přepracovaný materiál Ing. Pinkasové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přepracovaný materiál Ing. Pinkasové"

Transkript

1 1 PODSTATA A ČLENĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU... 3 Řízení výroby... 3 Pravidla trţní ekonomiky... 3 Výroba... 3 Výrobní proces... 3 Věcná struktura výrobního procesu... 3 Výrobní proces z technického hlediska... 3 Výrobní proces z hlediska vstupních prvků... 3 Výrobní proces z hlediska charakteru výroby... 4 Výrobní proces z hlediska podstaty produkčních procesů... 4 Výrobní proces z hlediska plynulosti výrobního procesu... 4 Výrobní proces z hlediska postavení pracovníka v výrobě... 4 Výrobní proces z hlediska opakovatelnosti... 5 Členění z pohledu prostorové struktury produkčního procesu... 5 Individuální rozmístění pracovišť... 5 Skupinové rozmístění pracovišť... 5 Členění z pohledu časové struktury produkčního procesu... 6 Směnnost... 6 Způsoby předávání součástí... 6 VÝROBEK JAKO VÝSTUP PRODUKČNÍHO PROCESU... 7 Charakteristika produktu... 7 Výrobek a výrobní sortiment... 8 Inovace produktů... 8 Klasifikace inovací podle prof. Valenty... 8 Životní cyklus výrobku... 8 Benchmarking... 9 Moderní metody vývoje výrobku... 9 Vztah výroby a okolí... 9 PODSTATA, FUNKCE A OBSAH PŘEDVÝROBNÍ ETAPY... 9 Ekonomické hledisko přípravy výroby Podkladové materiály Metodické aspekty ekonomického zadání Postup vypracování ekonomického zadání Výstupy ekonomického zadání VĚCNÉ, ČASOVÉ A PROSTOROVÉ HLEDISKO PŘÍPRAVY VÝROBY Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Materiálová příprava výroby Organizační příprava výroby STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY Strategické cíle TAKTICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY Taktické cíle Konkurenční výhoda vlivem diverzifikace (diferenciace produktu) Konkurenční výhoda vlivem vysoké jakosti Konkurenční výhoda vlivem nízkých nákladů Hospodárnost OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY Funkce operativního řízení výroby Operativní plánování výroby Řízení průběhu výroby Operativní řízení výroby na úrovni podniku Operativní řízení výroby na úrovni závodu (provozu) Operativní řízení na úrovni dílny OBSAH NORMATIVNÍ ZÁKLADNY Standardizace v řízení výroby

2 Úkoly standardizace Typy standardů FUNKCE A METODY STANDARDIZACE Funkce standardů Základní metody standardizace TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ NORMY Technickohospodářské spotřeby materiálů, nářadí a nástrojů Technickohospodářské normy spotřeby času (práce) Kapacitní normy Normy spotřeby energií DEFINICE A VÝZNAM PRODUKTIVITY Čistá produkce JUST IN TIME Přístup k zásobám METODA KANBAN TEORIE OMEZENÍ ORGANIZACE PRÁCE, VÝBĚR A ROZMÍSTĚNÍ PRACOVNÍKŮ Podstata a obsah organizace práce Dělba práce a kooperace Výběr pracovníků a zvyšování kvalifikace Postavení člověka ve výrobě ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Dělení organizačních struktur Faktory ovlivňující organizační strukturu PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVIŠTĚ Typové projekty organizace POSTAVENÍ ÚDRŽBY VE VÝROBNÍM PROCESU A ÚDRŽBÁŘSKÉ SYSTÉMY Údržbářské systémy

3 1 Podstata a členění výrobního procesu přepracovaný materiál Ing. Pinkasové Pojmy: Řízení výroby, Výroba, Výrobní proces, Věcná struktura produkčního procesu, Prostorová struktura produkčního procesu, Časová struktura produkčního procesu Řízení výroby Řízení výroby je neustálé reagování na měnící se podmínky okolí, jehoţ cílem je: zabezpečení výroby na vysoké úrovni (technicko-ekonomické a kvalitně) + v souladu s poţadavky zákazníka včasné zavádění výrobkových inovací zabezpečení pruţnosti výroby zdokonalování informačního systému řízení výroby optimalizace spotřeby výrobních faktorů a sniţování nákladů zkracování průběţné doby přípravy a výroby = min. výrobních zásob + rozpracované výroby; krácení materiálových toků zabezpečení vysoké produktivity všech procesů (konkurenceschopnost) Pravidla tržní ekonomiky V trţní ekonomice nemá podnik zaručen odbyt primární je prodat. Úspěšnost je posuzována ekonomickými kritérii (růst A, růst kapitálu, ). Kvalita a inovace jsou klíčovou otázkou dalšího rozvoje (strategie kvality) Existence podniku není zaručena Cena produktu je určována trhem (objektivně) Úroveň výrobků určuje spotřebitel! => Trh výrobce byl nahrazen trhem spotřebitele! Výroba Výroba je transformační proces, jehoţ vstupy jsou: suroviny, materiály, polotovary, energie, informace a výstupy jsou: výrobky, sluţby, odpad (vč. emisí), informace o průběhu a výsledku produkčního procesu). Výroba se člení na řadu procesů posuzujeme z pohledu věcné, prostorové a časové struktury produkce. Výrobní proces Výrobní proces je cílevědomá činnost, která je organizována za účelem tvorby materiálních i nemateriálních statků, s cílem uspokojit potřeby spotřebitelů. Výsledkem jsou výrobky nebo sluţby. Je to postupná nebo jednorázová přeměna výchozího materiálu na hotový výrobek. Věcná struktura výrobního procesu Výrobní proces z technického hlediska Výrobní proces z technického hlediska je charakteristický přeměnou tvaru, sloţení. Jádrem je: pracovní proces vyjadřuje míru uplatnění a využití práce člověka nepracovní proces automatický proces bez člověka přírodní proces účinky přírodních sil procesy technologické změna tvarových i strukturálních charakteristik procesy netechnologické nepřetvařují mater. vstupy slouží k zajištění procesu technologických (manipulace s materiálem, kontrola kvality, ) Výrobní proces z hlediska vstupních prvků Surovina je vytěţená nebo jinak získaná hmota neobsahuje zhmotnělou práci, kdeţto materiál obsahuje zhmotnělou práci je to tzv. přeměněná surovina. Surovinové vstupy o Suroviny: základní podstata výrobku, předurčuje charakteristické vlastnosti 3

