SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013. Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze"

Transkript

1 1

2 2

3 SBORNÍK KONFERENCE Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví ročník Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1

4 Pořadatel konference: Katedra konstrukcí pozemních staveb a Centrum pro nanotechnologie ve stavebnictví, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze. Organizační výbor: Pavla Ryparová Zuzana Rácová Richard Hlaváč Pavel Tesárek Václav Nežerka Název: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013 Vydal: České vysoké učení technické v Praze Autor: Kolektiv Editoři: V. Nežerka, Z. Rácová, P. Ryparová, P. Tesárek Odborný garant: prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. Počet stran: 114 Počet výtisků: Tisk: ISBN: Návrh loga: Marcel Militký Poděkování: Konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013 byla financována za podpory grantu ČVUT v Praze pod číslem SVK 03/13/F1. 2

5 Tento sborník je věnovaný profesoru Zdeňku Bittnarovi k jeho vyznamnému životnímu jubileu. Profesor Zdeněk Bittnar je zakladatelem Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jak rikavali jiz stari Rimane: neni odvahou chodit po Via Appia. Odvahou je vyhledavat nove cesty... 3

6 OBSAH: SLOVO ÚVODEM 6 MODIFIKACE ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ POMOCÍ NANOČÁSTIC SiO 2 Barbora BENETKOVÁ, Monika SLAVÍKOVÁ, Adéla PETEROVÁ, Petr KOTLÍK 7 VLIV NANOČÁSTIC TiO 2 NA VLASTNOSTI BETONOVÝCH POVRCHŮ Petr BÍLÝ, Josef FLÁDR 11 DEGRADACE DŘEVA NA ROZHRANÍ SE SILIKÁTOVÝMI MATERIÁLY Martin ČERNOHORSKÝ, Petra HROCHOVÁ, Michal HAVRLÍK, Zuzana RÁCOVÁ, Pavla RYPAROVÁ 16 REAKTIVNÍ IONTOVÉ LEPTÁNÍ POLYSTYRENOVÝCH KULIČEK Mária DOMONKOS, Tibor IŽÁK, Lucie ŠTOLCOVÁ, Jan PROŠKA, Alexander KROMKA 24 OCHRANA DŘEVA POMOCÍ NANOVLÁKNITÝCH TEXTILIÍ Michal HAVRLÍK 29 USE OF NANOFIBER TEXTILES FOR PROTECTION OF TIMBER STRUCTURES Richard HLAVÁČ 36 OCHRANA DŘEVA POMOCÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ Petra HROCHOVÁ, Martin ČERNOHORSKÝ, Michal HAVRLÍK, Zuzana RÁCOVÁ, Pavla RYPAROVÁ 43 VYUŽITÍ POZNATKŮ Z BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ PŘI APLIKACI NANOTECHNOLOGIÍ V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: ÚVOD DO PROBLEMATIKY Kateřina INDROVÁ, Pavel TESÁREK 49 IDENTIFICATION OF INELASTIC PROPERTIES FROM SPHERICAL INDENTATION: APPLICATION ON ALUMINUM FOAM Vlastimil KRÁLÍK, Jiří NĚMEČEK 55 ROZPLÝLENÉ ČÁSTICE V POLYVINYLALKOHOLOVÝCH (PVA) NANOTEXTILIÍCH: POROVNÁNÍ MAKRO MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ Václa NEŽERKA, Zuzana RÁCOVÁ, Pavla RYPAROVÁ, Kateřina INDROVÁ, Pavel TESÁREK 61 VYUŽITÍ ČÁSTIC PRO MODIFIKACI ORGANOKŘEMIČITÝCH KONSOLIDANTŮ Václav NIKENDEY, Adéla PETEROVÁ, Petr KOTLÍK 68 VYUŽITÍ NANOČÁSTIC HYDROXIDU VÁPENATÉHO PRO MODIFIKACI ORGANOKŘEMIČITÝCH KONSOLIDANTŮ Adéla PETEROVÁ, Petr KOTLÍK, Miroslav ŠLOUF 73 STANOVENÍ NANO A MIKROSTRUKTURÁLNÍCH A MIKROMECHANICKÝCH PARAMETRŮ STAVEBNÍHO DŘEVA Zdeněk PROŠEK, Zuzana RÁCOVÁ 78 4

