' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova." name="description"> ' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova.">

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ"

Transkript

1 ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932

2

3

4 3 4 :* :- /: sgmš - *5V>í 1 m *j w m m m tsv"' ipfc» 9HBS& ps m i s - - '-w\:' *.. ~->' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe

5 Spořitelní budova.

6

7 63. UCETNI ZPRAVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932 Nákladem Frýdecké spořitelny Tiskem knihtiskárny Jana Richtra v Příbore

8 m m S- ZAHRADNÍKA C l Zoí«3 ke 2 53>/0 4

9 Správa Frýdecké spořitelny. Vládní komisař: JUDr. Cichra František, vrchní rada politické správy ve Frýdku. Výbor: P řed sed a: Útrata František, ředitel O kresní nem ocenské pojišťovny. M ístopředseda: Liwa Viktor, velkoobchodn ík. Členové výboru: Dokulil Rudolf, starosta m ěsta Frýdku. Heinrich Emil, železniční zam ěstnanec. Lebeda Jan, obchodník. Macek Rudolf, nám ěstek ředitele O kres. nem. pojišť. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. T h. Dr. Mtiller Josef, děkan. Pindur Jan, obchodník. Richter Vilém, úředník. JUDr. Sekera Zdeněk, advokát. Wiesner Hanuš, ředitel piln ikám y. Zidek Josef, dom kář. Náhradníci: Eineigel Alois, krejčí. Jež František, m ajitel realit. Chamrad Hubert, hostinský. Romfeld Josef, obvodní inspektor v. v. Zawatzky Alois, fotog raf. Ředitelství: P ředseda: Macek Rudolf. Č lenové: Henrich Emil, M azur Leopold, JUDr. Sekera Zdeněk, Wiesner Hanuš. Náhradníci: Dokulil Rudolf, Th. Dr. Mtiller Josef. Revisní odbor: P ředseda: Štolba Josef. Č len ov é: Jarčo Vítězslav, Kocych Adolf, Richter Vilém. Právní zástupce: JUDr. Sekera Zdeněk, advokát.

10 Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Ces. Těšín P ředseda: Piek Bohumil, obchodník. Členové: Farník Alfred, statkář. Dostál Josef, odborný učitel. Pásek Karel, vedoucí úředník filiálky. Petřík Konstantin, ředitel gym nasia. Plíšeh František, poštovní úředník. Spěvák Josef, povozník. Vojkovský František, profesor. W o lf Jan, oficiál státních drah. Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Třinci. P ředseda: M. V. Dr. Drucker Berthold, zvěrolékař. Členové: Beneš Josef, vedoucí úředník filiá lk y. Heczko Jan, úředník. M U D r. Hubáček Inocenc, lékař. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. Obracaj Jan, řezník. Trombík Jan, statkář. JU Dr. Zídek Gustav, notář.

11 Zaměstnanci: Mazur Leopold, vedoucí úředník. Plocek Stanislav, náměstek vedoucího úředníka. V centrále: Krámský Jaroslav, prokurista. Fiala Evžen, praktikant. Gillar Zdeněk, úředník. Hladký Karel, likvidátor. Pavlica Karel, korespondent. Pavlíková Anna, účetní. Poloch Josef, kontrolor. Strakoš Arnošt, praktikant. Škornioková Františka, pokladní. Šimíček František, podúředník. Zubek Augustin, zřízenec. Ve filiálce v Čes. Těšíně: Pásek Karel, vedoucí úředník. Balcárková Ludmila, úřednice. Jonas Štěpán, likvidátor. Kolman Antonín, pokladník. Mazurek Josef, praktikant. Reindl Karel (od 1. října 1931 na vojně). Kohut Vítězslav, podúředník. Sobek Antonín, zřízenec. Ve filiálce v Třinci: Beneš Josef, vedoucí úředník. Vaculík František, pokladník.

12

13

14

15

16

17 Frýdechý zám oh. Parlie ze zám echého paritu.

18

19 v Část první. Dr. B. Šretrová: Letem dějinami Frýdku. Karel Kalus, odb. učitel: Jak pomáhali nezaměstnaným a chudým. Staré svatební smlouvy.

20

21 Dr, B. Š R E T R O V Á. LETEM DĚJINAMI FRÝDKU. i^gnytťittsnwmtctnt^rnmmtrwtutrfiiiftn-iiiwti»««««. ^ ^ JÍMlU tf~r jiidgk r ^ í O ^ a í S ^ _ OZORUJEME-LI dnes kvetoucí a výstavné město Frýdek, město, jež dnes patří k největším městům Těšínská, jistě zatoužíme poznati aspoň něco z jeho historie a bezděčně zažehráme, že se mezí jeho obyvateli, z nichž snad mnozí by měli pero k tomu způsobilé, nenašel dosud jeho historiograf. Vznik Frýdku zahalila nám daleká minulost těžkým, neprůhledným závojem věků a jen tu a tam nepatrná jiskerka pověsti ukazuje nám cestu hlubokou temnotou lidského zapomenutí k historické pravdě. Tam, kde stojí dnes frýdecký zámek, stála již dávno před dobou, k níž se pojí první pevná data, pohraniční tvrz, nedobytný hrad, který měl dle pověstí, dlouhé podzemní chodby. Jedna vedla k řece Ostravici, druhá až k Lysé hoře, třetí pod Skalickou Hůrku a čtvrtá na Hukvaldy, Těmito chodbami dostávali obyvatelé tvrze včas obležení potravu i vodu a tak nepodlehli nikdy vyhladovění. Tato tvrz byla původně mnohem menší než dnešní zámek, neboť na místě druhého nádvoří byl již hradní příkop, který bezpečně odděloval hrad od okolí. Spojení obstarával padací most. Frýdek povstal asi jako město obchodní. Nejvíce se podobá pravdě, že jej založil kníže Kazimíři. ( ). Stalo se tak jistě na úkor města Jamnice, nynějšího Starého Města, které rozkvět Frýdku zaplatilo svým úpadkem. Původně bylo ve Frýdku 84 domů i s radnicí a farou. Radnice stála na náměstí v č, konsk, 110 tam, kde je dnes fa Bartoň, Dle počtu domů můžeme

