ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01.09.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné."

Transkript

1 ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva, František Drs, MUDr. Josef Liškař, Mgr. Jiřina Vichrová, František Mládek, Jiří Tomšík, Mgr. Jaroslav Říha. Hosté: 12 občanů Deštné Omluveni: Bc. Vilma Szutová, Ing. Antonín Stára Zapisovatel: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík, Stanislav Šimeček Zasedání zastupitelstva města zahájil místostarosta Drs přivítáním zastupitelů a hostů a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno sedm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu pí Pavly Píglové. Návrh programu jednání: 1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 2. Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 3. Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp Schválení smlouvy autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná 5. Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) 9. Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS 10. Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky 12. Výše nájmu v nebytových prostorách 13. Pronájem nebytového prostoru v čp Pravidla pro pronájem bytů 15. Způsob inzerce na www stránkách 16. Rozpočtové změny č. 4/ Územní plán informace z jednání 18. Projednání žádosti p. J. Hořkého 19. Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) 20. Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Zpráva kontrolního výboru 22. Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na intenzifikaci ČOV 23. Různé Zapisovatelem dnešního zasedání byla místostarostou jmenována paní Pavla Píglová.

2 Jako ověřovatele zápisu byli navrženi ke schválení zastupitelé Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Tomšík, Šimeček). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o programu jako celku: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh programu byl schválen. Bod 1. programu Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se projektu s názvem Deštná, kabel NN (2 RD Jílek, Foist) na pozemku parc. č zapsané na LV č v k. ú. Deštná. Příloha č. 1 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/1. Bod 2. programu Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice na zajištění rezervovaného příkonu na odběrné místo Příloha č. 2 (5 listů). Místostarosta Drs od má začít stavba intenzifikace ČOV, kde potřebujeme mít větší příkon. E. ON vyhotovil smlouvu, kterou musíme schválit, na realizaci akce mají deset měsíců. Náš finanční podíl je ,- Kč, který budeme platit ve dvou splátkách. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/2.

3 Bod 3. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 9 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 3 (1 list). Místostarosta Drs k rozvázal pan Vrána smlouvu, nájemce tam v současné době není a elektroměr přechází zpět pod město. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/3. Bod 4. programu Schválení smlouvy Autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o dílo č / na autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice. Příloha č. 4 (2 listy). Místostarosta Drs autorský dozor si ohlídá všechny náležitosti přesně tak jak jsou zakresleny, jakákoliv jiná úprava je nemožná. Vykonají tak deset návštěv, projektant ohlídá výkresové náležitosti a bude spolupracovat se stavebním dozorem. Z hlediska budoucnosti bychom měli mít jistotu, že vše proběhlo tak jak mělo. Oni dají garanci na to, že je vše v souladu z pohledu projektanta. Zkontroluje např. limity ze strany životního prostředí. Zastupitel Mládek teď chtějí uzavřít smlouvu? Mají tam nějakou částku? Místostarosta Drs 57. tis. Kč za rok, počítá tak 10 návštěv. Zastupitel Mládek to je i z důvodu toho, abychom třeba nemuseli vracet dotaci? Místostarosta Drs ano. Chci to pohlídat ze všech stran. Upozorňuji na to, že to není odečitatelná částka z dotace. Občan Janota za to ručí projektant, po spuštění čističky? Místostarosta Drs ano, oni si za to ručí. Dávají nám garanci 60 měsíců i když běžné jsou 2 roky. Swietelsky ručí za stavební záležitosti. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/4. Bod 5. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp. 252

4 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 5 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh na usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/5. Bod 6. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 6 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/6. Bod 7. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 7 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/7. Bod 8. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 61 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 8 (1 list).

