' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova." name="description"> ' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova.">

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ"

Transkript

1 ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932

2

3

4 3 4 :* :- /: sgmš - *5V>í 1 m *j w m m m tsv"' ipfc» 9HBS& ps m i s - - '-w\:' *.. ~->' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe

5 Spořitelní budova.

6

7 63. UCETNI ZPRAVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932 Nákladem Frýdecké spořitelny Tiskem knihtiskárny Jana Richtra v Příbore

8 m m S- ZAHRADNÍKA C l Zoí«3 ke 2 53>/0 4

9 Správa Frýdecké spořitelny. Vládní komisař: JUDr. Cichra František, vrchní rada politické správy ve Frýdku. Výbor: P řed sed a: Útrata František, ředitel O kresní nem ocenské pojišťovny. M ístopředseda: Liwa Viktor, velkoobchodn ík. Členové výboru: Dokulil Rudolf, starosta m ěsta Frýdku. Heinrich Emil, železniční zam ěstnanec. Lebeda Jan, obchodník. Macek Rudolf, nám ěstek ředitele O kres. nem. pojišť. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. T h. Dr. Mtiller Josef, děkan. Pindur Jan, obchodník. Richter Vilém, úředník. JUDr. Sekera Zdeněk, advokát. Wiesner Hanuš, ředitel piln ikám y. Zidek Josef, dom kář. Náhradníci: Eineigel Alois, krejčí. Jež František, m ajitel realit. Chamrad Hubert, hostinský. Romfeld Josef, obvodní inspektor v. v. Zawatzky Alois, fotog raf. Ředitelství: P ředseda: Macek Rudolf. Č lenové: Henrich Emil, M azur Leopold, JUDr. Sekera Zdeněk, Wiesner Hanuš. Náhradníci: Dokulil Rudolf, Th. Dr. Mtiller Josef. Revisní odbor: P ředseda: Štolba Josef. Č len ov é: Jarčo Vítězslav, Kocych Adolf, Richter Vilém. Právní zástupce: JUDr. Sekera Zdeněk, advokát.

10 Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Ces. Těšín P ředseda: Piek Bohumil, obchodník. Členové: Farník Alfred, statkář. Dostál Josef, odborný učitel. Pásek Karel, vedoucí úředník filiálky. Petřík Konstantin, ředitel gym nasia. Plíšeh František, poštovní úředník. Spěvák Josef, povozník. Vojkovský František, profesor. W o lf Jan, oficiál státních drah. Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Třinci. P ředseda: M. V. Dr. Drucker Berthold, zvěrolékař. Členové: Beneš Josef, vedoucí úředník filiá lk y. Heczko Jan, úředník. M U D r. Hubáček Inocenc, lékař. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. Obracaj Jan, řezník. Trombík Jan, statkář. JU Dr. Zídek Gustav, notář.

11 Zaměstnanci: Mazur Leopold, vedoucí úředník. Plocek Stanislav, náměstek vedoucího úředníka. V centrále: Krámský Jaroslav, prokurista. Fiala Evžen, praktikant. Gillar Zdeněk, úředník. Hladký Karel, likvidátor. Pavlica Karel, korespondent. Pavlíková Anna, účetní. Poloch Josef, kontrolor. Strakoš Arnošt, praktikant. Škornioková Františka, pokladní. Šimíček František, podúředník. Zubek Augustin, zřízenec. Ve filiálce v Čes. Těšíně: Pásek Karel, vedoucí úředník. Balcárková Ludmila, úřednice. Jonas Štěpán, likvidátor. Kolman Antonín, pokladník. Mazurek Josef, praktikant. Reindl Karel (od 1. října 1931 na vojně). Kohut Vítězslav, podúředník. Sobek Antonín, zřízenec. Ve filiálce v Třinci: Beneš Josef, vedoucí úředník. Vaculík František, pokladník.

12

13

14

15

16

17 Frýdechý zám oh. Parlie ze zám echého paritu.

18

19 v Část první. Dr. B. Šretrová: Letem dějinami Frýdku. Karel Kalus, odb. učitel: Jak pomáhali nezaměstnaným a chudým. Staré svatební smlouvy.

