MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23. zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (19), zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet. Pozdní příchod avizoval p. Makovička, dr. Psík, mgr. Tlačil. Omluveni byli: dr. Bouchal, dr. Kotilová. Zpracovatelem zápisu byla určena Jana Vodolánová a skrutátorem ing. Pavel Vejvar. Členové zastupitelstva obdrželi program jednání písemně. Ing. Houdek předložil návrh na doplnění programu o bod: 5d) Smlouva o poskytnutí příspěvku (dotaci) pro Český nadační fond pro vydru. Program byl jednomyslně schválen (Pro: 18, zdržel se: 1) Návrh na složení návrhové komise: - dr. Masojídek, p. Janát, p. Hadrava Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Zápis z minulého jednání byl ověřen dr. Kotilovou a ing. Kordou. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu: - ing. Plucar, ing. Fürst Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Zastupitelstvo města schválilo: program jednání podle návrhu doplněného o bod 5d). návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jiří Masojídek, Eduard Janát, Josef Hadrava ověřovateli zápisu: Ing. Miroslava Plucara, ing. Karla Fürsta. K bodu 2 a) Prodej pozemku p.č. 2276/11, k.ú. Třeboň záměr. Rada města projednala návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2276/11 o výměře 932 m 2 v k.ú. Třeboň. Jedná se o pozemek navazující na nemovitosti v majetku Města Třeboně (čp. 242/II vč. přilehlých pozemků) a nemovitosti v majetku manž. Baštýřových a manž. Davidových. Rada města svým usnesením č. 442/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku uvedeného pozemku. Ing. Kubal žádal někdo o prodej? p. Mráz ne. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 2276/11 o celkové výměře 932 m 2 v k.ú. Třeboň. Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ZM č. 23/2004/

2 b) Darování seníku na pozemcích p.č. 2168/13, 2168/14, k.ú. Třeboň záměr. Rada města projednala záměr darování seníku pod Zelenkovým mlýnem Českému kynologickému svazu, který jej využívá jako klubovnu. Seník se nachází mezi Zlatou a Prostřední stokou, na pozemcích dle nově zaměřeného geometrického plánu 2168/13 (ve vlastnictví Pozemkového fondu) a 2168/14 (ve vlastnictví společnosti Lavana a.s.). Rada města svým usnesením č. 339/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr darování seníku pod Zelenkovým mlýnem Českému kynologického svazu, místní organizaci Třeboň. Rada města svým usnesením č. 427/2004 ze dne souhlasí s prohlášením o existenci a vlastnictví stavby dřevěného srubu, sloužícího jako klubovna kynologického klubu Třeboň. p. Mráz žádá o podporu žádosti, kynologové se starají o seník několik let Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru darování seníku, na pozemcích p.č. 2168/13, 2168/14 v k.ú. Třeboň, pod Zelenkovým mlýnem, Českému kynologickému svazu, místní organizaci Třeboň. Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 c) Prodej objektu čp. 50/II v ul. Svobody v Třeboni záměr. Rada města opětovně projednala návrh na prodej nemovitosti čp. 50/II v ulici Svobody v Třeboni, a to vzhledem k vyjasněným vlastnickým vztahům k dané nemovitosti. Rada města svým usnesením č.444/2004 doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje této nemovitosti. p. Mráz omluvil se za mylně podanou informaci na minulém jednání o vlastnictví objektu. Mgr. Černý jaká je představa města co se týká nájemníků? Ing. Houdek nyní se hovoří pouze o záměru. Dr. Váňa starost o nájemníky nemusí řešit zastupitelstvo, je to záležitost majitele, jakým způsobem se vypořádá s nájemníky. Nic nebrání vyhlášení záměru. Ing. Houdek - v případě vlastního prodeje je možné o tomto jednat. Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením záměru prodeje objektu čp. 50/II vč. pozemků st. p.p.č. 1142/1, st. p.p.č. 1142/2, st. p.p.č. 1143/1, 1143/2, k.ú. Třeboň. Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 V se dostavil Dr. psík, počet 20. d) Prodej objektu čp. 80/II vč. pozemků st. p.p.č. 82 a 37/5, k.ú. Břilice záměr. Rada města projednala návrh na vyhlášení záměru prodeje nemovitosti čp. 80 v k.ú. Břilice na pozemku s p.p.č. st. 82 o výměře 599 m 2 a p.p.č. 37/5 o výměře 873 m 2 v k.ú. Břilice. Objekt se nachází v těsné blízkosti návsi v Břilicích, jedná se o bývalou školní družinu. Usnesením ZM č. 5 e ze dne zastupitelstvo města odložilo své rozhodnutí o vyhlášení záměru, důvodem bylo nesouhlasné stanovisko osadního výboru Břilice. Dne bylo doručeno kladné vyjádření osadního výboru Břilice k prodeji za podmínek, že tento prostor bude využit pro výstavbu RD nebo malé podnikání typu kadeřnictví, zdravotnictví apod., nikoliv však za účelem provozu, u kterého vzniká nadměrný hluk a poškozuje životní prostředí. Rada města svým usnesením č. 477/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje uvedené nemovitosti vč. pozemků za podmínky že tento prostor bude využit pro výstavbu RD nebo malé podnikání typu kadeřnictví, zdravotnictví apod. nikoliv však za účelem provozu, u kterého vzniká nadměrný hluk a poškozuje životní prostředí, když min. cena bude v úrovni znaleckého posudku. Zápis ZM č. 23/2004/

3 Ing. Novotný jak je zajištěn přístup? p. Mráz z cesty, která je majetkem p. Vochozky, jinak ze silnice proti truhlářství Nečas. Ing. Kubal dotaz na důvod změny stanoviska osadního výboru. p. Mráz osadní výbor pochopil, že pokud se do vsi investují peníze, je třeba také získat nějaké peníze zpět. Dostavil se Ing. Lexa, počet 21. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje čp. 80, vč. pozemků st.p.p.č. 82 o výměře 599 m 2 a p.p.č. 37/5 o výměře 873 m 2, vše v k.ú. Břilice, za podmínky, že tento prostor bude využit pro výstavbu RD nebo malé podnikání typu kadeřnictví, zdravotnictví apod., nikoliv však za účelem provozu, u kterého vzniká nadměrný hluk a poškozuje životní prostředí, když min. cena bude v úrovni znaleckého posudku. Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 0 e) Směna části z pozemků p.č.pk 736, PK 737 za části pozemků p.č.kn 437,PK 1675 záměr. Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. 447/2004 ze dne (po získání vytyčovacího náčrtu a zjištění přibližných výměr) a dále návrh směny (s doplatkem) části z pozemků p.č. PK 736, PK 737 o výměře cca 50 m 2, ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Kubala, za části pozemků p.č. KN 437, PK 1675 o výměře cca 35 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, v k.ú. Třeboň. Na pozemcích PK 736, 737, jejichž vlastníkem je pan Jaroslav Kubal, je projektována stavba chodníku. Rada města svým usnesením č. 513/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru navržené směny (s doplatkem). Ing. Kubal - týká se jeho osoby, zdrží se hlasování. p. Mráz v materiálech je uvedeno, že byl problém s přeplocením, byla to chyba ze strany Katastrálního úřadu. Výměra směňovaných pozemků bude později zpřesněna. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru směny (s doplatkem) části z pozemků p.č. PK 736, PK 737 o výměře cca 50 m 2 za části pozemků p.č. KN 437, PK 1675 o výměře cca 35 m 2, v k.ú. Třeboň, když výměry budou zpřesněny geometrickým plánem. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 V se dostavil mgr. Tlačil, počet 22. k bodu 3 Prodej nemovitostí čp. 319/II, 325/II a 326/II v Třeboni. Rada města projednala návrh na prodej následujících nemovitostí, když záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení ZM č. 2h z : - čp. 319/II Na Kopečku včetně pozemku st.p.č.371 a p.p.č.370/2 o výměře 292 m 2 - čp. 325/II Vodárenská ul. včetně pozemku st.p.č. 376 a p.p.č.375/1 o výměře 297 m 2 a st.p.č. 375/2 o výměře 36 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - čp. 326/II Vodárenská ul. včetně pozemku st. p.č. 377 a p.p.č. 378/1 o výměře 330 m 2 a st.p.č. 378/3 o výměře 33 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD. V době zveřejnění oznámení se přihlásili stávající nájemníci. Znalecký posudek na: - nemovitost čp. 319/II včetně pozemku st.p.č.371 a p.p.č. 370/2 o výměře 292 m 2 činí ,- Kč Zápis ZM č. 23/2004/

