Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková"

Transkript

1 Příprava projektů 25. října 2010 Dana Diváková

2 a projekty pro všechny

3 Příprava projektu Pro přípravu projektu je naprosto nezbytné mít jasný cíl, jasnou představu o možných zdrojích, znát patřičné zadání, znát potenciální partnery a orientovat se ve zdrojích potřebných pro analýzu před přípravou projektu. stanovení cíle, vyhledání partnerů, komunikace s partnery, vyhledání zdrojů pro analýzu

4 Stanovení cíle Každý projekt musí být postaven na zdravých základech. Proto i stanovení reálných cílů je základem kvalitní přípravy projektů. Cíle projektu jsou dány vyhlášenými výzvami, nicméně každý projekt má tzv. dílčí cíle, tedy co chceme svým projektem dosáhnout. Jaké změny mají nastat jeho realizací.

5 Vyhledání partnerů Partneři projektu jsou v rámci dané výzvy nezbytní, neboť celkové zaměření programu je na příhraniční spolupráci a tedy i na partnerství mezi českými a polskými organizacemi, institucemi, veřejnou správou.

6

7 Vyhledání zdrojů pro analýzu Analýza je naprosto nezbytnou součástí kvalitní přípravy projektů. Bez této analýzy není možné připravit kvalitní projekt. Ve zjednodušené podobě obsahuje marketingová analýza např. tyto zdroje: nezaměstnanost v regionu sociálně-demografická analýza údaje statistického úřadu analýza potřeb cílové skupiny analýza dalších realizátorů či potenciálních žadatelů analýza podpořených projektů z minulých období program rozvoje daného kraje program rozvoje jednotlivých obcí či měst regionální operační program a další

8 Úvodní schůzka projektu Jednodenní pracovní schůzka o definování projektu. V rámci této schůzky je definován základní rámec projektu. Tedy: Cíle a přínos Struktura a rozsah práce Organizace zodpovědnosti Systém řízení projektu Rizika

9 Cíle a přínos dlouhodobé krátkodobé přínos pro realizátora a cílové skupiny

10 Cíle projektu Dlouhodobé cíle Dlouhodobé cíle jsou stanoveny jednotlivými strategiemi jak regionů Regionální operační programy, Program rozvoje územního obvodu daného kraje apod., tak Národním rozvojovým plánem. Z těchto dokumentů se vychází při vyhlašování jednotlivých dotačních titulů. Je proto nezbytné tyto dokumenty znát minimálně v době před přípravou projektů. Základní cíle jsou stanoveny vyhlašovatelem. Krátkodobé cíle Krátkodobé neboli specifické cíle jsou již samotné cíle, kterých chceme dosáhnout realizací projektu. Tyto krátkodobé cíle přesně odpovídají obsahu projektu.

11 Struktura a rozsah práce Struktura a rozsah práce stanoví, jaké budou postupy při přípravě projektu a jeho následné realizaci a zároveň jaký rozsah prací na projektu můžeme očekávat. Začáteční bod Zahájení projektu, první měsíc realizace. Projekt bude zahájen. Jaké jednotlivé kroky budou zahájeny v tomto měsíci. Koncový bod Kdy projekt končí. Nelze stanovovat přesný měsíc ukončení projektu vše je závislé na schválení a smlouvě. Nicméně je nezbytné stanovit si délku trvání projektu a to především s ohledem na plánované aktivity a ve vztahu k rozpočtu projektu.

12 Struktura a rozsah práce Hlavní milníky Jaké jsou klíčové aktivity projektu? Co bude projekt řešit? Jakými metodami budeme zajišťovat realizaci aktivit? Kolik na to budeme potřebovat času? Zdrojů? Toto jsou otázky, které si při přípravě projektu musíme pokládat. Jedině tak pak následně dojde ke kvalitnímu řízení projektu, neboť budou jasně stanoveny základní body pro jeho realizaci. Hlavní výstupy Hlavní výstupy projektu jsou jak výstupy požadované poskytovatelem v obecném smyslu slova zlepšení postavení osob ohrožených sociální exkluzí na trhu práce tak výstupy samotného projektu.