4 pomocné nestávají se součástí produktu - jejich přítomnost je však nezbytná (vytváří optimální podmínky suroviny pro chlazení, čištění, ) energetické jsou zdrojem energie, která je nutná pro uskutečnění technologické přeměny Informace a technologie o informace - znalosti a dovednosti o technologie souhrn znalostí a dovedností, jejichţ pouţitím jsme schopni výchozí suroviny a materiály přeměnit na konečný produkt. Nové lze získat vlastním výzkumem, zakoupením licence, případně zaloţením společného podniku, kdy je kapitálovým vstupem společníka právě technický postup Technické prostředky závisí na výrobním zaměření a technické úrovni, tvoří základ, který určuje rozsah, strukturu i výsledky VP. Patří sem stroje, zařízení, nástroje, nářadí, přístroje, budovy a hodnotí se spolehlivost, výkonnost, náročnost na obsluhu a údrţbu, stupeň opotřebení, ţivotnost,... Sociální subsystém lidská pracovní síla je rozhodujícím vstupním prvkem VP. Při hodnocení časové vlivy ( čas. fond, směny, absence,...); kvalifikační (profesní skladba, délka praxe,...) Okolí výrobního systému o přírodní zdroje o finanční okolí (spolupráce s bankami) o právní okolí (legislativa) o ţivotní úroveň regionu o trţní prostředí, konkurence atd. Výrobní proces z hlediska charakteru výroby Etapy výroby: Předvýrobní činnosti technické přípravy výroby a zajišťování materiálu Výrobní vlastní výrobní proces o předzhotovující příprava a zpracování surovin a materiálů pro vlastní výrobní proces (odlitky, výlisky,...) o zhotovující podstata VP, výrobky dostávají konečnou podobu (výroba součástí a montáţ skupin) o dohotovující = dokončovací finální montáţ, vzhledová a ochranná úprava (nátěry), příprava k expedici Povýrobní prodejní, odbytová expedice, doprava, předání zákazníkovi, zaškolení, zajištění servisu Výrobní proces z hlediska podstaty produkčních procesů Mechanické procesy nemění se látková podstata, ale tvar, vzhled a jakost Chemické procesy změna látkové podstaty surovin a materiálů Biologické a biochemické procesy vyuţívá se ţivých organismů a biologických pochodů (zrání, kvašení,...) a mění se látková podstata Výrobní proces z hlediska plynulosti výrobního procesu Plynulá kontinuální; technický proces se nepřerušuje ani ve dnech pracovního klidu; hromadná výroba; automatizace; zastavení i rozběh spojeno s náklady Přerušovaná diskontinuální; z hlediska organizace sloţitější; dále se dělí na o hlavní výrobní procesy o pomocné výrobní procesy o obsluţné procesy Výrobní proces z hlediska postavení pracovníka ve výrobě S přímou účastí člověka o ruční výrobní proces o mechanizovaný výrobní proces S nepřímou účastí člověka 4

5 o o automatizovaný výrobní proces aparaturní výrobní proces přepracovaný materiál Ing. Pinkasové Výrobní proces z hlediska opakovatelnosti Kusová výroba velkého počtu různých druhů v malých mnoţstvích, průběh se opakuje nepravidelně. Je vyţadována vyšší kvalifikace pracovníků. Sériová výroba stejného druhu se opakuje v sériích - malosériová, středně-sériová, velko-sériová Hromadná velké mnoţství jednoho, nebo malého počtu druhů Ukazatel Kusový výroba Sériová výroba Hromadná výroba Množství výrobků 1 typu za rok Desítky Sta aţ tisíce Desetitisíce Počet druhů výrobků Stovky Desítky Malé Počet typů výrobků Desítky Malé (3-10) Velmi malé (1-3) Opakování výroby Nepravidelné Pravidelné výrobku 1 typu (příp. ţádné) (např. měsíční) Nepřetrţitá výroba Uspořádání dílen Technologické, výjim. Předmětné, někdy předmětné technologické Předmětné Výrobní a dopravní Univerzální, někt. Specializované, Univerzální, unikátní zařízení souč. na linkách jednoúčelové linky Kvalifikace dělníků Multikvalifikovanost Dobrá Nízká, jen zaučení Průběžná doba výroby Dlouhá (měsíc rok) Kratší (týdny měsíce) Krátká (dny týdny) Specializace pracovišť Malá Částečná Úplná Možnost změny výrob. programu Snadná Obtíţná Velmi obtíţná Plánování a řízení Náročné Středně obtíţné Snadné Využití výrob. zařízení Nízké Dobré Vysoké Náklady na jednici Vysoké Poměrně nízké Nízké Výrobní zásoby Relativně Malé Minimální Materiálové toky vysoké Dlouhé Krátké Minimální Členění z pohledu prostorové struktury produkčního procesu Základní element je pracoviště, přičemţ soustava pracovišť je prostorová struktura výrobní jednotky. Prostorové řízení výroby ovlivňují: technologický postup typ výroby směrem od niţších typů k vyšším rostou vnitropodniková specializace generel organizace = komplexní situační rozmístění výrobních, skladovacích, energetických a ostatních objektů Prostorové řízení je téţ ovlivněno materiálovými toky = pohyb materiálu ve výrobním procesu. Charakterizuje se směrem, intenzitou (mnoţství/čas), délkou, frekvencí a rychlostí pohybu. Individuální rozmístění pracovišť Vyskytuje se u niţších typů výrob, výrobní procesy se neopakují a celkový počet pracovišť je malý. Patří sem např. laboratoře a prototypové dílny. Skupinové rozmístění pracovišť Vyskytuje se ve sloţitějších výrobních procesech. Vyčleňování, slučování pracovišť podle: Technologického uspořádání stroje a zařízení seskupovány podle tech. příbuznosti (= vznikají pracoviště, kde se provádějí podobné technické operace) - materiálové toky jsou dlouhé a často se křiţují. o Výhody: jednodušší organizace a větší operativnost 5

6 pruţnost výroby je moţná zaměnitelnost strojů (poruchy) snadnější zabezpečení údrţby o Nevýhody sloţitější řízení výroby velké nároky na manipulaci s materiálem prodlouţení výrobního cyklu vznik velkých zásob rozpracované výroby (vázané fin. prost.) zvýšené nároky na skladovací prostory náročnější mezioperační kontrola kvality Hlavní kusová a malosériová výroba jednoduchost, nenáročnost, přizpůsobivost při změnách výrobního sortimentu. Předmětného uspořádání stroje sestaveny tak, jak to vyţaduje technologický postup (stroje za sebou řazeny podle sledu technologických operací). Dosahuje se maximálního krácení průběţné doby výroby - sériové a hromadné typy výrob o Výhody: zkrácení dopravních cest, sníţení počtu pracovníků manipulace niţší objem rozpracované výroby sníţení počtu meziskladů krátká průběţná doba výroby o Nevýhody technicky i organizačně náročnější řízení výroby vysoké poţadavky na úroveň přípravy výroby vyšší nároky na údrţbu strojů malá pruţnost obtíţně se provádějí změny výrobního programu o 2 základní formy: linkové uspořádání - při výrobě většího mnoţství technologicky podobných produktů proudová (jednopředmětná) linka produkce 1 výr. pruţná (skupinová) linka výroba různých podobných produktů hnízdové uspořádání vhodné pro výrobu většího počtu typů a niţšího výrobního mnoţství technicky podobných výrobků Členění z pohledu časové struktury produkčního procesu Výrobky neprocházejí pracovištěm samostatně, ale v tzv. dávkách (strojírenství a elektrotechnika). Dávka představuje mnoţství výrobků, které na dané pracoviště přichází současně a je zpracováno v těsném časovém sledu. Počet výrobků není dobrovolný. V chemickém a potravinářském průmyslu jsou to várky a šarţe 1. průběžná doba výroby výrobní cyklus výrobku - doba od zahájení do dokončení výroby určitého výrobku (zahrnuje technologické operace, netechnologické operace i časy přestávek) 2. průběžná doba přípravy výroby výrobku TPV (technická příprava výroby) - doba od uplatnění poţadavku na výrobek aţ po zahájení jeho výroby. Zahrnuje konstrukční, materiálovou, technologickou a organizační přípravu výroby Součet tvoří průběžnou dobu výrobku zkracování vede k efektivnosti a konkurenceschopnosti. Směnnost v kontinuálních výrobách je směnnost vysoká v diskrétních výrobách je směnnost zpravidla niţší zvyšování směnnosti vede ke zvýšenému vyuţití výrobního zařízení, zkracování průběţné doby výroby, sniţování nákladů a zvyšování efektivnosti umoţňuje zvyšovat objem výroby a zajistit rychlejší obměnu výrobního zařízení před morálním opotřebením Způsoby předávání součástí postupný na pracovišti je provedena poţadovaná operace na všech dílech jedné dávky, následně je celá dávka předána dál 6

