Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, PROSINEC 2009 / ČÍSLO 12. Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010 Přejeme Všem občanům klidné a spokojené prožití Vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví a osobní i pracovní úspěchy. Klecanský zpravodaj prosinec

2 VÁNOČNÍ PROSLOV Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v tento vánoční čas připojil i já s přáním krásných, požehnaných Vánoc plných lásky, pohody a veselí. V tomto čase se lidé k sobě snaží být laskavější, milejší a ohleduplnější. Vzpomínáme na své blízké a v tichosti vzpomínáme i ty, kteří již, bohužel nejsou mezi námi. Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do Nového roku přeji svým jménem, ale i jménem celého městského zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů. Šťastný a úspěšný Nový rok! Ivo Kurhajec starosta Z OBSAHU: Z Rady Revitalizace nám. Územní plán Co se šustlo v ZŠ Zprávičky z MŠ Vanilka Ze sportu Kulturní komise města Vás zve NÁMĚSTÍ VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO ve 14 hodin, setkání občanů u vánočního stromečku na náměstí. Zpívání koled, rozdávání betlémského světla, lití olova. Přineste vánoční ozdoby, které můžete přidat na stromeček, lucerničky na betlémské světlo a zvonečky. Zpěvníčky jsou připravené Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve 24 hodin, Půlnoční mše 2 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

3 Z RADY MĚSTA Dne 2. listopadu - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. pronájmu prostor v ZŠ a MŠ Klecany, na další jednání Rady města bude pozván p. ředitel Lacina. 2. Č.j. 1637/09 schválila částku 500,- Kč pro SOS dětské vesničky 3. Č.j. 1614/09 vzala na vědomí účetní uzávěrku Základní umělecké školy Klecany a předá finančnímu výboru. 4. Č.j. 1662/09 schválila podání ž ádosti o získání finanční dotace z programu ROP NUTS II Střední Čechy, Rozvoj venkova volnočasové aktivity na projekt Školní víceúčelový areál firmou Sigmin a.s. 5. Č.j. 1663/09 schválila podání ž ádosti o získání finanční dotace z programu ROP NUTS II Střední Č echy, rozvoj venkova oblast vzdělávání na projekt Inovace vybavení a výukových prostředků v ZŠ Klecany firmou Sigmin a.s. Obě ž ádosti jsou podávány do uvedených programů v další výzvě. 6. Ć.j. 1612/09 schválila žádost Farní charity Neratovice o dotaci na provoz charitní služby v Klecanech na rok 2010, předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 7. Vzala na vědomí zápis z kontrolního dne oprava chodníků a komunikací z dotace FROM, další kontrolní den se bude konat Na jednání se dostavily zástupkyně Pravého Hradce p. Tomášová a Václavíková, podaly vysvětlení ohledně Dne 9. listopadu - Rada města 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Na jednání se dostavil p. Lacina ředitel ZŠ a MŠ podal vysvětlení ohledně pronájmu prostor pro Pravý Hradec v ZŠ a MŠ Klecany. Smlouva mezi ZŠ a MŠ a Pravým Hradcem bude uzavřena po vzájemné dohodě. 3. Č.j. 1733/09 schválila rozdělení účelové dotace na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pro ZUŠ Klecany. Účelovou dotaci obdržela ZUŠ Klecany od Krajského úřadu Středočeského kraje. 4. Č.j. 1707/09 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany květen říjen Zpráva bude vyvěšena na úřední desce. 5. Vzala na vědomí zápis z kontrolního dne oprava chodníků a komunikací z dotace FROM, další kontrolní den se bude konat , práce probíhají dle harmonogramu. 6. Vzala na vědomí informaci z veřejného projednání návrhu územního plánu Klecan, které se konalo Schválila termín Zastupitelstva města na den 10. prosince Klecanský zpravodaj prosinec

