SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu"

Transkript

1

2 Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Plánovaný text je připraven podle učebního programu školy. Do čtyř let studia předmětu technologie je rozvržena látka, která je zpracovaná v upraveném, menším rozsahu. V úvodní kapitole o přírodním kameni je podán stručný výklad o geologii, mineralogii a petrografii. Zejména látka o minerálech je vázána jen na horniny, které jsou kamenosochaři používané. Ke ztvárnění myšlenky se hodí grafické vyjádření náčrtem nebo uhnětením plastického materiálu do tvaru vyjadřující prvotní představu. Modelování se základními postupy vytváření odlitků je dán prostor. Ovšem ani zde nejde látka o odlévání probrat do maximální šíře. Speciální postupy práce na velkých sochařských kompozicích vyžadují přednést učební látku v závěru studia, ve čtvrtém ročníku. Nástroje v oboru, tradiční i nově používané představují manuální pomůcky, jejichž používání je fyzicky namáhavé. Některé nástroje kamenosochaři během svého studia nepoužijí, ale s ohledem na potřebu vědět o všem, co se z kamene vyrábí a co často doplní kamenné skulptury, je nutné i takové poučení. Kámen je hmota minimálně dvojnásobné objemové hmotnosti vody, i proto je manipulace s kamenem fyzicky velmi namáhavá. Pro ulehčení každé manipulace s bloky, polotovary i deskami je kamenoprůmysl dostatečně vybaven. Zde se musí uplatnit i vlastní myšlenkové pochody, jak materiálem pohnout, překlopit, ovšem s vynaložením minimálního úsilí a pomocí i primitivních pomůcek a znalostí fyziky. Učitel má možnost tento studijní text libovolně rozšiřovat a doplňovat studentům vlastními poznámkami, ukázkami modelů, předváděním určitých speciálních technologických operací v dílnách školy nebo v praxi. Tento text je určený pro žáky prvního ročníku kamenosochařství naší školy v Hořicích. Pionýrské doby zavádění nových studijních oborů ve středních školách po roce 1990 vedly k povrchnímu a lacinému zjištění, že se tyto obory mohou snadno odučit kdekoliv, od Aše po Vsetín. Postačí převzít studijní program a učebnice. U každého učebního a studijního oboru je třeba soustředění materiálních a duševních kapacit. V Hořicích se věnovali odborníci vzdělávání a problematice kamenické i sochařské práce více než stodvacet let a historie dokládá, že velmi úspěšně. Hořice, 30. května 2012 Ing. Erik Tichý 1

3 Úvod do sochařské technologie Předmět technologie je naukový a má poskytnout sumu informací zaměřenou na profesi sochaře. Sochař je pojem vázaný k řemeslu. V prvé řadě představuje profesi zdatného řemeslníka opracovávající různé přírodní i umělé hmoty. Pro sochaře je předností dobře vyvinutá prostorová představivost. Sochařské výtvory jsou prostorové, tvarově bohaté. Jsou fáze, kdy sochař opouští řemeslnou úroveň tvořeného díla a vnáší do jeho konečné podoby své vidění díla. V tomto bodě se již sochař odvrací od řemesla a vytváří umělecké dílo. Pro začátek je dobré připomenout, že každý umělec se musel učit zvládnout základy řemesla. Začátky řemesla jsou namáhavé, místy nudné. Základní úkony a dovednosti žáci nejlépe chápou během hodin praktického vyučování. Technologie v obecné rovině nabízí cestu a postupy při řešení jednotlivých úkolů. Profesi sochaře základními postupy dělení a opracování kamene předchází profese kameníka. Kameník řeší opracování všech viditelných i spárových ploch výrobku jednoduchými výrobními postupy. Sochař na to navazuje a dovršuje zušlechtění tvarů o plastické ztvárnění představ v prostoru. Dnes v přípravné fázi a při rozpracování kamene, zvolíme převážně strojní technologii. Ulehčí se práce na zakázce a zrychluje dokončení díla. Sochaři netvoří jen pro uskutečnění své vize, ideálu, ale hlavně podle objednávky. Historické řemeslné postupy, které ještě občas provádíme, označujeme jako rukodělné. Vývoj techniky již dnes dosáhl takového stupně, že navržený model zpracujeme digitální technikou do programu. Realizaci díla může provádět robot, ale k vytvoření dobrého díla je nutno provést závěrečnou korekci. Práce průmyslového robota vytvoří dokonale reprodukované dílo, kterému chybí závěrečné zpečetění dojmu. Zůstává na sochaři, aby své dílo uzavřel. Materiály pro sochařskou tvorbu Úvodem bylo naznačeno, jak sochařské řemeslo, zejména při opracování kamene, navazuje na historicky starší kamenické řemeslo. Při výběru materiálů pro sochařské ztvárnění byl přírodní kámen nejlepší zárukou dosažení trvanlivosti díla. Z mnoha dalších požadavků mohlo jen dílo provedené v kameni dosáhnout požadované monumentality. Otázkou zůstává, zda se surovina nalézala blízko u povrchu Země nebo byla zcela odkryta. Sochař, při realizaci díla, může výběrem vhodného kamene zvýraznit zamýšlenou modelaci. Nevhodně vybraný kámen, k určité zamýšlené realizaci, dílo sochaře naopak poškozuje. Z mnoha vlastností kamene, viditelných i průkazně odzkoušených, si musí sochař volit z více variant takovou, která mu zaručuje dosažení nejlepšího výsledku. 2