13 Organizace zodpovědnosti V rámci přípravy projektu je naprosto nezbytné již v úvodní fázi připravit návrh zodpovědností za jednotlivé aktivity projektu a také to, jak celý projekt bude organizován. Kdo bude vedoucím projektu, kdo bude zajišťovat jednotlivé aktivity a jaké osoby jsou tedy nezbytné pro realizaci projektu. Toto je podstatné především pro stanovení rozpočtu: není možné stanovit kvalitní rozpočet bez znalostí kvality projektového týmu. Zároveň je důležité znát zodpovědnosti, které jednotliví členové týmu budou mít při samotné realizaci. Předcházíme tím následnému stresu z nárůstu práce např. účetní, která v rámci projektu zajišťuje také vedení účetnictví.

14 Organizace zodpovědnosti Vedoucí projektu Jaká bude role vedoucího projektu. Jaké bude mít pravomoci. Jaká osobnost kdo bude vedoucím projektu. Jaké jsou na něj kladeny požadavky. Jaké musí mít znalosti, zkušenosti, dovednosti. Manažeři koordinátor, účetní Kdo bude projekt realizovat. Kdo bude koordinátory či manažery projektu. Kdo bude zodpovědný za jednotlivé aktivity projektu. Kdo bude provádět dílčí či celkové hodnocení. Kdo bude zodpovědný za průběžné zprávy, reporty. Kdo bude zodpovídat za finanční řízení projektu. Kdo bude zodpovědný za PR apod. Vybavení Jakého vybavení techniky apod., - bude zapotřebí pro realizaci projektu. Jaká technika bude zapotřebí pro zajištění jednotlivých aktivit. Jaké prostory jsou nezbytné pro realizaci projektu. Jakým způsobem bude zajištěno propojení jednotlivých realizátorů projektu

15 Proč se projekty plánují? Proč se projekty plánují? Aby bylo jasné, co se má udělat a proč. Abychom dokumentovali, jak rozumíme cíli a potřebám. Abychom snížili rizika pomocí přesnějších odhadů trvání a nákladů. Abychom mohli řídit a kontrolovat projektované činnosti. Abychom postavili základ pro vyhodnocení výsledků.

16 Kontrolní seznam přípravy projektu Definujte cíle projektu. Určete požadavky na to, jak cíle dosáhnout. Stanovte strategii jak dosáhnout cílů a uspokojit požadavky programu nebo donora. Určete jakou kvalifikaci a zkušenost mají mít členové skupiny. Zorganizujte zdroje, které máte k dispozici. Opatřete si zdroje, které ještě nemáte. Naplánujte rozpočet a harmonogram Vybízejte členy skupiny, aby se účastnili plánovacího procesu. Seznamte s plánem všechny zainteresované strany. Vyhodnocujte plán.

17 Studie proveditelnosti Cíle, strategie, historie a pozadí projektu Analýza současného stavu Marketingová strategie, kapacita trhu, produkce Materiálové vstupy projektu a jejich zabezpečení Technologie a technické zajištění projektu Vliv projektu na životní prostředí Organizační uspořádání a model řízení Pracovní síly nutné pro zajištění provozu projektu Plán implementace projektu Finanční a ekonomické vyhodnocení projektu

18 Časové plánování Časové plánování Hierarchická struktura činností dává celkový přehled o úkolech projektu na jedné stránce, neukazuje však rozdělení zdrojů ve fázích a krocích, časový rozvrh a vzájemné souvislosti mezi úkoly v projektu. K tomu nám slouží síťové diagramy. Ty pomáhají: analyzovat vztahy a závislosti mezi zdroji, úkoly a časem logicky uspořádat pořadí a tok práce identifikovat kritickou cestu vypočítat dny nejdříve/nejpozději možného začátku každého úkolu. V plánování projektů se nejčastěji používají: Ganttovy diagramy

19 Ganttův diagram Diagram ukazuje: hlavní činnosti nebo fáze projektu hierarchii činností projektu jak činnosti následují za sebou trvání každé činnosti předpokládaný konec každé činnosti trvání celého projektu předpokládaný konec celého projektu

20 A - analýzy Analýza je prvním krokem při přípravě projektu. Většina donátorů od vás očekává, že budete schopni prokázat, jak jste došli k potřebnosti vašeho projektu. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, abyste mohli říct, že právě váš projekt je důležitý a řeší situaci cílové skupiny. Analýza se provádí několika způsoby. Dotazníky u cílové skupiny Vyhledání informací z jednotlivých pramenů /úřad práce, český statistický úřad, studie, sociodemografické analýzy, analýzy potřebnosti uživatelů apod./ Návaznosti vašeho záměru na strategické dokumenty města, kraje, ČR, EU. Důkladná analýza neslouží jen donátorovi, ale také vám. V konečném důsledku se totiž může stát, že zjistíte, že potřebnost vámi vymyšleného projektu /nápadu, myšlenky typu O / je nulová a nemá smysl se do něj pouštět.

