Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, PROSINEC 2009 / ČÍSLO 12. Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010 Přejeme Všem občanům klidné a spokojené prožití Vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví a osobní i pracovní úspěchy. Klecanský zpravodaj prosinec

2 VÁNOČNÍ PROSLOV Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v tento vánoční čas připojil i já s přáním krásných, požehnaných Vánoc plných lásky, pohody a veselí. V tomto čase se lidé k sobě snaží být laskavější, milejší a ohleduplnější. Vzpomínáme na své blízké a v tichosti vzpomínáme i ty, kteří již, bohužel nejsou mezi námi. Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do Nového roku přeji svým jménem, ale i jménem celého městského zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů. Šťastný a úspěšný Nový rok! Ivo Kurhajec starosta Z OBSAHU: Z Rady Revitalizace nám. Územní plán Co se šustlo v ZŠ Zprávičky z MŠ Vanilka Ze sportu Kulturní komise města Vás zve NÁMĚSTÍ VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO ve 14 hodin, setkání občanů u vánočního stromečku na náměstí. Zpívání koled, rozdávání betlémského světla, lití olova. Přineste vánoční ozdoby, které můžete přidat na stromeček, lucerničky na betlémské světlo a zvonečky. Zpěvníčky jsou připravené Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve 24 hodin, Půlnoční mše 2 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

3 Z RADY MĚSTA Dne 2. listopadu - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. pronájmu prostor v ZŠ a MŠ Klecany, na další jednání Rady města bude pozván p. ředitel Lacina. 2. Č.j. 1637/09 schválila částku 500,- Kč pro SOS dětské vesničky 3. Č.j. 1614/09 vzala na vědomí účetní uzávěrku Základní umělecké školy Klecany a předá finančnímu výboru. 4. Č.j. 1662/09 schválila podání ž ádosti o získání finanční dotace z programu ROP NUTS II Střední Čechy, Rozvoj venkova volnočasové aktivity na projekt Školní víceúčelový areál firmou Sigmin a.s. 5. Č.j. 1663/09 schválila podání ž ádosti o získání finanční dotace z programu ROP NUTS II Střední Č echy, rozvoj venkova oblast vzdělávání na projekt Inovace vybavení a výukových prostředků v ZŠ Klecany firmou Sigmin a.s. Obě ž ádosti jsou podávány do uvedených programů v další výzvě. 6. Ć.j. 1612/09 schválila žádost Farní charity Neratovice o dotaci na provoz charitní služby v Klecanech na rok 2010, předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 7. Vzala na vědomí zápis z kontrolního dne oprava chodníků a komunikací z dotace FROM, další kontrolní den se bude konat Na jednání se dostavily zástupkyně Pravého Hradce p. Tomášová a Václavíková, podaly vysvětlení ohledně Dne 9. listopadu - Rada města 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Na jednání se dostavil p. Lacina ředitel ZŠ a MŠ podal vysvětlení ohledně pronájmu prostor pro Pravý Hradec v ZŠ a MŠ Klecany. Smlouva mezi ZŠ a MŠ a Pravým Hradcem bude uzavřena po vzájemné dohodě. 3. Č.j. 1733/09 schválila rozdělení účelové dotace na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pro ZUŠ Klecany. Účelovou dotaci obdržela ZUŠ Klecany od Krajského úřadu Středočeského kraje. 4. Č.j. 1707/09 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany květen říjen Zpráva bude vyvěšena na úřední desce. 5. Vzala na vědomí zápis z kontrolního dne oprava chodníků a komunikací z dotace FROM, další kontrolní den se bude konat , práce probíhají dle harmonogramu. 6. Vzala na vědomí informaci z veřejného projednání návrhu územního plánu Klecan, které se konalo Schválila termín Zastupitelstva města na den 10. prosince Klecanský zpravodaj prosinec

4 VEŘEJNÁ PREZENTACE STUDIÍ REVITALIZACE NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH PARKOVÝCH PLOCH MĚSTA KLECANY Dne proběhla na MěÚ Klecany veřejná prezentace studií, které město získalo díky účasti v soutěži o Cenu Petra Parléře Občanů přišlo na prezentaci bohužel jen zhruba 20, ale bylo zajímavé vidět, jakým způsobem týmy architektů a stavebních inženýrů své návrhy obhajují. Jako první vystoupil s prezentací tým Ing. arch. Kláry Viceníkové, Ing. Ladislavy Čížkové, Ing. arch. Jany Zdráhalové PhD. a Ing. arch. Ireny Boumové. Architektky měly prezentaci pečlivě připravenou a postupně vysvětlily své návrhy pro jednotlivé plochy celého zadaného území, kde je řada zásahů do stávajícího území. Po prezentaci proběhla poměrně ostrá diskuze, která ne vždy souvisela s danou studií a při které se řeš ilo, proč je na náměstí navrhována budova č i budovy (v zadání do soutěže město návrh stavby budovy uvedlo, aby se prověřilo, zda by budova měla na náměstí své opodstatnění a aby zadání přilákalo co nejvíce soutěžních týmů). Dále přítomní napadali stěhování Pomníku obětem I. a II. světové války (někteří občané jsou proti přesunu), ale také bylo zmíněno, ž e vytvoření vodního prvku na náměstí je zajímavý nápad. Poté prezentovali svou studii Ing. arch. Marek Tichý a Ing. arch. Magdalena Vojtková, kteří uvedli, že kvůli nedostatku času zpracovali jen náměstí a park u fary. Přesto, že jejich návrh je v podstatě nejslabší, při prezentaci se poměrně zdařile snažili zaujmout občany a získat je pro jejich návrh. Jako poslední prezentovali svou studii Ing. arch Kateřina Svobodová a Ing. Petr Zeman. Studii zaslali na MěÚ Klecany až po ukončení soutěže. Studie na náměstí navrhuje zajímavý jednoduchý obdélníkový objekt. Po prezentacích se řeš ilo, jakým způsobem by mohla být revitalizace financována. K tomu starosta Ivo Kurhajec i další uvedli, že je samozřejmě jasné, že rozpočet obce je omezený a celé území není možné najednou pojmout. Bylo ale vhodné mít celkovou koncepci a nyní je možné revitalizaci rozdělit po etapách pro náměstí i jednotlivé parky na řadu let. Pro jednotlivé etapy je nutné znovu zpracovat podrobnější studie a projektové dokumentace tak, aby bylo možné požádat o dotace z fondů EU. Opět se také řešilo, zda je vhodné postavit na náměstí budovu a jaký by mohl být její vzhled. Bylo ale také zmíněno, že případná stavba i vzhled budovy bude respektovat podmínky vlastníka pozemků (pozemky pod navrženou budovou nepatří městu Klecany) a bez souhlasu vlastníka nemůže být budova postavena. Ing. arch. Jiří Hůrka v závěru uvedl, že smyslem účasti v soutěži o Cenu Petra Parléře bylo získat projektanta, se kterým by město navázalo spolupráci. Na otázku, jaká studie je pro město vítězná, odpověděl pan starosta, že se jedná o studii 1. týmu architektek, jejichž návrh byl odevzdán do soutěže včas a zároveň uspěl v soutěži nejlépe. Kristýna Holubová 4 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

