z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice"

Transkript

1 Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 13 členů ZM dle prezenční listiny Jiří Hájek Martin Černý Marie Fejglová Jan Koudelka P r o g r a m j e d n á n í I. Zahájení II. Organizační záležitosti III. Kontrola usnesení IV. Informace z jednání RM V. Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/ Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 8. Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/ Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. VI. Diskuse VII. Závěr K bodu č. I programu: Zahájení Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen ZM ) za účasti 12 členů ZM a uvítal přítomné. Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby. Pan starosta oznámil, že k šestnácti bodům k projednání přibyl ještě další bod, dnes přišla smlouva na zřízení věcného břemene od společnosti RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu plynovodní přípojky za Dvoranou. Pan Jandera navrhl vypustit z programu bod, pod kterým měla být projednána zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole, kontrola byla provedena, ale nejsou k dispozici materiály. Ing. Plšek oznámil, že má pro zájemce k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta se dále otázal, zda má někdo ještě něco k doplnění do programu. Žádný návrh na doplnění programu nebyl podán. 1

2 1/25/14 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. II programu: Organizační záležitosti 2/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice volí: a) návrhovou komisi: Mgr. Jan Novotný Mgr. Petr Rohlena Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 3/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: b) ověřovatele zápisu: Ing. Eva Svobodová Lubomír Jandera Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 4/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: c) zapisovatelku: Marcela Joštová Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. III programu: Kontrola usnesení Kontrolu usnesení z 23. a 24. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt. Pan starosta se otázal, zda jsou ke kontrole usnesení nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 5/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 23. a 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města Rada města Smiřice (dále jen RM ) se sešla za období od 23. zasedání ZM dne do dnešního zasedání ZM celkem 7x. Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy přítomných. Pan Jandera se otázal k bodu číslo 78/2014, prodej neupotřebitelného majetku města - zametací stroj TENANT, jak to vypadá s prodejem. Pan starosta odpověděl, že prodej byl realizován, byl zpracován znalecký posudek, stroj odkoupil Bazar strojů v Cukrovarské ulici, nakonec byl prodán za vyšší cenu, než jakou udával znalecký posudek, asi za Kč. Pan Jandera se dále otázal k bodu číslo 85/2014, výběr dodavatele městského kamerového systému. Pan starosta odpověděl, že bylo poptáno pět firem, dvě firmy se nepřihlásily, odůvodnily to kapacitními možnostmi, od třech firem byla obdržena nabídka, vybrána byla společnost AG COM, a. s. s nejlepší nabídkou. Ing. Plšek se otázal k bodu číslo 87/2014, smlouva o dílo s firmou Vladimír Vávrů, Vlkov 18 (obnova fasády a odvodnění bytového domu Zámek 620). 2

