z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice"

Transkript

1 Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne v 18:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 13 členů ZM dle prezenční listiny Jiří Hájek Martin Černý Marie Fejglová Jan Koudelka P r o g r a m j e d n á n í I. Zahájení II. Organizační záležitosti III. Kontrola usnesení IV. Informace z jednání RM V. Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/ Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 8. Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/ Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/ Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. VI. Diskuse VII. Závěr K bodu č. I programu: Zahájení Starosta města pan Luboš Tuzar v 18:00 h. zahájil jednání Zastupitelstva města Smiřice (dále jen ZM ) za účasti 12 členů ZM a uvítal přítomné. Dále pan starosta konstatoval řádné vyhlášení zasedání ZM obvyklými způsoby. Pan starosta oznámil, že k šestnácti bodům k projednání přibyl ještě další bod, dnes přišla smlouva na zřízení věcného břemene od společnosti RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu plynovodní přípojky za Dvoranou. Pan Jandera navrhl vypustit z programu bod, pod kterým měla být projednána zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole, kontrola byla provedena, ale nejsou k dispozici materiály. Ing. Plšek oznámil, že má pro zájemce k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta se dále otázal, zda má někdo ještě něco k doplnění do programu. Žádný návrh na doplnění programu nebyl podán. 1

2 1/25/14 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. II programu: Organizační záležitosti 2/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice volí: a) návrhovou komisi: Mgr. Jan Novotný Mgr. Petr Rohlena Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 3/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: b) ověřovatele zápisu: Ing. Eva Svobodová Lubomír Jandera Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 4/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice určuje: c) zapisovatelku: Marcela Joštová Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. III programu: Kontrola usnesení Kontrolu usnesení z 23. a 24. zasedání ZM přednesl místostarosta Ing. Ladislav Koldrt. Pan starosta se otázal, zda jsou ke kontrole usnesení nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 5/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 23. a 24. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu č. IV programu: Informace z jednání Rady města Rada města Smiřice (dále jen RM ) se sešla za období od 23. zasedání ZM dne do dnešního zasedání ZM celkem 7x. Pan starosta neuváděl žádné konkrétní body projednávané v RM a nechal prostor pro dotazy přítomných. Pan Jandera se otázal k bodu číslo 78/2014, prodej neupotřebitelného majetku města - zametací stroj TENANT, jak to vypadá s prodejem. Pan starosta odpověděl, že prodej byl realizován, byl zpracován znalecký posudek, stroj odkoupil Bazar strojů v Cukrovarské ulici, nakonec byl prodán za vyšší cenu, než jakou udával znalecký posudek, asi za Kč. Pan Jandera se dále otázal k bodu číslo 85/2014, výběr dodavatele městského kamerového systému. Pan starosta odpověděl, že bylo poptáno pět firem, dvě firmy se nepřihlásily, odůvodnily to kapacitními možnostmi, od třech firem byla obdržena nabídka, vybrána byla společnost AG COM, a. s. s nejlepší nabídkou. Ing. Plšek se otázal k bodu číslo 87/2014, smlouva o dílo s firmou Vladimír Vávrů, Vlkov 18 (obnova fasády a odvodnění bytového domu Zámek 620). 2

