GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie"

Transkript

1 GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014

2

3 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie PřF UK) Sbírka vznikla na Gymnáziu Botičská v roce 2014 díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy v rámci grantového Programu na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou (3/1 Inovace ve vzdělávání).

4

5 OBSAH 1. Stavba a vývoj Země Nerosty Horniny Endogenní procesy Exogenní procesy Použitá literatura

6

7 ÚVOD Střední školy představují vhodné prostředí, ve kterém mohou studenti získat zájem o geologické vědy, neboť již disponují potřebnými znalostmi z ostatních přírodovědných oborů. Přesto bývá obtížné je pro geologii nadchnout. Předkládaná sbírka chce usnadnit středoškolským učitelům zeměpisu výuku geologických témat a celkově přispět k jejímu zatraktivnění. Sbírka se snaží zaplnit nedostatek učebních materiálů, s nimiž se učitelé u geologických témat potýkají. Publikace nabízí především úlohy, s jejichž pomocí se dá učivo opakovat (úloha 1.3), nicméně jsou zde zařazeny i herní aktivity (2.3), časově náročnější úlohy, při nichž studenti rozvíjejí některé praktické dovednosti (5.2), a také úlohy, kdy studenti pracují s mapou (4.4). Materiál v některých úkolech navazuje na ostatní přírodovědné předměty, například zeměpis či chemii (2.8). Několik úloh si klade za cíl předvést geologické vědy jako vědecky i profesně perspektivní oblast (4.6). Úlohy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů: stavba a vývoj Země, nerosty, horniny, endogenní procesy a exogenní procesy. Některé úlohy bylo obtížné zařadit do jednoho okruhu, toto členění má tedy jen orientační charakter. Většina úloh s obrázky a schématy předpokládá, že je učitel studentům nakopíruje. Pod každou úlohou jsou kurzivou zapsané metodické poznámky, které vysvětlují význam úlohy, upozorňují na možné potíže, případně nabízejí obměnu úlohy. 7

8

9 1. STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ 1.1 Doplňování tabulky porovnávání geosfér Porovnejte zemskou kůru, plášť a jádro v následujících ohledech. mocnost šeření P a S seismických průměrná hustota vnitřní jádro vnější jádro zemský plášť zemská kůra skupenství typické prvky (případně Poznámky: Tabulka má vystihnout základní rozdíly, takže je třeba značné zjednodušení při vědomí toho, že geosféry nejsou homogenní. Není nutné uvádět přesné číselné údaje o mocnosti a hustotě, stačí srovnání největší, střední, nejnižší. Obdobné tabulkové srovnání se hodí například na rozlišení endogenních a exogenních procesů. I zde postačí zjednodušeně říci, kteří činitelé většinou zvyšují (snižují) výškovou členitost reliéfu, resp. vytvářejí větší (menší) tvary. exogenní procesy endogenní procesy zdroj energie převažující vliv na výškovou členitost rozsah vytvářených tvarů příklady činitelů 1.2 Zakreslování do mapy litosférické desky Barevně v mapě vyznačte základní litosférické desky (severoamerická, jihoamerická, pacifická, antarktická, eurasijská, africká a indo-australská deska). Šrafováním zvýrazněte oblasti s častým zemětřesením a sopečnou činností. Dá se vypozorovat pravidelnost v jejich rozmístění? 9

10 Poznámky: Dle pokročilosti studentů je možné zařadit i další menší desky, jako je kokosová, filipínská, karibská, arabská deska, Nazca, Scotia nebo Juan de Fuca. 1.3 Popis obrázku stavba sopky Popište jednotlivé části stratovulkánu. Podle čeho poznáme, že jde o stratovulkán? Jak by se od stratovulkánu lišila štítová sopka? Co rozhoduje o tom, jak bude mít sopka strmé svahy? Poznámky: Učitel může úkol zjednodušit tím, že zobrazené části sopky vyjmenuje. (Jde o parazitický kráter, sopouch, magmatický krb, hlavní kráter, sopečný kužel a pyroklastický materiál.) 10

11 1.4 Uspořádání schématu Wilsonův cyklus vývoje kontinentů Seřaďte fáze vývoje kontinentu tak, jak se rozpadá celistvý kontinent, vzniká mezi jeho částmi oceán, který následně zaniká, a opětovně se vytváří jednotný kontinent. Podrobně popište, co se při jednotlivých stadiích děje. Uveďte příklady oblastí, které se nacházejí v příslušných stadiích. Rozhodněte, ke kterým obrázkům se vztahují tyto pojmy: subdukce, kolize, rift, divergentní a konvergentní deskové rozhraní. 11

