smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010"

Transkript

1 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil. Kč) 80 Investice (mil. Kč) 626 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 0 Termínem Společnost se v textu zkracuje název SMP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. s.r.o. CAS ERP ERÚ IČ PDS STL VTL VVTL MO DOM SO VO OM akciová společnost společnost s ručením omezeným české účetní standardy Enterprise resource planning Energetický regulační úřad identifikační číslo provozovatel distribuční soustavy středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) maloodběratel domácnost střední odběratel velkoodběratel odběrné místo

3 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo jednatele 4 2 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Investice Distribuční soustava Obchodní a komunikační aktivity Lidské zdroje 2.6 Ochrana životního prostředí Výhled Následné události 3 3 Finanční část 4 3. Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 9 4 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 40 5 Zpráva smp Net, s.r.o., o vztazích mezi propojenými osobami k 3. prosinci

4 4 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE ÚVODNÍ slovo JEDNaTELE Vážené dámy, vážení pánové, je mi potěšením konstatovat, že se naší Společnosti stejně jako v minulých letech podařilo naplnit všechny ekonomické ukazatele i stanovené finanční cíle. Dokázali jsme zároveň udržet vysokou kvalitu služeb pro naše obchodní partnery a konečné zákazníky při stále se rozvíjejícím trhu se zemním plynem, který zaznamenává velmi dynamický vývoj, a to jak v počtu společností aktivně obchodujících, tak i v počtu zákazníků měnících svého dodavatele plynu. Zejména v segmentu maloodběratelů a domácností se počty změn dodavatele v průběhu roku zněkolikanásobily. Znamenalo to pro nás přijmout opatření jak v oblasti IT podpory některých procesů, tak i personálně posílit tým prodeje distribuční kapacity. V souladu s obecným trendem zvyšování bezpečnosti dodávek plynu i zvyšování technické úrovně zařízení pro distribuci plynu, jsme provedli rozsáhlou obnovu distribuční soustavy a fyzického zabezpečení plynárenských objektů. Dokončili jsme projekt modernizace a centralizace dispečerského řízení, který byl nejenom technicky i organizačně náročný, ale i personálně velmi citlivý. V prosinci byly uvedeny do provozu dispečinky v Ústí nad Labem a Brně, které nahradily původních šest lokálních dispečerských pracovišť. Systematickou prací v personální oblasti se nám podařilo vytvořit silný a fundovaný tým pracovníků úzce spjatých s vizí i strategií Společnosti. Rád bych jménem obou jednatelů poděkoval všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, bez něhož by se nám výsledky roku nepodařilo naplnit. Poděkování patří i našim obchodním partnerům a externím spolupracovníkům.

5 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsem přesvědčen, že i nadcházející rok bude obdobím úspěšného pokračování nastavených trendů, zvládnutí požadavků dynamického trhu i rokem modernizací a zefektivňování našich distribučních systémů. Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO

6 6 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 200 jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 200 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 950 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 97 Vzdělání: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

7 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky V roce 200 dosáhla společnost SMP Net, s.r.o., velmi dobrých výsledků, čímž potvrdila hospodářskou stabilitu a upevnila své postavení na trhu distribuce zemního plynu. Výnosy, náklady, zisk Nejvýznamnější část výnosů tvoří tržby z prodeje služeb (především tržby z distribuce zemního plynu), které byly v důsledku chladného počasí v průběhu roku 200 a ustupující krize vyšší než předpoklad; částka celkových výnosů ve výši mil. Kč představuje meziroční nárůst o 2 %. Stejně pozitivně se vyvíjela marže z distribuce zemního plynu, která meziročně vzrostla na celkových mil. Kč. Vzestupné výsledky docílené v průběhu uplynulých let jsou v neposlední řadě důsledkem zvyšujících se finančních prostředků investovaných do obnovy a rozvoje sítí s cílem zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek plynu našim zákazníkům. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl za rok 200 hodnoty 80 mil. Kč. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k byla 0 70 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu o 247 mil. Kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zejména objemem investic do rekonstrukcí a nově pořízených plynárenských zařízení. Významnou položku dlouhodobých aktiv tvoří negativní hodnota Goodwillu, který byl ve Společnosti zaúčtován v souvislosti s nepeněžitým vkladem distribuční části společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., v roce Struktura pasiv Na straně pasiv došlo meziročně k nárůstu vlastního kapitálu o 47 mil. Kč, a to vlivem zisku z minulého období, který byl přerozdělený do rezervního fondu. Stav dlouhodobých závazků je dále ovlivněn hodnotou odloženého daňového závazku ve výši 382 mil. Kč. Na celkové výši pasiv se významnou měrou podílejí také závazky týkající se přijatých záloh za distribuci zemního plynu, které k datu dosáhly výše 000 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 42 mil. Kč.

