Organizace a řízení výroby II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a řízení výroby II"

Transkript

1 Organizace a řízení výroby II OSTRAVA 2006 Ing. Ladislav Hádek

2

3 Obsah Obsah Ú V O D... 5 Úvodní slovo ORGANIZACE A Ř Í Z E N Í P R Á C E... 7 Organizace a řízení práce... 8 Historický vývoj organizace práce... 8 Současná organizace práce moderního podniku je ovlivněna 3 faktory:... 9 Nové přístupy k organizaci práce... 9 Činitelé ovlivňující efektivnost práce Dělba a kooperace práce Organizace a obsluha pracovišť Organizace pracovní doby Vytváření pracovního prostředí Barevné řešení Působení hluku na člověka Závislost pocitu tepelné pohody na teplotě a vlhkosti Hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví P R A C O V N Í C I Výběr a rozmístění pracovníků Zvyšování kvalifikace Hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce Pracovní systém Pracovní postup Analýza pracovních postupů Projektování pracovních postupů Normy spotřeby práce Metoda podle objemu produkce Metoda podle norem obsluhy Přehled metod studia práce R E P R O D U K C E V Ý R O B Y Reprodukce hmotného majetku Opotřebování hmotného majetku Obnova hmotného majetku Obnova součástková charakteristika Reprodukční proces výrobního zařízení Využívání výrobního zařízení Provozuschopnost výrobního zařízení Hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Ú D R Ž B A Systémy údržby Opravářské systémy Strategie provozuschopnosti Ukazatele udržovatelnosti Orientační analýza v údržbě Způsoby a metody vyhodnocování údržby PROGRESIVNÍ KONCEPTY Ř Í Z E N Í Material Reguirement Planning (MRP) Material Reguirement Planning (MRP II) Optimized Production Technology (OPT) - Teorie úzkých míst... 36

4 Obsah Systém DBR (systém bubnu a lana) Systém JIT Systém KANBAN (japonská varianta JIT) Strategický koncept řízení štíhlé výroby Plánovací princip pull Pull princip řízení výroby BEZPEČ N O S T P R Á C E "Bezpečný podnik" Základní informace k programu Bezpečný podnik Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem Bezpečný podnik Pro bezpečnostní management je charakteristická: Všeobecné zásady bezpečnostního managementu Program Bezpečný podnik : Podmínky programu Bezpečný podnik P Ř ÍLOHA - PŘ ÍKLADY OŘ V Výsledky L I T E R A T U R A... 70

5 Úvod 5 Úvodní slovo. ÚVOD Výroba je jednou z nejdůležitějších činností lidstva. Základní funkcí je zabezpečení všech nezbytných podmínek pro existenci a rozvoj lidské společnosti. Výroba je proměna všech statků a služeb (výrobních faktorů) v jiné statky věcné statky nebo služby vzešlé z výrobního procesu, které slouží bezprostředně nebo zprostředkovaně k uspokojování potřeb konečného zákazníka - spotřebitele. Výroba je proces transformace výrobních faktorů do statků a služeb. Službou se rozumí každý úkon, po kterém existuje poptávka a jehož cena je determinována na příslušném trhu. Službou jsou nehmotné statky, pro něž je příznačná skutečnost, že k jejich spotřebě dochází v okamžiku jejich výroby. Výroba musí být orientována a organizována tak, aby bylo dosaženo cílů podniku: - obecných - příjem, základní náklady - specifických - obchodní jakost, konkurenceschopnost Proces organizace a řízení výroby musíme chápat jako velice složitý proces úkolů týkající se základních rozhodnutí o zaměření výkonů (strategické řízení), jejich zabezpečení (taktické řízení) a rozhodování o ekonomickém provedení probíhajících procesů (operativní řízení). Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Organizace a řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků nebo na prognosticky stanovené požadavky trhu. Po prostudování textu budete znát: naučíte se uplatňovat techniky plánování a řízení výroby a rozvrhování výrobních dávek v různých podmínkách diskrétní i procesní výroby; naučíte se uplatňovat moderní přístupy k řízení materiálových toků a měření jejich výkonových charakteristik; osvojíte si systémový přístup k řešení problémů organizování a plánování výroby, využívající pokročilých konceptů, podporovaných informačními technologiemi; základy systému bezpečné práce. Po prostudování textu budete schopni: stanovit průběžné doby; vypočítat objem rozpracované výroby; posoudit pracovní prostředí a jeho vliv na člověka; hodnotit úroveň pracovišť a organizace práce; stanovit objem produkce a normy obsluhy; seznámíte se s obnovou výrobního zařízení; poznáte organizaci údržby a jejího vyhodnocování;