5 Vykřičníky nad územním plánem města Původně jsem chtěl do nadpisu napsat Otazníky nad územním plánem, ale to opravdu není na místě. Veřejné projednání návrhu územního plánu města Klecany dne 5. listopadu nebylo jen trochu problematické, trochu kontroverzní, ona to prostě byla organizovaná fraška. Kdo tam byl přítomen a o věc se trochu zajímá, tak to nemohl nevidět. Po těch mnoha letech, co se územní plán tvoří, by si veřejné projednání zasloužilo poněkud více prostoru, více času a větší zapojení občanů. Je pravdou, že účast byla na klecanské poměry mimořádná (možná až 40 přítomných), na rozdíl od běžných veřejných schůzí, realizovaných za ostentativního nezájmu veřejnosti. Většina přítomných se ale na nic neptala, přítomní se nezapojili, pouze němě přihlíželi. Co si mysleli, těžko ř íci. Ale menšina diskutujících to bohatě vynahradila. Namísto toho, aby se hovořilo o celkových řeš eních a o každé jednotlivé č ásti územního plánu, námitky a připomínky se zúžily na úderné projevy, jejichž smyslem bylo prosadit jednotlivé stavební záměry. K tomu je však třeba ř íci, ž e výklad plánu zvládl zpracovatel za sotva 30 minut. Předchozími problémy se nezabýval, detaily ignoroval, v podstatě jen oznamoval. Na moje dotazy na některé náležitosti, bez nichž se územní plán neobejde, reagoval tak, že na to se ptát nemám. Po celou dobu se zpracovatel snažil určovat, na co se ptát lze a na co ne. Opravdu projednání a k tomu veřejné. Možná je více klecanských občanů, kterým se nelíbí předložený výsledek. Bohužel na tomto jednání se neobjevili, a protože jsem byl jediný, kdo se názorově odlišoval, neváhali přítomní vlastníci a developeři v průběhu jednání pokřikovat ve stylu nepoučujte nás tady o přírodě, nás to vůbec nezajímá, nebo komunisti nás utlačovali a teď nás utlačujete zase vy. Z jednání byl pořizován zvukový a obrazový záznam, takže předpokládám, že bude všem občanům volně přístupný, aby si udělali obrázek o úrovni celého jednání. Největší mela se odehrávala kolem tzv. etapizace výstavby na č ernozemi v bonitě 1. Zpracovatel územního plánu samozřejmě ví, ž e tuto půdu zastavět nelze. Nikoliv tedy ji povolovat po jakýchsi etapách, nýbrž prostě vyloučit. Město Klecany bohužel má jen nepatrné možnosti, jak se plošně roztahovat dále do krajiny. Jsou tu však ještě nezastavěné části uvnitř obce, takže nejdříve je třeba stavět tam. Stavět ovšem účelně, ku prospěchu nejen jednotlivců nebo korporací, ale celého města. Rozšiřování na kvalitní pole by snad mohlo přijít na pořad až v dalších územních plánech, řešených tentokrát již zákonnou formou. Tedy jinak, než jak tomu bylo v posledních osmnácti letech. Vlastníci polí, která chtějí likvidovat, mají ovšem mocnou podporu ve Stavebním úřadě Klecany, který stavby na půdě bonity 1 jednoduše povoluje. A to za nečinného přihlížení zastupitelů. Může Stavební úřad, jako orgán státní správy, a který se tudíž ř ídí zákonem, zákony nedodržovat? Jeden z přítomných, kterému jsem po ukončení jednání tuto otázku položil, se velmi smál. Jakpak by nemohl, když ty váše Klecanský zpravodaj prosinec

6 zákony, pane Bratka, nedodržuje ani jeden stavební úřad v Praze a okolí? To ho jako bude dodržovat echt úřad v Klecanech??. Všechny detaily veřejného projednání asi nemá smysl popisovat, je to pouze na občanech, aby se těchto důležitých jednání zúčastňovali. Kdepak byli všichni ti kritici, kteří udatně a anonymně píší na stránky města, kdepak byli stateční myslivci, kterým nově stavby vyhánějí zvěř a přehrazují její věkovité migrační stezky? Asi právě přemýšleli, kolik bažantů dokáže přelétnout dálnici, silnice, sklady a řadové domy, než přistanou na střeše Národního ústavu duševního zdraví. Hovoříme-li o územním plánu a o urbanistice, je třeba říci i něco k architektuře města. Několik příspěvků do zpravodaje jsem k tomu napsal v minulosti, takže se o tom více šířit nebudu. Jen je třeba konstatovat, že na tyto články nereagoval naprosto nikdo, ani zastupitelé, ani občané. Mnoho klecanských občanů vám někde po straně ř ekne, že veškerá snaha postrádá účel. Takže se vnucuje úvaha, jestli vůbec má smysl v Klecanech o něco usilovat, jinými slovy, jestli zde žijí občané. Jaromír Bratka Metropolitní region sdružení ochránců přírody Program Pravého Hradce v měsíci prosinci Každé první pondělí v měsíci pokračují setkání s Biblí a Pavlem Kunešem v zasedací síni městského úřadu od 18 ho hodin. Dne Vánoční hra se zpěvy od 18 hodin, v obřadní síni městského úřadu. Hrají a zpívají Lakomé Barky a Klenota. Rok Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin, Tříkrálový koncert Hudební pořad na téma svátku Tří králů je propojen vyprávěním, která program přibližují i menším posluchačům. 6 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

