VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Projekt CCI 2003/16/P/PA/005 Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v České republice VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ MANUÁL K FINANČNÍMU MODELU VERZE MODELU ČÁST A METODICKÁ ČÁST 28. března

2 OBSAH 1. ÚVOD REGULAČNÍ PŘÍSTUP Obecný přístup Návratnost vloženého kapitálu versus zisk z obratu Přidělení Další metodické přístupy Výpočet ReHoK Provozní majetek Infrastrukturní majetek Pracovní kapitál Předplacený nájem a úvěry poskytnuté vlastníkovi Očekávání Přidělování budoucích Očekávání Úprava o inflaci u výpočtu historické ReHoK Výpočet požadovaného příjmu a tarifu Nastavení historické a regulační VaPNaK Úvod Přístup Klíčové prvky Výsledky CÍLE MODELU STRUKTURA MODELU POUŽÍVÁNÍ MODELU PRŮVODCE JEDNOTLIVÝMI LISTY List Info List Vstupy Časový rámec Vodohospodářské údaje List ReHoK List ReHoK List Už. def. ReHoK List Očekávání Listy Provozní náklady VODNÉ a STOČNÉ Listy Nájem VODNÉ a STOČNÉ" Listy VODNÉ a STOČNÉ List Souhrn TISK VÝSTUPŮ MODELU SEZNAM ZKRATEK A DEFINIC

3 1. ÚVOD Finanční model (dále jen Model ) byl vytvořen konzultanty společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o. (dále jen Konzultant ) na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen MŽP ) s ohledem na specifikované podmínky uvedené v dokumentu Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím (dále jen Podmínky přijatelnosti ) týkající se problematiky výpočtu ceny pro vodné a stočné. 1 Použití tohoto Modelu se předpokládá u Oddílného modelu provozování, 2 kde vlastníci vodohospodářské infrastruktury (dále jen Vlastníci případně Vlastník ) předpokládají čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ) v letech Tento manuál k Modelu (dále jen Manuál ) slouží k vysvětlení koncepčních základů fungování Modelu a zároveň jako návod k jeho praktickému používání. První verze tohoto Manuálu byla vydána dne Následně byla tato verze částečně upravena na verzi ze dne 5. února 2008, která byla poskytnuta Pracovní skupině pro řešení provozovatelských vztahů v rámci vodohospodářských projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU Ministerstva životního prostředí. Koncepční část tohoto Manuálu ze dne již byla zveřejněna na stránkách Tato verze Manuálu a Modelu (verze 3.0.2) zahrnuje změny Modelu na základě testování Modelu na třech praktických příkladech. 2. REGULAČNÍ PŘÍSTUP Tento Model by měl sloužit jako nástroj ekonomické regulace smluv mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury. Pro pochopení tohoto Modelu je nezbytné pochopit jeho teoretické a metodické základy. První část této kapitoly tedy popisuje celkový teoretický základ Modelu, zatímco druhá část podrobněji popisuje konkrétní výpočtovou část modelu s důrazem na výpočet regulatorní hodnoty kapitálu pro ( ReHoK ). 2.1 Obecný přístup Návratnost vloženého kapitálu versus zisk z obratu Tento regulační přístup, který je podstatou Modelu, je založen na požadavcích uvedených v Podmínkách přijatelnosti, které byly vyjednány mezi Českou republikou a Evropskou komisí v procesu vedoucím ke schválení OP ŽP na konci roku Primárním účelem tohoto Modelu je ex ante nastavit tarif, který lze účtovat po dobu cenové fixace v trvání nejméně pěti let. Je důležité zdůraznit, že tento Model nenastavuje skutečné tarify, které mají být účtovány po dobu pěti let (po cenové fixace). Skutečná výše tarifů bude stanovena (ex post) na základě skutečných hodnot u vybraných položek, jakými jsou fakturované objemy, neovlivnitelné náklady, smluvní pokuty a vývoj 1 2 Příloha 7 Operačního programu Životní prostředí vyžaduje, aby u všech stávajících provozních smluv oddílného typu: tarif [byl] stanovován tak, aby byla podporována kvalita služeb poskytovaných spotřebitelům a současně došlo k