číslo 3 news Legislativní změny od Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 news Legislativní změny od 1. 1. 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 číslo 3 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Vážení čtenáři, dostalo se vám do rukou třetí, již (pod)zimní vydání časopisu slim news. Přelom listopadu a prosince nám zatím nepřináší moc potěšení. Lyžaři marně čekají na první sníh, ostatní si vydatně užívají inverze a politici nám připravili pěknou řádku legislativních změn. V následujících článcích vás seznámíme s většinou legislativních novinek pro rok 2012, jakou je třeba změna sazeb DPH a začátek platnosti režimu přenesení daňové povinnosti na montážní a stavební práce. Představíme vám také některé nové funkce programu SlimOffice. Kolegové z oddělení vývoje a z obchodního oddělení přiblíží elektronické obchodování pomocí SlimOffice, podělí se s vámi o zkušenosti s Office 2010 a připomenou vám, proč je dobré zálohovat. V době vydání tohoto časopisu již bude na našich stránkách ke stažení nová verze programu SlimOffice a detailní seznam změn a novinek v programu. Tato aktualizace je ZDARMA k dispozici všem SlimPartnerům. Rád bych touto cestou poděkoval všem uživatelům našich programů za důvěru a věřím, že nové verze budou vždy přínosem v podnikání a budou efektivním nástrojem k řízení firem. Do roku 2012 vám všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohodu při práci s našimi produkty. Stanislav Jelínek obchodní ředitel společnosti SLIM, s.r.o. Legislativní změny od DPH Tuzemský reverse charge na stavební a dokončovací práce Od je zaveden režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) na dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5 (šrot a odpad), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od se tento režim zavádí i na stavební a montážní práce ( 92e), které jsou specifikovány v Klasifikaci produkce CZ-CPA Tento režim se vztahuje pouze na případy, kdy jsou odběratel i dodavatel plátci DPH. Dodavatel vystaví doklad bez DPH, uvede sazbu DPH a sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Částka se uvede v přiznání k DPH na ř. 25. Odběratel dopočte DPH, které uvede v přiznání k DPH na řádku č. 43 nebo 44 (vstup) a současně na řádku č. 10 nebo 11 (výstup). Dále sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se podává pouze elektronicky a v termínu shodném s termínem podání přiznání k DPH. Je to z toho důvodu, že částky uvedené v přiznání k DPH musí souhlasit na částky ve Výpisu z evidence pro daňové účely. Režim přenesení daňové povinnosti se nedotýká případů, kdy plátce DPH vystavuje doklad neplátci DPH. Toto plnění musí být zdaněno příslušnou sazbou daně. Výpis z evidence pro daňové účely Pro stavební a montážní práce se zavádí nový kód předmětu plnění 4. U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 (šrot a odpad) dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód číslo 5. Více informací na stánkách: ht tp: // w w w.mfc r.cz /c ps/rde/ xbcr/mfc r/ K lasifikac e_cz- CPA_41_-_43.pdf Řešení ve SlimOffice: Režim přenesení daňové povinnosti je obecně naprogramován. Nově bude vytvořena podmínka pro případy vykazování stavebních a montážních prací, kde se nebude (pro kód 5) napočítávat rozsah plnění (množství). Dále bude upraven soubor v XML (změna struktury). Uživatelé si sami změní v typech plnění DPH vyplněné kódy předmětu plnění pro případy dodání šrotu a odpadu z dosavadního označení na číslo 5. Pro případy dodání stavebních a montážních prací si uživatelé sami zavedou nový typ plnění s kódem 4. Termín programových úprav do Zvýšení snížené sazby z 10% na 14% Od se zvyšuje snížená sazba z 10% na 14%. Tato změna bude mít dopad do zálohových plateb a jejich vyúčtování. Bude-li záloha zaplacena do , tak se zdaní sazbou 10% a případné vyúčtování této zálohy po bude také s 10%. Vyúčtování záloh, zaplacených po a případný doplatek bude podléhat 14% sazbě. V takovém dokladu tím pádem budou 2 sazby DPH (10% a 14%). Pokud se výše uvedený případ bude po dotýkat režimu přenesení daňové povinnosti (např. stavební a dokončovací práce), tak zálohové platby po a doplatek musí být v případě dodání plátci DPH v režimu reverse charge. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Daně Katalogy Sazby DPH. Nové sazby nastaví aktualizace programu vydaná ve 12/2011. Kódy plnění nebude potřeba upravovat, neboť se bude dle data plnění DPH dotahovat aktuálně platná sazba DPH. Uživatelé si v kódech plnění DPH upraví buď označení sazby v popisu, nebo jinak upraví či pořídí nové kódy. MZDY Daň z příjmů Slevy na dani Sleva na poplatníka vrací se na úroveň roku 2010, na výši Kč ročně (tj. již se neodvádí povodňová stokoruna ), měsíčně tato částka činí Kč. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč, tj. z Kč na Kč/rok (měsíčně Kč). Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z Kč na Kč/rok (měsíčně z částky Kč na Kč).