4 - nemovitost čp. 325/II včetně pozemku st.p.č. 376 a p.č. 375/1 o výměře 297 m 2 a st.p.č. 375/2 o výměře 36 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD činí ,- Kč - nemovitost čp. 326/II včetně pozemku st.p.č. 377 a p.p.č.378/1 o výměře 330 m 2 a st.p.č. 378/3 o výměře 33 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD činí ,- Kč. Rada města svým usnesením č. 454/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej těchto nemovitostí s tím, že podmínkou prodeje je předkupní právo pro Město Třeboň po dobu 5 let. - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem nemovitostí: čp. 319/II Na Kopečku včetně pozemku st.p.č. 371 a p.p.č. 370/2 o výměře 292 m 2 do vlastnictví Tomáše Filsaka, poté co se stane nájemcem bytu, a manželů Čestmíra a Marie Filsakových, bytem Na Kopečku 319/II, Třeboň, za 80 % ceny odhadní a za podmínky, že se zaváží zřídit věcné břemeno spočívající v právu vedení vodovodního řadu a v právu vstupu za účelem údržby a oprav umístěného na pozemku p.p.č 370/2 a k uzavření takové smlouvy oprávněného vyzve doporučeným dopisem do 1 měsíce ode dne, kdy se dozví o vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí. čp. 325/II Vodárenská ul. včetně pozemku st.p.č. 376 a p.p.č.375/1 o výměře 297 m 2 a st.p.č. 375/2 o výměře 36 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD do vlastnictví Jana a Jitky Vomastkových, bytem Vodárenská 325/II, Třeboň za 80 % ceny odhadní. čp. 326/II Vodárenská ul. včetně pozemku st. p.č. 377 a p.p.č. 378/1 o výměře 330 m 2 a st.p.č. 378/3 o výměře 33 m 2 včetně vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD do vlastnictví Ing. Evy Cigáňové poté, co se stane nájemcem bytu, bytem Vodárenská 326/II, Třeboň za 80 % ceny odhadní. Podmínkou prodeje je předkupní právo pro Město Třeboň po dobu 5 let. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 4 a) Přijetí dotace na výplatu sociálních dávek. Rada města projednala navýšení dotace od Jihočeského kraje na výplatu sociálních dávek pro Město Třeboň na základě skutečně vyplacených prostředků, a to vzhledem k očekávaným potřebám do konce roku Úpravy finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města byly provedeny v celkové výši tis. Kč. Rada města svým usnesením č. 473a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotací a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na výplatu sociálních dávek a současně schvaluje rozpočtové opatření č. 45. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Rozpočtové Rozpočet od rozpočet schvál. opatření počátku roku Čís. RM ÚZ Organizace Paragraf Položka po RO RO Zápis ZM č. 23/2004/

5 Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Rozpočtové Rozpočet od Čís. RM ÚZ Organizace Paragraf Položka rozpočet schvál. opatření počátku roku RO po RO Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 /hlasování se neúčastnil prof. Velemínský/ b) Přijetí dotace na akci Obnova hrázových dubových porostů Třeboňské rybniční soustavy u Sv. Víta. Rada města projednala návrh na přijetí neinvestiční dotace na akci Obnova hrázových dubových porostů Třeboňské rybniční soustavy u Sv. Víta, a to ve výši ,- Kč, tj. 80 % ze základu pro stanovení podpory. Prostředky budou poskytnuty Státním fondem životního prostředí v rámci Programu péče o přírodní prostředí na ošetření a výsadbu dřevin. Akce bude realizována v roce Rada města svým usnesením č. 461/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace. - Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na akci Obnova hrázových dubových porostů Třeboňské rybniční soustavy u Sv. Víta ve výši ,- Kč poskytnutou Státním fondem životního prostředí v rámci Programu péče o přírodní prostředí. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 /hlasování se neúčastnili dr. Váňa, prof. Velemínský/ k bodu 5 a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na expozici Třeboňsko krajina a lidé. Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Informačním a kulturním střediskem města Třeboně na expozici Třeboňsko krajina a lidé. Usnesením č. 11 ze dne souhlasilo zastupitelstvo města s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na akci "Návštěvnické centrum a trvalá expozice CHKO a Biosférická rezervace Třeboňsko Krajina a lidé", dle návrhu předloženého SFŽP ČR, tj. ve výši ,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část expozice, která měla být realizována s podporou SFŽP ČR, byla zajištěna z prostředků Phare, nebyly uvedené prostředky čerpány. Naskýtá se však možnost využít tyto prostředky na další rozšíření expozice, když podmínkou je předložení upraveného projektu a uzavření dodatku smlouvy s IKS na realizaci do konce roku Návrh na rozšíření expozice byl předložen v celkových nákladech ,- Kč, podíl města činí 31, 8% z této částky, tj ,- Kč s tím, že tato částka bude navržena v rámci rozpočtu roku Rada města svým usnesením č. 491/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit uvedený dodatek. Ing. Kubal má smysl expozici rozšiřovat, když není tak navštěvovaná? Ing. Houdek domnívá se, že je škoda nevyužít finanční prostředky, které jsou již zajištěné a nemít expozici dokončenou ve finální podobě. Letos byla expozice v provozu prvním rokem, je přesvědčen, že v nabídce návštěvníkům města si najde své místo. Ing. Kubal domnívá se, že částku potřebnou na dofinancování expozice je možné využít jinde ve městě. Je tady návratnost? Nebylo by vhodné zatím počkat? p. Mráz vzhledem k finanční situaci města návrh nepodpoří. Zápis ZM č. 23/2004/

6 p. Hadrava není možné posuzovat takto jednoznačně, celospolečenský účinek. Dr. Váňa je přijetí dotace časově omezeno? Ing. Houdek ano, dotace přiznána v roce Do konce roku je nutné podat stanovisko na SFŽP. Mgr. Černý - na kulturu se vždy bude doplácet a expozice je součástí kultury. Částka ve výši tis. Kč se jeví jako vysoká, ale Biosférická rezervace Třeboňsko je známa po celém světě a expozice je průřezem přírody Třeboňska. Dr. Doležal podporuje návrh, bylo by škoda nevyužít dotací. p. Mikeš expozice je na vysoké úrovni, návrh podporuje. Ing. Houdek - město se na výstavbě expozice podílelo, ale velká část byla financována z jiných zdrojů. Žádá o podporu. Ing. Plucar - pokud by sneslo odkladu, počkal by na schvalování rozpočtu. Je třeba připomenout, že se v dalším bodu bude řešit navýšení příspěvku pro IKS ve výši tis. Kč. p. Hadrava kdo je garantem předloženého rozpisu nákladů? Ing. Houdek jedná se o návrh, který vychází z nabídky. Dodavatelem expozice bude IKS, jak je uvedeno ve smlouvě. p. Hadrava IKS ručí za to, že tyto náklady budou racionálně vynaloženy? Ing. Žáková ano. V h se dostavil p. Makovička, počet 23. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na expozici Třeboňsko krajina a lidé uzavřené mezi Městem Třeboň a Informačním a kulturním střediskem města Třeboně, podle předloženého návrhu. Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 7 b) Smlouva o poskytnutí příspěvku ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Městem Třeboň a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 1 mil. Kč na stavbu autobusového nádraží, jak vyplývá z rozpočtu města Třeboně, oddílu 22. Autobusové nádraží bylo postaveno a uvedeno do provozu v září Město Třeboň, na základě zkušebního provozu, požaduje na ČSAD Jindřichův Hradec a.s. dodatečně instalovat na pozemku autobusového nádraží kolostavy, s kapacitou jedno sto kol, z nichž minimálně šedesát bude zastřešeno stejnými typy přístřešků, jakými jsou zastřešena nástupiště, a jejichž třetí boční stěna bude prosklená tak, aby se zabránilo případnému zafoukání sněhem. Do té doby Město Třeboň poskytne ze svého rozpočtu v roce 2004 ČSAD Jindřichův Hradec a.s. zálohu ve výši 50 % příspěvku, tj Kč, a zbytek až po realizaci požadovaných přístřešků v roce Rada města svým usnesením č. 505/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku. Mgr. Černý autobusové nádraží je nedůstojné, nemá dostatečné zázemí. Zejména přístřešky pro cestující nejsou dostatečné, do prostoru nádraží je otevřen pouze jeden vchod, čekárna má kapacitu 5 míst k sezení, zatímco ostatní plocha slouží pro kancelář dispečinku. Pouze 2 WC. p. Mráz ČSAD je připraveno frézovat asfalt s předpokládanou investicí do 2 mil. Kč, dále jsou připraveni vylepšit přístřešky. Velký problém s kolostavem, když ČSAD původně odmítlo umístit kolostavy do tohoto prostoru. Jednání jsou složitá. Ještě budou doplněny nadpisy, rozšířen vstup a dále se vynasnaží doplnit další přístřešek. Po uvolnění prostoru po kolostavechm (které jsou provizorně), kolem Zvláštní školy vzniknou parkovací místa. Příští rok prostředky pro nástupní prostor k technické památce UNESCO. Ing. Kubal zastávka ČSD je na úrovni, v porovnání s autobusovým nádražím. p. Hadrava proč není možné realizovat čekárny s plexisklem, které jsou po městě? Dr. Váňa zda by bylo možné do smlouvy zapracovat doplnění okapů u přístřešků a jejich zakrytí alespoň z jedné strany. p. Mráz zakrytí jedné strany není technicky možné. Zápis ZM č. 23/2004/