zajištění dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury; přitom se zohlední smluvní závazky a přiměřený ekonomický zisk (s ohledem na část A.1.1.b Návrhu [Podmínek přijatelnosti]). Část A.1.1.b Podmínek přijatelnosti přičemž stanovuje pravidla pro výpočet ceny pro vodné a stočné a vyžaduje, aby, podkladem pro výše uvedený výpočet ceny pro vodné a stočné uvedený v provozní smlouvě [byl] finanční model (obdobný k modelu, který je vyžadován jako součást koncesních projektů). Oddílný model ve vodním hospodářství označuje provozní smlouvy uzavírané mezi vlastníky veřejného vodohospodářského majetku a provozovateli (dále jen Provozovatelé případně Provozovatel ), ve kterém mají často soukromé subjekty většinový podíl. Tyto provozní společnosti mají pracovní síly, vlastní stroje a nářadí, budovy a pozemky, koncese, oprávnění a znalosti, nutné k zabezpečení provozování vodohospodářské infrastruktury dle platné legislativy. 3

4 cenových indexů. Většina údajů vyžadovaných k nastavení tarifu ex ante je založena přímo na vstupech uživatele (například provozní náklady ). Klíčovou inovací tohoto Modelu je nastavení výpočtu výše přiměřeného zisku pro účely kalkulace ceny pro vodné a stočné na základě řádně opodstatněného a kvantitativního přístupu. Podmínky přijatelnosti vyžadují, aby výše kalkulačního zisku zahrnuta do finančního modelu (dále jen průběžně definovaný kalkulační zisk ) byla zafixována na průběžné maximální hodnoty zaručující návratnost vloženého kapitálu, a to jak ve vztahu k dokumentovanému kapitálovému vkladu realizovaném v minulosti, tak i ve vazbě na odůvodněné potřeby kapitálového vkladu do konce trvání provozní smlouvy. Kapitál investovaný m ve vztahu k dané smlouvě se poměřuje prostřednictvím Regulatorní hodnoty kapitálu pro, neboli ReHoK. V další části je uveden podrobnější popis toho, jak se ReHoK vypočítává v praxi. Předpokládaná úroveň zisku po zdanění se v zásadě rovná váženým průměrným nákladům kapitálu ( VaPNaK ) pro společnosti v daném sektoru násobeno ReHoK příslušné společnosti: Předpokládaný zisk po zdanění = (Regulační hodnota kapitálu) x (vážené průměrné náklady kapitálu)... [1] VaPNaK je pro tento výpočet v podstatě nastaven Ministerstvem životního prostředí ČR jako de facto regulátorem smluv, které podléhají podmínkám pro účely čerpání prostředků z OP ŽP. Výše uvedený vztah [1] stanovuje plánovaný výnos z kapitálu. Investoři také vyžadují návratnost svých investic. Tam, kde má kapitál formu investic do dlouhodobého majetku (ať již hmotného, nebo nehmotného), tam je návratnost investic zajištěna odpisy na základě běžné účetní praxe. Tam, kde investor provedl počáteční platbu, která odráží jeho očekávání budoucích zisků po dobu trvání smlouvy (dále jen Očekávání ), spíše než investice do dlouhodobého majetku, tam musí být návratnost této investice zajištěna prostřednictvím zisku, nikoliv odpisů. Tato skutečnost je důležitá v praxi, zejména v případech, kde v minulých letech proběhla výběrová řízení na provozní smlouvy a kde ceny placené uchazeči často převyšovaly účetní hodnotu kupovaného majetku. Tato Očekávání na straně úspěšného uchazeče představují formu dohody či nepsané smlouvy, kterou musí respektovat jakýkoliv režim nastavující tarify. Takovéto Očekávání jsou významné zejména v minulosti vysoutěžených provozních smlouvách a uskutečněných transakcích do doby nastavení regulačního režimu, který definuje zda Očekávání mohou nebo nemohou být součástí kalkulace ceny za vodohospodářské služby. V budoucích výběrových řízeních, MŽP (v kontextu Podmínek přijatelnosti) nepřipustí zahrnutí Očekávání jako oprávněného prvku ReHoK (t.j. absence Očekávání v nově připravovaných výběrových řízeních na je podmínka dotačního financování z OP ŽP). MŽP také rozhodlo poskytnout druhý přístup k