22 souditi, že ve Frýdku bylo asi 400 duší, což je číslo velmi značné na tehdejší poměry. Město bylo vybudováno s velikou péčí. Z hradu se šlo po padacím mostě na náměstí, které bylo dnešní velikostí. První domy byly ovšem malé, přízemní a dřevěné. Ze už původní město bylo velmi rozsáhlé, vidíme z toho, že mělo kromě náměstí 7 ulic hlavních, 7 vedlejších a velkou, volnou prostoru u kostela, jehož přední část je dnes vedle zámku nejstarší frýdeckou stavbou, neboť dle Dějepisu farního kostela" od Karla Fidinského jest hlavní oltář postaven z téhož kamení jako stará městská zeď. Časem obyvatelstvo rozrostlo, domků přibylo, takže hradbami bylo pak obehnáno 112 domků, které tvořily vnitřní část města. Do města vedly dvě brány. Na východě byla brána těšínská", která vedla do dnešní Tržní ulice. Druhá brána byla asi uprostřed dnešní Hluboké ulice a nazývala se dolní" nebo hukvaldská". Pod městskými hradbami byl příkop, přes nějž vedl od brány padací most, který se na noc nebo v čas nebezpečí zdvihal. Později byla ze hřbitova u farního kostela probourána menší branka pro pěší. Pomalu přibývalo lidí i domů a když už nebylo místa ve vnitřním městě hradbami chráněném, počali se jednotlivci usazovati za městskými hradbami a tím vznikala předměstí. Za hradbami byly i dva rybníky, majetek to knížete těšínského. Kazimír dal svému městu do vínku mnoho svobod a výsad. Nejcennějším darem bylo věnování knížecího lesa, který dodnes městu patří a pak přeložení obchodní cesty z Jamnice do Frýdku. Hlavně tato druhá výsada šla městu velmi k duhu. Rozvíjel se v něm obchod soustřeďující se hlavně na náměstí, zkvétala různá řemesla, čímž se povznášel blahobyt a tím i kulturní úroveň obyvatelstva. Nástupce Kazimíra L, Přemek I. ( ) staral se o město stejně pečlivě, jako jeho předchůdce, zlepšil městskou bezpečnost a dosadil na zámek knížecího úředníka, t. zv. zámeckého hejtmana. Ale všechny tyto výhody a výsady ustupují daleko do pozadí před výsadami, jimiž město obdařil kníže Bolek I. ( ). Potvrdil také všechna stará práva, které město dostalo od jeho předchůdců. Z té doby, z 6. března r. 1423, je první listina potvrzující městu tato práva. Zní: Ve jméno Páně Amen... My Bolek z Boží Milosti kníže v Slezí, pán na Těšíně a na V. Hlohově, vyznamenáváme tímto listem, že před nás předstoupili Naši věrní milí purkmistr a rada města Frýdku, pokorně nás prosíce, abychom jim milostivé nadání učinili, tak níže psáno: předně tedy pouštíme jim odmrty do čtvrtého kolena, aby svým majetkem činití a komukoli nejbližšímu pokrevnému poručíti mohli, vymiňujíce, aby takové nápady Naší zemí Těšínské nebyly odcizeny, a zůstavujíce sobě a svým potomkům, by statky pusté nebyly dále dávány, leč po právu zemském. Též jím pouštíme všechny Nám příslušné zločiny, jakož by někdo v nocí nastojte" volal v zapověděné dni; též hody nožové, suché rány, násilí vykonané ve dne nebo s noci, v městě, domech, branách, na příkopě, na zdech městských, nebo na zdvíhacích mostech spáchané, jakož

