číslo 3 news Legislativní změny od Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 news Legislativní změny od 1. 1. 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 číslo 3 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Vážení čtenáři, dostalo se vám do rukou třetí, již (pod)zimní vydání časopisu slim news. Přelom listopadu a prosince nám zatím nepřináší moc potěšení. Lyžaři marně čekají na první sníh, ostatní si vydatně užívají inverze a politici nám připravili pěknou řádku legislativních změn. V následujících článcích vás seznámíme s většinou legislativních novinek pro rok 2012, jakou je třeba změna sazeb DPH a začátek platnosti režimu přenesení daňové povinnosti na montážní a stavební práce. Představíme vám také některé nové funkce programu SlimOffice. Kolegové z oddělení vývoje a z obchodního oddělení přiblíží elektronické obchodování pomocí SlimOffice, podělí se s vámi o zkušenosti s Office 2010 a připomenou vám, proč je dobré zálohovat. V době vydání tohoto časopisu již bude na našich stránkách ke stažení nová verze programu SlimOffice a detailní seznam změn a novinek v programu. Tato aktualizace je ZDARMA k dispozici všem SlimPartnerům. Rád bych touto cestou poděkoval všem uživatelům našich programů za důvěru a věřím, že nové verze budou vždy přínosem v podnikání a budou efektivním nástrojem k řízení firem. Do roku 2012 vám všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohodu při práci s našimi produkty. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Legislativní změny od DPH Tuzemský reverse charge na stavební a dokončovací práce Od je zaveden režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) na dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5 (šrot a odpad), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od se tento režim zavádí i na stavební a montážní práce ( 92e), které jsou specifikovány v Klasifikaci produkce CZ-CPA Tento režim se vztahuje pouze na případy, kdy jsou odběratel i dodavatel plátci DPH. Dodavatel vystaví doklad bez DPH, uvede sazbu DPH a sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Částka se uvede v přiznání k DPH na ř. 25. Odběratel dopočte DPH, které uvede v přiznání k DPH na řádku č. 43 nebo 44 (vstup) a současně na řádku č. 10 nebo 11 (výstup). Dále sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se podává pouze elektronicky a v termínu shodném s termínem podání přiznání k DPH. Je to z toho důvodu, že částky uvedené v přiznání k DPH musí souhlasit na částky ve Výpisu z evidence pro daňové účely. Režim přenesení daňové povinnosti se nedotýká případů, kdy plátce DPH vystavuje doklad neplátci DPH. Toto plnění musí být zdaněno příslušnou sazbou daně. Výpis z evidence pro daňové účely Pro stavební a montážní práce se zavádí nový kód předmětu plnění 4. U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 (šrot a odpad) dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód číslo 5. Více informací na stánkách: ht tp: // w w w.mfc r.cz /c ps/rde/ xbcr/mfc r/ K lasifikac e_cz- CPA_41_-_43.pdf Řešení ve SlimOffice: Režim přenesení daňové povinnosti je obecně naprogramován. Nově bude vytvořena podmínka pro případy vykazování stavebních a montážních prací, kde se nebude (pro kód 5) napočítávat rozsah plnění (množství). Dále bude upraven soubor v XML (změna struktury). Uživatelé si sami změní v typech plnění DPH vyplněné kódy předmětu plnění pro případy dodání šrotu a odpadu z dosavadního označení na číslo 5. Pro případy dodání stavebních a montážních prací si uživatelé sami zavedou nový typ plnění s kódem 4. Termín programových úprav do Zvýšení snížené sazby z 10% na 14% Od se zvyšuje snížená sazba z 10% na 14%. Tato změna bude mít dopad do zálohových plateb a jejich vyúčtování. Bude-li záloha zaplacena do , tak se zdaní sazbou 10% a případné vyúčtování této zálohy po bude také s 10%. Vyúčtování záloh, zaplacených po a případný doplatek bude podléhat 14% sazbě. V takovém dokladu tím pádem budou 2 sazby DPH (10% a 14%). Pokud se výše uvedený případ bude po dotýkat režimu přenesení daňové povinnosti (např. stavební a dokončovací práce), tak zálohové platby po a doplatek musí být v případě dodání plátci DPH v režimu reverse charge. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Daně Katalogy Sazby DPH. Nové sazby nastaví aktualizace programu vydaná ve 12/2011. Kódy plnění nebude potřeba upravovat, neboť se bude dle data plnění DPH dotahovat aktuálně platná sazba DPH. Uživatelé si v kódech plnění DPH upraví buď označení sazby v popisu, nebo jinak upraví či pořídí nové kódy. MZDY Daň z příjmů Slevy na dani Sleva na poplatníka vrací se na úroveň roku 2010, na výši Kč ročně (tj. již se neodvádí povodňová stokoruna ), měsíčně tato částka činí Kč. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč, tj. z Kč na Kč/rok (měsíčně Kč). Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z Kč na Kč/rok (měsíčně z částky Kč na Kč).