7 RŮSTOVÉ KŘIVKY ESCHERICHIA COLI OVLIVNĚNÉ PŘÍDAVKEM NANODIAMANTU Zuzana RÁCOVÁ, Richard WASSERBAUER, Pavla RYPAROVÁ 84 ALGICIDNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKNITÝCH TEXTILIÍ DOPOVANÝCH KOVY Pavla RYPAROVÁ, Richard WASSERBAUER, Zuzana RÁCOVÁ 89 OCHRANA VNITŘNÍCH POVRCHŮ V HISTORICKY VÝZNAMNÝCH OBJEKTECH ZA POMOCÍ NANOTEXTILIE Jiří SOUČEK 95 POUŽITÍ SMĚSÍ S RECYKLOVANÝM BETONEM JAKO STABILIZOVANÉ VRSTVY Karel ŠEPS, Martin LIDMILA 104 KOMPOZITNÍ MATERIÁL NA BÁZI CEMENTU A PVA Jaroslav TOPIČ 109 5

8 SLOVO ÚVODEM Předkládaný sborník obsahuje 18 příspěvků, které byly presentovány na 2. ročníku povýtce studentské konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavitelství, která se uskutečnila 12. června 2013 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Příspěvky pokrývají tematicky poměrně široké spektrum materiálů (např. různé typy přetvořených polymerních nanovláken, krystalické nanodiamanty, nanočástice oxidu titaničitého, organokřemičitany s nanočásticemi oxidu křemičitého, polystyrénové mikrokuličky), a také způsoby jejich přípravy (např. nanosférická litografie, CVD, NANOSPIDER). Tyto materiály nové generace vykazují perspektivní aplikační potenciál ve stavitelství, tedy v oboru, který je zatím, bohužel, nejméně dotčený aplikací pokročilých nanotechnologií. Obzvláště je potěšitelné také to, že konference se aktivně zúčastnili nejenom doktorandi, ale také studenti magisterského studia ze šesti institucí (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., VŠCHT, FJFI, ÚMCH, FBMI) a zejména z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Nutno také zdůraznit, že většina příspěvků doktorandů z FSv ČVUT a FzÚ AV ČR vznikla v rámci Společné laboratoře technologií polymerních vláken FSv ČVUT a FzÚ AV ČR, v.v.i., která je součástí Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví FSv ČVUT. Říká se, že první (a ani druhá) vlaštovka jaro nedělá. V našem případě, jak doufáme, znamená ale ukončení zimy... Pavel Demo FSv ČVUT v Praze/ FzÚ AV ČR 6

9 MODIFICATION OF SILICIC ACID ESTERS BY SiO 2 NANOPARTICLES Barbora BENETKOVÁ 1, Monika SLAVÍKOVÁ 1, Adéla PETEROVÁ 1, Petr KOTLÍK 1 1 VŠCHT Praha, Technická Praha 6 Dejvice, Abstract Silicic acid esters (alkoxysilanes) are the most frequently used consolidants for building materials of monuments. The silicon dioxide gel they form aids the original binder. However, this gel shrinks and cracks over the time and loses its bonding ability. This article discusses the modification of alkoxysilane by silicon dioxide nanoparticles, which could prevent the gel from cracking. An image analysis method was developed that was used to evaluate the degree of cracking. Keywords: Alkoxysilanes, image analysis, consolidant, building materials, nanoparticles. MODIFIKACE ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ POMOCÍ NANOČÁSTIC SiO 2 Abstrakt Estery kyseliny křemičité (alkoxysilany) jsou nejčastěji používanými zpevňovacími prostředky pro stavební materiály památek. Pojivou funkci původního zdegradovaného pojiva u nich zastává gel oxidu křemičitého. Křemičitý gel však postupem času praská a jeho pojivá schopnost se tím snižuje. Tento příspěvek pojednává o modifikaci základního organokřemičitého konsolidantu pomocí nanočástic SiO 2, která by mohla praskání organokřemičitého gelu potlačit. Pro hodnocení míry popraskání konsolidačních směsí byla použita modifikovaná metoda obrazové analýzy. Klíčová slova: Alkoxysilany, obrazová analýza, konsolidant, stavební materiály, nanočástice. 7