6 Úvod 6 popsat progresivní koncepty výroby; seznámíte se s programem Bezpečný podnik ; seznámíte se s charakteristikami bezpečného managementu. Prostudováním textu získáte: základy pro organizování a řízení výroby; orientovat se ve věcné, časové a prostorové struktuře výroby; sestavit jednoduché plány výroby včetně kapacitních propočtů; stanovit průběžné doby výroby; Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Organizace a řízení práce 7 1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRÁCE V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá organizace a řízení práce; Co ovlivňuje efektivnost práce; Jaká jsou vybraná zákonná ustanovení týkající se práce. Budete schopni: Identifikovat vlivy působící na efektivnost práce; Posoudit pracovní prostředí. Klíčová slova této kapitoly: Dělba práce, organizace a obsluha pracovišť, efektivnost práce, pracovní prostředí, hygiena práce. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

8 1. Organizace a řízení práce 8 Organizace a řízení práce Souhrn činností a faktorů (stavu, toku) souvisejících se zabezpečením optimálního fungování lidského činitele ve výrobě. Využití materiálových zdrojů vysoká efektivnost ochrana zdraví. Sledování oblastí: - dělba práce - organizace a obsluha pracovišť - organizace pracovní doby - vytváření pracovního prostředí bezpečnost práce zajištění služeb pro pracovníky - plánování počtů pracovníků - výběr a rozmístění pracovníků - zvyšování kvalifikace a rekvalifikace - zdokonalování pracovních metod - hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce - metody zdokonalování organizace práce - normování práce měření pracovního výkonu - volba pracovních postupů a tvorba pracovních úkolů Útvary: Personalistika - personální záležitosti - mzdy - kvalifikace a rekvalifikace - výběr a rozmístění, počty - metodické usměrňování Technická příprava výroby - dělba práce, počet pracovníků - organizace a obsluha pracovišť - met. zdokonalování - normování práce Výroba mistr - organizace pracovišť - organizace pracovní doby - normování Historický vývoj organizace práce Snaha stará 16. století náznaky měření USA zlom 19. a 20. století nedostatek pracovních sil 1880 Americká společnost strojního inženýrství měření spotřeby času 1895 Taylor soustava kusové sazby Požadavky: - každou práci rozdělit do jednoduchých opakovaných operací - vyhledat nejlepšího pracovníka pro tuto operaci - změřit čas potřebný pro provedení operace (rozborovou metodou) a stanovit výkonovou normu - přidělit dělníkovi denní úkol - dobře odměnit úspěšnou práci - Gilbreth - s cílem určit jediný nejlepší způsob provedení každé práce - operace pracovní pohyby - 18 prvků - therbligy

9 1. Organizace a řízení práce 9 - Henry Ford 20. léta 20. století - formy organizace a řízení výrobního procesu - dělba práce v podmínkách proudové organizace výroby - vysoká specializace pracovníka a pracovišť - regulace pracovního tempa - oddělení obslužných prací V Evropě - tvorba ucelených systému organizace, normování a odměňování práce - REFA německý systém dosud rozvíjený - ČSR Masarykova akademie práce první mezinárodní kongres pro vědecké řízení 1965 Human relation návaznost na Estona Maya spolupráce lidí - sociologie Současná organizace práce moderního podniku je ovlivněna 3 faktory: - technickým rozvojem - společenskými podmínkami - požadavky světového trhu - roste objem automatizovaných procesů - integrace hlavních, pomocných a obslužných procesů - informace dostupné nástroje k rozhodování jedny - decentralizace činností a naopak produktivita náklady, cena kvalita rozmanitý sortiment dodací lhůty, servis kvalifikace pracovní síly roste dobré zaměstnání plat sociální jistoty Nové přístupy k organizaci práce - obohacování práce - flexibilita pracovních míst i pracovníků - stálé nároky na vzdělávání - jednoduché organizační struktury - nižší počet stupňů řízení - vysoká samostatnost - demokratizace pracovního procesu - význam odborového vedení - klima podnikové rodiny - aktivní působení všech účastníků pracovního procesu - motivace přebírání odpovědnosti - týmové práce - rozvoj, zdokonalování spolupráce na realizaci

