CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY"

Transkript

1 doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení

2 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY Koncentrace látek v roztocích Chemické rovnice Plyny SILNÉ KYSELINY A ZÁSADY - NEUTRALIZACE Hodnota ph silných kyselin a zásad Neutralizace silných kyselin silnými zásadami a silných hydroxidů silnými kyselinami SLABÉ KYSELINY A ZÁSADY - FORMY OXIDU UHLIČITÉHO - ODKYSELOVÁNÍ AERACÍ A ALKALIZACÍ ph slabých kyselin a zásad Neutralizační křivka kyseliny uhličité Odkyselování vody aerací Odkyselování vody chemickým způsobem (alkalizací) VÁPENATO-UHLIČITANOVÁ ROVNOVÁHA, ODKYSELOVÁNÍ VODY VÁPENCEM A DOLOMITEM Vápenato-uhličitanová rovnováha Stanovení agresivity vody Heyerovou zkouškou a z Langelierova indexu Odkyselení vody vápencem a dolomitem ODŽELEZOVÁNÍ VODY Železo ve vodách Odželezování vzdušněním Odželezování vody alkalizováním ODMANGANOVÁNÍ VODY Mangan ve vodách Odmanganování v koloně Odmanganování dávkou KMnO STANOVENÍ KONCENTRACE ORGANICKÝCH LÁTEK VE VODÁCH Teoretická spotřeba kyslíku Chemická spotřeba kyslíku CHSK Mn KOAGULACE ŽELEZITOU SOLÍ Koagulace železitými solemi - teorie a praxe Koagulační zkouška ZMĚKČOVÁNÍ VODY CHEMICKÝM ZPŮSOBEM

3 9.1. Tvrdost vody a její vyjadřování Princip chemického způsobu změkčování Srážení Ca 2+ a Mg 2+ alkalizováním roztoku a přídavkem Na 2 CO ZMĚKČOVÁNÍ VODY NA KATEXECH OXYGENACE VODY Přestup kyslíku do vody Oxygenační kapacita Stanovení oxygenační kapacity ANALYTICKÉ POSTUPY Titrační metody Stanovení KNK 4, Stanovení ZNK 8, Stanovení Ca a Mg ve vodách Stanovení CHSK Mn Elektrochemické metody Měření hodnoty ph Stanovení rozpuštěného kyslíku membránovou elektrodou Spektrofotometrické metody Stanovení železa ve vodách Stanovení koncentrace Mn ve vodách Měření zákalu

4 ÚVOD Předložené skriptum Chemie a technologie vody - laboratorní cvičení je souborem návodů do cvičení pro 3. ročník studia na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby Stavební fakulty VUT Brno, navazující na přednášky předmětu stejného názvu. Při výběhu témat jsme vycházeli ze snahy seznámit posluchače především s podstatou základních technologických procesů úpravy vody. Cvičení jsou koncipována tak, aby postihla pokud možno co největší rozsah používaných technologií, aniž si ovšem mohou činit nárok na úplnost. Omezujícím faktorem byla zejména dostupnost zařízení a časový rozsah dvou výukových hodin, vymezený pro jedno cvičení. Technologické procesy čištění odpadních vod jsou zastoupeny nedokonale. Důvodem jsou jednak problémy se zajišťováním odpadní vody a čistírenských kalů, se zajištěním hygienických podmínek při práci s těmito odpady, hlavně však časová náročnost těchto procesů. Analytické postupy rozboru vod jsou pojednány jen v rozsahu potřebném k hodnocení technologických procesů. Cílem není vyškolit posluchače v provádění analýzy vody, nicméně i nezbytný rozsah prováděných rozborů jim poskytne, byť jen neucelený, obraz o práci v laboratoři pro analýzu vod a o některých analytických postupech. Autoři V Brně, r

5 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Koncentrace látek v roztocích Obsah látek v roztocích vyjadřujeme buď hmotnostní, nebo látkovou koncentrací. Hmotnostní koncentrace je hmotové množství látky v 1 dm 3 (litru) roztoku. V chemii se obvykle objemy vyjadřují v litrech (l) nebo v mililitrech (ml), při čemž platí: 1 dm 3 = 1 1itr (l), 1 cm 3 = 1 ml. Hmotnostní jednotky se volí podle koncentrace, která je pak vyjádřena takto: g.l -1, mg.l -1, µg.l -1, ng.l -1. Zápis hmotnostní koncentrace látky A je následující c m (A) = a g.l -1. Jiným způsobem vyjádření hmotnostní koncentrace je obsah látky v hmotnostní jednotce, např. g.kg -1 nebo % (g/100 g). Takové vyjádření je obvyklé u látek tuhých, ale používá se i u koncentrovanějších roztoků. Pro přepočet jednoho vyjádření na druhé je třeba znát hustotu roztoku (ρ), definovanou poměrem hmotnosti (m) a objemové jednotky (V): m ρ = [1.1] V Obvyklým rozměrem hustoty roztoku je g.cm -3 = kg.dm -3. Hustota vody o teplotě 3,98 C je 1,00 kg.dm -3. Se změnou této teploty (růstem i poklesem) se hustota vody zmenšuje. Rozdíly hustoty vody o teplotě 3,98 C a o laboratorní teplotě 20 C nejsou velké, ve druhém případě je hustota 0,9985 g.cm -3. Proto při běžných výpočtech koncentrací není nutno s teplotní změnou hustoty počítat. Látková koncentrace se vyjadřuje v mol.l -1 nebo mmol.l -1 a zápis látkové koncentrace látky A je následující: c(a) = b mol.l -1. Mezi látkovou a hmotnostní koncentrací látky A o relativní molekulové hmotnosti M r ( A) je vztah: c m (A) = M r (A). c(a) [1.2] [g.l -1 ] [mol.l -1 ] [mg.l -1 ] [mmol.l -1 ] Definice molu: Množství částic (atomů, iontů, molekul) shodné s počtem atomů v 12 g isotopu uhlíku 12 C (6, číslo Avogadrovo). Relativní atomová (molekulová) hmotnost látky M r (A) je číslo bezrozměrné. Hmotnost 1 molu této látky A je M r (A) gramů. Proveďte přepočet koncentrací: 1. c(nacl) = 0,2 mol.l -1, M r (NaCl) = 58,44, c m (NaCl) =? (11,7 g.l -1 ) Příklady 2. c(kmno 4 ) 0,002 mol.l -1, M r = 158,03, c m (KMnO 4 ) =? (0,316 g.l -1 ) 3. c(hcl) = 1,5 mol.l -1, M r (HCl) = 36,46, c m (HCl) =? (54,69 g.l -1 ) 4. c m (NaOH) = 20 g.l -1, M r (NaOH) = 40,0, c(naoh) =? (0,5 mol.l -1 ) 5. c m (CO 2 ) = 36 mg.l -1, M r (CO 2 ) = 44,0, c(co 2 ) =? (0,818 mmol.l -1 ) 5

