GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie"

Transkript

1 GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014

2

3 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie PřF UK) Sbírka vznikla na Gymnáziu Botičská v roce 2014 díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy v rámci grantového Programu na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou (3/1 Inovace ve vzdělávání).

4

5 OBSAH 1. Stavba a vývoj Země Nerosty Horniny Endogenní procesy Exogenní procesy Použitá literatura

6

7 ÚVOD Střední školy představují vhodné prostředí, ve kterém mohou studenti získat zájem o geologické vědy, neboť již disponují potřebnými znalostmi z ostatních přírodovědných oborů. Přesto bývá obtížné je pro geologii nadchnout. Předkládaná sbírka chce usnadnit středoškolským učitelům zeměpisu výuku geologických témat a celkově přispět k jejímu zatraktivnění. Sbírka se snaží zaplnit nedostatek učebních materiálů, s nimiž se učitelé u geologických témat potýkají. Publikace nabízí především úlohy, s jejichž pomocí se dá učivo opakovat (úloha 1.3), nicméně jsou zde zařazeny i herní aktivity (2.3), časově náročnější úlohy, při nichž studenti rozvíjejí některé praktické dovednosti (5.2), a také úlohy, kdy studenti pracují s mapou (4.4). Materiál v některých úkolech navazuje na ostatní přírodovědné předměty, například zeměpis či chemii (2.8). Několik úloh si klade za cíl předvést geologické vědy jako vědecky i profesně perspektivní oblast (4.6). Úlohy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů: stavba a vývoj Země, nerosty, horniny, endogenní procesy a exogenní procesy. Některé úlohy bylo obtížné zařadit do jednoho okruhu, toto členění má tedy jen orientační charakter. Většina úloh s obrázky a schématy předpokládá, že je učitel studentům nakopíruje. Pod každou úlohou jsou kurzivou zapsané metodické poznámky, které vysvětlují význam úlohy, upozorňují na možné potíže, případně nabízejí obměnu úlohy. 7

8

9 1. STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ 1.1 Doplňování tabulky porovnávání geosfér Porovnejte zemskou kůru, plášť a jádro v následujících ohledech. mocnost šeření P a S seismických průměrná hustota vnitřní jádro vnější jádro zemský plášť zemská kůra skupenství typické prvky (případně Poznámky: Tabulka má vystihnout základní rozdíly, takže je třeba značné zjednodušení při vědomí toho, že geosféry nejsou homogenní. Není nutné uvádět přesné číselné údaje o mocnosti a hustotě, stačí srovnání největší, střední, nejnižší. Obdobné tabulkové srovnání se hodí například na rozlišení endogenních a exogenních procesů. I zde postačí zjednodušeně říci, kteří činitelé většinou zvyšují (snižují) výškovou členitost reliéfu, resp. vytvářejí větší (menší) tvary. exogenní procesy endogenní procesy zdroj energie převažující vliv na výškovou členitost rozsah vytvářených tvarů příklady činitelů 1.2 Zakreslování do mapy litosférické desky Barevně v mapě vyznačte základní litosférické desky (severoamerická, jihoamerická, pacifická, antarktická, eurasijská, africká a indo-australská deska). Šrafováním zvýrazněte oblasti s častým zemětřesením a sopečnou činností. Dá se vypozorovat pravidelnost v jejich rozmístění? 9

10 Poznámky: Dle pokročilosti studentů je možné zařadit i další menší desky, jako je kokosová, filipínská, karibská, arabská deska, Nazca, Scotia nebo Juan de Fuca. 1.3 Popis obrázku stavba sopky Popište jednotlivé části stratovulkánu. Podle čeho poznáme, že jde o stratovulkán? Jak by se od stratovulkánu lišila štítová sopka? Co rozhoduje o tom, jak bude mít sopka strmé svahy? Poznámky: Učitel může úkol zjednodušit tím, že zobrazené části sopky vyjmenuje. (Jde o parazitický kráter, sopouch, magmatický krb, hlavní kráter, sopečný kužel a pyroklastický materiál.) 10

11 1.4 Uspořádání schématu Wilsonův cyklus vývoje kontinentů Seřaďte fáze vývoje kontinentu tak, jak se rozpadá celistvý kontinent, vzniká mezi jeho částmi oceán, který následně zaniká, a opětovně se vytváří jednotný kontinent. Podrobně popište, co se při jednotlivých stadiích děje. Uveďte příklady oblastí, které se nacházejí v příslušných stadiích. Rozhodněte, ke kterým obrázkům se vztahují tyto pojmy: subdukce, kolize, rift, divergentní a konvergentní deskové rozhraní. 11