4 Mimo přírodní surovinu kámen mohou sochaři využívat řadu dalších materiálů pro modelaci, pro trvalejší zachycení modelaci nebo i pro rozmnožení drobných plastik. Jsou to modelovací hlíny a vosky, celá řada plastických hmot, kovy a zvlášť slitiny kovů. Ostatně sem lze přiřadit i dřeva a výběr stavebních hmot, např. umělý pískovec, teraco a beton. Přírodní kámen Existence planety Země má dlouhý a zajímavý vývoj. Je součástí Sluneční soustavy a soudí se, že je patrně jedinou planetou, v soustavě ostatních planet kde existuje život. Rotující těleso Země je zploštělá koule. V ideálním řezu Zemí postupujeme od svrchní části tj. zemské kůry. Kontinentální kůra je pevná, tvoří ji horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Obr. 1. Bullenův model Země Oceánská kůra je tvořena z vyvřelých hornin, které jsou pokryty vrstvou sedimentů. Tloušťka kůry je v rozmezí 12 až 60 km. 3

5 Všestranným výzkumem neživé přírody jsou spojeny další přírodní vědy. Ve vztahu ke geologii jsou ostatní přírodní vědy: geologie chemie fyzika biologie a z nich zde jsou uvedeny další geologické vědní disciplíny (jen neúplně): mineralogie petrologie geologie historická - geochemie geofyzika paleontologie pedologie geologie ložisková geologie regionální - hydrogeologie - geologie inženýrská geomorfologie geologie planet geologie životního prostředí. Pod zemskou kůrou je plášť a utváří hranici označovanou jako Mohorovičova diskontinuita. Tato hranice byla určena z průběhu měření rychlosti šíření zemětřesných vln. Pod pevninami se šíří v hloubce přes 25 km, pod oceány jen 6 až 15 km. Vnitřní části Země členíme s rostoucí hloubkou: plášť (detailněji na svrchní plášť do hloubky 450 km, přechodnou zónu do hloubky 650 km, spodní plášť až do hloubky 2900 m vnější jádro do hloubky 4980 km vnitřní jádro do hloubky 6380 km. Nad zemskou kůrou je atmosféra, tvoří plynný obal. Hydrosféra zahrnuje vody na povrchu i uvnitř Země. Biosféru tvoří společenstvo fauny, flóry včetně lidstva. Historický pojem GEOLOGIE, jako nauce o Zemi, byl postupně rozšiřován o mnoho navazujících technických disciplín. Geologické vědy se zabývají vysvětlením vybraných základních pojmů. MINERALOGIE je věda o nerostech neboli minerálech, (nerost = minerál). MINERÁL je stejnorodá, neústrojná hmota přírodního původu. Má složení definovatelné chemickým vzorcem; někdy jen přibližně (minera = ruda). PETROLOGIE je věda o horninách, zabývá se vznikem, stavbou a složením hornin. Pro výklad v tomto textu dále používáme výraz PETROGRAFIE (petro = kámen; grapho = popis), pro disciplínu popisující minerály. HORNINA je složená z více nebo jednoho minerálu. Nedá se vyjádřit chemickým vzorcem. Tělesa hornin vytváří slupku zemské kůry. Podle vzniku rozlišujeme tři skupiny hornin: horniny vyvřelé horniny usazené horniny přeměněné 4

6 Obr. 2. Blokdiagram povrchu Země působení vnějších i vnitřních sil (upraveno podle Hirta) I odnos materiálů; II transport; III sedimentace; A vyvřelé horniny; B usazené horniny; C přeměněné horniny (krystalické břidlice) Ukazuje změny Mineralogické minimum Mineralogie všeobecná se zabývá vnitřní stavbou, geometrickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů, vznikem a přeměnami minerálů. Mineralogie systematická zkoumá a popisuje jednotlivé druhy nerostů, třídí je do skupin podle chemického složení a příbuznosti krystalové stavby. Mineralogie technická zkoumá technické vlastnosti minerálů (optické, elektrické aj.) a jejich využití k technickým účelům. Minerál je charakterizován chemickým vzorcem. Jednoduchý vzorec např. korundu Al 2 O 3 nebo složitý vzorec minerálu ze skupiny silikátů např. tmavá slída = biotit K (Mg, Fe) 3 Al Si 3 O 10 (OH) 2. Minerály mají pravidelné uspořádání molekul, tvoří vnitřní strukturu. Krystaly vznikaly z magmatu vyvřelých hornin, později i během horotvorných pohybů zemské kůry. Během vzniku krystalů se tvořily krystalové plochy různé dokonalosti tvarů, někdy se nemohly vyvinout zcela nebo vůbec. Formy minerálů: 1. forma krystalová - minerál má dokonalý tvar, krystaly z výplně dutin 2. forma krystalická krystaly jsou bez vnějšího pravidelného omezení, např. jako výplň dutiny i shluk minerálů v hornině, je u prostorově nejvíce organizovaného stav minerálů 5

