z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice"

Transkript

1 Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 13 členů ZM dle prezenční listiny Jiří Hájek Martin Černý Marie Fejglová Jan Koudelka P r o g r a m j e d n á n í I. Zahájení II. Organizační záležitosti III. Kontrola usnesení IV. Informace z jednání RM V. Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/ Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 8. Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/ Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. VI. Diskuse VII. Závěr K bodu č. I programu: Zahájení Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen ZM ) za účasti 12 členů ZM a uvítal přítomné. Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby. Pan starosta oznámil, že k šestnácti bodům k projednání přibyl ještě další bod, dnes přišla smlouva na zřízení věcného břemene od společnosti RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu plynovodní přípojky za Dvoranou. Pan Jandera navrhl vypustit z programu bod, pod kterým měla být projednána zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole, kontrola byla provedena, ale nejsou k dispozici materiály. Ing. Plšek oznámil, že má pro zájemce k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta se dále otázal, zda má někdo ještě něco k doplnění do programu. Žádný návrh na doplnění programu nebyl podán. 1

2 1/25/14 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. II programu: Organizační záležitosti 2/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice volí: a) návrhovou komisi: Mgr. Jan Novotný Mgr. Petr Rohlena Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 3/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: b) ověřovatele zápisu: Ing. Eva Svobodová Lubomír Jandera Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 4/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: c) zapisovatelku: Marcela Joštová Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. III programu: Kontrola usnesení Kontrolu usnesení z 23. a 24. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt. Pan starosta se otázal, zda jsou ke kontrole usnesení nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 5/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 23. a 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města Rada města Smiřice (dále jen RM ) se sešla za období od 23. zasedání ZM dne do dnešního zasedání ZM celkem 7x. Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy přítomných. Pan Jandera se otázal k bodu číslo 78/2014, prodej neupotřebitelného majetku města - zametací stroj TENANT, jak to vypadá s prodejem. Pan starosta odpověděl, že prodej byl realizován, byl zpracován znalecký posudek, stroj odkoupil Bazar strojů v Cukrovarské ulici, nakonec byl prodán za vyšší cenu, než jakou udával znalecký posudek, asi za Kč. Pan Jandera se dále otázal k bodu číslo 85/2014, výběr dodavatele městského kamerového systému. Pan starosta odpověděl, že bylo poptáno pět firem, dvě firmy se nepřihlásily, odůvodnily to kapacitními možnostmi, od třech firem byla obdržena nabídka, vybrána byla společnost AG COM, a. s. s nejlepší nabídkou. Ing. Plšek se otázal k bodu číslo 87/2014, smlouva o dílo s firmou Vladimír Vávrů, Vlkov 18 (obnova fasády a odvodnění bytového domu Zámek 620). 2