2 2 Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Sociální a zdravotní pojištění Dohoda o provedení práce nad Kč bude podléhat platbě sociálního a zdravotního pojištění. Řešení ve SlimOffice: Budou rozšířeny parametry výpočtu o hranici pro DPP, nad jejíž hodnotu se bude platit SP a ZP a tento parametr bude napojen do výpočtu mzdy. Termín do E-podání na OSSZ k končí Portál veřejné správy (PVS) a nahrazuje se Veřejným rozhraním pro e-podání (VREP). V praxi to znamená, že všichni, kdo dosud používali software Portlink, tak jej budou muset nahradit novým programem PARTNER- LINK. Pro přesměrování této služby není potřeba provádět žádnou registraci či navštěvovat OSSZ. Stačí pouze nastavení nových adres v novém programu PARTNERLINK. Více info na: Řešení ve SlimOffice: Struktury XML souborů se nemění. Vše ostatní obstará nový programu PARTNERLINK. ELDP mezi vyloučené dny nově patří kalendářní dny neplaceného pracovního volna, poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu. Řešení ve SlimOffice: Pro ELDP od bude upraveno načítání vyloučených dob o neplacené volno. Termín do Maximální vyměřovací základ (roční) pro placení pojistného se snižuje z částky Kč na Kč. Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu) se zvyšuje z částky Kč na Kč. Redukční hranice pro výpočty náhrady ztráty na výdělku se zvyšují hranice 90% 144,38 Kč 146,65 Kč 2. hranice 60% 216,48 Kč 219,98 Kč 3. hranice 30% 432,95 Kč 439,95 Kč Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Zákoník práce Dohoda o provedení práce zvyšuje se limit ze 150 hod./rok na 300 hod./rok. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Od bude povinností zaměstnavatele vydat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) s tím, že dle v 313 odst. 1) zákoníku práce se v něm nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem. Toto se bude nově uvádět pouze v odděleném potvrzení, vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle 313 odst. 2). Řešení ve SlimOffice: Bude upravena tisková sestava MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, kde bude věta odstraněna. V odděleném potvrzení, tedy v sestavě MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání (podrobné) již tato věta existuje. Termín do ÚČETNICTVÍ Normalizované výkazy (pro podnikatele) provedeny změny názvů položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změněné výkazy je potřeba použít pro účetní závěrku roku 2011! Řešení ve SlimOffice: Budou vytvořeny nové výkazy pro rok 2011, tzn. budou upraveny programové formuláře a tiskové sestavy (platné od roku 2011). Termín do MAJETEK V účetnictví státu, tj. např. v příspěvkových organizacích, bude zavedena nová kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin (vychází z Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC ). K je potřeba v účetních jednotkách provést změnu metody. Řešení ve SlimOffice: Bude zaveden nový katalog Kategorizace majetku (pouze pro příspěvkové organizace). Na kartu majetku bude umístěna položka pro vyplnění. Zařazení pro účetní odpisování si uživatel provede sám vlastní definicí typu účetního odpisu. Termín do Poznámka: Výše popsané legislativní změny jsou pouze ty, které se přímo dotýkají nutnosti úpravy či nastavení v programu SlimOffice. Veškeré další změny, které jsou od v platnosti, se již dotýkají metodiky zpracování, a není pro ně nutná programová změna. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o.