8 8 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Investice 2.2 Investice V souladu se schváleným investičním plánem pro rok 200 realizovala Společnost celkové investice ve výši 626 mil. Kč, z toho 68 mil. Kč činily investice do hmotných aktiv a 8 mil. Kč do nehmotných aktiv. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Investice (mil. Kč)* Investice do nehmotného majetku 8 Investice do hmotného majetku 68 z toho: obnova distribuční soustavy 30 odkupy sítí 94 rozvoj distribuční soustavy 3 investice do měření 89 ostatní investice 3 Investice celkem 626 * Investice zahrnují odúčtování poskytnutých záloh na pořízení dlouhodobého hmotného majetku vykazovaných ve sloupci Vyřazení v poznámce 5 Dlouhodobý hmotný majetek Přílohy účetní závěrky. 200 Finanční výdaje ve výši 8 mil. Kč byly vynaloženy na studie a generely rozvoje a obnovy distribuční soustavy a zpřesnění typových diagramů dodávek plynu. Do obnovy distribuční soustavy investovala Společnost celkem 30 mil. Kč. Obnova byla v souladu s přijatou strategií zaměřena zejména na náhradu plynovodů z materiálu Liten a postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí. Při rekonstrukcích místních sítí bylo úspěšně využíváno koordinovaného postupu stavebních prací s ostatními správci sítí. Další významnou část investičních prostředků věnovala Společnost na odkup sítí, a to v celkové výši 94 mil. Kč. S přihlédnutím na vysoký stupeň plynofikace regionu, ve kterém bylo plynofikováno cca 83 % měst a obcí, byl rozvoj distribuční soustavy soustředěn především na posílení distribuční kapacity soustavy. Významné investiční akce do plynárenských zařízení v roce 200: Pokračování rekonstrukce plynovodů spojené se změnou tlakové hladiny v Havířově Bludovický kopec Rekonstrukce místní sítě v Jeseníku na ulici Bezručové

9 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Rozsáhlé rekonstrukce místních sítí v koordinaci s městy a ostatními správci sítí v Bílovci, Valašském Meziříčí, Příboře, Olomouci, Šumperku a dalších Náprava povodňových škod z května 200 na Novojičínsku 2.3 Distribuční soustava Distribuční soustava SMP Net, s.r.o., byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne , udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Distribuční soustava v období zimního provozu vykazovala stabilní provozní hodnoty a dostatečnou distribuční kapacitu. Ani v průběhu květnových povodní nedošlo k přerušení dodávek plynu konečným zákazníkům. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení Délka provozovaných plynovodů místní sítě km 9 339** 9 73** 9 40** přípojky km 2 279** 2 359** 2 352** 2 39 VTL plynovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks 482* Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks * Ke snížení stavu regulačních stanic o 2 ks došlo z důvodu optimalizace jejich počtu s akcentem na bezpečnost a spolehlivost a snižování nákladů Společnosti na provozovaná plynárenská zařízení. ** Meziroční rozdíly jsou způsobeny optimalizací distribuční soustavy související s obnovou a rozvojem. Protikorozní ochrana Společnost SMP Net, s.r.o., klade velký důraz na protikorozní ochranu plynovodní soustavy. Katodicky je chráněn celý rozsah provozovaných VTL plynovodů a rovněž také část místních sítí z oceli ve velkých městech s elektrifikovanou hromadnou dopravou. Protikorozní ochrana je zajišťována prostřednictvím 98 ks stanic katodické ochrany, 06 ks elektrických polarizovaných drenáží a 6 ks saturáží. Měření Ve sledovaném roce probíhala modernizace i optimalizace způsobu měření distribuovaného plynu.

10 0 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Obchodní a komunikační aktivity Vysokou užitnou hodnotu pro Společnost i pro její největší zákazníky představuje dálkové vyčítání odebraného množství plynu prostřednictvím webové aplikace AVE Internet. Zákazníci tak mají k dispozici průběžnou informaci o odebraném množství plynu. Aplikací AVE internet je vybaveno 440 odběrných míst, což představuje 00 % z celkového počtu OM kategorie zákazníků se spotřebou vyšší než 630 MWh. 200 AVE s přenosem AVE bez přenosu AVE celkem SMP Net Počet OM celkem kategorie VO/SO: 26 ks. 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Pokračující liberalizace trhu s plynem se v roce 200 projevila zejména výrazným nárůstem počtu změn dodavatele plynu. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána u zákazníků v kategoriích Maloodběratel a Domácnost, kde bylo navýšení počtu změn dodavatele plynu ve srovnání s rokem 2009 více než dvojnásobné. V průběhu celého roku zároveň pokračovaly aktivity směřující ke zvýšení komfortu obsluhy zákazníků, a to zejména v oblasti poskytování elektronických služeb prostřednictvím webové aplikace On-line servis PDS. K rozšíření IT podpory došlo hlavně v oblastech vyřizování žádostí o rezervaci distribuční kapacity, žádostí o změnu dodavatele plynu a ve výpočtech finanční způsobilosti uživatele distribuční sítě. V závěru roku se těžiště úprav zákaznického systému přesunulo k zapracování legislativních změn, které přinesla novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem a Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Významný zásah do klientského systému představovala implementace typových diagramů dodávky, která si vyžádala přenastavení velkého množství stávajících funkcionalit. Další legislativně vynucené změny se týkaly především procesu vyřizování žádostí a také zasílání elektronických zpráv operátorovi trhu. Přes nutnost realizovat všechna výše uvedená opatření byl v průběhu celého roku primárně kladen důraz na poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě rovného přístupu k distribuční soustavě.