4 VEŘEJNÁ PREZENTACE STUDIÍ REVITALIZACE NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH PARKOVÝCH PLOCH MĚSTA KLECANY Dne proběhla na MěÚ Klecany veřejná prezentace studií, které město získalo díky účasti v soutěži o Cenu Petra Parléře Občanů přišlo na prezentaci bohužel jen zhruba 20, ale bylo zajímavé vidět, jakým způsobem týmy architektů a stavebních inženýrů své návrhy obhajují. Jako první vystoupil s prezentací tým Ing. arch. Kláry Viceníkové, Ing. Ladislavy Čížkové, Ing. arch. Jany Zdráhalové PhD. a Ing. arch. Ireny Boumové. Architektky měly prezentaci pečlivě připravenou a postupně vysvětlily své návrhy pro jednotlivé plochy celého zadaného území, kde je řada zásahů do stávajícího území. Po prezentaci proběhla poměrně ostrá diskuze, která ne vždy souvisela s danou studií a při které se řeš ilo, proč je na náměstí navrhována budova č i budovy (v zadání do soutěže město návrh stavby budovy uvedlo, aby se prověřilo, zda by budova měla na náměstí své opodstatnění a aby zadání přilákalo co nejvíce soutěžních týmů). Dále přítomní napadali stěhování Pomníku obětem I. a II. světové války (někteří občané jsou proti přesunu), ale také bylo zmíněno, ž e vytvoření vodního prvku na náměstí je zajímavý nápad. Poté prezentovali svou studii Ing. arch. Marek Tichý a Ing. arch. Magdalena Vojtková, kteří uvedli, že kvůli nedostatku času zpracovali jen náměstí a park u fary. Přesto, že jejich návrh je v podstatě nejslabší, při prezentaci se poměrně zdařile snažili zaujmout občany a získat je pro jejich návrh. Jako poslední prezentovali svou studii Ing. arch Kateřina Svobodová a Ing. Petr Zeman. Studii zaslali na MěÚ Klecany až po ukončení soutěže. Studie na náměstí navrhuje zajímavý jednoduchý obdélníkový objekt. Po prezentacích se řeš ilo, jakým způsobem by mohla být revitalizace financována. K tomu starosta Ivo Kurhajec i další uvedli, že je samozřejmě jasné, že rozpočet obce je omezený a celé území není možné najednou pojmout. Bylo ale vhodné mít celkovou koncepci a nyní je možné revitalizaci rozdělit po etapách pro náměstí i jednotlivé parky na řadu let. Pro jednotlivé etapy je nutné znovu zpracovat podrobnější studie a projektové dokumentace tak, aby bylo možné požádat o dotace z fondů EU. Opět se také řešilo, zda je vhodné postavit na náměstí budovu a jaký by mohl být její vzhled. Bylo ale také zmíněno, že případná stavba i vzhled budovy bude respektovat podmínky vlastníka pozemků (pozemky pod navrženou budovou nepatří městu Klecany) a bez souhlasu vlastníka nemůže být budova postavena. Ing. arch. Jiří Hůrka v závěru uvedl, že smyslem účasti v soutěži o Cenu Petra Parléře bylo získat projektanta, se kterým by město navázalo spolupráci. Na otázku, jaká studie je pro město vítězná, odpověděl pan starosta, že se jedná o studii 1. týmu architektek, jejichž návrh byl odevzdán do soutěže včas a zároveň uspěl v soutěži nejlépe. Kristýna Holubová 4 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

5 Vykřičníky nad územním plánem města Původně jsem chtěl do nadpisu napsat Otazníky nad územním plánem, ale to opravdu není na místě. Veřejné projednání návrhu územního plánu města Klecany dne 5. listopadu nebylo jen trochu problematické, trochu kontroverzní, ona to prostě byla organizovaná fraška. Kdo tam byl přítomen a o věc se trochu zajímá, tak to nemohl nevidět. Po těch mnoha letech, co se územní plán tvoří, by si veřejné projednání zasloužilo poněkud více prostoru, více času a větší zapojení občanů. Je pravdou, že účast byla na klecanské poměry mimořádná (možná až 40 přítomných), na rozdíl od běžných veřejných schůzí, realizovaných za ostentativního nezájmu veřejnosti. Většina přítomných se ale na nic neptala, přítomní se nezapojili, pouze němě přihlíželi. Co si mysleli, těžko ř íci. Ale menšina diskutujících to bohatě vynahradila. Namísto toho, aby se hovořilo o celkových řeš eních a o každé jednotlivé č ásti územního plánu, námitky a připomínky se zúžily na úderné projevy, jejichž smyslem bylo prosadit jednotlivé stavební záměry. K tomu je však třeba ř íci, ž e výklad plánu zvládl zpracovatel za sotva 30 minut. Předchozími problémy se nezabýval, detaily ignoroval, v podstatě jen oznamoval. Na moje dotazy na některé náležitosti, bez nichž se územní plán neobejde, reagoval tak, že na to se ptát nemám. Po celou dobu se zpracovatel snažil určovat, na co se ptát lze a na co ne. Opravdu projednání a k tomu veřejné. Možná je více klecanských občanů, kterým se nelíbí předložený výsledek. Bohužel na tomto jednání se neobjevili, a protože jsem byl jediný, kdo se názorově odlišoval, neváhali přítomní vlastníci a developeři v průběhu jednání pokřikovat ve stylu nepoučujte nás tady o přírodě, nás to vůbec nezajímá, nebo komunisti nás utlačovali a teď nás utlačujete zase vy. Z jednání byl pořizován zvukový a obrazový záznam, takže předpokládám, že bude všem občanům volně přístupný, aby si udělali obrázek o úrovni celého jednání. Největší mela se odehrávala kolem tzv. etapizace výstavby na č ernozemi v bonitě 1. Zpracovatel územního plánu samozřejmě ví, ž e tuto půdu zastavět nelze. Nikoliv tedy ji povolovat po jakýchsi etapách, nýbrž prostě vyloučit. Město Klecany bohužel má jen nepatrné možnosti, jak se plošně roztahovat dále do krajiny. Jsou tu však ještě nezastavěné části uvnitř obce, takže nejdříve je třeba stavět tam. Stavět ovšem účelně, ku prospěchu nejen jednotlivců nebo korporací, ale celého města. Rozšiřování na kvalitní pole by snad mohlo přijít na pořad až v dalších územních plánech, řešených tentokrát již zákonnou formou. Tedy jinak, než jak tomu bylo v posledních osmnácti letech. Vlastníci polí, která chtějí likvidovat, mají ovšem mocnou podporu ve Stavebním úřadě Klecany, který stavby na půdě bonity 1 jednoduše povoluje. A to za nečinného přihlížení zastupitelů. Může Stavební úřad, jako orgán státní správy, a který se tudíž ř ídí zákonem, zákony nedodržovat? Jeden z přítomných, kterému jsem po ukončení jednání tuto otázku položil, se velmi smál. Jakpak by nemohl, když ty váše Klecanský zpravodaj prosinec

