ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01.09.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné."

Transkript

1 ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva, František Drs, MUDr. Josef Liškař, Mgr. Jiřina Vichrová, František Mládek, Jiří Tomšík, Mgr. Jaroslav Říha. Hosté: 12 občanů Deštné Omluveni: Bc. Vilma Szutová, Ing. Antonín Stára Zapisovatel: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík, Stanislav Šimeček Zasedání zastupitelstva města zahájil místostarosta Drs přivítáním zastupitelů a hostů a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno sedm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu pí Pavly Píglové. Návrh programu jednání: 1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 2. Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 3. Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp Schválení smlouvy autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná 5. Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) 9. Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS 10. Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky 12. Výše nájmu v nebytových prostorách 13. Pronájem nebytového prostoru v čp Pravidla pro pronájem bytů 15. Způsob inzerce na www stránkách 16. Rozpočtové změny č. 4/ Územní plán informace z jednání 18. Projednání žádosti p. J. Hořkého 19. Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) 20. Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Zpráva kontrolního výboru 22. Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na intenzifikaci ČOV 23. Různé Zapisovatelem dnešního zasedání byla místostarostou jmenována paní Pavla Píglová.

2 Jako ověřovatele zápisu byli navrženi ke schválení zastupitelé Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Tomšík, Šimeček). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o programu jako celku: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh programu byl schválen. Bod 1. programu Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se projektu s názvem Deštná, kabel NN (2 RD Jílek, Foist) na pozemku parc. č zapsané na LV č v k. ú. Deštná. Příloha č. 1 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/1. Bod 2. programu Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice na zajištění rezervovaného příkonu na odběrné místo Příloha č. 2 (5 listů). Místostarosta Drs od má začít stavba intenzifikace ČOV, kde potřebujeme mít větší příkon. E. ON vyhotovil smlouvu, kterou musíme schválit, na realizaci akce mají deset měsíců. Náš finanční podíl je ,- Kč, který budeme platit ve dvou splátkách. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/2.

3 Bod 3. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 9 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 3 (1 list). Místostarosta Drs k rozvázal pan Vrána smlouvu, nájemce tam v současné době není a elektroměr přechází zpět pod město. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/3. Bod 4. programu Schválení smlouvy Autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o dílo č / na autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice. Příloha č. 4 (2 listy). Místostarosta Drs autorský dozor si ohlídá všechny náležitosti přesně tak jak jsou zakresleny, jakákoliv jiná úprava je nemožná. Vykonají tak deset návštěv, projektant ohlídá výkresové náležitosti a bude spolupracovat se stavebním dozorem. Z hlediska budoucnosti bychom měli mít jistotu, že vše proběhlo tak jak mělo. Oni dají garanci na to, že je vše v souladu z pohledu projektanta. Zkontroluje např. limity ze strany životního prostředí. Zastupitel Mládek teď chtějí uzavřít smlouvu? Mají tam nějakou částku? Místostarosta Drs 57. tis. Kč za rok, počítá tak 10 návštěv. Zastupitel Mládek to je i z důvodu toho, abychom třeba nemuseli vracet dotaci? Místostarosta Drs ano. Chci to pohlídat ze všech stran. Upozorňuji na to, že to není odečitatelná částka z dotace. Občan Janota za to ručí projektant, po spuštění čističky? Místostarosta Drs ano, oni si za to ručí. Dávají nám garanci 60 měsíců i když běžné jsou 2 roky. Swietelsky ručí za stavební záležitosti. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/4. Bod 5. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp. 252

4 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 5 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh na usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/5. Bod 6. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 6 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/6. Bod 7. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 7 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/7. Bod 8. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 61 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 8 (1 list).

