~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny"

Transkript

1 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ulice Nová a Nádražní č. p. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy vedené u Městského soudu v Praze v oddíle S, vložce č IČO: , sídlo: Nová 611, Mníšek pod Brdy Bankovní spojení: č. ú /0600, vedený u GE Money Bank Dobříš e- mail: mobil: Zápis ze zasedání Shromáždění Společenství vlastníků, ulice Nová a Nádražní čp. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy, konaného ve školní jídelně dne 26. dubna 2014 od 14:00 hodin Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny Program dle pozvánky: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr 1) Prezence Schůzi zahájil pan Jiří Mysliveček, místopředseda výboru, ve 14:35 hodin. Při zahájení schůze oznámili skrutátoři (p. Marian Házy, pí. Helena Pravdová, p. Karel Hofman ml.), že dle prezenčních listin a plných mocí je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech (tj ), což je 52,08% a schůze Shromáždění je již usnášení schopná. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 2) Úvod, schválení programu Pan Jiří Mysliveček přivítal Mgr. Marii Trčkovou notářku, která se zúčastnila schůze Shromáždění, aby notářským zápisem osvědčila přijetí nových stanov a volbu výboru. Oznámil, že je třeba zvolit předsedajícího schůze, který následně bude partnerem pro paní notářku a bude také podepisovat notářský zápis. Oznámil, že výbor na předsedajícího schůze Shromáždění navrhuje jeho. ~ 1 ~

2 Během zahájení přišli další vlastníci a počet hlasů se zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 56,25%. Žádný jiný návrh nebyl. O návrhu výboru se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Pan Jiří Mysliveček byl zvolen předsedajícím schůze Shromáždění. Přednesl navržený program a návrhy výboru na jeho doplnění. Výbor navrhl doplnit program takto: 8) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 doplnit o rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 doplnit o rok 2013 Jiné návrhy na doplnění nebyly. O předložených návrzích se hlasovalo najednou s těmito výsledky: Usnesení: Bod č. 8 a č. 9 se doplňují o rok Bylo hlasováno o programu jako celku včetně navržených změn: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových Stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr O tomto návrhu programu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Program byl schválen a schůze Shromáždění se jím bude řídit. ~ 2 ~

3 3) Volba zapisovatele Pan Jiří Mysliveček seznámil všechny přítomné s tím, že paní notářka vyhotoví notářský zápis pouze z bodů schválení Stanov a volby výboru. Pro ostatní, aby byl zápis z celého jednání, je třeba zvolit zapisovatele. Výbor navrhuje, aby zápis z dnešního jednání vyhotovil Mgr. Eduard Navara. Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, proběhlo hlasování s těmito výsledky: Usnesení: Mgr. Eduard Navara byl zvolen zapisovatelem z dnešního jednání. 4) Schválení nových stanov Výbor předložil znění nových Stanov. Ty reagují na nový občanský zákoník, který je účinný od , a již vydané prováděcí předpisy. Výbor předložil dodatek Stanov, který byl po konzultaci s paní notářkou zpracován v průběhu týdne před konáním schůze. Dodatek Stanov zní: 1) Změna: Na základě faktu, že musela být schůze o 14 dní posunuta, nesouhlasí v návrhu nových Stanov v Čl. XVII, odst. 1. datum schválení. Výbor z tohoto důvodu navrhl: datum 12. dubna 2014 změnit na datum 26. dubna 2014 Na základě upozornění paní notářky ze dne 22. dubna 2014 výbor navrhl: 2) Návrh na doplnění: v článku VIII, odst. 2 doplnit stávající text o větu: Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 3) Návrh na doplnění: Vložit nový Článek XVII, který zní: Čl. XVII Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství hospodaří s finančními prostředky podle Čl. XV odst. 1 a je podmíněné plněním Čl. III, odst. 4, písm. a) a dle Čl. XIII, odst. 2, písm. b) a c) a vytvořením Rozpočtu Společenství pro uplatnění Čl. V. 1. Rozpočet se sestavuje z finančních prostředků, které jsou předepisovány všem bytovým jednotkám na celý kalendářní rok na krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. ~ 3 ~