10 1. Organizace a řízení práce 10 Činitelé ovlivňující efektivnost práce Technicko technologické a materiálů, příprava výroby, stupeň automatizace, výkonové paramet- - konstrukce výrobků, komponentní skladba výrobků, charakter surovin podmínky práce ry, prostorové řešení, požadavky na obsluhu, technologický postup Organizační podmínky práce Hygienicko bezpečnostní podmínky práce - dělba práce, rozmístění pracovníků, pracovní metoda, obsluha pracovišť - osvětlení, hluk, vibrace, pracovní ovzduší, barevná úprava, prostorové podmínky Dělba a kooperace práce Stanovení kvantitativních a kvalitativních proporcí mezi jednotlivými druhy práce. Dělba práce rozčlenění pracovního procesu přidělení práce. Kooperace spojování dílčích částí pracovního procesu. Dělba práce 1.) funkční - vyčleňování jednotlivých druhů práce - přetváření - přemísťování a skladování - práce řídící, administrativní 2.) technologická podle technologického charakteru (slévárenská, mechanická, montážní) 3.) kvalifikační kvalifikační stupně tarifní třídy Základní směry zdokonalování dělby práce: - střídání pracovišť - sdružování operací - spojování procesů - vícestrojová obsluha - kolektivní formy organizace práce - inovační dělba práce Znaky technokratické a inovační dělby a kooperace práce Technokratická dělba a kooperace práce Inovační dělba a kooperace práce - specializace pracovníků je úzká - široký profil, překrývání funkcí, vysoká zastupitelnost pracovníků - stanovení pracovní náplně a způsob prová- - rámcové stanovení pracovní náplně, možnost dění práce je přesné volby pracovního postupu - kontrola pracovníků neustálá, hodnocení podle plnění dílčích úkolů - oddělenost a izolovanost práce - úzká spolupráce Organizace a obsluha pracovišť Vybavení pracovišť - zařízení suroviny, materiál nářadí, kontrolní pomůcky manipulační prostředky - bezpečnost práce signalizace, spojení Prostorové uspořádání - pohodlnost práce - využití výrobní plochy - hodnocení pracovníků podle jejich přínosů pro celkové výsledky práce firmy

11 1. Organizace a řízení práce 11 Obsluha pracovišť - optimální pohybový prostor - seřizování strojů - údržba, mazání - úklid - doprava - zabezpečení nářadím, měřidly - kontrola jakosti - výkresy, dokumentace Organizace pracovní doby Režim práce a odpočinku pravidla rozdělení pracovní doby střídání práce a odpočinku v rámci: - směny - střídání práce a přestávek - dne - směnnost přetržitá nepřetržitá výroba - týdne - týdenní režim dlouhodobější odpočinek - roku - dovolené, opravy zařízení Pružná pracovní doba - základní pracovní doba - volitelná pracovní doba v rámci provozní doby Zákoník práce: Hlava 8 odd. 1 pracovní doba a přestávky v práci 88 vymezení pojmů 84 rozvržení pracovní doby 85 pružná pracovní doba 89 přestávky v práci - odd. 2 práce přes čas a roční práce - odd. 3 dovolená na zotavenou Vytváření pracovního prostředí Sociálně-psychologické podmínky souhrn vztahů uvnitř pracovního kolektivu a postavení pracovníka v kolektivu: - druh práce vykonávané - kooperace - vedení lidí - organizace práce - odměňování a hodnocení Hygienicko-bezpečnostní podmínky: - osvětlení - barevná úprava - hluk - ovzduší - bezpečnost práce Sociální vybavení pracovišť: - životospráva - osobní hygiena - zdravotní ochrana - režim práce a odpočinku