7 přepracovaný materiál Ing. Pinkasové souběžný jakmile je na pracovišti provedena poţadovaná operace na jedné součástce, tato se ihned předává dál (nečeká se na ostatní díly z dávky) smíšený kombinace obou předchozích; zahájení kaţdé další operace začíná dříve, neţ je dokončena předchozí operace na všech součástech dané dávky; nevznikají prostoje; ekonomicky optimální, ale organizačně nejnáročnější Výrobek jako výstup produkčního procesu Pojmy: Charakteristika produktu, Inovace produktů, Ţivotní cyklus výrobku, Moderní metody vývoje výrobků Firma se snaţí upoutat pozornost spotřebitele prostřednictvím svého produktu. Díky jeho vlastnostem chce mít mezi výrobci nejlepší konkurenční pozici = konkurenční výhoda. Lze jí dosáhnout: co nejniţšími výrobními náklady diferenciací vlastní produkce jedinečnost, nenapodobitelnost Aby mohl podnik realizovat konkurenční výhodu, musí hledat zdroje vstupů v nejlevnějších lokalitách, musí hledat mezinárodní zdroje kapitálu a budovat závody v zemích s nízkými mzdovými N (je-li výroba náročná na spotřebu lidské práce) Konkurenční výhoda lze budovat také na základě produkce výrobků vysoké technické i kvalitní úrovně nutná schopnost zavádět nové, nebo inovované produkty => větší dynamika trhu, loajalita zákazníků a distributorů. Záporem jsou zvýšené N v oblasti realizace inovací. Vţdy třeba provést vyhodnocení efektivnosti inovací. Charakteristika produktu Výrobky představují soubor hmotných vlastností, kterými jsou uspokojeny potřeby zákazníka Produkt jakákoliv nabídka, která je určena trhu za účelem uspokojení hmotných nebo nehmotných potřeb o výrobky, služby, originální nápad nebo myšlenka o rozumí je jím i ostatní okolnosti značka, obal, záruční podmínky, pozáruční servis, speciální sluţby (leasing, dárkové balení,...) image výrobce nebo prodejce= celková nabídka zákazníkovi Nejdůleţitější technické podklady ke zhotovení strojírenských výrobků tvoří technickou dokumentaci. Patří sem: o náčrty a nákresy výrobků o výkresy součástek o konstrukční rozpisy o výkresy sestav výrobků,... Tyto informace jsou důleţité pro další etapy ţivotního cyklu Skupinová technologie klasifikační kódovací systém pro seskupování součástí do skupin (podobné tvarem, velikostí, materiály, pouţitými nástroji,...) Mnoţství suroviny a mnoţství, které se dostane do výrobku, je rozdílné: Ztráty vznikají při chemických a fyzikálních pochodech. Těkáním, vysoušením, rozprašováním,... Odpad nevyuţité suroviny (základní i pomocné materiály) Technologicky nezbytný odpad vzniká v důsledku uplatnění daných výrobních postupů. Bývá zahrnut do přísl. norem spotřeby materiálu. Podle moţnosti dalšího vyuţití odpadu se dělí na: o nevratný odpad natolik znehodnocen, ţe ho není moţné ve výrobě dále vyuţít o vratný odpad dále moţno technologicky zpracovat Zmetek stejně jako odpad rovněţ ztráta. Je to neuţitečný výsledek výrobního procesu, tzn., ţe nesplňuje uţitné vlastnosti. Práce při výrobě byla vynaloţena zbytečně. Vzniká jako projev nedokonalosti výrobního procesu nebo projevem porušení technické kázně. Podle stupně znehodnocení práce dělíme na: o zmetek neopravitelný úplný; nelze jinak přizpůsobit ani opravit. Má pouze hodnotu odpadu. Pro podnik to znamená úplnou ztrátu o zmetek opravitelný po vynaloţení práce na opravu můţe získat předpokládané uţitné vlastnosti. Pro podnik ztráta; zvyšuje vlastní N výroby o vadný výrobek výrobní vada není tak velká, aby znemoţnila jeho pouţívání, má kosmetické nedostatky. Pro podnik ztrátové niţší jakostní a cenová skupina. 7

8 Výrobek a výrobní sortiment Aby výrobce neztratil své postavení na trhu, musí nepřetrţitě inovovat stávající produkci a současně se věnovat vývoji nových výrobků. Nové musí mít firma připraveny v okamţiku, kdy prodej starého začíná klesat. Plynulou výměnou starého za nový se zabrání propadu v trţbách. výrobní řada skupina příbuzných produktů s podobnou fcí, prodávané stejným skupinám zákazníků, spadající do téţe cenové kategorie, distribuované stejným způsobem. Počet prvků v řadě = délka výrobní řady výrobní sortiment souhrn všech výrobních řad a jednotlivých výrobků (sluţeb), které výrobci nabízí trhu - počet výrobních řad udává šíři výrobního sortimentu Inovace produktů Inovace je elementární změna provedená na výrobku nebo ve výrobním procesu. Vlastní inovaci předchází invence nápad, myšlenka, vědecký poznatek. Nejčastěji se inovační aktivity týkají: technického řešení výrobku = výrobková inovace technologie výroby = technologická (procesní) inovace pouţitých surovin a materiálů = materiálová inovace vstup na nové trhy = odbytová inovace Podle J. A. Schumpetera také organizační inovace = vytvoření nových organizačních struktur ve výrobním procesu Klasifikace inovací podle prof. Valenty 7 zákl. řádů + 0 zásady pro zabezpečení základní funkce výrobku Stupeň inovace Charakter inovace Charakteristika inovačního stupně 0 Regenerační změny Zabránění degenerativním změnám (údrţba) I Změna kvantity Zvětšení výrobní kapacity, počtu pracovníků,... II Změna struktury Organizační a strukturální změny mezi prvky III Změna kvality Nemění se podstata, ale fce IV Změna variant Kvalitativní změna některé zákl. vlastnosti (nová varianta) V Změna generace Kvalitativní změna všech podstatných vlastností (koncepce se nemění) VI Změna koncepce Koncepční změna výrobku, původní princip se nemění (vzniká nový druh) VII Změna principu Principiální změna výrobku (vzniká nový rod) Výrobek je povaţován za nový po dobu 3 let od zahájení výroby (příp. prodeje) Životní cyklus výrobku Ţivotní cyklus výrobku je tvořen dobou od jeho vytvoření aţ do okamţiku vyřazení z provozu. Nelze jej nezaměňovat s trţním cyklem produktu. Etapy: přípravná realizace námětu, rozhodnutí vyrábět návrhová návrh koncepce, konstrukční, materiálová, technologická a organizační příprava výroby realizační vlastní výroba odbytová distribuce provozní vlastní pouţívání spotřebitelem likvidace Pouze 2-5% nových výrobků je zcela úspěšných a 20% končí jako zcela neúspěšných. Ţivotní cyklus výrobku, příp. úspěšnost na trhu, je dán: technickou úrovní spolehlivostí bezvadnou funkčností opravitelností Hodnotit technicko-ekonomickou úroveň je moţné pomocí benchmarkingu. 8