7 3. amorfní beztvará pro určité nepravidelné společenství minerálů se krystaly nemohou vytvořit; některé minerály nekrystalizují, např. opál (vodnatý oxid křemičitý). Obr. 3. Schématické zobrazení vzniku a zániku hornin U minerálů rozlišujeme: vnější stavbu tvar krystalu lze zařadit do 6 - ti základních soustav vnitřní stavbu tvoří ji atomy, ionty, molekuly uspořádané do krystalické mřížky. Obr. 4. Ukázka strukturní stavby minerálů a) sůl kamenná; b) diamant; c) grafit; d) kalcit; e) síra; f) křemen, jehož základní stavební jednotky jsou tetraedry (4 molekuly kyslíku a molekula křemíku kulička uprostřed) 6

8 Krystalová soustava Počet os Délky ramen Úhel ramen Příklady minerálů v dané krystalové soustavě Krychlová 3 a 1 = a 2 = a 3 90 diamant, granáty, sůl Čtverečná 3 a 1 = a 2 ; c a 90 chalkopyrit, kasiterit Kosočtverečná 3 a b c 90 olivín Jednoklonná 3 a b c a:b 90 ortoklas, amfibol Trojklonná 3 a b c a:b:c 90 plagioklasy Šesterečná 4 a 1 = a 2 = a 3 ; c 120 /90 křemen, turmalín Obr. 5. Přehled krystalových soustav a jejich parametrů 7

9 Krystalové soustavy jsou v tabulce přehledně upraveny. Popis je podle sloupců: 1. název soustavy - uvádí se šest soustav; dříve se uváděla sedmá soustava - klencová, která se odvozovala ze šesterečné soustavy (kalcit) 2. počet os u pěti soustav jsou tři základní osy, v šesterečné soustavě jsou tři osy proložené v rovině kolmo na čtvrtou osu 3. označení ramen ramena symetrických soustav mají stejné délky (značené a1, a2, a3), pokud ramena v soustavě mají různé délky, jsou označena podle abecedy (a, b, c) 4. vzájemné úhly os symetrické krystalové soustavy mají osy navzájem kolmé, ke svislé ose jsou odkloněny některá ramena jednoklonné a trojklonné soustavy. Krystaly v magmatu ani během dalších přeměn nemají podmínky k dokonalému růstu. Vývoj každého, i nejmenšího jedince podléhal určitým zákonitostem, jak objevili badatelé již před mnoha staletími. Krystaly poutaly vědce v dávné minulosti nejen krásou, ale více dokonalostí soustav a tvarů. Tvar dokonalého krystalu je tvořen z geometrických prvků ploch (P), hran (H), vrcholů (V). Na dokonalém krystalu platí pravidlo Descart-Eulerovo: P + V = H + 2. Plochy krystalů jsou pravidelné, souměrné, nesouměrné. Podobně počítáme na krystalu hrany. Zjišťujeme velikost úhlů hran příložným goniometrem (přibližně) nebo optickým odrazovým goniometrem (přesně). Dokonalost krystalových soustav i tvarů je doložena zákonem o stálosti úhlů (Nielsen Stensen 1669). Na všech krystalech téhož nerostu svírají sobě odpovídající plochy stejné úhly. Zákon souměrnosti: Každý krystal má určitou souměrnost a všechny plochy, které se na krystalu vyskytují nebo se mohou vyskytovat, odpovídají polohou a počtem dané souměrnosti. Rozlišujeme v krystalech roviny osy středy. Podle toho jsou na všech krystalech různé roviny souměrnosti, různé osy souměrnosti, středy souměrnosti. Vazby minerálů S rostoucí hustotou sítě iontů v mřížkách stoupá úměrně i povrchová energie, kterou jsou k sobě částice poutány. Zobrazení poloh atomů ve strukturních mřížkách provádíme pomocí bodů. Atomy v krystalových strukturách mohou být spojeny různými vazbami (viz chemie 1. ročník): vazbou kovalentní vykazuje velmi pevné spojení (diamant) vazbou iontovou s malým podílem kovalence (sůl kamenná.) vazbou kovovou má velmi pravidelnou mřížku (kovy Fe, AU, ) vazbou molekulární - (síra ) 8