6 1.2. Chemické rovnice Průběh chemických reakcí vyjadřujeme chemickými rovnicemi. Pro ně platí, že počet atomů každého z prvků na obou stranách rovnice je shodný. Pokud jsou reagujícími látkami ionty, musí být také součet nábojů (kladné a záporné náboje se ruší) na obou stranách rovnice shodný. Vratné chemické reakce probíhají oběma směry. V uzavřeném systému se u nich tvoří rovnováha mezi reagujícími a produkovanými látkami dle Guldberg-Waageova zákona. Rovnováhu reakce: lze vyjádřit takto: a A + b B = d D + e E = Dd E e A a B b [1.3] kde A, B, C, D jsou látky vstupující do reakce, resp. reakcí produkované, a, b, d, e jsou čísla, vyjadřující počet reagujících částic. Rovnovážná konstanta K vyjadřuje rovnováhu látkových koncentrací reagujících a produkovaných látek. Výše uvedený zákon lze uplatnit i při vyjádření disociačních rovnovah. V řadě případů je posunuta rovnováha silně ve směru produkovaných látek. V tomto případě lze považovat průběh reakce za kvantitativní, stejně jako v případě, když jsou produkty reakce ze systému odstraňovány (těkáním, srážením). V těchto případech lze z množství jedné složky vypočítat množství dalších složek zúčastněných na reakci. Proveďte následující stechiometrické výpočty: 1. Železo se oxiduje chlorem podle rovnice: 2 Fe 2+ + Cl 2 = 2 Fe Cl - M r (Fe) = 55,85, M r (Cl) = 35,45 Kolik chloru bude třeba na oxidaci 1,5 g Fe 2+? (0,95 g) Příklady 2. Kolik kg NaOH je třeba k neutralizaci 50 litrů 6 % kyseliny chlorovodíkové? (3,38 kg NaOH) M r (HCl) = 36,46 M r (NaOH) = 40,0 ρ HCl (6 %) 1,0279 g.cm Kolik litrů 34 % HCl bude třeba k neutralizaci 200 m 3 suspenze s obsahem 2,5 kg Ca(OH) 2 v 1 m 3? (1237 litrů 34 % HCl) M r (HCl) = 36,46 M r (Ca(OH) 2 ) = 74,09 ρ Ca(OH)2 = 1,00 g.cm -3 ρ HCl = 1,17 g.cm Kolik kg NaOH bude třeba k neutralizaci 200 litrů 12% H 2 SO 4? (21,14 kg NaOH) M r (NaOH)= 40,0 M r (H 2 SO 4 )= 98,07 ρ H2SO4 = 1,08 g.cm Biologickou nitrifikaci lze popsat rovnicí: NH O 2 = H + + NO H 2 O M r (N) = 14,0, M r (O) = 16,0 Kolik kyslíku je třeba na oxidaci 1 g N-NH 3 a kolik molů H + touto reakcí vznikne? (4,57 g O 2, 0,0714 mol H + ) 6

7 6. Fosforečnany lze z vody odstranit srážením podle rovnice: Fe PO 4 = FePO 4 M r (FeCl 3.6 H 2 O) = 270,3, M r (P) = 30,97 Vypočtěte stechiometrickou dávku FeCl 3.6 H 2 O potřebnou na vysrážení fosforečnanů v 850 m 3 vody o koncentraci 4,5 mg.l -1 P-PO 4. (33,4 kg) 1.3. Plyny Jeden mol jakéhokoliv plynu (za podmínek vzdálených stavu zkapalnění) zaujímá za standardních podmínek, to je za teploty 0 C (T = 273,15 K) a tlaku 101,3 kpa objem 22,414 dm 3. Přepočet na odlišné tlakové a teplotní podmínky se provede podle stavové rovnice plynů: p.v = n.r.t [1.4] kde n je počet molů, R je plynová konstanta (= 8,314 J mol -1 K -1 ). Rozpustnost plynů ve vodě závisí na teplotě (s jejím zvyšováním se snižuje) a je přímo úměrná parciálnímu tlaku nad kapalinou. Vypočtěte požadované údaje o plynech za standardních podmínek: 1. Kolik g CO 2 je obsaženo v 1 m 3 vzduchu, jestliže jeho objemová koncentrace je 0,03 %? M r (CO 2 ) = 44,01 (0,589 g) Příklady 2. Vypočtěte hustotu H 2 S. M r (H 2 S) = 34,08 (ρ = 1,52 g.dm -3 ) 3. Rozpustnost kyslíku ve vodě, která je v kontaktu s čistým kyslíkem, je 43,7 mg.l -1. Parciální tlak kyslíku ve vzduchu je 21 kpa. Jaká bude rozpustnost kyslíku ve vodě, která je v kontaktu se vzduchem? (9,06 mg.l -1 ). 7