3 Pan starosta odpověděl, že jde o ten velký dům vzadu v zámeckém areálu, začínat se bude s fasádou už teď v květnu, potrvá to asi do září, památkáři trvají na dodržení vzhledu, takže to bude složitější, bude se dělat odvlhčení objektu a budou se doplňovat chybějící římsy. Pan Jandera se otázal, co je to za firmu a zda bylo provedeno nějaké výběrové řízení. Pan starosta odpověděl, že byly poptávány firmy, ale je to podlimitní zakázka do Kč, tato firma už provádí rekonstrukci objektu čp. 17 na služebnu Policie ČR, jsou s nimi velice dobré zkušenosti. V 18:25 h. se dostavil pan MUDr. Jiří Jarolímek. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké další dotazy k bodům projednávaným v RM. Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 6/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o jednáních Rady města od 23. zasedání Zastupitelstva města konaného do dnešního zasedání Zastupitelstva města. K bodu č. V programu: Projednání problémů města 1. Změna rozpočtu č. 3/2014 Pan starosta uvedl, že nyní se budou projednávat problémy, jak bylo řečeno na začátku, přibyl jeden bod k projednání, naopak se nebude hlasovat o bodu číslo 15, což je zpráva Kontrolního výboru ZM o provedené kontrole. Pan starosta předal slovo Ing. Luňáčkovi, vedoucímu ekonomického odboru. Ing. Luňáček uvedl, že materiály byly před dvěma týdny elektronicky rozeslány zastupitelům a Finančnímu výboru ZM. Touto změnou se aktualizují skutečnosti v rozpočtu roku 2014, které se promítají v příjmové i výdajové části. Na základě čtvrtletního vyhodnocení vývoje daňových příjmů se povyšuje DPH o Kč. Ing. Luňáček pokračoval, že dále v neadresné části se nastavuje rozpočet za odvody z odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu. Na paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj se nastavuje rozpočet za realizaci odprodeje krátkodobého a DDM majetku a ostatního Hmotného dlouhodobého majetku, což je v souvislosti se zmiňovaným zametacím strojem TENANT. Dále byly upraveny příjmy ze vstupného na loutkovém divadle, uložené sankce městské policie a na paragrafu 6171 Činnost místní správy. Ing. Luňáček dále řekl, že stejná částka Kč se rozděluje do jednotlivých paragrafů na straně výdajů územně samosprávného celku. Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč na kapli, paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč, což jsou finanční příspěvky na volnočasové aktivity schválené v RM, paragraf 3612 Bytové hospodářství Kč na opravu fasád bytových domů na Palackého ulici a paragraf 3613 Nebytové hospodářství Kč na posílení investic. Další prostředky ve výši Kč směřují na posílení investice v souvislosti s akcí na Oboře, na obnovu lávky. Tato položka nebyla v dokumentu, který byl zastupitelům zaslán, podchycena. Ing. Luňáček pokračoval, že k jedinému snížení rozpočtu v oblasti výdajů dochází na paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. V souvislosti s realizovanými odvody DPH za první čtvrtletí, uplatněnými odpočty na stavební akci Služebna Policie ČR vracíme rozpočet mírně pod úroveň původně schválené R-1. K výdajům na tomto paragrafu nedojde ani v následujícím období. V souvislosti se zpracováním čtvrtletního přiznání DPH k , za první čtvrtletí roku 2014, uplatňujeme u Finančního úřadu v Hradci Králové nadměrný odpočet DPH ve výši Kč. Ing. Luňáček řekl, že rozpočet územně samosprávného celku po zapracování uvedené změny číslo 3 bude mít hodnotu příjmů Kč a výdajů Kč. Saldo, příjmy výdaje Kč tvoří splátky půjčených prostředků v roce 2014, tedy za byty v domě čp. 122 a úvěr na traktůrek. Pan starosta dodal, že materiál na pochozí část lávky je již zajištěn. Dále se otázal Ing. Filipa, zda má nějaké zprávy od pana Kamenického stran termínu realizace obnovy lávky. Ing. Filip odpověděl, že malá lávka bude realizována v průběhu května a velká lávka v průběhu června a je slíbeno od pana Kamenického, že bude hotová do začátku prázdnin. 3

4 Pan starosta dále uvedl, že na účtech města je nyní Kč, Kč na účtu v České spořitelně a Kč na účtu v České národní bance, tyto prostředky samozřejmě budou ubývat tak, jak se budou realizovat jednotlivé akce. Pan starosta dodal, že ohledně daňových příjmů jsou zatím dobré zprávy, pokud to bude pokračovat v tomto směru, mohli bychom daňové příjmy přeplnit o Kč až Kč. Pan starosta se otázal na stanovisko Finančního výboru ZM ke změně č. 3/2014. Pan Šust, předseda Finančního výboru ZM, odpověděl, že výbor se se změnou seznámil, projednal ji a doporučuje ji ke schválení. Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaké dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 7/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2014, která je přílohou č. 1 zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. 2. Vnitřní směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice Ing. Luňáček uvedl, že návrh směrnice byl zastupitelům zaslán v předstihu stejně jako změna rozpočtu číslo 3/2014 k případným připomínkám. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne Vydáním vyhlášky se naplňuje ustanovení 4 odst. 8 písm. w) zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 8/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky města Smiřice. 3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2013 Mgr. Hottmarová uvedla, že inventarizace byla provedena na základě příkazu tajemníka z loňského září, žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, nadstandardně byla provedena inventarizace z hlediska počítačového programu, nový program umožní podrobnější popis majetku. Dále bylo rozhodnuto o výměně osob v inventarizačních komisích pro lepší vnitřní kontrolu. Celý šanon inventarizace je k dispozici k nahlédnutí. 9/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků města za rok Finanční příspěvky v rámci grantové strategie města na rok 2014 Pan starosta uvedl, že dva příspěvky přesahují pravomoc RM, tedy výši Kč, a to oddílu kopané SK Smiřice příspěvek Kč na dopravu a rozvoj a Střeleckému klubu ve výši Kč na nákup pozemku pod budovou klubovny. Snahou bylo pomoci různým organizacím v případech, jako byl nákup nového stroje na kuželnu nebo třeba dokončení klubovny oddílu tenisu. Mgr. Hottmarová doplnila, že střelci zdůvodnili žádost tím, že pozemek, který není v jejich vlastnictví, jim komplikuje získávání dotací a také měli obavy z hlediska nového občanského zákoníku. 4