3 3 Novinky a změny v programu SlimOffice 4.2 ( ) Účetnictví Upravena tisková sestava Sumární výsledovka po akcích Vysl/005 - doplněna možnost seskupení po střediscích (nutno zaškrtnout ve filtru před sestavou). Prodej Nová funkce Vyúčtování úroku z prodlení - možnost vystavení tzv. Penalizační faktury ve zvláštní řadě k více FV, které jsou zaplacené po termínu splatnosti, označené příznakem Penalizovat. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Při ukládání vloženého dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) je nově rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Export dokladů (FV, Prod) - doplněn filtr pro doklady. Import dokladů (FV, Prod) - v případě, že v importním souboru není vyplněn kód plnění DPH a konto, tak se tyto údaje automaticky dotahují z kódu prodeje, pokud jsou vyplněny. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu, který se využívá při pořízení nového dokladu kopií, kdy se řada kopíruje ze vzorového dokladu. V detailech dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list vydaný - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Nákup Při ukládání dokladu (FD, ZLD, OZ) rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu - využívá se při pořízení nového dokladu kopií. V detailech dokladů (FD, ZLD, OZ) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list došlý - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Zprovozněny parametry uživatele - tisk hned po pořízení (Ano/Ne/Dotaz) pro FD, ZLD a OZ. Banka Zaúčtování BV - nově vytvořeno dotahování kódu firmy z řádku bankovního výpisu do řádku účetního dokladu. ABO - formát Oberbank e-banking rozšířen o možnost importu souborů s příponou *.txt. Pokladna Pořízení nového pokladního dokladu - upraveno pořizování nových řádků - pomocí šipky dolů skočí kurzor na první sloupec nového řádku. Sklady Karta zboží - upraven vzhled, kde jednotlivé záložky jsou zobrazeny ve více řádcích. Nová tisková sestava Inventurní soupiska Inv/005 - obsahuje sloupce jako sestava Inv/001 bez sloupců SC/cj, Evid.stav CJ a Evid stav. Tisková sestava Kolik objednat - Na jak dlouho vydrží zásoby - do předfiltru doplněna možnost řazení dle dnů. Tisková sestava Regleta zboží - přepracováno - doplněn filtr pro skladové karty. Nová tisková sestava Sumář tržeb a pohybů zboží + ziskovost - nová varianta sestavy s vyčíslením ziskovosti a zisku v % v tabulkách dle kódů prodeje a dle středisek. Ziskovost se zjišťuje z dokladů z prodeje porovnáním skladové a prodejní ceny uložené v řádcích dokladů. Zakázky Browser zakázek - doplněn nový sloupec Číslo objednávky. Výrobní zakázky - do řádků doplněna položka Sériové číslo s možností výběru. Daně Katalogy - Sazby DPH - zavedeny nové sazby platné od snížená = 14%, základní = 20%. Typy plnění DPH rozšířeny o novou položku Země. Mzdy Karta zaměstnance - upraven vzhled - záložky jsou nyní ve více řádcích. Karta zaměstnance - záložka Výplata mzdy - doplněna nová možnost pro zadání typu platby = ostatní, pro způsob úhrady = hotově. V případě opakovaného spuštění funkce Příprava mezd ve Výpočtu mezd se následně provede odstranění řádků plateb v browseru Platby. Výpočet mezd - doplněna nová možnost třídění: středisko+příjmení a středisko+kód. Katalog zaměstnanců - v browseru doplněno třídění dle středisko+příjmení a středisko+kód. Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - tisková sestava Příloha k žádosti o... do předfiltru doplněna možnost ručního vyplnění rozhodného období od-do pro případy, kdy ještě neexistuje (u nově přijatých zaměstnanců). Katalog Státní svátky - aktualizováno pro roky 2012 až 2014, doplněna možnost třídění dle data (rok, měsíc, den). Katalogy Katalog firem - doplněna další volba do třídění Název + Obec. Katalog firem - záložka Doklady - Účetní deník - napojeno tlačítko tisku pro doklady ze všech účetních období. Parametry Povolené období - funkčnost rozšířena i na editované doklady. Ostatní Při spuštění programu se nově provádí kontrola verzí SlimOffice.exe, systémové a klientské databáze. V případě, že se verze liší, vyskočí informativní hláška (s možností pokračovat).

