číslo 3 news Legislativní změny od Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 news Legislativní změny od 1. 1. 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 číslo 3 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Vážení čtenáři, dostalo se vám do rukou třetí, již (pod)zimní vydání časopisu slim news. Přelom listopadu a prosince nám zatím nepřináší moc potěšení. Lyžaři marně čekají na první sníh, ostatní si vydatně užívají inverze a politici nám připravili pěknou řádku legislativních změn. V následujících článcích vás seznámíme s většinou legislativních novinek pro rok 2012, jakou je třeba změna sazeb DPH a začátek platnosti režimu přenesení daňové povinnosti na montážní a stavební práce. Představíme vám také některé nové funkce programu SlimOffice. Kolegové z oddělení vývoje a z obchodního oddělení přiblíží elektronické obchodování pomocí SlimOffice, podělí se s vámi o zkušenosti s Office 2010 a připomenou vám, proč je dobré zálohovat. V době vydání tohoto časopisu již bude na našich stránkách ke stažení nová verze programu SlimOffice a detailní seznam změn a novinek v programu. Tato aktualizace je ZDARMA k dispozici všem SlimPartnerům. Rád bych touto cestou poděkoval všem uživatelům našich programů za důvěru a věřím, že nové verze budou vždy přínosem v podnikání a budou efektivním nástrojem k řízení firem. Do roku 2012 vám všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohodu při práci s našimi produkty. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Legislativní změny od DPH Tuzemský reverse charge na stavební a dokončovací práce Od je zaveden režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) na dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5 (šrot a odpad), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od se tento režim zavádí i na stavební a montážní práce ( 92e), které jsou specifikovány v Klasifikaci produkce CZ-CPA Tento režim se vztahuje pouze na případy, kdy jsou odběratel i dodavatel plátci DPH. Dodavatel vystaví doklad bez DPH, uvede sazbu DPH a sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Částka se uvede v přiznání k DPH na ř. 25. Odběratel dopočte DPH, které uvede v přiznání k DPH na řádku č. 43 nebo 44 (vstup) a současně na řádku č. 10 nebo 11 (výstup). Dále sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se podává pouze elektronicky a v termínu shodném s termínem podání přiznání k DPH. Je to z toho důvodu, že částky uvedené v přiznání k DPH musí souhlasit na částky ve Výpisu z evidence pro daňové účely. Režim přenesení daňové povinnosti se nedotýká případů, kdy plátce DPH vystavuje doklad neplátci DPH. Toto plnění musí být zdaněno příslušnou sazbou daně. Výpis z evidence pro daňové účely Pro stavební a montážní práce se zavádí nový kód předmětu plnění 4. U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 (šrot a odpad) dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód číslo 5. Více informací na stánkách: ht tp: // w w w.mfc r.cz /c ps/rde/ xbcr/mfc r/ K lasifikac e_cz- CPA_41_-_43.pdf Řešení ve SlimOffice: Režim přenesení daňové povinnosti je obecně naprogramován. Nově bude vytvořena podmínka pro případy vykazování stavebních a montážních prací, kde se nebude (pro kód 5) napočítávat rozsah plnění (množství). Dále bude upraven soubor v XML (změna struktury). Uživatelé si sami změní v typech plnění DPH vyplněné kódy předmětu plnění pro případy dodání šrotu a odpadu z dosavadního označení na číslo 5. Pro případy dodání stavebních a montážních prací si uživatelé sami zavedou nový typ plnění s kódem 4. Termín programových úprav do Zvýšení snížené sazby z 10% na 14% Od se zvyšuje snížená sazba z 10% na 14%. Tato změna bude mít dopad do zálohových plateb a jejich vyúčtování. Bude-li záloha zaplacena do , tak se zdaní sazbou 10% a případné vyúčtování této zálohy po bude také s 10%. Vyúčtování záloh, zaplacených po a případný doplatek bude podléhat 14% sazbě. V takovém dokladu tím pádem budou 2 sazby DPH (10% a 14%). Pokud se výše uvedený případ bude po dotýkat režimu přenesení daňové povinnosti (např. stavební a dokončovací práce), tak zálohové platby po a doplatek musí být v případě dodání plátci DPH v režimu reverse charge. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Daně Katalogy Sazby DPH. Nové sazby nastaví aktualizace programu vydaná ve 12/2011. Kódy plnění nebude potřeba upravovat, neboť se bude dle data plnění DPH dotahovat aktuálně platná sazba DPH. Uživatelé si v kódech plnění DPH upraví buď označení sazby v popisu, nebo jinak upraví či pořídí nové kódy. MZDY Daň z příjmů Slevy na dani Sleva na poplatníka vrací se na úroveň roku 2010, na výši Kč ročně (tj. již se neodvádí povodňová stokoruna ), měsíčně tato částka činí Kč. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč, tj. z Kč na Kč/rok (měsíčně Kč). Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z Kč na Kč/rok (měsíčně z částky Kč na Kč).