8 2. SILNÉ KYSELINY A ZÁSADY - NEUTRALIZACE 2.1. Hodnota ph silných kyselin a zásad Kyseliny jsou látky, které ve vodném roztoku uvolňují procesem zvaným disociace (rozpad molekul na kladně a záporně nabité částice) vodíkové ionty (H + ). Analogicky zásady jsou látky uvolňující disociací ionty hydroxidové (OH - ). Silné kyseliny a zásady se vyznačují úplnou disociací, což znamená, že prakticky veškeré molekuly kyseliny příp. zásady jsou disociovány (zejména ve zředěných roztocích), zatímco slabé kyseliny a zásady disociují jen částečně. Koncentrace vodíkových, příp. hydroxidových iontů je charakterizována hodnotou ph. Hodnota ph je definována jako záporný logaritmus koncentrace (přesněji aktivity) vodíkových iontů. Vztah mezi koncentrací (c) a aktivitou (a) látky je vyjádřen vztahem: a = c.γ, v němž γ je aktivitní koeficient, jehož hodnota může být v rozsahu 0 až 1,0. Pro zředěné roztoky γ 1,0, a proto můžeme ph vypočítat z koncentrace H + : ph = - log c(h + ) [2.1] U silných jednosytných kyselin je látková koncentrace kyseliny (mol.l -1 ) shodná s koncentrací vodíkových iontů. U vícesytných kyselin je nutno zvažovat i počet disociovaných iontů H +, tedy pro n- sytnou kyselinu platí n.c(kyseliny) = c(h + ). Podobně u silných jednosytných zásad je látková koncentrace zásady shodná s koncentrací OH - a pro m-sytné zásady platí c(oh - ) = m.c(zásady). Koncentrace OH - a H + jsou ve vzájemném vztahu, který vyplývá z disociace vody H 2 O = H + + OH -. Vyjádřením disociační rovnováhy při zahrnutí koncentrace nedisociovaných molekul H 2 O (disociace je nepatrná) do rovnovážné konstanty je výraz: neboli: c(h + ).c(oh - ) = K v = [2.2] ph = - log c(h + ) = 14 + log c(oh - ) [2.3] Naopak z hodnoty ph lze vypočítat koncentraci H + resp. OH - jiným vyjádřením rovnic [2.1] a [2.3]. c(h + ) = 10 -ph [2.4] c(oh - ) = /10 -ph [2.5] Proveďte následující výpočty: Příklady 1. Vodný roztok obsahuje 0,02 g.l -1 HCl. Jaké je ph roztoku? M r (HCl) = 35,5 (ph = 3,26). 2. Vodný roztok obsahuje 0,5 g.l -1 HNO 3. Jaké je ph roztoku? M r (HNO 3 ) = 63 (ph = 2,10). 3. Vodný roztok obsahuje 0,35 g.l -1 NaOH. Jaké je ph roztoku? M r (NaOH) = 40 (ph = 11,94). 8

9 4. Vodný roztok obsahuje 0,15 g.l -1 Ca(OH) 2. Jaké je ph roztoku? M r [Ca(OH) 2 ] = 74 (ph = 11,61) 5. Hodnota ph vodného roztoku HCl je 2,5. Jaká je hmotnostní koncentrace HCl? (115 mg.l -1 ) 6. Hodnota ph vodného roztoku NaOH je 13,2. Jaká je hmotnostní koncentrace NaOH? (6,32 g.l -1 ). Úkol 2.1. Sestrojte neutralizační křivku silné kyseliny a zásady. a) Vypočtěte ph pro koncentrace HCl a NaOH: 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,005 0,001 mol.l -1 b) Sestrojte neutralizační křivku, tedy závislost hodnot ph (osa y) na koncentraci kyseliny resp. hydroxidu (osa x). Dle výše uvedeného platí pro roztok kyseliny c(h + ) = c(hcl) a pro roztok hydroxidu c(oh - ) = c(naoh). ph c(h + ) c(oh - ) Obr. 2.1 Osní kříž pro sestrojení titrační křivky silné kyseliny a zásady 2.2. Neutralizace silných kyselin silnými zásadami a silných hydroxidů silnými kyselinami Smísením roztoku kyseliny a hydroxidu dochází k reakci H + iontů kyseliny s OH - ionty hydroxidu na nedisociované molekuly vody: H + + OH - = H 2 O. Tento děj se nazývá neutralizace. Jeho výsledkem je vedle tvorby nedisociovaných molekul H 2 O i sůl, která zůstává ve vodném roztoku disociována a teprve po odpaření vody krystalizuje jako tuhá látka. Např. neutralizační reakce mezi HCl a NaOH probíhá takto: HCl + NaOH = H 2 O + NaCl. [2.6] Při neutralizaci připadá na 1 mol H + 1 mol OH -. Pro úplnou neutralizaci kyseliny hydroxidem musíme přidat tolik molů OH -, kolik molů H + je obsaženo v roztoku kyseliny. Analogická podmínka platí pro neutralizaci hydroxidu kyselinou. Uvedenou bilanční rovnost lze vyjádřit vztahem: c(h + ).V kys =c(oh - ).V zás [2.7] 9