7 Co se šustlo v naší škole... ŠESŤÁCI V DIVADLE Pátek třináctého bývá všeobecně považován za nešťastný den. Pro šesť áky ale tento listopadový den určitě nešťastný nebyl. Abychom ve škole nic nepokazili, rozhodli jsme se, že se nebudeme učit, ale půjdeme čerpat kulturní zážitky do divadla. Protože jsme si nedávno ve škole povídali o bájích a pověstech, vybrali jsme představení Staré pověsti české v Malém vinohradském divadle. Naše cesta do divadla byla dlouhá jako cesta vojvody Čecha do Čech, ale zvládli jsme to. Díky hercům jsme mohli sledovat osudy vojvody Čecha, knížete Kroka, Libuše, Přemysla, Šárky, Horymíra a dalších postav, které známe z pověstí. Představením provázely tři postavy- Durynk, Morana a Zbislav. Někteří z nás na chvíli stanuli na prknech, která znamenají svět, a pomohli hercům ztvárnit chybějící postavy. Za herecké výkony, které předvedla Natálka coby kněžna Libuše, Honza coby Š emík a Vláďa coby malý Zbislav, by se nemusela stydět ani Bohdalka. Zbislav přišel podle pověsti o hlavu, a tak si říkáme, jestli Vláďa nehledá svoji hlavu, protože jsme ho už 6 dnů neviděli. Nakonec uvádíme refrén závěrečné písně tohoto povedeného divadelního představení: Tak raději se smějte, mějte radost z bytí, vždyť všecky pověsti jsou snem našeho žití. A ještě pocity Natálky Kotýnkové: Chtěla bych vám napsat, že jsem si zahrála Libuši a musela jsem tam říkat, že vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.... Také jsem si musela vzít Přemysla za muže. To byl děs, ale jsem ráda, že už nemusím stát na jevišti a přemýšlet o tom, co mám říkat a dělat. Natálie Kotýnková, Lukáš Kýbl, Jan Kopsa a Eva Staňková OPRAVDOVÉ DIVADLO Všechny děti milují pohádky, kde vítězí dobro nad zlem, silnější a odvážnější pomáhají slabším. Na konci každé pohádky je vždy spravedlivý konec. A proto jsme se i my, noví prvňáčci, tak těšili na OPRAVDOVÉ DIVADLO v Praze. Vytoužený den nastal a naše očekávání bylo splněno. Včelí medvídci trochu připomínali některé neposedné spolužáky. Krejčí Jíra se svojí kouzelnou jehlou potrestal zlou a pyšnou královnu. Někteří se obávali zlého obra, ale i ten byl nakonec spravedlivě potrestán. I my musíme každý den bojovat s písmenky a číslicemi, ale ty na rozdíl od obra nám neublíží, ale pomohou nám, abychom si krásné pohádky mohli sami brzy přečíst. Milada Pacíková třídní učitelka 1.B Klecanský zpravodaj prosinec

8 Žáci 5. třídy mají za poslední měsíc mnoho zážitků ze dvou zajímavých akcí. Napsali o nich KELTSKÁ NOC V pondělí 26. října jsme se vypravili do světa starověkých Keltů. V 17 hodin jsme se sešli ve třídě. Vylosovali jsme si dýně, vydlabali je, rozsvítili a rozmístili v okolí pavilonu C. Moc se nám povedly a za tmy působily opravdu strašidelně. Potom jsme se s vyrobenými lampióny vydali na stezku odvahy do Š ulkovny. Museli jsme už samozřejmě za tmy- projít okruh po svíčkách, dívky po dvojicích, stateční kluci po jednom. Nikdo z nás se nebál, a to na nás občas vybaflo i nějaké strašidlo! Naše statečnost byla odměněna pokladem Keltů. Druid Lacekyn nám předal truhlu s nedodělanými zlatými šperky, které jsme potom museli dotvořit v krásné náhrdelníky. Jako správní keltští lovci jsme po návratu do školy uspořádali lov oštěpem na pratura (z kartónu). Moc nám to nešlo, ale nakonec jsme ho udolali. Celý napínavý večer ale udolal i nás, proto jsme zalezli do spacáků (samozřejmě ve třídě) a za četby keltských pohádek plni dojmů a zážitků usnuli. CESTA DO DOBY NÁRODNÍHO OBROZENÍ ANEB HÁDEJ, KDO JSEM... Ve středu 18. listopadu jsme se ve třídě přenesli zhruba o 150 let zpět do minulosti, do 19. století. Oblékli jsme se do starodávného oblečení a představovali předem vylosovanou osobnost. Tu jsme samozřejmě nikomu dopředu neprozradili a ostatní museli osobnost uhádnout. A tak se u nás objevila Božena Němcová, Bedřich Smetana, Karel Jaromír Erben a další. Nechyběly ani scénky, křížovky, puzzle, omalovánky. Největším překvapením však bylo, když k nám na návštěvu zavítal přírodovědec a cestovatel Emil Holub, ze kterého se vyklubal pan učitel Rychlý. Odměnou za naši snahu byly jedničky a výborná bábovka, samozřejmě od Magdaleny Dobromily Rettigové. Akce se nám povedla a všem se moc líbila. Kolektiv žáků 5.A a K. Rychlá CESTA KOLEM SVĚTA V pátek 6. listopadu podnikly 4.A, 5.A a dyslektická třída cestu kolem světa. Netrvala jim sice 80 dní, jak napsal kdysi Jules Verne, ale stačilo jim na ni páteční dopoledne. Vypravily se totiž na ekologickou farmu Toulcův dvůr, kde se formou soutěží a her dověděly mnoho zajímavého o jednotlivých světadílech. Nechyběla ani skupinová práce, jejímž výsledkem jsou plakáty (vystavené ve škole), a do hudebních hádanek se zapojily i paní učitelky. Celý program byl velmi pěkně připraven a už se těšíme na další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na webu školy v rubrice Deníky tříd. Monika Valentová 8 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