2 2 Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Sociální a zdravotní pojištění Dohoda o provedení práce nad Kč bude podléhat platbě sociálního a zdravotního pojištění. Řešení ve SlimOffice: Budou rozšířeny parametry výpočtu o hranici pro DPP, nad jejíž hodnotu se bude platit SP a ZP a tento parametr bude napojen do výpočtu mzdy. Termín do E-podání na OSSZ k končí Portál veřejné správy (PVS) a nahrazuje se Veřejným rozhraním pro e-podání (VREP). V praxi to znamená, že všichni, kdo dosud používali software Portlink, tak jej budou muset nahradit novým programem PARTNER- LINK. Pro přesměrování této služby není potřeba provádět žádnou registraci či navštěvovat OSSZ. Stačí pouze nastavení nových adres v novém programu PARTNERLINK. Více info na: Řešení ve SlimOffice: Struktury XML souborů se nemění. Vše ostatní obstará nový programu PARTNERLINK. ELDP mezi vyloučené dny nově patří kalendářní dny neplaceného pracovního volna, poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu. Řešení ve SlimOffice: Pro ELDP od bude upraveno načítání vyloučených dob o neplacené volno. Termín do Maximální vyměřovací základ (roční) pro placení pojistného se snižuje z částky Kč na Kč. Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu) se zvyšuje z částky Kč na Kč. Redukční hranice pro výpočty náhrady ztráty na výdělku se zvyšují hranice 90% 144,38 Kč 146,65 Kč 2. hranice 60% 216,48 Kč 219,98 Kč 3. hranice 30% 432,95 Kč 439,95 Kč Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Zákoník práce Dohoda o provedení práce zvyšuje se limit ze 150 hod./rok na 300 hod./rok. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Od bude povinností zaměstnavatele vydat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) s tím, že dle v 313 odst. 1) zákoníku práce se v něm nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem. Toto se bude nově uvádět pouze v odděleném potvrzení, vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle 313 odst. 2). Řešení ve SlimOffice: Bude upravena tisková sestava MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, kde bude věta odstraněna. V odděleném potvrzení, tedy v sestavě MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání (podrobné) již tato věta existuje. Termín do ÚČETNICTVÍ Normalizované výkazy (pro podnikatele) provedeny změny názvů položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změněné výkazy je potřeba použít pro účetní závěrku roku 2011! Řešení ve SlimOffice: Budou vytvořeny nové výkazy pro rok 2011, tzn. budou upraveny programové formuláře a tiskové sestavy (platné od roku 2011). Termín do MAJETEK V účetnictví státu, tj. např. v příspěvkových organizacích, bude zavedena nová kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin (vychází z Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC ). K je potřeba v účetních jednotkách provést změnu metody. Řešení ve SlimOffice: Bude zaveden nový katalog Kategorizace majetku (pouze pro příspěvkové organizace). Na kartu majetku bude umístěna položka pro vyplnění. Zařazení pro účetní odpisování si uživatel provede sám vlastní definicí typu účetního odpisu. Termín do Poznámka: Výše popsané legislativní změny jsou pouze ty, které se přímo dotýkají nutnosti úpravy či nastavení v programu SlimOffice. Veškeré další změny, které jsou od v platnosti, se již dotýkají metodiky zpracování, a není pro ně nutná programová změna. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o.