nastavení ex ante hodnoty přiměřeného zisku po zdanění. Tento přístup je chápán jako rezervní alternativa k přístupu založeném na ReHoK a vychází z nastavení zisku (po zdanění) jako procenta obratu, nebo jeho částí. Model v současné verzi poskytuje zadání různých ziskových sazeb u následujících prvků obratu: nájemné, ovlivnitelné provozní náklady, neovlivnitelné provozní náklady a částečně ovlivnitelné provozní náklady. Bez hlubší analýzy Konzultant není schopen MŽP spolehlivě doporučit odpovídající hodnoty těchto parametrů. Konzultant doporučuje MŽP, aby byly tyto hodnoty nastaveny na základě analýzy údajů (cenové kalkulace pro rok 2008) poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR ( MZe ). 3 Je třeba poznamenat, že není součástí smluvního vztahu Konzultanta a MŽP v rámci projektu takovýto benchmarking provést. 3 Pro tento přístup existují mezinárodní precedenty, ale povolená sazba závisí do velké míry na specifikacích smlouvy. Například, je možné kalkulovat zisk pouze z provozních nákladů, nebo provozních nákladů a nájemného. 4

5 2.1.2 Přidělení Stávající regulační systém v ČR definuje nákladové položky spojené s poskytováním dané služby a vyžaduje, aby byla cena této služby nastavena tak, aby pokryla oprávněné náklady plus přiměřený zisk. Tento Model využívá nákladové kalkulační položky uvedené ve stávajícím systému a současně definuje kvantitativním způsobem výši přiměřeného zisku. V mimořádných případech může provozovatel poskytovat jen jednu službu, např. dodávky pitné vody v jednom městě. V tomto případě náklady pokud jsou oprávněné vytvářejí regulační nákladový základ pro kalkulaci výše tarifu. Běžnější je situace, kdy jeden provozovatel poskytuje komplexní vodohospodářské služby (dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod). V tomto případě stávající regulační systém vyžaduje rozdělení jeho oprávněných nákladů mezi tyto dvě služby. Někteří provozovatelé poskytují služby na základě velkého množství samostatných smluv s různými cenami (tarify). Tito provozovatelé již v současném systému musí rozlišovat mezi přímými náklady spojenými s těmito samostatnými smlouvami a rozdělením nepřímých nákladů (režie atd.) obhajitelným způsobem. Tento Model zohledňuje používaný přístup tím, že vyžaduje, aby byla ReHoK přidělena k příslušné smlouvě, stejně jako u přidělení dalších částí požadovaného příjmu k dané smlouvě. Celková ReHoK se ale počítá ve vztahu k provozovateli jako společnosti, bez ohledu na skutečnost, že provozovatel může mít i další předměty podnikání, než poskytování vodohospodářských služeb, které podléhají cenové regulaci na základě současně platné legislativy. Tento přístup je použit pro účely jednoduchosti a transparentnosti a za předpokladu, že většina obchodních činností se týká poskytování regulovaných vodohospodářských služeb. Viz oddíl 2.2 níže, který uvádí podrobný popis toho, jak je ReHoK přidělena na příslušnou smlouvu Další metodické přístupy Měna Tento Model funguje pouze v českých korunách. Proti euro koruna posílila z přibližně 33 až 34 Kč/EUR v době první vlny privatizace tohoto odvětví v roce 1993 na stávající hodnotu kolem 25 Kč/EUR posílení o více než 30% (nejslabší kurz byl kolem 38 Kč/EUR v roce 1998). S ohledem na historický vývoj je možné konstatovat, že z důvodu kurzových rozdílů zahraniční investoři více získali než prodělali. Vlastnictví Tento Model primárně nerozlišuje, kdo vlastní vlastníka infrastruktury a kdo infrastruktury i když existuje výchozí předpoklad, že vlastníkem je převážně veřejný subjekt a m je převážně soukromý subjekt. Základní VaPNaK pro vlastníky a je ale uvažován jednotný (v souladu s regulační praxí v zemích, jakými jsou Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie a Irsko) rozdílem v tomto Modelu je to, že se předpokládá, že provozovatel získá plný výnos z kapitálu, zatímco vlastník se může rozhodnout, že nebude mít žádný výnos z kapitálu investovaného do jeho vodohospodářské infrastruktury. S výjimkou uvedenou níže, vlastnictví nemá vliv na jeho požadovaný výnos. (Instituční uspořádání kde má vlastník majetkový podíl v provozovateli je v České republice poměrně běžné, a proto je tato otázka důležitá.) 5