12 Poznámky: Učitel může studentům obrázky nakopírovat na jeden list papíru a studenti pak číslují jednotlivé fáze. Druhá možnost je, že učitel obrázek rozstříhá na jednotlivá stádia a studenti je řadí na lavici. (Tento postup je náročnější na práci učitele, nicméně svědčí studentům s tzv. kinestetickým typem učení, kteří si látku lépe pamatují díky manipulaci s ní.) Učitel může také společně s žáky řadit schémata na magnetické tabuli. Zdroj obrázku: (Obrázek byl upraven.) 12

13 2. NEROSTY 2.1 Určování krystalografických soustav osní kříže Přiřaďte k osnímu kříži jeho charakteristiku a pojmenujte krystalografickou soustavu, pro niž je tento kříž typický. 1. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; žádný úhel svíraný mezi osami není pravý. 2. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; pravý úhel se nachází mezi osou b a c. 3. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; všechny osy navzájem svírají pravý úhel. 4. Předozadní osa a1 a pravolevá osa a2 jsou stejně dlouhé (kratší než osa c); všechny osy navzájem svírají pravý úhel. 5. Tři vodorovné osy a1, a2, a3 jsou stejně dlouhé, svírají úhel 60 ; osa c je na ně kolmá. 6. Tři stejně dlouhé osy a1, a2, a3 jsou na sebe kolmé. Rozhodněte, u kterých soustav budou mít krystaly na průřezu často tvar kosočtverce, dvanáctistěnu, šestiúhelníku, resp. čtverce. (Uvažujte pohled kolmo shora dolů. Jednotlivé průřezy se mohou vyskytovat ve více soustavách.) 13

14 Poznámky: Na obrázku je pouze šest osních křížů, přestože je krystalografických soustav sedm. (Klencová a šesterečná soustava mají stejný osní kříž.) Úloha podporuje prostorovou představivost studentů. Pokud si studenti osní kříže vystřihnou z papíru, mohou je jako šablonu vkládat do obrázků krystalových tvarů a určovat, do jaké krystalové soustavy daný tvar patří. Pokud jsou ve škole k dispozici modely krystalů, mohou studenti přiřazovat osní kříže i k nim. 2.2 Hádej, na co myslím. opakování znalostí o nerostech Vybraný student myslí na určitý nerost. Ostatní studenti mu kladou otázky, na něž může dotyčný odpovědět pouze ano, nebo ne. Studenti se snaží co nejrychleji zjistit, na který nerost myslí. (Je zakázáno přímo jmenovat nerost, pokud si hádající opravdu není jistý.) Poznámky: Jde o procvičení znalostí o nerostech. Studenti se mohou ptát například na zařazení nerostu (Je to oxid?) nebo jeho vlastnosti (Je tvrdší než křemen? Je kujný?) Důležité vlastnosti jsou štěpnost, tvrdost, lesk, barva vrypu, hustota a průhlednost. Je-li to potřeba, mohou tázající se studenti využívat své poznámky. Vybraný student by nicméně 14

15 měl o nerostu vědět co nejvíc informací. Hra se dá využít i u hornin, mají-li studenti dost znalostí. 2.3 AZ kvíz pojmy z mineralogie Studenti se rozdělí na dvě družstva. Střídavě volí písmena a hádají pojem, který tímto písmenem začíná. Cílem hry je jako první propojit uhádnutými pojmy všechny tři strany trojúhelníku. Pokud družstvo, které zvolilo dané písmeno, pojem neuhádne, hádá stejný pojem i druhé družstvo. V případě, že ani toto družstvo pojem neuhádne, je možné se k tomuto políčku vrátit později a hádat druhý pojem (v závorce), který začíná na stejné písmeno. F kazivec (značka prvku, který se získává z krevelu) T osmý nerost v Mohsově stupnici tvrdosti (typický tvar krystalu křemene) L fyzikální vlastnost nerostů, kdy se odráží světlo od jeho povrchu (fyzikální vlastnost nerostů, které nevykazují štěpnost) A fialově zbarvená odrůda křemene (shluk krystalů) P hmota, z níž vzniká jantar (mosazně žlutý nerost kyz železnatý) 15

