SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu"

Transkript

1

2 Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Plánovaný text je připraven podle učebního programu školy. Do čtyř let studia předmětu technologie je rozvržena látka, která je zpracovaná v upraveném, menším rozsahu. V úvodní kapitole o přírodním kameni je podán stručný výklad o geologii, mineralogii a petrografii. Zejména látka o minerálech je vázána jen na horniny, které jsou kamenosochaři používané. Ke ztvárnění myšlenky se hodí grafické vyjádření náčrtem nebo uhnětením plastického materiálu do tvaru vyjadřující prvotní představu. Modelování se základními postupy vytváření odlitků je dán prostor. Ovšem ani zde nejde látka o odlévání probrat do maximální šíře. Speciální postupy práce na velkých sochařských kompozicích vyžadují přednést učební látku v závěru studia, ve čtvrtém ročníku. Nástroje v oboru, tradiční i nově používané představují manuální pomůcky, jejichž používání je fyzicky namáhavé. Některé nástroje kamenosochaři během svého studia nepoužijí, ale s ohledem na potřebu vědět o všem, co se z kamene vyrábí a co často doplní kamenné skulptury, je nutné i takové poučení. Kámen je hmota minimálně dvojnásobné objemové hmotnosti vody, i proto je manipulace s kamenem fyzicky velmi namáhavá. Pro ulehčení každé manipulace s bloky, polotovary i deskami je kamenoprůmysl dostatečně vybaven. Zde se musí uplatnit i vlastní myšlenkové pochody, jak materiálem pohnout, překlopit, ovšem s vynaložením minimálního úsilí a pomocí i primitivních pomůcek a znalostí fyziky. Učitel má možnost tento studijní text libovolně rozšiřovat a doplňovat studentům vlastními poznámkami, ukázkami modelů, předváděním určitých speciálních technologických operací v dílnách školy nebo v praxi. Tento text je určený pro žáky prvního ročníku kamenosochařství naší školy v Hořicích. Pionýrské doby zavádění nových studijních oborů ve středních školách po roce 1990 vedly k povrchnímu a lacinému zjištění, že se tyto obory mohou snadno odučit kdekoliv, od Aše po Vsetín. Postačí převzít studijní program a učebnice. U každého učebního a studijního oboru je třeba soustředění materiálních a duševních kapacit. V Hořicích se věnovali odborníci vzdělávání a problematice kamenické i sochařské práce více než stodvacet let a historie dokládá, že velmi úspěšně. Hořice, 30. května 2012 Ing. Erik Tichý 1

3 Úvod do sochařské technologie Předmět technologie je naukový a má poskytnout sumu informací zaměřenou na profesi sochaře. Sochař je pojem vázaný k řemeslu. V prvé řadě představuje profesi zdatného řemeslníka opracovávající různé přírodní i umělé hmoty. Pro sochaře je předností dobře vyvinutá prostorová představivost. Sochařské výtvory jsou prostorové, tvarově bohaté. Jsou fáze, kdy sochař opouští řemeslnou úroveň tvořeného díla a vnáší do jeho konečné podoby své vidění díla. V tomto bodě se již sochař odvrací od řemesla a vytváří umělecké dílo. Pro začátek je dobré připomenout, že každý umělec se musel učit zvládnout základy řemesla. Začátky řemesla jsou namáhavé, místy nudné. Základní úkony a dovednosti žáci nejlépe chápou během hodin praktického vyučování. Technologie v obecné rovině nabízí cestu a postupy při řešení jednotlivých úkolů. Profesi sochaře základními postupy dělení a opracování kamene předchází profese kameníka. Kameník řeší opracování všech viditelných i spárových ploch výrobku jednoduchými výrobními postupy. Sochař na to navazuje a dovršuje zušlechtění tvarů o plastické ztvárnění představ v prostoru. Dnes v přípravné fázi a při rozpracování kamene, zvolíme převážně strojní technologii. Ulehčí se práce na zakázce a zrychluje dokončení díla. Sochaři netvoří jen pro uskutečnění své vize, ideálu, ale hlavně podle objednávky. Historické řemeslné postupy, které ještě občas provádíme, označujeme jako rukodělné. Vývoj techniky již dnes dosáhl takového stupně, že navržený model zpracujeme digitální technikou do programu. Realizaci díla může provádět robot, ale k vytvoření dobrého díla je nutno provést závěrečnou korekci. Práce průmyslového robota vytvoří dokonale reprodukované dílo, kterému chybí závěrečné zpečetění dojmu. Zůstává na sochaři, aby své dílo uzavřel. Materiály pro sochařskou tvorbu Úvodem bylo naznačeno, jak sochařské řemeslo, zejména při opracování kamene, navazuje na historicky starší kamenické řemeslo. Při výběru materiálů pro sochařské ztvárnění byl přírodní kámen nejlepší zárukou dosažení trvanlivosti díla. Z mnoha dalších požadavků mohlo jen dílo provedené v kameni dosáhnout požadované monumentality. Otázkou zůstává, zda se surovina nalézala blízko u povrchu Země nebo byla zcela odkryta. Sochař, při realizaci díla, může výběrem vhodného kamene zvýraznit zamýšlenou modelaci. Nevhodně vybraný kámen, k určité zamýšlené realizaci, dílo sochaře naopak poškozuje. Z mnoha vlastností kamene, viditelných i průkazně odzkoušených, si musí sochař volit z více variant takovou, která mu zaručuje dosažení nejlepšího výsledku. 2