9 Benchmarking Je to soubor metodik a podpůrných nástrojů, které umoţňují výrobní procesy a jeho parametry, příp. charakteristiky srovnávat s parametry obdobných procesů, např. v jiných úspěšných firmách. Tyto podniky slouţí jako vzor (cíl). Pro aplikaci se pouţívají tyto kroky: stanovit kritéria (čeho má být dosaţeno připravit interní data pro srovnání (určit ukazatele, které se budou sledovat) vybrat objekt pro srovnání (nejlepší podnik, výrobek) shromáţdit potřebná data, analyzovat, interpretovat stanovit pro podnik nové cíle zpracovat postup k jejich dosaţení Rozlišujeme tyto typy: benchmarking vnitřní pouţívají velké firmy pro porovnání výkonnosti vlastních dílen s cílem zvýšit výkonnost zaostávajících úseků benchmarking vnější slouţí pro srovnání vlastního podniku se stejnou nebo podobnou konkurenční firmou benchmarking funkční slouţí k získávání poznatků v oblasti zdokonalování celého produkčního procesu srovnáváním s firmami z jiných oblastí Moderní metody vývoje výrobku Hlavním kritériem úspěšnosti je faktor času a nízké náklady. Simultánní inţenýrství organizační strategie; způsob organizace činností. Tradiční přístup Členění úloh podle funkcí Oddělený vývoj výrobku a produkčního procesu Priorita managementu náklady Současný postup na více projektech Úzká místa řešení zvětšením mezioperačních zásob Simultánní inženýrství Funkční hranice se překrývají, paralelní řešení úloh Paralelní vývoj výrobku i produkčního procesu Priorita managementu čas Koncentrace na jeden projekt Úzká místa odkrytí a zvětšení produkční kapacity Vztah výroby a okolí Podniky nesmí produkovat výrobky, které neumí příroda nebo člověk zlikvidovat a absorbovat, nesmí plýtvat látkami, které jsou v přírodě vzácné. Ekologická strategie: stanovit vlastní ekologické cíle informace o aktuálních ekologických normách a limitech dlouhodobé ekologické záměry regionu Součástí je rovněţ strategie produktu, který firma hodlá vyrábět a dodávat na trh. fáze výroby kaţdá činnost poškozuje určitým způsobem ţivotní prostředí - zvolit nejšetrnější postup fáze spotřeby některé výrobky jsou škodlivé v této fázi (elektrárny, chemické prostředky, dopravní prostředky, spotřební zboţí chladničky) - zodpovědnost se přesouvá na výrobce, který má odpovědnost za nezávadnost po celou dobu uţívání fáze likvidace recyklovatelné materiály - podnik se musí podílet na likvidaci té části produkce, která by neúměrně zatěţovala ţivotní prostředí Podstata, funkce a obsah předvýrobní etapy Pojmy: Ekonomické hledisko přípravy výroby, Metodické aspekty ekonomického zadání, Postup vypracování ekonomického zadání, Výstupy ekonomického zadání Příprava výroby je jednou z předvýrobních etap celého produkčního procesu. Případné změny ve výrobním procesu, odstranění chyb, nebo zdokonalení finálního výrobku lze v této fázi provést relativně snadno a s minimálními náklady. Hlavní funkcí předvýrobní etapy zabezpečení přenosu výsledků mrk průzkumu trhu do výroby. Etapy: 9

10 1. Ekonomické hledisko o metodický postup a vypracování ekonomické zadání o ekonomické přínosy nové výroby 2. Vlastní náplň věcné, časové a prostorové přípravy (další otázka) Ekonomické hledisko přípravy výroby Součástí přípravy výroby je i ekonomické posouzení celého projektu. Mělo by obsahovat zejména tyto informace: předpokládané parametry nové produkce (výrobní mnoţství, jakost,...) vymezení, pro jaké skupiny odběratelů bude produkce určena na jaké trhy bude produkce orientována přípustné N předpokládané ceny moţný konkurenční producent předpokládané výnosy Podkladové materiály Cenové limity ohraničují cenu budoucích výrobků. Náročná analytická práce musí se udělat analýza cen nakoupených surovin, materiálů, energií,... Nejsloţitější je určení cen zahraničních dodávek ovlivněno změnami kurzů. Součástí je i analýza cenové tvorby konkurence a analýza nasycenosti trhu Rozpočty nákladů nové produkce předkalkulované N poloţky vytváří manévrovací prostor Kalkulace cen nových výrobků zejména předběţná sumarizace N je významným ekonomickým nástrojem pro tvorbu zadání nové produkce Normativy a technicko-hospodářské normy spotřeby času, materiálu, energie,... Komerční a jiné studie trhu poskytují reálný přehled o situaci na trzích Technické normy a předpisy musí být v rámci ekonomického zadání respektovány, jedině pak produkt nebude v rozporu s legislativou Metodické aspekty ekonomického zadání Metodický postup tvorby ekonomického zadání se po obsahové stránce liší podle stupně inovace řešení nové produkce. Postup vypracování ekonomického zadání Vlastní vytvoření ekonomického zadání předpokládá: Stanovení cílů vytyčuje vrcholové vedení; výchozí krok pro vypracování konkrétního zadání Vytvoření týmu, který specifikuje a zpracuje zadání týmová práce je důleţitá zejména při náročných projektech Vypracování koncepce nové produkce vztahuje se zejména na perspektivní výrobu, kterou je třeba rámcově připravit o jaké druhy výrobků o které z nich budou klíčové o jaké změny se musí provést, aby mohla být koncepce realizována o jaké budou přínosy z nové produkce Zpracování informační analýzy označuje hl. nedostatky dosavadní produkce. Hlavním posláním je vypracovat variantní náměty a změny řešení nové produkce Sestavení zadávacího protokolu konečný krok při vypracování ekonomickém zadání o základní manaţerský dokument pro řešitele úlohy o na definitivním zadání pro tvorbu nové produkce se podílejí i externí spolupracovníci, interní odborné týmy a útvary Zadání pro tvorbu nové produkce má obsahovat: cíle hlavní i vedlejší objekty, které mají být předmětem analýzy a řešení celého programu přípravy výroby subjekty, které se tohoto řešení zúčastní věcná, finanční, legislativní omezení pro řešení 10

11 přepracovaný materiál Ing. Pinkasové zdroje, které jsou k dispozici harmonogram hl. etap při tvorbě nového projektu očekávané efekty nové produkce Výstupy ekonomického zadání Jsou tvořeny syntézou 2 podmíněných stránek potřeb a efektů. Potřeby: o finanční zdroje pro rozvoj produkce o nové suroviny, materiály, energie,... nezbytné pro výrobu o nová patentová práva, licence,... o N na výzkum a vývoj Efekty: o vyšší parametry kvality o výhodná cenová úroveň o zkrácení výrobních cyklů a tím i dodacích lhůt o úspory N ve výrobě o zvýšená exportní schopnost Přínosy a případně zvýšené N musí vţdy management zhodnotit a zaujmout k nim stanovisko přijmout, nepřijmout Věcné, časové a prostorové hledisko přípravy výroby Pojmy: konstrukční příprava výroby, technologická příprava výroby, materiálová příprava výroby, organizační příprava výroby V praxi mají různou podobu - ovlivňuje to zejména: sloţitost výrobku typ a charakter výroby tradice podniku a jeho technické vybavení Příprava výroby se skládá z několika fází: 1. konstrukční příprava výroby (KPV) 2. technologická příprava výroby (TgPV) 3. materiálová příprava výroby 4. organizační příprava výroby Souhrn těchto 4 kroků se označuje jako technická příprava výroby (TPV). Konstrukční příprava výroby Navazuje na průzkum trhu. K dispozici je tedy jiţ představa o koncepci nového výrobku. Náplní této etapy je rozhodnout o: tvaru rozměrech konstrukčním řešení výkonu pouţitém materiálu Správnou volbou je dána uţitná hodnota, ale i hospodárnost a efektivní výroba. Součástí KPV je rovněţ zajistit technologičnost konstrukce = taková volba kvalitativních parametrů a znaků řešení výrobků, které dávají předpoklad pro technicky reálnou a ekonomicky úspěšnou výrobu. Výsledkem této fáze je zhotovení konstrukční dokumentace. výrobní výkresy montážní sestavy výrobků a skupin konstrukční rozpisky (kusovník) soupis všech součástí, materiálů, rozměry, přesnosti, drsnosti povrchů,... Výstupem KPV jsou rovněţ technické podmínky pro výrobu, provoz, zkoušení a přejímání výrobku (vč. návodu k pouţití, obsluze, údrţbě, přepravě a uskladnění). V současné době se přihlíţí i k estetičnosti, ergonomii, výtvarnému 11