7 Ing. Houdek navrhuje vyplacení dalších 500 tis. Kč podmínit rozšířením kapacity čekárny alespoň na 20 míst k sezení. Prof. Velemínský k sociálnímu zařízení, je nedostatečné. p. Ouška - dále je třeba vyřešit zastřešení, aby cestující byli dostatečně chráněni před vlivy počasí. p. Mikeš zda byl městu znám projekt předem? p. Mráz projekt se během stavby několikrát měnil. Město nemá takový vliv. Ing. Novotný - stavba se provádí na území Třeboně, ke stavebnímu povolení muselo být vyjádření hygienika. Ten souhlasí, je zkolaudováno? Ing. Houdek - ano. Ing. Kubal požaduje informace pro všechny zastupitele, jak byl 1 mil. Kč jako příspěvek od města investován. p. Mráz odpověď písemně. Ing. Houdek je možné jednat s investorem ve smyslu, aby učinil opatření zejména co se týká přístřešků a čekárny. Dr. Váňa navrhuje do čl. 3 smlouvy doplnit: vyplacení dalších 500 tis. Kč bude podmíněno: rozšířením kapacity čekárny na min. 20 osob sedících a zajištění přístřešků pro uživatele autobusového nádraží tak, aby byli ochráněni před povětrnostními podmínkami. Ing. Houdek navrhuje od požadavku na kolostavy ustoupit a namísto toho uvést: rozšíření čekárny na min. 20 míst k sezení a zajištění přístřešků tak, aby čekající byli dostatečně ochránění před povětrnostními vlivy. Co se týká kolostavů, bude je zřejmě investovat město, ČSAD dá pouze prostor, ze smlouvy by vypustil. p. Ouška domnívá se, že omezovat počet kolostavů je špatné. Ing. Houdek - navrhuje doplnit do smlouvy (viz jeho poznámka výše). p. Mráz v tomto smyslu bude jednat s investorem. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku (dotace) mezi Městem Třeboň a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. na stavbu autobusového nádraží v Třeboni, podle předloženého návrhu, a dále požaduje rozšíření kapacity čekárny na 20 míst k sezení a úpravu přístřešků tak, aby chránily cestující před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pro: 21 Proti: 1 Zdržel se: 1 c) Smlouva o poskytnutí příspěvku Rybářství Třeboň a.s. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku (dotace) mezi Městem Třeboň a Rybářstvím Třeboň a.s., když zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 11/2003, bod 7. písm c) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Rybářství Třeboň, a.s. na realizaci stavby akce Rybník Svět odstranění povodňových škod bezpečnostní přeliv. Rybářství Třeboň akci provedlo, když předtím na ní řádně vyhlásilo a provedlo výběrové řízení. Odbor územního plánování a architektury potvrdil řádné provedení stavební akce, v souladu s podmínkami stanovenými v usnesení uvedeném v čl. I. této smlouvy. Město Třeboň poukáže do 10 dnů od schválení této smlouvy zastupitelstvem města, v souladu s 85 písm j) zákona o obcích, Rybářství Třeboň, schválený příspěvek (dotaci) na tuto stavební akci, za podmínky, že do bude na plochách včetně pěší trasy, mimo komunikaci II/155 a cyklostezku, položena kamenná dlažba do pískového lože, kterou poskytne Město Třeboň, jak stanoví podmínka Krajského úřadu Jihočeského kraje. Rada města svým usnesením č. 471/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku. Rada města dále projednala návrh rozpočtového opatření č. 57 týkajícího se stavby bezpečnostního přelivu rybníka Svět. Rada města svým usnesením č. 506/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 57 s tím, že rada souhlasí s poskytnutím materiálu (žulových dlažebních kostek) v množství potřebném pro zadláždění plochy 79 m 2 (cca 21,3 t) ze skládky Technických služeb Třeboň s.r.o. p. Hadrava dotýká se jeho osoby jako vedoucího střediska, nebude hlasovat. Ing. Kubal byla do položena dlažba? Zápis ZM č. 23/2004/

8 Arch. Valder není mu známo, zda dnes byla provedena, spíše ne. Domnívá se, že by měla být změna ve smlouvě, že bude provedena do konce roku. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku (dotace) mezi Městem Třeboň a Rybářstvím Třeboň a.s., podle předloženého návrhu. Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 57 na poskytnutí příspěvku (dotace) pro Rybářství Třeboň a.s. na stavbu bezpečnostního přelivu rybníka Svět ve výši tis. Kč. Rozpočtové příjmy Čís. RM ÚZ Organizace Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schvál. RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO Rozpočtové výdaje Čís. RM ÚZ Organizace Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schvál. RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 /Ing. Kubal se neúčastnil hlasování/ k bodu 5d) Smlouva o poskytnutí příspěvku (dotaci) pro Český nadační fond pro vydru Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 15/2004, pod bodem 2. písm c) rozpočet města Třeboně, v rámci kterého v oddíle 33 - kultura je vedena položka příspěvek Nadaci VIA ve výši ,- Kč. Český nadační fond pro vydru se sídlem Třeboň, Třebízského 457, pro potřeby své činnosti koupil nemovitosti areálu bývalých třeboňských jatek v Jateční ulici. Rada města svým usnesením č. 255/2004 ze dne souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Třeboň a Českým nadačním fondem pro vydru dle předloženého návrhu a doporučuje ji ke schválení. - Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku (dotace) mezi Městem Třeboň a Českým nadačním fondem pro vydru se sídlem v Třeboni na zaplacení části kupní ceny nemovitostí, kterými jsou pozemkové parcely č. KN 1718 o výměře 273 m 2 - ostatní plocha, manipulační plocha; č. KN 1719 o výměře 3312 m 2 -zastavěná plocha, nádvoří; č. KN 1720 o výměře 306 m 2 -ostatní plocha, jiná plocha; č. KN 1721 o výměře 463 m 2 -ostatní plocha, ostatní komunikace; č. KN 1723 o výměře 175 m 2 -ostatní plocha, jiná plocha; budovu, část obce Třeboň II, č.p.311, způsob využití bydlení, která se nachází na pozemkové parcele č. KN 1719 o výměře 3312 m 2 a pozemková parcela č. PK 670/6 o výměře 1172 m 2, to vše v obci a k.ú.třeboň. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 6 a) Poskytnutí věcného daru Územnímu odboru HZS Jč. kraje J. Hradec. Rada města projednala poskytnutí věcného daru Územnímu odboru HZS Jč. kraje J. Hradec. V souladu s ustanovením 29 odst. 1 písm. l (el) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (obec a obecní úřad umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek) byla nakoupena tato technika: - 2 kusy kompletních dýchacích přístrojů v celkové částce včetně DPH a zaokrouhlení ,- Kč. Zápis ZM č. 23/2004/