20

21 Dr, B. Š R E T R O V Á. LETEM DĚJINAMI FRÝDKU. i^gnytťittsnwmtctnt^rnmmtrwtutrfiiiftn-iiiwti»««««. ^ ^ JÍMlU tf~r jiidgk r ^ í O ^ a í S ^ _ OZORUJEME-LI dnes kvetoucí a výstavné město Frýdek, město, jež dnes patří k největším městům Těšínská, jistě zatoužíme poznati aspoň něco z jeho historie a bezděčně zažehráme, že se mezí jeho obyvateli, z nichž snad mnozí by měli pero k tomu způsobilé, nenašel dosud jeho historiograf. Vznik Frýdku zahalila nám daleká minulost těžkým, neprůhledným závojem věků a jen tu a tam nepatrná jiskerka pověsti ukazuje nám cestu hlubokou temnotou lidského zapomenutí k historické pravdě. Tam, kde stojí dnes frýdecký zámek, stála již dávno před dobou, k níž se pojí první pevná data, pohraniční tvrz, nedobytný hrad, který měl dle pověstí, dlouhé podzemní chodby. Jedna vedla k řece Ostravici, druhá až k Lysé hoře, třetí pod Skalickou Hůrku a čtvrtá na Hukvaldy, Těmito chodbami dostávali obyvatelé tvrze včas obležení potravu i vodu a tak nepodlehli nikdy vyhladovění. Tato tvrz byla původně mnohem menší než dnešní zámek, neboť na místě druhého nádvoří byl již hradní příkop, který bezpečně odděloval hrad od okolí. Spojení obstarával padací most. Frýdek povstal asi jako město obchodní. Nejvíce se podobá pravdě, že jej založil kníže Kazimíři. ( ). Stalo se tak jistě na úkor města Jamnice, nynějšího Starého Města, které rozkvět Frýdku zaplatilo svým úpadkem. Původně bylo ve Frýdku 84 domů i s radnicí a farou. Radnice stála na náměstí v č, konsk, 110 tam, kde je dnes fa Bartoň, Dle počtu domů můžeme

22 souditi, že ve Frýdku bylo asi 400 duší, což je číslo velmi značné na tehdejší poměry. Město bylo vybudováno s velikou péčí. Z hradu se šlo po padacím mostě na náměstí, které bylo dnešní velikostí. První domy byly ovšem malé, přízemní a dřevěné. Ze už původní město bylo velmi rozsáhlé, vidíme z toho, že mělo kromě náměstí 7 ulic hlavních, 7 vedlejších a velkou, volnou prostoru u kostela, jehož přední část je dnes vedle zámku nejstarší frýdeckou stavbou, neboť dle Dějepisu farního kostela" od Karla Fidinského jest hlavní oltář postaven z téhož kamení jako stará městská zeď. Časem obyvatelstvo rozrostlo, domků přibylo, takže hradbami bylo pak obehnáno 112 domků, které tvořily vnitřní část města. Do města vedly dvě brány. Na východě byla brána těšínská", která vedla do dnešní Tržní ulice. Druhá brána byla asi uprostřed dnešní Hluboké ulice a nazývala se dolní" nebo hukvaldská". Pod městskými hradbami byl příkop, přes nějž vedl od brány padací most, který se na noc nebo v čas nebezpečí zdvihal. Později byla ze hřbitova u farního kostela probourána menší branka pro pěší. Pomalu přibývalo lidí i domů a když už nebylo místa ve vnitřním městě hradbami chráněném, počali se jednotlivci usazovati za městskými hradbami a tím vznikala předměstí. Za hradbami byly i dva rybníky, majetek to knížete těšínského. Kazimír dal svému městu do vínku mnoho svobod a výsad. Nejcennějším darem bylo věnování knížecího lesa, který dodnes městu patří a pak přeložení obchodní cesty z Jamnice do Frýdku. Hlavně tato druhá výsada šla městu velmi k duhu. Rozvíjel se v něm obchod soustřeďující se hlavně na náměstí, zkvétala různá řemesla, čímž se povznášel blahobyt a tím i kulturní úroveň obyvatelstva. Nástupce Kazimíra L, Přemek I. ( ) staral se o město stejně pečlivě, jako jeho předchůdce, zlepšil městskou bezpečnost a dosadil na zámek knížecího úředníka, t. zv. zámeckého hejtmana. Ale všechny tyto výhody a výsady ustupují daleko do pozadí před výsadami, jimiž město obdařil kníže Bolek I. ( ). Potvrdil také všechna stará práva, které město dostalo od jeho předchůdců. Z té doby, z 6. března r. 1423, je první listina potvrzující městu tato práva. Zní: Ve jméno Páně Amen... My Bolek z Boží Milosti kníže v Slezí, pán na Těšíně a na V. Hlohově, vyznamenáváme tímto listem, že před nás předstoupili Naši věrní milí purkmistr a rada města Frýdku, pokorně nás prosíce, abychom jim milostivé nadání učinili, tak níže psáno: předně tedy pouštíme jim odmrty do čtvrtého kolena, aby svým majetkem činití a komukoli nejbližšímu pokrevnému poručíti mohli, vymiňujíce, aby takové nápady Naší zemí Těšínské nebyly odcizeny, a zůstavujíce sobě a svým potomkům, by statky pusté nebyly dále dávány, leč po právu zemském. Též jím pouštíme všechny Nám příslušné zločiny, jakož by někdo v nocí nastojte" volal v zapověděné dni; též hody nožové, suché rány, násilí vykonané ve dne nebo s noci, v městě, domech, branách, na příkopě, na zdech městských, nebo na zdvíhacích mostech spáchané, jakož