4 4 Metodika optimálního přechodu zpracování firemních dat na přelomu let 2011 a 2012 V nejbližší době budete řešit problematiku přechodu mezi účetními obdobími, toto je do značné míry řešeno programem automaticky. V případě, že odlišujete číselné řady jednotlivých let (což doporučujeme zejména u faktur vydaných a došlých, zálohových listů vydaných a došlých, pokladny, bankovních výpisů a jiných daňových dokladů), je vhodné provést vytvoření nových číselných řad dokladů. Pro rok 2012 by bylo vhodné řady nastavit tak, aby navazovaly na řady z roku 2011 (2012, 12 nebo B2). V oblasti BANKA - Katalogy - Řady bankovních výpisů si připravte pro každý Aktivní bankovní účet novou řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (např. řady B121, B212 nebo B1B2, B2B2 atd.). Aby se Vám nově zavedené řady nabízely automaticky při pořizování nových dokladů, je vhodné změnit si parametry určující nabízené řady dokladů a to pro všechny uživatele programu ve všech klientech! Oblast Parametry a servis Nastavení Uživatele. Pro správný meziroční přechod v ÚČETNICTVÍ je třeba si uvědomit, že na rozdíl od prvotních dokladů (faktury, prodejky, pokladní doklady, bankovní výpisy, ), které jsou uloženy v jednom souboru, je účetní evidence (deníky, účtový rozvrh a řady účetních dokladů) rozdělena do bloků účetních období Běžného, Budoucího a Archivních. Účetní data roku 2011 budou až do jeho účetního uzavření chápána jako období Běžné, data roku 2012 jako období Budoucí. Při účtování prvotních dokladů na začátku roku 2012 je třeba odlišit, do kterého účetního období daný doklad patří, a tedy do kterého má být zaúčtován. Tuto volbu provedeme nastavením příslušného účetního období (Účetnictví - Ostatní - Účetní období). Účtový rozvrh budoucího období program vytvoří automaticky (po Vašem schválení) při vytváření budoucího účetního období (2012), podle vzoru účtového rozvrhu roku Před zahájením účtování do roku 2012 je vhodné si předem vytvořit v číselníku řad účetních dokladů nové řady pro rok 2012 (neboli pro budoucí účetní období) ÚČETNICTVÍ - Katalogy - Řady účetních dokladů. Doporučené nastavení jste samozřejmě schopni provést sami, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín nastavení. Rádi Vám s nastavením SlimOffice pomůžeme. Nastavení jsme schopni (po zaslání písemné objednávky na adresu provádět i vzdáleně pomocí zabezpečeného připojení na váš počítač nebo přímo na server. DOPORUČENÝ HARMONOGRAM PRACÍ v programu SlimOffice Kdykoli do : Zazálohujte si běžným postupem všechna data. V programu SlimOffice se účetní období vytvoří ručně v oblasti Účetnictví Ostatní - Účetní období klávesou Insert (...účetní období nový záznam). Přepněte se do účetního období Budoucího. Vytvořený účtový rozvrh a číselník řad účetních dokladů si upravte a doplňte v souladu s Vaším účetním plánem pro rok Přidejte do číselníku řad nové řady pro rok Funkce pro práci s řadami dokladů naleznete v dané oblasti v menu Katalogy - Řady dokladů. Pro úplnost dodáváme, že novou řadu přidáte buď stiskem klávesy Ins/Insert nebo kopií již existujícího dokladu. Na začátku roku (nejlépe ráno): Nastavte si do parametrů všech uživatelů nově nabízené řady dokladů pro rok 2012 (Parametry a servis Nastavení uživatele Nabízené řady dokladů). Nezapomeňte toto nastavení provést pro všechny uživatele, tj. pro všechny z Vás, kteří se přihlašujete k programu pod svým jménem! Toto nastavení provede pro všechny uživatele programu uživatel, který má oprávnění Administrator. Doporučené, nikoli nutné, kdykoli v průběhu roku 2012: Po obdržení oznámení počátečního zůstatku pořiďte doklad bankovní výpis s číslem 0 (např. B121/0), směr= +, datum= , typ= kód, Popis= Poč.stav k , Částka BV=oznamovaný stav účtu. Změňte u každého Vašeho bankovního účtu řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (BANKA Katalogy Bankovní účty). Po odsouhlasení všech skladových pohybů v roce proveďte inventuru