~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny"

Transkript

1 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ulice Nová a Nádražní č. p. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy vedené u Městského soudu v Praze v oddíle S, vložce č IČO: , sídlo: Nová 611, Mníšek pod Brdy Bankovní spojení: č. ú /0600, vedený u GE Money Bank Dobříš e- mail: mobil: Zápis ze zasedání Shromáždění Společenství vlastníků, ulice Nová a Nádražní čp. 611, 612, 613, 614, 615 a 616, Mníšek pod Brdy, konaného ve školní jídelně dne 26. dubna 2014 od 14:00 hodin Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny Program dle pozvánky: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr 1) Prezence Schůzi zahájil pan Jiří Mysliveček, místopředseda výboru, ve 14:35 hodin. Při zahájení schůze oznámili skrutátoři (p. Marian Házy, pí. Helena Pravdová, p. Karel Hofman ml.), že dle prezenčních listin a plných mocí je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech (tj ), což je 52,08% a schůze Shromáždění je již usnášení schopná. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 2) Úvod, schválení programu Pan Jiří Mysliveček přivítal Mgr. Marii Trčkovou notářku, která se zúčastnila schůze Shromáždění, aby notářským zápisem osvědčila přijetí nových stanov a volbu výboru. Oznámil, že je třeba zvolit předsedajícího schůze, který následně bude partnerem pro paní notářku a bude také podepisovat notářský zápis. Oznámil, že výbor na předsedajícího schůze Shromáždění navrhuje jeho. ~ 1 ~

2 Během zahájení přišli další vlastníci a počet hlasů se zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 56,25%. Žádný jiný návrh nebyl. O návrhu výboru se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Pan Jiří Mysliveček byl zvolen předsedajícím schůze Shromáždění. Přednesl navržený program a návrhy výboru na jeho doplnění. Výbor navrhl doplnit program takto: 8) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 doplnit o rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 doplnit o rok 2013 Jiné návrhy na doplnění nebyly. O předložených návrzích se hlasovalo najednou s těmito výsledky: Usnesení: Bod č. 8 a č. 9 se doplňují o rok Bylo hlasováno o programu jako celku včetně navržených změn: 1) Prezence 2) Úvod, schválení programu 3) Volba zapisovatele 4) Schválení nových Stanov 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce 6) Volba členů výboru 7) Zpráva o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a ) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a ) Stanovení záloh na správu 11) Investice v roce ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr O tomto návrhu programu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Program byl schválen a schůze Shromáždění se jím bude řídit. ~ 2 ~

3 3) Volba zapisovatele Pan Jiří Mysliveček seznámil všechny přítomné s tím, že paní notářka vyhotoví notářský zápis pouze z bodů schválení Stanov a volby výboru. Pro ostatní, aby byl zápis z celého jednání, je třeba zvolit zapisovatele. Výbor navrhuje, aby zápis z dnešního jednání vyhotovil Mgr. Eduard Navara. Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, proběhlo hlasování s těmito výsledky: Usnesení: Mgr. Eduard Navara byl zvolen zapisovatelem z dnešního jednání. 4) Schválení nových stanov Výbor předložil znění nových Stanov. Ty reagují na nový občanský zákoník, který je účinný od , a již vydané prováděcí předpisy. Výbor předložil dodatek Stanov, který byl po konzultaci s paní notářkou zpracován v průběhu týdne před konáním schůze. Dodatek Stanov zní: 1) Změna: Na základě faktu, že musela být schůze o 14 dní posunuta, nesouhlasí v návrhu nových Stanov v Čl. XVII, odst. 1. datum schválení. Výbor z tohoto důvodu navrhl: datum 12. dubna 2014 změnit na datum 26. dubna 2014 Na základě upozornění paní notářky ze dne 22. dubna 2014 výbor navrhl: 2) Návrh na doplnění: v článku VIII, odst. 2 doplnit stávající text o větu: Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 3) Návrh na doplnění: Vložit nový Článek XVII, který zní: Čl. XVII Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství hospodaří s finančními prostředky podle Čl. XV odst. 1 a je podmíněné plněním Čl. III, odst. 4, písm. a) a dle Čl. XIII, odst. 2, písm. b) a c) a vytvořením Rozpočtu Společenství pro uplatnění Čl. V. 1. Rozpočet se sestavuje z finančních prostředků, které jsou předepisovány všem bytovým jednotkám na celý kalendářní rok na krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. ~ 3 ~