23 by kdo vrátného, služebníka nebo posla městského bil: to vše jim radním pouštíme, aby to trestali, pokutovali a kárali, vyjímaje krevné víny. Též jím za právo dáváme, aby sedlák nebo selka, ať náš nebo zemanův, určí-li se státi právu městskému, aby stál tu a nikde jinde. Též dáváme jim za právo, jestliže zeman některému měšťanu co dlužen jest, buďto za to co projedl a propil, buďto co mírou nebo loktem naměřeno bylo, aby tomu měšťanu městským právem odpovídal. Také máto město užívati pastvy, lesa, chrastin, jak od starodávna ve svých hranících záležejí, jakož toho dosud užívalo. Také chceme, aby žádný cech bez jích vůle neustavil aniž co nařídil. Též chceme, aby o míli žádného řemeslníka, vyjma příštipkáře, vetešníky, kováře, kteří brousí, ani krčmáře, ani lávek pekařských, masařských, leč by kdo takové řemeslníky chovati právo měl, nebylo. Též chceme, aby kdožkoli jinde bydlí nebo cizinec jest, ale ve Frýdku dědictví očekává, aby buďto k dědictví se osadil anebo to dědictví prodal. A kdož by zlovolně nebo neprávem se osadil a si osvojil městu náležité, jako pastvu, lesy, chrastiny anebo podobného co, ten bude-li v tom překonán, aby to městu vrátil. Též jim potvrzujeme všecka práva jejích, svobody a ustanovení i zvyky, jakých za Nás i za Naších předků užívalí, neškodno Naším knížecím právům. Tomu na potvrzení list Náš jsme dali zpečetí, jenž dán na Těšíně (dess sonabends vor den Sontag ais man in der heíligen Kírchen Oculí pfleget zu síngen) L. P Měl tedy Frýdek již v této listině pět velmi důležitých práv, a to právo městské, soudní, mílové, cechové a dědičné. Jen málokteré město mohlo se tak brzy po svém vzniku vykázati tolika a tak cennými výsadami, jako naše. Dle městského práva byl Frýdek spravován vlastními starosty čili purkmistry a městskou radou. Jeho obyvatelstvo bylo osvobozeno od všech robot a platilo pouze určitý roční peníz do knížecí pokladny. Frýdečané podléhali svému vlastnímu soudu, pouze nejtěžší zločiny, jako vražda a pod. patřily před soud knížecí. Právo mílové bylo velmi důležité pro každé město, které jím bylo obdařeno, neboť chránilo jeho rozkvět obchodní i rozkvět řemesel. Celou míli od města, to bylo asi dvě hodiny cesty, nesměl se usadíti žádný řemeslník a obchodník kromě těch, kterých bylo po cestě nevyhnutelně třeba, to jest kromě příštipkáře, kováře a brusiče. Protože město bylo takto chráněno před cizí konkurencí, vzmáhala se tu řemesla měrou netušenou a dle daného jim práva cechovního seskupovala se pak v jednotlivé cechy; byl zde cech řeznický, ševecký, krejčovský, kovářský, zámečnický a hrnčířský. Kromě řemesel kvetl í obchod; byly tu krčmy, masařské, pekařské i krejčovské látky i obchod solí, který nejvíce vynášel. Mnoho občanů živilo se zemědělstvím. Protože pak mohli se svým majetkem volně nakládati, starali se o něj tím pečlivěji, což jistě jen přispívalo k rozkvětu města a ke zvýšení průměrného blahobytu obyvatelstva. Dříve totiž, pokud platilo právo odúmrtí, zemřel-li některý občan