5 Místostarosta Drs je to stejný případ jako v čp. 9. Teď tam není žádný nájemce, proto elektroměr přechází na Město Deštná. Teď opravujeme tento byt na vlastní náklady a až bude použitelný, budeme ho znovu pronajímat. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/8. Bod 9. programu Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: Program je úložištěm elektronických dokumentů a cena pronájmu programu je pro rok ,- bez DPH. Příloha č. 9 (1 list). Místostarosta Drs v současné době je výhodnější mít tuto smlouvu a program v pronájmu, než, abychom ho sami kupovali. Město Jindřichův Hradec mělo mít vlastní úložiště, ale bohužel se tak nestalo. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/9. Bod 10. programu Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp. 61 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 10 (1 list). Místostarosta Drs paní Nováková dala výpověď z nájmu bytu a garáž si chce dočasně ponechat. Zastupitel Šimeček mě se to moc nelíbí, ten byt tak ztrácí na ceně, další nájemník je o garáž ochuzen. Zastupitel Liškař kvalita bytu je stejná, ať už je s garáží nebo bez. Místostarosta Drs ta garáž k bytu nepatří a nikdy nepatřila. Původně se pronajímal jen byt. Tu garáž může mít pronajmutou úplně kdokoliv. Navíc to není garáž, ale skladiště, autem se tam zajet nedá. Zastupitel Šimeček tohle je vysvětlení, ale může se stát, že budoucí nájemník bude chtít k bytu tohle skladiště. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od

6 do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 6 (Drs, Vichrová, Liškař, Tomšík, Říha, Mládek), proti 1 (Šimeček), zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/10. Bod 11. programu Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky Místostarosta předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: Příloha č. 11 (5 listů). Místostarosta Drs je to firma, která se zaměřuje na spočítání všech odběrných míst kolik bychom za město ušetřili. Smlouva je složitá, ale hlavně drahá. Ušetřili bychom podle nich asi 115. tis. Kč. Firma by si vzala asi 25% z této uspořené částky, což je pětina. Nemyslím si, že by to bylo až tak výhodné. Je tam vypsána spousta pokut. Působí to velmi nevýhodně, nedůvěryhodně a celkově v náš neprospěch. Já se nechci teď do něčeho pouštět a pak to nechat řešit další zastupitelstvo. Technik města P. Kučera je s tím spousta práce a účinek nebude takový. Ta smlouva je špatná, taky se mi nelíbila. Je to jen nastřelená částka, protože viděli jen kopie faktur a ne samotné budovy. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/11. Bod 12. programu Výše nájmu v nebytových prostorách Místostarosta informoval zastupitele o současné výši nájmu v bytech 300,- Kč á m 2 a za nájem skladů 250,- Kč á m 2. Navrhuje do budoucna zvýšit nájemné ve zdravotnických zařízeních, při kulturně společenských a vzdělávacích akcích na 500,- Kč á m 2. Místostarosta Drs zdá se mi to strašně málo. A je třeba rozlišovat věci obchodního charakteru a věci, které jsou pro město důležité. Hlavně nemůžou mít stejný nájem pořád několik let. Ve zdravotnických zařízeních bych si představoval 500,- Kč za m 2 ročně. U obchodních prostor bych postupoval individuálně. Např. v čp. 9 bychom chtěli 2.000,- Kč měsíčně. Nelíbí se mi, že občas přijede přijede obchodník do KD, nebo na náměstí a zaplatí nám sotva 500,- Kč. Když bude platit nájemné měsíčně, tak na tom alespoň něco vyděláme a peníze budou jisté. Něco jiného je pouť, tu u nás určitě chceme. Zastupitel Šimeček to je velice správné, to říkám za všechny místní podnikatele. Na čp. 9 chceme, aby se tu prodávalo po celý rok. Jak ten obchodník v kamenném obchodě to má ustát, když si sem pouštíme kdejaké obchodníky třeba s botama, nebo zeleninou. Jak si má potom vydělat normální podnikatel? Je to diskriminace.v márnici platí nájemce řádně nájem a co na

