Organizace a řízení výroby II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a řízení výroby II"

Transkript

1 Organizace a řízení výroby II OSTRAVA 2006 Ing. Ladislav Hádek

2

3 Obsah Obsah Ú V O D... 5 Úvodní slovo ORGANIZACE A Ř Í Z E N Í P R Á C E... 7 Organizace a řízení práce... 8 Historický vývoj organizace práce... 8 Současná organizace práce moderního podniku je ovlivněna 3 faktory:... 9 Nové přístupy k organizaci práce... 9 Činitelé ovlivňující efektivnost práce Dělba a kooperace práce Organizace a obsluha pracovišť Organizace pracovní doby Vytváření pracovního prostředí Barevné řešení Působení hluku na člověka Závislost pocitu tepelné pohody na teplotě a vlhkosti Hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví P R A C O V N Í C I Výběr a rozmístění pracovníků Zvyšování kvalifikace Hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce Pracovní systém Pracovní postup Analýza pracovních postupů Projektování pracovních postupů Normy spotřeby práce Metoda podle objemu produkce Metoda podle norem obsluhy Přehled metod studia práce R E P R O D U K C E V Ý R O B Y Reprodukce hmotného majetku Opotřebování hmotného majetku Obnova hmotného majetku Obnova součástková charakteristika Reprodukční proces výrobního zařízení Využívání výrobního zařízení Provozuschopnost výrobního zařízení Hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Ú D R Ž B A Systémy údržby Opravářské systémy Strategie provozuschopnosti Ukazatele udržovatelnosti Orientační analýza v údržbě Způsoby a metody vyhodnocování údržby PROGRESIVNÍ KONCEPTY Ř Í Z E N Í Material Reguirement Planning (MRP) Material Reguirement Planning (MRP II) Optimized Production Technology (OPT) - Teorie úzkých míst... 36

4 Obsah Systém DBR (systém bubnu a lana) Systém JIT Systém KANBAN (japonská varianta JIT) Strategický koncept řízení štíhlé výroby Plánovací princip pull Pull princip řízení výroby BEZPEČ N O S T P R Á C E "Bezpečný podnik" Základní informace k programu Bezpečný podnik Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem Bezpečný podnik Pro bezpečnostní management je charakteristická: Všeobecné zásady bezpečnostního managementu Program Bezpečný podnik : Podmínky programu Bezpečný podnik P Ř ÍLOHA - PŘ ÍKLADY OŘ V Výsledky L I T E R A T U R A... 70

5 Úvod 5 Úvodní slovo. ÚVOD Výroba je jednou z nejdůležitějších činností lidstva. Základní funkcí je zabezpečení všech nezbytných podmínek pro existenci a rozvoj lidské společnosti. Výroba je proměna všech statků a služeb (výrobních faktorů) v jiné statky věcné statky nebo služby vzešlé z výrobního procesu, které slouží bezprostředně nebo zprostředkovaně k uspokojování potřeb konečného zákazníka - spotřebitele. Výroba je proces transformace výrobních faktorů do statků a služeb. Službou se rozumí každý úkon, po kterém existuje poptávka a jehož cena je determinována na příslušném trhu. Službou jsou nehmotné statky, pro něž je příznačná skutečnost, že k jejich spotřebě dochází v okamžiku jejich výroby. Výroba musí být orientována a organizována tak, aby bylo dosaženo cílů podniku: - obecných - příjem, základní náklady - specifických - obchodní jakost, konkurenceschopnost Proces organizace a řízení výroby musíme chápat jako velice složitý proces úkolů týkající se základních rozhodnutí o zaměření výkonů (strategické řízení), jejich zabezpečení (taktické řízení) a rozhodování o ekonomickém provedení probíhajících procesů (operativní řízení). Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Organizace a řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků nebo na prognosticky stanovené požadavky trhu. Po prostudování textu budete znát: naučíte se uplatňovat techniky plánování a řízení výroby a rozvrhování výrobních dávek v různých podmínkách diskrétní i procesní výroby; naučíte se uplatňovat moderní přístupy k řízení materiálových toků a měření jejich výkonových charakteristik; osvojíte si systémový přístup k řešení problémů organizování a plánování výroby, využívající pokročilých konceptů, podporovaných informačními technologiemi; základy systému bezpečné práce. Po prostudování textu budete schopni: stanovit průběžné doby; vypočítat objem rozpracované výroby; posoudit pracovní prostředí a jeho vliv na člověka; hodnotit úroveň pracovišť a organizace práce; stanovit objem produkce a normy obsluhy; seznámíte se s obnovou výrobního zařízení; poznáte organizaci údržby a jejího vyhodnocování;

