Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Soutěže a přehlídky Spolupráce s odborovou organizací Mimoškolní aktivity Výsledky inspekce a kontrol Závěr výroční zprávy Hovězí, dne 26. srpna ředitel školy

2 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy - charakteristika školy: Název školy: Základní škola Hovězí, okres Vsetín Zřizovatel: Obec Hovězí, okres Vsetín Právní forma: Právní subjekt příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Jiří Pokorný Telefon: Fax: Webové stránky: Zřízení školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do Rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky na další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatelku školní družiny, správce jednotlivých kabinetů (sbírek). V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny a hřiště. Škola organizuje lyžařské kurzy a plavecký výcvik žáků. Jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

3 Škola, ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky, napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou školní družina, knihovna a školní jídelna. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

4 Základní údaje o škole a součástech za školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped.prac./prac.šj Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,2 6,636/4,35 19,14 2. stupeň ,1 13,361/4,35 12,05 Školní družina ,0 0,82 36,59 Školní jídelna x 262 x 4,35 x Školská rada byla ustanovena Při škole je zřízen nadační fond a AŠSK. Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I.-V a VI.-IX. roč. 288 žáků

5 Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2012/2013 Pedagogičtí pracovníci: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 24 20,545 Pedagogičtí Pedag. praxe Funkce Úvazek Kvalifikace,obor pracovníci 1 učitel 2.st. 1,00 VŠ,6.-9.r.(Z-Rj) 20 2 učitel 2.st 0,727 VŠ.1.-5.r.+D 21 3 učitel 2.st. 1,00 VŠ,6.-9.r.(RJ-Z-Nj) 25 4 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Rj-Ped-Aj) 25 5 učitel 1.st. 1,000 VŠ, 1.-5.r učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Tč-USP) 16 7 učitel 2.st. 0,363 VŠ,6.-9.r.(Čj-On) 17 8 učitel 2.st. 1,000 VŠ,5.-12.r.(M-F) 29 9 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Čj-Ov) učitel 1.st. 1,000 VŠ, 1.-5.roč učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Rj- Tv) učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 1.st. 1,000 VŠ,uč. pro ŠMVZP učitel 2.st. 0,909 VŠ,6.-9.roč.(CH-Bi) učitel 2.st. 0,363 VŠ,6.-9.r.(M-Hv) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Tv-Z) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6,-9.r.(M-ZTv) učitel 2.st. 0,363 VŠ,6.-9.r.(M-Z) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(M-Tv) 8 20 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Čj-Vv) učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 2.st. 0,363 VŠ, 6.-9.r. (Čj-Hv) 9 24 vychovatelka ŠD 0,820 USV,uč.MŠ 35 Učitelka č.23 se vrátila v dubnu 2013 z rodičovské dovolené a učitel č. 15, který ji zastupoval, ukončil pracovní poměr.

6 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 93,93 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,65 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářský pracovník 1,00 SŠ 2 uklízečka 1,00 SOU 3 uklízečka 0,80 SŠ 4 školník 1,00 SOU 5 uklízečka 1,00 SOU 6 uklízečka 0,50 SŠ 7 pomocná kuchařka 1,00 ZŠ 8 pomocná kuchařka 0,35 SOU 9 samostat. kuchařka 1,00 SOU 10 kuchařka 1,00 SOU 11 vedoucí školní jídelny 1,00 SŠ

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Datum Název DVPP Počet účastníků 6., 12., Rozvíjení čtenářské gramotnosti v angličtině Kvalifikační studium pro ŘŠ Odpisování dlouhodobého majetku Spisová služba Oxford for primary schools Klíč k výuce českého jazyka Úloha a jednoduché experimenty v chemii Fyzika všude kolem nás Kolokvium ředitelů škol Setkání výchovných poradců ZŠ Porada školních metodiků prevence Aplikace současných vědeckých poznatků v moderní stravování Účetnictví ÚSC a jimi řízených PO-účetní závěrka PO za rok Aktivní učení v matematice aneb násobilka n-krát jinak Matematická mozaika aneb čísla známá a neznámá Právní předpisy ve školství Fyzika všude kolem nás Jednoduché chemické experimenty Interaktivní metody ve výuce matematiky-1.stupeň Setkání ředitelů škol Školení ICT (WORD) Školní systemické konstelace ŠVP-změny a realizace Schůzka preventistů 1

8 Údaje o zařazování dětí a žáků: Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupilo do 1.tříd 2012 o odklad 1. třídy tříd 2013 o odklad 1. třídy Počty žáků školy: Třída Počet žáků Počet chlapců Počet děvčat I II III IV V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/ stupeň Třída Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Jiné hodnocení vyznamenáním I II III IV V.A V.B Celkem