9 Rada města svým usnesením č. 501/2004 doporučuje zastupitelstvu města schválit předání zmíněné techniky Územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Jč. kraje Jindřichův Hradec, pracoviště Třeboň jako bezplatný dar. - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) poskytnutí věcného daru Územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Jindřichův Hradec, pracoviště Třeboň. Jedná se o dýchací přístroje v celkové ceně ,- Kč. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 /Mgr. Černý se neúčastnil hlasování/ b) Finanční dar na opravu domu po povodni Rada města projednala žádost pí Aleny Moserové o poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč na opravu domu poškozeného povodí v roce 2002, když zastupitelstvo města již schválilo usnesením č.4a/2004 ze dne poskytnutí příspěvku ze sbírkového fondu Člověk člověku paní Moserové ve stejné výši. Stav na sbírkovém účtu je nyní nulový, rada města nedoporučila poskytnutí dalšího finančního daru žadatelce. O poskytnutí příspěvku na opravu domu z programu Opravy bytového fondu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pí Moserová požádala, ale v termínu , když původní termín (konec roku 2003) byl zkrácen na Ostatní žádosti majitelů postižených nemovitostí byly vyřízeny kladně, podle státem stanovených pravidel. V podmínkách MMR pro poskytnutí dotací z povodňového fondu je uvedeno, že prostředky na úhradu oprav budou poskytnuty až do výše 70 % celkových nákladů na opravu domu. Rada města svým usnesením č. 422c/2004 ze dne nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru Aleně Moserové. - Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru Aleně Moserové, Chelčického 282, Třeboň ve výši ,- Kč na opravu domu po povodni v roce Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4 /Mgr. Černý se neúčastnil hlasování/ c) Finanční dar Městu Levoča Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč pro Město Levoča na zmírnění škod v souvislosti s kalamitou způsobenou vichřicí ve Slovenské republice. Rada města svým usnesením č. 511/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč na zmírnění škod pro Město Levoča. p. Mráz ředitelé TS ze Slovenska navštívili Třeboň v roce Byl projeven zájem o partnerský vztah s Třeboní. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč na zmírnění škod pro Město Levoča a zároveň schvaluje znění darovací smlouvy, která je přílohou podkladového materiálu. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ZM č. 23/2004/

10 k bodu 7 Upuštění od vymáhání pohledávky daňového nedoplatku Městský úřad - obecní živnostenský úřad, oddělení správy místních poplatků, uložil v roce 1998 firmě GREM, spol. s r.o., Lannova 61, České Budějovice, zaplatit místní poplatek za umístění výherních hracích přístrojů. Tato povinnost vznikla schválením vyhlášky č. 8/97 o místních poplatcích za umístění výherních hracích přístrojů na území města Třeboně. Poplatek byl splatný za jednotlivá čtvrtletí v roce Uvedená firma neakceptovala místní vyhlášku a místní poplatek nezaplatila. Celková částka uložená platebními výměry firmě GREM spol. s r.o. činí ,- Kč. Po provedení příslušných šetření bylo zjištěno, že firma nevlastní žádný účet a nemá ani žádný movitý a nemovitý majetek, který by mohl sloužit k úhradě daňového nedoplatku a neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost. Dle 70 zák. č. 337/1992 právo vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, kdy se stal tento nedoplatek splatným. Na základě těchto skutečností je navrženo upuštění od vymáhání daňového nedoplatku a vyřazení z účetní evidence. Rada města svým usnesením č. 313b) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky za umístění VHP firmě GREM s.r.o., České Budějovice. p. Hadrava kdy bylo podáno trestní oznámení? pí Lamačová předáno k vymáhání. p. Hadrava nedostatečné vysvětlení. Dr. Hájek zřejmě se žádné trestní oznámení nepodávalo, soud byl požádán o součinnost, soud má pravomoc si firmu předvolat, ten činí prohlášení o majetku Součinnost soudu byla snaha o exekuci. p. Hadrava žádná konkrétní odpověď. Ing. Kubal v jaké restauraci byly automaty? pí Lamačová bylo jich 5. Ing. Kubal - v roce 98 se měl platit poplatek městu, město dalo požadavek na zaplacení Byl tam platební výměr živnostenského úřadu Firma asi majetek měla, když provozovala automaty, ta neplatila, z mat. nevyplývá, kdy soud prověřoval stav majetku S.r.o. nemůže existovat bez účtu. Není napsaný postup, kdo nesl zodpovědnost za vymáhání. Pí Lamačová v roce 98 byla vydána vyhláška o zákazu provozování automatů, firma na území města již nepůsobila. Ing. Houdek navrhuje odložit tento bod a jednat znovu po doplnění údajů o postupu vymáhání. Dr. Váňa pokud je lhůta promlčena, zda pomůže odložení. p. Hadrava v mater. není uvedeno, kdy došlo k soudnímu jednání. Doplnit podklady pro rozhodnutí a předložit na příští jednání. Usnesení vzešlé z diskuse: Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu č. 7 týkajícího se upuštění od vymáhání pohledávky s tím, že pro příští jednání bude podkladový materiál doplněn. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 8 Veřejné osvětlení - darování a nákup Rada města projednala návrh převodu majetku osvětlení z Technických služeb Třeboň s.r.o. na Město Třeboň. Veřejné osvětlení, které je v majetku Technických služeb Třeboň s.r.o., bylo do majetku společnosti vloženo formou vkladu do základního kapitálu. Osvětlení je v současné době z části v majetku města a z části v majetku Technických služeb Třeboň s.r.o. Některá osvětlení jsou v majetku Technických služeb a jsou umístěna na domech města. Další osvětlení musí zůstat v majetku města, protože na jejich zbudování byla čerpána dotace městu. Tím vznikají problémy nejen v oblasti evidence majetku, ale i v oblasti daňové a dalších. Problémy se zvýrazňují s platností nového zákona o DPH. Rada města doporučila provést převod tohoto majetku na město. Po dopracování dopadů možných druhů převodů (prodej, darování) podle nového zákona o DPH lze zvolit postup s nejmenším odvodem DPH, které Technické služby musejí odvést státu ve výši 19 %. Město Třeboň, i když datum převodu bude z důvodu daňové výhodnosti posunut až na čas registrace města k DPH, nebude moci uplatnit Zápis ZM č. 23/2004/