6 Úvod 6 popsat progresivní koncepty výroby; seznámíte se s programem Bezpečný podnik ; seznámíte se s charakteristikami bezpečného managementu. Prostudováním textu získáte: základy pro organizování a řízení výroby; orientovat se ve věcné, časové a prostorové struktuře výroby; sestavit jednoduché plány výroby včetně kapacitních propočtů; stanovit průběžné doby výroby; Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Organizace a řízení práce 7 1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRÁCE V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá organizace a řízení práce; Co ovlivňuje efektivnost práce; Jaká jsou vybraná zákonná ustanovení týkající se práce. Budete schopni: Identifikovat vlivy působící na efektivnost práce; Posoudit pracovní prostředí. Klíčová slova této kapitoly: Dělba práce, organizace a obsluha pracovišť, efektivnost práce, pracovní prostředí, hygiena práce. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

8 1. Organizace a řízení práce 8 Organizace a řízení práce Souhrn činností a faktorů (stavu, toku) souvisejících se zabezpečením optimálního fungování lidského činitele ve výrobě. Využití materiálových zdrojů vysoká efektivnost ochrana zdraví. Sledování oblastí: - dělba práce - organizace a obsluha pracovišť - organizace pracovní doby - vytváření pracovního prostředí bezpečnost práce zajištění služeb pro pracovníky - plánování počtů pracovníků - výběr a rozmístění pracovníků - zvyšování kvalifikace a rekvalifikace - zdokonalování pracovních metod - hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce - metody zdokonalování organizace práce - normování práce měření pracovního výkonu - volba pracovních postupů a tvorba pracovních úkolů Útvary: Personalistika - personální záležitosti - mzdy - kvalifikace a rekvalifikace - výběr a rozmístění, počty - metodické usměrňování Technická příprava výroby - dělba práce, počet pracovníků - organizace a obsluha pracovišť - met. zdokonalování - normování práce Výroba mistr - organizace pracovišť - organizace pracovní doby - normování Historický vývoj organizace práce Snaha stará 16. století náznaky měření USA zlom 19. a 20. století nedostatek pracovních sil 1880 Americká společnost strojního inženýrství měření spotřeby času 1895 Taylor soustava kusové sazby Požadavky: - každou práci rozdělit do jednoduchých opakovaných operací - vyhledat nejlepšího pracovníka pro tuto operaci - změřit čas potřebný pro provedení operace (rozborovou metodou) a stanovit výkonovou normu - přidělit dělníkovi denní úkol - dobře odměnit úspěšnou práci - Gilbreth - s cílem určit jediný nejlepší způsob provedení každé práce - operace pracovní pohyby - 18 prvků - therbligy

9 1. Organizace a řízení práce 9 - Henry Ford 20. léta 20. století - formy organizace a řízení výrobního procesu - dělba práce v podmínkách proudové organizace výroby - vysoká specializace pracovníka a pracovišť - regulace pracovního tempa - oddělení obslužných prací V Evropě - tvorba ucelených systému organizace, normování a odměňování práce - REFA německý systém dosud rozvíjený - ČSR Masarykova akademie práce první mezinárodní kongres pro vědecké řízení 1965 Human relation návaznost na Estona Maya spolupráce lidí - sociologie Současná organizace práce moderního podniku je ovlivněna 3 faktory: - technickým rozvojem - společenskými podmínkami - požadavky světového trhu - roste objem automatizovaných procesů - integrace hlavních, pomocných a obslužných procesů - informace dostupné nástroje k rozhodování jedny - decentralizace činností a naopak produktivita náklady, cena kvalita rozmanitý sortiment dodací lhůty, servis kvalifikace pracovní síly roste dobré zaměstnání plat sociální jistoty Nové přístupy k organizaci práce - obohacování práce - flexibilita pracovních míst i pracovníků - stálé nároky na vzdělávání - jednoduché organizační struktury - nižší počet stupňů řízení - vysoká samostatnost - demokratizace pracovního procesu - význam odborového vedení - klima podnikové rodiny - aktivní působení všech účastníků pracovního procesu - motivace přebírání odpovědnosti - týmové práce - rozvoj, zdokonalování spolupráce na realizaci