12 1. Organizace a řízení práce 12 Barevné řešení Působí na psychickou stránku člověka. Význam: - estetický - signalizující - ochranný Barva Smysl, užití Žlutá - překážky a předměty v cestě - zvýraznění černé a žluté pruhy Oranžová - nebezpečí - výbuch, radioaktivita, elektrický proud, popálení, zachycení soukolí - úklid Červená - stůj v dopravě, protipožární ochrana, výstražné osvětlení - tlačítka k zastavení stroje Zelená - klid, bezpečí, volno - skříňky s osobními ochrannými pomůckami Modrá - informace - informační štítky dílen, pracovišť, provozů - kombinace s bílým textem Působení hluku na člověka Hluk zvukový jev, který vyvolává nepříjemný rušivý nebo škodlivý sluchový vjem. Základní charakteristiky hluku: - hladina vyjádřená v relativních jednotkách decibelech db - kmitočet počet kmitů za sekundu hertze Hz Hluk stejné hladiny s vysokým kmitočtem je rušivější než hluk s nízkým kmitočtem. Odstraňování hluku: - odstranění příčiny hluku - izolování zdroje hluku - osobní ochrana pracovníků před hlukem Závislost pocitu tepelné pohody na teplotě a vlhkosti Tepelná rovnováha stav, při kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, kolik právě produkuje, čímž se tělesná teplota udržuje na konstantní výši. Tepelná produkce závisí na fyzické namáhavosti práce atd. Hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví Určují: velikost pracovního prostoru množství hygienických zařízení bezpečnostní barvy Velikost prostoru na každého zaměstnance: vzdušný prostor o obsahu 15 m 3 Volná podlahová plocha 2 m 2

13 1. Organizace a řízení práce 13 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Organizace a řízení práce mají velký vliv na optimální fungování lidského činitele ve výrobě. Pracovní prostředí významnou měrou ovlivňuje výkon pracovníků. Nejen však pracovní prostředí, ale i samotná organizace práce, vztahy na pracovištích a další podstatnou měrou ovlivňují výkon pracovníků. Otázky. 1. Čím je ovlivněna současná organizace práce v moderním podniku? 2. Vyjmenuj činitele, které ovlivňují efektivnost práce. 3. Co je to dělba práce? 4. Jaká je základní právní norma upravující organizaci pracovní doby? 5. Jaké jsou signální barvy?

14 2. Pracovníci PRACOVNÍCI V této kapitole se dozvíte: O výběru a rozmisťování pracovníků; O hodnocení úrovně pracovišť a organizaci práce; O analýze a projektování pracovních postupů; Normy spotřeby práce; O metodách studia práce a metodách utváření pracovních procesů. Budete schopni: Analyzovat pracovní postup; Vypočítat objem produkce; Určit normy obsluhy. Klíčová slova této kapitoly: Kvalifikace, pracovní postup, norma spotřeby práce, časové studie, pohybové studie, humanitní studie, snímek pracovního dne, momentové pozorování, frekvenční studie, chronometráž. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