5 Místostarosta Drs je to stejný případ jako v čp. 9. Teď tam není žádný nájemce, proto elektroměr přechází na Město Deštná. Teď opravujeme tento byt na vlastní náklady a až bude použitelný, budeme ho znovu pronajímat. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/8. Bod 9. programu Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: Program je úložištěm elektronických dokumentů a cena pronájmu programu je pro rok ,- bez DPH. Příloha č. 9 (1 list). Místostarosta Drs v současné době je výhodnější mít tuto smlouvu a program v pronájmu, než, abychom ho sami kupovali. Město Jindřichův Hradec mělo mít vlastní úložiště, ale bohužel se tak nestalo. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/9. Bod 10. programu Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp. 61 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 10 (1 list). Místostarosta Drs paní Nováková dala výpověď z nájmu bytu a garáž si chce dočasně ponechat. Zastupitel Šimeček mě se to moc nelíbí, ten byt tak ztrácí na ceně, další nájemník je o garáž ochuzen. Zastupitel Liškař kvalita bytu je stejná, ať už je s garáží nebo bez. Místostarosta Drs ta garáž k bytu nepatří a nikdy nepatřila. Původně se pronajímal jen byt. Tu garáž může mít pronajmutou úplně kdokoliv. Navíc to není garáž, ale skladiště, autem se tam zajet nedá. Zastupitel Šimeček tohle je vysvětlení, ale může se stát, že budoucí nájemník bude chtít k bytu tohle skladiště. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od

6 do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 6 (Drs, Vichrová, Liškař, Tomšík, Říha, Mládek), proti 1 (Šimeček), zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/10. Bod 11. programu Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky Místostarosta předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: Příloha č. 11 (5 listů). Místostarosta Drs je to firma, která se zaměřuje na spočítání všech odběrných míst kolik bychom za město ušetřili. Smlouva je složitá, ale hlavně drahá. Ušetřili bychom podle nich asi 115. tis. Kč. Firma by si vzala asi 25% z této uspořené částky, což je pětina. Nemyslím si, že by to bylo až tak výhodné. Je tam vypsána spousta pokut. Působí to velmi nevýhodně, nedůvěryhodně a celkově v náš neprospěch. Já se nechci teď do něčeho pouštět a pak to nechat řešit další zastupitelstvo. Technik města P. Kučera je s tím spousta práce a účinek nebude takový. Ta smlouva je špatná, taky se mi nelíbila. Je to jen nastřelená částka, protože viděli jen kopie faktur a ne samotné budovy. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/11. Bod 12. programu Výše nájmu v nebytových prostorách Místostarosta informoval zastupitele o současné výši nájmu v bytech 300,- Kč á m 2 a za nájem skladů 250,- Kč á m 2. Navrhuje do budoucna zvýšit nájemné ve zdravotnických zařízeních, při kulturně společenských a vzdělávacích akcích na 500,- Kč á m 2. Místostarosta Drs zdá se mi to strašně málo. A je třeba rozlišovat věci obchodního charakteru a věci, které jsou pro město důležité. Hlavně nemůžou mít stejný nájem pořád několik let. Ve zdravotnických zařízeních bych si představoval 500,- Kč za m 2 ročně. U obchodních prostor bych postupoval individuálně. Např. v čp. 9 bychom chtěli 2.000,- Kč měsíčně. Nelíbí se mi, že občas přijede přijede obchodník do KD, nebo na náměstí a zaplatí nám sotva 500,- Kč. Když bude platit nájemné měsíčně, tak na tom alespoň něco vyděláme a peníze budou jisté. Něco jiného je pouť, tu u nás určitě chceme. Zastupitel Šimeček to je velice správné, to říkám za všechny místní podnikatele. Na čp. 9 chceme, aby se tu prodávalo po celý rok. Jak ten obchodník v kamenném obchodě to má ustát, když si sem pouštíme kdejaké obchodníky třeba s botama, nebo zeleninou. Jak si má potom vydělat normální podnikatel? Je to diskriminace.v márnici platí nájemce řádně nájem a co na