10 1. ÚVOD Estery kyseliny křemičité (organokřemičitany) jsou látky, které se mimo jiné používají pro konsolidaci stavebních materiálů. Hydrolyzními a kondenzačními reakcemi vzniká uvnitř porézního systému gel oxidu křemičitého. Ten zastává funkci pojiva, které zdegradovalo. Postupem času a působením prostředí dochází k praskání gelu a jeho konsolidační schopnost klesá [1]. Praskání organokřemičitých konsolidantů je problém, kterým se zabývají technologové restaurování již řadu let. Cílem této práce bylo modifikovat základní organokřemičitou konsolidační směs nanočásticemi a tím toto praskání omezit. Nanočástice mají v modifikovaném systému plnit funkci mechanické zábrany šíření praskliny a současně mají upravovat vlastnosti porézního systému modifikovaného gelu tak, aby byl méně náchylný ke vzniku pnutí. Byl sledován vliv přídavku a velikosti nanočástic SiO 2 na míru popraskání a smrštění gelu. Jelikož bylo v literatuře [2] toto praskání doposud hodnoceno pouze subjektivně, nebylo možné porovnat výsledky z různých experimentů. V této práci jsme vyzkoušeli hodnocení míry popraskání a smrštění modifikovaných i nemodifikovaných směsí pomocí obrazové analýzy v grafickém programu ImageJ. Využití obrazové analýzy by mělo přispět k objektivnímu hodnocení popraskání a smrštění zkoumaných organokřemičitých směsí. 2. METODY A MATERIÁLY Základní konsolidant určený pro modifikaci byl Dynasylan 40 (oligomer tetraethoxysilanu, Evonik Industries), s neutrálním katalyzátorem dibutylcíndilaurátem (Sigma-Aldrich). Tato směs tvoří základ řady komerčně dostupných organokřemičitých konsolidantů. Systém Dynasylanu 40 s dibutylcíndilaurátem byl modifikován nanočásticemi SiO 2 o různé velikosti (Tab. 1). Každá směs byla připravena bez přídavku a s přídavkem methylenové modři, aby bylo možné pozorovat případný vliv barviva na chování gelů. Obarvené vzorky byly použity pro analýzu obrazu. Tab. 1: Souhrn připravených modifikovaných směsí s jejich zkráceným označením. množství nanočástic nanočástice velikost nanočástic [nm] 1 hm. % 5 hm. % 10 hm. % 25 hm. % SiO S-M-1 S-M-5 S-M-10 S-M S-S-1 S-S-5 S-S-10 S-S S-V-1 S-V-5 S-V-10 S-V Příprava směsí a vzorků Základní nemodifikovanou nebarvenou konsolidační směs tvořila směs Dynasylanu 40 s neutrálním katalyzátorem dibutylcíndilaurátem v množství 0,03 ml. % (D-L). Tato směs byla protřepána a na 2 hodiny byla umístěna v ultrazvukové lázni. Při přípravě modifikované nebarvené směsi byla směs D-L po promíchání rozdělena do prachovnic. Do nich byly přidány nanočástice v množství 1, 5, 10, 25 hm. % nanočástic vztažených na hmotnost Dynasylanu 40. Takto vytvořené směsi byly znovu protřepány a na 2 hodiny byly umístěny v ultrazvukové lázni. Pro obrazovou analýzu byly směsi obarveny 10% ethanolovým roztokem methylenové modři v množství 1 kapka (cca 0,018 g) na 7 ml konsolidační směsi D-L. Po vyjmutí z ultrazvuku byly odpipetovány 4 ml směsi na polystyrenové Petriho misky o průměru 6 cm. Takto byly připraveny vždy tři vzorky od každé směsi. 8