4 2. Finanční prostředky na dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku se stanoví podle poměru na společných částech. Úhrada služeb se provádí zálohově během roku a vlastník bytu má možnost zálohy upravit směrem nahoru. 3. Rozpočet obsahuje: a. Přijaté krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na správu) b. Přijaté dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace společných prostor, zařízení a kotelny). c. Přijaté zálohy na služby (teplo, ohřev TUV, vodné a stočné, elektrická energie apod.). d. Příjmy z pronájmu nebytových prostor 4. Rozpočet obsahuje výdaje: a. Platby na základě uzavřených smluv. b. Odhad režijních nákladů (režijní materiál, bankovní poplatky, poplatky SIPO, pojištění budov apod.). c. Platby za služby. d. Čerpání dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. 4) Současný Čl. XVII přečíslovat na Čl. XVIII O tomto návrhu se hlasovalo jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Dodatek Stanov předložený výborem byl schválen. Dále byla otevřena diskuse ke Stanovám jako celku a jednotlivým navrženým bodům. Pan Karel Hofman ml. se vyjádřil, že nesouhlasí s navrženou kompetencí výboru, aby mohl rozhodovat v jednotlivých případech do výše ,- Kč. Konstatoval, že prováděcí předpis uvádí 1.000,- Kč na bytovou jednotku. Při takto navržené velké kompetenci by mohl výbor nekontrolovatelně utratit mnoho peněz a vlastníci by se to dověděli až následující rok při vyúčtování. Mgr. Eduard Navara uvedl, že tvrzení, že se jedná o 1.000,- Kč na bytovou jednotku, není úplné, neboť prováděcí předpis uvádí pokud ve Stanovách není uvedeno jinak. Záleží tedy na vlastnících, jakou pravomoc dají výboru. Uvedl příklad plánované opravy expanzní nádoby, která stála 80 tis. Kč. Při použití 1.000,- Kč na bytovou jednotku by se jednalo o pravomoc výboru pouze 60 tis. Kč, což je nedostatečné. Poukázal na to, že lidé, kteří dostanou důvěru jako členové výboru, budou tedy důvěryhodní v hospodaření s finančními prostředky. Výbor by měl být akceschopný. Ing. Krejčí podotkl, že je to však také o zpětné vazbě a o informovanosti všech. ~ 4 ~

5 Takto diskutovanou pravomoc označili členové výboru za možnost, jak výbor v jeho práci paralyzovat. Ve své práci se spolu se správcem v minulosti investicemi a jejich financováním mnoho let zabývali. Pan Karel Hofman ml. podal návrh, aby se ustanovení ve Stanovách změnilo, aby výbor mohl použít ,- Kč za 3 domy za rok. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 98,27 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,73 % přítomných. Usnesení: Návrh byl přijat a bude zapracován do Stanov. Další připomínky a návrhy nebyly. Hlasovalo se o Stanovách jako o celku s těmito výsledky: Usnesení: Stanovy byly schváleny včetně změn. 5) Informace o rezignaci členů výboru na své funkce Pan Milan Korba předseda výboru oznámil všem přítomným, že na schůzi výboru dne 28. ledna 2014 rezignovali na své funkce všichni členové výboru. Na téže schůzi konstatovali, že svou práci budou vykonávat do zvolení nového výboru. Nabídl spolupráci a rady novým členům výboru. Konstatoval, že současný výbor vykonává svou práci již mnoho let a je čas, aby se práce ve výboru ujali noví lidé. Usnesení: Shromáždění bere rezignaci výboru na vědomí. 6) Volba členů výboru Vzhledem k přijatým stanovám, kde je stanovený počet členů výboru 3 a současně tomu, že byla uvolněna všechna místa, bylo potřeba zvolit nové 3 členy výboru. Byl navržen tento volební řád: a) nejprve byly podávány návrhy na kandidáty b) kandidáti se vyjádří, zda s kandidaturou souhlasí; nepřítomnost kandidáta = nesouhlasu, pokud s jeho souhlasem nemá někdo výslovnou plnou moc, že souhlasí s kandidaturou c) volba bude veřejná d) o každém kandidátovi se bude hlasovat zvlášť e) hlasy se budou sčítat podle podílu na společných prostorách (zajistí skrutátoři) f) volbou úspěšně prošel kandidát, který získá více než 50% hlasů z přítomných hlasů (podle podílu) g) volí se 3 členný výbor, ve výboru nesmějí být příbuzní v přímém příbuzenském poměru (manželé, rodiče děti, sourozenci) ~ 5 ~