6 Klíčovým předpokladem pro umožnění stejného výnosu pro vlastníky a pro je skutečnost, že náklady na kapitál nezávisí na vlastnictví, ale na rizikovém profilu dané společnosti nebo smlouvy. Pokud existují rozdíly v některých rizicích mezi jednotlivými smlouvami, je možné toto zohlednit v nastavení VaPNaK (detailně se tomu věnuje kapitola 2.4 tohoto Manuálu). Z tohoto důvodu Model umožňuje zvyšování nebo snižování VaPNaK v rámci nastaveného rozsahu, tak aby relevantní rizika spojená s danou smlouvou byla promítnuta. Výjimka k tomuto pravidlu se vztahuje na prvek Očekávání ReHoK (pro více podrobností viz níže). Tento prvek je definován jako rozdíl mezi cenou placenou dominantním 4 investorem za jeho podíl v podniku a dalšími jasně definovanými prvky ReHoK. Odráží očekávání zisku investora, které má být vytvořeno během trvání smlouvy s m. Pokud investor zakoupil pouze část podniku a má právo na odpovídající definovanou část zisků, potom musí provozovatel vytvořit zisky úměrné k Očekávání investora. Takže pokud dominantní investor vlastní 50% a získá stejný podíl na zisku, potom výnos a návratnost jeho Očekávání znamenají, že provozovatel musí zajistit dvakrát vyšší Očekávání investora polovina z tohoto jde investorovi a druhá polovina ostatním vlastníkům. Obecně: (Celkové Očekávání požadované po Provozovateli) = (Očekávání dominantního investora) / (Podíl dominantního investora v zisku Provozovateli)...[2] 2.2 Výpočet ReHoK Pro účely tohoto Modelu má ReHoK pět prvků: (a) Provozní majetek (b) Infrastrukturní majetek (financovaný a odpisovaný m) (c) Pracovní kapitál (d) Předplacené nájemné a úvěry poskytnuté vlastníkovi (e) Očekávání Tabulka 1 níže uvádí další podrobnosti o tom, jak jsou jednotlivé prvky oceňovány a zda je zajištěna návratnost z jednotlivých prvků. 4 Dominantní investor je definován jako investor s ovládajícím podílem v provozovateli, nebo v případě, že žádný subjekt nevlastní ovládající podíl, potom jako subjekt, který vlastní největší podíl v provozovateli. Ve vztahu k Modelu se nerozlišuje v této definici, zda je dominantní investor vlastněn soukromou nebo veřejnou společností. Je ovšem nutné poznamenat, že Podmínky přijatelnosti nastavují odlišná pravidla v závislosti na tomto kritériu. 6

7 Tabulka 1: Prvky ReHoK Prvek ReHoK Provozní majetek Infrastrukturní majetek Pracovní kapitál Předplacené nájemné a poskytnuté úvěry vlastníkovi Očekávání Metoda ohodnocení (pro počáteční vstup do Modelu) Účetní hodnota Účetní hodnota Na základě obratu a provozních nákladů, které se používají k výpočtu pohledávek a závazků na základě hodnot z benchmarkingu Zohlednění smluvních podmínek Rozdíl mezi zdokumentovanou placenou cenou a vlastním kapitálem. Více informací je uvedeno v textu. Návratnost ano Prostřednictvím odpisů na základě udávané průměrné životnosti majetku ano Prostřednictvím odpisů na základě udávané průměrné životnosti majetku ne Pracovní kapitál je dostupný pro investora a plně se vrátí na konci platnosti smlouvy ano (implicitně) Předplacené nájemné je uvažováno prostřednictvím zvýšení ReHoK pro po dobu trvání předplaceného nájmu. Úvěry jsou ošetřeny stejným způsobem, ale požadovaný výnos pro (prostřednictvím tarifů) je snížen o dohodnuté platby úroků vlastníkem. ano Návratnost Očekávání je poskytnuta jako příspěvek k zisku po zdanění. ReHoK lze vypočítat jedním z dvou následujících způsobů : Způsob přidělení ano Na základě historické ziskovosti současných smluv. Více informací je uvedeno v textu. Příslušný majetek přidělen přímo k dané smlouvě (pro pitnou vodu nebo odpadní vodu). Na základě obratu a provozních nákladů na danou smlouvu Přidělené k příslušné smlouvě. Podíly přidělené na pitnou vodu a odpadní vodu lze libovolně nastavit Na základě historické ziskovosti a délce stávajících smluv - více informací je uvedeno v textu. 