10 kde c(h + ) a c(oh - ) značí látkovou koncentraci příslušných iontů (u jednosytných silných kyselin a hydroxidů jejich látkovou koncentraci) a V kys, resp. V zás jsou objemy kyseliny resp. hydroxidu. Násobek objemu a koncentrace vyjadřuje bilanční množství (v tomto případě mol). Je zřejmé, že látkové koncentrace můžeme vyjadřovat v jednotkách mol.l -1 nebo mmol.l -1 a také rozměr objemu lze volit libovolně (ml, dm 3, m 3 ) avšak v dané rovnici shodně, tedy ve stejných jednotkách. Výše uvedených poznatků lze využít ke stanovení koncentrace kyseliny nebo zásady ve vodném roztoku. Při stanovení koncentrace hydroxidu přidáváme z byrety k jeho odměřenému objemovému množství (V zás ) odměrný roztok kyseliny chlorovodíkové (roztok o známé koncentraci c(hcl)) až dosáhneme ekvivalentního bodu, při němž je látkové množství přidaných H + shodné s látkovým množstvím OH - v analyzovaném roztoku. Stanovené objemové množství přidané kyseliny V kys použijeme k výpočtu neznámé koncentrace c(oh - ) z rovnice [2.7]. Ekvivalentní bod lze stanovit z inflexního bodu neutralizační křivky, ale mnohem jednodušeji použitím acidobazického indikátoru. Acidobazický indikátor je organická sloučenina, která při změně hodnoty ph roztoku mění svoje zbarvení. K acidobazickým indikátorům patří fenolftalein, který je při ph > 8,3 zbarven fialově, při ph pod 8,3 je bezbarvý. Jiným acidobazickým indikátorem je methyloranž, která mění svoje zbarvení při ph 4,5. Nad touto hodnotou je zbarvena žlutě, pod ní cibulově červeně. Při titraci silných kyseliny silnými zásadami a naopak lze vzhledem ke spádu neutralizační křivky (viz obr. 2.1) použít libovolný z výše uvedených indikátorů. Analogicky se postupuje při stanovení koncentrace neznámé kyseliny. K odměřenému množství této kyseliny (V kys ) se přidává odměrný roztok NaOH (o známé koncentraci c(naoh) = c(oh - )) až k ekvivalentnímu bodu, opět s použitím acidobazického indikátoru. Stanovené objemové množství přidaného hydroxidu V zás použijeme k výpočtu neznámé koncentrace c(h + ). Látkové množství HCl v mmol, přidané k 1 dm 3 vodného roztoku, potřebné k dosažení určitého ph se nazývá kyselinová neutralizační kapacita a označuje se KNK ph. Podobně látkové množství NaOH v mmol, přidané k 1 dm 3 vodného roztoku, potřebné k dosažení určitého ph se nazývá zásadová neutralizační kapacita a označuje se ZNK ph. Za index ph se píše hodnota ph, k níž je přídavek kyseliny resp. hydroxidu proveden. Obvykle to bývá hodnota 4,5 nebo 8,3 podle barevné změny indikátoru. Úkol 2.2. Proveďte neutralizaci modelové kyselé odpadní vody 1. Změřte ph a stanovte ZNK 8,3 kyselé vody (návod viz 12. kapitola). 2. Stanovte koncentraci roztoku NaOH Postup: Ke 2,0 ml roztoku NaOH se přidá cca 20 ml destilované vody, pár kapek roztoku fenolftaleinu a titruje se odměrným roztokem c(hcl) = 0,1 mol.l -1 do trvalého odbarvení roztoku. Spotřeba odběrného roztoku = b ml. Výpočet: c(naoh) = 500. b. c(hcl) (mmol.l -1 ) [2.8] 10

11 3. Proveďte neutralizaci kyselé vody roztokem NaOH Množství kyselé vody je 400 ml. Pracuje se s roztoky použitými výše, v nichž byla stanovena koncentrace c(h + ) a c(naoh). Proveďte výpočet potřebného objemového množství roztoku NaOH: NaOH = ZNK, NaOH (ml) [2.9] K odměřenému množství kyselé vody (400 ml) v kádince přidejte vypočtené množství roztoku NaOH. Roztoky promíchejte. 4. O dokonalosti provedené neutralizace se přesvědčte: a) Změřením hodnoty ph v neutralizovaném roztoku pomocí ph metru (viz 12. kapitola). b) Stanovením KNK 8,3 resp. ZNK 8,3 : Ke 100 ml neutralizovaného roztoku přidejte několik kapek fenolftaleinu. Je-li roztok fialový (ph > 8,3), titruje se odměrným roztokem c(hcl) = 0,1 mol.l -1 do odbarvení (tedy se stanoví KNK 8,3 ). Je-li roztok bezbarvý (ph < 8,3), titruje se odměrným roztokem c(naoh) = 0,1 mol.l -1 do trvalého fialového zbarvení (tedy se stanoví ZNK 8,3 ). Postupujte podle návodu ve 12. kapitole. 11

12 3. SLABÉ KYSELINY A ZÁSADY - FORMY OXIDU UHLIČITÉHO - ODKYSELOVÁNÍ AERACÍ A ALKALIZACÍ 3.1. ph slabých kyselin a zásad Slabé kyseliny a zásady disociují jen částečně. Kyselina obecného složení HA disociuje takto: HA = H + + A - [3.1] Mezi disociovanými a nedisociovanými molekulami kyseliny se utvoří rovnováha: a = H+ A - HA [3.2] kde K a je disociační konstanta, určující rovnovážný vztah mezi disociovanými a nedisociovanými molekulami kyseliny a koncentrací vodíkových iontů. Z rovnice [3.1] vyplývá: c(h + ) c(a - ). Koncentrace nedisociovaných molekul c(ha) je u slabých kyselin prakticky shodná s analytickou koncentrací kyseliny v roztoku c k, neboť podíl disociovaných molekul je velice nízký. Po dosazení do [3.2]: a logaritmováním: c(h + ) 2 = K a. c k neboli H = a k [3.3] ph = - log c(h + ) = - 1/2 log K a 1/2 log c k [3.4] ph = 1/2 pk a 1/2 log c k [3.5] kde pk a je záporný logaritmus konstanty K a. Analogicky se vypočítá ph slabé zásady obecného vzorce BOH, disociující na B + a OH -. Z rovnováhy disociovaných a nedisociovaných molekul hydroxidu, charakterizované disociační konstantou K b, vyplývá při analytické koncentraci hydroxidu c z vztah: OH! = b z [3.6] Hodnota ph zásady se potom vypočte podle rovnice [3.7]: ph = 14 ½ pk b + ½ log c z [3.7] Vypočtěte ph slabých kyselin a zásad: 1. Vypočtěte ph roztoku kyseliny octové o koncentraci: 0,001 0,01 0,1 mol.l -1. K a = 10-4,75 pk a = 4,75 (ph = 3,87 3,37 2,87) Příklady 12

