Číslo 1/2010 Datum vydání: P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1/2010 Datum vydání: 12. 2. 2010 P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v"

Transkript

1 Zpravodaj Číslo 1/2010 Datum vydání: P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v Budu více cvičit a sportovat. Ode dneška začnu šetřit. Od teď se již nebudu přecpávat. To jsou jen některá novoroční předsevzetí, která snad kaţdý z nás jednou vyslovil při příchodu nového roku. Ono vyslovit novoroční předsevzetí jde celkem snadno a člověk nad tím mnohdy ani nezapřemýšlí. Jiţ máme za sebou celý měsíc nového roku, a kdyţ se nyní zeptáme, kolik lidí si dalo předsevzetí, a kolik ho ten měsíc vydrţelo, tak i tak ve výsledku bude velký rozdíl. Ne kaţdý má takovou trpělivost a sílu, ţe předsevzetí dodrţí. Ale o trpělivosti zde psát nebudu, to je zcela jiné téma, vraťme se zpět k novému roku. I my v redakci jsme si dali malé předsevzetí, a to ţe se pokusíme náš zpravodaj ještě více zpestřit o nové informace. Tak, aby se kaţdé číslo stalo součástí nástěnky ve vaší klubovně, aby si kaţdý, kdo do něj nahlédne, našel to své. Redaktor Richard Vlas Nenechte se vylekat trochu jiného vzhledu našeho informačního zdroje. Jak jiţ bylo v úvodníku zmíněno, budeme se snaţit o přidání nových informací, dalších rubrik, více příspěvků od samotných skupin či oddílů. A s vydáním nového čísla na začátku roku je ta pravá chvíle vyzkoušet něco jiného. Samozřejmě ţe všechno nejde hned najednou, takţe se s vylepšením budete setkávat postupně v dalších číslech. Co dělat. Neuplynul ani měsíc nového roku a v PC Český Krumlov jiţ mají za sebou první vzdělávací kurz pod názvem Mimořádné události Co dělat.. Stalo se tak v datu v prostorách staré školy ve Větřní. Hlavním tématem kurzu byly, jak jiţ z názvu vyplývá, události a situace, které se mohou stát na táboře, na víkendovce či na výletě, a to komukoliv z nás, a odpovědi, jak se v těchto situacích chovat, jak postupovat a také jak těmto situacím předcházet. Hlavní organizátor této akce, Petra Králová, si proto pozvala odborníky na slovo vzaté, kterým naslouchalo cca 16 vedoucích. Hned po příjezdu a po organizačních záleţitostech na všechny účastníky čekal uvítací test, který měl prověřit jejich znalosti. Ale test nebyl hodnocen, coţ mnohé potěšilo. Po přezkoumání výsledků testů jiţ následovalo hromadné vstřebávání informací. Úvodní slovo dostala Mgr. Halka Jánová, která nás seznámila s pravidly pro odbornou praxi. Pravidel bylo mnoho a my jsme si vysvětlili, jak správně umět motivovat, získat si respekt či jak komunikovat s rodiči. Při poutavém výkladu čas rychle ubíhal a ještě neţ skončilo slovo pí. Jánové, tak jsme stačili probrat odpovědnost za škodu, co znamená slovo dohled, co obnáší mlčenlivost a kdy ji zachovávat. To uţ mezitím rafičky na hodinách ukazovaly cca 22:30 a všichni plni vědomostí se těšili do svých pelíšků. Ráno v 7 se začaly ozývat nenáviděné zvuky budíků, coţ nasvědčovalo, ţe další den je před námi. Následoval tradiční ranní 1