16 V rýha, kterou vytvoří nerost v porcelánové destičce (větší, dobře omezené krystaly v jemnozrnné hmotě) S skupina nerostů obsahující síru s oxidačním číslem -II (souhrnné označení pro muskovit a biotit) G dutina, jejíž stěny jsou pokryté krystaly (červenohnědý šperkařský nerost těžený v Českém středohoří) N skupina nerostů prvků, které nevedou elektrický proud (značka prvku, který je součástí halitu) R specifická vlastnost halitu (červená odrůda korundu) O amorfní hydratovaný oxid křemičitý (křemičitan se zelenou barvou, který se často vyskytuje v čedičích) H oxid železitý (fyzikální vlastnost nerostů, jejíž jednotkou je g/cm 3 ) K název krystalové soustavy s trojčetnou osou, která se vyskytuje u kalcitu (fyzikální vlastnost nerostů, díky které je možné je vytepat do tenkých lístků) B tmavá slída (minerál, jehož vzácnou odrůdou je smaragd) M první nerost Mohsovy stupnice tvrdosti (minerál, který přitahuje střelku kompasu) Poznámky: Hra oživí hodinu soutěžením. Aby se nestalo, že hádá pouze několik studentů a ostatní z družstva mlčí, může učitel zavést pravidlo, že každý z družstva smí odpovědět pouze jednou. Každý student může mít schéma před sebou na papíře, ale postačí, když je schéma načrtnuté na tabuli. 2.4 Ano / Ne krystalizace nerostů Obrázek zachycuje Bowenovo krystalizační schéma. Jde o sled minerálů uspořádaných tak, jak krystalizují z magmatu. V horní části jsou minerály, které krystalizují jako první, tj. za nejvyšších teplot, minerály ve spodní části krystalizují za nižších teplot. V opačném směru schéma zachycuje stabilitu minerálů na povrchu Země, jinými slovy jejich odolnost vůči zvětrávání. S pomocí schématu rozhodněte, které tvrzení je pravdivé a které nepravdivé. 16

17 ANO / NE Křemen krystalizuje jako poslední. Amfiboly jsou odolnější než muskovit. S rostoucí teplotou krystalizace klesá odolnost příslušného minerálu vůči erozi. Biotit a albit jsou na povrchu Země přibližně stejně stabilní. Ortoklas krystalizuje za vyšších teplot než křemen. Pyroxeny se v chladnoucím magmatu objeví dříve než muskovit. Olivín je nejméně odolný vůči zvětrávání. Vyšší teplota krystalizace znamená menší stabilitu nerostu na povrchu Země. Poznámky: V další hodině je možné se k schématu vrátit a nechat studenty vlastními slovy vyjádřit, o čem schéma vypovídá. 2.5 Pan Čáp ztratil čepičku. barvy nerostů Každý student si vytvoří kartičky z různě barevných papírů. (Postačí základní barvy jako je modrá, zelená, červená, žlutá, bílá a černá.) Učitel vždy řekne formulku: Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku a doplní nějaký nerost či jeho odrůdu. Studenti pak zdvihnou kartičku s příslušnou barvou nerostu. 17

18 Poznámky: Hra se hodí na procvičení těch odrůd a nerostů, jejichž barva se dá snadno pojmenovat a student má kartičku příslušné barvy (citrín, malachit, azurit, smaragd, rubín, safír ). Výhodou této hry je, že zapojí všechny studenty a učitel může bezprostředně zkontrolovat odpovědi. Každopádně je třeba studenty upozornit, že nelze určovat nerosty výhradně podle barvy. Krásný vzhled kamenů se dá využít i tak, že učitel vyzve studenty, aby si na příští hodinu přinesli své ozdoby z nerostů, a společně si je pohlédnou a určí. 2.6 Praktická úloha určování vlastností nerostů U předložených vzorků minerálů určete podle návodu následující vlastnosti: Tvrdost nerostu Přibližnou tvrdost nerostu určete rýpáním nehtem (nehet ryje do nerostů s tvrdostí menší než 2), měděnou mincí (mince ryje do nerostů s tvrdostí do 3), nožem (nůž ryje do nerostů s tvrdostí do 5) a sklem (do skla ryje nerost s tvrdostí vyšší než 5). K přesnějšímu určení tvrdosti využijte Mohsovu stupnici. (Nerost o příslušném stupni tvrdosti ryje vždy do méně tvrdého nerostu.) Soudržnost nerostu Po úderu kladívkem pozorujte změny na nerostu. (Rozpadne-li se na více kusů, je křehký, vytvoří-li plochou destičku, je kujný.) Prostým okem, případně pod lupou pozorujte plochy na úlomcích nerostu a určete, zda je nerost štěpný, či není. (Štěpné nerosty mají plochy rovné, lomné nerovné.) Barva nerostu Do porcelánové destičky proveďte vryp a porovnejte jeho barvu s barvou nerostu. (Barevné nerosty mívají vryp barevný, zbarvené bílý.) Hustota nerostu I. Zvažte kousek nerostu na laboratorních vahách. Poté jej upevněte na nit a ponořte do odměrného válce s vodou. Odečtěte objem vody před ponořením nerostu a po něm a z rozdílu určete objem nerostu. S využitím vzorce m = V ς vypočtěte hustotu nerostu. Hustota nerostu II. Naplňte materiálem ze dna potoka rýžovací pánev zhruba z poloviny. Ponořte těsně pod hladinu vody a krouživými pohyby materiál promývejte. Mírným nakloněním okraje pánve odplavujte větší nečistoty. Bude-li již v pánvi zbývat jemnější materiál, ponechte v ní asi na prst vody a pokračujte jemnějšími krouživými pohyby, případně rozprostřete materiál po povrchu pánve. Pokuste se odlišit, které nerosty byly vymyty jako první a které zůstaly u dna pánve. (U dna pánve zůstanou těžší minerály, odplaveny jsou ty lehčí.) 18