12 Poznámky: Učitel může studentům obrázky nakopírovat na jeden list papíru a studenti pak číslují jednotlivé fáze. Druhá možnost je, že učitel obrázek rozstříhá na jednotlivá stádia a studenti je řadí na lavici. (Tento postup je náročnější na práci učitele, nicméně svědčí studentům s tzv. kinestetickým typem učení, kteří si látku lépe pamatují díky manipulaci s ní.) Učitel může také společně s žáky řadit schémata na magnetické tabuli. Zdroj obrázku: (Obrázek byl upraven.) 12

13 2. NEROSTY 2.1 Určování krystalografických soustav osní kříže Přiřaďte k osnímu kříži jeho charakteristiku a pojmenujte krystalografickou soustavu, pro niž je tento kříž typický. 1. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; žádný úhel svíraný mezi osami není pravý. 2. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; pravý úhel se nachází mezi osou b a c. 3. Osy a, b, c jsou nestejně dlouhé; všechny osy navzájem svírají pravý úhel. 4. Předozadní osa a1 a pravolevá osa a2 jsou stejně dlouhé (kratší než osa c); všechny osy navzájem svírají pravý úhel. 5. Tři vodorovné osy a1, a2, a3 jsou stejně dlouhé, svírají úhel 60 ; osa c je na ně kolmá. 6. Tři stejně dlouhé osy a1, a2, a3 jsou na sebe kolmé. Rozhodněte, u kterých soustav budou mít krystaly na průřezu často tvar kosočtverce, dvanáctistěnu, šestiúhelníku, resp. čtverce. (Uvažujte pohled kolmo shora dolů. Jednotlivé průřezy se mohou vyskytovat ve více soustavách.) 13

14 Poznámky: Na obrázku je pouze šest osních křížů, přestože je krystalografických soustav sedm. (Klencová a šesterečná soustava mají stejný osní kříž.) Úloha podporuje prostorovou představivost studentů. Pokud si studenti osní kříže vystřihnou z papíru, mohou je jako šablonu vkládat do obrázků krystalových tvarů a určovat, do jaké krystalové soustavy daný tvar patří. Pokud jsou ve škole k dispozici modely krystalů, mohou studenti přiřazovat osní kříže i k nim. 2.2 Hádej, na co myslím. opakování znalostí o nerostech Vybraný student myslí na určitý nerost. Ostatní studenti mu kladou otázky, na něž může dotyčný odpovědět pouze ano, nebo ne. Studenti se snaží co nejrychleji zjistit, na který nerost myslí. (Je zakázáno přímo jmenovat nerost, pokud si hádající opravdu není jistý.) Poznámky: Jde o procvičení znalostí o nerostech. Studenti se mohou ptát například na zařazení nerostu (Je to oxid?) nebo jeho vlastnosti (Je tvrdší než křemen? Je kujný?) Důležité vlastnosti jsou štěpnost, tvrdost, lesk, barva vrypu, hustota a průhlednost. Je-li to potřeba, mohou tázající se studenti využívat své poznámky. Vybraný student by nicméně 14

15 měl o nerostu vědět co nejvíc informací. Hra se dá využít i u hornin, mají-li studenti dost znalostí. 2.3 AZ kvíz pojmy z mineralogie Studenti se rozdělí na dvě družstva. Střídavě volí písmena a hádají pojem, který tímto písmenem začíná. Cílem hry je jako první propojit uhádnutými pojmy všechny tři strany trojúhelníku. Pokud družstvo, které zvolilo dané písmeno, pojem neuhádne, hádá stejný pojem i druhé družstvo. V případě, že ani toto družstvo pojem neuhádne, je možné se k tomuto políčku vrátit později a hádat druhý pojem (v závorce), který začíná na stejné písmeno. F kazivec (značka prvku, který se získává z krevelu) T osmý nerost v Mohsově stupnici tvrdosti (typický tvar krystalu křemene) L fyzikální vlastnost nerostů, kdy se odráží světlo od jeho povrchu (fyzikální vlastnost nerostů, které nevykazují štěpnost) A fialově zbarvená odrůda křemene (shluk krystalů) P hmota, z níž vzniká jantar (mosazně žlutý nerost kyz železnatý) 15

