smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010"

Transkript

1 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil. Kč) 80 Investice (mil. Kč) 626 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 0 Termínem Společnost se v textu zkracuje název SMP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. s.r.o. CAS ERP ERÚ IČ PDS STL VTL VVTL MO DOM SO VO OM akciová společnost společnost s ručením omezeným české účetní standardy Enterprise resource planning Energetický regulační úřad identifikační číslo provozovatel distribuční soustavy středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) maloodběratel domácnost střední odběratel velkoodběratel odběrné místo

3 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo jednatele 4 2 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Investice Distribuční soustava Obchodní a komunikační aktivity Lidské zdroje 2.6 Ochrana životního prostředí Výhled Následné události 3 3 Finanční část 4 3. Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 9 4 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 40 5 Zpráva smp Net, s.r.o., o vztazích mezi propojenými osobami k 3. prosinci

4 4 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE ÚVODNÍ slovo JEDNaTELE Vážené dámy, vážení pánové, je mi potěšením konstatovat, že se naší Společnosti stejně jako v minulých letech podařilo naplnit všechny ekonomické ukazatele i stanovené finanční cíle. Dokázali jsme zároveň udržet vysokou kvalitu služeb pro naše obchodní partnery a konečné zákazníky při stále se rozvíjejícím trhu se zemním plynem, který zaznamenává velmi dynamický vývoj, a to jak v počtu společností aktivně obchodujících, tak i v počtu zákazníků měnících svého dodavatele plynu. Zejména v segmentu maloodběratelů a domácností se počty změn dodavatele v průběhu roku zněkolikanásobily. Znamenalo to pro nás přijmout opatření jak v oblasti IT podpory některých procesů, tak i personálně posílit tým prodeje distribuční kapacity. V souladu s obecným trendem zvyšování bezpečnosti dodávek plynu i zvyšování technické úrovně zařízení pro distribuci plynu, jsme provedli rozsáhlou obnovu distribuční soustavy a fyzického zabezpečení plynárenských objektů. Dokončili jsme projekt modernizace a centralizace dispečerského řízení, který byl nejenom technicky i organizačně náročný, ale i personálně velmi citlivý. V prosinci byly uvedeny do provozu dispečinky v Ústí nad Labem a Brně, které nahradily původních šest lokálních dispečerských pracovišť. Systematickou prací v personální oblasti se nám podařilo vytvořit silný a fundovaný tým pracovníků úzce spjatých s vizí i strategií Společnosti. Rád bych jménem obou jednatelů poděkoval všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, bez něhož by se nám výsledky roku nepodařilo naplnit. Poděkování patří i našim obchodním partnerům a externím spolupracovníkům.

5 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsem přesvědčen, že i nadcházející rok bude obdobím úspěšného pokračování nastavených trendů, zvládnutí požadavků dynamického trhu i rokem modernizací a zefektivňování našich distribučních systémů. Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO

6 6 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 200 jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 200 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 950 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 97 Vzdělání: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

7 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky V roce 200 dosáhla společnost SMP Net, s.r.o., velmi dobrých výsledků, čímž potvrdila hospodářskou stabilitu a upevnila své postavení na trhu distribuce zemního plynu. Výnosy, náklady, zisk Nejvýznamnější část výnosů tvoří tržby z prodeje služeb (především tržby z distribuce zemního plynu), které byly v důsledku chladného počasí v průběhu roku 200 a ustupující krize vyšší než předpoklad; částka celkových výnosů ve výši mil. Kč představuje meziroční nárůst o 2 %. Stejně pozitivně se vyvíjela marže z distribuce zemního plynu, která meziročně vzrostla na celkových mil. Kč. Vzestupné výsledky docílené v průběhu uplynulých let jsou v neposlední řadě důsledkem zvyšujících se finančních prostředků investovaných do obnovy a rozvoje sítí s cílem zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek plynu našim zákazníkům. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl za rok 200 hodnoty 80 mil. Kč. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k byla 0 70 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu o 247 mil. Kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zejména objemem investic do rekonstrukcí a nově pořízených plynárenských zařízení. Významnou položku dlouhodobých aktiv tvoří negativní hodnota Goodwillu, který byl ve Společnosti zaúčtován v souvislosti s nepeněžitým vkladem distribuční části společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., v roce Struktura pasiv Na straně pasiv došlo meziročně k nárůstu vlastního kapitálu o 47 mil. Kč, a to vlivem zisku z minulého období, který byl přerozdělený do rezervního fondu. Stav dlouhodobých závazků je dále ovlivněn hodnotou odloženého daňového závazku ve výši 382 mil. Kč. Na celkové výši pasiv se významnou měrou podílejí také závazky týkající se přijatých záloh za distribuci zemního plynu, které k datu dosáhly výše 000 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 42 mil. Kč.