4 Mimo přírodní surovinu kámen mohou sochaři využívat řadu dalších materiálů pro modelaci, pro trvalejší zachycení modelaci nebo i pro rozmnožení drobných plastik. Jsou to modelovací hlíny a vosky, celá řada plastických hmot, kovy a zvlášť slitiny kovů. Ostatně sem lze přiřadit i dřeva a výběr stavebních hmot, např. umělý pískovec, teraco a beton. Přírodní kámen Existence planety Země má dlouhý a zajímavý vývoj. Je součástí Sluneční soustavy a soudí se, že je patrně jedinou planetou, v soustavě ostatních planet kde existuje život. Rotující těleso Země je zploštělá koule. V ideálním řezu Zemí postupujeme od svrchní části tj. zemské kůry. Kontinentální kůra je pevná, tvoří ji horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Obr. 1. Bullenův model Země Oceánská kůra je tvořena z vyvřelých hornin, které jsou pokryty vrstvou sedimentů. Tloušťka kůry je v rozmezí 12 až 60 km. 3

5 Všestranným výzkumem neživé přírody jsou spojeny další přírodní vědy. Ve vztahu ke geologii jsou ostatní přírodní vědy: geologie chemie fyzika biologie a z nich zde jsou uvedeny další geologické vědní disciplíny (jen neúplně): mineralogie petrologie geologie historická - geochemie geofyzika paleontologie pedologie geologie ložisková geologie regionální - hydrogeologie - geologie inženýrská geomorfologie geologie planet geologie životního prostředí. Pod zemskou kůrou je plášť a utváří hranici označovanou jako Mohorovičova diskontinuita. Tato hranice byla určena z průběhu měření rychlosti šíření zemětřesných vln. Pod pevninami se šíří v hloubce přes 25 km, pod oceány jen 6 až 15 km. Vnitřní části Země členíme s rostoucí hloubkou: plášť (detailněji na svrchní plášť do hloubky 450 km, přechodnou zónu do hloubky 650 km, spodní plášť až do hloubky 2900 m vnější jádro do hloubky 4980 km vnitřní jádro do hloubky 6380 km. Nad zemskou kůrou je atmosféra, tvoří plynný obal. Hydrosféra zahrnuje vody na povrchu i uvnitř Země. Biosféru tvoří společenstvo fauny, flóry včetně lidstva. Historický pojem GEOLOGIE, jako nauce o Zemi, byl postupně rozšiřován o mnoho navazujících technických disciplín. Geologické vědy se zabývají vysvětlením vybraných základních pojmů. MINERALOGIE je věda o nerostech neboli minerálech, (nerost = minerál). MINERÁL je stejnorodá, neústrojná hmota přírodního původu. Má složení definovatelné chemickým vzorcem; někdy jen přibližně (minera = ruda). PETROLOGIE je věda o horninách, zabývá se vznikem, stavbou a složením hornin. Pro výklad v tomto textu dále používáme výraz PETROGRAFIE (petro = kámen; grapho = popis), pro disciplínu popisující minerály. HORNINA je složená z více nebo jednoho minerálu. Nedá se vyjádřit chemickým vzorcem. Tělesa hornin vytváří slupku zemské kůry. Podle vzniku rozlišujeme tři skupiny hornin: horniny vyvřelé horniny usazené horniny přeměněné 4