16 V rýha, kterou vytvoří nerost v porcelánové destičce (větší, dobře omezené krystaly v jemnozrnné hmotě) S skupina nerostů obsahující síru s oxidačním číslem -II (souhrnné označení pro muskovit a biotit) G dutina, jejíž stěny jsou pokryté krystaly (červenohnědý šperkařský nerost těžený v Českém středohoří) N skupina nerostů prvků, které nevedou elektrický proud (značka prvku, který je součástí halitu) R specifická vlastnost halitu (červená odrůda korundu) O amorfní hydratovaný oxid křemičitý (křemičitan se zelenou barvou, který se často vyskytuje v čedičích) H oxid železitý (fyzikální vlastnost nerostů, jejíž jednotkou je g/cm 3 ) K název krystalové soustavy s trojčetnou osou, která se vyskytuje u kalcitu (fyzikální vlastnost nerostů, díky které je možné je vytepat do tenkých lístků) B tmavá slída (minerál, jehož vzácnou odrůdou je smaragd) M první nerost Mohsovy stupnice tvrdosti (minerál, který přitahuje střelku kompasu) Poznámky: Hra oživí hodinu soutěžením. Aby se nestalo, že hádá pouze několik studentů a ostatní z družstva mlčí, může učitel zavést pravidlo, že každý z družstva smí odpovědět pouze jednou. Každý student může mít schéma před sebou na papíře, ale postačí, když je schéma načrtnuté na tabuli. 2.4 Ano / Ne krystalizace nerostů Obrázek zachycuje Bowenovo krystalizační schéma. Jde o sled minerálů uspořádaných tak, jak krystalizují z magmatu. V horní části jsou minerály, které krystalizují jako první, tj. za nejvyšších teplot, minerály ve spodní části krystalizují za nižších teplot. V opačném směru schéma zachycuje stabilitu minerálů na povrchu Země, jinými slovy jejich odolnost vůči zvětrávání. S pomocí schématu rozhodněte, které tvrzení je pravdivé a které nepravdivé. 16

17 ANO / NE Křemen krystalizuje jako poslední. Amfiboly jsou odolnější než muskovit. S rostoucí teplotou krystalizace klesá odolnost příslušného minerálu vůči erozi. Biotit a albit jsou na povrchu Země přibližně stejně stabilní. Ortoklas krystalizuje za vyšších teplot než křemen. Pyroxeny se v chladnoucím magmatu objeví dříve než muskovit. Olivín je nejméně odolný vůči zvětrávání. Vyšší teplota krystalizace znamená menší stabilitu nerostu na povrchu Země. Poznámky: V další hodině je možné se k schématu vrátit a nechat studenty vlastními slovy vyjádřit, o čem schéma vypovídá. 2.5 Pan Čáp ztratil čepičku. barvy nerostů Každý student si vytvoří kartičky z různě barevných papírů. (Postačí základní barvy jako je modrá, zelená, červená, žlutá, bílá a černá.) Učitel vždy řekne formulku: Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku a doplní nějaký nerost či jeho odrůdu. Studenti pak zdvihnou kartičku s příslušnou barvou nerostu. 17

18 Poznámky: Hra se hodí na procvičení těch odrůd a nerostů, jejichž barva se dá snadno pojmenovat a student má kartičku příslušné barvy (citrín, malachit, azurit, smaragd, rubín, safír ). Výhodou této hry je, že zapojí všechny studenty a učitel může bezprostředně zkontrolovat odpovědi. Každopádně je třeba studenty upozornit, že nelze určovat nerosty výhradně podle barvy. Krásný vzhled kamenů se dá využít i tak, že učitel vyzve studenty, aby si na příští hodinu přinesli své ozdoby z nerostů, a společně si je pohlédnou a určí. 2.6 Praktická úloha určování vlastností nerostů U předložených vzorků minerálů určete podle návodu následující vlastnosti: Tvrdost nerostu Přibližnou tvrdost nerostu určete rýpáním nehtem (nehet ryje do nerostů s tvrdostí menší než 2), měděnou mincí (mince ryje do nerostů s tvrdostí do 3), nožem (nůž ryje do nerostů s tvrdostí do 5) a sklem (do skla ryje nerost s tvrdostí vyšší než 5). K přesnějšímu určení tvrdosti využijte Mohsovu stupnici. (Nerost o příslušném stupni tvrdosti ryje vždy do méně tvrdého nerostu.) Soudržnost nerostu Po úderu kladívkem pozorujte změny na nerostu. (Rozpadne-li se na více kusů, je křehký, vytvoří-li plochou destičku, je kujný.) Prostým okem, případně pod lupou pozorujte plochy na úlomcích nerostu a určete, zda je nerost štěpný, či není. (Štěpné nerosty mají plochy rovné, lomné nerovné.) Barva nerostu Do porcelánové destičky proveďte vryp a porovnejte jeho barvu s barvou nerostu. (Barevné nerosty mívají vryp barevný, zbarvené bílý.) Hustota nerostu I. Zvažte kousek nerostu na laboratorních vahách. Poté jej upevněte na nit a ponořte do odměrného válce s vodou. Odečtěte objem vody před ponořením nerostu a po něm a z rozdílu určete objem nerostu. S využitím vzorce m = V ς vypočtěte hustotu nerostu. Hustota nerostu II. Naplňte materiálem ze dna potoka rýžovací pánev zhruba z poloviny. Ponořte těsně pod hladinu vody a krouživými pohyby materiál promývejte. Mírným nakloněním okraje pánve odplavujte větší nečistoty. Bude-li již v pánvi zbývat jemnější materiál, ponechte v ní asi na prst vody a pokračujte jemnějšími krouživými pohyby, případně rozprostřete materiál po povrchu pánve. Pokuste se odlišit, které nerosty byly vymyty jako první a které zůstaly u dna pánve. (U dna pánve zůstanou těžší minerály, odplaveny jsou ty lehčí.) 18