8 8 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Investice 2.2 Investice V souladu se schváleným investičním plánem pro rok 200 realizovala Společnost celkové investice ve výši 626 mil. Kč, z toho 68 mil. Kč činily investice do hmotných aktiv a 8 mil. Kč do nehmotných aktiv. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Investice (mil. Kč)* Investice do nehmotného majetku 8 Investice do hmotného majetku 68 z toho: obnova distribuční soustavy 30 odkupy sítí 94 rozvoj distribuční soustavy 3 investice do měření 89 ostatní investice 3 Investice celkem 626 * Investice zahrnují odúčtování poskytnutých záloh na pořízení dlouhodobého hmotného majetku vykazovaných ve sloupci Vyřazení v poznámce 5 Dlouhodobý hmotný majetek Přílohy účetní závěrky. 200 Finanční výdaje ve výši 8 mil. Kč byly vynaloženy na studie a generely rozvoje a obnovy distribuční soustavy a zpřesnění typových diagramů dodávek plynu. Do obnovy distribuční soustavy investovala Společnost celkem 30 mil. Kč. Obnova byla v souladu s přijatou strategií zaměřena zejména na náhradu plynovodů z materiálu Liten a postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí. Při rekonstrukcích místních sítí bylo úspěšně využíváno koordinovaného postupu stavebních prací s ostatními správci sítí. Další významnou část investičních prostředků věnovala Společnost na odkup sítí, a to v celkové výši 94 mil. Kč. S přihlédnutím na vysoký stupeň plynofikace regionu, ve kterém bylo plynofikováno cca 83 % měst a obcí, byl rozvoj distribuční soustavy soustředěn především na posílení distribuční kapacity soustavy. Významné investiční akce do plynárenských zařízení v roce 200: Pokračování rekonstrukce plynovodů spojené se změnou tlakové hladiny v Havířově Bludovický kopec Rekonstrukce místní sítě v Jeseníku na ulici Bezručové

9 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Rozsáhlé rekonstrukce místních sítí v koordinaci s městy a ostatními správci sítí v Bílovci, Valašském Meziříčí, Příboře, Olomouci, Šumperku a dalších Náprava povodňových škod z května 200 na Novojičínsku 2.3 Distribuční soustava Distribuční soustava SMP Net, s.r.o., byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne , udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Distribuční soustava v období zimního provozu vykazovala stabilní provozní hodnoty a dostatečnou distribuční kapacitu. Ani v průběhu květnových povodní nedošlo k přerušení dodávek plynu konečným zákazníkům. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení Délka provozovaných plynovodů místní sítě km 9 339** 9 73** 9 40** přípojky km 2 279** 2 359** 2 352** 2 39 VTL plynovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks 482* Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks * Ke snížení stavu regulačních stanic o 2 ks došlo z důvodu optimalizace jejich počtu s akcentem na bezpečnost a spolehlivost a snižování nákladů Společnosti na provozovaná plynárenská zařízení. ** Meziroční rozdíly jsou způsobeny optimalizací distribuční soustavy související s obnovou a rozvojem. Protikorozní ochrana Společnost SMP Net, s.r.o., klade velký důraz na protikorozní ochranu plynovodní soustavy. Katodicky je chráněn celý rozsah provozovaných VTL plynovodů a rovněž také část místních sítí z oceli ve velkých městech s elektrifikovanou hromadnou dopravou. Protikorozní ochrana je zajišťována prostřednictvím 98 ks stanic katodické ochrany, 06 ks elektrických polarizovaných drenáží a 6 ks saturáží. Měření Ve sledovaném roce probíhala modernizace i optimalizace způsobu měření distribuovaného plynu.