12 řešení,... Volba konstrukčního řešení, designu a technologie představuje rozhodovací problém ve fázi přípravy výroby - mají totiţ vliv na výrobní proces, jeho nákladovost a kvalitu konečného produktu, pracnost,... Optimálních rozměrů se dosahuje také metodou hodnotového inţenýrství (hodnotové analýzy) na jedné straně se hledá nové zlepšené řešení a na straně druhé výše N, které splnění těchto funkcí podmiňují Cílem je nalézt takové konečné řešení (materiálové i konstrukční), které zajistí splnění poţadovaných funkcí při stávajících N. Optimální řešení představuje maximalizaci vztahu: E E efektivnost produktu F stupeň splnění funkcí, které zařízení poskytuje N celkové N pro zajištění poţadovaných funkcí Technologická příprava výroby Stanovuje způsob, jakým budou provedeny jednotlivé operace, během nichţ se mění tvar nebo látková podstata materiálu. Určuje posloupnost operací, výrobních strojů a zařízení, na nichţ bude výroba probíhat. Součástí je rovněţ zajištění bezpečnosti, hygieny a kultury práce. Výstupem této etapy PV jsou: technologické postupy (normy) doporučené normy spotřeby materiálu normy spotřeby času Technologická příprava výroby musí tedy připravit podklady pro zajištění: poţadované jakosti výroby součástí hospodárného vyuţití surovin, materiálů a energií s min. ztrátami min. N, které zabezpečí rentabilní výrobu optimálního vyuţití výrobního zařízení min. pracnosti výroby Z podstaty vyplývá, ţe musí být řešena v souladu s konstrukční i materiálovou PV, protoţe zvolená technologie musí akceptovat tvarové a pevnostní charakteristiky. TgPV se odlišuje, jedná-li se o výrobu kusovou, sériovou nebo hromadnou. Zvýšení hospodárnosti lze dosáhnout i uplatněním typizace výrobků i výrobních postupů rozšiřování počtu výrobkových typů i řad. Materiálová příprava výroby Spočívá ve správné volbě základní suroviny pro přípravu finálního produktu. Volba ovlivňuje kvalitu, uţitnou hodnotu, ale i technologické postupy, které budou pouţity (speciální materiály vyţadují speciální zpracování). Správná volba předurčuje tedy i volbu pouţité technologie = vliv na celou ekonomii projektu (produkčního procesu). Součástí této etapy je i nalezení seriózního dodavatele. Podkladem pro objednání materiálu je: výstup z KPV, výrobní výkres rozpiska Cílem je, aby výroba probíhala z hlediska potřeby materiálu plynule a s min. N Organizační příprava výroby Cílem této fáze je sladit všechny předchozí etapy. Výstupem je tedy stanovení materiálových toků jednotlivými pracovišti, jejich intenzita a rychlost. Z předpokládaného objemu výroby lze pak určit technicko-hospodářský projekt: počet a struktura strojů jejich předmětné a technologické uspořádání počet a umístění měřících, kontrolních a registračních stanovišť mnoţstevní a kvalifikační sloţení pracovníků Závěrečnou fází je ověření navrhovaného řešení výrobou a odzkoušením ověřovací série. F N 12

13 Strategické řízení výroby Pojmy: Obecná charakteristika, Cíle Přísluší vrcholovému managementu (generální ředitelé + odborní ředitelé pro jednotlivé útvary). K otázkám základního směřování firmy se vyjadřuje i vlastník firmy. Úkolem vedení je stanovení cílů v dlouhém časovém horizontu (10-20 let). Vytváření strategie firmy, která je východiskem tvorby cílů, plánování a vytváření základních předpokladů pro fungování firmy Strategické cíle určení produktů, s nimiž se chce firma prosadit na trhu (= výrobková politika; výrobkové portfolio) rozvoj nových výrobních technologií výběr trhů, na nichž chce firma oslovit zákazníky stanovení a realizace konkurenční výhody stanovení harmonogramu rozvoje Uvedená rozhodnutí můţe management přijmout aţ na základě SWOT analýzy. Strategie má dlouhodobý dosah, přesto má však dynamický charakter, coţ předpokládá, ţe bude korigována v průběhu produkčního procesu. Úkolem je stanovení základní výrobkové řady, ale současně i její inovace a přizpůsobování vlastních produktů konkrétním poţadavkům spotřebitelů. Navíc musí být firma schopna prognózovat moţný vývoj v daném trţním segmentu. Firma musí stanovit vhodné vstupy: suroviny energie informace (technologie) pracovní síla Součástí je: koncepce rozvoje a strukturálních změn v oblasti pracovních sil i organizace firmy. Další důleţité rozhodnutí se týká konkurenční výhody. Vedení stanoví zpravidla orientaci na některý důleţitý ukazatel a v tomto aspektu se snaţí vybudovat si mezi konkurencí vedoucí postavení (např. orientace na nízké výrobní N, orientace na vysokou jakost produkce, orientace na určité skupiny zákazníků,...) V dnešním konkurenčním prostředí je třeba dosáhnout optimální hodnoty všech parametrů současně. S pronikáním a expanzí na nové trhy musí vrcholový management v rámci strategického řízení řešit rovněţ i problematiku volby nových odbytových cest a forem zajištění prodeje Detailnější rozpracování řeší taktické řízení výroby. V současné době se začíná stále více prosazovat tendence delegovat větší rozhodovací pravomoci na niţší úrovně = rozšíření autonomie taktického a operativního článku řízení výroby. Taktické řízení výroby Pojmy: Obecná charakteristika, Cíle, Konkurenční výhoda vlivem diverzifikace produktu, Konkurenční výhoda vlivem vysoké jakosti, Konkurenční výhoda vlivem nízkých nákladů Úkolem je rozpracování strategie, která byla vytyčena na vrcholové úrovni, do konkrétních podmínek výroby. Taktické řízení je záleţitostí středního managementu, zejména pak manaţerů odd. konstrukce, technologie a materiálně-technického zásobování, příp. personalisté. Taktické cíle Cílem je definování výrobního programu a rozpracování vytyčených strategických cílů, zejména: Definitivní stanovení podoby organizace vlastní výroby Upřesnění vlastní výrobkové politiky (počet typů výrobků výrobkové portfolio) o šířka výrobního sortimentu (Superb, Octavia, Fabia) o hloubka výrobního sortimentu (sedan, kombi, pick-up) Stanovení materiálových toků a uspořádání strojů Další konkretizaci postupu při vytváření konkurenční výroby 13