19 Poznámky: K úloze potřebuje učitel následující pomůcky: vzorky nerostů, u nichž se stanovují vlastnosti, Mohsovu stupnici tvrdosti (případně nůž, měděnou minci a skleněnou destičku), odměrný válec, laboratorní váhy, nit, kalkulačku, kladívko, lupu, neglazovanou porcelánovou destičku, rýžovací pánev a promývaný sediment. Úlohu s rýžováním lze provádět v terénu u potoka, nebo si písčitý sediment dna odebrat a promývat jej ve škole. (Pak je ale zapotřebí dostatečně velká nádoba, resp. výlevka a je třeba počítat s nečistotou v učebně.) 2.7 Doplňování tabulky vlastnosti a vzorce nerostů Pokuste se přiřadit do tabulky názvy nerostů, jejichž vlastnosti jsou zde uvedeny. Doplňte jejich zařazení do mineralogické třídy. Hematit, biotit / muskovit, pyrit, kaolinit, kalcit, křemen, živec (plagioklas / ortoklas), olivín, halit, grafit, galenit, granát, amfibol / pyroxen, mastek, sádrovec. Číslo Nerost Barva Tvrdost Ostatní vlastnosti Třída 1 Růžová, bělavá, nažloutlá, našedlá 6 Dobrá štěpnost křemičitany 2 Zelená 6,5 Bez štěpnosti, skelný lesk křemičitany 3 Různé odstíny (ametyst, záhněda, růženín ) 4 Bílý či lehce příměsí zbarvený 7 Bez štěpnosti, průhledný až průsvitný 2 Dokonalá krychlová štěpnost, rozpustný ve vodě (slaný) 5 Průhledný až průsvitný 2 Výborná štěpnost, časté dvojčatění krystalů (vlaštovčí ocasy) 6 Bílá, bělavě šedá 3 Dokonalá štěpnost podle klence, reaguje s HCl (šumí) 7 Průhledný bezbarvý / tmavě hnědý až černý 2,5 Dokonalá štěpnost podle báze, odlupují se elasticky ohebné plátky 8 Zelenavý až bělavý 1 Hedvábný lesk, hladký až kluzký na dotek 9 Bělavý 1,5 Zemitý vzhled a zápach, za vlhka plastický, otírá se křemičitany 10 Tmavozelená až černá 6 Sloupečkovité krystaly křemičitany 11 Ocelově šedá 2,5 Kovový lesk, velká hustota, výtečná krychlová štěpnost 12 Červenavá až hnědá, často krvavě rudá 6,5 Skelný lesk křemičitany 13 Šedočerný 1 Hladký na omak, otírá se, kovový lesk 14 Červenohnědá až černá 5,5 Zemitý, červenohnědý vryp, kovový lesk 15 Mosazně žlutý 6,5 Kovový lesk, kubické krystaly, černý vryp 19