10 1. Organizace a řízení práce 10 Činitelé ovlivňující efektivnost práce Technicko technologické a materiálů, příprava výroby, stupeň automatizace, výkonové paramet- - konstrukce výrobků, komponentní skladba výrobků, charakter surovin podmínky práce ry, prostorové řešení, požadavky na obsluhu, technologický postup Organizační podmínky práce Hygienicko bezpečnostní podmínky práce - dělba práce, rozmístění pracovníků, pracovní metoda, obsluha pracovišť - osvětlení, hluk, vibrace, pracovní ovzduší, barevná úprava, prostorové podmínky Dělba a kooperace práce Stanovení kvantitativních a kvalitativních proporcí mezi jednotlivými druhy práce. Dělba práce rozčlenění pracovního procesu přidělení práce. Kooperace spojování dílčích částí pracovního procesu. Dělba práce 1.) funkční - vyčleňování jednotlivých druhů práce - přetváření - přemísťování a skladování - práce řídící, administrativní 2.) technologická podle technologického charakteru (slévárenská, mechanická, montážní) 3.) kvalifikační kvalifikační stupně tarifní třídy Základní směry zdokonalování dělby práce: - střídání pracovišť - sdružování operací - spojování procesů - vícestrojová obsluha - kolektivní formy organizace práce - inovační dělba práce Znaky technokratické a inovační dělby a kooperace práce Technokratická dělba a kooperace práce Inovační dělba a kooperace práce - specializace pracovníků je úzká - široký profil, překrývání funkcí, vysoká zastupitelnost pracovníků - stanovení pracovní náplně a způsob prová- - rámcové stanovení pracovní náplně, možnost dění práce je přesné volby pracovního postupu - kontrola pracovníků neustálá, hodnocení podle plnění dílčích úkolů - oddělenost a izolovanost práce - úzká spolupráce Organizace a obsluha pracovišť Vybavení pracovišť - zařízení suroviny, materiál nářadí, kontrolní pomůcky manipulační prostředky - bezpečnost práce signalizace, spojení Prostorové uspořádání - pohodlnost práce - využití výrobní plochy - hodnocení pracovníků podle jejich přínosů pro celkové výsledky práce firmy

11 1. Organizace a řízení práce 11 Obsluha pracovišť - optimální pohybový prostor - seřizování strojů - údržba, mazání - úklid - doprava - zabezpečení nářadím, měřidly - kontrola jakosti - výkresy, dokumentace Organizace pracovní doby Režim práce a odpočinku pravidla rozdělení pracovní doby střídání práce a odpočinku v rámci: - směny - střídání práce a přestávek - dne - směnnost přetržitá nepřetržitá výroba - týdne - týdenní režim dlouhodobější odpočinek - roku - dovolené, opravy zařízení Pružná pracovní doba - základní pracovní doba - volitelná pracovní doba v rámci provozní doby Zákoník práce: Hlava 8 odd. 1 pracovní doba a přestávky v práci 88 vymezení pojmů 84 rozvržení pracovní doby 85 pružná pracovní doba 89 přestávky v práci - odd. 2 práce přes čas a roční práce - odd. 3 dovolená na zotavenou Vytváření pracovního prostředí Sociálně-psychologické podmínky souhrn vztahů uvnitř pracovního kolektivu a postavení pracovníka v kolektivu: - druh práce vykonávané - kooperace - vedení lidí - organizace práce - odměňování a hodnocení Hygienicko-bezpečnostní podmínky: - osvětlení - barevná úprava - hluk - ovzduší - bezpečnost práce Sociální vybavení pracovišť: - životospráva - osobní hygiena - zdravotní ochrana - režim práce a odpočinku

