázána existence osídlení Jericha již let před Kristem, přes stopy Římanů, kteří 1. stol. vyvrátili Judeu, stopy zbožnosti sv. Heleny (nalezla kříž a stavěla chrámy), vliv Byzance, Peršanů, Křižáků, turecké nadvlády, britského koloniálního působení až po současný konflikt Židů a Palestinců na Chrámové hoře, jehož jsme se tak trochu stali nepřímými účastníky. V jakési euforii na tuto událost v pátek (= muslimská neděle) házeli muslimští výrostci kameny na izraelské vojáky na jednom přechodu z Betléma do Jeruzaléma (z palestinské do židovské oblasti). Odpověď vojáků byl slzný plyn právě v okamžiku, kdy jsme v Betlémě n a s t u p o va l i d o a utobusu. (Zkušenost: kdyby se vám to někdy stalo, chce to cibuli, jež vyvolá slzy a vyžene plyn z očí; voda nepomůže). Téměř let Židé byli rozptýleni po světě, od r budují a chrání svůj stát s odvahou i umem. Staví domy, města, silnice, zavlažují a pěstují zemědělské plodiny (v

6 S TRÁNKA 6 tzv. kibucích úroda 2 x do roka). Mnoho z nich se vrací ze všech koutů světa, ale je také pravdou, že nikoliv s vírou otců. Tu vyznává z 6 miliónů obyvatel jen snad 10 procent. Skutečně ortodoxních Ži- D UBEN H EROLD 2007 dů, kteří zachovávají Zákon, je asi Žijí ve vlastní čtvrti, jsou placeni vládou a jejich povinností je neustále se u Zdi nářků modlit za příchod Mesiáše. V Izraeli se setkáte ale nejen

7 S TRÁNKA 7 D UBEN 2007 s Židy. Žijí tam vedle sebe tři velká náboženství, duchovní potomci Abrahámovi. A tak pátek je svátečním dnem muslimů, sobota židů a neděle křesťanů. Když je poledne tak nějakou minutu před tím začne volat z minaretu muezín, pak počká až odzvoní zvony v kostelech křesťanů, aby svou výzvu k modlitbě poté dokončil. Různost pleti, národností a náboženství je tam něčím samozřejmým. A to si musíte ještě uvědomit, že někteří Arabové jsou muslimové a někteří křesťané, a že křesťané jsou pravoslavní (ortodoxní), maronité, koptové, řecko-katolíci, římsko-katolíci... Stál jsem chvíli na Olivové hoře před kostelem Dominus Flevit (Pán zaplakal), kde Ježíš hleděl na Svaté město a plakal nad jeho osudem, viděl uličku, kterou se ubíral zástup na Květnou neděli a volal Hosana Synu Davidovu, Zlatou bránu v hradbách Jeruzaléma a snažil jsem si představit místo mešity jeruzalémský chrám. Ten obraz jsem se snažil vtisknout do srdce a myslel přitom na Nový Jeruzalém sestupující z nebe (viz. Kniha Zjevení sv. Jana). Věřím, že ten obraz zůstane ve mně dlouho živý. V š i c h n i s p o l u s pěj e me k velikonocím těm letošním, ale i k onomu nebeskému Jeruzalému = ke vzkříšení mrtvých na konci času. Naše láska ke Kristu, věrnost jeho slovům a příkazům, vytrvalost v následování kéž proměňují tvářnost té naší země (místo, kde je nám dáno žít), aby se stále více stávala místem uzdravení, divů Boží slávy zemí Ježíšovou. Aleš Ligocký Úmysly Apoštolátu modlitby na duben Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost. 2. Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě. 3. Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku. Humor v církvi dovolen Pane Ježíši, ať otec František méně zlobí. Pane Ježíši, ať ty vozy s hnojem nejezdí kolem našich baráků, vždyť nám je špiní. Pane Ježíši, ať už konečně kněží uvěří v Boha. Pane Ježíši, já nevím, co bych ti řekl tak buď zdráv! F. Hobizal, Humor v církvi dovolen