6 h) členem výboru se stávají tři s největším počtem hlasů, kteří splnili podmínku, jestliže získali více než 50% z přítomných hlasů i) nebude-li takto zvolen nový 3 členný výbor, bude se znovu hlasovat o zbývajících volných místech ve výboru. Nejprve se o toto místo znovu utkají kandidáti, kteří v prvním kole získali méně než 50% hlasů j) nebude-li ani takto zvolen dostatečný počet nových členů výboru, proběhne další kolo voleb (pouze na volná místa ve výboru), a to od bodu a) O tomto návrhu volebního řádu se hlasovalo s těmito výsledky: Usnesení: Volební řád byl schválen. Bylo přistoupeno k navrhování kandidátů. Výborem a z pléna byli navrženi kandidaturu p. Karel Hofman ml. nepřijal Mgr. Lenka Veselá přijala Ing. Lenka Richterová přijala pí. Růžena Klimentová přijala Skrutátoři oznámili, že se snížil počet hlasů a před volbami je přítomno hlasů ze všech hlasů v domech, tj. 54,22%. O každé navržené, která kandidaturu do výboru přijala, se hlasovalo zvlášť s těmito výsledky: Mgr. Lenka Veselá Pro: hlasů, tj. 88,96 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 2334 hlasů, tj. 11,04 % přítomných. Usnesení: Mgr. Lenka Veselá byla zvolena členkou výboru. pí. Růžena Klimentová Pro: hlasů, tj. 98,21 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 379 hlasů, tj. 1,79 % přítomných. Usnesení: pí. Růžena Klimentová byla zvolena členkou výboru. Ing. Lenka Richterová Pro: hlasů, tj. 96,25 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 792 hlasů, tj. 3,75 % přítomných. Usnesení: Ing. Lenka Richterová byla zvolena členkou výboru. Po volbě členů výboru následovala krátká přestávka, při které se sešel nově zvolený výbor, aby si zvolil svého předsedu a místopředsedu. ~ 6 ~

7 Po přestávce bylo oznámeno, že výbor v následujícím volebním období bude pracovat v tomto složení: pí. Růžena Klimentová Ing. Lenka Richterová Mgr. Lenka Veselá předseda výboru místopředseda výboru člen výboru Mgr. Marie Trčková notářka po zapsání složení nového výboru, volby předsedy a místopředsedy výboru jednání schůze Shromáždění opustila. 7) Zpráva o činnosti výboru v roce 2013 Pan Milan Korba přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2013, ve které konstatoval základní fakta z uplynulého roku. Zmínil se o nucené výměně správce, zřízení a vybavení kanceláře, dobrém hospodaření za působení obou správců, dostatku finančních prostředků na účtech (na běžném účtu je tis. Kč a na termínovaném vkladu 852 tis. Kč) a velkých provedených opravách a investicích. Usnesení: Shromáždění bere na vědomí zprávu o činnosti výboru v roce ) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a 2013 Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2012, odvedené dani z příjmu právnických osob a připomněl zprávu o hospodaření, kterou si měli možnost všichni prostudovat. Za rok 2012 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,65 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.030,- Kč. Finanční úřad nevznesl proti daňovému přiznání a přiloženým doplňujícím informacím žádné námitky. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2012 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2012 byla schválena. Mgr. Eduard Navara přednesl údaje o roční účetní závěrce za rok 2013 a odvedené dani z příjmu právnických osob. Poukázal na zvýšení nájemného z nebytových prostor, které se koncem roku 2013 zvedlo o cca 40% (z 3.000,- Kč na 4.210,- Kč měsíčně). Stávající nájemce má zájem i o další uvolněné prostory. Jakmile budou dány do provozuschopného stavu (elektřina a protipožární opatření), může být pronajato dalších cca 30 m 2 za stejných podmínek. ~ 7 ~