11 DPH na vstupu, neboť činnost prováděná s majetkem osvětlování města je pro město osvobozená od DPH. Tak by muselo být v nevýhodné variantě převodu odvedeno přes 1 mil. Kč na dani z přidané hodnoty. Část osvětlení (majetku vloženého městem do základního kapitálu TS) se navrhuje převést do majetku města darováním. Zbytek osvětlení, které bylo pořízeno Technickými službami a byl uplatněn nárok na odpočet DPH na vstupu, se navrhuje převést na město úplatným převodem. Po uskutečněném převodu majetku bude snížen základní kapitál Technických služeb Třeboň s.r.o. Rada města svým usnesením č. 479/2004 ze dne doplňuje své usnesení č. 290/2004 ze dne ve věci veřejného osvětlení s tím, že část majetku bude převedena koupí. Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod majetku. Dr. Váňa domnívá se, že v Třeboni se vyskytuje velké množství druhů osvětlení a lamp. Doporučuje u nově instalovaných osvětlení sjednocovat. p. Mráz ano, dohoda s architektem města i TS. p. Mikeš - kolik firem provádí montáž veřejného osvětlení? Měla by se vybírat jedna firma. p. Mráz je věcí zadání. Ing. Lexa kdo stanovoval cenu dohodou? p. Mráz postup byl stanoven na návrh ing. Brandejse tak, aby byly ušetřeny peníze městu co se týká DPH. Ing. Lexa spřízněné firmy, město x TS. Ing. Brandejs - je voleno tak, aby bylo daňové zatíženo optimalizováno. Ing. Kubal kdo vybíral světla na Dukelské ulici? p. Michal dle projektu. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem majetku osvětlení z Technických služeb Třeboň s.r.o. na Město Třeboň a za tím účelem souhlasí s navrženou darovací a kupní smlouvou. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 9 Kontokorentní úvěr pro rok 2005 Rada města projednala návrh na přijetí kontokorentního úvěru do výše 7 mil. Kč v roce 2005 s tím, že bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města Třeboně. Kontokorentní úvěr bude využit k provozním účelům pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů. Kontokorentní úvěr je poskytován vždy na kalendářní rok a v tom roce musí být splacen. Pro rok 2004 byl poskytnut ve výši 7 mil. Kč dne se splatností ke dni V době uzavření smlouvy v roce 2003 byla úroková sazba 3,9 % p.a., ke dni ve stejné výši, tj. 3,9 % p.a (úroková sazba je sjednána ve výši - 1 % p.a. pod základní úrokovou sazbu banky, která je k ,9 % p.a.). Po jednání s ČS a.s. bylo dohodnuto, že by mohlo dojít k dalšímu snížení o 0,2 %. V roce 2004 byly k datu zaplaceny úroky ve výši 7 428,78 Kč. Rada města svým usnesením č. 455/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí kontokorentního úvěru do výše 7 mil. Kč a zajištění tohoto kontokorentního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Třeboně. Dr. Váňa dotaz, zda finanční odbor oslovil více bankovních ústavů nebo jen Českou spořitelnu? Ing. Houdek ČS administruje největší část rozpočtu města, je praktické, aby kontokorentní úvěr byl poskytován právě ČS. Rovněž předložené podmínky jsou pro město výhodné. pí Šímová město má u ČS účet, na který jdou všechny daňové příjmy. Muselo by dojít ke změně celého systému. Ing. Kubal - ČSOB by mohlo dát nižší sazbu. Dr. Váňa mělo by se stát pravidlem, aby město oslovovalo více bankovních ústavů. Navrhuje poskytnutí úvěru schválit s tím, že finanční odbor následně osloví další bankovní ústavy, vybere nejvýhodnější nabídku a seznámí s ní zastupitelstvo. pí Šímová vzhledem k tomu, že město ručí budoucími rozpočtovými příjmy, muselo by dojít ke změně systému, pokud by došlo k přechodu k jinému bankovnímu ústavu. Zápis ZM č. 23/2004/

12 Ing. Houdek návrh dr. Váni je oslovit jiné banky a porovnat úrokovou sazbu. Dotaz na pí Šímovou, zda by mohla být ohrožena kontinuita kontokorentního úvěru? pí Šímová v měsíci lednu nejsou příjmy města jisté s ohledem na neschválený rozpočet. Může se stát, že měsíc leden bude nezajištěný, co se týká běžných plateb. p. Ouška - vnímá nabídku od ředitele ČSOB, nicméně, každému je zřejmé, že nabídku může dát pouze ten bankovní ústav, u kterého má město účet. Ing. Kubal - není podmínka 100%. p. Janát kolik stojí projednání a sepsání úvěrové smlouvy? pí Šímová - bez poplatku. Dr. Váňa stahuje protinávrh, žádá vedoucí finančního odboru, aby v příštím roce, pokud město bude žádat o kontokorentní úvěr, provedla oslovení více bankovních ústavů. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí kontokorentního úvěru v roce 2005 Českou spořitelnou, a.s. do výše 7 mil. Kč a zajištění tohoto kontokorentního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy Města Třeboně. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 k bodu 10 Pravidla rozpočtového provizoria Rada města projednala návrh pravidel rozpočtového provizoria, podle kterých se bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (část třetí, 13 v platném znění) rozpočtové hospodaření řídit v době do schválení rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, tj. na rok Tato pravidla stanoví zastupitelstvo města k zajištění plynulého hospodaření města a zařízení jím zřízených. Rada města svým usnesením č. 456/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pravidla rozpočtového provizoria (viz návrh na usnesení). Dr. Masojídek kdy obdrží zastupitelé návrh rozpočtu, v loňském roce byl již k dispozici. Ing. Houdek - v 1. dekádě ledna 05. Řešila se řada problémů, které s rozpočtem souvisejí, např. DPH. Dr. Masojídek pokud bychom byli iniciativní, už by návrh rozpočtu byl předložen. Ing. Vejvar rozpočet je v současné době připravován do podoby, aby mohl být předložen zastupitelům k projednání. Jsou položky, které aniž budou schváleny vyšším rozpočtem, nelze do městského rozpočtu zařadit. Např. vláda změnila pravidla odměňování, složka mzdová je součástí rozpočtu a podléhá tomuto režimu. Je řada neznámých, které nedovolí poslední úpravy provést. Není to o iniciativě, ale některé údaje opravdu chybějí. Dr. Váňa rozpočet by měl být ke konci roku schválen. Co se týká rozpočtových změn, těm se nelze vyhnout. Dále žádá vysvětlení k bodům 3 a 4, zdají se být totožné. K bodu 6 - není stanovena minimální ani maximální částka, při schvalování rozpočtu byly stanoveny jasné pravomoci rady. Ing. Houdek - bod 6 nepřebíjí body předchozí. Dr. Váňa zůstává v platnosti omezení při schvalování rozpočtu na rok 2004? Ing. Vejvar - to se týkalo pouze roku Jedná se o udržování běžného chodu, pouze záležitosti vyplývající z uzavřených smluv. Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, část třetí, 13 schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria: 1. Rozpočtové provizorium se stanoví k zajištění plynulého hospodaření města a organizací jím zřízených. 2. Rozpočtové provizorium platí od 1. ledna 2005 až do doby, než zastupitelstvo města schválí rozpočet města na rok Všem zařízením Města Třeboně napojeným na jeho rozpočet včetně městského úřadu budou hrazeny pouze nezbytné výdaje související s udržením provozu jednotlivých zařízení. 4. Příspěvkovým organizacím bude poskytován příspěvek měsíčně do výše 1/12 ročního příspěvku rozpočtovaného v roce 2004 na běžné výdaje. Zápis ZM č. 23/2004/

13 5. Financování rozestavěných akcí bude probíhat dle uzavřených smluv. 6. Rada města je oprávněna provádět další opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji v období rozpočtového provizoria. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4 k bodu 11 Rozpočtová opatření provedená radou města Zastupitelstvu byla předložena informace o rozpočtových opatřeních provedených RM za období od do Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od do Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 12 a) Vyhláška č. 2/2004 Města Třeboně, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, ŠD, ŠK Rada města projednala Vyhlášku č. 2/2004, kterou se ruší Vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. Dne nabývá účinnosti zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. Dle 123, odst. 4 zák. č. 561/2004 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí výši úplaty ředitel školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. V dosud platném znění zákona č. 564/1990 Sb. byly tyto pravomoci dány zřizovateli příspěvkové organizace. Z výše uvedeného vyplývá, že k 1. lednu 2005 pozbude Vyhláška č. 1/2003 zákonné opory. Úplata již nebude placena obci jako dosud, ale bude příjmem příspěvkové organizace. Rada města svým usnesením č. 498/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/ Zastupitelstvo města vydává Vyhlášku Města Třeboně č. 2/2004, kterou se zrušuje Vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů pro provoz MŠ, ŠD a ŠK, s platností od Pro: 23 Proti:0 Zdržel se: 0 b) Vyhláška č. 3/2004 Města Třeboně o místních poplatcích Rada města projednala návrh změn provedených ve vyhlášce o místních poplatcích. Změny jsou navrhovány z důvodu povinnosti každoročně stanovit sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dále v souvislosti s problematikou týkající se poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Zápis ZM č. 23/2004/