7 to pak říká, když tu má 2x v týdně pokoutní prodavače s oblečením. Měli bychom za veřejné prostranství nasadit vysoké nájemné, aby si vydělali normální podnikatelé. Místostarosta Drs ta myšlenka se mi líbí. Z márnice jsou peníze jisté. Pokoutní obchodníci nezaplatí skoro nic a odjedou. Účetní města D. Šašek v tom případě se bude muset změnit vyhláška města. Místostarosta Drs to je opravdu dobrý nápad, ale to už bude muset přejít na další zastupitele. Ještě se u toho bude muset přesně vymezit prostor, kde přesně obchodníci budou. Občan Janota tak jen upozorňuji na pouť, p. Němeček měl opět skákací hrad půl metru od hasičárny a zabránil by nám výjezdu! Němeček za to ručí a nedodržel to. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo Bod 13. programu Pronájem nebytového prostoru v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se žádostí pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: o pronájem nebytového prostoru v Deštné čp. 9. Příloha č. 12 (3 listy). Místostarosta Drs měli jsme tu původně tři zájemce, v současné době je aktuální už jen jeden. Měl bych návrh mu pronajmout tyto prostory za 2000,- Kč měsíčně. Technik města P. Kučera původní nájem byl dost nízký. Zastupitel Šimeček na jak dlouho to bude? Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/12. Bod 14. programu Pravidla pro pronájem bytů Místostarosta Drs znovu informoval zastupitele o současné situaci v městských bytech a nutnosti vypracovat nová pravidla pro pronájem bytů. Zároveň přečetl nově vypracovaná pravidla panem P. Kučerou. Zastupitel Říha chybí mi tam, že přednost bude mít žadatel, který bude mít děti k povinné školní docházce. Jednou z podmínek získání bytu by bylo dát děti do ZŠ Deštná. Místostarosta Drs s tím já nesouhlasím. Zastupitel Říha jestli tomu dobře rozumím budeme tu mít jednu rodinu podnikatelů, bez dětí a proti tomu rodinu se třemi dětmi a vyhraje to rodina podnikatelů, kteří budou moct více platit? Rozumím tomu dobře? Místostarosta Drs ano i to je možné. Zastupitel Šimeček bod 3 je zavádějící. Technik města P. Kučera ale tento bod platí i momentálně teď. Zastupitel Šimeček já bych doplnil, že mají přednost rodiny s dětmi, které budou docházet do ZŠ Deštné, tedy po dobu trvání nájmu. Občanka Bőhmová aby to nebylo diskriminační.

8 Místostarosta Drs - to je diskriminační. Já bych se do toho vůbec nepouštěl. Technik města P. Kučera pokud budeme mít veřejnou soutěž, tak tam je rozhodující cena. Místostarosta Drs dám příklad, rekonstruujeme na vlastní náklady byt v čp. 61, je to nádherný velký byt. Musíme z něho potom vydělávat. Může se stát, že sem přijde člověk a nabídne za něj třeba 20. tis. Kč. Já pak budu řešit, jestli tam dám matku s dítětem za 4. tis. Kč, nebo podnikatele za 20. tis. Kč? Zastupitel Šimeček a jak se rozhodneš, když obě rodiny nabídnou 7. tis. Kč a jedna z rodin bude mít dítě jedno a druhá tři děti? Místostarosta Drs tak to je jasné. V tom bytě není sociální bydlení. Město bude požadovat minimálně 7. tis. Kč. Vyhlásíme veřejnou soutěž, třeba po celých Jižních Čechách a někdo může nabídnout i 20. tis. To je teorie. Zastupitel Mládek- v těch částkách bude naprosto minimální střet. Občan Janota podmínky veřejné soutěže jsou takové. Je minimální šance, že se najdou dvě stejné nabídky. Zastupitel Šimeček ale odstavec o dětech by se tam přece měl dát lehce zanést. Občan Janota vy pořád mícháte dvě věci najednou. Technik města P. Kučera u veřejné soutěže budou ještě ty podmínky upřesněny. Místostarosta Drs stačí si přečíst vývěsku Městského úřadu Jindřichův Hradec. Tam je to zcela jasně a přesně napsané. Technik města P. Kučera může se na vývěsku dát jen jedna věc, např. teď zrovna přidělujeme byty a specifikují se podmínky přidělení ke každému bytu konkrétně. Účetní města D. Šašek na každý byt se bude dělat individuální výběrové řízení. Návrh na usnesení 1: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku Návrh na usnesení 2: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž. Hlasování o návrhu 1 a 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/13. Bod 15. programu Způsob inzerce na www stránkách Místostarosta Drs informoval zastupitele o možnosti zpoplatnit inzerci na webových stránkách města soukromým osobám a podnikatelům. Místostarosta Drs podnikatel si dá na naše www stránky odkaz na své vlastní stránky, nebo si přímo pronajme prostor pro vlastní stránky. Odkaz bych si představoval za 1. tis. Kč + 20% DPH a prostor našich www stránek za 2. tis. Kč + 20% DPH. Nevím zda je to málo, nebo moc, ale někde začít musíme. Zastupitel Šimeček a to budou inzerovat naše firmy nebo cizí? Místostarosta Drs zatím jen místní. Ale to může být za chvíli jinak. Účetní města D. Šašek já to ještě budu konzultovat s p. Slavíkem, zda tam budeme dávat jen odkazy nebo konkrétní a aktuální věci. Místostarosta Drs může tam být jen odkaz, někdo má např. keramickou dílnu v Děbolíně a dá si tam odkaz na keramiku za 1. tis. Kč. Nebo si tam já Drs vyhradím prostor na celou firmu a bude to za 2.tis. Kč. Zastupitel Šimeček já bych to udělal obráceně. Pro podnikatele v Deštné za 1. tis., dával bych přednost místním.