2 rituál, snídaně a jak padla 8. hodina jiţ opět všichni seděli v lavicích. Sobotní dopoledne nám zpestřily dvě přednášky. Ochrana veřejného zdraví tak se jmenovala první. Povídali jsme si při ní s pí. RNDr. Janou Krejsovou, členkou Rady Jihočeského kraje. Zaměřili jsme se na to, jak vhodně trávit čas venku na táboře, a ţe nelze brát na lehkou váhu zranění dětí. Jako další z hostů byl Ing. František Mráz, zástupce JčHZS, člen profesionální jednotky v Českém Krumlově. Nebojte, nedorazil kvůli tomu, aby zneškodnil poţár (škola je v původním stavu ), ale aby nám pověděl vše o krizové činnosti, prevenci a také o tom, jak se chovat při poţáru, pokud k němu dojde. Naštěstí v našem případě k němu nedošlo, a mohli jsme se všichni s velkou chutí přemístit do nedaleké restaurace na oběd. Po chutném obědě nastal čas na katastrofy. Ne tedy v pravém slova smyslu, ale pouze přednášku o nich nám přijeli říct Bc. Lukáš Pochylý a Karel Ţabka, členové otevřené databáze lektorů ČČK. Pověděli nám i o katastrofách, které vzniknou lidskou vinou (války, lesní poţáry, nehody). Samozřejmě došlo i na to, ţe i během tábora, kde se nejvíce věnujeme dětem, nesmíme opomenout dění okolo nás a sledovat informace o počasí. Ještě jsme se zmínili jak komunikovat s médii, jak připravit plán krizové komunikace a co všechno jim sdělit. Ještě před večeří si vzal slovo Jarda Pfeferle a pověděl nám něco o úrazovém pojištění. Po krátkém strávení večeře si opět vzala slovo pí. Jánová, která nás začala zasvěcovat do tajů sociálně patologických jevů. Ještě před večerkou došlo dokonce na film. Byl shlédnut úryvek situace maminčiny knedlíčky versus noky ze známého filmu Pelíšky. Následná diskuze a rozebrání této filmové hádky sklidila velký zájem. No a pak nastal čas rovnou do hajan. Nedělní ráno si vzala do parády opět pí. Jánová a začala na téma komunikace s rodiči, s dětmi, a také tím, jak předcházet provokativnímu jednání. Na závěr této přednášky si všichni rozebrali konkrétní příklady při řešení vybraných krizových situací. A neţ se stačili všichni rozprchnout ke svým domovům, dostali jako při příjezdu závěrečný test. A jako vzpomínku, ţe se takového kurzu zúčastnili, obdrţeli osvědčení. Lenka Buštová, Richie Do redakční schránky ještě na poslední chvíli dorazily dva příspěvky na seminář s názvem Co dělat.. Zasedání Jihočeské krajské rady Pionýra se koná dne v sídle KOP v Českých Budějovicích. Začátek v 9:30 Seminář, který se konal v klubovně Pionýrského centra ve Větřní ve dnech , nebyl určen těm, kteří nemají a nevědí Co dělat Ba naopak v tomto termínu pořádalo Pionýrské centrum Český Krumlov seminář s názvem Co dělat, který byl zaměřen na prevenci a zvládání krizových situací při práci s dětmi. O tom, ţe je to problematika rozsáhlá a neexistují pro ní ţádné body 1-10 se přesvědčilo 16 účastníků semináře. Ti se nenechali hned po příjezdu odradit vstupním testem ani hned navazující přednáškou, která trvala aţ do půl jedenácté. Ano, i časově byl seminář dosti náročný a to jsme následně zjistili, ţe by bylo potřeba jej natáhnout o minimálně ještě další víkend. No snad Vás alespoň v krátkosti stihnu seznámit s tím hlavním. 2

3 A o čemţe ten seminář vlastně byl? Nesl se v duchu Být připraven, znamená přeţít a tak jsme se ještě v pátek věnovali Pravidlům pro dobrou praxi, které je dobré si stanovit a mít na paměti při kaţdé činnosti s dětmi a instruktory, na kaţdém výletě i pobytové akci. Po té jsme stihli ještě probrat téma Odpovědnosti a to za všechno moţné i nemoţné (za škodu, za vnesené věci, obecnou, dohledu, ) a zjistili tak, ţe Co je psáno a řečeno, je dáno a je dobré míti předem připravené. Sobota byla náročná, ale nezbytná a hlavně přínosná. Jak uţ bylo psáno v informacích k semináři, měli jsme příleţitost vidět a slyšet zajímavé lektory z praxe, kteří nám měli rozhodně co říci a především jsme s nimi mohli lidsky diskutovat a probírat vše, co nás z jejich oblasti při práci s dětmi zajímalo nebo mohlo potkat. Zavítala mezi nás skvělá a nám všem dobře známá paní doktorka Krejsová, která mluvila o hygieně prostředí, pobytu na čerstvém vzduchu, ale také jsme likvidovali odpad, řešili legislativu kolem ZA, vaření apod.. Ještě dopoledne jsme měli besedu s profesionálním hasičem, který mimo jiné pracuje na úseku Ochrany obyvatelstva uţ pěknou řádku let a tak nebyla o příklady z praxe nouze. A věřte, ţe lidé jsou schopní skutečně všeho a někdy u toho zůstává rozum stát. Po chutném obědě v podobě české klasiky jsme ihned s pokračovali na téma katastrofy, co nás můţe potkat, co nás při práci s dětmi můţe překvapit za nepříjemnou situaci a Co dělat v takovém případě. Na tento blok volně navázala komunikace se sdělovacími prostředky, s rodiči co komu a jak říci, jaké pouţít finty, O tom všem nám aţ do večeře povídali muţi z branţe a ostřílení zkušenostmi a praxí s mimořádnými událostmi a situacemi. Ani po večeři nebyl čas na odpočinek, nýbrţ jsme se vrhli do víru Pojistek na co vše jsme a nejsme v Pionýru pojištění. Byť je to nezáţivné téma, konečně nám ten nejpovolanější Jarda - v problematice ujasnil dojmy s pojmy a nic nám nebránilo ještě se s naší úţasnou lektorkou Halkou věnovat i v pokročilou téměř noční dobu komunikaci a vztahy ve skupině. Zajímavé téma bylo doplněno videem z filmu Pelíšky scénka noky, které jsme pak rozebírali a došli k závěru, ţe komunikace je mnohdy velký problém. Nezahálelo se ani v neděli, po brzké a chutné snídani uţ jsme zase v osm seděli na učebně a hltali problematiku sociálně patologických jevů kdy a jak vznikají, jak je poznáme, jak jim předcházet a Co dělat, kdyţ uţ se vyskytnou. Obsáhlé a zajímavě podané téma nám zabralo celé dopoledne a tak jsme závěrečný test a zpětnou vazbu psali aţ po vynikající svíčkové. Z nabitého víkendu, plného informací, nezapomenutelných hlášek ze ţivota, zkušeností, plodných diskusí jsme si krom pocitu, ţe práce s dětmi má smysl, odnesli i Osvědčení o absolvování semináře, vzpomínky na perfektní lektory, vynikající partu a těšení se na setkání na dalším semináři třeba s názvem Co dělat II. Petra K. Co dělat, když... do třetice, aneb tisková zpráva Řešení závaţných a mimořádných událostí bylo tématem specializovaného semináře pro dobrovolníky Pionýrského centra Český Krumlov. Pořadatelé táborů a dalších akcí pro děti se během víkendu od 22. do 24. ledna 2010 v obci Větřní zaměřili na důleţité postupy a pravidla chování i prevence. Mimořádné události bohuţel často bývají rizikem, na které je nutné při dětských akcích neprodleně, rychle a především správně reagovat. Mezi nejčastější takové události patří například poţáry, povodně, sesuvy půdy, hrozby fyzického napadení nebo úrazy dětí. Při sérii besed s odborníky se účastníci semináře dozvěděli, jak reagovat v různých nebezpečných situacích a s jakými hrozbami je nutné dopředu počítat. Současně se seminář věnoval i problematice pojištění, odpovědnosti za škody, účinného dozoru, zodpovědnosti jednotlivých osob, psychologickým otázkám při práci s dětmi i při jednání s rodiči a také hygienickým a dalším zásadám a legislativě. 3