14 Konkurenční výhoda vlivem diverzifikace (diferenciace produktu) Jedná se o přístup, kdy firma nabízí širokou paletu výrobků s cílem uspokojit individuální přání co nejvyššího spektra zákazníků. Cílem je snaha max. objem prodeje výrobků a zaujmout významný podíl na trhu. Tuto strategii realizuje firma zpravidla důslednou unifikací a stavebnicovým řešením svých výrobků = je schopna vyrábět standardní díly, které upraví zákazníkovi dle přání (vůz - bezpečnostní prvky, klimatizace, střešní okno,...). Uţitná hodnota je šita na míru pro kaţdého spotřebitele. Konkurenční výhoda vlivem vysoké jakosti Udrţet jí po delší dobu vyţaduje schopnost vytvářet nepřetrţitě nové výrobky - to přispívá k dynamice trhu a loajalitě zákazníků a distributorů. Nové výrobní procesy upevňují tuto výhodu niţšími N, vyšší jakostí a spolehlivostí, větší pruţností => zvyšování kvality začíná být chápáno jako dokonalé splnění poţadavků zákazníka, tzn. ne nabízet absolutně nejvyšší technickou úroveň jakosti, ale jakost přiměřenou spotřebitelským poţadavkům a moţnostem Největší boom v této oblasti byl zaznamenán počátkem 90. let. V současné době je špičková kvalita samozřejmostí (pokud není producent schopen tuto kvalitu nabídnout, nemá na trhu místo). Konkurenční výhoda vlivem nízkých nákladů Cílem je zabezpečení co nejniţších celkových N na jednotku výroby (= min. variabilní N ceny vstupů a mzdové N). Toto je ovlivněno: velikostí trhu (určí objem výroby) stupněm vyuţití výrobních kapacit úrovní výrobní spolupráce integrací jednotlivých činností umístěním výroby legislativními vlivy Sníţení výrobních N a tudíţ i ceny se můţe stát zdrojem konkurenční výhody, dostane-li se s jejich úrovní pod hranici, která je v daném odvětví průměrná a které dosahuje konkurence. Hospodárnost Hospodárnosti představuje poţadovaný výstup při min. vstupech; max. výstup při daných vstupech. Princip hospodárnosti můţe být aplikován na výrobek, pracoviště nebo průběh výroby. Je třeba hodnotit ekonomický výsledek výroby ve vztahu k personálním a sociálním důsledkům, pro něţ jsou hl. indikátory: počet pracovníků obsah prováděné práce a potřebná kvalifikace pracovní vytíţení a nároky na práci odměňování vliv okolí Operativní řízení výroby Pojmy: Charakteristika, Funkce operativního řízení výroby, Operativní řízení výroby na úrovni podniku, Operativní řízení výroby na úrovni závodu (provozu), Operativní řízení výroby na úrovni dílny Jedná se o nejniţší úroveň řízení výrobního procesu, úkolem je rozpracování strategického a taktického plánu aţ do podmínek vlastní výroby do prostředí produkčních provozů a dílen. Je nedílnou součástí vnitropodnikového řízení a vyuţívá informace a data v jejich základní podobě, jak to vyţaduje bezprostřední ŘV Tím se z hlavní šíře a podrobnosti vyuţívaných dat odlišuje od ostatních druhů řízení. Má velmi úzký vztah k datové základně (tj. k jednotné soustavě vstupních údajů řízení podniku). Tato datová základna poskytuje normy, které jsou předpokladem pro stanovení výrobních úkolů Funkce operativního řízení výroby Hlavní funkcí je zajistit optimální průběh výroby při max. hospodárném vyuţití všech vstupů. Konkretizuje výrobní úkoly kdo, co, kdy a kde má vyrábět. Rozlišujeme dvě skupiny činností: operativní plánování výroby řízení průběhu výroby 14

15 Operativní plánování výroby Spočívá v postupném rozpracování výrobních úkolů do dílčích úkolů, velmi podrobně určuje průběh realizace na krátká časová období. Řízení průběhu výroby Řízení vlastního výrobního procesu Dispečerské řízení regulování podle odchylek zpravidla pro hromadnou nebo velkosériovou výrobu Přímé řízení pro výrobu s nízkou opakovatelností Operativní řízení výroby na úrovni podniku Zajišťuje trvalý soulad mezi výrobními a ekonomickými cíli podniku - zabývá se jím specializovaný dispečerský útvar, který spolupracuje s ostatními. Operativní řízení výroby na úrovni závodu (provozu) Hlavním úkolem je provedení plánovaných výrobních úkolů. Převáţnou část provádí výrobně dispečerská kancelář upřesňuje měsíční operativní plány, zajišťuje materiál, Operativní řízení na úrovni dílny Je zajišťováno společnou činností vedoucího dílny, směnových mistrů, Je to těţiště operativního ŘV a určuje se pořadí jednotlivých prací na pracovištích, kontroluje se průběh výrobních operací, koordinuje se mezioperační pooperační přeprava. Obsah normativní základny Pojmy: Standardizace v řízení výroby, Úkoly standardizace, Typy standardů Standardizace v řízení výroby Standardizace představuje proces výběru, sjednocování a stabilizace jednotlivých prvků procesů, řešení, výstupů,... ve výrobním procesu. Je uplatňována v etapě předvýrobní (= týká se vývoje a navrhování výrobků), ve vlastním výrobním procesu i ve fázi prodeje Cílem standardizace je systematicky sniţovat neţádoucí jevy v řízeném procesu a zajistit, aby základní i ostatní činitelé byly omezeny na účelnou míru Výsledkem standardizace je standard, který můţe mít podobu normy, vzoru nebo předpisu. Soubor norem = normativní základna. Úkoly standardizace vybrat nejvhodnější alternativu z pouţívaných nebo moţných řešení redukovat počet různých variant řešení (na základě optimalizačního výběru) zvyšování technické úrovně provedení a výkonnostních parametrů produkce optimalizovat parametry výroby z hl. bezpečnosti, hygieny a kultury práce respektování poţadavků trhu z hl. kvalitativní a sortimentní nabídky Předmětem normalizačního sjednocování a zjednodušování jsou suroviny, materiály, polotovary, jejich vlastnosti a kvalita, výrobky, řízení a plánování výroby, apod. Uplatňování standardizace přináší: lepší vyuţití výrobních činitelů moţnost zhromadňování výroby zvyšování technické a ekonomické úrovně výroby a výrobků zajišťování jednodušší evidence, plánování a řízení vytváření podmínek pro vyšší automatizaci usnadnění obchodních styků s jinými zeměmi zlepšování pracovního prostředí 15

16 Typy standardů Členění normativní základny se provádí z různých pohledů. Podle etap výrobního procesu rozlišujeme několik typů standardů: Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu vytváření materiálového standardu (výběr materiálů) a standardizace výrobního zařízení a nástrojů Standardizace činností výběr a sjednocování pracovních postupů, kontrolních a zkušebních metod apod. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů tvořena soustavou norem - norma spotřeby času, spotřeby materiálu, nářadí a nástrojů, spotřeby energie a normy kapacitní. Dále normy výrobních zásob, rozpracované výroby a zásob hotových výrobků, a také normy technologicky nutných ztrát Standardizace vstupních prvků při operativním řízení výroby normativy průběhu výroby = standardy, které slouţí věcnému i časovému uspořádání výrobního procesu. Jde o velikost výrobních dávek, výrobní takt a rytmus, výrobní předstih, průběţné doby výroby, zásoby rozpracovaných výrobků a podíly jakostních tříd výrobků. Komplexní normativ pak představuje standardní plán práce linky Standardizace vstupních prvků výrobního procesu standardizace vlastní součástkové základny i finálních výrobků (typizace, unifikace, normalizace, stavebnicové řešení). Funkce a metody standardizace Pojmy: Funkce standardů, Základní metody standardizace V přípravě výroby a ve výrobě slouţí standardy pro optimální realizaci procesů. Plní zde řadu funkcí. Funkce standardů Funkce evidenční (informační) umoţňuje shromaţďovat a poskytovat informace o stavu a průběhu výrobního procesu Funkce plánovací umoţňuje určit prostorový a časový průběh výrobního procesu, ale také stanovit poţadavky na jednotlivé činitele výroby; jejím prostřednictvím je určena výše spotřeby sledovaných činitelů Funkce racionalizační zajišťuje optimalizaci normativní základny, porovnávání skutečnosti s plánem a aktualizaci standardů prostřednictvím odchylkového a změnového řízení; slouţí ke zdokonalování metodologie tvorby standardů Základní metody standardizace Simplifikace zjednodušení; výchozí metoda, která je zaloţena na prosté redukci počtu moţných variant řešení na počet technicky nebo ekonomicky přijatelný Unifikace zjednodušení různých předmětů nebo procesů za účelem jejich pouţití (ve stejném provedení nebo stejným postupem) u řady různých nebo podobných výrobků; např. unifikovaná řada traktorů stejné kabiny, sedačky, pedály,..., ale různé motory Typizace hospodárný výběr předmětů nebo procesů podle typických vlastností tak, aby tvořily soubor, nebo řadu předmětů; např. ţárovky tvoří odstupňovanou řadu podle velikosti příkonu: 15W, 25W, 40W, 60W, 75W, 100W... tzn., ţe neexistuje ţárovka 30W, ale tato výkonová řada uspokojí běţné poţadavky zákazníků Specifikace stanovení poţadavků na vlastnosti výrobků a poţadavků na způsoby zajišťování, zda výrobek dané vlastnosti skutečně má Normalizace stanovení co nejmenšího počtu technických řešení opakovaného případu, které jsou za daných předpokladů (konstrukce, technologie) optimální. Výsledkem je závazná technická norma. Normalizace je také nejvyšším stupněm standardizace. Technickohospodářské normy Pojmy: Charakteristika a třídění, Technickohospodářské normy spotřeby materiálů, nářadí a nástrojů, Technickohospodářské normy spotřeby času (práce), Kapacitní normy, Normy spotřeby energií V oblasti hospodářské činnosti mají základní význam normy udávající max. nebo min normy přípustnou mez vyuţití jednotlivých činitelů v naturálním nebo hodnotovém vyjádření. Důleţitým poţadavkem je aktualizace THN plynulé promítání změn ve výrobě do norem. THN jsou zpravidla tříděny podle následujících hledisek: Podle předmětu normování 16