3 3 Novinky a změny v programu SlimOffice 4.2 ( ) Účetnictví Upravena tisková sestava Sumární výsledovka po akcích Vysl/005 - doplněna možnost seskupení po střediscích (nutno zaškrtnout ve filtru před sestavou). Prodej Nová funkce Vyúčtování úroku z prodlení - možnost vystavení tzv. Penalizační faktury ve zvláštní řadě k více FV, které jsou zaplacené po termínu splatnosti, označené příznakem Penalizovat. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Při ukládání vloženého dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) je nově rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Export dokladů (FV, Prod) - doplněn filtr pro doklady. Import dokladů (FV, Prod) - v případě, že v importním souboru není vyplněn kód plnění DPH a konto, tak se tyto údaje automaticky dotahují z kódu prodeje, pokud jsou vyplněny. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu, který se využívá při pořízení nového dokladu kopií, kdy se řada kopíruje ze vzorového dokladu. V detailech dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list vydaný - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Nákup Při ukládání dokladu (FD, ZLD, OZ) rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu - využívá se při pořízení nového dokladu kopií. V detailech dokladů (FD, ZLD, OZ) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list došlý - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Zprovozněny parametry uživatele - tisk hned po pořízení (Ano/Ne/Dotaz) pro FD, ZLD a OZ. Banka Zaúčtování BV - nově vytvořeno dotahování kódu firmy z řádku bankovního výpisu do řádku účetního dokladu. ABO - formát Oberbank e-banking rozšířen o možnost importu souborů s příponou *.txt. Pokladna Pořízení nového pokladního dokladu - upraveno pořizování nových řádků - pomocí šipky dolů skočí kurzor na první sloupec nového řádku. Sklady Karta zboží - upraven vzhled, kde jednotlivé záložky jsou zobrazeny ve více řádcích. Nová tisková sestava Inventurní soupiska Inv/005 - obsahuje sloupce jako sestava Inv/001 bez sloupců SC/cj, Evid.stav CJ a Evid stav. Tisková sestava Kolik objednat - Na jak dlouho vydrží zásoby - do předfiltru doplněna možnost řazení dle dnů. Tisková sestava Regleta zboží - přepracováno - doplněn filtr pro skladové karty. Nová tisková sestava Sumář tržeb a pohybů zboží + ziskovost - nová varianta sestavy s vyčíslením ziskovosti a zisku v % v tabulkách dle kódů prodeje a dle středisek. Ziskovost se zjišťuje z dokladů z prodeje porovnáním skladové a prodejní ceny uložené v řádcích dokladů. Zakázky Browser zakázek - doplněn nový sloupec Číslo objednávky. Výrobní zakázky - do řádků doplněna položka Sériové číslo s možností výběru. Daně Katalogy - Sazby DPH - zavedeny nové sazby platné od snížená = 14%, základní = 20%. Typy plnění DPH rozšířeny o novou položku Země. Mzdy Karta zaměstnance - upraven vzhled - záložky jsou nyní ve více řádcích. Karta zaměstnance - záložka Výplata mzdy - doplněna nová možnost pro zadání typu platby = ostatní, pro způsob úhrady = hotově. V případě opakovaného spuštění funkce Příprava mezd ve Výpočtu mezd se následně provede odstranění řádků plateb v browseru Platby. Výpočet mezd - doplněna nová možnost třídění: středisko+příjmení a středisko+kód. Katalog zaměstnanců - v browseru doplněno třídění dle středisko+příjmení a středisko+kód. Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - tisková sestava Příloha k žádosti o... do předfiltru doplněna možnost ručního vyplnění rozhodného období od-do pro případy, kdy ještě neexistuje (u nově přijatých zaměstnanců). Katalog Státní svátky - aktualizováno pro roky 2012 až 2014, doplněna možnost třídění dle data (rok, měsíc, den). Katalogy Katalog firem - doplněna další volba do třídění Název + Obec. Katalog firem - záložka Doklady - Účetní deník - napojeno tlačítko tisku pro doklady ze všech účetních období. Parametry Povolené období - funkčnost rozšířena i na editované doklady. Ostatní Při spuštění programu se nově provádí kontrola verzí SlimOffice.exe, systémové a klientské databáze. V případě, že se verze liší, vyskočí informativní hláška (s možností pokračovat).