9 Zprávičky z mateřské školičky KOUZELNÝ PODZIM V měsících říjnu a listopadu byl nosným tématem činností ve všech třídách mateřské školy podzim, podzimní příroda a přírodní materiály, a tak se zrodil nápad uspořádat v MŠ výstavu výtvarných prací - Kouzelný podzim. Do tvorby se zapojily celé rodiny a vznikly velmi kreativní a nádherné výtvory. Moc děkujeme všem rodičům a dětem, že věnovali výtvarným dílům svůj čas a fantazii. Fotky z výstavy budou k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a MŠ Klecany. MARTINSKÝ PRŮVOD V předvečer svátku sv. Martina uspořádal kolektiv MŠ tradiční Martinský průvod. Děti se v doprovodu svých rodičů, sourozenců, přátel a sv. Martina na bílém koni vydaly od brány ZŠ směrem ke š kolce. Na cestu si svítily vlastnoručně vyrobenými lucerničkami. Zahrada ve školce byla celá osvícená dýňovými lucernami a pro děti zde byl ukrytý poklad. Děti si společně zazpívaly písničky o sv. Martinovi. Pro všechny byly připraveny teplé nápoje a sladké i slané pečivo, které děti společně upekly ve svých třídách s p. učitelkami. Počasí nám přálo a všichni jsme si mohli společné setkání pořádně užít. Děkujeme rodině Kvítkových za propůjčení koně, manželům Dvořákovým za dodání občerstvení pro dospělou část účastníků průvodu a všem ostatním za účast a příjemnou náladu. VÝLET NA HRADČANY Děti z třídy Ježek v polovině listopadu se svými p. učitelkami a s profesionálním průvodcem p. Košackým navštívily Hradčany. Společně si prohlédly Valdštejnský sál, Zlatou uličku a další zajímavé památky. Podle vyprávění je nejvíce zaujalo vězení a malé domečky pro trpaslíky. Výlet se dětem moc líbil. Panu Košackému děkujeme za to, že věnoval malým Ježečkům svůj čas. kolektiv MŠ Klecanský zpravodaj prosinec

10 Prosinec plný kouzel Vánoce jsou po Velikonocích druhým největším křesťanským svátkem. Oslava narození Ježíše Krista je provázena mnoha tradicemi a lidovými zvyky, které navazují na předkřesťanské svátky zimního slunovratu. Doba adventní - advent je č tyřtýdenní období před Vánocemi. Pro naše předky to byla doba pokání, půstu a radostného očekávání narození Ježíše Krista. Letošní období adventu začalo 29. listopadu. Advent však není jen dobou odříkání. Zahrnuje i několik svátků, které měly zkrátit dobu příprav a očekávání Štědrého dne. Svatá Barbora (4.12.) Podle legendy pohanská dívka Barbora tajně přijala křesťanství. Pro svou víru byla mučena a nakonec sťata mečem. Katem byl prý její vlastní otec, kterého ve chvíli, kdy Barbořina hlava dopadla na zem, spálil blesk na uhel. V předvečer svátku sv. Barbory chodily po domech zahaleny v bílém dívky a ženy, které metličkou vyplácely zlobivé děti. Těm hodným pak nadělovaly sladkosti, jablíčka a ořechy. Nám z oněch těžkých dob zůstal pouze zvyk, vážící se původně k vdavkám. Uříznutá větvička třešně, višně nebo zlatice ve vodě a teple rozkvete. A pokud nám nepřičaruje ženicha, alespoň ozdobí krásnými květy vánoční stůl. Svatý Mikuláš (6.12.) Rovněž tato postava je spojena s legendou, podle níž se měly tři sestry, které otec nemohl uživit, stát prostitutkami, aby takto vydělanými penězi pomohly své rodině splatit dluhy a přispívaly na živobytí. Svatému Mikuláši se dívek zželelo a na okno jim položil tři váčky s penězi. Tak dívky zachránil před těžkým údělem a otec měl dostatek peněz na jejich svatby i věno. Od těch dob v předvečer tohoto svátku navštěvuje naše domovy svatý Mikuláš, doprovázený andělem a čertem, to pro případ, že by se přece jen vyskytlo takové zlobidlo, na které neplatí nic než Peklo. Svatá Lucie (13.12.) Obchází v den svého svátku venkovská stavení, prohlíží dílo přadlenám, vymetá světnice, trestá nečistotu a nepořádek. Odměnu od ní dostávají jen hodné děti. Její příchod je také spojován s příchodem světla, kdy se dlouhé zimní noci začínají krátit. Do dnešních časů se nám dochovalo rčení Lucie noci upije a dne nepřidá. Dětskou dušičku a nejenom ji však rozjasní Štědrý den (24.12.) Ve skutečnosti je to Štědrý večer spojený s mnoha lidovými zvyky (strojení vánočního stromečku, zpívání koled, rozdávání dárků, rozkrajování jablíček, lití olova, házení střevícem apod.) Štědrovečerní večeře má být výrazem lidské soudržnosti a ště drosti. Podle tradice se mělo na stole objevit devatero jídel, od všeho, co se během roku urodilo. Večer býval obvykle zakončen cestou na půlnoční mši, sloužené na památku svaté noci, v níž narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z ž ivota čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. 10 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