13 2. Vypočtěte ph roztoku amoniaku o koncentraci: 0,001 0,01 0,1 mol.l -1. K b = 10-4,75 pk b = 4,75 (ph = 10,12 10,62 11,12) 3. Vypočtěte ph roztoku kyseliny uhličité o koncentraci: 0,001 0,01 0,1 mol.l -1. Počítejte jen s 1. disociačním stupněm. K a = 10-6,35 pk a = 6,35 (ph = 4,65 4,17 3,67) 3.2. Neutralizační křivka kyseliny uhličité Oxid uhličitý CO 2 je plyn obsažený v ovzduší, z něhož, a také jinými způsoby, se dostává do přírodních vod, ve kterých se rozpouští a reaguje za tvorby kyseliny uhličité: CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 [3.8] Mezi CO 2 a H 2 CO 3 se ustaví rovnováha. Při analýze vody se stanovuje suma obou těchto složek, neboť jejich analytické rozlišení je obtížné. Výsledek analýzy se vyjadřuje koncentrací jedné z uvedených složek, c(co 2 ) nebo c(h 2 CO 3 ), při čemž je třeba si uvědomit, že zahrnuje i složku druhou. Neutralizace kyseliny uhličité (roztok oxidu uhličitého ve vodě) silným hydroxidem, např. NaOH, probíhá ve dvou stupních dle rovnic: H 2 CO 3 + OH - = H 2 O + HCO 3 - [3.9] HCO OH - = H 2 O + CO 3 2- [3.10] V 1. stupni se tvoří hydrogenuhličitanové a ve 2. stupni uhličitanové ionty. Neutralizační křivka - závislost ph na přídavku hydroxidu - má tvar znázorněný na obr Roztok H 2 CO 3 má ph kolem 4,5. Přídavkem NaOH probíhá reakce dle rovnice [3.9], postupně ubývá koncentrace H 2 CO 3 a úměrně tomu roste koncentrace HCO 3 -. Hodnota ph se při tom zvyšuje a dosáhne-li hodnoty 8,3, je průběh reakce prakticky dokončen. V roztoku existuje z forem kyseliny uhličité téměř jen HCO 3 -. Dalším přídavkem NaOH reagují s ním ionty HCO 3 - dle rovnice [3.10], tyto ionty v roztoku mizí a úměrně tomu roste koncentrace CO 3 -. Závislost forem kyseliny uhličité na hodnotě ph vyplývá z obr ph přídavek c(oh - ) mol.l -1 Obr. 3.1 Titrační křivka kyseliny uhličité 13

14 podíl složky ph H2CO3 HCO3 - CO3 2- Obr. 3.2 Závislost obsahu forem H 2 CO 3 na ph V přírodních vodách i pitné vodě je acidobazická rovnováha určena převážně formami kyseliny uhličité. Ve vodě je zpravidla v rozsahu ph 4,5 až 8,3 určitá koncentrace H 2 CO 3 a HCO 3 -. Koncentraci H 2 CO 3 lze stanovit titrací roztokem NaOH k ph 8,3, při čemž probíhá reakce dle rovnice [3.9] a látkové množství přidaného NaOH odpovídá látkovému množství H 2 CO 3. Koncentraci HCO 3 - lze stanovit titrací roztokem HCl k ph 4,5, při čemž probíhá reakce: HCO H + = H 2 CO 3 [3.11] Látkové množství přidané HCl odpovídá látkovému množství HCO 3 -. K indikaci ph se používají acidobazické indikátory (fenolftalein a methyloranž). Nověji se k indikaci ph kolem 4,5 používá směsný indikátor (roztok methylčerveně a bromkresolové zeleně v etanolu). Z výše uvedeného vyplývá, že v přírodních a pitné vodě platí: dřívější název KNK 4,5 = c(hco 3 - ) (mmol.l -1 ) ZNK 8,3 = c(h 2 CO 3 ) (mmol.l -1 ) alkalita acidita Jsou-li v analyzované vodě přítomny i jiné látky ovlivňující ph, jako např. huminové kyseliny, Fe 2+, NH 4 + aj., je výsledek stanovení KNK 4,5 a ZNK 8,3 jimi ovlivněn v rozsahu, který je úměrný jejich koncentraci. V tom případě je i vyjádření koncentrace H 2 CO 3 a HCO 3 - těmito ukazateli zkresleno. V přítomnosti silnějších kyselin je ph vody menší než 4,5. V tomto případě se titrací odměrným roztokem NaOH k ph 4,5 stanoví koncentrace vodíkových iontů, úměrná těmto silnějším kyselinám. Hodnota ZNK 4,5 (v mmol.l -1 ) se dříve nazývala zjevná acidita na rozdíl od celkové acidity, kterou vyjadřuje hodnota ZNK 8,3. Koncentrace H 2 CO 3 je pak vyjádřena rozdílem ZNK 8,3 - ZNK 4,5. V přítomnosti silnějších zásad je ph vody větší než 8,3. V tomto případě se titrací odměrným roztokem HCl k ph 8,3 stanoví koncentrace hydroxidových iontů, úměrná těmto silnějším zásadám. 14

