~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny"

Transkript

1 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ulice Nová a Nádražní č. p. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy vedené u Městského soudu v Praze v oddíle S, vložce č IČO: , sídlo: Nová 611, Mníšek pod Brdy Bankovní spojení: č. ú /0600, vedený u GE Money Bank Dobříš e- mail: mobil: Zápis ze zasedání Shromáždění Společenství vlastníků, ulice Nová a Nádražní čp. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy, konaného ve školní jídelně dne 26. dubna 2014 od 14:00 hodin Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny Program dle pozvánky: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr 1) Prezence Schůzi zahájil pan Jiří Mysliveček, místopředseda výboru, ve 14:35 hodin. Při zahájení schůze oznámili skrutátoři (p. Marian Házy, pí. Helena Pravdová, p. Karel Hofman ml.), že dle prezenčních listin a plných mocí je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech (tj ), což je 52,08% a schůze Shromáždění je již usnášení schopná. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 2) Úvod, schválení programu Pan Jiří Mysliveček přivítal Mgr. Marii Trčkovou notářku, která se zúčastnila schůze Shromáždění, aby notářským zápisem osvědčila přijetí nových stanov a volbu výboru. Oznámil, že je třeba zvolit předsedajícího schůze, který následně bude partnerem pro paní notářku a bude také podepisovat notářský zápis. Oznámil, že výbor na předsedajícího schůze Shromáždění navrhuje jeho. ~ 1 ~

2 Během zahájení přišli další vlastníci a počet hlasů se zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 56,25%. Žádný jiný návrh nebyl. O návrhu výboru se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Pan Jiří Mysliveček byl zvolen předsedajícím schůze Shromáždění. Přednesl navržený program a návrhy výboru na jeho doplnění. Výbor navrhl doplnit program takto: 8) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 doplnit o rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 doplnit o rok 2013 Jiné návrhy na doplnění nebyly. O předložených návrzích se hlasovalo najednou s těmito výsledky: Usnesení: Bod č. 8 a č. 9 se doplňují o rok Bylo hlasováno o programu jako celku včetně navržených změn: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových Stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr O tomto návrhu programu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Program byl schválen a schůze Shromáždění se jím bude řídit. ~ 2 ~

3 3) Volba zapisovatele Pan Jiří Mysliveček seznámil všechny přítomné s tím, že paní notářka vyhotoví notářský zápis pouze z bodů schválení Stanov a volby výboru. Pro ostatní, aby byl zápis z celého jednání, je třeba zvolit zapisovatele. Výbor navrhuje, aby zápis z dnešního jednání vyhotovil Mgr. Eduard Navara. Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, proběhlo hlasování s těmito výsledky: Usnesení: Mgr. Eduard Navara byl zvolen zapisovatelem z dnešního jednání. 4) Schválení nových stanov Výbor předložil znění nových Stanov. Ty reagují na nový občanský zákoník, který je účinný od , a již vydané prováděcí předpisy. Výbor předložil dodatek Stanov, který byl po konzultaci s paní notářkou zpracován v průběhu týdne před konáním schůze. Dodatek Stanov zní: 1) Změna: Na základě faktu, že musela být schůze o 14 dní posunuta, nesouhlasí v návrhu nových Stanov v Čl. XVII, odst. 1. datum schválení. Výbor z tohoto důvodu navrhl: datum 12. dubna 2014 změnit na datum 26. dubna 2014 Na základě upozornění paní notářky ze dne 22. dubna 2014 výbor navrhl: 2) Návrh na doplnění: v článku VIII, odst. 2 doplnit stávající text o větu: Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 3) Návrh na doplnění: Vložit nový Článek XVII, který zní: Čl. XVII Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství hospodaří s finančními prostředky podle Čl. XV odst. 1 a je podmíněné plněním Čl. III, odst. 4, písm. a) a dle Čl. XIII, odst. 2, písm. b) a c) a vytvořením Rozpočtu Společenství pro uplatnění Čl. V. 1. Rozpočet se sestavuje z finančních prostředků, které jsou předepisovány všem bytovým jednotkám na celý kalendářní rok na krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. ~ 3 ~