6 zákony, pane Bratka, nedodržuje ani jeden stavební úřad v Praze a okolí? To ho jako bude dodržovat echt úřad v Klecanech??. Všechny detaily veřejného projednání asi nemá smysl popisovat, je to pouze na občanech, aby se těchto důležitých jednání zúčastňovali. Kdepak byli všichni ti kritici, kteří udatně a anonymně píší na stránky města, kdepak byli stateční myslivci, kterým nově stavby vyhánějí zvěř a přehrazují její věkovité migrační stezky? Asi právě přemýšleli, kolik bažantů dokáže přelétnout dálnici, silnice, sklady a řadové domy, než přistanou na střeše Národního ústavu duševního zdraví. Hovoříme-li o územním plánu a o urbanistice, je třeba říci i něco k architektuře města. Několik příspěvků do zpravodaje jsem k tomu napsal v minulosti, takže se o tom více šířit nebudu. Jen je třeba konstatovat, že na tyto články nereagoval naprosto nikdo, ani zastupitelé, ani občané. Mnoho klecanských občanů vám někde po straně ř ekne, že veškerá snaha postrádá účel. Takže se vnucuje úvaha, jestli vůbec má smysl v Klecanech o něco usilovat, jinými slovy, jestli zde žijí občané. Jaromír Bratka Metropolitní region sdružení ochránců přírody Program Pravého Hradce v měsíci prosinci Každé první pondělí v měsíci pokračují setkání s Biblí a Pavlem Kunešem v zasedací síni městského úřadu od 18 ho hodin. Dne Vánoční hra se zpěvy od 18 hodin, v obřadní síni městského úřadu. Hrají a zpívají Lakomé Barky a Klenota. Rok Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin, Tříkrálový koncert Hudební pořad na téma svátku Tří králů je propojen vyprávěním, která program přibližují i menším posluchačům. 6 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