6 Obr. 2. Blokdiagram povrchu Země působení vnějších i vnitřních sil (upraveno podle Hirta) I odnos materiálů; II transport; III sedimentace; A vyvřelé horniny; B usazené horniny; C přeměněné horniny (krystalické břidlice) Ukazuje změny Mineralogické minimum Mineralogie všeobecná se zabývá vnitřní stavbou, geometrickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů, vznikem a přeměnami minerálů. Mineralogie systematická zkoumá a popisuje jednotlivé druhy nerostů, třídí je do skupin podle chemického složení a příbuznosti krystalové stavby. Mineralogie technická zkoumá technické vlastnosti minerálů (optické, elektrické aj.) a jejich využití k technickým účelům. Minerál je charakterizován chemickým vzorcem. Jednoduchý vzorec např. korundu Al 2 O 3 nebo složitý vzorec minerálu ze skupiny silikátů např. tmavá slída = biotit K (Mg, Fe) 3 Al Si 3 O 10 (OH) 2. Minerály mají pravidelné uspořádání molekul, tvoří vnitřní strukturu. Krystaly vznikaly z magmatu vyvřelých hornin, později i během horotvorných pohybů zemské kůry. Během vzniku krystalů se tvořily krystalové plochy různé dokonalosti tvarů, někdy se nemohly vyvinout zcela nebo vůbec. Formy minerálů: 1. forma krystalová - minerál má dokonalý tvar, krystaly z výplně dutin 2. forma krystalická krystaly jsou bez vnějšího pravidelného omezení, např. jako výplň dutiny i shluk minerálů v hornině, je u prostorově nejvíce organizovaného stav minerálů 5

7 3. amorfní beztvará pro určité nepravidelné společenství minerálů se krystaly nemohou vytvořit; některé minerály nekrystalizují, např. opál (vodnatý oxid křemičitý). Obr. 3. Schématické zobrazení vzniku a zániku hornin U minerálů rozlišujeme: vnější stavbu tvar krystalu lze zařadit do 6 - ti základních soustav vnitřní stavbu tvoří ji atomy, ionty, molekuly uspořádané do krystalické mřížky. Obr. 4. Ukázka strukturní stavby minerálů a) sůl kamenná; b) diamant; c) grafit; d) kalcit; e) síra; f) křemen, jehož základní stavební jednotky jsou tetraedry (4 molekuly kyslíku a molekula křemíku kulička uprostřed) 6

8 Krystalová soustava Počet os Délky ramen Úhel ramen Příklady minerálů v dané krystalové soustavě Krychlová 3 a 1 = a 2 = a 3 90 diamant, granáty, sůl Čtverečná 3 a 1 = a 2 ; c a 90 chalkopyrit, kasiterit Kosočtverečná 3 a b c 90 olivín Jednoklonná 3 a b c a:b 90 ortoklas, amfibol Trojklonná 3 a b c a:b:c 90 plagioklasy Šesterečná 4 a 1 = a 2 = a 3 ; c 120 /90 křemen, turmalín Obr. 5. Přehled krystalových soustav a jejich parametrů 7

9 Krystalové soustavy jsou v tabulce přehledně upraveny. Popis je podle sloupců: 1. název soustavy - uvádí se šest soustav; dříve se uváděla sedmá soustava - klencová, která se odvozovala ze šesterečné soustavy (kalcit) 2. počet os u pěti soustav jsou tři základní osy, v šesterečné soustavě jsou tři osy proložené v rovině kolmo na čtvrtou osu 3. označení ramen ramena symetrických soustav mají stejné délky (značené a1, a2, a3), pokud ramena v soustavě mají různé délky, jsou označena podle abecedy (a, b, c) 4. vzájemné úhly os symetrické krystalové soustavy mají osy navzájem kolmé, ke svislé ose jsou odkloněny některá ramena jednoklonné a trojklonné soustavy. Krystaly v magmatu ani během dalších přeměn nemají podmínky k dokonalému růstu. Vývoj každého, i nejmenšího jedince podléhal určitým zákonitostem, jak objevili badatelé již před mnoha staletími. Krystaly poutaly vědce v dávné minulosti nejen krásou, ale více dokonalostí soustav a tvarů. Tvar dokonalého krystalu je tvořen z geometrických prvků ploch (P), hran (H), vrcholů (V). Na dokonalém krystalu platí pravidlo Descart-Eulerovo: P + V = H + 2. Plochy krystalů jsou pravidelné, souměrné, nesouměrné. Podobně počítáme na krystalu hrany. Zjišťujeme velikost úhlů hran příložným goniometrem (přibližně) nebo optickým odrazovým goniometrem (přesně). Dokonalost krystalových soustav i tvarů je doložena zákonem o stálosti úhlů (Nielsen Stensen 1669). Na všech krystalech téhož nerostu svírají sobě odpovídající plochy stejné úhly. Zákon souměrnosti: Každý krystal má určitou souměrnost a všechny plochy, které se na krystalu vyskytují nebo se mohou vyskytovat, odpovídají polohou a počtem dané souměrnosti. Rozlišujeme v krystalech roviny osy středy. Podle toho jsou na všech krystalech různé roviny souměrnosti, různé osy souměrnosti, středy souměrnosti. Vazby minerálů S rostoucí hustotou sítě iontů v mřížkách stoupá úměrně i povrchová energie, kterou jsou k sobě částice poutány. Zobrazení poloh atomů ve strukturních mřížkách provádíme pomocí bodů. Atomy v krystalových strukturách mohou být spojeny různými vazbami (viz chemie 1. ročník): vazbou kovalentní vykazuje velmi pevné spojení (diamant) vazbou iontovou s malým podílem kovalence (sůl kamenná.) vazbou kovovou má velmi pravidelnou mřížku (kovy Fe, AU, ) vazbou molekulární - (síra ) 8