8 Za rok 2013 byla vyhotovena roční účetní závěrka. Společenství dosáhlo zisku ve výši ,68 Kč. Z tohoto zisku byla finančnímu úřadu odvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 7.220,- Kč. Výbor navrhl účetní závěrku za rok 2013 schválit. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 97,02 % přítomných, proti: 630 hlasů, tj. 2,98 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2013 byla schválena. 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 a 2013 Pan Jiří Mysliveček přednesl návrhy výboru na rozdělení zisku z hospodaření: a) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2012 po zdanění, tj ,65 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 byl schválen. b) Výbor navrhuje, aby zisk za rok 2013 po zdanění, tj ,68 Kč, byl převeden na účet Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku a byl použit na opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí budov a kotelny. O tomto návrhu se hlasovalo s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 byl schválen. 10) Stanovení záloh na správu Pan Jiří Mysliveček přednesl skutečnost, že za rok 2012 byly nedostačující zálohy na krátkodobou správu. Za rok 2013 tomu nebude jinak. Skutečné náklady rozpočítávané mezi vlastníky jsou o mnoho vyšší než vybrané zálohy. Mimo to došlo také od 1. ledna 2014 ke změně metodiky rozpočítávání této částky. Za rok 2014 (tj. ve vyúčtování předkládaném v roce 2015) se již náklady nebudou rozpočítávat podle podílu na společných částech, ale rovným dílem, tj. každá bytová jednotka 1/60. Z těchto důvodů výbor navrhuje, aby každá bytová jednotka od platila zálohu na správu ve výši 200,- Kč měsíčně. ~ 8 ~

9 Dotazy, co tato správa obsahuje a proč jsou finanční prostředky nedostačující, zodpověděl Mgr. Eduard Navara. Tato položka mimo pokrytí nákladů na správce obsahuje pojištění budov, náklady na poplatky bance, poplatky SIPO, chod kanceláře, poštovné, správní poplatky apod. V současné době, když se sečtou vybírané zálohy od všech bytových jednotek, vybere se měsíčně částka 7.500,- Kč, což je částka pro správce, která je fakturována dle smlouvy. Na ostatní náklady tak není ani koruna. V roce 2012 činily náklady na tuto položku cca 139 tis. Kč. Navrženým navýšením a platbou po celý rok bude takto vybráno 144 tis. Kč. Během projednávání se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 52,09%. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, hlasovalo se o návrhu výboru s těmito výsledky: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Návrh výboru na zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíc od byl schválen. 11) Investice v roce 2014 a) Pan Jiří Mysliveček přednesl zprávu výboru, ve které konstatoval, že stále jsou vysoké náklady na teplo a ohřev TUV. Do budoucna budou náklady za stávajících podmínek stále stoupat. Kotle jsou 20 let staré, regulace částečně již nefunkční, jeden kotel funguje na regulaci, druhý pouze na ruční ovládání. Výbor proto upozorňuje na stav kotelny a navrhuje v horizontu 2 3 let začít s její rekonstrukcí. Jedná se o rekonstrukci jak samotné kotelny, tak rozvodů k jednotlivým domům. Investice se pohybuje v řádu 1,5 miliónu Kč. b) Před 2 lety byl vyvložkovaný komín (za cca 150 tis. Kč). Je třeba ještě opravit spáry, aby se nezačal rozpadat zvenčí. Tato investice je v řádu cca ,- Kč. c) Po deštích zatéká, střecha na č. p. 611 se začíná propadat zřejmě začíná hnít dřevěná konstrukce. Bude třeba se tímto problémem blíže zabývat a zřejmě očekávat velké rekonstrukce střech v budoucnosti. Tyto investice lze pouze odhadnout na mnoho set tisíc Kč. d) Je třeba začít přemýšlet nad rekonstrukcí elektřiny výměnou šroubovacích pojistek za jističe dle stávajících norem, rozvodných skříní a dát vedení do mědi. Při provedení této rekonstrukce ve všech 6-ti vchodech se bude jednat též zřejmě o několik set tisíc Kč. e) Je třeba co nejdříve zprovoznit vyklizenou část za kotelnou a pronajmout ji. Zájemce (p. Hodosi) je. ~ 9 ~