7 Co se šustlo v naší škole... ŠESŤÁCI V DIVADLE Pátek třináctého bývá všeobecně považován za nešťastný den. Pro šesť áky ale tento listopadový den určitě nešťastný nebyl. Abychom ve škole nic nepokazili, rozhodli jsme se, že se nebudeme učit, ale půjdeme čerpat kulturní zážitky do divadla. Protože jsme si nedávno ve škole povídali o bájích a pověstech, vybrali jsme představení Staré pověsti české v Malém vinohradském divadle. Naše cesta do divadla byla dlouhá jako cesta vojvody Čecha do Čech, ale zvládli jsme to. Díky hercům jsme mohli sledovat osudy vojvody Čecha, knížete Kroka, Libuše, Přemysla, Šárky, Horymíra a dalších postav, které známe z pověstí. Představením provázely tři postavy- Durynk, Morana a Zbislav. Někteří z nás na chvíli stanuli na prknech, která znamenají svět, a pomohli hercům ztvárnit chybějící postavy. Za herecké výkony, které předvedla Natálka coby kněžna Libuše, Honza coby Š emík a Vláďa coby malý Zbislav, by se nemusela stydět ani Bohdalka. Zbislav přišel podle pověsti o hlavu, a tak si říkáme, jestli Vláďa nehledá svoji hlavu, protože jsme ho už 6 dnů neviděli. Nakonec uvádíme refrén závěrečné písně tohoto povedeného divadelního představení: Tak raději se smějte, mějte radost z bytí, vždyť všecky pověsti jsou snem našeho žití. A ještě pocity Natálky Kotýnkové: Chtěla bych vám napsat, že jsem si zahrála Libuši a musela jsem tam říkat, že vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.... Také jsem si musela vzít Přemysla za muže. To byl děs, ale jsem ráda, že už nemusím stát na jevišti a přemýšlet o tom, co mám říkat a dělat. Natálie Kotýnková, Lukáš Kýbl, Jan Kopsa a Eva Staňková OPRAVDOVÉ DIVADLO Všechny děti milují pohádky, kde vítězí dobro nad zlem, silnější a odvážnější pomáhají slabším. Na konci každé pohádky je vždy spravedlivý konec. A proto jsme se i my, noví prvňáčci, tak těšili na OPRAVDOVÉ DIVADLO v Praze. Vytoužený den nastal a naše očekávání bylo splněno. Včelí medvídci trochu připomínali některé neposedné spolužáky. Krejčí Jíra se svojí kouzelnou jehlou potrestal zlou a pyšnou královnu. Někteří se obávali zlého obra, ale i ten byl nakonec spravedlivě potrestán. I my musíme každý den bojovat s písmenky a číslicemi, ale ty na rozdíl od obra nám neublíží, ale pomohou nám, abychom si krásné pohádky mohli sami brzy přečíst. Milada Pacíková třídní učitelka 1.B Klecanský zpravodaj prosinec

8 Žáci 5. třídy mají za poslední měsíc mnoho zážitků ze dvou zajímavých akcí. Napsali o nich KELTSKÁ NOC V pondělí 26. října jsme se vypravili do světa starověkých Keltů. V 17 hodin jsme se sešli ve třídě. Vylosovali jsme si dýně, vydlabali je, rozsvítili a rozmístili v okolí pavilonu C. Moc se nám povedly a za tmy působily opravdu strašidelně. Potom jsme se s vyrobenými lampióny vydali na stezku odvahy do Š ulkovny. Museli jsme už samozřejmě za tmy- projít okruh po svíčkách, dívky po dvojicích, stateční kluci po jednom. Nikdo z nás se nebál, a to na nás občas vybaflo i nějaké strašidlo! Naše statečnost byla odměněna pokladem Keltů. Druid Lacekyn nám předal truhlu s nedodělanými zlatými šperky, které jsme potom museli dotvořit v krásné náhrdelníky. Jako správní keltští lovci jsme po návratu do školy uspořádali lov oštěpem na pratura (z kartónu). Moc nám to nešlo, ale nakonec jsme ho udolali. Celý napínavý večer ale udolal i nás, proto jsme zalezli do spacáků (samozřejmě ve třídě) a za četby keltských pohádek plni dojmů a zážitků usnuli. CESTA DO DOBY NÁRODNÍHO OBROZENÍ ANEB HÁDEJ, KDO JSEM... Ve středu 18. listopadu jsme se ve třídě přenesli zhruba o 150 let zpět do minulosti, do 19. století. Oblékli jsme se do starodávného oblečení a představovali předem vylosovanou osobnost. Tu jsme samozřejmě nikomu dopředu neprozradili a ostatní museli osobnost uhádnout. A tak se u nás objevila Božena Němcová, Bedřich Smetana, Karel Jaromír Erben a další. Nechyběly ani scénky, křížovky, puzzle, omalovánky. Největším překvapením však bylo, když k nám na návštěvu zavítal přírodovědec a cestovatel Emil Holub, ze kterého se vyklubal pan učitel Rychlý. Odměnou za naši snahu byly jedničky a výborná bábovka, samozřejmě od Magdaleny Dobromily Rettigové. Akce se nám povedla a všem se moc líbila. Kolektiv žáků 5.A a K. Rychlá CESTA KOLEM SVĚTA V pátek 6. listopadu podnikly 4.A, 5.A a dyslektická třída cestu kolem světa. Netrvala jim sice 80 dní, jak napsal kdysi Jules Verne, ale stačilo jim na ni páteční dopoledne. Vypravily se totiž na ekologickou farmu Toulcův dvůr, kde se formou soutěží a her dověděly mnoho zajímavého o jednotlivých světadílech. Nechyběla ani skupinová práce, jejímž výsledkem jsou plakáty (vystavené ve škole), a do hudebních hádanek se zapojily i paní učitelky. Celý program byl velmi pěkně připraven a už se těšíme na další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na webu školy v rubrice Deníky tříd. Monika Valentová 8 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