21 B bombardování donátora Bombardováním nemyslíme neustálé dotazy na možné finanční prostředky, ale informování o našich aktivitách, hledání společných aktivit, které jsou pro donátory zajímavé, uzavírání dlouhodobých partnerství. Tedy kvalitní a cílený marketing. Nezapomeňte, že situace se stále mění. Mění se lidé. Mění se ekonomická situace. Co platilo před půl rokem už platit nemusí. Zpracujte svou marketingovou strategii a jednejte podle ní. V této oblasti je zároveň důležité nebát se oslovit zprostředkující subjekt, pokud si nejsem jist. Raději se dvakrát zeptám, než-li jednou udělat nenapravitelnou chybu a být vyřazen z dalšího hodnocení projektů.

22 C cíle a cílové skupiny C cíle a cílové skupiny Častou chybou při přípravě projektu je špatně zvolená cílová skupina. Víte, co chcete, pro koho chcete vaše aktivity dělat, ty se ale neslučují s vyhlášenou výzvou. V takovém případě je váš projekt vyřazen bez dalšího hodnocení. Abychom mohli určit také počet cílové skupiny, kterou projektem oslovíme a dodrželi tak námi zvolené indikátory, musíme se vrátit k A tedy k analýze, ke zhodnocení reálných možností a schopností.

23 D - dopady D dopady Dopady vašeho projektu jsou pro přípravu a následnou realizaci /ale také pro hodnocení projektu/ zásadní. Při přípravě projektu se znalostí analýzy a cílové skupiny dokážete dobře odhadnout dopady. Dopady jsou tedy vliv realizace vašeho projektu na cílovou skupinu, změna situace u cílové skupiny a změna ve vaší organizaci.

24 E efektivita, ekonomika Již při přípravě projektu musíme brát na zřetel jak ekonomiku, tak efektivitu našeho projektu. Ekonomická situace, ve které se nacházíme, velmi ovlivňuje jak přípravu, tak následnou realizaci projektu. Ekonomika vnitřní máme-li dostatek finančních prostředků v organizaci, zaměřujeme se při přípravě především na potřeby cílové skupiny, můžeme vymyslet nadstandardní aktivity. Není-li naše vnitřní ekonomická situace dobrá, zaměřujeme se především na zajištění chodu organizace, tedy na zajištění režijních nákladů, které jsou s aktivitami spojeny. Vnější ekonomika nás ovlivňuje rovněž. Musí-li se lidé starat primárně o své základní potřeby, je velký problém získávat finanční prostředky od drobných dárců. Stejně tak vznikne-li v blízkém okolí nový podnik, zaměstnávající hodně občanů, je předpoklad, že se zvýší jejich ekonomická situace, získají jistotu a budou schopni a ochotni přispívat.

25 E efektivita, ekonomika Vnější ekonomickou situaci zjistíme při A analýze a to prostřednictvím PEST analýzy. PEST analýza hodnotí, jaká situace je v: Politice Ekonomice Společnosti Technologii Efektivita našeho projektu je rovněž jednou z klíčových oblastí při hodnocení vašeho projektu donátorem. Buďte si jisti, že hodnotitel vezme kalkulačku a spočítá si náklady na jednoho klienta, žáka, pedagoga. Projekt nepíšete jen vy. Stejné cílové skupiny a stejné aktivity můžete mít mnohem dražší než-li jiná organizace.

26 F finance, fundraising Finance a financování projektů je důvod, proč projekty píšeme. Chceme zajistit naše aktivity, naše služby. V Z se dozvíme, jaké zdroje pro naše financování využíváme a jaké další zdroje existují. Abychom zajistili dostatečné financování naší organizace a tím i našich aktivit či služeb, je nezbytné především u organizací se třemi a více zaměstnanci plánovat také financování. Realizovat tzv. fundraisingovou strategii. Co je fundraisingová strategie? Musíme zjistit, zda jsme schopni a ochotni růstu, či chceme zůstat ve stejném stavu jak financování, tak služeb jako doposud. K tomuto účelu nám slouží jedna ze základních marketingových analýz a to Ansoffova matice.