10 0 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Obchodní a komunikační aktivity Vysokou užitnou hodnotu pro Společnost i pro její největší zákazníky představuje dálkové vyčítání odebraného množství plynu prostřednictvím webové aplikace AVE Internet. Zákazníci tak mají k dispozici průběžnou informaci o odebraném množství plynu. Aplikací AVE internet je vybaveno 440 odběrných míst, což představuje 00 % z celkového počtu OM kategorie zákazníků se spotřebou vyšší než 630 MWh. 200 AVE s přenosem AVE bez přenosu AVE celkem SMP Net Počet OM celkem kategorie VO/SO: 26 ks. 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Pokračující liberalizace trhu s plynem se v roce 200 projevila zejména výrazným nárůstem počtu změn dodavatele plynu. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána u zákazníků v kategoriích Maloodběratel a Domácnost, kde bylo navýšení počtu změn dodavatele plynu ve srovnání s rokem 2009 více než dvojnásobné. V průběhu celého roku zároveň pokračovaly aktivity směřující ke zvýšení komfortu obsluhy zákazníků, a to zejména v oblasti poskytování elektronických služeb prostřednictvím webové aplikace On-line servis PDS. K rozšíření IT podpory došlo hlavně v oblastech vyřizování žádostí o rezervaci distribuční kapacity, žádostí o změnu dodavatele plynu a ve výpočtech finanční způsobilosti uživatele distribuční sítě. V závěru roku se těžiště úprav zákaznického systému přesunulo k zapracování legislativních změn, které přinesla novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem a Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Významný zásah do klientského systému představovala implementace typových diagramů dodávky, která si vyžádala přenastavení velkého množství stávajících funkcionalit. Další legislativně vynucené změny se týkaly především procesu vyřizování žádostí a také zasílání elektronických zpráv operátorovi trhu. Přes nutnost realizovat všechna výše uvedená opatření byl v průběhu celého roku primárně kladen důraz na poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě rovného přístupu k distribuční soustavě.

11 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 200 Komunikační aktivity Stejně jako v předešlém roce byl v rámci interních i externích komunikačních aktivit kladen důraz na rozvoj Společnosti na trhu s plynem. Nadále pokračoval proces sjednocování komunikace a přístupu k zákazníkovi ve všech distribučních společnostech skupiny RWE v ČR (RWE GasNet, s.r.o., JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., a VČP Net, s.r.o.). V souladu s principem jednotné komunikace bylo výše uvedenými společnostmi uspořádáno celodenní pracovní setkání s obchodními partnery PDS, během něhož byli účastníci seznámeni především s legislativními změnami pro rok 20, s principy prokazování finanční způsobilosti vůči PDS, novým produktem dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, plánovanými funkcionalitami webového portálu On-line servis PDS a s předpokládaným budoucím vývojem. Dalším krokem pro zrychlení a zefektivnění komunikace bylo rozšíření internetových stránek o sekci se zákonnými a důležitými informacemi, které podléhalo synchronizaci v rámci skupiny RWE v ČR, a to jak ve vazbě na grafickou úpravu, tak ve vazbě na uvedené informace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje V rámci dlouhodobého cíle snižování bilančních rozdílů byl spuštěn projekt Vlastní řešení dálkového měření a ovládání měřidel (AMM), jehož cílem je ověření technologií dálkového přenosu odečtů u zákazníků kategorií Maloodběratel a Domácnost, prověření bilancí uzavřené oblasti a zhodnocení technicko-ekonomických parametrů, které v budoucnu umožní kvalifikované rozhodnutí o instalaci AMM plynoměrů ve vybraných lokalitách. Vyhodnocování bilančních rozdílů v uzavřených oblastech, kde není nainstalováno měření typu AMM, se věnuje projekt Analýza bilančních rozdílů. Úkolem projektu je ověřit přesnost matematického modelu GAMMA Ústavu informatiky AV ČR, který slouží pro odhad spotřeby zákazníků s jinou než měsíční periodou fakturace. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.5 Lidské zdroje V roce 200 Společnost neměla žádné zaměstnance. Veškeré lidské zdroje byly Společnosti poskytovány na základě interních smluv o rozsahu poskytovaných služeb uzavřených se společnostmi RWE GasNet, s.r.o., a JMP Net, s.r.o.