4 2. Finanční prostředky na dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku se stanoví podle poměru na společných částech. Úhrada služeb se provádí zálohově během roku a vlastník bytu má možnost zálohy upravit směrem nahoru. 3. Rozpočet obsahuje: a. Přijaté krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na správu) b. Přijaté dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace společných prostor, zařízení a kotelny). c. Přijaté zálohy na služby (teplo, ohřev TUV, vodné a stočné, elektrická energie apod.). d. Příjmy z pronájmu nebytových prostor 4. Rozpočet obsahuje výdaje: a. Platby na základě uzavřených smluv. b. Odhad režijních nákladů (režijní materiál, bankovní poplatky, poplatky SIPO, pojištění budov apod.). c. Platby za služby. d. Čerpání dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. 4) Současný Čl. XVII přečíslovat na Čl. XVIII O tomto návrhu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Dodatek Stanov předložený výborem byl schválen. Dále byla otevřena diskuse ke Stanovám jako celku a jednotlivým navrženým bodům. Pan Karel Hofman ml. se vyjádřil, že nesouhlasí s navrženou kompetencí výboru, aby mohl rozhodovat v jednotlivých případech do výše ,- Kč. Konstatoval, že prováděcí předpis uvádí 1.000,- Kč na bytovou jednotku. Při takto navržené velké kompetenci by mohl výbor nekontrolovatelně utratit mnoho peněz a vlastníci by se to dověděli až následující rok při vyúčtování. Mgr. Eduard Navara uvedl, že tvrzení, že se jedná o 1.000,- Kč na bytovou jednotku, není úplné, neboť prováděcí předpis uvádí pokud ve Stanovách není uvedeno jinak. Záleží tedy na vlastnících, jakou pravomoc dají výboru. Uvedl příklad plánované opravy expanzní nádoby, která stála 80 tis. Kč. Při použití 1.000,- Kč na bytovou jednotku by se jednalo o pravomoc výboru pouze 60 tis. Kč, což je nedostatečné. Poukázal na to, že lidé, kteří dostanou důvěru jako členové výboru, budou tedy důvěryhodní v hospodaření s finančními prostředky. Výbor by měl být akceschopný. Ing. Krejčí podotkl, že je to však také o zpětné vazbě a o informovanosti všech. ~ 4 ~

5 Takto diskutovanou pravomoc označili členové výboru za možnost, jak výbor v jeho práci paralyzovat. Ve své práci se spolu se správcem v minulosti investicemi a jejich financováním mnoho let zabývali. Pan Karel Hofman ml. podal návrh, aby se ustanovení ve Stanovách změnilo, aby výbor mohl použít ,- Kč za 3 domy za rok. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 98,27 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,73 % přítomných. Usnesení: Návrh byl přijat a bude zapracován do Stanov. Další připomínky a návrhy nebyly. Hlasovalo se o Stanovách jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Stanovy byly schváleny včetně změn. 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce Pan Milan Korba předseda výboru oznámil všem přítomným, že na schůzi výboru dne 28. ledna 2014 rezignovali na své funkce všichni členové výboru. Na téže schůzi konstatovali, že svou práci budou vykonávat do zvolení nového výboru. Nabídl spolupráci a rady novým členům výboru. Konstatoval, že současný výbor vykonává svou práci již mnoho let a je čas, aby se práce ve výboru ujali noví lidé. Usnesení: Shromáždění bere rezignaci výboru na vědomí. 6) Volba členů výboru Vzhledem k přijatým stanovám, kde je stanovený počet členů výboru 3 a současně tomu, že byla uvolněna všechna místa, bylo potřeba zvolit nové 3 členy výboru. Byl navržen tento volební řád: a) nejprve byly podávány návrhy na kandidáty b) kandidáti se vyjádří, zda s kandidaturou souhlasí; nepřítomnost kandidáta = nesouhlasu, pokud s jeho souhlasem nemá někdo výslovnou plnou moc, že souhlasí s kandidaturou c) volba bude veřejná d) o každém kandidátovi se bude hlasovat zvlášť e) hlasy se budou sčítat podle podílu na společných prostorách (zajistí skrutátoři) f) volbou úspěšně prošel kandidát, který získá více než 50% hlasů z přítomných hlasů (podle podílu) g) volí se 3 členný výbor, ve výboru nesmějí být příbuzní v přímém příbuzenském poměru (manželé, rodiče děti, sourozenci) ~ 5 ~