4 Náročný program absolvovalo 16 dobrovolníků Pionýra, kteří také úspěšně sloţili vstupní i výstupní testy a získali Osvědčení o účasti. Podle prvních vyjádření účastníků byl odborný seminář velmi prospěšný a přinesl jim řadu důleţitých poznatků pro budoucí praxi. Díky této i dalším podobným akcím by se měl zvýšit standard pořádaných akcí, zejména ve prospěch maximální bezpečnosti dětských účastníků. lektor na komunikaci s médii Lukáš Pochylý Náš Hamr V následujícím článku sem vám chtěl popsat dlouhou historii Třísovského Hamru, v části první, a Jak Pionýr na Hamr přišel, v části druhé. Bohuţel jsem netušil, ţe část první bude tak náročná a ţe bude vyţadovat delší hledání a hlavně jiné prameny, ze kterých čerpat. Po dlouhém bádání a hledání na internetovém serveru, kde jsem se dočetl jen to, ţe Třísovský Hamr skutečně existuje, jsem byl přinucen vyrazit k samotnému Hamru v zimě, kdy teplota byla hluboko pod nulou, a s cílem, ţe dozvím se více. Stojím před informační cedulí stojící před samotným hamrem, dychtivě čtoucí řádek po řádku a poté zklamán získanými informacemi. Opět důleţitá informace Třísovský Hamr existuje a dokonce stojí za mými zády. Krom dvou obrázků, jedné mapy a textu (stejný jako na serveru), jsem nedostal ţádné kýţené informace o původu či historii onoho Třísovského Hamru. Tudíţ jsem odkázán na kroniky přilehlých obcí, popř. archivů v Českém Krumlově či Českých Budějovicích. Bohuţel do uzávěrky jsem jiţ nestihl nahlédnout do kronik a navštívit zmíněné instituce. Pevně doufám, ţe do vydání dalšího čísla se mi jiţ podaří získat správná historická fakta a sepsat o nich článek. V tomto čísle se v první části dozvíte, k jakým účelům byly hamry stavěny a na jakém principu fungovaly. Druhou část s názvem Jak Pionýr na Hamr přišel, vypracoval Jaroslav Pfeferle. Na Křemţském potoce (jinde nazývaném také Dobročkovský, Brloţský, podle toho jakým místem zrovna protéká) byly původně jen dva hamry. Pod obcí Otmaň a právě náš, Třísovský. Podle dostupných informací je první zmínka o Třísovském Hamru, který je postaven v barokním stylu, jiţ v roce Původně hamry slouţily zejména k výrobě ručního a zemědělského nářadí. Později se v nich začala zpracovávat ţelezná ruda. Nejbliţší naleziště se nacházelo u Zahájí u Hluboké, u Červeného Mlýna a u Stráţkovic. Hamry vyuţívaly přes lopatkové kolo vodní síly k pohonu palečného kola (hřídel s palci), které zdvihalo páku kladiva zvaného kobyla. Třísovský Hamr vyuţíval nádrţe na Křemţském potoce. Potrubím byla voda sváděna na lopatková kola. Takovéto nářaďové hamry byly vybaveny výhní na rozehřívání ţeleza a brusem. Kaţdé zařízení mělo své lopatkové kolo. Situace se změnila po výstavbě Adolfovské huti v Holubově roku V roce 1874 vyhasly poslední pece a zastavila se lopatková kola a historie hamrů na Křemţském potoce byla u konce. Richie Jak Pionýr na Hamr přišel Bylo nebylo. Tak takhle nějak začíná kaţdá pohádka. Následující řádky mají s pohádkou však pramálo společného, snad jen to, ţe se na nich píše o základně na téměř pohádkovém místě. Táborová základna Třísovský Hamr leţí nedaleko obce Holubov, přibliţně v polovině 4