9 Místostarosta Drs když je tam jen odkaz, tak to náš server nezatěžuje. A když chce někdo prostor, tak za to místo musí zaplatit. Je to o obchodě, o službě, je to komerční záležitost. Jsou tam užitečné, prospěšné informace. Zatím nevíme kolik toho prostoru na stránkách máme, to se musí zjistit. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/14. Bod 16. programu Rozpočtové změny č. 4/2010 Místostarosta Drs dal slovo účetnímu města panu Šaškovi a ten seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č. 4/2010. Příloha č. 15 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočtové změny č. 4/2010 a pověřuje účetního města zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/15. Bod 17. programu Územní plán informace z jednání Místostarosta Drs informoval zastupitele o proběhlém jednání o Územním plánu Deštná na Městském řadě v Jindřichově Hradci, kde byli zástupci města Deštná F. Drs, P. Kučera, Bc. V. Szutová, odbor životního prostředí Jindřichův Hradec a odbor výstavby a územního plánování Jindřichův Hradec. Místostarosta Drs projednávaly se body, které jsem jim my vytýkali. Např. nechtěli jsme dělit pozemky do etapizací, to nám teď napadal Pozemkový fond. Asi nám ta etapizace vadit v ničem nebude. Životní prostředí napsalo vyjádření, že nedovolí Deštné jakoukoliv stavbu, kterou by nebylo možno připojit na ČOV. Navíc, když teď novou čističku stavíme a ještě za státní peníze. Pokud bychom si my stáli pořád za svými připomínkami a oni taky tak by neplatil žádný územní plán a všechno plánování a kreslení by začalo znovu. To znamená, že obě strany budou muset udělat ústupky. Mě by se např. líbilo, abychom měli zvlášť splaškovou a dešťovou kanalizaci. Jenže současná čistička to není schopna čistit. A na kanalizaci nemáme prostředky. Sečteme li všechny plochy, kde by se mohlo stavět je jich strašně moc. Teď si nemůžeme dovolit stavět nikde. Dovolí nám zastavět 25% území, které máme navrženo k zástavbě rodinných domů a oni nám povolí odpadní jímku, nebo pokud bude možnost samostatnou čističku. Až bude hotová kanalizace, má stavebník povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. Pro tuto chvíli nám bohatě stačí, když můžeme zastavět 25 % území. Druhá stránka je, že za město se vždycky budeme muset vyjadřovat ke každé stavbě a každý stavebník bude chtít stavět, kde ho zrovna napadne. Jenže to musí být přístupné místo, hotové komunikace atd. Navíc většinu pozemků zde má několik vlastníků. Stavebník tedy bude muset vykupovat pozemky, domlouvat se i s ostatními stavebníky, zaměřit komunikaci, zakreslit do katastru nemovitostí. Na tohle město nemá peníze. Až poté, kdy město bude vědět kudy povedou sítě a komunikace, pak teprve můžeme dát vyjádření.