15 Hodnota KNK 8,3 (v mmol.l -1 ) se dříve nazývala zjevná alkalita na rozdíl od celkové alkality, kterou vyjadřuje hodnota KNK 4,5. Koncentrace HCO 3 - je pak vyjádřena rozdílem KNK 4,5 - KNK 8, Odkyselování vody aerací Kyselost přírodních vod způsobuje především kyselina uhličitá. Její odstranění lze dosáhnou aerací, přičemž dochází k postupnému vypuzování (stripování) plynného CO 2 z vody a rovnováha mezi CO 2 a H 2 CO 3 dle rovnice [3.8] se posunuje zprava doleva, až zůstane jen tzv. rovnovážné množství CO 2, úměrné koncentraci HCO 3 - ve vodě (viz další cvičení). Odkyselování vody je časovým dějem a jeho rychlost závisí vedle složení vody na intenzitě aerace. Úkol 3.1. Proveďte odstranění CO 2 z vody (odkyselení) aerací 1. Proveďte analýzu kyselé vody (pitná voda obohacená CO 2 ). Stanovte: ph, KNK 4,5 a ZNK 8,3 (postupujte podle návodu ve 12. kapitole). 2. Pitnou vodu obohacenou CO 2 (cca 1 litr) provzdušňujte pomocí akvarijního dmychadla a v časech t minut odebírejte vzorky k analýze. Ve vzorcích stanovte ZNK 8,3. Sestrojte závislost hodnot ZNK 8,3 (osa Y) na čase (osa X). t = minut 3. Po ukončení aerace stanovte ve vodě vedle ZNK 8,3 i ph a KNK 4,5. Výsledky zaznamenejte do tabulky a vyhodnoťte je s ohledem na interval ph pitné vody, povolený vyhláškou 83/2014 Sb. (6,5 až 9,5): doba aerace, min ZNK 8,3,mmol.l -1 ph KNK 4,5, mmol.l Odkyselování vody chemickým způsobem (alkalizací) Princip chemického způsobu odkyselení vody spočívá v neutralizaci kyseliny uhličité do 1. stupně podle rovnice [3.9]. K neutralizaci se používá NaOH nebo Ca(OH) 2. Z rovnice [3.9] vyplývá, že na pro odstranění 1 molu H 2 CO 3 jeho převedením na HCO 3 - je třeba 1 mol iontů OH -, neboli 1 mol NaOH nebo 1/2 molu Ca(OH) 2. Dávka hydroxidu se vypočte z bilanční rovnosti molů H 2 CO 3 a iontů OH -, tedy dle rovnice: V zá s. c(oh - ) = V kv. c(h 2 CO 3 ) [3.12] kde V zás resp. V kv je objem hydroxidu, resp. objem kyselé vody (ve stejných objemových jednotkách, např. ml), c(h 2 CO 3 ) je látková koncentrace kyseliny uhličité v kyselé vodě a c(oh - ) je látková koncentrace iontů OH - v hydroxidu (koncentrační údaje musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách (např. v mmol.l -1 ). U jednosytných hydroxidů, např. hydroxidu sodného: c(oh - ) = c(naoh), u dvojsytných hydroxidů, např. hydroxidu vápenatého: c(oh - ) = 2.c(Ca(OH) 2 ). 15

16 Úkol 3.2. Odstraňte CO 2 kyselé vody chemickým způsobem (alkalizací) Zadání: odkyselení vody objemu 350 ml. 1. Použijte stejnou kyselou vody jako v úkolu 3.1., jejíž ph, KNK 4,5 a ZNK 8,3 jste již stanovili. 2. K alkalizaci použijte roztok NaOH o přibližné koncentraci c(naoh) = 0,5 mol.l -1. Stanovení přesné koncentrace roztoku NaOH: ke 2,0 ml roztoku NaOH se přidá cca 20 ml destilované vody, pár kapek roztoku fenolftaleinu a titruje se odměrným roztokem c(hcl) = 0,1 mmol.l -1 do trvalého odbarvení roztoku. Spotřeba odměrného roztoku = b ml. Výpočet : c(naoh) = 500. b. c(hcl) (mmol.l -1 ) [3.13] 3. Vypočtěte dávku roztoku NaOH V zás (ml) pro neutralizaci 350 ml kyselé vody podle rovnice [3.14]. zás = % kv ZNK 8,3 NaOH [3.14] 4. Do rovnice [3.14] dosaďte: V kv = 350 ml, c(h 2 CO 3 ) = ZNK 8,3 kyselé vody, c(oh - ) = c(naoh) (z rovnice [3.13]). Koncentrace jsou v mmol.l Proveďte odkyselení vody: k odměřenému množství 350 ml kyselé vody přidejte vypočtené množství roztoku NaOH. Roztoky dokonale promíchejte. Ve výsledném roztoku stanovte ph, KNK 4,5, ZNK 8,3. 6. Výsledky vyhodnoťte s ohledem na interval ph pitné vody, povolený vyhláškou 83/2014 Sb. (6,5 až 9,5). 16