27 F finance, fundraising Tato pomůcka umožňuje zvážit způsoby rozvoje nových cílových skupin a používání nových techniky. Techniky se umisťují na vodorovnou osu a cílové skupiny na osu svislou. Možnosti se tak rozdělí na: Pokračování: dále využíváte stávající techniky pro stávající cílové skupiny /tedy stejné služby, stejné aktivity/ Rozvoj trhu: rozvíjíte nové cílové skupiny s použitím stávajících technik /např. rozšíření programu na další cílové skupiny/ Rozvoj produktu: rozvíjíte nové metody a techniky získávání peněz od stávajících cílových skupin /např. žádost určená určité skupině příznivců, která se zaměřuje na odkazy/ Diverzifikace: rozvíjíte fundrasingové metody, které zahrnou nové cílové skupiny a nové techniky. Tato možnost představuje největší riziko, protože využívá nevyzkoušené techniky, které mají organizaci přivést nové příznivce.

28 F finance, fundraising Po určení, kam se chce naše organizace ubírat, budeme schopni stanovit, zda budeme potřebovat finanční prostředky na rozvoj, či jen na udržení současných aktivit /samozřejmě s přihlédnutím k ekonomickému vývoji daně apod./. Při přípravě projektu tedy máme jasno, na jaké aktivity finančních prostředky potřebujeme na rozvoj organizace či aktivit či na zajištění stávajících aktivit, služeb a činnosti organizace. Na základě tohoto zjištění bude náš projekt také E efektivní.

29 G gró projektu, aktivity Hlavní součástí projektu jsou vaše aktivity, tedy to, čím chcete projekt naplnit a jakými cestami půjdete pro zlepšení situace cílové skupiny. Rozhodněte se, kolik aktivit ve vztahu k rozpočtu a možnostem vaší organizace jste schopni zrealizovat. Vyberte tři až pět hlavních aktivit, které rozpracujte. Nezapomeňte, že jednotlivé aktivity by na sebe měly navazovat a velmi úzce souviset s rozpočtem. Aktivity, které nejsou uvedeny v rozpočtu, byste vůbec neměli realizovat. Rozpočet je navázán na aktivity a aktivity bez souvislosti s rozpočtem jsou nesmyslné a donátor vám je neuzná. Při přípravě aktivit pracujte s týmem, který máte k dispozici. Předimenzované množství aktivit, které nebude tým schopen zrealizovat, vám připraví nejednu bezesnou noc. Více o týmu v T. Při přípravě projektu se VŽDY řiďte příručkou pro žadatele /ale i příručkou pro příjemce/, která jasně stanoví, jaké aktivity jsou v rámci výzvy možné, s jakými finančními prostředky můžete počítat a KDY.

30 H - harmonogram Harmonogram projektu je zhodnocení kdy, v jakých časových úsecích a jak dlouho budou vaše aktivity projektu trvat. Při přípravě projektu využijte nejen své zkušenosti a znalosti v odhadu plánování času, ale také metody, které vám v konkrétním plánování pomohou. V evropských projektech je změna harmonogramu projektu nepodstatnou změnou v případě, že pouze přesouváte měsíce realizace. Jakékoli zkrácení či prodlužování aktivit je závažnou změnou projektu, kterou musíte mít předem schválenu poskytovatelem dotace. Zahájení projektu je v první fázi váš kvalifikovaný odhad. Jestliže např. je výzva vyhlášena v listopadu, je zapotřebí počítat se schvalovacím procesem cca půlročním. Nejzazší bod ukončení projektu a specifické podmínky pro projekty příhraniční spolupráce jsou uvedeny ve výzvě a v Příručce pro žadatele.

31 Ch - charakteristika Někteří donátoři chtějí také vyplnit kolonku Charakteristika projektu. Není to totéž, jako již zmíněná anotace /což je prosté shrnutí projektu/. Charakteristika projektu více rozpracovává jak cíle projektu, tak cílové skupiny a aktivity a dopady na cílovou skupinu.