3 Pan starosta odpověděl, že jde o ten velký dům vzadu v zámeckém areálu, začínat se bude s fasádou už teď v květnu, potrvá to asi do září, památkáři trvají na dodržení vzhledu, takže to bude složitější, bude se dělat odvlhčení objektu a budou se doplňovat chybějící římsy. Pan Jandera se otázal, co je to za firmu a zda bylo provedeno nějaké výběrové řízení. Pan starosta odpověděl, že byly poptávány firmy, ale je to podlimitní zakázka do Kč, tato firma už provádí rekonstrukci objektu čp. 17 na služebnu Policie ČR, jsou s nimi velice dobré zkušenosti. V 18:25 h. se dostavil pan MUDr. Jiří Jarolímek. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké další dotazy k bodům projednávaným v RM. Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 6/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva města konaného do dnešního zasedání Zastupitelstva města. K bodu č. V programu: Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/2014 Pan starosta uvedl, že nyní se budou projednávat problémy, jak bylo řečeno na začátku, přibyl jeden bod k projednání, naopak se nebude hlasovat o bodu číslo 15, což je zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole. Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru. Ing. Luňáček uvedl, že materiály byly před dvěma týdny elektronicky rozeslány zastupitelům a Finančnímu výboru ZM. Touto změnou se aktualizují skutečnosti v rozpočtu roku 2014, které se promítají v příjmové i výdajové části. Na základě čtvrtletního vyhodnocení vývoje daňových příjmů se povyšuje DPH o Kč. Ing. Luňáček pokračoval, že dále v neadresné části se nastavuje rozpočet za odvody z odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu. Na paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj se nastavuje rozpočet za realizaci odprodeje krátkodobého a DDM majetku a ostatního Hmotného dlouhodobého majetku, což je v souvislosti se zmiňovaným zametacím strojem TENANT. Dále byly upraveny příjmy ze vstupného na loutkovém divadle, uložené sankce městské policie a na paragrafu 6171 Činnost místní správy. Ing. Luňáček dále řekl, že stejná částka Kč se rozděluje do jednotlivých paragrafů na straně výdajů územně samosprávného celku. Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč na kapli, paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč, což jsou finanční příspěvky na volnočasové aktivity schválené v RM, paragraf 3612 Bytové hospodářství Kč na opravu fasád bytových domů na Palackého ulici a paragraf 3613 Nebytové hospodářství Kč na posílení investic. Další prostředky ve výši Kč směřují na posílení investice v souvislosti s akcí na Oboře, na obnovu lávky. Tato položka nebyla v dokumentu, který byl zastupitelům zaslán, podchycena. Ing. Luňáček pokračoval, že k jedinému snížení rozpočtu v oblasti výdajů dochází na paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. V souvislosti s realizovanými odvody DPH za první čtvrtletí, uplatněnými odpočty na stavební akci Služebna Policie ČR vracíme rozpočet mírně pod úroveň původně schválené R-1. K výdajům na tomto paragrafu nedojde ani v následujícím období. V souvislosti se zpracováním čtvrtletního přiznání DPH k , za první čtvrtletí roku 2014, uplatňujeme u Finančního úřadu v Hradci Králové nadměrný odpočet DPH ve výši Kč. Ing. Luňáček řekl, že rozpočet územně samosprávného celku po zapracování uvedené změny číslo 3 bude mít hodnotu příjmů Kč a výdajů Kč. Saldo, příjmy výdaje Kč tvoří splátky půjčených prostředků v roce 2014, tedy za byty v domě čp. 122 a úvěr na traktůrek. Pan starosta dodal, že materiál na pochozí část lávky je již zajištěn. Dále se otázal Ing. Filipa, zda má nějaké zprávy od pana Kamenického stran termínu realizace obnovy lávky. Ing. Filip odpověděl, že malá lávka bude realizována v průběhu května a velká lávka v průběhu června a je slíbeno od pana Kamenického, že bude hotová do začátku prázdnin. 3

4 Pan starosta dále uvedl, že na účtech města je nyní Kč, Kč na účtu v České spořitelně a Kč na účtu v České národní bance, tyto prostředky samozřejmě budou ubývat tak, jak se budou realizovat jednotlivé akce. Pan starosta dodal, že ohledně daňových příjmů jsou zatím dobré zprávy, pokud to bude pokračovat v tomto směru, mohli bychom daňové příjmy přeplnit o Kč až Kč. Pan starosta se otázal na stanovisko Finančního výboru ZM ke změně č. 3/2014. Pan Šust, předseda Finančního výboru ZM, odpověděl, že výbor se se změnou seznámil, projednal ji a doporučuje ji ke schválení. Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 7/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2014, která je přílohou č. 1 zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. 2. Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice Ing. Luňáček uvedl, že návrh směrnice byl zastupitelům zaslán v předstihu stejně jako změna rozpočtu číslo 3/2014 k případným připomínkám. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne Vydáním vyhlášky se naplňuje ustanovení 4 odst. 8 písm. w) zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 8/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice. 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2013 Mgr. Hottmarová uvedla, že inventarizace byla provedena na základě příkazu tajemníka z loňského září, žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, nadstandardně byla provedena inventarizace z hlediska počítačového programu, nový program umožní podrobnější popis majetku. Dále bylo rozhodnuto o výměně osob v inventarizačních komisích pro lepší vnitřní kontrolu. Celý šanon inventarizace je k dispozici k nahlédnutí. 9/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok 2014 Pan starosta uvedl, že dva příspěvky přesahují pravomoc RM, tedy výši Kč, a to oddílu kopané SK Smiřice příspěvek Kč na dopravu a rozvoj a Střeleckému klubu ve výši Kč na nákup pozemku pod budovou klubovny. Snahou bylo pomoci různým organizacím v případech, jako byl nákup nového stroje na kuželnu nebo třeba dokončení klubovny oddílu tenisu. Mgr. Hottmarová doplnila, že střelci zdůvodnili žádost tím, že pozemek, který není v jejich vlastnictví, jim komplikuje získávání dotací a také měli obavy z hlediska nového občanského zákoníku. 4