10 Krystaly jednoduchých sloučenin mají jednoduchou krystalovou strukturu. U minerálů s více než třemi prvky jsou krystalové struktury velmi složité. Zkoumáním krystalových soustav se zjistily zajímavé odchylky ve vzájemné podobnosti některých minerálů, které označujeme polymorfií a izomorfií. Polymorfie představuje mnohotvarost. Existují různé modifikace minerálů, které mají stejnou chemickou značku, ale při jejich tvorbě působily různé fyzikální a chemické podmínky. Příklad polymorfie: minerál Značka soustava minerál značka soustava Pyrit FeS 2 krychlová Markazit FeS 2 kosočtverečná Izomorfie krystalová soutvarost, kdy minerály s obdobným chemickým vzorcem se shodují v krystalovém tvaru a fyzikálních vlastnostech. Příkladem jsou minerály ze skupiny karbonátů. Kalcit CaCO3 Magnezit MgCO3 Siderit FeCO3 Dialogit MnCO3 Izomorfní minerály mají nepatrné změny ve velikosti úhlů a hran na krystalech, navíc jsou jen zřídka zcela čistými sloučeninami. Dokonalou mísivostí se vyznačuje řada trojklonných živců plagioklasů. Fyzikální vlastnosti minerálů Hustota je poměr mezi hmotností tělesa k jeho objemu. Obvykle se porovnává k hmotnosti vody. Jednotkou hustoty je g. cm -3, zkouší hydrostatickými vahami s využitím Archimedova zákona. U minerálů je hustota závislá na hmotnosti částic mřížky, vzdálenosti částic a jejich vazby. Příklady typických hustot některých minerálů prvků a vyvřelých hornin: halit, sůl 2,1 2,2 Amfibol 3,78 3,41 ortoklas živec 2,55 2,63 Olivín 3,27 4,32 Křemen 2,65 Granáty 4,1 4,3 biotit tm.slída 2,7 3,4 Zlato 19,3 Diamant 3,52 Platina 21,4 Štěpnost charakterizuje způsob lámání minerálu podél přesně vymezených ploch nejmenší odolnosti. Leží v místech nejslabší atomové vazby. Plochy štěpnosti nejsou dokonale rovné, jsou soudržné a dokonale odrážejí světlo. Stupnice štěpnosti nejsou přesné. Štěpnost označujeme výtečná (u slíd), dokonalá (u galenitu), zřetelná (u amfibolu), nezřetelná, žádná (špatná u křemene). Lom zkouší se geologickým kladívkem. Většina minerálů se po úderu štěpí i láme, některé jenom lomí. Lom je nerovný, lasturnatý, hákovitý (zubatý), tříšťnatý. 9

11 Tvrdost vlastnost posuzujeme z odolnosti minerálu proti škrábání, rýpání. Tvrdost je závislá na struktuře krystalické mřížky. Rozhoduje vzdálenost iontů a pravidelnost krystalové mřížky. Mohsova stupnice tvrdosti má 10 stupňů (Friedrich Mohs, , německý mineralog). Tab. 1. Mohsova stupnice tvrdosti Číslo tvrdosti Charakteristický minerál Chemický Vzorec Absolutní tvrdost 1 Mastek Mg 3 Si 4 O 10 (OH) Sůl / sádrovec HCl / CaSO 4.2H 2 O 3 3 Kalcit / vápenec CaCO Fluorit CaF Apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH, Cl,F ) Ortoklas / živec KAlSi 3 O Křemen SiO Topaz Al 2 SiO 4 (OH, F ) Korund Al 2 O Diamant C 1600 Hustota tuto vlastnost vyjádříme porovnáním hmotnosti minerálu se stejným objemem hmotnosti vody poměrové vyjádření. Vzorek se váží na vzduchu a ve vodě (využíváme Archimédův zákon) ρ = G1/(g1 G2) Barva - je určovacím znakem minerálu na denním světle. Dobrým znakem je při určování rud. U ostatních minerálů není určující, protože mnohé mají více barevných odstínů. Vryp - vryp je lepší diagnostický prostředek než barva, je stálejší. Vryp je světlý nebo odlišný od barvy minerálu = minerál není barevný Vryp je stejné barvy jako barva minerálu = minerál je barevný Řada prvků nebo oxidů je výrazně barevných, např. Ti, V, Cr, Fe, Ni. U některých minerálů je barevnost stálá, např. u síry, modré skalice a zlata. Průhlednost je sledovanou optickou vlastností minerálů. Pozorujeme průnik světla minerálem. Minerály jsou: průhledné transparentní, s nepatrnou schopností pohlcovat světlo, např. křišťál průsvitné translucentní, absorbují více světla, např. destičky slíd neprůhledné opakní absorbují světlo plně, ani při výřezu velmi tenké destičky. Lesk - Lesk vyjadřuje způsob odrazu světla od povrchu minerálu. Typ a intenzita lesku se mění podle povrchu a množství absorbovaného světla. 10