32 I inovace, inovativnost projektu V evropských projektech a nejen v nich se objevuje také požadavek na prokázání inovativnosti projektu. Tedy jak se váš projekt liší od ostatních, čím je nový, co přináší pro cílovou skupinu, v čem jsou jeho hlavní výhody. Inovativnost projektu se velmi těžce stanovuje v případě, že nemáte dostatečně provedeno A tedy analýzu. V analýze totiž nejen že hodnotíte, jak váš projekt souvisí s jednotlivými dokumenty kraje, města či ČR a jak přispěje ke zlepšení situace cílové skupiny, ale také jaké jiné projekty a aktivity ve vámi řešené oblasti již existují, jsou v realizaci a přispívají potřebám cílové skupiny. Přehled o dalších projektech v daném tématu je klíčový proto, aby se vám případně nestalo, že se váš projekt bude dublovat s jiným a budete mít jak problém se zajištěním indikátorů, tak naplněním aktivit /více v oddílu R rizika/.

33 J - jiskra Jiskra. Domníváte se, že jiskra není při přípravě projektů důležitá? Není tomu tak. Hodnotitel /tedy zkušený hodnotitel/ velmi rychle pozná, zda ten, kdo projekt připravil, mu také věří. Samozřejmě, že projekt musí splňovat všechny formální náležitosti, aby byl podpořen, ale ono jiskření, zaujetí pro věc, potřeba projektu pro zlepšení situace cílové skupiny, je zřejmé a nezbytné. Jiskra velmi úzce souvisí s O tedy s myšlenkou, nápadem.

34 K - komunikace Komunikace v rámci celého projektu můžeme rozdělit do tří oblastí. Komunikace s donátorem Komunikace uvnitř realizace projektu, tedy v týmu Komunikace navenek tedy propagace, publicita

35 K - komunikace Prosím nespoléhejte se pouze na komunikaci ve smyslu předkládání průběžných či závěrečných zpráv a vyúčtování. To nestačí. Posílejte pozvánky na akce. Nejste-li si jisti, zda postupujete v rámci projektu správně, kontaktujte poskytovatele dotace. Ptejte se včas, dokud problém nenaroste do rozměrů, kdy se již nedá řešit. Nikdo není neomylný, stát se může cokoli. Uděláte li nějakou chybu, řešte ji ihned. Zavolejte, omluvte se a ihned svou chybu napravte. U evropských projektů, když nedodáte svou průběžnou zprávu včas, poskytovatel vás může nahlásit na finanční úřad pro porušení rozpočtové kázně.a. U projektů přeshraniční spolupráce je ve spolupráci s CRR sestaven a schválen harmonogram monitorovacích období s termíny předložení monitorovacích zpráv a příjemce dotace jej musí dodržovat. V případě, že tak neučiní, následují sankce. Toto se vás však bude týkat až ve chvíli, kdy váš projekt bude schválen.

36 K - komunikace Pravidelné schůzky týmu při realizaci projektu jsou velmi důležité. Tam totiž probíhá vnitřní evaluace projektu. Jsou aktivity skutečně realizovány dle harmonogramu a rozpočtu? Všichni pracovníci vědí, co mají dělat v následujícím období? Ošetřujete riziko nedostatečných nebo zkreslených informací a zároveň můžete včas řešit případné interpersonální problémy.

37 K - komunikace Komunikace navenek Projekt, o kterém se nemluví, je mrtvý projekt. Nejen, že musíte informovat vaši cílovou skupinu, že pro ni vyvíjíte nějakou činnost. Musíte také informovat veřejnost, partnery, spolupracovníky a média. Efektivní komunikace s médii je uvedena v teoretické části tohoto materiálu. V evropských projektech je samostatně uvedena tzv. publicita, která je povinná a musíte ji dodržet. Nepodceňujte její realizaci. Může se vám stát, že díky porušení pravidel publicity vám nebudou uznány náklady na realizaci projektu.

38 L - ladění Ladění má rovněž několik rozměrů. Jednak je to ladění týmu při přípravě projektu, tedy schopnost mít společné vize a cíle, proč ten který projekt chceme připravovat a následně realizovat. Druhý rozměr ladění je vychytávání nedostatečností v připravovaném projektu. Ten, kdo projekt připravuje, by jej měl nechat přečíst jak svým kolegům, tak lidem z cílové skupiny určitě se nějaký příznivec vaší organizace najde. Pochopí-li on, oč vám v projektu jde, máte vyhráno. Často totiž jednáme v psaní projektů s tzv. pracovní slepotou. Upadáme do klišé, do terminologie nám známé, ale pro okolní svět nepochopitelné.