5 turisticky značené cesty mezi Holubovem a zříceninou hradu Dívčí kámen. I kdyţ se v blízkosti nachází několik soukromých rekreačních chat a v těsné blízkosti máme trvale ţijící usedlíky, není si nač stěţovat, protoţe oni respektují nás a my respektujeme je. Zkrátka snaţíme se o dobré sousedské vztahy. První pionýrské kroky učinila na Hamru pionýrská skupina Antonína Zápotockého Český Krumlov někdy začátkem roku Zmíněná PS se také později stala majitelem objektu a přilehlých pozemků. PS ukončila svou činnost a vstoupila do likvidace. Rozhodnutí jak bude PS zlikvidována a co bude s jejím majetkem, bylo na bedrech tehdejší okresní rady Pionýra Český Krumlov. Rozhodování bylo o to sloţitější, ţe bylo nutné rozhodnout i o úhradě dluhů, které PS měla v souvislosti s výstavbou, která byla na Hamru provedena. Dovolím si malou vsuvku ve formě osobního názoru jako předseda ORP jsem byl rozhodně proti tomu, aby ORP uhradila dluhy a objekt převzala a dále se o něj starala a provozovala jej. Později jsem však změnil názor a myslím, že rozhodnutí ORP bylo správné. V první fázi ORP uhradila dluhy a začala hledat řešení. Prakticky jediným přijatelným a moţným bylo převzetí do svého vlastnictví. Z počátku se vůbec nic nedělo a na TZ se nejezdilo. Později vyvstala potřeba mít nějaké místo, kam by se dalo vydat s menším oddílem na víkend, kde by se daly pořádat akce pro instruktory, školení pro vedoucí, tábory pro menší kolektivy, to vše za dostupnou cenu. Začali jsme tedy s objektem něco dělat. Vyklidili jsme staré harampádí, kterého byl objekt plný, a začali jsme s úpravou pokojů. V té době se nám podařilo sepsat vůbec první projekt na opravu TZ, který jsme podávali prostřednictvím Okresního úřadu v Českém Krumlově na MŠMT a v dalších 3 letech jsme dostávali na základě tohoto projektu peníze na potřebné opravy. Z těchto prostředků jsme dokončili septik a v bývalém chlévě jsme postavili umývárny, provedli nutné opravy a úpravy na pokojích jako např. výměna elektroinstalace, opravy omítek, oprava stropu ve velkém pokoji a také jsme udělali nutné úpravy v kuchyni a kompletní výměnu podlahy v jídelně (a moţná je ještě něco, na co jsem zapomněl). Po povolení předčasného uţívání jsme objekt mohli začít vyuţívat. Následoval rok 2002 s nechvalně známými povodněmi, které se nevyhnuly ani naší táborové základně. Voda nás zaplavila hned dvakrát. Krom toho, ţe bylo všude v přízemí plno bláta, byla kompletně zničena (vyvalena i s částí zdi) vrata, omítky v jídelně, kuchyni a problém jsme měli i s odpady. Následovala další etapa rekonstrukce, či spíše etapa odstraňování povodňových škod. Pořídili jsme nová vrata a upravili vstup do dvora podle původního vzhledu, opravili omítky v jídelně, v kuchyni, nahradili jsme zničený inventář. Na tuto akci nám Pionýr poskytl dotaci ve výši Kč. Potom nastalo období, která bych nazval tápáním a také hledáním odvahy dále něco na TZ podnikat. V roce 2006 jsme se konečně rozhoupali a ve spolupráci se stavební firmou jsme stanovili etapy pokračování rekonstrukce. V tomto roce jsme zpracovali projekt na rekonstrukci střechy a na rekonstrukci skladu nářadí, dřeva a přípravny otopu. Projekt podpořil Jihočeský kraj částkou Kč, celkový náklad této akce byl Kč. Současně s opravou střechy jsme svedli všechnu dešťovou vodu mimo objekt, čímţ jsme výrazně přispěli k vysušení objektu 5

6 (přízemí bývalo v období dešťů docela mokré). Další etapa rekonstrukce následovala za 3 roky. V roce 2009 došlo na výměnu oken, stará dřevěná byla nahrazena plastovými, přičemţ jsme zachovali jejich členění a nenarušili tak ráz budovy. Součástí projektu byla i oprava nevyhovujícího schodiště do patra. Celkový náklad této akce byl Kč, z toho Jihočeský kraj uhradil Kč na základě našeho projektu. Na tomto místě je nutné říci, ţe vše jsme mohli udělat jen díky podpoře Jihočeského kraje a také díky podpoře stavební firmy Sixl a také firmy Pokrývačství Bušta, bez jejichţ pomoci, bychom, jak se říká, byli nahraní. Bezradní bychom byli pochopitelně i bez pomoci všech našich vedoucích a instruktorů, kteří neváhají přiloţit ruku k dílu a pomoci. A to jak při probíhajících etapách rekonstrukce, tak i jindy. Jako např. kdyţ dojde na malování, dělání dřeva, úklid apod., ale také kdyţ dojede na psaní projektů, jejich vyúčtování, domlouvání s firmami, jsou neocenitelnými pomocníky. Všichni si zaslouţí naše poděkování. Na tomto místě je také potřeba poděkovat koordinátorovi pro TZ Lubomíru Buštovi, na němţ leţí většina nejen organizátorské práce, a který se musí základnou zabývat, i kdyţ ostatní od ní mají tzv. klid. V současné době je základna vyuţívána v období od začátku května do konce října kaţdého roku. Je určena pro menší dětské kolektivy do 30 osob a je hojně vyuţívána nejen pionýrskými kolektivy. Prostředí základny je o mnohem lepší, neţ kdyţ jsme ho získali do vlastnictví, přesto plánujeme i další etapy oprav snad na spadnutí je oprava fasády, připravujeme rekonstrukci umýváren, hledáme jak vyřešit problematický dvorek a zatím jen potichu hovoříme o vyuţití rozlehlého půdního prostoru, který přímo vybízí k vybudování několika pokojů a alespoň malé klubovny. Vše je pochopitelně závislé na penězích a také na lidech, kteří nám pomáhají. Ještě jednou, díky všem! Jarda Piionýrské centrum Český Krumllov pořádá soutěž místo konání: VVP Boletice datum konání: Zde bych si dovolil takovou malou statistiku doručených příspěvků a článků do redakce za rok Odkud příspěvek dorazil počet příspěvků PC Český Krumlov 4 oddíl Karla Děkana Horní Planá 2 klub Cesta 2 klub Větrníček 5 PS Přátelství Chvalšiny 8 PS Mladých ochránců přírody Větřní 2 6