5 10/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantové strategie města na rok 2014 oddílu kopané SK Smiřice ve výši Kč a Střeleckému klubu ve výši Kč. 5. Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru Pan starosta uvedl, že minule na ZM byl tento bod odsunut na dnešní zasedání, jeden potencionální investor, firma Parentreal a. s., od záměru oficiálně písemně odstoupil. Druhý investor, firma MOZANTO, s.r.o. stále zájem má, její zástupci pan Kučera a pan Kučera jsou nyní přítomni. Pan starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi a vznášení dotazů. Pan Kocián se otázal, jak to bude působit, co se týká hluku a ovzduší. Pan Kučera odpověděl, že největší hluk vydává drtička, samotný proces je tichý, probíhá v kotli, pneumatika například z nákladního vozidla IVECO je rozdrcená asi za patnáct vteřin, hluk se rovná průmyslovému vysavači u benzínové čerpací stanice, co se týká ovzduší, musí tam být taková soustava filtrů, aby do ovzduší šlo minimum škodlivin. Pan Kocián se dále otázal, kolik nákladních vozidel projede při plném provozu. Pan kučera odpověděl, že v dopoledním provozu přijede asi pět vozidel s materiálem, odjede jedno vozidlo s olejem, a jedno s materiálem, který se nebude zde zpracovávat. Pan Kocián řekl, že tedy každý den tamtudy projede sedm nákladních vozidel. Pan Kučera, že ano, sedm. Ing. Koldrt podotkl, že tedy žádná skládka zde nebude plánována, bude se jednat pouze o zpracování. Pan Kučera odpověděl, že naprosto to odmítá, žádná skládka se zřizovat nebude, podle něho je to časovaná bomba, proto není plánováno zpracování plastů, jejichž skládka se prostě neuhlídá, kdežto pneumatika ano. Paní Klůzová se otázala, jaká bude tonáž vozidel, která budou vozit materiál. Pan Kučera odpověděl, že pokud budou pneumatiky nadrcené, přivezlo by to jedno dvacetitunové vozidlo, pneumatika v celku obsahuje také vzduch, tyto pneumatiky budou vozit pětitunová vozidla. Veškeré zpracování bude probíhat uvnitř. JUDr. Rousek se otázal, jaký bude zápach ze zpracování. Pan Kučera odpověděl, že se to dá přirovnat k papiňáku, když se vaří, kde je ventil pro odchod tlaku. Tato linka se pohybuje v nízkých hodnotách, ne jako spalovny nebo krematoria, při zpracování jde o teplotu asi 450 stupňů Celsia. Ing. Plšek řekl, že jako technikovi se tato myšlenka líbí, konečně s tím začíná někdo něco dělat, všude se pneumatiky vrší, samozřejmě nějaké zatížení zde bude, ale myslí si, že předpisy jsou dnes takové, že se to dá uhlídat. Pan starosta řekl, že pokud to dobře vnímáme, dnešní vyjádření ZM je proto, aby mohla být spuštěna EIA, pokud tento záměr neprojde přes EIA, žádný provoz se konat nebude, a pokud projde, bude probíhat zkušební provoz. Pan Kučera řekl, že pokud zastupitelstvo vysloví záporné stanovisko, tím to pro ně končí, pokud se vysloví kladně, ihned se založí společnost s ručením omezeným, do které budou vloženy prostředky na zřízení linky. Může se stát, že ve zkušebním provozu se zpracuje třeba jen jedna várka za týden, dokud se vše nevyladí. Nejde jen o vlastní provoz, jde i doprovodné činnosti jako prádelna, ubytování. Chtěl by spolupracovat s obcí, chce dát příležitost k práci zdejším lidem. Pan Kučera dále uvedl, že záměrem je zprovoznit čtyři skleníky s florou, v souvislosti s dalším rozšířením by bylo možno odkoupit i sousední velkou budovu, není tam žádná těžká fyzická práce, což je vhodné i pro lidi po padesáti letech. Pan Jandera řekl, že z diskuse vyplynuly obavy o silnici vedle železnice, tamtudy vedla řepná kampaň, což se podařilo vyřešit, ale jak dál řešit tuto situaci s opravami silnice. Pan Kučera odpověděl, že pokud to bude jedna z podmínek, dá se to do nich zakomponovat, aby bylo možno se na opravách a údržbě komunikace podílet, této odpovědnosti se nezříkají. Jsou ochotni a schopni se podílet na opravách, zpevnění komunikace, mostků na trase směrem na Neděliště. Pan starosta odpověděl, že komunikace kolem Jágrových směrem k areálu bývalého Dřevotvaru by měla jít za městem, dál od tohoto areálu už by se prostředky na údržbu mohly skládat, z tohoto důvodu by se mohly oslovit firmy z této lokality, které komunikaci využívají. Pan Jandera řekl, že volné pozemky tam jsou, jednou tam může vyrůst nějaká malá fabrika. Pan Kučera řekl, že klidně se to může dát do podmínek, vyslovují se k tomu kladně, nechtějí dělat problémy, ale chtějí najít řešení, pokud jim zastupitelé dají šanci. Ing. Plšek řekl, že doufá, že provoz bude prosperovat. 5