3 Pan starosta odpověděl, že jde o ten velký dům vzadu v zámeckém areálu, začínat se bude s fasádou už teď v květnu, potrvá to asi do září, památkáři trvají na dodržení vzhledu, takže to bude složitější, bude se dělat odvlhčení objektu a budou se doplňovat chybějící římsy. Pan Jandera se otázal, co je to za firmu a zda bylo provedeno nějaké výběrové řízení. Pan starosta odpověděl, že byly poptávány firmy, ale je to podlimitní zakázka do Kč, tato firma už provádí rekonstrukci objektu čp. 17 na služebnu Policie ČR, jsou s nimi velice dobré zkušenosti. V 18:25 h. se dostavil pan MUDr. Jiří Jarolímek. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké další dotazy k bodům projednávaným v RM. Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 6/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva města konaného do dnešního zasedání Zastupitelstva města. K bodu č. V programu: Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/2014 Pan starosta uvedl, že nyní se budou projednávat problémy, jak bylo řečeno na začátku, přibyl jeden bod k projednání, naopak se nebude hlasovat o bodu číslo 15, což je zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole. Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru. Ing. Luňáček uvedl, že materiály byly před dvěma týdny elektronicky rozeslány zastupitelům a Finančnímu výboru ZM. Touto změnou se aktualizují skutečnosti v rozpočtu roku 2014, které se promítají v příjmové i výdajové části. Na základě čtvrtletního vyhodnocení vývoje daňových příjmů se povyšuje DPH o Kč. Ing. Luňáček pokračoval, že dále v neadresné části se nastavuje rozpočet za odvody z odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu. Na paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj se nastavuje rozpočet za realizaci odprodeje krátkodobého a DDM majetku a ostatního Hmotného dlouhodobého majetku, což je v souvislosti se zmiňovaným zametacím strojem TENANT. Dále byly upraveny příjmy ze vstupného na loutkovém divadle, uložené sankce městské policie a na paragrafu 6171 Činnost místní správy. Ing. Luňáček dále řekl, že stejná částka Kč se rozděluje do jednotlivých paragrafů na straně výdajů územně samosprávného celku. Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč na kapli, paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč, což jsou finanční příspěvky na volnočasové aktivity schválené v RM, paragraf 3612 Bytové hospodářství Kč na opravu fasád bytových domů na Palackého ulici a paragraf 3613 Nebytové hospodářství Kč na posílení investic. Další prostředky ve výši Kč směřují na posílení investice v souvislosti s akcí na Oboře, na obnovu lávky. Tato položka nebyla v dokumentu, který byl zastupitelům zaslán, podchycena. Ing. Luňáček pokračoval, že k jedinému snížení rozpočtu v oblasti výdajů dochází na paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. V souvislosti s realizovanými odvody DPH za první čtvrtletí, uplatněnými odpočty na stavební akci Služebna Policie ČR vracíme rozpočet mírně pod úroveň původně schválené R-1. K výdajům na tomto paragrafu nedojde ani v následujícím období. V souvislosti se zpracováním čtvrtletního přiznání DPH k , za první čtvrtletí roku 2014, uplatňujeme u Finančního úřadu v Hradci Králové nadměrný odpočet DPH ve výši Kč. Ing. Luňáček řekl, že rozpočet územně samosprávného celku po zapracování uvedené změny číslo 3 bude mít hodnotu příjmů Kč a výdajů Kč. Saldo, příjmy výdaje Kč tvoří splátky půjčených prostředků v roce 2014, tedy za byty v domě čp. 122 a úvěr na traktůrek. Pan starosta dodal, že materiál na pochozí část lávky je již zajištěn. Dále se otázal Ing. Filipa, zda má nějaké zprávy od pana Kamenického stran termínu realizace obnovy lávky. Ing. Filip odpověděl, že malá lávka bude realizována v průběhu května a velká lávka v průběhu června a je slíbeno od pana Kamenického, že bude hotová do začátku prázdnin. 3

4 Pan starosta dále uvedl, že na účtech města je nyní Kč, Kč na účtu v České spořitelně a Kč na účtu v České národní bance, tyto prostředky samozřejmě budou ubývat tak, jak se budou realizovat jednotlivé akce. Pan starosta dodal, že ohledně daňových příjmů jsou zatím dobré zprávy, pokud to bude pokračovat v tomto směru, mohli bychom daňové příjmy přeplnit o Kč až Kč. Pan starosta se otázal na stanovisko Finančního výboru ZM ke změně č. 3/2014. Pan Šust, předseda Finančního výboru ZM, odpověděl, že výbor se se změnou seznámil, projednal ji a doporučuje ji ke schválení. Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 7/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2014, která je přílohou č. 1 zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. 2. Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice Ing. Luňáček uvedl, že návrh směrnice byl zastupitelům zaslán v předstihu stejně jako změna rozpočtu číslo 3/2014 k případným připomínkám. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne Vydáním vyhlášky se naplňuje ustanovení 4 odst. 8 písm. w) zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 8/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice. 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2013 Mgr. Hottmarová uvedla, že inventarizace byla provedena na základě příkazu tajemníka z loňského září, žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, nadstandardně byla provedena inventarizace z hlediska počítačového programu, nový program umožní podrobnější popis majetku. Dále bylo rozhodnuto o výměně osob v inventarizačních komisích pro lepší vnitřní kontrolu. Celý šanon inventarizace je k dispozici k nahlédnutí. 9/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok 2014 Pan starosta uvedl, že dva příspěvky přesahují pravomoc RM, tedy výši Kč, a to oddílu kopané SK Smiřice příspěvek Kč na dopravu a rozvoj a Střeleckému klubu ve výši Kč na nákup pozemku pod budovou klubovny. Snahou bylo pomoci různým organizacím v případech, jako byl nákup nového stroje na kuželnu nebo třeba dokončení klubovny oddílu tenisu. Mgr. Hottmarová doplnila, že střelci zdůvodnili žádost tím, že pozemek, který není v jejich vlastnictví, jim komplikuje získávání dotací a také měli obavy z hlediska nového občanského zákoníku. 4