20 Poznámky: Tabulka obsahuje nerosty, které by studenti měli znát. Nicméně je možné ji zjednodušit, když učitel předem vyplní třídy, do nichž nerosty patří, případně může přidat sloupec s jejich vzorci. Při společné kontrole je dobré se zeptat, která informace studenty nejvíc navedla, případně zmátla. Ztížit se tento úkol dá tím, že studenti nemají uvedený výčet nerostů. 2.8 Křížovka geologicky a těžařsky zajímavá místa světa Jižní Afrika má obrovské nerostné bohatství. Kromě mnoha rud barevných i vzácných kovů se zde těží také diamanty. Nachází se tady vodou zatopený diamantový důl zvaný Big Hole (Velká díra). Jde o tak významnou lokalitu, že dala jméno hornině, z níž se diamanty získávají. V tajence se ukrývá název jihoafrického města, poblíž něhož se tento důl nachází. Abyste ji vyluštili, musíte doplnit názvy minerálů Al2O3 1 C 2 SiO2 3 HgS 4 PbS 5 CaSO4 2H2O 6 CaCO3 7 Fe2O3 8 FeS2 9 Poznámky: Výuku mineralogie lze učinit přitažlivější zapojením geografických zajímavostí. Učitel může svůj výklad doprovodit fotografiemi významných těžařských děl a zmínit se například o povrchových měděných dolech v Chile, dobývání síry v indonéských sopkách, nejhlubším vrtu na poloostrově Kola, historických souvislostech těžby uranu v Jáchymově, zlaté horečce v Austrálii či na Aljašce apod. 20

21 3. HORNINY 3.1 Spojovačka využití hornin a nerostů Nerost či horninu z levého sloupce spojte s jeho typickým využitím uvedeným v pravém sloupci. Alabastr Pyrit Grafit Vápenec Žula Guano Měď Kaolinit Mastek Mramor Halit Břidlice Síra ochucovado dlažební kostky sochařství pokrývačský materiál obkladový kámen zápalky výroba cementu šperkařství ( kočičí zlato ) výroba porcelánu tuha výroba hnojiva krejčovská křída elektrické vodiče Poznámky: Studenti mohou vymýšlet další využití minerálů a hornin, určovat, které prvky se z nich získávají, nebo porovnávat uplatnitelnost jednotlivých nerostů ve šperkařství. Na to může navázat obecnější zamyšlení nad tím, k čemu je geologické vzdělání dobré. 3.2 Vennovy diagramy hledání společných a odlišných vlastností hornin Doplňte do příslušné výseče v diagramu charakteristiku jednotlivých typů vyvřelých hornin. (Ve výseči společné dvěma typům hornin musí být uvedeny jen ty vlastnosti, které jsou těmto dvěma typům společné. Obdobně výseč propojující všechny typy hornin musí obsahovat vlastnosti společné všem horninám.) 1. většinou hrubozrnná struktura 2. většinou jemnozrnná struktura 3. rychle tuhnoucí 4. pomalu tuhnoucí 5. tuhnoucí pod povrchem Země 6. tuhnoucí na povrchu Země 21

22 7. vzniklé tuhnutím magmatu Poznámky: Jde o hledání společných, resp. rozdílných vlastností různých skupin hornin. Každý kruh představuje množinu vlastností daného typu vyvřelých hornin. Vzájemné průniky odpovídají vlastnostem společným dvěma, resp. všem třem typům vyvřelin. (Obdobně lze hledat společné, resp. rozdílné vlastnosti hornin usazených, přeměněných a vyvřelých.) Je třeba počítat s tím, že jsou jednotlivé výseče různě zaplněné, resp. že mohou některé zůstat prázdné. Studenti mohou diagramy doplňovat samostatně v lavicích, nebo je možné načrtnout diagramy na tabuli a doplňovat je společně. 3.3 Doplňování tabulky klasifikace hornin Pokuste se zařadit následující horniny do příslušné skupiny podle způsobu jejich vzniku: Ryolit, mramor, dolomit, jíl, čedič (bazalt), fylit, slepenec (konglomerát), vápenec, diorit, svor, antracit, prachovec, žula (granit), droba, gabro, rašelina, andezit, ropa, asfalt, pemza, brekcie, pískovec, rula a uhlí. VYVŘELÉ PŘEMĚNĚNÉ USAZENÉ Hlubinné Výlevné Klastické 1 Chemogenní 2 Organogenní 3 1 tvořené usazenými úlomky 22