1. na základě historické investice, která je každoročně aktualizována s ohledem na probíhající investice do společnosti; a 2. na základě nejnovější dostupné rozvahy. Pouze první přístup umožňuje zahrnutí jakéhokoliv prvku Očekávání ReHoK. Podle historického přístupu jsou historické investice navýšené o inflaci praxe, která je jinak v české účetní praxi neobvyklá. Na druhou stranu tento historický přístup také zohledňuje snížení ReHoK na základě skutečného historického zisku. Pokud skutečný zisk po zdanění převýší částku, která je přiměřená na základě historické ReHoK a historických VaPNaK, potom je hodnota ReHoK snížena tímto výnosem nad Očekáváními. V případech, kdy jsou nadměrné zisky vytvořeny z jiných důvodů, jakými jsou zisky z efektivnosti, potom se provádí jiná úprava (více podrobností je uvedeno níže). Tento přístup by mohl v zásadě snížit ReHoK na nulu nebo dokonce pod nulu. V praxi by se provozovatel za těchto okolností rozhodl buď použít přístup založený na ReHoK, a to na základě nejnovější rozvahy, nebo podíly zisku při přístupu na základě obratu tak, jak stanoví oddíl výše. 7

8 Následující oddíly podrobněji popisují jakým způsobem jsou počítány jednotlivé prvky ReHoK Provozní majetek Provozní majetek je přidělován na základě stejných hodnot historické ziskovosti, jaké se používají k přidělení budoucích Očekávání (viz níže) ale bez odkazu na délku smluv. Tento přístup zahrnuje jak regulované, tak i neregulované obchodní činnosti. Jinými slovy, pokud neregulované činnosti přispívají k 20% zisku, potom se předpokládá, že činnosti využívají 20% provozního majetku. Pokud je zbývajících 80% zisku rozděleno stejným dílem mezi dvě další vodohospodářské smlouvy a mezi dodávku pitné vody a odkanalizování a čistění odpadních vod, potom je 20% hodnoty provozního majetku přiděleno na dodávky vody a 20% na odkanalizování a čistění odpadních vod pro obě smlouvy. Tento přístup má tu výhodu, že respektuje stávající rozložení ziskovosti a vychází z oficiálně vykazovaných údajů Infrastrukturní majetek Přidělení infrastrukturního majetku je v zásadě přímé. Majetek je přidělován (100%) podle své funkce Model předpokládá, že je infrastrukturní majetek používán výhradně pro jednu smlouvu a s ohledem na typ služby (pitná nebo odpadní voda) Pracovní kapitál Pracovní kapitál se počítá jako součet následujících tři prvků: pohledávky = X dní / 365 x roční obrat, závazky = Y dní / 365 x roční provozní náklady (se záporným znaménkem) zásoby (na základě stávajících a předpokládaných hodnot). Pro účely výpočtu historických Očekávání se pracovní kapitál počítá samostatně pro regulované služby (dodávky vody a odvádění/čištění odpadních vod jako celek) a pro neregulované služby (další činnosti nepodléhající cenové kontrole, např. laboratorní služby, projekční služby, stavební práce). Pro výpočet plánované ReHoK se používá předpokládaný obrat a provozní náklady dané smlouvy. V ideálním případě by měly být hodnoty pro X a Y založeny na benchmarkingu českých vodohospodářských společností tak, aby se nastavily průměrné hodnoty (stejné hodnoty se vztahují na všechny ). Tento přístup poté znamená, že jsou nadprůměrné společnosti odměňovány za jejich efektivní řízení pracovního kapitálu, zatímco podprůměrné společnosti jsou postihovány za špatné řízení pracovního kapitálu. Z tohoto důvodu je přístup založený na benchmarkingu upřednostňován před přístupem založeným pouze na rozvaze (pracovní kapitál definovaný jako oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky) a také z důvodu, že přístup založený na rozvaze neměří pouze skutečný pracovní kapitál. V současnosti jsou hodnoty pro X a Y navrženy na úrovni 90 a 15 pro regulované služby a 60 a 15 pro neregulované služby. Tyto hodnoty je třeba upřesnit na základě benchmarkingu vzorku provozních společností. 