24 a neměl-lí dětí, kterým by svůj májek zanechal, nesměl jej odkázati, komu by byl chtěl, ale celé jeho jmění připadlo knížeti. To tedy nyní přestalo, ale ten, komu byl nějaký nemovitý majetek ve Frýdku odkázán, musel ve Frýdku bydletí, anebo byl nucen prodati jej jinému za těchže podmínek. Protože i děti mohly si voliti svobodně povolání a nebylo třeba zvláštního svolení knížete, aby občan mohl dáti syny třeba na studie, žilo se ve Frýdku poměrně velmi příjemně a spokojenost obyvatelstva byla jistě ne posledním a ne nejmenším podkladem rychlého a zdárného rozkvětu města. Když později dostalo se Frýdku í pravovárečníctví, vybírání mýta, cla a pod., bohatlo město velmi rychle a mohlo hleděti radostně vstříc budoucnosti, neboť jeho počátky byly více než šťastné. n. Sotvaže bylo město založeno a vybaveno prvními výsadami, sotvaže bylo schopné života a rozvoje, nastaly v Cechách husitské války. Zdálo se, že ohrozí i Frýdek, ale nestalo se tak, neboť zde jíž od roku 1402 byla na zámku vojenská posádka, vydržovaná lidem i knížetem. Město spravoval zvláštní úředník, jemuž se říkalo, jak jíž bylo podotknuto, zámecký hejtman. Prvním byl rytíř Sobek Korníc z Ogrodzone, druhým Mikoláš Trnávka, třetím Jan z Kozolup. Další jména zámeckých hejtmanů jsou nejistá, až zase r, byl hejtmanem Jindřich Laryš z Načeslavic, což můžeme s určitostí říci. Když se přehnala válečná litice husitských válek a mezí husity a slezskými knížaty bylo ujednáno příměří, byla i vojenská posádka ze zámku odvolána. Ale ani toto omezení výdajů nedovedlo už zachrániti vyčerpanou knížecí pokladnu a proto bylo nutno sáhnouti k jinému opatření, které mělo vzkřísiti knížecí finance: byly zastaveny mnohé dědiny a města. V té době bylo utvořeno z Frýdku, Místku, Frýdlantu a okolí zástavní panství, které bylo dáno v zástavu po prvé r. 1434, a to za pět set pražských grošů Arnoštu z Tvorkova. Z listiny, která o tom byla sepsána, se dovídáme, že Arnošt z Tvorkova dostal toto panství na čtyři léta. Zavázal se, že nebude obyvatelstvu nijak ubližovati, že potvrzuje všechna jeho práva i svobody, ale přes tyto sliby museli obyvatelé platiti různé dávky a později i robotovatí. Pak byl Frýdek zastaven Mikoláši Kornicí z Dubovce, maršálkovi těšínského knížectví, který jej držel od r Po této době si Frýdek opět na několik let oddechl, neboť patrně vletech 1448 až 1471 jej těšínský kníže vyplatil ze zástavy a spravoval jej sám. Roku 1463 udělil městu za vlády Přemysla II., český husitský král Jiří z Poděbrad první dva výroční trhy a to pondělní před sv. Kateřinou a pondělní před sv, Janem Křtitelem. Tyto výroční trhy byly velmi důležité, neboť přivedly do města mnoho kupců a tím se velmi povznesl městský obchod i řemesla. Roku 1471 byl Frýdek opět zastaven a to Janovi Buřejovi z Klvova a na Frýdku, který pak držel Frýdek až do roku 1474, Do r, 1480 byl pánem nad Frýdkem Jan Labut z Křín, jehož syn Vladek se vzdal svých nároků na

25 toto panství ve prospěch těšínského knížete Kazimíra II,, který je zase zastavil Janu Trnkovi z Ratíbořan. Tento šlechtic koupil r, 1490 za dvě stě uherských zlatých dědinu Žermanice a daroval ji městské obcí frýdecké, která musela z ní platiti frýdeckému faráři 16 zlatých rýnských ročně na vydržování kaplana a učitele. Na druhé straně zadlužil však Trnka velmi toto panství a proto jej Kazimír II. r, 1492 vyplatil, zaplatil všecky dluhy, ač si na to musel jinde vypůjčiti a nechal si je pod svou správou; spravoval je opět úředníkem, R, 1519 bylo Frýdku povoleno vybíratí mýto ve branách města a to čtyři těšínské haléře z každého vozu. Po smrti knížete Kazimíra II., který zemřel r, 1528, vládl jménem jeho nedospělého synka Václava český šlechtic Jan z Pernštejna, jehož dceru si později kníže Václav vzal za ženu, S ní dostal věnem 12 tisíc uherských zlatých a za ně dal svému tchánovi frýdecké panství do zástavy. Jan z Pernštejna byl přívržencem husitů a také knížete Václava vychoval ve víře evangelické, Proto se ve Frýdku za jeho panování hojně ujala reformace. Povolil Frýdku další cechy řemeslnické a staral se všemožně o rozkvět města. Zakládal rybníky, neboť i ty skýtaly veliký užitek, protože ryby byly tehdy mnohem oblíbenějším pokrmem, než dnes^ Dva z nich založil i na frýdeckém předměstí. Jeden byl tam, kde je dnes Zárův dům, druhý na místě domu Dra Hradečného a pivovaru. Po smrti Jana z Pernštejna r zdědilí po něm zástavu jeho synové Jaroslav, Vratislav a Albrecht a drželi Frýdek do roku 1554, kdy jej těšínský kníže vyplatil a zastavil jej ihned znovu Jiřímu Celovi z Cechovíc. Ten seděl na Frýdku jen rok, ale vládl kruté a vymáhal veliké roboty. Těšínský kníže marně proti tomu zakročoval u vratislavského biskupa, až mu pomohl Burian Barský z Baště, který zástavu vyplatil a přejal. Pod jeho vládou začal Frýdek zase svobodně dýchatí. Pak se stal pánem panství Jan Barský z Baště, na kterého zástava přešla. Po něm dal kníže Bedřich Kazimír, syn knížete Václava, Frýdek v zástavu Janu Vlaštovskému z Vlastínova a pak Janu Puklerovi z Grodic, jehož vdova držela Frýdek až do r, 1573, kdy byla zástava zrušena, neboť panství bylo prodáno, III. Kníže Bedřich Kazimír zanechal, když r zemřel, frýdecké panství tak zadlužené, že bylo nutno je prodati. Český král, o jehož léno se tu jednalo, dal k tomu svolení a tak r koupil Matouš z Logova frýdecko-místecké panství za 36 tisíc zlatých pro své syny Václava a Jiřího. Později byl Místek prodán olomouckému biskupu Janu Grodeckému, od něhož však brzy opět připadl rytíři Jiřímu z Logova a r bylo znovu celé panství prodáno biskupu Stanislavu II, Pavlovskému, který r, 1584 jeho slezskou část prodal Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna, o čemž byla sepsána listina na zámku frýdeckém. Tím byla města Frýdek a Místek definitivně od sebe odloučena. Jíž Jiří z Logova, přísný katolík, se horlivě staral o to, aby i jeho panství