9 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Jiné hodnocení vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Škola celkem Hodnocení výsledků výchovného působení V závěru školního roku 2012/2013 bylo na škole uděleno celkem 104 pochval, převážně za reprezentaci školy ve sportovních, pěveckých, jazykových, literárních a zdravotnických soutěžích a za práci v třídní samosprávě. Ve stejném období byly uděleny 4 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 4 důtky ředitele školy vesměs za nevhodné chování a neplnění školních povinností. Z toho na 1. stupni bylo uděleno 1 napomenutí třídního učitele a na 2. stupni 3 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 4 důtky ředitele školy. Druhý stupeň z chování obdrželo 5 žáků a třetí stupeň chování 2 žáci z 2. stupně. Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ I II III IV V.A V.B Celkem Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Škola

10 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Celkem , ,09 Údaje o integrovaných žácích Počet neomluvených hodin na žáka Ve školním roce 2012/2013 byli evidováni 3 žáci s vývojovými poruchami učení. Žáci byli zařazeni do AND a v průběhu roku připravováni vyškolenou pedagožkou. U jednoho žáka byla diagnostikována porucha chování ADHD. Dva žáci byli integrováni se zdravotním handicapem a byla jim věnována zvýšená péče TU (SPC péče). Celkem bylo ve škole 6 integrovaných žáků, kteří pracovali podle schváleného individuálního plánu. Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve šk. roce 2012/2013 Gymnázium Gymnázium SOŠ SOU, U 8 leté 4 leté vč. konzervatoří přihl. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí

11 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2012/2013 Název soutěže, přehlídky Hovězský slavíček 38 Počty žáků Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Oblastní kolo Vybíjená-1.st Atletická všestrannost 10 Výtvarná soutěž 36 Olympiáda v Čj 12 1 Konverzační soutěž v Aj 5 2 Matematická olympiáda 5 1 Chemická olympiáda 6 1 Recitační soutěž Recitační soutěž Chrám a tvrz 7 4 Dějepisná olympiáda 8 2 Klokánek 88 Pythagoriáda 82 6 Klokan 73 Mladý zdravotník Logická olympiáda Halová kopaná 20 Vybíjená 2.stupeň 21 Florbal 40 9 Basketbal 14 Miniházená 1. stupeň 127 Volejbal 22 7 Malá kopaná 14 Atletika Pohár rozhlasu 30 8 Krajské kolo Údaje o významných mimoškolních aktivitách Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Na realizaci MPP se podílejí všichni vyučující naší školy. Jsou seznámeni s cíli MPP a tyto jsou zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a třídnických hodin. Zaměřujeme se hlavně na zdravý životní styl, protidrogovou prevenci, protirasistickou prevenci, prevenci záškoláctví, šikanování a na rozvoj komunikačních schopností. Do hodin občanské a rodinné výchovy jsme zařadili přednášky, besedy a preventivní výukové programy z nabídky občanského sdružení Na cestě Vsetín, Policie ČR Vsetín a

12 Etické dílny (Mgr. R. Zajíčková). Dvě žákyně 8.tříd byly proškoleny v peer programu Drogám a násilí říkáme NE!. Tento program je určen pro žáky 6.ročníku (realizace v hodinách OV). Přehled besed přednášek: pro dívky 6.tříd Fyziologie a hygiena dospívání Čas proměn lektor: Šindelářová M. Preventivní programy o.s. NA CESTĚ Vsetín -pro žáky 6.tříd: Drogová prevence Staň se tygrem (drogová prevence pomocí obrázkového materiálu) -pro žáky 7.tříd: Nikotin (historie tabáku, fakta o nikotinu, promítání sociálních spotů o kouření) -pro žáky 8.tříd: Alkohol (škodlivé a rizikové pití alkoholu, výhody abstinence, promítání sociálních spotů o negativním dopadu alkoholu) Role muže a ženy (rozdíly mezi mužem a ženou, rozdělení rolí muže a ženy, vliv masových médií a mýtu krásy na mladou generaci) -pro žáky 9.tříd: Popis drog a jejich účinky-závislost (závislost jako nemocný milostný vztah k droze, co je to závislost, kolik stojí závislost, promítnutí dokumentárního filmu o závislosti) Co znamená být odpovědný Prevence HIV/AIDS (promítnutí filmu Mezi nimi s následnou diskusí a předáním informací: statistiky nakažených HIV/AIDS v ČR, přenos, průběh, prevence a testování na HIV, prevence promiskuitního chování) Preventivní program Policie ČR Vsetín -pro žáky 1.stupně: Policista je náš kamarád Bezpečné chování -pro žáky 2.stupně: Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Ochrana údajů a osoby (internet, kyberšikana) Preventivní program Etické dílny Lektorka: Mgr. Renata Zajíčková -pro žáky 1. a 2.tř.: Jak se chránit v nebezpečných situacích? -pro žáky 3. a 4.tř.: Jak překonat starosti ve škole? Jak se stát dobrým kamarádem? -pro žáky 5.tř.: Jak správně naložit se svými penězi? -pro žáky 6.tř.: Moc slova Volnočasové aktivity -kroužky: keramický, zdravotnický, volejbalový, florbal, aerobik, zumba, basketbal, karate, lukostřelba, Kutírna pro děti (tvoření ozdob, dárečků ), Hvězdička o.s.-korálkování -sbor mladých hasičů, fotbalový klub