23 by kdo vrátného, služebníka nebo posla městského bil: to vše jim radním pouštíme, aby to trestali, pokutovali a kárali, vyjímaje krevné víny. Též jím za právo dáváme, aby sedlák nebo selka, ať náš nebo zemanův, určí-li se státi právu městskému, aby stál tu a nikde jinde. Též dáváme jim za právo, jestliže zeman některému měšťanu co dlužen jest, buďto za to co projedl a propil, buďto co mírou nebo loktem naměřeno bylo, aby tomu měšťanu městským právem odpovídal. Také máto město užívati pastvy, lesa, chrastin, jak od starodávna ve svých hranících záležejí, jakož toho dosud užívalo. Také chceme, aby žádný cech bez jích vůle neustavil aniž co nařídil. Též chceme, aby o míli žádného řemeslníka, vyjma příštipkáře, vetešníky, kováře, kteří brousí, ani krčmáře, ani lávek pekařských, masařských, leč by kdo takové řemeslníky chovati právo měl, nebylo. Též chceme, aby kdožkoli jinde bydlí nebo cizinec jest, ale ve Frýdku dědictví očekává, aby buďto k dědictví se osadil anebo to dědictví prodal. A kdož by zlovolně nebo neprávem se osadil a si osvojil městu náležité, jako pastvu, lesy, chrastiny anebo podobného co, ten bude-li v tom překonán, aby to městu vrátil. Též jim potvrzujeme všecka práva jejích, svobody a ustanovení i zvyky, jakých za Nás i za Naších předků užívalí, neškodno Naším knížecím právům. Tomu na potvrzení list Náš jsme dali zpečetí, jenž dán na Těšíně (dess sonabends vor den Sontag ais man in der heíligen Kírchen Oculí pfleget zu síngen) L. P Měl tedy Frýdek již v této listině pět velmi důležitých práv, a to právo městské, soudní, mílové, cechové a dědičné. Jen málokteré město mohlo se tak brzy po svém vzniku vykázati tolika a tak cennými výsadami, jako naše. Dle městského práva byl Frýdek spravován vlastními starosty čili purkmistry a městskou radou. Jeho obyvatelstvo bylo osvobozeno od všech robot a platilo pouze určitý roční peníz do knížecí pokladny. Frýdečané podléhali svému vlastnímu soudu, pouze nejtěžší zločiny, jako vražda a pod. patřily před soud knížecí. Právo mílové bylo velmi důležité pro každé město, které jím bylo obdařeno, neboť chránilo jeho rozkvět obchodní i rozkvět řemesel. Celou míli od města, to bylo asi dvě hodiny cesty, nesměl se usadíti žádný řemeslník a obchodník kromě těch, kterých bylo po cestě nevyhnutelně třeba, to jest kromě příštipkáře, kováře a brusiče. Protože město bylo takto chráněno před cizí konkurencí, vzmáhala se tu řemesla měrou netušenou a dle daného jim práva cechovního seskupovala se pak v jednotlivé cechy; byl zde cech řeznický, ševecký, krejčovský, kovářský, zámečnický a hrnčířský. Kromě řemesel kvetl í obchod; byly tu krčmy, masařské, pekařské i krejčovské látky i obchod solí, který nejvíce vynášel. Mnoho občanů živilo se zemědělstvím. Protože pak mohli se svým majetkem volně nakládati, starali se o něj tím pečlivěji, což jistě jen přispívalo k rozkvětu města a ke zvýšení průměrného blahobytu obyvatelstva. Dříve totiž, pokud platilo právo odúmrtí, zemřel-li některý občan

24 a neměl-lí dětí, kterým by svůj májek zanechal, nesměl jej odkázati, komu by byl chtěl, ale celé jeho jmění připadlo knížeti. To tedy nyní přestalo, ale ten, komu byl nějaký nemovitý majetek ve Frýdku odkázán, musel ve Frýdku bydletí, anebo byl nucen prodati jej jinému za těchže podmínek. Protože i děti mohly si voliti svobodně povolání a nebylo třeba zvláštního svolení knížete, aby občan mohl dáti syny třeba na studie, žilo se ve Frýdku poměrně velmi příjemně a spokojenost obyvatelstva byla jistě ne posledním a ne nejmenším podkladem rychlého a zdárného rozkvětu města. Když později dostalo se Frýdku í pravovárečníctví, vybírání mýta, cla a pod., bohatlo město velmi rychle a mohlo hleděti radostně vstříc budoucnosti, neboť jeho počátky byly více než šťastné. n. Sotvaže bylo město založeno a vybaveno prvními výsadami, sotvaže bylo schopné života a rozvoje, nastaly v Cechách husitské války. Zdálo se, že ohrozí i Frýdek, ale nestalo se tak, neboť zde jíž od roku 1402 byla na zámku vojenská posádka, vydržovaná lidem i knížetem. Město spravoval zvláštní úředník, jemuž se říkalo, jak jíž bylo podotknuto, zámecký hejtman. Prvním byl rytíř Sobek Korníc z Ogrodzone, druhým Mikoláš Trnávka, třetím Jan z Kozolup. Další jména zámeckých hejtmanů jsou nejistá, až zase r, byl hejtmanem Jindřich Laryš z Načeslavic, což můžeme s určitostí říci. Když se přehnala válečná litice husitských válek a mezí husity a slezskými knížaty bylo ujednáno příměří, byla i vojenská posádka ze zámku odvolána. Ale ani toto omezení výdajů nedovedlo už zachrániti vyčerpanou knížecí pokladnu a proto bylo nutno sáhnouti k jinému opatření, které mělo vzkřísiti knížecí finance: byly zastaveny mnohé dědiny a města. V té době bylo utvořeno z Frýdku, Místku, Frýdlantu a okolí zástavní panství, které bylo dáno v zástavu po prvé r. 1434, a to za pět set pražských grošů Arnoštu z Tvorkova. Z listiny, která o tom byla sepsána, se dovídáme, že Arnošt z Tvorkova dostal toto panství na čtyři léta. Zavázal se, že nebude obyvatelstvu nijak ubližovati, že potvrzuje všechna jeho práva i svobody, ale přes tyto sliby museli obyvatelé platiti různé dávky a později i robotovatí. Pak byl Frýdek zastaven Mikoláši Kornicí z Dubovce, maršálkovi těšínského knížectví, který jej držel od r Po této době si Frýdek opět na několik let oddechl, neboť patrně vletech 1448 až 1471 jej těšínský kníže vyplatil ze zástavy a spravoval jej sám. Roku 1463 udělil městu za vlády Přemysla II., český husitský král Jiří z Poděbrad první dva výroční trhy a to pondělní před sv. Kateřinou a pondělní před sv, Janem Křtitelem. Tyto výroční trhy byly velmi důležité, neboť přivedly do města mnoho kupců a tím se velmi povznesl městský obchod i řemesla. Roku 1471 byl Frýdek opět zastaven a to Janovi Buřejovi z Klvova a na Frýdku, který pak držel Frýdek až do roku 1474, Do r, 1480 byl pánem nad Frýdkem Jan Labut z Křín, jehož syn Vladek se vzdal svých nároků na