12 2 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 200 Ochrana životního prostředí 2.6 Ochrana životního prostředí Společnost SMP Net, s.r.o., charakterem svého podnikání vytváří jen minimum negativních dopadů na životní prostředí. Naopak svou aktivitou a podporou v oblasti využívání zemního plynu přispívá ke snižování znečištění ovzduší zejména menších sídel, kde se nejvíce negativně projevuje návrat k vytápění tuhými palivy. Strategie Společnosti je v oblasti ekologie prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. Společenská odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí zakotvená v politice životního prostředí RWE schválené v lednu 2008 zavazuje společnost SMP Net, s.r.o., k dodržování legislativy ve všech oblastech ochrany životního prostředí. V roce 200 Společnost podnikla kroky k implementaci systému environmentálního managementu dle ISO Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů Společnosti na životní prostředí. V uplynulém období probíhaly zejména práce na zpracování procesní dokumentace požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí ve společnosti. V roce 200 nebyl provoz distribuční soustavy narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by měly dopad na životní prostředí. Ze strany správních úřadů nebyla vůči Společnosti uplatněná žádná sankční opatření. 2.7 Výhled Společnost klade důraz na důsledné naplňování stanovené vize být efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu. Veškeré aktivity a činnosti Společnosti tak budou zaměřeny především na zvýšení stability a bezpečnosti dodávek plynu uživatelům distribuční soustavy i všem zákaznickým segmentům, a to za systematického dodržování pravidel nediskriminačního chování, zvýšení fyzického zajištění a odolnosti objektů soustavy a snižování energetické náročnosti distribuce. V rámci obchodu s distribuční kapacitou bude pozornost orientována na kontinuální zlepšování a optimalizaci spektra služeb pro zákazníky. Od začátku roku 20 si zákazníci budou moci sjednat nový produkt dle Cenového rozhodnutí ERÚ, který jim umožní vyhnout se případným platbám za překročení denní rezervované distribuční kapacity. Možnost volby tohoto produktu povede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a atraktivity plynu. Ve středu zájmu Společnosti bude rovněž stát nastavení a stabilizace procesů v organizaci vyvolaných změnou legislativy v podobě novely Energetického zákona a Pravidel organizování trhu s plynem.

13 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA V oblasti distribuční sítě bude práce zaměřena na plnění dlouhodobého programu její obnovy a eliminaci identifikovaných technických rizik. Do obnovy sítí bude v roce 20 vloženo více než 340 mil. Kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude obdobně jako v minulých letech orientován především na zvýšení využití stávající sítě a zachování vysokého stupně bezpečnosti a spolehlivosti distribuce. Případná plošná plynofikace bude realizována v souvislosti s konkrétními aktivitami obchodních či developerských společností. Řízení investičního procesu bude s ohledem na implementaci rozsáhlé systémové podpory na platformě ERP v roce 20 probíhat stále ve větší míře prostřednictvím komplexního informačního systému na bázi unifikovaných, standardizovaných a měřitelných procesů, což umožní přes rostoucí objem alokovaných prostředků vysoce efektivní správu plánu přípravy a realizace investičních akcí. 2.8 Následné události Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost.

14 4 Finanční část Účetní závěrka 3 FINANČNÍ ČÁST 3. Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.. Peníze D. I. Časové rozlišení D. I.. Náklady příštích období Příjmy příštích období 0 0 0

15 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II.. Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III.. Zákonný rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II.. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III.. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 0 20 C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

16 6 Finanční část Příloha účetní závěrky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období Označení TEXT II. Výkony II.. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 0 4 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 8 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q.. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období *** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Rok končící 3. prosince 200 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy* Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k. lednu Příděl do rezervního fondu Výplata podílu na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci Příděl do rezervního fondu Příděl do rezervního fondu nad zákonný limit Výplata podílu na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci * Kapitálové fondy představují plynovody darované obcemi.