2 2 Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Sociální a zdravotní pojištění Dohoda o provedení práce nad Kč bude podléhat platbě sociálního a zdravotního pojištění. Řešení ve SlimOffice: Budou rozšířeny parametry výpočtu o hranici pro DPP, nad jejíž hodnotu se bude platit SP a ZP a tento parametr bude napojen do výpočtu mzdy. Termín do E-podání na OSSZ k končí Portál veřejné správy (PVS) a nahrazuje se Veřejným rozhraním pro e-podání (VREP). V praxi to znamená, že všichni, kdo dosud používali software Portlink, tak jej budou muset nahradit novým programem PARTNER- LINK. Pro přesměrování této služby není potřeba provádět žádnou registraci či navštěvovat OSSZ. Stačí pouze nastavení nových adres v novém programu PARTNERLINK. Více info na: Řešení ve SlimOffice: Struktury XML souborů se nemění. Vše ostatní obstará nový programu PARTNERLINK. ELDP mezi vyloučené dny nově patří kalendářní dny neplaceného pracovního volna, poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu. Řešení ve SlimOffice: Pro ELDP od bude upraveno načítání vyloučených dob o neplacené volno. Termín do Maximální vyměřovací základ (roční) pro placení pojistného se snižuje z částky Kč na Kč. Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu) se zvyšuje z částky Kč na Kč. Redukční hranice pro výpočty náhrady ztráty na výdělku se zvyšují hranice 90% 144,38 Kč 146,65 Kč 2. hranice 60% 216,48 Kč 219,98 Kč 3. hranice 30% 432,95 Kč 439,95 Kč Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Zákoník práce Dohoda o provedení práce zvyšuje se limit ze 150 hod./rok na 300 hod./rok. Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy Ostatní Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012. Od bude povinností zaměstnavatele vydat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) s tím, že dle v 313 odst. 1) zákoníku práce se v něm nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem. Toto se bude nově uvádět pouze v odděleném potvrzení, vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle 313 odst. 2). Řešení ve SlimOffice: Bude upravena tisková sestava MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, kde bude věta odstraněna. V odděleném potvrzení, tedy v sestavě MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání (podrobné) již tato věta existuje. Termín do ÚČETNICTVÍ Normalizované výkazy (pro podnikatele) provedeny změny názvů položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změněné výkazy je potřeba použít pro účetní závěrku roku 2011! Řešení ve SlimOffice: Budou vytvořeny nové výkazy pro rok 2011, tzn. budou upraveny programové formuláře a tiskové sestavy (platné od roku 2011). Termín do MAJETEK V účetnictví státu, tj. např. v příspěvkových organizacích, bude zavedena nová kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin (vychází z Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC ). K je potřeba v účetních jednotkách provést změnu metody. Řešení ve SlimOffice: Bude zaveden nový katalog Kategorizace majetku (pouze pro příspěvkové organizace). Na kartu majetku bude umístěna položka pro vyplnění. Zařazení pro účetní odpisování si uživatel provede sám vlastní definicí typu účetního odpisu. Termín do Poznámka: Výše popsané legislativní změny jsou pouze ty, které se přímo dotýkají nutnosti úpravy či nastavení v programu SlimOffice. Veškeré další změny, které jsou od v platnosti, se již dotýkají metodiky zpracování, a není pro ně nutná programová změna. Andrea Marešová analytik společnosti SLIM, s.r.o.