11 2.2 Obrazová analýza Vzorky byly ponechány stárnout po dobu 5 týdnů při laboratorních podmínkách. Během této doby byly pozorovány a fotografovány. U fotografií barvených vzorků bylo provedeno měření smrštění gelu a míry jeho fragmentace pomocí obrazové analýzy v programu ImageJ (Obr. 1). Nejdříve byla vybrána oblast pro obrazovou analýzu na fotografii gelu. Poté byl obraz převeden do stupňů šedi, a pokud to bylo potřeba, byly v této fázi ručně odděleny jednotlivé fragmenty. Dále byl obraz naprahován a byl vyhodnocen poměr označené (plocha gelu) a celkové vybrané plochy pro určení velikosti smrštění. Míra fragmentace byla vyhodnocena počtem vzniklých fragmentů (oddělených ploch). Obr. 1: Postup úpravy fotografií při obrazové analýze v programu ImageJ. 3. VÝSLEDKY A DISKUSE Na následujících fotografiích (Obr. 2) je možné pozorovat chování organokřemičitých gelů po 4-5 dnech a po 5 týdnech od přípravy. A B C D Obr. 2: A, B Nemodifikovaná konsolidační směs (D-L) po 5 dnech (A) a 5 týdnech (B) od přípravy; C, D Modifikovaná konsolidační směs S-S-10 po 4 dnech (C) a 5 týdnech od přípravy (D). Obr. 3: Časová závislost smrštění konsolidačních směsí S-M. Obr. 4: Časová závislost smrštění konsolidačních směsí S-S. 9

12 Obr. 5: Časová závislost smrštění konsolidačních směsí S-V. Obr. 6: Časová závislost průměrného počtu fragmentů konsolidačních směsí S-M. Časová závislost smrštění organokřemičitých gelů (Obr. 3 5) ukazuje smrštění gelů v závislosti na jejich složení. Pro některé vzorky bylo měření ukončeno dříve, protože se rozpadly na jemné fragmenty či vystřelovaly fragmenty do okolí, což znemožnilo měření. Po 5 týdnech vykazovaly menší smrštění vzorky s větším množstvím přidaných nanočástic. Velikosti směrodatných odchylek měření jsou dostatečně malé, aby bylo možné určit tento trend. Jedinou výjimku v chování tvoří směs S-S-25, u které zřejmě došlo k překročení kritické koncentrace plniva. Lze předpokládat, že u všech vzorků je pokles smrštění způsoben zaplněním volného objemu v polymerní síti částicemi plniva. Pro měření časové závislosti počtu fragmentů byla jako zástupce standardního chování vybrána směs S-M (Obr. 6). Směrodatné odchylky poukazují na různorodost praskání vzorků stejného složení. Všechny ostatní směsi se chovaly podobně. Měření míry fragmentace tímto způsobem tedy není dostatečně vypovídající. Subjektivním hodnocením bylo možné určit, že méně než nemodifikovaná směs praskaly gely S-M-25 a S-S ZÁVĚR Podařilo se nám připravit konsolidační směsi modifikované nanočásticemi SiO 2, které více odolávaly praskání než nemodifikovaná směs. Byla potvrzena možnost hodnocení míry smrštění pomocí obrazové analýzy. Hodnocení míry fragmentace pomocí obrazové analýzy je také možné, ale různorodé chování vzorků stejného složení znemožnilo porovnání průměrných hodnot. Nadále probíhá výzkum zabývající se vylepšením metodiky obrazové analýzy, který by měl umožnit lepší charakterizaci míry fragmentace. PODĚKOVÁNÍ Práce vznikla s podporou projektu č. DF11P01OVV012 Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči programu Ministerstva kultury NAKI. Částečně financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20/2013). LITERATURA [1] KOTLÍK, P. Stavební materiály historických objektů, 2. vyd..: Vydavatelství VŠCHT Praha: Praha, [2] WHEELER, G. Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone; Getty publications: Los Angeles,

13 INFLUENCE OF TiO 2 NANOPARTICLES ON CONCRETE SURFACE PROPERTIES Petr BÍLÝ 1, Josef FLÁDR 2 1 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, 2 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, Abstract The article summarizes current state-of-art in the area of titanium dioxide nanoparticles (n-tio 2 ) exploitation for modification of surface properties of concrete structures. Utilization of n-tio 2 enhanced cement enables fabrication of photocatalytic, self-cleaning or biocide surfaces. Principles of these phenomena are explained and examples of first applications in real structures are presented. In the end, authors outline their plans for further research in this area. Keywords: Concrete, titanium dioxide, nanoparticles, photocatalysis, self-cleaning effect. VLIV NANOČÁSTIC TiO 2 NA VLASTNOSTI BETONOVÝCH POVRCHŮ Abstrakt Příspěvek shrnuje současný stav problematiky na poli využití nanočástic oxidu titaničitého (n-tio 2 ) pro úpravu povrchových vlastností betonových konstrukcí. Použití cementu s příměsí n-tio 2 umožňuje získat povrchy, které jsou fotokatalytické, samočistící anebo biocidní. Přítomnost n-tio 2 ovlivňuje rovněž proces hydratace cementu. Jsou představeny principy těchto jevů a příklady prvních aplikací v reálných stavbách. V závěru autoři nastiňují možnosti dalšího výzkumu v této oblasti. Klíčová slova: Beton, oxid titaničitý, nanočástice, fotokatalýza, samočistící efekt. 11