4 4 Metodika optimálního přechodu zpracování firemních dat na přelomu let 2011 a 2012 V nejbližší době budete řešit problematiku přechodu mezi účetními obdobími, toto je do značné míry řešeno programem automaticky. V případě, že odlišujete číselné řady jednotlivých let (což doporučujeme zejména u faktur vydaných a došlých, zálohových listů vydaných a došlých, pokladny, bankovních výpisů a jiných daňových dokladů), je vhodné provést vytvoření nových číselných řad dokladů. Pro rok 2012 by bylo vhodné řady nastavit tak, aby navazovaly na řady z roku 2011 (2012, 12 nebo B2). V oblasti BANKA - Katalogy - Řady bankovních výpisů si připravte pro každý Aktivní bankovní účet novou řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (např. řady B121, B212 nebo B1B2, B2B2 atd.). Aby se Vám nově zavedené řady nabízely automaticky při pořizování nových dokladů, je vhodné změnit si parametry určující nabízené řady dokladů a to pro všechny uživatele programu ve všech klientech! Oblast Parametry a servis Nastavení Uživatele. Pro správný meziroční přechod v ÚČETNICTVÍ je třeba si uvědomit, že na rozdíl od prvotních dokladů (faktury, prodejky, pokladní doklady, bankovní výpisy, ), které jsou uloženy v jednom souboru, je účetní evidence (deníky, účtový rozvrh a řady účetních dokladů) rozdělena do bloků účetních období Běžného, Budoucího a Archivních. Účetní data roku 2011 budou až do jeho účetního uzavření chápána jako období Běžné, data roku 2012 jako období Budoucí. Při účtování prvotních dokladů na začátku roku 2012 je třeba odlišit, do kterého účetního období daný doklad patří, a tedy do kterého má být zaúčtován. Tuto volbu provedeme nastavením příslušného účetního období (Účetnictví - Ostatní - Účetní období). Účtový rozvrh budoucího období program vytvoří automaticky (po Vašem schválení) při vytváření budoucího účetního období (2012), podle vzoru účtového rozvrhu roku Před zahájením účtování do roku 2012 je vhodné si předem vytvořit v číselníku řad účetních dokladů nové řady pro rok 2012 (neboli pro budoucí účetní období) ÚČETNICTVÍ - Katalogy - Řady účetních dokladů. Doporučené nastavení jste samozřejmě schopni provést sami, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín nastavení. Rádi Vám s nastavením SlimOffice pomůžeme. Nastavení jsme schopni (po zaslání písemné objednávky na adresu provádět i vzdáleně pomocí zabezpečeného připojení na váš počítač nebo přímo na server. DOPORUČENÝ HARMONOGRAM PRACÍ v programu SlimOffice Kdykoli do : Zazálohujte si běžným postupem všechna data. V programu SlimOffice se účetní období vytvoří ručně v oblasti Účetnictví Ostatní - Účetní období klávesou Insert (...účetní období nový záznam). Přepněte se do účetního období Budoucího. Vytvořený účtový rozvrh a číselník řad účetních dokladů si upravte a doplňte v souladu s Vaším účetním plánem pro rok Přidejte do číselníku řad nové řady pro rok Funkce pro práci s řadami dokladů naleznete v dané oblasti v menu Katalogy - Řady dokladů. Pro úplnost dodáváme, že novou řadu přidáte buď stiskem klávesy Ins/Insert nebo kopií již existujícího dokladu. Na začátku roku (nejlépe ráno): Nastavte si do parametrů všech uživatelů nově nabízené řady dokladů pro rok 2012 (Parametry a servis Nastavení uživatele Nabízené řady dokladů). Nezapomeňte toto nastavení provést pro všechny uživatele, tj. pro všechny z Vás, kteří se přihlašujete k programu pod svým jménem! Toto nastavení provede pro všechny uživatele programu uživatel, který má oprávnění Administrator. Doporučené, nikoli nutné, kdykoli v průběhu roku 2012: Po obdržení oznámení počátečního zůstatku pořiďte doklad bankovní výpis s číslem 0 (např. B121/0), směr= +, datum= , typ= kód, Popis= Poč.stav