6 h) členem výboru se stávají tři s největším počtem hlasů, kteří splnili podmínku, jestliže získali více než 50% z přítomných hlasů i) nebude-li takto zvolen nový 3 členný výbor, bude se znovu hlasovat o zbývajících volných místech ve výboru. Nejprve se o toto místo znovu utkají kandidáti, kteří v prvním kole získali méně než 50% hlasů j) nebude-li ani takto zvolen dostatečný počet nových členů výboru, proběhne další kolo voleb (pouze na volná místa ve výboru), a to od bodu a) O tomto návrhu volebního řádu se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Volební řád byl schválen. Bylo přistoupeno k navrhování kandidátů. Výborem a z pléna byli navrženi kandidaturu p. Karel Hofman ml. nepřijal Mgr. Lenka Veselá přijala Ing. Lenka Richterová přijala pí. Růžena Klimentová přijala Skrutátoři oznámili, že se snížil počet hlasů a před volbami je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech, tj. 54,22%. O každé navržené, která kandidaturu do výboru přijala, se hlasovalo zvlášť s těmito výsledky: Mgr. Lenka Veselá Pro: hlasů, tj. 88,96 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 2334 hlasů, tj. 11,04 % přítomných. Usnesení: Mgr. Lenka Veselá byla zvolena členkou výboru. pí. Růžena Klimentová Pro: hlasů, tj. 98,21 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,79 % přítomných. Usnesení: pí. Růžena Klimentová byla zvolena členkou výboru. Ing. Lenka Richterová Pro: hlasů, tj. 96,25 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 792 hlasů, tj. 3,75 % přítomných. Usnesení: Ing. Lenka Richterová byla zvolena členkou výboru. Po volbě členů výboru následovala krátká přestávka, při které se sešel nově zvolený výbor, aby si zvolil svého předsedu a místopředsedu. ~ 6 ~

7 Po přestávce bylo oznámeno, že výbor v následujícím volebním období bude pracovat v tomto složení: pí. Růžena Klimentová Ing. Lenka Richterová Mgr. Lenka Veselá předseda výboru místopředseda výboru člen výboru Mgr. Marie Trčková notářka po zapsání složení nového výboru, volby předsedy a místopředsedy výboru jednání schůze Shromáždění opustila. 7) Zpráva o činnosti výboru v roce 2013 Pan Milan Korba přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2013, ve které konstatoval základní fakta z uplynulého roku. Zmínil se o nucené výměně správce, zřízení a vybavení kanceláře, dobrém hospodaření za působení obou správců, dostatku finančních prostředků na účtech (na běžném účtu je tis. Kč a na termínovaném vkladu 852 tis. Kč) a velkých provedených opravách a investicích. Usnesení: Shromáždění bere na vědomí zprávu o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a 2013 Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2012, odvedené dani z příjmu právnických osob a připomněl zprávu o hospodaření, kterou si měli možnost všichni prostudovat. Za rok 2012 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,65 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.030,- Kč. Finanční úřad nevznesl proti daňovému přiznání a přiloženým doplňujícím informacím žádné námitky. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2012 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2012 byla schválena. Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2013 a odvedené dani z příjmu právnických osob. Poukázal na zvýšení nájemného z nebytových prostor, které se koncem roku 2013 zvedlo o cca 40% (z 3.000,- Kč na 4.210,- Kč měsíčně). Stávající nájemce má zájem i o další uvolněné prostory. Jakmile budou dány do provozuschopného stavu (elektřina a protipožární opatření), může být pronajato dalších cca 30 m 2 za stejných podmínek. ~ 7 ~