18 8 Finanční část Příloha účetní závěrky PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Rok končící 3. prosince Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek a rezerv A..3 Zisk / (ztráta) z prodeje stálých aktiv A..4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A..5 Odpis záporného goodwillu a ostatní úpravy o nepeněžní operace A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Výplata podílu na zisku C *** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha účetní závěrky VŠEOBECNÉ INFORMACE SMP Net, s.r.o., (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5324 dne 2. června 2006 a její sídlo je v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. IČ Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Severomoravská plynárenská, a.s. (dále Společník ). Severomoravská plynárenská, a.s., Společník Společnosti, k. lednu 2007 vyčlenil část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k. lednu 2007 od svého Společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku. Jednateli Společnosti k 3. prosinci 200 a 2009 byli: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel. listopadu 2006 Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel. listopadu 2006 Společnost je členěna následujícím způsobem: Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. 2 REGULAČNÍ RÁMEC V souladu s Energetickým zákonem jsou ceny za distribuci zemního plynu na českém plynárenském trhu regulovány a zveřejňovány prostřednictvím každoročního cenového výměru nezávislého regulačního orgánu, kterým je Energetický regulační úřad ( ERÚ ). Rok 200 byl prvním rokem tzv. 3. regulační periody, pro kterou byl ze strany ERÚ nastaven regulační rámec a zafixovány nejdůležitější ekonomické parametry a podmínky regulace ceny distribuce zemního plynu na následující pětileté období tak, jak ukládá platná legislativa.

20 20 Finanční část Příloha účetní závěrky Energetický regulační úřad každoročně stanovuje pro distribuční společnosti celkovou úroveň povolených výnosů a dále stanoví postup pro výpočet tarifů za využití distribuční soustavy. Metodika regulace distribuce by měla umožnit jednotlivým distribučním plynárenským společnostem pokrýt jejich povolené náklady včetně odpisů a dosáhnout přiměřené návratnosti aktiv nezbytných k výkonu licencované činnosti. V případě odchylky mezi povolenými a skutečně dosaženými regulovanými výnosy uplatňuje ERÚ v následujících obdobích korekce cenových tarifů za distribuci plynu. 3 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý nehmotný majetek Společnost považuje nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 36 měsíců 72 měsíců Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti Společníkem Společnosti k. lednu 2007, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let.

21 SMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek Společnost považuje hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 0 a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Inventář Plynovody neodpisují se 4 50 let 7 20 let 3 roky 40 let Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 za rok je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 do 0 za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě. Vedení Společnosti ke každému rozvahovému dni zhodnotí, zda došlo k událostem nebo změnám, které by indikovaly snížení hodnoty aktiv. Pokud zůstatková hodnota aktiv přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jejich zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 5 202 Výkony (mil. Kč) 5 22 EBITDA (mil. Kč) 2 493 Provozní zisk (mil. Kč) 583 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 354 Zisk po zdanění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 534 EBITDA (mil. Kč) 718 Provozní zisk (mil. Kč) 367 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 376 Zisk po zdanění (mil. Kč) 480 Investice

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 1 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 189 EBITDA (mil. Kč) 500 Provozní zisk (mil. Kč) 193 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 189 Zisk po zdanění (mil. Kč) 390 Investice

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Obsah JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Obsah JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 2009 Tržby (mil. Kč) 3 199 EBITDA (mil. Kč) 1 766 Provozní zisk (mil. Kč) 1 047 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 060 Zisk po zdanění (mil. Kč)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 2009 Tržby (mil. Kč) 4 30 EBITDA (mil. Kč) 2 093 Provozní zisk (mil. Kč) 2 92 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 82 Zisk po zdanění (mil. Kč)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 JMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 866 EBITDA (mil. Kč) 365 Provozní zisk (mil. Kč) 739 Zisk před

Více