skladu, vč. zapracování výsledků inventury do evidence (SKLADY Uzávěrkové Inventura). Uzávěrkové operace 2011 Nabízíme Vám, tak jako každoročně, účast našeho pracovníka při generování Vašich uzávěrkových operací (uzávěrky skladů, pokladen, účetnictví) za rok 2011 a při otevření roku Tyto operace je samozřejmě náš program schopen provést automaticky, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín naší návštěvy u Vás. Něco o Microsoft Office 2010 Když mě na konci léta externí programátor naší firmy požádal o provedení školení nové verze Microsoft Office pro klienta ze státní správy, moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale milý kolega je milý kolega a navíc každá koruna je dobrá, tak jsem jako bývalý učitel oprášil své pedagogické schopnosti a kývl jsem na to. Již v průběhu náročné více než měsíční přípravy na toto školení jsem začal být novou verzí Office nadšen. Přiznám se, že dříve jsem používal hlavně verzi 2003 a nový Office 2010 jsem zpočátku přijímal vlažně. Už verze 2007 přinesla rozsáhlé změny, a tak jsem si říkal, jestli si tentokrát firma Microsoft jenom nechce tak trochu přivydělat. Ale opak je pravdou. Myslím si, že nový kancelářský balík Microsoft Office verze 2010 je rozhodně přínosem, a kdo z vás se nebojí novinek, určitě stojí za to si ho pořídit. Navíc kombinace tohoto kancelářského balíku s naším informačním systémem SlimOffice je podle mého názoru ideální volba pro firemní použití. Ovládání Office 2010 je velice snadné a intuitivní, už žádné hledání funkcí pomocí zastaralého hlavního menu. Tady je vše přehledně na pásu karet, příkazy jsou logicky seskupeny do karet a v rámci karty do jednotlivých skupin, navíc každý příkaz je opatřen názornou ikonou a i bez nápovědy je většinou hned jasné, co který příkaz udělá. Když chci třeba vložit do dokumentu obrázek, jednoduše kliknu na kartu Vložení, kde pod skupinou Ilustrace najdu příkaz pro vložení obrázku. Mnoho funkcí se dočkalo vylepšení a navíc je zde pár úplných novinek. Jako příklad uveďme Minigrafy v Excelu, které je snadné vložit přímo do buňky a velice názorně a rychle zobrazí průběh hodnot. Další novinkou jsou třeba obrázky SmartArt, které poskytují mocný nástroj pro vizualizaci informací. Pokud chcete například nějak jednoduše a srozumitelně pro ostatní zobrazit data v tabulce Excelu, použijete jeden z nabízených typů obrázků SmartArt a tento obrázek řekne hned srozumitelně a jasně, čeho se data v tabulce týkají nebo jaký je jejich výsledek. A třeba po vložení obrázku budete příjemně překvapeni, kolik nových možností pro úpravu obrázku Office nabízí. Najdete zde mnoho efektů a úprav známých ze specializovaných grafických editorů. A hlavně jakákoliv změna se zobrazí ještě předtím, než ji potvrdíte. Takže pokud třeba chci změnit styl odstavce podívám se, jak bude text po změně vypadat a pokud se mi to nezdá to pravé ořechové, jednoduše změnu stylu nepotvrdím, a text se mi vrátí do původního stavu. Při školení úředníků jsem se samozřejmě setkal i s určitou nedůvěrou v novou verzi Office, ale po skončení školení většina přihlížejících odešla s tím, že nové věci budou i jim užitečné. Mým předsevzetím před školením bylo alespoň polovinu z přihlížejících přesvědčit o užitečnosti nových změn. Výsledek předčil mé očekávání. Jsem rád, že většina lidí vnímá informační technologie jako užitečného pomocníka a ne jako něco zlého, co přinesla nová doba. Myslím, že vývojáři firmy Microsoft odvedli na nové verzi Office 2010 dobrou práci a většina uživatelů to ocení. Jsem rád, že i já jsem se mohl podílet malinkatým dílem na propagaci tohoto kvalitního produktu. A na závěr důležitá informace pro ty z vás, kteří by si chtěli nový kancelářský balík Microsoft Office 2010 vyzkoušet. K dispozici je ke stažení zkušební verze Microsoft Office Professional Stáhnout ji můžete přímo ze stránek Jedná se o 60denní zkušební verzi. Marek Weyda vývoj software SlimOffice