8 Za rok 2013 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,68 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.220,- Kč. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2013 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 97,02 % přítomných, proti: 630 hlasů, tj. 2,98 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2013 byla schválena. 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a 2013 Pan Jiří Mysliveček přednesl návrhy výboru na rozdělení zisku z hospodaření: a) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2012 po zdanění, tj ,65 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 byl schválen. b) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2013 po zdanění, tj ,68 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 byl schválen. 10) Stanovení záloh na správu Pan Jiří Mysliveček přednesl skutečnost, že za rok 2012 byly nedostačující zálohy na krátkodobou správu. Za rok 2013 tomu nebude jinak. Skutečné náklady rozpočítávané mezi vlastníky jsou o mnoho vyšší než vybrané zálohy. Mimo to došlo také od 1. ledna 2014 ke změně metodiky rozpočítávání této částky. Za rok 2014 (tj. ve vyúčtování předkládaném v roce 2015) se již náklady nebudou rozpočítávat podle podílu na společných částech, ale rovným dílem, tj. každá bytová jednotka 1/60. Z těchto důvodů výbor navrhuje, aby každá bytová jednotka od platila zálohu na správu ve výši 200,- Kč měsíčně. ~ 8 ~

9 Dotazy, co tato správa obsahuje a proč jsou finanční prostředky nedostačující, zodpověděl Mgr. Eduard Navara. Tato položka mimo pokrytí nákladů na správce obsahuje pojištění budov, náklady na poplatky bance, poplatky SIPO, chod kanceláře, poštovné, správní poplatky apod. V současné době, když se sečtou vybírané zálohy od všech bytových jednotek, vybere se měsíčně částka 7.500,- Kč, což je částka pro správce, která je fakturována dle smlouvy. Na ostatní náklady tak není ani koruna. V roce 2012 činily náklady na tuto položku cca 139 tis. Kč. Navrženým navýšením a platbou po celý rok bude takto vybráno 144 tis. Kč. Během projednávání se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 52,09%. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, hlasovalo se o návrhu výboru s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíc od byl schválen. 11) Investice v roce 2014 a) Pan Jiří Mysliveček přednesl zprávu výboru, ve které konstatoval, že stále jsou vysoké náklady na teplo a ohřev TUV. Do budoucna budou náklady za stávajících podmínek stále stoupat. Kotle jsou 20 let staré, regulace částečně již nefunkční, jeden kotel funguje na regulaci, druhý pouze na ruční ovládání. Výbor proto upozorňuje na stav kotelny a navrhuje v horizontu 2 3 let začít s její rekonstrukcí. Jedná se o rekonstrukci jak samotné kotelny, tak rozvodů k jednotlivým domům. Investice se pohybuje v řádu 1,5 miliónu Kč. b) Před 2 lety byl vyvložkovaný komín (za cca 150 tis. Kč). Je třeba ještě opravit spáry, aby se nezačal rozpadat zvenčí. Tato investice je v řádu cca ,- Kč. c) Po deštích zatéká, střecha na č. p. 611 se začíná propadat zřejmě začíná hnít dřevěná konstrukce. Bude třeba se tímto problémem blíže zabývat a zřejmě očekávat velké rekonstrukce střech v budoucnosti. Tyto investice lze pouze odhadnout na mnoho set tisíc Kč. d) Je třeba začít přemýšlet nad rekonstrukcí elektřiny výměnou šroubovacích pojistek za jističe dle stávajících norem, rozvodných skříní a dát vedení do mědi. Při provedení této rekonstrukce ve všech 6-ti vchodech se bude jednat též zřejmě o několik set tisíc Kč. e) Je třeba co nejdříve zprovoznit vyklizenou část za kotelnou a pronajmout ji. Zájemce (p. Hodosi) je. ~ 9 ~