14 1. INTRODUCTION Generally speaking, titanium dioxide (TiO 2 ) has a wide range of applications in paints, sunscreens, glass manufacturing, food-colouring or jewellery. Photocatalytic properties of TiO 2 were discovered in 1972 by Fujishima and Honda [1]. They exposed TiO 2 electrode in an aqueous solution to strong light, which lead to decomposition of water to hydrogen and oxygen. Initially they wanted to utilize this phenomenon to extract hydrogen, a clean energy source, from water using sunlight, but experiments showed that the efficiency of the method was too low for commercial use. In 1989, Fujishima, Hashimoto and Watanabe realized that photocatalysts could be used another way to decompose trouble-making materials. After they covered the walls and floor of a hospital operating room with tiles coated with TiO 2 paint, concentration of bacteria and pollutants in the room fell sharply. Finally, in 1995, scientists from Toto s Research Institute employed photocatalysis to create superhydrophillic glass surfaces with a self-cleaning function [1]. As concrete is a material whose properties are often being modified by admixtures, it is no surprise that these discoveries quickly attracted concrete researchers and since the end of 1980s they experimented with TiO 2 -enriched cement matrices. In these days, the focus is on titanium dioxide nanoparticles (n-tio 2 ), because they exhibit increased reactivity compared to ordinary TiO 2 thanks to their high specific surface area. 2. PRINCIPLES OF PHOTOCATALYSIS AND SELF-CLEANING EFFECT The process of decomposing air pollutants by UV-radiation from sunlight is a natural phenomenon called photolysis. It helps us to get rid of smog in our cities. This reaction proceeds very slowly, but we can accelerate it by a catalyst. Then we call it photocatalysis. The catalyst is usually a semiconductor in our case n-tio 2. Being activated by UV-radiation, an electron is transported from valence-band to semiconductor-band of an atom. When oxygen (O 2 ), gets in contact with such an electron, a radical with high oxidation ability called active oxygen or superoxidion (O 2 ) is created. In case of water (H 2 O), hydroxyl radicals (HO ) are generated. Both are highly reactive agents which are able to oxidize most organic compounds and also pollutants such as nitrogen oxides (NO x ) [2, 3]. The process of NO x oxidation on n-tio 2 additised surface is graphically illustrated by fig. 1. Fig. 1: NO x removal process scheme, adapted from [4]. At this point, it is apposite to stress that the UV-radiation is necessary for the reaction to take place and that n-tio 2 serves only as a catalyst and therefore is not consumed during the reaction. To maintain long-term 12

15 efficiency, the reaction products (nitrates, NO 3 ) should be from time to time washed off the surface, for example, by rain. Self-cleaning effect is another benefit we can get from photocatalysis. UV-light partially removes oxygen atoms from the surface of the n-tio 2. The areas where oxygen atoms are missing are hydrophilic, while the areas with no oxygen atoms taken away are hydrophobic. As both types of areas exist side by side on the surface (their size is several hundreds or thousands nm 2 ), water droplets do not remain spherical but became flat forming a uniform film as water spreads through the hydrophilic areas. If the dirt is already present on the surface, the water penetrates under the dirt and removes it [1]. Fig. 2: Self-cleaning effect of n-tio 2 additised concrete surface. 3. PHOTOCATALYTIC CONCRETE IN PRACTICE Photocatalytic, self-cleaning and biocide n-tio 2 -additised concrete surfaces were already applied in real structures, which makes them pioneering material of nanotechnology in concrete. So far, there are two companies producing commercially available cement with n-tio 2 admixture: Mitsubishi Corp. with its NOxer and Italcementi SA, manufacturer of TioCem. The price of these cements is significantly higher than the price of ordinary portland cement, 5 to 10 times depending on supplier and exact type of cement used. The impact on the total price of the structure can be milder, as not the whole volume of the element has to containt n-tio 2 -additised cement. In precast elements like acoustic barriers, cladding panels, paving blocks etc., it is possible to make only surface layer from photocatalytic material. As a result, primary costs of the elements are increased by some 20 %, which can be justified by positive impact on the environment, architectural needs and reduction of long-term maintenance costs [5], [6]. Following examples should serve as a support for this statement. Probably the most well-known application of n-tio 2 -additised cement is Dives in Misericordia church in Rome built in American architect Richard Meier, the author of this building, wanted to secure longtime whiteness of the church as a symbol of purity and perfection very challenging demand in the conditions of three-million agglomeration with heavily polluted air. Periodical measurements of coloring of selected panels have shown that the white color is very stable, the only problem was found on windward side of the building, where the panels became slightly yellow due to the effect of fine Saharan sand that is often carried by wind from North Africa to Italy [7]. 13