39 L - ladění Ladění má rovněž několik rozměrů. Jednak je to ladění týmu při přípravě projektu, tedy schopnost mít společné vize a cíle, proč ten který projekt chceme připravovat a následně realizovat. Druhý rozměr ladění je vychytávání nedostatečností v připravovaném projektu. Ten, kdo projekt připravuje, by jej měl nechat přečíst jak svým kolegům, tak lidem z cílové skupiny určitě se nějaký příznivec vaší organizace najde. Pochopí-li on, oč vám v projektu jde, máte vyhráno. Často totiž jednáme v psaní projektů s tzv. pracovní slepotou. Upadáme do klišé, do terminologie nám známé, ale pro okolní svět nepochopitelné. Třetí rozměr jsou chyby. Gramatické, stylistické v obou případech neakceptovatelné. Jak máme věřit projektu, který si sám žadatel po sobě ani nepřečetl? Jak máme věřit, že bude schopen projekt dobře realizovat, když si s jeho přípravou dal tak malou práci? Tuto otázku si hodnotitel zcela jistě položí.

40 M - metodika Jakou metodiku při přípravě projektu zvolíte, je na vás. Co ale zcela jistě nesmíte podcenit, jsou základní principy a metody při přípravě a následné realizaci projektu. Možné metodické postupy u jednotlivých částí přípravy projektu: Analýza SWOT analýzy, PEST analýza, dotazníkové šetření, strukturované rozhovory s cílovou skupinou, analýza trhu, marketingová analýza

41 M - metodika Příprava projektu Logický rámec, Hierarchická dekompozice činností, Ganttův diagram Rizika Analýza rizik, zhodnocení možného a nepravděpodobného rizika Rozpočet Situace v organizaci růst, rozvoj, stagnace /využití obdoby Ansoffovy matice nebo strategického plánování v organizaci/, analýza trhu ceny v místě obvyklé, srovnání cen jednotlivých poskytovatelů služeb či aktivit, určení cash flow - schopnost ufinancovat projekt při snížení rozpočtu ze strany donátora

42 M - metodika Realizace projektu Metoda projektového řízení Komunikace, publicita analýza médií stanovení komunikační strategie

43 Novátorství Novátorství úzce souvisí s I /inovace/. Buďte velmi opatrní při projektu, který je zcela nový, nevyzkoušený, bez dostupných zpětných vazeb. Neznamená to, že do takového projektu tzv. nemáte jít, naopak. Ale o to více musíte věnovat čas analýzám ve všech oblastech a to i zdrojů možných pro jeho další financování. V případě, že chcete v rámci projektu realizovat zcela nový produkt či aktivitu, doporučujeme zpracovat také marketingovou strategii. Více o marketingu v teoretické části materiálu.

44 O O neboli myšlenka Znáte to. Dlouho přemýšlíte. Víte, co by bylo zapotřebí udělat. Jen chybí nápad. Myšlenka. Impuls. A pak se probudíte uprostřed noci a je to tady. Na myšlence nelze projekt tedy dobrý a životaschopný projekt postavit. Ale myšlenky, nové nápady, mohou být jen na některou část projektu. A přesto jsou nesmírně důležité, neboť rázem staví projektu do zcela nového světla. A je to přesně to, co jej následně, při hodnocení hodnotiteli, odlišuje od šedi všech podobných projektů. Problémem aplikace myšlenky do projektu bývá to, že ji velmi těžce popisujeme. Jak například popsat to, že v rámci vzdělávacích materiálů zaměřených na komunikační a prezentační dovednosti vznikne multimediální CD, jehož součástí bude kreslená figurka průvodce a budete mít možnost získat ihned zpětnou vazbu, zda vaše odpověď byla správná či nikoli. Máte to v hlavě. Figurku vidíte. Vidíte, jak bude uživatel pracovat. Ale popis je velmi složitý. Pokuste se o to. Opravdu může myšlenka posunout váš projekt v hodnocení na vyšší úroveň.

45 P plánování, partnerství Plánování projektu je zcela nezbytné, bez dostatečně naplánovaného projektu není možné jej pak dobře zrealizovat. Plánování je věnována celá kapitola v teoretické části tohoto materiálu. Nicméně alespoň několik poznámek: Neplánujte projekt sami, spoléhejte se na interaktivou vašich spolupracovníků. Využijte metody brainstormingu pro získání co největšího množství nápadů a myšlenek kolegů. Zvláštní pozornost věnujte plánování rozpočtu, stejně tak jako rolí v týmu a souhlasu kolegů s jejich zařazením v týmu. Definujte všechna rizika, která by mohla ohrozit realizaci projektu. U projektů financovaných z EU pak především cash flow nebo-li schopnost předfinancovat projekty z vlastních zdrojů /u projektu cca 3 mil. budete potřebovat cca 300 tis. volných finančních prostředků/.