5 5 Ukázka nové funkcionlity Nová funkce Vyúčtování úroků z prodlení je umístěna v menu Prodej Faktury vydané Vyúčtování úroků z prodlení. Po potvrzení se nejprve zobrazí filtr pro zadání minimálního úroku z prodlení. V položce je možné ponechat částku 0 a v tomto případě se zobrazí veškeré faktury, u kterých je spočtený úrok z prodlení větší nebo roven této částce. Pokud není žádoucí zobrazovat faktury, kde by případný úrok byl menší, než jsou vynaložené náklady na vystavení penalizační faktury, je možné do této položky zadat právě uvedenou limitní částku. Po potvrzení se zobrazí browser veškerých plně zaplacených faktur vydaných, které mají zaškrtnutý příznak Penalizovat, nemají zaškrtnutý příznak Penalizovaná a částka úroku je nad zadanou hranicí (včetně). V browseru faktur je vidět mimo jiné také počet dnů zpoždění platby a vypočtený úrok z prodlení. Pro vystavení Vyúčtování úroku z prodlení je nutné nastavit v parametrech uživatele nabízenou řadu. Samotné vystavení Vyúčtování úroku z prodlení se provede tak, že se označí faktury vydané, ke kterým se má vyúčtování provést, a stiskne se tlačítko Vyúčtování. Označit je možné více faktur vydaných pro více odběratelů. V tomto případě se automaticky vytvoří tolik vyúčtování, kolik je odběratelů. Doklad o vyúčtování úroku z prodlení se uloží mezi faktury vydané do příslušné řady a obsahuje tolik řádků, kolik se vyúčtovalo faktu vydaných. V řádcích je automaticky doplněn nový kód prodeje &PENAL. Doklad o vyúčtování je označen příznakem Vyúčtování úroku z prodlení na záložce Dodací a platební podmínky. Doklady, u kterých se vyúčtovaly úroky z prodlení, jsou označeny příznakem Penalizováno. Pro tisk Vyúčtování úroku z prodlení je vytvořena zvláštní tisková sestava, která v řádcích vypisuje seznam penalizovaných faktur s uvedením zaplacené částky, data zaplacení, data splatnosti, data úhrady, zpoždění platby ve dnech, úrok p.a. a vypočtený úrok z prodlení. 6 Elektronické obchodování Je to fenomén dneška. I firmy staršího data založení, které donedávna preferovaly příjem objednávek faxem a jejich počítačový park pamatuje začátky internetu, jsou dnes trhem doslova nuceny minimálně doplnit své prodejní kanály i o ten elektronický. U mnohých obchodních firem je elektronické obchodování jedním z největších zdrojů zisků. I díky tomu, že e-shopům doba přeje, má firma, která se chystá do této oblasti, na výběr z nepřeberného množství variant a možností, jak začít. Častou chybou bývá výběr levného hostingu ve spojení s open-source (zdarma šířeným) řešením e-shopu. Pro vyzkoušení elektronického obchodování to jistě postačuje, ale velká spousta zkoušejících firem je znechuceno složitostí, pomalostí, případně dalšími negativy této varianty. S těmito špatnými zkušenostmi pak přistupuje k obchodování na internetu obecně. Přitom ani varianta zdarma šířeného řešení není úplně špatná. Musí však být v součinosti s kvalitním hostingem (umístěním stránek) a odbornou firmou, která e-shop upraví a případně doplní funkce, které daná společnost opravdu potřebuje a využije. Cena takového individuálního řešení je však nakonec častokrát vyšší než klasická komerční varianta e-shopu. I pokud firma využije komerčního řešení a investuje do něj nemalé peníze, může narazit na zásadní problém a tím je aktualizace dat v e-shopu. Průměrná obchodní firma má v katalogu minimálně několik set položek a aktualizace dat u takovém množství zboží je práce na plný úvazek pro jednoho zaměstnance. Možná to vypadá jako nevyhnutelné zlo, které je třeba podstoupit, když chce firma obchodovat na internetu, ale nemusí tomu tak být. Ideálním řešením je dopřát si plný komfort a řídit skladový a obchodní systém a e-shop z jednoho místa. Takové řešení musí nabídnout skladovou evidenci s návazností na e-shop (zobrazení množství kusů na skladě, rezervace zboží, náhled na budoucí stav skladu), snadno aktualizovatelná data o zboží (automatické aktualizace jednou za určité období), evidenci zákazníků (provázanost do katalogu odběratelů v obchodním systému), včetně řazení do skupin, i kompletní cenotvorbu (rozlišení B2C a B2B obchodních případů, akceptace individuálních slev vybraných odběratelů, příp. skupin odběratelů, množstevní či jiné definované slevy atp.). V neposlední řadě musí umět tzv. SEO optimalizaci (optimalizace nejen pro vyhledávače), což v češtině znamená přizpůsobení vzhledu a chování e-shopu pro snažší přístup vyhledávačů a internetových katalogů. To znamená v důsledku více zákazníků a více prodaného zboží. Tohle všechno a mnohem více nabízí modul E-Shop, který může být součástí systému SlimOffice a pro veškeré informace o zboží,