17 o normy spotřeby materiálů o normy spotřeby práce o normy kapacit o normy spotřeby energie o normy výrobních zásob Podle kalkulačního hlediska o normy přímých jednicových nákladů o normy reţijních nákladů Podle rozsahu spotřeby o dílčí technickohospodářské normy o souhrnné technickohospodářské normy přepracovaný materiál Ing. Pinkasové Technickohospodářské spotřeby materiálů, nářadí a nástrojů Vymezuje kvalitativní a kvantitativní vztah mezi materiálem a jednicí výrobku (výkonu). Norma spotřeby materiálu zahrnuje čistou spotřebu (uţitečnou), která se stává buď součástí výrobku (základní materiál) nebo která byla nezbytná při jeho výrobě (pomocný materiál) a nezbytnou neužitečnou spotřebu, která zahrnuje technologický odpad a ztráty Výpočet se provádí nejčastěji těmito metodami: Metoda typového reprezentanta - pouţívá se zejména v podmínkách, kde se jedná sice o široký sortiment výrobků, které ale tvoří typizované unifikované (normalizované) řady výrobků. A kde nejsou v daném okamţiku k dispozici úplné technické podklady Metoda aplikace součinitele využití materiálu - pouţívá se nejčastěji v případech kdy se jedná o poměrně různorodý sortiment výrobků součástí polotovarů, které sice netvoří homogenní řady, ale jsou si technologicky podobné Metoda konstrukční a technologické analogie (podobnosti). - Jinak také metoda struky spotřeby, vychází z předpokladu, ţe nový výrobek je konstrukčně a technologicky podobný jiţ existujícímu výrobku a proto se usuzuje, ţe poměr spotřeby materiálu jednotlivých poloţek nového výrobku a jeho souhrnné spotřeby materiálu je analogický, jako u dosavadního výrobku. Pouţívá se především v kusové a malosériové výrobě. Tato skupina plní úlohu v operativním řízení výroby jako základní podklad pro výpočet spotřeby materiálu, na základě toho pro výpočet potřeby dodávek i pro vlastní organizaci přísunu materiálu Technickohospodářské normy spotřeby času (práce) Vyţadují mnoţství ţivé práce potřebné k vykonání pracovního úkolu. Základem normování práce je třídění spotřeby času v pracovní směně. Čas vynakládaný pracovníkem v průběhu směny se člení na čas nutný (normovaný) a čas ztrátový (zbytečný) Čas nutný zahrnuje časy potřebné pro průběh pracovního procesu. Člení se na čas práce, na čas obecně nutných přestávek a na čas podmínečně nutných přestávek Čas práce čas vynakládaný na provedení činností, které jsou nezbytné pro splnění pracovního úkolu Čas obecně nutných přestávek vyjadřuje dobu nutných přerušení činnosti, která vyplývá z fyziologických potřeb pracovníka (svačiny, oddech, přirozené potřeby) Čas podmínečně nutných přestávek doba klidu, která vyplývá z dané úrovně techniky, technologie a organizace práce (čekání dělníka na skončení automatického chodu stroje, na skončení taktu linky,...) zbytečný čas je čas nepotřebný a vţdy představuje pro firmu ztrátu. Je zpravidla způsoben nesprávným vyuţíváním pracovní doby (svévolným prodluţováním přestávek,...) Čas práce a přestávek můţe mít charakter času jednotkového, času dávkového nebo času směnového Čas jednotkový (jednicový) je skutečná doba, po kterou probíhá technologická operace na dané součásti a která v podstatě zvyšuje hodnotu dané součásti. Podíl jednicového času na jednu součást se nazývá čas kusový představuje dobu trvání jedné konkrétní operace na jedné součásti. Čas dávkový čas, jehoţ spotřeba je přímo úměrná počtu zpracovaných výrobních dávek bez hledu na jejich velikost. Jedná se zpravidla o přípravu strojů, jejich seřízení, instalace výrobních přípravků,... Označuje se T B - jeho hodnota představuje součet všech dávkových časů za směnu. Podíl tohoto času na jednu dávku se označuje t pz čas na přípravu a zakončení výrobní operace 17

18 přepracovaný materiál Ing. Pinkasové Čas směnový jeho spotřeba je přímo úměrná počtu odpracovaných směn bez ohledu na mnoţství jednotek nebo dávek zpracovaných během směny. Časem směnové práce je např. příprava pracoviště na začátku směny, nebo jeho úklid na konci směny Kapacitní normy THN výrobní kapacity vyjadřuje mnoţství určitého druhu výrobku, které za určitou časovou jednotku vyrobí dané výrobní zařízení. Člení se na: THN využitelného časového fondu výrobního zařízení za urč. období (zpravidla 1 rok) THN výrobnosti udává max. mnoţství výrobků, které vyprodukuje výrobní zařízení za jednotku času (1 hodina...) THN pracnosti určuje čas potřebný na výrobu jednice výrobku na určitém zařízení THN celkové kapacity max. objem výkonu za dobu vyuţitelného časového fondu Při hodnocení efektivnosti vyuţívání strojního času (času, po který stroj skutečně pracuje), se pouţívá ještě následující rozdělení časů: čas hlavního chodu uskutečňují se hlavní přeměny o strojní čas přímé působení stroje o strojně ruční čas přímá účast pracovníka čas pomocného chodu nedochází k přeměně materiálu na výrobek, ale jsou prováděny operace nutné k přípravě, zabezpečení a zakončení hl. chodu čas nevýrobního chodu nezbytná krátkodobá přerušení činnosti, při nichţ se provádějí ruční úkony na výrobku doba interference čas čekání zařízení na pracovníka při vícestrojové obsluze čas nečinnosti čas pro neplánované opravy Normy spotřeby energií Pro energické účely norma spotřeby paliva na výrobu páry,... Pro technologické účely norma spotřeby energie pro pohon výrobního zařízení Pro netechnologické účely norma spotřeby paliva na vytápění Problémem při zajišťování spotřeby energií je jejich měření (většinou měřena pro větší celky) odhadem. Vyuţívání druhotné energie odpadní produkt z výroby (teplo pára nebo teplá voda) měla by se měřit a vyuţívat. Definice a význam produktivity Pojmy: Definice produktivity, Index produktivity, Parciální produktivita, Přidaná hodnota, Čistá produkce Produktivita vyjadřuje mnoţství spotřebovaných vstupních veličin na jednotku konečné produkce (výstup poměřený s jednotkou pouţitého vstupu) P = výstup / vstup. Měří se přidanou hodnotou nebo čistou produkcí na součet vstupů (pracovník, materiál, strojní hodiny, ). Cílem managementu je snaha o rostoucí trend produktivity. Růst je moţno zajistit: 1. Roste výstup; vstup konstantní podařilo se zvýšit mnoţství či kvalitu produktů, aniţ bylo třeba zvyšovat vstupy (energie, materiály, ) 2. Vstup a výstup rostou současně, avšak výstup rychleji zvyšuje se mnoţství i kvalita, ale růst vstupů je pomalejší 3. výstup roste, úroveň vstupů klesá nejlepší moţnost, v praxi obtíţné 4. výstup konstantní, vstupy nižší úsporami energie, materiálu, 5. výstup klesá, avšak vstupy ještě rychleji tzn., ţe celková hodnota zlomku produktivity roste Jsou-li v čitateli a jmenovateli pouţity celkový měřitelný vstup a celkový měřitelný výstup, označujeme hodnotu produktivity jako celková (totální) produktivita TP. index produktivity (IP) porovnání se standardem x 100% parciální produktivita (PP) celkový vstup/1 vstupní faktor; určí, kde je chyba přidaná hodnota - hodnota výstupu firmy zmenšená o hodnotu vstupů zakoupených u jiných firem (outsourcing) 18