19 Poznámky: K úloze potřebuje učitel následující pomůcky: vzorky nerostů, u nichž se stanovují vlastnosti, Mohsovu stupnici tvrdosti (případně nůž, měděnou minci a skleněnou destičku), odměrný válec, laboratorní váhy, nit, kalkulačku, kladívko, lupu, neglazovanou porcelánovou destičku, rýžovací pánev a promývaný sediment. Úlohu s rýžováním lze provádět v terénu u potoka, nebo si písčitý sediment dna odebrat a promývat jej ve škole. (Pak je ale zapotřebí dostatečně velká nádoba, resp. výlevka a je třeba počítat s nečistotou v učebně.) 2.7 Doplňování tabulky vlastnosti a vzorce nerostů Pokuste se přiřadit do tabulky názvy nerostů, jejichž vlastnosti jsou zde uvedeny. Doplňte jejich zařazení do mineralogické třídy. Hematit, biotit / muskovit, pyrit, kaolinit, kalcit, křemen, živec (plagioklas / ortoklas), olivín, halit, grafit, galenit, granát, amfibol / pyroxen, mastek, sádrovec. Číslo Nerost Barva Tvrdost Ostatní vlastnosti Třída 1 Růžová, bělavá, nažloutlá, našedlá 6 Dobrá štěpnost křemičitany 2 Zelená 6,5 Bez štěpnosti, skelný lesk křemičitany 3 Různé odstíny (ametyst, záhněda, růženín ) 4 Bílý či lehce příměsí zbarvený 7 Bez štěpnosti, průhledný až průsvitný 2 Dokonalá krychlová štěpnost, rozpustný ve vodě (slaný) 5 Průhledný až průsvitný 2 Výborná štěpnost, časté dvojčatění krystalů (vlaštovčí ocasy) 6 Bílá, bělavě šedá 3 Dokonalá štěpnost podle klence, reaguje s HCl (šumí) 7 Průhledný bezbarvý / tmavě hnědý až černý 2,5 Dokonalá štěpnost podle báze, odlupují se elasticky ohebné plátky 8 Zelenavý až bělavý 1 Hedvábný lesk, hladký až kluzký na dotek 9 Bělavý 1,5 Zemitý vzhled a zápach, za vlhka plastický, otírá se křemičitany 10 Tmavozelená až černá 6 Sloupečkovité krystaly křemičitany 11 Ocelově šedá 2,5 Kovový lesk, velká hustota, výtečná krychlová štěpnost 12 Červenavá až hnědá, často krvavě rudá 6,5 Skelný lesk křemičitany 13 Šedočerný 1 Hladký na omak, otírá se, kovový lesk 14 Červenohnědá až černá 5,5 Zemitý, červenohnědý vryp, kovový lesk 15 Mosazně žlutý 6,5 Kovový lesk, kubické krystaly, černý vryp 19