6 Pan Kučera řekl, že doufá v návratnost investice. Po hlasování pan Kučera řekl, že jeho úmyslem je dát lidem peníze, má sociální cítění, zaměstná nejen dvacet pět lidí v provozu, ale dá příležitost i třeba dalším z místních společností, které zajistí třeba ostrahu, lidem, kteří zajistí třeba úklid. Pan starosta poděkoval zástupcům společnosti MOZANTO, s.r.o. za účast na jednání. Pánové ze společnosti MOZANTO, s.r.o. se rozloučili a v 19:11 h. zasedání ZM opustili. 11/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice projednalo žádost společnosti MOZANTO s.r.o. a schvaluje umístění depolymerizační linky v areálu bývalého Dřevotvaru. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 Pan starosta uvedl, že jde o změnu režimu poskytnutí finančních prostředků společnosti Rodovská rozvojová o.p.s., při dalším jednání a po konzultaci s auditorkami bylo doporučeno postupovat formou půjčky. Rodovská rozvojová o.p.s. obdrží formou příspěvku částku Kč a částka Kč bude poskytnuta formou půjčky na dobu tří let s úrokovou sazbou 2 p. a. 12/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Smiřice 11/24/14, kterým byl schválen finanční příspěvek ve výši Kč Rodovské rozvojové o.p.s. tak, že Kč z této částky bude poskytnuto formou finančního příspěvku a Kč v souladu s ust. 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy o poskytnutí půjčky na dobu 3 let při úrokové sazbě 2 % p. a. s měsíční splátkou jistiny ve výši Kč. 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 ze dne Pan starosta uvedl, že nyní to bude série revokací a nových usnesení, například u to bylo nejprve schváleno na pana, pak si vše rozmysleli a požadují uvést do usnesení a kupní smlouvy oba. Pan se vzdal koupě garáže ze zdravotních důvodů, garáž bude prodána pouze manželům. 13/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 13/21/13 ze dne Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 14/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky č. 620/4 o celkové ploše 78,80 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 6

7 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 15/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 16/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/8 o celkové ploše 71 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 19/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/12 18/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/12 o celkové ploše 17,50 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 13. Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech Pan starosta uvedl, že se objevil dotaz jednoho nájemníka z těchto bytů na pozdější odkup bytu, pravidla pro prodej, která byla schválena, již pominula, jde o tři byty v domě Mlýnská 111 a jeden byt v domě Zámek 620. Prodávaly se byty v různých domech, v různých cenách, které byly stanoveny 7