12 Tab. 2. Hodnocení lesku minerálů mastný lesk sůl kamenná kovový lesk kovové minerály, galenit perleťový lesk muskovit a jiné slídy, sádrovec skelný lesk křemen hedvábný lesk vláknité minerály, asbest, mastek matný kovový lesk hematit Elektrické vlastnosti minerálů jsou závislé na volnosti pohybu elektronů mezi ionty. Minerály kovalentní vazbou (např. diamant) a iontovou vazbou (např. sůl) jsou nevodivé. Minerály s vazbou kovovou i molekulární jsou vodivé. Pro orientační zjišťování neznámého minerálu používá se postup podle mineralogického klíče (odborná příručka pro prvotní stanovení minerálů a hornin). Takto lze amatérsky posoudit neznámý minerál (i horninu) při nálezu v terénu a následně doplnit a zkontrolovat v laboratoři, pomocí chemikálií a ohně. Podle těchto kritérií vybíráme, kterou vlastnost můžeme minerálu přisoudit. Za kritériem je několik možností na výběr: vzhled kovový, polokovový, nekovový rýpání do nerostu nehtem, nožem, sklem určením barvy a vrypu zkusíme opracovat minerál kujný, křehký zkoušku plamenem žíháním v baničce, boraxovou perličkou, dřevěné uhlí zkouška kyselinou chlorovodíkovou. V systematické mineralogii se rozdělují nerosty do tříd: 1. prvky 2. sulfidy 3. halovce 4. oxidy a hydroxidy 5. karbonáty 6. sulfáty 7. forforečnany, boráty, wolframany, nitráty, molybdenáty 8. silikáty (nově jsou definované skupiny silikátových minerálů podle řetězení silikátových tetraedrů jsou to = tektosilikáty, fylosilikáty, inosilikáty, cyklosilikáty, sorosilikáty, nesosilikáty) 9. organolity V tomto textu jsou připomenuty především tzv. horninotvorné minerály, které se vztahují k horninám jako sochařským materiálům. 11

13 Přehled minerálů DIAMANT Třída: prvky Krystalová soustava: krychlová Složení: C Barva: bezbarvý, bílý, šedý, žlutý, oranžový, růžový, hnědý, červený, modrý, zelený, černý Tvrdost: 10 Štěpnost: dokonalá, osmistěnná Lom: lasturnatý Lesk: diamantový až mastný Hustota: 3,52 Průhlednost: průhledný až opakní Vznik: z magmatu v hloubce přes 150 km vychází ultrabazické horniny, v zemské kůře vytvoří komínové intruze Náleziště: podle matečných hornin - kimberlitu a lamproitu Těžba: z komínové intruze nebo z rozpadlých hornin v náplavech řek. Barva: bezbarvý, bílá, šedá, šedožlutá HALIT Třída: halogenidy Krystalová soustava: krychlová Složení: NaCl Tvrdost: 2,5 Štěpnost: dokonalá, kubická Lom: lasturnatý Lesk: skelný Hustota: 2,1 2,6 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: odpařováním mořské vody Náleziště: Polsko, Německo, Rakousko, USA, Mexický záliv, Bolivie PYRIT Třída: sulfidy Krystalová soustava: krychlová Složení: FeS 2 Barva: bleděžlutá, jako mosaz Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: nezřetelná až chybí Lom: lasturnatý Lesk: kovový Hustota: 5 12

14 Průhlednost: opakní Vznik: v hydrotermálních žílách, i v usazených horninách (uhlí, vápenec ) Náleziště: Španělsko, Bolivie, Brazílie, Kanada, USA Těžba: zdroj železné rudy i kyseliny sírové; dnes na ústupu Význam: nežádoucí příměs některých vyvřelých hornin KORUND Třída: oxidy Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: Al 2 O 3 Barva: téměř všechny odstíny Tvrdost: 9 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý až nerovný Lesk: diamantový až skelný Hustota: 4 4,1 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v hydrotermálních žílách, i v usazených horninách (uhlí, vápenec ) Náleziště: Asie, Austrálie, Kolumbie Těžba: drcené brusivo na plátno, na papír Význam: Třída: oxidy, strukturně silikátová skupina tektosilikát (prostorová stavba KŘEMEN čtyřstěnů) Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: SiO 2 Barva: široká škála od bílé po černou Tvrdost: 7 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý až nerovný Lesk: skelný Hustota: 2,65 Průhlednost: průsvitný až téměř opakní Vznik: ve vyvřelých horninách, součást sedimentárních i metamorfovaných hornin Význam: : základní horninotvorný minerál mnoha hornin; vysoce ceněné jsou polodrahokamové i drahokamové odrůdy KALCIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: CaCO 3 13