16 Fig. 3: Dives in Misericordia church (left) and Umberto I. road tunnel (right), reprinted from [7]. Also in Rome, the reconstruction of road tunnel Umberto I. was performed in The tunnel reveal was treated with cement painting containing n-tio 2, the lights with high ratio of UV radiation were installed. The aim was to reduce the emissions of NO x. Subsequent study showed that the emissions were reduced by almost 50 % [7]. Very promising is application of photoactive cement in acoustic barriers along the roads and interlock pavement blocks. Trial photocatalytic pavements were constructed in Paris, Bergamo and Malmö in previous years. Results of laboratory experiments and in-situ measurements summarized in [8] present reduction of NO x concentration between 25 and 80 % in the surroundings of the pavement or acoustic wall, depending on UV-light intensity, air circulation rate and concentration of the pollutants. In St. Louis, Missouri, USA, 500 meters of a road were paved by 5 cm thick layer of photocatalytic concrete in 2011 (see fig. 4). The influence on air quality will be monitored for one year by experts from Iowa State University and the University of Missouri at Kansas City. If successful, this in-situ experiment could lead to massive application of photocatalytic surfaces in transportation structures. Fig. 4: Construction of a road with photocatalytic surface in St. Louis (left). The lower layer made of standard application concrete was experimentally covered by 5 cm of photocatalytic concrete (right). Reproduced from [9]. 4. PLANS FOR FURTHER RESEARCH Currently the authors are starting their own research project focused on self-cleaning concrete surfaces. The goal is to reduce the price and increase the efficiency of these materials. The idea is to incorporate the TiO 2 nanoparticles into the polyvinylalcohol (PVA) fabric created by Nanospider device and to attach this fabric to concrete surface. Using this approach, amount of n-tio 2 required will be significantly reduced, resulting in decreased material costs. As the PVA nanofibres are able to carry only the nanoparticles up to certain size (ca 20 nm) during the spinning process, one can be absolutely sure that no clusters of nanoparticles will be present in the surface. 14

17 Concrete will be covered solely by nanoparticles, resulting in increased relative surface area of the photocatalyst. This should further improve the efficiency of the reaction. To prove these expectations, experimental program will be carried out that will compare the photocatalytic performance of n-tio 2 -fabriccovered concrete samples with the specimens made of commercially available photocatalytic cement and reference plain concrete samples. Testing procedures will be based on Italian standard for photocatalytic hydraulic binders UNI The main problem standing before the researchers is how to transfer the fabric from spanbond to concrete surface. Some techniques were already tried in Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, but all of them have their drawbacks. Therefore, finding new better methods will be one of the challenges in the planned research project. Fig. 5: Nanospider (left, reprinted from Powder of 7 nm titanium dioxide nanoparticles (right). ACKNOWLEDGEMENTS The author is indebted to the support of Studentská grantová soutěž ČVUT 2013 (SGS 2013) under grant SGS13/120/OHK1/2T/11 Cementitious composites in extreme conditions. RESOURCES [1] FUJISHIMA, A. Discovery and applications of photocatalysis Creating a comfortable future by making use of light energy. In: Japan Nanonet Bulletin, 44 th Issue (2005) [2] Bolte, G. Innovative Building Material Reduction of Air Pollution through TioCem. In: Nanotechnology in Construction 3 Proceedings of the NICOM 3 (2009), pp [3] FOLLI, A. Inovativní fotokatalytický cement obsahující nanočástice TiO 2. In: Beton TKS 6/2011, pp [4] ALLEN, G.C. et al.: Photocatalytic oxidation of NO x gases using TiO 2: a surface spectroscopic approach. In: Environmental Pollution 120 (2002), pp [5] Questions and answers on photocatalytic products, Italcementi Group (2006). Available online at [6] Interview with Ing. Ondřej Hranička, managing director of Liadur s.r.o. (2011). Available online at [7] [8] HUBERTOVÁ, M., MATĚJKA, O.: Protihlukové stěny Liadur s technologií TX Active. Časopis Stavebnictví 09/2009, pp [9] Highway Research Project Paving Way to Cleaner Environment. Available online at 15