25 toto panství ve prospěch těšínského knížete Kazimíra II,, který je zase zastavil Janu Trnkovi z Ratíbořan. Tento šlechtic koupil r, 1490 za dvě stě uherských zlatých dědinu Žermanice a daroval ji městské obcí frýdecké, která musela z ní platiti frýdeckému faráři 16 zlatých rýnských ročně na vydržování kaplana a učitele. Na druhé straně zadlužil však Trnka velmi toto panství a proto jej Kazimír II. r, 1492 vyplatil, zaplatil všecky dluhy, ač si na to musel jinde vypůjčiti a nechal si je pod svou správou; spravoval je opět úředníkem, R, 1519 bylo Frýdku povoleno vybíratí mýto ve branách města a to čtyři těšínské haléře z každého vozu. Po smrti knížete Kazimíra II., který zemřel r, 1528, vládl jménem jeho nedospělého synka Václava český šlechtic Jan z Pernštejna, jehož dceru si později kníže Václav vzal za ženu, S ní dostal věnem 12 tisíc uherských zlatých a za ně dal svému tchánovi frýdecké panství do zástavy. Jan z Pernštejna byl přívržencem husitů a také knížete Václava vychoval ve víře evangelické, Proto se ve Frýdku za jeho panování hojně ujala reformace. Povolil Frýdku další cechy řemeslnické a staral se všemožně o rozkvět města. Zakládal rybníky, neboť i ty skýtaly veliký užitek, protože ryby byly tehdy mnohem oblíbenějším pokrmem, než dnes^ Dva z nich založil i na frýdeckém předměstí. Jeden byl tam, kde je dnes Zárův dům, druhý na místě domu Dra Hradečného a pivovaru. Po smrti Jana z Pernštejna r zdědilí po něm zástavu jeho synové Jaroslav, Vratislav a Albrecht a drželi Frýdek do roku 1554, kdy jej těšínský kníže vyplatil a zastavil jej ihned znovu Jiřímu Celovi z Cechovíc. Ten seděl na Frýdku jen rok, ale vládl kruté a vymáhal veliké roboty. Těšínský kníže marně proti tomu zakročoval u vratislavského biskupa, až mu pomohl Burian Barský z Baště, který zástavu vyplatil a přejal. Pod jeho vládou začal Frýdek zase svobodně dýchatí. Pak se stal pánem panství Jan Barský z Baště, na kterého zástava přešla. Po něm dal kníže Bedřich Kazimír, syn knížete Václava, Frýdek v zástavu Janu Vlaštovskému z Vlastínova a pak Janu Puklerovi z Grodic, jehož vdova držela Frýdek až do r, 1573, kdy byla zástava zrušena, neboť panství bylo prodáno, III. Kníže Bedřich Kazimír zanechal, když r zemřel, frýdecké panství tak zadlužené, že bylo nutno je prodati. Český král, o jehož léno se tu jednalo, dal k tomu svolení a tak r koupil Matouš z Logova frýdecko-místecké panství za 36 tisíc zlatých pro své syny Václava a Jiřího. Později byl Místek prodán olomouckému biskupu Janu Grodeckému, od něhož však brzy opět připadl rytíři Jiřímu z Logova a r bylo znovu celé panství prodáno biskupu Stanislavu II, Pavlovskému, který r, 1584 jeho slezskou část prodal Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna, o čemž byla sepsána listina na zámku frýdeckém. Tím byla města Frýdek a Místek definitivně od sebe odloučena. Jíž Jiří z Logova, přísný katolík, se horlivě staral o to, aby i jeho panství