23 2 vzniklé vysrážením 3 vzniklé z uložených těl rostlin a živočichů Poznámky: V případě hlubších znalostí studentů je možné sloupec s přeměněnými horninami dodatečně rozdělit (na horniny vzniklé metamorfózou vyvřelin, sedimentů, resp. jiných přeměněných hornin) a doplnit další příklady hornin. 3.4 Poznej, co to je. vlastnosti hornin Přečtete si uvedenou charakteristiku hornin a pokuste se k nim přiřadit příslušné názvy. Popisovány jsou následující horniny: gabro, arkóza, žula, bazalt, spraš, peridotit, slepenec, ryolit, fylit, travertin, pararula, migmatit, tuf a vápenec. Jde o běžnou hlubinnou vyvřelinu, která mívá šedavou, namodralou či narůžovělou barvu. Je tvořená z živců, křemene a slídy. Ve velkém se vyskytuje například ve středočeském plutonu nebo v moldanubickém masivu Tato hlubinná bazická hornina má stejné chemické i mineralogické složení jako čedič. Bývá černošedá, obsahuje velké množství pyroxenů a plagioklasů Jde o sediment, který vzniká v potocích či poblíž pramenů. Tvoří se vysrážením kalcitu. Bývá světlý a porézní Tuto ultrabazickou hlubinnou vyvřelinu tvoří především olivín. Ve velkém množství se vyskytuje ve svrchním zemském plášti Tento klastický sediment je svým vzhledem podobný brekcii. Vznikl stmelením štěrkovitých kamenů, které jsou na rozdíl od brekcie zaoblené Jde o jemnozrnnou horninu tmavě šedé barvy, v níž se vyskytuje především plagioklas a pyroxeny. Vykazuje sloupcovitou odlučnost. Je to nejběžnější výlevná hornina na Zemi i na Měsíci. V ČR se vyskytuje například v Českém středohoří Tento břidličnatý metamorfit obsahuje hlavně křemen a biotit. Vznikl silnou přeměnou jílovitých sedimentů. Vyskytuje se například v moldanubiku Tato hornina je výlevným ekvivalentem granitu. Je kyselá a často bývá pórovitá a narůžovělá. Mnohdy nese vyrostlice křemene či živců

24 Jde o horninu řazenou k aleuritům (prachovým sedimentům), které byly naváté větrem. Mívá žlutavou barvu Tento metamorfit vyniká hedvábným leskem, je výrazně břidličnatý a jemnozrnný. Bývá šedozelenkavý. Využívá se jako pokrývačský materiál Tato hornina se nachází na pomezí mezi vyvřelými a přeměněnými. Bývá nápadně páskovaná. Tmavší složku tvoří hmota blízká pararulám, světlejší má granitové složení Jde o výlevnou horninu vzniklou zpevněním pyroklastik (popela, písku apod.). Její složení se může lišit Tento klastický sediment se řadí mezi psamity (písčité usazeniny). Obsahuje hodně křemene a také živců, čímž se liší od křemenného pískovce. Mívá bělavou, žlutou až hnědou barvu Jde o organogenní sediment, který vznikl nahromaděním schránek organismů. Tvoří jej kalcit. Mohou na něm vznikat krasové jevy. Vyskytuje se například v Českém a Moravském krasu. Bývá bělavý až šedý Poznámky: Toto cvičení zkouší pasivní znalost hornin, díky tomu je úloha poměrně jednoduchá. Ztížit se dá například tím, že studenti nemají uvedený výčet hornin. 3.5 Výběr kartiček vlastnosti hornin Vyberte z uvedených hornin ty, které splňují zadané kritérium. Gabro, žula, jílovitá břidlice, vápenec, fylit, čedič, spraš, jíl, svor, pískovec, ryolit, diorit, ortorula, štěrk a rašelina. a) Horniny, které obsahují málo křemíku. b) Horniny, které patří mezi plutonické. c) Horniny, které se využívají ve stavebnictví. d) Horniny, které obsahují větší množství slídy. e) Horniny, jejichž typická barva je tmavá (šedá či černá). f) Horniny, které jsou sypké (nezpevněné). g) Horniny, které jsou typické pro krasové oblasti. h) Horniny, na nichž vznikají úrodné půdy. Poznámky: Každý student (případně dvojice) může dostat názvy hornin natištěné na kartičkách. Po zadání určité společné vlastnosti musí kartičky přeskupit, tj. vybrat z nich horniny, které 24

25 splňují zadané vlastnosti. Takto koncipovaná úloha vyhovuje studentům s kinestetickým typem učení. Je také možné napsat horniny na tabuli a studenti pouze vyjmenovávají ty vybrané. Učitel může předem říci, kolik hornin splňuje příslušné kritérium, tím usnadní rozhodování v nejasných případech. 3.6 Klasifikační diagramy složení hornin Klasifikace hornin podle Mezinárodní komise pro klasifikaci hornin (IUGS) vychází z obsahu nerostů v hornině. Rozdělení jemnozrnných vulkanitů znázorňuje TAS diagram. (Na ose x je zachyceno zastoupení křemene v hmotnostních procentech, na ose y zastoupení alkalických složek v hmotnostních procentech.) Rozdělení plutonitů znázorňuje QAPF diagram. (Na osách je vždy číselně vyznačeno procentuální zastoupení jednotlivých složek. Jeho vrcholy zachycují křemen vrchol Q, alkalický živec vrchol A, plagioklas vrchol P a foidy vrchol F.) S pomocí zjednodušeného diagramu TAS rozhodněte, která tvrzení o vulkanitech jsou pravdivá. a) Dacit je kyselejší hornina než andezit. b) Bazalt se řadí mezi alkalické horniny. c) Nejvyšší obsah SiO2 má mezi vulkanickými horninami tefrit. d) Foidit může obsahovat menší i větší množství alkalických látek. e) Bazalt se od dacitu liší vyšším obsahem SiO2. f) Fonolit je zhruba z poloviny tvořen SiO2. g) Minimální obsah SiO2 v tefritu činí 41 %. 25