17 4. VÁPENATO-UHLIČITANOVÁ ROVNOVÁHA, ODKYSELOVÁNÍ VODY VÁPENCEM A DOLOMITEM 4.1. Vápenato-uhličitanová rovnováha Uhličitan vápenatý CaCO 3, vyskytující se v přírodě ve formě vápence a přítomný v maltovinách a cementu, je sloučenina ve vodě málo rozpustná. Pro vodné roztoky platí vztah: c(ca 2+ ). c(co 3 2- ) = K s = 10-8,35 (pro 25 C) [4.1] V přítomnosti CO 2 se rozpustnost CaCO 3 podstatně zvyšuje, neboť probíhá reakce: H 2 CO 3 + CaCO 3 = Ca(HCO 3 ) 2 [4.2] Hydrogenuhličitan vápenatý je na rozdíl od uhličitanu ve vodě velmi dobře rozpustný. Kyselina uhličitá je ve vodném roztoku disociována do dvou stupňů: c(h + ). c(hco 3 - ) = K 1. c(h 2 CO 3 ) [4.3] c(h + ). c(co 3 2- ) = K 2. c(hco 3 - ) [4.4] Disociační konstanty mají pro 25 C hodnoty K 1 = 10-6,35, K 2 = 10-10,33. Při styku vody obsahující kyselinu uhličitou (příp. její formy v závislosti na hodnotě ph) s uhličitanem vápenatým (který je v přebytku) se vytvoří rovnováha ve smyslu rovnic [4.1] [4.3] a [4.4]. Vyloučením c(h + ) a c(co 3 2- ) se získá vztah: H 2 CO 3 = +, s -Ca 2+. HCO = 17 10!,,11 10!2,13 10!4,13 -Ca2+. HCO tedy: c(co 2 ) r = c(h 2 CO 3 ) r = 10 4,37. c(ca 2+ ). c(hco 3 - ) 2 [4.5] Látkové koncentrace jsou uvedeny v mol.l -1. Pro vyjádření koncentrací v mmol.l -1 platí: c(h 2 CO 3 ) r = 10 4, c(ca 2+ ). c(hco 3 - ) 2 = 10-1,63. c(ca 2+ ). c(hco 3 - ) 2 [4.6] Pro zjednodušující případ c(ca 2+ ) = 0,5. c(hco 3 - ) platí: c(co 2 ) r = c(h 2 CO 3 ) r = 10-1,931. c(hco 3 - ) 3 [4.7] Výše uvedený vztah mezi koncentrací H 2 CO 3 (označenou též jako volný CO 2 ) a koncentrací HCO 3 -, které jsou v rovnováze mezi sebou a také s CO 3 2- a Ca 2+, je znázorněn na obr Skutečnost, že se jedná o rovnovážnou koncentraci CO 2, se vyjadřuje označením (CO 2 ) r. Tato rovnováha znamená, že přidáním CaCO 3 do vodného roztoku, v němž je ustavena, nedochází v něm ke koncentrační změně žádné ze složek na rovnováze zúčastněných. Plocha nad křivkou vyjadřující vápenato-uhličitanovou rovnováhu zobrazuje stav, u něhož dochází při styku vody s CaCO 3 k rozpouštění uhličitanu dle rovnice [4.2]. Příkladem je stav znázorněný na obr. 4.1 bodem A. Koncentrace volného CO 2 klesá jeho reakcí s CaCO 3. Po dosažení rovnováhy je stav zobrazen bodem D na rovnovážné křivce. Oxid uhličitý, který takto reagoval, se nazývá agresivní CO 2

18 vůči betonu ( ). Oxid uhličitý, který je v rovnováze vyjádřené rovnicí [4.6], resp. [4.7] se nazývá rovnovážný a diference mezi celkovým volným CO 2 ( ) a rovnovážným CO 2 ( ) se nazývá oxid uhličitý agresivní vůči železu. Agresivitu CO 2 vůči betonu, který obsahuje CaCO 3, vyjadřuje rovnice [4.2], při čemž úbytek 1 mmol CO 2 odpovídá přírůstku 2 mmol HCO - 3. Plocha pod křivkou uhličitanové rovnováhy zobrazuje nerovnovážný stav, při němž dochází k vylučování CaCO 3 ve smyslu rovnice [4.2], avšak dějem, probíhajícím zprava doleva až je dosaženo stavu rovnováhy. Voda, která má tyto vlastnosti, se nazývá inkrustující. c(co 2 ) mmol.l A E D B 0 5 C 10 D1 15 c(hco 3- ) mmol.l -1 Obr. 4.1 Křivka vápenato-uhličitanové rovnováhy Úkol 4.1. Sestrojte křivku vápenato-uhličitanové rovnováhy Vypočtěte rovnovážnou koncentraci c(co 2 ) r pro c(hco 3 - ). Rozsah os X a Y zvolte s ohledem na úkol 4.3. K výpočtu použijte rovnici [4.7]. Sestrojte graficky tuto závislost (viz obr. 4.1) Stanovení agresivity vody Heyerovou zkouškou a z Langelierova indexu Heyerovou zkouškou se stanoví oxid uhličitý agresivní vůči betonu. Princip Heyerovy zkoušky spočívá v reakci H 2 CO 3 s CaCO 3 ve smyslu rovnice [4.2]. Z rovnice [4.2] vyplývá, že spotřebě 1 mmol H 2 CO 3 (resp.co 2 ) odpovídá přírůstek 2 mmol HCO 3 -. Provedení Heyerovy zkoušky Do láhve se zabroušenou zátkou, objemu cca 250 ml, se přidá 1 až 2 g mletého mramoru (CaCO 3 ). Pak se naplní zkoušenou vodou pomocí odběrného nástavce, umožňujícího naplnění bez ztráty CO 2. Láhev naplněná po okraj hrdla se uzavře zátkou tak, aby v ní nezůstaly vzduchové bubliny. Její obsah se důkladně promíchá obracením, což se občas opakuje. Po 5 dnech se suspenze zfiltruje a filtrát se analyzuje. 18