10 Krystaly jednoduchých sloučenin mají jednoduchou krystalovou strukturu. U minerálů s více než třemi prvky jsou krystalové struktury velmi složité. Zkoumáním krystalových soustav se zjistily zajímavé odchylky ve vzájemné podobnosti některých minerálů, které označujeme polymorfií a izomorfií. Polymorfie představuje mnohotvarost. Existují různé modifikace minerálů, které mají stejnou chemickou značku, ale při jejich tvorbě působily různé fyzikální a chemické podmínky. Příklad polymorfie: minerál Značka soustava minerál značka soustava Pyrit FeS 2 krychlová Markazit FeS 2 kosočtverečná Izomorfie krystalová soutvarost, kdy minerály s obdobným chemickým vzorcem se shodují v krystalovém tvaru a fyzikálních vlastnostech. Příkladem jsou minerály ze skupiny karbonátů. Kalcit CaCO3 Magnezit MgCO3 Siderit FeCO3 Dialogit MnCO3 Izomorfní minerály mají nepatrné změny ve velikosti úhlů a hran na krystalech, navíc jsou jen zřídka zcela čistými sloučeninami. Dokonalou mísivostí se vyznačuje řada trojklonných živců plagioklasů. Fyzikální vlastnosti minerálů Hustota je poměr mezi hmotností tělesa k jeho objemu. Obvykle se porovnává k hmotnosti vody. Jednotkou hustoty je g. cm -3, zkouší hydrostatickými vahami s využitím Archimedova zákona. U minerálů je hustota závislá na hmotnosti částic mřížky, vzdálenosti částic a jejich vazby. Příklady typických hustot některých minerálů prvků a vyvřelých hornin: halit, sůl 2,1 2,2 Amfibol 3,78 3,41 ortoklas živec 2,55 2,63 Olivín 3,27 4,32 Křemen 2,65 Granáty 4,1 4,3 biotit tm.slída 2,7 3,4 Zlato 19,3 Diamant 3,52 Platina 21,4 Štěpnost charakterizuje způsob lámání minerálu podél přesně vymezených ploch nejmenší odolnosti. Leží v místech nejslabší atomové vazby. Plochy štěpnosti nejsou dokonale rovné, jsou soudržné a dokonale odrážejí světlo. Stupnice štěpnosti nejsou přesné. Štěpnost označujeme výtečná (u slíd), dokonalá (u galenitu), zřetelná (u amfibolu), nezřetelná, žádná (špatná u křemene). Lom zkouší se geologickým kladívkem. Většina minerálů se po úderu štěpí i láme, některé jenom lomí. Lom je nerovný, lasturnatý, hákovitý (zubatý), tříšťnatý. 9

11 Tvrdost vlastnost posuzujeme z odolnosti minerálu proti škrábání, rýpání. Tvrdost je závislá na struktuře krystalické mřížky. Rozhoduje vzdálenost iontů a pravidelnost krystalové mřížky. Mohsova stupnice tvrdosti má 10 stupňů (Friedrich Mohs, , německý mineralog). Tab. 1. Mohsova stupnice tvrdosti Číslo tvrdosti Charakteristický minerál Chemický Vzorec Absolutní tvrdost 1 Mastek Mg 3 Si 4 O 10 (OH) Sůl / sádrovec HCl / CaSO 4.2H 2 O 3 3 Kalcit / vápenec CaCO Fluorit CaF Apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH, Cl,F ) Ortoklas / živec KAlSi 3 O Křemen SiO Topaz Al 2 SiO 4 (OH, F ) Korund Al 2 O Diamant C 1600 Hustota tuto vlastnost vyjádříme porovnáním hmotnosti minerálu se stejným objemem hmotnosti vody poměrové vyjádření. Vzorek se váží na vzduchu a ve vodě (využíváme Archimédův zákon) ρ = G1/(g1 G2) Barva - je určovacím znakem minerálu na denním světle. Dobrým znakem je při určování rud. U ostatních minerálů není určující, protože mnohé mají více barevných odstínů. Vryp - vryp je lepší diagnostický prostředek než barva, je stálejší. Vryp je světlý nebo odlišný od barvy minerálu = minerál není barevný Vryp je stejné barvy jako barva minerálu = minerál je barevný Řada prvků nebo oxidů je výrazně barevných, např. Ti, V, Cr, Fe, Ni. U některých minerálů je barevnost stálá, např. u síry, modré skalice a zlata. Průhlednost je sledovanou optickou vlastností minerálů. Pozorujeme průnik světla minerálem. Minerály jsou: průhledné transparentní, s nepatrnou schopností pohlcovat světlo, např. křišťál průsvitné translucentní, absorbují více světla, např. destičky slíd neprůhledné opakní absorbují světlo plně, ani při výřezu velmi tenké destičky. Lesk - Lesk vyjadřuje způsob odrazu světla od povrchu minerálu. Typ a intenzita lesku se mění podle povrchu a množství absorbovaného světla. 10