26 S pomocí zjednodušeného diagramu QAPF rozhodněte, která tvrzení o plutonitech jsou pravdivá. a) Foidolit neobsahuje žádný křemen. b) Gabro a diorit mají obdobné složení. c) Granit má oproti tonalitu větší zastoupení alkalických živců. d) Kvarcolit může mít velmi variabilní složení. e) Granodiorit se od dioritu liší vyšším obsahem foidů. f) Od syenitu směrem k monozitu přibývá množství plagioklasu. g) Granitoidy jsou kyselejší než syenitoidy. 26

27 Poznámky: Hlavní dovedností, kterou úloha procvičuje, je interpretace diagramů a orientace v nich. Úlohy se dají využít i tehdy, když se studenti o všech uvedených horninách neučili. Nicméně je vhodnější tyto diagramy probírat spíš se studenty s pokročilejšími znalostmi. Oba diagramy jsou zjednodušené. 27

28 4. ENDOGENNÍ PROCESY 4.1 Řez podložím rekonstrukce geologického vývoje oblasti Pokuste se seřadit jednotlivé vrstvy, žíly a plutony podle stáří. Číslujte od nejstaršího po nejmladší. Slovně popište geologický vývoj oblasti. 28

29 Poznámky: Studenti uplatní znalost zákona superpozice. Posouzení relativního stáří veškerých vrstev (i plutonů, žil či erozních ploch) nemusí být jednoznačné. Schémata jsou seřazena podle obtížnosti, A je nejjednodušší, C nejobtížnější. 4.2 Popis obrázků vrásy a zlomy Popište části vrásy (antiklinála, synklinála, ramena vrásy). Vyznačte osu vrásy a inflexní body. Pojmenujte typy vrás podle úklonu osní roviny. 29

30 Pojmenujte zlomy a zlomové struktury. Vyznačte podložní a nadložní kru a zlomové plochy. 4.3 Dokreslování blokdiagramů zlomy Dokreslete do blokdiagramů ve druhém a třetím sloupci vrstvy poté, co došlo ke zlomu a následné erozi vyvýšené části. První trojice blokdiagramů představuje vyplněný vzor. 30

31 Poznámky: První sloupec zachycuje blokdiagramy, ve kterých je přerušovanou čarou zakreslen zlom. Druhý sloupec zachycuje stav poté, co došlo k vyzdvižení pravé poloviny blokdiagramů. Třetí sloupec zachycuje stav poté, co došlo k odstranění přečnívající části erozí. 31

32 Úloha rozvíjí prostorovou představivost studentů. Zakreslení prohnuté vrstvy v poslední trojici blokdiagramů je obtížnější než zakreslování rovných vrstev. 4.4 Zakreslování geologických celků do mapy geologická stavba ČR Doplňte k příslušnému geologickému celku číslo, pod kterým je zakreslen v mapě. prvohorní Krušnohorské krystalinikum neogenní sedimenty Vídeňské pánve křídové sedimenty Českobudějovické pánve třetihorní sedimenty podkrušnohorských pánví (Chebské, Sokolovské a Mostecké) prvohorní sedimenty a magmatity Barrandienu třetihorní flyš Západních Karpat křídové sedimenty Třeboňské pánve permokarbonské sedimenty Boskovické brázdy moravskoslezský devon prvohorní a starší magmatity a metamorfity Moldanubika třetihorní vulkanity Doupovských hor 32