26 se očistilo ode všech jinověrců, a postupoval proti nim velmi přísně. Obyvatelstvu bylo přikázáno do určité doby pod ztrátou majetku se vyzpovídati a přijímati pod jednou. Přijímání pod obojí bylo zakázáno. Staral se i o dostatek katolických kněží. Jeho nástupci pak šli v jeho šlépějích. Stavové těšínští, evangelíci, žádali proto knížete Adama Václava, syna knížete Václava, aby panství koupil zpět, ale nedošlo k tomu z jakýchsi malicherných důvodů a Frýdecko stalo se majetkem Bruntálů na půl století. Prvním majitelem z tohoto rodu byl Bartoloměj Bruntálský z Vrbna, pán na Frýdku a Doslovicích. Za něho zdomácněla ve Frýdku čeština, kterou nejen lid mluvil, ale kterou se i úřadovalo, Evangelíkům se pod jeho vládou dařilo velmi zle, ale udrželi se přece. Právě v té době narodil se r, 1598 ve Frýdku slavný náboženský spisovatel a kazatel evangelický Jiří Joanides Frýdecký. Evangeličtí šlechtici koupili ve Frýdku dům, z něhož pak udělali evangelickou modlitebnu. To ovšem katolíci neradi viděli a proto bylo r vdovou Bruntálského Annou zakázáno šlechticům ve městě se zakupovati. Když Anna r zemřela, seděli po ní na Frýdku Václav a Jan Bruntálští z Vrbna a na Šibersdorfu. Poslední vymohl městu na českém panovníku další dva trhy. Ve věcech náboženských byl však velmi nesnášenlivý. Na horním předměstí, kde žilo nejvíce jinověrců, vystavěl r kostel sv. Jošta, ve městě postavil následujícího roku novou faru, založil i růžencové bratrstvo a postaral se zvláštní listinou o to, aby Frýdek nikdy nemohl přijíti do jiných rukou nežli věrně katolických. Obyvatelstvu se vedlo za jeho vlády velmi zle, tím hůře, že r vypukl ve Frýdku mor, který tu krůtě řádil. Pán však neznal slitování ani s lidem zkrušeným touto krutou nemocí a tak se nemůžeme diviti, že jej obyvatelstvo nemělo rádo, ba nenávidělo ho a také násilně ukončilo jeho život. Byl zajat a patrně zabit (r. 1620), Jeho nástupcem byl Václav Bruntálský, pán na Frýdku, Paskově a Zábřeží, kterému Frýdek patřil až do r. 1636, Roku 1624 objevil se mor ve Frýdku po druhé a k dovršení neštěstí přišlo Mansfeldovo vojsko, které Frýdek úplně zpustošilo a vydrancovalo. Pak přišla neúroda a jako přirozené její následky hlad a různé nemoci. Když k tomu ještě Václav Bruntálský zvyšoval roboty a platy, napolo zničení občané nemohli vyhověti a tak panství pustlo a pustlo- Došlo to tak daleko, že si Frýdek stěžoval až u císaře Ferdinanda II. Ten sice zakročil, ale Václav Bruntálský měl už panství tak zadlužené, že bez zvýšení platů ani daní platiti nemohl; proto byl do Frýdku dosazen kurátor pán z Rappisu, ale ani to už nepomohlo a tak panství muselo být prodáno r, 1636 Jiřímu hraběti z Oppersdorfu za 37 tisíc slezských tolarů. A nyní nastaly Frýdku i celému panství nejhorší časy. Bylo-li dříve zle, bylo nyní daleko, daleko hůře. Nový majitel chtěl ze svého panství co nejvíce vytěžit, ale kraj byl zeslabený, vydrancovaný, neboť Švédové ještě dvakrát r a 1647 přitáhli na Frýdecko, a co po nich zbylo, to zničilo a vyjedlo císařské vojsko, které přitáhlo brzy po nich a které nebylo o nic