11 Boží hod (25.12.) Podle dřívějších tradic se v tento slavný den nesmělo pracovat, ani zametat světnice a stlát lůžka, aby se tak významný den neposkvrnil prací. Nechodilo se na návštěvy a celý den byl věnován rozjímání v kruhu nejbližších. Svatý Štěpán (26.12.) Jeden z Kristových apoštolů. Byl vykladačem Kristova učení, který obvinil židovskou radu z Mesiášovy smrti, za což byl ukamenován. V lidové tradici je tento svátek však věnován veselí, návštěvám koledníkům a zpěvu. Pravdivost legend ověříme jen těžko, ani věřící se v naší zemi dnes už nemusí uchylovat do ústraní. Kdo chce jít na půlnoční půjde na ni o půlnoci a ne odpoledne jak tomu v dobách poměrně nedávných z vůle vyšší (v tomto případě politické) moci bývalo. Na závěr by se slušelo popřát klid, pohodu, hojnost, zdraví, ale tohle přeje každý. Já si dovolím nám všem popřát, aby náš opravdový český Ježíšek nemusel vzhledem k záplavě všech Santa Klausů, Dědů Mrázů a já nevím koho ještě, vstoupit do ilegality. Nebo snad znáte něco hezčího, než kouzelný zvuk zvonečku, zapálené svíčky na stromečku a pod ním tak netrpělivě očekávané dárky? A kdo myslíte, že nám je přinesl přece Ježíšek. Krásné vánoce. JH Vánoce jsou časem pohádek (pozvánka na výstavu) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádá výstavu nazvanou Česká filmová pohádka I. Jedná se o první č ást dvoudílné výstavy, která nám představí práci kostýmních návrhářů, bez jejichž návrhů filmových kostýmů by Popelka nebyla Popelkou, pan král by tratil na své vznešenosti a malej, ale šikovnej by nerozesmál děti i dospěláky. Výstava byla zahájena 23. ř íjna 2009 a potrvá do 30. ledna Otevřeno v muzeu mají vždy od úterý do neděle hod. A pokud se chystáte v tomto adventním čase spojit návštěvu výstavy s poklidnou vycházkou kolem řeky, připomínáme, že přívoz v Klecánkách o víkendu a ve svátek jezdí od 5.30 do a od do v půlhodinových intervalech. JH Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj prosinec

12 Nás se to netýká... Po dnešním dni měním svůj názor a postoj na pokládání květin padlým ve válkách. Jako mladá jsem byla učená, že je naší povinností vzdát alespoň jednou v roce holt všem těm, kteří bojovali a umírali za to, abychom MY mohli ž ít v klidu a míru v naší zemi. Postupem času jsem se tomu jako vedoucí oddílu trochu vyhýbala (ano, přiznávám to), nepřišlo mi to dostatečně atraktivní, pár lidí, kteří se tam sejdou, prohodí se nějaká ta slova, přečtou se jména, která vám dnes už nic neříkají, osobně s nimi nejste spojeni. Raději jsem jezdila na výpravu, přišlo mi to jako kvalitněji ztrávený č as, než "stát s důchodci" na náměstí. Dnes to vidím jinak. Šla jsem se skauty v průvodu, který vedl k pomníku, kde, stejně jako u nás, jsou jména padlých z první a druhé světové války. Tady je to navíc emočně víc vzaté tím, ž e je přítomný pan farář a promlouvá k lidem, je tam kapela, zpívá se. Přišli vojáci v zelených maskáčích, přišli vojáci v hnědých maskáčích, které můžete vidět na fotkách ve zprávách z dnešní doby. A to je právě to, co mi otevřelo oči. Ž e dnes jedna třetina úmrtí je na rakovinu, to víme všichni, ale zasáhne vás to, až když umře někdo v okolí, jako se to nedávno stalo mě. Stejně tak mě dnes zasáhlo to, že bych měla vlastně to pokládání kytek" brát s větší úctou a ten čas si na tyto akce udělat a jako vedoucí oddílu k tomu vést i děti. Já je k tomu vedla, ale teď mi přijde, že to nebylo tak do hloubky, jak bych měla. Jak jsem později pochopila, přišli rodiče, sourozenci a kamarádi padlého vojáka Cyruse Thathera. Devatenáctiletý voják, který v č ervnu zemřel při výbuchu v Afganistánu. Takže ke všem těm neznámým a "zapomenutým" jménům přibylo další. Jméno, které spoustu dnešních místních občanů zná. Když jsem tam tak viděla maminku a tatínka a bráchu a podívala jsem se kolem sebe, tak jsem viděla spoustu tváří, kteří by mohli být potenciální obětí také. DNES! Ano, vím, že se umírá, kdesi daleko, ž e spoustu ž ivotů přijde neprávem vniveč, ale tohle byl "opravdový" kluk. No a když jsem si představila, že by na tom místě klidně mohla stát moje maminka s taťkou a oplakávat svého syna, tak jsem se tam rozbrečela úplně. Je to tak nefér. Proč si to ty lidi dělají? Proč berou někomu život, když na to nemají právo, proč dělají rodiče a blízké svých obětí tak nešťastnými? Není to fér. Není. Teď mi nedávno někdo řekl, že historii se učíme pro to, abychom si z ní vzali příklad, abychom se poučili, něco naučili. Ale dokážeme se někdy poučit? Další mladý ž ivot odešel, aniž by musel. Prostě se jen zmáčkne spoušť, hodí granát... Jana Klausová, Reading, Anglie 12 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