4 2. Finanční prostředky na dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku se stanoví podle poměru na společných částech. Úhrada služeb se provádí zálohově během roku a vlastník bytu má možnost zálohy upravit směrem nahoru. 3. Rozpočet obsahuje: a. Přijaté krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na správu) b. Přijaté dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace společných prostor, zařízení a kotelny). c. Přijaté zálohy na služby (teplo, ohřev TUV, vodné a stočné, elektrická energie apod.). d. Příjmy z pronájmu nebytových prostor 4. Rozpočet obsahuje výdaje: a. Platby na základě uzavřených smluv. b. Odhad režijních nákladů (režijní materiál, bankovní poplatky, poplatky SIPO, pojištění budov apod.). c. Platby za služby. d. Čerpání dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. 4) Současný Čl. XVII přečíslovat na Čl. XVIII O tomto návrhu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Dodatek Stanov předložený výborem byl schválen. Dále byla otevřena diskuse ke Stanovám jako celku a jednotlivým navrženým bodům. Pan Karel Hofman ml. se vyjádřil, že nesouhlasí s navrženou kompetencí výboru, aby mohl rozhodovat v jednotlivých případech do výše ,- Kč. Konstatoval, že prováděcí předpis uvádí 1.000,- Kč na bytovou jednotku. Při takto navržené velké kompetenci by mohl výbor nekontrolovatelně utratit mnoho peněz a vlastníci by se to dověděli až následující rok při vyúčtování. Mgr. Eduard Navara uvedl, že tvrzení, že se jedná o 1.000,- Kč na bytovou jednotku, není úplné, neboť prováděcí předpis uvádí pokud ve Stanovách není uvedeno jinak. Záleží tedy na vlastnících, jakou pravomoc dají výboru. Uvedl příklad plánované opravy expanzní nádoby, která stála 80 tis. Kč. Při použití 1.000,- Kč na bytovou jednotku by se jednalo o pravomoc výboru pouze 60 tis. Kč, což je nedostatečné. Poukázal na to, že lidé, kteří dostanou důvěru jako členové výboru, budou tedy důvěryhodní v hospodaření s finančními prostředky. Výbor by měl být akceschopný. Ing. Krejčí podotkl, že je to však také o zpětné vazbě a o informovanosti všech. ~ 4 ~

5 Takto diskutovanou pravomoc označili členové výboru za možnost, jak výbor v jeho práci paralyzovat. Ve své práci se spolu se správcem v minulosti investicemi a jejich financováním mnoho let zabývali. Pan Karel Hofman ml. podal návrh, aby se ustanovení ve Stanovách změnilo, aby výbor mohl použít ,- Kč za 3 domy za rok. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 98,27 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,73 % přítomných. Usnesení: Návrh byl přijat a bude zapracován do Stanov. Další připomínky a návrhy nebyly. Hlasovalo se o Stanovách jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Stanovy byly schváleny včetně změn. 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce Pan Milan Korba předseda výboru oznámil všem přítomným, že na schůzi výboru dne 28. ledna 2014 rezignovali na své funkce všichni členové výboru. Na téže schůzi konstatovali, že svou práci budou vykonávat do zvolení nového výboru. Nabídl spolupráci a rady novým členům výboru. Konstatoval, že současný výbor vykonává svou práci již mnoho let a je čas, aby se práce ve výboru ujali noví lidé. Usnesení: Shromáždění bere rezignaci výboru na vědomí. 6) Volba členů výboru Vzhledem k přijatým stanovám, kde je stanovený počet členů výboru 3 a současně tomu, že byla uvolněna všechna místa, bylo potřeba zvolit nové 3 členy výboru. Byl navržen tento volební řád: a) nejprve byly podávány návrhy na kandidáty b) kandidáti se vyjádří, zda s kandidaturou souhlasí; nepřítomnost kandidáta = nesouhlasu, pokud s jeho souhlasem nemá někdo výslovnou plnou moc, že souhlasí s kandidaturou c) volba bude veřejná d) o každém kandidátovi se bude hlasovat zvlášť e) hlasy se budou sčítat podle podílu na společných prostorách (zajistí skrutátoři) f) volbou úspěšně prošel kandidát, který získá více než 50% hlasů z přítomných hlasů (podle podílu) g) volí se 3 členný výbor, ve výboru nesmějí být příbuzní v přímém příbuzenském poměru (manželé, rodiče děti, sourozenci) ~ 5 ~