20 Poznámky: Tabulka obsahuje nerosty, které by studenti měli znát. Nicméně je možné ji zjednodušit, když učitel předem vyplní třídy, do nichž nerosty patří, případně může přidat sloupec s jejich vzorci. Při společné kontrole je dobré se zeptat, která informace studenty nejvíc navedla, případně zmátla. Ztížit se tento úkol dá tím, že studenti nemají uvedený výčet nerostů. 2.8 Křížovka geologicky a těžařsky zajímavá místa světa Jižní Afrika má obrovské nerostné bohatství. Kromě mnoha rud barevných i vzácných kovů se zde těží také diamanty. Nachází se tady vodou zatopený diamantový důl zvaný Big Hole (Velká díra). Jde o tak významnou lokalitu, že dala jméno hornině, z níž se diamanty získávají. V tajence se ukrývá název jihoafrického města, poblíž něhož se tento důl nachází. Abyste ji vyluštili, musíte doplnit názvy minerálů Al2O3 1 C 2 SiO2 3 HgS 4 PbS 5 CaSO4 2H2O 6 CaCO3 7 Fe2O3 8 FeS2 9 Poznámky: Výuku mineralogie lze učinit přitažlivější zapojením geografických zajímavostí. Učitel může svůj výklad doprovodit fotografiemi významných těžařských děl a zmínit se například o povrchových měděných dolech v Chile, dobývání síry v indonéských sopkách, nejhlubším vrtu na poloostrově Kola, historických souvislostech těžby uranu v Jáchymově, zlaté horečce v Austrálii či na Aljašce apod. 20

21 3. HORNINY 3.1 Spojovačka využití hornin a nerostů Nerost či horninu z levého sloupce spojte s jeho typickým využitím uvedeným v pravém sloupci. Alabastr Pyrit Grafit Vápenec Žula Guano Měď Kaolinit Mastek Mramor Halit Břidlice Síra ochucovado dlažební kostky sochařství pokrývačský materiál obkladový kámen zápalky výroba cementu šperkařství ( kočičí zlato ) výroba porcelánu tuha výroba hnojiva krejčovská křída elektrické vodiče Poznámky: Studenti mohou vymýšlet další využití minerálů a hornin, určovat, které prvky se z nich získávají, nebo porovnávat uplatnitelnost jednotlivých nerostů ve šperkařství. Na to může navázat obecnější zamyšlení nad tím, k čemu je geologické vzdělání dobré. 3.2 Vennovy diagramy hledání společných a odlišných vlastností hornin Doplňte do příslušné výseče v diagramu charakteristiku jednotlivých typů vyvřelých hornin. (Ve výseči společné dvěma typům hornin musí být uvedeny jen ty vlastnosti, které jsou těmto dvěma typům společné. Obdobně výseč propojující všechny typy hornin musí obsahovat vlastnosti společné všem horninám.) 1. většinou hrubozrnná struktura 2. většinou jemnozrnná struktura 3. rychle tuhnoucí 4. pomalu tuhnoucí 5. tuhnoucí pod povrchem Země 6. tuhnoucí na povrchu Země 21

22 7. vzniklé tuhnutím magmatu Poznámky: Jde o hledání společných, resp. rozdílných vlastností různých skupin hornin. Každý kruh představuje množinu vlastností daného typu vyvřelých hornin. Vzájemné průniky odpovídají vlastnostem společným dvěma, resp. všem třem typům vyvřelin. (Obdobně lze hledat společné, resp. rozdílné vlastnosti hornin usazených, přeměněných a vyvřelých.) Je třeba počítat s tím, že jsou jednotlivé výseče různě zaplněné, resp. že mohou některé zůstat prázdné. Studenti mohou diagramy doplňovat samostatně v lavicích, nebo je možné načrtnout diagramy na tabuli a doplňovat je společně. 3.3 Doplňování tabulky klasifikace hornin Pokuste se zařadit následující horniny do příslušné skupiny podle způsobu jejich vzniku: Ryolit, mramor, dolomit, jíl, čedič (bazalt), fylit, slepenec (konglomerát), vápenec, diorit, svor, antracit, prachovec, žula (granit), droba, gabro, rašelina, andezit, ropa, asfalt, pemza, brekcie, pískovec, rula a uhlí. VYVŘELÉ PŘEMĚNĚNÉ USAZENÉ Hlubinné Výlevné Klastické 1 Chemogenní 2 Organogenní 3 1 tvořené usazenými úlomky 22