14 Poplatek za užívání veřejného prostranství (část IV vyhlášky o místních poplatcích) Sazby poplatku (čl. 13): - pro účely stanovení poplatku dochází ke konkretizaci s ohledem na účel, za kterým má být veřejné prostranství užito a současně s tím k úpravě výše sazeb poplatku. Osvobození a úlevy (čl. 14): - v návrhu vyhlášky je nově osvobození od poplatku pro vlastníky pozemků na veřejném prostranství v případě jejich vlastního užívání veřejného prostranství. Ohlašovací povinnost (čl. 15): - navržena úprava splatnosti poplatku s ohledem na účel, za jakým má být veřejné prostranství užíváno a s ohledem na časové nezatěžování poplatníků a snadnou kontrolu placení poplatku. Poplatek ze vstupného (část V vyhlášky o místních poplatcích): Ohlašovací povinnost a vyúčtování (čl. 20): - navrženo, aby pořadatelé akcí, u kterých se na poplatek ze vstupného vztahuje osvobození, neměli povinnost dodávat vstupenky k orazítkování, vzhledem k tomu, že poplatek se u těchto akcí nevybírá a není tudíž nutná evidence prodaných vstupenek vzhledem k poplatku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (část VII vyhlášky o místních poplatcích): Výpočet sazby poplatku pro r. 2005: Výše poplatku pro r činí 420,- Kč a je tvořena takto: a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena jako část skutečných nákladů (výdajů) Města Třeboň předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady (výdaje) činily ,- Kč dle ceny plnění Technických služeb v Třeboni a po rozúčtování pro počet trvale hlášených obyvatel na území města ke dni se stavem a 121 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činily náklady 509,66 Kč, tj. zaokrouhleno 510,- Kč na povinnou osobu a kalendářní rok. Rada města svým usnesením č. 458/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit změny ve vyhlášce o místních poplatcích. Ing. Kubal kde se změnily ceny? pí Šímová vše zůstává stejné. Mgr. Tlačil - z čeho se odvozuje poplatek za psy? Ing. Houdek jsou tam limity, Třeboň se jako lázeňské město pohybuje v horní třetině. Dr. Váňa ve vyhlášce jsou uvedeny možnosti osvobození od poplatku ze vstupného. Jsou akce evidovány, kolik se ročně vybere? pí Šímová osvobození se týká jen maturitních plesů, všechny ostatní podléhají poplatku. Dr. Váňa - jaká částka byla v loňském roce vybrána z poplatku ze vstupného? pí Šímová cca 40 tis. Kč. Ing. Kubal poplatku za užívání pozemku podléhá např. i zábor v případě, kdy si někdo opravuje dům? Nebylo by vhodné osvobození jednou za určité období? p. Janát poplatek je vysoký, osvobození by bylo vhodné, např. za pronájem chodníku o výměře 15 x 2 m vychází poplatek ve výši 78 tis. Kč za rok. Ing. Houdek vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství, je v zájmu města, aby lešení nestálo dlouho. p. Hadrava je možné zažádat individuálně, paušálně do vyhlášky by neuváděl. Mgr. Tlačil jak je ošetřeno vymáhání poplatků? Např. v obcích jsou skládky Ing. Houdek - kontroluje MěP, státní stavební dohled Zastupitelstvo města vydává Vyhlášku Města Třeboně č. 3/2004 o místních poplatcích, s platností od Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 13 Ukončení veřejné sbírky Člověk člověku Zápis ZM č. 23/2004/

15 Rada města projednala návrh na ukončení veřejné sbírky Člověk člověku k datu , tj. dříve, než byla sbírka povolena ( ). Důvodem je fakt, že dne byl vyplacen poslední finanční příspěvek a od tohoto dne již nedochází na účtu k žádnému pohybu. Sbírka byla povolena na základě usnesení rady města č. 411/2002 ze dne , zahájena byla Rada města svým usnesením č. 457/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení veřejné sbírky Člověk člověku k datu Ing. Lexa jaký je stav účtu? Ing. Houdek - 0,- Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením veřejné sbírky Člověk člověku, jejímž účelem je shromažďování finančních prostředků na zajištění podpory a pomoci lidem postiženým povodněmi v srpnu 2002, a to k datu Důvodem je ukončení pohybu finančních prostředků na účtu u České spořitelny, pobočky Třeboň. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 14 Seznam akcí pro dotaci na rok 2005 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň Rada města projednala seznam akcí pro dotaci z Programu regenerace MPR Třeboň na rok Návrh byl zpracován na základě žádostí vlastníků (fyzických osob, právnických osob, církve a Města Třeboně) nemovitých kulturních památek a následně byl projednán v pracovní skupině, která s tímto seznamem vyslovila souhlas. Seznam akcí pro dotaci na rok 2005 z Programu regenerace MPR a MPZ: 1) čp. 93/I, Třeboň, vlastník fyzická osoba výměna střešního pláště oprava fasády náklady celkem cca ,-Kč 2) čp.140/i,husova ul., Třeboň, vlastník fyzická osoba oprava fasády náklady celkem cca ,-Kč 3) čp. 8/I, Březanova ul., Třeboň, vlastník fyzická osoba oprava venkovní omítky,průjezdu restaurování nástěnné malby náklady celkem cca ,- Kč 4) Kostel sv. Alžběty, Třeboň, vlastník církev výměna střešního pláště náklady celkem cca ,- Kč 5) Kostel Pany Marie Královny a sv.jiljí, Třeboň, vlastník církev restaurování obrazu sv. Jiljí vč. rámu náklady celkem cca ,- Kč 6) čp. 222/I Zelenkův mlýn, Třeboň, vlastník právnická osoba oprava fasády náklady celkem cca ,- Kč 7) čp. 44/I, Třeboň, vlastník fyzická osoba oprava fasády, výměna oken náklady celkem cca ,- Kč 8) čp. 14/c I., Husova ul. Třeboň, vlastník fyzická osoba výměna střešní krytiny náklady celkem cca ,- Kč 9) čp. 18/I., Husova ul. Třeboň, vlastník fyzická osoba statické zajištění základů náklady celkem cca ,- Kč. Zápis ZM č. 23/2004/

16 Vlastník Město Třeboň: 10) čp.1/i a 2/I Třeboň stat. zajištění stropů, kleneb, základů, oprava fasády, výměna truhlářských prvků, oprava krovu, oprava komínových těles,restaurátorské práce náklady celkem cca ,- Kč 11) čp.114/i, Třeboň statické zajištění stropů,kleneb a základů náklady celkem cca ,-Kč 13) čp. 86/I, Třeboň výměna střešní krytiny náklady celkem cca ,- Kč 14) čp.146/i, Třeboň oprava fasády, výměna truhlářských prvků náklady celkem cca ,- Kč 15) čp.47/i(svinenská brána), Třeboň oprava fasády náklady celkem cca ,-Kč 16) čp.123/i, Třeboň (Novohradská brána) oprava fasády, prejzové krytiny, restaur. práce náklady celkem cca ,-Kč 17) čp. 34/I, Třeboň oprava střechy,komínů, výměna truhlářských prvků, hydroizolace náklady celkem cca ,-Kč 18) čp. 89/I, Třeboň výměna střešní krytiny, oprava štít. zdi náklady celkem cca ,-Kč 19) Socha sv. Jana Nepomuckého oprava sochy, sloupoví, a plastik impregnace, doplnění kamenných dílů náklady celkem cca ,-Kč náklady celkem cca ,- Kč náklady za Město Třeboň cca ,- Kč. Rada města svým usnesením č. 463/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit seznam akcí pro dotaci z Programu regenerace MPR Třeboň na rok Ing. Novotný uvedené náklady jsou již celkovými náklady? Např. čp. 93 vlastník fyzická osoba, náklady 420 tis. Kč. Arch. Valder jedná se o dotační titul ze státního rozpočtu, který administruje Ministerstvo kultury prostřednictvím KÚ. Má za úkol motivovat vlastníky movitých a nemovitých památek v MPR a zónách k tomu, aby o své nemovitosti řádným způsobem pečovali a má pokrýt formou sdružené dotace ze státu, města a z vlastních prostředků možná i vícenáklady spojené s řádnou péčí o kulturní památku, protože zpravidla péče o kulturní památku je náročnější a dražší než péče o běžnou nemovitost. Náklady uvedené v přiložené tabulce jsou předběžné odhady majitelů. Dotaci lze používat na zhodnocení památky, nelze na práce související se změnou funkce, s rekonstrukcí. Zpravidla na výměnu krytiny, opravu fasády, obnovu kamenických prvků, oplechování, výměnu oken za okna původního materiálu, obnovu detailu na fasádě apod. Informace byly získávány od jednotlivých vlastníků nemovitostí,ve chvíli kdy bude známa výše získané dotace, žadatelé budou předkládat obsáhlou agendu, jejíž součástí bude rozpočet stavby, příslušná povolení, doklady o provedení výběrového řízení apod. Ing. Novotný uvedené náklady ve výši 46 mil. Kč, tj. skutečné náklady odhadnuté, bude participovat stát i město? Arch. Valder - limit dotace je max. 50 %, povinná spoluúčast města je ve výši 10 %. Město Třeboň je nositelem dotace i cílem dotace. Zápis ZM č. 23/2004/