26 se očistilo ode všech jinověrců, a postupoval proti nim velmi přísně. Obyvatelstvu bylo přikázáno do určité doby pod ztrátou majetku se vyzpovídati a přijímati pod jednou. Přijímání pod obojí bylo zakázáno. Staral se i o dostatek katolických kněží. Jeho nástupci pak šli v jeho šlépějích. Stavové těšínští, evangelíci, žádali proto knížete Adama Václava, syna knížete Václava, aby panství koupil zpět, ale nedošlo k tomu z jakýchsi malicherných důvodů a Frýdecko stalo se majetkem Bruntálů na půl století. Prvním majitelem z tohoto rodu byl Bartoloměj Bruntálský z Vrbna, pán na Frýdku a Doslovicích. Za něho zdomácněla ve Frýdku čeština, kterou nejen lid mluvil, ale kterou se i úřadovalo, Evangelíkům se pod jeho vládou dařilo velmi zle, ale udrželi se přece. Právě v té době narodil se r, 1598 ve Frýdku slavný náboženský spisovatel a kazatel evangelický Jiří Joanides Frýdecký. Evangeličtí šlechtici koupili ve Frýdku dům, z něhož pak udělali evangelickou modlitebnu. To ovšem katolíci neradi viděli a proto bylo r vdovou Bruntálského Annou zakázáno šlechticům ve městě se zakupovati. Když Anna r zemřela, seděli po ní na Frýdku Václav a Jan Bruntálští z Vrbna a na Šibersdorfu. Poslední vymohl městu na českém panovníku další dva trhy. Ve věcech náboženských byl však velmi nesnášenlivý. Na horním předměstí, kde žilo nejvíce jinověrců, vystavěl r kostel sv. Jošta, ve městě postavil následujícího roku novou faru, založil i růžencové bratrstvo a postaral se zvláštní listinou o to, aby Frýdek nikdy nemohl přijíti do jiných rukou nežli věrně katolických. Obyvatelstvu se vedlo za jeho vlády velmi zle, tím hůře, že r vypukl ve Frýdku mor, který tu krůtě řádil. Pán však neznal slitování ani s lidem zkrušeným touto krutou nemocí a tak se nemůžeme diviti, že jej obyvatelstvo nemělo rádo, ba nenávidělo ho a také násilně ukončilo jeho život. Byl zajat a patrně zabit (r. 1620), Jeho nástupcem byl Václav Bruntálský, pán na Frýdku, Paskově a Zábřeží, kterému Frýdek patřil až do r. 1636, Roku 1624 objevil se mor ve Frýdku po druhé a k dovršení neštěstí přišlo Mansfeldovo vojsko, které Frýdek úplně zpustošilo a vydrancovalo. Pak přišla neúroda a jako přirozené její následky hlad a různé nemoci. Když k tomu ještě Václav Bruntálský zvyšoval roboty a platy, napolo zničení občané nemohli vyhověti a tak panství pustlo a pustlo- Došlo to tak daleko, že si Frýdek stěžoval až u císaře Ferdinanda II. Ten sice zakročil, ale Václav Bruntálský měl už panství tak zadlužené, že bez zvýšení platů ani daní platiti nemohl; proto byl do Frýdku dosazen kurátor pán z Rappisu, ale ani to už nepomohlo a tak panství muselo být prodáno r, 1636 Jiřímu hraběti z Oppersdorfu za 37 tisíc slezských tolarů. A nyní nastaly Frýdku i celému panství nejhorší časy. Bylo-li dříve zle, bylo nyní daleko, daleko hůře. Nový majitel chtěl ze svého panství co nejvíce vytěžit, ale kraj byl zeslabený, vydrancovaný, neboť Švédové ještě dvakrát r a 1647 přitáhli na Frýdecko, a co po nich zbylo, to zničilo a vyjedlo císařské vojsko, které přitáhlo brzy po nich a které nebylo o nic

27 lepší než vojsko nepřátelské. Ale hrabě Jiří z Oppersdorfu neznal slitování! Panství bylo jeho a jemu na tom pramálo záleželo, trpí-li lid, mře-li hladem, on musel dostati to, co chtěl. A tak, ač r potvrdil měšťanům města Frýdku všechna jejích práva, brzo jim na ně sáhl a vyvinul se prudký spor, který musel rozhodnouti sám císař Ferdinand III. Habsburský. Tím hůře se pak ovšem dařilo těm, kteří neměli napsaná a potvrzená privilegia. Nastaly doby nejkrutší roboty a vydírání peněz i naturálií. Lid byl proti tomu všemu úplně bezbranný. Prvním činem Oppersdorfa bylo, že ihned dal na místě starého zámku stavět nový zámek, na kterém museli robotníci zdarma pracovati. Roku 1636 dal poříditi Urbář svobodného panství frýdeckého"; byl to soupis všech sedláků a poddaných i s určením, kolík je který povinen ročně hraběti odvádět, ale o povinností roboty se tam mluví velmi neurčitě, aby mohla býti dle potřeby zvýšena. Není tedy divu, že lid takto utiskovaný a sužovaný využil první možné příležitosti, totiž úmrtí hraběnky, jímž byl hrabě velice sklíčen, a počal vypovídati vrchnosti poslušnost. Hrabě Jiří z Oppersdorfu byl velmi nábožný katolík. R pomohl postaviti na náměstí dřevěnou kaplí růžencového bratrstva, která byla pak zrušena Josefem II. Vystavěl mnoho kaplí i kostelíčků po celém panství. Založil mnoho poutí, které se konaly vždy s velikým leskem, neboť poddaným byly za pout sleveny 3 dny roboty, což ovšem velmi rádi uvítali. Tento hrabě založil i poutní místo na Vápenkách, kde prý, procházeje se, nalezl krásný květ, který měnil vůni; tím byl hrabě tak pohnut, že tam dal postaviti sochu Matky boží růže duchovní". Socha ta stála zprvu úplně volně, až r byla tu pro ni postavena dřevěná kaple. I zámecká kaple vznikla za panování hraběte Oppersdorfa a to r Roku 1651 hrabě Jiří Oppersdorf zemřel a protože jeho syn byl příliš malý, bylo Frýdecko celých 15 let spravováno poručníky, za nichž nemělo rovněž zlaté časy. Hlavní z nich, Jan Bernard Pražma, hleděl co nejvíce získati pro sebe. Proto také založil dědinu Novo Dvorce, nynější Panské Nové Dvory, jejíchž obyvatelé nejen že mu museli za pozemky zaplatítí, ale bylí povinní ještě mu odvádětí značné roční platy a konati roboty. Ve vydírání předčil tento kurátor i Jiřího Oppersdorfa, neboť zdvojnásobil skoro všechny dávky a povinnosti. Protože se měšťané proti tomuto chování začali zle bouřiti, vymohl jim, aby je trochu uklidnil, povolení k výročnímu dobytčímu trhu, který se měl konati vždy v pondělí po Filipu a Jakubu. Ovšem venkovské obyvatelstvo nebylo ničím odškodněno za své dření a utiskování. R přejal panství do vlastní správy František Eusebíus hrabě z Oppersdorfu a to skutečně v pořádku a zvelebené, jak se ukázalo z popisu panství a soupisu inventáře, který byl na jeho rozkaz pořízen. Ze bylo zvelebeno za peníze vydřené na obyvatelstvu, na tom málo záleželo! A nový majitel, ač dostal panství spořádané a velmi výnosné, postupoval stejně nelítostným způsobem jako jeho předchůdce, měl četné spory se sedláky a hleděl všemožně rozmnožit svůj majetek. Ve věcech církevních šel