5 Pokud je majetek ve skutečnosti využíván ve více než v jedné smlouvě, potom se toto využití musí odrážet v zadaných hodnotách, tzn., že pokud má majetek hodnotu 100 mil. Kč a ve skutečnosti se rovnocenně využívá ve dvou smlouvách, potom musí být tento majetek zadán jednou jako infrastrukturní majetek v hodnotě 50 mil. Kč pro danou smlouvu, zatímco zbývajících 50 mil. Kč se vloží do kategorie Infrastrukturní majetek jiná infrastruktura. 8

9 2.2.4 Předplacený nájem a úvěry poskytnuté vlastníkovi Přidělení předplaceného nájmu a dalších úvěrů je analogické k přístupu k infrastrukturnímu majetku a proto je v zásadě přímé: předplacený nájem a úvěry jsou přiděleny k příslušné smlouvě na základě předpokladu, že jsou vždy provázány s jednou stanovenou smlouvou. Existuje zde ale dodatečná otázka, jak přidělit tento prvek ReHoK mezi pitnou vodu a odpadní vodu. Pro tento účel si může uživatel Modelu libovolně zvolit jakékoliv rozdělení. Toto rozdělení by mělo odrážet používání prostředků (za služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním/čistěním odpadních vod) Očekávání Počáteční Očekávání jsou definována jako rozdíl mezi cenou placenou za celou provozní společnost (nebo implicitně placenou cenou) a vlastním kapitálem 6 koupeného subjektu. V případě, že dominantní investor koupil pouze částečný podíl v provozní společnosti, potom je implicitně placená cena definována analogicky jako u rovnice [2] výše. Je také možné, že investor zřídí novou společnost a poté na ni převede aktiva (a pasiva). V tomto případě jsou Očekávání definována rozdílem kupní ceny a účetní hodnoty koupených aktiv, které jsou sníženy o položky cizích zdrojů. 7 Tento výpočet by měl být v zásadě použit v okamžiku transakce, Model ovšem funguje na ročním základě a tam, kde je to možné, na základě ověřitelných vstupních údajů. Z tohoto důvodu je použito k výpočtu Očekávání položky vlastního kapitálu na začátku roku, kdy došlo k transakci. Je také nutné modelovat nejen jednu úvodní transakci, ale i následné transakce. Každá transakce má příslušnou úroveň Očekávání (pozitivní, negativní nebo nulovou) zakomponovanou. Tento přístup modelování počátečních Očekávání je založen na váženém průměru těchto implicitních Očekávání. Pokud dominantní investor koupí 75% za cenu 150 mil. Kč, zatímco vlastní kapitál je 100 mil, Kč, potom to znamená, že implicitní cena jako celku je 150 / 0.75 = 200 mil. Kč a hodnota Očekávání po této transakci je = 100 mil. Kč. Pokud poté dominantní investor přistoupí ke koupi zbývajících 25% podílu za 25 mil. Kč a vlastní kapitál se nezmění a je 100 mil. Kč, potom stejné výpočty vedou k nulovým Očekáváním v této transakci. Na základě pouze tohoto vlivu je nová celková úroveň počátečních Očekávání (tzn. Očekávání spojená pouze s akvizicemi a odprodejem podílu v podniku ) na úrovni (0.75 x 100) + (0.25 x 0) = 75 mil. Kč. V případě, že dominantní investor prodá akcie v podniku, bude stejná logika otočena (v Modelu stačí zadat zápornou kupní cenu a záporné koupené podíly). Jediným rozdílem je to, že Očekávání se nemohou zvyšovat jako výsledek prodeje s nízkou cenou (toto by zvýhodňovalo špatná investiční rozhodnutí); Očekávání je ale možné snížit jako výsledek prodeje s vysokou cenou (jinak by investoři mohli získat návratnost dvakrát jednou přes prodej podílů a poté přes zisky od ). V případě, že