8 S TRÁNKA 8 D UBEN H EROLD 2007 EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 1. Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje. Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze Koncem roku 2006 byli jmenováni členové ekonomické rady naší farnosti: Ivo Dostál, ing., ctihodný kmet Narozen : 1941 Vzdělání: VŠB, obor hutnictví železa a slévárenství Praxe: technolog ŽDB Aktivity ve farnosti: vyučoval náboženství, v současnosti údržba kostela, fary a přilehlé zeleně Jak si představuje svou činnost v ER: údržba zahrady Jana Galgonková, ing. Narozena v r. 1941, vdaná Vzdělání: VŠB, ekonomická fakulta Praxe: ekonomický úsek ŽDB Aktivity ve farnosti, církvi: v minulosti členka farní rady Jak si představuje svou činnost v ER: konzultace větších investic Miloš Konečný, ing., doc, csc Narozen: 1934, otec 2 dětí Vzdělání: VŠ ekonomická Praxe: ministerstvo školství, VŠB Slezská univerzita Jak si představuje svou činnost v ER: pomoc se sháněním sponzorů Václav Polok, ing. Narozen : 1961, ženatý, 3 děti Vzdělání : VŠ ekonomického směru (VŠB,ekonomická fakulta) Praxe: 11 let v podnikové sféřeúčetní, 16 let ve státní správě-daně Aktivity ve farnosti, církvi: člen ekonomické rady Ostravskoopavské diecéze Jak si představuje svou činnost v ER: poradenstvím při vedení ekonomické a účetní agendy farnosti a taky při rozhodování o efektivitě priorit výdajů finančních prostředků farnosti Začátkem února se konala první schůze ekonomické rady. Členové byli seznámeni se stanovami ekonomických rad farností ostravskoopavské diecéze a hospodařením farnosti v roce 2006.

9 S TRÁNKA 9 D UBEN 2007 Heroldík Měsíc Milé děti,jestli se vám v poslední době něco nepodařilo a zdálo se Vám, že druzí jsou na tom mnohem lépe, tak si přečtěte pohádku o měsíci. Uvidíte, že na to byl stejně jako vy: Měsíc jednou přepadla smutná nálada: Proč jen nejsem jako Slunce? Vychází vždycky ráno a zapadá večer, takže v tom má každý jasno. Já, když jsem v úplňku, vycházím večer a zapadám ráno, když jsem v novu, vycházím a zapadám se Sluncem, ale není mne vidět. V první Čtvrti vycházím o půlnoci a zapadám v poledne, ve třetí čtvrti naopak. Kdo se v tom má vyznal, když je tomu každý den jinak? Kdybych nebyl řízen vesmírnými silami, sám bych si to musel rozepsat do kalendáře, abych to nepopletl. A navíc Slunce svítí i přes mraky a samo od sebe, kdežto já jen odrážím sluneční záření. Když se obloha nad Zemí zatáhne, nikdo mě neuvidí, protože já jsem na mraky slabý. Zatímco Měsíc lamentoval sám nad sebou, probíhalo u vojenského útvaru školení z topografie. Byla řeč také o tom, jak lze určit světové strany podle nebeských těles. Když přednášející tvrdil, že Měsíc se k tomuto účelu nehodí, přihlásil se jeden voják, vysvětlil časový prů- běh východů a západů Měsíce a podle nich i světové strany, které v jednotlivých fázích měsíc ukazuje, přednášející si informace ověřil a když se přesvědčil o jejich správnosti, byla vojákovi udělena mimořádná dovolená. Tentýž den večer došlo k výpadku elektrického proudu. Všude byla tma, nesvítila samozřejmě ani pouliční světla, a lidé, vracející se domů, si pochvalovali. To je dobře, že svítí aspoň měsíc. Jinak bychom si polámali nohy a možná bychom ani domů netrefili." V jiném městě kázal pan farář ve stejnou dobu o tom, že máme svým životem odrážet do světa Boží lásku a jako přiklad pro oživení použil srovnání s Měsícem, odrážejícím světlo Slunce. Z měsíčního světla se radoval fotograf, který se vydal pořídit zajímavé noční snímky, děti na táboře, které čekala noční hra, několik párů zamilovaných, kterým romantické osvětlení měsíčním svitem zpříjemňovalo společně trávené chvíle a ještě spousta dalších lidí. Slunce si všimlo, že Měsíc není ve své kůži. Zeptalo se na příčinu jeho smutnění a když to Měsíc po menším zdráháni vyklopil, pokáralo ho: Co blázníš! Když jsi Měsíc, nemůžeš být Sluncem. Ale to přece není důvod k naříkání: Přestaň se