7 Účetní závěrka volá a nejen ta. Tak nějak jsem loni začínala svůj příspěvek do Zpravodaje na téma Vyúčtování daně sráţkové a zálohové. Ano, ano datum pro odevzdání se blíţí nebo moţná v době vyjití tohoto čísla našeho úţasného plátku bude jiţ za námi. Tedy nemá cenu ztrácet čas zbytečným opakováním toho, co uţ bylo jednou řečeno. Pro tentokrát se z podnětu členů redakční rady pustím do souhrnného a zjednodušeného infa o Účetní závěrce a uzávěrce, coţ není jedno a to samé. Ano březen je v dohlednu a tedy úkony související s uzavřením účetního roku 2009 v plném proudu. Pak ještě vyplnit výkazy, schválit příslušným orgánem, vyplnit daňové přiznání a hurá na účtování roku 2010??? Co je to účetní uzávěrka a účetní závěrka??? Mnoho lidí si plete pojmy účetní uzávěrka a účetní závěrka. Jaký je mezi nimi rozdíl, co je co, kdy a kdo ji dělá, proč, nač a jak se sestavuje se pokusím ozřejmit v následujících řádcích. Účetní uzávěrka jsou účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů (pokladna, běţný účet, pohledávky, závazky, náklady, výnosy, majetkové účty, ) za dané účetní období - taková malá inventura, inventarizace a kontrola toho, jestli máme zaúčtováno vše co se týká daného účetního období a zda je to účtováno správně a v souvislostech. Mám tím namysli, zda jsou správně volené účty a rozlišovány příjmy a výdaje. Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. Například nám dobře známý Výkaz zisku a ztrát, ale také daňové přiznání, přehled majetku, Účetní závěrku tvoří: a) rozvaha (bilance) nebo téţ přehled aktiv a pasiv podává informaci o majetku společnosti a zdrojích krytí tohoto majetku. Majetek podniku tvoří aktiva a zdroje krytí jsou pasiva, přičemţ vţdy platí základní bilanční rovnice (aktiva = pasiva). Z rozvahy lze například vyčíst, jak vysoké pohledávky a závazky společnost má, jak je zadluţena a vůči komu a další důleţité ukazatele o finanční pozici účetní jednotky. Rozvaha zahrnuje majetkové účty, pokladnu, bankovní účty, pohledávky a závazky, uhrazené zálohy, hospodářské výsledky předchozích let a další. V námi pouţívané účetní osnově jsou to účty začínající 0, 1, 2, 3, 9. b) výkaz zisků a ztrát neboli přehled nákladů a výnosů za dané účetní období. Podává informaci, jakého hospodářského výsledku (zisku nebo ztráty) společnost ve sledovaném období dosáhla. Z výkazu lze vyvodit důleţité informace (např. materiálovou náročnost akce, skutečné příjmy na činnost, výši daní či odpisů. (Pozor není tím myšlen přehled výdajových a příjmových dokladů, ale skutečně to, co jsme utratili nebo přijali v souvislosti s naší činností). V námi pouţívané účetní osnově jsou to účty začínající 5 a 6. c) příloha - doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkaze zisků a ztrát tedy například hospodářské výsledky za jednotlivé akce, výlety, činnosti. Dále obsahuje informace o výši splatných závazků a pohledávek (kdo a kolik nezaplatil za faktury, neobdrţel různá vyúčtování a podobně, ale také zachycuje výši evidovaných daňových a pojistných nedoplatků (daně a pojistné z mezd, daňových přiznání, ).??? Kdo sestavuje účetní závěrku??? Všechny účetní jednotky, tedy i PS sestavují dle zákona o účetnictví účetní závěrku, která tvoří nedílný celek a její jednotlivé finanční výkazy podávají informace o celkovém hospodaření daného subjektu, jeho finanční síle a schopnosti obstát v budoucnosti. 7