13 -dětský národopisný soubor Jaloveček -žáci mohou využívat víceúčelové sportovní hřiště vybudované za základní školou a v zimním období kluziště -využití počítačové učebny ve volném čase -spolupráce s Veřejnou knihovnou v Hovězí (besedy, výtvarné a literární soutěže) -každoročně se pořádá pěvecká soutěž Slavíček a Sedmihlásek, puzzliáda, sportovní soutěže Kulturní a vzdělávací akce Druh akce působnost měsíc Filmová představení 1.-9.roč. září-červen Hudební vystoupení Ziggi Horvátha 1.-9.roč. 14.září Výstava operace Anthropoid roč. 17.září Návštěvy Okresní knihovny ve Vsetíně 2.-4.roč. říjen-duben Výstava Merkur na Obecním úřadě Hovězí roč září Vzdělávací program agentury Pernštejni Jak válčili husité roč. 27. září Mikulášské dovádění 1.-5.roč. prosinec Vánoční koledy-zpívání u stromečku 1.-8.roč. prosinec Filmové představení Rio 1.-9.roč. 30. leden Hovězský slavíček 16. únor Školní kluziště bruslení žáků 1.-9.roč. prosinec-únor Přehlídka ochotnických souborů Z pohádky do pohádky roč. 15. březen Návštěva Vsetínského zámku 4. roč. 19. březen Přehlídka ochotnických souborů Vyměněná princezna roč. 22. březen Výstava domácích mazlíčků ve škole (křečíci džungarští) roč. 26. duben Exkurze u Hasičského sboru ve Vsetíně 4.roč. 9. květen Beseda o využívání energie Slunce 8.-9.roč. 23. květen Výchovný koncert sk. MARBO 1.-9.roč. 14. červen Dětský den 1.-9.roč. červen Branný den 6.-9.roč. 19.červen Exkurze, mimoškolní a vzdělávací programy V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnilo několik exkurzí a vzdělávacích programů: 7. září se žáci 2., 4. a 5. tříd vydali navštívit ohradu divočáků v Janové. 23. října učitelé 1. stupně připravili pro své žáky Drakiádu na Skalce v Hovězí. 2. listopadu žáci 5. tříd navštívili místní hřbitov, aby se v období Dušiček seznámili se známými osobnostmi obce a vyhledali údaje o svých předcích. 6. listopadu se žáci čtvrtého a pátých ročníků zúčastnili exkurze v Landeku hornickém muzeu v Ostravě a v ostravském planetáriu. V prosinci se ve škole uskutečnila charitativní akce Vánoční hvězda, během které se podařilo vybrat

14 Kč,-. Tyto prostředky byly zaslány na dětské Hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. 1. února začal pro žáky 1. třídy preventivní program Veselé zoubky, ve kterém se učili formou her zásadám správného čištění zubů. 15. března se žáci 4. třídy teoreticky připravovali na zvládání různých situací v dopravě a prakticky si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti ve Vsetíně v květnu března se 28 žáků školy zúčastnilo studijního pobytu ve Velké Británii. 19. března se žáci, kteří po celý rok navštěvovali zdravotnický kroužek, zúčastnili Dne Salvátora v Otrokovicích. V dubnu ve škole proběhla charitativní akce Sběr víček pro Michalku, ve které žáci školy nasbírali téměř 60 kg víček. 22. května se konal 1. ročník šachového turnaje, který proběhl ve spolupráci se školskou radou května se několik žáků 6. a 8. ročníku v rámci dějepisné exkurze podívalo do Kutné Hory a Jičína. 23. května byla ve vestibulu školy instalována výstava Energie Slunce, kterou poskytli pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí. Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace ve škole byla zrušena k Výsledky inspekce a kontrol Ve školním roce 2012/2013 proběhla inspekční kontrola ČSI. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení dokumentace ZŠ, školní matriky, ŠVP a v evidenci úrazů žáků. Zřizovatel, Obecní úřad Hovězí, provedl 2 kontroly, jak mu ukládá zákon. Dle zákona byla provedena prověrka BOZP. Zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín provedli kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěr výroční zprávy Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2013/2014 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ Tel/ Fax: 571 641 127 http://zskelc.sweb.cz e-mail: zskelc@vm.inext.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 I. Charakteristika

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. j.: 120/2013 VZ zaslána Školské radě dne: 15. 10. 2013. ŠR schválila dne: 7. 11. 2013 VZ zaslána na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více