8 podle úrovně provedených úprav. Po diskusi v RM bylo navrženo prodávat za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a prodej za hodnotu znaleckého posudku, to je pořád ještě slušné. Ing. Plšek řekl, že je to tak rozumné. Pan starosta doplnil, že cizím zájemcům se prodávalo i za cenu vyšší. 19/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje realizaci případných prodejů bytových jednotek a nebytových prostor v dosud privatizovaných bytových domech v hodnotě stanovené znaleckým posudkem. 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem v Rodově, kde se plánuje nová dostavba u pana. Už je i územní souhlas od stavebního úřadu, jsou i všechny smlouvy, i od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, chybí pouze smlouvy od manželů a pana. Mgr. Hottmarová upozornila, aby nebyl problém s hypotékou, kterou mají a pan. Pan starosta řekl, že snad s tím problém nebude, ale pokud by byl, usnesení by se revokovalo a řešilo by se to věcným břemenem. Pan starosta dodal, že v případě problémů by se v RM schválila smlouva s o provedení stavby, a pak by se to s nimi vypořádalo. 20/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi manželi, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 63/23 o výměře 3 m 2 oddělený z pozemku p. č. 63/2 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 21/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi panem, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 479/20 o výměře 1 m 2 oddělený z pozemku p. č. 479/5 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole Tento bod byl z programu 25. zasedání ZM stažen a o usnesení číslo 22/25/14 nebylo hlasováno. 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta uvedl, že přečte pouze znění usnesení, snad není třeba něco vysvětlovat. 23/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pana Ing. Milana Plška delegátem na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která se koná dne v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a. s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 8

9 17. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem Pan starosta řekl, že přečte pouze usnesení, základní informace byly řečeny na začátku. Vysvětlil krkolomnou textaci usnesení, že tak to je uvedeno ve smlouvě a také je to z důvodu nového občanského zákoníku. 24/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, kterou se zřizuje k pozemkům p. č. 135/14, p. č. 150/1, p. č. 150/2, p. č. 150/3 a p. č. 732/5 vše k. ú. Smiřice věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a pověřuje starostu jejím podpisem. K bodu č. VI programu: Diskuse Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse. Pan starosta řekl, že právě jsou vyvěšovány plakátky, které zvou na oslavy výročí deseti let od zřízení školního hřiště, budou probíhat ve spolupráci s tenisovým oddílem, který slaví osmdesát pět let od založení, bude tam i předváděčka přírodní posilovny, o kterou se zasadila mládež. Ing. Plšek v souvislosti s oslavami výročí osmdesáti pěti let tenisového oddílu poznamenal, že konečně se podařilo dokončit klubovnu. Mgr. Novotný poznamenal, že v Rodově jsou opět problémy se strouhou. Pan starosta odpověděl, že kdysi se zjišťovalo, zda tam někdo něco nevypouští, zatím se nic neprokázalo. Co se týká pozemků okolo strouhy, s platností nového občanského zákoníku přešla povinnost starat se o koryto na Povodí Labe, státní podnik jako vlastníka pozemků. Paní Klůzová se otázala, jak se nyní využívají prostory po bývalé spořitelně. Pan starosta odpověděl, že prostory byly nabízeny i přes realitní kancelář, ale neúspěšně, takže pokud by někdo věděl o nějakém zájemci, ale je třeba počítat, že památkáři zde nepovolí žádné větší stavební úpravy. Mgr. Hottmarová dodala, že v současné době je v části prostor umístěn server a fotografický archiv. Paní Klůzová se otázala na možnost, například vyhláškou, regulovat hluk v neděli jako třeba od sekaček. Mgr. Hottmarová odpověděla, že už text má připraven v počítači, je třeba říci si, co a jak, v jakých hodinách. Paní Klůzová se dále otázala, zda Vietnamec v obchodě po paní má zaplacen zábor veřejného prostranství. Ing. Filip řekl, že ano. K možnosti vydání vyhlášky o regulaci hluku, pokud jde o nějaké prosazení, Mgr. Hottmarová upozornila, že pokud půjde o dvě hodiny odpoledne v neděli, tak těžko půjde sehnat policii, městská policie nemusí zrovna mít službu a státní policie bude třeba někde jinde. Paní Klůzová dále upozornila, že u základní školy parkuje vozidlo asi pro doplňování automatů přímo v křižovatce a pak tam není přehled, když se vyjíždí z Brigádnické ulice. Mgr. Rohlena řekl, že na to upozorní. Mgr. Hottmarová se otázala, zda je opravdu nutné tuto vyhlášku o regulaci hluku připravovat. Do následné diskuse se zapojili pan starosta, Mgr. Hottmarová, Ing. Plšek, pan Šust, pan Kocián. Pan Šust řekl, že pokud si budou chtít sousedé dělat naschvály, pak si je stejně budou dělat, i když bude existovat vyhláška. Mgr. Hottmarová řekla, že není problém to připravit. Pan starosta řekl, že v současné době tento problém není tak palčivý, s vyhláškou navrhl zatím počkat. 9