17 p. Hadrava bod č tis. Kč. odhad majitelů na celkový náklad, limit dotace je 50 %, podíl města 10 %, 40 % uhradí majitel. Tento návrh akcí byl projednán v pracovní skupině, která vyslovila souhlas. Kdo jmenoval pracovní skupinu a proč zastupitelům není známo její složení? Aby bylo přehledné, město by se mělo snažit poskytnout kompletní materiály. Ing. Houdek program funguje od roku 1992, systém je propracován, zastupitelstvo schvalovalo obnovený plán programu regenerace. Pracovní skupina je schválena dlouhodobě. Arch. Valder - v roce 2001 usnesením ZM byl schválen pětiletý program a v rámci něj i pracovní skupina. Složení pracovní skupiny ing. Houdek, ing. Krejčů, ing. arch. Kučová, ing. Hátle, ing. Roubal, ing. arch. Valder, ing. Cigáňová. Ing. Novotný kdo si podal přihlášku, byl zařazen? Ing. arch. Valder ano. Ing. Kubal tento seznam je možné doplnit? Arch. Valder záleží na ZM. Ing. Houdek - lze doplnit. Dr. Masojídek částka na čp. 1 a 2 ve vlastnictví města, 20 mil. Kč? Ing. Houdek - konkrétní rozdělení se provede poté, co přijdou dotace. Zastupitelstvo města schvaluje Seznam akcí pro dotaci na rok 2005 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň, podle předloženého návrhu. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 15 Zapojení Města Třeboně do projektu v rámci programu INTERREG III C Rada města projednala návrh zapojení Města Třeboně do projektu RECORA včetně jeho financování, když účast byla městu nabídnuta ze strany společnosti Třeboňská rozvojová o.p.s. Jedná se o tzv. měkký projekt, jehož výsledkem budou setkávání odborníků, předávání know-how mezi městy a vznik plánovacích studií a projektové dokumentace vedoucí k přípravě a podpoře budoucích investičních projektů. Výsledkem projektu bude kompletně zpracovaný projekt včetně doprovodných opatření pro město nebo městem zřizovanou instituci (v tomto případě zpracování biomasy z regionu Třeboňsko pro výrobu bioplynu). Náklady na zpracování projektu nese občanské sdružení AgEnDa. Efekty vlastního projektu činí EUR. Konec projektu je plánován na 12/2006. Spolufinancování projektu ve výši EUR ponese občanské sdružení AgEnDa, které taktéž projekt předfinancuje. Město Třeboň v tomto případě vystupuje pouze jako partner projektu, který celý záměr zaštiťuje. Rada města svým usnesením č. 465/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Města Třeboně do projektu RECORA za podmínky, že bude nejdříve podepsána dohoda mezi Městem Třeboň a AgEnDa o.s. o tom, že toto občanské sdružení uhradí vlastní podíl Města Třeboň. Dr. Váňa co je občanské sdružení AgEnDa o.s.? Ing. Houdek - z Českých Budějovic, zpracovává celou řadu projektů. Ing. Novotný - je to poradenská instituce, která pracuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Dr. Vána kdo bude podepsán na čestném prohlášení? Ing. Houdek ing. Martina, Štveráková, předseda občanského sdružení. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Města Třeboně do projektu RECORA (Renewable Energy Cooperation of Rural Areas Spolupráce ve venkovském prostoru v oblasti obnovitelných energií) včetně jeho financování - povinné spolufinancování vlastního projektu a předfinancování (etapa 1) za podmínky, že bude nejdříve podepsána dohoda mezi Městem Třeboň a AgEnDa o.s. o tom, že toto občanské sdružení uhradí vlastní podíl Města Třeboň (ve smyslu čestného prohlášení viz příloha 2 podkladového materiálu). Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ZM č. 23/2004/

18 k bodu 16a) Informační a kulturní středisko Zastupitelé obdrželi materiály zpracované ředitelkou IKS ing. Mirkou Žákovou, a to: a) komentář k hospodaření IKS a KKC Roháč za rok 2003 b) rozbor hospodaření IKS k s výhledem do c) koncepci IKS na rok 2005, Zpráva o projednávání rozboru hospodaření IKS a KKC Roháč za rok 2003 byla zastupitelům města zaslána samostatným dopisem dne Rozbor hospodaření IKS k s výhledem do byl projednán v radě města a doporučení zastupitelstvu schválit navýšení příspěvku ve výši tis. Kč bylo projednáno na jednání rady Koncepce IKS na rok 2005 bylo projednána na radě města dne a dále za přítomnosti předsedy FV ing. Plucara. Dr. Váňa požadoval předložení koncepce IKS. Materiály jsou hodně podrobné, snad i dobře zpracované, ovšem požadavek koncepce pro příští roky nesplňují. Další závažnou věcí je požadavek na navýšení příspěvku pro rok 2004 o částku tis. Kč. Domnívá se, že tato částka by mohla být nižší. Po dohodě s některými zastupiteli a s předkladatelem za radu p. Mrázem navrhuje sestavit skupinu složenou ze zastupitelů, která by hledala určité možnosti a rezervy v hospodaření IKS tak, aby bylo možné stanovit pro rok 2004 příspěvek nižší a v součinnosti s ředitelkou IKS předložit určitý návrh skutečné koncepce řešení pro příští roky. Do skupiny navrhuje ing. Kordu, ing. Plucara, ing. Lexu, příp. další. p. Mráz návrh je vstřícný a konstruktivní. Ve způsobu hospodaření na IKS je třeba provést razantní změny, projednat plán kulturních akcí apod. Předložený materiál je dobrou prací vedení IKS, ovšem horší je to s čísly. Komisi navrhuje doplnit o mgr. Florianovou a ing. Vejvara. Ing. Houdek návrh dr. Váni považuje za velice konstruktivní. Zpracování celé řady dokumentů stálo spoustu času, ale stále se zdá, že zde prostor k hledání rezerv je. p. Hadrava - za kontrolní výbor byla provedena zpovzdálí kontrola, předložený návrh podporuje. p. Mráz - rovněž padl názor, že IKS by se mohlo stát organizační složkou, jako je např. MěP. Kultura nikdy nebude výdělečná, město na ni vždy bude muset doplácet. Ing. Houdek vedení města se problémem IKS zabývá velice intenzivně. V jiných městech obdobného významu jako Třeboň mají zřízeny odbory kultury, cestovního ruchu či lázeňství přímo na radnici a IKS plní funkci servisní organizace. Navrhuje podpořit návrh dr. Váni vč. složení komise. p. Hadrava - není názoru, že by mělo dojít k transformaci IKS, město má dostatečné množství nástrojů, jak účelně zasahovat do provozu IKS, aby hospodaření bylo průhledné a splňovalo účel. Ing. Houdek upřesnil složení komise: ing. Lexa, ing. Korda, ing. Plucar, mgr. Florianová, ing. Vejvar. p. Janát návrh doplnit dr. Masojídka. Dr. Váňa do usnesení navrhuje doplnit termín Ing. Houdek vedoucí týmu si zvolí skupina ze svého středu, svolání první schůzky zajistí ing. Vejvar a uskuteční se první týden v lednu. Ing. Vejvar - navrhuje, aby se po jednání ZM skupina sešla a dohodla se na vhodném termínu. Dr. Váňa - přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje komisi ve složení: Ing. Korda, Ing. Plucar, ing. Lexa, dr. Masojídek, ing. Vejvar, mgr. Florianová, jejímž úkolem bude prověřit fin. možnosti a rezervy pro stanovení fin. částky pro rozpočtovou změnu v roce 2004 a navrhnout v součinnosti s ředitelkou Žákovou koncepci IKS pro příští roky. Termín: Ing. Vejvar - pokud se má provést rozpočtová změna, musí ji schválit zastupitelstvo do konce roku, váže se k rozpočtu Dr. Váňa je třeba pokusit se najít řešení, jak finanční prostředky snížit. Rovněž je třeba hledat cesty, jak zkrátit i v příštím roce. Ing. Vejvar jiné řešení by bylo vykázat ztrátu p.o., o které se bude rozhodovat v roce 2005 a rok 2004 nechat dopadnout bez rozpočtového opatření. p. Mráz stav hospodaření IKS k je znám. Je třeba říci, v jakém rozsahu budeme kulturu požadovat v roce Zápis ZM č. 23/2004/