10 Zaměření si musí zaplatit sami a to se právě musí dohodnout sami stavebníci, třeba 3 4 najednou. Městský úřad Hradec pak dá povolení a bude se moci stavět. Takhle zatím tedy proběhlo ústní jednání. Teď se to alespoň hnulo. V současné době se zpracovává zápis z tohoto ústního jednání a pak bude veřejné jednání. To už to bude řešit další zastupitelstvo. Ale nebude stavby omezovat alespoň kanalizace. Občan Janota a to se bude stavět z té první, nebo z druhé etapy? Místostarosta Drs z obou Zastupitel Liškař ty parcely jsou zasíťovaný? Místostarosta Drs ne, žádný. O tom tu mluvíme. Všude jsou problémy s tím, že jeden pozemek vlastní několik majitelů. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o jednání na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování o Územním plánu Deštná. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/16. Bod 18. programu Projednání žádosti p. J. Hořkého Místostarosta Drs informoval zastupitele o žádosti p. Josefa Hořkého o zřízení plynového topení v čp Tato žádost se vrátila znovu k jednání z prosince roku Příloha č. 16 (1 list). Technik města P. Kučera p. Hořký bude určitě potřebovat nový rošt do kotle a ten mu pořídit musíme. Místostarosta Drs v prosinci roku 2009 jsme řekli, že na plynofikaci bytu peníze nemáme. Teď peníze opět nemáme. S p. Hořkým bylo předběžně jednáno a na své žádosti netrvá. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje žádost p. J. Hořkého o plynofikaci bytu čp Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/17. Bod 19. programu Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) Místostarosta Drs informoval zastupitele o uvolnění bytu čp. 44 v Základní škole. Zároveň přišla žádost o pronájem tohoto bytu. Příloha č. 17 (1 list). Technik města P. Kučera dnes jsem byt přebral a shodou okolností přišla dnes paní se žádostí o byt v Deštné a byla se na tento byt hned podívat. Zájem o byt má i přesto v jakém je stavu. Je tu pořád problém s plísní a vlhkem. Do budoucna toto musíme podchytit ve smlouvě. Místostarosta Drs chtěl bych tu mít nějaké prověření, stejně jako to dělají ostatní obce. O tom, zda je paní schopna platit nájem atd. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo

11 Bod 20. programu Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok 2010 Místostarosta Drs dal slovo Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten navrhl přesunout tento bod na další jednání zastupitelstva. do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá na další jednání zastupitelstva žádost o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/18. Bod 21. programu Zpráva Kontrolního výboru Místostarosta Drs dal slovo předsedovi Kontrolního výboru Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten přednesl zprávu. Kontrolovaly se doklady od do , celkem 8 jednání zastupitelstev. Příloha č. 18 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/19. Bod 22. programu Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná Místostarosta Drs informoval zastupitele o budoucím podání žádosti na úvěr ve výši 5. mil Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná. Místostarosta Drs dostali jsme dotaci z Ministerstva zemědělství 9,7 mil. Kč a 1,6 mil. Kč z Jihočeského kraje. Rozpočet na čističku je tis. Kč. Procentuelně vyjádřeno dostali jsme nejvíce ze všech obcí. Ne tedy v objemu peněz, ale v procentech. Teď nemůžeme pustit dotaci jen kvůli tomu, že bychom nedosáhli na úvěr. Dostáváme pokuty ze životního prostředí, každý měsíc děláme rozbory vody a to zatěžuje obec neuvěřitelným způsobem. Já jsem předběžně jednal se Spořitelnou. Ten úvěr situuju tak na 15 let. Prvně bychom měli začít splácet peníze státní takže z Ministerstva zemědělství, pak naše a nakonec peníze kraje. Měsíčně by to mohla být částka 88. tis. Kč. Úvěry jsou odečitatelnou položkou. Já obejdu tak 3-4 banky a uděláme výběrové řízení. Nárůst 4% při těch 15 letech dělá u České Spořitelny tis. Kč. Modleme se, abychom na to vůbec dosáhli. To by pak byl problém. Platí se např. i poplatky za sepsání smlouvy atd. Bojím se toho, abychom pak nemuseli dotaci vracet. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná a pověřuje místostarostu k zahájení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/20.

12 Bod 23. programu Různé Do různého nebyl k projednání žádný bod. Na závěr jednání poděkoval místostarosta Drs všem přítomným členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva. Jednání skončilo v hodin. Zapsal: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík. Stanislav Šimeček. Místostarosta města: František Drs..

13 VÝTAH Z USNESENÍ z 55. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01. září 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 950. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci Intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou Smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: Zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku 2006 a zároveň schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž Možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH Rozpočtové změny č. 4/ Spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.miloš Fišer, Roman Knob, Petr

Více

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 13/15/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 12. 11. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 18 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007 na obecním úřadě =================================================================== Přítomni:

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 8. 12. 2014 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Alt, Bartoš, Drahorád, Forchová,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Kamil Jan Svoboda Ing. Mgr. Petr Černý Program Paní primátorka přivítala přítomné na 20. řádné schůzi

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více