5 10/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantové strategie města na rok 2014 oddílu kopané SK Smiřice ve výši Kč a Střeleckému klubu ve výši Kč. 5. Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru Pan starosta uvedl, že minule na ZM byl tento bod odsunut na dnešní zasedání, jeden potencionální investor, firma Parentreal a. s., od záměru oficiálně písemně odstoupil. Druhý investor, firma MOZANTO, s.r.o. stále zájem má, její zástupci pan Kučera a pan Kučera jsou nyní přítomni. Pan starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi a vznášení dotazů. Pan Kocián se otázal, jak to bude působit, co se týká hluku a ovzduší. Pan Kučera odpověděl, že největší hluk vydává drtička, samotný proces je tichý, probíhá v kotli, pneumatika například z nákladního vozidla IVECO je rozdrcená asi za patnáct vteřin, hluk se rovná průmyslovému vysavači u benzínové čerpací stanice, co se týká ovzduší, musí tam být taková soustava filtrů, aby do ovzduší šlo minimum škodlivin. Pan Kocián se dále otázal, kolik nákladních vozidel projede při plném provozu. Pan kučera odpověděl, že v dopoledním provozu přijede asi pět vozidel s materiálem, odjede jedno vozidlo s olejem, a jedno s materiálem, který se nebude zde zpracovávat. Pan Kocián řekl, že tedy každý den tamtudy projede sedm nákladních vozidel. Pan Kučera, že ano, sedm. Ing. Koldrt podotkl, že tedy žádná skládka zde nebude plánována, bude se jednat pouze o zpracování. Pan Kučera odpověděl, že naprosto to odmítá, žádná skládka se zřizovat nebude, podle něho je to časovaná bomba, proto není plánováno zpracování plastů, jejichž skládka se prostě neuhlídá, kdežto pneumatika ano. Paní Klůzová se otázala, jaká bude tonáž vozidel, která budou vozit materiál. Pan Kučera odpověděl, že pokud budou pneumatiky nadrcené, přivezlo by to jedno dvacetitunové vozidlo, pneumatika v celku obsahuje také vzduch, tyto pneumatiky budou vozit pětitunová vozidla. Veškeré zpracování bude probíhat uvnitř. JUDr. Rousek se otázal, jaký bude zápach ze zpracování. Pan Kučera odpověděl, že se to dá přirovnat k papiňáku, když se vaří, kde je ventil pro odchod tlaku. Tato linka se pohybuje v nízkých hodnotách, ne jako spalovny nebo krematoria, při zpracování jde o teplotu asi 450 stupňů Celsia. Ing. Plšek řekl, že jako technikovi se tato myšlenka líbí, konečně s tím začíná někdo něco dělat, všude se pneumatiky vrší, samozřejmě nějaké zatížení zde bude, ale myslí si, že předpisy jsou dnes takové, že se to dá uhlídat. Pan starosta řekl, že pokud to dobře vnímáme, dnešní vyjádření ZM je proto, aby mohla být spuštěna EIA, pokud tento záměr neprojde přes EIA, žádný provoz se konat nebude, a pokud projde, bude probíhat zkušební provoz. Pan Kučera řekl, že pokud zastupitelstvo vysloví záporné stanovisko, tím to pro ně končí, pokud se vysloví kladně, ihned se založí společnost s ručením omezeným, do které budou vloženy prostředky na zřízení linky. Může se stát, že ve zkušebním provozu se zpracuje třeba jen jedna várka za týden, dokud se vše nevyladí. Nejde jen o vlastní provoz, jde i doprovodné činnosti jako prádelna, ubytování. Chtěl by spolupracovat s obcí, chce dát příležitost k práci zdejším lidem. Pan Kučera dále uvedl, že záměrem je zprovoznit čtyři skleníky s florou, v souvislosti s dalším rozšířením by bylo možno odkoupit i sousední velkou budovu, není tam žádná těžká fyzická práce, což je vhodné i pro lidi po padesáti letech. Pan Jandera řekl, že z diskuse vyplynuly obavy o silnici vedle železnice, tamtudy vedla řepná kampaň, což se podařilo vyřešit, ale jak dál řešit tuto situaci s opravami silnice. Pan Kučera odpověděl, že pokud to bude jedna z podmínek, dá se to do nich zakomponovat, aby bylo možno se na opravách a údržbě komunikace podílet, této odpovědnosti se nezříkají. Jsou ochotni a schopni se podílet na opravách, zpevnění komunikace, mostků na trase směrem na Neděliště. Pan starosta odpověděl, že komunikace kolem Jágrových směrem k areálu bývalého Dřevotvaru by měla jít za městem, dál od tohoto areálu už by se prostředky na údržbu mohly skládat, z tohoto důvodu by se mohly oslovit firmy z této lokality, které komunikaci využívají. Pan Jandera řekl, že volné pozemky tam jsou, jednou tam může vyrůst nějaká malá fabrika. Pan Kučera řekl, že klidně se to může dát do podmínek, vyslovují se k tomu kladně, nechtějí dělat problémy, ale chtějí najít řešení, pokud jim zastupitelé dají šanci. Ing. Plšek řekl, že doufá, že provoz bude prosperovat. 5