6 h) členem výboru se stávají tři s největším počtem hlasů, kteří splnili podmínku, jestliže získali více než 50% z přítomných hlasů i) nebude-li takto zvolen nový 3 členný výbor, bude se znovu hlasovat o zbývajících volných místech ve výboru. Nejprve se o toto místo znovu utkají kandidáti, kteří v prvním kole získali méně než 50% hlasů j) nebude-li ani takto zvolen dostatečný počet nových členů výboru, proběhne další kolo voleb (pouze na volná místa ve výboru), a to od bodu a) O tomto návrhu volebního řádu se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Volební řád byl schválen. Bylo přistoupeno k navrhování kandidátů. Výborem a z pléna byli navrženi kandidaturu p. Karel Hofman ml. nepřijal Mgr. Lenka Veselá přijala Ing. Lenka Richterová přijala pí. Růžena Klimentová přijala Skrutátoři oznámili, že se snížil počet hlasů a před volbami je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech, tj. 54,22%. O každé navržené, která kandidaturu do výboru přijala, se hlasovalo zvlášť s těmito výsledky: Mgr. Lenka Veselá Pro: hlasů, tj. 88,96 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 2334 hlasů, tj. 11,04 % přítomných. Usnesení: Mgr. Lenka Veselá byla zvolena členkou výboru. pí. Růžena Klimentová Pro: hlasů, tj. 98,21 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,79 % přítomných. Usnesení: pí. Růžena Klimentová byla zvolena členkou výboru. Ing. Lenka Richterová Pro: hlasů, tj. 96,25 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 792 hlasů, tj. 3,75 % přítomných. Usnesení: Ing. Lenka Richterová byla zvolena členkou výboru. Po volbě členů výboru následovala krátká přestávka, při které se sešel nově zvolený výbor, aby si zvolil svého předsedu a místopředsedu. ~ 6 ~

7 Po přestávce bylo oznámeno, že výbor v následujícím volebním období bude pracovat v tomto složení: pí. Růžena Klimentová Ing. Lenka Richterová Mgr. Lenka Veselá předseda výboru místopředseda výboru člen výboru Mgr. Marie Trčková notářka po zapsání složení nového výboru, volby předsedy a místopředsedy výboru jednání schůze Shromáždění opustila. 7) Zpráva o činnosti výboru v roce 2013 Pan Milan Korba přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2013, ve které konstatoval základní fakta z uplynulého roku. Zmínil se o nucené výměně správce, zřízení a vybavení kanceláře, dobrém hospodaření za působení obou správců, dostatku finančních prostředků na účtech (na běžném účtu je tis. Kč a na termínovaném vkladu 852 tis. Kč) a velkých provedených opravách a investicích. Usnesení: Shromáždění bere na vědomí zprávu o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a 2013 Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2012, odvedené dani z příjmu právnických osob a připomněl zprávu o hospodaření, kterou si měli možnost všichni prostudovat. Za rok 2012 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,65 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.030,- Kč. Finanční úřad nevznesl proti daňovému přiznání a přiloženým doplňujícím informacím žádné námitky. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2012 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2012 byla schválena. Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2013 a odvedené dani z příjmu právnických osob. Poukázal na zvýšení nájemného z nebytových prostor, které se koncem roku 2013 zvedlo o cca 40% (z 3.000,- Kč na 4.210,- Kč měsíčně). Stávající nájemce má zájem i o další uvolněné prostory. Jakmile budou dány do provozuschopného stavu (elektřina a protipožární opatření), může být pronajato dalších cca 30 m 2 za stejných podmínek. ~ 7 ~