15 2. Pracovníci 15 Výběr a rozmístění pracovníků Výběr pracovníků proces slaďování požadavků a potřeb podniku a možností, které nabízí pracovník (kvalifikace, zkušenosti, osobní vlastnosti) Profesiografie metoda používající poznatky např. technologie, psychologie, sociologie, fyziologie atd. Zvyšování kvalifikace Příčiny: vliv inovačních změn výrobků, technologií, organizace a řízení informatika a automatizace, přechod na tržní vztahy Kvalifikace schopnost člověka vykonávat určitou práci na požadované úrovni, získaná: - teoretickými znalostmi a dovednostmi - praktickými zkušenostmi - všeobecným rozhledem - morálními a osobními vlastnostmi pracovníka (tvořivost, samostatnost, adaptabilnost) Formy zvyšování kvalifikace: - doškolování v rámci dané profese - zaškolení na další profese - nové pracovní metody Hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce Posoudit: 1.) vybavenost a organizovanost pracovišť 2.) do jaké míry umožňuje organizace práce využít pracovní sílu za vymezených technických a organizačních podmínek Hodnocení pracovišť: 1.) technicko-technologická úroveň pracovišť (úroveň, vhodnost zařízení i nářadí atd.) 2.) vhodnost rozmístění pracovišť 3.) kvalita dosahované produkce Organizace práce: a.) využití časového fondu (ztráty, přesčasy, směnnost) b.) úroveň normování, standardizace c.) ekonomika času (nemocnost, kázeň, fluktuace, využití kvalifikace) d.) hygienicko-bezpečnostní podmínky práce Hodnocení - dílčí koeficienty souhrnné hodnocení Pracovní systém Je to sociotechnický systém, pro který je charakteristická součinnost člověka s pracovními prostředky při plnění pracovního úkolu ve vymezeném prostoru a v určitých pracovních podmínkách.

16 2. Pracovníci 16 Pracovní úkol Vstupy Pracovní prostředí Pracovník Pracovní prostředek Pracovní postup Výstup Pracovní postup Určuje časovou a prostorovou následnost vzájemného působení: pracovníků zařízení pracovních předmětů energie informací tedy v podstatě řeší problém KDY KDE KDO CO bude dělat. V užším slova smyslu je chápán i jako způsob provedení jednotlivé operace. Pracovní postup je výsledkem procesního organizování může být pracovníkovi: - velmi podrobně předepsán - ponechán na rozhodnutí pracovníka Základním článkem pracovního postupu je pracovní operace (souvislá práce, kterou vykonává jeden pracovník na určitém předmětu nebo skupině předmětů zpracovávaných současně na jednom pracovišti). Analýza pracovních postupů Cíl zdokonalení pracovního postupu Současného pracovního postupu První varianty projektu Sledujeme: 1.) účel práce - proč se tato práce vykonává - vyloučit zbytečné operace - nahradit nutné operace jiným technologickým řešením - využít počítač 2.) pracovní místo zařízení - proč se práce provádí na tomto pracovním místě či zařízení - možnost změny pracovního místa - změna vybavenosti 3.) logický sled operací - proč se operace provádí v tomto sledu - možnost změny sledu - integrace operací 4.) pracovníka - proč provádí operaci tento pracovník - zajištění odpovídající kvalifikace, znalosti, dovednosti a schopnosti 5.) způsob provedení práce - proč se operace provádí tímto způsobem

17 2. Pracovníci 17 Projektování pracovních postupů - možnost změny pracovního postupu v operaci - organizační předpoklady a vybavenost Pracovní normy Normy pracovních postupů Normy kvalifikační Normy spotřeby práce Normy výkonu Normy času Normy množství Normy obsazení Normy obsluhy Normy počtu Užití: projekční práce kalkulace nákladů kapacitní propočty Členění pracovníků: dělníci ve výrobě pomocní a obslužní pracovníci ostatní pracovníci Metody určování počtu: podle objemu produkce normy početních stavů normy obsluhy organizační schémata Normy spotřeby práce Spojeny s potřebou úspory práce a princip ekonomie času. Třídění pracovního času pracovníka: - čas normovaný nutný bezpodmínečně nutný k výkonu dané pracovní operace za konkrétních pracovních podmínek - čas ztrát zbytečný neužitečně vynaložený čas pracovníka v důsledku zastaralých nebo nevhodných technických a organizačních podmínek na pracovišti Normativy času čas potřebný na prvek pracovní operace, jímž je pracovní úkon nebo komplex pracovních úkonů, pracovní pohyb nebo komplex pracovních pohybů případně čas na obecně nutnou přestávku. Normativ času doplňuje pracovní charakteristika. Druhy normativů času: prvotní normativy normativy pracovních úkonů nebo pracovních pohybů - měření odvozené normativy - matematicky a statisticky odvozené z prvotních normativů - sdružený normativ průměrný normativ Metoda podle objemu produkce U prací, kde je objem výroby přímo úměrný výkonům pracovníků. Vychází z: Q i - objem výroby ve hmotných jednotkách - normy času na jednotku (pracnost) p i