9 Zprávičky z mateřské školičky KOUZELNÝ PODZIM V měsících říjnu a listopadu byl nosným tématem činností ve všech třídách mateřské školy podzim, podzimní příroda a přírodní materiály, a tak se zrodil nápad uspořádat v MŠ výstavu výtvarných prací - Kouzelný podzim. Do tvorby se zapojily celé rodiny a vznikly velmi kreativní a nádherné výtvory. Moc děkujeme všem rodičům a dětem, že věnovali výtvarným dílům svůj čas a fantazii. Fotky z výstavy budou k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a MŠ Klecany. MARTINSKÝ PRŮVOD V předvečer svátku sv. Martina uspořádal kolektiv MŠ tradiční Martinský průvod. Děti se v doprovodu svých rodičů, sourozenců, přátel a sv. Martina na bílém koni vydaly od brány ZŠ směrem ke š kolce. Na cestu si svítily vlastnoručně vyrobenými lucerničkami. Zahrada ve školce byla celá osvícená dýňovými lucernami a pro děti zde byl ukrytý poklad. Děti si společně zazpívaly písničky o sv. Martinovi. Pro všechny byly připraveny teplé nápoje a sladké i slané pečivo, které děti společně upekly ve svých třídách s p. učitelkami. Počasí nám přálo a všichni jsme si mohli společné setkání pořádně užít. Děkujeme rodině Kvítkových za propůjčení koně, manželům Dvořákovým za dodání občerstvení pro dospělou část účastníků průvodu a všem ostatním za účast a příjemnou náladu. VÝLET NA HRADČANY Děti z třídy Ježek v polovině listopadu se svými p. učitelkami a s profesionálním průvodcem p. Košackým navštívily Hradčany. Společně si prohlédly Valdštejnský sál, Zlatou uličku a další zajímavé památky. Podle vyprávění je nejvíce zaujalo vězení a malé domečky pro trpaslíky. Výlet se dětem moc líbil. Panu Košackému děkujeme za to, že věnoval malým Ježečkům svůj čas. kolektiv MŠ Klecanský zpravodaj prosinec

10 Prosinec plný kouzel Vánoce jsou po Velikonocích druhým největším křesťanským svátkem. Oslava narození Ježíše Krista je provázena mnoha tradicemi a lidovými zvyky, které navazují na předkřesťanské svátky zimního slunovratu. Doba adventní - advent je č tyřtýdenní období před Vánocemi. Pro naše předky to byla doba pokání, půstu a radostného očekávání narození Ježíše Krista. Letošní období adventu začalo 29. listopadu. Advent však není jen dobou odříkání. Zahrnuje i několik svátků, které měly zkrátit dobu příprav a očekávání Štědrého dne. Svatá Barbora (4.12.) Podle legendy pohanská dívka Barbora tajně přijala křesťanství. Pro svou víru byla mučena a nakonec sťata mečem. Katem byl prý její vlastní otec, kterého ve chvíli, kdy Barbořina hlava dopadla na zem, spálil blesk na uhel. V předvečer svátku sv. Barbory chodily po domech zahaleny v bílém dívky a ženy, které metličkou vyplácely zlobivé děti. Těm hodným pak nadělovaly sladkosti, jablíčka a ořechy. Nám z oněch těžkých dob zůstal pouze zvyk, vážící se původně k vdavkám. Uříznutá větvička třešně, višně nebo zlatice ve vodě a teple rozkvete. A pokud nám nepřičaruje ženicha, alespoň ozdobí krásnými květy vánoční stůl. Svatý Mikuláš (6.12.) Rovněž tato postava je spojena s legendou, podle níž se měly tři sestry, které otec nemohl uživit, stát prostitutkami, aby takto vydělanými penězi pomohly své rodině splatit dluhy a přispívaly na živobytí. Svatému Mikuláši se dívek zželelo a na okno jim položil tři váčky s penězi. Tak dívky zachránil před těžkým údělem a otec měl dostatek peněz na jejich svatby i věno. Od těch dob v předvečer tohoto svátku navštěvuje naše domovy svatý Mikuláš, doprovázený andělem a čertem, to pro případ, že by se přece jen vyskytlo takové zlobidlo, na které neplatí nic než Peklo. Svatá Lucie (13.12.) Obchází v den svého svátku venkovská stavení, prohlíží dílo přadlenám, vymetá světnice, trestá nečistotu a nepořádek. Odměnu od ní dostávají jen hodné děti. Její příchod je také spojován s příchodem světla, kdy se dlouhé zimní noci začínají krátit. Do dnešních časů se nám dochovalo rčení Lucie noci upije a dne nepřidá. Dětskou dušičku a nejenom ji však rozjasní Štědrý den (24.12.) Ve skutečnosti je to Štědrý večer spojený s mnoha lidovými zvyky (strojení vánočního stromečku, zpívání koled, rozdávání dárků, rozkrajování jablíček, lití olova, házení střevícem apod.) Štědrovečerní večeře má být výrazem lidské soudržnosti a ště drosti. Podle tradice se mělo na stole objevit devatero jídel, od všeho, co se během roku urodilo. Večer býval obvykle zakončen cestou na půlnoční mši, sloužené na památku svaté noci, v níž narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z ž ivota čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. 10 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