12 1. Organizace a řízení práce 12 Barevné řešení Působí na psychickou stránku člověka. Význam: - estetický - signalizující - ochranný Barva Smysl, užití Žlutá - překážky a předměty v cestě - zvýraznění černé a žluté pruhy Oranžová - nebezpečí - výbuch, radioaktivita, elektrický proud, popálení, zachycení soukolí - úklid Červená - stůj v dopravě, protipožární ochrana, výstražné osvětlení - tlačítka k zastavení stroje Zelená - klid, bezpečí, volno - skříňky s osobními ochrannými pomůckami Modrá - informace - informační štítky dílen, pracovišť, provozů - kombinace s bílým textem Působení hluku na člověka Hluk zvukový jev, který vyvolává nepříjemný rušivý nebo škodlivý sluchový vjem. Základní charakteristiky hluku: - hladina vyjádřená v relativních jednotkách decibelech db - kmitočet počet kmitů za sekundu hertze Hz Hluk stejné hladiny s vysokým kmitočtem je rušivější než hluk s nízkým kmitočtem. Odstraňování hluku: - odstranění příčiny hluku - izolování zdroje hluku - osobní ochrana pracovníků před hlukem Závislost pocitu tepelné pohody na teplotě a vlhkosti Tepelná rovnováha stav, při kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, kolik právě produkuje, čímž se tělesná teplota udržuje na konstantní výši. Tepelná produkce závisí na fyzické namáhavosti práce atd. Hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví Určují: velikost pracovního prostoru množství hygienických zařízení bezpečnostní barvy Velikost prostoru na každého zaměstnance: vzdušný prostor o obsahu 15 m 3 Volná podlahová plocha 2 m 2

13 1. Organizace a řízení práce 13 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Organizace a řízení práce mají velký vliv na optimální fungování lidského činitele ve výrobě. Pracovní prostředí významnou měrou ovlivňuje výkon pracovníků. Nejen však pracovní prostředí, ale i samotná organizace práce, vztahy na pracovištích a další podstatnou měrou ovlivňují výkon pracovníků. Otázky. 1. Čím je ovlivněna současná organizace práce v moderním podniku? 2. Vyjmenuj činitele, které ovlivňují efektivnost práce. 3. Co je to dělba práce? 4. Jaká je základní právní norma upravující organizaci pracovní doby? 5. Jaké jsou signální barvy?

14 2. Pracovníci PRACOVNÍCI V této kapitole se dozvíte: O výběru a rozmisťování pracovníků; O hodnocení úrovně pracovišť a organizaci práce; O analýze a projektování pracovních postupů; Normy spotřeby práce; O metodách studia práce a metodách utváření pracovních procesů. Budete schopni: Analyzovat pracovní postup; Vypočítat objem produkce; Určit normy obsluhy. Klíčová slova této kapitoly: Kvalifikace, pracovní postup, norma spotřeby práce, časové studie, pohybové studie, humanitní studie, snímek pracovního dne, momentové pozorování, frekvenční studie, chronometráž. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