12 Tab. 2. Hodnocení lesku minerálů mastný lesk sůl kamenná kovový lesk kovové minerály, galenit perleťový lesk muskovit a jiné slídy, sádrovec skelný lesk křemen hedvábný lesk vláknité minerály, asbest, mastek matný kovový lesk hematit Elektrické vlastnosti minerálů jsou závislé na volnosti pohybu elektronů mezi ionty. Minerály kovalentní vazbou (např. diamant) a iontovou vazbou (např. sůl) jsou nevodivé. Minerály s vazbou kovovou i molekulární jsou vodivé. Pro orientační zjišťování neznámého minerálu používá se postup podle mineralogického klíče (odborná příručka pro prvotní stanovení minerálů a hornin). Takto lze amatérsky posoudit neznámý minerál (i horninu) při nálezu v terénu a následně doplnit a zkontrolovat v laboratoři, pomocí chemikálií a ohně. Podle těchto kritérií vybíráme, kterou vlastnost můžeme minerálu přisoudit. Za kritériem je několik možností na výběr: vzhled kovový, polokovový, nekovový rýpání do nerostu nehtem, nožem, sklem určením barvy a vrypu zkusíme opracovat minerál kujný, křehký zkoušku plamenem žíháním v baničce, boraxovou perličkou, dřevěné uhlí zkouška kyselinou chlorovodíkovou. V systematické mineralogii se rozdělují nerosty do tříd: 1. prvky 2. sulfidy 3. halovce 4. oxidy a hydroxidy 5. karbonáty 6. sulfáty 7. forforečnany, boráty, wolframany, nitráty, molybdenáty 8. silikáty (nově jsou definované skupiny silikátových minerálů podle řetězení silikátových tetraedrů jsou to = tektosilikáty, fylosilikáty, inosilikáty, cyklosilikáty, sorosilikáty, nesosilikáty) 9. organolity V tomto textu jsou připomenuty především tzv. horninotvorné minerály, které se vztahují k horninám jako sochařským materiálům. 11

13 Přehled minerálů DIAMANT Třída: prvky Krystalová soustava: krychlová Složení: C Barva: bezbarvý, bílý, šedý, žlutý, oranžový, růžový, hnědý, červený, modrý, zelený, černý Tvrdost: 10 Štěpnost: dokonalá, osmistěnná Lom: lasturnatý Lesk: diamantový až mastný Hustota: 3,52 Průhlednost: průhledný až opakní Vznik: z magmatu v hloubce přes 150 km vychází ultrabazické horniny, v zemské kůře vytvoří komínové intruze Náleziště: podle matečných hornin - kimberlitu a lamproitu Těžba: z komínové intruze nebo z rozpadlých hornin v náplavech řek. Barva: bezbarvý, bílá, šedá, šedožlutá HALIT Třída: halogenidy Krystalová soustava: krychlová Složení: NaCl Tvrdost: 2,5 Štěpnost: dokonalá, kubická Lom: lasturnatý Lesk: skelný Hustota: 2,1 2,6 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: odpařováním mořské vody Náleziště: Polsko, Německo, Rakousko, USA, Mexický záliv, Bolivie PYRIT Třída: sulfidy Krystalová soustava: krychlová Složení: FeS 2 Barva: bleděžlutá, jako mosaz Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: nezřetelná až chybí Lom: lasturnatý Lesk: kovový Hustota: 5 12

14 Průhlednost: opakní Vznik: v hydrotermálních žílách, i v usazených horninách (uhlí, vápenec ) Náleziště: Španělsko, Bolivie, Brazílie, Kanada, USA Těžba: zdroj železné rudy i kyseliny sírové; dnes na ústupu Význam: nežádoucí příměs některých vyvřelých hornin KORUND Třída: oxidy Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: Al 2 O 3 Barva: téměř všechny odstíny Tvrdost: 9 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý až nerovný Lesk: diamantový až skelný Hustota: 4 4,1 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v hydrotermálních žílách, i v usazených horninách (uhlí, vápenec ) Náleziště: Asie, Austrálie, Kolumbie Těžba: drcené brusivo na plátno, na papír Význam: Třída: oxidy, strukturně silikátová skupina tektosilikát (prostorová stavba KŘEMEN čtyřstěnů) Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: SiO 2 Barva: široká škála od bílé po černou Tvrdost: 7 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý až nerovný Lesk: skelný Hustota: 2,65 Průhlednost: průsvitný až téměř opakní Vznik: ve vyvřelých horninách, součást sedimentárních i metamorfovaných hornin Význam: : základní horninotvorný minerál mnoha hornin; vysoce ceněné jsou polodrahokamové i drahokamové odrůdy KALCIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: CaCO 3 13