11 Boží hod (25.12.) Podle dřívějších tradic se v tento slavný den nesmělo pracovat, ani zametat světnice a stlát lůžka, aby se tak významný den neposkvrnil prací. Nechodilo se na návštěvy a celý den byl věnován rozjímání v kruhu nejbližších. Svatý Štěpán (26.12.) Jeden z Kristových apoštolů. Byl vykladačem Kristova učení, který obvinil židovskou radu z Mesiášovy smrti, za což byl ukamenován. V lidové tradici je tento svátek však věnován veselí, návštěvám koledníkům a zpěvu. Pravdivost legend ověříme jen těžko, ani věřící se v naší zemi dnes už nemusí uchylovat do ústraní. Kdo chce jít na půlnoční půjde na ni o půlnoci a ne odpoledne jak tomu v dobách poměrně nedávných z vůle vyšší (v tomto případě politické) moci bývalo. Na závěr by se slušelo popřát klid, pohodu, hojnost, zdraví, ale tohle přeje každý. Já si dovolím nám všem popřát, aby náš opravdový český Ježíšek nemusel vzhledem k záplavě všech Santa Klausů, Dědů Mrázů a já nevím koho ještě, vstoupit do ilegality. Nebo snad znáte něco hezčího, než kouzelný zvuk zvonečku, zapálené svíčky na stromečku a pod ním tak netrpělivě očekávané dárky? A kdo myslíte, že nám je přinesl přece Ježíšek. Krásné vánoce. JH Vánoce jsou časem pohádek (pozvánka na výstavu) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádá výstavu nazvanou Česká filmová pohádka I. Jedná se o první č ást dvoudílné výstavy, která nám představí práci kostýmních návrhářů, bez jejichž návrhů filmových kostýmů by Popelka nebyla Popelkou, pan král by tratil na své vznešenosti a malej, ale šikovnej by nerozesmál děti i dospěláky. Výstava byla zahájena 23. ř íjna 2009 a potrvá do 30. ledna Otevřeno v muzeu mají vždy od úterý do neděle hod. A pokud se chystáte v tomto adventním čase spojit návštěvu výstavy s poklidnou vycházkou kolem řeky, připomínáme, že přívoz v Klecánkách o víkendu a ve svátek jezdí od 5.30 do a od do v půlhodinových intervalech. JH Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj prosinec