10 S TRÁNKA 10 zabývat tím. co nemáš a čím nemůžeš být a podívej se místo toho pořádně na Zem, kolika lidem jsi dnes pomohl, kolika lidem jsi dnes udělal radost!'" Když Měsíc nejevil snahu opustit svůj smutek. Slunce mu začalo vyprávět o těch, kterým byl dnes užitečný. Měsíc nakonec přece jen přestal myslet na sebe a D UBEN H EROLD 2007 podíval se, co se děje na Zemi. A když zjistil, že těch lidí, kterým byl užitečný, je opravdu mnoho, rozzářil se dvojnásobně. Od té doby se už nikdy netrápil nad tím. co je nad jeho síly, ale snažil se udělat vše, na co jeho síly stačily. Napsal P. Václav Trmač ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Prosba o pomoc V loňském roce 2006 se nám, pouze díky Vám, podařilo pořídit do věže farního kostela Narození P. Marie ve Starém Bohumíně nové dva menší zvony - sv. Hedviku Slezskou (320 kg) a sv. Jana Nepomuckého (146 kg) v celkové hodnotě ,35 Kč. Letos bychom se proto chtěli pokusit k těmto dvěma novým zvonům pořídit poslední z původně zamýšlených sv. Benedikta z Nurie (cca 788 kg). Cena třetího zvonu (včetně nutného vybavení a pohonů) bohužel opět převyšuje naše možnosti (jedná se o částku cca ,- Kč). A protože jsme plně odkázáni na Vás menší i větší dobrodince, dovolujeme si opětovně Vás touto cestou snažně požádat o zvážení Vašich finančních možností a o případnou podporu tohoto našeho cíle. Od myšlenky ke skutku bývá někdy dosti daleko, ale přesto doufáme, že se nám i díky Vaší případné podpoře podaří do života obyvatel Starého Bohumína plnohodnotně navrátit radostný ale zároveň i tesknivý hlas zvonů, který býval nedílnou součástí života našich předků. Občanské sdružení Přátel bohumínské historie Otmar Faja pokladník OS, ul. Tichá 69, St. Bohumín č. účtu: / 0300 Letošní katolická charismatická konference se uskuteční v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, setkání, modlitba a bohoslužby. Pozvání na konferenci přijali: P. V.Kodet, OCarm., K. Lachmanová, P. Angelo Scarano, S.L.L. a další. Podrobné informace včetně přihlášky najdete na internetu na nebo na tel. čísle

11 S TRÁNKA 11 D UBEN 2007 DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI NOVÝ BOHUMÍN PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Čtvrtek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 1/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Pátek hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 2/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Sobota hod. Nový Bohumín Gorzkie śale /część 3/ 9.00 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ hod. Šunychl Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Květná Neděle hod. Nový Bohumín Droga KrzyŜowa 7.30 hod. Nový Bohumín Msza święta z nauką rekolekcyjną /polsky/ 9.00 hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Skřečoň Křížová Cesta hod. Skřečoň Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ hod. Nový Bohumín Křížová cesta hod. Nový Bohumín Mše svatá s rekolekčni promluvou /česky/ Příležitost ke zpovědi půl hodiny před každou Mši sv. Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod.

12 ČASOPIS NOVOBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI NEPRODEJNÉ Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolický farní úřad v Novém Bohumíně Adresa: Římskokatolická farnost Nový Bohumín T. G. Masaryka Bohumín Telefon: Pořad bohoslužeb - Svatý týden a velikonoce Zelený čtvrtek hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velký pátek hod. Nový Bohumín křížová cesta hod. Skřečoň velkopáteční obřady (česky) hod. Nový Bohumín velkopáteční obřady (česky) Bílá sobota hod. Skřečoň mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá Velikonoční Vigilie (česky) Velikonoční Neděle hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (česky) hod. Nový Bohumín mše svatá (česky) Velikonoční Pondělí hod. Nový Bohumín mše svatá (polsky) hod Nový Bohumín mše svatá (česky) hod. Skřečoň mše svatá (polsky) hod. Šunychl mše svatá (česky) Na Květnou Neděli v Novém Bohumíně zpovědní den hod. Redaktor: Mgr. Marie Farlíková Příspěvky předávejte osobně redaktorovi nebo posílejte na adresu tel Liturgický kalendář sv. Vojtěch, svátek sv. Marek sv. Kateřina Sienská 1.5 sv. Josef Dělník 3.5. sv. Filip a Jakub, svátek

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce VĚSTNÍK Mše svatá v jeskyni na Poli pastýřů (k článkům o letošním listopadovém poutním zájezdu naší farnosti do Izraele Půjdem spolu do Betléma na str. 5 9 a Ve Svaté zemi se cítím jako doma na straně

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí Ročník XXV, číslo 4 Vyšlo 15.12.2013 PŘÍBĚH ZROZENÍ Tak, jako velká část lidí v době předvánoční a adventní přemýšlí o vhodném dárku, kterým by potěšili své nejbližší, tak jsem s touto myšlenkou navštívil

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

IKD. Téma: Stáří a stárnutí. Jak vidí stáří Bible? Rozhovor s Jiřinou Šiklovou. 20 Kč. O jedné zahradě. 60 let služby

IKD. Téma: Stáří a stárnutí. Jak vidí stáří Bible? Rozhovor s Jiřinou Šiklovou. 20 Kč. O jedné zahradě. 60 let služby 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Stáří a stárnutí Jak vidí stáří Bible? Rozhovor s Jiřinou Šiklovou O jedné zahradě 60 let služby 6 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více