7 to pak říká, když tu má 2x v týdně pokoutní prodavače s oblečením. Měli bychom za veřejné prostranství nasadit vysoké nájemné, aby si vydělali normální podnikatelé. Místostarosta Drs ta myšlenka se mi líbí. Z márnice jsou peníze jisté. Pokoutní obchodníci nezaplatí skoro nic a odjedou. Účetní města D. Šašek v tom případě se bude muset změnit vyhláška města. Místostarosta Drs to je opravdu dobrý nápad, ale to už bude muset přejít na další zastupitele. Ještě se u toho bude muset přesně vymezit prostor, kde přesně obchodníci budou. Občan Janota tak jen upozorňuji na pouť, p. Němeček měl opět skákací hrad půl metru od hasičárny a zabránil by nám výjezdu! Němeček za to ručí a nedodržel to. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo Bod 13. programu Pronájem nebytového prostoru v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se žádostí pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: o pronájem nebytového prostoru v Deštné čp. 9. Příloha č. 12 (3 listy). Místostarosta Drs měli jsme tu původně tři zájemce, v současné době je aktuální už jen jeden. Měl bych návrh mu pronajmout tyto prostory za 2000,- Kč měsíčně. Technik města P. Kučera původní nájem byl dost nízký. Zastupitel Šimeček na jak dlouho to bude? Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/12. Bod 14. programu Pravidla pro pronájem bytů Místostarosta Drs znovu informoval zastupitele o současné situaci v městských bytech a nutnosti vypracovat nová pravidla pro pronájem bytů. Zároveň přečetl nově vypracovaná pravidla panem P. Kučerou. Zastupitel Říha chybí mi tam, že přednost bude mít žadatel, který bude mít děti k povinné školní docházce. Jednou z podmínek získání bytu by bylo dát děti do ZŠ Deštná. Místostarosta Drs s tím já nesouhlasím. Zastupitel Říha jestli tomu dobře rozumím budeme tu mít jednu rodinu podnikatelů, bez dětí a proti tomu rodinu se třemi dětmi a vyhraje to rodina podnikatelů, kteří budou moct více platit? Rozumím tomu dobře? Místostarosta Drs ano i to je možné. Zastupitel Šimeček bod 3 je zavádějící. Technik města P. Kučera ale tento bod platí i momentálně teď. Zastupitel Šimeček já bych doplnil, že mají přednost rodiny s dětmi, které budou docházet do ZŠ Deštné, tedy po dobu trvání nájmu. Občanka Bőhmová aby to nebylo diskriminační.