15 2. Pracovníci 15 Výběr a rozmístění pracovníků Výběr pracovníků proces slaďování požadavků a potřeb podniku a možností, které nabízí pracovník (kvalifikace, zkušenosti, osobní vlastnosti) Profesiografie metoda používající poznatky např. technologie, psychologie, sociologie, fyziologie atd. Zvyšování kvalifikace Příčiny: vliv inovačních změn výrobků, technologií, organizace a řízení informatika a automatizace, přechod na tržní vztahy Kvalifikace schopnost člověka vykonávat určitou práci na požadované úrovni, získaná: - teoretickými znalostmi a dovednostmi - praktickými zkušenostmi - všeobecným rozhledem - morálními a osobními vlastnostmi pracovníka (tvořivost, samostatnost, adaptabilnost) Formy zvyšování kvalifikace: - doškolování v rámci dané profese - zaškolení na další profese - nové pracovní metody Hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce Posoudit: 1.) vybavenost a organizovanost pracovišť 2.) do jaké míry umožňuje organizace práce využít pracovní sílu za vymezených technických a organizačních podmínek Hodnocení pracovišť: 1.) technicko-technologická úroveň pracovišť (úroveň, vhodnost zařízení i nářadí atd.) 2.) vhodnost rozmístění pracovišť 3.) kvalita dosahované produkce Organizace práce: a.) využití časového fondu (ztráty, přesčasy, směnnost) b.) úroveň normování, standardizace c.) ekonomika času (nemocnost, kázeň, fluktuace, využití kvalifikace) d.) hygienicko-bezpečnostní podmínky práce Hodnocení - dílčí koeficienty souhrnné hodnocení Pracovní systém Je to sociotechnický systém, pro který je charakteristická součinnost člověka s pracovními prostředky při plnění pracovního úkolu ve vymezeném prostoru a v určitých pracovních podmínkách.

16 2. Pracovníci 16 Pracovní úkol Vstupy Pracovní prostředí Pracovník Pracovní prostředek Pracovní postup Výstup Pracovní postup Určuje časovou a prostorovou následnost vzájemného působení: pracovníků zařízení pracovních předmětů energie informací tedy v podstatě řeší problém KDY KDE KDO CO bude dělat. V užším slova smyslu je chápán i jako způsob provedení jednotlivé operace. Pracovní postup je výsledkem procesního organizování může být pracovníkovi: - velmi podrobně předepsán - ponechán na rozhodnutí pracovníka Základním článkem pracovního postupu je pracovní operace (souvislá práce, kterou vykonává jeden pracovník na určitém předmětu nebo skupině předmětů zpracovávaných současně na jednom pracovišti). Analýza pracovních postupů Cíl zdokonalení pracovního postupu Současného pracovního postupu První varianty projektu Sledujeme: 1.) účel práce - proč se tato práce vykonává - vyloučit zbytečné operace - nahradit nutné operace jiným technologickým řešením - využít počítač 2.) pracovní místo zařízení - proč se práce provádí na tomto pracovním místě či zařízení - možnost změny pracovního místa - změna vybavenosti 3.) logický sled operací - proč se operace provádí v tomto sledu - možnost změny sledu - integrace operací 4.) pracovníka - proč provádí operaci tento pracovník - zajištění odpovídající kvalifikace, znalosti, dovednosti a schopnosti 5.) způsob provedení práce - proč se operace provádí tímto způsobem

17 2. Pracovníci 17 Projektování pracovních postupů - možnost změny pracovního postupu v operaci - organizační předpoklady a vybavenost Pracovní normy Normy pracovních postupů Normy kvalifikační Normy spotřeby práce Normy výkonu Normy času Normy množství Normy obsazení Normy obsluhy Normy počtu Užití: projekční práce kalkulace nákladů kapacitní propočty Členění pracovníků: dělníci ve výrobě pomocní a obslužní pracovníci ostatní pracovníci Metody určování počtu: podle objemu produkce normy početních stavů normy obsluhy organizační schémata Normy spotřeby práce Spojeny s potřebou úspory práce a princip ekonomie času. Třídění pracovního času pracovníka: - čas normovaný nutný bezpodmínečně nutný k výkonu dané pracovní operace za konkrétních pracovních podmínek - čas ztrát zbytečný neužitečně vynaložený čas pracovníka v důsledku zastaralých nebo nevhodných technických a organizačních podmínek na pracovišti Normativy času čas potřebný na prvek pracovní operace, jímž je pracovní úkon nebo komplex pracovních úkonů, pracovní pohyb nebo komplex pracovních pohybů případně čas na obecně nutnou přestávku. Normativ času doplňuje pracovní charakteristika. Druhy normativů času: prvotní normativy normativy pracovních úkonů nebo pracovních pohybů - měření odvozené normativy - matematicky a statisticky odvozené z prvotních normativů - sdružený normativ průměrný normativ Metoda podle objemu produkce U prací, kde je objem výroby přímo úměrný výkonům pracovníků. Vychází z: Q i - objem výroby ve hmotných jednotkách - normy času na jednotku (pracnost) p i