19 Výpočet oxidu uhličitého agresivního vůči betonu: Langelierův index c(co 2 ) agr = 0,5[(KNK 4,5 ) 2 - [(KNK 4,5 ) 1 ] (mmol.l -1 ) [4.8] Langelierův index I s je definován rozdílem ph vody a tak zvaným saturačním ph (označení ph s ) : I s = ph ph s [4.9] I s < 0 voda je agresivní I s > 0 voda je inkrustující - Hodnota ph odpovídající koncentraci H 2 CO 3, která je v rovnovážném stavu s koncentrací HCO 3 ve vodě (bod B na rovnovážné křivce) se nazývá saturační ph. Prakticky se ph s stanovuje při Heyerově zkoušce změřením ph po dosažení rovnováhy. Takto zjištěné ph s není sice přesně identické s ph s dle výše uvedené definice, neboť při rozpouštění CaCO 3 dle rovnice [4.2] se zvyšuje koncentrace HCO - 3 a dostáváme se do bodu D na rovnovážné křivce. V hodnotě ph je však tato diference zanedbatelná. Úkol 4.2. Stanovte agresivitu vody Heyerovou zkouškou a Langelierův index K provedení Heyerovy zkoušky použijte pitnou vodu obohacenou CO 2. KNK 4,5 stanovte ve zkoušené vodě (KNK 4,5 ) 1 a ve filtrátu po ukončení Heyerovy zkoušky (KNK 4,5 ) 2. Koncentrace agresívního CO 2 vypočtěte podle rovnice [4.8]. Z praktických důvodů proveďte filtraci a analýzu po 1 hodině, přičemž jsme si vědomi, že po této době nemusí být ještě požadované rovnováhy dosaženo. Stanovte ph v neupravené vodě a ve vodě po provedené Heyerově zkoušce. Vodu není nutné pro stanovení ph filtrovat. Langelierův index vypočtěte podle rovnice [4.9] Odkyselení vody vápencem a dolomitem Vápenec je uhličitan vápenatý CaCO 3, dolomit je uhličitan vápenato-hořečnatý CaCO 3.MgCO 3. Voda při odkyselování protéká kolonou naplněnou jedním z těchto materiálů. Přitom probíhá reakce dle rovnice [4.2]. U dolomitu reaguje MgCO 3 analogicky jako CaCO 3. Hydraulické zatížení kolony Při provozu kolon se počítá s jejich hydraulickým zatížením, u filtračních procesů nazývaných filtrační rychlostí. Hydraulické neboli plošné zatížení je definováno objemovým množstvím protékající vody (Q) na plochu průtočného profilu kolony (P) za časovou jednotku (t), což povídá průtočné rychlosti prázdné kolony. V technické praxi je jednotkou m3.m 2.h -1 neboli m.h -1. V laboratorním provedení se stanoví průtočné množství Q ml za určitou dobu t v minutách. Průtočná plocha P (cm 2 ) se stanoví z průměru kolony d (cm). P = π(d/2) 2. Průtočná rychlost se vypočte takto: v 1 = Q/P.t (cm 3.cm -2. min -1, resp. cm.min -1 ) [4.10] 19

20 Přepočet plošného zatížení na jednotky SI se provede takto: v = 0,6. v 1 (m.h -1 ) [4.11] Úkol 4.3. Proveďte odkyselení vody v koloně plněné vápencem nebo dolomitem 1. K odkyselení použijte pitnou vodu obohacenou CO 2. Ve vodě stanovte KNK 4,5, ZNK 8,3 a ph. 2. Vodu nechejte protékat kolonou plněnou vápencem nebo dolomitem tak, aby rychlost průtoku byla cca 1 až 2 kapky za sekundu. První podíl filtrátu vylijte. V protečené vodě stanovte opět KNK 4,5, ZNK 8,3 a ph. 3. Stanovte hydraulické zatížení kolony. Změřte průměr kolony (d cm), vypočtěte plochu P (cm 2 ) a při nastaveném průtoku změřte jeho rychlost stanovením protečeného objemu vody Q (ml) za čas t (min). K měření použijte odměrný válec. Výpočet proveďte podle rovnic [4.10] a [4.11]. 4. Výsledek úpravy vyhodnoťte s ohledem na interval ph pitné vody, povolený vyhláškou 83/2014 Sb. (6,5 až 9,5). Složení surové a upravené vody znázorněte v grafu vápenato-uhličitanové rovnováhy (úkol 4.1). Úkol 4.4. Stanovte agresivní, příp. inkrustující charakter vody z jejího rozboru Stanovte charakter modelové kyselé vody, se kterou jste pracovali. Počítejte se stanoveným KNK 4,5 a ZNK 8,3. Uvažujte c(ca) = 2,5 mmol.l -1. a) Vypočtěte c(co 2 ) r = c(h 2 CO 3 ) r dosazením c(ca) a c(hco 3 - ) = KNK 4,5 do rovnice [4.6]. b) Porovnejte vypočtenou c(co 2 ) r se skutečnou koncentrací CO 2 ve vodě a vyhodnoťte, zda je voda agresívní nebo korozívní. c) Vypočtěte koncentraci CO 2 agresivního vůči železu: c(co 2 ) agr = c(co 2 ) c(co 2 ) r [4.12] 20

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Odměrná stanovení v analýze vod

Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Uhlík. Oxid uhličitý.

Uhlík. Oxid uhličitý. Uhlík. Uhlík patří mezi nepostradatelné základní stavební látky všeho živého. Na naší planetě se uhlík vyskytuje v pěti velkých rezervoárech. V atmosféře, v přírodních vodách, v uhličitanových horninách,

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY ZŘÍZENÍ N ÚPRVU VODY ODSTRNĚNÍ ŽELEZ MNGNU katalog Praha, leden 2015 Obsah strana odstranění železa a manganu

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07 Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny

Více

ČIŘENÍ ODPADNÍCH VOD ANORGANICKÝMI KOAGULANTY

ČIŘENÍ ODPADNÍCH VOD ANORGANICKÝMI KOAGULANTY ČIŘENÍ ODPADNÍCH VOD ANORGANICKÝMI KOAGULANTY Zpracoval: Ing. Markéta Julinová, Ph.D. verze 2015/1-1- Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně 3.0

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Nejdůležitější kationty ve vodách

Nejdůležitější kationty ve vodách Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? pitná Voda průmyslová užitková odpadní srážková Metody úpravy (obecně) aerace mechanická separace nečistot, filtrace

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. Výukové materiály Složení roztoků Autor: RNDr. Jana Parobková Chlorid sodný Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: Chemie Tematický celek: Roztoky ev. Halogenidy alkalických

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více