13 Klecanští teroristé Asi by vyvolalo velké a oprávněné pobouření, kdyby nějaký člověk, který by neprozradil své jméno, kdyby tento člověk přišel do základní školy a do mateřské školy a sdělil tam, že bude z čistě odborného vědeckého zájmu na dětech testovat různé chemické látky, jedy, bojové otravné plyny a vůbec cokoliv, co ho právě napadne. To by asi zvedlo občany od televizí a již by běželi někam pro někoho, aby udělal pořádek a ihned zasáhl. Zvláště kdyby tento zločinný jedinec chtěl dále pozorovat, co se s dětmi bude dít dlouhodobě, zda budou mít jen nějaké přechodné potíže, horečky, bronchitidy, ekzémy a bolení hlavy, nebo se to na nich podepíše trvale, budou mít celoživotní poškození orgánů, poruchy růstu, neléčitelné choroby plic, jater, mozku, mentální poruchy a zhoubné nádory. Asi si řeknete co nám to tady v tom Zpravodaji píšou, to jsou přece nesmysly! No a vidíte, nejsou. Takoví lidé v Klecanech jsou, tyto věci provádějí, jedině snad to předtím ve škole neoznamují a kvůli vědeckému zájmu to také nedělají. Dělají to prostě proto, aby se v zimě hezky ohřáli. Takže do kotlů a kamen vedle povolených paliv nacpou úplně všechno, co jim přijde do ruky. Lakovaný papír, plasty všeho druhu, kovové folie, textil, barvy, zkrátka všechno co hoří, nebo se to alespoň hezky v kamnech š kvaří. V topeništi a v komíně pak probíhají podivuhodné fyzikálně-chemické procesy, jejichž výsledkem jsou silně toxické plyny s účinky, které se v blízkosti komína svými účinky vyrovnají bojovým plynům, jako je yperit, sarin, tabun, fosgen a další podobně zhoubné produkty lidstva. Plyny prýští z komínů, kolem domů si hrají děti, chodí tam i dospělí, matky s kočárky, důchodci a další, a většinou netuší, co se odehrává. Když pak občané ve č tyřiceti letech dostanou rakovinu plic nebo mozku, jejich děti jsou stále unavené a chovají se divně nebo jsou ve dvaceti letech na úrovni tříletého, tak to považují za jakousi nepochopitelnou nespravedlnost. Pálení v kamnech není jedinou možností, jak vylepšit ovzduší. Některé stavební firmy, případně stavebníci sami, nevědí, jak se zbavit stavebních odpadů, jako jsou zbytky stavebních hmot a pytle od nich, krabice, plastové obaly se zbytky nátěrů apod. Tak je prostě hned u stavby hodí na hromadu dřeva ze š alování a zapálí. Plyny, vznikající tímto způsobem, stejně jako plyny z kamen, testují odolnost klecanských občanů. Odolní přežijí, ostatní ať jdou k čertu. Bohužel v naší zemi se stát a orgány ž ivotního prostředí o tyto drobné, ale velmi početné zdroje emisí nezajímají. Kdyby bylo možné analyzovat plyny, které uvedeným způsobem vznikají, zjistili byste, kolik rakovinotvorných, mutagenních, toxických pro reprodukci, perzistentních, bioakumulativních nebo jinak nebezpečných látek produkují vaši spoluobčané, kteří si bezesporu zaslouží nectný přívlastek klecanští teroristé. Nemělo by tohle všechno být motivací zájmu orgánů životního prostředí, nebo třeba Komise ž ivotního prostředí při městu Klecany? Nebo se občané, přistižení při vypouštění toxických plynů, budou na někoho zlobit a to jim přece nemůžeme udělat, vždyť jsou chudí a nemají na povolená paliva? Ovšem stavebníci, kteří pálí odpad, ti snad chudí nejsou? Nebo je vám to jedno?? Klecanský zpravodaj prosinec

14 Ve výčtu zdrojů kontaminace ovzduší nesmí chybět dnes již jakoby téměř neexistující, ale stále funkční obalovna ž ivičných hmot, vybudovaná v roce 1968 jako stavba dočasná na deset roků. Je pravdou, že moderní technologie z emisí obalovny odbouraly velkou část prachových částic. Emise obalovny však poslední roky již nesleduje nikdo. Do sledování provozu ovšem nezahrnuji hlášení pro ČIŽP, které obalovna pravděpodobně odesílá. Prostě objektivní informace nejsou k dispozici. Takže by bylo účelné, kdyby byl dodrženo původní stavební povolení pro obalovnu z r Vedle ochrany jiných složek prostředí je ochrana ovzduší jednou z nejdůležitějších, pokud ovšem vám, občanům, záleží na zdraví vašich dětí a délce a kvalitě vašich životů. Jaromír Bratka Metropolitní region sdružení ochránců přírody Kalendárium aneb stalo se před: 90 lety zemřel francouzský představitel impresionismu malíř Pierre- Auguste Renoir. Autor ž ánrových scén z prostředí lidových zábav, krajina a zahrady na jeho obrazech jsou zality sluncem. Známé jsou rovněž smyslově pojaté ženské akty 235 lety byla na základě Všeobecného š kolního ř ádu vydaného Marií Terezií zavedena povinná školní docházka pro děti do 12 let 85 lety bylo povoleno užívání sokolovny na náměstí v Klecanech, když 9. č ervna téhož roku požádal Sokol o povolení adaptace zakoupené budovy (bývalý hostinec č.p. 107) 65 lety začala německým útokem na západní frontě bitva v Ardenách, která měla být posledním pokusem nacistického Německa zvrátit průběh války 50 lety byla mezi vládami SSSR, Maďarska, NDR, Polska a Československem podepsána dohoda o stavbě ropovodu Družba, kterým dnes ročně proteče kolem 9 milionů tun ropy 85 lety je prvním dnem elektrizace obce Klecany 175 lety byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, v níž zazněla píseň Kde domov můj, jejíž první sloka se stala naší státní hymnou 20 lety byla po 30 letech v Berlíně znovu otevřena Braniborská brána. 20 lety byl prvním postkomunistickým československým prezidentem zvolen Václav Havel JH 14 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