15 Barva: čirá, bílá Tvrdost: 3 Štěpnost: dokonalá podle klence (vysvětlit - původ Lom: pololasturnatý, křehký Lesk: skelný Hustota: 2,7 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: součást mnoha hornin Význam: podstatná část vápenců a mramorů, základní horninotvorný minerál ARAGONIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: kosočtverečná Složení: CaCO 3 Barva: bezbarvá, bílá, šedá, žlutavá, červenavá zelenavá Tvrdost: 3,5-4 Štěpnost: zřetelná Lom: pololasturnatý, křehký Lesk: skelný až pryskyřičný Hustota: 2,94 2,95 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v metamorfovaných horninách, v okolí horkých pramenů Význam: : základní horninotvorný minerál DOLOMIT Třída: karbonáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: CaMg(CO 3 ) 2 Barva: bezbarvý, bílá nebo béžová Tvrdost: 3,5-4 Štěpnost: dokonalá podle klence Lom: pololasturnatý Lesk: skelný Hustota: 2,8 2,9 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: součást sedimentárních i metamorfovaných hornin Význam: : základní horninotvorný minerál OLIVÍN Třída: silikáty nesosilikáty Krystalová soustava: kosočtverečná Složení: (Mg,Fe) 2 SiO 4 Barva: zelená, žlutá, hnědá, bílá nebo černá 14

16 Tvrdost: 6,5-7 Štěpnost: nedokonalá Lom: lasturnatý Lesk: skelný Hustota: 3,3 4,3 Průhlednost: průsvitný až průsvitný Vznik: v bazických a ultrabazických vyvřelých horninách, součást mramorů Význam: : základní horninotvorný minerál PYROP Třída: silikáty skupina granátu nesosilikáty Krystalová soustava: krychlová Složení: Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Barva: růžovočervená, rudá až černá Tvrdost: 7 7,5 Štěpnost: chybí Lom: lasturnatý, křehký Lesk: skelný Hustota: 3,6 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: v bazických a ultrabazických vyvřelých horninách Význam: doprovodný minerál TURMALÍN Třída: silikáty cyklosilikáty Krystalová soustava: šesterečná / trojklonná Složení: Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al) 3 (Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH,F) 4 Barva: černá, růžová, červená, zelená, hnědá, modrá Tvrdost: 7 7,5 Štěpnost: nezřetelná Lom: nerovný, lasturnatý, Lesk: skelný Hustota: 3,0 3,2 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách, granitech, někdy i v metamorfovaných horninách Význam: : doprovodný minerál AUGIT (jedinec ze skupiny PYROXENŮ) Třída: silikáty inosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: (Ca,Na)(Mg,Fe,Ti,Al)(Al,Si)2O 6 Barva: zelenočerná až černá, tmavě zelená až hnědá 15

17 Tvrdost: 5,5-6 Štěpnost: zřetelná ve dvou směrech Lom: nerovný až pololasturnatý Lesk: skelný až matný Hustota: 3,3 Průhlednost: průsvitný až téměř opakní Vznik: v bazických vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál AMFIBOL Třída: silikáty inosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: Ca 2 (Fe 2,Mg) 4 (Al,Fe 3 )(Si 7 Al)O 22 (OH 2 F) 2 Barva: zelená, černá Tvrdost: 5-6 Štěpnost: dokonalá Lom: nerovný, křehký Lesk: skelný Hustota: 3,1 3,3 Průhlednost: průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál MUSKOVIT skupina slíd světlá slída Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: KAl 2 (Si 3 Al)O 10 (OH,F) 2 Barva: bezbarvá, stříbřitě bílá, bílá, zelenkavá, růžová, hnědá Tvrdost: 2,5 Štěpnost: dokonalá podle plochy Lom: nerovný Lesk: skelný Hustota: 2,8 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál BIOTIT skupina slíd tmavá slída Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: K,(Mg,Fe) 3 (Al,Fe)Si 3 O 10 (OH,F) 2 Barva: černá, hnědá, světle žlutá, bronzová Tvrdost: 2,5-3 16