6 6 odběratelích atp. používá přímé komunikace s databází systému. Všechny informace tedy zadáváte na jednom místě a ty jsou ve stanovených intervalech automaticky aktualizovány i na e-shopu. Modul E-shop hlavně rozšiřuje kartu zboží o další záložku, obsahující obrázek zboží, informace o tom, zda se jedná o akční zboží, výprodej atp. a další parametry, nutné pro elektronický obchod. Na stejné záložce se aktualizují i kategorie a podkategorie e-shopu, včetně zařazení jednotlivých položek skladu. V systému SlimOffice lze také nastavit kompletní cenotvorbu jaké ceny se budou používat pro e-shop jako základní, úrovně a varianty slev, individuální slevy pro B2B zákazníky, VIP ceny a tak podobně. Důležitá je také zpětná vazba e-shopu do obchodního a účetního systému. V rozšířené verzi modulu E-shop jsou objednávky importovány automaticky do SlimOffice a vytvářeny zakázky s přímou návazností na sklad a obchod (výdejka, faktura). Komfort obsluhy zabezpečuje mimo jiné i shodu dat v e-shopu a na dokladech pro zákazníky. Podle zákona se totiž musí ceny v e-shopu shodovat s cenami na vydané faktuře. Pokud e-shop zobrazuje informaci o dostupnosti zboží, musí odpovídat skutečnosti, což je poměrně častý problém mnohých elektronických obchodů. Kontroly České obchodní inspekce v loňském roce ukázaly, že více než dvě třetiny českých e-shopů nedodržují zákonem dané povinnosti. Spolupráce e-shopu a skladového systému může výrazně pomoci při profesionální správě elektronického obchodu. Napište nebo zavolejte o reference či přímo o individuální nabídku řešení e-shopu. Kontakt na obchodní oddělení: telefon , 7 Zálohování dat má své místo i v osobním životě Zálohování jakýchkoliv citlivých nebo i obyčejných dat bývá značně podceňováno. Je to z toho důvodu, že o data nepřicházíte tak často. Je málo pravděpodobné, že v počítači přestane fungovat pevný disk nebo dokonce celý počítač vyhoří. Pokud ale tato situace nastane a o důležitá data přijdeme, začneme na zálohování pohlížet úplně jinak. Doporučuje se zálohovat soubory na vyměnitelná média. Nedoporučuje se zálohovat data do oddílu pro obnovení, ani na pevný disk, na němž je nainstalovaný systém Windows. Média použitá pro zálohování bychom měli ukládat na bezpečná místa, zabráníme tak případnému neoprávněnému přístupu k citlivým souborům. Případně bychom se měli zamyslet nad možností zálohovat data šifrovaně. Dokonce se i doporučuje používat ohnivzdorné uložiště na jiném místě, než je počítač. U zákazníků, kde běží SlimOffice na MS SQL 2008 jsme bez problému schopni zprovoznit v rámci databáze automatické zálohování. Komprimované soubory se pak každý den v noci zálohují na externí disky. Pokud běží SlimOffice na MS SQL 2008 Express, dodáváme zálohovací nástroj SlimBackup, který po instalaci a nastavení zvládne obdobné funkce. Zálohovat je možno i manuálně, a to z menu Parametry > Záloha dat > Vytvořit zálohu dat. Stačí vybrat cestu, kam bude záloha uložena, například na flash disk nebo externí USB disk. Po zaškrtnutí Záloha všech klientů se zálohují všechny data klientů včetně systémové databáze SlimOffice. Zálohovat systémovou databázi doporučuji jedenkrát týdně. Uživatelům chceme usnadnit práci, proto plánujeme přidat do SlimOffice novou funkčnost, kdy se po ukončení programu zobrazí dialogové okno s dotazem na provedení zálohy. Jako vývojáři informačního systému SlimOffice na zálohování pamatujeme a zálohujeme každou změnu ve zdrojovém kódu. Zálohu nepoužíváme jen k primárnímu účelu, ke kterému je určena, tedy k obnově dat v případě ztráty, ale i k jiným sekundárním účelům. Jeden z hlavních sekundárních účelů je obnova zdrojových dat k nějakému datu, případně vytažení změn nebo i části dat z konkrétní zálohy. Ptáte se: Je tato funkčnost možná i se zálohou SlimOffice databáze? Odpověď zní: Ano, je. Pokud budete provádět zálohy pravidelně každý den, jsme schopni například omylem smazaná data obnovit ze zálohy z předešlého dne. Zálohování má své místo i v osobním životě. Jako náruživý fotograf si zálohuji fotografie na pevný disk počítače, ale i na externí USB disk. Pokud by se něco stalo s počítačem, mám všechny fotky zálohované na 1TB USB disku. Zálohování provádím manuálně, pokud nahrávám fotky z foťáku do PC, nakopíruji je i na externí disk. Toto zálohování má i svoji výhodu. Externí disk nosím většinou u sebe, takže pokud jsem na návštěvě, mohu během pár chvil ukázat své oblíbené fotky. Stanislav Kaska vývoj software SlimOffice 8 Nabídka výpočetní techniky Technické oddělení společnosti SLIM, s.r.o. provádí kompetní dodávky a servis výpočetní techniky. Dále poskytuje návrhy, instalace a údržbu počítačových sítí. Smluvně je schopno zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu výpočetního systému vaší společnosti. V tomto vydání SLIM news je pro vás připravena nabídka počítačové sestavy a vynikajícího ručního skeneru. Obojí můzete objednávat u obchodního oddělení na adrese Nabídka je platná do PF 2012 Hodně zdraví, štěstí, pohody a splněných přání v novém roce přeje kolektiv firmy SLIM, s.r.o. Ing. Zdeněk Šebesta jednatel společnosti Stanislav Jelínek obchodní ředitel jménem kolektivu společnosti SLIM, s.r.o. SLIM, s. r. o., Čechova 59, České Budějovice, Obchodní oddělení: tel.,fax , ; Hot - line: tel.,fax ;