5 10/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantové strategie města na rok 2014 oddílu kopané SK Smiřice ve výši Kč a Střeleckému klubu ve výši Kč. 5. Vybudování depolymerizační linky firmy MOZANTO s.r.o. v areálu bývalého Dřevotvaru Pan starosta uvedl, že minule na ZM byl tento bod odsunut na dnešní zasedání, jeden potencionální investor, firma Parentreal a. s., od záměru oficiálně písemně odstoupil. Druhý investor, firma MOZANTO, s.r.o. stále zájem má, její zástupci pan Kučera a pan Kučera jsou nyní přítomni. Pan starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi a vznášení dotazů. Pan Kocián se otázal, jak to bude působit, co se týká hluku a ovzduší. Pan Kučera odpověděl, že největší hluk vydává drtička, samotný proces je tichý, probíhá v kotli, pneumatika například z nákladního vozidla IVECO je rozdrcená asi za patnáct vteřin, hluk se rovná průmyslovému vysavači u benzínové čerpací stanice, co se týká ovzduší, musí tam být taková soustava filtrů, aby do ovzduší šlo minimum škodlivin. Pan Kocián se dále otázal, kolik nákladních vozidel projede při plném provozu. Pan kučera odpověděl, že v dopoledním provozu přijede asi pět vozidel s materiálem, odjede jedno vozidlo s olejem, a jedno s materiálem, který se nebude zde zpracovávat. Pan Kocián řekl, že tedy každý den tamtudy projede sedm nákladních vozidel. Pan Kučera, že ano, sedm. Ing. Koldrt podotkl, že tedy žádná skládka zde nebude plánována, bude se jednat pouze o zpracování. Pan Kučera odpověděl, že naprosto to odmítá, žádná skládka se zřizovat nebude, podle něho je to časovaná bomba, proto není plánováno zpracování plastů, jejichž skládka se prostě neuhlídá, kdežto pneumatika ano. Paní Klůzová se otázala, jaká bude tonáž vozidel, která budou vozit materiál. Pan Kučera odpověděl, že pokud budou pneumatiky nadrcené, přivezlo by to jedno dvacetitunové vozidlo, pneumatika v celku obsahuje také vzduch, tyto pneumatiky budou vozit pětitunová vozidla. Veškeré zpracování bude probíhat uvnitř. JUDr. Rousek se otázal, jaký bude zápach ze zpracování. Pan Kučera odpověděl, že se to dá přirovnat k papiňáku, když se vaří, kde je ventil pro odchod tlaku. Tato linka se pohybuje v nízkých hodnotách, ne jako spalovny nebo krematoria, při zpracování jde o teplotu asi 450 stupňů Celsia. Ing. Plšek řekl, že jako technikovi se tato myšlenka líbí, konečně s tím začíná někdo něco dělat, všude se pneumatiky vrší, samozřejmě nějaké zatížení zde bude, ale myslí si, že předpisy jsou dnes takové, že se to dá uhlídat. Pan starosta řekl, že pokud to dobře vnímáme, dnešní vyjádření ZM je proto, aby mohla být spuštěna EIA, pokud tento záměr neprojde přes EIA, žádný provoz se konat nebude, a pokud projde, bude probíhat zkušební provoz. Pan Kučera řekl, že pokud zastupitelstvo vysloví záporné stanovisko, tím to pro ně končí, pokud se vysloví kladně, ihned se založí společnost s ručením omezeným, do které budou vloženy prostředky na zřízení linky. Může se stát, že ve zkušebním provozu se zpracuje třeba jen jedna várka za týden, dokud se vše nevyladí. Nejde jen o vlastní provoz, jde i doprovodné činnosti jako prádelna, ubytování. Chtěl by spolupracovat s obcí, chce dát příležitost k práci zdejším lidem. Pan Kučera dále uvedl, že záměrem je zprovoznit čtyři skleníky s florou, v souvislosti s dalším rozšířením by bylo možno odkoupit i sousední velkou budovu, není tam žádná těžká fyzická práce, což je vhodné i pro lidi po padesáti letech. Pan Jandera řekl, že z diskuse vyplynuly obavy o silnici vedle železnice, tamtudy vedla řepná kampaň, což se podařilo vyřešit, ale jak dál řešit tuto situaci s opravami silnice. Pan Kučera odpověděl, že pokud to bude jedna z podmínek, dá se to do nich zakomponovat, aby bylo možno se na opravách a údržbě komunikace podílet, této odpovědnosti se nezříkají. Jsou ochotni a schopni se podílet na opravách, zpevnění komunikace, mostků na trase směrem na Neděliště. Pan starosta odpověděl, že komunikace kolem Jágrových směrem k areálu bývalého Dřevotvaru by měla jít za městem, dál od tohoto areálu už by se prostředky na údržbu mohly skládat, z tohoto důvodu by se mohly oslovit firmy z této lokality, které komunikaci využívají. Pan Jandera řekl, že volné pozemky tam jsou, jednou tam může vyrůst nějaká malá fabrika. Pan Kučera řekl, že klidně se to může dát do podmínek, vyslovují se k tomu kladně, nechtějí dělat problémy, ale chtějí najít řešení, pokud jim zastupitelé dají šanci. Ing. Plšek řekl, že doufá, že provoz bude prosperovat. 5