28 ve šlépějích svého otce. I on podporoval rád vše katolické a tak se mu za jeho zásluhy dostalo r od vratislavského biskupa patronátní právo nad všemi kostely frýdeckého panství. Ale ač frýdecká farnost byla dle prohlášení visitátorů nejkatoličtější, přece i v této době jsou tu ještě nekatolíci, třebaže je jích pramalinko. Hrabě František Eusebius z Oppersdorfu zemřel r, Po něm měla frýdecké panství jeho vdova Anna Zuzana Terezie až do r Tím se ukončila smutná doba vlády Oppersdorfů a přichází doba nová, která nebyla o nic lepší. Frýdecké panství se pak dostalo do rukou Ludoviky, dcery hraběte Oppersdorfa, která byla provdána za hraběte Štěpána Pražmu, a tím dostává se Frýdek znovu tomuto rodu, který se k němu nechoval nijak šetrně. Ludovika se po krátkém manželství rozvedla a žila pak na frýdeckém zámku. Ještě před její smrtí r vládl na Frýdku její syn František Vilém Pražma. Ten dostal sice od vratislavského biskupa právo patronátu, ale brzy mu bylo opět odňato, protože nebyl tak poslušným synem církve jako Oppersdorfové. Měl s ní četné spory, neboť chtěl aspoň část příjmů z poutí a kostelů uchvátiti pro sebe. Dal i sochu Panny Marie z kaple na Vápenkách přenésti do kaple zámecké, ale lid zámek obstoupil a dva měsíce jej střežil, až zase hrabě byl přinucen sochu vrátiti na rozkaz císaře Karla VI., k němuž tento spor došel. Tehdy musel vrátiti i peníze z ofěry, které si kdysi přivlastnil. Pražma chtěl na Vápenkách zříditi klášter, rovněž ze zištných důvodů, ale ani to se mu nepodařilo. K lidem poddaným se choval ještě hůře než kterýkoli z jeho předchůdců. Zvyšoval platy i roboty, utiskoval lid, jak nejvíce mohl. Proto se nemůžeme divit, že byl nenáviděn a že nespokojenost lidu propukla ve zjevný odboj, když se tu vyskytl nebojácný ochránce jeho práv Ondřej Šebesta, lidově Ondráš zvaný, později přetvořený pověstmi na národního hrdinu. Odboj byl r zlomen, ale hrabě se od té doby Frýdku vyhýbal. Zemřel r a ve své závětí věnoval veškeré své jmění na stavbu mariánského kostela. Zanechal pětiletého synka Jana, za něhož spravovala panství jeho matka Karolína. Hrabě Jan Pražma ujal se vlády v prvních letech své dospělosti; přestavěl část zámku a k poddaným se choval mnohem lépe a lidštěji než jeho otec, vrátiv jim i část bývalých práv. Líd se pomalu vzpamatovával, když tu r bylo panství prodáno rakouské arcivévodkyni Marii Kristině, dceří Marie Terezie, a jejímu manželi Albertu Morici Sasko-Těšínskému, Za vlády Jana Pražmy byl postaven také velkolepý mariánský kostel na Vápenkách na místě, kde dříve stála dřevěná kaple. Základní kámen k němu byl položen r Pak vypukla švédská válka a tak byla stavba odložena až do roku 1744 a dostaven byl r Celý kostel stál zlatých. Roku 1798 připojili Habsburkové, kteří získali Frýdecko koupí, toto panství ke knížectví těšínskému, které po úmrtí Těšínských knížat bylo v jejich rukou jako léno koruny české. Po smrtí Albertově stal se jeho nástupcem