8 Místostarosta Drs - to je diskriminační. Já bych se do toho vůbec nepouštěl. Technik města P. Kučera pokud budeme mít veřejnou soutěž, tak tam je rozhodující cena. Místostarosta Drs dám příklad, rekonstruujeme na vlastní náklady byt v čp. 61, je to nádherný velký byt. Musíme z něho potom vydělávat. Může se stát, že sem přijde člověk a nabídne za něj třeba 20. tis. Kč. Já pak budu řešit, jestli tam dám matku s dítětem za 4. tis. Kč, nebo podnikatele za 20. tis. Kč? Zastupitel Šimeček a jak se rozhodneš, když obě rodiny nabídnou 7. tis. Kč a jedna z rodin bude mít dítě jedno a druhá tři děti? Místostarosta Drs tak to je jasné. V tom bytě není sociální bydlení. Město bude požadovat minimálně 7. tis. Kč. Vyhlásíme veřejnou soutěž, třeba po celých Jižních Čechách a někdo může nabídnout i 20. tis. To je teorie. Zastupitel Mládek- v těch částkách bude naprosto minimální střet. Občan Janota podmínky veřejné soutěže jsou takové. Je minimální šance, že se najdou dvě stejné nabídky. Zastupitel Šimeček ale odstavec o dětech by se tam přece měl dát lehce zanést. Občan Janota vy pořád mícháte dvě věci najednou. Technik města P. Kučera u veřejné soutěže budou ještě ty podmínky upřesněny. Místostarosta Drs stačí si přečíst vývěsku Městského úřadu Jindřichův Hradec. Tam je to zcela jasně a přesně napsané. Technik města P. Kučera může se na vývěsku dát jen jedna věc, např. teď zrovna přidělujeme byty a specifikují se podmínky přidělení ke každému bytu konkrétně. Účetní města D. Šašek na každý byt se bude dělat individuální výběrové řízení. Návrh na usnesení 1: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku Návrh na usnesení 2: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž. Hlasování o návrhu 1 a 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/13. Bod 15. programu Způsob inzerce na www stránkách Místostarosta Drs informoval zastupitele o možnosti zpoplatnit inzerci na webových stránkách města soukromým osobám a podnikatelům. Místostarosta Drs podnikatel si dá na naše www stránky odkaz na své vlastní stránky, nebo si přímo pronajme prostor pro vlastní stránky. Odkaz bych si představoval za 1. tis. Kč + 20% DPH a prostor našich www stránek za 2. tis. Kč + 20% DPH. Nevím zda je to málo, nebo moc, ale někde začít musíme. Zastupitel Šimeček a to budou inzerovat naše firmy nebo cizí? Místostarosta Drs zatím jen místní. Ale to může být za chvíli jinak. Účetní města D. Šašek já to ještě budu konzultovat s p. Slavíkem, zda tam budeme dávat jen odkazy nebo konkrétní a aktuální věci. Místostarosta Drs může tam být jen odkaz, někdo má např. keramickou dílnu v Děbolíně a dá si tam odkaz na keramiku za 1. tis. Kč. Nebo si tam já Drs vyhradím prostor na celou firmu a bude to za 2.tis. Kč. Zastupitel Šimeček já bych to udělal obráceně. Pro podnikatele v Deštné za 1. tis., dával bych přednost místním.

9 Místostarosta Drs když je tam jen odkaz, tak to náš server nezatěžuje. A když chce někdo prostor, tak za to místo musí zaplatit. Je to o obchodě, o službě, je to komerční záležitost. Jsou tam užitečné, prospěšné informace. Zatím nevíme kolik toho prostoru na stránkách máme, to se musí zjistit. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/14. Bod 16. programu Rozpočtové změny č. 4/2010 Místostarosta Drs dal slovo účetnímu města panu Šaškovi a ten seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č. 4/2010. Příloha č. 15 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočtové změny č. 4/2010 a pověřuje účetního města zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/15. Bod 17. programu Územní plán informace z jednání Místostarosta Drs informoval zastupitele o proběhlém jednání o Územním plánu Deštná na Městském řadě v Jindřichově Hradci, kde byli zástupci města Deštná F. Drs, P. Kučera, Bc. V. Szutová, odbor životního prostředí Jindřichův Hradec a odbor výstavby a územního plánování Jindřichův Hradec. Místostarosta Drs projednávaly se body, které jsem jim my vytýkali. Např. nechtěli jsme dělit pozemky do etapizací, to nám teď napadal Pozemkový fond. Asi nám ta etapizace vadit v ničem nebude. Životní prostředí napsalo vyjádření, že nedovolí Deštné jakoukoliv stavbu, kterou by nebylo možno připojit na ČOV. Navíc, když teď novou čističku stavíme a ještě za státní peníze. Pokud bychom si my stáli pořád za svými připomínkami a oni taky tak by neplatil žádný územní plán a všechno plánování a kreslení by začalo znovu. To znamená, že obě strany budou muset udělat ústupky. Mě by se např. líbilo, abychom měli zvlášť splaškovou a dešťovou kanalizaci. Jenže současná čistička to není schopna čistit. A na kanalizaci nemáme prostředky. Sečteme li všechny plochy, kde by se mohlo stavět je jich strašně moc. Teď si nemůžeme dovolit stavět nikde. Dovolí nám zastavět 25% území, které máme navrženo k zástavbě rodinných domů a oni nám povolí odpadní jímku, nebo pokud bude možnost samostatnou čističku. Až bude hotová kanalizace, má stavebník povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. Pro tuto chvíli nám bohatě stačí, když můžeme zastavět 25 % území. Druhá stránka je, že za město se vždycky budeme muset vyjadřovat ke každé stavbě a každý stavebník bude chtít stavět, kde ho zrovna napadne. Jenže to musí být přístupné místo, hotové komunikace atd. Navíc většinu pozemků zde má několik vlastníků. Stavebník tedy bude muset vykupovat pozemky, domlouvat se i s ostatními stavebníky, zaměřit komunikaci, zakreslit do katastru nemovitostí. Na tohle město nemá peníze. Až poté, kdy město bude vědět kudy povedou sítě a komunikace, pak teprve můžeme dát vyjádření.