18 2. Pracovníci 18 Tp - použitelnost fondu pracovní doby Kpn - koeficientu pracovní aktivity překračování norem n D = ( Q i * p i ) / Tp = Pr / (Tp * Kpn) i = 1 - objem rozpracovanosti ± změna pracnosti Pr - fond pracovní doby rozbor spotřeby času snímkování bilancování - pracnost snímek operace chronometráž - SPD (snímek pracovního dne) - moment. pozorování Metoda podle norem obsluhy Objem výroby je určován činností výrobního zařízení. Kvalita obsluhy odstraňování poruch využití zařízení. Při stanovení počtu dělníků se vychází z: - norem obsluhy počet zařízení obsluhovaných 1 dělníkem - počtu dělníků potřebných pro obsluhu 1 zařízení Při individuální obsluze: D = (Ts * Ks * S) / (Tp * NO i ) Ts - roční plánovaný časový fond stroje při 1 směně Ks - koeficient směnnosti S - počet obsluhovaných strojů Tp - roční použitelný časový fond dělníka v hodinách NO i - norma individuální obsluhy počet strojů na 1 dělníka Při kolektivní obsluze: D = (Ts * Ks * S * NO k ) / Tp NO k norma kolektivní obsluhy počet dělníků k obsluze 1 zařízení

19 2. Pracovníci 19 Přehled metod studia práce Časové studie Pohybové studie Snímek pracovního dne - jednotlivce - čety - hromadný - vlastní - výrobního zařízení Momentové pozorování Frekvenční studie Momentové pozorování v intervalech Snímek operace - plynulá chronometráž - snímek průběhu operace Postupový diagram - techniky postupu - toku materiálu - toku informací - pracovního postupu pracovníka - pohybu pracovního prostředku Diagram složité činnosti Studie dráhy pohybů na nestacionárních pracovištích Vnitropodnikové studie Prostorové studie Náčrt prostorového uspořádání Výkresové zobrazení Fotografické zobrazení Metody vícestranného pozorování Kinematografické metody - filmový záznam - sběrný filmový záznam - průmyslová televize Zonální vícestranné výběrové pozorování Dvoustranné pozorování - snímek dvoustranného pozorování - dvoustranné výběrové pozorování Video Humanitní studie Fyziologické studie - zjišťování zátěže měřením tepové frekvence - zjišťování zátěže nepřímou kalorimetrií Psychologické studie - sledování rychlosti a rytmu pohybů - testy pro sledování poruch pozornosti - testy pro sledování velikosti psychické zátěže Sociologické studie Studie pracovního prostředí - měření parametrů osvětlení, hluku, vibrace, mikroklimatických podmínek apod. Přehled metod zaměřených na utváření pracovních procesů Stanovení pracovního postu- - systém normativů pohybů MTM

20 2. Pracovníci 20 pu a normy spotřeby času Stanovení počtu obsluhujících pracovníků Prostorové řešení pracovišť - sdružené normativy manipulačních prací, normativy časových rozmezí apod. - matematické metody - ostatní metody - rozmístění pracovišť z hlediska optimalizace jejich vzájemných vztahů SMA SMB UMS Teorie hromadné obsluhy Simulace Regresní analýza Empirické vzorce Metoda ztrátových časů Metoda normované pracnosti Modelová technika Somatografie Craft Trojúhelníková metoda Metoda souřadnic Kruhová metoda