k , Částka BV=oznamovaný stav účtu. Změňte u každého Vašeho bankovního účtu řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (BANKA Katalogy Bankovní účty). Po odsouhlasení všech skladových pohybů v roce proveďte inventuru skladu, vč. zapracování výsledků inventury do evidence (SKLADY Uzávěrkové Inventura). Uzávěrkové operace 2011 Nabízíme Vám, tak jako každoročně, účast našeho pracovníka při generování Vašich uzávěrkových operací (uzávěrky skladů, pokladen, účetnictví) za rok 2011 a při otevření roku Tyto operace je samozřejmě náš program schopen provést automaticky, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín naší návštěvy u Vás. Něco o Microsoft Office 2010 Když mě na konci léta externí programátor naší firmy požádal o provedení školení nové verze Microsoft Office pro klienta ze státní správy, moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale milý kolega je milý kolega a navíc každá koruna je dobrá, tak jsem jako bývalý učitel oprášil své pedagogické schopnosti a kývl jsem na to. Již v průběhu náročné více než měsíční přípravy na toto školení jsem začal být novou verzí Office nadšen. Přiznám se, že dříve jsem používal hlavně verzi 2003 a nový Office 2010 jsem zpočátku přijímal vlažně. Už verze 2007 přinesla rozsáhlé změny, a tak jsem si říkal, jestli si tentokrát firma Microsoft jenom nechce tak trochu přivydělat. Ale opak je pravdou. Myslím si, že nový kancelářský balík Microsoft Office verze 2010 je rozhodně přínosem, a kdo z vás se nebojí novinek, určitě stojí za to si ho pořídit. Navíc kombinace tohoto kancelářského balíku s naším informačním systémem SlimOffice je podle mého názoru ideální volba pro firemní použití. Ovládání Office 2010 je velice snadné a intuitivní, už žádné hledání funkcí pomocí zastaralého hlavního menu. Tady je vše přehledně na pásu karet, příkazy jsou logicky seskupeny do karet a v rámci karty do jednotlivých skupin, navíc každý příkaz je opatřen názornou ikonou a i bez nápovědy je většinou hned jasné, co který příkaz udělá. Když chci třeba vložit do dokumentu obrázek, jednoduše kliknu na kartu Vložení, kde pod skupinou Ilustrace najdu příkaz pro vložení obrázku. Mnoho funkcí se dočkalo vylepšení a navíc je zde pár úplných novinek. Jako příklad uveďme Minigrafy v Excelu, které je snadné vložit přímo do buňky a velice názorně a rychle zobrazí průběh hodnot. Další novinkou jsou třeba obrázky SmartArt, které poskytují mocný nástroj pro vizualizaci informací. Pokud chcete například nějak jednoduše a srozumitelně pro ostatní zobrazit data v tabulce Excelu, použijete jeden z nabízených typů obrázků SmartArt a tento obrázek řekne hned srozumitelně a jasně, čeho se data v tabulce týkají nebo jaký je jejich výsledek. A třeba po vložení obrázku budete příjemně překvapeni, kolik nových možností pro úpravu obrázku Office nabízí. Najdete zde mnoho efektů a úprav známých ze specializovaných grafických editorů. A hlavně jakákoliv změna se zobrazí ještě předtím, než ji potvrdíte. Takže pokud třeba chci změnit styl odstavce podívám se, jak bude text po změně vypadat a pokud se mi to nezdá to pravé ořechové, jednoduše změnu stylu nepotvrdím, a text se mi vrátí do původního stavu. Při školení úředníků jsem se samozřejmě setkal i s určitou nedůvěrou v novou verzi Office, ale po skončení školení většina přihlížejících odešla s tím, že nové věci budou i jim užitečné. Mým předsevzetím před školením bylo alespoň polovinu z přihlížejících přesvědčit o užitečnosti nových změn. Výsledek předčil mé očekávání. Jsem rád, že většina lidí vnímá informační technologie jako užitečného pomocníka a ne jako něco zlého, co přinesla nová doba. Myslím, že vývojáři firmy Microsoft odvedli na nové verzi Office 2010 dobrou práci a většina uživatelů to ocení. Jsem rád, že i já jsem se mohl podílet malinkatým dílem na propagaci tohoto kvalitního produktu. A na závěr důležitá informace pro ty z vás, kteří by si chtěli nový kancelářský balík Microsoft Office 2010 vyzkoušet. K dispozici je ke stažení zkušební verze Microsoft Office Professional Stáhnout ji můžete přímo ze stránek Jedná se o 60denní zkušební verzi. Marek Weyda vývoj software SlimOffice