3 3 Novinky a změny v programu SlimOffice 4.2 ( ) Účetnictví Upravena tisková sestava Sumární výsledovka po akcích Vysl/005 - doplněna možnost seskupení po střediscích (nutno zaškrtnout ve filtru před sestavou). Prodej Nová funkce Vyúčtování úroku z prodlení - možnost vystavení tzv. Penalizační faktury ve zvláštní řadě k více FV, které jsou zaplacené po termínu splatnosti, označené příznakem Penalizovat. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Při ukládání vloženého dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) je nově rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Export dokladů (FV, Prod) - doplněn filtr pro doklady. Import dokladů (FV, Prod) - v případě, že v importním souboru není vyplněn kód plnění DPH a konto, tak se tyto údaje automaticky dotahují z kódu prodeje, pokud jsou vyplněny. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu, který se využívá při pořízení nového dokladu kopií, kdy se řada kopíruje ze vzorového dokladu. V detailech dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list vydaný - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Nákup Při ukládání dokladu (FD, ZLD, OZ) rozšířena kontrola DPH o případy, kdy je správně vyčíslený základ a DPH zadané v jiné sazbě, než má správně být. Řady dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - nově je možné pro příslušnou řadu dokladu nastavit variantu tiskové sestavy (jedné či více) pro tisk hned po pořízení s možností nastavení náhledu této sestavy na obrazovku, tisku na jinou než výchozí tiskárnu a počtu kopií. Nový parametr uživatele Kopírovat řadu - využívá se při pořízení nového dokladu kopií. V detailech dokladů (FD, ZLD, OZ) v záložce Dodací a platební podmínky doplněn nový příznak Vyřadit z pohledávek/závazků. Doplněno do filtrů pro browsery dokladů a do tiskových sestav: Kniha dokladů a Nezaplacené a přeplacené doklady. Zálohový list došlý - po vyplnění data přijetí platby se nově toto datum automaticky kopíruje do data zdanitelného plnění. Zprovozněny parametry uživatele - tisk hned po pořízení (Ano/Ne/Dotaz) pro FD, ZLD a OZ. Banka Zaúčtování BV - nově vytvořeno dotahování kódu firmy z řádku bankovního výpisu do řádku účetního dokladu. ABO - formát Oberbank e-banking rozšířen o možnost importu souborů s příponou *.txt. Pokladna Pořízení nového pokladního dokladu - upraveno pořizování nových řádků - pomocí šipky dolů skočí kurzor na první sloupec nového řádku. Sklady Karta zboží - upraven vzhled, kde jednotlivé záložky jsou zobrazeny ve více řádcích. Nová tisková sestava Inventurní soupiska Inv/005 - obsahuje sloupce jako sestava Inv/001 bez sloupců SC/cj, Evid.stav CJ a Evid stav. Tisková sestava Kolik objednat - Na jak dlouho vydrží zásoby - do předfiltru doplněna možnost řazení dle dnů. Tisková sestava Regleta zboží - přepracováno - doplněn filtr pro skladové karty. Nová tisková sestava Sumář tržeb a pohybů zboží + ziskovost - nová varianta sestavy s vyčíslením ziskovosti a zisku v % v tabulkách dle kódů prodeje a dle středisek. Ziskovost se zjišťuje z dokladů z prodeje porovnáním skladové a prodejní ceny uložené v řádcích dokladů. Zakázky Browser zakázek - doplněn nový sloupec Číslo objednávky. Výrobní zakázky - do řádků doplněna položka Sériové číslo s možností výběru. Daně Katalogy - Sazby DPH - zavedeny nové sazby platné od snížená = 14%, základní = 20%. Typy plnění DPH rozšířeny o novou položku Země. Mzdy Karta zaměstnance - upraven vzhled - záložky jsou nyní ve více řádcích. Karta zaměstnance - záložka Výplata mzdy - doplněna nová možnost pro zadání typu platby = ostatní, pro způsob úhrady = hotově. V případě opakovaného spuštění funkce Příprava mezd ve Výpočtu mezd se následně provede odstranění řádků plateb v browseru Platby. Výpočet mezd - doplněna nová možnost třídění: středisko+příjmení a středisko+kód. Katalog zaměstnanců - v browseru doplněno třídění dle středisko+příjmení a středisko+kód. Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - tisková sestava Příloha k žádosti o... do předfiltru doplněna možnost ručního vyplnění rozhodného období od-do pro případy, kdy ještě neexistuje (u nově přijatých zaměstnanců). Katalog Státní svátky - aktualizováno pro roky 2012 až 2014, doplněna možnost třídění dle data (rok, měsíc, den). Katalogy Katalog firem - doplněna další volba do třídění Název + Obec. Katalog firem - záložka Doklady - Účetní deník - napojeno tlačítko tisku pro doklady ze všech účetních období. Parametry Povolené období - funkčnost rozšířena i na editované doklady. Ostatní Při spuštění programu se nově provádí kontrola verzí SlimOffice.exe, systémové a klientské databáze. V případě, že se verze liší, vyskočí informativní hláška (s možností pokračovat).