10 f) V dohledné době je třeba uskutečnit revizi, příp. výměnu bytových vodoměrů a jejich zaplombování. Dle zákona o metrologii toto zabezpečuje Společenství. K jednotlivým bodům se postupně vyjádřil Mgr. Eduard Navara: ad a) k rekonstrukci kotelny rozdal všem přítomným rozpočet na cca 1,5 mio. Kč. Upozornil, aby tento rozpočet nebyl brán jako stěžejní a závazný. Jedná se o první nástřel, abychom věděli, o čem a o jaké částce se zhruba bavíme, co to může obsahovat. Rozhodnutí o financování takové akce nebude ani v kompetenci výboru, ale bude o něm muset rozhodnout Shromáždění a při takovéto částce proběhne výběrové řízení na dodavatele. Předložený rozpočet neosahuje zemní práce. Kromě výměny stávající technologie (zejména kotlů a regulace) se jedná také o vedení tepla a teplé vody z kotelny k jednotlivým domům. Každý dům by měl svůj vlastní přívod. Záměrem toho, co bylo rozdáno, je, že se provede nový výkop, do kterého se položí nové rozvody a zasypou se zeminou. Důvodem jsou hlodavci. Jak se ukázalo u stávajícího vedení tepla a teplé vody v šachtách, veškerá izolace, která brání úniku tepla je sežrána, trubky jsou holé a dochází zde k velkým únikům tepelné energie. Tento návrh je proto, aby se vyvolala větší diskuse po jednotlivých domech. Zrealizovat takovou akci bude složitější, neboť rozvody vedou přes pozemky města a jsou zde položené různé inženýrské sítě. Bude třeba jednat se všemi. Pan Karel Hofman ml. je toho názoru, že není třeba nového výkopu, ale lze využít stávající šachty. Od kotelny k domu č. p. 612 je šachta jen přikrytá panely a k domu č. p. 616 to bude stejné. Nově položené potrubí by se poté zasypalo zeminou. Využitím šachet by odpadlo i jednání s městem a ostatními. Pan Marian Házy se vyjádřil, že šachta k domu č. p. 616 není pouze přikrytá panelem, ale je zalitá betonem, tudíž by nešlo o pouhé odkrytí panelů, ale bourání a pikování jako tomu bylo v případě havárie teplé vody. Mgr. Eduard Navara doplnil, že díra při havárii teplé vody stála 16 tis. Kč (vybourán byl 1 panel mezi kotelnou a č. p. 616 a práce trvala celé odpoledne na pracovníky bylo dohlíženo). Pan Jiří Mysliveček doplnil, že v příspěvku p. Navary bylo myšleno, že bouráním panelů se vše prodraží, že levnější je proto udělat nový výkop. Vše by se muselo spočítat, co je levnější. ad b) Ve zdůvodnění k opravě komínu uvedl Mgr. Eduard Navara, že je třeba opravit spáry, aby se komín nezačal rozpadat zvenčí. Byla by to škoda, když byl za velké peníze před cca 2 lety vyvložkovaný. Našel jsem po Ing. Hejlovi rozpočet z doby před 2 lety na ~ 10 ~