15 PŘÍRODA KOLEM NÁS VANILKA Rum, kontušovka, č ert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková!!! Takto odborně pouhým přičichnutím posoudil rytmistr König konzumaci závodčího v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války. Ono je opravdu těžké přehlédnout vůni vanilky, tedy máme-li na mysli tu pravou vanilku, která pochází z Mexika a jejíž lusk (botanicky správně tobolka) je plodem některých druhů orchidejí rodu Vanilla. Jedná se o liánovitou rostlinu, která se na plantážích nechává vyrůstat pouze do výšky max. 2 m. Do Evropy se toto koření dostalo pravděpodobně v r Vanilovník plocholistý (Vanilla planifolia) se vyskytoval pouze v jihovýchodním Mexiku, kde byl vázán na opylování včelami rodu Melipona a některými druhy kolibříků. V roce 1841 byl učiněn objev umělého opylování, které umožnilo tvorbu plodu vanilovníku a bylo možné tuto rostlinu rozšířit i do dalších kolonií (francouzských, britských, holandských). Rostlina kvete necelých 24 hodin a je proto třeba nepropást dobu vhodnou k opylování. K úplnému dozrání plodu dochází za tři č tvrtě roku, avšak plody se sklízejí nedozrálé, přibližně po 6 měsících. Po sklizni následuje zpracování, které je možné dvěma různými způsoby: mokrým a suchým. Mokrý způsob je využíván především na Madagaskaru, Francouzské Polynésii nebo na Tahiti. Spočívá v půlminutovém spaření tobolek vařící vodou, jejich rychlé usušení na slunci, nikoliv však úplné. Přeschnutím tobolky ztrácejí část aromatických látek a tím i požadovanou kvalitu. Zakryté pod plachtou se tobolky zapaří a následně se nechávají v dřevěných bednách dosušit a dozrát. Celý proces trvá 8 měsíců a je velmi náročný na sledování, aby nedocházelo k přesychání nebo napadení plísněmi. Tobolky při tomto procesu fermentace ztrácejí až tři čtvrtiny své původní hmotnosti. Druhým způsobem zpracování je tzv. způsob suchý, který se používá především v Mexiku. Tobolky se nechají zavadnout, načež se přibližně týden střídavě potí v polostínu a suší na slunci. Následuje několika měsíční dozrávání. Z toho co jsem zde uvedla je zřejmé, že vanilka je svým zpracováním velmi náročná na lidskou práci. Nelze se proto divit, ž e se v současné době pohybuje cena vanilky na světových trzích kolem 40 $ za kilogram. Cena vanilky je však velmi pohyblivá a odvíjí se nejen od případné neúrody, tajfunů, ale i od politické nestability v zemích jejího původu. Tím se např. stalo, že v r se cena za 1 kg vyšplhala na astronomických 500 $. Na světovém trhu s vanilkou je nejvíce (zhruba 50 %) zastoupen Madagaskar. Původní vlast vanilky Mexiko zaujímá dnes na trhu jen 10 %. Vůni, kterou je vanilka charakteristická, způsobuje aromatický vanilin. Ten je možné vyrobit rovněž synteticky, ale výrazné přírodní vůni se tato chemická, ač nesrovnatelně levnější, vůně nevyrovná. Vanilka se dnes používá především v potravinářském průmyslu a v kosmetice. Dříve byla využívána rovněž jako lék na snížení teploty. Když jsem sbírala informace potřebné k napsání tohoto č lánku, velmi mě překvapil údaj, ž e hlavním průmyslovým odběratelem vanilky jsou firmy Pepsi-Cola Corp. a Coca-Cola Corp. Když Coca-Cola v r přešla na využití syntetického vanilínu, způsobila tím téměř hospodářský krach Malgašské republiky na Madagaskaru. Ale zasloužený trest na sebe nenechal dlouho čekat, neboť synteticky aromatizovaná Coca- Cola byla spotřebiteli přijata natolik negativně, že se výrobce musel vrátit k používání přírodní vanilky. Klecanský zpravodaj prosinec

16 Vanilku jsem do tématického okruhu Příroda kolen nás nevybrala náhodou. Nejedná se sice o naší původní rostlinu, ale jako ochucovadlo se v našich domácnostech během let důkladně zabydlela. Neznám totiž mnoho domácností, kde by se v době Vánoc nerozlévala vůně vanilkových rohlíčků. A pokud nám nebude líto sáhnout jednou za rok hlouběji do peněženky a přidat do těsta na rohlíčky pár drobounkých semínek z vanilkového lusku, budou nám odměnou vyjedené tácky s cukrovím a spokojené úsměvy našich blízkých. JH Naši prosincoví jubilanti: Bretová Olga (81), Sedláčková Lola (79), Š ebková Jarmila (74), Kodetová Eva (72), Turek Josef (82), Buzek Bohuslav (71), Mayerová Hana (84), Grégr Miroslav (80), Koktanová Jiřina (77), Vyšínová Eva (72), Jordánová Vlasta (78), Vorlová Růžena (72), Mervartová Naděžda (75) PODĚKOVÁNÍ Děkuji Městskému úřadu za přání k narozeninám. Anna Savková POSLEDNÍ PLAVBA Dne 18. listopadu se vydal velmi náhle a předčasně na svoji poslední plavbu kormidelník a kapitán klecanského přívozu pan Bedřich Studnička. Všechny, kteří ho znali tato smutná zpráva hluboce zasáhla. Těžko se hledají slova, která vyjádří lítost nad odchodem věčného optimisty a kamaráda : BÉĎO AHOJ, budeš nám chybět! -dh- 16 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

17 Dobrá vlaštovka Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání schválilo dotaci pro město Klecany z programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) ve výši Kč. Z těchto prostředků, dle zpracované ž ádosti, bude provedena oprava a rekonstrukce komunikací v ulicích U Lékárny, V Mexiku a Pod Č ernou skálou a chodníky v ulici Na Skalkách. Do programu FROM bylo v roce 2009 podáno přes 700 žádostí (projektů), z nichž bylo uspokojeno cca 25% v objemu téměř 500 milionů korun. Považuji toto rozhodnutí za úspěch pro město Klecany, protože v minulých obdobích byla tato oblast žádostí s připraveným programem značně podceňována. To mělo dva důvody. Převládal názor vedení města, že stejně nic nedostaneme a že tím vynaložené úsilí na zpracování složité žádosti se tak stává zbytečností. Navíc tyto programy město nemělo. Byla absence územního plánu a rozvoj města řešil pouze stavební úřad, včetně urbanistiky. Tak je tomu ovšem vždy, když město nemá svůj dlouhodobý program rozvoje města a vše je řešeno nahodilostí, které jakousi kouřovou clonu tvoří jednou za čtyři roky sliby ve volebním programu nejen vítězné seskupení č i politické strany. To je dobré snad pouze v období soupeření o moc, ale už ne v denním výkonu správy věcí veřejných. A to občan už lépe vnímá a dokáže ocenit, jak zvolení zastupitelé spolupracují a rozhodují, jak se říká jak jsou pro své město a jeho občany. Úspěch obdržené dotace je třeba spatřovat už v přípravné fázi, kdy byl zpracován reálný podklad, který pro město Klecany řeš í byť pouze č ást jeho potřeb. Přesto u některých občanů vznikne pocit, že mohlo být něco i jiného - to patří vždy těm nezúčastněným, ž e mají nějaký názor. Ani já si nemyslím, ž e právě komunikace Pod Černou skálou je tou nejdůležitější komunikací pro budoucí rozvoj města. Budiž. Ale vše najednou nejde. Proto musí být dlouhodobý strategický plán jako celek a každý dílčí krok musí mít skupinu zpracovatelů a svého protagonistu. Nyní na to č eká např. revitalizace náměstí, sportovní areál nebo Dolní kasárna. Poučením by měl být případ bývalé Rychty. Za úspěšný projekt patří poděkovat právě skupině zpracovatelů, ke kterému bude vedením města zpracován harmonogram realizace. Ve fázi schvalování projektu však patří dík zastupitelům KSČM z Klecan a z kraje, bez jejichž podílu by dotace do Klecan nedošla. Zdroje města jsou omezeny a touto dotací se otevřela možnost přerozdělení rozpočtu zejména roku 2009 ve prospěch rozumného a prospěšného. Proto nesoupeřme, ale spolupracujme ve prospěch města a jeho občanů a nikoliv pro omezené skupinové či individuální zájmy. Václav Kuchta, člen ZM Klecanský zpravodaj prosinec