27 lepší než vojsko nepřátelské. Ale hrabě Jiří z Oppersdorfu neznal slitování! Panství bylo jeho a jemu na tom pramálo záleželo, trpí-li lid, mře-li hladem, on musel dostati to, co chtěl. A tak, ač r potvrdil měšťanům města Frýdku všechna jejích práva, brzo jim na ně sáhl a vyvinul se prudký spor, který musel rozhodnouti sám císař Ferdinand III. Habsburský. Tím hůře se pak ovšem dařilo těm, kteří neměli napsaná a potvrzená privilegia. Nastaly doby nejkrutší roboty a vydírání peněz i naturálií. Lid byl proti tomu všemu úplně bezbranný. Prvním činem Oppersdorfa bylo, že ihned dal na místě starého zámku stavět nový zámek, na kterém museli robotníci zdarma pracovati. Roku 1636 dal poříditi Urbář svobodného panství frýdeckého"; byl to soupis všech sedláků a poddaných i s určením, kolík je který povinen ročně hraběti odvádět, ale o povinností roboty se tam mluví velmi neurčitě, aby mohla býti dle potřeby zvýšena. Není tedy divu, že lid takto utiskovaný a sužovaný využil první možné příležitosti, totiž úmrtí hraběnky, jímž byl hrabě velice sklíčen, a počal vypovídati vrchnosti poslušnost. Hrabě Jiří z Oppersdorfu byl velmi nábožný katolík. R pomohl postaviti na náměstí dřevěnou kaplí růžencového bratrstva, která byla pak zrušena Josefem II. Vystavěl mnoho kaplí i kostelíčků po celém panství. Založil mnoho poutí, které se konaly vždy s velikým leskem, neboť poddaným byly za pout sleveny 3 dny roboty, což ovšem velmi rádi uvítali. Tento hrabě založil i poutní místo na Vápenkách, kde prý, procházeje se, nalezl krásný květ, který měnil vůni; tím byl hrabě tak pohnut, že tam dal postaviti sochu Matky boží růže duchovní". Socha ta stála zprvu úplně volně, až r byla tu pro ni postavena dřevěná kaple. I zámecká kaple vznikla za panování hraběte Oppersdorfa a to r Roku 1651 hrabě Jiří Oppersdorf zemřel a protože jeho syn byl příliš malý, bylo Frýdecko celých 15 let spravováno poručníky, za nichž nemělo rovněž zlaté časy. Hlavní z nich, Jan Bernard Pražma, hleděl co nejvíce získati pro sebe. Proto také založil dědinu Novo Dvorce, nynější Panské Nové Dvory, jejíchž obyvatelé nejen že mu museli za pozemky zaplatítí, ale bylí povinní ještě mu odvádětí značné roční platy a konati roboty. Ve vydírání předčil tento kurátor i Jiřího Oppersdorfa, neboť zdvojnásobil skoro všechny dávky a povinnosti. Protože se měšťané proti tomuto chování začali zle bouřiti, vymohl jim, aby je trochu uklidnil, povolení k výročnímu dobytčímu trhu, který se měl konati vždy v pondělí po Filipu a Jakubu. Ovšem venkovské obyvatelstvo nebylo ničím odškodněno za své dření a utiskování. R přejal panství do vlastní správy František Eusebíus hrabě z Oppersdorfu a to skutečně v pořádku a zvelebené, jak se ukázalo z popisu panství a soupisu inventáře, který byl na jeho rozkaz pořízen. Ze bylo zvelebeno za peníze vydřené na obyvatelstvu, na tom málo záleželo! A nový majitel, ač dostal panství spořádané a velmi výnosné, postupoval stejně nelítostným způsobem jako jeho předchůdce, měl četné spory se sedláky a hleděl všemožně rozmnožit svůj majetek. Ve věcech církevních šel

28 ve šlépějích svého otce. I on podporoval rád vše katolické a tak se mu za jeho zásluhy dostalo r od vratislavského biskupa patronátní právo nad všemi kostely frýdeckého panství. Ale ač frýdecká farnost byla dle prohlášení visitátorů nejkatoličtější, přece i v této době jsou tu ještě nekatolíci, třebaže je jích pramalinko. Hrabě František Eusebius z Oppersdorfu zemřel r, Po něm měla frýdecké panství jeho vdova Anna Zuzana Terezie až do r Tím se ukončila smutná doba vlády Oppersdorfů a přichází doba nová, která nebyla o nic lepší. Frýdecké panství se pak dostalo do rukou Ludoviky, dcery hraběte Oppersdorfa, která byla provdána za hraběte Štěpána Pražmu, a tím dostává se Frýdek znovu tomuto rodu, který se k němu nechoval nijak šetrně. Ludovika se po krátkém manželství rozvedla a žila pak na frýdeckém zámku. Ještě před její smrtí r vládl na Frýdku její syn František Vilém Pražma. Ten dostal sice od vratislavského biskupa právo patronátu, ale brzy mu bylo opět odňato, protože nebyl tak poslušným synem církve jako Oppersdorfové. Měl s ní četné spory, neboť chtěl aspoň část příjmů z poutí a kostelů uchvátiti pro sebe. Dal i sochu Panny Marie z kaple na Vápenkách přenésti do kaple zámecké, ale lid zámek obstoupil a dva měsíce jej střežil, až zase hrabě byl přinucen sochu vrátiti na rozkaz císaře Karla VI., k němuž tento spor došel. Tehdy musel vrátiti i peníze z ofěry, které si kdysi přivlastnil. Pražma chtěl na Vápenkách zříditi klášter, rovněž ze zištných důvodů, ale ani to se mu nepodařilo. K lidem poddaným se choval ještě hůře než kterýkoli z jeho předchůdců. Zvyšoval platy i roboty, utiskoval lid, jak nejvíce mohl. Proto se nemůžeme divit, že byl nenáviděn a že nespokojenost lidu propukla ve zjevný odboj, když se tu vyskytl nebojácný ochránce jeho práv Ondřej Šebesta, lidově Ondráš zvaný, později přetvořený pověstmi na národního hrdinu. Odboj byl r zlomen, ale hrabě se od té doby Frýdku vyhýbal. Zemřel r a ve své závětí věnoval veškeré své jmění na stavbu mariánského kostela. Zanechal pětiletého synka Jana, za něhož spravovala panství jeho matka Karolína. Hrabě Jan Pražma ujal se vlády v prvních letech své dospělosti; přestavěl část zámku a k poddaným se choval mnohem lépe a lidštěji než jeho otec, vrátiv jim i část bývalých práv. Líd se pomalu vzpamatovával, když tu r bylo panství prodáno rakouské arcivévodkyni Marii Kristině, dceří Marie Terezie, a jejímu manželi Albertu Morici Sasko-Těšínskému, Za vlády Jana Pražmy byl postaven také velkolepý mariánský kostel na Vápenkách na místě, kde dříve stála dřevěná kaple. Základní kámen k němu byl položen r Pak vypukla švédská válka a tak byla stavba odložena až do roku 1744 a dostaven byl r Celý kostel stál zlatých. Roku 1798 připojili Habsburkové, kteří získali Frýdecko koupí, toto panství ke knížectví těšínskému, které po úmrtí Těšínských knížat bylo v jejich rukou jako léno koruny české. Po smrtí Albertově stal se jeho nástupcem