21 2. Pracovníci 21 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Řízení lidí je jednou z nejsložitějších a nejobtížnějších činností v procesu výroby. V současných organizacích dochází stále častěji ke změnám. Vlivem výrazných změn vznikají neustále nové nároky a náročnější úkoly. Je nutno měnit rozmístění pracovníků, pracovníci si musí neustále zvyšovat kvalifikaci a s tím souvisí hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce. Pokud ale chceme toto provádět, musíme nejprve analyzovat stávající pracovní postupy a na základě tohoto projektovat nové. Součástí analýzy pracovních postupů je stanovení potřebného počtu pracovníků a měření výkonů pracovníků. K tomu slouží různé metody, jako například snímek pracovního dne, postupový diagram a další. Otázky. 1. Co je sleduje výběr pracovníků? 2. Co je to kvalifikace? 3. Co řeší pracovní postup? 4. Popiš normativ času. 5. Jaké jsou metody studia práce?

22 3.Reprodukce výroby REPRODUKCE VÝROBY V této kapitole se dozvíte: O obnově hmotného majetku; Co je to reprodukční proces; Jaké jsou úkoly péče o výrobní zařízení. Budete schopni: Popsat druh opotřebení hmotného majetku; Popsat reprodukční proces výrobního zařízení; Péči o výrobní zařízení. Klíčová slova této kapitoly: Reprodukce, obnova, součástková charakteristika, reprodukce, provozuschopnost, preventivní diagnostika. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

23 3.Reprodukce výroby 23 Reprodukce hmotného majetku Z hlediska času jde o postupný, nepřetržitý proces, při němž se každoročně část hmotného majetku vyřazuje a nahrazuje novým, část je opravována nebo modernizována či rekonstruována. Soubor hmotného majetku má podobu živého organismu, jehož účinnost či zdravý vývoj se projevuje řadou kvantitativních, ale především kvalitativních změn. Faktory ovlivňující tyto změny: - nepřetržité sortimentní změny - zkracování životností - zkracování průběžných dob - zvyšování kvalitativních nároků Změny v hmotném majetku: - hmotný majetek se objevuje ve stále produktivnější formě - změna konstrukce starších zaběhnutých strojů - nové druhy a generace strojů - změny v proporcích soustav výrobního zařízení Ekonomický pohled Zúžen na oblast využívání hmotného majetku. Jde o objektivní nepřetržitý proces kvantitativních a kvalitativních změn, který je charakterizován dvěma protikladně působícími dílčími procesy: - opotřebováním U obou procesů lze sledovat dvě různé formy: Prvotní a určující je forma naturální. - naturální - hodnotovou - obnovou Opotřebování hmotného majetku Hmotný majetek ve výrobě přenáší část své hodnoty na hodnotu výrobku a současně dochází k fyzickým změnám na zařízení. Opotřebení hmotného majetku je projev a následek působení: - přírodních vztahů - vztahů společenských (důsledek působení tržních vztahů a zákona nabídky a poptávky) Opotřebování: a.) fyzické materiální - působení přírodních zákonů ztrácí své technické a provozní vlastnosti - opotřebení z činnosti - opotřebení z nečinnosti b.) ekonomické morální - vyvolané působením společenských vztahů, při kterých se hmotný majetek znehodnocuje, ztrácí svou cenu, hodnotu c.) právní - ztráta hodnoty na základě výnosů, vyhlášek Obnova hmotného majetku Částečné nebo plné odstranění následků opotřebení hmotného majetku, které vzniklo: - v důsledku jeho produktivního používání - vlivem vnějšího prostředí fyzické opotřebení - v důsledku změn technické úrovně podobných nových zařízení