6 Pan Kučera řekl, že doufá v návratnost investice. Po hlasování pan Kučera řekl, že jeho úmyslem je dát lidem peníze, má sociální cítění, zaměstná nejen dvacet pět lidí v provozu, ale dá příležitost i třeba dalším z místních společností, které zajistí třeba ostrahu, lidem, kteří zajistí třeba úklid. Pan starosta poděkoval zástupcům společnosti MOZANTO, s.r.o. za účast na jednání. Pánové ze společnosti MOZANTO, s.r.o. se rozloučili a v 19:11 h. zasedání ZM opustili. 11/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice projednalo žádost společnosti MOZANTO s.r.o. a schvaluje umístění depolymerizační linky v areálu bývalého Dřevotvaru. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 6. Změna usnesení ZM č. 11/24/14 Pan starosta uvedl, že jde o změnu režimu poskytnutí finančních prostředků společnosti Rodovská rozvojová o.p.s., při dalším jednání a po konzultaci s auditorkami bylo doporučeno postupovat formou půjčky. Rodovská rozvojová o.p.s. obdrží formou příspěvku částku Kč a částka Kč bude poskytnuta formou půjčky na dobu tří let s úrokovou sazbou 2 p. a. 12/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Smiřice 11/24/14, kterým byl schválen finanční příspěvek ve výši Kč Rodovské rozvojové o.p.s. tak, že Kč z této částky bude poskytnuto formou finančního příspěvku a Kč v souladu s ust. 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy o poskytnutí půjčky na dobu 3 let při úrokové sazbě 2 % p. a. s měsíční splátkou jistiny ve výši Kč. 7. Revokace usnesení ZM č. 13/21/13 ze dne Pan starosta uvedl, že nyní to bude série revokací a nových usnesení, například u to bylo nejprve schváleno na pana, pak si vše rozmysleli a požadují uvést do usnesení a kupní smlouvy oba. Pan se vzdal koupě garáže ze zdravotních důvodů, garáž bude prodána pouze manželům. 13/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 13/21/13 ze dne Prodej bytové jednotky Zámek č. 620/4 14/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej bytové jednotky č. 620/4 o celkové ploše 78,80 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7880/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 6