29 arcivévoda Karel, pak arcivévoda Albrecht a poslední z nich byl pak arcivévoda Bedřich. Rakouští arcivévodové, Němci, volali do Frýdku i německé úředníky a zřízence a polské dělníky. Čeština stávala se pomalu jen soukromou řečí lidu, neboť byla r odstraněna úplně z úřadování a Frýdek stal se městem ne-li zcela, tedy z velké části německým. Přirozeně, že i školy byly německé, čeština zanikala. Poměry sociální i morální byly tehdy velmi neutěšené. Líd byl vykořisťován, ničen a zdálo se, že se nikdy jíž nevzchopí. Ale tu jako ohnivý meteor prorážející hrozivé mraky věčného soumraku objevil se na slezském nebi zářivý zjev posledního barda našeho kraje, jehož trpká slova probudila lid z mrákotného sna. Petr Bezruč nevolal nadarmo! Přehnala se litice světové války, přišla samostatnost a dnes ve svobodném státě Frýdek pomalu střásá všechno to, co na něj staletí vlády nesvědomitých pánů nahromadila a je-li dnes už tak daleko, že je pýchou celého svého okolí, jistě ještě lepší a větší budoucnost jej očekává.

30 K ARE L KALUS, odbor, učitel: JA K POMÁHALI NEZAMĚSTNANÝM A CHUDÝM. ezaměstnanost! Hrozné slovo a ještě hroznější stav. Miliony lidí práce schopných hlavně ve státech průmyslových marně hledají nějaké zaměstnání, aby si poctivou prací vydělali aspoň na ty nejnutnější životní potřeby. Bída a hlad se šklebí z celého zevnějšku těch vyhublých postav, které se plouží ulicemi měst se zachmuřeným čelem, s otrávenou duší. Či už to nebude lepší? Jak dlouho bude ještě ta naše bída trvat? Není nikoho, kdo by nám dovedl zjednati práci? Či ta žebrácká podpora v nezaměstnaností má býti naším údělem do smrti? Takové myšlenky se mihají jejich hlavami, budí v nich nespokojenost s nynějším jejich nesnesitelným stavem a často se projevuje bouřemi, při nichž teče lidská krev zvláště tehdy, když bídy nezaměstnaných je zneužito k účelům politickým. Bída byla na světě od nepaměti, ale aby se rozmohla v takové míře a v tolika státech najednou, jak se objevila v dnešní době, není pamětníka. Za starých časů, kdy hlavním zaměstnáním obyvatelstva v zemích českých bylo polní hospodářství, nastával hlad za válek a v dobách neúrody. A dle toho, jak se snažili panovníci v nejhorších dobách zmírníti bídu a povznésti hmotný a tím i duševní blahobyt svých poddaných, ocenily dějiny jejích vladařské schopnosti. Vzorem panovníka, který se všestranně staral o své poddané, byl Karel IV., který si za tuto svou péči získal jistě na věčné časy příjmení Otce vlastí11.1 za jeho panování nastala v Cechách neúroda a z ní,