8 ??? Kdy se sestavuje účetní závěrka??? Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy, tudíţ jí sestavují k poslednímu dni účetního období. (V našich podmínkách je to 31. prosinec příslušného kalendářního roku). Je samozřejmě moţné a mnohdy i ţádoucí pro dobré vedení skupiny ji sestavit i v kratším úseku, byť ne v takovém rozsahu a tím si například zajistit kontrolu rozpočtu nebo správně zareagovat na aktuální hospodářské výsledky a dění na PS. Z tohoto důvodu se sestavuje například čtvrtletní, pololetní nebo měsíční závěrka. Aby měla dílčí závěrka odpovídající schopnost, je zapotřebí, aby v daném období byly zaúčtovány všechny účetní doklady, které s ním souvisí (týká se to především faktur, zúčtování záloh apod.)??? K čemu to všechno je??? Laicky a hodně zjednodušeně řečeno k tomu, abychom věděli s kým máme tu čest. Například velké společnosti mají povinnost ji zveřejnit v obchodním rejstříku (je dostupná na internetu (www.justice.cz), stačí zadat hledanou společnost) a řada neziskových organizací a občanských sdruţení, kterým jsme i my, je zahrnuje do svých Výročních zpráv. Kdo někdy ţádal o dotaci nebo grant z veřejných zdrojů (obec, kraj), tak se jistě setkal s tím, ţe je Účetní závěrka poţadována jako povinná příloha ţádosti o finanční příspěvek. Dokonce je odborníky a ekonomy doporučováno, aby si kaţdá účetní jednotka a organizace u nového odběratele či dodavatele prostudovala jeho účetní výkazy před uzavřením kontraktu, neboť tím zjistí o novém obchodním partnerovi důleţité informace za uplynulé účetní období (vykazuje zisk? jaké má aktiva? jaké jsou jeho závazky? kolik má zaměstnanců? atd.). Tyto informace mohou být i důleţitými ukazateli při výběru mezi dvěma zaměstnavateli pro uchazeče o práci ve firmě, neboť dá kaţdý jistě přednost perspektivnější společnosti. Tak snad jsem Vám v problematice účetní závěrky a uzávěrky udělala jasno, nikoliv chaos. Ať tak či onak, výše uvedené řádky jsou jen důkazem toho, ţe z účetnictví se dá mnoho vyčíst a nemusí být člověk osobně přítomnem dané činnosti či být dokonce členem konkrétní organizace. PS: Nezapomeňte na účetní závěrku - vyplnění Výkazu o hospodaření, který se zasílá na JčKOP a také se přikládá společně s Rozvahou a Výkazem zisku a ztrát do daňového přiznání. Propadli jste panice po přečtení těchto řádek, pak se omlouvám a jsem tu pro Vás, neb to nebyl můj úmysl. Stačí se jen ozvat na či zavolat a domluvíme se dál. POZOR Změna od Výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, (Speciál a Normál 91 O) b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, (Super a Natural 95 O) c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, (Super Plus) d) 27,20 Kč u motorové nafty.(nafta) Pozn. Sazba náhrad za pouţívání motorových vozidel (tzv. amortizace) se od nezměnila a zůstává pro: jednostopá vozidla a tříkolky osobní silniční motorová vozidla 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1km jízdy zvýší až o 15 %, tedy se připočte až 0,585 Kč za každý ujetý kilometr (můžete méně, ale ne více) 8

9 Skupiny a oddíly se dělí s námi se všemi PS MOP Větřní oddíl Lvíčata Lvíčata v Lomech O víkendu listopadu 2009 uspořádala Pionýrská skupina Mladých ochránců přírody Větřní pro oddíl Lvíčata víkendovou výpravu do Lomů. Lomy jsou nádherná jihočeská osada na půl cesty mezi Jindřichovým Hradcem a Kunţakem. Z bývalé školy má základnu DDM Hlavního města Prahy, který nám ji ochotně zapůjčil. Na cestu jsme se vydali v pátek odpoledne a do Lomů dorazili večer, kdyţ uţ byla tma tmoucí. To mělo za následek, ţe se nám podařilo zabloudit (za denního světla jsme pak nechápali jak, protoţe vesnička je opravdu velká jako dlaň) a tak jsme si uţili chvilku napětí, to kdyţ náš autobus musel z úzké, neprůjezdné uličky vycouvat. Potom uţ nás čekaly jen samé příjemné věci. Ubytování na základně bylo výborné, paní kuchařka, která nás zde čekala, úplně skvělá. Po ubytování jsme měli večeři a pak jsme aţ do večerky hráli hry. Unavení jsme šli spát, protoţe zítra na nás čekal báječný den! Hned po snídani se náš autobus vydal do Jindřichova Hradce. Navštívili jsme muzeum, kde jsme si prohlédli Krýsovy jesličky a vyslechli moc pěkný výklad pana průvodce. Také jsme se vydali na zámek, ale ten uţ byl zavřený. Nevadilo nám to, protoţe jsme se stejně nejvíc těšili do bazénu. Celé dvě hodiny vyuţily děti k tomu, aby vyzkoušely všechny bazény a bazénky co jich tam měli a hlavně se mohly vyřádit na tobogánu a v divoké řece. Vedoucí pochopitelně nezůstali stranou. Po koupání měly děti rozchod v obchoďáku. Nakoupily si jako vţdy spoustu těch nejlepších věcí a nám vedoucím pak nezbylo doufat, ţe špatně jim bude aţ na základně v Lomech, nikoli uţ v autobuse. Zpáteční cesta do Lomů proběhla naprosto v pohodě. Po nutném odpočinku jsme zase hráli hry aţ do večeře a po večeři také. Spinkalo se nám moc dobře. V neděli po snídani se šlo na důkladnou obhlídku Lomů, s čímţ jsme byli hotovi přibliţně za dvě hodinky a nezbylo neţ si jít sbalit věci a připravit se na odjezd. Ještě balíček s obědem na cestu a nezbylo neţ se rozloučit. Uţ víme, kam se vydáme příští rok na jednu z našich dalších výprav. V okolí je toho hodně k vidění. Cestou jsme si udělali ještě malou zastávku v Třeboni, dětičky utratily poslední korunky (konečně měla dušička klid) a jelo se zpátky do Větřní. Vánoční besídka Stejně jako kaţdý rok i loni měl pionýrský oddíl Lvíčata vánoční besídku. Ve velké klubovně jsme měli nastrojený stromeček. Kaţdé z dětí přineslo malý zabalený dárek, který dalo pod stromeček. Maminky dětem připravily na ochutnání něco z vánočního cukroví. Hráli jsme si hry, povídali si o Vánocích, pili čaj. Kdyţ přišel čas rozdílení dárků, tak se na kaţdého dostalo. Od vedoucích kaţdé z dětí dostalo ozdobičku na stromeček ve tvaru ozdobného perníčku. Pak někdo objevil, ţe pod stromkem je vlastně ještě jeden dárek velká papírová krabice, docela těţká. Po rozbalení nás čekalo opravdové překvapení! Krabice byla plná triček s logem našeho oddílu. Pro kaţdého jedno triko. Museli jsme si je vyzkoušet a vyfotili jsme se s nimi. Potom uţ byl nejvyšší čas popřát si krásné Vánoce a honem jít domů. Oba články: Jarda 9