12 Nás se to netýká... Po dnešním dni měním svůj názor a postoj na pokládání květin padlým ve válkách. Jako mladá jsem byla učená, že je naší povinností vzdát alespoň jednou v roce holt všem těm, kteří bojovali a umírali za to, abychom MY mohli ž ít v klidu a míru v naší zemi. Postupem času jsem se tomu jako vedoucí oddílu trochu vyhýbala (ano, přiznávám to), nepřišlo mi to dostatečně atraktivní, pár lidí, kteří se tam sejdou, prohodí se nějaká ta slova, přečtou se jména, která vám dnes už nic neříkají, osobně s nimi nejste spojeni. Raději jsem jezdila na výpravu, přišlo mi to jako kvalitněji ztrávený č as, než "stát s důchodci" na náměstí. Dnes to vidím jinak. Šla jsem se skauty v průvodu, který vedl k pomníku, kde, stejně jako u nás, jsou jména padlých z první a druhé světové války. Tady je to navíc emočně víc vzaté tím, ž e je přítomný pan farář a promlouvá k lidem, je tam kapela, zpívá se. Přišli vojáci v zelených maskáčích, přišli vojáci v hnědých maskáčích, které můžete vidět na fotkách ve zprávách z dnešní doby. A to je právě to, co mi otevřelo oči. Ž e dnes jedna třetina úmrtí je na rakovinu, to víme všichni, ale zasáhne vás to, až když umře někdo v okolí, jako se to nedávno stalo mě. Stejně tak mě dnes zasáhlo to, že bych měla vlastně to pokládání kytek" brát s větší úctou a ten čas si na tyto akce udělat a jako vedoucí oddílu k tomu vést i děti. Já je k tomu vedla, ale teď mi přijde, že to nebylo tak do hloubky, jak bych měla. Jak jsem později pochopila, přišli rodiče, sourozenci a kamarádi padlého vojáka Cyruse Thathera. Devatenáctiletý voják, který v č ervnu zemřel při výbuchu v Afganistánu. Takže ke všem těm neznámým a "zapomenutým" jménům přibylo další. Jméno, které spoustu dnešních místních občanů zná. Když jsem tam tak viděla maminku a tatínka a bráchu a podívala jsem se kolem sebe, tak jsem viděla spoustu tváří, kteří by mohli být potenciální obětí také. DNES! Ano, vím, že se umírá, kdesi daleko, ž e spoustu ž ivotů přijde neprávem vniveč, ale tohle byl "opravdový" kluk. No a když jsem si představila, že by na tom místě klidně mohla stát moje maminka s taťkou a oplakávat svého syna, tak jsem se tam rozbrečela úplně. Je to tak nefér. Proč si to ty lidi dělají? Proč berou někomu život, když na to nemají právo, proč dělají rodiče a blízké svých obětí tak nešťastnými? Není to fér. Není. Teď mi nedávno někdo řekl, že historii se učíme pro to, abychom si z ní vzali příklad, abychom se poučili, něco naučili. Ale dokážeme se někdy poučit? Další mladý ž ivot odešel, aniž by musel. Prostě se jen zmáčkne spoušť, hodí granát... Jana Klausová, Reading, Anglie 12 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

13 Klecanští teroristé Asi by vyvolalo velké a oprávněné pobouření, kdyby nějaký člověk, který by neprozradil své jméno, kdyby tento člověk přišel do základní školy a do mateřské školy a sdělil tam, že bude z čistě odborného vědeckého zájmu na dětech testovat různé chemické látky, jedy, bojové otravné plyny a vůbec cokoliv, co ho právě napadne. To by asi zvedlo občany od televizí a již by běželi někam pro někoho, aby udělal pořádek a ihned zasáhl. Zvláště kdyby tento zločinný jedinec chtěl dále pozorovat, co se s dětmi bude dít dlouhodobě, zda budou mít jen nějaké přechodné potíže, horečky, bronchitidy, ekzémy a bolení hlavy, nebo se to na nich podepíše trvale, budou mít celoživotní poškození orgánů, poruchy růstu, neléčitelné choroby plic, jater, mozku, mentální poruchy a zhoubné nádory. Asi si řeknete co nám to tady v tom Zpravodaji píšou, to jsou přece nesmysly! No a vidíte, nejsou. Takoví lidé v Klecanech jsou, tyto věci provádějí, jedině snad to předtím ve škole neoznamují a kvůli vědeckému zájmu to také nedělají. Dělají to prostě proto, aby se v zimě hezky ohřáli. Takže do kotlů a kamen vedle povolených paliv nacpou úplně všechno, co jim přijde do ruky. Lakovaný papír, plasty všeho druhu, kovové folie, textil, barvy, zkrátka všechno co hoří, nebo se to alespoň hezky v kamnech š kvaří. V topeništi a v komíně pak probíhají podivuhodné fyzikálně-chemické procesy, jejichž výsledkem jsou silně toxické plyny s účinky, které se v blízkosti komína svými účinky vyrovnají bojovým plynům, jako je yperit, sarin, tabun, fosgen a další podobně zhoubné produkty lidstva. Plyny prýští z komínů, kolem domů si hrají děti, chodí tam i dospělí, matky s kočárky, důchodci a další, a většinou netuší, co se odehrává. Když pak občané ve č tyřiceti letech dostanou rakovinu plic nebo mozku, jejich děti jsou stále unavené a chovají se divně nebo jsou ve dvaceti letech na úrovni tříletého, tak to považují za jakousi nepochopitelnou nespravedlnost. Pálení v kamnech není jedinou možností, jak vylepšit ovzduší. Některé stavební firmy, případně stavebníci sami, nevědí, jak se zbavit stavebních odpadů, jako jsou zbytky stavebních hmot a pytle od nich, krabice, plastové obaly se zbytky nátěrů apod. Tak je prostě hned u stavby hodí na hromadu dřeva ze š alování a zapálí. Plyny, vznikající tímto způsobem, stejně jako plyny z kamen, testují odolnost klecanských občanů. Odolní přežijí, ostatní ať jdou k čertu. Bohužel v naší zemi se stát a orgány ž ivotního prostředí o tyto drobné, ale velmi početné zdroje emisí nezajímají. Kdyby bylo možné analyzovat plyny, které uvedeným způsobem vznikají, zjistili byste, kolik rakovinotvorných, mutagenních, toxických pro reprodukci, perzistentních, bioakumulativních nebo jinak nebezpečných látek produkují vaši spoluobčané, kteří si bezesporu zaslouží nectný přívlastek klecanští teroristé. Nemělo by tohle všechno být motivací zájmu orgánů životního prostředí, nebo třeba Komise ž ivotního prostředí při městu Klecany? Nebo se občané, přistižení při vypouštění toxických plynů, budou na někoho zlobit a to jim přece nemůžeme udělat, vždyť jsou chudí a nemají na povolená paliva? Ovšem stavebníci, kteří pálí odpad, ti snad chudí nejsou? Nebo je vám to jedno?? Klecanský zpravodaj prosinec