7 9. Revokace usnesení ZM č. 15/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 15/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/8 16/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/8 o celkové ploše 71 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 7100/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 11. Revokace usnesení ZM č. 19/21/13 ze dne /25/14 Zastupitelstvo města Smiřice revokuje usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 19/21/13 ze dne Prodej nebytových prostor - garáže Zámek č. 620/12 18/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej garáže č. 620/12 o celkové ploše 17,50 m 2 v budově čp. 620 v části obce Smiřice, postavené na stavební parcele č. st. 1/8 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na společných částech bytového domu čp. 620 v části obce Smiřice, postaveného na stavební parcele č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1750/74265 na pozemku stavební parcely č. st. 1/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Smiřice, obci Smiřice, části obce Smiřice manželům, za cenu Kč. 13. Problematika neprodaných bytů v privatizovaných domech Pan starosta uvedl, že se objevil dotaz jednoho nájemníka z těchto bytů na pozdější odkup bytu, pravidla pro prodej, která byla schválena, již pominula, jde o tři byty v domě Mlýnská 111 a jeden byt v domě Zámek 620. Prodávaly se byty v různých domech, v různých cenách, které byly stanoveny 7

8 podle úrovně provedených úprav. Po diskusi v RM bylo navrženo prodávat za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a prodej za hodnotu znaleckého posudku, to je pořád ještě slušné. Ing. Plšek řekl, že je to tak rozumné. Pan starosta doplnil, že cizím zájemcům se prodávalo i za cenu vyšší. 19/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje realizaci případných prodejů bytových jednotek a nebytových prostor v dosud privatizovaných bytových domech v hodnotě stanovené znaleckým posudkem. 14. Převod pozemků pod chodníky v Rodově Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem v Rodově, kde se plánuje nová dostavba u pana. Už je i územní souhlas od stavebního úřadu, jsou i všechny smlouvy, i od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, chybí pouze smlouvy od manželů a pana. Mgr. Hottmarová upozornila, aby nebyl problém s hypotékou, kterou mají a pan. Pan starosta řekl, že snad s tím problém nebude, ale pokud by byl, usnesení by se revokovalo a řešilo by se to věcným břemenem. Pan starosta dodal, že v případě problémů by se v RM schválila smlouva s o provedení stavby, a pak by se to s nimi vypořádalo. 20/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi manželi, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 63/23 o výměře 3 m 2 oddělený z pozemku p. č. 63/2 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 21/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje převod pozemku formou daru mezi panem, a městem Smiřice, jehož předmětem je pozemek p. č. 479/20 o výměře 1 m 2 oddělený z pozemku p. č. 479/5 vše k. ú. Rodov a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy. 15. Zpráva kontrolního výboru ZM o provedené kontrole Tento bod byl z programu 25. zasedání ZM stažen a o usnesení číslo 22/25/14 nebylo hlasováno. 16. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan starosta uvedl, že přečte pouze znění usnesení, snad není třeba něco vysvětlovat. 23/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pana Ing. Milana Plška delegátem na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která se koná dne v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a. s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 8

9 17. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem Pan starosta řekl, že přečte pouze usnesení, základní informace byly řečeny na začátku. Vysvětlil krkolomnou textaci usnesení, že tak to je uvedeno ve smlouvě a také je to z důvodu nového občanského zákoníku. 24/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Smiřice a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, kterou se zřizuje k pozemkům p. č. 135/14, p. č. 150/1, p. č. 150/2, p. č. 150/3 a p. č. 732/5 vše k. ú. Smiřice věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a pověřuje starostu jejím podpisem. K bodu č. VI programu: Diskuse Pan starosta otevřel diskusi a otázal se, zda má někdo příspěvek do diskuse. Pan starosta řekl, že právě jsou vyvěšovány plakátky, které zvou na oslavy výročí deseti let od zřízení školního hřiště, budou probíhat ve spolupráci s tenisovým oddílem, který slaví osmdesát pět let od založení, bude tam i předváděčka přírodní posilovny, o kterou se zasadila mládež. Ing. Plšek v souvislosti s oslavami výročí osmdesáti pěti let tenisového oddílu poznamenal, že konečně se podařilo dokončit klubovnu. Mgr. Novotný poznamenal, že v Rodově jsou opět problémy se strouhou. Pan starosta odpověděl, že kdysi se zjišťovalo, zda tam někdo něco nevypouští, zatím se nic neprokázalo. Co se týká pozemků okolo strouhy, s platností nového občanského zákoníku přešla povinnost starat se o koryto na Povodí Labe, státní podnik jako vlastníka pozemků. Paní Klůzová se otázala, jak se nyní využívají prostory po bývalé spořitelně. Pan starosta odpověděl, že prostory byly nabízeny i přes realitní kancelář, ale neúspěšně, takže pokud by někdo věděl o nějakém zájemci, ale je třeba počítat, že památkáři zde nepovolí žádné větší stavební úpravy. Mgr. Hottmarová dodala, že v současné době je v části prostor umístěn server a fotografický archiv. Paní Klůzová se otázala na možnost, například vyhláškou, regulovat hluk v neděli jako třeba od sekaček. Mgr. Hottmarová odpověděla, že už text má připraven v počítači, je třeba říci si, co a jak, v jakých hodinách. Paní Klůzová se dále otázala, zda Vietnamec v obchodě po paní má zaplacen zábor veřejného prostranství. Ing. Filip řekl, že ano. K možnosti vydání vyhlášky o regulaci hluku, pokud jde o nějaké prosazení, Mgr. Hottmarová upozornila, že pokud půjde o dvě hodiny odpoledne v neděli, tak těžko půjde sehnat policii, městská policie nemusí zrovna mít službu a státní policie bude třeba někde jinde. Paní Klůzová dále upozornila, že u základní školy parkuje vozidlo asi pro doplňování automatů přímo v křižovatce a pak tam není přehled, když se vyjíždí z Brigádnické ulice. Mgr. Rohlena řekl, že na to upozorní. Mgr. Hottmarová se otázala, zda je opravdu nutné tuto vyhlášku o regulaci hluku připravovat. Do následné diskuse se zapojili pan starosta, Mgr. Hottmarová, Ing. Plšek, pan Šust, pan Kocián. Pan Šust řekl, že pokud si budou chtít sousedé dělat naschvály, pak si je stejně budou dělat, i když bude existovat vyhláška. Mgr. Hottmarová řekla, že není problém to připravit. Pan starosta řekl, že v současné době tento problém není tak palčivý, s vyhláškou navrhl zatím počkat. 9