10 Pan Kocián otázal, zda by bylo možné se podívat na schůdky, které vedou z Komenského ulice směrem ke školnímu hřišti, zda by bylo možno s nimi něco udělat, aby se tamtudy dalo projet třeba s kočárkem. Pan starosta odpověděl, že tam není mnoho místa, jsou tam schody, pak tak místo na projetí kola a stanoviště pro kontejnery. Pokud by se to sesvahovalo, tak se to bude v zimě smekat, i když se to bude solit. Pan Kocián poděkoval za opravu kanalizace u kotelny u školního hřiště. Pan starosta řekl, že úprava těchto schodů nebude tak akutní, dostat se tam dá i oklikou. MUDr. Jarolímek navrhl umístit po městě lavičky v zelených pásech pro starší lidi, například u školního hřiště a na sídlišti Gen. Govorova. Pan Kocián řekl, že stejně budou terčem vandalismu. Pan starosta odpověděl, že co se týká vandalismu, na náměstí budou umístěny kamery, ale ty tam nedohlédnou, když tam budou tak velké smrky, takže na období vegetačního klidu se připraví návrh revitalizace zeleně na náměstí. Mgr. Hottmarová uvedla, že vede práci studentky, která zpracovává téma revitalizace náměstí, v rámci této práce studentka prováděla i průzkum těchto dřevin, jejichž stav není nijak výborný. MUDr. Jarolímek se otázal, zda město provádí nějaký postřik proti plevelům. Pan starosta odpověděl, že ano, postřik byl proveden zhruba před měsícem a je to již vidět. Ing. Plšek uvedl několik informací z výroční zprávy za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan Jandera řekl, že na webových stránkách je možno získat aktuální informace o tom, kdy a kde hrozí sucho. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké příspěvky do diskuse. Žádné další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. Pan starosta ukončil diskusi a přečetl závěrečné usnesení. 25/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice ukládá a) Radě města zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání Zastupitelstva města uvedených v zápise b) Radě města zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými v rámci diskuse. K bodu č. VII programu: Závěr Na závěr pan starosta řekl, že tím se vyčerpal program dnešního zasedání, poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání, dodal, že další zasedání ZM je plánováno na červen a 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:57 h. ukončil. Zápis byl vyhotoven dne č. j.: 1965/Správ/14/JO Luboš Tuzar v. r., starosta města Ing. Eva Svobodová v. r., ověřovatelka zápisu Lubomír Jandera v. r., ověřovatel zápisu Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), uložen na správním odboru podatelně MěÚ Smiřice k nahlédnutí. 10

z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 16.06.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 15 členů ZM dle prezenční listiny Jiří Svoboda

Více

z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 10.03.2014 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 12 členů ZM dle prezenční listiny JUDr. Pavel Rousek

Více

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 23.02.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 12 členů ZM dle prezenční listiny MUDr. Jiří Jarolímek

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 22.06.2015 v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 13 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Ing.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více