18 DEGRADATION OF WOOD AT BOUNDARY WITH SILICATE MATERIALS Martin ČERNOHORSKÝ 1, Petra HROCHOVÁ 2, Michal HAVRLÍK 3, Zuzana RÁCOVÁ 4, Pavla RYPAROVÁ 5 1 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, 2 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, 3 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, 4 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, 5 Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, Prague, Abstract The degradation of wood nowadays appears in the discussions of engineers more and more often, given the increased interest in timber construction. An effective protection of timber elements has not been developed to increase their durability. Nanotechnology is currently investigated for this purpose and it is definitely most extensively developing for enhancement of silicates (brick, mortar, concrete). The silicate-based materials are in some detail in direct contact with timber. In that case, there is an increased risk of degradation of timber structure. The typical example can be found in every building the contact of jamb wall and wall plate, or less frequent foundation of wood structures on concrete or stone basement. The presented study deals with the evolution degradation of timber elements in contact with the silicate-based materials. As a model organism there were used two fungi Serpula lacrymans and Gleophyllum sepiarium, because these are commonly found in the Czech Republic.The study also focuses on the growth of fungi through the interface, while protected by commonly available antifungal agents and nanofibre fabrics (with the mixture of active substances of silver nitrate or copper sulphate). Keywords: Wood degradation, wood structure, timber-concrete composite buildings, nanofiber textiles. DEGRADACE DŘEVA NA ROZHRANÍ SE SILIKÁTOVÝMI MATERIÁLY Abstrakt Téma degradace dřeva se objevuje v současné době ve stavebních kruzích čím dále častěji, což je dáno zvýšeným zájmem o dřevostavby. Dosud není vyvinuta funkční ochrana dřeva, která by byla účinná a trvanlivá. Jedním z nových směrů ochrany dřeva je ochrana pomocí nanotechnologií. Jednoznačně nejpoužívanějšími materiály ve stavebnictví jsou materiály na bázi silikátů (cihly, malty, beton). Tyto materiály se v některých detailech dostávají do přímého kontaktu se dřevem, v tomto případě zde existuje zvýšené riziko degradace dřevěných konstrukcí. To se vyskytuje typicky v kontaktu půdní nadezdívky a pozednice, kontaktu základového prahu u dřevostaveb nebo v rekonstrukcích u hrázděných staveb. Toto studium se zabývá rozvojem napadení dřevěných prvků ve styku s běžnými stavebními materiály. Jako modelový organismus je použita dřevomorka domácí a trámovka plotní, které se běžně vyskytují na území 16

19 České republiky. Studium je změřeno na rozvoj dřevokazných hub přes rozhraní silikátový materiál dřevo. Pro ochranu sterilního materiálu jsou použity antifungicidní přípravky dostupné na trhu nebo nanovláknité textilií (s příměsí účinné látky dusičnanu stříbrného, síranu měďnatého). Klíčová slova: Degradace dřeva, dřevostavba, hrázděná stavba, nanotextilie. 17