23 2 vzniklé vysrážením 3 vzniklé z uložených těl rostlin a živočichů Poznámky: V případě hlubších znalostí studentů je možné sloupec s přeměněnými horninami dodatečně rozdělit (na horniny vzniklé metamorfózou vyvřelin, sedimentů, resp. jiných přeměněných hornin) a doplnit další příklady hornin. 3.4 Poznej, co to je. vlastnosti hornin Přečtete si uvedenou charakteristiku hornin a pokuste se k nim přiřadit příslušné názvy. Popisovány jsou následující horniny: gabro, arkóza, žula, bazalt, spraš, peridotit, slepenec, ryolit, fylit, travertin, pararula, migmatit, tuf a vápenec. Jde o běžnou hlubinnou vyvřelinu, která mívá šedavou, namodralou či narůžovělou barvu. Je tvořená z živců, křemene a slídy. Ve velkém se vyskytuje například ve středočeském plutonu nebo v moldanubickém masivu Tato hlubinná bazická hornina má stejné chemické i mineralogické složení jako čedič. Bývá černošedá, obsahuje velké množství pyroxenů a plagioklasů Jde o sediment, který vzniká v potocích či poblíž pramenů. Tvoří se vysrážením kalcitu. Bývá světlý a porézní Tuto ultrabazickou hlubinnou vyvřelinu tvoří především olivín. Ve velkém množství se vyskytuje ve svrchním zemském plášti Tento klastický sediment je svým vzhledem podobný brekcii. Vznikl stmelením štěrkovitých kamenů, které jsou na rozdíl od brekcie zaoblené Jde o jemnozrnnou horninu tmavě šedé barvy, v níž se vyskytuje především plagioklas a pyroxeny. Vykazuje sloupcovitou odlučnost. Je to nejběžnější výlevná hornina na Zemi i na Měsíci. V ČR se vyskytuje například v Českém středohoří Tento břidličnatý metamorfit obsahuje hlavně křemen a biotit. Vznikl silnou přeměnou jílovitých sedimentů. Vyskytuje se například v moldanubiku Tato hornina je výlevným ekvivalentem granitu. Je kyselá a často bývá pórovitá a narůžovělá. Mnohdy nese vyrostlice křemene či živců

24 Jde o horninu řazenou k aleuritům (prachovým sedimentům), které byly naváté větrem. Mívá žlutavou barvu Tento metamorfit vyniká hedvábným leskem, je výrazně břidličnatý a jemnozrnný. Bývá šedozelenkavý. Využívá se jako pokrývačský materiál Tato hornina se nachází na pomezí mezi vyvřelými a přeměněnými. Bývá nápadně páskovaná. Tmavší složku tvoří hmota blízká pararulám, světlejší má granitové složení Jde o výlevnou horninu vzniklou zpevněním pyroklastik (popela, písku apod.). Její složení se může lišit Tento klastický sediment se řadí mezi psamity (písčité usazeniny). Obsahuje hodně křemene a také živců, čímž se liší od křemenného pískovce. Mívá bělavou, žlutou až hnědou barvu Jde o organogenní sediment, který vznikl nahromaděním schránek organismů. Tvoří jej kalcit. Mohou na něm vznikat krasové jevy. Vyskytuje se například v Českém a Moravském krasu. Bývá bělavý až šedý Poznámky: Toto cvičení zkouší pasivní znalost hornin, díky tomu je úloha poměrně jednoduchá. Ztížit se dá například tím, že studenti nemají uvedený výčet hornin. 3.5 Výběr kartiček vlastnosti hornin Vyberte z uvedených hornin ty, které splňují zadané kritérium. Gabro, žula, jílovitá břidlice, vápenec, fylit, čedič, spraš, jíl, svor, pískovec, ryolit, diorit, ortorula, štěrk a rašelina. a) Horniny, které obsahují málo křemíku. b) Horniny, které patří mezi plutonické. c) Horniny, které se využívají ve stavebnictví. d) Horniny, které obsahují větší množství slídy. e) Horniny, jejichž typická barva je tmavá (šedá či černá). f) Horniny, které jsou sypké (nezpevněné). g) Horniny, které jsou typické pro krasové oblasti. h) Horniny, na nichž vznikají úrodné půdy. Poznámky: Každý student (případně dvojice) může dostat názvy hornin natištěné na kartičkách. Po zadání určité společné vlastnosti musí kartičky přeskupit, tj. vybrat z nich horniny, které 24