4 4 Metodika optimálního přechodu zpracování firemních dat na přelomu let 2011 a 2012 V nejbližší době budete řešit problematiku přechodu mezi účetními obdobími, toto je do značné míry řešeno programem automaticky. V případě, že odlišujete číselné řady jednotlivých let (což doporučujeme zejména u faktur vydaných a došlých, zálohových listů vydaných a došlých, pokladny, bankovních výpisů a jiných daňových dokladů), je vhodné provést vytvoření nových číselných řad dokladů. Pro rok 2012 by bylo vhodné řady nastavit tak, aby navazovaly na řady z roku 2011 (2012, 12 nebo B2). V oblasti BANKA - Katalogy - Řady bankovních výpisů si připravte pro každý Aktivní bankovní účet novou řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (např. řady B121, B212 nebo B1B2, B2B2 atd.). Aby se Vám nově zavedené řady nabízely automaticky při pořizování nových dokladů, je vhodné změnit si parametry určující nabízené řady dokladů a to pro všechny uživatele programu ve všech klientech! Oblast Parametry a servis Nastavení Uživatele. Pro správný meziroční přechod v ÚČETNICTVÍ je třeba si uvědomit, že na rozdíl od prvotních dokladů (faktury, prodejky, pokladní doklady, bankovní výpisy, ), které jsou uloženy v jednom souboru, je účetní evidence (deníky, účtový rozvrh a řady účetních dokladů) rozdělena do bloků účetních období Běžného, Budoucího a Archivních. Účetní data roku 2011 budou až do jeho účetního uzavření chápána jako období Běžné, data roku 2012 jako období Budoucí. Při účtování prvotních dokladů na začátku roku 2012 je třeba odlišit, do kterého účetního období daný doklad patří, a tedy do kterého má být zaúčtován. Tuto volbu provedeme nastavením příslušného účetního období (Účetnictví - Ostatní - Účetní období). Účtový rozvrh budoucího období program vytvoří automaticky (po Vašem schválení) při vytváření budoucího účetního období (2012), podle vzoru účtového rozvrhu roku Před zahájením účtování do roku 2012 je vhodné si předem vytvořit v číselníku řad účetních dokladů nové řady pro rok 2012 (neboli pro budoucí účetní období) ÚČETNICTVÍ - Katalogy - Řady účetních dokladů. Doporučené nastavení jste samozřejmě schopni provést sami, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín nastavení. Rádi Vám s nastavením SlimOffice pomůžeme. Nastavení jsme schopni (po zaslání písemné objednávky na adresu provádět i vzdáleně pomocí zabezpečeného připojení na váš počítač nebo přímo na server. DOPORUČENÝ HARMONOGRAM PRACÍ v programu SlimOffice Kdykoli do : Zazálohujte si běžným postupem všechna data. V programu SlimOffice se účetní období vytvoří ručně v oblasti Účetnictví Ostatní - Účetní období klávesou Insert (...účetní období nový záznam). Přepněte se do účetního období Budoucího. Vytvořený účtový rozvrh a číselník řad účetních dokladů si upravte a doplňte v souladu s Vaším účetním plánem pro rok Přidejte do číselníku řad nové řady pro rok Funkce pro práci s řadami dokladů naleznete v dané oblasti v menu Katalogy - Řady dokladů. Pro úplnost dodáváme, že novou řadu přidáte buď stiskem klávesy Ins/Insert nebo kopií již existujícího dokladu. Na začátku roku (nejlépe ráno): Nastavte si do parametrů všech uživatelů nově nabízené řady dokladů pro rok 2012 (Parametry a servis Nastavení uživatele Nabízené řady dokladů). Nezapomeňte toto nastavení provést pro všechny uživatele, tj. pro všechny z Vás, kteří se přihlašujete k programu pod svým jménem! Toto nastavení provede pro všechny uživatele programu uživatel, který má oprávnění Administrator. Doporučené, nikoli nutné, kdykoli v průběhu roku 2012: Po obdržení oznámení počátečního zůstatku pořiďte doklad bankovní výpis s číslem 0 (např. B121/0), směr= +, datum= , typ= kód, Popis= Poč.stav k , Částka BV=oznamovaný