20 1. ÚVOD DO PROBLÉMU Ve stavebnictví jsou materiály na bázi silikátů a dřeva, jedny z nejpoužívanějších materiálů. Úkolem práce je lokalizovat nejčastější výskyt vybraných dřevokazných hub, a to především detailů, kde dochází k přímému kontaktu těchto materiálů. Hlavním úkolem je pozorovat rozvoj přes tuto hranici při různých použitých materiálech resp. ochraně dřeva například i pomocí nanovláknitých textilií. Výsledkem studie bude vyhodnocení rychlosti rozvoje dřevokazných hub přes hranici materiálů při daných podmínkách a prorůstání do nenapadeného materiálu Použité dřevokazné houby Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) Typický výskyt: nejběžnější houba pod střechou, ve sklepích, pod podlahou, na záklopech a stropních trámech, méně v krovu (nesnáší střídání teplot), napadá nejvíce staré jehličnaté dřevo, mimo budovu se nevyskytuje. Vhodné podmínky: teplota do 30 C, při zatékání do staveb, přítmí, vlhkost nad 20 %. Typické znaky: tvoří provazce (rhizomorfy), kterými přivádí vodu i ze vzdálenosti několika metrů, teplota nad 35 C dřevomorku ničí, tvoří bílé až šedobílé povlaky, plodnice červenohnědá, dřevo se rozpadá v kostkách (hnědou hnilobou) [1]. Trámovka plotní (Gleophyllum sepiarium) Typický výskyt: venkovní jehličnaté dřevo s trvalým zatékáním, okna, půdy. Vhodné podmínky: snáší vysoké teploty (teplota 5-45 C) a periodické střídání sucha a vlhka, optimální hmotnostní vlhkost dřeva %. Typické znaky: rozvíjí se v trhlinách a dovnitř dřeva, kdy povrch zůstává nepoškozen i při velkém ztrouchnivění vnitřního dřeva, způsobuje hnědou hnilobu, klobouk je rezavý až kaštanové hnědý, později černohnědý [2]. 1.2 Použité materiály Dřevo Ke studii je použito nejpoužívanější stavební dřevo, tedy smrkové dřevo. Specifické vlastnosti tohoto dřeva jsou experimentálně zjišťovány. Při 100% relativní vlhkosti vzduchu byla zjištěna hmotnostní vlhkost dřeva 39 %. Silikátové materiály Jako zástupci silikátové materiálové báze jsou použity pálené a nepálené cihly, beton, pískovec. Specifické vlastnosti těchto materiálů budou dále zjišťovány. 2 REÁLNÉ PROBLÉMY Typickými stavebními detaily, kde se styk těchto materiálu objevuje je např. zakládání dřevostaveb na základové desce (beton, dříve kámen), uložení pozednice na pozedním věnci, vyzdívání akumulačních stěn ve dřevostavbách nebo použití zateplovacího systému s tepelnou izolací z dřevovláknitých desek. Styk těchto dvou materiálů byl používaný u historických staveb, kde byl styk těchto dvou materiálů ještě častější. Typický je tento kontakt pro hrázděné stavby. 18

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials RNDr. Linda Vonásková ABSTRACT: Historical monuments in the Czech Republic represent an important

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

Příprava fotokatalytických core-shell nanočástic reaktivní depozicí tenké vrstvy ZnS na povrch nosných nanočástic Si v plynném prostředí

Příprava fotokatalytických core-shell nanočástic reaktivní depozicí tenké vrstvy ZnS na povrch nosných nanočástic Si v plynném prostředí STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Příprava fotokatalytických core-shell nanočástic reaktivní depozicí tenké vrstvy ZnS na povrch nosných nanočástic Si v plynném prostředí Karolína Šollová Doplněná verze Ostrava

Více

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport?

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Ing. Roman Vodný ABSTRACT: Today, unused areas of railway infrastructure are more

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,

Více

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Studium pevných extrahenlů HDEHP-PAN pro stanovení Sr Kužel Filip 1, John Jan 1 ' 2, Šebesta FerdinanS 1 2 Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární 3.Přednáška LS 2013/14 Eva Košťáková KNT, FT, TUL NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ. ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG HYDRAULICKÉ SPOJKY - ŠROUBENÍ výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG Ing. Aleš Veselý Bosch Rexroth spol. s r.o. 29. listopad 2011, Novotného Lávka 5, Praha strategický partner zajištění dodávek flexibilita

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015 Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015 Editoři: Pavla Ryparová a Pavel Tesárek Praha 2015 i ii Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN Ing. Radovan Kovář Sekce - STROJÍRENSTVÍ, Fakulta strojní, 2. ročník Doktorský studijní program KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Abstrakt: V současné době

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více