18 2. Pracovníci 18 Tp - použitelnost fondu pracovní doby Kpn - koeficientu pracovní aktivity překračování norem n D = ( Q i * p i ) / Tp = Pr / (Tp * Kpn) i = 1 - objem rozpracovanosti ± změna pracnosti Pr - fond pracovní doby rozbor spotřeby času snímkování bilancování - pracnost snímek operace chronometráž - SPD (snímek pracovního dne) - moment. pozorování Metoda podle norem obsluhy Objem výroby je určován činností výrobního zařízení. Kvalita obsluhy odstraňování poruch využití zařízení. Při stanovení počtu dělníků se vychází z: - norem obsluhy počet zařízení obsluhovaných 1 dělníkem - počtu dělníků potřebných pro obsluhu 1 zařízení Při individuální obsluze: D = (Ts * Ks * S) / (Tp * NO i ) Ts - roční plánovaný časový fond stroje při 1 směně Ks - koeficient směnnosti S - počet obsluhovaných strojů Tp - roční použitelný časový fond dělníka v hodinách NO i - norma individuální obsluhy počet strojů na 1 dělníka Při kolektivní obsluze: D = (Ts * Ks * S * NO k ) / Tp NO k norma kolektivní obsluhy počet dělníků k obsluze 1 zařízení

19 2. Pracovníci 19 Přehled metod studia práce Časové studie Pohybové studie Snímek pracovního dne - jednotlivce - čety - hromadný - vlastní - výrobního zařízení Momentové pozorování Frekvenční studie Momentové pozorování v intervalech Snímek operace - plynulá chronometráž - snímek průběhu operace Postupový diagram - techniky postupu - toku materiálu - toku informací - pracovního postupu pracovníka - pohybu pracovního prostředku Diagram složité činnosti Studie dráhy pohybů na nestacionárních pracovištích Vnitropodnikové studie Prostorové studie Náčrt prostorového uspořádání Výkresové zobrazení Fotografické zobrazení Metody vícestranného pozorování Kinematografické metody - filmový záznam - sběrný filmový záznam - průmyslová televize Zonální vícestranné výběrové pozorování Dvoustranné pozorování - snímek dvoustranného pozorování - dvoustranné výběrové pozorování Video Humanitní studie Fyziologické studie - zjišťování zátěže měřením tepové frekvence - zjišťování zátěže nepřímou kalorimetrií Psychologické studie - sledování rychlosti a rytmu pohybů - testy pro sledování poruch pozornosti - testy pro sledování velikosti psychické zátěže Sociologické studie Studie pracovního prostředí - měření parametrů osvětlení, hluku, vibrace, mikroklimatických podmínek apod. Přehled metod zaměřených na utváření pracovních procesů Stanovení pracovního postu- - systém normativů pohybů MTM

20 2. Pracovníci 20 pu a normy spotřeby času Stanovení počtu obsluhujících pracovníků Prostorové řešení pracovišť - sdružené normativy manipulačních prací, normativy časových rozmezí apod. - matematické metody - ostatní metody - rozmístění pracovišť z hlediska optimalizace jejich vzájemných vztahů SMA SMB UMS Teorie hromadné obsluhy Simulace Regresní analýza Empirické vzorce Metoda ztrátových časů Metoda normované pracnosti Modelová technika Somatografie Craft Trojúhelníková metoda Metoda souřadnic Kruhová metoda

21 2. Pracovníci 21 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Řízení lidí je jednou z nejsložitějších a nejobtížnějších činností v procesu výroby. V současných organizacích dochází stále častěji ke změnám. Vlivem výrazných změn vznikají neustále nové nároky a náročnější úkoly. Je nutno měnit rozmístění pracovníků, pracovníci si musí neustále zvyšovat kvalifikaci a s tím souvisí hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce. Pokud ale chceme toto provádět, musíme nejprve analyzovat stávající pracovní postupy a na základě tohoto projektovat nové. Součástí analýzy pracovních postupů je stanovení potřebného počtu pracovníků a měření výkonů pracovníků. K tomu slouží různé metody, jako například snímek pracovního dne, postupový diagram a další. Otázky. 1. Co je sleduje výběr pracovníků? 2. Co je to kvalifikace? 3. Co řeší pracovní postup? 4. Popiš normativ času. 5. Jaké jsou metody studia práce?

