SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu věnována 1 hodina týdně. Obsah volitelného předmětu Volitelný předmět seminář z přírodopisu je zaměřen na teoretické ale hlavně na praktické prohlubování znalostí vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Jeho hlavním cílem je co nejvíce přiblížit žákům přírodu okolí našeho města, rozvíjet v nich pozitivní vztah k přírodě jako celku a pocit sounáležitosti s přírodou nejbližšího okolí. Proto jsou základem tohoto předmětu vycházky do přírody, kde děti plní dané úkoly nebo sbírají materiály pro další zpracovávání v učebně. Během těchto exkurzí si žáci také osvojují správné návyky při pobytu ve volné přírodě, při pozorování živočichů a sběru rostlin. Nedílnou součástí jsou i návštěvy některých ekologických pracovišť. Formy a metody práce: Přírodovědné vycházky Skupinová práce Výzkumné práce Zpracovávání přírodnin Hry s ekologickou tématikou Exkurze

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci samostatně nebo ve skupinách plní zadané úkoly, sami si třídí získané informace, propojují souvislosti a vyvozují závěry. Kompetence k řešení problémů Zadávané úkoly mívají více možných postupů, žáci si musí sami zvolit svou cestu. Kompetence komunikativní Již sama práce ve skupinách nutí žáky ke komunikaci mezi sebou. Po zvládnutí určitých úkolů musí žáci své výsledky prezentovat ostatním a své názory obhájit. Kompetence sociální a personální Učitel se snaží vštípit žákům důležitost a jedinečnost každého z nich. Každý žák se snaží být pro skupinu přínosem alespoň v nějaké oblasti, proto jsou úkoly různorodé. Žáci se učí vzájemné spolupráci a pomoci, ale také způsobu, jak se ve skupině prosadit se svými názory. Kompetence občanské Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k osvojení zásad bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Kompetence pracovní Žáci musí dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci v učebně, žáci si svou práci sami rozvrhují, organizují a plánují. Předmět Seminář z přírodopisu úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda, zejména s průřezovým tématem environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a v neposlední řadě i s tématem výchova demokratického občana.

3 Seminář z přírodopisu 9. ročník čas. dotace: 1 hodina týdně Učivo Výstupy Poznámky Předchůdci člověka Geologie Říčany a okolí Mineralogie - žák zná a dovede popsat lebku předchůdce člověka a její typické znaky - žák se orientuje v pojmech hominizace a sapientace - žák je schopen popsat zásadní rozdíly mezi člověkem a lidoopem - žák je schopen popsat krajinu či útvary v krajině modelované vodou, ledovcem, sopečnou činností, větrem, - žák zakreslí průřez Země a vysvětlí složení jednotlivých vrstev - žák vysvětlí a popíše teorii kontinentálního driftu a uvede důkazy pro tuto teorii - žák vysvětlí podstatu zemětřesení a orientuje se na mapě litosférických desek - žák dovede popsat vliv člověka na krajinu, - žák se vyzná v geologické mapě, - žák popíše krajinu v okolí svého bydliště - žák popíše předložené minerály - žák vysvětlí termíny: geoda, monokrystal, konkrece, pseudomorfóza - žák vysvětlí zásadní rozdíly mezi minerálem a horninou - žák vysvětlí zařazení minerálů do skupin dle chem. složení - žák pojmenuje postupy při zpracování drahých kamenů Lebky předchůdců člověka ve srovnání s lebkou člověka Popis krajiny a geologických útvarů dle fotografií, popis krajiny na vycházce meandry Rokytky sběr uvolněných krystalů živce prohlídka bývalých lomů podél Rokytky říčanská žula, pegmatity s výskytem turmalínu Vrtné jádro zdroj informace z hlubin Země - ukázka 20 minerálů poznávačka Mikroskopování drobných krystalů, prohlídka krystalů vizualizérem Fyzikální vlastnosti nerostů laboratorní práce Chemické vlastnosti nerostů

4 Petrografie - žák zná fyzikální vlastnosti nerostů: tvrdost, hustota, soudržnost, propustnost světla, rozpustnost, lesk, barva vrypu, štěpnost - žák popíše následující pokusy: žíhání pyritu, žíhání galenitu, zahřívání sádrovce, reakce kalcitu s HCL - zpracování drahých kamenů Exkurze sběr a určování kamenů v lokalitě exkurze, v místě bydliště - žák pozná běžné minerály na výstavě MGM minerals - žák zná lokality významných stálých výstav minerálů Národní Muzeum mineralogická expozice, Klenotnice Nová Paka, Muzeum zlata v Jílovém, Muzeum Českého granátu Třebenice, Muzeum Českého ráje Turnov, Hornické muzeum Příbram, Muzeum Lomnice nad Popelkou - žák popíše předložené horniny - žák zařadí horniny do skupin sedimenty, magmatity, metamorfity - žák popíše zpracování hornin a jejich využití ke stavebním a jiným účelům - žák popíše způsob povrchové a hlubinné těžby surovin - zpracování hornin Exkurze - žák pozná na vycházce přírodní materiály chodníky, obložení budov, sokly rozezná opracovanou žulu, opracovaný mramor, vápenec laboratorní práce Určování nerostů dle klíče Výstava minerálů MGM Minerals, 20 hornin - poznávačka Mikroskopování výbrusu hornin popis vrstvení hornin v lomu - určování hornin nalezených v okolí bydliště Vulkanologie - žák popíše sopečnou činnost jako endogenní sílu - žák zakreslí vulkán a vysvětlí útvary a jevy související s činností vulkánu - sopečná činnost výlevné a hlubinné vyvřeliny, krystalizace magmatu žák vysvětlí souvislosti Ukázky pohlednic a fotografií Vesuv, Pompeje, Etna, Stromboli, sopky na Kamčatce, Fudži, Mount St. Helens, - propojení se zeměpisem Prezentace Sopečná činnost

5 Karsologie, speleologie Pedologie - žák popíše proces vzniku jeskyň - žák pojmenuje a vysvětlí povrchové a podpovrchové jeskynní útvary - žák popíše typickou vápencovou krajinu a její fenomény - žák správně umístí jeskyně a propasti na mapu ČR - žák zná význam jeskyň a vysvětlí jeskyně jako svébytný ekosystém - žák vysvětlí vznik půdy - žák popíše půdní horizont - žák zná základní půdní typy a půdní druhy - žák popíše půdní typy a druhy v okolí svého bydliště - žák vysvětlí pojem degradace půd a uvede příklady v místě bydliště - žák vysvětlí pojmy humus, permafrost, laterit, půdní eroze, bonita půdy, spraš, jíl, půdní vláha, půdní bakterie, obdělávání půdy Power Point - komentář ukázky jeskynních minerálů, hornin, popis jeskynních útvarů dle fotografií, zajímavosti ze světa jeskyň rozbor půdy z okolí školy mikroskopování půdních vzorků popis nakládání s půdou v místě bydliště

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Vyučovací předmět: Německý jazyk

Více