stav účtu. Změňte u každého Vašeho bankovního účtu řadu bankovních výpisů pro rok 2012 (BANKA Katalogy Bankovní účty). Po odsouhlasení všech skladových pohybů v roce proveďte inventuru skladu, vč. zapracování výsledků inventury do evidence (SKLADY Uzávěrkové Inventura). Uzávěrkové operace 2011 Nabízíme Vám, tak jako každoročně, účast našeho pracovníka při generování Vašich uzávěrkových operací (uzávěrky skladů, pokladen, účetnictví) za rok 2011 a při otevření roku Tyto operace je samozřejmě náš program schopen provést automaticky, nicméně chcete-li mít pocit jistoty, spojte se včas s naší firmou a domluvte si konkrétní termín naší návštěvy u Vás. Něco o Microsoft Office 2010 Když mě na konci léta externí programátor naší firmy požádal o provedení školení nové verze Microsoft Office pro klienta ze státní správy, moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale milý kolega je milý kolega a navíc každá koruna je dobrá, tak jsem jako bývalý učitel oprášil své pedagogické schopnosti a kývl jsem na to. Již v průběhu náročné více než měsíční přípravy na toto školení jsem začal být novou verzí Office nadšen. Přiznám se, že dříve jsem používal hlavně verzi 2003 a nový Office 2010 jsem zpočátku přijímal vlažně. Už verze 2007 přinesla rozsáhlé změny, a tak jsem si říkal, jestli si tentokrát firma Microsoft jenom nechce tak trochu přivydělat. Ale opak je pravdou. Myslím si, že nový kancelářský balík Microsoft Office verze 2010 je rozhodně přínosem, a kdo z vás se nebojí novinek, určitě stojí za to si ho pořídit. Navíc kombinace tohoto kancelářského balíku s naším informačním systémem SlimOffice je podle mého názoru ideální volba pro firemní použití. Ovládání Office 2010 je velice snadné a intuitivní, už žádné hledání funkcí pomocí zastaralého hlavního menu. Tady je vše přehledně na pásu karet, příkazy jsou logicky seskupeny do karet a v rámci karty do jednotlivých skupin, navíc každý příkaz je opatřen názornou ikonou a i bez nápovědy je většinou hned jasné, co který příkaz udělá. Když chci třeba vložit do dokumentu obrázek, jednoduše kliknu na kartu Vložení, kde pod skupinou Ilustrace najdu příkaz pro vložení obrázku. Mnoho funkcí se dočkalo vylepšení a navíc je zde pár úplných novinek. Jako příklad uveďme Minigrafy v Excelu, které je snadné vložit přímo do buňky a velice názorně a rychle zobrazí průběh hodnot. Další novinkou jsou třeba obrázky SmartArt, které poskytují mocný nástroj pro vizualizaci informací. Pokud chcete například nějak jednoduše a srozumitelně pro ostatní zobrazit data v tabulce Excelu, použijete jeden z nabízených typů obrázků SmartArt a tento obrázek řekne hned srozumitelně a jasně, čeho se data v tabulce týkají nebo jaký je jejich výsledek. A třeba po vložení obrázku budete příjemně překvapeni, kolik nových možností pro úpravu obrázku Office nabízí. Najdete zde mnoho efektů a úprav známých ze specializovaných grafických editorů. A hlavně jakákoliv změna se zobrazí ještě předtím, než ji potvrdíte. Takže pokud třeba chci změnit styl odstavce podívám se, jak bude text po změně vypadat a pokud se mi to nezdá to pravé ořechové, jednoduše změnu stylu nepotvrdím, a text se mi vrátí do původního stavu. Při školení úředníků jsem se samozřejmě setkal i s určitou nedůvěrou v novou verzi Office, ale po skončení školení většina přihlížejících odešla s tím, že nové věci budou i jim užitečné. Mým předsevzetím před školením bylo alespoň polovinu z přihlížejících přesvědčit o užitečnosti nových změn. Výsledek předčil mé očekávání. Jsem rád, že většina lidí vnímá informační technologie jako užitečného pomocníka a ne jako něco zlého, co přinesla nová doba. Myslím, že vývojáři firmy Microsoft odvedli na nové verzi Office 2010 dobrou práci a většina uživatelů to ocení. Jsem rád, že i já jsem se mohl podílet malinkatým dílem na propagaci tohoto kvalitního produktu. A na závěr důležitá informace pro ty z vás, kteří by si chtěli nový kancelářský balík Microsoft Office 2010 vyzkoušet. K dispozici je ke stažení zkušební verze Microsoft Office Professional Stáhnout ji můžete přímo ze stránek Jedná se o 60denní zkušební verzi. Marek Weyda vývoj software SlimOffice