8 Za rok 2013 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,68 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.220,- Kč. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2013 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 97,02 % přítomných, proti: 630 hlasů, tj. 2,98 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2013 byla schválena. 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a 2013 Pan Jiří Mysliveček přednesl návrhy výboru na rozdělení zisku z hospodaření: a) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2012 po zdanění, tj ,65 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 byl schválen. b) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2013 po zdanění, tj ,68 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 byl schválen. 10) Stanovení záloh na správu Pan Jiří Mysliveček přednesl skutečnost, že za rok 2012 byly nedostačující zálohy na krátkodobou správu. Za rok 2013 tomu nebude jinak. Skutečné náklady rozpočítávané mezi vlastníky jsou o mnoho vyšší než vybrané zálohy. Mimo to došlo také od 1. ledna 2014 ke změně metodiky rozpočítávání této částky. Za rok 2014 (tj. ve vyúčtování předkládaném v roce 2015) se již náklady nebudou rozpočítávat podle podílu na společných částech, ale rovným dílem, tj. každá bytová jednotka 1/60. Z těchto důvodů výbor navrhuje, aby každá bytová jednotka od platila zálohu na správu ve výši 200,- Kč měsíčně. ~ 8 ~

9 Dotazy, co tato správa obsahuje a proč jsou finanční prostředky nedostačující, zodpověděl Mgr. Eduard Navara. Tato položka mimo pokrytí nákladů na správce obsahuje pojištění budov, náklady na poplatky bance, poplatky SIPO, chod kanceláře, poštovné, správní poplatky apod. V současné době, když se sečtou vybírané zálohy od všech bytových jednotek, vybere se měsíčně částka 7.500,- Kč, což je částka pro správce, která je fakturována dle smlouvy. Na ostatní náklady tak není ani koruna. V roce 2012 činily náklady na tuto položku cca 139 tis. Kč. Navrženým navýšením a platbou po celý rok bude takto vybráno 144 tis. Kč. Během projednávání se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 52,09%. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, hlasovalo se o návrhu výboru s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíc od byl schválen. 11) Investice v roce 2014 a) Pan Jiří Mysliveček přednesl zprávu výboru, ve které konstatoval, že stále jsou vysoké náklady na teplo a ohřev TUV. Do budoucna budou náklady za stávajících podmínek stále stoupat. Kotle jsou 20 let staré, regulace částečně již nefunkční, jeden kotel funguje na regulaci, druhý pouze na ruční ovládání. Výbor proto upozorňuje na stav kotelny a navrhuje v horizontu 2 3 let začít s její rekonstrukcí. Jedná se o rekonstrukci jak samotné kotelny, tak rozvodů k jednotlivým domům. Investice se pohybuje v řádu 1,5 miliónu Kč. b) Před 2 lety byl vyvložkovaný komín (za cca 150 tis. Kč). Je třeba ještě opravit spáry, aby se nezačal rozpadat zvenčí. Tato investice je v řádu cca ,- Kč. c) Po deštích zatéká, střecha na č. p. 611 se začíná propadat zřejmě začíná hnít dřevěná konstrukce. Bude třeba se tímto problémem blíže zabývat a zřejmě očekávat velké rekonstrukce střech v budoucnosti. Tyto investice lze pouze odhadnout na mnoho set tisíc Kč. d) Je třeba začít přemýšlet nad rekonstrukcí elektřiny výměnou šroubovacích pojistek za jističe dle stávajících norem, rozvodných skříní a dát vedení do mědi. Při provedení této rekonstrukce ve všech 6-ti vchodech se bude jednat též zřejmě o několik set tisíc Kč. e) Je třeba co nejdříve zprovoznit vyklizenou část za kotelnou a pronajmout ji. Zájemce (p. Hodosi) je. ~ 9 ~