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2010 Ing. Petr Klička generální ředitel 5 Datové schránky 6 Datová a účetní uzávěrka 7 Jak na daňová přiznání 8

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

magazín uživatelů a přátel

magazín uživatelů a přátel magazín uživatelů a přátel 28 2007 Vážení zákazníci, jako již tradičně, v předvánočním čase, jsme pro Vás připravili další číslo našeho občasníku MUP. Zcela výjimečně je to v tomto roce první tištěné číslo,

Více

magazín uživatelů a přátel

magazín uživatelů a přátel magazín uživatelů a přátel 01 2010 Vážení přátelé, jak se již stalo naším zvykem, připravili jsme pro vás před koncem kalendářního roku další číslo našeho občasníku MUP. Jako obvykle Vás chceme informovat

Více

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 obsah 2 Novinky ve verzi Květen 2013 15 POHODA Business Intelligence: Nové video i zkušební verze 16 Takový trochu jiný život účetních dokladů Tomáš Prchal

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

PREMIER system 12.1 & Windows Vista

PREMIER system 12.1 & Windows Vista PREMIER system 12.1 & Windows Vista 100 % kompatibilita Výhodou Visty je lepší ergonomie, např. pokud pracujete s více spuštěnými okny PREMIER najednou, zobrazí se Vám náhled a tudíž ihned víte, kam se

Více

Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014 Centrum Franze Kafky: víc než jen sbírka knih Věděli byste, kde hledat unikátní repliku soukromé knihovny spisovatele Franze Kafky? Jedno takové místo existuje.

Více

Novinky v modulech Banka a Pokladna

Novinky v modulech Banka a Pokladna Novinky v modulech Banka a Pokladna MONITOROVÁNÍ ULOŽENÝCH DAT NAPOJENÍ NA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÁ PRÁCE S POZASTÁVKAMI Vážení přátelé, na sklonku roku 2012 jsme pro Vás připravili již 34. číslo

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI:

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI: Informační bulletin pro uživatele Money S3 news Verze 13.010 řijen 2012 money.cz 4 Money S3 dostalo 8 Novinky a změny 16 Jak jsme pekli 19 Co se naučíte ve nový kabát podrobně třináctku Škole Money Stručný

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více