11 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 200 Komunikační aktivity Stejně jako v předešlém roce byl v rámci interních i externích komunikačních aktivit kladen důraz na rozvoj Společnosti na trhu s plynem. Nadále pokračoval proces sjednocování komunikace a přístupu k zákazníkovi ve všech distribučních společnostech skupiny RWE v ČR (RWE GasNet, s.r.o., JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., a VČP Net, s.r.o.). V souladu s principem jednotné komunikace bylo výše uvedenými společnostmi uspořádáno celodenní pracovní setkání s obchodními partnery PDS, během něhož byli účastníci seznámeni především s legislativními změnami pro rok 20, s principy prokazování finanční způsobilosti vůči PDS, novým produktem dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, plánovanými funkcionalitami webového portálu On-line servis PDS a s předpokládaným budoucím vývojem. Dalším krokem pro zrychlení a zefektivnění komunikace bylo rozšíření internetových stránek o sekci se zákonnými a důležitými informacemi, které podléhalo synchronizaci v rámci skupiny RWE v ČR, a to jak ve vazbě na grafickou úpravu, tak ve vazbě na uvedené informace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje V rámci dlouhodobého cíle snižování bilančních rozdílů byl spuštěn projekt Vlastní řešení dálkového měření a ovládání měřidel (AMM), jehož cílem je ověření technologií dálkového přenosu odečtů u zákazníků kategorií Maloodběratel a Domácnost, prověření bilancí uzavřené oblasti a zhodnocení technicko-ekonomických parametrů, které v budoucnu umožní kvalifikované rozhodnutí o instalaci AMM plynoměrů ve vybraných lokalitách. Vyhodnocování bilančních rozdílů v uzavřených oblastech, kde není nainstalováno měření typu AMM, se věnuje projekt Analýza bilančních rozdílů. Úkolem projektu je ověřit přesnost matematického modelu GAMMA Ústavu informatiky AV ČR, který slouží pro odhad spotřeby zákazníků s jinou než měsíční periodou fakturace. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.5 Lidské zdroje V roce 200 Společnost neměla žádné zaměstnance. Veškeré lidské zdroje byly Společnosti poskytovány na základě interních smluv o rozsahu poskytovaných služeb uzavřených se společnostmi RWE GasNet, s.r.o., a JMP Net, s.r.o.

12 2 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Ochrana životního prostředí 2.6 Ochrana životního prostředí Společnost SMP Net, s.r.o., charakterem svého podnikání vytváří jen minimum negativních dopadů na životní prostředí. Naopak svou aktivitou a podporou v oblasti využívání zemního plynu přispívá ke snižování znečištění ovzduší zejména menších sídel, kde se nejvíce negativně projevuje návrat k vytápění tuhými palivy. Strategie Společnosti je v oblasti ekologie prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. Společenská odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí zakotvená v politice životního prostředí RWE schválené v lednu 2008 zavazuje společnost SMP Net, s.r.o., k dodržování legislativy ve všech oblastech ochrany životního prostředí. V roce 200 Společnost podnikla kroky k implementaci systému environmentálního managementu dle ISO Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů Společnosti na životní prostředí. V uplynulém období probíhaly zejména práce na zpracování procesní dokumentace požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí ve společnosti. V roce 200 nebyl provoz distribuční soustavy narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by měly dopad na životní prostředí. Ze strany správních úřadů nebyla vůči Společnosti uplatněná žádná sankční opatření. 2.7 Výhled Společnost klade důraz na důsledné naplňování stanovené vize být efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu. Veškeré aktivity a činnosti Společnosti tak budou zaměřeny především na zvýšení stability a bezpečnosti dodávek plynu uživatelům distribuční soustavy i všem zákaznickým segmentům, a to za systematického dodržování pravidel nediskriminačního chování, zvýšení fyzického zajištění a odolnosti objektů soustavy a snižování energetické náročnosti distribuce. V rámci obchodu s distribuční kapacitou bude pozornost orientována na kontinuální zlepšování a optimalizaci spektra služeb pro zákazníky. Od začátku roku 20 si zákazníci budou moci sjednat nový produkt dle Cenového rozhodnutí ERÚ, který jim umožní vyhnout se případným platbám za překročení denní rezervované distribuční kapacity. Možnost volby tohoto produktu povede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a atraktivity plynu. Ve středu zájmu Společnosti bude rovněž stát nastavení a stabilizace procesů v organizaci vyvolaných změnou legislativy v podobě novely Energetického zákona a Pravidel organizování trhu s plynem.