10 f) V dohledné době je třeba uskutečnit revizi, příp. výměnu bytových vodoměrů a jejich zaplombování. Dle zákona o metrologii toto zabezpečuje Společenství. K jednotlivým bodům se postupně vyjádřil Mgr. Eduard Navara: ad a) k rekonstrukci kotelny rozdal všem přítomným rozpočet na cca 1,5 mio. Kč. Upozornil, aby tento rozpočet nebyl brán jako stěžejní a závazný. Jedná se o první nástřel, abychom věděli, o čem a o jaké částce se zhruba bavíme, co to může obsahovat. Rozhodnutí o financování takové akce nebude ani v kompetenci výboru, ale bude o něm muset rozhodnout Shromáždění a při takovéto částce proběhne výběrové řízení na dodavatele. Předložený rozpočet neosahuje zemní práce. Kromě výměny stávající technologie (zejména kotlů a regulace) se jedná také o vedení tepla a teplé vody z kotelny k jednotlivým domům. Každý dům by měl svůj vlastní přívod. Záměrem toho, co bylo rozdáno, je, že se provede nový výkop, do kterého se položí nové rozvody a zasypou se zeminou. Důvodem jsou hlodavci. Jak se ukázalo u stávajícího vedení tepla a teplé vody v šachtách, veškerá izolace, která brání úniku tepla je sežrána, trubky jsou holé a dochází zde k velkým únikům tepelné energie. Tento návrh je proto, aby se vyvolala větší diskuse po jednotlivých domech. Zrealizovat takovou akci bude složitější, neboť rozvody vedou přes pozemky města a jsou zde položené různé inženýrské sítě. Bude třeba jednat se všemi. Pan Karel Hofman ml. je toho názoru, že není třeba nového výkopu, ale lze využít stávající šachty. Od kotelny k domu č. p. 612 je šachta jen přikrytá panely a k domu č. p. 616 to bude stejné. Nově položené potrubí by se poté zasypalo zeminou. Využitím šachet by odpadlo i jednání s městem a ostatními. Pan Marian Házy se vyjádřil, že šachta k domu č. p. 616 není pouze přikrytá panelem, ale je zalitá betonem, tudíž by nešlo o pouhé odkrytí panelů, ale bourání a pikování jako tomu bylo v případě havárie teplé vody. Mgr. Eduard Navara doplnil, že díra při havárii teplé vody stála 16 tis. Kč (vybourán byl 1 panel mezi kotelnou a č. p. 616 a práce trvala celé odpoledne na pracovníky bylo dohlíženo). Pan Jiří Mysliveček doplnil, že v příspěvku p. Navary bylo myšleno, že bouráním panelů se vše prodraží, že levnější je proto udělat nový výkop. Vše by se muselo spočítat, co je levnější. ad b) Ve zdůvodnění k opravě komínu uvedl Mgr. Eduard Navara, že je třeba opravit spáry, aby se komín nezačal rozpadat zvenčí. Byla by to škoda, když byl za velké peníze před cca 2 lety vyvložkovaný. Našel jsem po Ing. Hejlovi rozpočet z doby před 2 lety na ~ 10 ~