46 P plánování, partnerství Partnerství Projektové partnerství je uplatňováno při přípravě a samotné realizaci projektů financovaných z EU. V současné době již partnerství ve většině projektů není bonifikováno, na rozdíl od OPPS. Tady je partnerství naopak zcela nezbytné, přihlíží se také, zda je partnerství dlouhodobé, krátkodobé, jak je v projektu popsáno či zda se jedná pouze o partnerství pro partnerství. Výhody projektového partnerství: Rozložení finančních rizik Rozložení práce mezi žadatele a partnera Větší zásah regionální či dopad na cílovou skupinu

47 P plánování, partnerství Nevýhody projektového partnerství: Mnohem větší administrativní náročnost na žadatele /schůzky týmu včetně partnera, kontrola plnění úkolů partnera, kontrola výkazů práce apod./. Ohrožení neuskutečnění některých aktivit projektu z důvodu selhání partnera. Při samotné realizaci projektu pak musí být zpracována a podepsána Partnerská smlouva, která jasně definuje postavení partnera, jeho roli v týmu a v celém projektu včetně zodpovědností, podmínek partnerství apod.

48 P plánování, partnerství Definice partnerství, podmínky partnerství z Příručky pro žadatele. Partner musí splňovat stejné podmínky dané příslušnou výzvou jako žadatel. společná příprava projektu s partnerem z druhého státu Společná příprava spočívá v tom, že partneři z obou zemí se podílejí na plánování projektu. Partneři účastní se v celém procesu přípravy projektu od vzniku projektové ideje až po předložení projektové žádosti včetně harmonogramu přípravy. společná realizace projektu s partnerem z druhého státu Na realizaci cílů projektu se podílejí partneři z obou stran hranice. Projekt má vypracován společný plán aktivit včetně doplňujícího se harmonogramu a je společně propagován. Společné aktivity spolu souvisí z časového i věcného hlediska.

49 P plánování, partnerství společný personál Společný personál se pro obě strany podílí na podstatných aktivitách projektu, např. projektoví manažeři pověření partnery z obou zemí tvoří společný tým mající pravidla spolupráce jmenují vedoucího týmu, určí pravidla komunikace a setkávání apod. Tento tým realizuje projekt po celou dobu jeho realizace společně. společné financování projektu oběma stranami Společné financování je splněno za předpokladu, že podíl partnerů z druhého státu je ve výši min. 1% z celkových způsobilých výdajů projektu.

50 R - rozpočet Rozpočet MUSÍ VŽDY SOUVISET S AKTIVITAMI, UVEDENÝMI V POPISU PROJEKTU Rozpočtu projektu věnujte maximální pozornost, vyhnete se tak problémům s vyúčtováním Vždy postupujte při přípravě rozpočtu z reálných cen, nepoužívejte nikdy metodu nasliněného prstu

51 R - rozpočet Osobní náklady Do osobních nákladů dáváme všechny pracovní poměry na základě smlouvy tedy zaměstnanci na stálý pracovní poměr a zaměstnanci na dohody konané mimo pracovní poměr /tedy DPP a DPČ/. Nikdy se nepatří ti, kdož vám vystaví za svou práci fakturu. Jedná se o službu a patří do položky služby.

52 R - rozpočet Materiálové náklady Do této kapitoly zjednodušeně patří to, co si tzv. můžete osahat. Jakýkoli spotřební materiál kancelářské potřeby, tiskárny, cartridge, materiál pro kroužky apod. /není-li v rozpočtu projektu samostatně kapitola zařízení a vybavení/. Nemateriálové náklady Do této kapitoly opět zjednodušeně uvádíte to, co si nemůžete osahat, ale je to zapotřebí k realizaci projektu. Tedy náklady na elektřinu. Internet, vodné, stočné apod. POZOR: v evropských projektech jsou tyto náklady /materiálové i nemateriálové/ již ve většině případů součástí tzv. nepřímých nákladů.