5 5 Ukázka nové funkcionlity Nová funkce Vyúčtování úroků z prodlení je umístěna v menu Prodej Faktury vydané Vyúčtování úroků z prodlení. Po potvrzení se nejprve zobrazí filtr pro zadání minimálního úroku z prodlení. V položce je možné ponechat částku 0 a v tomto případě se zobrazí veškeré faktury, u kterých je spočtený úrok z prodlení větší nebo roven této částce. Pokud není žádoucí zobrazovat faktury, kde by případný úrok byl menší, než jsou vynaložené náklady na vystavení penalizační faktury, je možné do této položky zadat právě uvedenou limitní částku. Po potvrzení se zobrazí browser veškerých plně zaplacených faktur vydaných, které mají zaškrtnutý příznak Penalizovat, nemají zaškrtnutý příznak Penalizovaná a částka úroku je nad zadanou hranicí (včetně). V browseru faktur je vidět mimo jiné také počet dnů zpoždění platby a vypočtený úrok z prodlení. Pro vystavení Vyúčtování úroku z prodlení je nutné nastavit v parametrech uživatele nabízenou řadu. Samotné vystavení Vyúčtování úroku z prodlení se provede tak, že se označí faktury vydané, ke kterým se má vyúčtování provést, a stiskne se tlačítko Vyúčtování. Označit je možné více faktur vydaných pro více odběratelů. V tomto případě se automaticky vytvoří tolik vyúčtování, kolik je odběratelů. Doklad o vyúčtování úroku z prodlení se uloží mezi faktury vydané do příslušné řady a obsahuje tolik řádků, kolik se vyúčtovalo faktu vydaných. V řádcích je automaticky doplněn nový kód prodeje &PENAL. Doklad o vyúčtování je označen příznakem Vyúčtování úroku z prodlení na záložce Dodací a platební podmínky. Doklady, u kterých se vyúčtovaly úroky z prodlení, jsou označeny příznakem Penalizováno. Pro tisk Vyúčtování úroku z prodlení je vytvořena zvláštní tisková sestava, která v řádcích vypisuje seznam penalizovaných faktur s uvedením zaplacené částky, data zaplacení, data splatnosti, data úhrady, zpoždění platby ve dnech, úrok p.a. a vypočtený úrok z prodlení. 6 Elektronické obchodování Je to fenomén dneška. I firmy staršího data založení, které donedávna preferovaly příjem objednávek faxem a jejich počítačový park pamatuje začátky internetu, jsou dnes trhem doslova nuceny minimálně doplnit své prodejní kanály i o ten elektronický. U mnohých obchodních firem je elektronické obchodování jedním z největších zdrojů zisků. I díky tomu, že e-shopům doba přeje, má firma, která se chystá do této oblasti, na výběr z nepřeberného množství variant a možností, jak začít. Častou chybou bývá výběr levného hostingu ve spojení s open-source (zdarma šířeným) řešením e-shopu. Pro vyzkoušení elektronického obchodování to jistě postačuje, ale velká spousta zkoušejících firem je znechuceno složitostí, pomalostí, případně dalšími negativy této varianty. S těmito špatnými zkušenostmi pak přistupuje k obchodování na internetu obecně. Přitom ani varianta zdarma šířeného řešení není úplně špatná. Musí však být v součinosti s kvalitním hostingem (umístěním stránek) a odbornou firmou, která e-shop upraví a případně doplní funkce, které daná společnost opravdu potřebuje a využije. Cena takového individuálního řešení je však nakonec častokrát vyšší než klasická komerční varianta e-shopu. I pokud firma využije komerčního řešení a investuje do něj nemalé peníze, může narazit na zásadní problém