25 splňují zadané vlastnosti. Takto koncipovaná úloha vyhovuje studentům s kinestetickým typem učení. Je také možné napsat horniny na tabuli a studenti pouze vyjmenovávají ty vybrané. Učitel může předem říci, kolik hornin splňuje příslušné kritérium, tím usnadní rozhodování v nejasných případech. 3.6 Klasifikační diagramy složení hornin Klasifikace hornin podle Mezinárodní komise pro klasifikaci hornin (IUGS) vychází z obsahu nerostů v hornině. Rozdělení jemnozrnných vulkanitů znázorňuje TAS diagram. (Na ose x je zachyceno zastoupení křemene v hmotnostních procentech, na ose y zastoupení alkalických složek v hmotnostních procentech.) Rozdělení plutonitů znázorňuje QAPF diagram. (Na osách je vždy číselně vyznačeno procentuální zastoupení jednotlivých složek. Jeho vrcholy zachycují křemen vrchol Q, alkalický živec vrchol A, plagioklas vrchol P a foidy vrchol F.) S pomocí zjednodušeného diagramu TAS rozhodněte, která tvrzení o vulkanitech jsou pravdivá. a) Dacit je kyselejší hornina než andezit. b) Bazalt se řadí mezi alkalické horniny. c) Nejvyšší obsah SiO2 má mezi vulkanickými horninami tefrit. d) Foidit může obsahovat menší i větší množství alkalických látek. e) Bazalt se od dacitu liší vyšším obsahem SiO2. f) Fonolit je zhruba z poloviny tvořen SiO2. g) Minimální obsah SiO2 v tefritu činí 41 %. 25

26 S pomocí zjednodušeného diagramu QAPF rozhodněte, která tvrzení o plutonitech jsou pravdivá. a) Foidolit neobsahuje žádný křemen. b) Gabro a diorit mají obdobné složení. c) Granit má oproti tonalitu větší zastoupení alkalických živců. d) Kvarcolit může mít velmi variabilní složení. e) Granodiorit se od dioritu liší vyšším obsahem foidů. f) Od syenitu směrem k monozitu přibývá množství plagioklasu. g) Granitoidy jsou kyselejší než syenitoidy. 26

27 Poznámky: Hlavní dovedností, kterou úloha procvičuje, je interpretace diagramů a orientace v nich. Úlohy se dají využít i tehdy, když se studenti o všech uvedených horninách neučili. Nicméně je vhodnější tyto diagramy probírat spíš se studenty s pokročilejšími znalostmi. Oba diagramy jsou zjednodušené. 27

28 4. ENDOGENNÍ PROCESY 4.1 Řez podložím rekonstrukce geologického vývoje oblasti Pokuste se seřadit jednotlivé vrstvy, žíly a plutony podle stáří. Číslujte od nejstaršího po nejmladší. Slovně popište geologický vývoj oblasti. 28

29 Poznámky: Studenti uplatní znalost zákona superpozice. Posouzení relativního stáří veškerých vrstev (i plutonů, žil či erozních ploch) nemusí být jednoznačné. Schémata jsou seřazena podle obtížnosti, A je nejjednodušší, C nejobtížnější. 4.2 Popis obrázků vrásy a zlomy Popište části vrásy (antiklinála, synklinála, ramena vrásy). Vyznačte osu vrásy a inflexní body. Pojmenujte typy vrás podle úklonu osní roviny. 29

30 Pojmenujte zlomy a zlomové struktury. Vyznačte podložní a nadložní kru a zlomové plochy. 4.3 Dokreslování blokdiagramů zlomy Dokreslete do blokdiagramů ve druhém a třetím sloupci vrstvy poté, co došlo ke zlomu a následné erozi vyvýšené části. První trojice blokdiagramů představuje vyplněný vzor. 30

31 Poznámky: První sloupec zachycuje blokdiagramy, ve kterých je přerušovanou čarou zakreslen zlom. Druhý sloupec zachycuje stav poté, co došlo k vyzdvižení pravé poloviny blokdiagramů. Třetí sloupec zachycuje stav poté, co došlo k odstranění přečnívající části erozí. 31

32 Úloha rozvíjí prostorovou představivost studentů. Zakreslení prohnuté vrstvy v poslední trojici blokdiagramů je obtížnější než zakreslování rovných vrstev. 4.4 Zakreslování geologických celků do mapy geologická stavba ČR Doplňte k příslušnému geologickému celku číslo, pod kterým je zakreslen v mapě. prvohorní Krušnohorské krystalinikum neogenní sedimenty Vídeňské pánve křídové sedimenty Českobudějovické pánve třetihorní sedimenty podkrušnohorských pánví (Chebské, Sokolovské a Mostecké) prvohorní sedimenty a magmatity Barrandienu třetihorní flyš Západních Karpat křídové sedimenty Třeboňské pánve permokarbonské sedimenty Boskovické brázdy moravskoslezský devon prvohorní a starší magmatity a metamorfity Moldanubika třetihorní vulkanity Doupovských hor 32