10 Pan Kocián otázal, zda by bylo možné se podívat na schůdky, které vedou z Komenského ulice směrem ke školnímu hřišti, zda by bylo možno s nimi něco udělat, aby se tamtudy dalo projet třeba s kočárkem. Pan starosta odpověděl, že tam není mnoho místa, jsou tam schody, pak tak místo na projetí kola a stanoviště pro kontejnery. Pokud by se to sesvahovalo, tak se to bude v zimě smekat, i když se to bude solit. Pan Kocián poděkoval za opravu kanalizace u kotelny u školního hřiště. Pan starosta řekl, že úprava těchto schodů nebude tak akutní, dostat se tam dá i oklikou. MUDr. Jarolímek navrhl umístit po městě lavičky v zelených pásech pro starší lidi, například u školního hřiště a na sídlišti Gen. Govorova. Pan Kocián řekl, že stejně budou terčem vandalismu. Pan starosta odpověděl, že co se týká vandalismu, na náměstí budou umístěny kamery, ale ty tam nedohlédnou, když tam budou tak velké smrky, takže na období vegetačního klidu se připraví návrh revitalizace zeleně na náměstí. Mgr. Hottmarová uvedla, že vede práci studentky, která zpracovává téma revitalizace náměstí, v rámci této práce studentka prováděla i průzkum těchto dřevin, jejichž stav není nijak výborný. MUDr. Jarolímek se otázal, zda město provádí nějaký postřik proti plevelům. Pan starosta odpověděl, že ano, postřik byl proveden zhruba před měsícem a je to již vidět. Ing. Plšek uvedl několik informací z výroční zprávy za rok 2013 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pan Jandera řekl, že na webových stránkách je možno získat aktuální informace o tom, kdy a kde hrozí sucho. Pan starosta se otázal, zda jsou ještě nějaké příspěvky do diskuse. Žádné další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. Pan starosta ukončil diskusi a přečetl závěrečné usnesení. 25/25/14 Zastupitelstvo města Smiřice ukládá a) Radě města zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání Zastupitelstva města uvedených v zápise b) Radě města zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými v rámci diskuse. K bodu č. VII programu: Závěr Na závěr pan starosta řekl, že tím se vyčerpal program dnešního zasedání, poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání, dodal, že další zasedání ZM je plánováno na červen a 25. zasedání Zastupitelstva města Smiřice v 19:57 h. ukončil. Zápis byl vyhotoven dne č. j.: 1965/Správ/14/JO Luboš Tuzar v. r., starosta města Ing. Eva Svobodová v. r., ověřovatelka zápisu Lubomír Jandera v. r., ověřovatel zápisu Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), uložen na správním odboru podatelně MěÚ Smiřice k nahlédnutí. 10

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 9. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.06.2015 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav Huňat, Petr

Více