15 Barva: čirá, bílá Tvrdost: 3 Štěpnost: dokonalá podle klence (vysvětlit - původ Lom: pololasturnatý, křehký Lesk: skelný Hustota: 2,7 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: součást mnoha hornin Význam: podstatná část vápenců a mramorů, základní horninotvorný minerál ARAGONIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: kosočtverečná Složení: CaCO 3 Barva: bezbarvá, bílá, šedá, žlutavá, červenavá zelenavá Tvrdost: 3,5-4 Štěpnost: zřetelná Lom: pololasturnatý, křehký Lesk: skelný až pryskyřičný Hustota: 2,94 2,95 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v metamorfovaných horninách, v okolí horkých pramenů Význam: : základní horninotvorný minerál DOLOMIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: CaMg(CO 3 ) 2 Barva: bezbarvý, bílá nebo béžová Tvrdost: 3,5-4 Štěpnost: dokonalá podle klence Lom: pololasturnatý Lesk: skelný Hustota: 2,8 2,9 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: součást sedimentárních i metamorfovaných hornin Význam: : základní horninotvorný minerál OLIVÍN Třída: silikáty nesosilikáty Krystalová soustava: kosočtverečná Složení: (Mg,Fe) 2 SiO 4 Barva: zelená, žlutá, hnědá, bílá nebo černá 14

16 Tvrdost: 6,5-7 Štěpnost: nedokonalá Lom: lasturnatý Lesk: skelný Hustota: 3,3 4,3 Průhlednost: průsvitný až průsvitný Vznik: v bazických a ultrabazických vyvřelých horninách, součást mramorů Význam: : základní horninotvorný minerál PYROP Třída: silikáty skupina granátu nesosilikáty Krystalová soustava: krychlová Složení: Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Barva: růžovočervená, rudá až černá Tvrdost: 7 7,5 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý, křehký Lesk: skelný Hustota: 3,6 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v bazických a ultrabazických vyvřelých horninách Význam: doprovodný minerál TURMALÍN Třída: silikáty cyklosilikáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al) 3 (Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH,F) 4 Barva: černá, růžová, červená, zelená, hnědá, modrá Tvrdost: 7 7,5 Štěpnost: nezřetelná Lom: nerovný, lasturnatý, Lesk: skelný Hustota: 3,0 3,2 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách, granitech, někdy i v metamorfovaných horninách Význam: : doprovodný minerál AUGIT (jedinec ze skupiny PYROXENŮ) Třída: silikáty inosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: (Ca,Na)(Mg,Fe,Ti,Al)(Al,Si)2O 6 Barva: zelenočerná až černá, tmavě zelená až hnědá 15

17 Tvrdost: 5,5-6 Štěpnost: zřetelná ve dvou směrech Lom: nerovný až pololasturnatý Lesk: skelný až matný Hustota: 3,3 Průhlednost: průsvitný až téměř opakní Vznik: v bazických vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál AMFIBOL Třída: silikáty inosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: Ca 2 (Fe 2,Mg) 4 (Al,Fe 3 )(Si 7 Al)O 22 (OH 2 F) 2 Barva: zelená, černá Tvrdost: 5-6 Štěpnost: dokonalá Lom: nerovný, křehký Lesk: skelný Hustota: 3,1 3,3 Průhlednost: průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál MUSKOVIT skupina slíd světlá slída Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: KAl 2 (Si 3 Al)O 10 (OH,F) 2 Barva: bezbarvá, stříbřitě bílá, bílá, zelenkavá, růžová, hnědá Tvrdost: 2,5 Štěpnost: dokonalá podle plochy Lom: nerovný Lesk: skelný Hustota: 2,8 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál BIOTIT skupina slíd tmavá slída Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: K,(Mg,Fe) 3 (Al,Fe)Si 3 O 10 (OH,F) 2 Barva: černá, hnědá, světle žlutá, bronzová Tvrdost: 2,5-3 16