18 Štěpnost: dokonalá podle plochy Lom: nerovný Lesk: skelný až polokovový Hustota: 2,7 3,4 Průhlednost: průhledný až průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: : základní horninotvorný minerál ORTOKLAS skupina K živců Třída: silikáty tektosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: KAlSi 3 O 8 Barva: bezbarvá, bílá, béžová, žlutá, růžová, červenohnědá Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: dokonalá Lom: pololasturnatý až nerovný, křehký Lesk: skelný Hustota: 2,5 2,6 Průhlednost: průhledný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech, výjimečně i v sedimentech Význam: základní horninotvorný minerál PLAGIOKLASY = skupina Na-Ca živců; úplná řada živců albit oligoklas andesin labradorit bytownit anortit ALBIT Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: trojklonná Složení: NaAlSi 3 O 8 Barva: bílá, bezbarvý Tvrdost: 6 6,5 Štěpnost: dokonalá Lom: lasturnatý až nerovný, křehký Lesk: skelný až perleťový Hustota: 2,6 Průhlednost: průsvitný Vznik: ve vyvřelých horninách i metamorfitech Význam: základní horninotvorný minerál Skupina jílových minerálů - montmorillonit, nontronit, kaolinit, dickit, nakrit, illit, glaukonit, celadonit 17

19 KAOLINIT Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: trojklonná Složení: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 Barva: bílá, béžová Tvrdost: 2 2,5 Štěpnost: dokonalá Lom: není pozorovatelný Lesk: zemitý Hustota: 2,6 Průhlednost: opakní Vznik: rozpadem slíd, živců z vyvřelých hornin Význam: součást tmelů usazených hornin MONTMORILLONIT ze skupiny jílových minerálů Třída: silikáty fylosilikáty Krystalová soustava: jednoklonná Složení: Na, Ca)(AlMg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2.nH 2 O Barva: bílá, béžová, žlutavá, narůžovělá Tvrdost: 1-2 Štěpnost: dokonalá Lom: nerovný Lesk: zemitý Hustota: 2,1 Průhlednost: opakní Vznik: rozpadem slíd, živců z vyvřelých hornin Význam: součást tmelů usazených hornin Petrografický základ Petrografie obecná studuje zákonitosti vzniku a přeměn hornin. Petrografie systematická zkoumá nerostné a chemické složení hornin a třídí je do systému. Petrografie technická zkoumá technické vlastnosti hornin a jejich využití. Horniny příkladně granit, syenit, rula, pískovec, mramor, opuka jsou směsi horninotvorných minerálů, tvoří jednotlivá tělesa zemské kůry. Jejich složení je proměnlivé a nedají se vyjádřit chemickým vzorcem. Výjimkou jsou např. karbonátové horniny vápenec, mramor, kde převažuje jeden minerál (kalcit), ale hornina je často znečištěna dalšími přísadami. Podle způsobu vzniku jsou horniny s původním a převzatý názvem EU: vyvřelé magmatické usazené sedimentární přeměněné metamorfované 18

20 V období formování Země před více než 4 miliardami let, byly na počátku původní horniny vyvřelé. Utuhly na povrchu kdysi žhavé Země při utváření zemské kůry. Jejich postupným zvětráváním a přemisťováním sypkých zvětralin se tvořily horniny usazené. Dalším působením tlaku a tepla z nitra Země se mnohé usazené nebo starší magmatické horniny změnily v horniny přeměněné. Magma je žhavotekutá zemská hmota v plášti Země. Žhavá hmota je soustředěna v hloubce pláště do rozměrného magmatického krbu. Vysoká teplota a tlak postupně přetváří také okolní pevný materiál pláště. Magma je lehčí, stoupá k povrchu. Přitom strhává okolní horniny a částečně je změní. Magma pod povrchem kůry tuhne pomalu. Pokud magma rychleji pronikne na povrch, tuhne rychleji. Tuhnutí proudícího magmatu se urychluje vyplněním menších ložných žil, ale nejrychleji utuhne rozlitím na povrchu Země. Vyvřelé horniny krystalizovaly z magmatu při postupném ochlazování a tuhnutí. Magma vzniklé z částečného tavení svrchního pláště je čedičové magma. Čedičové magma má více prvků Fe, Mg, je tekutější. Hustota h = 2,7 3,2 Magma vzniklé z částečného tavení zemské kůry je žulové magma. Žulové magma tuhlo pomaleji a má více prvků Si, Al a méně Fe, Mg, je velmi viskózní. Obsahovalo množství vody, dochází při jejím uvolňování k výbuchu při výrazném poklesu tlaku. Žulové magma je kyselé. Hustota okolo h = 2,6. Tab. 3. Přehled základních magmatických hornin Horniny kyselé (hodně Si) intermediální bazické ultrabazické (málo Si) hlavní horninotvorné minerály křemen K-živec muskovit Na-živce biotit amfibol pyroxen Ca-živce pyroxen amfibol olivín olivín pyroxen amfibol hlubinné horniny ztuhlé v hloubce (plutonické) výlevné horniny ztuhlé na povrchu výlevné obsahující alkalické prvky granit (žula) granodiorit diorit, syenit 19 gabro dolerit peridotit ryolit andezit bazalt (čedič) exotické druhy hornin Trachyt fonolit alkalický bazalt Pozn.: dolerit = v Čechách se prodává pod názvem černá švédská žula Magmatické horniny dělíme podle složení a hloubky místa vzniku. V magmatických horninách postupně klesala teplota krystalizace mezi 1100 C až na 600 C. Krystalizace magmatu postupuje ve dvou řadách.