5 5 Ukázka nové funkcionlity Nová funkce Vyúčtování úroků z prodlení je umístěna v menu Prodej Faktury vydané Vyúčtování úroků z prodlení. Po potvrzení se nejprve zobrazí filtr pro zadání minimálního úroku z prodlení. V položce je možné ponechat částku 0 a v tomto případě se zobrazí veškeré faktury, u kterých je spočtený úrok z prodlení větší nebo roven této částce. Pokud není žádoucí zobrazovat faktury, kde by případný úrok byl menší, než jsou vynaložené náklady na vystavení penalizační faktury, je možné do této položky zadat právě uvedenou limitní částku. Po potvrzení se zobrazí browser veškerých plně zaplacených faktur vydaných, které mají zaškrtnutý příznak Penalizovat, nemají zaškrtnutý příznak Penalizovaná a částka úroku je nad zadanou hranicí (včetně). V browseru faktur je vidět mimo jiné také počet dnů zpoždění platby a vypočtený úrok z prodlení. Pro vystavení Vyúčtování úroku z prodlení je nutné nastavit v parametrech uživatele nabízenou řadu. Samotné vystavení Vyúčtování úroku z prodlení se provede tak, že se označí faktury vydané, ke kterým se má vyúčtování provést, a stiskne se tlačítko Vyúčtování. Označit je možné více faktur vydaných pro více odběratelů. V tomto případě se automaticky vytvoří tolik vyúčtování, kolik je odběratelů. Doklad o vyúčtování úroku z prodlení se uloží mezi faktury vydané do příslušné řady a obsahuje tolik řádků, kolik se vyúčtovalo faktu vydaných. V řádcích je automaticky doplněn nový kód prodeje &PENAL. Doklad o vyúčtování je označen příznakem Vyúčtování úroku z prodlení na záložce Dodací a platební podmínky. Doklady, u kterých se vyúčtovaly úroky z prodlení, jsou označeny příznakem Penalizováno. Pro tisk Vyúčtování úroku z prodlení je vytvořena zvláštní tisková sestava, která v řádcích vypisuje seznam penalizovaných faktur s uvedením zaplacené částky, data zaplacení, data splatnosti, data úhrady, zpoždění platby ve dnech, úrok p.a. a vypočtený úrok z prodlení. 6 Elektronické obchodování Je to fenomén dneška. I firmy staršího data založení, které donedávna preferovaly příjem objednávek faxem a jejich počítačový park pamatuje začátky internetu, jsou dnes trhem doslova nuceny minimálně doplnit své prodejní kanály i o ten elektronický. U mnohých obchodních firem je elektronické obchodování jedním z největších zdrojů zisků. I díky tomu, že e-shopům doba přeje, má firma, která se chystá do této oblasti, na výběr z nepřeberného množství variant a možností, jak začít. Častou chybou bývá výběr levného hostingu ve spojení s open-source (zdarma šířeným) řešením e-shopu. Pro vyzkoušení elektronického obchodování to jistě postačuje, ale velká spousta zkoušejících firem je znechuceno složitostí, pomalostí, případně dalšími negativy této varianty. S těmito špatnými zkušenostmi pak přistupuje k obchodování na internetu obecně. Přitom ani varianta zdarma šířeného řešení není úplně špatná. Musí však být v součinosti s kvalitním hostingem (umístěním stránek) a odbornou firmou, která e-shop upraví a případně doplní funkce, které daná společnost opravdu potřebuje a využije. Cena takového individuálního řešení je však nakonec častokrát vyšší než klasická komerční varianta