19 Usnesení vzešlé z diskuse: Zastupitelstvo města jmenuje komisi ve složení: ing. Korda, ing. Plucar, ing. Lexa, dr. Masojídek, mgr. Florianová, ing. Vejvar, jejímž úkolem bude: 1) Prověřit finanční možnosti a rezervy IKS pro úhradu finanční ztráty v roce 2004 v následujícím roce ) Navrhnout v součinnosti s ředitelkou ing. Mirkou Žákovou koncepci IKS pro příští roky. Termín: Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 16 b) Dodatek Zřizovací listiny Informačního a kulturního střediska města Třeboně Rada města projednala návrh Dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně. Předmětem dodatku je doplnění čl. VI o předání technického zhodnocení provedeného Městem Třeboň v rámci expozice Třeboňsko krajina a lidé v pořizovací ceně ,- Kč, dle specifikace v příloze listiny. Zbývající část expozice byla realizována IKS a ta je v jeho vlastním majetku. IKS je provozovatelem expozice a z hlediska přehlednosti účetnictví je vhodné, aby o celé expozici účtovala jedna účetní jednotka. Rada města svým usnesením č. 508/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu schválit změnu Zřizovací listiny IKS s účinností od Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek Zřizovací listiny Informačního a kulturního střediska města Třeboně s účinností od , podle předloženého návrhu. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 k bodu 17 Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2005 Rada města projednala návrh termínů pro jednání zastupitelstva města na I. pololetí. Rada města svým usnesením č. 481b) ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit následující termíny jednání zastupitelstva - viz usnesení. Ing. Novotný - navrhuje únorový termín pro jednání o rozpočtu města. Ing. Houdek - pokud se rozpočet neschválí v lednu, může být termín stanoven dodatečně v únoru. Ing. Kubal zda by nebylo možné svolávat jednání zastupitelstva 1x měsíčně. Ing. Houdek návrh doporučila rada, příprava jednání zastupitelstva je administrativně velice náročná. Zastupitelstvo města schvaluje harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2005: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 18 Schválení souborného stanoviska ke konceptu Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Třeboň Zápis ZM č. 23/2004/

20 Rada města projednala Návrh souborného stanoviska ke Změně č. 5 ÚPnSÚ Třeboň. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne (Změna č. 5 ÚPnSÚ Třeboň - ul. Dukelská. Stará a Nová Hlína vč. Holiček, dále jen změna) byla vypracována první etapa prací pro zhotovení změny, jednalo se o průzkumy a rozbory pro dané území. O vypracování zadání byla veřejnost informována formou veřejné vyhlášky, s návrhem zadání a taktéž s průzkumy zpracovanými ÚP STUDIEM České Budějovice bylo možné se seznámit v termínu od do v budově MěÚ. Veřejné projednání s odborným výkladem se uskutečnilo dne 16. února 2004 v budově MěÚ. Do 8. března měli možnost se k návrhu zadání vyjádřit a podat případné námitky občané a vlastníci dotčených pozemků a staveb. V souladu se stavebním zákonem byl návrh zadání předložen nadřízenému orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, k vydání stanoviska. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne Návrh zadání byl usnesením rady města č. 234/2004 doporučen zastupitelstvu města ke schválení, zadání pak bylo schváleno na řádném zasedání dne Poté byl projektantovi vydán pokyn ke zpracování další etapy. Oznámení o vypracování konceptu změny bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne Veřejné projednání s výkladem se konalo dne v budově MěÚ. Do měli možnost se ke konceptu vyjádřit a podat případné námitky občané a vlastníci dotčených pozemků a staveb. Na základě výsledku projednání konceptu řešení pořizovatel zpracoval souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace. Souborné stanovisko bylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily stanoviska ve stanovené lhůtě. Součástí předkládaného souborného stanoviska je návrh rozhodnutí o námitkách a vyjádření nadřízeného orgánu. Rada města svým usnesením č. 507/2004 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh souborného stanoviska ke Změně č. 5 ÚPnSÚ Třeboň. arch. Valder - změna řeší problematiku dalšího nakládání s částí města, která byla zasažena povodněmi. Na provedení změny je čerpána státní dotace MMR a zadání bylo schvalováno na červnovém zasedání. Koncept se zabývá otázkou, jak z hlediska územního plánu by mělo být řešeno území, které zasáhla povodeň v lokalitě Dukelská. Dalšími dvěma tématy je rozvoj a využití území Nové a Staré Hlíny, jejichž katastry byly rovněž zasaženy povodní. Zdůraznil, že tento dokument byl řádně prezentován, veřejnost byla seznámena s vyhláškou, která byla po stanovenou dobu vyvěšena na úřední desce. Dokument byl přístupný, bylo možné do něj nahlédnout na odboru územního plánování a architektury, proběhlo veřejné projednání ve dvou vlnách s orgány státní správy a s veřejností a fyzickými osobami, které vlastní v řešeném prostoru nemovitost. V období od do byla stanovena měsíční lhůta pro podání námitek v případě občanů a fyzických a právnických osob a stanovisek v případě dotčených orgánů státní správy. Na základě všech materiálů bylo zpracováno souborné stanovisko, kde je přesně uvedeno, co všechno z celého procesu vyplývá pro projektanta, aby mohl ÚP řádně dokončit a přitom respektovat všechna stanoviska a řešení doporučených námitek. p. Janát - k bodu č. 10 námitka, Tyršův stadion. Došlo k částečnému vyhovění námitky TJ k umístění penzionu přesunutím do jihozápadní části Tyršova stadionu. Zbylo šrafované území, jak bude využito? arch. Valder než dojde ke schválení změny, platí územní plán z roku Na ploše, která je slovně popsána, bude realizován např. penzion, zbytek se vrátí do zelené barvy platného územního plánu, tj. na zeleň. Ing. Vovsová - K.Ú vydal stanovisko, že penzion lze postavit v jihozápadní části. Šrafovaná část bude dle původního plánu zeleň. p. Janát na K.Ú mu bylo řečeno, že by se mělo vrátit zpět ke sportu a rekreaci. arch. Valder podle územního plánu schváleného v roce 1994 zastupitelstvem, je na tomto území veřejná zeleň. Stanovisko dotčeného orgánu státní správy nesouhlasí s celým rozsahem a říká, červenou barvu ano, ale posunout jihozápadním směrem, zbytek zůstává v podobě, jak byl v roce 94 schválen v územním plánu. p. Janát penzion se přesouvá do prostoru, kde je dnes asfaltové hřiště. Objekt penzionu zabere min. polovinu hřiště. Sportovci chtějí, aby zadní část zůstala pro sport a rekreaci. arch. Valder je to právní problém, jsme v roli pořizovatele, z pozice zákona máme za úkol změnu procesovat bez ohledu na to, co si myslíme. Je tady legislativní prostředí, které je třeba vybalancovat. Zápis ZM č. 23/2004/

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: Josef Hadrava, MUDr. Ivan Bouchal 37.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více