21 Obr. 6. Schéma krystalizace magmatu Podle doby vzniku jsou horniny orientačně zařazeny podle éry (éra = největší časový úsek v hodnocení vývoje Země), která má několik period: prahory (archeozoikum) krystalické břidlice (původně vyvřelé i usazené horniny, které se tlakem přeměnily a vykrystalizovaly) rudy starohory (proterozoikum) sedimenty (břidlice, pískovce, slepence, křemence), magmatické horniny (žula, diabas, porfyr) prvohory (paleozoikum) sedimenty (slepence, pískovce, droby a vápence) druhohory (mesozoikum) sedimenty (vápence, břidlice, pískovce, dolomity a opuky) třetihory (terciér) sedimenty (hnědé uhlí, slíny, písky, nesoudržné pískovce) výlevné (bazalt, fonolit, andezit, trachyt) končí vrásnění čtvrtohory (kvartér) hlíny a spraše jsou geologicky nejkratší dobou 20

22 Tab. 4. Přehled vývojových etap Země Struktura sloh hornin je určen vývinem a poměrnou velikostí součástek v hornině. Hlubinné horniny jsou obvykle stejnoměrně zrnité jemně, středně a hrubozrnné. Vyrostlice jednotlivých minerálů struktura horniny je porfyrická, nestejnoměrně zrnitá. 21

23 Textura stavba představuje prostorové uspořádání minerálních částic. Hlubinné horniny obvykle mají všesměrnou texturu. Podpovrchové a výlevné horniny mají texturu proudovou nebo pórovitou. Anizotropie u hornin se obvykle nehodnotí. Jedná se o zjišťování rozdílných hodnot fyzikálně mechanických vlastností jdoucí hmotným bodem tělesa. Hodnotí se např. rozdílné hodnoty pevnosti v tlaku na zkušební kostku ve třech kolmých směrech. Nejvýrazněji se projeví rozdílné hodnoty u některých usazených hornin (např. pískovec, břidlice). Hlubinné vyvřelé horniny vykazují jen nepatrné odchylky hodnot. Rozdílnosti v anizotropii některých hornin řeší technolog při výběru kamene na konkrétní dílo. Vlastnosti magmatických hornin stručný přehled průměrných hodnot: 1. Objemová hmotnost 2,0 2,8 g/cm2 2. Pevnost v tlaku pro granity mezi MPa 1. pro gabra cca 280 MPa 2. pro bazalt (čedič) MPa 3. Pevnost v tahu za ohybu orientační hodnoty kolem 10 % pevnosti v tlaku 4. Nasákavost se stanoví v % objemu přijaté vody do kamene 5. Koeficient mrazuvzdornosti - hodnotí se po 25 - ti zmrazovacích cyklech, horniny vyhoví do úbytku hodnot pevnosti v tlaku nižších až na 75 % 6. Leštitelnost hodnotíme lesk a trvanlivost lesku U hornin sledujeme: hlavní horninotvorné minerály vedlejší minerály (ovlivní název určitého druhu horniny) a akcesorie barvu strukturu texturu výskyt (jméno lokality) Výčet dalších zkoušek je obsáhlý, ale všechny jsou zaměřeny na vlastnosti hornin, které sledujeme při výrobě stavebních konstrukcí a dílů. Vyvřelé magmatické horniny GRANIT ŽULA hlavní minerály: křemen, ortoklas, biotit ostatní minerály: turmalín, muskovit, amfibol, apatit barva: bělavá, šedá namodralá, narůžovělá struktura: jemnozrnná, středně až hrubozrnná textura: všesměrná 22

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy: GEOLOGIE NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Naše Země je součástí vesmíru. Ten vznikl tzv. teorii velkého třesku před 10-15mld. Let. Vesmír je tvořen z galaxii hvězdné soustavy (mají tvar disku a tvoří je miliardy hvězd).

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9 tř. ZŠ základní / zvýšený zájem Předmět Přírodopis

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie 1) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní diskontinuum. Co znamená slovo homogenní? 2) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

Minerály a horniny I. část

Minerály a horniny I. část Minerály a horniny I. část 1. Úvodem Minerály (nerosty) jsou tvořeny buď jednotlivými prvky, nebo častěji sloučeninami. Vznikly v průběhu geologických procesů. Rozlišujeme látky krystalické a amorfní.

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení Přírodopis 9. třída pracovní list Téma: Mineralogie Jméno:. 1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení 2. Definice minerálu = nerost =

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vyvřelé horniny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si utřídí poznatky o horninách, které vznikají tuhnutím magmatu.

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_264 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více