10 f) V dohledné době je třeba uskutečnit revizi, příp. výměnu bytových vodoměrů a jejich zaplombování. Dle zákona o metrologii toto zabezpečuje Společenství. K jednotlivým bodům se postupně vyjádřil Mgr. Eduard Navara: ad a) k rekonstrukci kotelny rozdal všem přítomným rozpočet na cca 1,5 mio. Kč. Upozornil, aby tento rozpočet nebyl brán jako stěžejní a závazný. Jedná se o první nástřel, abychom věděli, o čem a o jaké částce se zhruba bavíme, co to může obsahovat. Rozhodnutí o financování takové akce nebude ani v kompetenci výboru, ale bude o něm muset rozhodnout Shromáždění a při takovéto částce proběhne výběrové řízení na dodavatele. Předložený rozpočet neosahuje zemní práce. Kromě výměny stávající technologie (zejména kotlů a regulace) se jedná také o vedení tepla a teplé vody z kotelny k jednotlivým domům. Každý dům by měl svůj vlastní přívod. Záměrem toho, co bylo rozdáno, je, že se provede nový výkop, do kterého se položí nové rozvody a zasypou se zeminou. Důvodem jsou hlodavci. Jak se ukázalo u stávajícího vedení tepla a teplé vody v šachtách, veškerá izolace, která brání úniku tepla je sežrána, trubky jsou holé a dochází zde k velkým únikům tepelné energie. Tento návrh je proto, aby se vyvolala větší diskuse po jednotlivých domech. Zrealizovat takovou akci bude složitější, neboť rozvody vedou přes pozemky města a jsou zde položené různé inženýrské sítě. Bude třeba jednat se všemi. Pan Karel Hofman ml. je toho názoru, že není třeba nového výkopu, ale lze využít stávající šachty. Od kotelny k domu č. p. 612 je šachta jen přikrytá panely a k domu č. p. 616 to bude stejné. Nově položené potrubí by se poté zasypalo zeminou. Využitím šachet by odpadlo i jednání s městem a ostatními. Pan Marian Házy se vyjádřil, že šachta k domu č. p. 616 není pouze přikrytá panelem, ale je zalitá betonem, tudíž by nešlo o pouhé odkrytí panelů, ale bourání a pikování jako tomu bylo v případě havárie teplé vody. Mgr. Eduard Navara doplnil, že díra při havárii teplé vody stála 16 tis. Kč (vybourán byl 1 panel mezi kotelnou a č. p. 616 a práce trvala celé odpoledne na pracovníky bylo dohlíženo). Pan Jiří Mysliveček doplnil, že v příspěvku p. Navary bylo myšleno, že bouráním panelů se vše prodraží, že levnější je proto udělat nový výkop. Vše by se muselo spočítat, co je levnější. ad b) Ve zdůvodnění k opravě komínu uvedl Mgr. Eduard Navara, že je třeba opravit spáry, aby se komín nezačal rozpadat zvenčí. Byla by to škoda, když byl za velké peníze před cca 2 lety vyvložkovaný. Našel jsem po Ing. Hejlovi rozpočet z doby před 2 lety na ~ 10 ~

11 tuto opravu. Tehdy byla oprava plánována ve výši cca 180 tis. Kč. Proto je uvažována částka cca 200 tis. Kč. ad c) Po deštích zatéká pod střechu č. p Byla již 2x opravovaná, bohužel nic se nezměnilo. Na povrchu není zřejmá žádná závada. Střecha je také nad bytem č. 10 lehce propadlá. Zřejmě se bude jednat o to, že konstrukce začíná hnít. Pokud tomu tak skutečně je, bude třeba do budoucna počítat s velkou investicí do opravy celé střechy č. p Pan Marian Házy upřesnil, že střecha je ze dřevěných trojúhelníků se spádem doprostřed střechy. Bylo by dobré uvažovat, zda místo stávající střechy v případě nové neudělat valbovou střechu (tj. obrácený spád). ad d) bez dalšího komentáře ad e) Pan Hodosi přijal navýšení stávajícího nájemného o cca 40% a projevil zájem pronajmout si další uvolněné prostory. Jedná se o 30 m 2. Podmínky pronájmu by byly stejné. Abychom pronájem mohli uskutečnit, je třeba v tomto prostoru instalovat podružný elektroměr, zprovoznit světelný okruh a vybavit místnost hasicím přístrojem. Tyto drobné investice se však brzy vrátí. ad f) bez dalšího komentáře Během projednávání tohoto bodu se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 45,22%. Schůze Shromáždění tak nebyla usnášení schopná. Z tohoto důvodu nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. Vše tak zůstává ve vymezených kompetencích výboru a správce dle přijatých stanov a uzavřené smlouvy. 12) Diskuse Paní Helena Drážďanská budou se montovat měřáky na radiátory? Mgr. Eduard Navara na tom se musíte shodnout. Pan Marian Házy čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu o energiích. Pan Jiří Čabla zimní údržbu chodníků má provádět město, děláme ji my. Kdo v létě dělá, resp. platí sekání trávy a náklady na sekačku? Mgr. Eduard Navara náklady jdou na vrub Společenství. Pan Jiří Čabla chovejme se tržně a nabídněme městu smlouvu, ať nám za tyto práce platí. Pan Jiří Mysliveček před léty jsme něco podobného zkusili. Odpověď města byla taková, že nám město pronajme 1 m 2 za 0,15 Kč a odvezou posekanou trávu. Proto jsme od těchto požadavků ustoupili. Pan Jiří Čabla pak ji nebudeme sekat, ať seká město. Mgr. Eduard Navara může se stát, že budete mít na travnatých plochách kolem domů metr vysokou trávu, než se sem zaměstnanci města dostanou, aby vše posekali. ~ 11 ~