a tím je aktualizace dat v e-shopu. Průměrná obchodní firma má v katalogu minimálně několik set položek a aktualizace dat u takovém množství zboží je práce na plný úvazek pro jednoho zaměstnance. Možná to vypadá jako nevyhnutelné zlo, které je třeba podstoupit, když chce firma obchodovat na internetu, ale nemusí tomu tak být. Ideálním řešením je dopřát si plný komfort a řídit skladový a obchodní systém a e-shop z jednoho místa. Takové řešení musí nabídnout skladovou evidenci s návazností na e-shop (zobrazení množství kusů na skladě, rezervace zboží, náhled na budoucí stav skladu), snadno aktualizovatelná data o zboží (automatické aktualizace jednou za určité období), evidenci zákazníků (provázanost do katalogu odběratelů v obchodním systému), včetně řazení do skupin, i kompletní cenotvorbu (rozlišení B2C a B2B obchodních případů, akceptace individuálních slev vybraných odběratelů, příp. skupin odběratelů, množstevní či jiné definované slevy atp.). V neposlední řadě musí umět tzv. SEO optimalizaci (optimalizace nejen pro vyhledávače), což v češtině znamená přizpůsobení vzhledu a chování e-shopu pro snažší přístup vyhledávačů a internetových katalogů. To znamená v důsledku více zákazníků a více prodaného zboží. Tohle všechno a mnohem více nabízí modul E-Shop, který může být součástí systému SlimOffice a pro veškeré informace o zboží,

6 6 odběratelích atp. používá přímé komunikace s databází systému. Všechny informace tedy zadáváte na jednom místě a ty jsou ve stanovených intervalech automaticky aktualizovány i na e-shopu. Modul E-shop hlavně rozšiřuje kartu zboží o další záložku, obsahující obrázek zboží, informace o tom, zda se jedná o akční zboží, výprodej atp. a další parametry, nutné pro elektronický obchod. Na stejné záložce se aktualizují i kategorie a podkategorie e-shopu, včetně zařazení jednotlivých položek skladu. V systému SlimOffice lze také nastavit kompletní cenotvorbu jaké ceny se budou používat pro e-shop jako základní, úrovně a varianty slev, individuální slevy pro B2B zákazníky, VIP ceny a tak podobně. Důležitá je také zpětná vazba e-shopu do obchodního a účetního systému. V rozšířené verzi modulu E-shop jsou objednávky importovány automaticky do SlimOffice a vytvářeny zakázky s přímou návazností na sklad a obchod (výdejka, faktura). Komfort obsluhy zabezpečuje mimo jiné i shodu dat v e-shopu a na dokladech pro zákazníky. Podle zákona se totiž musí ceny v e-shopu shodovat s cenami na vydané faktuře. Pokud e-shop zobrazuje informaci o dostupnosti zboží, musí odpovídat skutečnosti, což je poměrně častý problém mnohých elektronických obchodů. Kontroly České obchodní inspekce v loňském roce ukázaly, že více než dvě třetiny českých e-shopů nedodržují zákonem dané povinnosti. Spolupráce e-shopu a skladového systému může výrazně pomoci při profesionální správě elektronického obchodu. Napište nebo zavolejte o reference či přímo o individuální nabídku řešení e-shopu. Kontakt na obchodní oddělení: telefon , 7 Zálohování dat má své místo i v osobním životě Zálohování jakýchkoliv citlivých nebo i obyčejných dat bývá značně podceňováno. Je to z toho důvodu, že o data nepřicházíte tak často. Je málo pravděpodobné, že v počítači přestane fungovat pevný disk nebo dokonce celý počítač vyhoří. Pokud ale tato situace nastane a o důležitá data přijdeme, začneme na zálohování pohlížet úplně jinak. Doporučuje se zálohovat soubory na vyměnitelná média. Nedoporučuje se zálohovat data do oddílu pro obnovení, ani na pevný disk, na němž je nainstalovaný systém Windows. Média použitá pro zálohování bychom měli ukládat na bezpečná místa, zabráníme tak případnému neoprávněnému přístupu k citlivým souborům. Případně bychom se měli zamyslet nad