22 3.Reprodukce výroby REPRODUKCE VÝROBY V této kapitole se dozvíte: O obnově hmotného majetku; Co je to reprodukční proces; Jaké jsou úkoly péče o výrobní zařízení. Budete schopni: Popsat druh opotřebení hmotného majetku; Popsat reprodukční proces výrobního zařízení; Péči o výrobní zařízení. Klíčová slova této kapitoly: Reprodukce, obnova, součástková charakteristika, reprodukce, provozuschopnost, preventivní diagnostika. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

23 3.Reprodukce výroby 23 Reprodukce hmotného majetku Z hlediska času jde o postupný, nepřetržitý proces, při němž se každoročně část hmotného majetku vyřazuje a nahrazuje novým, část je opravována nebo modernizována či rekonstruována. Soubor hmotného majetku má podobu živého organismu, jehož účinnost či zdravý vývoj se projevuje řadou kvantitativních, ale především kvalitativních změn. Faktory ovlivňující tyto změny: - nepřetržité sortimentní změny - zkracování životností - zkracování průběžných dob - zvyšování kvalitativních nároků Změny v hmotném majetku: - hmotný majetek se objevuje ve stále produktivnější formě - změna konstrukce starších zaběhnutých strojů - nové druhy a generace strojů - změny v proporcích soustav výrobního zařízení Ekonomický pohled Zúžen na oblast využívání hmotného majetku. Jde o objektivní nepřetržitý proces kvantitativních a kvalitativních změn, který je charakterizován dvěma protikladně působícími dílčími procesy: - opotřebováním U obou procesů lze sledovat dvě různé formy: Prvotní a určující je forma naturální. - naturální - hodnotovou - obnovou Opotřebování hmotného majetku Hmotný majetek ve výrobě přenáší část své hodnoty na hodnotu výrobku a současně dochází k fyzickým změnám na zařízení. Opotřebení hmotného majetku je projev a následek působení: - přírodních vztahů - vztahů společenských (důsledek působení tržních vztahů a zákona nabídky a poptávky) Opotřebování: a.) fyzické materiální - působení přírodních zákonů ztrácí své technické a provozní vlastnosti - opotřebení z činnosti - opotřebení z nečinnosti b.) ekonomické morální - vyvolané působením společenských vztahů, při kterých se hmotný majetek znehodnocuje, ztrácí svou cenu, hodnotu c.) právní - ztráta hodnoty na základě výnosů, vyhlášek Obnova hmotného majetku Částečné nebo plné odstranění následků opotřebení hmotného majetku, které vzniklo: - v důsledku jeho produktivního používání - vlivem vnějšího prostředí fyzické opotřebení - v důsledku změn technické úrovně podobných nových zařízení

24 3.Reprodukce výroby 24 - v důsledku vzrůstu produktivity práce při jejich výrobě morální opotřebení Konkrétní stroj nebo i celý technologický soubor: - vyřadit a nahradit novým - nahradit pouze opotřebované součásti - obnovit původní vlastnosti technické vlastnosti (přesnost, výkon) údržbou a opravou - provést modernizaci Formy obnovy: - v úzkém slova smyslu - výměna - v širokém slova smyslu - opravy, modernizace nebo - úplná obnova - likvidace - částečná obnova Obnova má stránku naturální a hodnotovou. Obnova součástková charakteristika Moderní stroje a zařízení se skládají z velkého počtu součástí. Každá je: různě složitá plní rozličné funkce má jiné vlastnosti spolehlivosti Z hlediska obnovy je lze členit na: - opravované - neopravované Strojní prvky součástí lze opravovat: 1.) preventivní údržbou: - periodická v pravidelných intervalech - věková bere se v úvahu stáří obnovovaného prvku 2.) preventivní diagnostickou údržbou průběžné sledování technického stavu stroje obnova po dosažení kritické nebo optimální hodnoty zvoleného ukazatele technického stavu 3.) neplánovanou údržbou po výskytu poruchy S ohledem na změnu technického stavu se součásti dělí na: - dvoustavové - provozuschopné - neprovozuschopné - vícestavové - vlivem opotřebení dochází k průběžnému projevu ve změnách technických vlastností prvku Reprodukční proces výrobního zařízení Na podnikové úrovni hospodaření se základními prostředky. A.) využívání výrobního zařízení B.) zabezpečení provozuschopnosti výrobního zařízení a spolehlivosti Využívání výrobního zařízení - extenzivní, intenzivní, komplexní - kapacitní propočty - časový fond výrobního zařízení Příklady: statistika, účetní rozbory, plánování výroby, operativní řízení