14 Ve výčtu zdrojů kontaminace ovzduší nesmí chybět dnes již jakoby téměř neexistující, ale stále funkční obalovna ž ivičných hmot, vybudovaná v roce 1968 jako stavba dočasná na deset roků. Je pravdou, že moderní technologie z emisí obalovny odbouraly velkou část prachových částic. Emise obalovny však poslední roky již nesleduje nikdo. Do sledování provozu ovšem nezahrnuji hlášení pro ČIŽP, které obalovna pravděpodobně odesílá. Prostě objektivní informace nejsou k dispozici. Takže by bylo účelné, kdyby byl dodrženo původní stavební povolení pro obalovnu z r Vedle ochrany jiných složek prostředí je ochrana ovzduší jednou z nejdůležitějších, pokud ovšem vám, občanům, záleží na zdraví vašich dětí a délce a kvalitě vašich životů. Jaromír Bratka Metropolitní region sdružení ochránců přírody Kalendárium aneb stalo se před: 90 lety zemřel francouzský představitel impresionismu malíř Pierre- Auguste Renoir. Autor ž ánrových scén z prostředí lidových zábav, krajina a zahrady na jeho obrazech jsou zality sluncem. Známé jsou rovněž smyslově pojaté ženské akty 235 lety byla na základě Všeobecného š kolního ř ádu vydaného Marií Terezií zavedena povinná školní docházka pro děti do 12 let 85 lety bylo povoleno užívání sokolovny na náměstí v Klecanech, když 9. č ervna téhož roku požádal Sokol o povolení adaptace zakoupené budovy (bývalý hostinec č.p. 107) 65 lety začala německým útokem na západní frontě bitva v Ardenách, která měla být posledním pokusem nacistického Německa zvrátit průběh války 50 lety byla mezi vládami SSSR, Maďarska, NDR, Polska a Československem podepsána dohoda o stavbě ropovodu Družba, kterým dnes ročně proteče kolem 9 milionů tun ropy 85 lety je prvním dnem elektrizace obce Klecany 175 lety byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, v níž zazněla píseň Kde domov můj, jejíž první sloka se stala naší státní hymnou 20 lety byla po 30 letech v Berlíně znovu otevřena Braniborská brána. 20 lety byl prvním postkomunistickým československým prezidentem zvolen Václav Havel JH 14 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

K M B 2010. Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou.

K M B 2010. Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXIX, LEDEN 2010 / ČÍSLO 1. K M B 2010 Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou. Jan Paul Podle staré

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Leden 2014 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2014

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2013

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?,

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Čarodějnice Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen 2013 JUBILANTI V KVĚTNU Libuše Starostová

Více

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma 50. J U B I L E J N Í R O Č N Í K slovo starosty Vážení spoluobčané, rok se čtrnáctkou na konci se chýlí ke konci. Prosincové číslo našeho zpravodaje je poslem,

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov

CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov 17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII V našich novodobých dějinách se zapsal datum

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Obsah čísla zpravodaje Troubský hlasatel. 2. Obecní úřad informuje. 1. Slovo na úvod Zápisník starostky. XX. ročník / č.

Obsah čísla zpravodaje Troubský hlasatel. 2. Obecní úřad informuje. 1. Slovo na úvod Zápisník starostky. XX. ročník / č. XX. ročník / č. 99 PROSINEC 2011 Obsah čísla zpravodaje Troubský hlasatel 1. Slovo na úvod Zápisník starostky 2. Obecní úřad informuje 3. Představujeme 4. Co se v obci událo 5. Plánované akce 6. Naši jubilanti

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Pf 2015 Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1 Klecanský

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více