13 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA V oblasti distribuční sítě bude práce zaměřena na plnění dlouhodobého programu její obnovy a eliminaci identifikovaných technických rizik. Do obnovy sítí bude v roce 20 vloženo více než 340 mil. Kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude obdobně jako v minulých letech orientován především na zvýšení využití stávající sítě a zachování vysokého stupně bezpečnosti a spolehlivosti distribuce. Případná plošná plynofikace bude realizována v souvislosti s konkrétními aktivitami obchodních či developerských společností. Řízení investičního procesu bude s ohledem na implementaci rozsáhlé systémové podpory na platformě ERP v roce 20 probíhat stále ve větší míře prostřednictvím komplexního informačního systému na bázi unifikovaných, standardizovaných a měřitelných procesů, což umožní přes rostoucí objem alokovaných prostředků vysoce efektivní správu plánu přípravy a realizace investičních akcí. 2.8 Následné události Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost.

14 4 Finanční část Účetní závěrka 3 FINANČNÍ ČÁST 3. Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.. Peníze D. I. Časové rozlišení D. I.. Náklady příštích období Příjmy příštích období 0 0 0

15 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II.. Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III.. Zákonný rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II.. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III.. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 0 20 C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

16 6 Finanční část Příloha účetní závěrky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období Označení TEXT II. Výkony II.. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 0 4 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 8 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q.. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období *** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Rok končící 3. prosince 200 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy* Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k. lednu Příděl do rezervního fondu Výplata podílu na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci Příděl do rezervního fondu Příděl do rezervního fondu nad zákonný limit Výplata podílu na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci * Kapitálové fondy představují plynovody darované obcemi.

18 8 Finanční část Příloha účetní závěrky PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Rok končící 3. prosince Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek a rezerv A..3 Zisk / (ztráta) z prodeje stálých aktiv A..4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A..5 Odpis záporného goodwillu a ostatní úpravy o nepeněžní operace A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Výplata podílu na zisku C *** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha účetní závěrky VŠEOBECNÉ INFORMACE SMP Net, s.r.o., (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5324 dne 2. června 2006 a její sídlo je v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. IČ Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Severomoravská plynárenská, a.s. (dále Společník ). Severomoravská plynárenská, a.s., Společník Společnosti, k. lednu 2007 vyčlenil část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k. lednu 2007 od svého Společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku. Jednateli Společnosti k 3. prosinci 200 a 2009 byli: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel. listopadu 2006 Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel. listopadu 2006 Společnost je členěna následujícím způsobem: Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. 2 REGULAČNÍ RÁMEC V souladu s Energetickým zákonem jsou ceny za distribuci zemního plynu na českém plynárenském trhu regulovány a zveřejňovány prostřednictvím každoročního cenového výměru nezávislého regulačního orgánu, kterým je Energetický regulační úřad ( ERÚ ). Rok 200 byl prvním rokem tzv. 3. regulační periody, pro kterou byl ze strany ERÚ nastaven regulační rámec a zafixovány nejdůležitější ekonomické parametry a podmínky regulace ceny distribuce zemního plynu na následující pětileté období tak, jak ukládá platná legislativa.

20 20 Finanční část Příloha účetní závěrky Energetický regulační úřad každoročně stanovuje pro distribuční společnosti celkovou úroveň povolených výnosů a dále stanoví postup pro výpočet tarifů za využití distribuční soustavy. Metodika regulace distribuce by měla umožnit jednotlivým distribučním plynárenským společnostem pokrýt jejich povolené náklady včetně odpisů a dosáhnout přiměřené návratnosti aktiv nezbytných k výkonu licencované činnosti. V případě odchylky mezi povolenými a skutečně dosaženými regulovanými výnosy uplatňuje ERÚ v následujících obdobích korekce cenových tarifů za distribuci plynu. 3 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý nehmotný majetek Společnost považuje nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 36 měsíců 72 měsíců Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti Společníkem Společnosti k. lednu 2007, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let.

21 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek Společnost považuje hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 0 a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Inventář Plynovody neodpisují se 4 50 let 7 20 let 3 roky 40 let Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 za rok je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 do 0 za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě. Vedení Společnosti ke každému rozvahovému dni zhodnotí, zda došlo k událostem nebo změnám, které by indikovaly snížení hodnoty aktiv. Pokud zůstatková hodnota aktiv přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jejich zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více