12 Paní Zdenka Holobradová kdy bude vyúčtování za rok 2013? Mgr. Eduard Navara zhruba do 3 týdnů. 13) Usnesení Shromáždění 1) Schvaluje a) p. Jiřího Myslivečka předsedajícím schůze b) Program schůze včetně navržených doplnění c) Mgr. Eduarda Navaru zapisovatelem z dnešního jednání d) Stanovy včetně schválených změn a doplnění e) Volební řád f) Roční účetní závěrku za rok 2012 g) Roční účetní závěrku za rok 2013 h) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 i) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 j) Zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíčně od ) Volí a) Mgr. Lenku Veselou členkou výboru b) pí. Růženu Klimentovou členkou výboru c) Ing. Lenku Richterovou členkou výboru 3) Bere na vědomí a) Rezignaci členů výboru b) Složení nového výboru: Předseda: pí. Růžena Klimentová Místopředseda: Ing. Lenka Richterová Člen: Mgr. Lenka Veselá c) Zprávu o činnosti výboru v roce 2013 d) Informace o investicích 4) Ukládá a) p. Jiřímu Myslivečkovi zajistit podepsaný notářský zápis b) Výboru Společenství doručit notářský zápis s návrhem na vklad Městskému soudu v Praze c) Mgr. Eduardu Navarovi zaslat podepsaný zápis z dnešního jednání notářce d) Mgr. Eduardu Navarovi zajistit zapracování schválených změn a dodatků do Stanov a úplné znění Stanov zaslat notářce e) Mgr. Eduardu Navarovi upravit všem majitelům bytů karty a upravit SIPO od 6/2014 v souladu se zvýšením správy na 200,- Kč / měsíčně f) Výboru Společenství zahájit během léta 2014 ve všech domech diskusi ohledně přestavby kotelny Během projednávání tohoto bodu se počet hlasů zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 51,00%. Schůze Shromáždění byla opět usnášení schopná. ~ 12 ~

13 O tomto návrhu usnesení se hlasovalo s tímto výsledkem: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Usnesení z dnešního jednání bylo schváleno. 14) Závěr Pan Jiří Mysliveček všem za účast poděkoval a schůzi Shromáždění v 17:10 hodin ukončil. Jiří Mysliveček předsedající Mgr. Eduard Navara zapisovatel Mníšek pod Brdy 26. dubna 2014 ~ 13 ~

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne..

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. 1) Shromáždění zahájil/a v hod předseda výboru/pověřený vlastník společenství pan/paní. Ten/ta konstatoval/a,

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné.

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné. Zápis z 8. schůze shromáždění Společenství pro dům Habartická 496-503, Praha 9, konané dne 20. 11. 2014 od 18:00 v jídelně Gymnázia Litoměřická 726, Praha 9. Program : 1. Zahájení, zpráva o účasti na Shromáždění

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 3. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice

Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice Datum konání : 20. května 2009 Místo konání : KD Milovice malý sál; ul. 5.května, Milovice Čas konání : od 18:00 hod. do

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 14. května 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 14. května 2015 S P O L E Č E N S T V Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K P R O D Ů M P O D B Á N Í 2 0 1 9 A 2 0 2 0 P O D B Á N Í 2 0 1 9 / 1 C Z - 1 8 0 0 0 P R A H A 8 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 14.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více