33 prvohorní vyvřeliny Středočeského plutonu křídové sedimenty České křídové tabule prvohorní Žulovský masiv a Silesikum prvohorní Krkonošsko-jizerské krystalinikum (včetně Lužických hor) křídový flyš Podslezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy) neogenní sedimenty Karpatské předhlubně permokarbon Podkrkonošské pánve prvohorní Orlické krystalinikum třetihorní vulkanity Českého středohoří karbonské, neogenní a kvartérní sedimenty Ostravské a Opavské pánve moravikum (prekambrium až devon) Poznámky: Úloha se hodí také do výuky České republiky. Učitel může udělat úkol obtížnější tím, že dá studentům pouze slepou mapu bez seznamu geologických celků. Naopak zjednodušit se dá úloha tak, že studenti mají vybarvit určitou barvou základní geologické celky (moldanubická, tepelsko-barrandienská, sasko-duryňská, západosudetská, moravskoslezská jednotka a Karpaty). Šrafováním pak mohou odlišit celý Český masiv a Karpatský systém. 4.5 Řazení obrázků vývoj kontinentů Očíslujte obrázky tak, jak se vyvíjelo rozložení oceánů a kontinentů od nejstarší doby po současnost. Obrázek č. 1 bude zachycovat pozici kontinentů před 225 mil. lety, č. 2 před 180 mil. lety, č. 3 před 135 mil. lety, č. 4 před 65 mil. lety a č. 5 postavení kontinentů v současnosti. Vlastními slovy popište vývoj kontinentů. (Použijte znalost názvů Pangea, Laurasie, Gondwana a Thetys.) 33

34 Poznámky: Obrázky je také možné vystříhat a nechat studenty, aby je na lavici seřadili. Zdrojem obrázků byly internetové stránky a Obrázky byly upraveny. 4.6 Mapové aplikace práce s geologickými mapami S pomocí mapových aplikací České geologické služby (webová stránka zodpovězte následující úkoly: 1. S pomocí geovědní mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, v jakém geologickém regionu se nacházejí města Pelhřimov a Břeclav. Očekávali byste, že se v obou místech vytvořila stejná půda? Správnost svého názoru ověřte pomocí půdní mapy v měřítku 1 : S pomocí geologické mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, které horniny převažují v okolí Benešova. Jak se nazývá geologická oblast, do níž Benešovsko patří? 34

35 3. S pomocí geologické mapy v měřítku 1 : v záložce Geologie určete, které horniny se nevyskytují jižně od Lovosic a) spraš b) kvartérní sedimenty c) usazeniny z doby křídy d) granodiorit 4. V mapě významných geologických lokalit v záložce Geologie vyhledejte, které z měst má ve svém okolí těchto lokalit nejvíce: a) Hradec Králové b) Opava c) Prostějov d) Brno 5. S využitím mapy dekoračních kamenů v České republice v záložce Nerostné suroviny rozhodněte, kde je více lomů na dekorační kámen: a) na Ostravsku b) ve středních Čechách 6. V mapě svahových nestabilit v záložce Inženýrská geologie vyhledejte, ve které oblasti ČR se vyskytuje nejvíce sesuvů. Pokuste se zdůvodnit, proč jsou právě zde. Poznámky: Úlohu je třeba vypracovat v počítačové učebně. V mapách lze zapínat a vypínat zobrazené vrstvy a zviditelnit legendu pomocí ikon v horní liště vpravo. Bližší údaje o příslušném místě se objeví po kliknutí do mapy. Učitel může tyto úlohy uzavřít společným zamyšlením nad praktickým využitím geologie. Může také zadat domácí práci na téma komplexní geologická charakteristika vybraného místa, kterou studenti vypracují s pomocí uvedených webových stránek. Autorské řešení: V Břeclavi převažuje fluvizem (alpsko-karpatské čelní pánve), v Pelhřimově kambizem (Český masiv), v Benešově se vyskytuje granodiorit (středočeský plutonický komplex), u Lovosic nenajdeme granodiorit. Nejvíc geologických zajímavostí má Brno, lomů na dekorační kámen je více ve středních Čechách. Nejvíc sesuvů je v oblasti Českého středohoří (Ústecko, Lounsko) a v Moravskoslezských Beskydech, o něco méně též v Českém ráji. 35

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Organická chemie. Organická chemie, modifikace uhlíku

Organická chemie. Organická chemie, modifikace uhlíku Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlík Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma uhlík. Určeno pro

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Milí mladí badatelé, kromě množství teorie jsme

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE Horniny a nerosty Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 8.12. 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika IV-2-M-I-1-9.r. Lineární funkce Mgr. Zdeňka Žejdlíková PhDr.Ivan Bušek, RNDr. Marie Kubínová,CSc.,doc. RNDr. Jarmila Novotná, Sbírka úloh z matematiky,csc.,nakladatelství Prometheus 1995, ISBN 80-7196-132-9

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum:

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Geologický vývoj a stavba území ČR miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Miniprojekt je určen těm, kteří mají hlubší zájem o geologii, základní geologické znalosti a prostudovali

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více