19 Vyjadřuje, co se ve výrobě přidá k hodnotě spotřebovaného materiálu, energie. Početně jde o rozdíl mezi cenou vyrobené produkce nebo poskytnutých sluţeb a spotřebou všech nutných sloţek vstupů - zdroj prostředků pro mzdy, investice, daně, dividendy, Čistá produkce Čistá produkce ve firmě vytvořená přidaná hodnota, která je sníţená o odpisy. Existují 4 zdroje, které je nutné z hl. produktivity sledovat. kapitál hl. materiální aktiva lidské zdroje znalosti, vědomosti, informace Just In Time 1 Pojmy: Charakteristika, Přístup k zásobám Just In Time podniková filozofie, která umoţňuje kontinuální zvyšování produktivity. Metoda je zaměřena na skutečnost, ţe jednotlivé výrobky musí být produkovány ve správném čase, mnoţství a kvalitě tak, aby byly odevzdány právě v tom okamţiku, kdy potřebuje zákazník Základy poloţil J. Toyota (Toyota Motor Corp.) Obecně se snaţí JIT redukovat všechny činnosti, které netvoří přidanou hodnotu. sniţuje mezioperační zásoby tím, ţe probíhá v malých dávkách zkracuje dobu obratu zásob dosahuje vyšší hospodárnosti sníţením seřizovacích N zkracuje průběţné doby výrobků Absolutní eliminace výrobních ztrát, mezi které patří: nadprodukce buď vyrobeno více, neţ je třeba (kvantitativní), nebo dříve, neţ je třeba (předčasná) čekání např. špatné zásobování přepravní ztráty např. nevhodným uspořádáním strojů zpracovatelské ztráty zbytečné, nevhodně připravený materiál nebo zmetek Přístup k zásobám Existují 2 filozofie: zásoby jsou nutné (z hl. zajištění plynulé výroby) zásoby jsou zlo (z hl. nákladového) JIT = výroba bez zásob. Odstranění zásob však znamená zbaven se pojistné funkce, kterou plní, proto je třeba eliminovat abnormality, které rovněţ znamenají ztráty a pak sniţovat zásoby. JIT je nejnáročnější výrobní systém z hlediska jeho projektování i zavádění. Nejprve implementovat uvnitř podniku, pak do toho zatáhnout i externí dodavatele. Vhodné začít na konci výrobního procesu a postupně zapracovávat do předcházejících stupňů. Pull system vyrábí pouze tolik, kolik vyţaduje trh (zákazník): zvyšuje produktivitu procesů sniţuje nároky na výrobní plochu zkracuje průběţnou dobu výroby sniţuje rozpracovanou výrobu sniţuje celkové výrobní N sniţuje nároky na počítačovou podporu výrobního plánování 1 Doporučuji si přečíst JIT článek z EKONOMA, kt. jsem dala ke stáhnutí téţ. 19

20 Metoda Kanban Metoda Kanban představuje výrobní informační systém pro řízení toku výrobků. V japonštině = štítek, kartička. Tento štítek obsahuje veškeré informace, které dělník potřebuje, aby byla zajištěna plynulost výroby. Existují 2 druhy štítků (kanonů). Výrobní kanban (objednávka) Dopravní kanaban(dodací list) Princip fungování v systému KANBAN je zaloţen na následujících principech: Povinnosti odběratele o odebrat díly na svém vstupu, kdyţ je objednal o v předstihu zaslat dodavateli KANBAN kartu, která je pro něj objednávkou pro výrobu dalšího mnoţství Povinnosti dodavatele o připravit poţadovaný materiál o připojit kartu (dodací list) o ţádné pracoviště nesmí vyrábět, kdyţ k tomu nemá objednávku (kartu KANBAN) o zákazník se nesmí předzásobovat Systém funguje tedy následovně: obrobky opracované na prvním pracovišti se ukládají do kontejneru s výrobním kanbanem. Po naplnění kontejneru se tento opatří dopravním kanbanem a převezme jej odběratel. Pokud nedostane dělník na první operaci další výrobní kanban (objednávku), nemůţe začít s další prací. Teprve aţ na druhé operaci dostanou pokyn, ţe následující pracoviště poţaduje novou zakázku, předají výrobní kanban prvnímu pracovišti a to můţe začít s další prací. Princip KANBAN umoţňuje pomocí karet přítomných v systému sledovat rozpracovanost výroby. I kdyţ byl vyvinut pro řízení uvnitř, je moţné jej aplikovat také na řízení výroby mezi provozy. Vyţaduje rovnoměrný a jednosměrný materiálový tok a synchronizaci jednotlivých operací. Nejvhodnější pro opakovanou výrobu stejných součástí s velkou setrvačností v odbytu. Teorie Omezení Princip DBR Drum Buffer Rope Je to jedna z částí teorie omezení. Zaměřuje se na úzká místa a na regulování vstupu výrobních úkolů do výroby. Prvním předpokladem je tedy odhadování úzkých míst ve výrobě, další kroky směřují k odstranění plýtvání v úzkém místě. Toho je dosahováno těmito kroky: zjednodušením řízení pomocí organizačních opatření sníţením strojů na pracovišti zabráněním výroby zmetků zřízení zásobníku před pracovištěm technickou kontrolou jakosti před pracovištěm se zabrání přísunu zmetků k úzkému místu Mezi další zásady patří skutečnost, ţe úzké místo si odebírá ( tahá ) výrobní úkoly ze vstupu (vstup regulován podle výše mezioperačních zásob). Dále se redukuje velikost výrobních dávek a tím se zkracuje průběţná doba výroby, coţ vede k rychlejšímu plnění poţadavků zákazníků a lepší informační vazbě na trh. Postupným odstraňováním problému v úzkých místech tato místa zanikají, ale vznikají nová v jiné části výroby = analyzovat a neustále přehodnocovat. Organizace práce, výběr a rozmístění pracovníků Pojmy: Podstata a obsah organizace práce, Dělba práce a kooperace, Výběr pracovníků a zvyšování kvalifikace, Postavení člověka ve výrobě Lidská pracovní síla je rozhodujícím aktivní činitelem výroby, hodnota konečného efektu závisí na kvalifikaci, zkušenostech a schopnostech pracovníků 20

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz POŽADAVKY KE ZKOUŠCE ZKOUŠKA - písemná část + ústní část Podmínka: zápočet

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více