53 R - rozpočet Zařízení a vybavení Do této kapitoly patří veškeré zařízení a vybavení, které v rámci projektu budete nakupovat. A samozřejmě v rozpočtu poskytovatele je tato kapitola uvedena samostatně. POZOR: právě tato kapitola bývá často předimenzována finančně, přičemž nemá souvislost s aktivitami projektu. Chápeme, že si chcete zafinancovat tiskárny a počítače a televize a DVD, ale nesouvisí-li tento nákup s aktivitami, hodnotitel vám je stejně z rozpočtu vyškrtne.

54 R - rozpočet Služby Do této kapitoly patří všechny náklady, kdy si na základě objednávky objednáte službu či činnost a následně obdržíte fakturu. Mějte na paměti, že v rámci evropských projektů je možno na služby použít max. 49% přímých nákladů. POZOR: dejte se pozor na tzv. zdvojování např. v osobních nákladech uvedena účetní a stejně tak v externích službách.

55 S - spolupráce Kromě partnerů projektu /viz P/ se na projektu podílí také řada dalších spolupracovníků, kteří projekt mohou ovlivnit ať již pozitivně či negativně. Při přípravě projektu tedy nesmíme zapomenout rovněž na analýzu možných spolupracovníků, spolupracujících organizací či institucí, kteří nám více či méně mohou v projektu pomoci. Máme-li např. dlouhodobou spolupráci s grafikem či grafickým studiem, víme, jaké jsou ceny, jaké jsou dodací lhůty propagačních materiálů i jak vypadá výsledný produkt. Stejně tak v případě přípravy konference, kterou budeme realizovat tzv. na klíč /čili externí služba na fakturu/ ve stejných prostorách, jako dříve, víme, co od prostor můžeme očekávat a tak nás nepřekvapí požadavky dodavatele. Při dlouhodobé spolupráci je navíc obvyklé, že takovéto spolupracující organizace nám vychází vstříc a jsou schopni i slevit z obvyklých nákladů. Je proto velmi dobré vést databázi spolupracujících subjektů a pracovat s nimi i mimo období, ve kterém realizujeme projekt..

56 T - tým Výběr týmu pro realizaci projektu je rovněž klíčový. Abychom mohli kvalitně realizovat připravený projekt, potřebujeme vybrat dobré členy týmu, kteří budou společně sdílet vizi a cíle projektu. V projektovém týmu bývá obvykle: Manažer /vedoucí projektu/, který má na starosti řízení projektu, řízení lidí apod., koordinátor /asistent projektu/, který má na starosti technicko-organizační zajištění projektu, účetní /finanční manažer/, který řídí finanční stránku projektu, případně účtuje projekt.

57 V - vyúčtování Přestože vyúčtování se vás bude týkat až v případě, že váš projekt bude podpořen, většina donátorů již má k dispozici dokumenty, které vám říkají, jak následné vyúčtování bude probíhat. Seznamte se s tím. Ušetříte si čas při zjišťování až v samotné realizaci a zároveň podle podmínek vyúčtování budete moci lépe zacílit a upravit i váš rozpočet.

58 W vítězné vyhodnocení Vítězné vyhodnocení je především o motivaci a pochvale všech zúčastněných, kteří se na přípravě vašeho projektu podíleli. Nezapomeňte všem poděkovat. A pak vám nezbývá, než čekat. Dle různých donátorů různou dobu. Např. u projektů financovaných z EU i půl roku, než budete znát výsledek vašeho snažení. Ale pokud dotaci obdržíte, tím nic nekončí. Naopak začíná. Uvědomme si, že vezmeme-li jeden den, tedy 24 hodin, jako celý projektový cyklus /tedy příprava a následná realizace projektu/, zpracování projektu tvoří jen 2 hodiny z celkového času. Ten zbývající je na kvalitní řízení projektu.

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ SF 2007 2013 ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY Tato publikace vznikla v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je spolufi nancována z prostředků

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská univerzita v

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu vést malý projektový tým, členům týmu předávat to, co umí

dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu vést malý projektový tým, členům týmu předávat to, co umí 5 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 5.1 Cíle dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu základní dovednosti pro řízení menších projektů pojmenovat kvalitativní znaky projektu vést

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

MANUÁL ŽADATELE O GRANT

MANUÁL ŽADATELE O GRANT MANUÁL ŽADATELE O GRANT Pro PS Granty zpracoval Martin Veselý Červenec 2014 Obsah 1. Zaměření projektu 3 1.1. Základní otázky 3 1.2. Příklad, jak formulovat projektový záměr 3 1.3. Formální náležitosti

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více