29 arcivévoda Karel, pak arcivévoda Albrecht a poslední z nich byl pak arcivévoda Bedřich. Rakouští arcivévodové, Němci, volali do Frýdku i německé úředníky a zřízence a polské dělníky. Čeština stávala se pomalu jen soukromou řečí lidu, neboť byla r odstraněna úplně z úřadování a Frýdek stal se městem ne-li zcela, tedy z velké části německým. Přirozeně, že i školy byly německé, čeština zanikala. Poměry sociální i morální byly tehdy velmi neutěšené. Líd byl vykořisťován, ničen a zdálo se, že se nikdy jíž nevzchopí. Ale tu jako ohnivý meteor prorážející hrozivé mraky věčného soumraku objevil se na slezském nebi zářivý zjev posledního barda našeho kraje, jehož trpká slova probudila lid z mrákotného sna. Petr Bezruč nevolal nadarmo! Přehnala se litice světové války, přišla samostatnost a dnes ve svobodném státě Frýdek pomalu střásá všechno to, co na něj staletí vlády nesvědomitých pánů nahromadila a je-li dnes už tak daleko, že je pýchou celého svého okolí, jistě ještě lepší a větší budoucnost jej očekává.

30 K ARE L KALUS, odbor, učitel: JA K POMÁHALI NEZAMĚSTNANÝM A CHUDÝM. ezaměstnanost! Hrozné slovo a ještě hroznější stav. Miliony lidí práce schopných hlavně ve státech průmyslových marně hledají nějaké zaměstnání, aby si poctivou prací vydělali aspoň na ty nejnutnější životní potřeby. Bída a hlad se šklebí z celého zevnějšku těch vyhublých postav, které se plouží ulicemi měst se zachmuřeným čelem, s otrávenou duší. Či už to nebude lepší? Jak dlouho bude ještě ta naše bída trvat? Není nikoho, kdo by nám dovedl zjednati práci? Či ta žebrácká podpora v nezaměstnaností má býti naším údělem do smrti? Takové myšlenky se mihají jejich hlavami, budí v nich nespokojenost s nynějším jejich nesnesitelným stavem a často se projevuje bouřemi, při nichž teče lidská krev zvláště tehdy, když bídy nezaměstnaných je zneužito k účelům politickým. Bída byla na světě od nepaměti, ale aby se rozmohla v takové míře a v tolika státech najednou, jak se objevila v dnešní době, není pamětníka. Za starých časů, kdy hlavním zaměstnáním obyvatelstva v zemích českých bylo polní hospodářství, nastával hlad za válek a v dobách neúrody. A dle toho, jak se snažili panovníci v nejhorších dobách zmírníti bídu a povznésti hmotný a tím i duševní blahobyt svých poddaných, ocenily dějiny jejích vladařské schopnosti. Vzorem panovníka, který se všestranně staral o své poddané, byl Karel IV., který si za tuto svou péči získal jistě na věčné časy příjmení Otce vlastí11.1 za jeho panování nastala v Cechách neúroda a z ní,

31 zejména v hlavním městě Praze, drahota. Líd trpěl hladem a následkem jeho šířil se mor. Pracující lid neměl zaměstnání nebo vydělal tak málo, že si nemohl opatřiti ze svého výdělku nutné životní potřeby. A co podnikl tento moudrý panovník k záchraně hladovějících? Dal stavětí r hradební zeď kolem Hradčan a od nich dále po vrchu Petříně a tím, že opatřil velkému počtu dělnictva práci, zachránil je od jisté smrtí hladem. Dodnes sluje petřínská část hradeb Hladová zeď". Tak jednal téměř před 600 lety panovník, jehož státnická moudrost našla jedině správný prostředek, jak pomocí chudým. K prácí je člověk stvořen, práce ho zachrání. Nechoďme však pro příklady správného řešení nezaměstnanosti a tím i bídy postižených daleko do minulosti a do Prahy, najdeme takový příklad v našem kraji v druhé polovici minulého století. Ale poznáme na něm, že se již nedal řešití tak přímočárně jak za Karla IV., protože poměry tehdejší neshodovaly se úplně s poměry před 600 lety. Co se stalo? Před 70 lety vypukla mezi horskými tkalci ve Slezsku nouze. Tu měli vlastně vždycky. Tkalcovina, ta úmorná práce od svítání do noci, nevynášela nikdy tolik, aby z ní mohla býti rodina slušně živa. Měl-li tkadlec aspoň chalupu a kousek svého nebo najatého políčka, s kterého sklidil trochu bramborů, živořil jakž takž, ale hůře bylo s komorníky1*a s vdovami, kterým zůstalo na starosti několik hladových dětských krků ti vytloukali živobytí těžce. Pravda, nebyla to taková bída, kterou prožíval všechen lid na Těšínsku v letech , kdy neúroda, hlavně hniloba bramborů přivedla do našeho kraje hlad, kdy na trhu v Těšíně platilo se za měřici bramborů 6 zl. 30 kr., kdy ve Frýdku 13. ledna 1855 začali řezníci vysekávati koňské maso ale byla nouze proto, že tkalci málo vydělali. Proto se bída projevila jen v některých okresech a mezi těmi vrstvami obyvatelstva, které se zaměstnávalo doma tkalcovstvím za stavy. A mezi ty okresy patřil i frýdecký. A jak se snažili povolaní činitelé nouzi odpomocí? V Opavě se utvořil za předsednictví zemského presidenta Zemský komitét složený ze zástupců zemského úřadu, zemského výboru, slezské obchodní a živnostenské komory a opavské městské rady, který měl uvažovatí o vhodných prostředcích ke zmírnění hrozící nouze a co nejrychleji zjednati odpomoc. Ve schůzi tohoto sboru usneseno zříditi ve Frýdku zvláštní subkomitét, který měl přesně vyšetříti poměry domácích tkalců v okrese frýdeckém, podati do Opavy zprávu s návrhy a ustavičně vésti v patrnosti životní poměry postižených. Přípisem z 29. prosince 1862 jmenování bylí členy frýd. subkomitétu: frýd. starosta Jos. Preis, frýd. radní Jos. Chovanec, arcív. správce Frant. Obračaj, továrník Ignác Munk, tkalci Valentin Kocích z Dobré a Ondřej Hadaščok z Krásné, starosta Jakub Malíš z Raškovic, obchodník bavlněným zbožím Jos. Kacíř z Morávky a okresní hejtman nebo jeho zástupce z Frýdku. Subkomitét si mohl příbrati ještě zvlášť zkušené muže z tohoto výrobního odvětví a měl řešití otázku pomoci tkalcům z těchto 2 hledisek: 1) v případech, kde se nouze vztahuje jen na jednotlivé osoby nebo rodiny a nemá