6 Pan Kučera řekl, že doufá v návratnost investice. Po hlasování pan Kučera řekl, že jeho úmyslem je dát lidem peníze, má sociální cítění, zaměstná nejen dvacet pět lidí v provozu, ale dá příležitost i třeba dalším z místních společností, které zajistí třeba ostrahu, lidem, kteří zajistí třeba úklid. Pan starosta poděkoval zástupcům společnosti MOZANTO, s.r.o. za účast na jednání. Pánové ze společnosti MOZANTO, s.r.o. se rozloučili a v 19:11 h. zasedání ZM opustili. 11/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice projednalo žádost společnosti MOZANTO s.r.o. a schvaluje umístění depolymerizační linky v areálu bývalého Dřevotvaru. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 Pan starosta uvedl, že jde o změnu režimu poskytnutí finančních prostředků společnosti Rodovská rozvojová o.p.s., při dalším jednání a po konzultaci s auditorkami bylo doporučeno postupovat formou půjčky. Rodovská rozvojová o.p.s. obdrží formou příspěvku částku Kč a částka Kč bude poskytnuta formou půjčky na dobu tří let s úrokovou sazbou 2 p. a. 12/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Smiřice 11/24/14, kterým byl schválen finanční příspěvek ve výši Kč Rodovské rozvojové o.p.s. tak, že Kč z této částky bude poskytnuto formou finančního příspěvku a Kč v souladu s ust. 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy o poskytnutí půjčky na dobu 3 let při úrokové sazbě 2 % p. a. s měsíční splátkou jistiny ve výši Kč. 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 ze dne Pan starosta uvedl, že nyní to bude série revokací a nových usnesení, například u to bylo nejprve schváleno na pana, pak si vše rozmysleli a požadují uvést do usnesení a kupní smlouvy oba. Pan se vzdal koupě garáže ze zdravotních důvodů, garáž bude prodána pouze manželům. 13/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 13/21/13 ze dne Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 14/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky č. 620/4 o celkové ploše 78,80 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 6

7 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 15/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 16/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/8 o celkové ploše 71 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 19/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/12 18/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/12 o celkové ploše 17,50 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 13. Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech Pan starosta uvedl, že se objevil dotaz jednoho nájemníka z těchto bytů na pozdější odkup bytu, pravidla pro prodej, která byla schválena, již pominula, jde o tři byty v domě Mlýnská 111 a jeden byt v domě Zámek 620. Prodávaly se byty v různých domech, v různých cenách, které byly stanoveny 7