25 3.Reprodukce výroby 25 Provozuschopnost výrobního zařízení Schopnost výrobního zařízení zajistit v určitém časovém úseku potřebný objem výroby v požadované jakosti a s požadovanou efektivností. - ekonomická oblast ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení - hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Další pojmy: Provozuschopný stav stroj schopen plnit stanovené funkce. Poruchový stav Prostoj stroj v době svého užívaní není v provozu. - provozní - technický - organizační prostoj - údržbový Údržba soubor všech aktivit konaných po dobu životnosti stroje s cílem udržet jej v provozuschopném stavu. Porucha Hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Souhrn provozně technických, organizačních a řídících procesů. Údržba: - obnovovací proces - odstraňování důsledků fyzického opotřebení - technický stav provozuschopnosti - vynakládání optimálních nákladů - udržování - opravy Prvky údržbářské činnosti: - instruktáž obsluhujícího personálu - denní ošetřování výrobního zařízení - běžná údržba - inspekce a prohlídky - diagnostika technického stavu - opravy výrobního zařízení - modernizace a rekonstrukce Opravy: - provozní opravy (malé, střední) - generální opravy

26 3.Reprodukce výroby 26 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Hodnota hmotného majetku se užíváním snižuje. Dochází k opotřebování fyzickému a opotřebování morálnímu. Opotřebovávání se řeší obnovou majetku. Obnova může probíhat výměnou zařízení a strojů a nebo může probíhat postupně výměnou součástí zařízení a strojů (opravy, modernizace, rekonstrukce). Cílem je zajistit provozuschopnost výrobních zařízení, aby byly schopny plnit stanovené funkce a tedy produkovat požadovaný objem výroby. Otázky. 1. Popište druhy opotřebovávání a charakterizujte je. 2. Jak probíhá obnova majetku? 3. Co rozumíme pod pojmem provozuschopný stav? 4. Jaká je nejvýhodnější údržba? 5. Jaké jsou prvky údržbářského systému?

27 4.Údržba ÚDRŽBA V této kapitole se dozvíte: O systémech údržby; O opravářských systémech; Co je to orientační analýza v údržbě; O vyhodnocování údržby. Budete schopni: Posoudit účinnost údržby; Poznáte základní principy tvorby systémů; Poznáte čím se zabývá údržba; Vyhodnotit údržbu. Klíčová slova této kapitoly: Preventivnost, plánovitost, komplexnost, interaktivnost, prediktivnost, tribotechnika, prostoje, udržovatelnost, corderův vzorec, měrné náklady na údržbu. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

TPV racionalizace. Časy dávkové tb a směnové tc práce

TPV racionalizace. Časy dávkové tb a směnové tc práce TPV racionalizace Časy dávkové t a směnové t práce 1. Úvod: Zásady Normy spotřeby pracovního času udávají spotřebu práce a jsou výchozími údaji při plánování a řízení podniku. Na základě objektivních norem

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Řízení výroby na základě úzkého místa

Řízení výroby na základě úzkého místa Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení výroby na základě úzkého místa Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace 4. Rozpětí řízení 5. Typy útvarových struktur 6. Analýza procesů - příklad

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT

LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT Pro stanovení výrobního plánu musíme vycházet z požadovaného množství, ze skladby jednotlivých operací potřebných na zhotovení zakázky a musíme brát v úvahu požadovaný

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více