24 3.Reprodukce výroby 24 - v důsledku vzrůstu produktivity práce při jejich výrobě morální opotřebení Konkrétní stroj nebo i celý technologický soubor: - vyřadit a nahradit novým - nahradit pouze opotřebované součásti - obnovit původní vlastnosti technické vlastnosti (přesnost, výkon) údržbou a opravou - provést modernizaci Formy obnovy: - v úzkém slova smyslu - výměna - v širokém slova smyslu - opravy, modernizace nebo - úplná obnova - likvidace - částečná obnova Obnova má stránku naturální a hodnotovou. Obnova součástková charakteristika Moderní stroje a zařízení se skládají z velkého počtu součástí. Každá je: různě složitá plní rozličné funkce má jiné vlastnosti spolehlivosti Z hlediska obnovy je lze členit na: - opravované - neopravované Strojní prvky součástí lze opravovat: 1.) preventivní údržbou: - periodická v pravidelných intervalech - věková bere se v úvahu stáří obnovovaného prvku 2.) preventivní diagnostickou údržbou průběžné sledování technického stavu stroje obnova po dosažení kritické nebo optimální hodnoty zvoleného ukazatele technického stavu 3.) neplánovanou údržbou po výskytu poruchy S ohledem na změnu technického stavu se součásti dělí na: - dvoustavové - provozuschopné - neprovozuschopné - vícestavové - vlivem opotřebení dochází k průběžnému projevu ve změnách technických vlastností prvku Reprodukční proces výrobního zařízení Na podnikové úrovni hospodaření se základními prostředky. A.) využívání výrobního zařízení B.) zabezpečení provozuschopnosti výrobního zařízení a spolehlivosti Využívání výrobního zařízení - extenzivní, intenzivní, komplexní - kapacitní propočty - časový fond výrobního zařízení Příklady: statistika, účetní rozbory, plánování výroby, operativní řízení

25 3.Reprodukce výroby 25 Provozuschopnost výrobního zařízení Schopnost výrobního zařízení zajistit v určitém časovém úseku potřebný objem výroby v požadované jakosti a s požadovanou efektivností. - ekonomická oblast ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení - hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Další pojmy: Provozuschopný stav stroj schopen plnit stanovené funkce. Poruchový stav Prostoj stroj v době svého užívaní není v provozu. - provozní - technický - organizační prostoj - údržbový Údržba soubor všech aktivit konaných po dobu životnosti stroje s cílem udržet jej v provozuschopném stavu. Porucha Hmotně technická oblast péče o výrobní zařízení Souhrn provozně technických, organizačních a řídících procesů. Údržba: - obnovovací proces - odstraňování důsledků fyzického opotřebení - technický stav provozuschopnosti - vynakládání optimálních nákladů - udržování - opravy Prvky údržbářské činnosti: - instruktáž obsluhujícího personálu - denní ošetřování výrobního zařízení - běžná údržba - inspekce a prohlídky - diagnostika technického stavu - opravy výrobního zařízení - modernizace a rekonstrukce Opravy: - provozní opravy (malé, střední) - generální opravy

26 3.Reprodukce výroby 26 Příklad. Příklady k probrané látce jsou v příloze. Shrnutí kapitoly. Hodnota hmotného majetku se užíváním snižuje. Dochází k opotřebování fyzickému a opotřebování morálnímu. Opotřebovávání se řeší obnovou majetku. Obnova může probíhat výměnou zařízení a strojů a nebo může probíhat postupně výměnou součástí zařízení a strojů (opravy, modernizace, rekonstrukce). Cílem je zajistit provozuschopnost výrobních zařízení, aby byly schopny plnit stanovené funkce a tedy produkovat požadovaný objem výroby. Otázky. 1. Popište druhy opotřebovávání a charakterizujte je. 2. Jak probíhá obnova majetku? 3. Co rozumíme pod pojmem provozuschopný stav? 4. Jaká je nejvýhodnější údržba? 5. Jaké jsou prvky údržbářského systému?

27 4.Údržba ÚDRŽBA V této kapitole se dozvíte: O systémech údržby; O opravářských systémech; Co je to orientační analýza v údržbě; O vyhodnocování údržby. Budete schopni: Posoudit účinnost údržby; Poznáte základní principy tvorby systémů; Poznáte čím se zabývá údržba; Vyhodnotit údržbu. Klíčová slova této kapitoly: Preventivnost, plánovitost, komplexnost, interaktivnost, prediktivnost, tribotechnika, prostoje, udržovatelnost, corderův vzorec, měrné náklady na údržbu. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM Novák Josef 1, doc. Ing., CSc. FS VŠB TU Ostrava 17 listopadu 15,

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více