8 podle úrovně provedených úprav. Po diskusi v RM bylo navrženo prodávat za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a prodej za hodnotu znaleckého posudku, to je pořád ještě slušné. Ing. Plšek řekl, že je to tak rozumné. Pan starosta doplnil, že cizím zájemcům se prodávalo i za cenu vyšší. 19/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje realizaci případných prodejů bytových jednotek a nebytových prostor v dosud privatizovaných bytových domech v hodnotě stanovené znaleckým posudkem. 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem v Rodově, kde se plánuje nová dostavba u pana. Už je i územní souhlas od stavebního úřadu, jsou i všechny smlouvy, i od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, chybí pouze smlouvy od manželů a pana. Mgr. Hottmarová upozornila, aby nebyl problém s hypotékou, kterou mají a pan. Pan starosta řekl, že snad s tím problém nebude, ale pokud by byl, usnesení by se revokovalo a řešilo by se to věcným břemenem. Pan starosta dodal, že v případě problémů by se v RM schválila smlouva s o provedení stavby, a pak by se to s nimi vypořádalo. 20/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi manželi, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 63/23 o výměře 3 m 2 oddělený z pozemku p. č. 63/2 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 21/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi panem, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 479/20 o výměře 1 m 2 oddělený z pozemku p. č. 479/5 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole Tento bod byl z programu 25. zasedání ZM stažen a o usnesení číslo 22/25/14 nebylo hlasováno. 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta uvedl, že přečte pouze znění usnesení, snad není třeba něco vysvětlovat. 23/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pana Ing. Milana Plška delegátem na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která se koná dne v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a. s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 8

9 17. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem Pan starosta řekl, že přečte pouze usnesení, základní informace byly řečeny na začátku. Vysvětlil krkolomnou textaci usnesení, že tak to je uvedeno ve smlouvě a také je to z důvodu nového občanského zákoníku. 24/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, kterou se zřizuje k pozemkům p. č. 135/14, p. č. 150/1, p. č. 150/2, p. č. 150/3 a p. č. 732/5 vše k. ú. Smiřice věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a pověřuje starostu jejím podpisem. K bodu č. VI programu: Diskuse Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse. Pan starosta řekl, že právě jsou vyvěšovány plakátky, které zvou na oslavy výročí deseti let od zřízení školního hřiště, budou probíhat ve spolupráci s tenisovým oddílem, který slaví osmdesát pět let od založení, bude tam i předváděčka přírodní posilovny, o kterou se zasadila mládež. Ing. Plšek v souvislosti s oslavami výročí osmdesáti pěti let tenisového oddílu poznamenal, že konečně se podařilo dokončit klubovnu. Mgr. Novotný poznamenal, že v Rodově jsou opět problémy se strouhou. Pan starosta odpověděl, že kdysi se zjišťovalo, zda tam někdo něco nevypouští, zatím se nic neprokázalo. Co se týká pozemků okolo strouhy, s platností nového občanského zákoníku přešla povinnost starat se o koryto na Povodí Labe, státní podnik jako vlastníka pozemků. Paní Klůzová se otázala, jak se nyní využívají prostory po bývalé spořitelně. Pan starosta odpověděl, že prostory byly nabízeny i přes realitní kancelář, ale neúspěšně, takže pokud by někdo věděl o nějakém zájemci, ale je třeba počítat, že památkáři zde nepovolí žádné větší stavební úpravy. Mgr. Hottmarová dodala, že v současné době je v části prostor umístěn server a fotografický archiv. Paní Klůzová se otázala na možnost, například vyhláškou, regulovat hluk v neděli jako třeba od sekaček. Mgr. Hottmarová odpověděla, že už text má připraven v počítači, je třeba říci si, co a jak, v jakých hodinách. Paní Klůzová se dále otázala, zda Vietnamec v obchodě po paní má zaplacen zábor veřejného prostranství. Ing. Filip řekl, že ano. K možnosti vydání vyhlášky o regulaci hluku, pokud jde o nějaké prosazení, Mgr. Hottmarová upozornila, že pokud půjde o dvě hodiny odpoledne v neděli, tak těžko půjde sehnat policii, městská policie nemusí zrovna mít službu a státní policie bude třeba někde jinde. Paní Klůzová dále upozornila, že u základní školy parkuje vozidlo asi pro doplňování automatů přímo v křižovatce a pak tam není přehled, když se vyjíždí z Brigádnické ulice. Mgr. Rohlena řekl, že na to upozorní. Mgr. Hottmarová se otázala, zda je opravdu nutné tuto vyhlášku o regulaci hluku připravovat. Do následné diskuse se zapojili pan starosta, Mgr. Hottmarová, Ing. Plšek, pan Šust, pan Kocián. Pan Šust řekl, že pokud si budou chtít sousedé dělat naschvály, pak si je stejně budou dělat, i když bude existovat vyhláška. Mgr. Hottmarová řekla, že není problém to připravit. Pan starosta řekl, že v současné době tento problém není tak palčivý, s vyhláškou navrhl zatím počkat. 9