e-shopu. I pokud firma využije komerčního řešení a investuje do něj nemalé peníze, může narazit na zásadní problém a tím je aktualizace dat v e-shopu. Průměrná obchodní firma má v katalogu minimálně několik set položek a aktualizace dat u takovém množství zboží je práce na plný úvazek pro jednoho zaměstnance. Možná to vypadá jako nevyhnutelné zlo, které je třeba podstoupit, když chce firma obchodovat na internetu, ale nemusí tomu tak být. Ideálním řešením je dopřát si plný komfort a řídit skladový a obchodní systém a e-shop z jednoho místa. Takové řešení musí nabídnout skladovou evidenci s návazností na e-shop (zobrazení množství kusů na skladě, rezervace zboží, náhled na budoucí stav skladu), snadno aktualizovatelná data o zboží (automatické aktualizace jednou za určité období), evidenci zákazníků (provázanost do katalogu odběratelů v obchodním systému), včetně řazení do skupin, i kompletní cenotvorbu (rozlišení B2C a B2B obchodních případů, akceptace individuálních slev vybraných odběratelů, příp. skupin odběratelů, množstevní či jiné definované slevy atp.). V neposlední řadě musí umět tzv. SEO optimalizaci (optimalizace nejen pro vyhledávače), což v češtině znamená přizpůsobení vzhledu a chování e-shopu pro snažší přístup vyhledávačů a internetových katalogů. To znamená v důsledku více zákazníků a více prodaného zboží. Tohle všechno a mnohem více nabízí modul E-Shop, který může být součástí systému SlimOffice a pro veškeré informace o zboží,

6 6 odběratelích atp. používá přímé komunikace s databází systému. Všechny informace tedy zadáváte na jednom místě a ty jsou ve stanovených intervalech automaticky aktualizovány i na e-shopu. Modul E-shop hlavně rozšiřuje kartu zboží o další záložku, obsahující obrázek zboží, informace o tom, zda se jedná o akční zboží, výprodej atp. a další parametry, nutné pro elektronický obchod. Na stejné záložce se aktualizují i kategorie a podkategorie e-shopu, včetně zařazení jednotlivých položek skladu. V systému SlimOffice lze také nastavit kompletní cenotvorbu jaké ceny se budou používat pro e-shop jako základní, úrovně a varianty slev, individuální slevy pro B2B zákazníky, VIP ceny a tak podobně. Důležitá je také zpětná vazba e-shopu do obchodního a účetního systému. V rozšířené verzi modulu E-shop jsou objednávky importovány automaticky do SlimOffice a vytvářeny zakázky s přímou návazností na sklad a obchod (výdejka, faktura). Komfort obsluhy zabezpečuje mimo jiné i shodu dat v e-shopu a na dokladech pro zákazníky. Podle zákona se totiž musí ceny v e-shopu shodovat s cenami na vydané faktuře. Pokud e-shop zobrazuje informaci o dostupnosti zboží, musí odpovídat skutečnosti, což je poměrně častý problém mnohých elektronických obchodů. Kontroly České obchodní inspekce v loňském roce ukázaly, že více než dvě třetiny českých e-shopů nedodržují zákonem dané povinnosti. Spolupráce e-shopu a skladového systému může výrazně pomoci při profesionální správě elektronického obchodu. Napište nebo zavolejte o reference či přímo o individuální nabídku řešení e-shopu. Kontakt na obchodní oddělení: telefon , 7 Zálohování dat má své místo i v osobním životě Zálohování jakýchkoliv citlivých nebo i obyčejných dat bývá značně podceňováno. Je to z toho důvodu, že o data nepřicházíte tak často. Je málo pravděpodobné, že v počítači přestane fungovat pevný disk nebo dokonce celý počítač vyhoří. Pokud ale tato situace nastane a o důležitá data přijdeme, začneme na zálohování pohlížet úplně jinak. Doporučuje se zálohovat soubory na vyměnitelná média. Nedoporučuje se zálohovat data do oddílu pro obnovení, ani na pevný disk, na němž je nainstalovaný systém Windows. Média použitá