31 zejména v hlavním městě Praze, drahota. Líd trpěl hladem a následkem jeho šířil se mor. Pracující lid neměl zaměstnání nebo vydělal tak málo, že si nemohl opatřiti ze svého výdělku nutné životní potřeby. A co podnikl tento moudrý panovník k záchraně hladovějících? Dal stavětí r hradební zeď kolem Hradčan a od nich dále po vrchu Petříně a tím, že opatřil velkému počtu dělnictva práci, zachránil je od jisté smrtí hladem. Dodnes sluje petřínská část hradeb Hladová zeď". Tak jednal téměř před 600 lety panovník, jehož státnická moudrost našla jedině správný prostředek, jak pomocí chudým. K prácí je člověk stvořen, práce ho zachrání. Nechoďme však pro příklady správného řešení nezaměstnanosti a tím i bídy postižených daleko do minulosti a do Prahy, najdeme takový příklad v našem kraji v druhé polovici minulého století. Ale poznáme na něm, že se již nedal řešití tak přímočárně jak za Karla IV., protože poměry tehdejší neshodovaly se úplně s poměry před 600 lety. Co se stalo? Před 70 lety vypukla mezi horskými tkalci ve Slezsku nouze. Tu měli vlastně vždycky. Tkalcovina, ta úmorná práce od svítání do noci, nevynášela nikdy tolik, aby z ní mohla býti rodina slušně živa. Měl-li tkadlec aspoň chalupu a kousek svého nebo najatého políčka, s kterého sklidil trochu bramborů, živořil jakž takž, ale hůře bylo s komorníky1*a s vdovami, kterým zůstalo na starosti několik hladových dětských krků ti vytloukali živobytí těžce. Pravda, nebyla to taková bída, kterou prožíval všechen lid na Těšínsku v letech , kdy neúroda, hlavně hniloba bramborů přivedla do našeho kraje hlad, kdy na trhu v Těšíně platilo se za měřici bramborů 6 zl. 30 kr., kdy ve Frýdku 13. ledna 1855 začali řezníci vysekávati koňské maso ale byla nouze proto, že tkalci málo vydělali. Proto se bída projevila jen v některých okresech a mezi těmi vrstvami obyvatelstva, které se zaměstnávalo doma tkalcovstvím za stavy. A mezi ty okresy patřil i frýdecký. A jak se snažili povolaní činitelé nouzi odpomocí? V Opavě se utvořil za předsednictví zemského presidenta Zemský komitét složený ze zástupců zemského úřadu, zemského výboru, slezské obchodní a živnostenské komory a opavské městské rady, který měl uvažovatí o vhodných prostředcích ke zmírnění hrozící nouze a co nejrychleji zjednati odpomoc. Ve schůzi tohoto sboru usneseno zříditi ve Frýdku zvláštní subkomitét, který měl přesně vyšetříti poměry domácích tkalců v okrese frýdeckém, podati do Opavy zprávu s návrhy a ustavičně vésti v patrnosti životní poměry postižených. Přípisem z 29. prosince 1862 jmenování bylí členy frýd. subkomitétu: frýd. starosta Jos. Preis, frýd. radní Jos. Chovanec, arcív. správce Frant. Obračaj, továrník Ignác Munk, tkalci Valentin Kocích z Dobré a Ondřej Hadaščok z Krásné, starosta Jakub Malíš z Raškovic, obchodník bavlněným zbožím Jos. Kacíř z Morávky a okresní hejtman nebo jeho zástupce z Frýdku. Subkomitét si mohl příbrati ještě zvlášť zkušené muže z tohoto výrobního odvětví a měl řešití otázku pomoci tkalcům z těchto 2 hledisek: 1) v případech, kde se nouze vztahuje jen na jednotlivé osoby nebo rodiny a nemá

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

M m 60. ÚČETNÍ Z P R Á V A FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z

M m 60. ÚČETNÍ Z P R Á V A FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z M m 60. ÚČETNÍ Z P R Á V A FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z A R O K 1 9 2 9 '.. Z"': v,..w-........... :..._... vě';^á-:-; í ' :.\' '>',* \-^f-rr-:% í'v'- tv.-;--.v.-, ' A " v ; ' - '' ' ' . V%;: I.,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.1956 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 138 Z á k o n ze dne

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Šlechtický rod Strachwitzů

Šlechtický rod Strachwitzů ZDOUNKY historie a současnost 2010 Obsah Předmluva 4 Z dávné historie 9 Zdounecký zámek 12 Šlechtický rod Strachwitzů 13 Zdounky 1945 2000 16 Osobnosti 20 Válka 25 Ochotnické divadlo 31 Místní knihovna

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Bibliotéka Taueusz& Hegera

Bibliotéka Taueusz& Hegera Bibliotéka Taueusz& Hegera S T A N O V Y V MISTRU, 1894. T is k e m A r n o š ta H u b lin g a v M íst ku. Nákladem spolku. 6 (JI. Jm éno spolku jest: Odborný hornickohutnický spolek Prokop" se sídlem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 09.08.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. Z á k o n ze dne 18. července 1946

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948 183 Z Á K O N ze dne 20. července 1948 o Investiční bance Národní shromáždění republiky Československé usneslo

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 10. dubna 2014 t a k

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 067 EX 206/13-103 č.o.: 3751 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením exekuce na základě: pověření Obvodní soud pro Prahu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více