10 Pan Kocián otázal, zda by bylo možné se podívat na schůdky, které vedou z Komenského ulice směrem ke školnímu hřišti, zda by bylo možno s nimi něco udělat, aby se tamtudy dalo projet třeba s kočárkem. Pan starosta odpověděl, že tam není mnoho místa, jsou tam schody, pak tak místo na projetí kola a stanoviště pro kontejnery. Pokud by se to sesvahovalo, tak se to bude v zimě smekat, i když se to bude solit. Pan Kocián poděkoval za opravu kanalizace u kotelny u školního hřiště. Pan starosta řekl, že úprava těchto schodů nebude tak akutní, dostat se tam dá i oklikou. MUDr. Jarolímek navrhl umístit po městě lavičky v zelených pásech pro starší lidi, například u školního hřiště a na sídlišti Gen. Govorova. Pan Kocián řekl, že stejně budou terčem vandalismu. Pan starosta odpověděl, že co se týká vandalismu, na náměstí budou umístěny kamery, ale ty tam nedohlédnou, když tam budou tak velké smrky, takže na období vegetačního klidu se připraví návrh revitalizace zeleně na náměstí. Mgr. Hottmarová uvedla, že vede práci studentky, která zpracovává téma revitalizace náměstí, v rámci této práce studentka prováděla i průzkum těchto dřevin, jejichž stav není nijak výborný. MUDr. Jarolímek se otázal, zda město provádí nějaký postřik proti plevelům. Pan starosta odpověděl, že ano, postřik byl proveden zhruba před měsícem a je to již vidět. Ing. Plšek uvedl několik informací z výroční zprávy za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan Jandera řekl, že na webových stránkách je možno získat aktuální informace o tom, kdy a kde hrozí sucho. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké příspěvky do diskuse. Žádné další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. Pan starosta ukončil diskusi a přečetl závěrečné usnesení. 25/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice ukládá a) Radě města zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání Zastupitelstva města uvedených v zápise b) Radě města zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými v rámci diskuse. K bodu č. VII programu: Závěr Na závěr pan starosta řekl, že tím se vyčerpal program dnešního zasedání, poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání, dodal, že další zasedání ZM je plánováno na červen a 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:57 h. ukončil. Zápis byl vyhotoven dne č. j.: 1965/Správ/14/JO Luboš Tuzar v. r., starosta města Ing. Eva Svobodová v. r., ověřovatelka zápisu Lubomír Jandera v. r., ověřovatel zápisu Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), uložen na správním odboru podatelně MěÚ Smiřice k nahlédnutí. 10

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 03.11.2014 od 18:00 h. v pravém přísálí Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. ve Smiřicích Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 10.03.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 12 členů ZM dle prezenční listiny JUDr. Pavel Rousek

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 16.06.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 15 členů ZM dle prezenční listiny Jiří Svoboda

Více

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 23.02.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 12 členů ZM dle prezenční listiny MUDr. Jiří Jarolímek

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 15. 03. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Z á p i s 22. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 9.9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Předsedající starostka obce p. Naděžda Suchomelová zahájila 22. zasedání

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.3.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. února 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil.

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil. Z Á P I S 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 13. 4. 2016 Přítomno : 13 (omluvili se Petr Skalka a Antonín Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více