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Jilem. Almanach obce

Jilem. Almanach obce Jilem Almanach obce 2004 1 Almanach obce Jilem Zpracoval Jar. Polívka, učitel v.v., Ing. Rudolf Zachariáš, vydává Obecní úřad v Jilmu Užité materiály: Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv,

Více

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí.

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí. 1 František Šigut POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí OBSAH Předmluva 2 O původu a stáří milostného obrazu P. Marie Zaš. 3 Pás Panny

Více

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. Úvod. Radost z hlediska průběhu státního převratu dne 20. října 1918 tlumena byla značně dusným hospodářským ovzduším

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

PAMĚTI. obce Litovic

PAMĚTI. obce Litovic PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada H: Obecní kroniky Svazek č. 2 PAMĚTI obce Litovic Městský úřad Hostivice, kronika č. 2 Hostivice, březen 2012 Paměti obce Litovic 2 Přepis zpracovali Alena Kučerová a

Více

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. 2 3 Příloha II. Rakousko-uherská banka. Presidium Ministerstva financí Republiky Československé Místoguvernér. dne

Více

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína 1905 2005 Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě Podle tohoto hesla se od dávných dob řídili ti, kteří pomáhali

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ

POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ KAREL JAROMÍR BUKOVANSKÝ POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2012 Toto elektronické vydání vychází z textu Polská Ostrava a okolí od Karla Jaromíra

Více

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ZBIORY a ZAHRADNÍKA Č I N N O S T S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TESINSKU A HLUCINSKU ZA ROK 1937 K TISKU U SPO ŘÁD A L A N T O N ÍN H O Ř ÍN E

Více

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2 Dějiny obce Kornice Petr Chaloupka Kornice 2012 Verze 2.2 Obsah Úvod... str. 3 Prehistorie. str. 3 Duchovní páni.. str. 4 Kostkové z Postupic..... str. 8 Pernštejnové......... str. 11 Trautmannsdorfové.........

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K.

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K. PAMÁTNÍK ČTYŘICÁTÉHO VÝROČÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL" V PŘEROVĚ. PŘEROV V ZÁŘÍ 1911 VYDÁN PÉČÍ REDAKČNÍHO ODBORU SOKOLA" ZA REDAKCI ODPOVÍDÁ JAR. SOUČEK VYTISKL JAROSLAV STROJIL V PŘEROVĚ Obsah 1. ]ose[

Více

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj . Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1933 tvv:- \ ř iti» *. I. i. * i. v Činnost SLEZSKÉ MATIC :e o s v ě t y l id o v é N A TĚŠÍNSK

Více

Dějiny židů v Roudnici nad Labem

Dějiny židů v Roudnici nad Labem Dějiny židů v Roudnici nad Labem Příspěvek k dějinám města Roudnice n. L. Napsal a v Kalendáři česko-židovském (roč. 40-46) uveřejnil Prof. Dr. Richard Feder, rabín v Kolíně. Staré dokumenty. I. Polyxena

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO Elektronická verze knihy byla zhotovena v roce 2006 Nakladatelstvím MILPO, kterému editorka knihy velmi děkuje a zároveň se omlouvá, že řazení textů a fotografií ne zcela odpovídá publikovanému vydání

Více

Tak vypadala Perníková chaloupka.

Tak vypadala Perníková chaloupka. Tak vypadala Perníková chaloupka. OBSAH Jaroslav Michna Štramberk...................................................... titulní strana obálky Příloha k článku Perníková chalupa....................................

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: Starosta: MR projednávala možnost vstupu fy EKOVODY (vodovod Smiřice, Černožice, Holohlavy) do společnosti VAK Hradec Králové. MR doporučuje upravit cenu vodného a stočného od 1.

Více

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC Úvodní strana rukopisného pojednání Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera o Hranicích. Konec 20. let 18. st. Archiv města Brna. VÁCLAV BEDNÁŘ

Více

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50 x Kronika Obce Hrušovan 1252 1925 se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny Sepsal Václav Kubíček Cena 12,50 Nákladem vlastním Tiskem rolnické tiskárny v Brně Motto: V dějinách předků čítati

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem Úvahy a projevy Tomáš Baťa Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem TAK HO VIDÍME PŘED SEBOU uprostřed zástupu mužů

Více