11 tuto opravu. Tehdy byla oprava plánována ve výši cca 180 tis. Kč. Proto je uvažována částka cca 200 tis. Kč. ad c) Po deštích zatéká pod střechu č. p Byla již 2x opravovaná, bohužel nic se nezměnilo. Na povrchu není zřejmá žádná závada. Střecha je také nad bytem č. 10 lehce propadlá. Zřejmě se bude jednat o to, že konstrukce začíná hnít. Pokud tomu tak skutečně je, bude třeba do budoucna počítat s velkou investicí do opravy celé střechy č. p Pan Marian Házy upřesnil, že střecha je ze dřevěných trojúhelníků se spádem doprostřed střechy. Bylo by dobré uvažovat, zda místo stávající střechy v případě nové neudělat valbovou střechu (tj. obrácený spád). ad d) bez dalšího komentáře ad e) Pan Hodosi přijal navýšení stávajícího nájemného o cca 40% a projevil zájem pronajmout si další uvolněné prostory. Jedná se o 30 m 2. Podmínky pronájmu by byly stejné. Abychom pronájem mohli uskutečnit, je třeba v tomto prostoru instalovat podružný elektroměr, zprovoznit světelný okruh a vybavit místnost hasicím přístrojem. Tyto drobné investice se však brzy vrátí. ad f) bez dalšího komentáře Během projednávání tohoto bodu se snížil počet hlasů na ze všech hlasů v domech, což je 45,22%. Schůze Shromáždění tak nebyla usnášení schopná. Z tohoto důvodu nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. Vše tak zůstává ve vymezených kompetencích výboru a správce dle přijatých stanov a uzavřené smlouvy. 12) Diskuse Paní Helena Drážďanská budou se montovat měřáky na radiátory? Mgr. Eduard Navara na tom se musíte shodnout. Pan Marian Házy čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu o energiích. Pan Jiří Čabla zimní údržbu chodníků má provádět město, děláme ji my. Kdo v létě dělá, resp. platí sekání trávy a náklady na sekačku? Mgr. Eduard Navara náklady jdou na vrub Společenství. Pan Jiří Čabla chovejme se tržně a nabídněme městu smlouvu, ať nám za tyto práce platí. Pan Jiří Mysliveček před léty jsme něco podobného zkusili. Odpověď města byla taková, že nám město pronajme 1 m 2 za 0,15 Kč a odvezou posekanou trávu. Proto jsme od těchto požadavků ustoupili. Pan Jiří Čabla pak ji nebudeme sekat, ať seká město. Mgr. Eduard Navara může se stát, že budete mít na travnatých plochách kolem domů metr vysokou trávu, než se sem zaměstnanci města dostanou, aby vše posekali. ~ 11 ~

12 Paní Zdenka Holobradová kdy bude vyúčtování za rok 2013? Mgr. Eduard Navara zhruba do 3 týdnů. 13) Usnesení Shromáždění 1) Schvaluje a) p. Jiřího Myslivečka předsedajícím schůze b) Program schůze včetně navržených doplnění c) Mgr. Eduarda Navaru zapisovatelem z dnešního jednání d) Stanovy včetně schválených změn a doplnění e) Volební řád f) Roční účetní závěrku za rok 2012 g) Roční účetní závěrku za rok 2013 h) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 i) Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2013 j) Zvýšení krátkodobé zálohy na správu domu a pozemku na 200,- Kč / bytová jednotka / měsíčně od ) Volí a) Mgr. Lenku Veselou členkou výboru b) pí. Růženu Klimentovou členkou výboru c) Ing. Lenku Richterovou členkou výboru 3) Bere na vědomí a) Rezignaci členů výboru b) Složení nového výboru: Předseda: pí. Růžena Klimentová Místopředseda: Ing. Lenka Richterová Člen: Mgr. Lenka Veselá c) Zprávu o činnosti výboru v roce 2013 d) Informace o investicích 4) Ukládá a) p. Jiřímu Myslivečkovi zajistit podepsaný notářský zápis b) Výboru Společenství doručit notářský zápis s návrhem na vklad Městskému soudu v Praze c) Mgr. Eduardu Navarovi zaslat podepsaný zápis z dnešního jednání notářce d) Mgr. Eduardu Navarovi zajistit zapracování schválených změn a dodatků do Stanov a úplné znění Stanov zaslat notářce e) Mgr. Eduardu Navarovi upravit všem majitelům bytů karty a upravit SIPO od 6/2014 v souladu se zvýšením správy na 200,- Kč / měsíčně f) Výboru Společenství zahájit během léta 2014 ve všech domech diskusi ohledně přestavby kotelny Během projednávání tohoto bodu se počet hlasů zvýšil na ze všech hlasů v domech, což je 51,00%. Schůze Shromáždění byla opět usnášení schopná. ~ 12 ~