18 Štěpnost: dokonalá podle plochy Lom: nerovný Lesk: skelný až polokovový Hustota: 2,7 3,4 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál ORTOKLAS skupina K živců Třída: silikáty tektosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: KAlSi 3 O 8 Barva: bezbarvá, bílá, béžová, žlutá, růžová, červenohnědá Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: dokonalá Lom: pololasturnatý až nerovný, křehký Lesk: skelný Hustota: 2,5 2,6 Průhlednost: průhledný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech, výjimečně i v sedimentech Význam: základní horninotvorný minerál PLAGIOKLASY = skupina Na-Ca živců; úplná řada živců albit oligoklas andesin labradorit bytownit anortit ALBIT Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: trojklonná Složení: NaAlSi 3 O 8 Barva: bílá, bezbarvý Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: dokonalá Lom: lasturnatý až nerovný, křehký Lesk: skelný až perleťový Hustota: 2,6 Průhlednost: průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: základní horninotvorný minerál Skupina jílových minerálů - montmorillonit, nontronit, kaolinit, dickit, nakrit, illit, glaukonit, celadonit 17

19 KAOLINIT Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: trojklonná Složení: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 Barva: bílá, béžová Tvrdost: 2 2,5 Štěpnost: dokonalá Lom: není pozorovatelný Lesk: zemitý Hustota: 2,6 Průhlednost: opakní Vznik: rozpadem slíd, živců z vyvřelých hornin Význam: součást tmelů usazených hornin MONTMORILLONIT ze skupiny jílových minerálů Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: Na, Ca)(AlMg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2.nH 2 O Barva: bílá, béžová, žlutavá, narůžovělá Tvrdost: 1-2 Štěpnost: dokonalá Lom: nerovný Lesk: zemitý Hustota: 2,1 Průhlednost: opakní Vznik: rozpadem slíd, živců z vyvřelých hornin Význam: součást tmelů usazených hornin Petrografický základ Petrografie obecná studuje zákonitosti vzniku a přeměn hornin. Petrografie systematická zkoumá nerostné a chemické složení hornin a třídí je do systému. Petrografie technická zkoumá technické vlastnosti hornin a jejich využití. Horniny příkladně granit, syenit, rula, pískovec, mramor, opuka jsou směsi horninotvorných minerálů, tvoří jednotlivá tělesa zemské kůry. Jejich složení je proměnlivé a nedají se vyjádřit chemickým vzorcem. Výjimkou jsou např. karbonátové horniny vápenec, mramor, kde převažuje jeden minerál (kalcit), ale hornina je často znečištěna dalšími přísadami. Podle způsobu vzniku jsou horniny s původním a převzatý názvem EU: vyvřelé magmatické usazené sedimentární přeměněné metamorfované 18

20 V období formování Země před více než 4 miliardami let, byly na počátku původní horniny vyvřelé. Utuhly na povrchu kdysi žhavé Země při utváření zemské kůry. Jejich postupným zvětráváním a přemisťováním sypkých zvětralin se tvořily horniny usazené. Dalším působením tlaku a tepla z nitra Země se mnohé usazené nebo starší magmatické horniny změnily v horniny přeměněné. Magma je žhavotekutá zemská hmota v plášti Země. Žhavá hmota je soustředěna v hloubce pláště do rozměrného magmatického krbu. Vysoká teplota a tlak postupně přetváří také okolní pevný materiál pláště. Magma je lehčí, stoupá k povrchu. Přitom strhává okolní horniny a částečně je změní. Magma pod povrchem kůry tuhne pomalu. Pokud magma rychleji pronikne na povrch, tuhne rychleji. Tuhnutí proudícího magmatu se urychluje vyplněním menších ložných žil, ale nejrychleji utuhne rozlitím na povrchu Země. Vyvřelé horniny krystalizovaly z magmatu při postupném ochlazování a tuhnutí. Magma vzniklé z částečného tavení svrchního pláště je čedičové magma. Čedičové magma má více prvků Fe, Mg, je tekutější. Hustota h = 2,7 3,2 Magma vzniklé z částečného tavení zemské kůry je žulové magma. Žulové magma tuhlo pomaleji a má více prvků Si, Al a méně Fe, Mg, je velmi viskózní. Obsahovalo množství vody, dochází při jejím uvolňování k výbuchu při výrazném poklesu tlaku. Žulové magma je kyselé. Hustota okolo h = 2,6. Tab. 3. Přehled základních magmatických hornin Horniny kyselé (hodně Si) intermediální bazické ultrabazické (málo Si) hlavní horninotvorné minerály křemen K-živec muskovit Na-živce biotit amfibol pyroxen Ca-živce pyroxen amfibol olivín olivín pyroxen amfibol hlubinné horniny ztuhlé v hloubce (plutonické) výlevné horniny ztuhlé na povrchu výlevné obsahující alkalické prvky granit (žula) granodiorit diorit, syenit 19 gabro dolerit peridotit ryolit andezit bazalt (čedič) exotické druhy hornin Trachyt fonolit alkalický bazalt Pozn.: dolerit = v Čechách se prodává pod názvem černá švédská žula Magmatické horniny dělíme podle složení a hloubky místa vzniku. V magmatických horninách postupně klesala teplota krystalizace mezi 1100 C až na 600 C. Krystalizace magmatu postupuje ve dvou řadách.