10 Oddíl Karla Děkana Horní Planá Výlet na chatu Povodí Vltavy se pionýrský oddíl Karla Děkana zúčastnil výletu na chatu v Povodí Vltavy. V pátek 13. v 16:00 jsme se všichni sešli u přívozu a v 16:30 jsme vyrazili na Lipno. Po příjezdu na druhý břeh jsme se všichni přemístili na nedalekou chatu. Rozdělily se místa, kde kdo bude spát, Marcel udělal teplý čaj a usedli jsme k ohni. Pak se ještě hrála Superstar a ve 22:00 jsme všichni ulehli. Ráno jsme se dozvěděli, ţe bude den vaření. Rozdělili jsme se do čtyř druţstev a začalo se vařit. Nejdříve jsme museli udělat ohniště s vidlicemi a rozdělat oheň, coţ bylo dost obtíţné. Poté jsme nejprve vařili nudličkovou polévku a nakonec špagety. Začali jsme,,kuchtit v 9:00 a skončili jsme asi v 17:00. Bylo to dost obtíţné, ale nakonec se všichni najedli. Unavení jsme ulehli ke spánku. V neděli jsme se nasnídali, sbalili a odjeli domů. U přívozu se rozdaly nalezené věci, samozřejmě ne zadarmo, kaţdý musel dřepovat a unavení, ale spokojení jsme odešli domů. Klub Větrníček - Větřní Těšíme se na další podobný výlet Pionýrský oddíl Karla Děkana Mikuláš ve Větrníčku PS Přátelství Chvalšiny Adventní hry Ve čtvrtek 3. prosince 2009 zavítal do klubu Větrníček Mikuláš se svou druţinou, andělem a čertem. Děti se na jejich příchod řádně připravily. Naučily se pěkné básničky a písničky. A protoţe byly po celý rok hodné, nebo slíbily, ţe uţ hodné budou, dostalo se jim odměny v podobě balíčku se sladkostmi a pěknou zábavnou knihou. Jak návštěva Mikuláše ve Větrníčku probíhala, můţete vidět ve fotogalerii na Jiţ téměř tradicí se stalo adventní zpívání na Chvalšinském náměstí. Nyní jiţ můţeme říct, ţe se tato událost uskutečnila v minulém roce a to přesně V čase, kdy ve všech domácnostech vrcholí vánoční přípravy, v obchodech a nákupních centrech se pokladní nezastaví a venku se pohybuje rtuť teploměru hluboko pod nulou, tak i přesto se na náměstí dostavilo početné publikum. Odměnou jim nebylo jen společné zazpívání vánočních koled a pohled na betlém v ţivotní velikosti, ale také bohatý doprovodný program ve spolupráci s PS Přátelství Chvalšiny. Jak jiţ bylo zmíněno, počasí bylo mrazivé a bylo zcela na místě se nějak zahřát. Dospělí se nejčastěji zahřívali horkým punčem, no a děti pohybem. Pro ně si PS Přátelství připravilo pohádkové království. Mohli jste zde spatřit nejrůznější kouzelníky, čáryfuky, bílou paní, hloupého Honzu a na návštěvu přijela také postavička jménem Po ze známého animovaného seriálu pro děti. U kaţdé pohádkové postavy musel být splněn úkol např.: u známé Po se pokusit vstřelit 3 branky, u hloupého Honzy se chodilo na vysokých dřevěných botách po trati a hned vedle čáryfuk hodnotil hod ohnivou koulí. A mezitím vším rejem postav a dětí se pohyboval andílek a rozdával dětem za splněný úkol sladkou odměnu. 10