10 Zaměření si musí zaplatit sami a to se právě musí dohodnout sami stavebníci, třeba 3 4 najednou. Městský úřad Hradec pak dá povolení a bude se moci stavět. Takhle zatím tedy proběhlo ústní jednání. Teď se to alespoň hnulo. V současné době se zpracovává zápis z tohoto ústního jednání a pak bude veřejné jednání. To už to bude řešit další zastupitelstvo. Ale nebude stavby omezovat alespoň kanalizace. Občan Janota a to se bude stavět z té první, nebo z druhé etapy? Místostarosta Drs z obou Zastupitel Liškař ty parcely jsou zasíťovaný? Místostarosta Drs ne, žádný. O tom tu mluvíme. Všude jsou problémy s tím, že jeden pozemek vlastní několik majitelů. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o jednání na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování o Územním plánu Deštná. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/16. Bod 18. programu Projednání žádosti p. J. Hořkého Místostarosta Drs informoval zastupitele o žádosti p. Josefa Hořkého o zřízení plynového topení v čp Tato žádost se vrátila znovu k jednání z prosince roku Příloha č. 16 (1 list). Technik města P. Kučera p. Hořký bude určitě potřebovat nový rošt do kotle a ten mu pořídit musíme. Místostarosta Drs v prosinci roku 2009 jsme řekli, že na plynofikaci bytu peníze nemáme. Teď peníze opět nemáme. S p. Hořkým bylo předběžně jednáno a na své žádosti netrvá. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje žádost p. J. Hořkého o plynofikaci bytu čp Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/17. Bod 19. programu Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) Místostarosta Drs informoval zastupitele o uvolnění bytu čp. 44 v Základní škole. Zároveň přišla žádost o pronájem tohoto bytu. Příloha č. 17 (1 list). Technik města P. Kučera dnes jsem byt přebral a shodou okolností přišla dnes paní se žádostí o byt v Deštné a byla se na tento byt hned podívat. Zájem o byt má i přesto v jakém je stavu. Je tu pořád problém s plísní a vlhkem. Do budoucna toto musíme podchytit ve smlouvě. Místostarosta Drs chtěl bych tu mít nějaké prověření, stejně jako to dělají ostatní obce. O tom, zda je paní schopna platit nájem atd. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo

11 Bod 20. programu Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok 2010 Místostarosta Drs dal slovo Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten navrhl přesunout tento bod na další jednání zastupitelstva. do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá na další jednání zastupitelstva žádost o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/18. Bod 21. programu Zpráva Kontrolního výboru Místostarosta Drs dal slovo předsedovi Kontrolního výboru Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten přednesl zprávu. Kontrolovaly se doklady od do , celkem 8 jednání zastupitelstev. Příloha č. 18 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/19. Bod 22. programu Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná Místostarosta Drs informoval zastupitele o budoucím podání žádosti na úvěr ve výši 5. mil Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná. Místostarosta Drs dostali jsme dotaci z Ministerstva zemědělství 9,7 mil. Kč a 1,6 mil. Kč z Jihočeského kraje. Rozpočet na čističku je tis. Kč. Procentuelně vyjádřeno dostali jsme nejvíce ze všech obcí. Ne tedy v objemu peněz, ale v procentech. Teď nemůžeme pustit dotaci jen kvůli tomu, že bychom nedosáhli na úvěr. Dostáváme pokuty ze životního prostředí, každý měsíc děláme rozbory vody a to zatěžuje obec neuvěřitelným způsobem. Já jsem předběžně jednal se Spořitelnou. Ten úvěr situuju tak na 15 let. Prvně bychom měli začít splácet peníze státní takže z Ministerstva zemědělství, pak naše a nakonec peníze kraje. Měsíčně by to mohla být částka 88. tis. Kč. Úvěry jsou odečitatelnou položkou. Já obejdu tak 3-4 banky a uděláme výběrové řízení. Nárůst 4% při těch 15 letech dělá u České Spořitelny tis. Kč. Modleme se, abychom na to vůbec dosáhli. To by pak byl problém. Platí se např. i poplatky za sepsání smlouvy atd. Bojím se toho, abychom pak nemuseli dotaci vracet. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná a pověřuje místostarostu k zahájení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/20.

12 Bod 23. programu Různé Do různého nebyl k projednání žádný bod. Na závěr jednání poděkoval místostarosta Drs všem přítomným členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva. Jednání skončilo v hodin. Zapsal: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík. Stanislav Šimeček. Místostarosta města: František Drs..

13 VÝTAH Z USNESENÍ z 55. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01. září 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 950. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci Intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou Smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: Zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku 2006 a zároveň schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž Možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH Rozpočtové změny č. 4/ Spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná.

14 Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í : 965. Žádost o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Zastupitelstvo města z a m í t á : 966. Smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: Žádost p. J. Hořkého o plynofikaci bytu čp Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 968. Informaci o jednání na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování o Územním plánu Deštná Zprávu Kontrolního výboru. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 970. Místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, s.r.o. na projekt Deštná, kabel NN ( 2 RD Jílek, Foist) Místostarostu k podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do

15 980. Místostarostu k podpisu smlouvy s pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec na pronájem obchodu v čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně Účetního města zapracování rozpočtových změn do účetnictví města Místostarostu k zahájení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Zapsala: Pavla Píglová.. Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík... Stanislav Šimeček František Drs

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

ZÁPIS č. 11/11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 30.06.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 11/11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 30.06.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 11/11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 30.06.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

ZÁPIS č. 14/11 z 14. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 15.09.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 14/11 z 14. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 15.09.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 14/11 z 14. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 15.09.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno šest zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

ZÁPIS č. 53/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.06.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 53/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.06.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 53/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.06.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva, František Drs, MUDr. Josef Liškař,

Více

ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné.

ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné. ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva, David Šašek DiS., Ing. Antonín

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 17.10.2016 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 8. 2011 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS č. 22/16 z 22. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:15 hod. na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 22/16 z 22. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:15 hod. na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 22/16 z 22. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 1.7.2016 od 18:15 hod. na Městském úřadě v Deštné Přítomno: 8 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 15.6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů

Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 1. 2. 2016 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19.00 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. května 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 12. 11. 2015 od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 7. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne 14.1.2016. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 19:20 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Novák, Josef

Více

Zápis z. 11 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne od 19,00 hodin

Zápis z. 11 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne od 19,00 hodin OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z. 11 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26. 10. 2016 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 09/11 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 26.05.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 09/11 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 26.05.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 09/11 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 26.05.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 26. 4. 2016 Přítomní: P. Vaňásek, J. Dědina, R. Douda, Ing. Ivana Soldánová, L. Chytra, Mgr. V. Sokolová, Mgr. Lucie Skořepová Omluvení:

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. března 2016 Přítomni : 7/ Vladimír Kubík, Eliška Sedláčková, Mgr. Martin Kozák,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016

Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016 Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla a Marie

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více