18 PODZIMNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA SKONČILA V neděli se na domácím trávníku odehrálo poslední fotbalové utkání podzimní sezóny ročníku 2009/2010 mezi týmy mužů TJ Sokol Klecany a AFK Eletis Lužec nad Vltavou. Klecanské áčko pod vedením trenéra Jiřího Kalfaře zvítězilo 1:0 (Honza Loskot). Vzhledem k překvapivému vývoji ostatních zápasů se klecanské A mužstvo mužů umístilo po podzimní sezóně na prvním místě Středočeské krajské soutěže 1. B třídy skupiny B. Přání znějící z fanouškovského kotle se tak alespoň napůl splnilo. Fotbalisty totiž samozřejmě ještě čeká nelehká jarní sezóna a my si budeme přát, aby jim to i na jaře vyšlo. Aby nezapadly ve stínu áčka, musím ještě zmínit ostatní mužstva. Předpřípravka Malí kluci zatím jenom trénují a nehrají žádné zápasy. Pomalu se nám rozrůstá počet minifotbalistů a tak bude mít Vítek Rabiňák brzy posily do svého týmu. Kluci trénovali dvakrát týdně. Přípravka V přípravce se ustálil kádr a tak oproti loňské sezóně, ve které byli kluci úplnými nováčky Okresního přeboru dokázali dva zápasy vyhrát a jednou remizovat. Chladné počasí a nemoci bohužel ovlivnily i slabou účast hráčů na posledních zápasech. Tréninky přípravky probíhaly třikrát týdně. Žáci Naše ž ákovské mužstvo hraje v Okresním přeboru Prahy východ. Vláďa Apltauer má tradičně nejpočetnější tým kluků. Daří se jim vyhrávat hlavně domácí zápasy a drží si stále pozici zhruba uprostřed výsledkové tabulky. Žáci trénovali dvakrát týdně. Dorostenci V loňské sezóně postoupilo mužstvo dorostenců z Okresního přeboru do Krajské soutěže. Při zápasech chybí klukům trochu víc ště stí, protože herně by určitě na své soupeře měli. Tak doufáme, že jarní sezóna přinese klukům nějaký úspěch a hlavně, že udělají radost svému hodnému trenérovi Honzovi Č ernému. Dorostenci trénovali třikrát týdně. B mužstvo mužů Béčko hraje i trénuje ve Veltěži. Bohužel se jim v podzimní sezóně příliš nedařilo, ale snad to chlapi nevzdají a na jaře se jim povede lépe. 18 Klecanský zpravodaj prosinec 2009

19 Všem fotbalistům přejeme hodně síly do jarní sezóny, díky všem trenérům za jejich práci, p. Koubkovi za jeho každodenní péči o fotbalový areál, realizačnímu týmu, divákům, fanouškům za podporu, rodičům za pomoc a dopravu při utkáních našich nejmladších fotbalistů, sponzorům a Městskému úřadu Klecany za materiální pomoc. Všechny týmy teď č eká zimní příprava v tělocvičně a zejména ty mladší č eká účast na některém z halových turnajů. -dh- PS: Moc nás mrzí, ž e se našli vandalové, kteří opět ničí nové věci v areálu TJ Sokol Klecany poničené ochranné sítě, poničené nové střídačky atd., o ukradené sekačce už jsme psali. Opět tedy přichází otázka, zda neudělat v areálu otevírací hodiny a mimo tuto dobu areál uzavřít. SPORT PRO VŠECHNY - CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ Vzhledem k tomu, že se množí na adrese redakce dotazy ohledně cvičení v tělocvičně ZŠ, tak připomínáme, že od října začalo opět pravidelné cvičení. Cvičení probíhá v pondělí a ve č tvrtek od 20:00 hod svižnější aerobik, v úterý si můžete protáhnout těla taktéž od 20:00 hod při cvičení pilates, body styling atd. Ve čtvrtek předcvičuje ve svižnějším tempu nová posila týmu cvičitelek. Nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně veškerých daňových přiznání, přehledů a zpracování mezd, fakturace nebo administrativní agendy. Pracuji z domova na živnostenský list. Tel.č.: Klecanský zpravodaj prosinec

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 12/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecní úřad ve Chvalči. se svými zaměstnanci a zastupiteli. přeje Všem spoluobčanům. klidné prožití vánočních svátků. a radostný vstup do nového roku

Obecní úřad ve Chvalči. se svými zaměstnanci a zastupiteli. přeje Všem spoluobčanům. klidné prožití vánočních svátků. a radostný vstup do nového roku Obecní úřad ve Chvalči se svými zaměstnanci a zastupiteli přeje Všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a radostný vstup do nového roku Tichounká zvonění Na jezevčí pěšině potkal zajíček jezevčího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více