11 tuto opravu. Tehdy byla oprava plánována ve výši cca 180 tis. Kč. Proto je uvažována částka cca 200 tis. Kč. ad c) Po deštích zatéká pod střechu č. p Byla již 2x opravovaná, bohužel nic se nezměnilo. Na povrchu není zřejmá žádná závada. Střecha je také nad bytem č. 10 lehce propadlá. Zřejmě se bude jednat o to, že konstrukce začíná hnít. Pokud tomu tak skutečně je, bude třeba do budoucna počítat s velkou investicí do opravy celé střechy č. p Pan Marian Házy upřesnil, že střecha je ze dřevěných trojúhelníků se spádem doprostřed střechy. Bylo by dobré uvažovat, zda místo stávající střechy v případě nové neudělat valbovou střechu (tj. obrácený spád). ad d) bez dalšího komentáře ad e) Pan Hodosi přijal navýšení stávajícího nájemného o cca 40% a projevil zájem pronajmout si další uvolněné prostory. Jedná se o 30 m 2. Podmínky pronájmu by byly stejné. Abychom pronájem mohli uskutečnit, je třeba v tomto prostoru instalovat podružný elektroměr, zprovoznit světelný okruh a vybavit místnost hasicím přístrojem. Tyto drobné investice se však brzy vrátí. ad f) bez dalšího komentáře Během projednávání tohoto bodu se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 45,22%. Schůze Shromáždění tak nebyla usnášení schopná. Z tohoto důvodu nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. Vše tak zůstává ve vymezených kompetencích výboru a správce dle přijatých stanov a uzavřené smlouvy. 12) Diskuse Paní Helena Drážďanská budou se montovat měřáky na radiátory? Mgr. Eduard Navara na tom se musíte shodnout. Pan Marian Házy čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu o energiích. Pan Jiří Čabla zimní údržbu chodníků má provádět město, děláme ji my. Kdo v létě dělá, resp. platí sekání trávy a náklady na sekačku? Mgr. Eduard Navara náklady jdou na vrub Společenství. Pan Jiří Čabla chovejme se tržně a nabídněme městu smlouvu, ať nám za tyto práce platí. Pan Jiří Mysliveček před léty jsme něco podobného zkusili. Odpověď města byla taková, že nám město pronajme 1 m 2 za 0,15 Kč a odvezou posekanou trávu. Proto jsme od těchto požadavků ustoupili. Pan Jiří Čabla pak ji nebudeme sekat, ať seká město. Mgr. Eduard Navara může se stát, že budete mít na travnatých plochách kolem domů metr vysokou trávu, než se sem zaměstnanci města dostanou, aby vše posekali. ~ 11 ~

12 Paní Zdenka Holobradová kdy bude vyúčtování za rok 2013? Mgr. Eduard Navara zhruba do 3 týdnů. 13) Usnesení Shromáždění 1) Schvaluje a) p. Jiřího Myslivečka předsedajícím schůze b) Program schůze včetně navržených doplnění c) Mgr. Eduarda Navaru zapisovatelem z dnešního jednání d) Stanovy včetně schválených změn a doplnění e) Volební řád f) Roční účetní závěrku za rok 2012 g) Roční účetní závěrku za rok 2013 h) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 i) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 j) Zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíčně od ) Volí a) Mgr. Lenku Veselou členkou výboru b) pí. Růženu Klimentovou členkou výboru c) Ing. Lenku Richterovou členkou výboru 3) Bere na vědomí a) Rezignaci členů výboru b) Složení nového výboru: Předseda: pí. Růžena Klimentová Místopředseda: Ing. Lenka Richterová Člen: Mgr. Lenka Veselá c) Zprávu o činnosti výboru v roce 2013 d) Informace o investicích 4) Ukládá a) p. Jiřímu Myslivečkovi zajistit podepsaný notářský zápis b) Výboru Společenství doručit notářský zápis s návrhem na vklad Městskému soudu v Praze c) Mgr. Eduardu Navarovi zaslat podepsaný zápis z dnešního jednání notářce d) Mgr. Eduardu Navarovi zajistit zapracování schválených změn a dodatků do Stanov a úplné znění Stanov zaslat notářce e) Mgr. Eduardu Navarovi upravit všem majitelům bytů karty a upravit SIPO od 6/2014 v souladu se zvýšením správy na 200,- Kč / měsíčně f) Výboru Společenství zahájit během léta 2014 ve všech domech diskusi ohledně přestavby kotelny Během projednávání tohoto bodu se počet hlasů zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 51,00%. Schůze Shromáždění byla opět usnášení schopná. ~ 12 ~

13 O tomto návrhu usnesení se hlasovalo s tímto výsledkem: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Usnesení z dnešního jednání bylo schváleno. 14) Závěr Pan Jiří Mysliveček všem za účast poděkoval a schůzi Shromáždění v 17:10 hodin ukončil. Jiří Mysliveček předsedající Mgr. Eduard Navara zapisovatel Mníšek pod Brdy 26. dubna 2014 ~ 13 ~

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 II. Sídlo a IČO Sídlem společenství vlastníků

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více