21 Obr. 6. Schéma krystalizace magmatu Podle doby vzniku jsou horniny orientačně zařazeny podle éry (éra = největší časový úsek v hodnocení vývoje Země), která má několik period: prahory (archeozoikum) krystalické břidlice (původně vyvřelé i usazené horniny, které se tlakem přeměnily a vykrystalizovaly) rudy starohory (proterozoikum) sedimenty (břidlice, pískovce, slepence, křemence), magmatické horniny (žula, diabas, porfyr) prvohory (paleozoikum) sedimenty (slepence, pískovce, droby a vápence) druhohory (mesozoikum) sedimenty (vápence, břidlice, pískovce, dolomity a opuky) třetihory (terciér) sedimenty (hnědé uhlí, slíny, písky, nesoudržné pískovce) výlevné (bazalt, fonolit, andezit, trachyt) končí vrásnění čtvrtohory (kvartér) hlíny a spraše jsou geologicky nejkratší dobou 20

22 Tab. 4. Přehled vývojových etap Země Struktura sloh hornin je určen vývinem a poměrnou velikostí součástek v hornině. Hlubinné horniny jsou obvykle stejnoměrně zrnité jemně, středně a hrubozrnné. Vyrostlice jednotlivých minerálů struktura horniny je porfyrická, nestejnoměrně zrnitá. 21

23 Textura stavba představuje prostorové uspořádání minerálních částic. Hlubinné horniny obvykle mají všesměrnou texturu. Podpovrchové a výlevné horniny mají texturu proudovou nebo pórovitou. Anizotropie u hornin se obvykle nehodnotí. Jedná se o zjišťování rozdílných hodnot fyzikálně mechanických vlastností jdoucí hmotným bodem tělesa. Hodnotí se např. rozdílné hodnoty pevnosti v tlaku na zkušební kostku ve třech kolmých směrech. Nejvýrazněji se projeví rozdílné hodnoty u některých usazených hornin (např. pískovec, břidlice). Hlubinné vyvřelé horniny vykazují jen nepatrné odchylky hodnot. Rozdílnosti v anizotropii některých hornin řeší technolog při výběru kamene na konkrétní dílo. Vlastnosti magmatických hornin stručný přehled průměrných hodnot: 1. Objemová hmotnost 2,0 2,8 g/cm2 2. Pevnost v tlaku pro granity mezi MPa 1. pro gabra cca 280 MPa 2. pro bazalt (čedič) MPa 3. Pevnost v tahu za ohybu orientační hodnoty kolem 10 % pevnosti v tlaku 4. Nasákavost se stanoví v % objemu přijaté vody do kamene 5. Koeficient mrazuvzdornosti - hodnotí se po 25 - ti zmrazovacích cyklech, horniny vyhoví do úbytku hodnot pevnosti v tlaku nižších až na 75 % 6. Leštitelnost hodnotíme lesk a trvanlivost lesku U hornin sledujeme: hlavní horninotvorné minerály vedlejší minerály (ovlivní název určitého druhu horniny) a akcesorie barvu strukturu texturu výskyt (jméno lokality) Výčet dalších zkoušek je obsáhlý, ale všechny jsou zaměřeny na vlastnosti hornin, které sledujeme při výrobě stavebních konstrukcí a dílů. Vyvřelé magmatické horniny GRANIT ŽULA hlavní minerály: křemen, ortoklas, biotit ostatní minerály: turmalín, muskovit, amfibol, apatit barva: bělavá, šedá namodralá, narůžovělá struktura: jemnozrnná, středně až hrubozrnná textura: všesměrná 22

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Chyba! Záložka není definována.

Chyba! Záložka není definována. Obsah Přehled lomového dobývání surovin...chyba! Záložka není definována. Dobývání nezpevněných surovin...chyba! Záložka není definována. Stav ložisek štěrkopísků v roce 2006...Chyba! Záložka není definována.

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ DEKSTONE PŘÍRODNÍ KÁMEN TEPELNÁ STABILITA PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ TERMOVIZE ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY DEK PRO ZDRAVÍ POZVÁNKA NA ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH První systém v ČR certifi kovaný dle ČSN EN 13499

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Miroslav Richter

ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Miroslav Richter ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012 Úvod do průmyslových technologií Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012 Autor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Vědecký redaktor:

Více

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA --------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Tip pro větší bezpečnost

Tip pro větší bezpečnost Odborný základ: Bezpečnost a ochrana před úrazy Tip pro větší bezpečnost V žádném případě nezpracovávejte kameny ruční úhlovou bruskou (flexou), kterou budete chladit zahradní hadicí. Vysoké otáčky kotouče

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více