má transakce formu zpětného odkupu podílů (akcií), použije se stejná logika. Jediná složitost je v tom, že počet akcií v provozní společnosti se snižuje v důsledku zpětného odkupu, a je zde proto potřeba upravit celkový podíl držený dominantním investorem. Řešení budoucích Očekávání 8 je založeno na předpokladu, že Očekávání se po dobu trvání smlouvy lineárně snižují. Jinými slovy, investor oprávněné předpokládá, že každý rok získá prvek návrat- 6 7 Některé významné položky cizích zdrojů podle Českých účetních standardů (jako například rezervy, případně časové rozlišení či odložená daň; nejedná se o taxativní výčet), mohou být na základě individuálního posouzení kompetentního úřadu zahrnuty případně vyjmuty z počáteční hodnoty Očekávání. Viz dřívější poznámka pod čarou. 9

10 nosti Očekávání jeho počáteční investice, který bude roven těmto celkovým zbývajícím Očekáváním (tak, jak je stanoveno na začátku cenové fixace) děleným délkou smlouvy v letech. Toto je řešení aplikované pro budoucí Očekávání v Modelu. 9 Otázka přidělení předpokládaných Očekávání mezi různé smlouvy je řešena níže. Řešení Očekávání v minulosti je složitější. Základní princip je ten, že se ReHoK sníží o částku, o kterou skutečný historický zisk po zdanění (očištěn od jakéhokoliv zisku od dceřiných společností a finančních investic) převýší zisk, který by byl oprávněně vytvořen z historické ReHoK v daném roce. Tento Model v zásadě nerozlišuje tak přesně, jak bychom si přáli, mezi ziskem po zdanění a odpisy v jakémkoliv daném roce, protože řešení odpisů je zjednodušeno (na základě průměrné životnosti) a v žádném případě neodráží daňová pravidla v ČR. Proto se pro účely minimalizace dopadu tohoto problému provádí porovnání mezi skutečným ziskem po zdanění plus skutečnými odpisy a součtem vypočtených hodnot těchto dvou proměnných. Pokud je skutečná hodnota vyšší, než vypočtená hodnota, potom dochází ke snížení Očekávání. Takovéto snížení nemusí nutně představovat nadměrný zisk, protože zahrnuje oprávněné návratnost Očekávání. Pokud byl ale provozovatel historicky schopen vytvářet zisky částečně díky úsporám z efektivnosti, potom je oprávněn tyto zisky ošetřit jiným způsobem. Stávající regulační systém bohužel neumožňuje jasné rozlišení mezi přiměřeným ziskem a jakýmkoliv dodatečným ziskem vzniklým díky nákladovým úsporám. Nejlepším použitelným vyjádřením úspor nákladů je rozdíl mezi meziročními (ovlivnitelnými) provozními náklady, upravenými na základě skutečných objemů a reálné cenové úrovně. Pokud si uživatel přeje použít tento přístup, potom je třeba poskytnout údaje o historických provozních nákladech a vyfakturovaných objemech zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod m. V tomto případě Model vypočítává jednotkové náklady za daný rok (vydělením celkových nákladů příslušným vyfakturovaným objemem), tyto náklady indexuje inflací a poté vypočítává předpokládané celkové náklady na následující rok za použití vyfakturovaného objemu za tento rok. Pokud jsou skutečné historické náklady nižší než tato hodnota na základě nákladů předchozího roku, potom se předpokládá, že tento rozdíl je úspora ze zefektivnění. Taková úspora pak snižuje zisk, který se používá pro daný rok k úpravě výše Očekávání. V opačném případě kde dochází k navýšení jednotkových nákladů ve stálých cenách nedochází k žádné změně vykazovaného zisku při úpravě Očekávání, tzn. že provozovatel za tuto skutečnost není nijak postihován. Také stojí za zmínku, že Očekávání mohou během času narůstat i klesat. Například, pokud dominantní investor vydělá pouze skromné zisky, zatímco se zároveň účastní úspor jednotkových nákladů tak, jak je uvedeno výše, potom je možné, že dojde k nárůstu kladných Očekávání kvůli historickému nedostatečnému plnění (měřeno s ohledem na zisk po