13 O tomto návrhu usnesení se hlasovalo s tímto výsledkem: Pro: hlasů, tj. 100 % přítomných, proti: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných, zdržel se: 0 Usnesení: Usnesení z dnešního jednání bylo schváleno. 14) Závěr Pan Jiří Mysliveček všem za účast poděkoval a schůzi Shromáždění v 17:10 hodin ukončil. Jiří Mysliveček předsedající Mgr. Eduard Navara zapisovatel Mníšek pod Brdy 26. dubna 2014 ~ 13 ~

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany IČO: 26718499, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2623

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986 Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne 23.1.2013

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA, V JEZÍRKÁCH 1542/10, PRAHA 4, IČO : ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA, V JEZÍRKÁCH 1542/10, PRAHA 4, IČO : ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA, V JEZÍRKÁCH 1542/10, 149 00 PRAHA 4, IČO : 042 49 020 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Konané dne: 03.11.2016 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne..

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. 1) Shromáždění zahájil/a v hod předseda výboru/pověřený vlastník společenství pan/paní. Ten/ta konstatoval/a,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Ing. Čermák podal návrh, aby se jednání mimořádného shromáždění řídilo programem uvedeným v pozvánce, tedy:

Ing. Čermák podal návrh, aby se jednání mimořádného shromáždění řídilo programem uvedeným v pozvánce, tedy: Z Á P I S z mimořádného shromáždění Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6 Praha 4, IČ 71225315 (dále také SVD ) konaného dne 9.10.2014 v salonku Sporthotelu OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4 Přítomni:

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne 21. 11. 2011 Adresa: Mračnická 1053-1054, 102 00 Praha 10 Spoluvlastnických podílů celkem: 38 847 Přítomno: viz prezenční

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ SBD Kateřinky 875, Proutěná 418 až 421, Praha 4, 149 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne 11.12.2014 /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ Místo a čas konání: suterén, společenská místnost

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 15. 4. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 21.00 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné.

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné. Zápis z 8. schůze shromáždění Společenství pro dům Habartická 496-503, Praha 9, konané dne 20. 11. 2014 od 18:00 v jídelně Gymnázia Litoměřická 726, Praha 9. Program : 1. Zahájení, zpráva o účasti na Shromáždění

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 12 hostů

Více

Počet bytů: 26 NS: 5621

Počet bytů: 26 NS: 5621 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků bytů Kubíkova 18, 20, Brno, se sídlem Kubíkova č. pop. 2294/18, PSČ 628 00 konané dne 9. 11. 2016 v sušárně domu Kubíkova 20 Počet bytů: 26 NS: 5621 Na Shromáždění

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konaného

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z jednání Shromáždění SVJ

Zápis z jednání Shromáždění SVJ Zápis z jednání Shromáždění SVJ Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855, Praha 4,Chodov se sídlem Praha 4-Chodov, Nechvílova 1854, PSČ 14800 konané dne 20.10. 2015 od 19,30 hodin v místnosti představenstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více