možností zálohovat data šifrovaně. Dokonce se i doporučuje používat ohnivzdorné uložiště na jiném místě, než je počítač. U zákazníků, kde běží SlimOffice na MS SQL 2008 jsme bez problému schopni zprovoznit v rámci databáze automatické zálohování. Komprimované soubory se pak každý den v noci zálohují na externí disky. Pokud běží SlimOffice na MS SQL 2008 Express, dodáváme zálohovací nástroj SlimBackup, který po instalaci a nastavení zvládne obdobné funkce. Zálohovat je možno i manuálně, a to z menu Parametry > Záloha dat > Vytvořit zálohu dat. Stačí vybrat cestu, kam bude záloha uložena, například na flash disk nebo externí USB disk. Po zaškrtnutí Záloha všech klientů se zálohují všechny data klientů včetně systémové databáze SlimOffice. Zálohovat systémovou databázi doporučuji jedenkrát týdně. Uživatelům chceme usnadnit práci, proto plánujeme přidat do SlimOffice novou funkčnost, kdy se po ukončení programu zobrazí dialogové okno s dotazem na provedení zálohy. Jako vývojáři informačního systému SlimOffice na zálohování pamatujeme a zálohujeme každou změnu ve zdrojovém kódu. Zálohu nepoužíváme jen k primárnímu účelu, ke kterému je určena, tedy k obnově dat v případě ztráty, ale i k jiným sekundárním účelům. Jeden z hlavních sekundárních účelů je obnova zdrojových dat k nějakému datu, případně vytažení změn nebo i části dat z konkrétní zálohy. Ptáte se: Je tato funkčnost možná i se zálohou SlimOffice databáze? Odpověď zní: Ano, je. Pokud budete provádět zálohy pravidelně každý den, jsme schopni například omylem smazaná data obnovit ze zálohy z předešlého dne. Zálohování má své místo i v osobním životě. Jako náruživý fotograf si zálohuji fotografie na pevný disk počítače, ale i na externí USB disk. Pokud by se něco stalo s počítačem, mám všechny fotky zálohované na 1TB USB disku. Zálohování provádím manuálně, pokud nahrávám fotky z foťáku do PC, nakopíruji je i na externí disk. Toto zálohování má i svoji výhodu. Externí disk nosím většinou u sebe, takže pokud jsem na návštěvě, mohu během pár chvil ukázat své oblíbené fotky. Stanislav Kaska vývoj software SlimOffice 8 Nabídka výpočetní techniky Technické oddělení společnosti SLIM, s.r.o. provádí kompetní dodávky a servis výpočetní techniky. Dále poskytuje návrhy, instalace a údržbu počítačových sítí. Smluvně je schopno zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu výpočetního systému vaší společnosti. V tomto vydání SLIM news je pro vás připravena nabídka počítačové sestavy a vynikajícího ručního skeneru. Obojí můzete objednávat u obchodního oddělení na adrese Nabídka je platná do PF 2012 Hodně zdraví, štěstí, pohody a splněných přání v novém roce přeje kolektiv firmy SLIM, s.r.o. Ing. Zdeněk Šebesta jednatel společnosti Stanislav Jelínek obchodní ředitel jménem kolektivu společnosti SLIM, s.r.o. SLIM, s. r. o., Čechova 59, České Budějovice, Obchodní oddělení: tel.,fax , ; Hot - line: tel.,fax ;

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Metodický pokyn verze 2011/43 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz æææææææææææææææææææææææææææææææ,

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

INFORMACE. Přenesená daňová povinnost od 2011-04-01

INFORMACE. Přenesená daňová povinnost od 2011-04-01 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Přenesená daňová povinnost od 2011-04-01 Zpracoval: Ing. Václav Říha Datum vydání: Datum aktualizace: 2011-06-06

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku program MAJETEK 3.025 od firmy DATAX 2.7.2012 Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku Program implementuje ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od 1.4.2011. Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více