zdanění). Obecně ale Očekávání nemohou narůstat nad svou počáteční úroveň, tzn. nad úroveň, kterou by měly na základě všech transakcí do podílů (upraveno o inflaci), a to za předpokladu žádné návratnosti prostřednictvím zisků. Toto pravidlo má dvě výjimky: za prvé, pokud jsou počáteční Očekávání záporná, mohou narůst na nulu, a za druhé, pokud může dominantní investor poskytnout dostatečné důkazy o explicitní dohodě (například s vlastníkem), která vyžaduje nižší zisky během omezeného. Pro tento a další příklady tento Model uživateli také umožňuje zadávat výjimečné změny Očekávání. Změny Očekávání provedené uživatelem musí být v každém případě jasně vysvětleny a obhájeny. 8 9 Budoucí očekávání v tomto kontextu představují nesplacenou hodnotu Očekávání z minulosti, nikoli Očekávání spojených s novými smlouvami v budoucnosti. Budoucí cenové fixace by mělo jako výchozí bod vycházet z této odhadované lineární návratnost Očekávání, tzn. že nedostatečná výkonnost by neměla být odměněna zvýšením Očekávání. 10

11 2.2.6 Přidělování budoucích Očekávání 10 Výpočet minulých Očekávání vede k hodnotě pro jako celku na základě nejnovějších dostupných historických údajů. Tato globální hodnota musí být přidělena transparentním, ověřitelným a spravedlivým způsobem na provozní smlouvu, která je předmětem Modelu. Tento proces přidělování se provádí ve dvou krocích; 1. Očekávání jsou přidělována na regulované služby stejným podílem, jako je podíl celkového zisku z regulovaných služeb. 2. Očekávání pro regulované služby jsou poté přidělována na danou smlouvu na základě délky a ziskovosti všech smluv. Druhý krok předpokládá, že Očekávání jsou získávána rovnocenně za rok a jednotku (historického) zisku. Potom počítáme: (Průměrná Očekávaní za jednotku zisku za rok) = (Očekávání z regulovaných služeb ve výchozím roce) / [(zisk ve výchozím roce) n x (zbývající roky smlouvy) n ]...[3] Kde n je číslo dané smlouvy. Přidělení Očekávání pro danou smlouvu je poté: Přidělená Očekávání ve výchozím roce = (Průměrná Očekávání na jednotku zisku za rok) x (zisk ve výchozím roce) x (zbývající délka smlouvy)...[4] V případě, že má provozovatel určité smlouvy na dobu neurčitou, potom by měl být zisk z těchto smluv připočten k zisku z neregulovaných činností. Tento přístup předpokládá, že časově omezené smlouvy jsou hlavním prvkem v obchodní činnosti provozní společnosti a v podstatě zajišťuje návratnost Očekávání spojenou s dalšími činnostmi po stejné celkové časové Úprava o inflaci u výpočtu historické ReHoK Následující údaje za historické roky jsou vstupy v běžných cenách : Částka placená dominantním investorem v roce vstupu; historické investice do nového provozního a infrastrukturního majetku; příjem z historického odprodeje majetku; historické údaje o obratu, provozních nákladech a zásobách, a zisk (po zdanění), bez zisku z akcií v dceřiných společnostech a finančních investic a jakýchkoliv mimořádných položek. Historické údaje se navyšují o inflaci následovně. Model nejdříve počítá čistou hodnotu příslušného majetku jako prvku ReHoK v cenové úrovni roku, kdy byl pořízen. Model poté zvýší tuto čistou hodnotu cenovým indexem za běžný rok, děleno cenovým indexem roku, kdy byl majetek pořízen. Tato korekce se týká pouze historických výpočtů výpočty do budoucna v listu ReHoK jsou prováděny ve stálých cenách v cenové úrovni výchozího roku. Je ale také nutné zvýšit o inflaci odpisy historicky pořízeného majetku, který ještě nebyl zcela odepsán. Model provádí toto zvýšení stejným způsobem. 10 Viz. poznámka pod čarou č

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Vzděláváním ke

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Zpracovatel: Centrum RIA, s.r.o. Kolektiv autorů: Jiřina Jílková,

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více