pro zálohování bychom měli ukládat na bezpečná místa, zabráníme tak případnému neoprávněnému přístupu k citlivým souborům. Případně bychom se měli zamyslet nad možností zálohovat data šifrovaně. Dokonce se i doporučuje používat ohnivzdorné uložiště na jiném místě, než je počítač. U zákazníků, kde běží SlimOffice na MS SQL 2008 jsme bez problému schopni zprovoznit v rámci databáze automatické zálohování. Komprimované soubory se pak každý den v noci zálohují na externí disky. Pokud běží SlimOffice na MS SQL 2008 Express, dodáváme zálohovací nástroj SlimBackup, který po instalaci a nastavení zvládne obdobné funkce. Zálohovat je možno i manuálně, a to z menu Parametry > Záloha dat > Vytvořit zálohu dat. Stačí vybrat cestu, kam bude záloha uložena, například na flash disk nebo externí USB disk. Po zaškrtnutí Záloha všech klientů se zálohují všechny data klientů včetně systémové databáze SlimOffice. Zálohovat systémovou databázi doporučuji jedenkrát týdně. Uživatelům chceme usnadnit práci, proto plánujeme přidat do SlimOffice novou funkčnost, kdy se po ukončení programu zobrazí dialogové okno s dotazem na provedení zálohy. Jako vývojáři informačního systému SlimOffice na zálohování pamatujeme a zálohujeme každou změnu ve zdrojovém kódu. Zálohu nepoužíváme jen k primárnímu účelu, ke kterému je určena, tedy k obnově dat v případě ztráty, ale i k jiným sekundárním účelům. Jeden z hlavních sekundárních účelů je obnova zdrojových dat k nějakému datu, případně vytažení změn nebo i části dat z konkrétní zálohy. Ptáte se: Je tato funkčnost možná i se zálohou SlimOffice databáze? Odpověď zní: Ano, je. Pokud budete provádět zálohy pravidelně každý den, jsme schopni například omylem smazaná data obnovit ze zálohy z předešlého dne. Zálohování má své místo i v osobním životě. Jako náruživý fotograf si zálohuji fotografie na pevný disk počítače, ale i na externí USB disk. Pokud by se něco stalo s počítačem, mám všechny fotky zálohované na 1TB USB disku. Zálohování provádím manuálně, pokud nahrávám fotky z foťáku do PC, nakopíruji je i na externí disk. Toto zálohování má i svoji výhodu. Externí disk nosím většinou u sebe, takže pokud jsem na návštěvě, mohu během pár chvil ukázat své oblíbené fotky. Stanislav Kaska vývoj software SlimOffice 8 Nabídka výpočetní techniky Technické oddělení společnosti SLIM, s.r.o. provádí kompetní dodávky a servis výpočetní techniky. Dále poskytuje návrhy, instalace a údržbu počítačových sítí. Smluvně je schopno zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu výpočetního systému vaší společnosti. V tomto vydání SLIM news je pro vás připravena nabídka počítačové sestavy a vynikajícího ručního skeneru. Obojí můzete objednávat u obchodního oddělení na adrese Nabídka je platná do PF 2012 Hodně zdraví, štěstí, pohody a splněných přání v novém roce přeje kolektiv firmy SLIM, s.r.o. Ing. Zdeněk Šebesta jednatel společnosti Stanislav Jelínek obchodní ředitel jménem kolektivu společnosti SLIM, s.r.o. SLIM, s. r. o., Čechova 59, České Budějovice, Obchodní oddělení: tel.,fax , ; Hot - line: tel.,fax ;

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od 1.4.2011. Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 1/2014 strana 1 výběr z novinek verze 1/2014 Novinky společné všem modulům Firebird 2.5 Verze 1/2014 je kompletně vyvíjena nad databázovým serverem Firebird

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. INTEGRO Informační Systém stručný přehled Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. OBECNĚ K INTEGRO IS INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS. Hlavní znaky programu:

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více