33 prvohorní vyvřeliny Středočeského plutonu křídové sedimenty České křídové tabule prvohorní Žulovský masiv a Silesikum prvohorní Krkonošsko-jizerské krystalinikum (včetně Lužických hor) křídový flyš Podslezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy) neogenní sedimenty Karpatské předhlubně permokarbon Podkrkonošské pánve prvohorní Orlické krystalinikum třetihorní vulkanity Českého středohoří karbonské, neogenní a kvartérní sedimenty Ostravské a Opavské pánve moravikum (prekambrium až devon) Poznámky: Úloha se hodí také do výuky České republiky. Učitel může udělat úkol obtížnější tím, že dá studentům pouze slepou mapu bez seznamu geologických celků. Naopak zjednodušit se dá úloha tak, že studenti mají vybarvit určitou barvou základní geologické celky (moldanubická, tepelsko-barrandienská, sasko-duryňská, západosudetská, moravskoslezská jednotka a Karpaty). Šrafováním pak mohou odlišit celý Český masiv a Karpatský systém. 4.5 Řazení obrázků vývoj kontinentů Očíslujte obrázky tak, jak se vyvíjelo rozložení oceánů a kontinentů od nejstarší doby po současnost. Obrázek č. 1 bude zachycovat pozici kontinentů před 225 mil. lety, č. 2 před 180 mil. lety, č. 3 před 135 mil. lety, č. 4 před 65 mil. lety a č. 5 postavení kontinentů v současnosti. Vlastními slovy popište vývoj kontinentů. (Použijte znalost názvů Pangea, Laurasie, Gondwana a Thetys.) 33

34 Poznámky: Obrázky je také možné vystříhat a nechat studenty, aby je na lavici seřadili. Zdrojem obrázků byly internetové stránky a Obrázky byly upraveny. 4.6 Mapové aplikace práce s geologickými mapami S pomocí mapových aplikací České geologické služby (webová stránka zodpovězte následující úkoly: 1. S pomocí geovědní mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, v jakém geologickém regionu se nacházejí města Pelhřimov a Břeclav. Očekávali byste, že se v obou místech vytvořila stejná půda? Správnost svého názoru ověřte pomocí půdní mapy v měřítku 1 : S pomocí geologické mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, které horniny převažují v okolí Benešova. Jak se nazývá geologická oblast, do níž Benešovsko patří? 34

35 3. S pomocí geologické mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, které horniny se nevyskytují jižně od Lovosic a) spraš b) kvartérní sedimenty c) usazeniny z doby křídy d) granodiorit 4. V mapě významných geologických lokalit v záložce Geologie vyhledejte, které z měst má ve svém okolí těchto lokalit nejvíce: a) Hradec Králové b) Opava c) Prostějov d) Brno 5. S využitím mapy dekoračních kamenů v České republice v záložce Nerostné suroviny rozhodněte, kde je více lomů na dekorační kámen: a) na Ostravsku b) ve středních Čechách 6. V mapě svahových nestabilit v záložce Inženýrská geologie vyhledejte, ve které oblasti ČR se vyskytuje nejvíce sesuvů. Pokuste se zdůvodnit, proč jsou právě zde. Poznámky: Úlohu je třeba vypracovat v počítačové učebně. V mapách lze zapínat a vypínat zobrazené vrstvy a zviditelnit legendu pomocí ikon v horní liště vpravo. Bližší údaje o příslušném místě se objeví po kliknutí do mapy. Učitel může tyto úlohy uzavřít společným zamyšlením nad praktickým využitím geologie. Může také zadat domácí práci na téma komplexní geologická charakteristika vybraného místa, kterou studenti vypracují s pomocí uvedených webových stránek. Autorské řešení: V Břeclavi převažuje fluvizem (alpsko-karpatské čelní pánve), v Pelhřimově kambizem (Český masiv), v Benešově se vyskytuje granodiorit (středočeský plutonický komplex), u Lovosic nenajdeme granodiorit. Nejvíc geologických zajímavostí má Brno, lomů na dekorační kámen je více ve středních Čechách. Nejvíc sesuvů je v oblasti Českého středohoří (Ústecko, Lounsko) a v Moravskoslezských Beskydech, o něco méně též v Českém ráji. 35

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Bc. Lukáš BOČEK Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jan HERCIK Olomouc

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 9. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2007/08 žáci 9. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2008

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ DEKSTONE PŘÍRODNÍ KÁMEN TEPELNÁ STABILITA PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ TERMOVIZE ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY DEK PRO ZDRAVÍ POZVÁNKA NA ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH První systém v ČR certifi kovaný dle ČSN EN 13499

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 48. ročník školní rok 2013 2014 k tématu: Světlo a barvy v přírodě kategorie C a D Jana Dobroruková, Ivo Králíček

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více