11 Víkend u Lipenské přehrady Kdybych měl hádat roční období podle posledního listopadového týdne, tak bych se nebál říci, ţe jiţ přichází jaro. Po celých jiţních Čechách totiţ v tuto dobu padaly teplotní rekordy, jak nám ještě sluníčko ukázalo sílu. A v PS Přátelství Chvalšiny tohoto počasí ještě vyuţili a uskutečnili v datu poslední víkendový výlet v tomto roce. Cílovým místem pro 7 capartů a 5 vedoucích se stala chata poblíţ Lipna nad Vltavou, kterou nám ochotně zapůjčila Boţenky babička. Ihned po příjezdu byl první bojový úkol přemístit všechny věci z auta do chaty. Chata disponuje v přízemí 1 velkou místností, malým pokojem a kuchyňkou, takţe se nám prostor podstatně zmenšil. Naštěstí v patře byli ještě 2 pokoje, které hned zabrali caparti. Po malé reorganizaci se jiţ všichni chystali ke spánku a těšili jsme se na nový den. Ten začal rozcvičkou, procházkou k břehům lipenské přehrady a poté najít cestu zpět k chatě. Tam na nás jiţ čekala snídaně v podobě švédského stolu (chléb s medovým máslem, další s paštikou a horký čaj). Sobotní dopoledne nám zpestřila hra na na pašeráky v nedalekém lese. I kdyţ se celní stráţ snaţila a území bedlivě hlídala, pašeráci byli přeci jen o chloupek úspěšnější. Jako mávnutím kouzelného proutku, jsme se najednou ocitli v lese jiném, byl takový jiný, hezčí, byl to les pohádkový. Navíc nás kouzelný proutek proměnil v malé skřítky, kteří si museli postavit svůj domeček z mechu. A řeknu vám, ţe ti skřítci byli docela nároční, kaţdý chtěl mít svůj strom, zahradu, letní terasu a to jsme je neviděli ještě zevnitř. Po vydatném špagetovém obědě, byl vyhlášen stav odpočinku, který byl pro následující program nezbytný. V pořadníku programu byla poloţka Aquapark Frymburk. Zde jsme jiţ nedávno byli, ale pro velký úspěch jsme se rozhodli opět pro vodní radovánky. Nejvíce času jsme strávili v proudu divoké řeky, kde se caparti mohli nechat unášet proudem. Po chvilce došlo i na tobogán a perličkovou lázeň. Po příjezdu na chatu začal opět takový malý kolotoč: dříví, oheň, mokré věci ke krbu, mezitím udělat horký čaj. Po chvilce se jiţ děti bavily u stolních her a netrvalo dlouho, večeře jiţ byla na stole. A panečku nééé tak ledajaká, specialitou večera bylo grilované kuře s oblohou. Mno to vám byla dobrota. Zbývající čas večerní jiţ byl spíše takový odpočinkový, radovánky ve vodě nejednoho zmohly a poslední den na sebe nenechal dlouho čekat. Málem bych zapomněl. Ještě neţ šli všichni na kutě, počasí nám nabídlo krásný pohled na jasnou noční oblohu. Hodili se nám mapy noční oblohy a mohli jsme si krásně ukázat některá známá souhvězdí. Budíček Luboš začal hrou Kuba řekl a poslední co řekl, bylo: Kuba řekl: Obléknout a jde se ven. Došli jsme na nedalekou louku, kde přišly vhod létající talíře a ringo krouţky. Poté co nám Luban ukázal, jak se to dělat nemá (sundávali jsme talíř z přilehlé střechy) utvořila se dvě druţstva a šíbaná mohla začít. Nevím, které z druţstev tuto hru vyhrálo, ale všichni bojovali do posledního bodíku. A jelikoţ čas je neúprosný, malou procházkou kolem místních chat a přes nedaleký les jsme si to jiţ mířili na oběd, který jiţ byl téměř hotový. Po obědě nastal jiţ známý výletnický rituál, kdy se všechno balí, uklízí, přenáší a nakládá, tak i náš poslední výlet takto skončil. I přes to, ţe je venku brzy tma a počasí není na koupání, tak jsme si uţili spousty legrace a dobrodruţství, a myslím, ţe na chatě nejsme naposledy. Richie 11

12 PIONÝRSKÉ CENTRUM, zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov. Odpovědný pracovník: Richard Vlas. nebo Redakční rada: Jaroslav Pfeferle, Božena Burcarová, Lubomír Bušta, Petra Králová, David Štojdl, Jan Hadrava, Gabriela Maliňáková. Kontaktní adresa: Pionýrské centrum Český Krumlov, Horní budova ZŠ Větřní, Větřní 128, IČ Příští uzávěrka čísla Neprošlo jazykovou úpravou. 12

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Změny legislativy od 1. 1. 2012

Změny legislativy od 1. 1. 2012 Změny legislativy od 1. 1. 2012 1) Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Obsah: 1 Hospodaření obce... 1 1.1 Rozpočet, plnění rozpočtu... 1 1.2 Majetek obce... 2 2 Dlouhodobé závazky - úvěry... 2 2.1 Úvěr za bytovou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Ráno jsme se probudili a venku byla opravdu veliká nadílka sněhu. Napadalo asi 20cm přes noc a tak jsme měli docela problém, dostat se k tělocvičně.

Ráno jsme se probudili a venku byla opravdu veliká nadílka sněhu. Napadalo asi 20cm přes noc a tak jsme měli docela problém, dostat se k tělocvičně. Ráno jsme se probudili a venku byla opravdu veliká nadílka sněhu. Napadalo asi 20cm přes noc a tak jsme měli docela problém, dostat se k tělocvičně. Také jsme měli strach, že dorazí málo lidí, protože

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více